Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Enebolig/gårdsbruk SERTIFISERT TAKSTMANN Hans Tarjei Midtbø Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 229

2 Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad, TG: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Side: 2 av 22

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien 7.32 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, 27. Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 394:212 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 29'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler, som han ikke kunne ha oppdaget etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer. Det elektriske anlegget og røropplegget er kun vurdert ut fra hvordan det visuelt ser ut, og evnt. oppgitt alder på komponenter. Konstruksjoner over terreng er besiktiget fra bakkenivå. Besiktigelsen blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eks. blir ikke møbler, tepper, hvitevarer, lagrede gjenstander og lignende flyttet på med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. Det er i sammenfattet takstbeskrivelse gjort rede for oppgraderinger som er gjort og eventuelle svakheter som er registrert. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. Side: 3 av 22

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Gårdsbruk med enebolig opprinnelig fra 193 over tre plan beliggende noen kilometer øst og opp for Fyresdal sentrum. Større oppgraderinger er gjort fra 23 og videre utover 2 tallet. Generelt er bygningsmassen på eiendommen oppført i kjente konstruksjoner og byggestil som er vanlig fra da de ble oppført. Boligen er oppført med murvegger av gråstein/påstøp i kjelleretasje på opprinnelig bygg og lecablokker på tilbygg. Bindingsverk og laftevegger over mur. Saltak med to møneretninger og prefabrikert takstolkonstruksjon. Tak er tekket med stein, renner og nedløp av stål. Boligen har igjen noen bygningselementer fra byggeår, eks. steinmurer og laftevegger. Laftevegger ble lektet ut, isolert og påmontert ny trekledning samtidig med at det ble tilbygd. Tilbygd del i tre etasjer inneholder bad/vaskerom, stue, kjellerrom, uferdig bad i 2 etg. og soverom. Hele boligen er renovert utvendig og innvendig. Det ble satt inn nye vinduer, inngangsdører, terrassedører, nytt takverk med mineralull, undertak og steintekking. Terrasser og nytt avløpsanlegg er også etablert. Generelt er det utvendig noe mindre gjenstående arbeider, dette dreier seg om belistning, montering av div. beslag, finkutting av veggpaneler, rep/bytting av takstein, rette opp utglidd stein i mur o.l. Drenering og fuktsikring av murer kan påregnes ved annen bruk av kjellerrom. Innvendig kan nevnes uferdig bad i 2 etg, div. belistning og evnt. ferdigstillelse av rom i kjeller, samt trapp til kjeller. Generelt fremstår boligen i god bruksstand, men noe vedlikehold bør påregnes. Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdi (normal salgsverdi) gir uttrykk for den salgsverdien som kan forventes for eiendommen i dagens marked slik den fremstår på befaringstidspunktet; størrelse, standard/tilstand og beliggenhet er lagt til grunn ved fastsettelse av markedsverdi for eiendommen. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi som grunnlag for langsiktig belåning. Markedsverdi (normal salgsverdi) 3 9 Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): 3 3 VRÅLIOSEN, Hans Tarjei Midtbø Byggmester/Autorisert takstmann Telefon: Side: 4 av 22

