" ^/f P. Avt** Jc^ I. St. prp. nr fwgrarsdepartmiemtt. 7. OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "" ^/f P. Avt** Jc^ I. St. prp. nr. 23. . fwgrarsdepartmiemtt. 7. OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover."

Transkript

1 ASSIFIED - PUBLICLY DISCLOSED - PDN(2012) DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLI A St. prp. nr. 23. (1957) W. fwgrarsdepartmiemtt. 7 Avt** Jc^ I " ^/f P OmIiOTedretnlDgslijerfor Fonvarei i àrene jframover. Çf'fff j) t^fcujs ^J d&^t*«*. e-iyte^itui i i

2 ( 1 UlIrU^I-LMfjif'. nullit! * Innbohfsforleguelse. 5âlc Ï.UtbyggtDgavForgwweifromUl 1 (tag IX, Otl^lll 1 Hy t T onj FpTHFBret 1 Aimft (ramovat.,,,....,,,..,.. 4. UJ. HoT*dpenW6r I SjftfMoUida» Iltredntog...,...., JJ A, InnleànlDg» osa Nctfç«straifltflafce stilling eg betydfcfeff. gm Nato. ö B, V4it appç&ver -. " <. 5 L Pri&alplelt»,, -,., Z. Dft pmkltefc«oppgaytr.,-.,...,,,.,...,,.,...,,. 6 C, HqV Efl retjlmflillbj b r foy.tat zp Ilttairq fm^i&fta i AraHft fhmlovcf,,,,,..,, 6 l. V4it ttartttentfe forsnr...,..... B.fflrsvaretsorganisation,...,,,,.. 6 tetdln^auftjer tor DKMterstBeHn^ eäalttmsmtijg, tilpuslng eg konsojttci-lxig a* forevartfs muuuiïif,.,,..,..,,.,... l, Etterretalngs-og varallngstjtacstca,..,.,.,.,,..,,,. 3,KocmnacrfoQrdQfngeli.,..,.,,, S,Stt«adebwodikap.,..,.,...,<..,.,.,-.,.., t.lkmhsertagabaednftap,, -.., e,,.,, - & TUpifl5Iiiy;tu >4..i G. or nyo vapen..,.,.,.,..,. -.,...,..., 7 t PFfprttadBE 1.. «8. KVftMtet og rtsjotïfcîlmtrltig , , SouMnondfag ov SJtfaerandas aynspunlcter,,....,..,..,,,.. 5 H, KontUrer av «t fpntnargprugmui for ta &-&rsperk>de (HT ),.,...., & 1. JtmladDiag1 genftrtit,.,.,.....,,..,,...,., FeraIag far dt «nhdle foravuraji-cmt vl. v....,..,,,...,»,.,.., 1,0 3. Jtortlgolbgar JonJtsatt av SJefoonKift i JftmlrfXtrtOdefl ,.. >,. IS 4 Fowvnr*flefKtrt«numlets anting over torbrahttt I S-tHpftrtoden Iwuteti pi SjefsseuniM /oretay Ul ixidajeu:.,.,...,..,.,.,,....,.,.,,,..,, LAirftn budfljeulftlft.,,,. 12 e. Forsiersdepertemciatets anslag over fortortiket 1 O-ArspprtodeQ hasert pa laveste bodejetubta,.,.,,......, u IV ForavArdepartemeiitetJ jü eg- ttlrtdlognr,,....,.,.,,. 34 A, tsnl«dntftg OÇ bwtdretnlqgttlbjbt-,,,..,,...,.,,..,....,.14 Ë. Om SJeffttMmdM kotikrete fonlag Itl bouturer av «t JtradrsfM-ogran for Fotsvwst (U7J9S6 - $0* Ï&&SJ....,,,,. 36 3, PHû fpl«ll? s^ftsoater ,.,.,. ill 2, Den oko&omu&e mum*...,...,....,..,.,... *. 16 & Oin behovet tor prlodteiid^ ved tilpcmtag ** i samsviir med fottstattft hovedretntnçamftjer,,,...,».,.,.,.,...,,.... j,8 4. On FftTftVaMtd organlsjjon,...,, On perwaeu.,,,.,.,..,.,,, ,,,. Ifc d. Om gtbkrltftdogabtyrfcen og tjetkstetidc»s lençd? î. Om rep^l^ooio^dger.,»,.,....,.,.,.,, -r-r. -, ft 9. Bjtj- &nieg.,..',, '. <...,..,.,.,.,,. 21 t ôî Om ^iifttcrull ot (ftcayiilihptr.,.» s... *.,..., M W, Krtn&er 1 (Jet luttera Corsvor ^, '.,,., , Forslftf ta ßOdrmpör 1 (H 1 SftIdanaJoft Df v&tocuior,..., 36 ' - TUiAtflftg- i.....,., ,,,. 29 î»

3 O O. i ip, " v ForeTOrsde»arlemciitat'> St. prp. nr. 23. (WT) 0m bovedretiii pg^lmjer for Fonvaret I àrœ fra mover. (For «Irait av statsrid JfiIs H and at) Tffahftt^r fra Forsv&rsdepaHem&ftet 12, janttar is67, gtäfcjent'vedifrcotpriitarepenlen«jcunme dag- I, Utb)^bgei)ftvForsvaret ftamtil Idag* UthyggLngetiavForflrraret 1desistefem fullfertenkeltenye tiltak er kommet (¾ liarakjeddetter rttaiöjfalmjersomble s&ledeaerdetvedtattflerenyefeltestinaiulerteantagg (ifr, Stparp, LKorge TOtttatt avstartipget ijuni1952 nr. m for IÄ2 HUBt- s. nr.250for1952), t bl»a.on nyhofedb'aae formarinen, FlyvApiietutbyggeanäutorer Detbledecganglogtoppetforsvaraprogramfor3-ärspertoclen , Frogram- met.p&.dentinne*side «t ftcstegang&tlenef demstyrkasooavarforutsatt J3-àraptegrain» met ion so«iedd i mplminnefigatyrfclagaviiat i te* îhjeret),inklusivesysiartioerietogluftvertiarthierlet, 16mÂnederrootfomtaott i OSfeilesforsvm*. Form&tetvar euedgft à «käse «tfortvnrder-detyattat* Sï»programtiiet 18in&neder utgjorde Jiensymtildenbjelpvjlttumeregaeaied F^rsijrarçta & stadig tjenestgjoreodfe personell, f&nteitfra, Programmettoksfkte &eta- inklusivesivile,pmfag 6000.Pr. Ljuli 1W6 Iiteratfc alifetberedskap iiredat-vihndde vscdettltevai&kdetallocal^gig300. nulfgbetfor âholdeetaögrepinitijvi Akk Pr* juh IWltil30.juni1999ordetgâtt mobitisert offajejpenfravireallierteinuma medumlag 8400miiJ.kronertildetmilitare 4 torn* GjetmomfeyxfiapayEeQesfiiusns^ forsvaret, ertsaideggiitovervireegnestyrkerabehov varforméle* àjcggeforhofctenetürettefor p&körtestmutigtid 4kunnetaicootbjelp Norskegeninnaftts,..,...,.-^4300milt. Sr tttenfra. EtaUtertkomm&odoapparat 0konomlskstattefra med Sam- r sambandforutsatlegutbygdsilkatdeteftefetivtkunneledeegeamordnenorakoogalv* TilekottfraNATO^laadeaetit - S bandsstate&e A200J» * erteforavarsstyrkerinwmfornord-kommaadoeottnauslertebyfigejtfograni I, gjemuumforlagnvdetf*ïïes- QjemtQrnferiogeAa*ä-taprogrammet er Norge o -, > > Wittforslnket,og 1 detoogetitalrtaksom Haterkllhjelp 'fra Saihbandestatene og Kmaaâa (Tilwer- erg&ttetters-ära^erkdenaotlepardetar* bebtettfidereettet de musotnvarsstt. met) 'fttiù*^ -Idag-er-juosrsnmet idetaltyeaaitugt SanOetekoatnader^,.,.^ mittkr. V&reegaefOrsvarsu^iflerfonkfcraeg «life p&4r {ahatall imilj.kr.) S sa Sl M-ES SS-SS Brutto fopbvars utçiftar W3 \ 1115 BW Karxikefenbmo*t8 ^ ^lo sa. s».- SSS Iigt inlihfitk 1psl h iàvn^jon^liniitekten 2fi A4 3,2 Brutto f o rs v a r a bt v i 1 niitçer

4 frtirilwtf it i s -!'fi HifH - Sr. prp. nr* 23. OnjhwfldrtntofltitjeiffarForev i 1 Btter bvert aona programmet Ue gjaimonifert bar utgiftene til drift stehet. 1 IflM-56 ti drlftmiigi/td»e pi 720 mlll kroner mot 320 mill. Jtroner fem 4r tubake. Sn del av denue efcnlngen sfcytde* pris* og ImossUg- Bing, men <fe& vttcttpte grtmn et et peraoneuorganisaafrnen «tier Jxwrt er Witt Jylti beredskapsstyrkene her «tt, og ntgiftane tü kost og Mier, tveber Og materlehvedlikeboîd bar dermed stehet automatfek. 11. Udediiinger oui i arène frmarer. Foranledtget av den Tn^'tort» 1^*? 1 ** utvïkling (atomvipo^l gtyrte og styrbare Y&pen, alle ötega elektrontake bielpemidjü? Og de» widere utvikliitg av de a&kalte konventionelle vâpen} bar NAt t O etter frmfatffihfr studier justert den feiles strategi. Det ta* sikte pâ 4 binäre krlg ved & holde et fortwar sota bar en elik evne tt] gjeng^eldesde sdeîeggelâe at det avakrekker en nutit er aggreejon og ä gjemtcooftre ^t framskuti forsvar w Vest-Europa em det tlkevel skulle bit angrepet DeterntarbetdetplanerierfeUesforevaret I samwarmeddmestrategen, Belnrggerpl at <1) AtOfBVipen Vil bli ayttet ttl fournir dersont NATO-omrädet IAir angtepet, (2> Vast-Oakland yter et bidrag ta det feiles rormr. (3) MftdlemolREdene opprettholder ein for- BnA videre bar NATO's' mlltoere Jmstanaer gitt generelle turadtnger pè boe Ieogre stkt med Iienayn Ul ttljnsbfng st feuesfotavarets styrkar tit den grturaleggettde ûtrategi. I irsoverefkten bar de enkelte medlensstand firtt tilsvarende tllradlnger for de nanneste irone. Hoa osa Anr Csrst et utvnlg, nedaatt av Porsvaradepartemetttett Jfaravaraprogvamntzeiget (Beyeaenutval^et), og aiden Den mhcrale sjefsueminàa utredijft og vwdert bvïike konaekvenser WATO-slrategten og den tekniake utvimiag ter fft for yixt torevar, FoeflvM i SprograBiiitvnlgeta IUrAdlnger bie. basten lärlaenth ÜJ nttatelse*!] âjefen for FomamtaSen of foravaragrensjefene- fin av foriivlithgrebid"fpne Iant Qcke A kraue gl aih tlmuiaing ttl ntvalgets tttridiiiger boldt med de aatydede btristjettramtiw for wdkooimende forotaisgceai, For â f& et anmstemniig mmteert syn med henayii tp forevarets organteas^ön. og aammensetauig l Arane framover, ga Ifoesvarsdepactfementet I januar 1956 Sjetea for Ffrsvarsstabeti i oppdrag mouaea med torsvarggren? sjefetie (Den sentrale sfcfanenmd) 6. utarbetfe et forging L al m&te, Ay «kurvet til medlesk" «Det er maktp&ligganda â Iegs^; for Stortingef^en profkoalejob aom tiäker opfc> novedrétningattiiieiie (doktritïene) for Foravaretiireibefraniover. Sammen med disae bovedretiiùigslii)jeite bpr dat ogsi skiseered opp konturene av et forsvarsprogram for de nsrmesta feva AreBfc. J pfoposlsjonen vel det a& ennvidere bh gjoct rede for de nafklcerheufektorene som ssut ses -ejeldeade oe bebevet for en elaatlsk og gretävis konkret tttpaaejitg av foravareta orgluiisasjon og aanttnensettüng basest pldoklrtiiane og fem&eaktesen. for at dette syn ekel knnne T»r* av praktisk verdi for Reejerbteen mk det vore b k- ternt> dve. liege IniMafov de rammer som virt befolfcninfiatau (inklassene}* vire kommmiikasjoner, virt produksjeii«iotenflcal og tiï vertatedskaparitet v, setter. Det eitn videre ta utgabgapunkt 1 det foravar vi i dag bsr og bare reorcientcrc den omlesning so«vtl v«ere prakum gjennonrfnug i Isjiet av en femârspefiode sir en tar benayn til alike fiterer sou opplieciiightldiai for perrtmelr, nsdvesffig tid for utaiveiâlag av d«tajjert«blaiiert byggetid for faste aaksb m- na, Sfode- Ilg mâ ayaet pa forsvareta bebov vara priorltert > FTjrifriBffnnrffifi ntrednlitg ble fresnmet til Forsvnrsdepartemeutet 12, jual X99G, UtredttingeB er enstemnafg. I mote I Fnrsvarsridet lfi. Jon! la Sjcfea for Fofsvarsstabeu og fnravaragraisjbfebe fram og begfanitet nitt syn. SiefRnemBda gir fscat «& almkmeug vnrderibg av vir atrategiske atobng- og den meet saflasynjrye form for et aogrep p4 Norge* Dernest angir SjnfriBiimiwIn sine synamiter med betk^n til modernieering og ttfpa&riajf av foravareta organleasjon«e)«t'gjeuter sîlie sparsinàl aom tilpaaatng for langt râd er & kunne atà imot angtep med atomv&pen, itmfflring av Aye vipen î virt egei foravar, bebovet -for priorfterteg ög ra»3onalisertng, Bndeltg trekkee opp Aumtnrene av et foravarsprqgram for {F-tajperlodeB 1. julî joui 1&6& Om aetve anlegget av utrednlngea aittaler «Utredningwi tar nteangspubkt i en mrderins av den malitertemiishe ntvlubig og de alnänneuge Itonsekvensa- av denoeu Dei^ttM er ght en karaktolstikfc ar des mullge millt^pe trns^el mot Norge, p&regnellg bjetp fra vire ajlterte, vire vikâgœ omrftder foravare* messlg sett og oppgavene fof Norges forsvar, Mot.denne bakgruim og nt fm foravar vl har i dagt «r bdœudlet: )

5 IW Su prp.jnrç 23, s OtQ'JtoVudrstDlDftÉûijn 1 *or Fcii i BVKTVt i imße Jrwttcvct. JtovedretmagBlloieir for det tnietaare, for- «lag som aft 1 Jtis 1 L stûre'trekk, vil bli tatt opp ^yarets utbygging 1 Irène fremovec,.og tîl vîdere, dstaljert behandllng med d» milltntro kontnretae^av e^fargrareyr^râm tor S-fcra- m^^^eter^orait de frlïge 'bw^jtforélag Videre er SffcMereIt behandlet apersmâlet De-nraktiake Jmnllgbetar for 4 gjenaomfere om bvor langt man med krafttak pa retetwt dette Jorslag er.vttcäertf noya med heodyti tu kort Tarael vn krnme oppni itoen vesentlig vefaepliktfiiqassgi. tujräg pi betet samt eit Avrlriag dv v&rt beredskap t en spent uteri- biidsjettraznme som Sjefsneamda mener Wigger rlkepolrusk eitaaajoti. Urnen landete «fconomiske bsreevne. I Iqt- FrettBtillmgen Ear sbcte pà k gl en over- Inndelse med Corslaget & Ritt et beet müug «ikt med beosyn til bvw vi star qg hvor vi tiln&emct uttrykk for bevugnietger sotn anses bur ben. Forutsetningen bar v«tt ai aile for- rodvendige i 5*Arsperïoôen,> fil» Hoved Hijikiene i SjefstMmndai ulrednmg. A> Innledimig r oui Norgea simiegiske stilling og betydning, om NATO. Sjefsnomitda tar «itt atgaugepunkt i den milftartekniske ntvlkling i de «iste âr og Steriigr av atom- og vannatoffvipett som saameta med mrdleae til ntskt & selte dem im» mot do onakede aal aatae I veseotlig grad â ha Gadret dâu stminaelîfe strategiske situanjen. De state? eom har b&de atem- og v&ofistoffvâpen og mldlene til à ette dem inn^ kan rette OVerraskende angref) som 1 setvc àpltmgefaseh kan medfere katastofate odeleggetser. SamfIdIg pekes det pâ at ettoreom beholdninav atoßv- ûg vaanstoffv&pen ekw koa mon bcjl^r ikke se bort fra begreasete eventwelt lokolofraaistät nten, eller med begrenzet, bruk av atoittvâpeu. Den mflitertekoteke utvikuitg har medfert at de nordltge omrfeder kan f&uariig betydnbig i on strategist luftkrtg. Den antas I det vesentlige & ville gk «over hodet» pâ Norge, men dc&ne otvîklittg Jerer ogsâ med seg at norak omrftde kaa btf ntsau for overrasfcelsesangrep ufc*a noe varsel. For HATO er Itorsk omrâdç av strategigk betydnbig fofst og Ireomt for & sikre seg varsel om «trategiake Ioftaagrep og «om et fl&nkeomrâde b&de for AtIanterhavet med de vitale forsytiiagalinjene og for Sentral-Ëuropa. Dot régîtes med at boredfaren for Norge Hgger i en invasion med h fimkkk pk bel eller_dgtvig.«fekupa5jatl Det blir da ikke Hoc mil i seg setv A anreite etorst mulig tfaieggelsa, men & iitepre framstet som tar stkte pà raaltt ft bryte ned vâr motetand, stattet av den atomftmeato som an«e mntfg og twdveodlg for ft nâ dette mûl Samtidig pekes det pk faren for augrep eiennooi luftcia mot cpvlk oç mînttere mil av aaartig betydning for laadets samleda mot* ata&dsevne. EyefBUKmnda aaden^ker at fra et mhitœrpolîtlsk ^ynspunkt er Norge helt avbenglg av det vestuge samarbdd 1 KATO. BC forsvar av det öinfeng vi bar i deg er kuti mulig med omfattende tiiöp fra và.re allierte. I tilfelle av krig «il Fforgea sfcjebne kunne bli helt avfaengig av NATO's en» til à gjennomfore det planlagte framskutte fot^vac. Sjefsnemntb pefcer i den forblndelse p& at om stxgrepet kwiutr 0YerrasKende, tü det Ihke vdare allierte atyrker til atedb pà narek omrade. Med vär otaatte betiggaihet vil derfor verdien av hjelpen fra v&re allierte avbenge av vdr egen innsats t d«n ferste kriöske fftsen mntu statten 1 ferate rekke t lnften og pi sjoeti kan gjorc aeg gjetdeade. Sjefaoanmda elntter seg til og bygger. ntredaing p4 NATO's fefles stnuagi og de fet- ' h?e ploneac sota at ntortehlet 1 samsvar med V i Cjciesixatagiake firunnsyr», B, Vârt forsvtm opppver. SjefBDemndtthar^amooenfattet slttsyn i endeânkjoti avv&rtforsvamop^garer. Av definisjonenréférer««: 1» Prinaiplelt: lfred 4*ïyte et sparst miijlig ApysW U^rft S til & n& NATO's prtiniere mil î fersvarspolttlkkeii à hladretrig ved gjennom et permanent, effektirt JoraVnrsberedskap à det klart at multg vjepnet aggreajon. ilote vil kunne fçre fram. VÄrt «set bcredekap mâ vœre beat mutig koonfinert hmen NATO's samilede Lbar&dakap. I k r l g h via NATO lekeyel a^uhe hu angrepet & yte et stent malig bid rag th forsvare^^v v&rt Iaad.^ bwiastbetea em: At forsvaret av färt land i fsrate rekke er et uaejoaatt aasrar 'og- at enmaksimal norak fangats er Tnnit Vellingen for at vàre stone aiderte kan yte bjelp til foravar av v&a iettîtoritim,' som strategiek sett er viktfg for NATO'» Hlmlrrtr torsvar.

6 De pnmske t Bofedmfikt for virt forsvar mi vare & be* jetnpe Pendens attgrap mot v&rt land sâ Iftagt frafiiakjjtt #m mnug, De ptaktiake oppgaver vart forsvar da vil- buatutat overfor, kan i bovedaafcen deooereg fluk generelt: ä motset&e seg invasion gjennom Inften og/eller om- sjeea med krsftsain&iig Wf Jorsvaret 1 vire strategfek vïkttgbte ontrâder. I Uifelle av lnraaion ogaâ over landegrensen gjelder tilsvarende» h yte et beet nwlîg forsvar, hik)udert «ivil» forsvar m v(> mot angrep fra fly og/eller med Htynte vâpen, med kraftsamling til beekyttelae av mil som p& gnsan av stor betydning og aârbatfeet mâ gis?weriig hay prforltet fra aamftumsmesslg synspunkt. â stkre vlktige «maferaelsporter» for albert hjeip OMtvner og flyplaaeer) og vïkûg trafikk längs kysten» i yte» nâr det kreves, störst mulig katastrofehjelp tu det»ivilie foravar, ferst og f rem St SivQfofsvaretf Se^ «r ikke tauug for oes atatt & trygge vàr bfljitffti«ftâte et]er vire forblndelseslinjer mot angrep fia. en atomakt- Tryggtng av handelsftâten Jni derfor skje 1 samarbeid med vire allierte, Handelsflfttens krigsorgsiifoaçjon og eelvfoesvar attfler oea Untdteetid oppgaver som mâ loges for at den sknl kamne befares og virke efftkttvt î Jrrig- Oppgavette for de ^ivoe»ejrtorer l foravaret farter 1 bovedtrekk i tre omrâder 4 begrense virknittgen av angrep fra Ittftec med moderne vâpen. â opprettholde den samfunnsmeetige virä- BOthbet aoaiei er nedvendig ïortoiaifovsvaret. â opprettholde fotket* mostaadsvllje. C* Uovedretnîn^Tipjct for dot mill* «tare forsraret -i Arene fremover, 1«Vàrt Mfrrgwfle farsvar«sjefsaeiinida pefter pâ ai det fra IfiiS og främ tn i dog bar 4 skjedd en meget raak oppbyggnrqr sv vârt fovsvar, erhielt Jjteren og Hyvâpaet. Siort sett er den'fastsatte mèvwit ting nâdd kvantitativt, nten det ar frentdelea svafcljeter, def gjonstâr betydelige bygge- og anieggsarbfiider og etter nfigjeldende planer ogsâ materfoflangkaffeteer og opplegg SJefsnemnda anfecer at etter at 4ea alvterende mâlaetting bte f&stiagt i det vesetttqge i er det blltt mer avklaret hvilke oppgaver Iferbten vit mâtte ddcfeo i det samtede forsvar tnniiriffit NATO, os etfaer-dens ww^ng St, pip. pr. 23* 1 FonAw«l 1 ireoe t m bec det ved justeringer j âreae franwver Iegges relatlvt a terre Tefct pè â jytyrke Uarinen i forbow til tfdüfere. 2, Fotsvateto atgemaaiijo*. - Cet er Sjefaaemndaa oppfatndiig at vflr taverende forsvarsorganlsasion 1 hovadtrekk danner et aoltd gnimilag for videre effekthdsering* Noe befcot for en revotasjonerepde stmktnrenddag av vàrt forevar er sâledes ikke til stede» men en justerlng aotn feige av utvîkhngen p&'det krigsteknieke og strateglske omrâde mà gjennomfere*. Demie jiätering i palet med üdens krav som alt er Izmledet av forsvaj^rcueae, mâ skje gïadvls under heoçyn tit at forsvaret Ul eithver tid skal kunne i ftutksjon om Uedvendlg h r Hva son) kan og bar gjetmomferes i en 54rsperlode, er beg reuse t» Foravarets atmktur mâ imldterhd v^re under koatiamertig vurderlng til enbver tid, SJefenemoda aufoter eon Tidere at Juafceringer av forsvaret ferst og fremst mâ ta i be* trafctning: a) Vàrt ntratte *tmbtç som kr*ver en soirllg Corevarstnnaats fra vâr side for â IcunEte mate den alvortîge og ayebtikkelige fare aom landet vil stâ over for ved krigeatibritdd. Vârt Bflmlede forsvar og vàrt stâende beredskap mi V3?re âtik av^aaset og avbalanaert at det kan mote den umiddelhere trussel cg mi ha en âûk tyngde at atigriperen triagea tu â cette i gang «terre kriggoper&^oner for i nedkjeanpe det. For à oppnâ dette, mi vi afcseptere en vise risifeo i de omrâder hvo et angrep or mindre «BJinsyntig og iallfalt ikke er en umiddelbar truss e3, Betydnlngen av dette forhokt understrekea Ved at vl ikke bar allierte styrker i Noige 1 fred. b> Sawtrbeidef i VATO som forplikter oss th â hlndre et framstet mot veat gjennom t»rske omrâder, og vider«krever at vi forsvarer oes ^Uk at mulîghetene liggar til rette for â ft alliect Jijelp tfl rëtt tid og 4 rett»iea. e) Dm ItrigsUiltttizJte ttfidttfanr eom gjar det Bsrllg pikrevd at forsvaret gta aa ebk stmktar at det kan'motsti angrcp og beholde ein JiendleCrthet gjenttom den ferstd fnteitse krigsfasa» Vârt aterftt deaentrallserte mchilwiertogaaysteib svarer godt 4JI dette hnv.

7 O St pep. nu O Videre mi de moderne, stride- ogthjelpemfaller i mnugnieetrekniog aefces iniipasset i -vir egen forgvafeorggnfawtfoii*,d)>p r Ji^ btgrexteds rvsmtrwr, eomkrever 1 en'idsrpriorrfehngavopf&avene <fgeattonsestrasjonavforaväisälti&eiiefor i 7 metedentfendtligetrneeeätidlîgetmalle: ViderakreverdettaforhoJdaitJatfdetsna* tnrtfgeforsvarsvilkkrutnyttes,at ftiravaiela kvaliteterbtjy,ogatedgjenaoarfartraejontllyringtlfc{ *V*Si D.KrtntngijJinjV fprsikodemisering 1 fiffefclnismvsftupaesing ogkotteoti«sionstfenästa, doing «v fekt&rels mâleetticg» SjçÊttlemndatrefckeroppfügendeelmlnno IlgeretntngellnjersArdetguelderjaatering ogkonsolldeiingavforsvaretsnuueetthif : X,Bttemfciing*-egvanttagstjenestai og aambuod erviktjgforttxrdtdngavettuasjooentuen-terielïftvertid TIdUgatmttligvnrael noaagreper-enfortrtsetmngjoretefefetivtforgvto r h Effektivisertngenavettcrretningstjeoesten»utbygging ogdriftavvärtvarstloge- oeaambsndasyetem opevervüldng avmullge imifallsunjer for overraskendeaogrep mâülleggesaktvekt L deiktermeefa &r, ' For 4kuimehandleretUdig oeetfekttvt pi grormlaf av Tarslingwip mldemeddav komme n door g a n i aa s j o n en med tfberende snmband aomernedveodlgelorjedeieetiav -vârforaverainnsats idenferstefaseaven krig,vûïrôetablertogfunkftfeiisdyteug ialoe krlgshovedkvartexerallerede 1fred. 3. BttenJf beredakap, Denrelativefotskyvabigavfatenforover-vApenraskendeangrep motnord-norge mif& toosekvenserforavbalanseringavetyrkanejivta detsamledeforsvarskal hanyilighetfor à lamçppeaveïx.sahigfweliggef,detet marker*bebovfor 4 etablertetetiendebaredskappàsjsfronten ideonelandadelen piper* matentbasis. 1» JfapUserfiigftlttredikep. MobiUserittgeorAiiagenog mofttksertngstlden miavpassesetter dm miahh Are. Mo* biliaerlngastyrkeoe mi omnedvendigituime kjempeutenytterl{geretrening.deter «Aerfor nedvendlg medbyppigerapetlsfonaevinger.. < >-. ^ IQpassing w atemkrlga&. Artwldet med i gl forsvant en eltk^^trnktnr ai "def lun maté singfcepene m«d kjetnefyaisie vap«r]4paiäjgfifaseto av en ktig nteu4i'tff^e ^fn haüdle Crißet, fer i gang og mi fort^tte i ekt omfang. Den forelîggende fare for maasœdeleggeke bide àv»lutwre stytkei 1 og anlegg^ Jtthit av kommnnlkosjonsmldl^r og andre Installosjoiw som stridskroffcene stettei 2 aâg til» tûsïer: at en TEone&rfmt spredttfug avinstoj] tusjouer og'oppaetninger gjsnxtomfaha a& langt dette er forëûiig med en effektiv innk^jotiefte^ og at a&keg som er vitale for for» sparet sikres og gle an effektiv repnra- at forayntng^r i nodvendige mesgder leggee opp i de SanmsyiibgesOpet l O^Oneom- Eiderp sttk at etterforayning* tkke tu v«re nodvendig î den fovate Itritisfce tidea» at det flimea en effektiv, utbygget réparasjonat eiieste for vire tpnmnnnikasjoner med nedvendeg Tteervcma- at d&t fimies alteraattve mnligbeter for lo&lng av forsyninger «itenfor de etorre bavner og til dele utenfer kal, «t Zufttrauport bltr EiQaft oket wlct UI foüflytnfnger yed at v&rs slvlle tufttrànsportmidler lilfr fbrberedt utnyttet 1 forevarets tjeneste og at beluroptere kan assistera vire stridskrefter p4 land og piejtwrt, at aanltetaorganene Mir ätiueasjo «! fer 4 bunne behandle et betydeug steril antsq mil&cte e&rede enn de erfuribgetall ea tidllgere bar bygget pi, at styrkene utnistes med hsskyttelseaiidd- Jer met. s}titieigsvh4mingane av atomvipen oe mot Idologiske og kjemlske atridamdd«1er berander g&ssmasfcer og Utatyj b for pivfeingr og mällng av radioaktiv etrânn? samt at alt mihtatrt personell igis Utatrakt «Velde I rpasswe ^omvaretutak mot ABC- at militate etyrker bllr avet og atxnstet for & kunae yte SitiUom aret effektiv bjelp 1 katastrofealtuaajoner. Ianpaasliig «r nye Sita] vint fdrsvar ha den üoäveüdjge alagktfift> bor nye atridsmidler InrmjhsBWi i vir organiaasjoil ^prneeybtske vi^en es for tiden uteiifor TOr refclievidde» men vi bar puerede n& forberede osa pâ A kuime ta I mot og utnytte atomv&pen for taütiak bnik. I alle tilfelfte mk vf Mge *e it P^ i ^ vice atyrker 1 fellesoperaejoner. bvor ^ne vàpen kan bd brukt

8 s ; M pip, <nrz 23i IWT Omlui nflixilmfirilnjnforfocsvaret iaxaneframover. ativlrtlarubstrategiskobetydningerekt 'stärktbi.a, somiisigeaviutfiklmgen av deninterkontinentalekrigfaring medderav Styrter v i p e n Aiwfinartde kan akaffgs gty ei^bred pîaps i vàr forsvarswgan baaj^u tin» laretlggetade shuasjoq tuf^ö; Iierunder pränar yékt. p&. anssaftelse av. sty,rje Vfipenfi for luftforatara/ormal yorfr^edelser, i foret e réfcke ved Personsnopplariiigent mi settes t gang si enart som mahg,- Dé» ftfcte anveadelse.av elektjç.nlkkçn \ mod.er'ne ItrigfBringt Den èbte bmh av elektroniske hjeipentitiler med IitttytUng av eraakatanbstekaikktti i moderne mîutere enbeter tedar, rtâioltejêr og annet sambiad, KtentlfiseifagentlÇlarttL.'v..) gjer def nedvendig at ogsä virt forsvar forbereder seg pi elektroulak krtg&ring. IElefctroniak krigfaring vj] «1 tlttak for à tiskadelîggjore motstandernes elektrojiîake virkjmid- Ier og thiak for è sikro at cns egoe virkemldler ikke lamniee eller uskadellggjerea. Pctevtteriag i Knn Ved eft kan sekvent priortttriag og Ison- Bentrasjon om â'e prtm«re oppdrag kan vàrt forsvar lose sin Oppgavet SUk eom fwhow«ici er i da mi virt stiende beredskap gis forste prloeitet i&netk det mftttere forsvar. Innen det stiende beredskap Iegges bavedvekten pi de. Etyrks i som bar de sterste in ti Hgbeter for i sli m pi et UdHgst rnnliig Udepunkt mot flendens mest sirfeare punkter under bans hovedangtep mot vire viktlgate omrider. Indien det aamléde tnobiliserfngsberedshap k6mmer sont forste prlofitet de tittsk som hurtig kaa Htyrke det stieade beredskap mot Inva^fcn.. ogr laftangrep og aotxe gjatogangene th vira stetigste bavaer. Vire begrensede Btyrker tflaier videra at leeidots naturilge fonvaravilkir nyttes ved utê^raht brijk av QelMlekningt fdrberedt «de- Içggelse av komntanikaajoteer off forsvar av eperr&tiuuiger* A Kvalltefr og ndjcnauscctag» ' Kravet om kvalitet og'raejonaliserinç mi vies sacrjtg oppmerksomtaett Yrhcsofementet blant virt peraoneh mk vtere tustrekkallg og vel kvelieteert, ogogsà det tefcnisfre m DJe innen foravarri. mi thgoqtowa for i kumtr dra full nytte av dett krfgetekntefce ntvlkttng. Tjanaatetiden mi, v re tuatfekkebg til i gl Mt effektiv utdaïuiels* :0g ItQ i gl fulivotdi» bendakaç&enheter tit eohyer tid ag for effektiv betjenw og forsvarltg Vedllkehold av det Komptisecte tekn&ee materiell. i^en nkvj»rende'lengde av, farste^aügejtfefestcn, Tqa opprettbotdas. Snattnenfrey av flliifiiniiiaa wjanf li<n at fctyrk«av deüi'karakter vt'har i dag er netfvendlge for 4 yte btdrag iil i Undre kr Igt fatgendeaktfareforinvagou, at etableringen av et sterkt nor&k tava- «jonsforavar er Itelt avbengig av de^ alt L- erte materielle og akonotnfalye samt des direkte Qg indirekte mqttawe Jijelpent of kan derfor ikke.isms Iaolert7 men Ustten rammen av NATO-pakten, at Iaodets beredskap mi kansentreres om de strategislc vfktigste og mest tttsalte omrider» at kravet til kvaütet frem^eies «r a«rdeles viktig i betrakitnlng av vir imderiegenbet i forïxicd til motstàsderen og fordi det KnUttftre matertett Jsllr mer off mer VekiüJ& kompiliert i «in ftlnimiiih^h^i Videre sieri^ InnfsrifigeA av kjen^ystske ir&p forsrsaket belt nje fadksjooer og bar gjort UdItgeve futtka$ctner vanskellgera i ntfaro, - at virt fortryar pi alle fetter mi tilpasses tfl a^omkrlgeaa Vescnt s^v om vi Ikke selv disponerer alike vüpen» og at kontinuerltge studier ianen omtidet de nye väpea mi fortsetta. Dette innetwrer M1 a» effektiv I- sêring av kommandoapparatet og etâende beredskap, apredntngr av atyrker og instatias^oner, omîeggtng av f orayningst j etiesten* akt vekt pi -sanitetdwredskap og beredskap mot atoniangrep samt biologist og Wemiake âtrfd&midler, og et n«t samarbeid med de sivile sektorer av totalfmrsvaret, samt forberede imtpaaslng av nyo Vipent Dette vil dog ikke nadvendigvis endre Aet muitare forsvnrs wgantaaa^ons' t&eaalge straktnr. at innpeealngr av nye vipea t vire sliricor Scke vll bety det nmme som en erstatnhtg for deler av dem. at betydningett av den elektronîake sektor bar vœrt og vll bli etigende og danner et liovedgruimlag for innpasatng sv atyrtc vipon.i Det er derlor oedvettdlg à styrke det etektrotttsko mllj» i forsvaret^ at de odeleggefide vîricntnger som de nye vipen kan fi pi den sivile samfroinavirk- 1 Sombet krever at effektive mottiltak blir forberedt, tttvikllngen av det sivile beted- J skap mk derfor skje i takt med det millluere forsvar- Eb utatrakt afiftiriaro? fra milltar side vil t» forberedt gltt Ut Sivilforevarët i k»tastrofesittmsjoner, at en godkjentr plan for forsvaret pi. lender eikt er n^dvendig 1 for en f»st ledel&e ' og drift av forsvaret, tü Irks ^for de nkjeate Ikktorer bédé p4 det immtacpolituke og mi Lit*rteknfake felt-

9 St. p^vw 2sM OttV tovtdntaiiifjuiifcr for Pojavwcf I-Akm fnurfjrrctv E, Koivtprerar.tLlfotçranjmgniit^r. en 54npeifode, (L jdu * jnm 1963.) 0:- L SieifbDemitda frembolder at' det ear ftsdvimdlffaicd en godkjeat plsn pi Lenjte sifet for k oppoâ «n fast ledelae og drift nv femvaret til ttosa for dai ua Utkerhet aom gjor seg RiWdejjfle bide med bensytt til nye v&pen og med bensyn^ti] den miktierpotltiake og strategist kuasjon> 1 stammt med mtt generelle og prinmpleua Byo som er refera-11 liovedtrekk Ovenfort hor Sjefsnemnda derfor fremmet chontvrer av et f<srevarsprûjrami for Ç-àrsperiodfn 1. JttH Jnm 19*3. Budtfettfret 1057^38 er Jorotsatt som en topasnlngeperlode» SJefsnemndn anferer at de pr&ktlske nnillgheter for & gjemtomfere programmé er neye vnrdert med benenn tü veroepuktemaasea eg Ulgang P& befal, Qg at det er gitt det best mulig Ul- IUermede uttrykk for de nadvendlge berilgnbtgeri5»&rgperioden> Programmetbet^giiee som et tittrykk for bvor vi st&r ogjbvor ih bor ben. bet er fortttsetaldgen at de forslag som er fremmet i store *rçfck tas opp til detaljert bebandilng og utredning i forbindelse med forberedelsen av de irîlge twlsjcttfoalag î ç-ir^period^a. Sjefanemada anforer at det bare er tatt apite pô, Jnsteringer og tmdve&dlg konaoudering inaenfor rammen av den itimerende styrkeiiittaatsj som rgpresenterer et mlnstemî] av müitwre atyrteer* Det fremholdes at forotçetnlngeit for forataget s&ledes bar vert at den utenrikspolttisko situation iltke antes & ville ütvtkfc aeg silk 1 lppct av 5-&nperlod&t at dat vtl. bli bfthov for aterlige tfltak for akuog av virt ordiniere beredgkap. ' 'Det tas I fj-àraperkxienfisret og Aemet eiktn pà oke kvaliceten yed de nftvarende oppaetiljnger, % fjflu de hi)rer som er til atade, & eke effekftivltalea samt A foreta modentteeringer og en defforenklingar,. Forelag av bëtydnlng ojm nedtutsjonef i n&vwende Mlsetttng er begrenzet ÖJ Xokalvernet, KyatartiHecfec og LuftvecnartlUeriet. De vfttigste fordeg em kvantltative tttvidelser gfelder Uartnen og kontroll- og varsungetjenesten, Btter SJefasecondas oppfatnlng er det ajtf&uitere Jberadr skap for avast 1 Nord-I li Forget tjtbyggî.ng;.av koatroli- og vaisllngsfcjenesten 1 samsynr med tur&ffinger fra KATO er gitt tnegët twy prioriteta) PeraoneU, 0kt tilsetting av yrkespersotiell anaer Sjafese&nda sota» det viktigste. ^Jddel IiSr bringe opë kampverdteii. av de eatelle enbfcter* I leipet av C-irapeciodea foreslfta en tot ai afclng 1 persownorganiaafljonen 650 faste betel bfvérveta, Vet 2000 gjelder Vervete mannsfcaper som vesentlig- vü erstatte ntefcrevne»enïge> Ogeft den «vrigè- ttbygging av perso* vfl I dkg en stor del çv ^hotet for teknink persbben delves av Vernepliktige som fär'ain qftdeintelsp bulènfor rammen av I^etegangetjeneeien^ Da ntdamielaen tü atskullg av ùrstegangstjenestee, og den fiante tid med praküak arbâd oft«mk betraktea aom Iterettä, Wir den effektive tttnyttïsg av dltte per-» Btmellet begronaet. Ordn^igen betyr en svsr belastbing p& fojavareta teknlske sfeoîer. S knge h vert nytt knu i de tekni&e tjeneater forlater aitt ^pen na^ de Ifen atea tc ba nftdd den onsketlge standard, vit de^ hikke viere prektîsk mttlîg 4 beyne kvolîteten av de eitkelfce oppsebünger i Iorsv^ret Bn bedrîng kail bare sl^e livis forsraret gjemiom et isoä Jengre tiderom kan fâ dra nytte av den utdannelse saïa gie, Ssiilg for PJvvi^wiet og Mari* nett er det derfor av meget stor batytfclng si det gia adgnttg ta & ntvïde ded fuîste jpe»oneu-- organisasjon og/dter bygge^p]pr et Vorpa av tiët er ogea ^t aterkt ffwfc* Ara müh»»' aide i etyrke Sd fäpte yriceseteoneirt i moutlaerbtgeàppsï^itlngébe for à ^rntmepske derea slagkraft» Dette eves stetig vikug.ibetre3ctiüc(g avôt det meste n rvftrfo^tfifirvttf fi rtir rriphl. Iléeriàgeavdelidief som ï titteae vü mätte Mrsrare laiutet toot j^esbomtrente Jt^rkeT med ài^et lang sanmtàtbçn^en^e tjenes^jbäk ' -il > V^ i

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening

~~J~n UTVIKLINGEN. Forbund og lojalitet overfor denne forening - J - Forbund og lojalitet overfor denne forening har sikkert ogsa gjort seg gjeldende. Kommer du faglig i en konfliktsituasjon bring da saken inn for din egen fagforening, nemlig Norsk Bankrevisorforening.

Detaljer

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84)

Innst. S. nr. 200. fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for (1983-84) Innst. S. nr. 200. (1983-84) fra enei'gi- og induswirkomriteen om samtykke 1lii1 statsregulering for Inns~Hilng utbygging av Jostedalsvassdraget og om med!eiendomsrett for Sogn og Fjordane fylkeskommune

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING

revlsoren 4t 26.arg 1990 Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING 4t 26.arg 1990 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVISORFORENING Denne gang blant anne!: Kotasrrofebackup Inkassoloven PRfSIDENTEN HAR ORDEr Velkommen til 1990, et nytt tier som helt sikkert vii 91 ass aile

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft

uk,,,. F,g, cp.,ueo. iq IUd leder Ren, miljovennlig bærekraft r w.cflc... 12 Min skråblikk NATUR & MLJØ FOR 25 AR SDEN forbindelse med naturvernaret 1970 sender Postverket ut fire nye frimerker med motiver fra norsk natur havorn, ulv, mogop og Voringsfossen. Frimerkene

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang

Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang Vil Jo, Plan- Dermed l-lvordan Relativt Men Nr. 11 9. juni 1995 7. årgang - Truede arter må veriies automatisk Direktoratet for na turforvaltning (DN) arbeider for automa tisk vern av direkte truede arter,

Detaljer

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv

revlsoren [KJWo ~ o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets rundskriv [KJWo ~ 25. argo SEPT. 1989 revlsoren ORGAN FOR NORSK BANKREVI50RFORENING Denne gang biant annet: o Nytt undervisningstilbud o Ny kontrollmodell i Bergen Bank o Autorisasjon og revisjon o KrediHilsynets

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag

tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Sammendrag MAGMA 0112 fagartikler 23 Kunnskapsbaserte tjenesteytere F Kob le re og meglere av kunn skap i norsk næ rings liv Ragnhild Kvålshaugen er Dr.oecon og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og logistikk

Detaljer

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven

Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven 03. 12.200600.01 Foreldre i konflikt - Forhandlingsbasert sakkyndighetsarbeid etter barneloven BarnefordeUng skal na fors"kes I"st gjennom rettslige forhandlinger. De rettsoppnevnte sakkyndige har en sentral

Detaljer

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9

Sa me i e t Ne dr e Si ng sake r sle tte Å r s m ø t e 2 0 0 9 T i e d l e m m e r i s a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e D e r e s r ef. : V å r r e f. : Dato : 25. mars 2009 S a m e i e t N e d r e S i n g s a k e r s l e t t e Jeg mi n n er om

Detaljer

Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen

Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen Evidens-basert me dis in i den odontologiske hverdagen ASBJ0RN JOKSTAD Denne artikkelen vii beskrive og forklare prinsippene for evidensbasert medisin (EBM) ved a bruke en konsnuert historie. Jeg er allmennpraktiserende

Detaljer

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - "8 7- )

SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT AP RIL 1% 4. r snn 8 2-724) - 8 7- ) SAMLA PLAN FOR VASSDRAG TROMS FYLKE VASSDRAGSRAPPORT PROSJEKT : 812 STORDALELVA r snn 8 2-724) - "8 7- ) AP RIL 1% 4 Forord Denne vassdragsrapporten redegjør for mulige vannkraftplaner i Stordalselva og

Detaljer

Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider.

Vedlegg. til. mote i Kommunest ret. 6. desember 2012 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12. Sak nr: Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider. Vedlegg til mote i Kommunest ret 6. desember 2012 Sak nr: 14.5 12.146112.148 12.149.12.15 12 151/12 Vedlegga raink pa kommunen si re nellsider. Hemsedal kommune Hade lan 20121 Ok pr 02 04 2012 fl Il fl

Detaljer

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN

UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN ARVE FØYEN UTREDNING OM ENDRINGER I PERSONREGISTERLOVEN COMPLEX JUSTISDEPARTEMENTET UNIVERSITETSFORLAGET Conipl.cx rir.i 83 lumistlepancmcntcl A rve l øyen UTREDNING OM ENDRJNGER I PERSONREGISTERLOVEN

Detaljer

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si-

INNHOLD - CONTENTS. oppaat~-og~kofylt hom and risk in aquaairture 359. Markedel tor iisk og liskepiodukter i Hoyl Kong og Si- P giskets Gang & XG Utgltl av Fkkerldirekioren NNHOLD CONTENTS 70. ARGANG Nr. 13 Uke 28 1984 U$b hver 14. dag SSN Wl5 Sl33 Am. redakler: Sigbinrn Lomelde Kontorsjef Redaksjon: Vidar Hsviskeland Kari Østervold

Detaljer

ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR. Eldrebolgen viktig ressurs eller stort okonomisk problem? 6/1992.

ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR. Eldrebolgen viktig ressurs eller stort okonomisk problem? 6/1992. WORKIN PAPERS FROM DEPARTMENT FOR STATISTICS ON INDIVIDUALS AND HOUSEHOLDS POPULATION AND LIVING CONDITIONS ARBEIDSNOTAT FRA AVDELING FOR PERSONSTATISTIKK BEFOLKNING OG LEVEKÄR 6/1992 Per Sevaldson Seksjon

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser.

TeamAdvantage - vilrt windowsbaserte verktey for forberedelse, gjennomforing og dokumentasjon av risikoanalyser. Ser du etter teknologiske hjelpemidler som er tilpasset intern revisors utfordringer i hverdagen? Har du behov for "State-of-the-art" teknologi som kan tilpasses din revisjonsprosess og sikre deg en effektiv

Detaljer

Mongstad - ny industritabbe?

Mongstad - ny industritabbe? ERIK GARAAS: Forsikring i Norge KRISTEN KNUDSEN: Beskriyer industriens avkastningsrate kohkurranseevnen? PEP RICHARD ' DOHA. SE r: SvartitKristen Knudsen DAG AASLAND: Noen erfaringer med en nylrebok IVAR

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre

SNO. nytt hatets f ane. Engang for alle gjør vi angstbiterne i Arbeiderpartiet merksam på atvår kamp intet har med nazismeå gjøre Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie 2014 d~ I Nt 28-5 årg -;';-M:i:- kommer ut i Kristiansund N- Posta:r=se boks 41 / Nedre Enggate 20 Il - Abonnementspris kr 16- pr år '--_FR_E_D_AG : 3 A_U_G_U_S_T_l_9_51:

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER fra Kredit tilsynet for året 1987 INNHOLDSFORTEGNELSE KREDITTILSYNETS M&.L OG OPPGAVER Side GENERELT OM TILSYNET 7 Virksomheten i 1987 7 Styrets arbeid 7 Organisatoriske forhold 8 Regnskapet for 1987 8

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 1 0 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t N a d d e r u d V e s t, a v h o l d e s t i r s d a g 20. a p r i l 2 0 1 0, k

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer