Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst"

Transkript

1 Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Boligeiendom Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: E-post: Rolle: Uavhengig takstmann Anders Auen E-post: Rolle: Uavhengig takstmann Dato befaring: Utskriftsdato: Oppdrag nr: 5061

2 Forutsetninger BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges TakseringsForbund (NTF) og NITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundene. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrapport hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt, men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har betydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at informasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemelding om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. TAKSTRAPPORTEN Takstrapporten er spesifikk for sertifiserte takstmenn autorisert av Norges TakseringsForbund og er utført i henhold til NTFs regler. Låneverdi er en forsiktig ansatt markedsverdi. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretaket holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert vil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifiseringsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendige faglige kvalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten med tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensatt av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbrukerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og tilhørende tilleggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Forutsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eventuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapportens struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til Norsk Standard NS 3424 av 1995 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelse er i tråd med veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Byggtekniske tilstandssvekkelser angis også i tråd med NS3424 på følgende måte: - Tilstandsgrad 0, TG0: Ingen symptomer - Tilstandsgrad 1, TG1: Svake symptomer - Tilstandsgrad 2, TG2: Middels kraftige symptomer - Tilstandsgrad 3, TG3: Kraftige symptomer (også sammenbrudd og total funksjonssvikt) TG0 angis ikke i rapporten, dvs. tilstandsgrad angis ikke dersom det ikke registreres synlige symptomer eller tilstandssvekkelser. BEFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste nivå. I praksis betyr dette at gjennomføringen av befaringen begrenses som følger: - Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f. eks. riving) - Inspeksjon blir kun utført på lett tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det. - Flater som er skjult av snø eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. - Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. Anlegg, osv. - Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjort og reist til befaringen. - Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiseres dersom annet ikke er nevnt. - Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs. uten forhåndskunnskap om objektet. - Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for fuktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. Side: 2 av 15

3 LEVETIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler, SINTEF Byggforsk, Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte bygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og i et ca. intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn teknisk levetid, som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir den tiden det gjennomsnittlig tar før man kan forvente at bygningsdelen ikke lenger tilfredsstiller gitte minimumskrav. TILLEGGSUNDERSØKELSER - Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersøkelser virker påkrevet. - Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres ut fra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. Takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISJONER - Tilstandsgrad (TG): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. - Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. - Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. - Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. - Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk forventet levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av. - Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. - Tilstand: Et uttrykk for objektets generelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se 'Tilstandsgrader' under punktet om Rapportens struktur. - Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i befaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. - Fuktindikatorutstyr: Teknisk hjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Arealberegning Arealmålingene i denne rapporten har NS 3940:2012 som utgangspunkt. Presiseringer for enkelte arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealmåling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter er beskrevet i 'Takseringsbransjens retningslinjer for arealmåling 2014'. Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. Ved markedsføring av boliger skal det benyttes egne arealbetegnelser: P-ROM og S-ROM. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM). Fordeling mellom disse er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. Måleverdige arealer: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. Egne forutsetninger Boligsalgsrapport over leilighet med bygning søkt oppført 1965 i hht. byggeårets krav og byggeforskrifter. Bygningens konstruksjoner kan ikke sammenlignes med dagens krav og forskrifter, særlig med tanke på dimmensjonering, isolasjonstykkelser, samt krav til inne mjljø. Rapporten bygger kun på takstmannens egne observasjoner, målinger og vurderinger ved befaring. Bygningsdeler med skjulte konstruksjoner som er beskrevet i rapporten er antatt materialvalg/utførelse for hva som måtte være vanlig for aktuelle byggeår. Det er ikke vurdert om det foreligger påbud, reguleringsmessige forhold, eller om boligrom som benyttes er godkjent av bygningsmyndighetene. Det er ikke innhentet dokumenter utover tilsendte tegninger, seksjoneringsdokumenter, utskrift fra eiendomsregisteret, matrikkelbrev, melding til tinglysing, vedtekter for sameiet, antikvariske retningslinjer, samt inventarbeskrivelser for byggene. Det er benyttet husnummer og seksjonsnummer ut fra kommunens situasjonskart datert 19/ Det er viktig at rapporten leses og godkjennes av selger før den tas i bruk som dokumentasjon ved salg av eiendommen. Det må gis tilbakemelding til takstmann for retting av eventuelle feil. Gis det ikke tilbakemelding, er dette å regne som at rapporten er godkjent av selger. Side: 3 av 15

4 Takstmannens rolle Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold til eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet. For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på Konklusjon tilstand Leilighet i sameiet bygning oppført 1965, fremstår med alle bærende konstruksjoner, drenering, samt utvendige kledninger fra byggeår. Det meste av vinduer er skiftet 1987, og taktekke inkludert renner og beslag er skiftet på 80 tallet. Kjøkkeninnredning er montert ny ca. år Boligen fremstår med behov for utvendig oppgradering. I tillegg må det påregnes renovering av bad. Innvendig fremstår boligen ellers som fullt beboelig, men oppgradering og modernisering bør påregnes grunnet bruksslitasjer og utidsmessighet. Det presiseres at utvendig oppgradering må være i samsvar med antikvariske retningslinjer for bygningen. Det henvises forøvrig til rapportens enkelte punkter med beskrivelser og tilstandsgraderinger Markeds- og låneverdi Tilleggsdel til boligsalgsrapporten Markedsverdien er beregnet ut fra eiendommens beliggenhet i forhold sol og utsikt, samt avstander til skoler, barnehaver, idrettsanlegg, samt avstander til sentrumsnære forretning og servicetilbud. I tillegg er det tatt hensyn til bygningens standard, samt heftelser ang. antikvariske retningslinjer for eventuell renovering/ modernisering av bygningen. Verdien er forøvrig vurdert ut fra beste skjønn, og sammenlignet med tilsvarende objekter omsatt i nærområde senere tid. Markedsverdi (normal salgsverdi) Låneverdi (forsiktig ansatt markedsverdi): RAMNES, Takst & Byggservice Anders Kjær Telefon: Anders Auen Side: 4 av 15

5 Befarings- og eiendomsopplysninger Rapportdata Rekvirent: Forsvarsbygg Takstmenn: Anders Kjær, Anders Auen Befaring/tilstede: Befaringsdato: Anders Kjær. Takstmann. Tlf Anders Auen. Takstmann. Tlf Torstein Madssen. Prosjektleder Skifte Eiendom.. - Anders Kjær. Tlf Eiendomsopplysninger Eiendomsbetegnelse Boligeiendom : Andre forhold: Felles frittstående utebod på ca. 15 kvm oppført ca Bygningen fremstår med behov for oppgraderinger. Iflg.tidligere beboer forekommer det maur i boligen. Matrikkeldata 0704 TØNSBERG Gnr: 150 Bnr: 125 Seksjon: 9 Eiet/festet: Eiet Areal: m² Arealkilde: GAB register Eierbrøk seksjon: Eierbrøk: 125/1782 Hjemmelshaver: Forsvarsbygg Reinveien 7B 3124 TØNSBERG Kommentar: Felles eiet tomt. Kilder/vedlegg Dokument/kilde Dato Kommentar Seksjonering Matrikkelbrev Status Antikvariske retningslinjer Eiendomskart Avtale om veirett, gnr/ bnr 150/10 Inventarbeskrivelse Radonmåling Vedtekt til reguleringsplan Sider Vedlagt Side: 5 av 15

6 Bygninger på eiendommen Tomannsbolig Tomannsbolig Byggeår: 1965 Kilde: forsvarsbygg Anvendelse: Bolig Arealer Bruttoareal Etasje BTA m² Kjeller Bruksareal BRA m² Totalt 50 Primær P-ROM 42 Sekundær S-ROM stk. boder, vaskerom, gang Krypekjeller 1. etasje Sum bygning: Kommentar Ikke målbart areal., kryperom Bad, kjøkken, stue, gang, soverom 2 stk, bod 40 Regler for arealberegning, se eget avsnitt i rapportens forutsetninger. Kommentar areal Arealene er målt ved befaring, og er utført i hht. NS 3940 samt til Takstbransjens retningslinjer for arealmåling. Målingene tar nødvendigvis ikke hensyn til byggeforskriftene. Romfordeling Etasje Primærareal (P-ROM) Sekundærareal (S-ROM) Kjeller Vaskerom 4 stk. boder, gang Krypekjeller 1. etasje Kryperom Bad, kjøkken, stue, gang, soverom 2 stk Bod Side: 6 av 15

7 Konstruksjoner Utendørs Grunn og fundamenter - Utendørs Vurdering av byggegrunn og fundamentering. Grunnundersøkelser er ikke foretatt. Grunn og fundamenter, generelt Grunnforhold bestående av sandholdige løsmasser. Grunnforhold ansees som stabile. Det er ikke gjort grunnundersøkelser utover vurdering av byggets stabilitet, samt vurdering av utvendig terreng. Radonmåling er ikke foretatt. Gulv på grunn Gulver av betong på komprimerte grusmasser. Ingen synlige avvik registrert. Noe fuktutslag i gulv grunnet kapillært oppsug, og ansees som normalt ut fra alder, grunnforhold og byggemåte. Grunnmur - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Vegger mot grunn Grunnmur av betong. Innvendig grunnmur er stedvis isolert med lettbetongblokker av Siporex eller tilsvarende. Utvendig malt overflate over terreng. Setningsskade mellom mur og pipe i kjeller. Ellers ingen synlige setninger eller skader registrert utover avskallet utvendig malingsoverflate, samt mindre svinnsprekk innvendig pusslag. Dette ansees ikke være til fare for konstruksjonens sikkerhet. Noe fuktutslag ved nedkant av vegg grunnet kapillært oppsug, og ansees som normalt ut fra alder, grunnforhold og byggemåte. Drenering - Utendørs Vurderingene gjelder fuktsikring av grunnmur og aldringssvekkelse av drensrør. Observasjonene er visuelle. Drenering Drenssystem antatt fra byggeår. Grunnmur er fuktsikret med murpuss, påsmurt Goudron, samt bølgeplater av eternitt. Normal levetid for drenssystem ansees som oppbrukt. Det presiseres at eternittplater inneholder asbest, og krever spesial deponering ved eventuelle tiltak for fuktsikring. Side: 7 av 15

8 Veggkonstruksjon og utvendige fasader - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell observasjon som gjelder sprekker og setninger. Her gjøres en visuell kontroll av konstruksjon og fasader, med tilfeldige valgte stikktakninger der det er treverk. Det gjøres oppmerksom på at vurderinger av fasadene er foretatt fra bakkenivå. Yttervegger Veggkonstruksjon fra byggeår med 100 mm bindingsverk, isolasjon, vindsperre og stående / liggende kledning. Det er ikke registrert synlige skjevheter eller skader på veggkonstruksjon. Andre primære bygningsdeler Brann/ lydisolerende vegg av murverk mellom seksjoner. Ingen synlige avvik registrert. Utvendig komplettering, vegg Stående, dels liggende kledning fra byggeår. Partier mellom vinduer med finer. Normal tid før utskifting av trekledning er år. Kledning fremstår med stedvis vær og aldringsslitasje, samt stedvis dårlig omlegg på tømmermannspanel. Vask og overflatebehandling av kledning må påregnes. Utskiftninger bør påregnes. Takkonstruksjon - Utendørs Her vurderes ventilering samt synlige tegn til fukt, sopp, råte og treskadeinsekter på tilgjengelige steder. Tilfeldige stikktakinger foretas. Her kommenteres også undertak, vindskier og gesimser. Det er ikke flyttet på lagrede gjenstander og lignende. Takkonstruksjoner Plassbygget konstruksjon fra byggeår med sperrer. Konstruksjonen er isolert med 100 mm isolasjon. Undertak med rupanel, og underlagstekking av papp. Stedvis tilnærmet tilstoppede ventilasjon spalter ved raft, med fare for kondensering på loft ved kalde årstider. Fuktmerker ved pipegjennomføring antas å være fra tiden før pipen ble helbeslått. Ingen fukt i område ved befaring. Taktekking - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell vurdering av taktekkingsmaterialer. Taktekking og membraner Tak tekket med takstein av betong, antatt fra 80 tallet. Normal tid før utskifting av betongtakstein er år. Det er ikke registrert skader utover værslitt overflate, samt stedvis mosegrodd overlate på tekkingen. Vasking av taktekke anbefales. Side: 8 av 15

9 Renner, nedløp og beslag - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell vurdering som gjelder mekanisk skade, rust m.m. Utvendige beslag Takrenner og nedløp fra 80 tallet av plastbelagt stål. Pipebeslag og ventilasjonshetter av plastbelagt stål. Normal tid før utskifting av takrenner/nedløp i sink eller plastbelagt stål er år. Normal tid før utskifting av luftelyrer, ventilasjonshetter er år. Renner og nedløp fremstår uten skader utover normal slitasje, samt stedvis mose. Rensing av renner må påregnes.. Stedvis tilløp til rust og avskallet overflatebelegg på takhatter. Terrasse, balkonger, trapper ol - Utendørs Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Trapper og ramper Utvendig trapp ved terrassedør av trevirke. Råteskader i trapp. Etasjeskillere - Utendørs Visuelle observasjoner som spesielt omfatter forhold angående vesentlige skjevheter som kan ha konstruksjonsmessige negative avvik. Frittbærende dekker Gulvbjelkelag mellom etasjer av trevirke med isolasjon. Normal tid før reparasjon av etasjeskiller med bjelkelag av heltre eller I-bjelker er år. Det er ikke registrert synlige skjevheter utover normal svikt og nedbøyning i konstruksjonen. Side: 9 av 15

10 Tomannsbolig Bygning generelt - Tomannsbolig Bygning, generelt - Krypekjeller / Kryperom Krypkjeller ventilert med ventiler ut i grunnmur. Krypkjeller virket tørr, men fuktmåling i bjelkelag og stubbloft viser 18,5 % fuktinnhold. Det anbefales ytterligere ventiler i grunnmur (min. totalt 2. stk. på hver vegg), samt dampsperre (plast) på grunn som vil redusere fuktoptrekket. Krypkjeller er inspisert fra luke. Vinduer og dører - Tomannsbolig Kontrollen skjer med visuell undersøkelse, samt stikktakninger med hensyn til råteskader. Det er foretatt kontroll på tilfeldig valgte åpne- og lukkemekanismer. Det anmerkes derfor at ikke absolutt alle dører og vinduer trenger å være fullstendig funksjonstestet. Vinduer Glidehengslede, dels fastkarmvinduer fra 1987 med to lag isolerglass. Kjellervinduer fra byggeår med enkle koblede glass. Normal tid før kontroll og justering av vinduer, hengslede er 2-8 år. Normal tid før utskifting av trevindu er år. Alder på isolerglass tilsier at punkteringer ikke kan utelukkes. Generelt behov for vedlikehold av vinduer. Generlt treg lukkemekanisme. Vindu på bad med fuktskade. Disse settes til TG 3. Innvendige dører Finerte dører fra byggeår.. Normal tid før utskifting av tredør er år. De fleste dører subber mot gulvet, samt behov for justering av de fleste innvendige dører. Glass i gangdør er knust. Utskifting av innvendige dører bør vurderes. Ytterdører og porter Terrassedør fra 1988 med to lag isolerglass og malt overflate. Isolert hoveddør fra 80 tallet med teak finer og oljet overflate. Normal tid før utskifting av tredører og aluminiumsdører er år. Normal tid før kontroll og justering av tredører er 2-8 år. Fuktskader på terrassedør. Ellers normal aldringsslitasje. Terrasse, balkonger, trapper ol - Tomannsbolig Undersøkelsen omfatter visuell vurdering med hensyn til skader. Der det er treverk tas tilfeldige stikktakninger. Rekkverk kontrolleres. Side: 10 av 15

11 Trapper og ramper Innvendig plassbygget trapp med vinylbelegg i trinn. Normal tid før utskifting av trapper i tre er år. Ingen synlige skader utover normal slitasje. Piper og ildsteder - Tomannsbolig Her vurderes pipens synlige sider, samt forhold vedr. feieluke. Tetthet og funksjon er ikke kontrollert. For ildsteder vurderes avstand til brennbart materiale. Piper, plassbygde ildsteder m.v. Murt pipe fra byggeår av teglstein med puss og malt overflate. Sotluke i kjeller. Helbeslag av plastbelagt stål på pipe over tak. Ingen synlige avvik registrert. Tilstandsgrad er vurdert ut fra visuell kontroll av pipe og ildsted. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering anbefales det en kontroll utført av feievesen/ branntilsyn. Monteringsferdige ildsteder Kombinert parafin og vedovn tilkoblet dagtank med manuell påfylling. Minimum avstand til brennbart materiale er ivaretatt. Tilstandsgrad er vurdert med hovedvekt for alder. Parafinovner ikke tillatt etter Bad - Tomannsbolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under baderom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Baderomsinnredninger vurderes. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - 1. etasje / Bad Gulvkonstruksjon av trevirke med påstøp av betong og vinylbelegg. Sluk av plast. Tilfredsstillende fall til. Normal tid før utskifting av gulv i våtrom med belegg av vinyl, påstøp og gulvvarme er år. Belegg har stedvis løsnet fra underlaget. Ved bruk av fuktindikator er det ikke registrert unormale verdier ved erfaringsmessig utsatte steder på gulv. Dette må sees i sammenheng med at rommet ikke har vært i normalt bruk senere tid, og at fuktmåling med daglig bruk av rommet muligens hadde gitt andre verdier. Overflater på innvendige vegger - 1. etasje / Bad Vegger med laminat våtromsplater (respatex). Normal tid før utskifting av våtrom, baderomspanel er år. Ved fuktsøk er det registrert høye verdier ved blandebatteri til badekar. Stedvis hull etter nedmontert utstyr. Renovering må påregnes. Side: 11 av 15

12 Overflater på innvendig himling - 1. etasje / Bad Himlinger med malte plater. Normal tid før maling av plater, malt er år. Ingen synlige skader registrert utover normal slitasje. Innredning og garnityr for våtrom - 1. etasje / Bad Rommet inneholder: Servant på vegg. Toalett. Badekar. Sprekk i sisterne lokk på wc. Tilstandsgrad er vurdert med hovedvekt for alder. Luftbehandling, generelt - 1. etasje / Bad Rommet ventileres via ventil i himling ført i kanal over tak. Tilluft via spalte under dørblad. Det presiseres at kanal opp til loft inneholder asbest, og krever spesialbehandling/ deponering ved eventuell utskiftning. Ventilasjon ansees som underdimensjonert. Vaskerom - Tomannsbolig Det er fuktmålerutstyr og visuelle observasjoner som er lagt til grunn for vurderingene. Fuktvurderinger med påregnelige skader er foretatt i områder som gulv og vegger. Tilstøtende rom og rom i etasjen under vaskerom er også besiktiget hvis disse rom tilhører samme boenhet. Ventilasjon på rommet kommenteres. Lett tilgjengelige sluk besiktiges og kommenteres. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Overflater på innvendige gulv - Kjeller / Vaskerom Gulver av betong med sluk av støpejern. Tilfredstillende fall til sluk. Fremstår noe grovt. Overflater på innvendige vegger - Kjeller / Vaskerom Vegger med malt murpuss. Normal tid før maling av puss, malt er år. Ingen synlige skader utover normal slitasje. Innredning og garnityr for våtrom - Kjeller / Vaskerom Rommet inneholder: Rustfri skyllekum på vegg. Bereder. Opplegg for vaskemaskin. Ingen skader registrert utover normal slitasje. Luftbehandling, generelt - Kjeller / Vaskerom Rommet ventileres via ventil med kanal ført over tak, samt ventil ut i grunnmur.. Det presiseres at kanal opp til loft inneholder asbest, og krever spesialbehandling/ deponering ved eventuell utskiftning. Tegn på fukt skjolder i himling. Side: 12 av 15

13 Kjøkken - Tomannsbolig Visuell observasjoner spesielt med tanke på ventilering. Videre bruk av fuktmålerutstyr i erfaringsmessige utsatte områder som for eksempel oppvaskbenk, oppvaskmaskin og kjøleskap. Det er ikke flyttet på innredninger og utstyr. Kjøkkeninnredning - 1. etasje / Kjøkken Kjøkkeninnredning montert ny ca. år Innredningen består av massive folierte skrog, og massive fronter av mdf materiale. Massive benkeplater med høytrykkslaminat overflate. Ventilator med kanal ført i kanal ut i vegg. Avsatt plass og opplegg for oppvaskmaskin. Fuktskade i bunnplate i oppvaskbenk. Det er ikke registrert fukt/ fuktskader i kjøkkenbenk. Løse fliser over benk. Innvendige overflater - Tomannsbolig Her medtas kun de rom som ikke er beskrevet tidligere. Alle rom er kontrollert når annet ikke er angitt. Det gjøres oppmerksom på at det er bare de rom som har vesentlige visuelle feil/skader på overflater som blir kommentert. Overflater på innvendige gulv Gulver med vinylbelegg av ulik alder. Normal tid før utskifting av vinyl er år. Stedvis skjolder og misfarging på belegg samt dårlig grunnarbeid med synlige plateskjøter i kjøkken og stue. Oppgradering/ renovering av overflater bør påregnes. Overflater på innvendige vegger Vegger malt glassfiberstrie samt panel. Normal tid før maling av glassfibervev, malt er 8-16 år. Stedvis skader samt hull etter nedmontert utstyr, bildr ol. Oppgraderinger må påregnes. Overflater på innvendig himling Himlinger med malte plater og panel. Enkelte himlinger er nye senere tid. Normal tid før maling av plater, malt er år. Ingen synlige skader registrert utover normal slitasje.. VVS (ventilasjon, varme og sanitær) - Tomannsbolig Her vurderes vannrør, avløpsrør, varmtvannsbereder, sentralvarmeanlegg og brenselstank. Vurderingene gjelder kun alder og materialvalg ut fra visuelle observasjoner eller opplysninger som fremgår av fremlagte tegninger, byggebeskrivelse eller andre godkjente dokumenter. Ledningsnett for sanitærinstallasjoner Innvendig avløpsrør av støpejern. Innvendige vannrør av kobber. Hovedstoppekran plassert i kjeller. Utvendiig vannledning inn til stoppekran av plast. Ingen synlige avvik registrert utover normal slitasje. Utvendig vann og avløpsrør er ikke nærmere vurdert. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering anbefales det en kontroll utført av vvs fagmann. Tilstandsgrad er vurdert med hovedvekt for alder. Side: 13 av 15

14 Utstyr for sanitærinstallasjoner Oso bereder fra 2008 med kapasitet på 200 liter. Ingen synlige avvik registrert. Elektriske anlegg - Tomannsbolig Det elektriske anlegget er ikke vurdert i denne rapporten da dette krever spesiell kompetanse og autorisasjon. På generelt grunnlag anbefales det derfor en gjennomgang av en el.fagmann. Heller ikke visuelle feil kommenteres hvis ikke dette fremgår særskilt nedenfor. Elkraft, generelt El- anlegg med åpent ledningsnett. Sikringsskap oppgradert med automatsikringer til alle kurser. Anlegget er ikke nærmere vurdert. Ønskes en nærmere tilstandsvurdering av anlegget anbefales det en kontroll utført av godkjent el-fagmann. Side: 14 av 15

15 Beregninger Teknisk verdi bygninger Tomannsbolig Normale byggekostnader (utregnet som for nybygg) Fradrag (alder, utidsmessighet, vedlikeholdsmangler, tilstandssvekkelser, gjenst. arbeider) Sum teknisk verdi Tomannsbolig Sum teknisk verdi bygninger Tomteverdi Tomteverdi er en beregnet verdi for tomten slik den fremstår på befaringstidspunktet. Tomteverdien består av normal tomtekostnad og en vurdert verdi for attraktivitet og beliggenhet. Normal tomtekostnad fremkommer ved å beregne teknisk verdi for råtomt, inkl. tilknytning, infrastruktur på tomten samt opparbeiding / beplantning, arrondering terreng etc. Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet er en vurdering av tomtens og eiendommens beliggenhet. Normal tomtekostnad: Markedstilpasning for attraktivitet / beliggenhet: Sum tomteverdi: Side: 15 av 15

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst Bygningsteknisk gjennomgang med - verditakst SERTIFISERT TAKSTMANN Sivilingeniør Sjur A. Lindheim Haram Telefon: 922 17 065 E-post: slh@bovena.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst RAPPORTANSVARLIG: Gnr 58 Bnr 39 Kommune: 1931 LENVIK Anders Killie Solli Laukhellaveien 3C, Befaringsdato: 25072012

Detaljer

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT!

MANDAL SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! SANDEN ROMSLIG, LEKKERT OG UTSIKT! MANDAL Prisantydning: Kr. 4 150 000,- + omk. Sanden - Romslig og attraktivt enderekkehus med høy standard og garasje! Solrik, romslig terrasse med elveutsikt! Nygata

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol.

KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. KRAKSØYA UTSIKT OG KVELDSSOL! LILLESAND Prisantydning: Kr. 3 900 000,- + omk. Nydelig beliggende hytte med felles sandstrand og 3 båtplasser og kveldssol. Kraksøya Vestre MEGLERS KOMMENTAR Eiendommen ligger

Detaljer

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033

GJERSØE - STOKKE. www.smartmegling.no. Prisant.: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm Oppdragsnr: 2150033 GJERSØE - STOKKE Enebolig med alt på ett plan 4 soverom - kjeller - uthus Stor tomt Landlig beliggenhet nær Sem Prisant: 2 290 000,- Adresse: Gjersøeveien 84 P-rom/Bra: 125/144 kvm Tomteareal: 2 371 kvm

Detaljer

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk.

HAVSTEIN. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv beliggenhet - garasje - pen tomt. Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM. Prisant. kr 3 900 000 + omk. Oppdragsnr: 32140208 HAVSTEIN Harevegen 34, 7021 TRONDHEIM Prisant. kr 3 900 000 + omk. Totalpris inkl. omk. kr 3 998 550 P-rom/bra ca. 144/196 kvm. Tomt ca. 588 kvm. Havstein - vert. delt halvpart Attraktiv

Detaljer

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad

Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune. Tråervegen 24 3691 Gransherad Landlig lite småbruk i Gransherad, Notodden kommune Tråervegen 24 3691 Gransherad Eiendommen har muligheter for innhegning til hester - stor låve NØKKELINFORMASJON Ansv megler:advokat Olav Hana Telefon:33

Detaljer

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2

LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 LEILIGHET I POPULÆRT OMRÅDE HEPTEKJERR Prisantydning: Kr. 1 790 000,- + omk. Nyere og flott hjørneleilighet med solfylt balkong, carport og heis. Bevervegen 2 MEGLERS KOMMENTAR Vi har her gleden av å presentere

Detaljer

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass

Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass www.krogsveen.no Tjøme/Randineborg Nybygget fritidseiendom - få skritt til sjø og båtplass. Høy standard og vestvendt med umiddelbar

Detaljer

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6

VENNESLA LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA. Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 LEILIGHET SENTRALT I VENNESLA VENNESLA Lys og arealeffektiv 2-roms med meget sentral beliggenhet Skolevegen 6 Prisantydning: Kr. 840 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 226 077,- + omk. MEGLERS

Detaljer

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B

SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B SALGSOPPGAVE VINDHOLMHEIA 9B Det tas forbehold mot eventuelle feil i salgsoppgaven NØKKELINFORMASJON Adresse Vindholmheia 9B, 4842 Arendal Selger Marit Fredriksen (privat selger) Mob: 93 06 05 82 Advokat

Detaljer

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C

LUND 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs vei 15 C 3-ROMS LEILIGHET UTSIKT MOT GRØNTOMRÅDET LUND Prisantydning: Kr. 2 250 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 356 473,- + omk. Lys og koselig 3-roms andelsleilighet med vestvendt veranda. St. Olavs

Detaljer

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,-

Tinnheia 2 roms 1.070.000,- Prisantydning: Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Fin leilighet i blokk, biloppstillingsplass, heis og fine uteområder. Tinnheia 2 roms Nikkelveien 5 P-rom: 61 Prisantydning: 1.070.000,- Fellesgjeld 621.625,- Totalpris 1.691.625,- Caroline Andersen Tlf:

Detaljer

Velholdt enebolig over ett plan

Velholdt enebolig over ett plan NÆRBØ KVIMARKA 31 Velholdt enebolig over ett plan SELVEIER 128 2 P-ROM 128m² BRA 128m² PRISANTYDNING 3.690.000,- + 2,5% dok. avg SAKSNR 414030 AVD. Jæren KONTAKT Ann Helen Lauvskar MOB. 46 94 00 27 PROSPEKT

Detaljer

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no

EIK - TØNSBERG. www.smartmegling.no EIK - TØNSBERG Velholdt rekkehus over 2 etasjer med egen hageflekk i barnevennlig boligområde 3 soverom og garasje Prisant: 2 290 000,- Adresse: Årfuglveien 10B P-rom/Bra: 110/116 kvm Fellesutgifter: 200,-

Detaljer

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier

Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Munkebotn 43 Nydelig leilighet med solrik altan og panoramautsikt. Vi megler frem dine verdier Velkommen til Aktiv Eiendomsmegling. Vi er en av Norges største eiendomsmeglerkjeder, målt i antall formidlinger.

Detaljer

LANDINGSVEIEN 56 OSLO

LANDINGSVEIEN 56 OSLO LANDINGSVEIEN 56 OSLO 4-roms andelsleilighet i 4etg med to terrasser Oppussingsobjekt Garasjeplass og bod Prisantydning: 2 900 000,- Andel leilighet BTA: 98 m² / P-rom: 85 m² FAKTA OM EIENDOMMEN MEGLER

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen andelsleilighet med 2 soverom i veletablert boområde. Prisant.: 1 390 000,- And.Fellesgj.: 161 363,- TOTALT: 1 551 363,- Adresse: Valhallveien 7A P-rom/Bra: 66/66 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328

VEDAVÅGEN. Meget stilig og nyoppusset enebolig! Prisantydning: 1.750.000,- Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 VEDAVÅGEN Salvøyvegen 2 P-rom/Bra: 129/185 Oppdrag: 70413328 Prisantydning: 1750000,- Meget stilig og nyoppusset enebolig! DNB Eiendom - Hele Norges Eiendomsmegler dnbeiendomno telefon: 09999 Kontaktperson:

Detaljer

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG SENTRUM Selveierleilighet i 1. etasje. Beliggende i Sørbyen. 2 parkeringsplasser i parkeringskjeller. Prisant.: 1 650 000,- And.Fellesgj.: 12 100,- TOTALT: 1 662 100,- + omk. Adresse: St. Olavs

Detaljer

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no

SOLVANG - TØNSBERG. www.smartmegling.no SOLVANG - TØNSBERG Lys andelsleilighet i 2. etasje. 1 (2) soverom - terrasse. Sentralt beliggende. Prisant.: 1 500 000,- And.Fellesgj.: 31 000,- TOTALT: 1 531 000,- Adresse: Dronning Åsas vei 4B P-rom/Bra:

Detaljer

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan

Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Tana Lismaveien 30 Trivelig enebolig med alt på ett plan Trivelig enebolig med praktisk planløsning og alt på et plan. Boligen har lun og skjermet beliggenhet i veletablert, barnevennlig område. Gangavstand

Detaljer

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no

TØNSBERG - SENTRUM. www.smartmegling.no TØNSBERG - SENTRUM Urban selveierleilighet i 4 etasje Renovert/oppgradert i 2014 Prisant: 860 000,- Adresse: St Olavs gate 22, snr 50 P-rom/Bra: 16/16 kvm Fellesutgifter: 1 423,- pr måned Tomteareal: Soverom:

Detaljer

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg.

LUND PEN TOPPLEILIGHET SENTRAL BELIGGENHET. Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. SENTRAL BELIGGENHET PEN TOPPLEILIGHET LUND Lys og pen leilighet med to sovealkover Marviksveien 84, 4. etg. Prisantydning: Kr. 1 750 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 1 836 249,- + omk. MEGLERS

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN

ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN ÅSGÅRDSTRAND - HORTEN Pen og lys selveierleilighet. 2 (3) soverom - 2 bad - 2 terrasser. Parkeringsplass i garasjeanlegg. Prisant.: 2 990 000,- Adresse: Granåsveien 25B P-rom/Bra: 99/99 kvm Fellesutgifter:

Detaljer

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT.

BJERGSTED. Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. BJERGSTED Tanke Svilands gate 77 Leil. H0201, 4007 STAVANGER Oppdrag: 70315149 SENTRUMSNÆR 3-ROMS LEILIGHET MED UINNREDET LOFT. TANKE SVILANDS GATE 77 LEIL. H0201 INNHOLD 5. 6. 10. 12. 16. 20. 24. 26.

Detaljer

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16

HÅNES ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass Vigvollåsen 16 ANDELS LEILIGHET GARASJE OG HEIS HÅNES Prisantydning: Kr. 1 690 000,- + omk. Totalsum inkl. fellesgjeld: Kr. 2 170 002,- + omk. Vigvollåsen -Fott 2(3) roms leilighet med stor solrik terrasse, heis og garasjeplass

Detaljer

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no

OLSRØD - TØNSBERG. www.smartmegling.no OLSRØD - TØNSBERG Selveierleilighet på bakkeplan. Endeleilighet. 2 soverom. Garasje. Prisant.: 2 950 000,- Adresse: Olsrødsvingen 128A P-rom/Bra: 70/70 kvm. Fellesutgifter: 2 558,- Tomteareal: Antall soverom:

Detaljer