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Rekvirent: Gunn Marit Aslestad og Knut Torfinn Tveit Takstmann: Hans Tarjei Midtbø Befaring/tilstede:. - Hans Tarjei Midtbø. Byggmester/Autorisert takstmann. Tlf Gunn Marit Aslestad. Eier. Tlf Knut Torfinn Tveit. Eier. Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse: Enebolig/gårdsbruk Hjemmelsovergang: 214 Type: Fritt salg Beløp: 3 7 Opplysninger fra eiendomsdata.no Beliggenhet: Eiendommen ligger i området øst for sentrum i Fyresdal. Bebyggelsen: Rundt eiendommen består bebyggelsen av spredte gårder og eneboliger mm. Jorder og friluftsområder like ved. Standard: Boligen er originalt oppført i tømmer og har konstruksjonsmessig standard fra byggeår på denne delen. Det ble tilbygget og modernisert utover 2 tallet, dette er utført som bindingsverkskonstruksjon. Utvendig og innvendig fremstår boligen i middels god stand for alder, normalt til noe utvidet vedlikehold må påregnes. Om tomten: Tomten har felles gårdsvei fra offentlig vei, tunet er opparbeidet med gruset parkering foran inngangsparti, forøvrig plenarealer og naturtomt. Tilknytning vann: Tilknyttet privat vannforsyning. Tilknytning avløp: Tilknyttet privat avløpsanlegg. Andre forhold: Takstmann har ikke undersøkt/vurdert regulering eller andre forhold i bygningsetaten. Arealer beregnes etter bruken av rommet på befaringstidspunktet, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene. Eiendommen er konsesjonsbelagt. Forøvrig ingen spesielle forhold takstmannen ble gjort kjent med på befaringsdagen. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke er en landbrukstakst men en fagkyndig vurdering av bygningsmassen. Matrikkeldata 831 FYRESDAL Gnr: 38 Bnr: 7 Eiet/festet: Eiet Areal: 3 326,8 m² Hjemmelshaver: Gunn Marit Aslestad og Knut Torfinn Tveit Sitjevegen 234, 387 Fyresdal Kommentar: Iflg. eier er totalarealet for alle teiger. (G.nr./br. nr.) på ,5 kvm. 831 FYRESDAL Gnr: 39 Bnr: 16 Eiet/festet: Eiet Areal: ,2 m² Arealkilde: Iflg. eier og eiendomsdata.no Hjemmelshaver: Gunn Marit Aslestad og Knut Torfinn Tveit Norgaren, 387 Fyresdal 831 FYRESDAL Gnr: 39 Bnr: 4 Eiet/festet: Eiet Areal: ,5 m² Arealkilde: Iflg. eier og eiendomsdata.no Side: 5 av 22

6 Hjemmelshaver: Gunn Marit Aslestad og Knut Torfinn Tveit Sitje, 387 Fyresdal. Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Egenerklæring Kommentar Fremvist Status Eiendomsdata.no Innhentet Eier Sider Vedlagt Kommentar egenerklæring Takstmannens kommentar til opplysninger som fremkommer i oppdragsgivers egenerklæring. Egenerklæringen følger vedlagt og utgjør en del av rapporten. Takstmannen skal kommentere avvik i forhold til egne observasjoner og vurderinger. Utfylt egenerklæring samsvarer i hovedsak med det takstmannen har registrert. Enkelte mindre avvik på eks. sprekk/riss i mur. (pkt. 7) Andre forhold Forsikring: Selskap: Gjensidige. Type: Fullverdi. Årlig premie: 1. Ansatt årspremie. Skattetakst: Ikke opplyst. Ligningsverdi: Ikke opplyst. Side: 6 av 22

7 Bygninger på eiendommen Enebolig Bygningsdata Byggeår: 193 Kilde: Iflg. tidligere dok./eier. Tilbygg: År: 23 Tilbygg i tre etasjer i nordenden samt etablert ny takkonstruksjon, etterisolert vegger mm. Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM Kjeller etasje etasje Sum bygning: Kommentar 85 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Arealer ut fra originaltegninger og tidligere takster. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Kjeller Uinnredet kjeller i gammel og ny del. 1. etasje Stue, spisestue, kjøkken, hall, bad/wc/ vaskerom, trapperom 2. etasje Tv. stue/kontor, soverom, soverom, soverom, soverom, gang Kott, uinnredet bad Garasje/verksted/lagerrom Bygningsdata Byggeår: 1986 Kilde: Iflg. dok/eier. Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM 1. etasje etasje Sum bygning: Kommentar 64 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Side: 7 av 22

8 Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Garasjerom mm. 2. etasje Uinnredet loftsrom Låve/redskapshus Låve/redskapshus Byggeår: 194 Kilde: Flere byggetrinn og utbedringer Anvendelse: Hestehold, fjøs, høyløe, redskapsrom mm. Modernisert/ombygget: År: 22 Bygget båser/rom for hestehold. Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM 1. etasje etasje etasje Sum bygning: Kommentar Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Overbygd garasje/kjøretøyoppstillingsplass er medtatt i arealer. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Disponibelt rom, disponibelt rom, rom med hestebåser 2. etasje Flere lager, fjøs og disp. rom. 3. etasje Høyloft Side: 8 av 22

9 Gårdssag Bygningsdata Byggeår: 193 Kilde: Ukjent byggeår. Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM 1. etasje Sum bygning: Kommentar Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Frittliggende vedskjul Bygningsdata Byggeår: 193 Kilde: Ukjent byggeår. Arealer Bruttoareal Etasje Bruksareal BRA m² BTA m² Totalt Primær P-ROM Sekundær S-ROM 1. etasje Sum bygning: Kommentar Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) 1. etasje Side: 9 av 22

10 Konstruksjoner Utendørs Drenering - Utendørs Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Dreneringsrør av plast. Murer rundt tilbygg har grunnmursplast som fuktsikring. Registrert fukt og "saltutslag" på innside av mur i tilbygg. Dette er tegn på fuktinnsig. Originale steinmurer har ikke fuktsikring. Normal tid før vedlikehold av drenssystem med drensledninger er 1-5 år. Normal tid før utskifting av drenssystem med drensledninger er 2-6 år. Det er lagt dreneringsrør på øvresiden av boligens tilbygg. Disse er ført rundt tilbygget og ned mot jorder på nedsiden av bygningen. Takvann fra oversiden er ført ned i drensrørene. På befaring er det fuktmerker på det fleste innvendige golv og veggflater i kjeller der det er tilfylte masser på utsiden. Omfanget av dette øker når det er store nedbørsmengder. På boligens øvreside skrår terrenget ned mot tun/murer og vannet samler seg inn mot murene, der fuktsikring av disse ikke er tilfredsstillende. Utbedring av fuktsikring bør påregnes om det skal etableres beboelsesrom i tilbygd kjellerdel. Terrengforhold - Utendørs Vurdering av fallforhold ved grunnmur. Videre vurderes støttemurer og levegger som er forbundet med bygget. Vurderingene er basert på visuelle observasjoner. Bearbeidet terreng, generelt Terrenget på eiendommen består av plener og gruset vei/parkeringsareal ved inngang og mot låve. Fint opparbeidet terreng rundt bolig, nærmeste arealer/flater er lett skrånende. Utenfor plener mm. består det av jorder og naturtomt. Side: 1 av 22

11 Enebolig Bygning generelt - Enebolig Bygning, generelt Konstruksjonsmessig standard fra byggeår på original laftet del, tidligere eier har utført tilbygg og oppgraderinger på boligen/eiendommen i perioden fra 23/4 og videre utover 2 tallet. Boligen har støpt dekke og ringmur med trebjelkelag, over bjelkelaget er det bindingsverksvegger samt takverk av trekostruksjon. Oppgradering eller ekstra standard er medtatt under beskrivelser slik det er opplyst eller registrert. Merk at opplysninger om påkostninger mv. i vesentlig grad ikke kan etterprøves. Påkostninger som er registrert er gjort på grunnlag av datering på bygningsdeler. Bygningen er oppført etter den byggeskikk som var på oppføringstidspunktet, og det vil normalt alltid kunne registreres enkelte symptomer på avvik fra normaltilstand, det meste som følge av normal slitasje og alder på bygningsdelene. Det er viktig å huske at bygningen er oppført iht. de forskrifter/regler som var på oppføringstidspuktet. Dagens forskriftskrav til isolasjon, klima og innemiljø kan være strengere enn de som var da bygningen ble oppført. Normal tid før maling av puss, malt er 4-18 år. Normal tid før beising av trekledning eller laft, beiset er 2-6 år. Enkelte rom har moderate til noe slitte overflater på golv, vegger og himlinger. Bygningsdelene er gitt TG ut fra generelle vurderinger og vurdering av levetider på bygningselement. En del bygningselementer kan ha generelle levetider helt ned til 15 år (eks: VVB og andre el. komponenter), mens andre bygningsdeler kan ha tilnærmet ubegrenset levetid. TG er satt ut fra en generell vurdering med ønske om å opplyse en kjøper om at det til stadighet må påregnes utbedringer og vedlikehold av en brukt eiendom. Jo eldre en bygning er, jo større tiltak må påregnes (jmf. innledende tekst på s. 2 i dette dokument som forklarer mer om TG/tilstandsgrad). Det bemerkes imidlertid at alle levetider er teoretiske, og levetider kan variere betydelig ut fra vedlikehold, bruk, sammensetning og ikke minst hvor værutsatt bygningsdelen er (i fh. til eks. sol). En brukt eiendom vil ofte ha svakheter og egenskaper en ny eiendom ikke har. Dette kan være slitasjer, dårlig vedlikehold, utidsmessigheter eller tekniske løsninger som ikke holder dagens standard. Desto eldre eiendommen er, desto flere slike forhold må en kjøper forvente. Skjønnhetsfeil, overflatefeil og vanlig bruksslitasje er begrenset kommentert. Grunn og fundamenter - Enebolig Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Tilfylte steinmasser i grunnen samt støpt plate og lettklinkermurer som er slemmet utvendig i tilbygg. Ukjente masser under originalmurer, disse murene er av gråstein som er støpt inntil på innside. Antas noe av disse murer kan stå på fjell. Sprekker er registrert i steinmurer, men blir vurdert til normal tilstand for murer av denne type. En stein er sklidd ut ved verandaoverbygg, ses i sammenheng med utgraving av tomt for murer til utvidet stuedel. Lecamurer i tilbygg ser hele og fine ut, ingen spesielle merknader til denne. Normalt vedlikehold må påregnes. Ventiler montert i lecamur. Utlufting av originalkjeller kunne med fordel hatt større kapasitet. Idag er det montert en vanlig elektrisk baderomsvifte. Konstruksjoner med kjellere og dårlig utlufting er et kjent problem og bør holdes under oppsikt for å unngå dårlig inneklima mm. Side: 11 av 22

12 Gulv på grunn Betongstøpt plate i kjellergulv. Lavere nivå i tilbygg, her er det full takhøyde og beregnet for beboelsesrom. Det er isolasjon(isopor) under støpt dekke i tilbygg. Normal tid før reparasjon av plasstøpt betonggulv på lastbærende isolasjon er 4-8 år. Grovstøpte gulv, med noe ujavnheter i kjellerens eldre del, ellers normale slitasjer og forvitringer. Et rom i kjellerens eldre del har sluk. Drenering - Enebolig Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering, bearbeidet terreng Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Kjellervegger av lettklinkerblokker og gråsteinsmurer. Vegger over mur er oppført i laftekonstruksjon og bindingsverk, utvendig montert asfaltplater, lekter og stående trekledning. Isolasjon, dampsperre, plate og trekledning innvendig. Tømmervegger i originalbygget som er utlektet, etterisolert og kledd, har tidligere blitt opplyst skal være i 5" tykkelse. Normal tid før reparasjon av bindingsverk av tre er 4-8 år. Normal tid før reparasjon av lettklinker, porebetong er 2-6 år. Konstruksjonen fremstår hel og solid. Eldre tømmervegger/bygninger vil "alltid" ha en noe avvik på lodd og retninger, men anses som "normalt". Ingen registrerte skjevheter e.l. som tyder på konstruksjonssvikt. Kledning på bindingsverksvegger står tildels nærme bakken og bør vedlikeholdes jevnlig med beis e.l. Utvendige overflater har montert "sveitserkledning". Enkelte mindre arbeider gjenstår på utvendige vegger, kan nevnes noe listverk, hjørnekasse, kutting av kledning, beslag i overgang vegg/tak o.l. Utvendige overflater Utvendige overflater på mur og treverk. Det er registrert enkelte sprekker/riss i fuger på steinmur, men ingenting som tyder på svikt (en stein er løsnet fra mur). Lecamurer er slemmet. I et hjørne er det noe misfarging/fukt på mur, her kan nedløp føres ned til bakken så det ikke spruter inn på mur. Trekledning fremstår med normale vær og aldringsslitasjer, normalt vedlikehold må påregnes. Vinduer og dører - Enebolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Vinduer består av typen 3 lags isolerglass, samt koblede. Bjervamoen i Lunde har levert disse. Normal tid før utskifting av trevindu er 2-6 år. Vinduer fra renoveringsperioden 23/4 og fremover. Isolerglass med 3 lag er utført med 2+1 glass og gjennomgående sprosser. Normale aldrings og bruksslitasjer og vanlig vedlikehold må påregnes. Utvendig vannbrett og belistning av tre med profiler og pynteklosser. Side: 12 av 22

13 Ytterdører og porter Boligen har to stk. inngangsdører og tre stk. terrassedører. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er 2-4 år. Dører fra renoveringsperioden 23/4 og fremover. En inngangsdør og en terrassedør er dobbeldører. Aller er i isolert utførelse og fremstår hele og fine. Enkelte justeringer og etterstramming av skruer o.l. kan beregnes. Ellers normale aldrings og bruksslitasjer og vanlig vedlikehold må påregnes. Innvendige dører Innerdører er for det meste furu/trefyllingsdører. Normal tid før utskifting av tredør er 3-5 år. Tredører med "speil" utførelse, og doble glassdører mellom hall/stue og mellom stue/ kjøkken. Normale bruks og aldringsslitasjer. Takkonstruksjon - Enebolig Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Takkonstruksjonen er oppbygd som saltak av prefabrikerte takstoler og limtrebjelker. Det er to møneretninger. Undertak av ru 1x6" bord, papp, sløyfer, lekter og stein som tekking. Det er også et luftesjikt på 5 mm, samt to gavlvegger på hovedtak har montert lufteventiler. Det er tidligere opplyst at taket er isolert med 2 cm. isolasjon. Anbefales å montere lufteventiler i alle gavler for krysslufting. Takkonstruksjonen fremstår generelt solid og bra. Takstolene har 2" virketykkelse. Det er åpne gesimser. Normalt vedlikehold må påregnes. Loftet er besiktiget fra luke, her kan en se isolasjonen og oppbyggingen av takverket. Vindskibord trenger vedlikehold, spesielt det øverste da de har stått uten beslag. Dette bør monteres. Taktekking - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Taket er tekket med stein, som er fra renoveringsperioden. Normal tid før omlegging av betongtakstein er 3-6 år. Det er registrerte skader på takstein under befaring, noen knekte og manglende stein, hovedsaklig i forbindelse med kilrenner. Egen TG 2 gis for dette. Renner, nedløp og beslag - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Renner/nedløp, kilrenner, takfotbeslag samt snøfangere av stål. Normal tid før utskifting av vindski/vannbord i tre er år. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Monterte renner, nedløp og beslag i god stand. Mindre avflassinger av plast er registrert. Mangler isbordbeslag, beslag i overganger vegg/tak, takfotbeslag, div. terrassebeslag og pipebeslag. Pipebeslag bør monteres, slik det er nå kommer det vann inn bak papp/ undertekking. TG 2 gis for manglende beslag. Side: 13 av 22

