Saker til behandling. 1/14 11/ Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saker til behandling. 1/14 11/04633-56 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5"

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 14/00005 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til eller til Hilde Grundetjern tlf / Saksdokumenter sendes også til varamedlemmer, men disse møter bare etter nærmere beskjed. SAKSKART Side Saker til behandling 1/14 11/ Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering 5 2/14 12/ Gnr/bnr 58/65, 66 og 79 - Skuland - detaljregulering 7 3/14 13/ /14 13/ Gnr/bnr 24/217 - søknad om dispensasjon til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Tor Erik Konsmo Gnr/bnr 6/ Brandeheivegen 11 - påbygg på eksisterende garasje med ekstra boenhet /14 13/ Gnr/bnr - 24/11 - Heisel - søknad om dispensasjon 23 6/14 13/ /14 13/ Gnr/bnr 6/525 - søknad om dispensasjon for oppføring av garasje med boenhet. Tiltakshaver: Stian Lunden Gnr/bnr 93/81, m.fl - Kile - søknad om samtykke til deling av landbrukseiendom/driftsenhet - fradeling av gnr/bnr 3/20 i Iveland kommune /14 13/ Gnr/bnr 97/1, 2 og 3 - Beinestveit - søknad om 36 1

2 9/14 13/ /14 13/ omdisponering av jordbruksareal og fradeling av tomt med påstående våningshus Gnr/bnr 33/8 og 15 - Mushom - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom Gnr/bnr 93/78, 81, 135 og gnr/bnr 91/15 - Kile - søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom /14 13/ Adressetildeling - Støleheia 50 12/14 13/ Adressetildeling - Sandrip 52 13/14 13/ Adressetildeling - Mushom 54 14/14 13/ Adressetildeling Røynelandsvegen 56 15/14 13/ Adressetildeling - Langeland 58 16/14 12/ Adressetildeling - Fylkesvei 403 Ivelandsvegen 60 17/14 13/ Adressetildeling - Steinslandsvegen 62 18/14 12/ Adressetildeling Vorelandsvegen 64 19/14 13/ Adressetildeling - Stallemovegen 66 20/14 13/ Adressetildeling - Ilebekk 68 21/14 13/ Manglende adresse for 3 husstander i Kilane 70 22/14 14/ Rassikringsrapport Granlivegen og Reiersdal 72 23/14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ Gnr/bnr 78/1 - Eikeland i Hægeland - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelser og søknad om tillatelse til oppretting av to nye grunneiendommer Delegerte saker Gnr/bnr 44/15,32 - Greibesland - ett-trinns søknadsbehandling for riving av enebolig og 7 brakker Gnr/bnr 23/696 og søknad i ett-trinn - opparbeidelse av kommunaltekniske anlegg i Smååsane trinn 2 Gnr/bnr 6/57 - Sentrumsvegen 55 - ett-trinnssøknad om tillatelse til å bytte ut skilt til Gjensidige Vennesla

3 4/14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ Gnr/bnr 5/32 - Hunsfoss skole - søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av søppelbod Gnr/bnr 6/176 - Torsbyvegen - søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av nedgravd avfallsløsning. Gnr/bnr 78/75 - Tempeltu - søknad i ett trinn for ny enebolig Gnr/bnr 6/898 - Skolevegen 9 - søknad om tillatelse i ett trinn for etablering av nedgravd avfallsløsning Gnr/bnr 4/379 - Blåmeisvegen 20 - søknad om endring - dispensasjon for ekstra boenhet i godkjent tomannsbolig Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - rammesøknad 6- mannsbolig. Tiltakshaver: Lomtjønn Byggservice AS Gnr/bnr 6/133 - Sentrumsvegen - Innfartsparkering Graslia - Ett-trinns søknad Gnr/bnr 5/410 - Lundevegen 4 - søknad om tillatelse i ett-trinn for påbygg samt endring av tilleggsdel til hoveddel i eksisterende bolig. Tiltakshaver: Harald Aas Gnr/bnr 29/32 - Setesdalsvegen søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett for oppføring av tilbygg. Tiltakshaver: Allan Rasmussen Gnr/bnr 56/101 - Skarpengland skole - ett-trinns søknad om tilltatelse til tiltak for nedgravde søppelcontainere Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - rammesøknad for 4-mannsbolig. Tiltakshaver: Firemannsbolig Lomtjønn AS Gnr/bnr 6/ Revestien 31 - søknad om rammetillatelse for oppføring av ny bolig og frittliggende garasje Gnr/bnr 6/ Digemyr 6 F - ett-trinns søknadsbehandling for oppføring av enebolig og frittliggende garasje Gnr/bnr 6/ Revestien 43 - søknad om endring av tillatelse - endring ansvarsrett membran våtrom /14 13/ Gnr/bnr 31/1 og 84 - Homstean Terrasse - ett-trinns 102 3

4 19/14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 12/ /14 13/ /14 13/ /14 13/ /14 12/ søknad for grunnarbeider - veg, tomter og VA anlegg Gnr/bnr 23/626 - Moseidvegen 28 - ett-trinns søknadsbehandling for riving av bolig Gnr/bnr 6/100 - Danskehaugen 2A - søknad om rammetillatelse for parkeringskjeller. Tiltakshaver: Firemannsbolig Lomtjønn AS Gnr/bnr 32/98 - Hommelia 49 - ett-trinns søknadsbehandling for oppføring av enebolig med garasje. Tiltakshaver: Kenneth Tjelland Gnr/bnr 32/86 - Hommelia 6 - ett-trinns søknadsbehandling for vertikalt delt 2-mannsbolig. Tiltakshaver: Kåbuland Eiendom AS Gnr/bnr 6/ Revestien 9 - søknad om endring av ansvarsrett for våtrom Gnr/bnr 23/430 - Montjønntoppen 2 - søknad om endring av tillatelse - mur 1 heves med 0.8 m. Gnr/bnr 29/67 - Setesdalsvegen ett-trinns søknadsbehandling for riving av hytte og sprengning/ utfylling av terreng. Tiltakshaver: Allan Rasmussen Gnr/bnr 32/96 - Hommelia 44 - ett-trinns byggesøknad for oppføring av enebolig med hybel og garasje. Tiltakshaver: Morten Sheppard Gnr/bnr 4/346 - Snømyr 2A - søknad om endring av tillatelse - utvendig trappehus. Snømyr 2B - ny utvendig dør. Referatsaker Gnr/bnr 6/487 - Granlivegen 24 - behandling av klage over tillatelse til fradeling av tomt for oppføring av tomannsbolig. Tiltakshaver:Byggemester Per Otto Ingebretsen AS /14 13/ Praktisering av priskontrollen 112 Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 4

5 Saker til behandling 1/14 Gnr/bnr 6/413 - Moskedalen 1 - detaljregulering Arkivsak-dok. 11/ Arkivkode. 6/413 Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 SAMMENDRAG: Detaljreguleringsforslaget er endret etter at det ble gjort vedtak om å legge det ut til høring. Det er flyttet carporter til baksiden av 8-mannsbolig, slik at denne fungerer som rassikring. En kan da unngå sikring med stag som må ettersees. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, forslag til detaljregulering for Moskedalen 1, gnr/bnr 6/413, datert , med bestemmelser datert Vedlegg: - plankart, datert planbeskrivelse, datert reguleringsbestemmelser, datert snitt-tegning - geologisk rapport geologisk rapport

