" ^/f P. Avt** Jc^ I. St. prp. nr fwgrarsdepartmiemtt. 7. OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" ^/f P. Avt** Jc^ I. St. prp. nr. 23. . fwgrarsdepartmiemtt. 7. OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover."

Transkript

1 ASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLI A St. prp. nr. 23. (1957) W. fwgrarsdepartmiemtt. 7 Avt** Jc^ I " ^/f P OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover. Çf'fff j) t^fcujs ^J d&^t*«*. e-iyte^itui i i

2 ( 1 UlIrU^I-LMfjif'. nullit! * Innbohfsforleguelse. 5âlc Ï.UtbyggtDgavForgwweifromUl 1 (tag IX, Otl^lll 1 Hy t T onj FpTHFBret 1 Aimft (ramovat.,,,....,,,..,.. 4. UJ. HoT*dpenW6r I SjftfMoUida» Iltredntog...,...., JJ A, InnleànlDg» osa Nctfç«straifltflafce stilling eg betydfcfeff. gm Nato. ö B, V4it appç&ver -. " <. 5 L Pri&alplelt»,, -,., Z. Dft pmkltefc«oppgaytr.,-.,...,,,.,...,,.,...,,. 6 C, HqV Efl retjlmflillbj b r foy.tat zp Ilttairq fm^i&fta i AraHft fhmlovcf,,,,,..,, 6 l. V4it ttartttentfe forsnr...,..... B.fflrsvaretsorganisation,...,,,,.. 6 tetdln^auftjer tor DKMterstBeHn^ eäalttmsmtijg, tilpuslng eg konsojttci-lxig a* forevartfs muuuiïif,.,,..,..,,.,... l, Etterretalngs-og varallngstjtacstca,..,.,.,.,,..,,,. 3,KocmnacrfoQrdQfngeli.,..,.,,, S,Stt«adebwodikap.,..,.,...,<..,.,.,-.,.., t.lkmhsertagabaednftap,, -.., e,,.,, - & TUpifl5Iiiy;tu >4..i G. or nyo vapen..,.,.,.,..,. -.,...,..., 7 t PFfprttadBE 1.. «8. KVftMtet og rtsjotïfcîlmtrltig , , SouMnondfag ov SJtfaerandas aynspunlcter,,....,..,..,,,.. 5 H, KontUrer av «t fpntnargprugmui for ta &-&rsperk>de (HT ),.,...., & 1. JtmladDiag1 genftrtit,.,.,.....,,..,,...,., FeraIag far dt «nhdle foravuraji-cmt vl. v....,..,,,...,»,.,.., 1,0 3. Jtortlgolbgar JonJtsatt av SJefoonKift i JftmlrfXtrtOdefl ,.. >,. IS 4 Fowvnr*flefKtrt«numlets anting over torbrahttt I S-tHpftrtoden Iwuteti pi SjefsseuniM /oretay Ul ixidajeu:.,.,...,..,.,.,,....,.,.,,,..,, LAirftn budfljeulftlft.,,,. 12 e. Forsiersdepertemciatets anslag over fortortiket 1 O-ArspprtodeQ hasert pa laveste bodejetubta,.,.,,......, u IV ForavArdepartemeiitetJ jü eg- ttlrtdlognr,,....,.,.,,. 34 A, tsnl«dntftg OÇ bwtdretnlqgttlbjbt-,,,..,,...,.,,..,....,.14 Ë. Om SJeffttMmdM kotikrete fonlag Itl bouturer av «t JtradrsfM-ogran for Fotsvwst (U7J9S6 - $0* Ï&&SJ....,,,,. 36 3, PHû fpl«ll? s^ftsoater ,.,.,. ill 2, Den oko&omu&e mum*...,...,....,..,.,... *. 16 & Oin behovet tor prlodteiid^ ved tilpcmtag ** i samsviir med fottstattft hovedretntnçamftjer,,,...,».,.,.,.,...,,.... j,8 4. On FftTftVaMtd organlsjjon,...,, On perwaeu.,,,.,.,..,.,,, ,,,. Ifc d. Om gtbkrltftdogabtyrfcen og tjetkstetidc»s lençd? î. Om rep^l^ooio^dger.,»,.,....,.,.,.,, -r-r. -, ft 9. Bjtj- &nieg.,..',, '. <...,..,.,.,.,,. 21 t ôî Om ^iifttcrull ot (ftcayiilihptr.,.» s... *.,..., M W, Krtn&er 1 (Jet luttera Corsvor ^, '.,,., , Forslftf ta ßOdrmpör 1 (H 1 SftIdanaJoft Df v&tocuior,..., 36 ' - TUiAtflftg- i.....,., ,,,. 29 î»

3 O O. i ip, " v ForeTOrsde»arlemciitat'> St. prp. nr. 23. (WT) 0m bovedretiii pg^lmjer for Fonvaret I àrœ fra mover. (For «Irait av statsrid JfiIs H and at) Tffahftt^r fra Forsv&rsdepaHem&ftet 12, janttar is67, gtäfcjent'vedifrcotpriitarepenlen«jcunme dag- I, Utb)^bgei)ftvForsvaret ftamtil Idag* UthyggLngetiavForflrraret 1desistefem fullfertenkeltenye tiltak er kommet (¾ liarakjeddetter rttaiöjfalmjersomble s&ledeaerdetvedtattflerenyefeltestinaiulerteantagg (ifr, Stparp, LKorge TOtttatt avstartipget ijuni1952 nr. m for IÄ2 HUBt- s. nr.250for1952), t bl»a.on nyhofedb'aae formarinen, FlyvApiietutbyggeanäutorer Detbledecganglogtoppetforsvaraprogramfor3-ärspertoclen , Frogram- met.p&.dentinne*side «t ftcstegang&tlenef demstyrkasooavarforutsatt J3-àraptegrain» met ion so«iedd i mplminnefigatyrfclagaviiat i te* îhjeret),inklusivesysiartioerietogluftvertiarthierlet, 16mÂnederrootfomtaott i OSfeilesforsvm*. Form&tetvar euedgft à «käse «tfortvnrder-detyattat* Sï»programtiiet 18in&neder utgjorde Jiensymtildenbjelpvjlttumeregaeaied F^rsijrarçta & stadig tjenestgjoreodfe personell, f&nteitfra, Programmettoksfkte &eta- inklusivesivile,pmfag 6000.Pr. Ljuli 1W6 Iiteratfc alifetberedskap iiredat-vihndde vscdettltevai&kdetallocal^gig300. nulfgbetfor âholdeetaögrepinitijvi Akk Pr* juh IWltil30.juni1999ordetgâtt mobitisert offajejpenfravireallierteinuma medumlag 8400miiJ.kronertildetmilitare 4 torn* GjetmomfeyxfiapayEeQesfiiusns^ forsvaret, ertsaideggiitovervireegnestyrkerabehov varforméle* àjcggeforhofctenetürettefor p&körtestmutigtid 4kunnetaicootbjelp Norskegeninnaftts,..,...,.-^4300milt. Sr tttenfra. EtaUtertkomm&odoapparat 0konomlskstattefra med Sam- r sambandforutsatlegutbygdsilkatdeteftefetivtkunneledeegeamordnenorakoogalv* TilekottfraNATO^laadeaetit - S bandsstate&e A200J» * erteforavarsstyrkerinwmfornord-kommaadoeottnauslertebyfigejtfograni I, gjemuumforlagnvdetf*ïïes- QjemtQrnferiogeAa*ä-taprogrammet er Norge o -, > > Wittforslnket,og 1 detoogetitalrtaksom Haterkllhjelp 'fra Saihbandestatene og Kmaaâa (Tilwer- erg&ttetters-ära^erkdenaotlepardetar* bebtettfidereettet de musotnvarsstt. met) 'fttiù*^ -Idag-er-juosrsnmet idetaltyeaaitugt SanOetekoatnader^,.,.^ mittkr. V&reegaefOrsvarsu^iflerfonkfcraeg «life p&4r {ahatall imilj.kr.) S sa Sl M-ES SS-SS Brutto fopbvars utçiftar W3 \ 1115 BW Karxikefenbmo*t8 ^ ^lo sa. s».- SSS Iigt inlihfitk 1psl h iàvn^jon^liniitekten 2fi A4 3,2 Brutto f o rs v a r a bt v i 1 niitçer

4 frtirilwtf it i s -!'fi HifH - Sr. prp. nr* 23. OnjhwfldrtntofltitjeiffarForev i 1 Btter bvert aona programmet Ue gjaimonifert bar utgiftene til drift stehet. 1 IflM-56 ti drlftmiigi/td»e pi 720 mlll kroner mot 320 mill. Jtroner fem 4r tubake. Sn del av denue efcnlngen sfcytde* pris* og ImossUg- Bing, men <fe& vttcttpte grtmn et et peraoneuorganisaafrnen «tier Jxwrt er Witt Jylti beredskapsstyrkene her «tt, og ntgiftane tü kost og Mier, tveber Og materlehvedlikeboîd bar dermed stehet automatfek. 11. Udediiinger oui i arène frmarer. Foranledtget av den Tn^'tort» 1^*? 1 ** utvïkling (atomvipo^l gtyrte og styrbare Y&pen, alle ötega elektrontake bielpemidjü? Og de» widere utvikliitg av de a&kalte konventionelle vâpen} bar NAt t O etter frmfatffihfr studier justert den feiles strategi. Det ta* sikte pâ 4 binäre krlg ved & holde et fortwar sota bar en elik evne tt] gjeng^eldesde sdeîeggelâe at det avakrekker en nutit er aggreejon og ä gjemtcooftre ^t framskuti forsvar w Vest-Europa em det tlkevel skulle bit angrepet DeterntarbetdetplanerierfeUesforevaret I samwarmeddmestrategen, Belnrggerpl at <1) AtOfBVipen Vil bli ayttet ttl fournir dersont NATO-omrädet IAir angtepet, (2> Vast-Oakland yter et bidrag ta det feiles rormr. (3) MftdlemolREdene opprettholder ein for- BnA videre bar NATO's' mlltoere Jmstanaer gitt generelle turadtnger pè boe Ieogre stkt med Iienayn Ul ttljnsbfng st feuesfotavarets styrkar tit den grturaleggettde ûtrategi. I irsoverefkten bar de enkelte medlensstand firtt tilsvarende tllradlnger for de nanneste irone. Hoa osa Anr Csrst et utvnlg, nedaatt av Porsvaradepartemetttett Jfaravaraprogvamntzeiget (Beyeaenutval^et), og aiden Den mhcrale sjefsueminàa utredijft og vwdert bvïike konaekvenser WATO-slrategten og den tekniake utvimiag ter fft for yixt torevar, FoeflvM i SprograBiiitvnlgeta IUrAdlnger bie. basten lärlaenth ÜJ nttatelse*!] âjefen for FomamtaSen of foravaragrensjefene- fin av foriivlithgrebid"fpne Iant Qcke A kraue gl aih tlmuiaing ttl ntvalgets tttridiiiger boldt med de aatydede btristjettramtiw for wdkooimende forotaisgceai, For â f& et anmstemniig mmteert syn med henayii tp forevarets organteas^ön. og aammensetauig l Arane framover, ga Ifoesvarsdepactfementet I januar 1956 Sjetea for Ffrsvarsstabeti i oppdrag mouaea med torsvarggren? sjefetie (Den sentrale sfcfanenmd) 6. utarbetfe et forging L al m&te, Ay «kurvet til medlesk" «Det er maktp&ligganda â Iegs^; for Stortingef^en profkoalejob aom tiäker opfc> novedrétningattiiieiie (doktritïene) for Foravaretiireibefraniover. Sammen med disae bovedretiiùigslii)jeite bpr dat ogsi skiseered opp konturene av et forsvarsprogram for de nsrmesta feva AreBfc. J pfoposlsjonen vel det a& ennvidere bh gjoct rede for de nafklcerheufektorene som ssut ses -ejeldeade oe bebevet for en elaatlsk og gretävis konkret tttpaaejitg av foravareta orgluiisasjon og aanttnensettüng basest pldoklrtiiane og fem&eaktesen. for at dette syn ekel knnne T»r* av praktisk verdi for Reejerbteen mk det vore b k- ternt> dve. liege IniMafov de rammer som virt befolfcninfiatau (inklassene}* vire kommmiikasjoner, virt produksjeii«iotenflcal og tiï vertatedskaparitet v, setter. Det eitn videre ta utgabgapunkt 1 det foravar vi i dag bsr og bare reorcientcrc den omlesning so«vtl v«ere prakum gjennonrfnug i Isjiet av en femârspefiode sir en tar benayn til alike fiterer sou opplieciiightldiai for perrtmelr, nsdvesffig tid for utaiveiâlag av d«tajjert«blaiiert byggetid for faste aaksb m- na, Sfode- Ilg mâ ayaet pa forsvareta bebov vara priorltert > FTjrifriBffnnrffifi ntrednlitg ble fresnmet til Forsvnrsdepartemeutet 12, jual X99G, UtredttingeB er enstemnafg. I mote I Fnrsvarsridet lfi. Jon! la Sjcfea for Fofsvarsstabeu og fnravaragraisjbfebe fram og begfanitet nitt syn. SiefRnemBda gir fscat «& almkmeug vnrderibg av vir atrategiske atobng- og den meet saflasynjrye form for et aogrep p4 Norge* Dernest angir SjnfriBiimiwIn sine synamiter med betk^n til modernieering og ttfpa&riajf av foravareta organleasjon«e)«t'gjeuter sîlie sparsinàl aom tilpaaatng for langt râd er & kunne atà imot angtep med atomv&pen, itmfflring av Aye vipen î virt egei foravar, bebovet -for priorfterteg ög ra»3onalisertng, Bndeltg trekkee opp Aumtnrene av et foravarsprqgram for {F-tajperlodeB 1. julî joui 1&6& Om aetve anlegget av utrednlngea aittaler «Utredningwi tar nteangspubkt i en mrderins av den malitertemiishe ntvlubig og de alnänneuge Itonsekvensa- av denoeu Dei^ttM er ght en karaktolstikfc ar des mullge millt^pe trns^el mot Norge, p&regnellg bjetp fra vire ajlterte, vire vikâgœ omrftder foravare* messlg sett og oppgavene fof Norges forsvar, Mot.denne bakgruim og nt fm foravar vl har i dagt «r bdœudlet: )