14 Terrasse, balkonger, trapper ol - Enebolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Innvendig har boligen svingtrapp i tre fra hovedplan til 2 etg. Normal tid før utskifting av trapper i tre er 15-3 år. Flott trapp i heltre utførelse, som er behandlet med maling og beis. Rekkverk i forskriftsmessig stand. Balkonger, terrasser ol. Treterrasser på to sider av bolig, og støpt platting ved inngangsparti og vaskerom. Platting ved inngansparti er skiferbelagt. Normal tid før reparasjon av balkonger i betong er år. Terrasser på sør og vestside utgjør ca. 55 kvm. I tilleg er det en platting ut fra soverom i 2 etg. på ca. 8 kvm. Bjelker og golvbord i impregnerte materialer, fundamentert på pilarer av mur/betong og trestolper opp til dragere. Under terrasse i 2 etg. og ved inngangspartier er det stolper/søyler av uimpregnert heltre i 6x6" dimensjon. Normale vedlikeholdsintervaller må påregnes. Registrert noe dårlig innfesting av terrassebjelkelaget til mur på tilbygg, og det er noe gjenstående arbeider på rekkverk, topplist/håndlist o.l. Piper og ildsteder - Enebolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Det er en pipe i boligen, denne er oppført i element og fundamentert på grunn i kjeller. Normal tid før utskifting av murte skorsteiner over tak, uten puss er 2-4 år. Innvendig er pipesider og brannmurer pusset, over tak er den uten forblending eller beslag. Det er montert peis og vedovn i stuer, vedovn i kjøkken er nylig fjernet. Feieluke er montert i kjeller. Det er registrert noen sprekker/riss på brannmurer i stue og kjøkken. I 2 etg. er det klargjort hull i pipe for tilkobling av ovns/røykrør. Dette er for tiden ikke montert ovn, og det er midlertidig tettet med isolasjon. Bør tettes mer permanent om det ikke skal monteres ovn der. Dette gjelder også på kjøkken. Etasjeskillere - Enebolig Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Bjelkelag av tre i etasjeskillene, med stubbeloftsbord i himling/underkant på eldre del i kjeller. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 4-8 år. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er 4-8 år. Bjelkelag i tilbygg er i 8" trebjelker, dette er fylt med mineralull. Det er også fjernet all gammel sagflis ol. i gamle golv i stuer og erstattet med mineralull. Bjelkelaget mellom 1 og 2 etg. er også fylt med mineralull. Mindre/enkelte skjevheter er registrert i etasjeskillene. Side: 14 av 22

15 Bad - Enebolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad/wc/vaskerom Diagonallagt flisgolv m/varmekabel. Iflg. forrige eier er det smøremembran i flere lag på gulv og vegger. Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er år. Normale aldrings og bruksslitasjer. Ikke registrert fukt/fuktskader på befaringsdagen. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad/wc/vaskerom Vegger består av malt trepanel og fliser. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. Normale bruks og aldringsslitasjer. Ut fra tegninger og opplysninger fra tidligere eier er det tenkt en kjellernedgang i den ene siden i vaskerom/bad. Her står det en lecamur på ca. en m. høy som er tenkt skal være vegg/skille til trappehull. Her er det for tiden uferdig arbeid. Trappehull er heller ikke etablert. Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Bad/wc/vaskerom Himlinger består av trepanel. Normale aldringsslitasjer. Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad/wc/vaskerom Badet inneholder WC, utslagsvask m/speil og dusj med glassbyggerstein/forheng. Samleskap for vannrør er også montert her. Innredninger og garnityr fra modernisering. Alt er i god bruksmessig stand og fungerer som det skal. Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad/wc/vaskerom Avtrekksvifte montert i himling. Det er montert en baderomsvifte som styres fra bryter i sikringsskap. I tillegg er det et vindu i rommet samt en veggventil. Det er ikke luftespalte i dør. Kjøkken - Enebolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Kjøkken Golvoverflater består av tre. Enkelte små ujavnheter i tregulv. Ellers normale slitasjer. Side: 15 av 22

16 Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Kjøkken Veggflater har trepanel. Normale bruks og aldringsslitasjer. Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Kjøkken Himlinger består av trepanel med synlige bjelker. Normale aldringsslitasjer. Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken Kjøkkeninnredning i furu fra 24. Heltre utførelse og sprøytemalt i hvit farge. Solid furukjøkken med overskap til tak. Montert nedfelt benkebeslag. Røros ventilatorhette i kobber over komfyr med utkast i vegg. Flislagt felt mellom benk og overskap. Forøvrig heltre benkeplate. Noe etterstramming av skruer samt lim kan være nødvendig på enkelte deler. Mangler silikonfuger mellom benk/flis. Innvendige overflater - Enebolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv - Kjeller / Uinnredet kjeller i gammel og ny del. Gulver består av grovstøp. Enkelte små ujavnheter i betonggulv. Ellers normale forvitringer/slitasjer. Enkelte felt med fuktinntrengning/merker. Overflater på innvendige vegger - Kjeller / Uinnredet kjeller i gammel og ny del. Vegger består av murflater av lettklinker og pussede flater på innside av gråsteinsmur. Enkelte sprekker/riss i fuger på gammel gråsteinsmur, og vegger har loddavvik. På vegger i tilbygg er det fuktproblem som vises ved fukt/saltutslag på innsiden av lecamuren. Så lenge disse rom er uinnredet er det mindre fare ved det, men vegger her bør ikke kles igjen og tettes uten tiltak for dette. Overflater på innvendig himling - Kjeller / Uinnredet kjeller i gammel og ny del. Himlinger består av trepanel som stubbeloft i eldste del, og i tilbygg er det kun isolasjon/plast. Normale aldringsslitasjer. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje Gulver består av flis og tre. Enkelte små ujavnheter i tregulv. Tregolv har steder med slitasje og hakk i overflater, forøvrig normale slitasjer. Flisgolv i hall og bad/vaskerom, disse har varmekabel. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje Veggflater har malt og umalt trepanel. Flis på bad/vaskerom. Normal tid før beising av trepanel, beiset er 6-1 år. Normal tid før maling av trepanel, malt er 8-16 år. Normal tid før utskifting av våtrom, keramiske fliser på membran, lettvegg er 1-2 år. Ingen spesielle merknader utover normale aldrings og bruksslitasjer. Side: 16 av 22