6 Bakgrunn for saken: Bygg- og miljøutvalget behandlet denne saken siste gang i møte sak 88/13. Bygg- og miljøutvalgets vedtak: Bygg- og miljøutvalget legger ut til offentlig ettersyn, forslag til detaljregulering for Moskedalen 1, gnr. 6, bnr. 413, datert , med bestemmelser datert Etter at dette vedtaket ble gjort, og før forslaget har blitt lagt ut til offentlig ettersyn, har forslagsstiller ved oversendelse av , sendt inn revidert planforslag. Revisjonen går ut på at carport er flyttet til bakkant av bygget, og vil da fungere som skjerming mot evnt. rasfare fra bakenforliggende fjellskråning. Revidert geologirapport er også vedlagt. Nytt boligbygg er fortsatt plassert i større avstand fra fjellskråningen enn det eksisterende hus er. Den nye situasjonen baserer seg på at det tas ned løse blokker og sikres med fjellbolter, i henhold til prosjektering av kvalifisert foretak. Det må også foretas uavhengig kontroll av utførelsen. Det skal videre oppføres carporter med en 1.5 m høy betongmur som bakvegg. Det skal dekkes med jord skrått opp mot bakveggen, slik at denne fungeres om en rasvoll. Området er avmerket med hensynssone og det er knyttet bestemmelser til sonen jf pbl 12-6 og Dette gjør at en utbygging ikke kan skje før området er tilstrekkelig sikret, kontrollert og dokumentert at området har en sikkerhet i henhold til TEK Iflg. geologisk rapport kreves klasse S2 for boliger. Flytting av carporter til baksiden medfører behov for bygging av støyskjerm mot vegen i stedet for carporter. Dette må ligge som en rekkefølgebestemmelse. Merknader: Den endrede planen kan synes som en bedre løsning med hensyn på rassikring. Det er mulig å sikre uten stag, som må ha framtidig ettersyn. Det blir en mer vedlikeholdsfri løsning med en mur som kan fange opp eventuelle nedfall av stein. Det forutsettes fortsatt prosjektering og uavhengig kontroll av kvalifisert foretak. Rådmannen anbefaler at utvalget legger den reviderte planen ut til offentlig ettersyn. 6

7 2/14 Gnr/bnr 58/65, 66 og 79 - Skuland - detaljregulering Arkivsak-dok. 12/ Arkivkode. 58/ Saksbehandler Oddbjørn Sagedal Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 SAMMENDRAG: Detaljreguleringen har vært utlagt til ettersyn. Det er kommet noen merknader fra teknisk forvaltning som er fulgt opp i revidert plan. Nabomerknader går på dimensjonering og bæreevne på felles privat adkomstveg. De mener utbygger må bekoste oppgradering av denne. Rådmannen foreslår minimumskrav om anlegning av en møteplass. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget godkjenner detaljregulering for gnr/bnr 56/65, 66 og 79 Skuland, datert , med bestemmelser sist revidert Det skal anlegges minimum en møteplass før nye boliger tas i bruk. Vedlegg: Vedlegg 1 - Detaljplankart Vedlegg 2 - Kommentarer fra konsulent til Enhet for teknisk forvaltning Vedlegg 3 - Forslagsstillers bestemmelser Vedlegg 4 - nabomerknader 7

8 Bakgrunn for saken: Bygg- og miljøutvalget behandlet saken første gang i møte sak 67/13, det ble da vedtatt å legge ut detaljreguleringen til offentlig ettersyn. Planen var kunngjort i VT og FV og utlagt fra til Det er kommet følgende uttalelser innen fristen: Statens vegvesen, d , de har ingen merknader til planforslaget. Fylkesmannen i Vest-Agder, Miljøvernavd., d Planforslaget er i tråd med kommuneplanen, miljøvernavdelingen og landbruksavdelingen har ingen vesentlige kommentarer til planforslaget. Vest-Agder fylkeskommune v/plan- og miljøseksjonen, d De vurderer at planen vil kunne gi god bokvalitet, det er positivt at det er stilt rekkefølgekrav til opparbeiding av sandlekeplass. Dersom det ved tiltak i marken oppdages kulturminner eller oldsaker, skal arbeidene stanses og melding straks sendes fylkeskonservatoren. Tiltakshaver står ansvarlig for at det blir overholdt. Teknisk enhet i kommunen, d : Det tekniske anlegget, for vei, vann og avløp, må utarbeides i en egen teknisk plan som må godkjennes som beskrevet i planen. Til utarbeidelse av teknisk plan henvises det til Norm for Vei Vann og avløpsanlegg. Enhet for teknisk forvaltning har følgende kommentarer til planen: - KV1 anses å være en Atkomstveg i boligområde, vegtype A1 med asfaltert bredde 3,5 meter. Statens vegvesens Håndbok 017 skal legges til grunn for utforming av veg. Prosjektert veibredde må kontrolleres ifht dette. - Kjøretøy L, lastebil, skal benyttes som dimensjonerende kjøretøy. - Det skal normalt ikke legges avkjørsel fra snuplass. Snuhammer synes å være for liten, og det er ikke ivaretatt snøopplag i snuhammer. Løsningen er ikke ønskelig. - Breddeutvidelse i horisontalkurve må ivaretas. Dette er særlig viktig i den krappe kurven mot LEK1. - Radier på veg må framkomme på tegning. - I avkjørsler må frisiktsoner ivaretas, dette gjelder også avkjøring fra KV1 til bolig hvor det må være et frisiktsone på 3x20. - Høyde på veg må framkomme. I et flatt område bør vegen fungere som flomvegtrase og bør legges en halv meter under tomtenivået. Håndtering av overvann må framkomme i teknisk plan. - Dersom det skal være kjeller i byggene må disse ha privat pumpe for avløp. For øvrig vil lekeplassen være utsatt for store mengder snø i forbindelse med brøyting siden den er plassert i en yttersving slik at gjerde kan kunne bli utsatt for stort press. Naboer til området, ved Iveland, Sollie og Frøytland, har i brev av merknader. De går på adkomstveien inn, bredde og bæreevne for denne. De mener utbyggere må stå ansvarlig for at den aktuelle vegstrekningen får den nødvendige og nevnte oppgradering ved utbygging. 8

9 Merknader: Rådmannen tar uttalelser fra statlige og regionale myndigheter til etterretning. Når det gjelder merknader fra teknisk enhet, har konsulenten kommentert disse i sitt notat av (vedlagt). Planen er revidert noe i forhold til disse merknader, som nå stort sett er tatt til følge. Det er også i notatet kommentert merknader fra naboer, hvor det nå påpekes at privat adkomstveg er regulert med en asfaltert bredde på 3,5 meter og med 1 meter sideareal. Dette er i tråd med Statens vegvesens håndbok 017, og det skal være mulig å møtes på vegen slik den er regulert. Ved måling på digitalt kart er vegbredden ca. 2,9 m, slik at det mangler noe på regulert bredde. Da dette er en privat veg, stiller ikke teknisk enhet krav som for en veg som skal overtas, men det ligger visse krav til kommunal brøyting. Private grunneiere som må gi vegrett for nye hus, kan stille krav til forbedringer av vegen. Rådmannen anbefaler at det stilles krav om breddeutvidelse for minimum en møteplass på midten av den ca. 230 m lange strekningen, før nye boliger tas i bruk. En anbefaler videre at detaljreguleringen godkjennes slik den nå foreligger. 9

10 3/14 Gnr/bnr 24/217 - søknad om dispensasjon til oppføring av garasje. Tiltakshaver: Tor Erik Konsmo Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 24/217 Saksbehandler Anne Lene S. Nilsen Saksgang Møtedato Saknr 2 Bygg- og miljøutvalget /14 SAMMENDRAG: Det søkes om dispensasjons for å føre opp et nytt bygg med BYA på 168 m 2 som skal brukes som garasje/lager/hjemmekontor og erstatte to eksisterende bygg. Omsøkt bygg har to etasjer samt underetasje. Sekundært søkes dispensasjon for ny garasje med samme størrelse som summen av to eksisterende garasjer som skal rives, dvs. BYA = 135 m 2. BM utvalget har tidligere gitt avslag på dispensasjon til oppføring av garasje med BYA på 305 m 2 med føring om at bygget må reduseres vesentlig for at dispensasjon skal kunne gis. Rådmannens forslag til vedtak: 1. Etter plan- og bygningsloven 19-2, gis det ikke dispensasjon fra plankravet til oppføring av garasje på 168 m 2 med begrunnelse som gitt i saksutredningen. 2. Etter plan og bygningslovens 19-2 gis det dispensasjon fra plankravet til oppføring av garasje på vilkår: Bygget størrelse reduseres til sum av godkjent BYA på eksisterende bygg, dvs. inntil 124 m 2 Bygget tillates i 1. etasje + kjeller. Gnr/bnr 24/232 må være overført tiltakshaver før byggesak kan behandles. Nye målsatte tegninger i samsvar med nevnte vilkår og med opplysninger om tiltakets ytre rammer må nabovarsles og innsendes sammen med byggesøknaden. Begrunnelse for vedtaket følger av saksutredningen. 10

