TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT"

Transkript

1 Oppdragsgiver Hurum Kommune Rapporttype Ark Bygningsbeskrivelse Vedlegg 1.1 TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT

2

3 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 3 (23) TOFTE SKOLE KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Oppdragsnr.: Oppdragsnavn: Tofte skole Dokument nr.: 01 Filnavn: ARK-Beskrivelse Tofte.docx Revisjon 0 Dato Utarbeidet av Helene Røkke Kontrollert av Leif-Trygve Nyheim Godkjent av Helge Martens Beskrivelse Skisseprosjekt Revisjonsoversikt Revisjon Dato Revisjonen gjelder Rambøll Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø NO-3003 DRAMMEN T F

4 4 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT INNHOLD 0 ORIENTERING GENERELT Felleskrav for alle bygningsdeler/fag BYGNING Bygning generelt Rivning og demontering Bæresystemer Yttervegger Bærende yttervegger Ikke-bærende yttervegger Vinduer, dører, porter Ytterdører Lås og beslag Utvendig kledning og overflate Innvendig overflate, se pkt. under 2.4 Innervegger Solavskjerming Andre deler av yttervegg Innervegger Bærende innervegger Ikke-bærende innervegger Systemvegger, glassfelt Vinduer, dører, foldevegger, porter Lås og beslag, Skjørt Kledning og overflate Utstyr og komplettering Dekker Frittbærende dekker Gulv på grunn Oppforet gulv, påstøp Gulvoverflate Faste himlinger Systemhimlinger Utstyr og komplettering Yttertak Primærkonstruksjon Taktekning Fast inventar Kjøkkeninnredning Innredning og garnityr for våtrom Rambøll

5 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 5 (23) Skap og reoler Skilt og tavler Annet fast inventar Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper/ramper Utvendige trapper Tribuner og amfier Baldakiner og skjermtak Utstyr og kompletteringer Maling, overflatebehandling VEDLEGG Ramboll

6 6 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 0 ORIENTERING Bygget er oppført i 1956 med yttervegger av betong forblendet med teglstein. Rundt 1980 ble det bygd et mindre tilbygg som rommer lærerværelse med kjøkken og klasserom over. Dette er også forblendet med teglstein. Disse byggene har kaldloft/saltak med takstein av tegl, heretter kalt gamlebygget. I 1997 ble bygget utvidet østover. Det har varmt tak med asfalttekking. Dette bygget er også forblendet med teglstein, heretter kalt 97-bygget. Oppgraderinger: 1. Gamlebygget fikk ny drenering på vestsiden for ikke mange år siden. I 2008 ble kommunen, etter en oversvømmelse i kjeller, pålagt av forsikringsselskapet å spyle opp overvannsledninger. 2. SFO-delen av kjeller har i nyere tid fått gulvvarme og balansert ventilasjon. Toaletter og kjøkken ble byttet ut samt at flatene er pusset opp. 3. Oljefyr ble byttet ut med El-kjel i EL-kjeler er fra 1989 og Det er installert løftebord i gamlebygget for få år siden. 5. Tak over gamlebygget er rehabilitert i 2008 med nye takrenner og beslag. 6. Noen av de gamle skrusikringene er byttet ut med automatsikringer og det er lagt til noen underfordelinger. Utover dette har bygningsmassen i hovedsak ikke vært oppgradert siden byggeår. Eksisterende bygg: Det gjøres grep i forhold til omrokkeringer av funksjoner i eksisterende bygningsmasse. Alle toaletter og dusjer flyttes/er nye, bortsett fra et eksisterende toalett i plan 2 av 97-bygget. Inn med nytt dekke i eksisterende gymsal. Tilbygg: Ny del med Heimkunnskap og klasserom fra plan 1-3. Ny gymsal og teknisk rom. Ny heis. Påbygg med teknisk rom på tak. 1 GENERELT 1.1 Felleskrav for alle bygningsdeler/fag Toleranser Følgende minstekrav til toleranser kreves iht.: NS 3461:2005 Geometriske toleranser i bygningsindustrien - grunnleggende termer. Byggforskseriens byggdetalj Toleranser; Anbefalte toleransekrav til ferdig overflate - toleranseklasse PC og RC. NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, del 1: fellesbestemmelser, pkt. d) toleranser. Rambøll

7 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 7 (23) Tilstandskontroll Entreprenøren skal i forbindelse med sine arbeider kontrollere at eksisterende konstruksjoner/ anlegg/ installasjoner er i samsvar med beskrivelse, tegninger, etc. Ved alle avvik skal byggeleder varsles umiddelbart TEK '10 Ombygging vil ikke berøres, men alle nye arealer skal bygges iht TEK Universell utforming Gjeldende forskrifter skal følges uten behov for dispensasjoner fra offentlige krav eller forskrifter Miljøsaneringsrapport Entreprenøren må selv utarbeide en miljøsaneringsrapport. Inneholder denne da elementer som må tas hensyn til ved riving, vil dette bli et tillegg for entreprenøren, og forhandles på et senere tidspunkt Branntekniske forhold Branntekniske løsninger skal prinsipielt velges uten behov for dispensasjoner fra offentlige krav eller forskrifter. Se vedlagte branndokumentasjon og tegninger Lydkrav Generelt gjelder NS 8175, 2012, klasse C, hvis ikke annet er beskrevet i de enkelte poster. Se kravspesifikasjon akustikk Fagmessig utførelse iht. lover, regler og standarder Entreprenøren er ansvarlig for at alle arbeider utføres iht. gjeldende lover, forskrifter, regler og standarder. Samtlige arbeider skal være solid og fagmessig utført, og iht. normalt gode utførelser i NS 3420, dersom ikke annet er spesifisert. I tillegg skal Byggforskseriens byggdetaljer oppfylles, hvis ikke annet fremkommer av denne funksjonsbeskrivelsen med tegningsgrunnlag Prosjektering Entreprenøren er ansvarlig for alt prosjekteringsarbeid, og overtar ved kontraktsinngåelse det hele og fulle ansvaret for foreliggende dokumenter. Som grunnlag for entreprenørens videre prosjektering gjelder hele tilbudsgrunnlaget. Eier / byggherre har vært delaktig i arbeidet med utarbeidelse av tilbudsmateriell. Utviklingen av prosjektet skal videreføres ved at entreprenøren utarbeider produksjonstegninger som skal forlegges byggherre / arkitekt for kontroll. Byggherren skal ha adgang til innsyn og kontroll av alt prosjekteringsmateriale, tegninger, beregninger og beskrivelse som utarbeides etter hvert som materialet produseres. Alt prosjekteringsmateriell skal oversendes byggherren til orientering og gjennomgang i god tid før det benyttes på byggeplassen. Dette fritar ikke entreprenøren fra å ha det totale og absolutte ansvar for prosjekteringen. Prosjekteringen skal leveres tilstrekkelig for en eventuell uavhengig kontroll Person-, hærverk- og innbruddsikring Personsikring skal være iht. gjeldende lover og forskrifter. Sikring mot tyveri skal tilfredsstille beskyttelsesklasse B1 iht. Sikkerhetsforskrift for næringslivet. Dette er redegjort for i FG-publikasjon 112, utgave 6 av som er utgitt av Ramboll

8 8 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG). Siste oppdaterte utgave av sikkerhetsforskriften vil finnes på FG sin internettside under Regler Spesielle romkrav Skolen har eksisterende høyder som er lavere enn ønskelig i et moderne skolebygg. Det må derfor påsees at himlingshøydene blir så høye som mulig, slik at rommene blir gode å oppholde seg i. Våtrom og fukt-/sprutsatte områder skal utføres iht. byggebransjens våtromsnorm. Det må påsees at ut og inntransport av komponenter og utstyr ved behov for utskifting og vedlikehold kan foretas gjennom dører og trappehus. Det må også påsees at utstyr skal kunne betjenes og vedlikeholdes på en praktisk, hensiktsmessig og sikker måte Sikker tilkomst krav Alle rom skal ha tilkomst på en hensiktsmessig og sikker måte. For sikker adkomst og ferdsel på tak eller andre områder hvor det kan være fare for fall, skal det være rekkverk eller komplett fallsikringsutstyr Skjult anlegg og gjennomføringer Generelt skal alle rør-, ledningsføringer etc. skal være skjult. Ved gjennomføringer skal en velge anerkjente metoder som ivaretar krav til lyd, brann og tetthet slik at gjeldende krav til konstruksjonene opprettholdes Tverrfaglig funksjonskontroll Det er viktig at alle komponenter testes ut innenfor hvert enkelt fag, men det er også viktig at alle systemer på tvers av fag testes ut slik at disse fungerer iht. definerte normer og krav Alternativer Dersom det tillates å komme med alternative priser så skal følgende gjelde: Alternative utførelser kommer i stedet for beskrevet hovedutførelse. Prisene skal ikke føres til sum, men føres i et eget prisskjema evt. skal alternative priser opplyses om i tilbudsbrevet dersom det ikke er utarbeidet et eget prisskjema for dette. Alternativer legges IKKE til grunn for tilbudsevaluering Opsjoner Opsjoner er utførelser kommer i tillegg til det som er beskrevet som hovedutførelser. Prisene skal ikke føres til sum, men føres i et eget prisskjema Opsjonspriser legges IKKE til grunn for tilbudsevaluering. 2 BYGNING 2.0 Bygning generelt Funksjons- og ytelseskrav Det er beskrevet generelle funksjons- og ytelseskrav samt tekniske krav til materialer. Beskrivelsen skal ikke oppfattes som en komplett detaljert beskrivelse. Entreprenøren er selv ansvarlig for å innhente alle relevante og nødvendige tilleggsopplysninger for å kunne gi tilbud på en komplett leveranse. Det vises generelt også til Konkurransegrunnlaget (bok 0) Rambøll

9 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 9 (23) Funksjons- og ytelseskravene (lyd-, brannkrav m.v.) er overordnede krav og skal tilfredsstilles selv om det stilles spesifikke krav til konstruksjonene/ bygningselementene. Tilbudet skal omfatte alle bygningsdeler med alle tilhørende detaljer selv om disse ikke er beskrevet. Mengder NB! Entreprenør er selv ansvarlig for beregning av alle mengder. Leveransene skal være komplette Alle arbeider, inklusive prosjektering og dokumentasjon som er nødvendig for utførelse av arbeidet og godkjennelse av myndigheter skal inkluderes, herunder også komplett FDVdokumentasjon. Konstruksjoner tilpasset påkjenninger Alle konstruksjoner skal være tilpasset de påkjenninger de kan utsettes for. Spesielt skal det benyttes robuste og solide materialer i områder der overflater kan utsettes for mekanisk (trafikk, spark, traller etc.) eller kjemiske aggressive påkjenninger (salter ved bakkenivå, luftforurenset partikler etc.). Det skal i størst mulig grad benyttes materialer som er enkle og rimelige å vedlikeholde og som er lett å erstatte ved eventuell nødvendig utskifting. Farger og materialer tas ut av ARK/byggherre der hvor dette fremgår av denne beskrivelsen. Valg av materialer Det skal ikke benyttes tropisk trevirke (les: trevirke fra urskog) i kryssfiner eller annet type tremateriale. Det skal velges materialer og produkter som kan gjenbrukes eller gjenvinnes. Alle materialer skal være bestandig mot klimabelastninger mht. byggets stedlige plassering. Det aksepteres ikke kombinasjon av materialer som kan medføre galvanisk korrosjon. Direkte kontakt mellom "vanlig" stål og aluminium tillates ikke. Der aluminium skal monteres mot stål, skal det legges foringer / skiver av aldringsbestandig kunststoffmateriale av polyamid, neopren eller tilsvarende. Det skal benyttes syrefaste forbindelsesmidler i stål. Fugemassene skal være gummielastiske (kfr. NB byggdetaljblad A og A ). Innvendig fugemasse skal ikke avgi lukt eller skadelige gasser etter herding. Utvendig fuge skal være høykvalitetssilikon- eller polyuretanbasert, utformet etter 2-trinnsprinsippet; der det er mulig, ikke være eksponert mot sollys, men beskyttet med minimalt dekkbeslag som dekker hele fugen. Beslaget skal ha utseende som dekkprofiler i den fasade det er plassert. Det skal benyttes bunnfyllingslister av polyetylen med lukket porestruktur. Produkt, fabrikat etc. Der det i beskrivelse og på tegninger er angitt med fabrikat, produkt, type etc., kan entreprenøren velge å prise fabrikat, produkt, type etc. som er likeverdig. Dersom entreprenøren velger å prise noe annet enn det som er angitt, skal likeverdighet dokumenteres. Dette skal oppgis i følgebrevet til anbudet. Dersom slik dokumentasjon ikke innleveres eller er mangelfull, vil byggherren forbeholde seg retten til å kreve levert det fabrikat, produkt, type etc. som fremkommer av beskrivelsestekst og tegningsunderlag uten priskonsekvens for byggherren. Helse, miljø, sikkerhet (sikkerhet, helse, arbeidsmiljø) Ved valg av materialer og utførelse skal hensynet til inneklima styre. Ramboll

10 10 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Ut fra dagens kunnskapsnivå skal det velges materialer og utførelser som i minst mulig grad kan være allergi- eller sykdomsfremkallende. Dette gjelder både i det ferdige bygg og senere i driftsperioden. Byggeforskriftenes lydkrav og Arbeidstilsynets krav til arbeidsmiljøet, skal tilfredsstilles som et minimumskrav der det ikke er angitt spesifikke krav i denne beskrivelsen. Der det er angitt spesifikke krav skal entreprenøren velge løsninger slik at komplett utførelse av arbeidene og ferdig konstruksjon som helhet tilfredsstiller kravene. Dokumentasjon og kontroll Det er stilt funksjons- og ytelseskrav til bygningen som helhet, og til de enkelte bygningselementer. Entreprenørens kostnader til dokumentasjon og kontroll skal inkluderes i prisen. Der det er stilt krav til bygningskomponenter, skal entreprenøren på forespørsel kunne dokumentere at disse er tilfredsstilt. For bygningselementer hvor det er stilt krav til dokumentasjon og test av ferdig utførte arbeider, skal entreprenøren utføre et oppgitt antall tester. Eksempel på dette er lydisoleringskrav til vegger. Med anerkjente metoder menes testmetoder som er godkjent av Byggforsk til å verifisere de krav som er stilt. Testfelt (produkt) må være representativt i form, størrelse og utførelse for det endelige produkt. Regntetthet Alle utvendige konstruksjoner skal utføres med to-trinns tetting mot nedbør, slik at vanninntregning i fasader, tak og gulv unngås. Vann og fokksnø som kan trenge inn i konstruksjonen skal kunne dreneres ut uten å forårsake skader. Kravene gjelder konstruksjonene inklusive alle tilslutninger. Vinduer, vindusdører, entredører og glassfelt skal tilfredsstille kravene iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK). Regntetthet skal dokumenteres. Vinduer og vindusdører skal være regntette ved 1100 Pa overtrykk med 17 l/m2h slagregn og 100 l/mh nedsilende vann i 10 min. iht NDVK eller likeverdige krav fra tilsvarende prøvinger og kontrollordninger. Lufttetthet Fasader, gulv og tak skal være så tette at luftlekkasjer ikke overstiger kravene i TEK 10 i nybyggene, testet etter anerkjent metode. Vinduer og vindusdører skal tilfredsstille krav iht. Norsk Dør- og Vinduskontroll (NDVK) krav klasse T1, eller likeverdige krav fra tilsvarende kontrollordning. Dette gjelder også langtidsegenskapene. Luftlekkasjene skal ikke overstige 10 m3/hm2 ved 700 Pa overtrykk målt etter NS Tettesjikt, tilslutninger og fuger skal være så tette at varmeisoleringen ikke reduseres og slik at det ikke oppstår sjenerende trekk eller nedfukting. Utvendig tetting og beslag inklusive fuger, vind- og dampsperresjikt skal utformes slik at infiltrasjon av kaldluft eller varmluft i konstruksjonen unngås. Drenering av fasader / tak Rambøll

11 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 11 (23) Drenering av vann fra fasader / tak skal skje slik at vannet på sin vandring ikke trenger gjennom eller inn i konstruksjon eller at vann/snø blir liggende mot utsatte materialer. Det skal tas spesielt hensyn til overganger takflater og takflater/yttervegg, også i forhold til estetiske løsninger. Lydtesting Entreprenøren skal stå for inntil 3 lydtester. Tester skal utføres etter anerkjent metode. Steder angis av byggherren. Tetthetstesting Krav til lekkasjetall iht. TEK 10 skal tilfredsstilles. Det skal utføres minimum 1 tetthetstesting under bygging, samt 1 trykktest ved ferdigstillelse. Testet etter anerkjent metode. All dokumentasjon skal overleveres byggherren. Dersom resultatene viser måleverdier under angitt grense kan byggherren vederlagsfritt be om ytterligere tester inntil tilfredsstillende resultater oppnås. Nødvendig ettertetting og / eller iverksettelse av andre tiltak for å tilfredsstille tetthetskravene må iverksettes av entreprenøren dersom testene viser for høye verdier. Bygningsmessige hjelpearbeider for elektro og VVS Totalentreprenøren skal ta med kostnader for alle bygningsmessige hjelpearbeider for de elektroog VVS-tekniske anlegg som ikke inngår i elektro- og VVS-delen av entreprisen. Typiske hjelpearbeider er innkassinger, takgjennomføringer, utsparinger, hulltaking, kjerneboringer og slisser, spikerslag og etterflikk, lyd- og branntetting. 2.1 Rivning og demontering Kfr. Riveplaner. Entreprenøren må også sammenligne eksisterende planer/fasader mot nye planer/fasader for f.eks. å se omfanget av riving av ytterveggskledning. Rivearbeidene skal utføres slik at det ikke oppstår skade på øvrig bygningsmasse og inventar. Det skal rives rent, pent og minst mulig ut over det som er angitt på rivetegninger. Dersom entreprenøren river bygningsdeler som ikke skulle vært revet må disse settes opp igjen vederlagsfritt for byggherren. Entreprenøren skal sørge for nødvendige provisorier og sikringstiltak. Entreprenøren plikter selv å foreta nødvendige befaringer for registrering, kartlegging og planlegging av arbeidene. Det skal inkluderes alle kostnader forbundet med komplette rivearbeider, utarbeidelse av avfallsplan, bortkjøring og levering av riveavfall til godkjent deponi, inkl. deponiavgifter. Følgende elementer skal rives (som vist på riveplaner): Lysgrav, løftebord i Tr 1, vinduer, dører, yttervegg, rekkverk, belegg, himlinger, innervegger, samt fast inventar. Deler av tak over 97-bygget rives. Tak over 88-bygget rives for plassering av aggregat. Ramboll

12 12 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Følgende elementer skal demonteres og remonteres: Dører i faste vegger skal demonteres forut for malingsbehandling, kfr. maleplaner og kap. 29. Der hvor branndører demonteres må brannskille opprettholdes. 2.2 Bæresystemer Se RIBs beskrivelse 2.3 Yttervegger Bærende yttervegger Se RIBs beskrivelse Ikke-bærende yttervegger Fasadetegninger illustrerer omfanget av de forskjellige materialer i fasadene samt vindu/vindusbånd, glassfelter og dører. Klimavegger bygges på tradisjonell måte iht TEK 10 og med 2-trinns tetting hvor det etableres 2 separate bindingsverk mellom dampsperresjiktet (for skjult kabling der man unngår perforering av dampsperra). Relevante detaljblader i SINTEF byggforsk kunnskapssystemer legges til grunn for utførelse. Yttervegg med typisk innkledde stålsøyler må påregnes Vinduer, dører, porter Eksisterende Vinduer Over halvparten av vinduene skal byttes ut, kfr. rivetegninger. Det nevnes spesielt at vinduet i Trp 1, plan 1, må skiftes til vindu med brannkrav. Flere vannbrett i skifer som har vært tilgjengelig for elevene på vestsiden av bygget har fått skader. Disse skal byttes ut. Tilbygg: Utforming og omfang fremgår av plan-/fasade-/snitt-tegninger. Generelt vinduer Nye vinduer i eksisterende bygg av tre. Nye vinduer i nybygg av tre med aluminium utvendig. Toppstyrte isolerglassvinduer som kan vendes helt for vasking. U-verdi på komplett konstruksjon (glass/karm/ramme) skal være 1,1 W/m2K eller bedre. Vinduene skal ha innvendige ferdigmalte gerikter, gjerdet i alle hjørner. Alle vinduer skal være åpningsbare. Barnesikring med vaktmesternøkkel. Vinduene skal ha malt utførelse innvendig og utvendig. All overflatebehandling skal være ferdig fra fabrikk. Byggherre skal fritt kunne velge RAL-farge/NCS farge fra standard fargekart uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Det må påregnes ulik farge utvendig og innvendig. Rambøll

13 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 13 (23) Ytterdører Generelt ytterdører Kfr. fasadetegninger samt plantegninger. U-verdi på komplett konstruksjon (glass//profil/karm/ramme) skal være 1,1 W/m2K eller bedre. Alle synlige byggbeslag utføres i rustfritt stål. Dører skal ha solide hengsler i rustfritt stål Lås og beslag Lås og beslag (gjelder også innvendige dører) Her medtas komplett prosjektering og koordinering med byggherren. Bygningsmessig entreprenør medtar: Elektriske sluttstykker Magnetlåser Mikrobrytere Magnetkontakter Karmoverføringer Holdemagneter i pumpe Kabling i dør og karm med overlengde, trukket opp i boks Dørpumper og dørautomatikk Koordinatorer Albuebrytere KAC (nødåpnere) Utvendig kledning og overflate Generelt vedr eksisterende Teglfasadene på bygget fra ca og 97-bygget er i god stand. Teglfasaden på gamlebygget har enkelte teglstein med avskalling og stedvis misfarging. Mørtelfugene er fremdeles bra. Teglstein er et bestandig materiale og fasaden på gamlebygget har vesentlig restlevetid igjen. I et 20 års perspektiv er det å forvente at teglfasaden ikke trenger noen større rehabilitering. Dog skal noe tegl rives og få ny kledning, som en følge av tilbygg. Her må entreprenøren sammenligne nye mot eksisterende fasader for å få oversikt over omfanget. Jernbjelker under vinduene har mistet sin korrosjonsbeskyttelse og begynner å ruste. Det er foreløpig ingen fare for bæring, men disse skal overflatebehandles. Nye kledninger Se fasadetegninger for omfang. Pusset luftet kledning grå - Komplett system med utlekting, plate og puss Tilbudt system oppgis her:... Fasadeplater Grå/Gul/Grå-spill/Natur Grå - Utlektet gjennomfarget plate av Steni Colour eller tilsvarende, festet iht leverandørens anvisninger Det må påregnes mindre plater med ulik farge på samme fasade. Ramboll

14 14 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Tilbudt plate oppgis her:... Spilekledning Grå - 30x48mm med spalte 8mm, av ubehandlet malmfuru Innvendig overflate, Se pkt. under 2.4 Innervegger Solavskjerming Det skal etableres solavskjerming for alle nye og eksisterende glassfelt/glassfasader, vinduer og vindusdører. Solavskjermingen skal ligge skjult bak fasadekledningen. Det skal leveres solide persienner med føringsskinner og kasse. Solavskjermingen skal ha en naturlig og presis inndeling, være av anerkjent merke og være de- /remonterbar for enkel utskifting og vedlikehold. Byggherre skal fritt kunne velge farge fra standard fargekart uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Det skal leveres et komplett helautomatisk styringssystem, solavskjermingen skal kunne overstyres av brukere. Solavskjermingen skal styres pr. rom. Det må også legges opp til mulighet for at driftsansvarlig skal kunne overstyre solavskjermingen manuelt. Nødvendig antall vær-/vindfølere plasseres på egnet sted Andre deler av yttervegg Utvendige beslag Alle beslag skal være av lakkert aluminium. 2.4 Innervegger Bærende innervegger Se RIBs beskrivelse Ikke-bærende innervegger Se tegning veggtyper. Alle innervegger skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Det forutsettes utstrakt bruk av lette gipsvegger med isolerte bindingsverk av heltre eller stål. Gipsvegger skal ha hjørnejern i utvendige og innvendige hjørner. Sisterner for HCWC og WC skal være innebygget i bindingsverket (vegghengte). Rambøll

15 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 15 (23) Systemvegger, glassfelt Se tegning veggtyper. Alle glassfelt/glassvegger inkl. dører skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Monteres under overliggende skjørt. Karm/ramme og tettfelt i tre, klart glass og folie. Dører skal ha forsterket karm Vinduer, dører, foldevegger, porter Se plantegninger. Enfløyede og tofløyede kompaktdører i malt utførelse med karm/ramme i tre eller aluminium. Enkelte av dørene skal ha sidefelter i glass. Dørene skal ivareta funksjonskravene mht. lyd og brann (kfr. egne dokumenter). Foldevegg etableres mellom to grupperom, plan 3. Lydkrav som for mellom klasserom. 2 stk porter i ny Gymsal, plan Lås og beslag, se pkt under 2.3 Yttervegger Skjørt Det medtas skjørt i nødvendig utstrekning. Dette gjelder blant annet ved sprang i himling (åpent opp), over foldevegger etc. Alle skjørt skal tilfredsstille lyd- og brannkrav og avdekkes i underkant med ferdigmalt heltre. Skjørt avstives med stålstag dersom skjørthøyden tilsier at dette er nødvendig Kledning og overflate Se tegning veggtyper. Her angis også kledning på innside yttervegger. Gipsvegg med og uten vindusbånd Robust gipsplate på vegger, monteres i hele vegghøyden Akustiske felt (kfr. akustisk rapport) Veggabsorbenter på ca 20% av gulvarealet i hvert klasserom (ivaretakelse av akustiske krav). Feltene monteres bakvegg/sidevegg for å begrense refleksjonen fra taleposisjon. Vegg med plater av akryloverflate som Steni effect e.l. Tilbudt plate:... Våtromsplater Alle våtrom, dusjer, garderober skal ha våtromspanel. Komplett system. Ramboll

16 16 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Tilbudt system:... Kledning i Gymsal (kfr. akustisk rapport) Gymsalen skal ha spilekledning med sort akustikkduk bak, på langveggen med porter og kortvegg uten scene, opp til 3 meters høyde. Resten av veggene samt øvrige vegger i Gymsal og Scene skal ha 15mm robust, lakkert kryssfinèrkledning med forsenkede skruer Utstyr og komplettering Spikerslag Totalentreprenøren skal medta solide spikerslag for innfesting av fast innredning og annet utstyr. Skillevegger mellom klasserom skal som et minimum ha horisontalt spikerslag i høyde 2,1 m over ferdig gulv. Hjørnebeskyttere Alle utstikkende hjørner, nye og eksisterende, skal ha hjørnebeskyttere av stålvinkel L40x40x4mm med forsenkede skruer. 2.5 Dekker Frittbærende dekker Se RIBs beskrivelser Gulv på grunn Se RIBs beskrivelser Oppforet gulv, påstøp Generelt: Gulvflater hvorpå det skal utlegges gulvbelegg, skal tilfredsstille kravene for gjeldende belegg. Om nødvendig benyttes hel-/ flekksparkling. Kotehøyde på plantegning angir overkant ferdig gulv. Der det ikke fremgår av tegninger, aksepteres ikke sprang i gulvnivåer. Gulv skal bygges opp slik at det tar hensyn til varierende tykkelser på gulvbelegg slik at alle gulv flukter. I rom med banebelegg er kravet til underlag toleranseklasse PB. Der det er revet gulvbelegg: I de arealene der det er revet belegg skal underlaget gjøres klar til nytt. Der gulvbelegg blir liggende som underlag: Der det er belegg og dette skal beholdes, må alle hull og sår utbedres Gulvoverflate Se gulvplaner. Alle gulv skal tilfredsstille kravene til trinnlyd. Rambøll

17 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 17 (23) Byggherre skal fritt kunne velge farge fra leverandørenes standard fargesortiment uten pristillegg. Endelig fargevalg avklares senere. Rom med fall til sluk (med eller uten renner) og olje-/fettutskiller er vist på plantegninger. Rom med sluk skal bygges etter våtromsnormen. Epoxybelegg To-komponent, løsemiddelfri epoxymaling. Banebelegg Ekstra robust og slitesterkt homogent belegg av god kvalitet og med minimum 2 mm tykkelse. Til bruk i skole. Belegget skal ha 100 mm oppkant mot alle vegger og søyler. Det må påregnes bruk av 4 ulike farger. Tilbudt belegg:... Vanntett vinyl Vanntett vinyl med riktig sklisikkerhetsklasse. Vinylbelegget skal ha 100 mm oppkant mot alle vegger og søyler. Tilbudt belegg:... Sportsgulv Sportsgulv av gummi til bruk i Gymsal. Inkl oppmerking. Tilbudt belegg:... Teppefliser Teppefliser i personalrom. Valgfri farge/mønster fra standard palett. Tilbudt belegg:... Limprodukter Det skal benyttes lavemitterende vannløselige og løsningsmiddelfrie limtyper. For valg av limprodukt og utførelse av limarbeider, henvises til generelle anvisninger i Byggforskseriens Byggdetaljer. Limet skal være tilpasset både underlaget og belegget. Alt belegg skal hellimes etter limprodusentens anvisning. Ledelinjer Det skal etableres ledelinjer i alle nye belegg iht uu Faste himlinger Spilehimling i ny Gymsal. Fast gipshimling med nedlekting og nødvendig antall lag gips Systemhimlinger Himlingsplater skal være tette, heldekkende og kantforseglede for å redusere lagring og produksjon av støv. Ramboll

18 18 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Himlinger skal imøtekomme krav til lyd, miljø og for å skjule tekniske føringer. Oppheng og innfesting skal være dimensjonert for eventuelle tilleggslaster fra armatur, ventiler mv. Alle himlinger skal være enkle å rengjøre. Skjørt i overganger mellom himlingstyper skal utføres i gips med høyt krav til presisjon. Nedhengt systemhimling. E-kant. Akustisk mønster tas ut senere. Platebredde tilpasses klasserom-/ korridorbredde Utstyr og komplettering Listverk/gulvlister I rom/områder med sportsgulv/teppefliser: lakkert eikelist i samme fargetone som gulv. I rom/områder med epoxy: 100 mm sokkel av rå eller lakkert aluminium, platetykkelse ca 1 mm. Det skal benyttes metallist i overgang mellom forskjellige gulvbelegg. Fuging Det skal fuges i overgang malte himlinger og vegg. Det skal benyttes elastisk fugemasse av god kvalitet. 2.6 Yttertak Primærkonstruksjon Eksisterende tak beholdes i størst mulig grad. Deler av tak over 97-bygget rives. Tak over 88-bygget rives for plassering av aggregat. Kfr. Riveplaner og nye Takplaner. Alle nye tak skal tilpasses eksisterende Taktekning Nye tak tekkes generelt med 2 lag folietekking. Tak over ny Gymsal, skal ha Sedumtak i tillegg, med rotsikkert takbelegg, beskyttelsessjikt, drensplate, drenslag og sedum. Type Sedumtak som er tilbudt:... Entreprenøren er også ansvarlig for skjøtsel av taket iht leverandør, i 1 år etter overtakelse. Dette innebærer gjødsling, vanning og lugging av ugress Gesimser, takrenner og nedløp Eksisterende renner kan beholdes om mulig, men nedløp byttes ut med tilsvarende type. Det skal være varmekabler i nedløp. Rambøll

19 KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT 19 (23) 2.7 Fast inventar Kjøkkeninnredning For riving, se Riveplaner. Kjøkken i rom 221 Kjøkken beholdes, men overflatebehandles. For nytt, se nye plantegninger. Kjøkken i SFO, kjøkken i Heimkunnskap, kjøkken ifm Lærerværelser i plan 3. Inkl. hvitevarer som komfyr og kjøleskap med frys. Benkeplater av høytrykkslaminat, kjøkken fra ST-skoleinventar eller tilsvarende Innredning og garnityr for våtrom Eksisterende rives og nytt nødvendig garnityr etableres. Speil over hver vask, toalettpapirholder, tørkepapirholder, såpedispenser og toalettbørste, alt veggmontert. For HC, tilpasses utstyret, samt etableres håndtak til WC Skap og reoler Nye skap og reoler/hyller tegnet på plantegninger, medtas Skilt og tavler Digitale tavler medtas, se nye plantegninger Annet fast inventar Arbeidsbenker for sløyd og keramikk, samt pulter og stoler, medtas ikke. Gjelder også utstyr i sløyd, som sager o.l. 2.8 Trapper, balkonger m.m Innvendige trapper/ramper Generelt: Alle nye belegg utføres med kontrastfarger og trappeneser iht uu (universell utforming) Trapperom 1: Belegg av terrazzo beholdes. Denne vaskes og slipes ned. Rekkverk og håndlister beholdes og males opp. Det bes om en opsjonspris for eventuell flislegging av trappen. Trapperom 2: Belegg fra 2. til 3. etasje byttes ut med linoleumsbelegg med tilhørende trappeneser. Ramboll

20 20 (23) KRAVSPESIFIKASJON ARKITEKT Rekkverk og håndlister skiftes ut fra etg. til forskriftsmessig utførelse. Fra 3. etg. og opp til loft, beholdes eksisterende. Trinn teknisk rom plan 0 Etablering av trinn som vist på nye planer mellom rom for varmeteknisk. Ny trapp fra plan 2 til 3. Etablering av ny trapp der eksisterende scene var av tre med teppefliser, se nye plantegninger. Høydeforskjell plan 2 Eksisterende rampe og trinn rives, og nytt gulv bygges opp til å flukte med resterende. Ny rampe og trinn flyttes ut i korridor som vist på ny plantegning. Plan 3 Etablering av rampe til nye lærerrom som vist på plantegning Utvendige trapper Rekkverk i tre og stål mot vest på nordfløyen har stor grad av malingsavflassing. Skal byttes ut. Malt treverk og galvanisert stål. Rekkverk i stål mot nord på nordfløyen har mistet sin korrosjonsbeskyttelse og har begynt å ruste. Mindre områder med groptæring. Rekkverket byttes ut. Ny trapp i stål på balkong til nytt teknisk rom ved gymsal Tribuner og amfier Riving av scene ifm eksisterende Gymsal. Ny scene i forbindelse med ny Gymsal. Med trapp og løftebord. Det skal også medtas og etableres store skuffer på hjul for lagring av stoler og bord under scenen. I hele scenens lengde og dybde Baldakiner og skjermtak To mindre utkraginger over ytterdører (gjelder ikke foran hovedinngang) har en del malingsavflassing og dårlige beslagsløsninger. Skal overflatebehandles og bytte tekking/beslag. Utendørs takoverbygg Det skal bygges takoverbygg over utendørs renovasjon (ca 21m2) og 50% av sykkelparkeringen (ca 50m2 av totalt 100m2 sykkelparkering). Posten inkluderer alle arbeider med takoverbygget, så som prosjektering, materialvalg, fundamentering, graving. Endelig plassering av takoverbygg for sykkelparkering avklares i samråd med ark, lark og byggherre i totalentreprisefasen Utstyr og kompletteringer Fotskraperist Det monteres fotskraperister ved alle innganger. Rambøll

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 14-1 I dette kapitlet er det medtatt Vinduer PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4

Detaljer

BOK 1: HURUM KOMMUNE TOFTE SKOLE

BOK 1: HURUM KOMMUNE TOFTE SKOLE Beregnet til Prosjekt 1350005649- Tofte skole Dokument type Bok 1 Spesiell ytelsesbeskrivelse/prissammendrag Dato 2014-11-14 BOK 1: HURUM KOMMUNE TOFTE SKOLE TOFTE SKOLE 2 Revisjon 0 Dato 2014-11-14 Utført

Detaljer

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner

Totalentreprise Rehabilitering tak. Kapp Melkefabrikk. Vedlegg E. Tekniske spesifikasjoner Totalentreprise Rehabilitering tak Kapp Melkefabrikk Vedlegg E Tekniske spesifikasjoner Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 ORIENTERING 3 2 BYGGING 3 2.1 Generelt 3 2.1.1 Høy arkitektonisk-, bygnings- og

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER VOLDSDALEN MENIGHETSHUS FUNKSJONSBESKRIVELSE BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 1 Innholdsfortegnelse Innhold GENERELT... 3 RIVINGSARBEIDER... 3 23 YTTERVEGGER... 4 24 INNERVEGGER... 4 25 DEKKER... 5 29 ANDRE BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20.

Ved henvisning til romnummer i dette kapittel er det vist til eksisterende romnummer, som er vist på rivetegninger, tegn. nr. B-10 og B-20. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 12 28.0 GENERELT For tilbudets priser, krav til materialer og utførelse, regler for mengdeberegning og toleransekrav, samt postenes tekstkoding, gjelder

Detaljer

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR

Rambøll Norge AS ARKITEKTUR 10 x 178 = 1 780 8x 155= 1240 h=2 709 nisje h yle h=2582 h= 2510 nisje for dør h= 2110 h=2618 B1 TEKN.ROM 009 14,6 m2 hyller materialer 010 9,2 m2 sponavsug SLØYD maskiner 008 28,4 m2 skap stasjonær sirkelsag

Detaljer

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE

SANDNES KOMMUNE GISKE UNGDOMSSKOLE GISKE UNGDOMSSKOLE ARKITEKTBESKRIVELSE ARKIPARTNER AS JAN 2015 Tegningsliste: Tegning nr Målestokk Dato A001 Situasjon 1:500 19.12.14 A201 Plan 1 1:200 19.12.14 A251 Fasade vest og nord 1:200 19.12.14

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 21-1 21. MALERARBEID Kapitlet omfatter komplette malerarbeider. Spesifikasjon Vinduer og dører leveres ferdig behandlet og er innsatt før malerarbeidene begynner.

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer

BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer BOK 1 Funksjonsbeskrivelse for bygningsmessige arbeider Dato 24.01.2013 Prosjekt: Mossehallen utskiftning av vinduer 1 2 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER 22 BÆRESYSTEM 02.22.5 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE KONSTRUKSJONER

Detaljer

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc

TILSTANDSANALYSE AV BYGGVERK Registrerings- og rapporteringsskjema med veiledning N:\501\39\ \NS3424\ NS3451 BY.doc Beskrivelse av objekt 21 Grunn og fundamenter Ikke vurdert. SUM TILTAK BYGG KR 910.000 22 Bæresystem Ikke vurdert. 23 Yttervegger Det er registrert fukt og fuktskader på innside av yttervegger. Brukere

Detaljer

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning

ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER. 1 Innledning... 1 2 Bygning Oppdragsgiver: Hå Kommune Oppdrag: 528940 Forsterkede Boliger på Varhaug Del: Dato: 2013-04-25 Skrevet av: Tove Steine Kvalitetskontroll: Helge Kyllingstad ARKITEKTENS ANBUDSBESKRIVELSE FOR BYGNINGSMESSIGE

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 15-1 KAP. 15 DØRER I dette kapitlet er det medtatt: Ytterdører Innerdører Inspeksjonsluker Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utgave

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud fra hvert enkelt kapittel og leverandøren bekrefter at alle spesifiserte

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Kap.: 24 Fast bygginnredning Side 94 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 24 Fast bygginnredning 24.200 Bygning, generelt 24.200.1 For materialer og arbeidets utførelse

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 15-1 Postnr Tekst 15 DØRER 15.1 DETTE KAPITTEL - Dører iht. dørskjemaer - Innvendige glassfelt av tre 15.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg og anlegg, utgave Prosjekt: K 216 Himlingsarbeid - Stavanger Forum Side 23-1 KAP. 23 HIMLINGSARBEIDER I dette kapitlet er det medtatt: Systemhimlinger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for

Detaljer

NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner", utgave 4.0 (201301).

NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4.0 (201301). Kap.: 28 Riving ved ombygging og rehabilitering Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 28 Riving ved ombygging og rehabilitering 28.200 Bygning, generelt 28.200.1

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 19-1 Postnr Tekst 19 METALLARBEID 19.1 DETTE KAPITTEL - Hjørnebeskyttere - Fotskrapematter utvendig og absorbsjonsmatter innvendig - Rømningstrapp m.m. utvendig - Rekkverk

Detaljer

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering

Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Mosjøen videregående skole Avdeling Sentrum Fasaderehabilitering Kravspesifikasjon RIB / RIE Nordland Fylkeskommune Side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON 2 BYGNING... 3 20 DOKUMENTKONTROLL

Detaljer

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1

Arkitektkontoret JoB AS VÅGEDALEN SYKHJEM NYTT AVFALLSROM ANBUDSGRUNNLAG TOTALENTREPRISE BOK 1 1 Kravspesifikasjon 20 GENERELT Alle arbeider skal utføres i totalentreprise. Alle arbeider skal utføres i henhold til NS 3420, Toleranseklasse 2 dersom ikke annet er oppgitt. TEK 10 krav til utførelse

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 14-1 KAP. 14 ER I dette kapitlet er det medtatt Vindu i yttervegg Utvendige glassfelt Vindu i innervegg Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på

Detaljer

Funksjons og leveransebeskrivelse

Funksjons og leveransebeskrivelse Målselv kommune Funksjons og leveransebeskrivelse TILBYGG SFO BJØRKENG Steinar Jensen 13.06.2016 Innhold Målselv kommune 1 Funksjons- og ytelsesbeskrivelse tilbygg SFO Bjørkeng... 2 BYGG... 2 Fundament...

Detaljer

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE

TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Beregnet til Aurskog-Høland kommune Dokument type Tilstandsanalyse Dato September, 2013 TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE TILSTANDSANALYSE HOFMOEN SKOLE Revisjon 0 Dato 16/09/2013 Utført av Anders Walseth

Detaljer

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag

STATUSRAPPORT. 408 Parkgt. 14 Borettslag Dato: 2016-06-15 00:23 STATUSRAPPORT 408 Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den detaljerte

Detaljer

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG

EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Connie Hendseth Sivilarkitekt MNAL Hans Finnes gate 37 A 7045 Trondheim, Norway Trondheim, 21.03.2016 Til aktuelle entreprenører EVENTYRVEGEN 7, TILBYGG MED UTLEIEDEL TIL TOMANNSBOLIG Enkel bygningsteknisk

Detaljer

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider

Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider Rambøll AS Prestebakke skole Krav og ytelsesspesifikasjon byggningsmessigearbeider 2012-03-13 INNHOLD: 20 BYGGNINGSMESSIGEARBEIDER ORIENTERING... 4 21 GRUNN- OG FUNDAMENTER... 4 22 BÆRESYSTEM... 5 25 DEKKER...

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 21-1 Postnr Tekst 21 MALERARBEID 21.1 DETTE KAPITTEL Malingsbehandling inne. Ingen malebehandling utvendig 21.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument)

Detaljer

Generelt for alle fag

Generelt for alle fag Generelt for alle fag Generelt skal alle arbeider utføres og kontrolleres iht. kravene i NS 3420, 4. utg. samt offentlige forskrifter og relevante Norsk Standard. Alle farge- og materialvalg skal godkjennes

Detaljer

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr.

Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr. Kontrollplan for utførelse Ansvarlig søker Kommunens godkjenning Vedlegg nr Eiendom/byggested Adresse Postnr Poststed Foretakets navn Kjell Ivar Thorsen Ansvarlig søker bekrefter at kontrollplanen sikrer

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 21 Malerarbeid Side 80 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh.

Eksempler på poster med bruk av NS 3420 - Q: (2014) Tømrerarbeider Side 1. Postnr Poster basert på NS 3420 postgrunnlag Enh. Side 1 12 Tømrerarbeider 12.231 Bærende yttervegg 12.231.1 QK1.1224 UTLEKTING PÅ VEGG - INNVENDIG - AREAL Areal m 2 75,00 0,00 0,00 Formål : Plater Lokalisering: Innside yttervegg i kjeller, se figur A.2

Detaljer

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer.

I 1991 ble det bygget 2. etasje og lavt loft. Her er det 148 mm stenderverk og H-vinduer. BOK 1 Utskifting vinduer administrasjonsbygg på Matre Havbrukstasjon GENERELT Administrasjonsbygget var bygget med underetasje og 1. etasje i 1976. Det var bygget med isolert 98 mm bindingsverk i yttervegger,

Detaljer

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK-

DEKLARASJON FOR. 6mannsbustad -STRANDVIK- DEKLARASJON FOR 6mannsbustad -STRANDVIK- Utarbeidet 22.10.2015 REV.: 22.10.2015 Side 1 av 7 ORIENTERING OG FORUTSETNINGER Utbygger Arkitekt/ Prosjektering Generelt Tiltaksklasse/ Brannklasse Kvaliteter

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 18-1 14. BLIKKENSLAGERARBEID Kapittelet omfatter følgende: - Takrenner og nedløp - Gesimsbeslag - Vannbrettbeslag - Sidebeslag for vindu - Sålbenkbeslag Spesifikasjon

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE

FUNKSJONSBESKRIVELSE FUNKSJONSBESKRIVELSE Prosjekt Totalentreprise: Side 1 av 8 0. ORIENTERING Rehabilitering av tak gjelder Breiviklia 15 - Fløy L og overgang mellom Fløy L/Fløy M. Taket på Fløy L - Del 1, 2, 3 og 4 består

Detaljer

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev

OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg rev OMBYGGING AV GARDEROBEANLEGG ÅKERSHAGAN OPPL.-/AKTIVITETSSENTER Mengdebeskrivelse bygningsmessige arbeider. Anbud - vedlegg 2 27.02.2015 rev.09.03.15 PLAN 1 AS KAP. 1 RIGG OG DRIFT Enhetspris Sum POST

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner :

STATUSRAPPORT 2015-06-04 11:48. Definisjoner : Dato: 2015-06-04 11:48 STATUSRAPPORT Boligselskap: Parkgt. 14 Borettslag Definisjoner : Denne rapporten gir en overordnet vedlikeholdsstatus på boligselskapet som helhet. Denne danner grunnlag for den

Detaljer

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974.

Kap. Innhold Side. Haukeland Skole ligger ved Stemmeveien 1. Skolen ble bygget i 1974. INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 11 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

VÅTROMSDOKUMENTASJON

VÅTROMSDOKUMENTASJON VÅTROMSDOKUMENTASJON Arbeider utført i henhold til Byggebransjens våtromsnorm (BVN) Opplysninger om prosjektet: Kunde Adresse Telefoner Utførte arbeider Rehabilitering av baderom i 1. etg. inkl. prosjektering,

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). 26.08.2013 Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Teglforblending av fasader Innvendige murte vegger PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 17-1 KAP. 17 TEKKEARBEID I dette kapitlet er medtatt: Tekking på flatt tak Isolasjon og tekking på flatt tak Tekking av tak på gangbro Spesifikasjon PRODUKTHENVISNING

Detaljer

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune

Rehabilitering Klokkerveien omsorgsboliger Nøtterøy kommune omsorgsboliger Nøtterøy kommune Klokkerveien omsorgsboliger Kravspesifikasjon (Rev. 0) 05-01-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Bygningsmessig kravspesifikasjon 1 Generelt 1.01 Orientering 1.02 Sted/adresse 1.03

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik

LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik LEVERANSEBESKRIVELSE Astro variant, Veldrebakken Larvik BESKRIVELSEN VISER HVILKE MATERIALER DE FORSKJELLIGE KONSTRUKSJONER ER BYGD OPP AV OG HVA LEVERANSEN OMFATTER. ALLE BYGNINGSDELER OPPFYLLER GJELDENDE

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 20 Glassarbeid Side 70 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 20 Glassarbeid 20.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Kap.: 10 Flisarbeid Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 10 Flisarbeid 10.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Kap.: 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Side 62 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 26 Bygningsmessige arbeider for elektroinstallasjoner Redigering

Detaljer

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget:

Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: Drammen Eiendom KF Ombygging / Rehabilitering - Erik Olsens gate 7 Vedlegg 2 Tilbudsunderlag Post Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Sum totalt Spesifikasjoner til prisoverslaget: 02. Bygningsmessige

Detaljer

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET

Bergen kommunale bygg INNHOLDSFORTEGNELSE. Kap. Innhold Side KAP 1 GENERELT OM PROSJEKTET INNHOLDSFORTEGNELSE Kap. Innhold Side 0 Innholdsfortegnelse 1 1 Generelt om prosjektet 1 2 Tilbudsskjema med mer. 2 4 3 Funksjonsbeskrivelse generelt 5 4 Rigg og drift 5 5 Leveransen 6 9 Vedlegg: Situasjonsplan/Riggplan

Detaljer

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes.

Vi ser altfor ofte at dårlig løpende vedlikehold samt dårlige konstruksjoner gjør at større behov for utbedring må påregnes. Følgende punkter tar for seg de mest sannsynlige investeringer som må gjøres i løpet av husets/ boligens/ hytte sin levetid. Når det gjelder produkter osv så er det viktig at man ser på de respektive produkter

Detaljer

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN Side 12-1 Kapittel: 12 TØMRERARBEIDER 12 TØMRERARBEIDER 12.234 VINDUER, DØRER, PORTER 12.234.5 QM6.2234A INNVENDIG UTFORING FOR VINDU Lengde m 343

Detaljer

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår.

Dette kapittel er basert på NS 3420, kapittel Q og R. Kodene for de spesifiserende tekstene viser til ytelser som inngår. Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 11 15.1 15 DØRER 15.100.1 INNHALDSLISTE ORIENTERING OM DØRER OG PORTER: 1. GENERELT 1.1 Forskrifter, standarder 1.2 Tilbodets mengder 1.3 Prisgrunnlag

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA Alle våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10

Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 1 Leveransebeskrivelse Bolig nr. 1-10 Basert på TEK10, og toleranseklasser ihht. Norsk Standard 3420 normalutførelse. Revidert 09/2010 Byggherre: Fjogstad-hus Eiendom A/S Byggeadresse: Litlaberget B-10

Detaljer

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon

ROMSKJEMA Gjelder STAS bygg Versjon Generelt: ROMSKJEMA Gjelder Versjon 1 24.03.2015 Grupperom 1 Gulvbelegg type: 11 mm OSB + 13 SKRÅ HIMLING. Vindu og Dør: Vannboren varme. Lys etter lyspaln Lerret over dør, Akustikk elektrisk. 4141 Zanzibar

Detaljer

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4

Post Kode \ Tekst Enh Mengde Pris Sum. Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Rivingsarbeider Gammel Heis Heisdør og vegg rives for tilpasning til ny dør. stk 4 Ny heis Van den Graf generator, dekker og vegger må fjernes. Nødvendig stemplingsarbeider inkluderes i enhetsprisene.

Detaljer

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.:

RAM arkitektur as Elvegata 19, 2609 Lillehammer T: F: Org.nr.: - Rom nr. 201 Korridor Dette rommet er i dag oppdelt i 4 små rom med lettvegger mellom, samt eksisterende bad: Toalett, gang og to skap, det ene av skapene med utslagsvask/kosteskap. Bod og bøttekott er

Detaljer

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket.

KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. KAP. 01 RIGGING OG DRIFT SIDE 11... Oppgitt pris for rigging og drift skal omfatte alle nødvendige ytelser for gjennomføring av dette tiltaket. ARBEIDSSTEDET. Totalentreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet

Detaljer

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5

ROMSKJEMA VARDEN Trinn 1 2013.11.07 Side 1 av 5 2013.11.07 Side 1 av 5 ROM GULV VEGG HIMLING ELEKTRO SANITÆR INNREDNING GANG Ringeklokke Hus A, leiligheter som ikke ligger på bakkeplan: 1 stk. porttelefon Kikkehull i ytterdør STUE/KJØKKEN Lokale nedforinger

Detaljer

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19

A128080 Kapasitetsprosjekt - delprosjekt SAS Lounge Innland. Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Kap.: 19 Metallarbeid Side 19 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 19 Metallarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider

SANDNES KOMMUNE Prosjekt: Myklaberget Barnehage 07 BYGGENTREPRISE 38 Bygningsmessige hjelpearbeider 384 Tømmerarbeider Dato: 28.04.2015 Side 07.38-1 384.1 38 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER FOR VVS 384.2 384. TØMMERARBEIDER 384.3 384.01 Generelt Denne beskrivelse er basert på NS 3420, utgave 4 (201101). Kodene ved de spesifiserende

Detaljer

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram

Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Vedlegg C Follo barne- og ungdomsskole Romprogram Romprogrammet tar for seg overordnede behov for administrasjonsbygget, påbygg til spesialundervisning, og gymsalen 12.01.2015 2 Innhold 1. Bakgrunn 2.

Detaljer

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT Utvidelsesreserver A000 Eiendomsgrense Parkering for fremtidig tillbygg Parkering for fremtidig tillbygg mulighet for en forlengelse Ny Parkering 13 stk 5.1 TILBYGG EKS BYGNING EKS. GRUSBANE/TRENINGSFELT

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag

dampsperre 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag 108 mm teglforblending 50 mm lufting 50 mm murplate 9 mm GU J 48X198 + min. ull lufting stussfuge 2 stk/m glidesjikt beslag Elastisk fuge 10mm EPS puss 150mm leca blokk trykkfast isolasjon trykkfast isolasjon

Detaljer

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG

BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Utbyggingsenheten SAGMOEN BARNEHAGE KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE Rehabilitering tak, fasader og bærekonstruksjoner BILAG A1: GENERELT OM PROSJEKTET ARBEIDSOMFANG Rev. Beskrivelse Dato Sign Kontroll

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel

Rambøll Norge AS Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse Side 1 Bygningsdel Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side 1 Bygningsdel T Prosjekt: 989 BARDUFOSS UNGDOMSSKOLE Tilleggsbeskrivelse 02.10.2013 Side A1-1 Kapittel: A1 TILBYGG - 10 TØMRERARBEIDER

Detaljer

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER

GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER GENERELL LEVERANSEBESKRIVELSE EGENINNSATSMODELL 1 LILAND RORBUER À jour pr. april 2009 Orientering Byggherre: Eiendommen: Bebyggelse: Tidsplan: Fellesarealer: Liland Rorbuer er et fritidsboligprosjekt

Detaljer

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08

BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 BORG BARNE OG FAMILIESENTER Side 1 av 08 KAP 2 BYGNING INNHOLDSFORTEGNELSE 20-A. GENERELLE FUNKSJONS- OG YTELSESKRAV 2 20-B. RIVEARBEIDER 3 21. GRUNN OG FUNDAMENTER 3 22. BÆRESYSTEMER 3 23. YTTERVEGGER

Detaljer

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1

Byggherre: Akershus Fylkeskommune Nivåbeskrivelse Generalentreprise (NS8405) Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 18-1 Postnr Tekst 18 BLIKKENSLAGERARBEID 18.1 DETTE KAPITTEL - Beslag mot dører, vinduer og glassfelt - Gesimsbeslag - Saltak: Tekking med forpatinert sink medtas kap. 18

Detaljer

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: sollien. 5 leiligheter. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: sollien 5 leiligheter Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING. 1 etg. Leilighet 1, 2 og 3. 2 PLANLØSNING. 2 etg. Leilighet 4 og 5. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 3 stk. i 1 etasje 55,5 kvm.

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 09-1 I dette kapitlet er det medtatt Nye teglforblendede felt under vinduer Sålbenker i naturstein Innvendige murte vegger Puss på murte vegger PRISGRUNNLAG

Detaljer

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14

2 boliger for salg. 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 2 boliger for salg 2 nye boliger under oppføring ferdig vår/høst -14 Høy standard Vannbåren gulvvarme Brutto innredet gulvflate 135m 2 Prisantydning 2 950 000 3 150 000 Kjøper kan påvirke interiørvalget

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77

OSLO LUFTHAVN AS A Utvidelse non-schengen Tilbudsbeskrivelse. Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Kap.: 21 Malerarbeid Side 77 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 21 Malerarbeid 21.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene

Detaljer

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader

NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader NORDNES SKOLE tilstandsvurdering tak og fasader Bergen kommunale bygg Bergen, 27.02.2009 Bakgrunn BKB skal rehabilitere tak og fasader på Nordnes skole. Før tekniske beskrivelser kan utarbeides, har Fylkesnes

Detaljer

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: MADLAVOLL SKOLE - NYBYGG/OMBYGGING Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 183 Bygn.m.arb. byggmester el.inst. 183.1 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER I FORBINDELSE MED DET ELEKTRISKE ANLEGG FOR BYGGMESTER Den elektriske installasjon utføres hovedsakelig

Detaljer

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr

Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr Romskjema OVERFLATEBEHANDLING IVELAND SKOLE pr 07.08.15 BYGG A ombygging og nybygg A001 sløyd Kunst og håndverk 42,6 M2 Overflate gulv: eksisterende gulvbelegg skal beholdes Vegger: eksisterende vegger

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 23 Himlingsarbeid Side 23-1 23 Himlingsarbeid Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - bbb er bygningsdel iht. OSL Systemkoder, - ccc er løpenummer NS3420.

Detaljer

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 18 Blikkenslagerarbeid Side 40 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 18 Blikkenslagerarbeid Orientering Kapitlet omfatter div beslag

Detaljer

BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER ,00 26 YTTERTAK ,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER ,00

BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER ,00 26 YTTERTAK ,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER ,00 TILBUDSBESKRIVELSE 203-Q BLIKKENSLAGERARBEIDER INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 23 YTTERVEGGER 2301 0,00 26 YTTERTAK 2601 0,00 28 TRAPPER, RAMPER, BALDAKINER 2801 0,00 SUM BLIKKENSLAGERARBEIDER

Detaljer

KVÆRNERBYEN FRANCIS BORETTSLAG Oslo, 12. oktober 2012 Rev 1 Leveransebeskrivelse Generelt Denne beskrivelsen er utarbeidet for å orientere om bygningenes viktigste bestanddeler og funksjoner. Beskrivelsen

Detaljer

OVERFLATER OVERFLATER

OVERFLATER OVERFLATER 40 OVERFLATER OVERFLATER Stikkordregister En nymalt flate er lettere å holde ren enn en nedslitt flate. En hel tapet beskytter veggen bedre enn en skadet tapet. En ødelagt skapdør reduserer verdien på

Detaljer

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00

Presenterer: tveit på askøy. 4 MANNSBOLIG for Salg. Tlf. 55 19 96 00 Presenterer: tveit på askøy 4 MANNSBOLIG for Salg Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1 ETG. 2 PLANLØSNING 2 ETG. 3 Beskrivelse av Bolig og beliggenhet. 4 stk. 53 kvm. leiligheter. 4 leiligheter, 2 stk 1 etg.

Detaljer

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B

LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B LEVERANSEBESKRIVELSE BOLIGER HUS B Gulv I alle oppholdsrom legges 3-stavs parkett i hvitlasert eik på gulvet med fotlist i eik. Bad med dusj får fliser type Koshi 30 x 30 CE/DG på gulv, Mk. Koshi CE/ DG

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard.

OSLO LUFTHAVN AS Kap.: 15 Dører Side 52. For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Kap.: 15 Dører Side 52 15 Dører 15.200 Bygning, generelt For materialer og arbeidets utførelse gjelder bestemmelsene i Norsk Standard. Spesielt nevnes: NS 3420 "Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og

Detaljer

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard

Tastarustå B2. 2-1 Bygning TYPE 1 Side 2-1-1. Tømmerarbeider. TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard Tastarustå B2 1 Bygning TYPE 1 Side 1-1 Post Kode/tekst Enh. Mengde Pris Sum 1 Bygning TYPE 1 Tømmerarbeider TYPE 1 - Rekkehus med livsløpsstandard I dette kapittelet er det tatt med mengder for 15 stk

Detaljer

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget

STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: Beskrivelse arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget UNDERLAG FOR PRISESTIMAT STED: Follo Barne- og ungdomsskole (FBU) Bygg: arbeid: Kostnad: Administrasjonsbygget Riving og avfallshåndtering 300.000 Ny ventilasjon Nye vinduer (59 stk. a kr 8000,00 kr )

Detaljer

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA

STANDARD LEVERANSEBESKRIVELSE SUNNMØRSHYTTA le våre hytter har oppvarmet BRA på under 70 m2 Denne beskrivelsen er tilpasset forskrifter i TEK 10 på leveranser. Arbeid utført og materialer utenfor vår leveranse tas ikke ansvar for. Denne beskrivelsen

Detaljer

Tilstandsanalyse av utvendige overflater

Tilstandsanalyse av utvendige overflater Tilstandsanalyse av utvendige overflater Sverre Holøs SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 SINTEF Byggforsk Teknologi for et bedre samfunn Del av forskningsstiftelsen SINTEF Forskning, Sertifisering, Kompetanse,

Detaljer

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign:

TEGNINGSLISTE Entreprise: E1 Sign: Oppdragsgiver Oppdrag nr TEGNINGSLISTE OPPDATERT PR: 203038 5348 = tegninger som er med i denne utsendingen Oppdrag Opprettet dato: 900000 TEGNINGSLISTE Entreprise: E Sign: 0 TEGNINGER SENDT TIL : Siste

Detaljer

Dalemarka på Holsnøy

Dalemarka på Holsnøy Presenterer: Dalemarka på Holsnøy Vertikaldelte to mannsboliger Tlf. 55 19 96 00 1 PLANLØSNING 1. ETG PLANLØSNING 2. ETG 2 3 DALEMARKA I MELAND Beskrivelse av Boliger og beliggenhet. 4 stk. Vertikaldelte

Detaljer

Teknisk beskrivelse murerarbeider

Teknisk beskrivelse murerarbeider Teknisk beskrivelse murerarbeider Generelt Tilbyder overtar tomten slik den er ved oppstart av entreprisen (dvs. ved byggestart). Entreprisen omfatter komplette arbeider for rigg og murarbeider i henhold

Detaljer

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER

MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER MARIENLYST SKOLE TILBUDSBESKRIVELSE ENTREPRISE 203-T STÅL OG METALLARBEIDER 07.10.2008 TILBUDSBESKRIVELSE 203-T STÅL- OG METALLARBEIDER INNHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSDEL SIDE SUM EKS. MVA 25 DEKKER 2501

Detaljer

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER

Bodø kommune Vollen midlertidig kontorbygg KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER Bodø kommune KRAVSPESIFIKASJON BYGNINGSARBEIDER 18.04.2016 Side 2 av 18 INNHOLDSFORTEGNELSE KRAVSPESIFIKASJON SUMMERINGSSKJEMA 4 1 RIGG OG DRIFT 5 1.0 Generelt 5 1.1 FDV-dokumentasjon 5 1.2 Framdrift 5

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - UTVIDELSE SENTRALLAGER Side 17-1 I dette kapitlet er det medtatt Isolering, falloppbygging og tekking av tak PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg,

Detaljer