17 Overflater på innvendig himling - 1. etasje Himlinger består av trepanel. Normal tid før beising av trepanel, beiset er 1-15 år. Det meste er ubehandlet trepanel, normal aldringsslitasje. Det er lagt opp synlige trebjelker i kjøkken og stuer, disse er ikke bærende. Mangler en del taklister. Overflater på innvendige gulv - 2. etasje Gulver består av tre og spon. Normal tid før vedlikehold av tregulv, parkett, lakkert er 4-6 år. Enkelte små ujavnheter i tregulv. Ellers normale slitasjer. Spongolv i kott og påbegynt bad. Overflater på innvendige vegger - 2. etasje Veggflater har trepanel. Ingen spesielle merknader utover normale aldrings og bruksslitasjer. På befaringsdagen gjenstår mindre listearbeid på dører o.l. Overflater på innvendig himling - 2. etasje Himlinger består av trepanel. 2 etg. har både skråtak og flat himling. Det meste er ubehandlet trepanel, normal aldringsslitasje. Noe listverk gjenstår å montere. Loftsluke montert i gang. Overflater på innvendige gulv - 2. etasje / Uinnredet bad Golv har montert sponplater. Badet er uinnredet, hovedsaklig ferdig isolert. Vannrør er ført frem til rommet. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Enebolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. VVS-installasjoner, generelt Vannrør i boligen er av rør i rør av plast og kobberrør. Avløpsrør av plast. Alt røropplegg i plast fra renoveringsperioden. Ingen synlige lekkasjer eller skader på røropplegget på befaringen, men resterende kobberrør av eldre dato kan ha begrenset restlevetid (Sintef anbefalte brukstid er ca. 3 år). I kjeller er det montert VVT, dette er en Høiax på 2 liter. Her er det også inntaksledning for vann fra brønn, med trykktank og pumpe. Pumpe er ny i 213. Mesteparten av røropplegg for vann er lagt opp nytt ifbm. renovering. Rør i rør for vann til vaskerom/bad, samt vann/avløpsrør innad i bolig. Det er i tillegg lagt klart rør i rør/vann til uferdig bad oppe. Alt koblet sammen i et innebygd koblingsskap som ligger på vaskerom i 1 etg. Andre sanitærinstallasjoner Avløpssystem. Eiendommen er tilkoblet privat avløpsanlegg. På nedsiden av bolig ble det etablert nytt kloakk/avløpsanlegg i 24. Da ble det gravd ned ny glassfibertank, med avløpsrør i plast fra bolig og spredegrøft ut fra tank. Side: 17 av 22

18 Andre varmeinstallasjoner Brannslokking, generelt Boligen har installert et brannvarslingsanlegg med sentral i kjeller, dette omfatter også låvebygning. Eier opplyser at det er utført årlig service og at det skal/bør være intakt. Men dette er ikke testet. TG 2 gis for at det ikke er funksjonsgaranti. Elektriske anlegg - Enebolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt Sikringsskap med automatsikringer befinner seg i bad/vaskerom. Dette ble installert i Det opplyses om at samsvarserklæring skal foreligge, denne skal være overlevert eier av anlegget fra utførende. Eier av anlegg skal til enhver tid oppbevare erklæring om samsvar og oppdatert dokumentasjon. (Ref: Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg) Stort sett skjult ledningsnett i de to øverste etasjer. I kjeller ligger det åpent. Det var ikke tilgjengelig samsvarserklæring på anlegget på befaring, og TG 2 gis for dette. Diverse utstyr - Enebolig Her beskrives utstyr som ikke er medtatt i de øvrige poster. Besiktigelsen gjelder bare utstyr som har vesentlig betydning for boligens standard. Andre utendørs røranlegg Side: 18 av 22

19 Garasje/verksted/lagerrom Bygning generelt - Garasje/verksted/lagerrom Bygning, generelt Garasje oppført med støpt plate, vegger av mur kombinert med bindingsverk. Takverk i trekonstruksjon, takflater er tekket med stålplater. Garasje/redskapshus fra 1986 over to etasjer. Første etg. er tilnærmet ferdig innredet og består av garasjerom og to mindre rom. Andre etg.er påbegynt isolering men er utover dette uinnredet. Det er montert en stor dobbeldør som garasjeport og to vanlige dører i tillegg. Det er innlagt vann til et rom, dette kommer fra egen brønn som forsyner garasjen og en nærliggende fritidsbolig/naboeiendom. Bygningen trenger generelt noe vedlikehold. Låve/redskapshus Bygning generelt - Låve/redskapshus Bygning, generelt Låve/driftsbygning over tre etasjer/plan, bygget er oppført på gråsteinsmurer/pilarer og støpte murer. Det meste av etasjeskiller er utført i trekonstruksjon. Vegger er oppført i laft/tømmer og bindingsverk. Takverk utført i fagverkskonstruksjon, alle takflater er tekket med stålplater. Bygningen er oppført/tilbygd/modernisert i flere omganger, sist i 22. Da ble det etablert 18 stallplasser/båser for hestehold. I tillegg er det et mindre sauefjøs, snekkerbod, utstyrs/ lagerrom, høyloft, redskapsrom mm. Høyloft er forøvrig utstyrt med høykanon, høytørke og eldre kran/klo for å transportere høy fra utsiden og opp på høyloftet. Eget sikringsskap er montert i snekkerbod. Fjøset har tidligere vært godkjent av mattilsynet. Generelt fremstår bygget i god bruksstand, men trenger noe vedlikehold på utvendige flater. Takkonstruksjon - Låve/redskapshus Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Side: 19 av 22

20 Gårdssag Bygning generelt - Gårdssag Bygning, generelt Eldre bygg for overdekking av gårdssag, oppført på punktfundamentering av naturstein. Bindingsverksvegger med enkel borkledning. Takverk i trekonstruksjon, tekket med stålplater. Ukjent alder på bygget. Fremstår i normal stand for alder. Frittliggende vedskjul Bygning generelt - Frittliggende vedskjul Bygning, generelt Frittliggende vedskjul plassert i nærheten av gårdssag. Ukjent alder men antas omtrent som saghus. Oppført på naturstein, vegger har enkel bordkledning og tak tekket med stålplater. Saghus og vedskjul er beliggende et stykke fra øvrige bygninger. Side: 2 av 22

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen andelsleilighet med 2 soverom i veletablert boområde. Prisant.: 1 390 000,- And.Fellesgj.: 161 363,- TOTALT: 1 551 363,- Adresse: Valhallveien 7A P-rom/Bra: 66/66 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT.

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. BJERGSTED Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. TANKE SVILANDS GATE 77 LEIL. H0201 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26.

Detaljer

9730 Karasjok, - Enebolig

9730 Karasjok, - Enebolig Stuorraluokka 1 Vadsø, 13. august 2013 9730 Karasjok, - Enebolig Attraktiv enebolig på 2 plan. Midlertidig brukstillatelse gitt i 2010. Noe gjenstående arbeider. Boligen fremstår med meget høy standard.

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer