TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT"

Transkript

1 Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

2

3 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Tofte skole Dokument nr.: 01 Filnavn: ARK-Beskrivelse Tofte.docx Revisjon 0 Dato Utarbeidet av Helene Røkke Kontrollert av Leif-Trygve Nyheim Godkjent av Helge Martens Beskrivelse Skisseprosjekt Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø NO-3003 DRAMMEN T F

4 4 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT INNHOLD 0 ORIENTERING GENERELT Felleskrav for alle bygningsdeler/fag BYGNING Bygning generelt Rivning og demontering Bæresystemer Yttervegger Bærende yttervegger Ikke-bærende yttervegger Vinduer, dører, porter Ytterdører Lås og beslag Utvendig kledning og overflate Innvendig overflate, se pkt. under 2.4 Innervegger Solavskjerming Andre deler av yttervegg Innervegger Bærende innervegger Ikke-bærende innervegger Systemvegger, glassfelt Vinduer, dører, foldevegger, porter Lås og beslag, Skjørt Kledning og overflate Utstyr og komplettering Dekker Frittbærende dekker Gulv på grunn Oppforet gulv, påstøp Gulvoverflate Faste himlinger Systemhimlinger Utstyr og komplettering Yttertak Primærkonstruksjon Taktekning Fast inventar Kjøkkeninnredning Innredning og garnityr for våtrom Rambøll

5 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 5 (23) Skap og reoler Skilt og tavler Annet fast inventar Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper/ramper Utvendige trapper Tribuner og amfier Baldakiner og skjermtak Utstyr og kompletteringer Maling, overflatebehandling VEDLEGG Ramboll

6 6 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 0 ORIENTERING Bygget er oppført i 1956 med yttervegger av betong forblendet med teglstein. Rundt 1980 ble det bygd et mindre tilbygg som rommer lærerværelse med kjøkken og klasserom over. Dette er også forblendet med teglstein. Disse byggene har kaldloft/saltak med takstein av tegl, heretter kalt gamlebygget. I 1997 ble bygget utvidet østover. Det har varmt tak med asfalttekking. Dette bygget er også forblendet med teglstein, heretter kalt 97-bygget. Oppgraderinger: 1. Gamlebygget fikk ny drenering på vestsiden for ikke mange år siden. I 2008 ble kommunen, etter en oversvømmelse i kjeller, pålagt av forsikringsselskapet å spyle opp overvannsledninger. 2. SFO-delen av kjeller har i nyere tid fått gulvvarme og balansert ventilasjon. Toaletter og kjøkken ble byttet ut samt at flatene er pusset opp. 3. Oljefyr ble byttet ut med El-kjel i EL-kjeler er fra 1989 og Det er installert løftebord i gamlebygget for få år siden. 5. Tak over gamlebygget er rehabilitert i 2008 med nye takrenner og beslag. 6. Noen av de gamle skrusikringene er byttet ut med automatsikringer og det er lagt til noen underfordelinger. Utover dette har bygningsmassen i hovedsak ikke vært oppgradert siden byggeår. Eksisterende bygg: Det gjøres grep i forhold til omrokkeringer av funksjoner i eksisterende bygningsmasse. Alle toaletter og dusjer flyttes/er nye, bortsett fra et eksisterende toalett i plan 2 av 97-bygget. Inn med nytt dekke i eksisterende gymsal. Tilbygg: Ny del med Heimkunnskap og klasserom fra plan 1-3. Ny gymsal og teknisk rom. Ny heis. Påbygg med teknisk rom på tak. 1 GENERELT 1.1 Felleskrav for alle bygningsdeler/fag Toleranser Følgende minstekrav til toleranser kreves iht.: NS 3461:2005 Geometriske toleranser i bygningsindustrien - grunnleggende termer. Byggforskseriens byggdetalj Toleranser; Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate - toleranseklasse PC og RC. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, del 1: fellesbestemmelser, pkt. d) toleranser. Rambøll

7 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 7 (23) Tilstandskontroll Entreprenøren skal i forbindelse med sine arbeider kontrollere at eksisterende konstruksjoner/ anlegg/ installasjoner er i samsvar med beskrivelse, tegninger, etc. Ved alle avvik skal byggeleder varsles umiddelbart TEK '10 Ombygging vil ikke berøres, men alle nye arealer skal bygges iht TEK Universell utforming Gjeldende forskrifter skal følges uten behov for dispensasjoner fra offentlige krav eller forskrifter Miljøsaneringsrapport Entreprenøren må selv utarbeide en miljøsaneringsrapport. Inneholder denne da elementer som må tas hensyn til ved riving, vil dette bli et tillegg for entreprenøren, og forhandles på et senere tidspunkt Branntekniske forhold Branntekniske løsninger skal prinsipielt velges uten behov for dispensasjoner fra offentlige krav eller forskrifter. Se vedlagte branndokumentasjon og tegninger Lydkrav Generelt gjelder NS 8175, 2012, klasse C, hvis ikke annet er beskrevet i de enkelte poster. Se kravspesifikasjon akustikk Fagmessig utførelse iht. lover, regler og standarder Entreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder. Samtlige arbeider skal være solid og fagmessig utført, og iht. normalt gode utførelser i NS 3420, dersom ikke annet er spesifisert. I tillegg skal Byggforskseriens byggdetaljer oppfylles, hvis ikke annet fremkommer av denne funksjonsbeskrivelsen med tegningsgrunnlag Prosjektering Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid, og overtar ved kontraktsinngåelse det hele og fulle ansvaret for foreliggende dokumenter. Som grunnlag for entreprenørens videre prosjektering gjelder hele tilbudsgrunnlaget. Eier / byggherre har vært delaktig i arbeidet med utarbeidelse av tilbudsmateriell. Utviklingen av prosjektet skal videreføres ved at entreprenøren utarbeider produksjonstegninger som skal forlegges byggherre / arkitekt for kontroll. Byggherren skal ha adgang til innsyn og kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, beregninger og beskrivelse som utarbeides etter hvert som materialet produseres. Alt prosjekteringsmateriell skal oversendes byggherren til orientering og gjennomgang i god tid før det benyttes på byggeplassen. Dette fritar ikke entreprenøren fra å ha det totale og absolutte ansvar for prosjekteringen. Prosjekteringen skal leveres tilstrekkelig for en eventuell uavhengig kontroll Person-, hærverk- og innbruddsikring Personsikring skal være iht. gjeldende lover og forskrifter. Sikring mot tyveri skal tilfredsstille beskyttelsesklasse B1 iht. Sikkerhetsforskrift for næringslivet. Dette er redegjort for i FG-publikasjon 112, utgave 6 av som er utgitt av Ramboll

8 8 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Siste oppdaterte utgave av sikkerhetsforskriften vil finnes på FG sin internettside under Regler Spesielle romkrav Skolen har eksisterende høyder som er lavere enn ønskelig i et moderne skolebygg. Det må derfor påsees at himlingshøydene blir så høye som mulig, slik at rommene blir gode å oppholde seg i. Våtrom og fukt-/sprutsatte områder skal utføres iht. byggebransjens våtromsnorm. Det må påsees at ut og inntransport av komponenter og utstyr ved behov for utskifting og vedlikehold kan foretas gjennom dører og trappehus. Det må også påsees at utstyr skal kunne betjenes og vedlikeholdes på en praktisk, hensiktsmessig og sikker måte Sikker tilkomst krav Alle rom skal ha tilkomst på en hensiktsmessig og sikker måte. For sikker adkomst og ferdsel på tak eller andre områder hvor det kan være fare for fall, skal det være rekkverk eller komplett fallsikringsutstyr Skjult anlegg og gjennomføringer Generelt skal alle rør-, ledningsføringer etc. skal være skjult. Ved gjennomføringer skal en velge anerkjente metoder som ivaretar krav til lyd, brann og tetthet slik at gjeldende krav til konstruksjonene opprettholdes Tverrfaglig funksjonskontroll Det er viktig at alle komponenter testes ut innenfor hvert enkelt fag, men det er også viktig at alle systemer på tvers av fag testes ut slik at disse fungerer iht. definerte normer og krav Alternativer Dersom det tillates å komme med alternative priser så skal følgende gjelde: Alternative utførelser kommer i stedet for beskrevet hovedutførelse. Prisene skal ikke føres til sum, men føres i et eget prisskjema evt. skal alternative priser opplyses om i tilbudsbrevet dersom det ikke er utarbeidet et eget prisskjema for dette. Alternativer legges IKKE til grunn for tilbudsevaluering Opsjoner Opsjoner er utførelser kommer i tillegg til det som er beskrevet som hovedutførelser. Prisene skal ikke føres til sum, men føres i et eget prisskjema Opsjonspriser legges IKKE til grunn for tilbudsevaluering. 2 BYGNING 2.0 Bygning generelt Funksjons- og ytelseskrav Det er beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt tekniske krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Det vises generelt også til Konkurransegrunnlaget (bok 0) Rambøll

9 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 9 (23) Funksjons- og ytelseskravene (lyd-, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/ bygningselementene. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet. Mengder NB! Entreprenør er selv ansvarlig for beregning av alle mengder. Leveransene skal være komplette Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes, herunder også komplett FDVdokumentasjon. Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk (trafikk, spark, traller etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurenset partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer tas ut av ARK/byggherre der hvor dette fremgår av denne beskrivelsen. Valg av materialer Det skal ikke benyttes tropisk trevirke (les: trevirke fra urskog) i kryssfiner eller annet type tremateriale. Det skal velges materialer og produkter som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Alle materialer skal være bestandig mot klimabelastninger mht. byggets stedlige plassering. Det aksepteres ikke kombinasjon av materialer som kan medføre galvanisk korrosjon. Direkte kontakt mellom "vanlig" stål og aluminium tillates ikke. Der aluminium skal monteres mot stål, skal det legges foringer / skiver av aldringsbestandig kunststoffmateriale av polyamid, neopren eller tilsvarende. Det skal benyttes syrefaste forbindelsesmidler i stål. Fugemassene skal være gummielastiske (kfr. NB byggdetaljblad A og A ). Innvendig fugemasse skal ikke avgi lukt eller skadelige gasser etter herding. Utvendig fuge skal være høykvalitetssilikon- eller polyuretanbasert, utformet etter 2-trinnsprinsippet; der det er mulig, ikke være eksponert mot sollys, men beskyttet med minimalt dekkbeslag som dekker hele fugen. Beslaget skal ha utseende som dekkprofiler i den fasade det er plassert. Det skal benyttes bunnfyllingslister av polyetylen med lukket porestruktur. Produkt, fabrikat etc. Der det i beskrivelse og på tegninger er angitt med fabrikat, produkt, type etc., kan entreprenøren velge å prise fabrikat, produkt, type etc. som er likeverdig. Dersom entreprenøren velger å prise noe annet enn det som er angitt, skal likeverdighet dokumenteres. Dette skal oppgis i følgebrevet til anbudet. Dersom slik dokumentasjon ikke innleveres eller er mangelfull, vil byggherren forbeholde seg retten til å kreve levert det fabrikat, produkt, type etc. som fremkommer av beskrivelsestekst og tegningsunderlag uten priskonsekvens for byggherren. Helse, miljø, sikkerhet (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) Ved valg av materialer og utførelse skal hensynet til inneklima styre. Ramboll

10 10 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygg og senere i driftsperioden. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke krav skal entreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. Dokumentasjon og kontroll Det er stilt funksjons- og ytelseskrav til bygningen som helhet, og til de enkelte bygningselementer. Entreprenørens kostnader til dokumentasjon og kontroll skal inkluderes i prisen. Der det er stilt krav til bygningskomponenter, skal entreprenøren på forespørsel kunne dokumentere at disse er tilfredsstilt. For bygningselementer hvor det er stilt krav til dokumentasjon og test av ferdig utførte arbeider, skal entreprenøren utføre et oppgitt antall tester. Eksempel på dette er lydisoleringskrav til vegger. Med anerkjente metoder menes testmetoder som er godkjent av Byggforsk til å verifisere de krav som er stilt. Testfelt (produkt) må være representativt i form, størrelse og utførelse for det endelige produkt. Regntetthet Alle utvendige konstruksjoner skal utføres med to-trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntregning i fasader, tak og gulv unngås. Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Vinduer, vindusdører, entredører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Regntetthet skal dokumenteres. Vinduer og vindusdører skal være regntette ved 1100 Pa overtrykk med 17 l/m2h slagregn og 100 l/mh nedsilende vann i 10 min. iht NDVK eller likeverdige krav fra tilsvarende prøvinger og kontrollordninger. Lufttetthet Fasader, gulv og tak skal være så tette at luftlekkasjer ikke overstiger kravene i TEK 10 i nybyggene, testet etter anerkjent metode. Vinduer og vindusdører skal tilfredsstille krav iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) krav klasse T1, eller likeverdige krav fra tilsvarende kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene. Luftlekkasjene skal ikke overstige 10 m3/hm2 ved 700 Pa overtrykk målt etter NS Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. Drenering av fasader / tak Rambøll

11 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 11 (23) Drenering av vann fra fasader / tak skal skje slik at vannet på sin vandring ikke trenger gjennom eller inn i konstruksjon eller at vann/snø blir liggende mot utsatte materialer. Det skal tas spesielt hensyn til overganger takflater og takflater/yttervegg, også i forhold til estetiske løsninger. Lydtesting Entreprenøren skal stå for inntil 3 lydtester. Tester skal utføres etter anerkjent metode. Steder angis av byggherren. Tetthetstesting Krav til lekkasjetall iht. TEK 10 skal tilfredsstilles. Det skal utføres minimum 1 tetthetstesting under bygging, samt 1 trykktest ved ferdigstillelse. Testet etter anerkjent metode. All dokumentasjon skal overleveres byggherren. Dersom resultatene viser måleverdier under angitt grense kan byggherren vederlagsfritt be om ytterligere tester inntil tilfredsstillende resultater oppnås. Nødvendig ettertetting og / eller iverksettelse av andre tiltak for å tilfredsstille tetthetskravene må iverksettes av entreprenøren dersom testene viser for høye verdier. Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS Totalentreprenøren skal ta med kostnader for alle bygningsmessige hjelpearbeider for de elektroog VVS-tekniske anlegg som ikke inngår i elektro- og VVS-delen av entreprisen. Typiske hjelpearbeider er innkassinger, takgjennomføringer, utsparinger, hulltaking, kjerneboringer og slisser, spikerslag og etterflikk, lyd- og branntetting. 2.1 Rivning og demontering Kfr. Riveplaner. Entreprenøren må også sammenligne eksisterende planer/fasader mot nye planer/fasader for f.eks. å se omfanget av riving av ytterveggskledning. Rivearbeidene skal utføres slik at det ikke oppstår skade på øvrig bygningsmasse og inventar. Det skal rives rent, pent og minst mulig ut over det som er angitt på rivetegninger. Dersom entreprenøren river bygningsdeler som ikke skulle vært revet må disse settes opp igjen vederlagsfritt for byggherren. Entreprenøren skal sørge for nødvendige provisorier og sikringstiltak. Entreprenøren plikter selv å foreta nødvendige befaringer for registrering, kartlegging og planlegging av arbeidene. Det skal inkluderes alle kostnader forbundet med komplette rivearbeider, utarbeidelse av avfallsplan, bortkjøring og levering av riveavfall til godkjent deponi, inkl. deponiavgifter. Følgende elementer skal rives (som vist på riveplaner): Lysgrav, løftebord i Tr 1, vinduer, dører, yttervegg, rekkverk, belegg, himlinger, innervegger, samt fast inventar. Deler av tak over 97-bygget rives. Tak over 88-bygget rives for plassering av aggregat. Ramboll

12 12 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Følgende elementer skal demonteres og remonteres: Dører i faste vegger skal demonteres forut for malingsbehandling, kfr. maleplaner og kap. 29. Der hvor branndører demonteres må brannskille opprettholdes. 2.2 Bæresystemer Se RIBs beskrivelse 2.3 Yttervegger Bærende yttervegger Se RIBs beskrivelse Ikke-bærende yttervegger Fasadetegninger illustrerer omfanget av de forskjellige materialer i fasadene samt vindu/vindusbånd, glassfelter og dører. Klimavegger bygges på tradisjonell måte iht TEK 10 og med 2-trinns tetting hvor det etableres 2 separate bindingsverk mellom dampsperresjiktet (for skjult kabling der man unngår perforering av dampsperra). Relevante detaljblader i SINTEF byggforsk kunnskapssystemer legges til grunn for utførelse. Yttervegg med typisk innkledde stålsøyler må påregnes Vinduer, dører, porter Eksisterende Vinduer Over halvparten av vinduene skal byttes ut, kfr. rivetegninger. Det nevnes spesielt at vinduet i Trp 1, plan 1, må skiftes til vindu med brannkrav. Flere vannbrett i skifer som har vært tilgjengelig for elevene på vestsiden av bygget har fått skader. Disse skal byttes ut. Tilbygg: Utforming og omfang fremgår av plan-/fasade-/snitt-tegninger. Generelt vinduer Nye vinduer i eksisterende bygg av tre. Nye vinduer i nybygg av tre med aluminium utvendig. Toppstyrte isolerglassvinduer som kan vendes helt for vasking. U-verdi på komplett konstruksjon (glass/karm/ramme) skal være 1,1 W/m2K eller bedre. Vinduene skal ha innvendige ferdigmalte gerikter, gjerdet i alle hjørner. Alle vinduer skal være åpningsbare. Barnesikring med vaktmesternøkkel. Vinduene skal ha malt utførelse innvendig og utvendig. All overflatebehandling skal være ferdig fra fabrikk. Byggherre skal fritt kunne velge RAL-farge/NCS farge fra standard fargekart uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Det må påregnes ulik farge utvendig og innvendig. Rambøll

13 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 13 (23) Ytterdører Generelt ytterdører Kfr. fasadetegninger samt plantegninger. U-verdi på komplett konstruksjon (glass//profil/karm/ramme) skal være 1,1 W/m2K eller bedre. Alle synlige byggbeslag utføres i rustfritt stål. Dører skal ha solide hengsler i rustfritt stål Lås og beslag Lås og beslag (gjelder også innvendige dører) Her medtas komplett prosjektering og koordinering med byggherren. Bygningsmessig entreprenør medtar: Elektriske sluttstykker Magnetlåser Mikrobrytere Magnetkontakter Karmoverføringer Holdemagneter i pumpe Kabling i dør og karm med overlengde, trukket opp i boks Dørpumper og dørautomatikk Koordinatorer Albuebrytere KAC (nødåpnere) Utvendig kledning og overflate Generelt vedr eksisterende Teglfasadene på bygget fra ca og 97-bygget er i god stand. Teglfasaden på gamlebygget har enkelte teglstein med avskalling og stedvis misfarging. Mørtelfugene er fremdeles bra. Teglstein er et bestandig materiale og fasaden på gamlebygget har vesentlig restlevetid igjen. I et 20 års perspektiv er det å forvente at teglfasaden ikke trenger noen større rehabilitering. Dog skal noe tegl rives og få ny kledning, som en følge av tilbygg. Her må entreprenøren sammenligne nye mot eksisterende fasader for å få oversikt over omfanget. Jernbjelker under vinduene har mistet sin korrosjonsbeskyttelse og begynner å ruste. Det er foreløpig ingen fare for bæring, men disse skal overflatebehandles. Nye kledninger Se fasadetegninger for omfang. Pusset luftet kledning grå - Komplett system med utlekting, plate og puss Tilbudt system oppgis her:... Fasadeplater Grå/Gul/Grå-spill/Natur Grå - Utlektet gjennomfarget plate av Steni Colour eller tilsvarende, festet iht leverandørens anvisninger Det må påregnes mindre plater med ulik farge på samme fasade. Ramboll

14 14 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Tilbudt plate oppgis her:... Spilekledning Grå - 30x48mm med spalte 8mm, av ubehandlet malmfuru Innvendig overflate, Se pkt. under 2.4 Innervegger Solavskjerming Det skal etableres solavskjerming for alle nye og eksisterende glassfelt/glassfasader, vinduer og vindusdører. Solavskjermingen skal ligge skjult bak fasadekledningen. Det skal leveres solide persienner med føringsskinner og kasse. Solavskjermingen skal ha en naturlig og presis inndeling, være av anerkjent merke og være de- /remonterbar for enkel utskifting og vedlikehold. Byggherre skal fritt kunne velge farge fra standard fargekart uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Det skal leveres et komplett helautomatisk styringssystem, solavskjermingen skal kunne overstyres av brukere. Solavskjermingen skal styres pr. rom. Det må også legges opp til mulighet for at driftsansvarlig skal kunne overstyre solavskjermingen manuelt. Nødvendig antall vær-/vindfølere plasseres på egnet sted Andre deler av yttervegg Utvendige beslag Alle beslag skal være av lakkert aluminium. 2.4 Innervegger Bærende innervegger Se RIBs beskrivelse Ikke-bærende innervegger Se tegning veggtyper. Alle innervegger skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Det forutsettes utstrakt bruk av lette gipsvegger med isolerte bindingsverk av heltre eller stål. Gipsvegger skal ha hjørnejern i utvendige og innvendige hjørner. Sisterner for HCWC og WC skal være innebygget i bindingsverket (vegghengte). Rambøll

15 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 15 (23) Systemvegger, glassfelt Se tegning veggtyper. Alle glassfelt/glassvegger inkl. dører skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Monteres under overliggende skjørt. Karm/ramme og tettfelt i tre, klart glass og folie. Dører skal ha forsterket karm Vinduer, dører, foldevegger, porter Se plantegninger. Enfløyede og tofløyede kompaktdører i malt utførelse med karm/ramme i tre eller aluminium. Enkelte av dørene skal ha sidefelter i glass. Dørene skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Foldevegg etableres mellom to grupperom, plan 3. Lydkrav som for mellom klasserom. 2 stk porter i ny Gymsal, plan Lås og beslag, se pkt under 2.3 Yttervegger Skjørt Det medtas skjørt i nødvendig utstrekning. Dette gjelder blant annet ved sprang i himling (åpent opp), over foldevegger etc. Alle skjørt skal tilfredsstille lyd- og brannkrav og avdekkes i underkant med ferdigmalt heltre. Skjørt avstives med stålstag dersom skjørthøyden tilsier at dette er nødvendig Kledning og overflate Se tegning veggtyper. Her angis også kledning på innside yttervegger. Gipsvegg med og uten vindusbånd Robust gipsplate på vegger, monteres i hele vegghøyden Akustiske felt (kfr. akustisk rapport) Veggabsorbenter på ca 20% av gulvarealet i hvert klasserom (ivaretakelse av akustiske krav). Feltene monteres bakvegg/sidevegg for å begrense refleksjonen fra taleposisjon. Vegg med plater av akryloverflate som Steni effect e.l. Tilbudt plate:... Våtromsplater Alle våtrom, dusjer, garderober skal ha våtromspanel. Komplett system. Ramboll

16 16 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Tilbudt system:... Kledning i Gymsal (kfr. akustisk rapport) Gymsalen skal ha spilekledning med sort akustikkduk bak, på langveggen med porter og kortvegg uten scene, opp til 3 meters høyde. Resten av veggene samt øvrige vegger i Gymsal og Scene skal ha 15mm robust, lakkert kryssfinèrkledning med forsenkede skruer Utstyr og komplettering Spikerslag Totalentreprenøren skal medta solide spikerslag for innfesting av fast innredning og annet utstyr. Skillevegger mellom klasserom skal som et minimum ha horisontalt spikerslag i høyde 2,1 m over ferdig gulv. Hjørnebeskyttere Alle utstikkende hjørner, nye og eksisterende, skal ha hjørnebeskyttere av stålvinkel L40x40x4mm med forsenkede skruer. 2.5 Dekker Frittbærende dekker Se RIBs beskrivelser Gulv på grunn Se RIBs beskrivelser Oppforet gulv, påstøp Generelt: Gulvflater hvorpå det skal utlegges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes hel-/ flekksparkling. Kotehøyde på plantegning angir overkant ferdig gulv. Der det ikke fremgår av tegninger, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. I rom med banebelegg er kravet til underlag toleranseklasse PB. Der det er revet gulvbelegg: I de arealene der det er revet belegg skal underlaget gjøres klar til nytt. Der gulvbelegg blir liggende som underlag: Der det er belegg og dette skal beholdes, må alle hull og sår utbedres Gulvoverflate Se gulvplaner. Alle gulv skal tilfredsstille kravene til trinnlyd. Rambøll

17 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 17 (23) Byggherre skal fritt kunne velge farge fra leverandørenes standard fargesortiment uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Rom med fall til sluk (med eller uten renner) og olje-/fettutskiller er vist på plantegninger. Rom med sluk skal bygges etter våtromsnormen. Epoxybelegg To-komponent, løsemiddelfri epoxymaling. Banebelegg Ekstra robust og slitesterkt homogent belegg av god kvalitet og med minimum 2 mm tykkelse. Til bruk i skole. Belegget skal ha 100 mm oppkant mot alle vegger og søyler. Det må påregnes bruk av 4 ulike farger. Tilbudt belegg:... Vanntett vinyl Vanntett vinyl med riktig sklisikkerhetsklasse. Vinylbelegget skal ha 100 mm oppkant mot alle vegger og søyler. Tilbudt belegg:... Sportsgulv Sportsgulv av gummi til bruk i Gymsal. Inkl oppmerking. Tilbudt belegg:... Teppefliser Teppefliser i personalrom. Valgfri farge/mønster fra standard palett. Tilbudt belegg:... Limprodukter Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. For valg av limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises til generelle anvisninger i Byggforskseriens Byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underlaget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter limprodusentens anvisning. Ledelinjer Det skal etableres ledelinjer i alle nye belegg iht uu Faste himlinger Spilehimling i ny Gymsal. Fast gipshimling med nedlekting og nødvendig antall lag gips Systemhimlinger Himlingsplater skal være tette, heldekkende og kantforseglede for å redusere lagring og produksjon av støv. Ramboll

18 18 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Himlinger skal imøtekomme krav til lyd, miljø og for å skjule tekniske føringer. Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for eventuelle tilleggslaster fra armatur, ventiler mv. Alle himlinger skal være enkle å rengjøre. Skjørt i overganger mellom himlingstyper skal utføres i gips med høyt krav til presisjon. Nedhengt systemhimling. E-kant. Akustisk mønster tas ut senere. Platebredde tilpasses klasserom-/ korridorbredde Utstyr og komplettering Listverk/gulvlister I rom/områder med sportsgulv/teppefliser: lakkert eikelist i samme fargetone som gulv. I rom/områder med epoxy: 100 mm sokkel av rå eller lakkert aluminium, platetykkelse ca 1 mm. Det skal benyttes metallist i overgang mellom forskjellige gulvbelegg. Fuging Det skal fuges i overgang malte himlinger og vegg. Det skal benyttes elastisk fugemasse av god kvalitet. 2.6 Yttertak Primærkonstruksjon Eksisterende tak beholdes i størst mulig grad. Deler av tak over 97-bygget rives. Tak over 88-bygget rives for plassering av aggregat. Kfr. Riveplaner og nye Takplaner. Alle nye tak skal tilpasses eksisterende Taktekning Nye tak tekkes generelt med 2 lag folietekking. Tak over ny Gymsal, skal ha Sedumtak i tillegg, med rotsikkert takbelegg, beskyttelsessjikt, drensplate, drenslag og sedum. Type Sedumtak som er tilbudt:... Entreprenøren er også ansvarlig for skjøtsel av taket iht leverandør, i 1 år etter overtakelse. Dette innebærer gjødsling, vanning og lugging av ugress Gesimser, takrenner og nedløp Eksisterende renner kan beholdes om mulig, men nedløp byttes ut med tilsvarende type. Det skal være varmekabler i nedløp. Rambøll

19 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 19 (23) 2.7 Fast inventar Kjøkkeninnredning For riving, se Riveplaner. Kjøkken i rom 221 Kjøkken beholdes, men overflatebehandles. For nytt, se nye plantegninger. Kjøkken i SFO, kjøkken i Heimkunnskap, kjøkken ifm Lærerværelser i plan 3. Inkl. hvitevarer som komfyr og kjøleskap med frys. Benkeplater av høytrykkslaminat, kjøkken fra ST-skoleinventar eller tilsvarende Innredning og garnityr for våtrom Eksisterende rives og nytt nødvendig garnityr etableres. Speil over hver vask, toalettpapirholder, tørkepapirholder, såpedispenser og toalettbørste, alt veggmontert. For HC, tilpasses utstyret, samt etableres håndtak til WC Skap og reoler Nye skap og reoler/hyller tegnet på plantegninger, medtas Skilt og tavler Digitale tavler medtas, se nye plantegninger Annet fast inventar Arbeidsbenker for sløyd og keramikk, samt pulter og stoler, medtas ikke. Gjelder også utstyr i sløyd, som sager o.l. 2.8 Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper/ramper Generelt: Alle nye belegg utføres med kontrastfarger og trappeneser iht uu (universell utforming) Trapperom 1: Belegg av terrazzo beholdes. Denne vaskes og slipes ned. Rekkverk og håndlister beholdes og males opp. Det bes om en opsjonspris for eventuell flislegging av trappen. Trapperom 2: Belegg fra 2. til 3. etasje byttes ut med linoleumsbelegg med tilhørende trappeneser. Ramboll

20 20 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Rekkverk og håndlister skiftes ut fra etg. til forskriftsmessig utførelse. Fra 3. etg. og opp til loft, beholdes eksisterende. Trinn teknisk rom plan 0 Etablering av trinn som vist på nye planer mellom rom for varmeteknisk. Ny trapp fra plan 2 til 3. Etablering av ny trapp der eksisterende scene var av tre med teppefliser, se nye plantegninger. Høydeforskjell plan 2 Eksisterende rampe og trinn rives, og nytt gulv bygges opp til å flukte med resterende. Ny rampe og trinn flyttes ut i korridor som vist på ny plantegning. Plan 3 Etablering av rampe til nye lærerrom som vist på plantegning Utvendige trapper Rekkverk i tre og stål mot vest på nordfløyen har stor grad av malingsavflassing. Skal byttes ut. Malt treverk og galvanisert stål. Rekkverk i stål mot nord på nordfløyen har mistet sin korrosjonsbeskyttelse og har begynt å ruste. Mindre områder med groptæring. Rekkverket byttes ut. Ny trapp i stål på balkong til nytt teknisk rom ved gymsal Tribuner og amfier Riving av scene ifm eksisterende Gymsal. Ny scene i forbindelse med ny Gymsal. Med trapp og løftebord. Det skal også medtas og etableres store skuffer på hjul for lagring av stoler og bord under scenen. I hele scenens lengde og dybde Baldakiner og skjermtak To mindre utkraginger over ytterdører (gjelder ikke foran hovedinngang) har en del malingsavflassing og dårlige beslagsløsninger. Skal overflatebehandles og bytte tekking/beslag. Utendørs takoverbygg Det skal bygges takoverbygg over utendørs renovasjon (ca 21m2) og 50% av sykkelparkeringen (ca 50m2 av totalt 100m2 sykkelparkering). Posten inkluderer alle arbeider med takoverbygget, så som prosjektering, materialvalg, fundamentering, graving. Endelig plassering av takoverbygg for sykkelparkering avklares i samråd med ark, lark og byggherre i totalentreprisefasen Utstyr og kompletteringer Fotskraperist Det monteres fotskraperister ved alle innganger. Rambøll

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE

BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FROGNERHAGEN NYE FROGNER SYKEHJEM KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BILAG B: TEKNISK BESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Rev. Beskrivelse Dato Sign A Tekst for referanser til overflater og materialer er

Detaljer

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.

Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav. ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune. Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske krav ://WWW.kravspesifikasjon.oslo.kommune.no/ Side 2 av 151 Felles kravspesifikasjon Oslo kommune Skoleanlegg 2012, del 2 tekniske

Detaljer

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE

VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE VADSØ3211 VADSØ UNGDOMSSKOLE Revidert forprosjekt 21.10.2005 Prosjektbeskrivelse PG Korrigert 28.11.2005 Jfr. Vadsø bystyres vedtak i sak 57/05 16.11.2005 Espen Aursand Arkitektkontor AS Side 1 Sivilarkitekter

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP

VEDLIKEHOLDSPLAN. Borettslaget Skredbakka. Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP VEDLIKEHOLDSPLAN Ter r PLANLEGGINGSVERKTØY FOR VEDLIKEHOLD I BOLIGSELSKAP Borettslaget Skredbakka 3. Oppdatering mai 2012 Innhold 1 Bildedokumentasjon... 2 1.1 Vedlikeholdsobjekter... 2 2 Generelt om vedlikeholdsplan...

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 LILLESAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Blåveien 1 4790 LILLESAND Gnr. 999 Bnr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Sveinung Nordal Bef.dato 05.12.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS

Detaljer

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE

FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE K.nr. 735792 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR GULLHAUG BOLIGSAMEIE SEPTEMBER 2008 VEDLIKEHOLDSPLAN GULLHAUG BOLIGSAMEIE Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Jostein Elgvin Adresse: Postboks 6666, St. Olavs plass, 0129

Detaljer

22 andelsleiligheter

22 andelsleiligheter 22 andelsleiligheter Leveransebeskrivelse 30.09.2009 Oasen Borettslag er et konsept basert på arkitektens signatur. Det å bo er å høre til å bo er å identifisere seg med stedet. Det burde være en selvsagt

Detaljer

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon

VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 TØNSBERG PROSJEKTBESKRIVELSE. Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter. Illustrasjon TØNSBERG VEDLEGG A1 til kjøpekontrakt 15.06.2015 PROSJEKTBESKRIVELSE Semshagen, bygg A - 20 selveierleiligheter Illustrasjon Semshagen Forord Prosjektbeskrivelsen er et bilag til kjøpekontrakten mellom

Detaljer

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND

TECHNOCONSULT MØRE AS INDUSTRIVEIEN 17 6517 KRISTIANSUND OPPDRAGSGIVER: KRISTIANSUND KOMMUNE PROSJEKTERINGSLEDELSE: MYKLEBUST AS HOLENDERGATA 10, 6509 KRISTIANSUND Del 1-Bygningsmessige arbeider ARKITEKT: ARKITEKTKOMPANIET AS VÅGEVEIEN 7, 6509 KRISTIANSUND Del

Detaljer

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31

Innhold BESKRIVELSE AV SPESIELLE UTTREKK 26. SORTIMENTSOVERSIKT - vinduer og dører 30-31 Leveransebeskrivelse for boliger 15.01.2014 Innhold ORIENTERING 3 TEGNINGSSYMOLER 4 FSDESYMOLER 5 EGREPER I PLN- OG YGNINGSLOVEN 6 ENERGIRUK OG INNEKLIM 7 LEVERNSEESKRIVELSE Kap. Serviceytelser 8 Kap.

Detaljer

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1

løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 løkenhagen Et nytt nabolag i Lørenskog Salgsoppgave Byggetrinn 1 hus A løkenhagen, lørenskog Velkommen til løkenhagen. By eller marka, urbant eller landlig? Eller hvorfor ikke: ja takk til begge deler?

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG S. nr. 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN VEDLIKEHOLDSPLAN FOR MARIDALSVEIEN 64 BORETTSLAG utarbeidet av: oktober 2013 0002 VEDLIKEHOLDSNØKKELEN Side 1.1 INNHOLD Side 0 SAMMENDRAG... 0 1 INNLEDNING... 1.2 1.1

Detaljer

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG

PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PROSJEKTERINGSANVISNING PA 8 RENT TØRT BYGG PA 8 RENT TØRT BYGG REV. 20.09.09 Side 1 av 11 Innhold Innhold...2 1 Orientering...4 2 Hindre fuktskader...5 2.1 Sikring av uferdig bygning mot fukt...5 3 Renhold

Detaljer

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15

Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Idéhus formular ID 060513, side 1 av 15 Innhold Standard leveransebeskrivelse inneholder følgende hovedposter: A - Grunn-, betong-, mur- og pussarbeider B - Byggesett (byggematerialer) 1) Yttervegger 2)

Detaljer

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet.

Fana/Steinsvikskrenten. Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Fana/Steinsvikskrenten Nytt leilighetsprosjekt like ved det nye bybanesporet. Nesttun 55 91 99 60 Lagunen 55 61 95 10 Sentrum 55 61 95 04 Åsane 97 76 21 11 Straume 55 91 99 60 eiendom@fanasparebank.no

Detaljer

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2

KRYDDERHAGEN PROSJEKTBESKRIVELSE. Koriander B2 KRYDDERHAGE PROSJEKTBESKRIVELSE Koriander B2 Innholdfortegnelse side 7 side 11 side 19 side 43 side 49 side 55 krydderhagen grøntplan/uteområde etasjeplaner plantegninger teknisk beskrivelse romskjema

Detaljer

VIKTIGE OPPLYSNINGER

VIKTIGE OPPLYSNINGER VIKTIGE OPPLYSNINGER SIDE 100 www.odlofabrikker.no ODLO FABRIKKER Leveransebeskrivelse LEVERANSEBESKRIVELSE Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner.

Detaljer

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv!

lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! lillebakken terrasse - bo sentralt med et enklere hverdagsliv! 1 2 De 24 leilighetene varierer fra 58 til 110 kvm og gir deg en meget god bokomfort i en trivelig atmosfære. 3 Kort vei til Glomma med turområder

Detaljer

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER

REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER REKKEHUS STORE OPPLEVELSER OG SMÅ HVERDAGSGLEDER I TRYGGE OMGIVELSER 1 Hamna en by i byen Den som bor i Hamna har det meste innen rekkevidde! Tromsøs kanskje flotteste bydel kan tilby nesten alt man kan

Detaljer

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre

Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013. SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012. Utarbeidet av Byggherre Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 SLUTTRAPPORT NULLENEGIHUSET HEIMENVEIEN 4 Prosjektperiode 2009-2012 Utarbeidet av Byggherre November 2013 Nullenergihuset Heimenveien 4 November 2013 Sluttrapport

Detaljer

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE

VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE VARDEVEIEN 41 ANBUD TOTALENTREPRISE F2 2015-01-05 For anskaffelse MoHan AnTyr MoHan D1 2014-12-12 For godkjennelse hos oppdragsgiver MoHan AnTyr MoHan Revisjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Finansiering gjennom Husbanken FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET Arnesen Bygg AS PRAKTISK HYGGELIG MODERNE GILLS- VANNET JUSTNES- HALVØYA EIDET E18 LUND 452 TOPDALS- FJORDEN SØM E18 FIRE FINE REKKEHUS PÅ EIDET

Detaljer

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007

VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS. Juni 2007 652347 VEDLIKEHOLDSPLAN FOR HØVIKVOLLEN AS Juni 2007 VEDLIKEHOLDSPLAN HØVIKVOLLEN AS Utført av: OBOS Prosjekt AS v / Erik Udnæs Adresse: Postboks 6666, St. Olavs Plass, 0129 Oslo Telefon: 22 86 58 04 Sammendrag:

Detaljer

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2

Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Prosjektbeskrivelse Vindalsåsen trinn 2 5 selveier enebolig salgstrinn 2 Innehållsförteckning Välj det alternativ som stämmer överens med er organisation. D.v.s. extern mäklare eller intern säljare. Utgivelsesdato:

Detaljer

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no

SAGA PARK. trinn 2. 24 selveier-leiligheter www.sagapark.no SAGA PARK trinn 4 selveier-leiligheter www.sagapark.no es Golfklubb Innhold 0 Om prosjektet 03 Beliggenhet 04 Områdebilder 06 Kart/Arkitektens visjon 07 abolagsprofil 08 Vær smart - kjøp nytt 10 Utenomhusplan

Detaljer

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66

«STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 «STRØMSBUTUNET» Strømsbuveien 66 1 Adresse: Strømsbuveien 66 4836 Arendal Betegnelse: Gnr. 502 Bnr. 425 i Arendal kommune Eier: Ragi Invest AS Ansvarlig megler: Leif Chr. de Presno / Mobil: 47 20 12 74

Detaljer

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING.

LILLEVAR - STOKKE. KOMBINERT BOLIG OG NÆRING. LILLEVAR - STOKKE KOMBINERT BOLIG OG NÆRING Kombinert bolig- og næringseiendom 2 leiligheter Prisant: 3 400 000,- Adresse: Lillevarskogen 7 P-rom/Bra: 167/239 kvm Tomteareal: 1 020 kvm Oppdragsnr: 2150029

Detaljer

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene.

Bygg 2 går over 6 plan, mens bygg 3 går over 5 plan. Begge byggene har takterrasser, som blir tilhørende toppleilighetene. Kort om prosjektet: Prosjektet Nyhavn ved gamle Bergen er et unikt prosjekt beliggende på bryggekanten i Byfjorden. Prosjektet vil bestå av totalt 47moderne eierleiligheter fordelt på 2 bygg ( bygg 2 og

Detaljer