11 Vedlegg: Vedlegg 1 - Søknad om dispensasjon Vedlegg 2 - Tilleggsopplysninger Vedlegg 3 - Fasade/snitt tegninger Vedlegg 4 - Nytt situasjonskart Vedlegg 5 - Kart, målestokk 1:3000 Vedlegg 6 - Kart målestokk 1:1000 Vedlegg 7 - Uttalelse fra Fylkesmannen Vedlegg 8 - Tidligere innsendt dispensasjonssøknad Vedlegg 9 - Svar på søknad om dispensasjon 11

12 Bakgrunn for saken: Vennesla kommune mottok søknad om dispensasjon fra plankrav og avstand til bekk for oppføring av tilbygg/utvidelse av garasje på Lindekleiv. Søknaden ble supplert med tilleggsopplysninger. Søker henviser også til søknad datert når det gjelder utforming og formål med bygget. På samme eiendom avslo BM utvalget (sak 56/13) søknad om oppføring av garasje BYA = 305 m 2 og BRA = 330 m 2 på samme eiendom. Det ble da signalisert at utvalget var positive til riving av de to eksisterende garasjene for oppføring av ny garasje men under forutsetning av at det ble søkt om et vesentlig mindre bygg. Tiltakshaver søker nå om dispensasjon for oppføring av tilbygg/utvidelse av garasje med BYA på 168 m 2. Søker skriver i tilleggsopplysninger at bygget nå er redusert med nærmere 50 % til BYA = 168 m 2 og kun er 30 m 2 større enn summen av eksisterende garasjer. Søker påpeker at BYA er vesentlig redusert i forhold til tidligere søknad. Tiltaket ønskes oppført på to eiendommer. Den ene eiendommen (24/217) er på 143 m 2, bebygd med en garasje tatt i bruk i 1979, av søker oppgitt med garasje på BYA 65 m 2 mens den i byggesaken fra er godkjent med 54 m 2. Gnr/bnr 24/217 står som fradelt fra 24/7 i 1999, trolig til garasjeformål. Den andre eiendommen (24/232) er under opprettelse med areal på 749 m 2 og i følge søker bebygd med en driftsbygning fra 1960 (BYA = ca 70 m 2 ). Delingsvedtak fra gnr/bnr 24/22 ble truffet Når saken skrives gjenstår kun klagefrist før ny eiendom er endelig etablert. Eiendommen står derfor fortsatt registrert på eier av 24/22. Parsellen ble søkt fradelt til planlagt bruksformål garasje. Samlet areal av de to tomtene er på 892 m 2. Samlet eksisterende bygningsmasse har i flg. søker BYA på 135m2. Med justering for arealet på bnr 217 som ikke er godkjent (11 m 2 ) er godkjent bygningsmasse i dag på 124 m 2. Søker oppgir et sammensatt formål med bygget. Bygget ønskes benyttet dels til snekkervirksomhet, vedproduksjon, veteranbiler/mopeder, traktor/gravemaskin, parkering for 2 bruksbiler og hobbyrom/hjemmekontor i loftsetasje med toalett og vask. Søker begrunner søknaden med at bruken av tomtene blir den samme som i dag. Ny bygning vil ikke bli mer eksponert for omgivelsene enn dagens bygg. Valmet takkonstruksjon er valgt for at bygget ikke skal skille seg for mye ut i forhold til de nærmeste bygningene. Nytt bygg vil ikke bli høyere enn eksisterende bygg og vil heller ikke fremstå som større enn eksisterende garasjer da nytt bygg vil tette hulrommet mellom eksisterende garasjer. Dagens bygg fra 1980 står på dårlige jordmasser og vanninntrenging er et problem om våren. I tillegg er det ene bygget fra 1960 i dårlig forfatning. Søker peker videre på at tomten ikke er særlig egnet til boligformål. Med hensyn til avstand fra bekk peker søker på at nytt bygg ikke kommer nærmere bekk enn eksisterende bygninger og at bekken har svært ustabil vannføring og nesten er tørrlagt sommerstid. Søker mener bygget ikke vil være til skade for bekken eller for noe som lever i den. 12

13 Enhet for plan og utbygging befarte eiendommen Søker hadde da merket ønsket plassering av bygget. Etter befaring og intern drøfting anbefalte Enhet for plan og utbygging at bygget ble vridd noe mot øst av hensyn til kantsonen langs bekken. I tillegg ble søker anbefalt å redusere garasjen og fjerne kvister og veranda slik at utseende ble mer i samsvar med garasje/lager. Enheten gav råd om å redusere størrelsen slik at maksimalt BYA ikke overskrider summen av tidligere godkjente bygg som skal rives. I ny tegninger og situasjonskart datert er garasjen vridd bort i fra bekk. To garasjeporter i underetasjen er fjernet. Kvister er ikke fjernet da søker ønsker kvister for å unngå søyle ned i garasje. Veranda er et ønske i forhold til fremtidig vedlikehold og estetikk. Administrasjonens signaler mht. størrelse resulterte i reduksjon av omsøkt BYA fra 186 til 168 m 2. Bruksareal i 2. etasje fremgår ikke av søknad eller tegninger men det kan slås fast at det vil være måleverdig areal i 2. etg. Det er tegnet kjeller under hele bygget. Kjeller ligger delvis under bakkenivå og skal ikke medregnes i BRA. I vedlegg til søknad datert henviser søker til BM sak 71/13 hvor det i følge søker ble gitt dispensasjon fra plankrav til utvidelse av garasje fra 80 til 160 m 2 i område avsatt til boligformål i kommuneplanen. Søker anfører at han ikke kan se vesentlige forskjeller i forhold til sin søknad hverken når det gjelder størrelse eller planstatus. I tillegg anfører tiltakshaver sekundært ønske om behandling av søknad om dispensasjon for å sette opp garasje med tilsvarende størrelse som eksisterende bygninger på eiendommen, dvs. BYA 135 m 2. Dette for å unngå at saken eventuelt må gjennom enda en ny politisk behandling. Planstatus Arealet er uregulert, avsatt til boligformål i kommuneplanen. Tiltaket ligger i sin helhet innenfor 60 metersbelte fra vann og vassdrag. Korteste avstand fra bekk til ny bygning er ca. 5 meter. Vurderinger: Først vurderes søknad om dispensasjon for oppføring av garasje på 168 m 2. Søknaden vurderes som grunngitt og nabovarslet i samsvar med PBL Det forelå ikke merknader fra naboer til den opprinnelige søknaden. Det er ikke stilt krav om nabovarsling av nye tegninger da tiltaket er mindre enn tidligere varslet. Jf. PBL 19-1, skal regionale eller statlige myndigheter hvis saksområde blir direkte berørt, få mulighet til å uttale seg før det gis dispensasjon fra planer og plankrav. Saken ble sendt på høring Fylkesmannen i Vest- Agder skriver i brev datert blant annet: «Bebyggelsen vil komme nærmere Rauanå enn eksisterende bygg. Det bør vurderes om det er mulig å plassere bygget lengre vekk fra bekken, for å unngå inngrep nærmere bekken enn det er i dag. Vi viser til nasjonalt mål om å hindre nedbygging av vassdrag og vassdragslandskap, jf. St. meld. nr. 26 ( ). Detter er fulgt opp 13

14 gjennom byggeforbudet i kommuneplanen. Kantvegetasjonen langs vassdrag er gitt en egen beskyttelse i Vannressursloven 11. Dersom det er behov for å fjerne kantvegetasjonen skal det avklares med Fylkesmannens miljøvernavdeling.» Videre står det: «Den omsøkte garasjen er betydelig større enn det som er normal størrelse på en garasje til enebolig. Kommunen må vurdere om bygget og bruken av bygget kan komme i konflikt med hensynene som skal ivaretas i et boligområde.» Vest- Agder Fylkeskommunen har ingen merknader. For alle saker som berører naturmangfold følger det av naturmangfoldloven 7 at prinsippene i 8/12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vurderingen skal fremgå av beslutningen. Omsøkte tiltak berører naturmangfold. Jf. Direktoratet for naturforvaltning, Naturbase er det ingen kjente registreringer i området. Jf. Artsdatabankens artskart, er det ikke registrerte prioriterte arter, truede, eller nær truede arter i omsøkte område. Søknaden innebærer ingen kjent risiko for skade på naturmangfoldet. Prinsippene i naturmangfoldloven vurderes med dette som ivaretatt. Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i omsøkte område. Søknaden krever dispensasjon fra planbestemmelser til Kommuneplanen for Vennesla 1.2 Plankravet og fra Byggegrense langs fra vann og vassdrag. Plan- og bygningslovens 19-2 setter vilkår for å kunne gi dispensasjon. Det skal først vurderes om tiltaket vesentlig tilsidesetter hensynet bak formålet eller hensynet i lovens formålsbestemmelse. Blir hensynet vesentlig tilsidesatt kan det ikke gis dispensasjon og videre vurderinger avsluttes. I motsatt fall skal en gå videre og vurdere om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. I vurderingen skal en legges særskilt vekt på konsekvenser av tiltaket i forhold til helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Ved dispensasjon fra planer skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt slår også fast at kommunen ikke bør dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer og forbudet i 1-8 når en direkte berørt statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. Hensynet bak formålet ved bygg på 168 m 2 Lovens formålsbestemmelse etter Plan- og bygningslovens 1-1 og 3.1 vurderes i liten grad å bli berørt. Disse hensynene fanges i stor grad opp av bestemmelsene til kommuneplanen. Tiltaket ønskes oppført i et område avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanen. Et bygg med BYA på 168 m 2, kjeller, loft og bruk som omsøkt, er ikke i samsvar med avsatt formål. Bruken er heller ikke i samsvar med garasjeformålet som ble lagt til grunn for fradeling av gnr/bnr 24/

15 Bestemmelsen til kommuneplanen åpner for unntak fra plankravet for garasjer opp til 50 m 2 i 1. etasje. Hensynene som ligger bak plankravet er sammensatte. I et område avsatt til boligbebyggelse vil kommunen gjennom plankrav styre bruken av arealet til boligformål på en måte som gir god forming av bygde omgivelser, gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår. I et boligområde vil det gjennom plan ikke være aktuelt å åpne for å bruke bygningsarealer til vedproduksjon, lagring av veteranbiler/mopeder, gravemaskiner, snekkerverksted osv. I de fleste eneboligområder vil det gjennom plan være åpning for å bygge garasje i en etasje til 2 biler med rimelig lagerplass til hageredskap ol. Omsøkte tiltak kommer derfor åpenbart i konflikt med hensynet bak plankravet i et boligområde. Samtidig anfører søker flere begrunnelser som vurderes som relevante mht. om hensynene blir vesentlig tilsidesatt. Et nytt estetisk tiltalende bygg som erstatning for de to eksisterende byggene vil utvilsomt gi området et estetisk løft, jf. også BM utvalgets signaler ved behandling av sak 71/13. Videre gis søker medhold i at det i dette tilfellet i det alt vesentlige blir en videreføring av eksisterende bruk og at en nytt bygg kan legges med høyde på såle slik at en unngår nåværende problem med vanninntrenging. Spørsmålet om vesentlig tilsidesettelse av hensynene må imidlertid også sees i sammenheng med hvorvidt en dispensasjon i denne saken kan danne presedens. I denne vurderingen vil søkers angitte bruksformål stå sentralt. Vedproduksjon, hobbyvirksomhet som snekring og veterankjøretøyer, hjemmekontor mv., vil være begrunnelser som kan anføres av svært mange. Dette innebærer at en bygningsmessig utvidelse utover hva det tidligere er gitt tillatelse til vurderes å få betydelig presedens for tilsvarende saker. Søker henviser til sak 71/13 hvor BM utvalget innvilget dispensasjon til utvidelse av garasje i Steinsfossvegen 23 med 75 m 2 til BYA på 159 m 2. Denne garasjen er uten kjeller og uten målbart areal på loft. I saksutredningen er det lagt vekt på at den aktuelle tomta ligger i landlige omgivelser med relativt stor avstand til nabobebyggelse. I dette området ligger det kun fire boliger i areal avsatt til boligbebyggelse. Den aktuelle garasjen ligger videre lite eksponert inn mot en større landbrukseiendom og med sterkt stigene terreng i bakkant. Det vurderes derfor ikke relevant å legge vekt på det ulovfestede prinsippet om likebehandling. Administrasjonen konkluderer med at hovedhensynet bak plankravet blir vesentlig tilsidesatt. Det er da ikke aktuelt å gå videre med dispensasjonsvurderingen av tilbygg/utvidelse av garasje til 168 m 2. Hensynet bak formålet ved bygg på 135 m 2 Tiltakshaver anfører sekundært at han søker dispensasjon for å føre opp nytt garasjebygg med tilsvarende størrelse som eksisterende bygg, dvs. med BYA på 135m 2. Det vil være de samme hensyn som gjør seg gjeldende som allerede nevnt i hensynsvurderingen i forrige avsnitt. Spørsmålet blir om en reduksjon av bygget fra 168 m 2 til 135 m 2 er tilstrekkelig til at hensynene ikke blir vesentlig tilsidesatt. 15

16 Det legges til grunn at det foreligger en allerede godkjent bygningsmasse i de to eksisterende garasjebyggene på til sammen 124 m 2. Søker oppgir at det ene bygget er 65 m 2 mens godkjent bebygd areal i byggesak datert er 54 m 2. En reduksjon til 124 m 2 vil dermed representere en videreføring av godkjent BYA. Det ene bygget ble i 1978 godkjent som et næringsbygg (landbrukseiendom) og må antas å ha blitt godkjent for å tjene flere formål. Tomteparsellen er senere delt fra landbrukseiendommen og avsatt til boligformål i kommuneplanen. Det er dermed oppstått en endring av formål og hvilke hensyn som skal vurderes. Videreføring av eksisterende BYA sammen med særegen historikk gjør at en dispensasjon i mindre grad vil skape presedens. Når det gjelder hensynet bak byggegrensen langs vann og vassdrag er vurderingen at så lenge garasjen ikke plasseres nærmere enn eksisterende bygg og som vist i vedlagt situasjonsplan så blir hensynet ikke vesentlig tilsidesatt. Det er likevel slik at hensynet bak byggegrensen blir tilsidesatt da bygningsfronten mot vassdraget vil bli betydelig større enn dagens. Administrasjonen konkluderer med at redusert presedens sammen med estetiske forbedringer er tilstrekkelig til at hensynene bak plankravet ikke vurderes som vesentlig tilsidesatt. Fordeler og ulemper 19-2 krever at fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Fordelene i denne saken er som allerede nevnt knyttet til å oppnå et bedre estetisk uttrykk enn dagens to garasjebygg og en generell forbedring av bygg samt bedre sikring mot vannskader. Søker påpeker at de to tomtene vil være lite egnet til boligformål. Administrasjonen er enig i at store deler av tomta ved utarbeidelse av plan ville blitt regulert som båndlagt grønntareal mot bekken. Restarealet ville vært lite egnet til boligformål. Det er imidlertid vanskelig å bruke dette som argument for at dagens bruk av arealet kan videreføres. Private fordeler skal tillegges liten vekt. De fordeler søker angir knyttet til bruksformål som lager for vedproduksjon, veterankjøretøyer, snekkerverksted, traktor/gravemaskin og hjemmekontor faller utenfor kommunens formål med arealbruken og vil i vurderinger etter 19-2 derfor fremstå som ulemper. Ulempene er knyttet til konflikt med hensynene som skal ivaretas i et boligområde. Etablering av store bygg til snekkervirksomhet, vedproduksjon, veteranbiler/mopeder, traktor/gravemaskin og hobbyrom/hjemmekontor er ikke forenelig med boligformålet. Ulempene er også knyttet til at nytt bygg i sin helhet ligger innenfor byggeforbudssonen langs vann og vassdrag. Selv om nytt bygg ikke er plassert nærmere bekken enn eksisterende bygg vil bygningsfronten mot bekk øke. Ulempen reduseres noe ved at bygget er vridd mer bort fra bekken. Ulempen vil reduseres ytterligere ved at bygget reduseres og om denne reduksjonen øker byggets avstand og reduserer bygningsfronten mot bekken. 16

17 Ulempene knyttet til presedens vil reduseres ytterligere om det settes vilkår om å redusere etasjeantallet slik at det ikke oppstår regneverdig areal i loftsetasje. Når det gjelder kjeller åpner terrenget for at kjeller i stor grad vil fremstå som nedgravd med unntak for østsiden som fortsatt vil få en høy bygningsfront. Dette må imidlertid veges mot de estetiske fordelene ved at de mest eksponerte sidene av bygget kan få en kraftig forbedring sammenlignet med nåværende bygg og mot den private nyttet som kjeller vil gi. Tiltaket vurderes ikke å gi store konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Konklusjon Rådmannen mener hensynet bak plankravet og bak byggeforbudet langs vann- og vassdrag blir tilsidesatt men at tilsidesettelsen ikke er vesentlig om byggets størrelse reduseres. Ulempene kan reduseres ytterligere ved å sette vilkår for dispensasjon. Rådmannen foreslår følgende vilkår: Størrelsen reduseres til godkjent BYA på eksisterende bygg, dvs. inntil 124 m 2 Tiltaket tillates oppført i 1 etasje + kjeller. Gnr/bnr 24/232 må være overført tiltakshaver før byggesak kan behandles. Nye målsatte tegninger i samsvar med nevnte vilkår og med opplysninger om tiltakets ytre rammer må nabovarsles og innsendes sammen med byggesøknaden. Forutsatt disse vilkår mener rådmannen det er tilstrekkelig overvekt av fordeler til å oppveie ulempene ved dispensasjon og at det kan konkluderes med at pbl 19-2 åpner for dispensasjon. 17

18 4/14 Gnr/bnr 6/ Brandeheivegen 11 - påbygg på eksisterende garasje med ekstra boenhet Arkivsak-dok. 13/ Arkivkode. 6/1076 Saksbehandler Jan Erik Heddeland Saksgang Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /14 SAMMENDRAG: Saken gjelder søknad om å bygge på en 2. etg. på eksisterende garasje til bruk som egen boenhet. Garasjen ligger i Brandehei. Området er regulert m/vedtekter fra Tiltakshaver er Anders Robstad Saken fremmes politisk da den vurderes som prinsipiell. Rådmannens forslag til vedtak: Bygg- og miljøutvalget avslår i medhold av pbl 19-2 og 19-4 søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser for oppføring av ekstra boenhet i frittliggende garasje, jfr. pbl 12-4, samt anførsler/vurderinger gitt i saksutredningen. Vedlegg: 1. Søknad i Ett trinn med disp.søknad 2. Gammel reg.plan m/vedtekter fra 1963 for Brandehei 3. Situasjonsplan 1: Tegning for ekstra boenhet over garasjedelen 5. Samtykkeerklæring på betingelser 18

19 Bakgrunn for saken: Søknad i ett trinn for påbygg av en 2.etg på frittstående garasjen til ekstra boenhet ble registret Tegningene viser låvekvist mot nordøst (lekområde), og mot sydvest (huset). Trappeadkomst mot sydvest. Leilighetens bruksareal (BRA) er angitt til 47.7 m 2. Det anføres i søknaden at garasjen ved bygging i 1983 er kommet ca. 1 m inn på kommunal grunn. Tilstøtende kommunalt areal ble regulert til garasjeanlegg men benyttes i dag som lekeområde. Miljøutvalget godkjente plassering i grense. Det er søkt begrunnet dispensasjon etter 19-1 og 19-2 m.h.p 4 m regelen mot nabogrense ved at bruttoareal garasje overskrider 50 m2 og omsøkes med boligdel. Kommunen som naboeier av lekearealet har gitt samtykke på vilkår for omsøkte plassering. Gjeldende plangrunnlag: Tomten ligger innenfor reguleringsplan m/vedtekter av anfører at «enkeltgarasjer skal oppføres som tilbygg til våningshusene, såfremt ikke terrengforholdene gjør dette umulig.» Plankartet viser at området ble planlagt med fellesgarasjer, jf. også ordlyden i 2 siste setning: «Fellesgarasjer oppføres der dette er vist». Kun ett av disse fellesanleggene er realisert mens det på mange tomter er åpnet opp for frittstående garasjer. Ordlyden i 2 åpner ikke for garasjer m/ekstra boenhet i 2.etg. Innenfor planens begrensning er det 117 tomter som vedtektene gjelder for. 10 tomter har frittstående garasjer med 2 etasjer, enten som U01 eller H02 i tillegg til H01. Ingen av disse har ekstra boenhet i 2. etg. I den sydlige del av planen (2/3), inneholdende 76 av 117 tomter, er det kun 1 frittstående garasje med 2 etasjer, og da en U01 på 6/1497. Dette tyder på en enhetlig praktisering når det gjelder garasjeutforming gjennom 50 år. Selv om vedtektene fremdeles er gjeldene er planen gammel og ikke tilpasset dagens krav til detaljering. Som del av skjønnsvurderingen kan det derfor være hensiktsmessig å se på hvordan tiltaket ville blitt vurdert ved regulering i dag og også hvordan tiltaket ville blitt vurdert om det hadde ligget i eldre uregulert boligområde. Det vises her til 9 i vedtektene: «Ved siden av de foregående vedtekter kommer bestemmelsene i bygningsloven og de øvrige bygningsvedtekter til anvendelse». Lovgrunnlag: Søknad om dispensasjon fra gjeldende plan skal behandles i.h.h.t bestemmelsene i planog bygningslovens kap.19. Åpnes det for dispensasjon skal administrasjonen behandle byggesøknaden som tiltak etter plan- og bygningslovens 20-1 og

20 Naturmangfold: Etter kommunens vurdering berører omsøkte tiltak ikke naturmangfold og det legges til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven Jf. Askeladden, riksantikvarens database for kulturminner, er det ingen registreringer i omsøkte område. Om dispensasjoner: Plan- og bygningslovens 19-1 krever grunngitt og nabovarslet dispensasjonssøknad. I dette tilfellet anses ikke regionale og statlige myndigheter berørt. Plan- og bygningslovens 19-2 fastsetter krav til kommunens saksbehandling. Kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det kreves at hensynene bak den bestemmelsen det dispenseres fra, eller lovens formål, ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må det foretas en interesseavveining, der fordelene ved tiltaket må vurderes opp mot ulempene. Etter en samlet vurdering må det foreligge en klar overvekt av hensyn som taler for dispensasjon. Det innebærer at det normalt ikke vil være anledning til å gi dispensasjon når hensynene bak bestemmelsen det søkes dispensasjon fra fortsatt gjør seg gjeldende med styrke. Det skal legges særlig vekt på konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet. Statlige og regionale rammer og mål skal tillegges særlig vekt. Dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra eller hensynet i lovens formålsbestemmelse blir vesentlig tilsidesatt, skal det ikke foretas en ytterligere samlet vurdering av om fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Avvik fra arealplaner reiser særlige spørsmål. De ulike planene er som oftest blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess og er vedtatt av kommunens øverste folkevalgte organ, kommunestyret. Planene omhandler dessuten konkrete forhold. Det skal ikke være en kurant sak å fravike gjeldende plan. Dispensasjoner må heller ikke undergrave planene som informasjons- og beslutningsgrunnlag. Vesentlige planforutsetninger må ikke fravikes ved bruk av dispensasjon. Dersom en søknad åpenbart berører konfliktfylte forhold, eller det er klart at tiltaket ikke ville bli lagt inn i den opprinnelige planen, skal tillatelse ikke gis ved dispensasjon. Ut fra hensynet til offentlighet, samråd og medvirkning i planprosessen, er det viktig at endringer i planer av betydning ikke skjer ved dispensasjoner, men behandles etter reglene om kommuneplanlegging og reguleringsplaner. Dette er likevel ikke til hinder for at det f.eks. dispenseres fra eldre planer som ikke er fullt utbygget, og der reguleringsbestemmelsene er til hinder eller direkte motvirker en hensiktsmessig utvikling av de gjenstående eiendommene. I kommuneplanen som ble vedtatt i 2011 ble forutsetningen er unntak fra plankravet for garasje fastsatt ved at det i ble medtatt følgende: Garasje skal være mindre enn 50 m 2 grunnflate i 1 etasje 20

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 47/18 Arkivsaksnr: 2012/5056-4 Saksbehandler: Ann Kristin Røkke Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 47/3 - Krokvika, Langstein dispensasjon fra byggeforbudet i LNFområdet

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23 Søgne kommune Arkiv: 15/9 Saksmappe: 2014/3684-15086/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 14.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til sjøbod - GB 15/9 - Nodenesveien 23

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122 - Øygarden Søgne kommune Arkiv: 16/122 Saksmappe: 2015/3585-7008/2016 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 15.02.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for riving av garasje og bygging av ny enebolig - 16/122

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig på GB 47/4 og 47/9 - Åloveien 41 Søgne kommune Arkiv: 47/4 Saksmappe: 2013/2373-4363/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 03.02.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for bruksendring og ombygging av garasje til fritidsbolig

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56.

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en parsell på GB 47/38 - Frøyslandsveien 56. Søgne kommune Arkiv: 47/38 Saksmappe: 2015/41-4550/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 04.02.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens plankrav og pbl. 1-8 for fradeling av en

Detaljer

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223

Saksframlegg. Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB 18/438 - Søgneveien 223 Søgne kommune Arkiv: 18/438 Saksmappe: 2015/2022-6606/2016 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 11.02.2016 Saksframlegg Dispensasjon for riving av uthus, ombygging av bolig og oppføring av nytt uthus - GB

Detaljer

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL

38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG TAKVINKEL Arkivsaksnr.: 15/1769 Lnr.: 15372/15 Ark.: GNR 38/102 Saksbehandler: byggesaksbehandler Anne Elisabeth Låveg 38/102 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANEN FOR HASSELBAKKEN, HOVEDMØNERETNING OG

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 23.05.2013 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/127 Saksmappe: 2015/1053-20656/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til hytte - GB 25/127 - Sørvest Borøya Utv.saksnr

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien - gbnr 51/2 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/3016-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon fra kommuneplanenes arealdel - fradeling Ytterøien

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Søgne kommune Arkiv: 23/440 Saksmappe: 2013/3103-8886/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 05.03.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - forestående søknad om deling GB 23/440 - Kjeøya Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE

SAKSFREMLEGG GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Behandles i: Plan- og miljøutvalget GNR 133 BNR 1 - NORDRE BREVIG GÅRD - PLANKESVINGEN 5 - DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NY BOLIG I LNF-OMRÅDE BOLIG I LNF-OMRÅDE Dokumenter Dato Trykt vedlegg til 1 Fra

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos

Byggesak, kart og oppmåling Namsos Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/3773-3 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 20/11 Spillumsåsen tomt nr. 31-35 - Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Søgne kommune Arkiv: 38/139 Saksmappe: 2015/1081-1684/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 14.01.2016 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - deling av eiendom - GB 38/139 - Lastadveien Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg

Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan Støren Sentrum Nord - Stian Aleksander Løberg Saksframlegg Arkivnr. L12 Saksnr. 2015/1220-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra Dokumenter i saken: 1 I Søknad om dispensasjon

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2015/1957-8 Arkiv: 53/3 Saksbeh: Ahmed Imad Joseph Dato: 25.01.2016 Klagebehandling - Søknad om tilbygg og garasje/verksted Sted: Blesvikveien 111 gnr.

Detaljer

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD

EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Arkivsaknr: 2015/422 Arkivkode: 70/3 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato EVA LAUGSAND, FRADELING AV TOMT TIL GAMMEL HUSMANNSPLASS, GNR 70/3 - HUSTAD Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.

Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423. Fylkesmannen Samfunnsavdelingen i Vest-Agder Saksbehandler: Sigrid Moseid Øverland Deres ref.: 06.11.2014 Vår dato: 24.02.2015 Tlf.: 38 17 62 35 Vår ref.: 2014/5776 Arkivkode: 423.1 Søgne kommune Postboks

Detaljer

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG

GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG GBNR. 10/875 - ENEBOLIG MED UTLEIEDEL - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG Sakstittel: Gbnr 10/875 - Enebolig med utleiedel Tiltakshaver: Dagfinn Edvardsen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 22.08.2012 kl. 9:00 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 20.03.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller pr e-post:

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Sigvartsen DESIGN Nordtvetveien 21 0983 OSLO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00338-20 Lilian Olsson 23.01.2015 Avslag søknad om dispensasjon fra

Detaljer

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.

Etter en samlet vurdering anser Planutvalget at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Arkivsaknr: 2015/475 Arkivkode: Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SØKNAD FRA LEIF KRISTENSEN OM DISPENSASJON FRA PLANKRAVET FOR FRADELING AV TILLEGGSTOMT TIL HYTTETOMT, OTERSTRANDA

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 107/194 Arkivsaksnr: 2015/1121-6 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 107/194 - Gamle Kongeveg 2A, 7503 Stjørdal - dispensasjon

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 12.03.2015 kl. 9:00 15:40 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Planutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Planutvalget Utvalg: Møtested: Telefonmøte/e-postmøte Dato: 11.07.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.01.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt (Frp), Geir Wehus (Ap), Dzemal Martinovic

Detaljer

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET

TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 22.04.2013 kl. 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN TILLEGGSLISTE FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Søgne kommune Arkiv: 20/544 Saksmappe: 2014/2487-30976/2014 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 28.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra kommuneplanen og pbl. 1-8 - GB 20/544 - Krossnes Utv.saksnr

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

DISPENSASJON Eli F. Aubert

DISPENSASJON Eli F. Aubert DISPENSASJON 3.11.2014 Eli F. Aubert 1 2 Dispensasjon er å gjøre unntak fra plan- og bygningsloven eller arealplaner og bestemmelser gitt med hjemmel i loven i et konkret tilfelle 3 Vi skal innom: Hvilke

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje på GB 37/307 - Tømmervigodden 2B Søgne kommune Arkiv: 37/307 Saksmappe: 2014/1601-37406/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 17.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra byggegrense i plan, for oppføring av bolig og garasje

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Søgne kommune Arkiv: 37/115 Saksmappe: 2014/3256-2728/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 21.01.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg til bod - GB 37/115 - Kalsneset Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER

GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER GBNR 35/4 - ÅDLANDSVIK - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON - REVIDERTE TEGNINGER Sakstittel: Gbnr 35/4 - Ombygd naust, kai og flytebrygge Tiltakshaver: Ingun og Ivar Ådlandsvik Frist for behandling:

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/7254-9 Arkiv: GNR/B 32/464 Sakbeh.: Ann Elisabeth Karlsen Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK DELING AV EIENDOM TYTTEBÆRVEIEN 4 Planlagt behandling: Planutvalget Administrasjonens innstilling:

Detaljer

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033

10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.10. 2012, Hele dagen ble benyttet til befaring 11.10.2012 kl. 9:00 14.10 Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode: 033 Tilstede: Solveig Robstad

Detaljer

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR 10/214, STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR 10/214, 713 - STRUSSHAMN - TILBYGG TIL BOLIG, ANNEKS OG FORSTØTNINGSMUR - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 10/214, 713 - Tilbygg til bolig Tiltakshaver: Jon Erik Pedersen Befaring:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326

SAKSFRAMLEGG. Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato. Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK GBNR 60/326 SAKSFRAMLEGG Ark: Arkivsaksnr.: 17/30 l.nr. 17/2357 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Rådhuset Saksbehandler: Terje Sørensen Sak: SAKSFRAMLEGG - SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Søgne kommune Arkiv: 38/163 Saksmappe: 2014/2237-12056/2016 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 16.03.2016 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - hytte - GB 38/163 - Åløya Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING

GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING GBNR 6/8 - FLORVÅG - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM DISPENSASJON FOR FRADELING Sakstittel: Gbnr 6/8 - Fradeling av boligtomt Tiltakshaver: Frist for behandling: 03.11.16 Befaring: Ja Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Karl G Gaare Sildråpeveien 40 C 7048 TRONDHEIM Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2014/4329 Dato: 27.03.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72 Søgne kommune Arkiv: 28/3 Saksmappe: 2015/1603-42677/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for fradeling, og oppføring av bolig - GB 28/3 - Eikeveien 72

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 - Hølleheiveien 8B Søgne kommune Arkiv: 23/832 Saksmappe: 2013/3529-31880/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 09.10.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av carport på GB 23/832 -

Detaljer

-m.uz;wva.,ezma.bare

-m.uz;wva.,ezma.bare Fylkesmanneni NORDLAND -m.uz;wva.,ezma.bare Alstahaug kommune -2. / (e~post: fn ::\S/2].@\;Sll;?en;(rfa E1aee:fi:g Rådhuset 8805SANDNESSJØEN :nr75531520 varrét:2014/3040 Deres ref: - vardam;19.06.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod - GB 26/65 - Okse Søgne kommune Arkiv: 26/65 Saksmappe: 2012/1563-30926/2012 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 02.10.2012 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for deling av eiendom, samt oppføring av hytte, lysthus og sjøbod

Detaljer

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56

Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av arealformål - gbnr 130/56 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2016/2691-6 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Kristine Bye Dispensasjonsbehandling - fra kommuneplanens arealdel - endring av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 RANA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: MILJØ-,PLAN- OG RESSURSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.12.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen.

Fra administrasjonen møtte Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Rune Iveland, Arne Vatne og Leif H. Nilsen. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.03.2012 kl. 09:00-14:30 Opplæring i Plan- og bygningslov 08.03.2012 kl. 09:00 11.30 Behandling av saker. Sted: Sal 1 Arkivsak: 12/00011 Arkivkode:

Detaljer

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Saksnr.: /21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201532169/21 Saksbeh.: EVMR Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

26 JAN, 2012. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Saksbehandler: Trine Wold Johnsen Tlf. direkte: 74 16 80 38 E-post: tjo@fmnt.no Deres ref.: Vår dato: 24.01.2012 Vår ref.: 2011/5410 Arkivnr: 423.1 Jorunn Lesund Martin Stokkens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget 07.10.10 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 14/6081-12 Arkiv: PLNID 20100006 Saksbehandler: Renate Mienna Olsen Sakstittel: DISPENSASJON FRA PLANKRAV I KOMMUNEPLANEN - FRADELING AV 4 TOMTER TIL BOLIGFORMÅL PÅ GNR. 24 BNR.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Søgne kommune Arkiv: 29/2 Saksmappe: 2015/1234-34020/2015 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 10.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Garasje - GB 29/2-29/16-29/18 - Leireveien 2 Utv.saksnr Utvalg

Detaljer

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus

Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til hytte - gbnr 131/25 - søker Einar Anshus Saksframlegg Arkivnr. L13 Saksnr. 2015/1017-9 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø Saksbehandler: Ola Hage Søknad om dispensasjon fra bebyggelsesplan - for bygging av anneks til

Detaljer

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse

Nesodden kommune. Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving eksisterende bygg og nybygg rekkehus med garasje Dispensasjon og Rammetillatelse Nesodden kommune Plan bygg og geodata Delegert vedtak Dato: 28.01.2016 Vår ref: 15/2047-10 - 16/3220 Arkivkode: GBNR - 29/0087 Saksbeh.: Åse B. Harlem Saksnummer: 018/16 Gbnr 29/87 - Marikloppa 3 - Riving

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Drøbak Arkitektkontor AS Tamburbakken 17 G 1440 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 13/00385-19 Daniel Eggereide 21.05.2015 Tillatelse til tiltak

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Kommuneplanutvalget. Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Kommuneplanutvalget Dato: 26.08.2015 kl. 16:00 Sted: Kommunehuset, møterom teknisk Arkivsak: 12/00624 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling, næring og klima/etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 200917089/11 Saksbeh.: STSY Emnekode: NYBY-5210 Til: Byrådsavdeling for byutvikling, næring og klima Kopi

Detaljer

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011

ENDRING AV TILLATELSE ARONSKOGEN 7 MED DISPENSASJON Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat. 26.04.2011 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 23786/13 GNR/B 32/524 13/107-44/ATBA ALTA, 06.01.2014

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502 Søgne kommune Arkiv: 11/9 Saksmappe: 2015/987-34938/2015 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 18.09.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av gangvei på GB 11/9 - Langenesveien 502

Detaljer

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland.

Fra administrasjonen på sine saker; Oddbjørn Sagedal, Jan Erik Heddeland, Eirik Aarrestad, Trude Engesland, Rune Iveland. VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 07.05.2015 kl. 9:00 13:30 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Asbjørn Lillenes Nessvegen 46 7632 ÅSENFJORD Deres ref: Vår ref: FLUDEM 2015/2147 Dato: 13.07.2015 Sakstype: Delegert byggesak Eiendom:

Detaljer

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland,

Olav Eivindson (KrF) for Celina Hagen (Krf) Fra administrasjonen på sine saker; Eivind Mauland, Oddbjørn Sagedal, Trude Engesland, VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 16.04.2015 kl. 9:00 13:00 Sted: sal 1 Arkivsak: 15/00004 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Solveig Robstad (Ap), Magne Hunsbedt

Detaljer

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste

Innkalling for Planutvalget. Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling av plan- og byggesaker. Saksliste Birkenes kommune Innkalling for Planutvalget Møtedato: Onsdag 28.10.2015 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 15:00-16:00 Informasjon fra teknisk om administrativ og politisk behandling

Detaljer

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER

GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER GNR.87/107 - HVALSMOVEIEN 10 - UTLEIEBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/688 Arkiv: BYG 87/107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/13 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 22.04.2013 Forslag til vedtak: Hovedkomiteen

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Saksnr.: /13 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04.

Saksnr.: /13 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 04. BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Saksnr.: 201522065/13 Saksbeh.: ISRA Til: Byrådsavdeling for byutvikling Kopi til: Fra: Etat for byggesak og private planer Dato:

Detaljer

Dispensasjon. Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling. seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther

Dispensasjon. Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling. seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther Dispensasjon Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland seniorrådgiver Anne Strømsæther Hva er en dispensasjon og hva kan det dispenseres fra? Det klare utg.pkt: Alle

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/1099-0 Arkiv: 8/58 Saksbeh: Martin Dahlen Krogstad Dato: 22.09.2013 Klagebehandling Søknad om oppføring av ny hytte Sted: Torskeberg gnr. 8 bnr.

Detaljer

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI

109/112 - Søknad om dispensasjon for garasjestørrelse om møneretning på tak. Klageadgang: Plan- og bygningsloven 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/873-8 Arkivnr.: GNR 109/112 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18

Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig - gbnr 155/18 Saksframlegg Arkivnr. 142 Saksnr. 2014/2800-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 16.02.2015 Saksbehandler: Håvard Kvernmo Søknad om dispensasjon for oppføring av fritidsbolig -

Detaljer

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.

Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE. Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr. Ås kommune Gnr 111 Bnr 37 - Kjærnesstranda 3 - Dispensasjon - Nybygg enebolig - KLAGE Saksbehandler: Inger Torild Hågensen Saksnr.: 14/03235-20 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV

GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV GBNR. 4/587 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ AVSLAG - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA PLANKRAV Sakstittel: Gbnr 4/587 - Forespørsel om bygging Tiltakshaver: Bård - Espen Krabbedal Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg

Detaljer

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO

SØKNAD OM DISPENSASJON FOR TILBYGG AV FRITIDSBOLIG ETTER FLYTTING AV ANNEKS, STORE SUNDSVANN. GNR. 73 BNR. 140 - SUNDBO RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: PLANUTVALGET Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 19.06.2014 Tidspunkt: 19:00 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033

VENNESLA KOMMUNE. Bygg- og miljøutvalget. Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 VENNESLA KOMMUNE Bygg- og miljøutvalget Dato: 10.01.2013 kl. 9:00 10.50 Sted: Sal 1 Arkivsak: 13/00035 Arkivkode: 033 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Solveig Robstad (Ap),

Detaljer

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL

94/87 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL GRAD AV UTNYTTING/TAKVINKEL Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/958-4 Arkivnr.: GNR 94/87 Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST

GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST GBNR 35/43 - POLITISK BEHANDLING AV SØKNAD OM NAUST Sakstittel: Gbnr 35/43 - Bruksendring fra fritidsbolig til helårsbolig Tiltakshaver: Jostein Jakobsen Frist for behandling: 07.05.16 Befaring: Nei Saksfremlegg

Detaljer

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak

RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak RISØR KOMMUNE Enhet for plan- og byggesak Arkivsak: 2013/664-8 Arkiv: 2/67 Saksbeh: Camilla Trondsen Dato: 26.08.2013 Klage Hytte: Ny hytte Sted: Nipekilen gnr. 2 bnr. 67 Søker: Lie Øyen Arkitekter AS

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje, samt tilbygg til bolig på GB 28/356 - Moneveien 32 Søgne kommune Arkiv: 23/356 Saksmappe: 2014/1733-30848/2014 Saksbehandler: André Aarflot Dato: 26.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan for oppføring av frittstående garasje,

Detaljer

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter

Ringerike kommune - gnr 87/361 Hov Allè 21 a - klage på dispensasjon for oppføring av nybygg med 4 boenheter Vår dato: 24.01.2014 Vår referanse: 2013/7543 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Tone Hau Steinnes Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 Hønefoss Innvalgstelefon: 32266670 Ringerike

Detaljer

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25

Saksframlegg. Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt nytt tilbygg - GB 12/29 - Vragevigheia 25 Søgne kommune Arkiv: 12/29 Saksmappe: 2014/1187-26334/2014 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 22.08.2014 Saksframlegg Utsatt behandling: Søknad om dispensasjon - rive eksisterende bod og lekehytte - samt

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia 1 Søgne kommune Arkiv: 30/79 Saksmappe: 2013/2818-30101/2014 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 22.09.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for oppføring av tilbygg til bolig på GB 30/79 - Ausvigheia

Detaljer

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE?

HVA MÅ VÆRE I ORDEN FOR AT DU SKAL KUNNE BYGGE GARASJE ELLER SMÅ TILBYGG UTEN Å SØKE? Skal du bygge, endre eller rive garasje, uthus, hobbybod eller lignende på inntil 50 m 2? Eller bygge et tilbygg på maksimalt 15m 2? I byggesaksforskriftens (SAK10) 4-1 er disse tiltakene (tiltak = det

Detaljer

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD

Planutvalget SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Arkivsaknr: 2015/556 Arkivkode: P28 Saksbehandler: Iren Førde Saksgang Planutvalget Møtedato SVERRE KRISTENSEN, BYGGING AV KAI OG UTLEGGING AV FLYTEBRYGGE PÅ KJØPSTAD Rådmannens forslag til vedtak: 1.

Detaljer

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING Arkivsaksnr.: 09/2049-23 Arkivnr.: GNR 59/219 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 59/219 BRUKSENDRING GARVERIET DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANEN FOR LUNNER 2005-2016, 2.GANGS BEHANDLING

Detaljer

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde

Plan og eiendomsutvalget Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Arkivsaknr: 2016/1117 Arkivkode: Saksbehandler: Bjørn Olav Jelstad Saksgang Møtedato Plan og eiendomsutvalget 15.11.2016 Klage på vedtak om dispensasjon byggesak Risneset hytteområde Rådmannens forslag

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139 Arealbruk Tom Ek Sankthanshaugen 3 7167 VALLERSUND Deres ref. Vår ref. Dato 15672/2015/85/139/1627GUEN 21.12.2015 PARTSBREV: TOM EK - DISP. FRA REGULERINGSPLAN FOR VASØYA OM STØRRELSE PÅ GARASJEAREAL 85/139

Detaljer

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14

Vedtatt dato: 05.08.2014 Saksnummer: 405/14 Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 14979/14 GNR/B 32/524 13/107-58/ATBA ALTA, 05.08.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv C. Westby Arkiv: GNR 108/2 Arkivsaksnr.: 12/286 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL FASADEENDRING OG TILBYGG TIL HYTTE GNR 108/2 Rådmannens innstilling: Med hjemmel i plan- og bygningslovens

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/2249 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 14/67 05.06.2014 1.gangsbehandling - Reguleringsplan Skeime nedre gnr/bnr 25/24

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Søgne kommune Arkiv: 51/25 Saksmappe: 2014/3597-14048/2015 Saksbehandler: Mette Erklev Dato: 09.04.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for tilbygg, levegg, terrasse og bod - GB 51/25 - Holmen 51 Utv.saksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tryggve Solfjell Arkiv: GNR 11/14 Arkivsaksnr.: 11/315 SØKNAD OM DISPANSASJON FRA AREALPLAN - NY BEHANDLING 11/14 Rådmannens innstilling: Formannskapet avslår klage datert 6.5.2013,

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert bruk - GB 13/12 - Langenesveien 360 Søgne kommune Arkiv: 13/12 Saksmappe: 2015/1195-21363/2015 Saksbehandler: Øystein Sørensen Dato: 01.06.2015 Saksframlegg Søknad om dispensasjon fra reguleringsplanen for bruksendring fra sjøbu til kombinert

Detaljer

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV

56/1 - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS REGULERINGSPLANKRAV OMRÅDE AVSATT TIL FRAMTIDIG BYGGEOMRÅDE FOR ERVERV Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/1207-6 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder arealforvaltning,

Detaljer

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17

Dato: kl. 9:00 13: kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Bygg- og miljøutvalget Dato: 15.09.2010 kl. 9:00 13:45 16.09.2010 kl. 09:00-10:00 (befaring Venneslahallen) Sted: Sal 1 Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede:

Detaljer

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50

116/5/50 - KLAGE PÅ AVSLAG OM DISPENSASJON RE-OPPFØRING AV UTHUS SKJERVA, KALT TOMT 50 Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 14/2099-11 Arkivnr.: GNR 116/5 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SIGDAL KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunvor Synnøve Green Arkiv: GNR 114/3 Arkivsaksnr.: 16/3249 SØKNAD OM DISP FRA KOMMUNEPLANEN FOR FRADELING AV TILLEGGSAREAL FRA NEDRE ULBERG GNR. 114 BNR. 3 Rådmannens

Detaljer

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE

GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE GBNR. 21/304 - BEHANDLING AV KLAGE PÅ TILLATELSE Sakstittel: Gbnr 21/304 - Flytebrygge Tiltakshaver: Leif Inge Christensen Befaring: Nei Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknikk og miljø

Detaljer