5 IW Su prp.jnrç 23, s OtQ'JtoVudrstDlDftÉûijn 1 *or Fcii i BVKTVt i imße Jrwttcvct. JtovedretmagBlloieir for det tnietaare, for- «lag som aft 1 Jtis 1 L stûre'trekk, vil bli tatt opp ^yarets utbygging 1 Irène fremovec,.og tîl vîdere, dstaljert behandllng med d» milltntro kontnretae^av e^fargrareyr^râm tor S-fcra- m^^^eter^orait de frlïge 'bw^jtforélag Videre er SffcMereIt behandlet apersmâlet De-nraktiake Jmnllgbetar for 4 gjenaomfere om bvor langt man med krafttak pa retetwt dette Jorslag er.vttcäertf noya med heodyti tu kort Tarael vn krnme oppni itoen vesentlig vefaepliktfiiqassgi. tujräg pi betet samt eit Avrlriag dv v&rt beredskap t en spent uteri- biidsjettraznme som Sjefsneamda mener Wigger rlkepolrusk eitaaajoti. Urnen landete «fconomiske bsreevne. I Iqt- FrettBtillmgen Ear sbcte pà k gl en over- Inndelse med Corslaget & Ritt et beet müug «ikt med beosyn til bvw vi star qg hvor vi tiln&emct uttrykk for bevugnietger sotn anses bur ben. Forutsetningen bar v«tt ai aile for- rodvendige i 5*Arsperïoôen,> fil» Hoved Hijikiene i SjefstMmndai ulrednmg. A> Innledimig r oui Norgea simiegiske stilling og betydning, om NATO. Sjefsnomitda tar «itt atgaugepunkt i den milftartekniske ntvlkling i de «iste âr og Steriigr av atom- og vannatoffvipett som saameta med mrdleae til ntskt & selte dem im» mot do onakede aal aatae I veseotlig grad â ha Gadret dâu stminaelîfe strategiske situanjen. De state? eom har b&de atem- og v&ofistoffvâpen og mldlene til à ette dem inn^ kan rette OVerraskende angref) som 1 setvc àpltmgefaseh kan medfere katastofate odeleggetser. SamfIdIg pekes det pâ at ettoreom beholdninav atoßv- ûg vaanstoffv&pen ekw koa mon bcjl^r ikke se bort fra begreasete eventwelt lokolofraaistät nten, eller med begrenzet, bruk av atoittvâpeu. Den mflitertekoteke utvikuitg har medfert at de nordltge omrfeder kan f&uariig betydnbig i on strategist luftkrtg. Den antas I det vesentlige & ville gk «over hodet» pâ Norge, men dc&ne otvîklittg Jerer ogsâ med seg at norak omrftde kaa btf ntsau for overrasfcelsesangrep ufc*a noe varsel. For HATO er Itorsk omrâdç av strategigk betydnbig fofst og Ireomt for & sikre seg varsel om «trategiake Ioftaagrep og «om et fl&nkeomrâde b&de for AtIanterhavet med de vitale forsytiiagalinjene og for Sentral-Ëuropa. Dot régîtes med at boredfaren for Norge Hgger i en invasion med h fimkkk pk bel eller_dgtvig.«fekupa5jatl Det blir da ikke Hoc mil i seg setv A anreite etorst mulig tfaieggelsa, men & iitepre framstet som tar stkte pà raaltt ft bryte ned vâr motetand, stattet av den atomftmeato som an«e mntfg og twdveodlg for ft nâ dette mûl Samtidig pekes det pk faren for augrep eiennooi luftcia mot cpvlk oç mînttere mil av aaartig betydning for laadets samleda mot* ata&dsevne. EyefBUKmnda aaden^ker at fra et mhitœrpolîtlsk ^ynspunkt er Norge helt avbenglg av det vestuge samarbdd 1 KATO. BC forsvar av det öinfeng vi bar i deg er kuti mulig med omfattende tiiöp fra và.re allierte. I tilfelle av krig «il Fforgea sfcjebne kunne bli helt avfaengig av NATO's en» til à gjennomfore det planlagte framskutte fot^vac. Sjefsnemntb pefcer i den forblndelse p& at om stxgrepet kwiutr 0YerrasKende, tü det Ihke vdare allierte atyrker til atedb pà narek omrade. Med vär otaatte betiggaihet vil derfor verdien av hjelpen fra v&re allierte avbenge av vdr egen innsats t d«n ferste kriöske fftsen mntu statten 1 ferate rekke t lnften og pi sjoeti kan gjorc aeg gjetdeade. Sjefaoanmda elntter seg til og bygger. ntredaing p4 NATO's fefles stnuagi og de fet- ' h?e ploneac sota at ntortehlet 1 samsvar med V i Cjciesixatagiake firunnsyr», B, Vârt forsvtm opppver. SjefBDemndtthar^amooenfattet slttsyn i endeânkjoti avv&rtforsvamop^garer. Av definisjonenréférer««: 1» Prinaiplelt: lfred 4*ïyte et sparst miijlig ApysW U^rft S til & n& NATO's prtiniere mil î fersvarspolttlkkeii à hladretrig ved gjennom et permanent, effektirt JoraVnrsberedskap à det klart at multg vjepnet aggreajon. ilote vil kunne fçre fram. VÄrt «set bcredekap mâ vœre beat mutig koonfinert hmen NATO's samilede Lbar&dakap. I k r l g h via NATO lekeyel a^uhe hu angrepet & yte et stent malig bid rag th forsvare^^v v&rt Iaad.^ bwiastbetea em: At forsvaret av färt land i fsrate rekke er et uaejoaatt aasrar 'og- at enmaksimal norak fangats er Tnnit Vellingen for at vàre stone aiderte kan yte bjelp til foravar av v&a iettîtoritim,' som strategiek sett er viktfg for NATO'» Hlmlrrtr torsvar.

6 De pnmske t Bofedmfikt for virt forsvar mi vare & be* jetnpe Pendens attgrap mot v&rt land sâ Iftagt frafiiakjjtt #m mnug, De ptaktiake oppgaver vart forsvar da vil- buatutat overfor, kan i bovedaafcen deooereg fluk generelt: ä motset&e seg invasion gjennom Inften og/eller om- sjeea med krsftsain&iig Wf Jorsvaret 1 vire strategfek vïkttgbte ontrâder. I Uifelle av lnraaion ogaâ over landegrensen gjelder tilsvarende» h yte et beet nwlîg forsvar, hik)udert «ivil» forsvar m v(> mot angrep fra fly og/eller med Htynte vâpen, med kraftsamling til beekyttelae av mil som p& gnsan av stor betydning og aârbatfeet mâ gis?weriig hay prforltet fra aamftumsmesslg synspunkt. â stkre vlktige «maferaelsporter» for albert hjeip OMtvner og flyplaaeer) og vïkûg trafikk längs kysten» i yte» nâr det kreves, störst mulig katastrofehjelp tu det»ivilie foravar, ferst og f rem St SivQfofsvaretf Se^ «r ikke tauug for oes atatt & trygge vàr bfljitffti«ftâte et]er vire forblndelseslinjer mot angrep fia. en atomakt- Tryggtng av handelsftâten Jni derfor skje 1 samarbeid med vire allierte, Handelsflfttens krigsorgsiifoaçjon og eelvfoesvar attfler oea Untdteetid oppgaver som mâ loges for at den sknl kamne befares og virke efftkttvt î Jrrig- Oppgavette for de ^ivoe»ejrtorer l foravaret farter 1 bovedtrekk i tre omrâder 4 begrense virknittgen av angrep fra Ittftec med moderne vâpen. â opprettholde den samfunnsmeetige virä- BOthbet aoaiei er nedvendig ïortoiaifovsvaret. â opprettholde fotket* mostaadsvllje. C* Uovedretnîn^Tipjct for dot mill* «tare forsraret -i Arene fremover, 1«Vàrt Mfrrgwfle farsvar«sjefsaeiinida pefter pâ ai det fra IfiiS og främ tn i dog bar 4 skjedd en meget raak oppbyggnrqr sv vârt fovsvar, erhielt Jjteren og Hyvâpaet. Siort sett er den'fastsatte mèvwit ting nâdd kvantitativt, nten det ar frentdelea svafcljeter, def gjonstâr betydelige bygge- og anieggsarbfiider og etter nfigjeldende planer ogsâ materfoflangkaffeteer og opplegg SJefsnemnda anfecer at etter at 4ea alvterende mâlaetting bte f&stiagt i det vesetttqge i er det blltt mer avklaret hvilke oppgaver Iferbten vit mâtte ddcfeo i det samtede forsvar tnniiriffit NATO, os etfaer-dens ww^ng St, pip. pr. 23* 1 FonAw«l 1 ireoe t m bec det ved justeringer j âreae franwver Iegges relatlvt a terre Tefct pè â jytyrke Uarinen i forbow til tfdüfere. 2, Fotsvateto atgemaaiijo*. - Cet er Sjefaaemndaa oppfatndiig at vflr taverende forsvarsorganlsasion 1 hovadtrekk danner et aoltd gnimilag for videre effekthdsering* Noe befcot for en revotasjonerepde stmktnrenddag av vàrt forevar er sâledes ikke til stede» men en justerlng aotn feige av utvîkhngen p&'det krigsteknieke og strateglske omrâde mà gjennomfere*. Demie jiätering i palet med üdens krav som alt er Izmledet av forsvaj^rcueae, mâ skje gïadvls under heoçyn tit at forsvaret Ul eithver tid skal kunne i ftutksjon om Uedvendlg h r Hva son) kan og bar gjetmomferes i en 54rsperlode, er beg reuse t» Foravarets atmktur mâ imldterhd v^re under koatiamertig vurderlng til enbver tid, SJefenemoda aufoter eon Tidere at Juafceringer av forsvaret ferst og fremst mâ ta i be* trafctning: a) Vàrt ntratte *tmbtç som kr*ver en soirllg Corevarstnnaats fra vâr side for â IcunEte mate den alvortîge og ayebtikkelige fare aom landet vil stâ over for ved krigeatibritdd. Vârt Bflmlede forsvar og vàrt stâende beredskap mi V3?re âtik av^aaset og avbalanaert at det kan mote den umiddelhere trussel cg mi ha en âûk tyngde at atigriperen triagea tu â cette i gang «terre kriggoper&^oner for i nedkjeanpe det. For à oppnâ dette, mi vi afcseptere en vise risifeo i de omrâder hvo et angrep or mindre «BJinsyntig og iallfalt ikke er en umiddelbar truss e3, Betydnlngen av dette forhokt understrekea Ved at vl ikke bar allierte styrker i Noige 1 fred. b> Sawtrbeidef i VATO som forplikter oss th â hlndre et framstet mot veat gjennom t»rske omrâder, og vider«krever at vi forsvarer oes ^Uk at mulîghetene liggar til rette for â ft alliect Jijelp tfl rëtt tid og 4 rett»iea. e) Dm ItrigsUiltttizJte ttfidttfanr eom gjar det Bsrllg pikrevd at forsvaret gta aa ebk stmktar at det kan'motsti angrcp og beholde ein JiendleCrthet gjenttom den ferstd fnteitse krigsfasa» Vârt aterftt deaentrallserte mchilwiertogaaysteib svarer godt 4JI dette hnv.

7 O St pep. nu O Videre mi de moderne, stride- ogthjelpemfaller i mnugnieetrekniog aefces iniipasset i -vir egen forgvafeorggnfawtfoii*,d)>p r Ji^ btgrexteds rvsmtrwr, eomkrever 1 en'idsrpriorrfehngavopf&avene <fgeattonsestrasjonavforaväisälti&eiiefor i 7 metedentfendtligetrneeeätidlîgetmalle: ViderakreverdettaforhoJdaitJatfdetsna* tnrtfgeforsvarsvilkkrutnyttes,at ftiravaiela kvaliteterbtjy,ogatedgjenaoarfartraejontllyringtlfc{ *V*Si D.KrtntngijJinjV fprsikodemisering 1 fiffefclnismvsftupaesing ogkotteoti«sionstfenästa, doing «v fekt&rels mâleetticg» SjçÊttlemndatrefckeroppfügendeelmlnno IlgeretntngellnjersArdetguelderjaatering ogkonsolldeiingavforsvaretsnuueetthif : X,Bttemfciing*-egvanttagstjenestai og aambuod erviktjgforttxrdtdngavettuasjooentuen-terielïftvertid TIdUgatmttligvnrael noaagreper-enfortrtsetmngjoretefefetivtforgvto r h Effektivisertngenavettcrretningstjeoesten»utbygging ogdriftavvärtvarstloge- oeaambsndasyetem opevervüldng avmullge imifallsunjer for overraskendeaogrep mâülleggesaktvekt L deiktermeefa &r, ' For 4kuimehandleretUdig oeetfekttvt pi grormlaf av Tarslingwip mldemeddav komme n door g a n i aa s j o n en med tfberende snmband aomernedveodlgelorjedeieetiav -vârforaverainnsats idenferstefaseaven krig,vûïrôetablertogfunkftfeiisdyteug ialoe krlgshovedkvartexerallerede 1fred. 3. BttenJf beredakap, Denrelativefotskyvabigavfatenforover-vApenraskendeangrep motnord-norge mif& toosekvenserforavbalanseringavetyrkanejivta detsamledeforsvarskal hanyilighetfor à lamçppeaveïx.sahigfweliggef,detet marker*bebovfor 4 etablertetetiendebaredskappàsjsfronten ideonelandadelen piper* matentbasis. 1» JfapUserfiigftlttredikep. MobiUserittgeorAiiagenog mofttksertngstlden miavpassesetter dm miahh Are. Mo* biliaerlngastyrkeoe mi omnedvendigituime kjempeutenytterl{geretrening.deter «Aerfor nedvendlg medbyppigerapetlsfonaevinger.. < >-. ^ IQpassing w atemkrlga&. Artwldet med i gl forsvant en eltk^^trnktnr ai "def lun maté singfcepene m«d kjetnefyaisie vap«r]4paiäjgfifaseto av en ktig nteu4i'tff^e ^fn haüdle Crißet, fer i gang og mi fort^tte i ekt omfang. Den forelîggende fare for maasœdeleggeke bide àv»lutwre stytkei 1 og anlegg^ Jtthit av kommnnlkosjonsmldl^r og andre Installosjoiw som stridskroffcene stettei 2 aâg til» tûsïer: at en TEone&rfmt spredttfug avinstoj] tusjouer og'oppaetninger gjsnxtomfaha a& langt dette er forëûiig med en effektiv innk^jotiefte^ og at a&keg som er vitale for for» sparet sikres og gle an effektiv repnra- at forayntng^r i nodvendige mesgder leggee opp i de SanmsyiibgesOpet l O^Oneom- Eiderp sttk at etterforayning* tkke tu v«re nodvendig î den fovate Itritisfce tidea» at det flimea en effektiv, utbygget réparasjonat eiieste for vire tpnmnnnikasjoner med nedvendeg Tteervcma- at d&t fimies alteraattve mnligbeter for lo&lng av forsyninger «itenfor de etorre bavner og til dele utenfer kal, «t Zufttrauport bltr EiQaft oket wlct UI foüflytnfnger yed at v&rs slvlle tufttrànsportmidler lilfr fbrberedt utnyttet 1 forevarets tjeneste og at beluroptere kan assistera vire stridskrefter p4 land og piejtwrt, at aanltetaorganene Mir ätiueasjo «! fer 4 bunne behandle et betydeug steril antsq mil&cte e&rede enn de erfuribgetall ea tidllgere bar bygget pi, at styrkene utnistes med hsskyttelseaiidd- Jer met. s}titieigsvh4mingane av atomvipen oe mot Idologiske og kjemlske atridamdd«1er berander g&ssmasfcer og Utatyj b for pivfeingr og mällng av radioaktiv etrânn? samt at alt mihtatrt personell igis Utatrakt «Velde I rpasswe ^omvaretutak mot ABC- at militate etyrker bllr avet og atxnstet for & kunae yte SitiUom aret effektiv bjelp 1 katastrofealtuaajoner. Ianpaasliig «r nye Sita] vint fdrsvar ha den üoäveüdjge alagktfift> bor nye atridsmidler InrmjhsBWi i vir organiaasjoil ^prneeybtske vi^en es for tiden uteiifor TOr refclievidde» men vi bar puerede n& forberede osa pâ A kuime ta I mot og utnytte atomv&pen for taütiak bnik. I alle tilfelfte mk vf Mge *e it P^ i ^ vice atyrker 1 fellesoperaejoner. bvor ^ne vàpen kan bd brukt

8 s ; M pip, <nrz 23i IWT Omlui nflixilmfirilnjnforfocsvaret iaxaneframover. ativlrtlarubstrategiskobetydningerekt 'stärktbi.a, somiisigeaviutfiklmgen av deninterkontinentalekrigfaring medderav Styrter v i p e n Aiwfinartde kan akaffgs gty ei^bred pîaps i vàr forsvarswgan baaj^u tin» laretlggetade shuasjoq tuf^ö; Iierunder pränar yékt. p&. anssaftelse av. sty,rje Vfipenfi for luftforatara/ormal yorfr^edelser, i foret e réfcke ved Personsnopplariiigent mi settes t gang si enart som mahg,- Dé» ftfcte anveadelse.av elektjç.nlkkçn \ mod.er'ne ItrigfBringt Den èbte bmh av elektroniske hjeipentitiler med IitttytUng av eraakatanbstekaikktti i moderne mîutere enbeter tedar, rtâioltejêr og annet sambiad, KtentlfiseifagentlÇlarttL.'v..) gjer def nedvendig at ogsä virt forsvar forbereder seg pi elektroulak krtg&ring. IElefctroniak krigfaring vj] «1 tlttak for à tiskadelîggjore motstandernes elektrojiîake virkjmid- Ier og thiak for è sikro at cns egoe virkemldler ikke lamniee eller uskadellggjerea. Pctevtteriag i Knn Ved eft kan sekvent priortttriag og Ison- Bentrasjon om â'e prtm«re oppdrag kan vàrt forsvar lose sin Oppgavet SUk eom fwhow«ici er i da mi virt stiende beredskap gis forste prloeitet i&netk det mftttere forsvar. Innen det stiende beredskap Iegges bavedvekten pi de. Etyrks i som bar de sterste in ti Hgbeter for i sli m pi et UdHgst rnnliig Udepunkt mot flendens mest sirfeare punkter under bans hovedangtep mot vire viktlgate omrider. Indien det aamléde tnobiliserfngsberedshap k6mmer sont forste prlofitet de tittsk som hurtig kaa Htyrke det stieade beredskap mot Inva^fcn.. ogr laftangrep og aotxe gjatogangene th vira stetigste bavaer. Vire begrensede Btyrker tflaier videra at leeidots naturilge fonvaravilkir nyttes ved utê^raht brijk av QelMlekningt fdrberedt «de- Içggelse av komntanikaajoteer off forsvar av eperr&tiuuiger* A Kvalltefr og ndjcnauscctag» ' Kravet om kvalitet og'raejonaliserinç mi vies sacrjtg oppmerksomtaett Yrhcsofementet blant virt peraoneh mk vtere tustrekkallg og vel kvelieteert, ogogsà det tefcnisfre m DJe innen foravarri. mi thgoqtowa for i kumtr dra full nytte av dett krfgetekntefce ntvlkttng. Tjanaatetiden mi, v re tuatfekkebg til i gl Mt effektiv utdaïuiels* :0g ItQ i gl fulivotdi» bendakaç&enheter tit eohyer tid ag for effektiv betjenw og forsvarltg Vedllkehold av det Komptisecte tekn&ee materiell. i^en nkvj»rende'lengde av, farste^aügejtfefestcn, Tqa opprettbotdas. Snattnenfrey av flliifiiniiiaa wjanf li<n at fctyrk«av deüi'karakter vt'har i dag er netfvendlge for 4 yte btdrag iil i Undre kr Igt fatgendeaktfareforinvagou, at etableringen av et sterkt nor&k tava- «jonsforavar er Itelt avbengig av de^ alt L- erte materielle og akonotnfalye samt des direkte Qg indirekte mqttawe Jijelpent of kan derfor ikke.isms Iaolert7 men Ustten rammen av NATO-pakten, at Iaodets beredskap mi kansentreres om de strategislc vfktigste og mest tttsalte omrider» at kravet til kvaütet frem^eies «r a«rdeles viktig i betrakitnlng av vir imderiegenbet i forïxicd til motstàsderen og fordi det KnUttftre matertett Jsllr mer off mer VekiüJ& kompiliert i «in ftlnimiiih^h^i Videre sieri^ InnfsrifigeA av kjen^ystske ir&p forsrsaket belt nje fadksjooer og bar gjort UdItgeve futtka$ctner vanskellgera i ntfaro, - at virt fortryar pi alle fetter mi tilpasses tfl a^omkrlgeaa Vescnt s^v om vi Ikke selv disponerer alike vüpen» og at kontinuerltge studier ianen omtidet de nye väpea mi fortsetta. Dette innetwrer M1 a» effektiv I- sêring av kommandoapparatet og etâende beredskap, apredntngr av atyrker og instatias^oner, omîeggtng av f orayningst j etiesten* akt vekt pi -sanitetdwredskap og beredskap mot atoniangrep samt biologist og Wemiake âtrfd&midler, og et n«t samarbeid med de sivile sektorer av totalfmrsvaret, samt forberede imtpaaslng av nyo Vipent Dette vil dog ikke nadvendigvis endre Aet muitare forsvnrs wgantaaa^ons' t&eaalge straktnr. at innpeealngr av nye vipea t vire sliricor Scke vll bety det nmme som en erstatnhtg for deler av dem. at betydningett av den elektronîake sektor bar vœrt og vll bli etigende og danner et liovedgruimlag for innpasatng sv atyrtc vipon.i Det er derlor oedvettdlg à styrke det etektrotttsko mllj» i forsvaret^ at de odeleggefide vîricntnger som de nye vipen kan fi pi den sivile samfroinavirk- 1 Sombet krever at effektive mottiltak blir forberedt, tttvikllngen av det sivile beted- J skap mk derfor skje i takt med det millluere forsvar- Eb utatrakt afiftiriaro? fra milltar side vil t» forberedt gltt Ut Sivilforevarët i k»tastrofesittmsjoner, at en godkjentr plan for forsvaret pi. lender eikt er n^dvendig 1 for en f»st ledel&e ' og drift av forsvaret, tü Irks ^for de nkjeate Ikktorer bédé p4 det immtacpolituke og mi Lit*rteknfake felt-

9 St. p^vw 2sM OttV tovtdntaiiifjuiifcr for Pojavwcf I-Akm fnurfjrrctv E, Koivtprerar.tLlfotçranjmgniit^r. en 54npeifode, (L jdu * jnm 1963.) 0:- L SieifbDemitda frembolder at' det ear ftsdvimdlffaicd en godkjeat plsn pi Lenjte sifet for k oppoâ «n fast ledelae og drift nv femvaret til ttosa for dai ua Utkerhet aom gjor seg RiWdejjfle bide med bensytt til nye v&pen og med bensyn^ti] den miktierpotltiake og strategist kuasjon> 1 stammt med mtt generelle og prinmpleua Byo som er refera-11 liovedtrekk Ovenfort hor Sjefsnemnda derfor fremmet chontvrer av et f<srevarsprûjrami for Ç-àrsperiodfn 1. JttH Jnm 19*3. Budtfettfret 1057^38 er Jorotsatt som en topasnlngeperlode» SJefsnemndn anferer at de pr&ktlske nnillgheter for & gjemtomfere programmé er neye vnrdert med benenn tü veroepuktemaasea eg Ulgang P& befal, Qg at det er gitt det best mulig Ul- IUermede uttrykk for de nadvendlge berilgnbtgeri5»&rgperioden> Programmetbet^giiee som et tittrykk for bvor vi st&r ogjbvor ih bor ben. bet er fortttsetaldgen at de forslag som er fremmet i store *rçfck tas opp til detaljert bebandilng og utredning i forbindelse med forberedelsen av de irîlge twlsjcttfoalag î ç-ir^period^a. Sjefanemada anforer at det bare er tatt apite pô, Jnsteringer og tmdve&dlg konaoudering inaenfor rammen av den itimerende styrkeiiittaatsj som rgpresenterer et mlnstemî] av müitwre atyrteer* Det fremholdes at forotçetnlngeit for forataget s&ledes bar vert at den utenrikspolttisko situation iltke antes & ville ütvtkfc aeg silk 1 lppct av 5-&nperlod&t at dat vtl. bli bfthov for aterlige tfltak for akuog av virt ordiniere beredgkap. ' 'Det tas I fj-àraperkxienfisret og Aemet eiktn pà oke kvaliceten yed de nftvarende oppaetiljnger, % fjflu de hi)rer som er til atade, & eke effekftivltalea samt A foreta modentteeringer og en defforenklingar,. Forelag av bëtydnlng ojm nedtutsjonef i n&vwende Mlsetttng er begrenzet ÖJ Xokalvernet, KyatartiHecfec og LuftvecnartlUeriet. De vfttigste fordeg em kvantltative tttvidelser gfelder Uartnen og kontroll- og varsungetjenesten, Btter SJefasecondas oppfatnlng er det ajtf&uitere Jberadr skap for avast 1 Nord-I li Forget tjtbyggî.ng;.av koatroli- og vaisllngsfcjenesten 1 samsynr med tur&ffinger fra KATO er gitt tnegët twy prioriteta) PeraoneU, 0kt tilsetting av yrkespersotiell anaer Sjafese&nda sota» det viktigste. ^Jddel IiSr bringe opë kampverdteii. av de eatelle enbfcter* I leipet av C-irapeciodea foreslfta en tot ai afclng 1 persownorganiaafljonen 650 faste betel bfvérveta, Vet 2000 gjelder Vervete mannsfcaper som vesentlig- vü erstatte ntefcrevne»enïge> Ogeft den «vrigè- ttbygging av perso* vfl I dkg en stor del çv ^hotet for teknink persbben delves av Vernepliktige som fär'ain qftdeintelsp bulènfor rammen av I^etegangetjeneeien^ Da ntdamielaen tü atskullg av ùrstegangstjenestee, og den fiante tid med praküak arbâd oft«mk betraktea aom Iterettä, Wir den effektive tttnyttïsg av dltte per-» Btmellet begronaet. Ordn^igen betyr en svsr belastbing p& fojavareta teknlske sfeoîer. S knge h vert nytt knu i de tekni&e tjeneater forlater aitt ^pen na^ de Ifen atea tc ba nftdd den onsketlge standard, vit de^ hikke viere prektîsk mttlîg 4 beyne kvolîteten av de eitkelfce oppsebünger i Iorsv^ret Bn bedrîng kail bare sl^e livis forsraret gjemiom et isoä Jengre tiderom kan fâ dra nytte av den utdannelse saïa gie, Ssiilg for PJvvi^wiet og Mari* nett er det derfor av meget stor batytfclng si det gia adgnttg ta & ntvïde ded fuîste jpe»oneu-- organisasjon og/dter bygge^p]pr et Vorpa av tiët er ogea ^t aterkt ffwfc* Ara müh»»' aide i etyrke Sd fäpte yriceseteoneirt i moutlaerbtgeàppsï^itlngébe for à ^rntmepske derea slagkraft» Dette eves stetig vikug.ibetre3ctiüc(g avôt det meste n rvftrfo^tfifirvttf fi rtir rriphl. Iléeriàgeavdelidief som ï titteae vü mätte Mrsrare laiutet toot j^esbomtrente Jt^rkeT med ài^et lang sanmtàtbçn^en^e tjenes^jbäk ' -il > V^ i

10 IO 1¾ fsp^ar. 23. OflihavAäretztlas^^nJcrfarSTHsrscat j,4r*hfrunohe. stfhio&a^1' '' ' ' SJ-.-rL'^G.iltf':,. ", " I forsvaret Aatitll'** Ver- 1 1 ' '! ' IBSS 37 jt l. Hte Sum HSrei ' 7(00 Mkriiea'i.."..,' "SSM 80c 4116 ityg&ui..." 7...: :...T.*.. sresi) row isoo 8 ara Kyatartïiflênet Luftvemartilleriet UM Heimewraet 22S 26S 263 Felleanvdslliiger ISTO Snm lg 378) at SQS ¾ 708 ij ldkhtdcirfitgqqplikttjäihskbcfal tg MQvemaplttttg«ftrfere. ï) ïvotav M ergttuls&sfcmniwhlat Sttntaeer.,(p> Byggnaatàtgf. ' s) OffiKEN I.'ft'fllo rekk4 «det talc anrv /ultfwintf av Som hovedrttttibgelüijer Ptilleg opp: A vedtattetilltik- D*röl kommr ut/wrelk«jikt^rlntf av krigaorganlaasjanea vea ST planer Klin torel Jgger1 men Mttü ikke bar ar Mkraften oe nii>bilitsten og "Mng «r TOrt vedtatt W. a. fer utbygging. av fora»a- BVtlsn ti( forfiytüidger uunfor vsg, jtyrfcrets Verksledstjeneste. fcantroll- ag varalta^b- Jbs 1v IaJj au,,, Jm1i ^juasre jjjutivmitjeue&ben, fcrlg^hovedfcvartwör of çperream- Hingen av ïjernety&ïske vfipen'og tttretterid«r. I ait./oraùett» tiye bevi^pin^r til legging av ttufaoidffle^dnvrjg for ißitp&ihbygg og anlegg pft om ag fhjo ïnill.kroner, sing av ny# vâp*0> hvoré* vel batvpapten w t o feuesfluanstert ^ n g stallet yrhesbefal I pentonefl-.... orgaxdsaejonen for t styrïe kommaixioap- J c> Materiell. parofet og kvaltteten âv Jpobtliserfiigsopp- I>e omfattentk materiebevençnser soçi For* eetnlngexie, avaret har mottatt under* VftpenbH 1 M r OSraiife- eking av beredakapet ved liypplgare aelv mpt hae vtert av avgfereade betydning foe den om noe kortere repetîs^mhpvingèrsamt oppbyggbig som bar funnet sied. Men materi* en sterkete priori ter L tildellng av personell etlot forbrtfkes, blir stttt og foreldo. Spers- og materi*]] til nwlxlliseringbeuhktene i de ïnaiet ou effâtatatng seg derfor 1 iiîta- ntsatte omrâder, geade grad gjeldende. endellg avgjeretee p&,')ûe*te ^eramàl ved- «Dèita er epeslelt tilfeue 1 Uarinen som stir rorende fredsorganls&sjonen aamt raajo* overfor at feebov for renplaaering av en bety- tiatfsering og safeering av denne* ' delig del av KiRe Certoyetk et bejtov «om vu at bale befalsordaiagen. taa opp til revisj<m Mt stärkere etter-ll vert, I Ullegg kooomer de 'for A sfkre aeg^ en kjemé, ay &vera yrkeanyskapnlnger eem utvikllngen fisrer mod eeg befel og bedre ifvklms^rt vernepuktig be* og E,om jbi tuforea forsvaret bfls det skal fai forbüstackraftig» _ Sjef^eumiita foriitsetter at de amerotaqske konkrete forelag medfarerî vùflenij e3 pprogram mer forts etter etter amtag Styrkîng av det et&cnde beredskap ved oppdesnmme retningsliâjer som btttil» l»de til den Wtiin^ av enkelte nye atotteavdellager (artlllapende drift og nftr,'det gmd^ pater^u. tfl leri,'nüddelstiinga stridevognâr, tnnge bombenye enheter, Vt^e typer Wt^rieD omcfttteb kastert). &e sutende brl^adene i.nord og aar imäprtid Ikka au ^A «ilii^ppw«jammeni, oppwttbôldés förovüg I Mv&rebdè omfiing; Biefanemnda bar derfor fremholdt bebovet for AntaZlet og aterrel&en av 'dç ÉnabDiserbare bonjpettâltig av de aixiefikà^e Cettavddu^er Ckombtnertè Regimenter) op]^ taveraitser. I alt er forestfrt^lwtilgidnger pâ retthomesaonani fforuteettèr enir^rntärivmwfflg SSO mill, "kroner for dette formai t nibgastyrke pa mann)- Personellorgaperioden. lümjonen atyrkea med ete?re aatall yrkesbef al og veraeptiktig lent befal Evalitet*n> dvs, A, >, L â mobilltet og elagkraft, ekea. Stridsutbolden-». FoMagfor de eataelte Cersvarsgreaerat, v» J ieteo flkes ved mare annitet,en r«qonalisert 195Î Generelt nttnlee det at forsvaret som helbet fotayaingat5eneste ag storre peraonetlreserver m& integeeres elik at de enkelte Iedd i stand for aile avdcunger, Inneatsen kovnentrere* om tu best muqg A samvirke og understottebver- fejtavdelingene, Lokatvernet reduserea. Ifcnamandoapparatet styrkes med en kjeme avopp-

11 CLASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLIQU O satt I Bombard..med fired.- AvdellttKetw -gis efct opplarlng i vera not kjeruefysiske r vâp«, Ftep e tiajonsevi uger for fa Itavdelingsos hvejt an net ir SS flsger, rtlaammeo 5 ganger, dvs. 119 dager for bvar mua, lor Iokalmnet 2 ganger 10 dager* ftredactfga&feaajonen -forenk3ea ved at VUiea og DfetrifctskoiBinaada Qpplaitd slits sasamen. De foxakjel&ge dlatiiktskommandoer gis o'ppsetning avpasset etter oppgavet»* Det tas slktrf pi i alayfe administrative enbeter fiû* f&ntedrsgimenterj i Japet av parioden. i b> MAfdflEN, -! Som bov<drotningalinjet stfdes oppî etyrking av det attende beredsfcap, I de meet uteatte omr&der, «kitig av antaltet egevtlige kampfartoyer, modfrrnfeering av avrige ekaisterende far* 4 teyer, ûtbyggîng ar basefcapesitetenz ^etter okslsterettde planer. VIdere styrkftfg og koüsotiderlnjr av perâonetlorgaaisosjcnen allk i <at-fcommandoapparatet og apeaïèlt farteyene fir tustrekkellg Og kveufkeert perst^ ikfl og allk at forholdeoe bllr lagt til rette ier overga&g til nye vipett ved i et«yrkeseleaentet im»«*i de forakjellige ' tategotier, f- bygge lit utdanneleesapparäfet setter ekeî? " aterende planer., Dof ko n Jt re te fors lag medf 0'rer: Styrkiiig av det gfeumlibere beredakap, dele ved en eking av antnjl utrustede farteyer og dels ved moderniserlng av fartoyene og vet? bruk av mer yriceapersomo. Utvjdelsene gjpeider fnrtsyer av ssrllff verdl for Invasions-/ inilftrtojonafotsvaret Store jagere foreslls akt fro, 5 til $ og fredautruatnîdgen fra Z tfl 6. Aatsll fregatter forosläa ski fra T tu 9, bvorav $ 7 holdes otrnstet mot n& 5. VIdere forataettea en del Jfertoyer akiftet nc da de i period en frem til 1363 vq ba n&dd greneen for aui Ieveelder og ikke lenger kan fyue sin piaaa 1 InvaafrHuforavaret* Totalt èeit vi] adtall fartayer i Marinen oka "med If jfleaoe auuh ut*ustede Jartoyer VU ake noe mer Det vil Imldlertid Joregä ren omkg* ging av MaHnen med Aterkere Innaentraajon cjm, de far-taystyper som er av Bterlig bestgdnlng for inveajoosforsvaret og for ^k rt ITg lav-fior* aytjlngsliiijene lange kystetk De fartsyer aom ikke er ntraatot i frçd, foreetts famdelt î L eg 2. reserve. De mkder som stir til r&digbet for opprettboldatae av reaervefliten, fbreatfa koasentrert om far» toyar I t L reserve som si kan moutieeres jjjieiet ^asfctt.ma^eriellvçdttketoldet av 3, re> O serr*a> fartayerafortslis ^begrtnset 4ü et>ml- Det fesse? meg*t et«vokt pk at domtye hovodbqaq. Hsakonavern ved- BezgHi Utfeygges ImrtigBt xanlig etter d^niviere&de planer fo* &JShafEedetfoKpntogejaesaige gtwnlagfor atyrklng av Marineiv En ntbygglag av MjarLnens operative baser i NoTd-Koise gia ogei priwîtet da dette er en nadvendig forutaetning dersom det ejomflltere beredskop i Nord- Norgo skai atyrke&. Ska) en kunne ntdomie det personell Marinen vil trengafori bemanne ytterligeve farteyer, samtldfg aom ydwtatementet pà de ni utroatede farteyer atyrkes, hü Ilartnena alcû1«r uibygges etter aivmrende planâr. Ai^effev««v et ( ( t ) FLYVAPNET Som bovcdretnîttgsunjer atiltes opp: T " J gjehftomfwring pk alia filter av en iate^ grert, balansert utbyggîng tu nivserende tilretteleggmg" av forboldeiio ved flyavdéllngene for è nä full operativ standard og for â knmie,konver Me til moderne materiell, ' Jj utvikiing qg siltnng av basfine, n, utbygging av ItootroD- og Vftreltngttyste 1 met eueir egae si vel som etter NATO's bei QY, justering og utbygglng.av fomyninga^ og vedukeboldatjeoeaten med. œsrllg vekt pi Forsynlngakommandeen, eking av fleksibulteten.sllk at tyngden i boredskepet kan varieres etter bebov, styrking av yrkesajamentet og tâlretteleg^ ging av forhotdene for bedring av rokmt- tllrettcieggliig <a.v forb<adene satmnen med. latftveraartuledefc for en hcaglktsmegniff insfaring av etyr^ vipa> i InftforavareL De konkrete fors Jag mfeäforer: C^ennomfadnff og konaotidering qv den fastsatte müsetüng 1 sem&var med de krav aom den seoere tids ntvikbng bar mçdtert* Kbntit)U- ogr vaseluge^ystemet foisläes utvidet. I dï KYSTAHTOJ j KRieT ifi^yfh ' ' ' Som hovedretnlngstiajer stule«opp: c^fnettboldelee av et «tieodo baredakap i de omrider smo w meet ntaatt for- over- CTakende invasjonaforsek, mullgbet for 4 etauem et mobihseringa- r p beredskap aom er av passet ettar faxen 1 -vedkommende ftiwym^ 4 1-»'* rj-ülpaseing og onilegglng av orgaaôeaejoit og ^mâlsetttng - aemarbeid -med Martnen, for autring av vira vlktlgete bavnet^t^^-

12 ])e konkret«iorsltfg t J SCpfp.<iur; 28* OrafcornketniklgGlinferforFOtWBnt-I 1 AntM nedlfli&r: Styftuiag av det kystartiilerisrtfsfcö forevar 1 QriofJordefi og ï NorA-Norea. j BefrthiImgfiverkette 1 Asae omrftder forestts utbedret, og Oet fornteettes opprottet enkefte nye batterlstitlmger Ft den»vrige del av hysteb fore- Blfta tyngte. fcatterter nedtagt, mias det pft den atmen side forelfte opprsttet en del lottere batterer av ssrltg betydoiog for bavnaforev&mt a) IXTPTVERNATCTILLBRIErr Soan bo*edretniagbllftjer stilles opp: eküig sv krigeberefeka&et fovtedrtag av kvaltoten i oppaetningeae ved Innfqrlng avmoderne, Iettskyts og ved en eking av personeurammen attnt sanertag sv materiell som Ikke bar enrfmelig effektivitetsgrad. Enomlrflginj avbvebesordnidgen kan ogsft kämme p& tale, opprettbokltiif.av kiwuakepene med betuyn tü gvakstromsfceknikken og aemarbtid med Flyv&pnet for ft legge fotfcoldene foravrig t,til rette for en freiatldlg fnnfering av stylte vfipen, De konkret«forslag medforer: Zteditkajon av de tunge batterer med ea tredjedel- 10 got* OtdDg I autan Jette baitarier. 0fcingen i antau Iette batterter gftr i Iersta re*ke -til forsvaret av Iiye ftpptsaâer. Dçt sotydea en araleçgiag av taftvernets m^it^fiii^^ftrwflrtftr med eodrmg av tje- Bfifitettden. Yftpnet bar i dag IG taftnedera iarstegangatjen^te og TU doger* ritpeusjooa- «vtnger hvert -Iredje? àr, Ffnat^angatjetieaten anfcydes satt th 10 mftneder ag repettajoîômdagene til 14 dager bvert âr. Sjefeflnniîr at dette forslag mft trtredea narmere og forealftr at den nftwende ordfalng opprettholde» inn Ul vida«. Med dm nye ordning vil antall oppsatte batterier halve res» men aamttdfg vil det i lapet av &4rsperloàEa kuane aottea opp et antall batterîer med betydelig hoyere c»bilibe tiig bered*fcap, Utskzfvntngsdtatriktene m'ft da gjeres aft BmA at det er mulig ê trefcke»nun an personeltet pft.open 4m»rr Nyordningea forotaetter en - aterkera fcjertte av yritespeesoneu ved de bat* tarier som aettes opp med bayera, motdßaer^ iageberedskap» L f) HEDdEVERNET jq Sam bovedretningsllnjer states opp; opprettbokung i aamavar med den opprianetige Idft for denn* organiaaajon ag tö» ' passing sltk at det om nudvendfg kan delta 1 kat&strofeforsvaret, ^r atbyggiag av et ajgfaeimevern med slkte rpft, <& Iaae oppgaver I den daguge overvftklng< av ajaterritartet^ 1»7 ; eventneu amlgtnnac til Hieran med traping '»av Lokalrenete personell/ Pe konkrete foralag medforar; u Hovedretnlngdinjeate aettes at i Ilvat innaafor en samlet personellramme for Heitnevemet pft otolflg mantk. Det vil.si en reduk* sjoti pft maim i forbotd til nftveerende atattmftlfiaulng 40m er pft mann. Heimevemets styrke i dag er omlag matin. g) FELLESINSTITCSJONBR Det foreelfts ingen ve&entuge organiaasjonseodtinger, men. tfltak for rasjonallserlng og eftt kapasitet aftr det guelder samband agr svakstremtiijeipemidter fotwrig, Jfarsvareta forsknlngslnstitiitt ag Forsvai i Ots felleanamhnnd foreslfte «tyzfcet pi gnmn sv den raske taknleka utvjkung. Det «amine gjetder Forsvarets sandtet pft gram av de nye etrideaodler. Ogsä personeuoppöetadagen i utenribe- og etterretnlagsavdeljnge*i i For- SVarsstaben foreslfts nttidet. (Alte tall basert p^ pris eg lsniringer jttai 1S50.) s W det vil fremgft forealfts betydcug kvatitative UtlMdMnger og rssjoaalieeriager av bale forsvaret og ogaft kvantitatit utvldefae ferst og Ireowt av Marioen og kontrolt- og varsllngstjenesten. ( SJefsnemnda bar beregnet at det vi] treoges Ariige beyftgnlnger (netto) pft HQS ipill. kroner gjennom P-Araperlodon+ Bnittof dvs. InkIuetve de felkaflban^erte byggsarbetdene, er be^iïgniagena aastàtt tit gjeaaomanltuig vet 1290 mill» kroner, l^ettobevugiüagene, dvs. «gaünnaataen 1 iimevarende budsjettftr (MSff 5T> er pft taill. kroner og bruttob&vftgningene pft 97 mill, kroner. Med andre ord, det fonitsettes bevitgnlnger som b&de brutto og aetto Ltgger omlag 300 milliooer over det nav rende Ieieu 1 de ar$te ftrene av S^ftrspertoden fomteet-. tea betrakteuge-bevflgnînger til-invesùrmge^ i 105& SO i alt SdO moi. kroner, kvotrav til bygii (nasjotfalt) W moi. kroner, b$gg( fdtesfmaiiderg 177 milt kraoer og til materiell* MwkafTelser gs mlll kroner. I det atete &r av period&n ( ) oftr pragrammet er gjenitomcart, fcmteettes tuffvaresde investotîngçr p& 142 milt kroner i aöv berav b^gg (naajjtk liait} 00 Tnif], kroner* bygg (feltesflnanaieit) 10 mil), kroner. MaterieJtanakagelser 54 mfflkroner, ^ordelingeti pft fomarsgreaieee i inbev«4 rende bndajettâr eg etter Sjefanemndaa Ioh Bliig i fremgftr av fatgande tabdl:

13 O Ofti-UaYedrctaioçsttnjck 1 foretoecvarat 1Axeoa {Alt i IOW kr,} TnBtitiriJon mr v. BudeJeK Pet. IbntPÏ ' PBt <1 IKZ' 9!) FellesinstUiHçjMieiie - COSSE V BB >00 a.7 27«829 34,3 393»00 Sl1S Uarilkes. «Uff 188 I&7 21*100 IW 21TS » KygLaitiIlerttt 32 sir 4,1 Kl 600 LuftvennrtOleiiflit...» Hetmeremet.. 231«« » SledJge formât under FarsvaiBdepartenieiltei 17(I6S W IS 700 IA SQffl çosaso IM1O ,0 VApent^jeipAVtaleii, IninimHiiiIeBSjMKrj botiger 21750' TOOO FeUesOnansferte antagg OTOOO Brutto budtfett «BT 400 IlSO TOO Nilto tibkiidft titenfra for MlesnibUieiwte airiegg Î Nett«budafïU (rest egemnikuts)... 36S 400 F - r IMS 000 4* fofgwfljttmuumili!>a o*sr for* Dersom det tee sifcte pi 1 topet av tirrf 1 (HuiHHutoJwtbAScrt âjefsnemndiie Perioden 1 det veacatttge à ba gjeunomfart fonfeg m WsJeti nà VBdtatte laves tarin per, kan pft grunntag Ineajonalbudejettet for 1956ér forsvarets av Sjafsnernndas forslag til bevflgnlngar Iorbnikbruttoatigmlört tiloa, 1000 mill, settee idgende anslag for forbruket: kronerofnetto «a. 930 mill,kroner. Naejoaelbudgtttet Alt I m&t kr* *57 IBK 19» IAet IMS Forsveretgforbru kbrutto... XOOO IlM Jfarevarets forbruk netto * HOO Çjefsnenutdaa fwrelag betyr aïtsâ ea efcigning i Ierbruket fram tu et makaimum 1l >5f) aom Jigger "brutto 3ft pst, over ferbrnket t 1956, den tqsvareode prosentvi«stlgning I nettoforbrnket Mir pâ pat. Det kein stales folgende anelag over entail ârsverk i Porsvaret: et* " -Sjefa- * Bwbiettet ne«nihja& foralag Feet personell «.,, IdOOD , gangstjaaeate,, akoler kiirs ItepetiEjonaavinger SOp Arbeldere i bygg og an- Iegg 2SOO Ô SOÏUW 2 ) ') I tiltegg jammer» 2 WO uke- og tlmetoonede srbeljare. K *) Ibtet can for efee- og tänetommde eitoeide» angltt. Lavefe bofepttlele, 13 I det foregâc&de er referert bovedpunfctene i Sjefsn emu das focsleg tü kooturer av et 5-&mprogram med Ulbevende bevilgiflnger,. Sjefene for forsvarsgrenene Og GenenIinspehtoreoB og ajefene for Kystartilleriet, Luft» vernarttueriet og OeAeraUaapektcren for Hafmeveraet Imr ogas med efceempler p&vist kobsekvensene av lavere bndsjattleier i Ö-&J9- periodea, Efasemplene bar kke vert bebaod; let ev den setnleife SjeCanemnd» Redukejonene i forbold til âjccsaemndaa fordag er îmidlertid et uttryfck for h va veäkommende forsvarsgren/vkpen, anger for & ba laveafe. prioritet, og som mâ gâ ut dersom budsjettlelet for foravniragrenen, vipwt, leggee lavere «am Sjefnnemuda foruteatter, GenereK Jnnefaerer de Uveste efcsempletie p bevllgiiinger at de kvatitattae fbrbedringar delvia utgâr. Det Mir dog personettefaing pi 4580 mann, «ammanboldt med Qefromndae fernlag p& ft fi» mann. SjefstmotHias foreleg to matertollbevitg-

14 n kuprp..<nr; 23. ' lbst On hpvtdrq Uilpgul InJ*f for. Fwwwrt fafmm franiover. niager fciir n*&i*crt til det haïve og Atria, betyr det atpgiatqi4ell som ml ajattes nt Ikke bür erstattet, r be naajonale byggabevijgainger redoselpes -tri' omlag % av Sjefmemnffife fovslog, de felksfinsjiffiertei oppretttwldes-?or Slyvàpnet;. KystartUleriet, Luftrettfcartilleriet ag-heimeveriket «betyr det lavaste eksempel ikke noen eadrirfe av betydftug i den kvantttative ta&iset lng t Bochold Ii! SjeGsttemndaa., forslag. Redukajonene^fsller pi kvatiteteöfog delvis det ot&eflde beredskap (Kystarti)Ieriet oç LaftvernartiNoriet)«IJpr Hœren _J>etyr det en mindre otakrivniagbstyrfce, Cet inaiforer reduksjcwi i det stâe&de beredskap i Syd-Norge (Ira omlag % brigade Ml bataljoiugrnppe) og de IorestAtte styrkîiiger i det attende beredskap faller lit. Senere vu resuttatet btî en gradvte reduksjon 1 mobulserbare Jeltavdelinger (fra 9 KR til T KR ett gär at i 1060 Og ytteiùgere ett i For Uarinen medfisrer det laveete oksentpel at Sjefsuemndas forslag til kvantitatlv utvldelse redusores til en «tor Jagerl dv»< at antall store jagere okes fra ß tit d, icedsntrustningen-fra 3 til t- ïât del fartayer som at* Tattsjereaj Mir'ikke erstattet, îdet bevilgnjng til ttybygging friper bort. De foreditte kvautotlve forbedrthgir rednaeres»oef men ordabigea med mndetlng av de oppfagta farieyer i L Of 2- reserve btbeboldes, Det er forutsetningen seke à konsentrere det sjemilitere beredskap I ITord-Korge som Sjefsnenmda tilr&r. A. InnlcJqiùge^HoreJietiiingdiiiJer«Det «var den «ïwtftmmige vnrdertng pa <Wt si Rte met? i BRT8Tâ6tfanlSËë~t3â med dêp takelseav statsr&der ITntia 11. tll H. deaem* bôr i fjor a* det fortsatt var nodveodlg 4-opprettholde effektive forsvarsstyrker som <kaat virke som en avskrakkeadétf&tor mot aagrep, og à gjenxk>m are den fremskntte strategy X «amsyar med de?ne «ppfetnî&g bfe,<det atferdiget et.dlrektiv fra RAdet.til NATO's mfli* tare ipyadtgbeter for dtfcofldera»üttsere swa* arbeid og den feiles plan tagging, DfrektiVet atadfcster ^en grunntegge&äe Po taveste eksempler for de KkkeAte for- SVaregrenert vipen m,v, i T or som folger; I low 1er. IW. P^UesibstltusjOiLtike OTMO s,«3s2300!marinen ISl700 Î7yv&pnet 2SÏ300 K^artniAiiet U 1 SM Afi LuftTOxn&rUHeriftt 53SOO 5.Î HfibneFVTKt ZS200 2,9 Sxrtieefor.-uûi underforsvav«depart«i»entet... MTOO ,0 V^peatiflpavialnii. TOOO fforsyabiger Jtaflegfhianstert*anIeeg tilswt TAllejrfiaBnHlerte Einl«^..,. tatoo Fersvarsdepartemeelets wh overfor* brake* I MrqKrfedonbasertpddetJavesto ImtMettIefe Logger man ihm de laveste bevilgnbtgstall som er sngitt som eksempler, gtr det är- Iige netfcobevjjgninger L 5-àraperiodea pa g>onomsniulig omfet; 1025 mill, kroner. Det titevareade anslsg over forbruket blir; HasjonalbudajfiUat (Alt 1mil] I. kr.) IfOS I9S» IliGO T&fl 1962 Forbrukbrotto -IOOO IlOO Forbrtik,netto» IOSO IV*ForgTgrxkjwrtcaieflttia tytk ogthrodliifier* strategi som tar sikte pâ & tnmgi krig ved & opprettholde de fellea forsvarsstyrker ag à sake.!, gjensomfere at fr-emstartt forsvardersom NÂTO-omrâdet likevel skulle bli angrepet. SJefanenanda og Porsvareprogramatvaiget (Boyesenutvaigct} bar begge tmderatreket bvitlcea grad Narges sikkerbet og forsvar er knyttet tit NATO bftde! û«d Og defsom vi akulle bit angrepet» Den ntvikbng gom fia* ner sted gjer det stadig klarere for de SmAj men ogsà for de store stater i vest at bare feiles forsvar kan gl stkkerhet. Dette gjelder I werug grad for smi Isnd som Dgger uts&tt tîl SjeC^emnda har p&vist den ekende ctr^e-

15 Str nîv 23, om fc*6v»drtto^^biliijsffôy 1 Foë»vai*t L-Arme f frtmwrerî betyânïife"av'boreke og tlist#t«xle om- Âiïer, EteffafctJvt îorsvat ééraom vi IaHr angreftet ban bar*' ^jennomfcpte ved iûtimt s&jnvirkë ^lonrvart "«g&ftrsvàr og «tyrlcer 1 fra vtatf altl&te i NATO» û<ûvh pied atyfstr og oppaêt^ njpger sota '<têt &etibârt Ugger 1 utenfor vâr rékkevldde & Holde/ Tltevarende i gielder det ai den raske teknisko ntvîklfug gjor det umu- Jïg for Oes wed egne midier à opprettfaolde og holde moderae et for*va* av del og den Btyrke som vl n& bar bygget oppftursvarsdepartementet elntter Seg derfor tiï SJefcnemndas og F^vartprogramntv&lgqts grunnlftggende syn p& vir «tilling og asurfseo»- skapet i NATO., Fcffsçvatsdepsrtementet er vider* enïg i at vi nar det gjeltfer forsvaret J Area?,^amover mà ta eom utgangepunkt A < bygge'painatû*a f elfes strate?! som og*& toorske iqyndigtoeter er need & utformô. < IPeisvarsdepartementet «)utt«r seg 1 det vesgatlige tit de hoved&ynsmater Stfefenemnda bar stillet opp pa dette grunnlag med bensyn tü; 2. EUerretningft' og varslldgstjenestai. 2, Eomrnandoordningen» ^. 3, Det staende beredskap* i Uobn^oringeberedskapet jxtllpikdaingulâtobikïigçft. ' lft,j flc lànpessîng av nye vapen. T. Styrte vipea. 9. Frtoritering av oppgavene, " * V n 9. Kvalltet og raajonallserfng. " 10. Fbrsvarets oppgaver, Sietsnemnda ter bl. a. opp speramâlet om & forberede ose pi â ta imot og utnytte atom* vipen for taktlsk bruk. Som kjent bar Det nordbtiantisfce rfid vedtatt at det tilllgger NATO's poî Itiske in&taneer A fatte beafatefag' om brnk av atomvapen i det feiles forever av NATO-omrfidet. I samevar med dette mener JoravarBdepartemtntet at kontrolïen med viipnette ber eentralieere* innen felleekoaimen- Nftr det gjefder de oppstlîte oppgaver fof, totalforevarets ôlvile sektorer, fit Ugger de bovedaakelig ntenfor Poreversdapartestevite^ _ ~ôrâvaj?somjs4e. ^ DeportemenlIF vfl derfor Innskrenke seg tîl A elntte Seg Ul at det mllitare forsvar ma vsre L stand tü à fcimne yte bjetp i katastrofesituasjoner. Et moderne totnlforsvar forutaetter et n rt samvlike meîlom de forskjeltfge sektorer, og det multwe forsvar btir i stadig starre grad arbengig av beredskapet og effektiviteten iwtea de si vile sektorer» SperemâCct 6m tjenestet3da> kommer de parte&eatat Ulbake til pa aide 20, : Btter* l RttsvaradegaBemeutet^ 'ôppfatnjèfg 1 bar* de't«iut^11 my^igneter"ired 1 datte h Iitar s - beïâijt et ^ô prinâpl^! ^rdituilag. VSre égne 1 hoyeafe milifere ajecéretàt^fenàtemmig bak det, vg def b&rmoaerer v&t det'vtlles syn 'innren WATo; : Departemç^tarAr'tf defcblif ^ til grîmn,' og mener attdet ^ir'4c nadvendlge" generelie rebitagsttnjér for foravaret l Areae framever'^be TiIft -t Wf 'jasté^ôgln'ingè-à jonr etter bvért eom <tet sé&ttè 'Vf^e'eeg' & va^è be-' hcfv for det» taaea dcti'nk er^pä graim av ger 1 des iotetnaàïonele Hltuaajon1 âai mflitaav ti^mibke utvfkling, ever dndre gru^oef sum Ikke kan fnrutnroii. Q«öm SJefgnqii^stûiikretçforslaç L III konturer avetffita^nprofrani for Fontfarer1,' jnu 19S8 do.'-jiod ^ n. ' 196S}. ' ; 1» PrtnipicMe SynamSter l -, b ifdligere Jmt det vmti vedtaft ^-Arsproghub-' mér for forevaret* Det state progmmmet for Areiife blè facst vedtatt i 1952» bg tie derfor et 2-&tsprograni» BtUr en nay^re vui% dering et 1 FbrsvarsdepartemenUt 1 fcoaimct til at deï cinder n&r&rende forbold îieppa er iïktfg à lëgge opp et konkret Og detaljett pro-,r gram for* en bel Forsv«ade A^ tementet pek«r i' denne forblndèlse pi de'nüu^e u^kkerbetsfaktorer i dea utebrikspollti&fce elbm^on og pa dett rsske ibclltttrtekiiigkt ^ VikLlngt Vitt' forsvar ar I dag" i det vesentlige satt opp med typer av j Iifstyr {fly, skip, artillett og vipcu for avrig) aom ble nyttet under den SlBte vtrdenskr lg, Det er gefiska visst mere effektire og moderne utgaver av dette titetyr, det gjelder seerüg fly og cambsnd og atle slags, elektroniafee bjelpemldler som radar Og radfc»- IinJeaplegg m. v:, ^SdIertkl er düt.i lk^et av de slate 10 Ai&u* ' uteksperlmentert) satt t produksjun og delvie aâi tatt i bnik nye typer av angreps- dg foravarsmldler. Oge& for mittdre land eom Norge gjelder. detat vi I fellesforavaret ta *lkte delvls A ta dern-l brak om vi soaker & bolde ^tart for- SVar moderne og effektive 3>et,yil etter all aannsynugbet,, som aufert av ^jefenemnda, bli tn)e Om taktkk styrte og styrbare vèpen til Iuftforevarl til etatte for vire Wtndstridehgefter og for Meinen og nye midier fbr ündervalm^" firsvkret Delvls vil def'ùl spcnanät om nye vîrkemittier j tillegg til dem vî her; h xnëa pa andre *vlktlge fèïtélr vil det bli BpersDii&l om könverterlag og bvergang tll noe-aytt. 1 det Tesentltge dreier 3et aeg om vlpen 4g 1 vt^eiqidier'com vi Utkesdv kan vtefeepërfmeip 1

16 ASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLIQ se pfj-.çeî^ tere og ^prxiikmxe eu$r kjope. Vf f<np andre miniilre faortfnnen N^TO kan gjare o». Ääp omjt sltaffe oe? dèm pê vfll^ir sam yi-maktw Som et Iedd I det foftutte forflvarasamarjjeld» trees' at de ncrmefe detaljer «nn4 CoreUgEa i r mai hengyn ttttyp^r og beüngejber, ef det gibt offisielt uurykk-j NATO for at vtsse typer «tyrte og «tyrbare vapen gradvia Til «tre, tagjengellg foc TOdTemtfandgno î lepet av de ntermeste Ar, petvit-afat det kanbli aktuett ogsâ for oes pi «t Adligere tidspuokt enn antau da Sjefcaeoraites üinatiuing ble avgltt T^Enoi fioreligger det ikke fnlbtendlg erfaringsmateriale mad bensyn td bva de grever av bevilffniugerogteknlskekvatlflkasjoiler kos persoaedet* Det er Imidlertid pâ det teoe at da SF 1 Iaegei kostbare, og I aue-fall dètvta sft konf3 pllaerte og Coa 1 Ianger si meget av peraoneltefc at detjkan.feli tvilsomt om mofadlieeringsavde- Hnger katk betjene dem Md den tflstrekkellge effekt, Det er ikke tale om en phrtaolig om- VeitoIagf men om cor gradvts trtvlkting; Vftre nâvierende enheter og opps^minger vil i def vesentlige fortsatt vsre stv verdi og nodvendige. ßom nev^t vil det.imidlertid vare nad^ «endig Jned omfattettde forberedetear bla. J fgrm av opptairing. Det vü ogsi mitte Hnne ated en priorftaring og jastering av vftre oft» var^nde styrker for i-gi plana til de aye; viricevidler som Mir tugjengelige for^s ag' «om passet? for. väre forhold og foravaraoppg&ver innenfor feil estoreva rot, Jßorsvarsdepartementetmeneratdet 1den. foreliggenäealtussjon dlvser«detjrifetige à nsyesegmed &fastetebovedretntn^tlnjer forfgravarel 1àrene fraraovet.det màlegge* ForevarsliodsjeWet har i de aiste 5-6t wert: : vm vjtfct pâ i ba plaas I organisasjoi^og budsjett for de nyo atridemldler og v&pen Mr de Idlr tugfeigetlge far oas. TilpasstogenetterhovadrotnJpgwlinJfpe of med gradvfe innpesslag.av nyevväppn bs? akje etter kontinuertlg plan-, leggiag^arbeid og i samarbeid meuotn de milltore loyadigbeter og I^rsvàcsdepartementet» og i n*er kontakt med NAIO'a Instanter* Ds angelte forslag vil sâ bli fremmet for Stprtinget med de Artige bndajettframlegg, eventu$it sou egne eaker» * F^rerarsdepartementet tar senere I denne' propostajonen csnwtdere opp col rekke av SJeCanenmdBB konkrete forslag til Josteringer 1 ôrganisaojtfi og musettiag som tar aftte mcwferplsergig. ef^ehtivisering og rasjonalisering. î>*l.vis ear forgjagefie jnstat av afantômiske hensys. î^fir men tar î tetrakttfng babovat for* d^aljptau^giog og tid tit gjennomföring, vit detie i praksla sannaynligvwnisc seg i bli det program sum kalk settes at I Itvet i lepet av 2tU 3 I ftrene etter fcrigen «g a rlig de ^ste S àreoe bar det skjedd en meget rask oppbyg: gtng av forsvaret I 34rsperioden IM^1-50 bar det vsrt de administrative og fyaiske grenser som foist og fremst bar besternt tentpoet ï gjenoom ering>v planen». Pi de fleste falter bar en ni ntdd den Êastaatte kva&tftnt ttve milsettlag. UWl- W Tôalf ; 120O;O 1130a ms Drift»?.. 537& 65Ç.G 7185, ^latragrdtfitert I g^y^-,/à..^2 47ft f g, * 7ÄZ.3 lei.o,jforbmket har î de.titsyaretika ir v«rt: TWSit tl : Drift EkfitrsGrtm&ft'...»TT Netto (e^eftlnnaats) Nir forhrufcet Ii tavere en» budsjettet de fnrate irene* skyldtes det at det tok tid i utfore nedventbg datalipfanleggiug, foreta«, gramnervetvetsejj fawhwi^«anbud öl v» Itekrotteringen og opplterlngen avt befal ogspesiallster tok ogsi Ud. I de senere Ir bar det av okonomieke grtmnep viert satt en ranpnç- tor for&tax^t.'to^de,^forbrak som^ar.aôêjiftjîrt,. IPSi-SS Ofe s 1147 : 54.6 MS f 447 " aèi ' 1 ISM- B5 IllO OgO 1066-» S&7.4 TfitA 1S5-7 less^se" sedgbng 1 investertngeae, dvs. at byggearbôdene er Wtt gjenxkomtart L et langnommere tesopo og matarteoanskafcelsetke delvis skutt,, ul. Genebelt bar forutsetaingen om en topp, i.forsvmttts IOrbrak under oppfaygginge^ etterfutgt av «n nedgaag L iitglftaac, holdt stiktunp^pgroaa av de farbold com er nevnt ovenfor bar topgfn. ikke, ysrti^ maifltant,»

17 ASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLI pfp-.^ : oghobini^ tjm% ^plstifagfr Iiat^fiia^et ri^dl f«sv»rtï>ttâ9jett«r AiDMU AdebarnedgangenVeertffldndreog haç l^fulg^ioaçïjçeitden.totforataatt twtteç Jgnger ^(Ij^i^ttojbei^Ta^rtpigetij^ wtmaenînie< <ie jh^tsugntag^m a^rrjû^g,.tar-jtenqmujpriasugningea, iftjl I** b^w 1 HS'",iP I lt, I t ,.»1 m «BctfilffiiittSferpTepiwktfp 09 Ï35IHEI J95ff-5T. " MfriV "" 1^w ' ' Régna* ap* kr. - Bevllgrlnfi, " A S *.i033î! i I '< l f >1,. - Ov^rflirlTiger til Hf \ 1.1 / V det folgende är. S IHW 1 * / \ % IJ'J. s F l Jfhri, 1 /, v IOQO «00 ' TOO >«00 y; ÏOO 200 ' IQO > / / / /. ). t > / - y I y r - " / T / * / f i -/ i\ / " y / f «* J Buasjï-u-._.- _ terifcui 1950/51 ^951/½ 1952/55 1^3/1954/ / /57 Det' torutäotnin^eu^tairs-i^praigramm4t 1S31 Si nriunrerl 1 Tat;uttnygglmgäl aygfotwti^akifle MiwCMMt'aV 'öltiinirrmffc 'j&thüalterjade medtillvo&ode :H>rmRflH»dsjettSéhtfotiefiç.varfariÂi&t en gtsdrä mo^enfiifflri^g t o ogsi igplig f^'felsél^; ^ ST 3 SS^v1 LeriDg i^^reprogrammâtavnestud&m t deunger, 1,4e to grelle ër.âgevrig for JqtjUgi mçd nyttèrligçtp Utbyggtog av en,,dedèy^ûntjca^ujttfplt> iftrdet fo yareft-og,dentj6d-â>en ek )g av foravarshmsataen.av betyyblng. «W.nnîegft. s Jiar' f&itsktftetutaliy}gsdelitte 'ItedïeyjiJqg^wg*-bidragbnratta& med kç&t^tter^f^tyv^gieteif f iane^ijo-période tuuitak a*detipske.'biàrag aldd bva man ofn^ténge Og 1 ^^ini*, I V 4 -v. V IT Bering av ftynarfeent p, bar ogsi- delvfe mottatt stecra. msigdt av krigsiceaerver under det apier&aneke vâpe&bjelpprogrammet ann -NATO's, feiles strategi bygger aom nevnt bt* äv pi at medtemalanda» opprettholder sin akfmfiïnbdto forsvaretanaata I krefte ûtamover* Pt den uinen aj.de Iiar de fiesta raedjema» lattdmâ gilt fcttrjrkk fo* at de ikke anser det

18 ASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLIQ îé Kan kafle sötmalloiet- Med m&dre Wi 23d Cto 1 Iio^wafotniög^ihijHric* 1ftr«nefr&jnoveji Snter-' n&sotaal&ettuaflon* ijnànd' f'wsqmg'&feti forest Ar-'det: 1 'ai**'vesebûïge'ttodèràfcer Inger Og Jusltri ng er lnneafor tn ^fcrmfltrtt^y innsats av den tt&vsrende starrelsesorden, Sjefituemndas geneireflö forstig td S-irsfcrogram Cemtsetter som aafsrt pa aide 12 Artige nettobevitgninger p&fomlag 1170 mill. kroner Og at foravare^a aamlede forbralc 1 Ispet av de nauseate 3 til 4 Ar stiger tlt omlag relit kroner* foçsvar av dea styrke som SjeEmemnda foreslar ville rare aackelîg. mea det th i prakeis neppe mere mnllg i det tempo eom er-femtsatt A utfere de foreslitte byfig" og anlegg*«arbelder, A foret» xn&tcrîeuanskaffelsene og à fckrpttere og ntdanne det store antall perso* neu scan er forateatt Speatdt vil det ta tld A legge forholdene tu rette for dea forestâtte og onskelige heving av standnoten for materiellvedlfkeboldet. Her tigger en av de alvocilgate kindrioger î de ntermeste Arene for efcmg av forsvarets dagkreft, Etter Forsvarsdopartemetiteta ofipfatning roà vi, i samsvar med NATO's strategi, opprettholde det beratskap eom er skapt Hen Uorge har pom de ^vrige NATO-land j det vagen tilge «Add det normale Hie for foravareta andel av de eamtede rosauüseri Tilpasstagen av forsvaret i samavar med de bovedretn,i0g&- Ifriger som vedtas mä darf or med mindre det inntrer vesentlige endringer i den internasionate stttiasjoai skje slik at forsvarets forbruk holdes pà den nâvsrende stsrrelsesorden* ImidJertid mi forskyatsnger i phsog Iennsgrnnnlaget ogaa fi innflytelae pa forsvarets forbruk i bpe&de kroner, Det vqle ennvidere varo «nakellg om forsvaret i all fall delvis flkk oa forholiifanebalg aadel av des antatte stignhif i naajonalproduktet De Arlige budsjetter Tiaii pa grunn «v de over» farte bevttgnioger ligge noe under det forutsatbe forbruk i de nsrmeste Areoe. Det er av betydning & kunne gjenaomfmre de fedesfinansierte byggearbeider som er vedfcatt elbt fote«iatt t etforsvarttg og akoaomtsk tempo. SaerlIg er det vikljg fra et beredskapa- «paspunfct A ft fnttfort aambandsutbyggtngett og A styrfee fcontrotl* ogr varsliugstjeréâeft, Det dreier seg om füllt «t feûesdnaneserte anjefrg'-slik àt det Ikke vfl bety itoen oking 1 den finansleue egeoinniftta. Tlir- berodskapet opp&ttftofdes, vü drtftsbudajéttet fortaatt mitte vise noe» Tflg^g fea TOlJ Mil. krprie* i 1SG6 pt tö anfydtilnfcsvlfl 320 mlll Iirofer i' IdSS- i W.' Ny^ taveeteriagstilkak ma dercorsebesbegreosït Idl det mest il^dvondige og ftirtrlmktli^s til tiltàk soin 'en har rtsativ frikfcerhet'ïofr vilbg av lstif betydning for'fiûantnrét <ÖVer A Ienger tmaitfnu f- n- xnv - 'ÛnW ^vé^ômîptdidiifwtvfl r çfet! Wrtid^ikke vère»nüg 1 gjwüiomf nenmdas forslag tit S-Atsprogram med et nor-, majforbrok av des StnTelBesbrden som Forsvarsdepartementet méfier ma Iegges tll -grttnn I Areoe franmver- "ïcj Om b4ovet for prioritering vej ffl^nwiinç av for» wet j aansotar med de iereslatta fwvrfwitilmuiwi', SkaI forsvarets normalforbtuk holdes tanenfor den starj^aesorden 00m Fferevarsdepartemantet *H*n*f nii legges tu grunn, blir be- Jiovet for prforitering soan er fremhevet av Sjefaoeninda^ytteriigere wjersliefcet Det mi bli en aweining meuom kvautet og kvantitet ag mellom ataende avàetinger og mobiltoe- Wiigsavdel&tger* Vi trengor bade ataende be^ redgkap og mobdiseringsavdellnger. Det Iar seg beller ikke g^are A gi en entydig prioritet tu kvatitet framfot- Icvantttet- Forsvarsdepartementet mener dog at tnaen praktiske og timetige grenser ma det v re rfktlg ogea for oas 1 Uden fra mover i samsvar med ßjefsnäundaa ayn og tsradmger fra NATO A ake de kvalttative krav* Dtt ma fortsatt tas füllt benaya tu de felles planer som xitarbeides av NATO, slik at Vtrt foravar passer hm î fellesfonsvaret ag dapukasjoner unngâa* OgsA vt ma ta sifcte pa A yte vârt bîdrag til A Kindre ktig- Det betyr on understrekning av det staende beredskap. Ved fordelingen av rassursene for svrig bar vi koaaentrere osa om Ultak sum gir mulighet for raek be vin g av beredakapet i en spend t sltuasjott og enavldere om de tntafc aom vu Tffire av vesentlfg betydning for A kunne ovarfeve den buste korte og mest kritlako faoen otter et aagrep* I oanisvar med StfeCanemmlas syn mener Forsvarsdepartemeatet at folgende generelle retningslinjer ber legges tu grunn ved priorlteringài died Keaayn til mataettihgea: <a) Set ma leggfts vesenthg vekt pâ det sta- «nde bered^p koasentreiit %-de meet d^satta omradene. Det vit VaretPA plpss aélv om et angrep konwier overtaekende. ' J Det gir $ùirre slkkortiet ag handtefrfbet f^r ^jbiiuske myihsgbeter i «pente 'aituksjwer. (I?) Dernest leggfta vekt p& A kunne sette opp rstskt og sa stkkert aom mullg de avdehnger og enheter soto komm er I forste ' räüce ukr det aas^s nedvendig à styrke barädiskapet. IfoJge uttaldra fr SJeA-,T î»mnda av 7. tkovemtier 1008'dreler det

19 IMT SC 3X0 OTtt-.hovtdretaingsUnJ»'for-Fotctbtet i Amieframovef. - seg-l det veaentiiee out kouttvil* og vara* ' Ï staber, fl yplassforerart^ marinefaruyer i sl It reserve og mtoeberedsfeapet (c)>ennv4dtni Jegges vett p& de ytterligere Himobilt&erin^avdelinger ran vi bar &oen- IuDde tryggfaet for at vi tnftkter A sette opp under vaaekelige for hold Sarllg»j Ifrtmytay lier Inn sparnmalet om A bajme de kvalltative krav for at avdeltngttie,h-,skal Jnxnne settee ion aten kataetrofale J1 tap, Avdelinger aom det tor lang tld A no-., bütpere og avdelinger aom vü treage ovdee for de kao settee ian Wir av min-. I dre betydnlng. Det PfiTrrm T l gjelder i noen Co JS* ^ forsyarsttttak som ikke antes A vaste apv veeenuig betydning I ten forste faaen etta? et angrep. 1 4OmforsvMotsorgaadaasjen. '^for&varsdepartemeutet stutter a g to Sjefa-' nemndss ajn med bensyn til at den organisation vi nâ bar er at anadt grnimleg A bygge videra pa. fforavarsdepartcmcntet er esi i at 1 det VesetitHge tum den nfittermide organlseejon nyttee for <te justerfnger og endringer 1 malsettliigen som fcommer pa tale i'de mormesle Areae. De endringer I organs sasjoneo eona Forsvaradepartementet prinsipfelt Lar opp i denne proposlejot» innskrenker sof start sett tit de forslsg" om fereaiklinger og r&sjonaluterlbg og styrktng or utdaimetseasektoran som er foreslatt av gjeesnemnda. tiefe'ink legges Vekt pa & sette dem i verk silk at de skaper mlçst amug us&kerbat og ej^afcbefc. ^rdi i' ' PewoaeM,, ' s > ntalt auldnger for stadtg tjengtgjfereokde,' personell j foravatet i innevareode Mmittr <1 alt ) er fordet aom feiger? «" Yriceebefal ï. 0*13 AremAlsbefal,..,.../... :..<1539 EatgaQiert befel Tlt Fasteslvile tt.tt,t 27W ^QgasJerteslvite I tfljfegg komme r adgang Ul letting av TaK omlag800 utenfor persoaallrammen (Araverk). ^.j,, Pr. It juli'lteé Var tilbettï Yrkesbefal t t...t 6M& Aremllebefal 1143 SogeaJertbefal 2884 Faste sïvile :» 2102 Engasj&te stole 2400 Sun,1. v lös n 80m: detfvîlaees es peraoneurasmqeu<.e<m&' ikké ftft Seerlfg stir det tubake med yikesrf befal, Som forutsatt under oppbyggängen er» det pi den anaen side at ataœ antall'engasjerte î organisasjonen ean den endelige ram^ men tilster. Dat gjeneta? allai en del oppgaver pa personedsiden IUSCAL den navsnende orgenisaajogr bade med hcnsjti til antaü personell og spéai-i elt med heuern tu kvatifikasjoaene. Siefenemnda bar finrealâtt en betydeltg utvldebe av yrkeselemoitet badepàden'tekniekei og den taktlske seictor som et av de viktlgste» tiltak for A pke avdelingeiiea kvatitot og sta^kraft i- - 'Forsvarsdi^partanustet ec eaig i at eetilgr den teknlske tjeneste ar svnk bor atyrkea, Den. ntstrakte brok avvefneptiktigetil tek" nlske flpeslftlietoppdrag gir ikke des nadven* diga kvahtet eg etabultet. Eesultacet er ogsa en overdimensjonertntdannlagsvirksombet i forhold til fomvurets stscrelse., Inueleget av yikesbefal i vire mobiliserjng»-, omö^tn lager er laver* «na i de fleate andl^ ÎÏATÛ-Îaûd. Det vîrker ton pa kvalît^en qg speelelt i fferate krltieke fasen mena avdetlngene aettes opp og trekkes aamiasa, OgsA nar det gjeïder rask atyrking avberedekap«jb l «a spent situsejon er det foret og frenmt Trkapersonell det star pk, Besluttes koatroll- og vandlagatgeueefon «t-'; vfdet som forcslau,. ma den bemannes og def er. ber taie om et s tort antall teknisk peiao* aeh Inudelingen av Marlnens opplagte tsyer i en 1. og 2. reserve vil 1 täfelte Oga^b eke be bovet to r stadlg ^^nes^jerende pemfineït * ' t Det stèende b&redskap fordrar et attfl^t' bmejag- av yrke^pereonell. Bttdellg vil irniposakig av styrte og atyrbare vâpeu i vârt forevar tkke minst avbengo av at vi bar personell med de Hktige Ttvalilikasjo«er. Her nil vemepl&e-, tige etter alt A démme bare kuttoe vore av hçgrenset nyttt Fomvaradepartetnente«m- derfor enlg t at. det er nodveiitbg à etyrke ' yàeaâementeta1 forevarel Fterst ma hnidlertid arbddet konsentreres^ om A f A de bestâe&doval&q&tt moen yrlte^» "bc sl KoTpeeir fyli"med bveslflsert personell., Demest ma det finîtes fram Iii den bçst mulige dssponering av de ek^utere&de atiluxtger» Det, er ber tpovsmäl om rasionalisering eg juitste-' ringer eom et résultat av endrmget^ ï maïset-^ tingeu og delvls t ergan!tt*sjone&/ " Departcmentet er ImidlerUd ogsà enig med SjefstMmndUOT de grvnner som er nevntovénfor at det er ttsdvendîg med en ntvidelm av permueuorganlsasjonen. Av bsnsyn tu rekrnt* tetingen og dtmensjooeringen av utdafineïeea- ( It

20 20 2& ' IOW Om hftwdr*tnios3!in}ot Jo^ FwsvaMtWArea vftfceombetsn er-det pà dette felt ttadrendtg â Ar - Ikulan, inun 'AUtlli IQBZ ba? «t..festlagt shtttmal pâ taiger slkt: Bm ttw WW i ISM 30 «OS liiunviwe Dtridelie atfi4hgammemorg*nteaeji>a3a IMl,15543! IW»382 -vikdepartemeatet' ta oçp «g narmere 19SZ 22&S& IMS SSSSO rede-for d r rtige peiijaemprofkwiajimer* 19B3 ' 2tJ38 i960 ST30T Btter A lia veiet mot bverandre Sje^ ti Mrm f Titf fomfeg til eking, erforinge? med benayhitiààeknittefitigfliittil «gat «king av paaotteoofganlhaajonan debris bctyr ai rednkejon av arbemskiaftea i det stale-llv, er departemeatet kommet tit at akitigeik av personelltubmen bor fastsettes til netto 600»tiUiiiger over fem Ar. l*iii WiiHWHnrni bar kousentretea om atjrrklag av den tekniske tjeneate og troppsbefalet ved momlkierlngsoppbrtniiigeitef IOr det gjeîder «a- ^el av det lavere ftfrniske b^al, vïl det direkte erstatte vertteptiktige Og dertor ikka bety efct tapping av arbekiefcraften. Ttesvnx&departemeutet vil en* vîckre i «msvsr med Sjefsoenrndaa ftmsötllng turi at det foreekee etablert et ftfvutig korps av mirnige spefiïslisto- (vervetè) for & styrke dm tck? ufrfre etanderd ecermg î FJyvipnett og l Marinem Stter Forsvarsdepartementota oppfatihng ÎKsr dot bll tale om en verrîngâtid p& «Blag 3 ir, Gtter fubfort ttd bar de sum bar làtt ùts veiwvffté frjtàtt ftr enbver ytierutrere tjen«stephkt E fretl De vervete mi ft tarn i VcrrtngsUden og en bonne ved utlep av verrfngspertodeit. Gan videre bar det we adgang til à torienge kontrûkteài evmktueft etter tfileggsntdumefee A g& over 1 yrkesbefeükorpeet l Det ber ta«sekte pi at dot J lopet av vôrvmgstifen gis en praktlsk, teknisk utdaniketse som «àaere vît ba verdi I det stvtle lev, Sety om eb allk ordning i tûfefle vil fall noe dyrérè enn den n&varende med bmk av vernepiiàtïge,' vtl den by pa veeentlîge fordeler, Forderet vil' fa an starre stabjhtet og en hflye^e tekaiek standard. Xiertil kommet at de vervet«direkte vil erstatte vernephtctlge Og ikfce bety poen «kt belaetntng j>a det si vile avbefdamarked. Försvarsdepartementet Ainer pi det nàv rebde tidsjwmkt ikke-a ktmïte -angi et bratesit aatall vervete som det bar tas s Ikte p a* For» avaradepartementet vil 1 budgettet for 2957 SS frernme forriag om forsoksvia titeetting av vervete. 6. Om iitefertyniagbstpfken og tjetttfttetidtti«in^dfe Pppgaver over Arsktassene fram til lotûr Ar Anteil mena Ar AatnII meon IMW It» IOlTt « SSL IMt i27 M& 1S1Ù»018 mi 2«IS! I termîneb 1SÖ& 57 ble det sfcrevet ut i ait omlsg'logqo mâtin, deràv maon til vante Swfefcegangrtjgfmtet mens omisff SSO ble sfcrevet «t forlodds til becalsop]deeildg m. v. Dette vnr mu&g fordi ondeggïiig av Innka»iags«*dene i Hieren tidlïgçra b&do tedet tfl imii «Tinger, Sjefsnemmks fornlag fomtaetter en Arlig utatarivtin^&^rrke l PlL mann brutto og med av tjeneatetlden. Underskuddet 1 fodxrid tq dèn Ariige tilgang foresl&s deltket ved ferîodds «Iskxtralag av neste Arskleaee <^0-Aiiiiger) InntU fortoldet pa gmnn av de store ArakIaaper i iwidtm «.v 1060-Areae i jen kan tttjemès. Forsvaragrenenefl/vÀpttenes» tepwte budsietteksempu forutçetter en Arlff utskrivning pi brutto oft mann med tiiavaretxte forkiddintakrivning av JS-Aringer fra% til 1962-^¾. Forevars^epfftementet er av den oppfatniiig at i aamavar med fwtitaetttjiageft om en botm RlmnHaFa i Afetie &amover bar foi^varet ikka basere «g pk en utstrakt og eke&aordbtfer ntskrivnuig av lo^ângar ever en lenger période. Forsuuadepai^emeutet vil derfor foresla at utakrivningmtyrfceti i de ufetmcste reite stabiiieeres pa det nâcnm%nde Ielep dvs. oml^ HI foretegangstjeneste og omta^ 860 mann til befalsopjri^rliiff. ttorbvert aom peraonellorgmdsa^onen styrkea og AA event«elt verves mealg» apebtauster, bor den Artige irtskrfvniogastyrken ktmnc redueerta gradvis ned til i alt brutto omlag mann- Som auf Ort mener Forsvarsdeparteuttgtet at beredskapet mi opprettboldes, det betyr at den navnende tjenesteud mà bibdtoldea inntil videre. ForavarsdeparteiiLentet vil imâdlerttd^ j -aamarbtid med de multmre myndtg^ beter utrede om det er praktisk mnlig air ireuassene tstf til A säge <jfr. oveûstâende tabell) A botde det samme beredsksp med en kortere ^enestetiil Departonentot forutsetter da at de meet tekmske og kompuserta fanksjoner som i dag ekjottes av vemepliktige ettetbvert tas over av lavera tefcnlsk betel og vervete epetfallster. Dersom Ikko den faste personellorganieasjonen etyilces, btir den nâvfereade tjenestetid ogsi fortsatt nodvondlg av rent utdaunelsesmaesigo gmaner. AQeredo 1 dag gar det med opptil 10 mfineder tit

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser

1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Innhold 1 Vår onn med nye mu lig he ter. Ver di ska ping på vest lands byg de ne ba sert på res sur ser og opp le vel ser Gre te Rus ten, Leif E. Hem og Nina M. Iver sen 13 Po ten sia let i uli ke mål

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem

Paa Sangertog. Tempo di marcia q = 110 TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 BASS 2. bor - de, ju - bel fra bryst og munn. Frem Ibsen TENOR 1 TENOR 2 BASS 1 dag, 9 m m m Temo di marcia q = 110 Frem Frem Frem gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek ker, d li ge, skin nen de gjennem hol mer nes rek

Detaljer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer

1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Innhold Del 1 Forutsetninger og betingelser............................. 15 1 Forutsetninger og rammebetingelser for fleksible organisasjonsformer Rune Assmann og Tore Hil le stad............................

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7"TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi

ffi,\ii o åffi{ffi i * Åmsp[hruen 5.-7TRINN I FAGoP Pt ÆRING på MonsnnÅu NATURFAG SAMFUNNSFAG TIL HJELP OG M ED TREKANTSAMARBEI DET ffi i i,\ii Åsp[hue NATURAG OG SAMUNNSAG.7"TRNN TL HLP AGP Pt ÆRNG på MsÅu i * OG M D TRKANTSAMAR DT AV.ÆRRN på z.u vtntrn HALSN SKOL åi{i i .D, 0Q tl L U' 0l ;t t T 0, t O t å O t' < 0, O t.

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel

1 3Tre korsange til digte af Jeppe Aakjپ0ٹ3r Tilegnet Randers Bykor og dets dirigent Lotte Bille Glپ0ٹ3sel 1 re korsage tl dgte a ee akپ0ٹr leget Raders ykor dets drget Lotte lle Glپ0ٹsel Dgt a ee akپ0ٹr 1 Maat Musk: es erg ora lt eor as Naar ld - gaa- se lar - mer al - orgs - at, hvem lپ0ٹg - ger sg da tl

Detaljer

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?...

Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16. For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva er så ef fek tiv HR?... Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning...13 Bo kens inn hold og opp byg ning...16 Del 1 HR som kil de til lønn som het... 21 Ka pit tel 2 For plik tel ses ba sert ver sus kon troll ori en tert HR... 23 Hva

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g

O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g O v e rfø rin g fra s to rt a n le g g til m in d re a n le g g H v a k a n e n m in d re k o m m u n e ta m e d s e g? Iv a r S o lv i B enc hm a rk ing Wa ter S olutions E t s p ø rs m å l s o m m a

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18

Innledning...16 Kapitlene Ano ny mi tet... 18 Innhold Innledning...16 Kapitlene... 17 Ano ny mi tet... 18 Del I Innledning til mentoring KapIttel 1 Introduksjon til mentoring...20 Bak grunn...20 Be gre pe ne...22 Sponsorship og ut vik len de mentoring...23

Detaljer

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3

پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3. پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3i پ0 3 ² پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 پ0 3 1 31. Tor 2. Tor & 4 پ0 11. Mtt. Hv 4 &پ0 11. Mtt. Hv 41. Mtt Hj Alltd Vank (dansk kst) L J hj all td ud L jeg vl op J hj all td ud jeg vl op van k spپ0ٹ3n luk mt van k spپ0ٹ3n luk mt Je su f hm l tl dt

Detaljer

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968.

IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. IO 68/4 Oslo, 17. april 1968. HISTORISK OVERSIKT OMØ SKATTESATSER FRAM TIL 1968 Side Innhol d I. Inntekts- og formuesskatter, personlige skattytere II. Trygder 1. Formuesskatt til staten i 2. Formuesskatt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA

Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA Med støtte fra: Kommunaldepartementet MODERNE BOLØSNINGER PÅ BYGDA blilyst :-) i samarbeid med: Husbanken Norsk Form NAL Med støtte fra: Kommunaldepartementet Vinnerprosjekt KNEKKE KODEN MODERNE BOLØSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú

w VTenor 2 ú ú ú ø ø ú ú Ter 1 E ggodt hu E ggodt hu VTer 1 2H 2 V H mel. ANCHORS AWEIGH H Komm Sange kom m mot to kom mot m to L san ge all L tid L san ge all tid mel. 2H E ggodt hu kom m mot to san ge all L tid Ter 1 2H kom

Detaljer

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE

8 ØKONOMISTYRING FOR LØM-FAGENE Innhold Ka pit tel 1 Etablering, drift og avvikling av virksomhet...................... 13 1.1 Ut meis ling av for ret nings ide en i en for ret nings plan................13 1.2 Valg mel lom en kelt per

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i, a v h o l d es o ns d a g 2 8. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i 1. e

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t S o l h a u g e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i J o h a n n es B r u n s g at e 1 2 C S am e i e, a v h o l d e s T i r s d a g 2 3. m a r s 2 0 1 0, k l. 1 9 : 0 0 i l ok

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca.

Kjøttdeig av storfe u/salt og vann, 400 g (62,25/kg) SPAR 46% ord.pris 46,90/pk. Blåbær Cevita blåbær 225 g, Marokko. Norvegia ca. 46% o.pi 46,/p Kjøttig tof u/t og nn, 4 g (62,25/g) 22% 69 29 o.pi 89,/g Nogi c. 1 g Vi t fobho om ntu tyfi og pijuting. Tibun gj 18.5-20.5. Båbæ Cit båbæ 225 g, Moo p p Oppiftn finn u på MENY.no og i

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter.

Innhold. For br u ker k jøps lo vens omr åde. Prin sip pet om yt el se mot yt el se sam ti dig hets prin sip pet. Selgers plikter. Innhold Kapittel 1 For br u ker k jøps lo vens omr åde 1.1 Innledning...15 1.2 For bru ker kjøps lo vens vir ke om rå de. Hva lo ven gjel der for el ler re gu le rer...17 1.2.0 Litt om begrepet «kjøp»

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

Dato År. Bergdistrikt

Dato År. Bergdistrikt 5th Postboks Rapportarkivet Bergvesenet rapport nr Intern Journal nr Internt arkiv nr Rapport lokalisering Gradenng 7131 Bergvesenet 3071, N-744I Trondheim Kommer fra..arkiv Ekstern rapport nr Oversendt

Detaljer

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15

Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 InnholD bak grunn... 11 h E n s i k t... 12 inn hold... 12 mo ti va sjon og takk... 13 Del I InDustrIutvIklIng: en fortelling om fornyelsen av luftfart... 15 o p p h E v E l s E n av t y n g d E k r a

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 AS TØYENPARKEN BOLIGSELSKAP TORSDAG 6. MAI 2010 I CAFE EDVARD MUNCH, MUNCHMUSEET _ O R D I R N G E Æ N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 A S T Ø Y E N P A R K E N B O L I G S E L S K A P T O R S D A G 6. M A I I C A F E E D V A R D M U N C H, M U N C H M U S E E T _ I n n k a l l

Detaljer

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng

Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng Trần Thành Minh Phan Lưu iên - Trần Quang Nghĩa H ÌNH H Ọ 10 h ư ơng. Tích Vô Hướng Và Ứng Dụng http://www.sasangsng.cm.vn/ Save Yur Time and Mney Sharpen Yur Self-Study Skill Suit Yur Pace hương. Tích

Detaljer

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret

$$KSkl$tts* fi$n$hall. AnsMorr TORSDAG 22. MARS 2OT2. h Ui. ltf. h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill. SSK Skjetten Hindball Styret $$KSkl$tts* fi$n$hall AnsMorr ssk SKJETTEnATDBALL TORSDAG 22. MARS 2OT2 h Ui. ltf h,$ tiln shleffitffim frlsnffihmill SSK Skjetten Hindball 14. marc2012 Ansuore ssr( skj ETTE N uat{ oeett Dag: Torsdag

Detaljer

~w~vice SELVAAG BUSS. knnsomtutentiis~ tilffraflyplassen, det meldes om flulletog og busser. Derfor er min Ide on å starte opp 1NNHERRED~KQWIMU~E

~w~vice SELVAAG BUSS. knnsomtutentiis~ tilffraflyplassen, det meldes om flulletog og busser. Derfor er min Ide on å starte opp 1NNHERRED~KQWIMU~E o( wvice - SELVAAG BUSS Raymond 8elvaag BRUKSEIER OLSENS VEI 64 1018 TRONDHEIM LJVANGERKOMMIJM Poatboks 130 7601 LEVANGER 1NNHERREDKQWIMUE TIL LEVANGERKOMMUNESTYRE i. - -- -..-..?. - SØKEROM ØKONOMISKSTØTTEKR.100.000.-

Detaljer

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013

Sangere. Mannen i songen. Kantate for mannskor, guttesopraner og klaver. Komponert til Verdal mannskor sitt 100-årsjubileum i 2013 Sangere Kantate or mannskor, guttesoraner og klaver Komonert til erdal mannskor sitt 100-årsubileum i 201 Musikk: Asgeir Skrove Tekst: Arnul Haga Musikk: Asgeir Skrove Kantate or mannskor, guttesoraner

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i N y b y g g A S, a v h o l d es o ns d a g 2 9. a p r i l 2 0 0 9, k l.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i U l l e r n s k og e n B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i rs d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8 : 3 0 p å B j ø r

Detaljer

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41.

x..i» \. . ikl.r.. .v». .t I .41. , å _:,_.a x..i» \..v».. ikl.r...a A, f. a..4 h 4. m.41..t I A AA AVFALISROI m 15-3"- Icaatoumon I2,7m= AA o m 'n G 4.. 195.3!!! o f 8_ E I BBS E m H arrexksnvsnxs sum! 9,3,": i (783 i. ij I i- -.to F

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S k u l l e r u dh ø g d a I B o l i gs am e i e, a v h o l d e s t i r s d a g 2 7. a p r i l 2 0 1 0, k l. 1 8. 0 0 i S k

Detaljer

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene.

KONSEPT/SITUASJON. Konseptet illustreres ovenfor med en 3D tegning av bygget i sammenheng med uteoppholdsarealene. KONSEPT/SITUASJON Slå u i KJØKK Ap lt u / v i SYK For å illutrr rhg utoppholdrlr (MUA) o hgd og v god vlitt hr dt litt utridt t opt o dlr opp utoppholdrlt i fir forjllig tr, hvor hvrt t hr uli tivittr

Detaljer

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr.

HØSTFEST ONSDAG 23. TIL LØRDAG 26. OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG, FREDAG OG LØRDAG. GEORG JENSEN Tørkerull-holder 40% før kr. HØSTFEST ONSDAG 23 TIL LØRDAG 26 OKTOBER VI SERVERER KRINGLE OG KAFFE TORSDAG FREDAG OG LØRDAG ALESSI FISKEFAT T støs HØIE ORION DYNE Vm bhi intyn 14 x 2 cm fø k 199Finns så i 14 x 22 cm k 499- HØIE ORION

Detaljer

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14

VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 VISJON FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE 2013-14 SFO ET GODT STED Å VÆ RE MED LEK OG UTFORDRINGER I TRYGGE OMGIVELSER S: Sosialiser ing F: Fr ilek O: Om sorg Et go d t m o t t o p å SFO: Gjør mot

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R

2. Å R S B E R E T N I N G F O R Å R S R E G N S K A P F O R INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S a m e i e t S o l h a u g e n, a v h o l d e s o n s d a g 1. a p r i l 2 0 0 9, k l. 1 8. 0 0 i a u d i t o r i um 1, P

Detaljer

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en-

Hjertet Banker & # œ œ œ œ Hjer - tet ban - ker, hjer - tet ban - ker, liv. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Ó gjør oss lev -en- Hjtet ank Tore Thomass 4 Refrg Hj tet ban k, hj tet ban k, liv et syn g, alt skje. Vs ro Hjtet bank, hjtet bank, 1.Hj 2.Hj tet bank hel tet går i skol Hjtet ljug Hjtet går'ke ik rett hj tet ban k plaging,

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Lindås 19.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Lindås 19.11.14 2 Her finn

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l

œ»u ========================= & # f > > > > l l l l l jœ»j œ»j ˆ« =========================? # ˆ«jœ» J ˆ«j œ J l & # K K K 10 K K K K K K K K K K K K K K K Nei nه smi er han ti a e va re en ter som han m ter og han rem? # J ˆ_ med strand Tra a a a a a ˆ_ J J a a a a a a J J J J J J & # > > > > # 2 4 J J ˆ ˆK J K

Detaljer

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten.

med en ball, men beg ge var for langt unna til at Frank kun ne tref fe dem. Frank så seg om. Ka me ra ten Phil Co hen sto rett i nær he ten. 1 Kanonball-kluss Nå har jeg deg! Frank Har dy brå snud de. En ball kom flygen de mot ham. Han duk ket i sis te li ten. Du bommet! svarte han. Så bøy de han seg og tok opp en an nen ball fra bak ken. De

Detaljer

Biejjien vuelie solkvad

Biejjien vuelie solkvad Kornoter Frode Fjellheim Biejjien vuelie solkvad Preludium Kyrie Heevehtimmie/Gloria Frå fjell tekst: Håvamål Elden Smerten tekst: Den ældre Edda, Solarljod Beaivvás - Lova lova line (en gammel soljoik

Detaljer

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X," e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven

T Hcm ^>\xrl, X X. 1 au X, e( \ Søknad om ansvarsrett etter plan- og bygningsloven ø vtt tt g gigv Vgg ggtt ' i ø gj i/ ggt vi I I t I gig ig K t I tt t t t H itt ivvi ' Kt Mv t t@ t ' f ',t I tt t Ogij Mitf vc ( vfø ti gjføig, t v føt g it ) j ( O, ØK, U, t) O O iv v vt ittjt g ti ø

Detaljer

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr"/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f

K@&&M@ffi@ ry@b@reega. tua n @ta- ,6orr/*/ar *ft. hr /en. 3, s pt. 9R. ry@&w&&ffnrygkape?f y@b@re K@&&M@@,6"/*/ * h / u @- 3, p 9R y@&w&&nykape?f \ O R D R E I S AK O \ \ 1 U \ E \OTEBOK PROTOKOLL FRAMTE: q4+p 5' ' 9 ' 9? ' M O T E D A T O :d m? ' M O T E S T E D F R A K L : q 9 0, 0 T L K L

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n

Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Kun stn eren s Hus et pro sjekt for Hø stut stillinge n av Ståle Søren s e n Installasjonen vist slik den ønskes m o ntert ved inngangspartiet til Kunstner nes h us, Det vil være m ulig å bevege seg u

Detaljer

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005

Levanger kommune, Foreløpig registrering, pr. 9. des. 2005 240.001 Levanger og Frosta, PPT Klienter A F ca. 1964 ca. 1984 404.6.6 362 240.002 Levanger og Frosta, PPT Klienter G K ca. 1965 ca. 1985 404.6.6 363 240.003 Levanger og Frosta, PPT Klienter L R ca. 1966

Detaljer

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST

Sparebanken Øst. Kapitalmarkedsdag, 4. november 2009. Sparebanken Øst. Paul Hansen, Controller risiko. S p a r e b a n k e n. Ø s t SPAREBANKEN ØST Kilmddg, 4. ovm 2009 Pul H, Cooll iio PAGE 2 Agd Ulå il ud ydi lå Oligjo Mdiio PAGE 3 Ulå il ud PAGE 4 Ulå il ud Egjm Piv 72 % Bdif 28 % PAGE 5 V uo ulå 50 % Piv 45 % Piv -8 % Bdif -1 % 40 % 30 % 20 %

Detaljer

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den

Kjemien stemmer KJEMI 1. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den Figur s. 9 Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst)

Detaljer

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser

Kjemi 1. Figur s. 10. Figurer kapittel 1: Verden som kjemikere ser den. Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Figur s. 10 Makronivå Kjemiske stoffer Beskrivelser Mikronivå Atomer, molekyler, ioner Forklaringer Kjemispråk Formler, ligninger Beregninger Figur s. 11 Cl H O C Kulepinnemodeller (øverst) og kalottmodeller

Detaljer

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord.

Sommerkoteletter fra ferskvaredisken. -appen! Finn oppskrifter og tilbud på MENY.no eller i. 90 ord.pris 17,90/stk SPAR 53% ord. 53% 39.i 85,/ Smmtltt fa fvai 55% fl 3 8, 4 1 K K 89 7.i 17,/t i 0 2,9 53% 20-30%.i 37,5042,/ Nyillt yllilå Pi Max Iablla Fii Ntai fa vamat x1,5 l + at (9,89/l) 10, Hi-Ol (49,83/l) 1, Saia Vi ta fbhl m

Detaljer

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde

úø ø úø ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø ú øî ø ø ú ø ø ú ø Î Î ø wø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú ø nø øl ø J ú úl ø Kom, tro, og kom, glæde Kom, tro, kom, glæde Engelsk Christmas Carol Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 4 4 w 5 w n L j J L J F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, F 1) Kom, 3) Kom, 9 { Kom, tro, kom, glæde

Detaljer

Y1 2. ~ FISKERIDIREKTORATET

Y1 2. ~ FISKERIDIREKTORATET J-171-86 Y1 2. ~ Telex 42 1S1 Telefax (OS) 20 00 61 Tlf. (OS) 20 00 70 Bergen. 25. 11. 1986 TLa/ TBR FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT AV 23. DESEMBER 1985 OM REGULERING AV FISKE

Detaljer

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano.

Jeg har en venn. Ó j œ. # œ œ. œ œ. Ó J. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ œ. œ œ. Norsk trad. arr Mattias Ristholm. Soprano. eg vn Norsk trd rr Mts Rstholm oprno 4 3 Ó # eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det ss 4 3 Ó eg vn gett stt lv, for eg skll få le ve Det 6 fn nes n l t n tv Det nyt t å stre ve For d eg le v så Ó

Detaljer

En kamp på liv og død

En kamp på liv og død 1 En kamp på liv og død Frank og Joe Har dy sto an sikt til an sikt på en øde klip pe. Ne den for slo bøl ge ne hardt inn mot land. Beg ge gut te ne holdt et syl skarpt sverd i hen de ne. De stir ret på

Detaljer

Prisliste Januar 2015

Prisliste Januar 2015 Prisliste Januar 2015 Side 1 Prisliste Interfil AS Januar 2015 Prisgruppe A Side SuperFlow Eco Posefilter med miljøramme i tre M5-F9 3 SuperFlow Alu Posefilter med markedets mest stabile ramme M5-F9 17

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 0 9 O r d i n æ r g e n e r a l f o rs am l i n g i D u r ud B o r e t t s l a g, a v h o l d e s t i r s d a g 5. m ai 2 0

Detaljer

Kommer tid, kommer rεd

Kommer tid, kommer rεd olist (evt mannsgruppe) c Mel: Iver Kleive elst: Erik e rr: Nils raftεs Det oprano lt c enor ass c Piano/gitar Percussion - gitar c c P isper el c P - - - - ol (gr) ren- ner i et tom - fat i u-cum-ca -

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F

STRØMU NDER SØKEL S E PÅ L O KALITETEN. e H. Lille Åsvær. i Herø y k o mmune. o F s A d n la e lg e H n sjo ssta k rsø o F rd jo F STRØMU DER SØKEL S E PÅ L O KALITETE Lille Åsvær i Herø y k o mmune Tittel: Sammendrag: Fjord Seafood orway AS Strømmåling Lille Åsvær på lokaliteten Desember

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 Ø s t r e K r a g s k o g e n S a m e i e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i Øs t r e K r ag s k o g e n S am ei e, a v h o l

Detaljer

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data

KW5017W værstasjon. Oversikt. Tekniske data KW5017W værstasjon Tekniske data - Radiostyrt klokke med alternativ manuell innstilling - 12/24-timers visning - To daglige alarmer - 433 MHz RF mottaksfrekvens - Trådløs utesensor med tre kanaler - Rekkevidde:

Detaljer

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER

VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER VIKTIG Å HUSKE MHT HUSORDENSREGLER Ved inngåelse av leieavtale skal det alltid utleveres husordensregler, vedlagt i denne permen. Samtlige leietakere og de leietakerne gir adgang til boligen er underlagt

Detaljer

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre.

Dato. Alle skrevne og trykte. kalkulator som ikke kan kommunisere med andre. A vdeling fr ingeniørutdanning Fag: Statistikk Gruppe(r): Alle 2 klasser ksarnensppgaven består av Tillatte hjelpemidler: Antall sider med frside 6 Fagnr: LO 070A Dat 23 mai 2001 Antall ppgaver: 3 Faglig

Detaljer

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar

1 Vektorer KATEGORI Implikasjon og ekvivalens. 1.2 Vektor og skalar Oppgaver 1 Vektorer KATEGORI 1 1.1 Implikasjon og ekvivalens Oppgave 1.110 Er noen av im plikasjonene gale? a) Ola er nord mann Ola er fra Nor den b) Kari har tatt ser tifi kat for bil Kari er 18 år c)

Detaljer

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper:

PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25. Egenskaper: PRO art no 351217 Termometer m/klokke WSR-25 Egenskaper: 433MHz RF mottagerfrekvens. Maksimalt tre valgbare RF kanaler med trådløs termosensor. Rekkevidde: 30 meter ( åpent lende ). Måleområde: Innetemperatur:

Detaljer

~ A~~~;;'" ~/~ : ~::

~ A~~~;;' ~/~ : ~:: LONG FRA FSKERDREKTØREN J - 3-88 (J-35-84 UTGÅR) ~ :~,~~l:e~nl?.~o~b:~~~~~~~ ~ A~~~;;'" ~/~ : ~::0 0 7 0 Bergen, 02. 02. 88 EHB/ TAa FORS KRFT OM ENDR NG FORSKRFT OM REGULERNG AV FSKE OG TARETRAL NG MØRE

Detaljer