Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!"

Transkript

1 SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg KnutepunktsimuleringiMathcad. EtsamarbeidmedstålkonstruksjonsfirmaetMetacon,medhensiktå forenkleberegningeroguavhengigkontroll Bacheloroppgavevåren2013 HøgskoleniØstfold.Avdelingforingeniørfag

2 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 2

3 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Avdelingforingeniørfag Prosjektrapport1 Prosjektkategori:Bacheloroppgave Fritttilgjengelig Omfangistudiepoeng:15studiepoeng Fagområde:Konstruksjonsteknikk,Designogkonstruksjon Tilgjengeligetteravtale X Fritttilgjengeligetter: medsamarbeidspartner Rapporttittel:KnutepunktsimuleringiMathcad.Etsamarbeidmed stålkonstruksjonsfirmaetmetacon,medhensiktåforenkle beregningeroguavhengigkontroll Dato: Sideantall:45 Forfattere: SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg Avdeling/linje: AvdelingforIngeniørfagbygg Utførtisamarbeidmed: MetaconIndustrimekA/S Ekstrakt: Antallvedlegg:2+CD Veileder:GeirFlote, HenningKlausen Antallsider: Prosjektnummer: H13B06 Antallvedlegg:2+CD Kontaktpersonhos samarbeidspartner: HenningKlausen Detfinnesperidagingenprogramvarepåmarkedetsomkanutføreknutepunktssimuleringiståletter Eurokode3.MetaconIndustrimekA/SiRakkestadønsketsegberegningsdokumenterforsine knutepunkteridetnumeriskekalkulasjonsprogrammetmathcad.disseregnearkenemåtteitilleggtilå fungeregodtsomreneberegningsprogrammer,væredesignetslikatdeforenklersidemanskontrollog uavhengigkontroll. Rapportenbeskrivertilhørendeteori,matematiskemetoder,resulterendeberegningsmodellerog drøfterfordeler,ulemperogkonsekvenservedomleggingtilbrukavmathcadformetacon. Viharlagetberegningsarkfor11avMetaconsmestbrukteknutepunkter,ogmeddetteetverktøysom vilgidemkonkurransefordeler. 3 Mathcad emneor Beregningavknutepunkter d: stål Uavhengigkontroll 3

4 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 4

5 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad FacultyofEngineering Project1Report CategoryofProject:BachelorProject Freeaccessible: Numberofstp(1stp=1ECTS):15Stp. Freeaccessafter: Engineeringfield:Steelstructureanalysis Accessibleafteragreement X withthecontractor Projecttitle:NodesimulationinMathcad AcollaborativeprojectwithMetacon,asteelconstructionscompany, withthepurposeofsimplifyingcalculationsandindependentcontrol. Authors: SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg Department/line: Facultyofengineering.Structuralengineering Date: Numberofpages:45 Numberofattachments:2+CD Councellor: GeirFlote Numberofattachments::2+CD HenningKlausen Projectcode: H13B06 Producedincooperationwith: MetaconIndustrimekA/S Extract: Contactpersonatthe contractor: HenningKlausen Thereiscurrentlynocomputerprogramonthemarkettoperformnodalsimulationsforsteel structures,toeurocode3.metaconindustrimeka/sinrakkestadapproacheduswithaneedforsteel nodesimulationsheetsinanumericalcalculationprogramcalledmathcad.thesecalculationsheets wouldhavetobedesignedtoahighlevelofcalculativevalue,andatthesametimeprovideeasysecond, andthirdpartycontrol. Thereportdescribesassociatedtheory,mathematicalmethods,resultingcalculationmodelsand discussespros,consandconsequencesrelatedtoatransitiontomathcad. Wehavemadecalculationsheetsfor11ofMetaconsmostwidelyusednodes,andwiththisatoolthat willgivethemacompetitiveadvantage. 3indexing Mathcad terms: Steelnodesimulation Independentcontrol 5

6 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 6

7 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Forord1 VierengruppepåtrestudentervedHøgskoleniØstfoldsavdelingfor; Ingeniørfagbygg.Dennerapportenerendelhovedprosjektetsomigjenersiste delavvårbachelorutdannelse.allegruppensmedlemmerønskerifremtidenå jobbemedtemaertilknyttetkonstruksjon.sidenenavossalleredeharfåttjobb hosmetaconindustrimekaspassetdetgodtatnettoppdekompåbanenmedet høveligbachelorprosjekt. MetaconIndustrimekASersomtotallevrandøravstålbyggenavdeledende regionaleaktørene.metaconindustrimeka/sbleetablerti1997.deteiesav MetaconHoldingA/SsomigjeneiesavLiseMette,Trond,LeneMarieog AndreasAas.MetaconIndustrimekA/Sharkontorerogproduksjonslokaleri Rakkestad,Østfold.Dehaddei201240ansatteogomsattefor73,5millkr. Idetteprosjektetharviblandetteorifradesignogkonstruksjonsfagenemed brukavmatematisk/numeriskprogramvare.viharidennesammenhengvært nødttilåoppsøkekunnskaputenfordetvanligetrepartssamarbeidetskole, bedriftogprosjektgruppe.detteharværtsværtlærerikt. VivilretteentakktilMetaconIndustrimekA/S,somtilbødossdetteprosjektet. Vitakkerforfagligveiledningsamtøkonomiskbistandtilinnkjøpavaktuell programvare,kursavgifterogmaterielliforbindelsemedexpo. 7

8 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 1 Innholdsfortegnelse1 Table1of1Contents1 Prosjektrapport...3 ProjectReport... 5 Forord...7 Innholdsfortegnelse...8 Sammendrag...10 Briefprojectsummary...11 Prosjektintroduksjon Oppgaven,formålogorganisering...12 Bakgrunnforprosjektet...12 Prosjektmål...13 Startdefinisjonavprosjektformål Resultatmål: Avgrensing...14 Omdefinertprosjektmål Prosjektetsavgrensingiforholdtilteori Omtredjepartskontroll Knutepunktdesign Mekanikk/statikk...16 DimensjoneringetterEurokode Mathcadsomprosjektverktøy TilnærmingtilMathcad BrukerkravtilregnearkiMathcad...21 KonklusjonervedrørendeMathcad...23 Resulterendeberegningsmodeller Valgtstrukturforberegninger...24 Beregningnr.1.Knutepunktifagverk,GurtavH/IYbjelke,stegstaveravHUP..26 Beregningnr.2.Knutepunktifagverk,GurtavHUP,stegstaveravHUP...27 Beregningnr.3.Knutepunkt,randdragerforbindelse...28 Beregningnr.4.Endeplatepåsøyletopp...29 Beregningnr.5.SkjæriovergurtavI/HYprofil...30 Beregningnr.6.VindavstivingHUP,medoguteninnbrenning...31 Beregningnr.7.Vindkryss,VeggmedLYprofil...32 Beregningnr.8.Søylefot...33 Beregningnr.9.Knutepunkt,vindkryssmedUogUPEprofil...34 Beregningnr.10.Knutepunktfagverk,I/HmotHUP,medvertikalstav...35 Beregningnr.11.Kp.FagverkHUPmotHUPmedvertikalstav...36 Universellutformingavberegningsdokumenter

9 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad OppsummeringforberegningeriMathcad...37 Refleksjonrundtmåloppnåelse Konklusjon Referanserogkilder Referanserihovedrapport...43 Referanseriforbindelsemedberegningsark...44 Vedlegg

10 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 1 Sammendrag1 Viharlagetberegningsarkfor11avdemestbrukteknutepunktenetilMetacon. Fordidisseeffektivisererberegningsprosessenogsamtidigforenklerbåde sidemannskontrolloguavhengigtredjepartskontroll,harviingen betenkelighetermedåkonkluderemedatmathcadegnersegformetacons formål. BasertpåenhenvendelsefrastålkonstruksjonsfirmaetMetaconIndustrimekA/S irakkestadfikkvisomhovedprosjekt,iforbindelsemedavslutningav bachelorgradibyggfagligingeniørutdanning,åutarbeideregnearkfor knutepunktsimuleringidetnumeriskekalkulasjonsprogrammetmathcad. Funksjonskravettildisseregnearkenevaratdemåttebådehahøybruksverdi somrentberegningsprogramsamtidigsomdepåenenkelognøyaktigmåte kunnefasilitereuavhengigtredjepartskontroll. VåroppgavebleidennesammenhengågjøreenvurderingomhvorvidtMathcad egnetsegsomberegningsverktøyformetaconsbehov,forderneståutarbeide regnearkforsåmangeavmetaconsknutepunktersomvirakkunderdentilmålte tiden. Foråfådettetilmåttevilageenmetodesompåforståeligvishentertabelldata forvalgteprofilerutavteknisketabeller,kombinererdissemedanneninput somståldataogbelastninger,forsååkontrollereatbelastningeneikke overstigerdetgitteknutepunktetskapasiteter. Vårmetodegårikorthetutpåålageteknisketabellerpåformavmatematiske matriserhvorhverradrepresentereretgittprofiloghverkolonneengitt geometriskegenskap.brukerenangirvalgteprofilerogaktuellerandbetingelser forknutepunktethvorpåetsettmedegendesignetformelverkhenterutaktuelle geometridataogståldata,forsååkombineredisse.videredimensjoneres knutepunktenepunktvisettereurokode3.enstorutfordringharværtselve designetavregnearkene,bådemedtankepådetdoblefunksjonskravetogikke minstmedtankepåuniversellutformingimathcad. 10

11 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad 1 Brief1project1summary1 Wehavemadecalculationsheetsfor11ofMetaconsmostwidelyusedsteel nodes.theywillundoubtedlymakecalculationsmoreefficientandatthesame timesimplifysecond,andthirdpartycontrol.forthesereasonswecanconclude thatmathcadwouldsuitmetaconsneeds. Asaresponsetoarequestmadebythesteelconstruction0companyMetacon IndustrimekA/Swewereaskedtohelpthemsolveaparticularproblemasa partofourbachelordegreeproject.thetaskwastohelpthemdevelopamethod forsteelnodesimulationsinanumericalcalculationsprogramcalledmathcad.in ordertoachievethiswewouldhavetomakecalculation0sheetsthatshouldnot onlyworkwellasacalculation0tool,butcouldalsofacilitateindependentthird partycontrolinanaccurateandsimpleway. ThebasisforourthesisbecametoevaluatewhetherornotMathcad,asa calculationprogram,wouldsuitmetaconsneeds.andifitdid,makecalculation sheetsforasmanyofmetaconsnodesasthegivenamountoftimeallowed. Toachievethiswehadtomakeamethodthatcouldaccuratelypickdatafrom technicaldatasheetsforanygivensteelprofile.thencombinethesewithother inputdatalikeforce,weldingdataandsteelpropertydata,andinturncontrol thattheloaddoesnotexceedthenodescapacities. Inshort,ourmethodisaboutcreatingtechnicaldatasheetsintheformof mathematicalmatrixes.eachrowrepresentingagivenprofilenumber,each columnageometricalproperty.theusernamesprofiles,loadsandotherinput dataforthespecificnode.aspecialsetofproprietaryformulasthenpicksthe rightgeometricalproperties,combinesthemwithotherdataandfinallycontrols thegivennodeinaccordancewitheurocode3.agreatchallengeforushasbeen tomakethecalculationsheetsasefficientaspossible.mucheffortwasputinto meetingmetaconsdemandfordoublefunctionality,inadditionwewantedto makeadaptationstowardsuniversaldesign. 11

12 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 Prosjektintroduksjon1 Oppgaven,1formål1og1organisering1 Detteerenhovedrapportforhovedoppgavetilbachelorstudietforgruppe H13B06.Bacheloroppgaveneretobligatoriskgruppearbeidoggrunnlagfor15 studiepoeng.dettearbeidetskalviseatvibeherskerdisiplinersom prosjektarbeid,praktiskadministrativtarbeid,implementeringavdataverktøy ogevnentilåformidlelærdom.bakteppeforarbeideteren konstruksjonsoppgaveutarbeidetisamarbeidmedfirmaetmetacona/s. Tittelenpåoppgavener:Dokumentasjonavkapasitettilknutepunkteristål. Bakgrunn1for1prosjektet.1 FirmaetMetaconA/Sspesialiserersegpåprosjektering,design,produksjonog monteringavindustribyggmedrammeristål.firmaetharbehovforetsystem foroptimaliseringogdokumentasjonforvalgavprofilerogtilhørende godstykkelserveddesignavknutepunkteristål.detfinnesperidagikke programvarepåmarkedetsomkangjøredette.metaconsseksingeniørerbruker nåenkombinasjonavhåndberegningerogregnearkiexcelforsineberegninger. Problemetmeddetteeratdetersentogtungvint.Inoengradgirdetogsålavere lønnsomhetiforholdtilmaterialoptimalisering,menførstogfremstgirdetikke denoversiktlighetsomkrevesforraskogdermedøkonomisk tredjepartskontroll.metaconønskeratviskallageregnearkimathcad,et numeriskberegnings0ogdokumentasjonsprogramsombrukesavingeniøreri heleverden.fordelenmeddetteeratmanfåretgodtberegningsverktøyfor økonomiskoptimaliseringavegnekonstruksjonerogsamtidigenlettfatteligog logiskmåteådokumentereverdierfortredjepartskontroll. 12

13 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Prosjektmål1 Startdefinisjonavprosjektformål Vistartetdenneprosessenmedutgangspunktiågjøreenvurderingomhvorvidt MathcadegnetsegsomberegningsverktøyforMetaconsbehov.Foråha grunnlagtilåkunnekonkludereomdetteønsketviførstfinneenmetodeforå lageregneark,sompåbakgrunnavlastbilde,ogannenforhåndsdefinertdata valgteoptimalestaverforknutepunktet.detteregnearketmåttesåkunne presenterespåenslikmåteatdetforenklettredjepartskontroll.dernestønsket viåbrukedennemetodentilålageberegningsarkforsåmangeavmetacons knutepunktersomvirakkiløpetavdentilgjengeligetiden. Viharvalgtåomformulereprosjektformåletnoeunderveis.Dettevarenhelt nødvendigkursendringsomtvangsegfremdavietterhvertskjønteatvåre planerikkeheltvarisamsvarmedmetaconsønskerogbehov.vivelgeråta dettemedforåvisehvorenkeltdeteråtråfeilimøtemedkunder,deres forventningerogbehov. Resultatmål: EtteråhaarbeidetossfremtilendypereforståelseforMetaconsbehovog hvordanmathcadvirker,valgteviåjusterekursennoe. Viharlagdenmetodesommedbakgrunniinputavdatagrunnlag(profiltype, geometridata,stålkvaliteter,kraftpåvirkningosv.)girutnyttelsesgradforaktuell forbindelsesom%avkapasitet. IutgangspunktethaddevisettforossåsetteExcel0tabellermedalleprofildata innimathcad.videreskullevilagefunksjonersompåbakgrunnavgeometridata ogopptredendekrefter,skullevelgeriktigestålprofilerfoross.dettegreidevi ikkeåløsepånoengodmåte.excel0tabellerinnsattimathcadgaikkeden funksjonalitetenvihaddehåpetpå.itilleggfantvifortutatvalgetavmetodevar uhensiktsmessig.dettefordiatdennemetodenvillevalgtdeprofilenesomga kapasitetsånæroppmot100%sommuligutenåtaandrehensyn,somfor 13

14 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 eksempelomdetaktuelleprofileterstandardvare,elleromdeterforholdsom kunnevanskeliggjøresveisosv.metodenfjernetkortoggodtingeniørenog ingeniørkunnskapfraberegningen.detvardetingensomønsket. Ivårvalgtemetodeharviistedetvalgtåleggeinntabelldatapåformav matematiskematriser,hvorkolonne1definererprofiletsdimensjonograd1gir attributter,somforeksempelgodstykkelse,tverrsnittsarealosv.videreharvi lagetenformelsomvelgerattributter/egenskapermedutgangspunktivalgte profildimensjoner.pådennemåtengenererervienmatematiskmodellfor egenskapenetildetaktuelleknutepunktet.dennemodellenutsettessåforde aktuellerandbetingelser(krefter;datafrasimuleringsprogram).deforskjellige kapasiteteneberegnesettereurocode3oggradenavutnyttelsegisved utnyttelsesom%avkapasitet. Dennevalgtemetodenerdenmesthensiktsmessige,ogdensomgirstørst bruksverdiformetacon.dettebleveldigklartforossunderarbeidetmedden førsteknutepunktmodellen,detvardettemetaconønsketogdeterdenmest formålstjeneligeløsningenmedtankepåatdesomoftestmodellererferdigi Focusførdegjørberegningene.Deterimidlertidverdtåpåpekeatdenne metodenikkesammenfallermedordlydenivårstartdefinisjonforprosjektmål: Lageregneark,sompåbakgrunnavlastbilde,velgerstålprofiler.Vi omdefinerersåledesprosjektmålet. Avgrensing1 Omdefinertprosjektmål VitaridenneoppgavenpåossågjøreenvurderingomhvorvidtMathcadegner segsomberegningsverktøyformetaconsbehov.foråkunnekonkludereom dettemåtteviførstfinneenmetodeforålageregneark,sompåbakgrunnav lastbilde,geometridataogvalgtestålprofilermåleretgittknutepunkts kapasitetermotdebelastningerdeutsettesfor.detteregnearketskullekunne presenterespåenslikmåteatdetforenklertredjepartskontroll.dernesthar måletværtåbrukedennemetodentilålageberegningerforsåmangeav 14

15 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Metaconsknutepunktersomvihaddetidtil.Mathcad0arkenevillebliutvikleti løpetavprosjektperiodenogskalpresenteresformetaconpåexpo2013. Prosjektets1avgrensing1i1forhold1til1teori1 Omtredjepartskontroll Generelt. 1 Somleddikvalitetssikringenavbyggeprosessen,erdetper1.Januar2013, innførtmyndighetskravomuavhengigkontrollavprosjekteringogutførelse. Detteinnebæreratkontrollerendeforetakskalværeenannenjuridiskperson enndetforetaketsomutførerarbeidsomskalkontrolleres,videremåhellerikke kontrollerendeforetakhapersonligog/ellerøkonomiskeinteressersomkan påvirkekontrollen. Denuavhengigekontrollenskalpåseatdetergjennomførtkvalitetssikringav byggearbeidene,atprosjekteringenavtiltaketoppfyllerkraveneibyggteknisk forskrift(tek10)ogatbyggearbeideneerutførtihenholdtiltegningerog arbeidsbeskrivelser. Hensiktenmedregleneeråbidratilatdetbyggesmedriktigkvalitetogå reduserebyggfeil.kontrolleninnførespåområdersomharbetydningforliv, helseogsikkerhetoghvorkonsekvenseneavfeileralvorlige. Itiltaksklasse1krevesdetuavhengigkontrollav: 0Fuktsikringavsøknadspliktigevåtromiboliger 0Lufttetthetinyeboliger Itiltaksklasse2og3krevesdetitillegguavhengigkontrollforfølgende områder: 0Bygningsfysikk 0Konstruksjonssikkerhet 0Geoteknikk 0Brannsikkerhet. 1www.dibk.no 15

16 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 TredjepartskontrollogfølgerforMetacon. Metaconskaliallhovedsakkontrolleresforkonstruksjonssikkerhetentilsine stålkonstruksjoner.staverstrykk,ogstrekkapasiteterdokumenteresmed utskriftfrarammeprogram,mensdetmågjøreshåndberegningeroppmotek03 foralletyperknutepunkt.sidendetteerheltfersktogdenplanlagtestandarden fordokumentasjonlarventepåseg,erdetikkeheltklarthvordanmyndighetene ønskeratdokumentasjonsarbeidetogkontrollenskalutføresipraksis.kanskje detholderatberegningsverktøyeterkontrollert.uansetterdetallikevelslikat detfallerpådenenkelteaktøråsørgefortilstrekkeligdokumentasjonforsitt arbeid.metaconharderforetbehovforetgodtverktøyforknutepunktsdesign somsamtidigkanfungeresomeffektivdokumentasjon.detteharværtvårjobb. Knutepunktdesign. Selvomdesignavknutepunkteristålerkjentstofffrapensumharvistøttpå fagligeutfordringer.detrentstatiskeharstortsettgåttfintmensdetstadig dukkeroppukjentetilfelleriforholdtildesignettereurokode3.dettemedfører selvfølgeligstørreinnsikti,ogsikkerhetiforholdtildesignettereurokoder. Mekanikk/statikk1 Mekanikkerdengrenenavfysikkensomomhandlerbevegelse,forskyvninger, spenningerogstabilitetavpartikleroglegemer.statikkerlærenomlikevekt, dendelavmekanikkensombehandlerbetingelseneforatengjenstandskalvære ironårkreftervirkerpåden.statikkenerderforviktigforkonstruksjoners sikkerhet.fasthetslæreerlærenommaterialersfasthetsegenskaper,dvs.deres motstandsevnemotelastiskeogplastiskeformendringerogmotbrudd. 2 Mekanikkerpensumi1.klassepåingeniørhøgskolen,ogforståelseforfageter enessensiellforkunnskapforåkunnejobbemeddenneoppgaven.deter imidlertidslikatviherharjobbetmedstoffavmoderatvanskelighetsgrad innenforstatikkogfasthetslære. 2J.L.MeriamandL.G.Kraige,ØisteinVollen, 16

17 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Moment,og skjærkraftdiagrammerer viktigehjelpemidlerforå fastslåstørrelserpå kraftpåvirkningerietgitt punkt. Illustrasjon. 3 Loading Diagram Shear Force Diagram A wl/2 V(x) wl/2 +ve w L -ve B wl/2 x -wl/2 +ve Bending Moment Diagram x It is worth pointing out that one should not completely replace such a UDL by its corresponding resultant concentrated force R w (=wx) in the beginning of the solution. There is a significant difference of the Shear Force and Bending Moment Diagrams between a concentrated force (Example 5.0) and a UDL (Example 5.1). It is also interesting to note that Dimensjonering1etter1Eurokode131 the UDL corresponds to an inclined line in the Shear Force Diagram and a quadratic curve (parabola) in the Bending Moment Diagrams. Generelt. Eurokodereretfelleseuropeisksettstandarderforprosjekteringog dimensjoneringavbyggverk.standardeneerutarbeidetideneuropeiske standardiseringsorganisasjonencenmenvariutgangspunktetetbestillingsverk fraeuropakommisjonenogdeteuropeiskefrihandelsforbund(efta).meddet formålåsikrefriflytavbyggevarerogtjenesteroverlandegrensene.selvom eurokodeneerfelleseuropeiskedimensjoneringsreglererdetsamtidigslikat områdersomsikkerhet,bestandighetogressursbrukinnenfor byggevirksomheten,samtklimatiskeoggeografiskeforholdernasjonale anliggendesomskalkunnebestemmesnasjonalt.foråmuliggjøredetteerdet gittåpningfornasjonaltbestemteparametere.dissegisietegetnasjonalttillegg M(x) wl 2 /8 Parabola 3J.L.MeriamandL.G.Kraige 17

18 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 (Nasjonaltanneks,NA)tilhveravEurokodene.Eurokodeneeretsystemav prosjekteringsstandardersomharmyetilfellesmeddetviharhattinorgeiflere årallerede(norskstandard)ogbestårav10hoveddeler,eurokode1990for SendSearch pålitelighetogeurokode forlasterogkonstruktivekapasitetertil ulikematerialer.(kilder:norskstandardweb,cenweb) Upload Browse Beregningsmessigfremgangsmetode. Go Pro Login 1) LastenesomkonstruksjonenutsettsforbestemmesetterEurokode1991 Signup 2) Prinsipperforkonstruktivsikkerhetbl.alastfaktoreretterEurokode 1990 Ns Norsok standard Skole Fra 3) Momenter,skjærognormalkrefter(statikk)bestemmesogdanner grunnlagforåsinoeomlastvirkninger. Like Save Embed 4) DimensjoneringetterEurokodeforaktueltmateriale.Somoftest.: Betong,Eurokode1992.(EK2) Stål,Eurokode1993.(EK3) Tre,Eurokode1995.(EK5) Related Like Illustrasjon. 4 4www.slideshare.net + Follow Overgang fra ns til eurokoder by atso0701 1,812 views 18 More Like Like

19 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad IdenneoppgavenharviutførtdesignetterNS0EN1993(EK3).Basisforaktuelle beregningerharværtmetacons,forethvertknutepunkts,foretruknedesign.det erviktigforsammenhengenatulikefirmaer/konstruktørergjørenrekke forskjelligekonstruktivevalgsomigjenkangiforskjelleribådestatisk tilnærmingogdimensjoneringsmetode.dettemedføreratvåre beregningsmodellerikkekansiesåhauniversellverdiforaktuell knutepunkttype. Mathcad1som1prosjektverktøy.1 OmMathcad Mathcadermatematiskprogramvareførstogfremstberegnetforberegninger, dokumentasjonoggjenbrukavberegningsmodellerforingeniørformål.mathcad bleførstintroduserti1986påoperativsystemetdos.detvardenførste numeriskeberegningsprogrammetsomtillottlevenderedigeringavskrevet matematisknotasjonkombinertmedautomatiskeberegninger.mathcadbrukesi dagavingeniørerogforskereinnenulikedisiplineroverheleverden,oftest innenfeltenemekanikk,kjemi,elektronikkogkonstruksjon.programmeter ansettsometavdebestedataprogrammerforautomatiskeberegningerog valideringavtekniskeenheter,foreksempelsi0enheter,gjennomhelesystemer avberegninger. 5 ProgrammetMathcadbleopprinneligskrevetavAllenRazdow(vedMITog medgrunnleggeravmathsoft).mathcadeiesnåavptc(parametrictechnology Corporation). 6 Mathcaderorganisertsomregneark,derligningeroguttrykkskapesog manipulerespåsammegrafiskformatsomdepresenteres.dennetilnærmingen ersenereadoptertavandresystemersommathematicaogmaple. 5www.ptc.com,wikipedia.org 6www.ptc.com 19

20 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 INorgemarkedsføresogselgesMathcadavAlfasoft.Detilbyrkursogseminarer menleiergjerneinneksterneforålededisse. 7 Kostnader PriserforMathcadPrime2.0(ikr,priseruten MVA.). 8 Flytendenettverkslisens,serverlisens:29000,0 Alfasoftmarkedsførerog selgermathcadinorge Flytendenettverkslisens,årsabonnement:5800,0 Fastlisens,enbruker:9830,0 Fastlisens,enbruker,årsabonnement:1960,0 Skole/lærerlisens:3420,0 Skole/lærerlisens,årsabonnement:825,0 Studentlisens:805,0 OffentligeinstitusjonertilbysMathcadtilennoeredusertpris.ItilleggharPTC nyliglansertengratisversjonkaltmathcadexpress.dennekommermed temmeligbegrensetfunksjonalitetogerlagetmedtankepåuniversitets0og høgskolestudenter. TilnærmingtilMathcad. MetaconspandertekursiMathcadPrime2.0påsamtligeprosjektdeltakere. Kursetfantsted14/3013hosMetacon.Tilstedevarforutenprosjektdeltakerne; HenningKlausenogtoandreansatteiMetacon.KursholdervarMagnusEklund frasciencesoftwareiuppsala.dettekursetharløftetmathcadkunnskapene 7pdsvision.com 8www.alfasoft.com 20

21 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad våreflerehakk,ogværtheltessensieltiforholdtilåkunneløsedenoverordnede oppgavenvår.viharimidlertidværtnødttilåtaendiskusjonomhvorvidtvi skullebrukedetnyeprogrammetmathcadprime2.0elleromviskullebrukedet noeeldremathcad15.detteharbakgrunniatnoeavfunksjonalitetenfra 15 mangleri Prime2.0.Detteharfåttdirektekonsekvenserforossiforholdtil valgavmetode.detharidenneforbindelseogsåværtviktigatdetsnartkommer ennyversjon:matcadprime3.0somigjenskalfølgesavenversjonprime4.0.9 PrimeermedandreordennygreniMathcadsevolusjonogdetersannsynligat åsatsepåengammelversjonvilkunneføretilkompatibilitetsproblematikk senere. Prime0serienhar fåttetutseende som korresponderer medannenny windowssoftware. Illustrasjon.10 Brukerkrav1til1regneark1i1Mathcad1 KravtilMathcadsomberegningsverktøy IogmedatdetharhattstorbetydningforMetaconatregnearkenevilagerhar godbruksverdisomrenedimensjoneringsverktøyhardetværtviktigforosså lageberegningsarkenesåkompakteogoversiktligesommulig,medgodoversikt overinndataogutdata.detteharlattseggjørepåengodmåtefordimathcadhar en area funksjonsomgjørdetmuligåskjulelag.idisseskjultelageneharvi valgtåleggetabelldata,formlerogutregningersomselvfølgeligerhelt

22 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 essensielleforberegningenesverdi,mensommanikkeharbehovforåsemens manjobbermeddenenkelteberegningen.dennefunksjonenhargjortossistand tilåprodusereoversiktligeberegningsarkpåtresider,istedetfor15tungleste siderinklusivetabellerogformler. 11 KravtilMathcadYfilersomdokumentasjon Sidenberegningsarkeneogsåskalkunnebrukessomunderlagfor tredjepartskontrollerdetviktigatkontrollørenhartilgangtilinformasjonsom liggergjemtundermathcads area funksjon.dettekangjøresvedatman eksportererhelemathcadfilertilenkontrollørsomogsåharmathcad,ellerman kanåpne områdene idokumentetogskrivedetheleutsompdf.uansett trengermetaconålagreberegningsfilerforhvertknutepunktihvertprosjekt. Beregningenemåforeliggeienformforsluttdokumentasjon. 12 Regnearkenesbegrensninger SelvomMathcaderetflottverktøykandetikkesiesåværefeilfritt.Deterekstra ergerligatviirritererossovermanglendefunksjonalitetsomharvært selvskrevenitidligereversjoneravmathcad.detåkunnelåseinformasjontil cellerogålåseareafunksjonenvarmuligiversjon15.åkunneleggefargebak inputtallvaralltidmuligførprimeserien.tidligereversjonerharogsåhatt bedremuligheterforsamhandlingmedexcelark.idegamleversjonenehadde manogbedremulighettilådefinereregnearksommaler,dennefunksjonaliteten villeværtgodåhaforossfordienavdetingenevifrykterkanskjeerat brukerenrotertilregnearketvedetuhell.ptcloverimidlertidatdeiløpetav programvareevolusjonenframmotmathcadprime4.0vilhagjeninnførtall dennemanglendefunksjonaliteten. 11Sevedlegg1 12Sevedlegg2 22

23 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad KravtilopplæringibrukavMathcadogberegningsarkene BrukavMathcadsomarbeidsverktøystillersombrukerkravatmanhar noenlundegodeforkunnskaperimatematikk.deflesteingeniørerharbådegode matematikkunnskaperogetforholdtilenellerannenmatematiskprogramvare. DettemedføreratdehosMetaconsomskalbrukeregnearkenevilkunnesette seginnidisseraskt.treavingeniørenesomjobberderidagharfåttmathcad kurs.enavprosjektdeltagerene,kent0runolarsenskalvedendtstudium begynneijobbsomkonstruktørhosmetacon,ogdetermeningenathanskalha ansvarforopplæringogvidereutviklingavsystemet. 1 Konklusjoner1vedrørende1Mathcad1 VårerfaringmedbrukavMathcaderatdetfordennetypenberegningereret myebedrealternativennåbruke speedsheet typeprogramvaresom:excel, Numbersosv.DettefordiMathcadlarossbådeskrivedeskriptivtekstogformler rettinnietrutearkmiljø,utregningenefølgerformlenetidshierarkiskog beregningenesdokumentariskeverdierlogiskogselvfølgelig.utfordringenfor ossharværtåfåtiletdesignforberegningsarkenesomdekkerbegge funksjonskravene:godtberegningsverktøyoggoddokumentasjonsverdi. Resulterende1beregningsmodeller1 Metaconlagdetidligiprosjektetenprioriteringslisteoverhvilkeknutepunkter somvarviktigstfordem.vihaddeingenidéomhvormyevikomtilårekke.vi startetmedenlistepåfemknutepunkter,menendteoppmed11modeller. SidenvåroppgaveharværtålageberegningsmodellersomMetaconsenereskal brukedagligsommalerforsineknutepunktsberegningerhardetværtviktigfor ossåkunnepresentereenuniverselldesignforalleberegningsmalene.itillegg harvihattsommålålagemodellenesåenkleogkomprimertesommulig.dette 23

24 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 foråslippeåblaseggjennommangesidermedutregningerforåkunneavlese aktuellekapasitetsutnyttelser.dettegirmaleneetpregavåværededikert Akse nr: programvareogsersværtryddigutidagligbruk.foråfåtildetteharvivalgtå Kote: HUP mot HUP skjuleformlerogutregningfrasynligberegning.nårmanderimotskalbruke b 0 = 180 b 1 = 80 b 2 = 80 t = beregningeneidokumentasjonsøyemederdetimidlertidopportuntååpnedisse 0 10 t 1 = 6.3 t 2 = 6.3 skjultebokseneslikatuavhengigkontrollørfårfulladgangtilunderliggende PL = 12 Akse nr: t 1 Kote: p.1 PL 1 = 12 formelverkogmetode. 1 Valgt1struktur1for1beregninger1 b 0 1.Definisjonavgeometridata,ståldata,teknisketabeller. Prosjekt nr: Forhåndsdefinerte materialdatasamtall geometridataforalle aktuellevalgav staver/bjelker. Dissedataeneligger skjultiberegningsarket menkanhentesframfor dokumentasjon 1 h 2.Input,valgteprofiler,krefterogandreaktuelleparametere (IPE) Rad match IPE, dataa 0 0 r Non-Commercial (IPE) Use Only Allestederhvor brukerenselvskal fylleinndataer merketmedgult. Prosjekt nr: Prosjektnavn: Annet: Kontroll av knutepunkt fagverk Utførende: KRL 2. Kontrolerende: 3. Kontrolerende: Data på valgt gurt: Data på valgt stav venstre: Data på valgt stav høyre: h 0 = 180 h 1 = 80 h 2 = 80 Lengde på forsterkning om nødvendig h 1 l p g + = sin θ 1 sin θ 2 h 2 PL 2 = 0 t p.2 PL 2 = 0 Bredde på forsterkning, gjennomlokking, brudd i gurtstavens flens og brudd i stegstav b p 2 t 0 = 160 Prosjekt nr: Prosjektnavn: Akse nr: Kote: Generell data for stål: Prosjektnavn: Generell Akse data: nr: Kote: Annet: Elastitetsmodul: E Metacons foretrukne knutepunkt for randdragerforbindelser: 235 Tøyning: ε = Plateforbinder mellom Tabelldata randdragere for aktuelle av I-profiler stålprofiler over søyle med topplate. fy a-mål sveis Prosjekt nr: Prosjektnavn: Annet: Aktuell type forbindelse: a 5 Utførende: DN 2. Kontrolerende: 3. Kontrolerende: Følgende beregninger skal utføres: Utførende: KRL Del 1-1. pkt Kontrolerende: SB Kontroll av knutepunkt fagverk Del 1-1. pkt Kontrolerende: DN Aktuell Prosjektert type forbindelse: i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Partialfaktor: γ m5 1.0 Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN :2005+NA:2009 Del 1.1: Stålkonstruksjoner Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindelser. Partialfaktor: γ m NS-EN :2005+NA:2008 Korrelasjonsfaktor: β w 0.9 Valg Aktuell av gurt, tabelldata: HEA, HEB eller IPE profil: Strekkfasthet: f u 510 Aktuell tabelldata: 2 Dimensjon på gurt: HEA/HEB/IPE profil: HEA 140 HEB 0 IPE 0 Stegplateforsterkning ved skjærbruddkontroll i gurtstav: IPE b h tw tf r A Definisjon av tverrsnittsklasse for gurter OG stegstaver av HUP-profil etter del 1-1 tabell mm 80 mm 3.8 mm 5.2 mm 5 mm mm 2 dataa mm 100 mm 4.1 mm 5.7 mm 7 mm mm 2 c gurt max b 0 3 t 0, h 0 3 t 0 Valg av stegstaver, HUP: = 150 Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner c stav max b 1 3 t 1, h 1 3 t 1, b 2 3 t 2, h 2 Sett 3 inn t 2 dimensjon, = 61.1 eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN :2005+NA:2009 Dimensjon på stegstav venstre b t (IPE) max Rad 1,t t 2 match = 6.3 HUP IPE, dataa 0 profil: 0 vhup tf (IPE) Rad match 5 Del 1.1: Stålkonstruksjoner NS-EN :2005+NA:2008 IPE, dataa 0 0 Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 Dimensjon på dataa stegstav Rad, 1 høyre HUP profil: hhup dataa 50 Rad, 4 Tabelldata for aktuelle stålprofiler Page 9 of 16 Rad match IPE, dataa 0 0 Valg av gurt, HEA, HEB eller IPE profil: Dimensjonerende dataa krefter Rad, 2 i stavene (fra Focus konstruksjon, dataa G-prog Rad, 5 e.l.) Dimensjon på gurt: HEA/HEB/IPE tw (IPE) Rad match profil: IPE, dataa 0 HEA HEB 0 A (IPE) Rad match IPE 0 Informasjon: IPE, dataa 0 0 Stegplateforsterkning dataa ved Rad, 3 skjærbruddkontroll i gurtstav: dataa Rad, 6 PL 0 Dimensjonerende belastning venstre stav: Valg av stegstaver, HUP: Dimensjonerende belastning høyre stav: Dimensjon på stegstav venstre HUP profil: Dimensjon på stegstav høyre HUP profil: Kontroll av knutepunkt fagverk N 1.Ed 250 N 2.Ed 250 Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 vhup Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 hhup 50 4 PL 0 Utførende: KRL 2. Kontrolerende: SB 3. Kontrolerende: DN M db Ab Asb Dimensjonerende 12 krefter 12 mm i stavene 113(fra mmfocus konstruksjon, mm 2 G-prog e.l.) mm 201 mm mm 2 Informasjon: mm 314 mm mm 2 datab mm 380 mm mm mm 452 mm mm mm 573 mm Dimensjonerende belastning venstre stav: Non-Commercial N 1.Ed Use 250 Only mm 707 mm mm mm 1018 mm mm Dimensjonerende belastning høyre stav: N 2 2.Ed

Effekter av shear lag i stålbjelker

Effekter av shear lag i stålbjelker Effekter av shear lag i stålbjelker Bjørnar Hofstad Kristine Hofstad Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Arne Aalberg, KT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger

Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Dimensjonering av bygg som påvirkes av seismiske belastninger Midtveisrapport, Espen K. Jensen Henning Carlsen Stian Kristiansen Ole-Petter Jensen I Forord Avgangstudentene på Høgskolen i Østfold ved avdeling

Detaljer

Stålkurs høsten 2007

Stålkurs høsten 2007 Stålkurs høsten 2007 Prosjektering og dimensjonering av stålkonstruksjoner for jordskjelvbelastninger - Earthquake Resistence Structures - Eurocode 8 - National Annex for Norway Onsdag 7. november, Ingeniørenes

Detaljer

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal

3D- modellering av Lett- takelementer. 3D- modeling of Lightweight Roofelements. Eli Bjørhovde Rindal 3D- modellering av Lett- takelementer 3D- modeling of Lightweight Roofelements Eli Bjørhovde Rindal Institutt for Matematiske Realfag og Teknologi Masteroppgave 30 stp. 2010 Forord Takk til EDR AS for

Detaljer

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge

Innføring av EUROKODER. Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26. Roald Sægrov Standard Norge. 2010-04-26 Roald Sægrov, Standard Norge Innføring av EUROKODER Stålpeledagene 2010 Ruukki 2010-04-26 Roald Sægrov Standard Norge Eurokoder, generelt NS-EN 1990 Basis for struc. design NS-EN 1998 Jordskjelv (6) NS-EN 1991 Laster på konstruksjoner

Detaljer

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger

Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Verifikasjon og dokumentasjon av branntekniske krav i teknisk forskrift ved bruk av trekonstruksjoner i fleretasjes bygninger Håkon Silderen Halvorsen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder:

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger

HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger HULLDEKKER PÅ STÅL BÆRESYSTEMER Anbefalte prinsipper og løsninger av Norsk Stålforbund og Betongelementforeningen Redaksjonsutvalget har

Detaljer

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA

Dimensjonering MEMO 65 Armering av TSS 20 FA Dato: 10.04.2015 sss Side 1 av 9 INNHOLD DEL 1 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 3 DIMENSJONER OG TVERRSNITTSVERDIER... 3 Rør: CFRHS 40x40x4, L=215mm.

Detaljer

Følgende endringer er gjort i denne versjonen:

Følgende endringer er gjort i denne versjonen: Maritech Regnskap versjon 9.90.00 (Endringer etter versjon 9.80.00) NB! Versjon 9.70.00 eller senere må være installert Innholdsfortegnelse 1 Rapport kredittgrense/forsikring... 1 2 Endring åpne kolonner...

Detaljer

Ståldagen 2010 Tips & råd for god design. dr.ing. Bjørn Aasen

Ståldagen 2010 Tips & råd for god design. dr.ing. Bjørn Aasen Ståldagen 2010 Tips & råd for god design dr.ing. Bjørn Aasen Hva betyr design? Design er et internasjonalt begrep som både betegner skaperprosessen av en gjenstand eller et produkt med tanke på formgivning

Detaljer

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM

Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Byggherrebeslutninger i prosjekter som bruker BIM Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2013 Hovedveileder: Olav Torp, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett

Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen. Cateno E-post oppsett Vi gjør våre kunder gode - Forspranget ligger i kompetansen Cateno E-post oppsett Cateno AS Gjerdrums vei 14 0484 Oslo Support: Tlf: 23 00 78 80, Faks: 23 00 78 99 Internett: www.cateno.no E-mail: support@cateno.no

Detaljer

Etablering av turproduksjonstall for barnehager

Etablering av turproduksjonstall for barnehager Etablering av turproduksjonstall for barnehager Maria Lindøen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Eirin Olaussen Ryeng, BAT Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects

BIM i totalentrepriser BIM in design and build projects NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for konstruksjonsteknikk Masteroppgave Tom-Erik Rørheim BIM i totalentrepriser BIM in design and

Detaljer

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner

Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner Nær-orthogonale eksperimenter i organiske syntesereaksjoner KJE-3900 Masteroppgave i organisk kjemi Geir Simonsen April, 2010 FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI Institutt for kjemi Universitetet

Detaljer

Generelt om nye standarder for prosjektering

Generelt om nye standarder for prosjektering EUROKODER 7 Hva betyr den for ingeniørgeologen? Generelt om nye standarder for prosjektering Merete H Murvold og Roald Sægrov Standard Norge Standard Norge Pi Privat og uavhengig medlemsorganisasjon som

Detaljer

OLJENASJONENS NYE ANSIKT?

OLJENASJONENS NYE ANSIKT? OLJENSJONENS NYE NSIKT? a-labs nybygg på Fornebu, der Statoil skal være hovedleietaker de neste 1 årene, har høstet lovord som et framtidsrettet signalbygg, et markant tilholdssted for Norges største bedrift,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg

Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg Brannsikkerhet i bygninger Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Oslo 6. mai 2010 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Valg av brannscenario Analyser vs. Preaksepterte metoder Antall

Detaljer

TABELLER OG STANDARDER

TABELLER OG STANDARDER TABELLER OG STANDARDER STÅL Se side 91-128 ALUMINIUM Se side 129-133 RUSTFRITT Se side 134-135 METALLER Se side 136 Norsk Stål AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i tabellverk. 89 TABELLER 90

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng

Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Sammenstilling og vurdering av alternative utforminger av vegens sideterreng Håvar Birkeland Stormoen Bygg- og miljøteknikk Innlevert: juni 2014 Hovedveileder: Helge Mork, BAT Medveileder: Nils Sigurd

Detaljer

EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon.

EXC 1 EXC 2 EXC 3 EXC 4 Ihht tabell 1 Bruk av historiske data Andre; angi hvilke Legg ved dokumentasjon. Spørsmål/krav 1 Generelt 1.1 For hvilke produkter/produktgrupper har det blitt etablert en FPC og utført en innledende typeprøving (ITT)? 1.2 I hvilken utførelsesklasse (EXC) ønsker foretaket å være virksom?

Detaljer

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011

Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011 Brannscenarier Hvilke scenarier må analyseres? Hvordan velge analysemetode? Trondheim 5. januar 2011 Audun Borg 1 Sammendrag Brannscenario Brannscenarier i koder og standarder. Valg av brannscenario ved

Detaljer

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner

Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Knut Sandberg Eriksen Jan Usterud Hanssen TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering for elektrisk drevne motorvogner Beregning av inntektstap for eiere av parkeringsplasser TØI rapport 1093/2010 Gratis parkering

Detaljer

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 05 2012. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 05 2012 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2012 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer