SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25%"

Transkript

1 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD AMMONIAKKLØSNING 25% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn AMMONIAKKLØSNING 25% Kjemisk navn Ammoniumhydroksid Synonymer Salmiakksprit, Ammonia solution, Aqueous ammonia REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel NH4OH 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Stoffets/blandingens farlige egenskaper 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) C; R34 N; R50 Skin Corr 1B; H314 STOT SE3; H335 Aquatic Acute 1; H400 Produktet er etsende ved kontakt med øyne og huden. Det er også irriterende ved innånding. I tillegg er produktet miljøfarlig for vannlevende organismer. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

2 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 2 av 7 Sammensetning på merkeetiketten Ammoniakkløsning...%: 25 % Signalord Fare Faresetninger H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. Sikkerhetssetninger P210 Holdes vekk fra varme/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. P315 Søk legehjelp umiddelbart. P303 + P361 + P353 VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P233 Hold beholderen tett lukket. P273 Unngå utslipp til miljøet. 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Miljøeffekt Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. PBT-/vPvB-vurdering ikke utført. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Ammoniakkløsning...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Komponentkommentarer C; R34 N; R50 Skin Corr. 1B; H314 Aquatic Acute 1; H400 Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging 25 % Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Etseskader skal behandles av lege. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Informasjon til helsepersonell Behandles som etseskader/ brannskader. Akutte symptomer og virkninger Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Forsinkede symptomer og virkninger Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Medisinsk overvåking av forsinkede effekter Overvåk 48 timer. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

3 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 3 av 7 Annen informasjon Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Sprut i øynene og svelging av mer enn ubetydelig mengde krever umiddelbar legehjelp. Velges i forhold til omgivende brann. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Farlige forbrenningsprodukter Nitrøse gasser (NOx) Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Slukningsvannet kan være sterkt etsende. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Opprydding 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Pass på! Produktet er etsende. Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Absorber i inert, fuktig, ikke-brennbart materiale. Spyl deretter området med vann. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Spyl små rester med mye vann. Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Unngå enhver kontakt med produktet. Bruk anbefalt verneutstyr. Sørg for god ventilasjon. Skift straks tilsølte klær. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Anbefalinger Lagres i tett lukket emballasje i kjølig, godt ventilerte rom, beskyttet mot direkte sollys. Oppbevares i godt lukket originalemballasje. Lagres tørt. Lagres adskilt fra: Syrer. Det finnes eksponeringsscenario fra fremstiller av produktet som beskriver spesifikk bruk. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

4 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 4 av 7 Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Ammoniakk, vannfri CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Ammoniakk 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen 8 t.: 25 ppm 8 t.: 18 mg/m Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Åndedrettsvern Åndedrettsvern Bruk egnet åndedrettsvern med gassfilter, type K. Håndvern Håndvern Øye- / ansiktsvern Øyevern Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Vitongummi (fluorgummi). Butylgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Referanser til relevante standarder NS-EN 166 Hudvern Annet hudvern enn håndvern Annen informasjon Annen informasjon Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Fargeløs til lysegul Lukt Ammoniakk Luktgrense Verdi: 5-10 ppm ph (handelsvare) Verdi: > 12 Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: -60 C Kokepunkt / kokepunktintervall Verdi: ~ 38 C Kommentarer, Flammepunkt Ikke relevant. Kommentarer, Ikke relevant. Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Nedre eksplosjonsgrense m/enhet 12 vol% Øvre eksplosjonsgrense m/enhet 28 vol% Damptrykk Verdi: kpa (20 C ) Kommentarer, Damptetthet Ikke relevant. Relativ tetthet Verdi: 0,91 g/dm³ Kommentarer, Relativ tetthet 20ºC Løselighet i vann Lett løselig i vann. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke angitt. n-oktanol / vann Selvantennelighet Verdi: 630 C Kommentarer, Viskositet Ikke angitt. Fysikalske farer Eksplosive egenskaper NH3 gass Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

5 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 5 av 7 Oksiderende egenskaper Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Andre fysiske og kjemiske egenskaper Kommentarer Ingen kjente. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Ingen reaktivitetsfare Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås Produktet er stabilt ved de angitte lagrings- og bruksbetingelsene. Hell aldri vann direkte i produktet - dette kan føre til kraftig reaksjon. Det samme kan skje ved kontakt med syrer. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Sterke syrer. Halogener. Oksider. Galvanisert metall. Sterke oksidasjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ammoniakk eller aminer. Nitrøse gasser (NOx). Seksjon 11: Toksikologisk informasjon 11.1 Informasjon om toxiologiske effekter Toksikologisk informasjon LC50 innånding Verdi: 4800 ppm/h Forsøksdyreart: Mus Øvrige helsefareopplysninger Generelt Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Potensielle akutte effekter Innånding Irriterer luftveiene. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Forsinket / Repeterende Allergi Etsende. Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Virker sterkt etsende. Selv små mengder kan være livsfarlig. Symptomer er voldsomme brennende smerter i munn, hals og mage. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kreftfremkallende, mutagene og reproduksjonstoksiske Kreft Arvestoffskader Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Kriteriene for klassifisering er på grunnlag av de tilgjengelige data ikke ansett å være oppfylt. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

6 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 6 av Toksisitet Økotoksisitet Meget giftig for liv i vann Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Produktet er bionedbrytbart Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke bestemt Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Produktet er klassifisert som farlig avfall Avfallskode EAL NORSAS Seksjon 14: Transportinformasjon UN-nummer ADR 2672 RID 2672 IMDG 2672 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Fare nr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR III RID IMDG ICAO/IATA Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. Ja EAL: ammoniumhydroksid 7132 Uorganiske baser AMMONIAKKLØSNING AMMONIAKKLØSNING AMMONIA SOLUTION AMMONIA SOLUTION Miljøfarer Kommentar Giftig for liv i vann Spesielle forholdsregler for bruker III III III Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

7 AMMONIAKKLØSNING 25% Side 7 av 7 EmS Spesielle forholdsregler F-A, S-B Data ikke registrert Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Andre relevante opplysninger Ikke relevant. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Leverandørens anmerkninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Skin Corr 1B; H314; STOT SE3; H335; Aquatic Acute 1; H400; R34 Etsende. R50 Meget giftig for vannlevende organismer. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. H400 Meget giftig for liv i vann. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Seksjoner som er endret fra forrige versjon: 1, nytt navn Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/irene S. Sortland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

8 EDDIKSYRE 25-90% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD EDDIKSYRE 25-90% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn EDDIKSYRE 25-90% Kjemisk navn Etansyre Synonymer Acetic acid REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Indeksnr Formel C2H4O Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Distributør Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) R10 C; R34 Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr 1B; H314 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

9 EDDIKSYRE 25-90% Side 2 av 7 Sammensetning på merkeetiketten Eddiksyre...%: % Signalord Fare Faresetninger H226 Brannfarlig væske og damp. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 2.3 Andre farer Miljøeffekt Produktet inneholder ingen PBT eller vpvb stoffer. Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Eddiksyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Eddiksyre vann CAS-nr.: EC-nr.: R10 C; R35 Flam. Liq. 3; H226 Skin Corr. 1A; H % % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Frisk luft, ro og varme. Ved bevisstløshet, løs stramtsittende klær. Ved åndedrettsstans eller hjertestans, gi kunstig åndedrett eller hjertekompresjon. Kontakt lege. Fjern tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege ved sårdannelse eller vedvarende irritasjon. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Fremkall ikke brekninger. Risiko for perforasjon (gjennometsing) av spiserør og magesekk. Kontakt lege øyeblikkelig! 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Forsinkede symptomer og virkninger Etsende. Danner blemmer og kan gi sårdannelse. Svie i øynene. Rødhet. Hoste. Irritasjon i luftveiene. Samme som de akutte symptomene Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ikke angitt. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

10 EDDIKSYRE 25-90% Side 3 av 7 Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Vannspray, pulver eller karbondioksid. Bruk ikke samlet vannstråle Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Annen informasjon BRANNFARLIG. Ved brann eller høy temperatur dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Ved rømning brukes godkjent rømningsmaske. Se forøvrig seksjon 8. Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Generelle tiltak Større utslipp meldes til myndighetene ved brannvesenet tlf: 110. Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring 6.4. Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se seksjon 7 og 8. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Pass på! Produktet er etsende. Advar alle om de potensielle farene og evakuer om nødvendig. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn. Samles opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i egnede beholdere. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Bruk angitt verneutstyr, se seksjon 8. Hell aldri vann direkte i produktet, dette kan føre til en kraftig reaksjon/koking. Ved fortynning skal produktet alltid helles forsiktig i vann. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding. Unngå kontakt med huden og øynene. Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Oppbevares i originalemballasjen. Oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Lagres beskyttet mot varme og direkte sollys. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Eddiksyre...% CAS-nr.: EC-nr.: Indeksnr.: Synonymer: Eddiksyre 8 t.: 10 ppm 8 t.: 25 mg/m Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

11 EDDIKSYRE 25-90% Side 4 av 7 Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Håndvern Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm. Benytt hansker av motstandsdyktig materiale, f.eks.: Butylgummi. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med kombinasjonsfilter (type A2/P2). Nøddusj og mulighet for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Klar. Fargeløs Lukt Eddiksyre ph (bruksløsning) Verdi: ~ 2,5 Kommentarer, ph (bruksløsning) 20 g/l Kommentarer, Smeltepunkt / Ikke kjent. smeltepunktsintervall Kommentarer, Kokepunkt / Ikke kjent. kokepunktintervall Flammepunkt Verdi: ~ 39 C Testmetode: CC Fordampningshastighet Verdi: 1,34 Kommentarer, Fordamningsgrad Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Ikke kjent Damptrykk Verdi: ~ 0,2 kpa Damptetthet Verdi: ~ 2,1 Kommentarer, Damptetthet Ikke kjent Relativ tetthet Verdi: ~ 1,05 g/cm3 Kommentarer, Relativ tetthet V/20ºC Løselighet i vann Løselig. Kommentarer, Fordelingskoeffisient: Ikke kjent n-oktanol / vann Selvantennelighet Verdi: ~ 463 C Kommentarer, Ikke kjent Dekomponeringstemperatur Viskositet Verdi: 1,17 mm2/s Kommentarer, Viskositet v/20ºc Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke kjent Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

12 EDDIKSYRE 25-90% Side 5 av 7 Eksplosjonsgrense Oksiderende egenskaper Verdi: 4-16 Vol-% Ikke kjent. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Lite reaktivt Kjemisk stabilitet Stabilitet Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner er kjent ved normale betingelser Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås Hell aldri vann direkte i produktet - dette kan føre til kraftig reaksjon. Unngå varme, flammer og andre antennelseskilder. Sterke oksydasjonsmidler. Sterke baser. Alkoholer. Metall og metallforbindelser. Reduksjonsmidler Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Øvrige helsefareopplysninger Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Arvestoffskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Øvrige miljøopplysninger Ved bruk representerer de etsende egenskaper den største faren. Noen kan oppleve ekstrem øye- og nese irritasjon ved konsentrasjoner over 25 ppm. De fleste vil få ekstrem øye- og nese irritasjon ved konsentrasjon over 50 ppm. Damper virker etsende. Kan gi skader på slimhinner i nese, svelg, bronkier og lunger. Innånding av nitrøse gasser kan føre til lungeødem. Etsende. Virker etsende. Øyeblikkelig førstehjelp er nødvendig. Damp eller sprut kan gi øyeskade, nedsatt syn eller synstap. Etsende ved svelging. Gir brennende smerter i munn, svelg og spiserør. Fare for store varige skader. Allergifremkallende egenskaper er ikke kjent. Kreftfremkallende egenskaper er ikke kjent. Effekter på fosterutvikling er ikke kjent. Ingen reproduktiv virkning Ingen mutasjonsfremmende virkning. Verdi: > 75 mg/l Testmetode: LC50 Fiske art: Blågjellet solabbor Varighet: 96 timer Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

13 EDDIKSYRE 25-90% Side 6 av 7 Økotoksisitet Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Er lett biologisk nedbrytbar Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Løselig i vann Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet Seksjon 14: Transportinformasjon 14.1 UN-nummer ADR 2790 RID 2790 IMDG 2790 ICAO/IATA UN varenavn ADR RID IMDG ICAO/IATA Transport fareklasse ADR 8 Fare nr. 80 RID 8 IMDG 8 ICAO/IATA Emballasjegruppe ADR II RID IMDG ICAO/IATA Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi lav ph med fare for fiskedød. EAL: vandige vaskevæsker og morluter 7134 Surt, organisk avfall. Ja Leveres som farlig avfall til godkjent behandler eller innsamler. Koden for farlig avfall (EAL-kode) er veiledende. Bruker må selv angi riktig EAL-kode hvis bruksområdet avviker. EDDIKSYRELØSNING EDDIKSYRELØSNING ACETIC ACID SOLUTION ACETIC ACID SOLUTION Miljøfarer Marin forurensning Nei Spesielle forholdsregler for bruker EmS F-A, S-B II II II Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

14 EDDIKSYRE 25-90% Side 7 av 7 Spesielle forholdsregler Ikke bestemt Transport i bulk i henhold til vedlegg II til MARPOL 73/78 og IBC-koden Andre relevante opplysninger Ikke angitt. Seksjon 15: Opplysninger om lover og forskrifter EC-nr Forskrift / regelverk om stoff eller blanding i forhold til sikkerhet, helse og miljø Referanser (Lover/Forskrifter) Vurdering av kjemikaliesikkerhet Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier, fastsatt av Miljøverndepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet, 16.juli 2002, med senere endringer, gjeldende fra 21. juni Stoffene er klassifisert iht. Vedlegg VI til CLP-forordningen, (EU) nr. 1272/2008, den til enhver tid gjeldende utgave. Utkast til implementering av Kommisjonens (EU) forordning Nr 453/2010 om endring av Forordning (EF) Nr 1907/2006 fra Europa-Parlamentet og Rådet om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære fra Direktoratet for Arbeidstilsynet, den til enhver tid gjeldende utgave. Avfallsforskriften, FOR nr 930, fra Miljøverndepartementet. ADR/RID veg-/jernbanetransport av farlig gods 2011, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Sikkerhetsdatabladet er utarbeidet med basis i opplysninger gitt av produsenten. Nei Seksjon 16: Andre opplysninger Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Utfyllende opplysninger Opplysninger som er nye, slettet eller revidert Leverandørens anmerkninger Kvalitetssikring av informasjonen Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad Utarbeidet av Flam. Liq. 3; H226; Skin Corr 1B; H314; R10 Brannfarlig. R34 Etsende. R35 Sterkt etsende. H226 Brannfarlig væske og damp. H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. PBT: Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk (giftig) vpvb: veldig Persistent og veldig Bioakkumulerende Punkter som er endret fra forrige versjon: Nytt format. CLP Informasjonen i dette dokument skal gjøres tilgjengelig til alle som håndterer produktet. Dette sikkerhetsdatabladet er kvalitetssikret av Teknologisk Institutt as, som er sertifisert iht. ISO 9001:2008. SOLBERG INDUSTRI AS Teknologisk Institutt as v/ John-Kåre Egeland Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

15 HYDRATKALK Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HYDRATKALK Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjonsdato Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Kjemisk navn Synonymer HYDRATKALK Kalsiumhydroksid Calcium hydroxide/ Hydrated lime REACH reg. nr CAS-nr EC-nr Formel Ca(OH) Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Kjemikaliets bruksområde Kjemisk / teknisk bruk Bruk det frarådes mot Det frarådes ikke mot noe identifisert bruksområde Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Nedstrømsbruker Firmanavn SOLBERG INDUSTRI AS Besøksadresse Rosenlund Allé Postadresse Boks 628 Postnr Poststed FREDRIKSTAD Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Kontaktperson Cathrine Lillestrand 1.4. Nødtelefon Nødtelefon Giftinformasjonen: Seksjon 2: Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] 2.2. Etikettinformasjon Farepiktogrammer (CLP) Xi; R37/38, R41 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H335 Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

16 HYDRATKALK Side 2 av 8 Sammensetning på merkeetiketten Kalsiumhydroksid: 100 % Signalord Fare Faresetninger H315 Irriterer huden. H318 Gir alvorlig øyeskade. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Sikkerhetssetninger P102 Oppbevares utilgjengelig for barn. P280 Benytt vernehansker /verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P302 + P352 VED HUDKONTAKT: Vask med mye såpe og vann. P261 Unngå innånding av støv. P304 + P340 VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. P501 Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak 2.3 Andre farer Farebeskrivelse Brann og eksplosjon: Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig. Miljø: Produktet regnes ikke som miljøskadelig. Andre farer Se også seksjon 5, 11 og 12. Seksjon 3: Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.1. Stoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Kalsiumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R37/38, R41 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE3; H % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Se seksjon 16 for forklaring av R- og H-setninger. Seksjon 4: Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt I tvilstilfelle bør lege kontaktes. Innånding Frisk luft, ro og varme. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Ta av tilsølte klær. Børst bort pulver fra tørr hud. Skyll huden grundig med vann. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 min. Fjern evt. kontaktlinser. Hold øyelokket åpent. Transport til lege. Fortsett skyllingen under transporten. Ved lengre tids skylling, anvend lunkent vann for å unngå skade på øyet. Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadde er ved full bevissthet. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

17 HYDRATKALK Side 3 av 8 Fremkall ikke brekninger. Kontakt lege Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket Akutte symptomer og virkninger Fare for alvorlig øyeskade. Forsinkede symptomer og virkninger Irriterer hud og luftveier Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Annen informasjon Ingen spesiell, se seksjon 4.1. Seksjon 5: Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Stoffet er ikke brennbart. Pulver, skum eller karbondioksid. Bruk ikke vann Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke klassifisert som brannfarlig Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr Bruk friskluftmaske når produktet er involvert i brann. Se forøvrig seksjon 8. Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles med vann. Seksjon 6: Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer Sikkerhetstiltak for å beskytte personell 6.2. Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø 6.3. Metoder for opprydding og rengjøring Metoder for opprydding og rengjøring Benytt personlig verneutstyr som angitt i seksjon 8. Forhindre utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn Referanse til andre seksjoner Andre anvisninger Se også seksjon 8 og 13. Seksjon 7: Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndtering Suges opp med støvsuger, eller feies forsiktig sammen og samles opp. Spill samles opp i egnede beholdere og leveres som farlig avfall (se seksjon 13). Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå enhver kontakt med produktet. Bruk anbefalt verneutstyr. Bruk arbeidsmetoder som minimerer støvdannelse. Beskyttende tiltak Råd om generell yrkeshygiene Det må ikke spises, drikkes eller røykes under arbeidet Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Oppbevaring 7.3 Spesifikk bruk Spesielle bruksområder Se seksjon 1.2. Lagres tørt og i lukkede beholdere. Ved risiko for kontakt med vann, bruk ikke aluminiumsemballasje. Lagres adskilt fra: Syrer, store mengder papir, halm og nitroforbindelser. Seksjon 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1. Kontrollparametere Eksponeringskontroll Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

18 HYDRATKALK Side 4 av 8 Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Kalsiumhydroksid CAS-nr.: EC-nr.: Eksponeringsgrenser Biologiske grenser DNEL / PNEC 8.2 Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Øye- / ansiktsvern Øyevern Hudvern Egnede materialer Gjennomtrengningstid Annet hudvern enn håndvern Åndedrettsvern Åndedrettsvern Annen informasjon Annen informasjon 8 t.: 5 mg/m³ 2010 Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Vask hendene etter hvert skift, og før spising, røyking eller bruk av toalett. Personlig verneutstyr bør velges i henhold til CEN-standard og i samarbeid med leverandøren av personlig verneutstyr. Bruk støvtette vernebriller dersom det er fare for kontakt med øynene. Naturgummi (lateks). Polyvinylklorid (PVC). > 8 timer. Benytt hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av støv, må det brukes egnet åndedrettsvern med partikkelfilter (type P2). Mulighet for øyeskylling må finnes på arbeidsplassen. Det bør være dusj nær arbeidsplassen. Det oppgitte verneutstyr er veiledende. Risikovurderingen (Faktisk risiko) kan føre til andre krav. Seksjon 9: Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Væske Farge Klar Lukt Luktfri ph (bruksløsning) Verdi: 12,4 Kommentarer, ph (bruksløsning) Mettet løsning ved 20 C Smeltepunkt/smeltepunktsintervall Verdi: > 450 C Testmetode: EU A.1 Kommentarer, Kokepunkt / kokepunktintervall Kommentarer, Flammepunkt Kommentarer, Fordampningshastighet Antennelighet (fast stoff, gass) Kommentarer, Damptrykk Kommentarer, Damptetthet Relativ tetthet Løselighet i vann Kommentarer, Fordelingskoeffisient: n-oktanol / vann Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Ikke relevant. Verdi: 2,24 g/cm³ Testmetode: EU A.3 Løselig. 1844,9 mg/l (metode: EU A.6) Ikke relevant. Selvantennelighet Verdi: > 400 Testmetode: EU A.16 Kommentarer, Selvantennelighet Ikke kjent Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

19 HYDRATKALK Side 5 av 8 Dekomponeringstemperatur Verdi: > 580 C Kommentarer, Dekomponerer til kalsiumoksid (CaO) og vann (H2O) Dekomponeringstemperatur Kommentarer, Viskositet Ikke relevant. Eksplosive egenskaper Egenskaper: Ikke eksplosiv Kommentarer, Eksplosjonsgrense Ikke kjent Oksiderende egenskaper Ingen. 9.2 Annen informasjon Luktgrense Ikke kjent. Seksjon 10: Stabilitet og reaktivitet Reaktivitet Reaktivitet Kjemisk stabilitet Stabilitet Risiko for farlige reaksjoner Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås I vandige forhold vil Ca(OH)2 dissossiere til kalsiumkationer og hydroksyanioner. Stabil under normale temperaturforhold og anbefalt bruk. Ved kontakt med syrer vil kalsiumdihydroksid gi en eksoterm reaksjon. Ved oppvarming til over 580 C vil kalsiumdihydroksid dekomponere til kalsiumoksid og vann. Kalsiumoksid reagerer med vann og produserer varme. Dette kan føre til en risiko i nærheten av brannfarlige produkter. Kontakt med luft. Må ikke oppbevares fuktigt eller i områder med høy luftfuktighet. Danner salter i kontakt med syrer. Reagerer med aluminium og messing i fuktige forhold og danner hydrogen Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter. Annen informasjon Reagerer med karbondioksid og danner kalsiumkarbonat. Seksjon 11: Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon LD50 oral LD50 dermal Andre toksikologiske data Verdi: > 2000 mg/kg bw Forsøksdyreart: Rotte Kommentarer: OECD 425 Verdi: > 2500 mg/kg bw Forsøksdyreart: Kanin Kommentarer: OECD 402 Ames test: Negativ Øvrige helsefareopplysninger Innånding Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker. Hudkontakt Øyekontakt Svelging Spesifikke målorgantoksisitet - enkelt eksponering Aspirasjonsfare Allergi Basert på in vivo studier på kanin er kalsiumhydroksid klassifisert som hudirriterende. Basert på in vivo studier på canin er kalsiumhydroksid klassifisert som svært irriterende for øye og kan gi alvorlig øyeskade. Inntak kan forårsake irritasjon i mage- og tarmsystemet. Humane data viser at kalsiumhydroksid er irriterende for luftveissystemet. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er kjent som aspirasjonsfarlig. Ingen av stoffene angitt i seksjon 3 er klassifisert som allergifremkallende. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

20 HYDRATKALK Side 6 av 8 Kreft Fosterskadelige egenskaper Reproduksjonsskader Arvestoffskader Seksjon 12: Miljøopplysninger Toksisitet Akutt akvatisk, fisk Akutt akvatisk, alge Akutt akvatisk, Daphnia Akvatisk kommentarer Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Persistens og nedbrytbarhet Persistens og nedbrytbarhet Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som kreftfremkallende. Eksperimentelle studier på rotte viser at kalsium ikke er kreftfremkallende. Det finnes ingen støtte i humane epidemiologiske undersøkelser for at kalsiumhydroksid er kreftfremkallende. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som fosterskadelige. Det finnes ingen støtte i humane epidemiologiske undersøkelser for at kalsiumdihydroksid er utvikviklingstoksisk. Studier på mus viser at kalsium ikke er reproduksjonstoksisk. Det finnes ingen støtte i humane epidemiologiske undersøkelser for at kalsiumdihydroksid er reproduksjonstoksisk. Ingen av stoffene oppført i seksjon 3 er klassifisert som arvestoffskadende (mutagene). Ames test (OECD 471): Negativ Komosomavviktest på pattedyr: Negativ Verdi: 50,6 mg/l Testmetode: LC 50 Fiske art: Ferskvannsfisk Varighet: 96 h Verdi: 184,57 mg/l Testmetode: EC 50 Alge art: Ferskvannsalge Varighet: 72h Verdi: 49,1 mg/l Testmetode: EC 50 Daphnia art: Ferskvannsinvertebrat Varighet: 48 h PNEC vann = 490 μg/l PNEC jord/grunnvann = 1080 mg/l Produktet er ikke klassifisert som miljøskadelig Bioakkumulasjonspotensial Bioakkumulasjonspotensial Forventes ikke å bioakkumulere Mobilitet i jord Mobilitet Resultater av PBT og vpvb vurdering PBT vurderingsresultat Ikke PBT / vpvb Andre skadevirkninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Seksjon 13: Fjerning av avfall Avfallskode EAL NORSAS Produktet er klassifisert som farlig avfall Metoder for avfallsbehandling Produktet består utelukkende av uorganiske forbindelser som ikke er bionedbrytbare. Ikke eller lite løselig i vann. Lite mobil i jord. Utslipp av produktet til vann kan lokalt gi høy ph med fare for fiskedød. EAL: kalsiumhydroksid 7132 Uorganiske baser Ja Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i ECO Publisher (ECOonline) Revisjonsdato

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL

SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL ULTRASEAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ULTRASEAL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.03.2007 Revisjonsdato 18.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center Side 1 av 4 SIKKERHETSDATABLAD Skyllemiddel-tabletter for SelfCooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe

SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe Smøreolje for materialpumpe Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Smøreolje for materialpumpe 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.01.2010 Kjemikaliets navn Smøreolje

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK

SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK MEERKALK Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD MEERKALK 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.05.2010 Kjemikaliets navn MEERKALK Produktgruppe Gjødning Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS SELACLEAN GELCOAT RENS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN GELCOAT RENS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.01.2006 Revisjonsdato 16.06.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A

SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Safegrip XD/HD Part A Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Safegrip XD/HD Part A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.10.2003 Revisjonsdato 27.06.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.)

SIKKERHETSDATABLAD. Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Heydi Membrandetaljer (mansjetter etc.) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00

SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 Gleitmo 585 K-00 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Gleitmo 585 K-00 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.07.2011 Kjemikaliets navn Gleitmo 585 K-00 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AA-210

SIKKERHETSDATABLAD AA-210 AA-210 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AA-210 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.06.2006 Revisjon 13.04.2010 Kjemikaliets navn AA-210 Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51%

SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51% SVOVELSYRE 15-51% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD SVOVELSYRE 15-51% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2005 Revisjonsdato 13.03.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT

SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT GO`RENT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GO`RENT 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.06.2010 Kjemikaliets navn GO`RENT Kjemikaliets bruksområde Rengjøringsmiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva

SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Värmesvällande skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Värmesvällande skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.05.2012 Revisjonsdato 29.10.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Maskinoppvask Premium Alu Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Alu Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva

SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Flex C-skiva Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Flex C-skiva Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.05.2012 Revisjonsdato 28.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.11.2006 Revisjonsdato 27.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D

SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D EUROKOTE 468 Thixo- PART D Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD EUROKOTE 468 Thixo- PART D 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.10.2009 Kjemikaliets navn EUROKOTE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens

SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens PM Felgerens Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PM Felgerens 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 31.05.2010 Kjemikaliets navn PM Felgerens Artikkelnr. PM10253 Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN

SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN POLARSÅPE STANDARD GRØNN Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD POLARSÅPE STANDARD GRØNN 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.04.2010 Kjemikaliets navn POLARSÅPE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium

SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Maskinoppvask Premium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat StripAll pulverkonsentrat Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll pulverkonsentrat 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER

SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER DE-WAXER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DE-WAXER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.10.2008 Kjemikaliets navn DE-WAXER Kjemikaliets bruksområde Bilpleieprodukt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545

SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Celite 545 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Celite 545 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.01.2005 Revisjonsdato 05.04.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HYDRATKALK

SIKKERHETSDATABLAD HYDRATKALK HYDRATKALK Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD HYDRATKALK SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO

SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO ØKO DO Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØKO DO 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.02.2007 Revisjon 23.01.2009 Kjemikaliets navn ØKO DO Artikkelnr. 254 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment

SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Jurliniment Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Jurliniment Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER

SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SIKKERHETSDATABLAD RENGJØRINGSSETT FOR BRILLER SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 11:36:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM)

SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KARBONDIOKSID (I FAST FORM) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7

SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 FOAM7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FOAM7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2003 Revisjon 16.04.2009 Kjemikaliets navn FOAM7 Artikkelnr. T483071 Nobb-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER

SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER ELEPHANT LEATHER PRESERVER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ELEPHANT LEATHER PRESERVER SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske

SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske StripAll ferdigblandet væske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD StripAll ferdigblandet væske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.10.2010 Kjemikaliets navn StripAll

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69

SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Barrikade PU-Screed C-del RS 69 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull

SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Obrännbar stenull Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Obrännbar stenull Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.01.2007 Revisjonsdato 11.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc aluminium Maskinoppvask Premium konc aluminium Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium konc aluminium Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.06.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak Potassium Hydroxid Flak Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Hydroxid Flak Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.01.2009 Revisjonsdato 14.10.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36%

SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36% Saltsyre 32-36% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Saltsyre 32-36% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.11.2009 Revisjonsdato 13.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT

SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT KALIUMKARBONAT Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KALIUMKARBONAT Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2007 Revisjonsdato 07.12.2010 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral

SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral SPC-909 Neutral Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-909 Neutral 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-909 Neutral Synonymer Aircraft

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks

SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks Ren Avrenningsvæske m/ Voks Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Ren Avrenningsvæske m/ Voks 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.12.2008 Kjemikaliets navn Ren

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER AUTOGLYM INTERIOR CLEANER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM INTERIOR CLEANER SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS

SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SIKKERHETSDATABLAD SKJERMRENS SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/27/2015 4:21:12 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SKJERMRENS Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE

SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE AKRYL 131 INNE & UTE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AKRYL 131 INNE & UTE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.09.2007 Revisjonsdato 06.09.2012 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS

SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS ØJ KOMBI-RENS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØJ KOMBI-RENS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.01.2011 Kjemikaliets navn ØJ KOMBI-RENS Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A

SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Glassfiberduk - 01010006-A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glassfiberduk - 01010006-A Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe

SIKKERHETSDATABLAD. ServiClean Woody - Tre & Natursåpe ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ServiClean Woody - Tre & Natursåpe Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 27.12.2013

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE

SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE 101 REPAIR TAPE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD 101 REPAIR TAPE Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax COCKPIT SHINE VINYLSVAMP (122) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate

SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Fugger Sponplate Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fugger Sponplate Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL

SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL STRUB-OL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STRUB-OL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.10.2008 Kjemikaliets navn STRUB-OL Produktgruppe Overflatebehandling.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX

SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX ARMAFLEX Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.03.2007 Revisjonsdato 27.02.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING

SIKKERHETSDATABLAD. SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 3% BRUKSLØSNING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center

SIKKERHETSDATABLAD. Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Rengjøringstabletter for Rational Selfcooking Center 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator)

SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Telio CS C&B (Katalysator) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Telio CS C&B (Katalysator) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.02.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer

SIKKERHETSDATABLAD. Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Clario Foaming Alcohol Instant Hand Sanitizer Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER

SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER ØJ AVFETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD ØJ AVFETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.09.2010 Kjemikaliets navn ØJ AVFETTER Registreringsnummer PRN:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid

SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Potassium Klorid Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Potassium Klorid Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.04.2011 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B

SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B BLANKET D-24B Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BLANKET D-24B Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.10.2012 Revisjonsdato 26.09.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TEC7

SIKKERHETSDATABLAD TEC7 TEC7 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TEC7 SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH),

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, KOMPRIMERT med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.06.2006 Revisjonsdato 20.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint

SIKKERHETSDATABLAD. PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD PRO OPTIONS OT Bleaching Gel 10% CP P Mint 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.07.2010

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc miljö

SIKKERHETSDATABLAD. Maskinoppvask Premium konc miljö Maskinoppvask Premium konc miljö Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Maskinoppvask Premium konc miljö Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 06.06.2013 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GT7

SIKKERHETSDATABLAD GT7 GT7 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GT7 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 23.09.2008 Kjemikaliets navn GT7 Artikkelnr. T230102 Kjemikaliets bruksområde Smøremiddel

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Salpetersyre 20-65%

SIKKERHETSDATABLAD Salpetersyre 20-65% Salpetersyre 20-65% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Salpetersyre 20-65% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.11.2005 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø

SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Leca Safe - Vinterstrø Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Leca Safe - Vinterstrø Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc

SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc Deca-VM Zinc Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Deca-VM Zinc 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.11.2005 Revisjon 01.10.2008 Kjemikaliets navn Deca-VM Zinc Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GLASSPUSS

SIKKERHETSDATABLAD GLASSPUSS GLASSPUSS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GLASSPUSS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11.2009 Kjemikaliets navn GLASSPUSS Funksjon Universalrengjøring Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløpsåpner Mudin Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Mudin Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.01.2007 Revisjon 04.02.2009 Kjemikaliets navn Mudin

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH

SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD AUTOGLYM RADIANT WAX POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD

SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD FS-STANDARD Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD FS-STANDARD Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.07.2007 Revisjonsdato 03.07.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN BÅT POLISH

SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN BÅT POLISH SELACLEAN BÅT POLISH Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SELACLEAN BÅT POLISH Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.02.2003 Revisjonsdato 11.08.2011 1.1.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter

SIKKERHETSDATABLAD. Antibac Pharma 85% våtservietter Antibac Pharma 85% våtservietter Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Antibac Pharma 85% våtservietter Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 10.06.2011 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE

SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SIKKERHETSDATABLAD SANITÆRVÆSKE SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 3 Utgitt dato 5/13/2015 11:34:14 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn SANITÆRVÆSKE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING

SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING KAIFLEX OVERFLATEMALING Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD KAIFLEX OVERFLATEMALING Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.05.2009 Revisjonsdato 06.12.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer

SIKKERHETSDATABLAD. Oljesanerer SIKKERHETSDATABLAD Oljesanerer SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 8/10/2015 3:37:17 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Oljesanerer Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD S-REMOVE

SIKKERHETSDATABLAD S-REMOVE S-REMOVE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD S-REMOVE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.11.2005 Revisjon 14.04.2008 Kjemikaliets navn S-REMOVE Artikkelnr. 62575902

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15%

SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15% NATRIUMHYPOKLORITT 15% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD NATRIUMHYPOKLORITT 15% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.04.2005 Revisjonsdato 18.03.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520

SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Innopolish B520 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Innopolish B520 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 19.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren

SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Trinol Grønskekverkeren Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Trinol Grønskekverkeren Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.06.2007 Revisjonsdato 18.04.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL

SIKKERHETSDATABLAD RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD RUBIO MONOCOAT MAINTENANCE OIL Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim

SIKKERHETSDATABLAD. Folielim SIKKERHETSDATABLAD Folielim SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 7/2/2015 10:39:19 AM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Folielim Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC

SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC KIRASOL 318 SC Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD KIRASOL 318 SC 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.2010 Kjemikaliets navn KIRASOL 318 SC Produktgruppe Kjemikalium.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD R-1

SIKKERHETSDATABLAD R-1 R-1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD R-1 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.11.2010 Revisjonsdato 20.04.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home

SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home RÜHL Favorit Home Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RÜHL Favorit Home Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 12.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW

SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW CRC MARKER PEN YELLOW Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD CRC MARKER PEN YELLOW 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2010 Kjemikaliets navn CRC MARKER PEN YELLOW

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling

SIKKERHETSDATABLAD. Tavlemaling SIKKERHETSDATABLAD Tavlemaling SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 5/18/2015 1:40:21 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn Tavlemaling Artikkelnr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ

SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SIKKERHETSDATABLAD FUGEMALING GRÅ SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 12/19/2014 2:20:30 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn FUGEMALING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske

SIKKERHETSDATABLAD. BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BREMIL, Rensemiddel for melkesystem i kaffemaskin, 1 ltr. flaske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS

SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Dasic Slickgone NS Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Dasic Slickgone NS Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.05.2010 Revisjonsdato 30.05.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1

SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1 Flekkvekk 1 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Flekkvekk 1 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.01.2009 Revisjonsdato 21.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan

SIKKERHETSDATABLAD. NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD NATURGASS, NEDKJØLT FLYTENDE med høyt innhold av metan Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801

SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 SPC-801 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SPC-801 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.02.2009 Kjemikaliets navn SPC-801 Produktgruppe Grafittfjerner og rengjøring/avfetting

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit

SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Snigamit Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Snigamit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.12.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn Snigamit

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50%

SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50% Natronlut 50% Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Natronlut 50% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.04.2008 Revisjonsdato 15.10.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk

SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Sactif Urinalblokk Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Sactif Urinalblokk Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.03.2000 Revisjonsdato 30.11.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel

SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel Odin Gel Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Odin Gel Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 31.01.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig

SIKKERHETSDATABLAD. LIM ikke giftig SIKKERHETSDATABLAD LIM ikke giftig SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 11/4/2015 4:18:47 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn LIM ikke

Detaljer