FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FERDIGMELDING. Nordlandssykehuset i Vesterålen"

Transkript

1 FERDIGMELDING Nordlandssykehuset i Vesterålen

2 INNHOLD Historikk 4 Byggesakens gang 6 Bygningsmessig beskrivelse 9 Landskap og uteanlegg 28 VVS-tekniske anlegg 34 Elektrotekniske anlegg 38 Utstyrsprosjektet 44 Kunstprosjektet 46 Prosjektadministrasjon 56 FAKTA OM PROSJEKTET Økonomi / Budsjettramme: 1070 milloner kroner, eks. finansieringskostnader. Arealer / Brutto bygningsareal: m2 BTA. 2 Alle foto: Svein Erik Tøien - 3

3 HISTORIKK Allerede på 1990-tallet forelå de første planutkastene for nytt sykehus i Vesterålen. Likevel skulle det gå mange år før byggeplanene ble godkjent. I 2010 sa styret i Helse Nord RHF ja til å bygge nytt sykehus på Stokmarknes i Vesterålen. Høsten 2010 satte fylkesmann Hill Marta-Solberg spaden i jorda, og i slutten av mai 2014 ble et etterlengtet, nytt og moderne lokalsykehus tatt i bruk. Helse- og omsorgsdepartementet er oppdragsgiver, mens Nordlandssykehuset HF er byggherre på vegne av Helse Nord RHF. Åpningen av sykehuset i Vesterålen markerer en stor milepæl. Det er flere tiår siden nytt lokalsykehus er bygd i Norge. Vesterålens sykehushistorie går helt tilbake til ca Dette hospitalet ble erstattet av et nytt i 1826, som for øvrig ble bygget av materialer fra en gammel kirke. I 1891 ble det tatt i bruk et nytt sykehus som i 1921 ble betydelig bygd ut. I 1940 ble store deler av dette sykehuset rammet av brann. Siste store sykehusbygging i Vesterålen ble ferdigstilt i Nytt sykehus erstatter dermed mer enn 60 år gammel bygningsmasse. Det nye sykehuset på Stokmarknes gir en betydelig gevinst for både pasienter og ansatte. I tillegg til nye og moderne lokaler er det også en omfattende fornyelse av sykehusets utstyrspark. Det nye sykehuset skal sikre befolkningen i Vesterålen et fortsatt godt spesialisthelsetjenestetilbud på lokalsykehusnivå. I ny driftsmodell er det også lagt stor vekt på å styrke samhandlingen med kommunehelsetjenesten i regionen. Nordlandssykehuset Vesterålen ligger i Hadsel kommune som er den sørligste av de fem kommunene i Vesterålen, og som grenser til Lofoten. Hadsel kommune består av fire øyer og har i overkant av 8000 innbyggere. Lokalsykehuset i Vesterålen har et dekningsområde på ca innbyggere. Det nye sykehuset gir brutto kvadratmeter med nybygg. Totale kostnader ved ferdigstillelse er beregnet til om lag millioner kroner, inklusive prisstigning, finansieringskostnader og ca. 90 millioner kroner til nytt medisinsk utstyr. 16. september 2010 satte fylkesmann Hill-Marta Solberg spaden i jorda for nytt sykehus i Vesterålen. FUNKSJONER I NYTT SYKEHUS Akuttberedskap, interkommunal legevakt, indremedisin og kirurgi, føde og medisinske servicefunksjoner, laboratorium, radiologi, rehabilitering og pasienthotell. Kapasitet det nye sykehuset: 69 pasientsenger 5 observasjonssenger 5 senger tung overvåking 5 senger kirurgisk oppvåking 26 poliklinikkrom inklusiv spesialrom 17 dagplasser dialyse, medisin og kirurgi 4 operasjonsstuer 2 fødestuer Røntgen og laboratorier Ambulansestasjon I det nye sykehuset blir det kun 1-sengsrom for pasientene. Sengeområdene er organisert som sengetun. Til hvert tun er det knyttet 8 pasientsenger, nærlager, arbeidsstasjoner, gruppe-/pauserom og oppholdsom for pasienter. Materialbruken i nytt sykehus er glass, aluminium, tegl, naturstein og tre. Et vannbåren varmeanlegg med energi fra sjøvannsvarmepumpe skal sørge for oppvarming. En egen kunstkomité har på oppdrag fra KORO - Kunst i offentlige rom - ledet utsmykkingsarbeidet i det nye sykehuset. Kunsten henter inspirasjon fra regionens natur, kultur og historie og vil bli godt synlig i områder inne og utenfor sykehuset. 4 5

4 BYGGESAKENS GANG Styret i Helse Nord RHF behandlet utbyggingsplanene flere ganger før det i brev fra Helse Nord i august 2007 og januar 2008 til Nordlandssykehuset HF ble gitt rammer for det videre arbeidet i planleggingen av nytt sykehus i Vesterålen. Konseptrapporten ble så godkjent i styremøte i Helse Nord RHF og samtidig ble det gitt tillatelse som programrådgiver og utstyrsrådgiver for rom- og utstyrsprogrammering i drofus. Hospitalitet AS / Foaje og kantine. til å utarbeide forprosjekt. Hartmann Prosjektrådgivning AS ble kontrahert som prosjektleder prosjektering. På et senere tidspunkt i I møte 24. februar 2010 godkjente styret i Helse byggesaken kom Nosyko inn og overtok ansvaret som Nord RHF forprosjektet som grunnlag for den videre utstyrsrådgiver. detaljplanlegging og realisering av prosjektet. Samtidig ble det gitt tillatelse til oppstart av byggearbeidene. Styret i Helse Nord RHF satte i møte endelig budsjettramme inkl. pristigning og finansieringskostnader til 1070 mill kroner. I august 2006 ble det inngått kontrakt med Hålogalandssykehuset HF (overført til Nordlandssykehuset HF) og prosjekteringsgruppen for nytt sykehus i Vesterålen. Prosjekteringsgruppen besto av firmaene (nåværende firmanavn): BOARCH arkitekter AS, Rambøll Norge AS og Norconsult AS. Sintef Helse ble kontrahert som rådgiver i forbindelse tidligfase konseptrapport, hovedfunksjonsprogram og delfunksjonsprogram. Hospitalitet AS ble kontrahert ENTREPRISESTRATEGI I forbindelse med forprosjektet ble entreprisestrategi for nytt sykehus vurdert. Geografiske forhold, vurdering av markedssituasjon og krav til fremdrift lå til grunn for valg av entreprisestrategi. I utgangspunktet var entrepriseplanen basert på tre bygningsmessige entrepriser og 10 tekniske entrepriser. Som følge av responsen i markedet ble entrepriseplanen omgjort til 17 bygningsmessige entrepriser og 10 tekniske entrepriser. Entreprisene ble organisert som byggherrestyrte sideentrepriser. Endringen medførte at byggherren fikk et omfattende arbeid med økt entrepriseadministrasjon og mange grensesnitt. NLSH Senter for Utbygging måtte tilpasse sin organisasjon til revidert entreprisemodell. Fremdriftsstyring ble gjennomført av byggherren. BIM-VERKTØY Prosjektering med blant annet tilpasning til tilbudt utstyr og medisinsk teknisk utstyr har pågått hele byggeperioden. Prosjekteringen har skjedd med utstrakt bruk av BIM-verktøy både for undersøkelser og visualisering, og tverrfaglig kontroll og produksjon av tegningsmateriale. PRODUKSJON OG FERDIGSTILLELSE Første spadetak ble tatt september 2010 hvoretter grunnarbeidene ble igangsatt. Da styret i Helse Nord RHF i februar 2010 ga klarsignal til bygging av nytt sykehus i Vesterålen ble det forutsatt at sykehuset skulle være klart for pasientbehandling i april Som følge av forsinkelser i oppstartsfasen ble denne milepæl i 2011 endret til mai Og denne milepæl har deretter stått fast ved all etterfølgende fremdriftsplanlegging var arbeidene kommet så langt at prosjektet gikk over fra byggefase til teknisk prøvedrift. Innflytting i det nye sykehuset skjedde i perioden Det ble gjennomført en stor innsats fra alle prosjektets involverte inkludert sykehusets ansatte med å bli ferdig til planlagt tid. Sykehusets første operasjon ble gjennomført , alle dialyseplassene var tatt i bruk fra første dag og tvillingfødsel ble gjennomført allerede på sykehusets andre dag. 6 7

5 STRAM KOSTNADSSTYRING Prosjektet er gjennomført innenfor avsatt kostnadsramme. Prosjektet er stramt styrt med hensyn til endringer fra ansatte, rådgivere og utførende. For styring av endringer er det utviklet et eget elektronisk, webasert endringssystem. Planleggingsfasen ble styrt av NLSH Senter for Utbygging med Hospitalitet AS/Hartmann Prosjektrådgivning som byggherrens prosjektleder prosjektering. Prosjekteringsgruppen var organisert i en gruppekontrakt ledet av prosjekteringsgruppeleder. Produksjonsfasen ble styrt av byggeledelse i regi av NLSH Senter for Utbygging. Byggeledelsen besto blant annet av prosjektleder produksjon, hovedbyggeleder, byggeleder bygg, -VVS, -elektro, -SD, -utstyr og ITB-koordinator. Fasen for ibruktakelse og ferdigstillelse ble ledet av NLSH Senter for Utbygging i regi av prosjektleder for ibruktakelse, byggeledelsen, byggeleder ibruktakelse og koordinator for opplæring. MEDVIRKNING FRA ANSATTE OG BRUKERE Driftsorganisasjonens oppgaver ble ledet av NLSH ved Avdeling for nye sykehusbygg og Senter for drift og eiendom. Prosjektet var organisert med brukerkoordinator, koordinator teknisk drift, prosjektleder flytting og arbeidsgrupper for ansatte og pasienter. Det har vært en omfattende brukermedvirkning i alle byggesakens faser fra og med skisseprosjekt/ konseptfasen til og med ferdigstillelse og ibruktakelse. Avdeling for nye sykehusbygg ledet et omfattende lokalt organisasjonsutviklingsprosjekt som ble gjennomført før innflytting. OFFENTLIG SAKSGANG Det er utarbeidet ny reguleringsplan for området. I forlengelse av planarbeidet har kommunen tatt på seg ansvaret for omlegging av veinett og infrastruktur rundt byggetomten for å gi plass til nytt sykehus. Det ble ikke stilt krav til konsekvensutredning i forbindelse med byggesaken. Rammetillatelse forelå Byggesaken ble gjennomført i henhold til krav i TEK-07. Det ble ikke stilt særskilte krav til uavhengig kontroll fra bygningsmyndighetene. Byggherren valgte likevel å gjennomføre uavhengig kontroll for brannteknisk løsning, prosjektert løsning for sprinkler, gass og bygningsfysikk. I forbindelse med utførelsesfasen ble uavhengig kontroll av utført løsning for sprinkler og medisinske gasser gjennomført. Brukstillatelse forelå SHA Det er ikke registrert alvorlige ulykker i forbindelse med byggesaken. NLSH Senter for Utbygging har hatt rollen som HMS koordinator prosjektering og HMS koordinator for utførelse. Entreprise K210 Bygningsmessige arbeider har hatt ansvar som hovedbedrift. BYGNINGSMESSIG BESKRIVELSE Nybygget for Nordlandssykehuset Vesterålen er lokalisert på et tomteområde tett inntil det gamle sykehusanlegget, og inneholder alle somatiske funksjoner for sykehusvirksomheten på Stokmarknes. Bygget knytter seg til en allerede eksisterende fløy for psykiatrisk døgnenhet. Samlet skal anlegget være base for spesialisthelsetjenester rettet mot befolkningen i hele Vesterålen; til sammen ca mennesker. I tillegg er det lagt inn en interkommunal legevakt som samarbeider tett med og delvis deler lokaler med sykehusets akuttmottak. Utformingen av anlegget er resultat av en omfattende Klimaanalyser utført i tidligfase konkluderte med at planleggingsprosess over ca. 7 år, som startet med trekk/fallvind fra fjellet i syd, og snødrift fra øst, kunne ulike forsøk på å nyttiggjøre seg de eksisterende gi utfordringer for uteopphold. Det har derfor vært sykehusbyggene datert , og endte med arbeidet med å skape le og lune uteplasser henvendt et rent nybygg for den somatiske virksomheten, med mot syd slik at man får utnyttet soldagene best mulig. ensengsrom og utpregete sengetunløsninger for pasientopphold og pleie. Nordvest og øst for sykehusområdet er det småhusbebyggelse i 1-2 etg. I utformingen av Tomteområdet ligger i nordvendt skråning i østre del nybygget er det benyttet elementer med en skala som av Stokmarknes, innunder en høy ås som begrenser kommuniserer med målestokken i omgivelsene, på solinnfall og utsikt mot syd. I hele sektoren fra øst tross av at nybygget er ca. 160 m langt. via nord til vest er det nydelig utsikt, og solinnfall når årstid og vær tilsier det. Det er lagt vekt på å ta vare på dette i den nye situasjonen. 8 9

6 FUNKSJONELLE FØRINGER FOR Pasientsikkerhet PLANLEGGINGEN Det er fokusert på pasientsikkerhet på flere nivå i Layouten og utformingen av nybygget er bl.a. basert på moderne prinsipper for pasientfokusert sykehus, prosjektet. Stikkord: Oversiktlig organisering av anlegget, tilrettelegging som også var nedfelt i byggeprogrammet: for enkel orientering for pasienter, og god oversikt Pasientfokusering God oversikt og orientering. Gode oppholdssoner for publikum og pasienter. Ivaretakelse av pasientenes trygghet og sikkerhet på alle nivå. Samling av ressurser der pasienten er. Organisering for personale. Samling av akuttfunksjoner for optimal behandling av akutt syke pasienter. Ensengsrom med minimal avstand mellom seng og toalett minimaliserer fare for fallskader. Sengerom med innsynsmulighet for personale. Mulighet for god oppfølging av alvorlig Arkitektskisse av sykehuset. av sengeområde i sengetun med nødvendige. støttefunksjoner nær basen for tunet. Ensengsrom for alle pasienter som gir muligheter for flere aktiviteter rundt pasientsengen. syke pasienter. Adgangskontrollanlegg som sikrer mot uønskede besøk, og mot at pasienter uønsket går seg vill i anlegget. Personvern, trafikkseparering internt: Skille mellom akutt trafikk og publikumstrafikk, og Logistikk eksternt og internt God separering av ulike aktiviteter utendørs. ivaretakelse av pasientenes behov for beskyttelse Driftsområde og adkomst mest mulig adskilt fra TRAFIKKFORHOLD Hovedatkomst for publikum er lagt midt på anlegget, henvendt mot Ivar Bergsmosgate på østsiden av bygningsmassen. Her er det anlagt gjesteparkering for pasienter og besøkende, med nærparkering for HC og for drosjer i område ved hovedinngang. Hovedinngangen ligger på 1. etasjeplan, og knytter seg til de mest trafikkerte funksjonene i sykehuset: Poliklinikk, lab prøvetaking og radiologi. uendret, og personale har en enkel vei inn i nybygget via utvendig trapp og inngang på gangbroen mellom psykiatri og somatikk. EKSISTERENDE BYGNINGER Det tidligere hovedbygget med utvidelser forutsettes revet. Fløyer som inneholder bl.a. psykiatri døgnenhet og poliklinikk, hovedkjøkken og vaskeri, samt garasjefunksjoner, forutsettes beholdt. og integritet. Skille mellom områder for inneliggende pasienter, publikumsområde, og akuttområde. Universell utforming Prosjektet er planlagt utifra prinsipper for universell utforming. Stikkord: Bevegelseshemmede: Trinnfri adkomst til alle soner, WC for rullestolbrukere i alle deler av anlegget, heis eller slake ramper for overvinnelse av etasjesprang publikumsadkomst og ambulanse-/legevaktområde. Korte kommunikasjonslinjer internt mellom avdelinger med kontaktbehov. Tilrettelegging for god flyt for varelevering, trafikkavvikling og drift internt, tilstrekkelig plass for sirkulasjon. Tilrettelegging for et stimulerende arbeidsmiljø Dagslys og utsikt for flest mulig lokaler. Kontakt med uteområde, slik at utendørs vegetasjon Innganger til akuttmottak og legevakt ligger i 2. etasje, der akuttrom, observasjonspost, tung overvåkning, operasjon og postoperativ danner en nært forbundet funksjonell enhet. Parkering for ansatte fins i vestre del av tomteområdet her benyttes den eksisterende parkeringsplassen Rivearbeidene av de eksisterende bygningene planlegges startet høsten 2014, slik at et ferdig uteanlegg der rivetomter er utbedret først planlegges å stå ferdig sommeren og nivåforskjeller. Synshemmede: Logisk og oversiktlig korridorsystem, ledelinjer i gulv og skifter i gulvmaterialer på strategiske steder, god og blendfri belysning, god skilting. Hørselshemmede: Godt akustisk klima i rom, teleslynge i skranker, ekspedisjoner etc. og parksituasjoner kan bli til glede for personalet. En estetisk tilfredsstillende helhet Vekt på at sykehuset har en naturlig henvendelse mot omgivelsene. Tilførsel av elementer som binder sammen de ulike delene av det eksisterende anlegget

7 3D-modell fra forprosjekt - utsnitt av arbeidsstasjon sengetun. 3D-modell fra forprosjekt - utsnitt av standard sengetun. Sengetun i fløy B. I utviklingen av skisseprosjektet ble Sintef Helse engasjert som rådgivere mht organisering av behandlings- og pleiefunksjoner i bygget, fleksibilitet og tilrettelegging for rasjonell drift. Kunnskapsinnhenting ved felles studiebesøk ved nyere sykehus med sengetunløsninger ga viktig input til planleggingsarbeidet, og på mange måter ble løsningen av sengeområdene styrende for layouten av hele anlegget. Det er tilstrebet nærmest mulig kontakt mellom sengetun og pasientrom; av denne grunn er flertallet av baderommene skjøvet ut i periferien av fløyen og markerer seg utenfor hovedfasaden som store karnapp. Dette grepet gir tilstrekkelig plass i midtsonen til å danne et fysisk tun, hvor en oppholdskrok for pasienter samt et grupperom med glassvegg mot tunet gir gode lysinnfall og utsyn til det fri. Sengetunene er organisert rundt arbeidsstasjoner med stillerom for telefonsamtaler og uforstyrret arbeid. Skap for forbruksartikler og tekstiler er sentralt plassert i hvert sengetun. Sammen med den konsekvente 1-sengsrom-løsningen og plassering av arbeidsstasjon og grupperom gir dette personalet mulighet for å behandle sin pasientgruppe med svært små gangavstander. Utstyrslager, medisinrom, desinfeksjonsrom og avfallsrom felles for en fløy er plassert på hver side av det midtre tunet i hver sengefløy

8 Radiologisk avdeling Fysio og ergoterapi Garderober Varemottak Laboratorium Dialyse og dagbehandling HOVEDDISPONERING Utviklingsprosessen ledet frem til en planfigur der tre sengetun var lenket sammen i en fløy, med direkte forbindelse til ytterligere tre sengetun i neste fløy. Det ble også lagt vekt på at tyngre pleiefunksjoner som tung overvåkning ble lagt i samme struktur, slik at eventuelle fremtidige endringer i driftsmodell kunne innarbeides uten større ombygginger. De langsgående fløyene er forbundet med en gjennomgående fløy i 3 etasjer, der felles kontorfunksjoner og møterom er plassert, sammen med hovedtrapp og heiser som når alle plan. På første etasjeplan gir to korte tverrfløyer i tillegg forbindelse på tvers, og danner en karré-struktur som gir gode muligheter for fremtidige endringer i de enkelte funksjonsområder. Enkeltfunksjoner Teknisk avdeling Interkommunal legevakt og akuttmottak Operasjon Kantine Fødeavdeling Sengeområde Poliklinikker 1 etg Den endelige planfiguren består av to par lange fløyer kan ekspandere på bekostning av andre ved enkle forbundet av tre tverrfløyer. rokeringer, uten at hovedmønsteret må endres. Strukturen gir gode forutsetninger for fleksibel fordeling av pasienter mellom spesialitetene kirurgi/ medisin/rehabilitering. Tverrfløyene avgrenser to atrier. Hovedkorridorer i 1 etg. er lagt inn mot atriene, slik at man både har kontakt/utsyn til atriene, og får rikelig lysinnfall i publikumsområdet. Atriene gir mulighet for uteopphold Ambulansestasjon og observasjon Tung overvåkning Det er innarbeidet pasienthotell med utforming og rekreasjon på dager der været tillater det. som vanlige sengerom i samme struktur, og antall hotellsenger kan justeres i forhold til ordinære sykehussenger etter behov. Tredje etasje er en ren kontor- og møteromsetasje, med lokaler for felles administrasjon, legekontorer, Helse Nord IKT, og store felles møterom. I tillegg Sengeområde Pasienthotell Kontorer 2 etg Romprogrammet inneholdt ikke sengefunksjoner ligger alle ventilasjonsrom som separate enheter nok til å fylle strukturen «3 sengetun på rad» i hver nær midten av hver fløy, knyttet til trapperom. Over fløy fullt ut. Samtidig viste analyser av fremtidig operasjonsavdeling er det anlagt teknisk loftsetasje sengebehov at det kunne være aktuelt å etablere der føringer til de ulike operasjonsstuene er ytterligere ett sengetun innenfor et 10 års perspektiv. tilgjengelige uten å bryte inn i driften av avdelingen. Strukturen i bygget ble derfor klargjort for en slik endring, men det er pr dato plassert kontorfunksjoner i det aktuelle området. Kontorer etg

9 SENGEOMRÅDER Sengeområdene er bygget opp av sengetun der åtte ensengsrom er organisert rundt et «torg» med arbeidsstasjon, stillerom, grupperom for personale, oppholdskrok for pasienter og lagringsskap for forbruksvarer og tøy. Tre sengetun er som tidligere nevnt knyttet sammen i en fløy, og arbeidsstasjonene er plassert slik at det er sikt fra den ene til neste, for å lette kontakt mellom personale i ulike tun, særlig med tanke på vaktsituasjon kveld og natt. Felles støtterom medisinrom, utstyrslager, desinfeksjons- og avfallsrom er lagt på hver side av det midtre tunet i hver fløy. Det er også integrert to kontaktsmitteisolat i hver sengefløy, plassert i enden av hver fløy. Sengerom. Fasade ved hovedinngangen. HOVEDINNGANG OG EKSPEDISJON I hovedinngangen møter publikum umiddelbart hovedekspedisjon, hvor alle henvendelser til poliklinikk, laboratorie og røntgen skjer. Hovedinngangen har kontakt til kantine, og leder inn til hovedaksen på tvers av anlegget. Hovedekspedisjon er utformet for henvendelser både i stå- og sittehøyde, og har eget avlukke for mottak av pasienter som trenger spesiell skjerming. I direkte forlengelse av hovedekspedisjon ligger Medisinsk kontortjeneste med sentralbord, skrivetjeneste og postsortering. Hovedekspedisjon. Arbeidsstasjon ved sengetun. Oppholdskrok for pasienter

10 Inngang til akuttmottak. AKUTTMOTTAK Akuttmottaket er strategisk plassert mellom kommunal legevakt, observasjonspost og operasjonsavdeling, og med akuttrom rett innenfor ambulanseinngangen. Mange skadetilfeller krever CT-undersøkelse, og det er akuttheis plassert i akuttinngangen, for transport rett ned til radiologisk avdeling. TUNG OVERVÅKING Enheten er utformet tilnærmet lik et ordinært sengetun, men med større rom og plass for mer teknisk utrustning. Enheten inneholder fem en-sengsrom inkl. et kontaktsmitteisolat, og har arbeidsstasjon med synskontakt til kirurgisk oppvåkning. Oppvåkning dagkirurgi. Personalbase for akuttmottak og legevakt er løst som et felles område med mulighet for skille ved skyveglassfelt; driften av akuttmottak og legevakt skjer i samarbeid mellom de interkommunale helsetjenestene og Nordlandssykehuset. OBSERVASJON Det er fem observasjonssenger plassert i område mellom akuttmottak/legevakt og tung overvåking, hvorav to senger i ensengsrom. OPPVÅKNING, DAGKIRURGI Enheten er plassert rett over korridoren fra operasjon, og er gitt en åpen utforming med mulighet for fleksibelt skille mellom oppvåkning og dagkirurgi. Oppvåkningsog dagkirurgiplasser er innbyrdes avskjermet ved veggmonterte skjermbrett

11 Operasjonsavdeling hovedkorridor med kirurgvasker. OPERASJON OG STERILSENTRAL Avdelingen er utformet som en lukket enklave med inn- og utslusing av personer og gods gjennom egne garderober og sluser. Sterilsentral ligger som del av operasjonsavdelingen, med egen sluse for gods inn og ut. Det er tre «ordinære» operasjonsstuer hvorav en stue med LAF-tak, samt en kombinert skiftestue og kirurgisk akuttstue med direkte adkomst fra korridor fra akuttmottak. Operasjonsstue 3 ortopedi, med LAF-tak. Operasjonsstue 1 - Urologi

12 POLIKLINIKKER Poliklinikker for alle spesialiteter er samlet i et område nær hovedinngang og ekspedisjon. Det var programmert i alt 26 poliklinikkrom inkl. spesialrom; i løpet byggeperioden ble to av disse endret til rom for dagbehandling. Poliklinikkrom er utformet mest mulig likt, med avvik i utforming for spesialiteter som endoskopi og kirurgi/gipserom. Rundgang rundt atrium. Adkomst til venteområde poliklinikk. Området har dobbelt korridorsystem, slik at pasienter i seng kan trilles til behandlingsrom uten å eksponeres mot offentligheten, og slik at intern kommunikasjon i poliklinikken foregår i indre korridor som personalet har kontroll over. Venteområde er plassert mot atrium, med utsyn og dagslys, og mulighet for å benytte atrium til rekreasjon. Standard US-rom i poliklinikk. Ventesone. Fødestue 2. FØDEAVDELING Avdelingen er plassert «vegg i vegg» med operasjon, slik at det er kort vei ved akutte keisersnitt. Avdelingen inneholder to fødestuer med egne bad og fødebadekar, us-rom, desinfeksjonsrom, stelle- og ammerom, samt personalrom. For å forenkle oppsynet med fødende med komplikasjoner er det lagt inn to sengerom for barselkvinner i selve avdelingen. Øvrige senger for barsel ligger sammen med kirurgiske senger i tilstøtende sengefløy. I tillegg forutsettes det at fødende i stor grad benytter pasienthotellet i nabofløy. Bygningskroppen for fødeavdeling er gitt en rund form - med referanse til at det begynnende livet ofte er konvekst i formen, og til psykiatrifløyen vis a vis, som har et avrundet utbygg mot syd

13 Laboratorium analyserom. Radiologi - CT-rom. Dialyse med 10 plasser. DIALYSE OG DAGBEHANDLING RADIOLOGI STILLE ROM OG PRESTETJENESTE Den opprinnelige betegnelsen «kapell» ble underveis endret til det livssynsnøytrale «stille rom». Rommet skal både kunne romme gravferdsseremonier for ulike trosretninger, andakter eller samlingsstunder i regi av sykehusprest eller andre, og være et rom for stillhet og kontemplasjon. Rommet ligger i enden av anlegget, sammen med pynterom og prestekontor, og med egen adkomst utenfra for pårørende og besøkende. Det er egen utgang direkte til det fri for uttransport av båre. Det er lagt vekt på en vakker utforming både ved gulv i eik, møbler og innredning i valnøtt, og utsmykning ved glassmalerier og veggbilder. Denne avdelingen er plassert i forlengelsen av Avdelingen ligger ved enden av «hovedgaten» poliklinikk, med egen adkomst fra rundgangen rundt i 1. etasje, og inneholder to ordinære rom for atrium nord. Avdelingen er utformet med tanke på at bildediagnostikk, Ett rom for ultralyd, ett for pasientene oppholder seg her i mange timer, med CT og ett for MR, samt nødvendige kontor- og materialbruk og lyssetting som skal bidra til å skape støttefunksjoner. I tillegg er det bygget et tredje rom Stille rom. en god atmosfære. for bildediagnostikk, som i første omgang ikke tas i bruk. LABORATORIUM Laboratorium prøvetaking er lagt langs «hovedgaten» Bildetakingsrommene ligger mot offentlig korridor, i 1. etasje - dette er en avdeling med stort og pasienter sluses inn til bildetaking gjennom publikumsbesøk. Enheten er kompakt utformet med omkledningssluser. De to ordinære prøvemottak og analyserom i åpen sammenheng, diagnostikkrommene deler operatørsone. og kontorer/møterom som del av avdelingen. Analysemaskiner er plassert i eget støyrom med FYSIO- OG ERGOTERAPI glassvegg mot analyserom. Avdelingen betjener pasienter fra alle områder i sykehuset, og skal i tillegg kunne være et tilbud til Lokaler for blodbank og behandling av blodprodukter ansatte på kveldstid. Den ligger lett tilgjengelig fra er integrert i laboratorium, men med fysisk adskilt hovedgate i 1. etasje, og har mulighet for direkte område for blodgivere og blodprodukter. utgang både via rundgang til atrium nord, som kan benyttes som treningshage sommerstid, og til uteareal vest for fløy G

14 Sterilsentral/operasjon - sterilt lager. Operasjon - arbeidsrom for anestesi. Møterom for 30 personer. TEKNISK SENTRAL I forprosjektfase ble plassering av energisentral grundig utredet, og man konkluderte med å samle akustisk demping i tekniske rom. Elektromagnetisk stråling fra traforom og hovedstrømskinner er skjermet ved aluminiumsplater under dekke. STØTTEFUNKSJONER Personalgarderober Hovedmengden av garderobeplasser er samlet i sentrale garderober plassert i 1. etasje nær adkomst for personale. I tillegg er noen garderober plassert nær de funksjonene de betjener, eller plassert i «ledige kroker» av planløsningen. Kontorer, møterom Generelle kontorer for avdelingsledere og andre med selvstendige kontorbehov er lagt i midtfløyen, i 2. og 3. etasje. Dette gir god nærhet til alle enheter kontorene betjener. I 3. etasje. er det ledig areal for utvidelse av kontorareal ved behov, ved at del av uteterrasse kan bygges inn. energisentral og øvrige tekniske hovedanlegg i søndre del av bygget, med rørtilførsler til fløyer lagt i kulvert med oppstikk midt i hver fløy. Lydskille mot overliggende sengeetasje er ivaretatt ved forsterkede nedhengte lydhimlinger i tillegg til Energisentral. ENERGIFORBRUK Sykehuset er bygd for et spesifikt energiforbruk på 240 kwh/m2, klimakorrigert til 270 kwh/m2 for Hadsel kommune. Tallene angir faktisk brukt energi, og bygget tilfredsstiller energiklasse B. Kontorer er generelt utformet med glassvegg mot Driftsteknisk avdeling Avdelingen ligger samlet i søndre del av 1. etasje, med direkte adkomst til teknisk sentral, og med kontorfunksjoner og møterom rett ved hovedinngang. Avdelingen inneholder også verkstedfunksjoner, korridor. Fordi kontorene forutsettes benyttet som garderobe for medarbeidere som har separat kontor, er kontorfrontene i stor grad avskjermet med frostet folie til over synshøyde. avfallssentral, sengelager og sentralforsyning. Plasseringen gir kortest mulig avstand til funksjoner i anlegget under de gitte forutsetninger. Møterom er generelle og benyttes på tvers av alle avdelinger. Til større møter fins to møterom i 3. etasje, som kan slås sammen og romme til sammen ca. 60 personer. Her fins også lobby med tekjøkken og Medisinsk teknisk avdeling Avdelingen er kombinert verksted/kontor/ toaletter. undervisningsrom, og har en kompakt løsning beliggende i 1. etasje, med god nærhet til dialyse, som er den mest servicekrevende avdelingen

15 LANDSKAP OG UTEANLEGG Det arkitektoniske uttrykket av bygget er stramt og rettvinklet; i formgiving av uteanlegget er det lagt vekt på å innføre mykere, mer organiske former som kan gi et meningsfullt samspill med bygget. Planlegging av beplantning og uteanlegg er bl.a. gjort ut ifra klimaanalyser i skisseprosjektfasen, som indikerte behov for vindskjermende vegetasjon mot syd og vest samt dels mot øst. Vindskjerming er i stor grad gjort ved buskfelt som demper vinden langs bakken. På østsiden er det anlagt rundkjøring med plass for avstigning ved hovedinngang. Her er også gjesteparkering og uteplass for brukere av kantine. Plassen foran kantina er i regi av kunstprosjektet forsterket med en stor skulptur. Avgrensning mot grøntareal er gjort med en enkel støttemur som går over i kantstein. Grøntarealet her har innslag av fjellknauser som sto igjen etter utsprengning av tomten, og som er integrert i grasbakkearealet. Arealet på vestsiden danner også buffer mot psykiatrisk døgnenhet. Her er eksisterende bjørkevegetasjon søkt bevart, og arealet inn mot nybygget gitt en enkel behandling med grasbakke som går over i gruslagt kjørevei langs bygget, som kan benyttes til vedlikehold og som adkomstvei for brannvesen. På nordsiden av nybygget er terrenget løftet noe, og arealet her er formgitt som gressvoller med trær i et fritt mønster. Her anlegges det gangvei som forbinder parkeringsanleggene øst-vest, med trær i alléformasjon. De innelukkede atriene og lysgården er anlagt med overflater vekslende mellom staudematte, buskfelt, grus- og hellelagte stier og felt med små rullesten. Formene er holdt i et avrundet formspråk med frie, kryssende kurvelinjer, og runde plassformer som danner fokuspunkter. I atrium nord er det i regi av kunstprosjektet innført flere skulpturobjekter, hvor kunstneren har spunnet videre på det runde formspråket. Det er gjort en dempet lyssetting av atrier og lysgård, med lave pullerter samt lys i skulpturer i atrier, og ledlys nedfelt i bakken i lysgård. Fasade ved inngangsparti. Atrium nord

16 UTVIDELSESMULIGHETER Bygget er primært forberedt for utvidelse i fløyenes VINDUER OG GLASSFELT Separate vinduer er utført som trevinduer med lengderetning, men det er som nevnt også lagt til utvendig kledning i pulverlakkert aluminium, i mørk rette for mindre sideveis utvidelser. Bygningen er grå farge. forberedt for påbygg med en etasje. AVSTIVNING Større glassfelt er utført i pulverlakkerte aluminiumsprofiler i mørk grå farge, basert på Schüco Bygningen avstives for vindkrefter ved at vindlastene fasadesystem, med glass og utrustning tilpasset de overføres til grunnen via horisontale skiver i form av aktuelle behov for isolasjon, solavskjerming osv. dekker og vertikale skiver i form av sjaktvegger. YTTERVEGGER Vinduer og glassfelt med krav til solavskjerming er utført med integrerte persienner lagt inn mellom Konstruksjon: Yttervegger er generelt bygget som isolerglassene, for minimalisering av vedlikehold. lette trestendervegger med innvendig platekledning, Typisk snitt bæresystem. og utvendig luftet kledning. Stendere er generelt lettprofiler (I-tverrsnitt). Isolasjonstykkelse er generelt 250 mm i vegger. INNERVEGGER Tette innervegger er generelt utført som lette stålstendervegger med platekledning. For de fleste situasjoner er det benyttet 100 mm stålstenderverk BYGGEGRUNN OG FUNDAMENTERING Tomten besto av fast fjell med jevnt fall, med en høydeforskjell på ca firemeter fra laveste til høyeste punkt. Tomten ble uttrauet og utsprengt, og bygningen fundamentert på komprimert sprengsteinsfylling. I midtaksen er bygget fundamentert med punktfundamenter og på sidevegg i teknisk kulvert. I ytterakser er det langsgående bankett med grunnmur. påstøp på 70 mm over 30 mm hard isolasjon utenom baderom. Baderommene får 20 mm isolasjon, mm påstøp (25 mm fall til sluk) og trinnfri adkomst. I byggets 3. etasje er ventilasjonsrom, føringsloft og kontorfløy utført i lette, konvensjonelle stålkonstruksjoner. KLEDNINGER 1. etasje er utført som fasadesystem i glass/ aluminium, med bakenforliggende trestendervegg i tette partier. Inndelingene i fasaden er gjort som et repeterende mønster, men med ulike moduler satt sammen på en slik måte at det oppstår et variert mønster som kan oppleves interessant på flere betraktningsavstander. Vegger i 2. etasje er forblendet med lys storformat fasadetegl. med to lag 13 mm gipsplater på hver side. Det er benyttet lydstendere i de fleste innervegger. I de fleste rom er det benyttet akrylmaling på gipsplater, uten bruk av malerstrie, for å lette senere reparasjoner. I rom med spesielle belastninger og/eller hygienekrav er det benyttet våtroms veggvinyl. For beskyttelse mot slag og støt på hjørner og utsatte partier er det montert fendringer i heltre eik og bjerk, og hjørnebeskyttere i rustfritt stål med trekjerne. Største delen av første etasje har gulv på grunn, utført med betongtykkelse 120 mm og med 150 mm hard plastisolasjon på underside. Utstikkende baderomskarnapper er gitt en kledning som skiller dem ut fra resten av 2. etasje, med lekte-/ spilepanel i Royal-impregnert furu. Det er utstrakt bruk av glassvegger og glass i dører for å skape åpenhet og oversikt, og gi lysinnslipp til rom som ligger i midtkjerne av fløyene. I soner det det er behov for skjerming på grunn av personvern Bæresystemet er basert på søyle-bjelkesystem i stål, med prefabrikkerte betong hulldekkeelementer. I midtakse er det benyttet samvirke profiler og samvirkesøyler med senteravstand på 7,2 meter. I sideakser oppsveist fasadebjelke opplagt på brannisolerte søyler c/c 3,6 meter. For å legge til rette for fremtidige utvidelser normalt på Etter nøye undersøkelser av behov for tekniske føringer i forhold til ønskete netto romhøyder ble brutto etasjehøyde satt til 4,5m. Med de aktuelle dekkekonstruksjoner ble netto høyde under dekke generelt 4,08m. Trapperom og hovedkommunikasjonsfløy er kledd med mørk, kinesisk produsert granitt. Ventilasjonsrom på taket er utformet som utvidelser av trapperomsformene, og er kledd i mørk lakkert Steni komposittplate. etc. er det lagt frostet folie på glasset, eller montert persienner eller plisségardin på glassfeltene. byggets lengdeakser er det lagt vekt på å unngå underliggende bjelker i ytterakser. Det er en generell 30 31

17 FAST INNREDNING, INTERIØR Trapperekkverk og håndløpere er utført i lakkert stål med håndlist i oljet eik, og enkelte detaljer i rustfritt stål. Vasker på sengerom er generelt utført som Corian vasker integrert i en liten benkeplate, som arbeidsflate for pleiepersonale. Kirurgvasker i operasjon er også utført i Corian. Skranker/arbeidsstasjoner, er utført i mattlakkert, hvitpigmentert eikefiner og ensfarget høytrykkslaminat, med kjerne i MDF. Fargene skifter I kantinekjøkken og postkjøkken er det storkjøkkeninnredning i rustfritt stål. mellom de ulike fløyene, for å skape ulik identitet. Sokkellister er generelt utført ved oppbrett av vinyl gulvbelegg på vegg, eller sokkelflis. Skap og skuffeløsninger for forbruksmateriell Korridor 2. etasje. og utstyr er utført i høytrykkslaminat med kantforsterkninger i plast. Det er benyttet sokler kledd med vinyl banebelegg som er sveiset til gulvbelegg, og skjørt/foringer mellom topp skap og himling, eller skap og sidevegg. I noen tilfeller er det benyttet skrå foring på topp av skap. FARGEBRUK Fargekonseptet er basert på hvitt som grunnfarge på vegger og himlinger i de fleste områder, med innslag av trematerialer i innredninger, på noen gulv og på enkelte veggfelt. Det er så innført enkelte veggfelt i farge, bl.a. i sengerom, og hvor fargene er ulike fra fløy til fløy. Benkeplater er utført i høytrykkslaminat, rustfritt stål GULVBELEGG I de fleste vanlige rom, korridorer med mer er det benyttet 2 mm homogent vinyl banebelegg. I kommunikasjonssoner er det lagt ledelinjer og markeringer som mønster skåret ned i belegget. Av hensyn til hygiene og renhold er gulvbelegg utført med integrert sokkel/oppbrett på vegg. HIMLINGER I behandlingsrom, møterom mm er det montert t-profil systemhimling med perforerte gipsplater i regulært 600x600mm mønster (uten tilpasninger) i midtsoner, og fast gipshimling inn mot vegger. I pasientoppholdsrom og andre rom med større krav til estetisk kvalitet er det benyttet fast gipshimling med eller polypropylen, avhengig av situasjon. De fleste benkeplater har avrundet forkant og hulkil mot vegg, og overgang mot vegg er fuget. Det er benyttet åpne, vegghengte hyllesystemer i metall og høytrykkslaminat for forenklet renhold/ vedlikehold. I verksteder og lagre med større hyllelaster er det benyttet stigereoler som står på gulv. Gulvbelegg og flis er generelt i dempede gråtoner. Skranker og møblering er gitt ulike farger i de ulike fløyer og avdelinger, for å skape ulik stemning og identitet i de ulike delene. Dette er også videreført i kunstprosjektet, hvor fargebruken i innkjøpte kunstverk delvis knytter seg til hovedfargen i de ulike områdene. I rom med spesielle krav til elektrisk ledeevne er det perforeringer i selve flaten, type Gyptone Quattro. Det lagt 2 mm vinyl banebelegg med ledeevne/antistatiske er montert integrerte inspeksjonsluker for tilkomst over kvaliteter. himling. I møterom, pasient spiserom, kantine spiseområde Mindre våtrom etc. har fast gipshimling uten slisser. Lekerom i ventesone ved poliklinikkene. med mer, er det lagt heltre eik parkett. Her er det montert ordinære metall inspeksjonsluker ved behov for tilkomst til installasjoner over himling. I publikumsområde i 1. etasje, samt i alle trapperom er det lagt keramisk flis i forbandtmønster, med I korridorer er det benyttet metall kassetthimling med integrerte ledelinjer og markeringer for synshemmede. hengslede felt for enkel tilkomst til installasjoner. I avfallssentral, verksteder og tekniske rom YTTERTAK med oljesøl med mer, er det benyttet akrylbasert Tak er utført som massivtak med isolasjon lagt rett på industribelegg. betongdekke, tekket med 2-lags asfalt takbelegg. Alle gesimser er kledd med beslag i galvanisert, lakkert stål, med stående stangfalser

18 VVS-TEKNISKE ANLEGG Det er et svært omfattende vvs-tekniske anlegg i det nye sykehuset. RØRANLEGG Tekniske rom for røranleggene er plassert i sørenden av fløy B i 1. etasje, og herfra er hovedføringer lagt i kulvert under bygget til hovedfløyene, der rørene fordeler seg via vertikale sjakter. Tekniske rom for luftbehandlingsanleggene er plassert i 3. etasje i hver av de 5 hovedfløyene. VANNFORSYNING Det er lagt tosidig vannforsyning for forbruksvann inn til bygget. Vann til forbruk blir renset i et kobber-/sølvioniseringsanlegg, som sikrer brukerne legionellafri vannforsyning. BRANNSIKRING - SPRINKLING For brannsikring er det montert i alt fem sprinklersystemer som dekker hele bygget. Sprinkleranleggene har tosidig vannforsyning inn til bygget. Hovedsystemet samt system for lager er av type våtsystem. De øvrige tre systemene er tørranlegg. De er montert i operasjon, EL rom og rom med spesielt kostbart utstyr. Rom Sentralt Hovedkommunikasjonsrom og Hovedkommunikasjonsrom er brannsikret med inertluftanlegg. GASS- OG TRYKKLUFT Det er installert et medisinske gassanlegg med utgangspunkt i ISO :2007 Medical gas pipeline systems - Pipeline systems for compressed medical gases end vacuum og SIS HB370 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggninar utgave 2. Sykehuset har sentral forsyning av oksygen, lystgass, medisinsk trykkluft og instrumentluft. Det er etablert en kompressorsentral med to kompressorer som leverer medisinsk trykkluft (4 bar) og instrumentluft (8 bar). Det er også etablert et distribusjonsnett for teknisk trykkluft (8 bar). Denne hentes ut mellom kompressorer og filter. Det er etablert en utvendig tank med flytende oksygen (LOX) som hovedforsyning av medisinsk oksygen. Det er etablert en gassentral med to reservekilder for oksygen (tosidig tømmesentral og flaskepakker) og en reservekilde for medisinsk trykkluft (tosidig tømmesentral og flaskepakker). I samme sentral finner vi hovedforsyning for lystgass (tosidig tømmesentral og flasker). Det er etablert en gassentral for nødforsyning. Den har en tosidig tømmesentral for hhv. oksygen og medisinsk trykkluft. Fra gassentral for nødforsyning går det et eget rørnett til alle trykkvakter i bygget. Energisentral. Reservekraftaggregat

19 I energisentralen er det montert automatisk, sentral nødkjøling med nettvann for hele isvannskursen. I tillegg er tilsvarende nødkjøling etablert for MRmaskinen. Det er også montert manuell nødkjøling med nettvann på et par IT-rom. Det er montert energimålere som registrerer energiforbruket til isvann i den enkelte fløy i hver etasje. Ventilasjonsaggregater er som hovedprinsipp utstyrt med bypass med egen branngassvifte på avtrekkssiden, slik at ventilasjon kan være i drift ved en eventuell brann. Generelt er det benyttet omrøringsventilasjon på bygget. I deler av bygget er det benyttet behovsprøvd ventilasjon, men omfanget av dette er begrenset. LUFTBEHANDLING Bygget har i alt 15 luftbehandlingssystem med balansert ventilasjon, derav 10 med roterende varmegjenvinnere og 5 med batterivarmegjenvinnere. Total behandlet luftmengde er rundt m3/h. For operasjonsstuer H2500 og H2520 er det benyttet tilluftsventiler med integrert HEPA filter, mens operasjonsstue H2580 har LAF-tak. Det er montert separate avtrekk over tak i forbindelse med avtrekksskap, sikkerbenker, og spesialavtrekk. Typisk ventilasjonsrom - fløy B (begge bildene er fra dette rommet). Ute i bygget er det etablert trykkvakter som dekker avgrensede funksjoner (sengeposter, operasjonsavdeling, poliklinikk etc.). Trykkvaktene skal sørge for alarmgiving til avdelingene og være servicepunkt for nødforsyning av oksygen og medisinsk trykkluft. Etter trykkvaktene er det installert nødavstengingsskap for avstenging av begrensede områder / rom. ENERGIFORSYNING Bygget har vannbåren oppvarming med radiatorer oc og noe gulvvarme. Energiforsyningen er basert på to sjøvannsbaserte varmepumper, og med to gassfyrte kjeler for å ta spisslaster. Varmeanlegget dekker også en del eksisterende bygg via nytt fjernvarmeanlegg fra det nye sykehuset. En del av returvarmen på varmekursene gjenbrukes til ventilasjonsbatterier, gulvvarme og gatevarme for å få ned returtemperaturen, og dermed gi optimale forhold for drift av varmepumpene. Hovedkurser i energisentralen er utstyrt med energimåling. Det er også energimåling av radiatorkursene i den enkelte fløy i hver etasje. KJØLING Kjøling av tekniske rom og rom med særskilt kjølebehov gjøres med isvannsanlegg med temperaturer 9 14 oc. Isvannet kjøles av sjøvann store deler av året, men ved sommerdrift er det varmepumpene som forsyner bygget med isvann. Kjølingen utføres generelt med fancoils montert i himling eller på vegg. Det er i tillegg montert dataromskjølere i et par rom. Også overskuddsvarme fra MR- og CT-maskiner føres vekk via isvannsanlegget. I tillegg til lokal romkjøling er det montert sentral isvannskjøling av friskluft på alle ventilasjons-aggregater. Kjøle- og fryserom som krever lavere temperatur enn det isvannsanlegget kan levere, er utstyrt med separate kjøleaggregat som er plassert lokalt rundt på bygget. Overskuddsvarmen fra disse aggregatene overføres til isvannsanlegget, og gjenvinnes derved i de perioder av året da det er varmebehov

20 ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Det er et svært omfattende elektroteknisk anlegg i det nye sykehuset. Inntak/Kraftforsyning Bygget er tilkoblet Trollfjordkraft sitt høyspentnett via Underfordelinger Hver fløy er utstyrt med underfordelinger for alle Hovedtavle for reservekraft - hovedikringer 2500A. høyspenttrafo i teknisk sentral. Sykehuset er forsynt forsyningssystemene. Disse er plassert i egne av to høyspentringer hvor det kan kobles om fra den fordelingsnisjer sentralt plassert i fløyene. En fordeling ene ringen til den andre innen en time. Trafoer og i hver fløy og etasje har innmontert Undersentral (US) generatorer er plassert i teknisk sentral i fløy B. Som for automatikkstyring. I tillegg har Gruppe II-rom som spenningssystem er benyttet TN-S-C 400V. operasjonsstuer, føderom, skadelab, CT-rom, MR-rom Sykehuset er utstyrt med dobbelt sett kraftforsyninger, dvs: To uavhengige trafoer (2x1600kVA), to uavhengige reservestrøms aggregater (2x800kVA), og to uavhengige avbruddsfrie strømforsyninger (UPS 2x160kVA). Det er også forberedt for innkobling av et tredje aggregat som kan være backup for en av de to primære aggregatene. og noen andre behandlingsrom egne el-fordelinger med egne skilletrafoer. Det er montert egne underfordelinger for de forskjellige VVS systemene. Stigerkabler Det er montert stigerkabler for alle forsyningssystemene til underfordelingene i den enkelte fløy, samt til VVS fordelingene. FØRINGSVEGER Som føringsveier er i hovedsak montert kabelstiger over himlinger, i korridorer, avgreninger ut fra strekk i korridorer, samt i kulvert, i tekniske rom og ventilasjonsrommene. En del installasjoner er forlagt i rør som skjultanlegg over himling og i vegger. Videre er det montert kabelkanaler i aluminium på vegger i nesten alle rom. I sengerom og behandlingsrom er det stikk er forsynt via flatkabler på kabelbroene. Det er egne kabler for de forskjellige forsyningssystemene. Det meste av stikkontakter for vanlig forbruk er plassert i veggkanaler som er avgreinet fra flatkabel på kabelbro. Kursopplegget for lys og stikk i Gruppe II-rommene og en del behandlingsrom forsynes fra egne underfordelinger som har innebygd skilletrafo og omkoblingsautomatikk mellom to system. FORDELINGER/STIGERKABLER Hovedfordelinger Det er egne hovedfordelinger for de to nettkraftsystemene, samt egne hovedfordelinger for de to prioritertkraftsystemene og de to avbruddsfrie systemene. Alle stigerkabler har prioritert eller avbruddsfri forsyning. Alt dette plassert i fløy B ved eller i byggets tekniske sentral. Forsyningssystemene er inndelt som følger: System 1: Prioritert kraft fra Trafo1/Generator1 System 2: Prioritert kraft fra Trafo2/Generator 2 System 3: Avbruddsfri kraft fra UPS 1 System 4: Avbruddsfri kraft fra UPS 2 benyttet sykeromskanaler. I kabelkanaler er montert uttak for elkraft, tele/data, alarm/signal, gass og andre sykehustekniske uttak. KURSOPPLEGG FOR LYS, STIKK OG TEKNISK Kursopplegg er montert på kabelbroer og i kabelkanaler. I tillegg er det delvis skjult anlegg i vegger. Hovedstrukturen på kursopplegget for lys og Effektkrevende uttak har vanlig kabelopplegg fra underfordeling på egne kurser. De tekniske installasjonene omfatter også kursfremlegg for persiennestyringer, dørstyringer, romkjøling (fancoils) etc., samt pumper og vifter for forskjellige formål i fløyene. Kursopplegget for VVS-tekniske anlegg i ventilasjonsrommene og de tekniske rommene er montert ut fra egne VVS-fordelinger

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon

Finnmarkssykehuset HF Nye Kirkenes Sykehus. Prosjektinformasjon Nye Kirkenes Sykehus Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: Arkivnr.: Dokument tittel: Saksbeh.: GSt Kontroll: Dato: 15.12.2014 Nye Kirkenes Sykehus 15.12.2014 side 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 11 Notat Elektrotekniske anlegg Borealis ARKITEKTERas 231 232 Mulighetsstudie Rådhuskvartalet i Bodø 19.06.2012 4. Elektrotekniske anlegg Basisinstallasjoner

Detaljer

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2

ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG INNHOLD 1 INNLEDNING 2 SØRLANDET SYKEHUS ROMBEHOV TEKNISKE ANLEGG NOTAT ADRESSE COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 INNLEDNING 2 2 TEKNISKE ROM OG SJAKTER,

Detaljer

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1

Dialogkonferanse 31 mars Nye Kirkenes sykehus 1 Dialogkonferanse 31 mars 2014 1 Tomten 2 Stedet 3 Målsetting I Lyst og oversiktlig sykehusbygg - transparens, etterstrebe mye dagslys i interiørene - oversiktlig, enkelt å bevege seg rundt om i huset Varme

Detaljer

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP

KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP PRESENTASJON Korridorsone og rømningstrapp mot vest KROSSHAUGVEIEN BOFELLESSKAP Stavanger Hvitmalt lecavegg mot sørøst med overganger til trekledning og aluminium ARKITEKTKONTORET VEST AS Tekst: Arkitekt

Detaljer

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011

Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 145-2011 Byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF: Tertialrapport pr. 31.august 2011 Formål/sammendrag

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Nye Kirkenes sykehus

Nye Kirkenes sykehus Nye Kirkenes sykehus 24.03.2017 Tidsplan Oppstart skisseprosjekt januar 2010 Oppstart forprosjekt november 2012 Oppstart detaljprosjekt januar 2014 Tilbudsforespørsel entreprenører juni 2014 Forhandlingsperiode

Detaljer

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING

HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING HØSKOLEN I VOLDA SYNNØVE RISTES BYGG RAPPORT UNIVERSELL UTFORMING Volda, 25. November 2010 Tempevegen 22, 1300 Trondheim Telefon: 73 94 97 97 Faks.: 73 94 97 90 www.asplanviak.no 1.1 Generelt om byggene

Detaljer

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3

Forprosjekt. Gautesete skole - ombygging til U15 skole 01. Tiltak. Valg av Alternativ 3 Forprosjekt Valg av Alternativ 3 Gautesete skole skal bygges om fra en barne- og ungdomsskole til en ren ungdomsskole for 8-10 trinn. Det vil bli fem paralleller på hvert trinn. Samlet vil skolen gi plass

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1

GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE. f a r g e r i k t f e l l e s s k a p 16-1 GRUPPE 16 HEIDI HOLOPAINEN, INGVILD HODNEKVAM, HELGA TEIGE f a r g e r i k t f e l l e s s k a p Vår hovedintensjon på Stavne har vært å lage et bygg som bidrar til å skape et fellesskap mellom brukerne,

Detaljer

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas

20.09.2012 BODØ RÅDHUS. Mulighetsstudie. Vedlegg 12 Notat VVS. Borealis. ARKITEKTERas 20.09.2012 BODØ RÅDHUS Mulighetsstudie Vedlegg 12 Notat VVS Borealis ARKITEKTERas 237 238 19.06.2012 Generelt. Rådhuskvartalet vil etter nyetablering bestå av bygg som skal bevares og rehabiliteres, og

Detaljer

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner

Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland. Foto: Informasjonspartner Tinghuset i Haugesund Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS Tekst: Sivilarkitekt Stein Jarle Helgeland Foto: Informasjonspartner Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS har i dag 12 ansatte med

Detaljer

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann

UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell. Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann UNN A-FLØY 2014-2018 Entreprisemodell Seminar erfaringsoverføring 3. september 2015 Ved Prosjektleder Prosjektering Vigdis Hartmann Entrepriseformer - historikk Forprosjekt av 08.06.2012 Byggherrestyrte

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012

Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjekt nytt østfoldsykehus (PNØ) Røranleggene Frank Engen/Per Nes 04.05.2012 Prosjektorganisasjon Prosjekt Nytt Østfoldsykehus PNØ Ansvarsområde Teknikk U4 Teknikk U4 Per Nes Prosjektleder Jan Drabløs

Detaljer

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt

Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Oppstartsmøte med MVG gruppene 23 oktober 2013 Funksjonsprosjekt Momentum Arkitekter 1AS Innledning Tidligere prosjektfaser Funksjonsprosjekt Fremdrift Brukersamarbeid i MVG Momentum Arkitekter 2AS Tidligere

Detaljer

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole

// INNLEDNING. 3 // 35 Tverlandet Skole // INNLEDNING Det er bestemt at det skal bygges ny skole på en ny tomt på Tverlandet, og at eksisterende skole skal være i bruk til den nye står ferdig. Det er også vedtatt at det skal bygges en idrettshall

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland

Alfaset gravlund. Oslo. Tekst: Espen Eskeland. Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland Krematorium på Alfaset gravlund Oslo ARKITEKTENE AS - ESPEN ESKELAND og Dyrvik arkitekter as Tekst: Espen Eskeland Foto: nispe@datho.no og Espen Eskeland 14 MUR+BETONG 4 2009 Krematoriet skyter ut av terrenget

Detaljer

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet

Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet Haugesund sjukehus Leverandørseminar Orientering om prosjektet 7.12.2016 1 Innhold 1. Byggeprosjektet, nybygg og ombygging 2. Utomhus 3. Tomt, rigg og adkomst 4. Trafikk 5. Regulering 2 Rådgiver Vi som

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER

ROMSKJEMA - VOLLVEIEN OMSORGSBOLIGER BODØ KOMMUNE - VOLLVEIEN 6+4 Omsorgsboliger Rom nr. : A 100 Areal 5,6 m² Rom navn : Vindfang Antall personer Sklisikkert og slitesterkt gulvbelegg Systemhimling Fotskrapematte Gummi Belysning Stikk ordinære

Detaljer

Brukbarhet. Brukbarhet 1

Brukbarhet. Brukbarhet 1 Brukbarhet TEK 10-1 Generelle krav til brukbarhet Bestemmelsene om brukbarhet skal sikre at hver bygning kan nyttes til sitt forutsatte formål og at utformingen av bygningen gir gode bruksmuligheter for

Detaljer

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene.

Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Under følger forutsetningene som er benyttet ved kalkulasjon av investering og vedlikehold for de ulike bygningstypene. Barnehage 806 m2 798 m2 806 m2 består av liggende panel på tradisjonelt bindingsverk.

Detaljer

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad

Funksjons- og romprogram for oppgradering av tredje etasje i HiAbygget i Grooseveien i Grimstad Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/3299-1 Saksbehandler Bernt Skutlaberg Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.06.2017 Hovedsamarbeidsutvalget 06.06.2017 Hovedarbeidsmiljøutvalget 06.06.2017 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow

OCCI/ ULLERN VGS. FOR VISIONARY DEVELOPERS. Undervisning. www.darkarkitekter.no. Hufton+Crow OCCI/ ULLERN VGS. DARK FOR VISIONARY DEVELOPERS www.darkarkitekter.no D A R K ÅR ADRESSE Ullernchauseèn 64-66, 0379 Oslo OPPDRAGSGIVER Skanske Norge ENTREPRENØR Skanska Norge PROGRAM Innovasjonspark 35.300m

Detaljer

Jendem skole Nybygg og ombygging

Jendem skole Nybygg og ombygging Fræna kommune Jendem skole og ombygging Elektrotekniske anlegg og heis Forprosjekt og kalkyle Oppdragsnr.: 5166968 Dokumentnr.: 5166968_Forprosjekt_RIE Versjon: D01 2017-09-20 Oppdragsgiver: Fræna kommune

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og "justert" TFM

INNHOLD Utvalg iht NS 3451, Profsys og justert TFM DEL 2 BYGG 21 253 Luker 211 Klargjøring av tomt 254 Gulv og overflate 212 Byggegrop 255 Himling og overflate 213 Forsterkning av grunn 257 Utstyr 214 Fundamenter 26 215 Bærelag 261 Primærkonstruksjoner

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 39/15 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/1048 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 26.05.2015 SAK 39/15: KJØSTERUD SKOLE, SLUTTRAPPORT Innstilling til:

Detaljer

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING. Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien

KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING. Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN LEAN PROSJEKTERING Oslo, 19.10.2015, Aleksander Svien Page 4 Kunst- og Designhøgskolen i Bergen (KHiB) Ferdigstillelse: Mai 2017 Image: Snøhetta & MIR AGENDA LEAN i

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen

parasite ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 Miljøbeskrivelse: Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen ROTOR ARKITEKTUR 6 / 2011 parasite Gr. B9 Trondheim torg Hilde Vinge Fanavoll, Ida Nyborg Mosand Astrid Christine Johnsen Vår intensjon med sykkelsenteret Rotor:parasite er å aktivisere torget i Trondheim

Detaljer

Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg. Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen

Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg. Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen Enovastøtte, innovasjon og Solcelleenergi i nytt sykehusbygg Kristian Brandseth Prosjektleder BUS 2, Helse Bergen BUS 2 BUS 2 har ca. 50 000 m² oppvarmet areal fordelt på fire lameller/blokker med 4-6

Detaljer

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER

HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER HELSE MØRE OG ROMSDAL HF BYGNINGSMESSIG UTVIKLINGSPLAN VOLDA SYKEHUS - 3 SCENARIER 09.01.18 VOLDA - 3 SCENARIER Denne presentasjonen inneholder flere alternative løsninger for mulige bygningsmessige tiltak

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus

KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS Linderud leir Rehabilitering av Vardøhus og Bergenhus KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III-A ORIENTERING OM OPPDRAGET NS 8407 Linderud leir Prosjektnummer: 2435144 Kontraktsnummer: 430379 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 ORIENTERING OM OPPDRAGET (KONTRAKTEN)... 3 2.1 Entrepriseform...

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter

Arkitekt kontor. Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo. Hovedgrep planløsning: Plassering. div.a Arkitekter Situasjonen før og etter ombygging/nybygg Arkitekt kontor Nybygg og ombygging, Majorstua, Oslo div.a Arkitekter Tekst: Henriette Salvesen, div. A arkitekter Foto: Jiri Hav ran og div. A arkitekter 22 div.a

Detaljer

ambassade Rehabilitering og tilbygg

ambassade Rehabilitering og tilbygg Spanias ambassade i Oslo Rehabilitering og tilbygg Hille Melbye arkitekter Tekst: Tore Wiig Foto: Magnus Aspelin 22 Spanias ambassade skulle etableres i en bevaringsverdig villa fra 1920 på Frogner i Oslo.

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Anskaffelseskatalog Elektro

Anskaffelseskatalog Elektro Anskaffelseskatalog Område Kontrakt Sendes ut Kontraheres Byggestart Rev. Dato E 4001 12.12.2011 27.03.2012 avtales E 4101 Sykeromskanaler 04.06.2012 01.10.2012 avtales E 4401 Belysningsutstyr 07.05.2012

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg

Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Oslo kommune Kultur- og idrettsbygg Nytt Munchmuseum Dialogkonferanse 31.08.2015 Program 1. Historie 2. Orientering om prosjektet 3. Prioritering av resultatmål 4. Entrepriseinndeling og status kontrahering

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon.

Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. Forretnings ide: Total tekniske entrepriser i en kontrakt via integrasjon elektro, rør og ventilasjon. TEVAS 2011 Ansatte: 7 ansatte per i dag Sivilingeniør og ingeniører Adm. personell Fagområder: Sanitæranlegg

Detaljer

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen

betong 3 2010 mur+ Stein Halvorsen 30 www.sh-arkitekter.no Stein Halvorsen AS Sivilarkitekter MNAL ble etablert i 1996 etter å ha vunnet arkitektkonkurransen om Sametinget i Karasjok. Mange av prosjektene er knyttet til det offentlige rom,

Detaljer

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge

VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON. Hasseldalen Brygge VEDLEGG TIL KJØPSINFORMASJON Hasseldalen Brygge 2 3 Leveransebeskrivelse Bygg og teknisk anlegg 1.HOVEDKONSTRUKSJON For arkitektur, arealer, etc, henvises til vedlagte tegninger. Gjeldende byggeforskrift

Detaljer

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU

SCUBA. Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Situasjonsplan 1:1000 SCUBA Dykkersenter på Brattøra, Trondheim Håkon Hasslan, ARK 6, NTNU Ute på Brattøra ligger Pirbadet og råder over en delvisnedgravd pearkeringskjeller. Havnebassenget er gjemt bak

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no

Villa Aagaard. Hamar. Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no Villa Aagaard Hamar KIMA arkitektur as Tekst: Martin Dietrichson Foto: nispe@ datho. no 4 KIMA arkitektur as ble etablert i 2008 av Martin Dietrichson, Inge Hareide og Kristoffer Moe Bøksle. Etter flere

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak Tertialrapport for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 004-2017 Tertialrapport 3-2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 13.02.2017 Møtedato: 21.02.2017 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg (t): Tertialrapport

Detaljer

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING

CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING CAMPUS ÅS SLP- UTBYGGING TEKNISKE ANLEGG Informasjon om tekniske entrepriser Den norske opera og ballett. Arkitekt: Snøhetta. Modellbilde av den ferdige bygningsmassengsmassen FRA SYDVEST Operaen. Arkitekt:

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland

ROM for NSB. Miljøvennlige. NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Miljøvennlige ROM for NSB NSB-kompetansesenter & litt byutvikling på Sundland Drammen NSB-kompetansesenter & Sundland i Drammen I FutureBuilt konferansen 11-12.Oktober 2011 Drammen alt.arkitektur as I

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ!

FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Til leie Kalnesveien 5 Gnr. 2047, bnr. 186, Oppdragsnr. 212048 Pris: kr. 1650,- pr. m²/år + omk. FREMTIDENS ARBEIDSPLASSER BYGGES NÅ! Østfolds hotteste kontorbeliggenhet akkurat nå! Eiendommen ligger helt

Detaljer

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby

nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby nytt østfoldsykehus Nytt Østfoldsykehus NSH konferanse 25. mars 2009 v/tore Dag Olsen og Anne Guri Grimsby Styrets i Helse Sør-Øst fattet følgende vedtak i sak 132-2008 1. Styret i Helse Sør-Øst anser

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON

PRINSIPPER FOR BYGGENE KONSTRUKSJON PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET KONSTRUKSJON Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Veksthus Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 Jobbe med det lette på det massive Lettkonstruksjon, og veksthus.utnytte

Detaljer

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN

DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN DESIGN OG BYGGING- KONKURRANSE I TOTALENTREPRISE - SJETNEHALLEN SJETNE IL 4 Design og ide A SITUASJONSPLAN B ETASJEPLANER MED MØBLERINGSFORSLAG C AREALOVERSIKT D FASADETEGNINGER E PERSPEKTIV F OVERSIKT

Detaljer

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre.

MITT SKIP ER LASTET MED.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Vitensenteret sett fra Tungeneset. MITT SKIP ER LSTET ME.. Maritimt Vitensenter i Tungevågen består av to geometrisk enkle skip som ligger aksialt i kryss over hverandre. Møteplassen ligger på terrengnivå

Detaljer

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus

Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus EVIDERT Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter Oppsummering funksjons- og arealprogram Nye Førde sjukehus 17.11.2017 Oppsummering funksjons- og arealprogram Prosjektnummer Prosjekt Nye

Detaljer

Utbyggingsprosjekt i NLSH

Utbyggingsprosjekt i NLSH Utbyggingsprosjekt i NLSH Lofoten 80 mill. Vår 2007 Bodø, psykiatri Voksne 175 mill Høst 2008 Barn 80 mill Høst 2006 Bodø, somatikk Trinn 1 452 mill Høst 2006 Trinn 2/3 Høst 2011 Trinn 4/5 2015 Lofoten

Detaljer

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse

TOMT. Plan Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase. Konseptanalyse TOMT Plan 0566 - Kjelsberg Ring - 4 boenheter og personalbase Konseptanalyse Innhold INNLEDNING 4 SENTRUMSPLANEN 5 TEMA TIL VURDERING 6 ALTERNATIV A 7 ALTERNATIV B 8 ALTERNATIV C 9 ANBEFALING 10 INNLEDNING

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

48 tips. som gjør boligen din funksjonell

48 tips. som gjør boligen din funksjonell 48 tips som gjør boligen din funksjonell UNIVERSELL UTFORMING EN BOLIG TIL BRUK I ALLE LIVSFASER Den som er frisk, sprek og fleksibel, tenker kanskje ikke over det så ofte, men har nok likevel irritert

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

NYE K-FLØY etasje for etasje

NYE K-FLØY etasje for etasje NYE K-FLØY etasje for etasje Nye K-fløy Nye K-fløy, også kalt behandlingsfløyen, rommer det meste av sykehusets poliklinikker, dagbehandling og operasjonsstuer. Dette er en guide over funksjonene i K-fløy.

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM

FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM FUNKSJONSBESKRIVELSE FOR OMBYGGING AV STORETVEIT SYKEHJEM Bergen Kommunale Bygg 03.09.09 1 Korrigeringer av funksjonsbeskrivelse, Storetveit Sykehjem Korrigering gjelder Ansvar Dato 2 Innhold kap. Tema

Detaljer

PRINSIPPER FOR BYGGENE

PRINSIPPER FOR BYGGENE PRINSIPPER FOR BYGGENE KREATIVHUSET Metaprint Systue Salmaker-Skomaker Et bygg som i hovedsak er åpent fra 9-16 KONSTRUKSJON Lettkonstruksjon, fleksibel Jobbe med det lette på det massive REBYGG, SNEKKER

Detaljer

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse

Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse Rehabiliteringen av Sparebanken Møre bygget - Utfordringer ved rehabilitering av fredet bebyggelse EIENDOMSKONFERANSEN 2014 6. NOVEMBER, RICA SEILET HOTEL Før situasjon Målsetting: Sparebanken Møre ville

Detaljer

OG/ OST Forløpig versjon, utsendt OG/ 02.04.08. 02.04.08 internt OST. OST Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent

OG/ OST Forløpig versjon, utsendt OG/ 02.04.08. 02.04.08 internt OST. OST Rev Dato Tekst Egenkontroll Sidemannskontroll TFK/ Godkjent Nye Molde sjukehus NOTAT Rombehov og sjakter for Tekniske anlegg 1 INNLEDNING...2 2 VENTILASJONSROM OG VENTILASJONSSJAKTER...2 2.1 ROMBEHOV I U2 FOR BETJENING U1/U2 TIL E1 BASEN-NORD OG BASEN SYD...2 2.2

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr

En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr En presentasjon av ombyggingsprosjektet Fredrik Selmers Vei 4 på Helsfyr 32 500 m2, 7 000 m2 kjeller Byggeår 1981 Arkitekt FS Platou 7 11 etg. Smale lameller Konstruksjon Metallfasade med integrert tilluftsystem

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli

TAJE NYSKAPSENTER. ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE NYSKAPSENTER ARK6 Monica Moum og Tori Buaas Austli TAJE / en plass i solen, gårdsplass, inngjerding, lekeplass, plass, spillerom, torg, tomleplass, tun Prosjektet Å tegne et nyskapsenter er en stor

Detaljer

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG. Informasjonsmøte om rehabilitering

SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG. Informasjonsmøte om rehabilitering SOLHEIMSLIEN BORETTSLAG Informasjonsmøte om rehabilitering 16.11.2016 Planlagte tiltak Nye utvendige rømningstrapper Nye fasader Nye innglassede er Etterisolering av blokkene til lavenergistandard klasse

Detaljer

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON

T A R E M A R E UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED MØTEPLASS ØVRE DEL C +4,5 VF INNGANG PUBLIKUM KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 288 M2 SERVERING RESEPSJON T A R E M A R E 0 0 0 30 40 50 60 70 KJØKKEN 54 M SERVERING VAREMOTTAK PORT KJØLEROM UTSTILLING ØVRE DEL ÅPENT NED KAFE - PUBLIKUMSMOTTAK 88 M PERSONAL 3 M LAGER TEKN SØPPEL INNGANG PERSONAL PERSONAL 83

Detaljer

Fridtjof nansens vei 17 19

Fridtjof nansens vei 17 19 Fridtjof nansens vei 17 19 FAKTA OM EIENDOMMEN FRIDTJOF NANSENS VEI 17-19 Ledig utleieareal: 339 m 2 Minimum utleieareal: 339 m 2 Megler: Jonas Myhre Tlf: 998 69 900 E-post: jm@akershuseiendom.no GANGAVSTAND

Detaljer

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret.

Saksfremlegg. Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2. Kommunestyret. Saksbehandler: Atle Bjørnar Hansen Saksnr.: 2015/2415-2 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Kommunestyret Møtedato Saksdokumenter ikke vedlagt: Mulighetsstudie Fuglenesfjellet barnehage Saken gjelder Kommunestyret

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR KVARTALET MELLOM OLE TJØTTAS VEG, MEIERIGATA OG PARKVEGEN PLAN 281 1 FORMÅL Hensikten med reguleringsplanen er å sikre bymessig utbygging av et kvartal i Meierigata. Planen

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

KUNSTPLAN Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes

KUNSTPLAN Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes KUNSTPLAN Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes 1 INNHOLD: Introduksjon. Kunstutvalgets sammensetning.. 3 3 Beskrivelse av bygget, miljøet og bruksområdet... 4 Bakgrunn... 4 Arkitekturen... 4 Trafikken

Detaljer

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke

Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter. Ove Nordstokke Nytt sykehus i 2023 nye teknologiske muligheter Ove Nordstokke 14.09.2017 Presentasjon Prosjektleder for IKT og medisinsk teknologi Utdannet sykepleier Arbeidet som prosjektleder IKT i 10 år Medlem i revygruppe

Detaljer

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF

Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Direktøren Styresak 057-2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 for byggeprosjekter i Nordlandssykehuset HF Saksbehandler: Terje A Olsen Dato dok: 06.06.2016 Møtedato: 13. juni 2016 Vår ref: 2010/1128 Vedlegg

Detaljer

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter

Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Kvitfjell 1044 moh Bjønnligrenda ligger høyt og fritt på Kvitfjells vestside, ved foten av Kvitfjellet. Området består av til sammen 19 bygninger med 38 leiligheter Alle enheter har tre frie sider mot

Detaljer

Utbygging Haugesund Sjukehus

Utbygging Haugesund Sjukehus Utbygging Haugesund Sjukehus Behov for omfattende oppgradering Kritisk standard på bygningsmasse for sentrale funksjoner Arealmangel De funksjoner som flytter først kan ikke flytte eksternt Langvarig

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer