Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Salmir!Berbic,!Kent0Runo!Larsen!og!Dag!Nyborg!"

Transkript

1 SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg KnutepunktsimuleringiMathcad. EtsamarbeidmedstålkonstruksjonsfirmaetMetacon,medhensiktå forenkleberegningeroguavhengigkontroll Bacheloroppgavevåren2013 HøgskoleniØstfold.Avdelingforingeniørfag

2 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 2

3 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Avdelingforingeniørfag Prosjektrapport1 Prosjektkategori:Bacheloroppgave Fritttilgjengelig Omfangistudiepoeng:15studiepoeng Fagområde:Konstruksjonsteknikk,Designogkonstruksjon Tilgjengeligetteravtale X Fritttilgjengeligetter: medsamarbeidspartner Rapporttittel:KnutepunktsimuleringiMathcad.Etsamarbeidmed stålkonstruksjonsfirmaetmetacon,medhensiktåforenkle beregningeroguavhengigkontroll Dato: Sideantall:45 Forfattere: SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg Avdeling/linje: AvdelingforIngeniørfagbygg Utførtisamarbeidmed: MetaconIndustrimekA/S Ekstrakt: Antallvedlegg:2+CD Veileder:GeirFlote, HenningKlausen Antallsider: Prosjektnummer: H13B06 Antallvedlegg:2+CD Kontaktpersonhos samarbeidspartner: HenningKlausen Detfinnesperidagingenprogramvarepåmarkedetsomkanutføreknutepunktssimuleringiståletter Eurokode3.MetaconIndustrimekA/SiRakkestadønsketsegberegningsdokumenterforsine knutepunkteridetnumeriskekalkulasjonsprogrammetmathcad.disseregnearkenemåtteitilleggtilå fungeregodtsomreneberegningsprogrammer,væredesignetslikatdeforenklersidemanskontrollog uavhengigkontroll. Rapportenbeskrivertilhørendeteori,matematiskemetoder,resulterendeberegningsmodellerog drøfterfordeler,ulemperogkonsekvenservedomleggingtilbrukavmathcadformetacon. Viharlagetberegningsarkfor11avMetaconsmestbrukteknutepunkter,ogmeddetteetverktøysom vilgidemkonkurransefordeler. 3 Mathcad emneor Beregningavknutepunkter d: stål Uavhengigkontroll 3

4 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 4

5 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad FacultyofEngineering Project1Report CategoryofProject:BachelorProject Freeaccessible: Numberofstp(1stp=1ECTS):15Stp. Freeaccessafter: Engineeringfield:Steelstructureanalysis Accessibleafteragreement X withthecontractor Projecttitle:NodesimulationinMathcad AcollaborativeprojectwithMetacon,asteelconstructionscompany, withthepurposeofsimplifyingcalculationsandindependentcontrol. Authors: SalmirBerbic,Kent0RunoLarsenogDagNyborg Department/line: Facultyofengineering.Structuralengineering Date: Numberofpages:45 Numberofattachments:2+CD Councellor: GeirFlote Numberofattachments::2+CD HenningKlausen Projectcode: H13B06 Producedincooperationwith: MetaconIndustrimekA/S Extract: Contactpersonatthe contractor: HenningKlausen Thereiscurrentlynocomputerprogramonthemarkettoperformnodalsimulationsforsteel structures,toeurocode3.metaconindustrimeka/sinrakkestadapproacheduswithaneedforsteel nodesimulationsheetsinanumericalcalculationprogramcalledmathcad.thesecalculationsheets wouldhavetobedesignedtoahighlevelofcalculativevalue,andatthesametimeprovideeasysecond, andthirdpartycontrol. Thereportdescribesassociatedtheory,mathematicalmethods,resultingcalculationmodelsand discussespros,consandconsequencesrelatedtoatransitiontomathcad. Wehavemadecalculationsheetsfor11ofMetaconsmostwidelyusednodes,andwiththisatoolthat willgivethemacompetitiveadvantage. 3indexing Mathcad terms: Steelnodesimulation Independentcontrol 5

6 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 6

7 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Forord1 VierengruppepåtrestudentervedHøgskoleniØstfoldsavdelingfor; Ingeniørfagbygg.Dennerapportenerendelhovedprosjektetsomigjenersiste delavvårbachelorutdannelse.allegruppensmedlemmerønskerifremtidenå jobbemedtemaertilknyttetkonstruksjon.sidenenavossalleredeharfåttjobb hosmetaconindustrimekaspassetdetgodtatnettoppdekompåbanenmedet høveligbachelorprosjekt. MetaconIndustrimekASersomtotallevrandøravstålbyggenavdeledende regionaleaktørene.metaconindustrimeka/sbleetablerti1997.deteiesav MetaconHoldingA/SsomigjeneiesavLiseMette,Trond,LeneMarieog AndreasAas.MetaconIndustrimekA/Sharkontorerogproduksjonslokaleri Rakkestad,Østfold.Dehaddei201240ansatteogomsattefor73,5millkr. Idetteprosjektetharviblandetteorifradesignogkonstruksjonsfagenemed brukavmatematisk/numeriskprogramvare.viharidennesammenhengvært nødttilåoppsøkekunnskaputenfordetvanligetrepartssamarbeidetskole, bedriftogprosjektgruppe.detteharværtsværtlærerikt. VivilretteentakktilMetaconIndustrimekA/S,somtilbødossdetteprosjektet. Vitakkerforfagligveiledningsamtøkonomiskbistandtilinnkjøpavaktuell programvare,kursavgifterogmaterielliforbindelsemedexpo. 7

8 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 1 Innholdsfortegnelse1 Table1of1Contents1 Prosjektrapport...3 ProjectReport... 5 Forord...7 Innholdsfortegnelse...8 Sammendrag...10 Briefprojectsummary...11 Prosjektintroduksjon Oppgaven,formålogorganisering...12 Bakgrunnforprosjektet...12 Prosjektmål...13 Startdefinisjonavprosjektformål Resultatmål: Avgrensing...14 Omdefinertprosjektmål Prosjektetsavgrensingiforholdtilteori Omtredjepartskontroll Knutepunktdesign Mekanikk/statikk...16 DimensjoneringetterEurokode Mathcadsomprosjektverktøy TilnærmingtilMathcad BrukerkravtilregnearkiMathcad...21 KonklusjonervedrørendeMathcad...23 Resulterendeberegningsmodeller Valgtstrukturforberegninger...24 Beregningnr.1.Knutepunktifagverk,GurtavH/IYbjelke,stegstaveravHUP..26 Beregningnr.2.Knutepunktifagverk,GurtavHUP,stegstaveravHUP...27 Beregningnr.3.Knutepunkt,randdragerforbindelse...28 Beregningnr.4.Endeplatepåsøyletopp...29 Beregningnr.5.SkjæriovergurtavI/HYprofil...30 Beregningnr.6.VindavstivingHUP,medoguteninnbrenning...31 Beregningnr.7.Vindkryss,VeggmedLYprofil...32 Beregningnr.8.Søylefot...33 Beregningnr.9.Knutepunkt,vindkryssmedUogUPEprofil...34 Beregningnr.10.Knutepunktfagverk,I/HmotHUP,medvertikalstav...35 Beregningnr.11.Kp.FagverkHUPmotHUPmedvertikalstav...36 Universellutformingavberegningsdokumenter

9 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad OppsummeringforberegningeriMathcad...37 Refleksjonrundtmåloppnåelse Konklusjon Referanserogkilder Referanserihovedrapport...43 Referanseriforbindelsemedberegningsark...44 Vedlegg

10 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 1 Sammendrag1 Viharlagetberegningsarkfor11avdemestbrukteknutepunktenetilMetacon. Fordidisseeffektivisererberegningsprosessenogsamtidigforenklerbåde sidemannskontrolloguavhengigtredjepartskontroll,harviingen betenkelighetermedåkonkluderemedatmathcadegnersegformetacons formål. BasertpåenhenvendelsefrastålkonstruksjonsfirmaetMetaconIndustrimekA/S irakkestadfikkvisomhovedprosjekt,iforbindelsemedavslutningav bachelorgradibyggfagligingeniørutdanning,åutarbeideregnearkfor knutepunktsimuleringidetnumeriskekalkulasjonsprogrammetmathcad. Funksjonskravettildisseregnearkenevaratdemåttebådehahøybruksverdi somrentberegningsprogramsamtidigsomdepåenenkelognøyaktigmåte kunnefasilitereuavhengigtredjepartskontroll. VåroppgavebleidennesammenhengågjøreenvurderingomhvorvidtMathcad egnetsegsomberegningsverktøyformetaconsbehov,forderneståutarbeide regnearkforsåmangeavmetaconsknutepunktersomvirakkunderdentilmålte tiden. Foråfådettetilmåttevilageenmetodesompåforståeligvishentertabelldata forvalgteprofilerutavteknisketabeller,kombinererdissemedanneninput somståldataogbelastninger,forsååkontrollereatbelastningeneikke overstigerdetgitteknutepunktetskapasiteter. Vårmetodegårikorthetutpåålageteknisketabellerpåformavmatematiske matriserhvorhverradrepresentereretgittprofiloghverkolonneengitt geometriskegenskap.brukerenangirvalgteprofilerogaktuellerandbetingelser forknutepunktethvorpåetsettmedegendesignetformelverkhenterutaktuelle geometridataogståldata,forsååkombineredisse.videredimensjoneres knutepunktenepunktvisettereurokode3.enstorutfordringharværtselve designetavregnearkene,bådemedtankepådetdoblefunksjonskravetogikke minstmedtankepåuniversellutformingimathcad. 10

11 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad 1 Brief1project1summary1 Wehavemadecalculationsheetsfor11ofMetaconsmostwidelyusedsteel nodes.theywillundoubtedlymakecalculationsmoreefficientandatthesame timesimplifysecond,andthirdpartycontrol.forthesereasonswecanconclude thatmathcadwouldsuitmetaconsneeds. Asaresponsetoarequestmadebythesteelconstruction0companyMetacon IndustrimekA/Swewereaskedtohelpthemsolveaparticularproblemasa partofourbachelordegreeproject.thetaskwastohelpthemdevelopamethod forsteelnodesimulationsinanumericalcalculationsprogramcalledmathcad.in ordertoachievethiswewouldhavetomakecalculation0sheetsthatshouldnot onlyworkwellasacalculation0tool,butcouldalsofacilitateindependentthird partycontrolinanaccurateandsimpleway. ThebasisforourthesisbecametoevaluatewhetherornotMathcad,asa calculationprogram,wouldsuitmetaconsneeds.andifitdid,makecalculation sheetsforasmanyofmetaconsnodesasthegivenamountoftimeallowed. Toachievethiswehadtomakeamethodthatcouldaccuratelypickdatafrom technicaldatasheetsforanygivensteelprofile.thencombinethesewithother inputdatalikeforce,weldingdataandsteelpropertydata,andinturncontrol thattheloaddoesnotexceedthenodescapacities. Inshort,ourmethodisaboutcreatingtechnicaldatasheetsintheformof mathematicalmatrixes.eachrowrepresentingagivenprofilenumber,each columnageometricalproperty.theusernamesprofiles,loadsandotherinput dataforthespecificnode.aspecialsetofproprietaryformulasthenpicksthe rightgeometricalproperties,combinesthemwithotherdataandfinallycontrols thegivennodeinaccordancewitheurocode3.agreatchallengeforushasbeen tomakethecalculationsheetsasefficientaspossible.mucheffortwasputinto meetingmetaconsdemandfordoublefunctionality,inadditionwewantedto makeadaptationstowardsuniversaldesign. 11

12 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 Prosjektintroduksjon1 Oppgaven,1formål1og1organisering1 Detteerenhovedrapportforhovedoppgavetilbachelorstudietforgruppe H13B06.Bacheloroppgaveneretobligatoriskgruppearbeidoggrunnlagfor15 studiepoeng.dettearbeidetskalviseatvibeherskerdisiplinersom prosjektarbeid,praktiskadministrativtarbeid,implementeringavdataverktøy ogevnentilåformidlelærdom.bakteppeforarbeideteren konstruksjonsoppgaveutarbeidetisamarbeidmedfirmaetmetacona/s. Tittelenpåoppgavener:Dokumentasjonavkapasitettilknutepunkteristål. Bakgrunn1for1prosjektet.1 FirmaetMetaconA/Sspesialiserersegpåprosjektering,design,produksjonog monteringavindustribyggmedrammeristål.firmaetharbehovforetsystem foroptimaliseringogdokumentasjonforvalgavprofilerogtilhørende godstykkelserveddesignavknutepunkteristål.detfinnesperidagikke programvarepåmarkedetsomkangjøredette.metaconsseksingeniørerbruker nåenkombinasjonavhåndberegningerogregnearkiexcelforsineberegninger. Problemetmeddetteeratdetersentogtungvint.Inoengradgirdetogsålavere lønnsomhetiforholdtilmaterialoptimalisering,menførstogfremstgirdetikke denoversiktlighetsomkrevesforraskogdermedøkonomisk tredjepartskontroll.metaconønskeratviskallageregnearkimathcad,et numeriskberegnings0ogdokumentasjonsprogramsombrukesavingeniøreri heleverden.fordelenmeddetteeratmanfåretgodtberegningsverktøyfor økonomiskoptimaliseringavegnekonstruksjonerogsamtidigenlettfatteligog logiskmåteådokumentereverdierfortredjepartskontroll. 12

13 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Prosjektmål1 Startdefinisjonavprosjektformål Vistartetdenneprosessenmedutgangspunktiågjøreenvurderingomhvorvidt MathcadegnetsegsomberegningsverktøyforMetaconsbehov.Foråha grunnlagtilåkunnekonkludereomdetteønsketviførstfinneenmetodeforå lageregneark,sompåbakgrunnavlastbilde,ogannenforhåndsdefinertdata valgteoptimalestaverforknutepunktet.detteregnearketmåttesåkunne presenterespåenslikmåteatdetforenklettredjepartskontroll.dernestønsket viåbrukedennemetodentilålageberegningsarkforsåmangeavmetacons knutepunktersomvirakkiløpetavdentilgjengeligetiden. Viharvalgtåomformulereprosjektformåletnoeunderveis.Dettevarenhelt nødvendigkursendringsomtvangsegfremdavietterhvertskjønteatvåre planerikkeheltvarisamsvarmedmetaconsønskerogbehov.vivelgeråta dettemedforåvisehvorenkeltdeteråtråfeilimøtemedkunder,deres forventningerogbehov. Resultatmål: EtteråhaarbeidetossfremtilendypereforståelseforMetaconsbehovog hvordanmathcadvirker,valgteviåjusterekursennoe. Viharlagdenmetodesommedbakgrunniinputavdatagrunnlag(profiltype, geometridata,stålkvaliteter,kraftpåvirkningosv.)girutnyttelsesgradforaktuell forbindelsesom%avkapasitet. IutgangspunktethaddevisettforossåsetteExcel0tabellermedalleprofildata innimathcad.videreskullevilagefunksjonersompåbakgrunnavgeometridata ogopptredendekrefter,skullevelgeriktigestålprofilerfoross.dettegreidevi ikkeåløsepånoengodmåte.excel0tabellerinnsattimathcadgaikkeden funksjonalitetenvihaddehåpetpå.itilleggfantvifortutatvalgetavmetodevar uhensiktsmessig.dettefordiatdennemetodenvillevalgtdeprofilenesomga kapasitetsånæroppmot100%sommuligutenåtaandrehensyn,somfor 13

14 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 eksempelomdetaktuelleprofileterstandardvare,elleromdeterforholdsom kunnevanskeliggjøresveisosv.metodenfjernetkortoggodtingeniørenog ingeniørkunnskapfraberegningen.detvardetingensomønsket. Ivårvalgtemetodeharviistedetvalgtåleggeinntabelldatapåformav matematiskematriser,hvorkolonne1definererprofiletsdimensjonograd1gir attributter,somforeksempelgodstykkelse,tverrsnittsarealosv.videreharvi lagetenformelsomvelgerattributter/egenskapermedutgangspunktivalgte profildimensjoner.pådennemåtengenererervienmatematiskmodellfor egenskapenetildetaktuelleknutepunktet.dennemodellenutsettessåforde aktuellerandbetingelser(krefter;datafrasimuleringsprogram).deforskjellige kapasiteteneberegnesettereurocode3oggradenavutnyttelsegisved utnyttelsesom%avkapasitet. Dennevalgtemetodenerdenmesthensiktsmessige,ogdensomgirstørst bruksverdiformetacon.dettebleveldigklartforossunderarbeidetmedden førsteknutepunktmodellen,detvardettemetaconønsketogdeterdenmest formålstjeneligeløsningenmedtankepåatdesomoftestmodellererferdigi Focusførdegjørberegningene.Deterimidlertidverdtåpåpekeatdenne metodenikkesammenfallermedordlydenivårstartdefinisjonforprosjektmål: Lageregneark,sompåbakgrunnavlastbilde,velgerstålprofiler.Vi omdefinerersåledesprosjektmålet. Avgrensing1 Omdefinertprosjektmål VitaridenneoppgavenpåossågjøreenvurderingomhvorvidtMathcadegner segsomberegningsverktøyformetaconsbehov.foråkunnekonkludereom dettemåtteviførstfinneenmetodeforålageregneark,sompåbakgrunnav lastbilde,geometridataogvalgtestålprofilermåleretgittknutepunkts kapasitetermotdebelastningerdeutsettesfor.detteregnearketskullekunne presenterespåenslikmåteatdetforenklertredjepartskontroll.dernesthar måletværtåbrukedennemetodentilålageberegningerforsåmangeav 14

15 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Metaconsknutepunktersomvihaddetidtil.Mathcad0arkenevillebliutvikleti løpetavprosjektperiodenogskalpresenteresformetaconpåexpo2013. Prosjektets1avgrensing1i1forhold1til1teori1 Omtredjepartskontroll Generelt. 1 Somleddikvalitetssikringenavbyggeprosessen,erdetper1.Januar2013, innførtmyndighetskravomuavhengigkontrollavprosjekteringogutførelse. Detteinnebæreratkontrollerendeforetakskalværeenannenjuridiskperson enndetforetaketsomutførerarbeidsomskalkontrolleres,videremåhellerikke kontrollerendeforetakhapersonligog/ellerøkonomiskeinteressersomkan påvirkekontrollen. Denuavhengigekontrollenskalpåseatdetergjennomførtkvalitetssikringav byggearbeidene,atprosjekteringenavtiltaketoppfyllerkraveneibyggteknisk forskrift(tek10)ogatbyggearbeideneerutførtihenholdtiltegningerog arbeidsbeskrivelser. Hensiktenmedregleneeråbidratilatdetbyggesmedriktigkvalitetogå reduserebyggfeil.kontrolleninnførespåområdersomharbetydningforliv, helseogsikkerhetoghvorkonsekvenseneavfeileralvorlige. Itiltaksklasse1krevesdetuavhengigkontrollav: 0Fuktsikringavsøknadspliktigevåtromiboliger 0Lufttetthetinyeboliger Itiltaksklasse2og3krevesdetitillegguavhengigkontrollforfølgende områder: 0Bygningsfysikk 0Konstruksjonssikkerhet 0Geoteknikk 0Brannsikkerhet. 1www.dibk.no 15

16 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 TredjepartskontrollogfølgerforMetacon. Metaconskaliallhovedsakkontrolleresforkonstruksjonssikkerhetentilsine stålkonstruksjoner.staverstrykk,ogstrekkapasiteterdokumenteresmed utskriftfrarammeprogram,mensdetmågjøreshåndberegningeroppmotek03 foralletyperknutepunkt.sidendetteerheltfersktogdenplanlagtestandarden fordokumentasjonlarventepåseg,erdetikkeheltklarthvordanmyndighetene ønskeratdokumentasjonsarbeidetogkontrollenskalutføresipraksis.kanskje detholderatberegningsverktøyeterkontrollert.uansetterdetallikevelslikat detfallerpådenenkelteaktøråsørgefortilstrekkeligdokumentasjonforsitt arbeid.metaconharderforetbehovforetgodtverktøyforknutepunktsdesign somsamtidigkanfungeresomeffektivdokumentasjon.detteharværtvårjobb. Knutepunktdesign. Selvomdesignavknutepunkteristålerkjentstofffrapensumharvistøttpå fagligeutfordringer.detrentstatiskeharstortsettgåttfintmensdetstadig dukkeroppukjentetilfelleriforholdtildesignettereurokode3.dettemedfører selvfølgeligstørreinnsikti,ogsikkerhetiforholdtildesignettereurokoder. Mekanikk/statikk1 Mekanikkerdengrenenavfysikkensomomhandlerbevegelse,forskyvninger, spenningerogstabilitetavpartikleroglegemer.statikkerlærenomlikevekt, dendelavmekanikkensombehandlerbetingelseneforatengjenstandskalvære ironårkreftervirkerpåden.statikkenerderforviktigforkonstruksjoners sikkerhet.fasthetslæreerlærenommaterialersfasthetsegenskaper,dvs.deres motstandsevnemotelastiskeogplastiskeformendringerogmotbrudd. 2 Mekanikkerpensumi1.klassepåingeniørhøgskolen,ogforståelseforfageter enessensiellforkunnskapforåkunnejobbemeddenneoppgaven.deter imidlertidslikatviherharjobbetmedstoffavmoderatvanskelighetsgrad innenforstatikkogfasthetslære. 2J.L.MeriamandL.G.Kraige,ØisteinVollen, 16

17 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad Moment,og skjærkraftdiagrammerer viktigehjelpemidlerforå fastslåstørrelserpå kraftpåvirkningerietgitt punkt. Illustrasjon. 3 Loading Diagram Shear Force Diagram A wl/2 V(x) wl/2 +ve w L -ve B wl/2 x -wl/2 +ve Bending Moment Diagram x It is worth pointing out that one should not completely replace such a UDL by its corresponding resultant concentrated force R w (=wx) in the beginning of the solution. There is a significant difference of the Shear Force and Bending Moment Diagrams between a concentrated force (Example 5.0) and a UDL (Example 5.1). It is also interesting to note that Dimensjonering1etter1Eurokode131 the UDL corresponds to an inclined line in the Shear Force Diagram and a quadratic curve (parabola) in the Bending Moment Diagrams. Generelt. Eurokodereretfelleseuropeisksettstandarderforprosjekteringog dimensjoneringavbyggverk.standardeneerutarbeidetideneuropeiske standardiseringsorganisasjonencenmenvariutgangspunktetetbestillingsverk fraeuropakommisjonenogdeteuropeiskefrihandelsforbund(efta).meddet formålåsikrefriflytavbyggevarerogtjenesteroverlandegrensene.selvom eurokodeneerfelleseuropeiskedimensjoneringsreglererdetsamtidigslikat områdersomsikkerhet,bestandighetogressursbrukinnenfor byggevirksomheten,samtklimatiskeoggeografiskeforholdernasjonale anliggendesomskalkunnebestemmesnasjonalt.foråmuliggjøredetteerdet gittåpningfornasjonaltbestemteparametere.dissegisietegetnasjonalttillegg M(x) wl 2 /8 Parabola 3J.L.MeriamandL.G.Kraige 17

18 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 (Nasjonaltanneks,NA)tilhveravEurokodene.Eurokodeneeretsystemav prosjekteringsstandardersomharmyetilfellesmeddetviharhattinorgeiflere årallerede(norskstandard)ogbestårav10hoveddeler,eurokode1990for SendSearch pålitelighetogeurokode forlasterogkonstruktivekapasitetertil ulikematerialer.(kilder:norskstandardweb,cenweb) Upload Browse Beregningsmessigfremgangsmetode. Go Pro Login 1) LastenesomkonstruksjonenutsettsforbestemmesetterEurokode1991 Signup 2) Prinsipperforkonstruktivsikkerhetbl.alastfaktoreretterEurokode 1990 Ns Norsok standard Skole Fra 3) Momenter,skjærognormalkrefter(statikk)bestemmesogdanner grunnlagforåsinoeomlastvirkninger. Like Save Embed 4) DimensjoneringetterEurokodeforaktueltmateriale.Somoftest.: Betong,Eurokode1992.(EK2) Stål,Eurokode1993.(EK3) Tre,Eurokode1995.(EK5) Related Like Illustrasjon. 4 4www.slideshare.net + Follow Overgang fra ns til eurokoder by atso0701 1,812 views 18 More Like Like

19 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad IdenneoppgavenharviutførtdesignetterNS0EN1993(EK3).Basisforaktuelle beregningerharværtmetacons,forethvertknutepunkts,foretruknedesign.det erviktigforsammenhengenatulikefirmaer/konstruktørergjørenrekke forskjelligekonstruktivevalgsomigjenkangiforskjelleribådestatisk tilnærmingogdimensjoneringsmetode.dettemedføreratvåre beregningsmodellerikkekansiesåhauniversellverdiforaktuell knutepunkttype. Mathcad1som1prosjektverktøy.1 OmMathcad Mathcadermatematiskprogramvareførstogfremstberegnetforberegninger, dokumentasjonoggjenbrukavberegningsmodellerforingeniørformål.mathcad bleførstintroduserti1986påoperativsystemetdos.detvardenførste numeriskeberegningsprogrammetsomtillottlevenderedigeringavskrevet matematisknotasjonkombinertmedautomatiskeberegninger.mathcadbrukesi dagavingeniørerogforskereinnenulikedisiplineroverheleverden,oftest innenfeltenemekanikk,kjemi,elektronikkogkonstruksjon.programmeter ansettsometavdebestedataprogrammerforautomatiskeberegningerog valideringavtekniskeenheter,foreksempelsi0enheter,gjennomhelesystemer avberegninger. 5 ProgrammetMathcadbleopprinneligskrevetavAllenRazdow(vedMITog medgrunnleggeravmathsoft).mathcadeiesnåavptc(parametrictechnology Corporation). 6 Mathcaderorganisertsomregneark,derligningeroguttrykkskapesog manipulerespåsammegrafiskformatsomdepresenteres.dennetilnærmingen ersenereadoptertavandresystemersommathematicaogmaple. 5www.ptc.com,wikipedia.org 6www.ptc.com 19

20 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 INorgemarkedsføresogselgesMathcadavAlfasoft.Detilbyrkursogseminarer menleiergjerneinneksterneforålededisse. 7 Kostnader PriserforMathcadPrime2.0(ikr,priseruten MVA.). 8 Flytendenettverkslisens,serverlisens:29000,0 Alfasoftmarkedsførerog selgermathcadinorge Flytendenettverkslisens,årsabonnement:5800,0 Fastlisens,enbruker:9830,0 Fastlisens,enbruker,årsabonnement:1960,0 Skole/lærerlisens:3420,0 Skole/lærerlisens,årsabonnement:825,0 Studentlisens:805,0 OffentligeinstitusjonertilbysMathcadtilennoeredusertpris.ItilleggharPTC nyliglansertengratisversjonkaltmathcadexpress.dennekommermed temmeligbegrensetfunksjonalitetogerlagetmedtankepåuniversitets0og høgskolestudenter. TilnærmingtilMathcad. MetaconspandertekursiMathcadPrime2.0påsamtligeprosjektdeltakere. Kursetfantsted14/3013hosMetacon.Tilstedevarforutenprosjektdeltakerne; HenningKlausenogtoandreansatteiMetacon.KursholdervarMagnusEklund frasciencesoftwareiuppsala.dettekursetharløftetmathcadkunnskapene 7pdsvision.com 8www.alfasoft.com 20

21 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad våreflerehakk,ogværtheltessensieltiforholdtilåkunneløsedenoverordnede oppgavenvår.viharimidlertidværtnødttilåtaendiskusjonomhvorvidtvi skullebrukedetnyeprogrammetmathcadprime2.0elleromviskullebrukedet noeeldremathcad15.detteharbakgrunniatnoeavfunksjonalitetenfra 15 mangleri Prime2.0.Detteharfåttdirektekonsekvenserforossiforholdtil valgavmetode.detharidenneforbindelseogsåværtviktigatdetsnartkommer ennyversjon:matcadprime3.0somigjenskalfølgesavenversjonprime4.0.9 PrimeermedandreordennygreniMathcadsevolusjonogdetersannsynligat åsatsepåengammelversjonvilkunneføretilkompatibilitetsproblematikk senere. Prime0serienhar fåttetutseende som korresponderer medannenny windowssoftware. Illustrasjon.10 Brukerkrav1til1regneark1i1Mathcad1 KravtilMathcadsomberegningsverktøy IogmedatdetharhattstorbetydningforMetaconatregnearkenevilagerhar godbruksverdisomrenedimensjoneringsverktøyhardetværtviktigforosså lageberegningsarkenesåkompakteogoversiktligesommulig,medgodoversikt overinndataogutdata.detteharlattseggjørepåengodmåtefordimathcadhar en area funksjonsomgjørdetmuligåskjulelag.idisseskjultelageneharvi valgtåleggetabelldata,formlerogutregningersomselvfølgeligerhelt

22 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 essensielleforberegningenesverdi,mensommanikkeharbehovforåsemens manjobbermeddenenkelteberegningen.dennefunksjonenhargjortossistand tilåprodusereoversiktligeberegningsarkpåtresider,istedetfor15tungleste siderinklusivetabellerogformler. 11 KravtilMathcadYfilersomdokumentasjon Sidenberegningsarkeneogsåskalkunnebrukessomunderlagfor tredjepartskontrollerdetviktigatkontrollørenhartilgangtilinformasjonsom liggergjemtundermathcads area funksjon.dettekangjøresvedatman eksportererhelemathcadfilertilenkontrollørsomogsåharmathcad,ellerman kanåpne områdene idokumentetogskrivedetheleutsompdf.uansett trengermetaconålagreberegningsfilerforhvertknutepunktihvertprosjekt. Beregningenemåforeliggeienformforsluttdokumentasjon. 12 Regnearkenesbegrensninger SelvomMathcaderetflottverktøykandetikkesiesåværefeilfritt.Deterekstra ergerligatviirritererossovermanglendefunksjonalitetsomharvært selvskrevenitidligereversjoneravmathcad.detåkunnelåseinformasjontil cellerogålåseareafunksjonenvarmuligiversjon15.åkunneleggefargebak inputtallvaralltidmuligførprimeserien.tidligereversjonerharogsåhatt bedremuligheterforsamhandlingmedexcelark.idegamleversjonenehadde manogbedremulighettilådefinereregnearksommaler,dennefunksjonaliteten villeværtgodåhaforossfordienavdetingenevifrykterkanskjeerat brukerenrotertilregnearketvedetuhell.ptcloverimidlertidatdeiløpetav programvareevolusjonenframmotmathcadprime4.0vilhagjeninnførtall dennemanglendefunksjonaliteten. 11Sevedlegg1 12Sevedlegg2 22

23 H13B06 KnutepunktsimuleringiMathcad KravtilopplæringibrukavMathcadogberegningsarkene BrukavMathcadsomarbeidsverktøystillersombrukerkravatmanhar noenlundegodeforkunnskaperimatematikk.deflesteingeniørerharbådegode matematikkunnskaperogetforholdtilenellerannenmatematiskprogramvare. DettemedføreratdehosMetaconsomskalbrukeregnearkenevilkunnesette seginnidisseraskt.treavingeniørenesomjobberderidagharfåttmathcad kurs.enavprosjektdeltagerene,kent0runolarsenskalvedendtstudium begynneijobbsomkonstruktørhosmetacon,ogdetermeningenathanskalha ansvarforopplæringogvidereutviklingavsystemet. 1 Konklusjoner1vedrørende1Mathcad1 VårerfaringmedbrukavMathcaderatdetfordennetypenberegningereret myebedrealternativennåbruke speedsheet typeprogramvaresom:excel, Numbersosv.DettefordiMathcadlarossbådeskrivedeskriptivtekstogformler rettinnietrutearkmiljø,utregningenefølgerformlenetidshierarkiskog beregningenesdokumentariskeverdierlogiskogselvfølgelig.utfordringenfor ossharværtåfåtiletdesignforberegningsarkenesomdekkerbegge funksjonskravene:godtberegningsverktøyoggoddokumentasjonsverdi. Resulterende1beregningsmodeller1 Metaconlagdetidligiprosjektetenprioriteringslisteoverhvilkeknutepunkter somvarviktigstfordem.vihaddeingenidéomhvormyevikomtilårekke.vi startetmedenlistepåfemknutepunkter,menendteoppmed11modeller. SidenvåroppgaveharværtålageberegningsmodellersomMetaconsenereskal brukedagligsommalerforsineknutepunktsberegningerhardetværtviktigfor ossåkunnepresentereenuniverselldesignforalleberegningsmalene.itillegg harvihattsommålålagemodellenesåenkleogkomprimertesommulig.dette 23

24 KnutepunktsimuleringiMathcad H13B06 foråslippeåblaseggjennommangesidermedutregningerforåkunneavlese aktuellekapasitetsutnyttelser.dettegirmaleneetpregavåværededikert Akse nr: programvareogsersværtryddigutidagligbruk.foråfåtildetteharvivalgtå Kote: HUP mot HUP skjuleformlerogutregningfrasynligberegning.nårmanderimotskalbruke b 0 = 180 b 1 = 80 b 2 = 80 t = beregningeneidokumentasjonsøyemederdetimidlertidopportuntååpnedisse 0 10 t 1 = 6.3 t 2 = 6.3 skjultebokseneslikatuavhengigkontrollørfårfulladgangtilunderliggende PL = 12 Akse nr: t 1 Kote: p.1 PL 1 = 12 formelverkogmetode. 1 Valgt1struktur1for1beregninger1 b 0 1.Definisjonavgeometridata,ståldata,teknisketabeller. Prosjekt nr: Forhåndsdefinerte materialdatasamtall geometridataforalle aktuellevalgav staver/bjelker. Dissedataeneligger skjultiberegningsarket menkanhentesframfor dokumentasjon 1 h 2.Input,valgteprofiler,krefterogandreaktuelleparametere (IPE) Rad match IPE, dataa 0 0 r Non-Commercial (IPE) Use Only Allestederhvor brukerenselvskal fylleinndataer merketmedgult. Prosjekt nr: Prosjektnavn: Annet: Kontroll av knutepunkt fagverk Utførende: KRL 2. Kontrolerende: 3. Kontrolerende: Data på valgt gurt: Data på valgt stav venstre: Data på valgt stav høyre: h 0 = 180 h 1 = 80 h 2 = 80 Lengde på forsterkning om nødvendig h 1 l p g + = sin θ 1 sin θ 2 h 2 PL 2 = 0 t p.2 PL 2 = 0 Bredde på forsterkning, gjennomlokking, brudd i gurtstavens flens og brudd i stegstav b p 2 t 0 = 160 Prosjekt nr: Prosjektnavn: Akse nr: Kote: Generell data for stål: Prosjektnavn: Generell Akse data: nr: Kote: Annet: Elastitetsmodul: E Metacons foretrukne knutepunkt for randdragerforbindelser: 235 Tøyning: ε = Plateforbinder mellom Tabelldata randdragere for aktuelle av I-profiler stålprofiler over søyle med topplate. fy a-mål sveis Prosjekt nr: Prosjektnavn: Annet: Aktuell type forbindelse: a 5 Utførende: DN 2. Kontrolerende: 3. Kontrolerende: Følgende beregninger skal utføres: Utførende: KRL Del 1-1. pkt Kontrolerende: SB Kontroll av knutepunkt fagverk Del 1-1. pkt Kontrolerende: DN Aktuell Prosjektert type forbindelse: i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Partialfaktor: γ m5 1.0 Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN :2005+NA:2009 Del 1.1: Stålkonstruksjoner Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindelser. Partialfaktor: γ m NS-EN :2005+NA:2008 Korrelasjonsfaktor: β w 0.9 Valg Aktuell av gurt, tabelldata: HEA, HEB eller IPE profil: Strekkfasthet: f u 510 Aktuell tabelldata: 2 Dimensjon på gurt: HEA/HEB/IPE profil: HEA 140 HEB 0 IPE 0 Stegplateforsterkning ved skjærbruddkontroll i gurtstav: IPE b h tw tf r A Definisjon av tverrsnittsklasse for gurter OG stegstaver av HUP-profil etter del 1-1 tabell mm 80 mm 3.8 mm 5.2 mm 5 mm mm 2 dataa mm 100 mm 4.1 mm 5.7 mm 7 mm mm 2 c gurt max b 0 3 t 0, h 0 3 t 0 Valg av stegstaver, HUP: = 150 Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner c stav max b 1 3 t 1, h 1 3 t 1, b 2 3 t 2, h 2 Sett 3 inn t 2 dimensjon, = 61.1 eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN :2005+NA:2009 Dimensjon på stegstav venstre b t (IPE) max Rad 1,t t 2 match = 6.3 HUP IPE, dataa 0 profil: 0 vhup tf (IPE) Rad match 5 Del 1.1: Stålkonstruksjoner NS-EN :2005+NA:2008 IPE, dataa 0 0 Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 Dimensjon på dataa stegstav Rad, 1 høyre HUP profil: hhup dataa 50 Rad, 4 Tabelldata for aktuelle stålprofiler Page 9 of 16 Rad match IPE, dataa 0 0 Valg av gurt, HEA, HEB eller IPE profil: Dimensjonerende dataa krefter Rad, 2 i stavene (fra Focus konstruksjon, dataa G-prog Rad, 5 e.l.) Dimensjon på gurt: HEA/HEB/IPE tw (IPE) Rad match profil: IPE, dataa 0 HEA HEB 0 A (IPE) Rad match IPE 0 Informasjon: IPE, dataa 0 0 Stegplateforsterkning dataa ved Rad, 3 skjærbruddkontroll i gurtstav: dataa Rad, 6 PL 0 Dimensjonerende belastning venstre stav: Valg av stegstaver, HUP: Dimensjonerende belastning høyre stav: Dimensjon på stegstav venstre HUP profil: Dimensjon på stegstav høyre HUP profil: Kontroll av knutepunkt fagverk N 1.Ed 250 N 2.Ed 250 Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 vhup Sett inn dimensjon, eks 40*3.2 eller 50*30*2.6 hhup 50 4 PL 0 Utførende: KRL 2. Kontrolerende: SB 3. Kontrolerende: DN M db Ab Asb Dimensjonerende 12 krefter 12 mm i stavene 113(fra mmfocus konstruksjon, mm 2 G-prog e.l.) mm 201 mm mm 2 Informasjon: mm 314 mm mm 2 datab mm 380 mm mm mm 452 mm mm mm 573 mm Dimensjonerende belastning venstre stav: Non-Commercial N 1.Ed Use 250 Only mm 707 mm mm mm 1018 mm mm Dimensjonerende belastning høyre stav: N 2 2.Ed

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009.

Prosjektert i henhold til EC 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1:8: Knutepunkter og forbindelser NS-EN 1993-1-8:2005+NA:2009. Følgende beregninger skal utføres: Strekkapasiteten til knuteplatene EC3 Del 1-1 pkt 6.2.3 Bolteforbindr EC3 Del 1-8 pkt 3.4 kategorier av skrueforbindr Brudd i søylens flens: EC 3: del 1-8: tabell 7.13

Detaljer

Midtveisevalueringsrapport Gruppe: H13B06 HIOF, Fredrikstad

Midtveisevalueringsrapport Gruppe: H13B06 HIOF, Fredrikstad Midtveisevalueringsrapport Gruppe: H13B06 HIOF, Fredrikstad Forord Vi er en gruppe på tre studenter ved Høgskolen i Østfolds avdeling for; Ingeniørfag bygg. Denne rapporten er en del hovedprosjektet som

Detaljer

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg.

07 Stålkonstruksjoner GENERELT. Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. Prosjekt: Langset Skole Side: 07-1 07 Stålkonstruksjoner GENERELT Alle stålkonstruksjoner skal produseres, leveres og monteres i samsvar med NS 3420, siste utg. For prisgrunnlag og målereglene gjelder

Detaljer

Sveiste forbindelser

Sveiste forbindelser Side 1 1 EN 1993-1-8: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 1 Orientering 2 Grunnlag for konstruksjonsberegningen 3 Forbindelser med skruer, nagler eller

Detaljer

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter:

Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Avdeling for ingeniørfag PROSJEKTRAPPORT Prosjektkategori: Forprosjektrapport Fritt tilgjengelig X Omfang i studiepoeng: 20 Fritt tilgjengelig etter: Fagområde: Konstruksjonsteknikk Rapporttittel: Kvalitetssikring

Detaljer

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5

Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Det skal ikke tas hensyn til eventuelle skjærspenninger i oppgavene i øving 5 Oppgave 1 Figuren viser en 3,5m lang bom som benyttes for å løfte en gjenstand med tyngden 100kN. Gjenstanden henger i et blokkarrangement

Detaljer

Skrudde forbindelser

Skrudde forbindelser Side 1 1 EN 1993-1-8: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 1 Orientering Grunnlag for konstruksjonsberegningen 3 orbindelser med skruer, nagler eller bolter

Detaljer

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad!

Forprosjektrapport! Gruppe:!H13B06! HIOF,!Fredrikstad! Forprosjektrapport Gruppe:H13B06 HIOF,Fredrikstad Bilde:Googlepictures 1 Innholdsfortegnelse.side 1. Oppgaven,formålogorganisering3 1.1 Gruppen3 1.2 Internrollefordeling3 2. Bakgrunnforprosjektet3 2.1Definisjonavprosjektformål4

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 07-1 07 Stålkonstruksjoner 07.1 DETTE KAPITTEL - stålarbeider for bæresystem søyler bjelker avstivende fagverk tilhørende detaljer. 07.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter

SVEISTE FORBINDELSER NS-EN 1993-1-8 Knutepunkter SVEISTE FORBIDELSER S-E 1993-1-8 Knutepunkter I motsetning til S 347 er sveiser og skruer behandlet i S-E 1993-1-8, som i tillegg til orbindelsesmidlene også gir regler or knutepunkter (joints) Generelt

Detaljer

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder

Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Trekonstruksjoner -dimensjonering etter Eurokoder Beregningseksempler med ulike forbindelser. Erik Syversen PBM AS Beregningseksempler 1. Laskeskjøt med spiker og trelasker 2. Laskeskjøt med bolter og

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg:

I! Emne~ode: j Dato: I Antall OPf9aver Antall vedlegg: -~ ~ høgskolen i oslo IEmne I Gruppe(r): I Eksamensoppgav en består av: Dimensjonering 2BA 288! Antall sider (inkl. 'forsiden): 4 I I! Emne~ode: LO 222 B I Faglig veileder:! F E Nilsen / H P Hoel j Dato:

Detaljer

FORORD. Sarpsborg 04.06.07

FORORD. Sarpsborg 04.06.07 I FORORD Denne hovedoppgaven er tildelt Gruppe B06, som består av Omar Mulac og Bent-Øyvind Ihlebekk Larsen, studenter ved HiØ, avdeling for ingeniørfag, våren 2007. Oppgaven går ut på å konstruere forslag

Detaljer

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2 Toleranser etter DIN 1026/EN10279:2000 Småkanaler UNP S235JR Gruppe 112 Søk: UNP-235-Dim Kvantumstrinn med priser i kr pr tonn UNP 40 (40x35) 6 5.02 30.1 32 960 25 640 21 980 18 310 UNP 50 (50x38) 6 5.76

Detaljer

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv

Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Vedlegg 1 - Prosjektdirektiv Prosjektnavn: Prosjekttittel: Samvirke hulldekker på stålbjelker Samvirke mellom hulldekker og stålbjelker i bruksgrensetilstand Planlagt startdato: 28.03.2011 Varighet: 50

Detaljer

Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N. Kombinert gir dette diff.ligningen for stavknekking 2EI 2EI

Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N. Kombinert gir dette diff.ligningen for stavknekking 2EI 2EI DIMENSJONERING AV PLATER 1. ELASTISK STAVKNEKKING Stavelement med tverrlast q og konstant aksialkraft N Likevekt dv q x dx 0 vertikallikevekt ch e j e V dx dm N d 0 momentlikevekt Kombinert gir dette diff.ligningen

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) For enkle stavsystemer kan knekklengden L L finnes ved. hjelp av hvilket som helst egnet hjelpemiddel.

KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) For enkle stavsystemer kan knekklengden L L finnes ved. hjelp av hvilket som helst egnet hjelpemiddel. KEKKIG AV STAVER KRITISK LAST FOR STAVER (EULERLAST) Knekklengde. Stavens knekklengde L k (L ) er gitt ved 2 EI L 2 k hvor er stavens kritiske last (Eulerlast). For enkle stavsystemer kan knekklengden

Detaljer

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014

Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Pelefundamentering NGF Tekna kurs april 2014 Veiledning gjennom det greske alfabetet regelverket Astri Eggen, NGI 19 1 Agenda Regelverket peler Viktig standarder og viktige punkt i standardene Eksempler

Detaljer

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2

Småkanaler UNP S235JR. Kanalstål UNP S355J2 Toleranser etter DIN 1026/EN10279:2000 Småkanaler UNP S235JR Gruppe 112 Søk: UNP-235-Dim Kvantumstrinn med priser i kr pr tonn UNP 40 (40x35) 6 5.02 30.1 31 380 24 410 20 920 17 430 UNP 50 (50x38) 6 5.76

Detaljer

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005.

Beregningstabeller for Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, NS-EN1993-1-1:2005. RUET sotware Beregningstabeller or Ståltverrsnitt etter Eurokode 3, S-E1993-1-1:005. Tabellene inneholder alle internasjonale proiltper med geometridata, tverrsnittskonstanter, klassiisering av tverrsnitt,

Detaljer

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter Side 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 1 - Konstruksjonsanalyse og klassifisering av knutepunkter

Detaljer

SVEISTE FORBINDELSER

SVEISTE FORBINDELSER SVEISTE FORBIDELSER Generelt Reglene gjelder sveiser med platetykkelse t 4. Det henvises til EC del - (tynnplater) or sveising av tynnere plater Det anbeales å bruke overmatchende elektroder, slik at plastisk

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Revidert november 2016 Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339

Detaljer

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75

Prosjekt/Project: Detaljhåndboka Beregningseksempel PF2 Prosjektnr: 513 00 75 BA 013-05-7 Beregningseksempel PF Side 1 av 9 t.p HEA 00 S355 PL 0x30x380 S355J FUNDAMENTBOLTER 4x M4x600 8.8 BETONG B30 t.fc h.c Ø d.0 c.1 b.c t.wc c. c.1 b.1 e.1 m.0 e. d.1 Input Stålsort : "S355" f

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 250

Statiske Beregninger for BCC 250 Side 1 av 7 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER

BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE STÅLKONSTRUKSJONER ISOVER FIREPROTECT NOVEMBER 11 Teknisk isolasjon 6 Nå dokumentert i henhold til ENV 13381-4 Ny dimensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger

Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger Kurs 19.3.2009 Nils Chr Hagen Stål-consult A/S Beregning av platekonstruksjoner med store åpninger Innholdsfortegnelse Bakgrunn og motivasjon Numeriske analyser Foreslått design-modell Tilpassingsfaktorer

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Stål- og samvirkekonstruksjoner Side: 1 av 12 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 DIMENSJONERENDE MATERIALFASTHET... 3 2.1 Betongkonstruksjonsdelen... 3 2.1.1 Konstruksjonsfasthet...3 2.2 Stålkonstruksjonsdelen...

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335 Søyler...336 Søyler...337 Bjelker...338 Bjelker...339 Tabellmetoden...340

Detaljer

Hva er en sammensatt konstruksjon?

Hva er en sammensatt konstruksjon? Kapittel 3 Hva er en sammensatt konstruksjon? 3.1 Grunnlag og prinsipp Utgangspunktet for å fremstille sammensatte konstruksjoner er at vi ønsker en konstruksjon som kan spenne fra A til B, og som samtidig

Detaljer

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner

3.8 Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Brannisolering av bærende konstruksjoner Innhold Systemfordeler med Glasroc F FireCase...335...336...337...338...339 Tabellmetoden...340 F/A-metoden...347 Dimensjonerende

Detaljer

Forelesning 8.2.06 Klasse M3A g A3A Side 1 av 5

Forelesning 8.2.06 Klasse M3A g A3A Side 1 av 5 Forelesning 8.2.06 Klasse M3A g A3A Side 1 av 5 OPPGAVE / RESULTAT Godkjenning og innlevering: Godkjenningen skjer ved at resultatene vises til Egil Berg. Innleveringen skjer ved at filene S5.std, (Input-filen)

Detaljer

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 732 Dato: 07.06.2012 Sign.: sss BWC 50-240 - SØYLER I FRONT INFESTING I STÅLSØYLE I VEGG, BEREGNING AV SVEISEINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/32 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING

SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING MEMO 711 Dato: 11.0.015 Sign.: sss SØYLER I FRONT INNFESTING I PLASSTØPT DEKKE, BEREGNING AV DEKKE OG BALKONGARMERING Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.016 K5-10/711 Sign.: Kontr.: sss ps SØYLER I FRONT INNFESTING

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening

Norske Takstolprodusenters Forening Norske Takstolprodusenters Forening I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg. Momenter som har avgjørende

Detaljer

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS

BESLAGSKATALOG. Moelven Limtre AS BESLAGSKATALOG Moelven Limtre AS 2 - Generell informasjon Moelven beslagsystem Anvendelse: Beslagene i denne katalogen er et utvalg av de mest brukte standard beslagene for sammenføyning / forankring av

Detaljer

Uforming av duktile knutepunkt i stål l med hensyn påp

Uforming av duktile knutepunkt i stål l med hensyn påp Uforming av duktile knutepunkt i stål l med hensyn påp jordskjelv Norsk Ståldag 13. oktober 2004 Gunnar Solland Det Norske Veritas Bakgrunn En ny standard NS 3491-12 12 Seismisk påvirkning p har vært påp

Detaljer

T- stubb forbindelser i stål

T- stubb forbindelser i stål T- stub connections in steel utført av Øyvind Gundersen INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU - NORGES TEKNISK- NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Institutt for

Detaljer

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no

Monteringsveiledning for. i store bygg. www.jatak.no Norges største leverandør av kvalitetskonstruksjoner i tre for JATAK Takstoler i store bygg www.jatak.no 1 Mottakskontroll Løfting, håndtering og lagring på byggeplassen Opplysningene på takstolens stempel

Detaljer

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING

BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER OG BALKONGARMERING MEMO 722b Dato: 09.03.2011 Sign.: sss BWC 40-500 - SØYLER I FRONT INFESTING I BÆRENDE VEGG BEREGNING AV SVEISINNFESTNINGER Siste rev.: Dok. nr.: 18.05.2016 K5-10/10 Sign.: Kontr.: sss ps OG BALKONGARMERING

Detaljer

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner

Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Seismisk dimensjonering av prefab. konstruksjoner Geir Udahl Konstruksjonssjef Contiga Agenda DCL/DCM Modellering Resultater DCL vs DCM Vurdering mhp. prefab DCL Duktiltetsfaktoren q settes til 1,5 slik

Detaljer

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til:

Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bytte fra lett taktekke til takstein. Dette trenger du for å få det til: Bakgrunnen for denne brosjyren er at noen takstolfabrikanter hovedsakelig på 60- og 70-tallet produserte noen takstoler beregnet

Detaljer

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel

BWC 80 500. MEMO 724a. Søyler i front Innfesting i bærende vegg Eksempel INNHOLD BWC 80 500 Side 1 av 10 GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... BETONG OG ARMERING... 3 VEGG OG DEKKETYKKELSER... 3 BEREGNINGER... 3 LASTER PÅ BWC ENHET... 3 DIMENSJONERING

Detaljer

Praktisk betongdimensjonering

Praktisk betongdimensjonering 6. og 7. januar (7) Veggskiver Praktisk betongdimensjonering Magnus Engseth, Dr.techn.Olav Olsen www.betong.net www.rif.no 2 KORT OM MEG SELV > Magnus Engseth, 27 år > Jobbet i Dr.techn.Olav Olsen i 2.5

Detaljer

MaskinkappinG. Formstål - bredflensbjelker

MaskinkappinG. Formstål - bredflensbjelker MaskinkappinG Tilrigging: Kr. 150,- pr. posisjon. Beregnes kun en gang når det bestilles flere stk. av samme dimensjon. Skråkapping: Kr. 230,- pr. vinkelinnstilling og dimensjon, og kappepris økes med

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Faglig kontakt under eksamen: Jan Bjarte Aarseth 73 59 35 68 Aase Reyes 915 75 625 EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Fredag 3. juni 2011 Kl 09.00 13.00 Hjelpemidler (kode C): Irgens: Formelsamling mekanikk.

Detaljer

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen

Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen Norske Takstolprodusenters Forening Tilsluttet Takstolkontrollen I DETTE HEFTET er vist anbefalte retningslinjer for ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende for takkonstruksjonen i større bygg.

Detaljer

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS

Nye Eurokoder. Norsk Ståldag 2007. Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo. Eurokoder og tilsvarende NS Nye Eurokoder Norsk Ståldag 2007 Gunnar Solland, Det Norske Veritas Torsdag 18. oktober,grand Hotel, Oslo Eurokoder og tilsvarende NS Slide 2 1 Nasjonale tillegg Alle Eurokodene må ha et nasjonalt tillegg

Detaljer

Hvordan prosjektere for Jordskjelv?

Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Norsk Ståldag 2006 Øystein Løset Morten Rotheim, Contiga AS 1 Hvordan prosjektere for Jordskjelv? Jordskjelv generelt Presentasjon av prosjektet: Realistisk dimensjonering

Detaljer

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner

Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner NS-EN 1995 NS-EN 1990 NS-EN 338 NS-EN 1194 NS-EN 1991 Ved Ingvar Skarvang og Arnold Sagen 1 Beregningseksempel 1 -vi skal beregne sperrene på dette huset laster

Detaljer

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter

Klassifisering, modellering og beregning av knutepunkter Side 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter dr.ing. Bjørn Aasen 1 Konstruksjonsanalyse, klassifisering og beregning av knutepunkter Del 1 - Konstruksjonsanalyse og klassifisering

Detaljer

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150

MEMO 812. Beregning av armering DTF/DTS150 Side 1 av 7 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... 2 GENERELT... 2 STANDARDER... 2 KVALITETER... 2 LAST... 3 ARMERINGSBEREGNING... 3 YTRE LIKEVEKT... 3 NØDVENDIG FORANKRINGSARMERING...3

Detaljer

Praktiske opplysninger

Praktiske opplysninger Praktiske opplysninger Prosjektering av stålkonstruksjoner iht 84252281 Tromsø: Tirsdag 14. oktober. Quality Hotel Saga 84254281 Trondheim: Tirsdag 4. november. Britannia Hotel 84257281 Oslo: Tirsdag 2.

Detaljer

Seismisk dimensjonering av grunne fundamenter

Seismisk dimensjonering av grunne fundamenter Seismisk dimensjonering av grunne fundamenter Farzin Shahrokhi EC7 - Fundamentsystemer EC7 1 krever følgende i bruddgrensetilstand (ULS) for grunne fundamenter: Totalstabilitet Sikkerhet mor bæreevne brudd

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35

Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Introduksjon Barduneringskonsept system 20, 25 og 35 Det skal utarbeides en beregning som skal omhandle komponenter i forbindelse med bardunering av master. Dimensjonering av alle komponenter skal utføres

Detaljer

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41

Dimensjonering MEMO 54c Armering av TSS 41 Side av 9 INNHOLD GUNNLEGGENDE FOUTSETNINGE OG ANTAGELSE... GENEELT... STANDADE... KVALITETE... 3 DIMENSJONE OG TVESNITTSVEDIE... 3 LASTE... 3 AMEINGSBEEGNING... 4 LIKEVEKT... 4 Side av 9 GUNNLEGGENDE

Detaljer

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator.

! EmnekOde: i SO 210 B. skriftlige kilder. Enkel ikkeprogrammerbar og ikkekommuniserbar kalkulator. l Alle ~ høgskolen oslo Emne: DIMENSJONER ~Gruppe(ry 3 BK NG II! EmnekOde: i SO 210 B - Dato: 19. februar -04 I I Fagiig veiled-e-r:-- Hoel/Harung/Nilsen Eksamenstid: 0900-1400 I Anttrlsldre~kI. forsiden):

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl Faglig kontakt under eksamen: Førsteamanuensis rne alberg 73 59 46 24 Førsteamanuensis Jan. arseth 73 59 35 68 EKSMEN I EMNE TKT4116 MEKNIKK 1 Onsdag 23. mai 2007 Kl 09.00 13.00 Hjelpemidler (kode ): Irgens:

Detaljer

KVINESDAL KOMMUNE PELE BÆREEVNE NOTAT

KVINESDAL KOMMUNE PELE BÆREEVNE NOTAT KVINESDAL KOMMUNE NY SVØMMEHALL PELE BÆREEVNE NOTAT OPPDRAGSNUMMER: 3.901.022 Peles bæreevne 0 16.12.2014 NOTAT PBEN VK JH HR REV REV. DATO (DD-MM-YYYY) REVISJONEN GJELDER UTARB. AV KONTROLL. AV OPPDRAGS-LEDER

Detaljer

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien

Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Eurokode 5 en utfordring for treindustrien Bruk av Eurokode 5- generell gjennomgang Treteknisk 2013.10.15 Sigurd Eide Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner

Detaljer

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic

4.3. Statikk. Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft. 436 Gyproc Håndbok Gyproc Teknikk. Kapasiteten for Gyproc Duronomic Kapasiteten for Gyproc Duronomic Dimensjonerende kapasitet mot tverrlast og aksialkraft Forsterkningsstendere kan ta opp både tverrlaster og aksialkrefter. Dimensjoneringen er basert på partialkoeffisientmetoden.

Detaljer

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201

Beregning etter Norsok N-004. Platekonstruksjoner etter NORSOK N-004 / DNV-RP-C201 Platekonstruksjoner etter ORSOK -004 / DV-RP-C201 orsk forening for stålkonstruksjoner Ingeniørenes Hus Oslo 19. mars 2009 Gunnar Solland, Det orske Veritas Beregning etter orsok -004 orsok -004 henviser

Detaljer

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan

Ekstra formler som ikke finnes i Haugan Oppgavetekstene kan inneholde unødvendige opplysninger. Ekstra formler som ikke finnes i Haugan σ n = B n = sikkerhetsfaktor, σ B = bruddspenning (fasthet), σ till = tillatt spenning σ till Kombinert normalkraft

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L.

P.L. = 30 kn SI 550. Fundament for bærevegg se A46.30. Linjelast = 43 kn/m 936 1383 841 I400. Fuges på begge sider av fundament. P.L. 4686 3784 4522 5924 2824 4244 Toleransekrav for betongarbeider (NS3420 utg. 2008) Planhetstoleranse Type toleranse Lokal planhet (svanker og bulninger) Retningstoleranse Type toleranse Målelengde meter

Detaljer

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013

Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013 Utnyttelse stålbjelke Vegard Fossbakken Stålbrudagen 2013 Blakkstadelvbrua E39 Astad-Knutset Gjemnes kommune 3 spenn: 28 34 28 Samvirke Kasselandkar Frittstående søyler Fjell og løsmasser Beregnet med

Detaljer

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER

D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER D4 BRANNTEKNISK DIMENSJONERING AV ELEMENTER 21 4.1 HULLDEKKER Hulldekker er enveis dekkekonstruksjoner, normalt med fritt dreibare opplegg. Slakkarmeringen som legges i fugene bidrar til å sikre dekkekonstruksjonens

Detaljer

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1

EKSAMEN I EMNE TKT4116 MEKANIKK 1 INSTITUTT FOR KONSTRUKSJONSTEKNIKK Side 1 av 7 Faglig kontakt under eksamen: BOKMÅL Førsteamanuensis Arild H. Clausen, 482 66 568 Førsteamanuensis Erling Nardo Dahl, 917 01 854 Førsteamanuensis Aase Reyes,

Detaljer

Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i NS-EN 1993-1-8. dr.ing. Bjørn Aasen

Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i NS-EN 1993-1-8. dr.ing. Bjørn Aasen Side 1 Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i NS-EN 1993-1-8 dr.ing. Bjørn Aasen 1 EN 1993-1-8: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser

Detaljer

Kapasitet av rørknutepunkt

Kapasitet av rørknutepunkt Kapasitet av rørknutepunkt Knutepunkt i fagverksplattformer Knutepunktstyper Knutepunktstyper Knutepunktenes oppgave q Overføre aksialkrefter fra et avstivningsrør til et annet. q Dette utføres ved et

Detaljer

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER

KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER KONSTRUKSJONSSTÅL MATERIAL- EGENSKAPER FASTHETER For dimensjoneringen benyttes nominelle fasthetsverdier for f y og f u - f y =R eh og f u =R m iht produkstandardene - verdier gitt i følgende tabeller

Detaljer

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt

7.3 SØYLETopp Grunnlaget finnes i bind B, punkt C7 SØYLER 159 Evt. shims Utstikkende søylejern Sentrisk gjengestang Utsparing (rør) gyses ved søylemontasje Figur C 7.28. Vanlig limeløsning. Illustrasjon til tabell C 7.6. u u a s Bjelke Korrugert rør

Detaljer

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll.

168 C7 SØYLER. Figur C Komplett fagverksmodell ved konsoller. Figur C Eksentrisk belastet konsoll. 168 C7 SØYLER Figur C 7.42. Komplett fagverksmodell ved konsoller. a) Sentrisk last over konsoll b) Eksentrisk last over konsoll Typiske prefabrikkerte søyler vil vanligvis ikke være maksimalt utnyttet

Detaljer

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske

4.4.5 Veiledning i valg av søyledimensjoner I det følgende er vist veiledende dimensjoner på søyler for noen typiske A HJELPEMIDLER TIL OVERSLAGSDIMENSJONERING Verdier for β er angitt for noen typiske søyler i figur A.. Verdier for β for andre avstivningsforhold for søyler er behandlet i bind B, punkt 1.2... Veiledning

Detaljer

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013

Eurokode 5. Konstruksjonskurs Eurokode 5. Treteknisk Sigurd Eide Onsdag 9. april 2014 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5 NS-EN 1995-1-1:2004/NA:2010/A1:2013 Eurokode 5: Prosjektering av trekonstruksjoner Del 1-1 Allmenne regler og regler for bygninger Konstruksjonskurs Eurokode 5 Eksempel Takbjelke Treteknisk

Detaljer

MEK2500. Faststoffmekanikk 1. forelesning

MEK2500. Faststoffmekanikk 1. forelesning MEK2500 Faststoffmekanikk 1. forelesning MEK2500 Undervisning Foreleser: Frode Grytten Øvingslærer: NN Forelesninger: Tirsdag 10:15-12:00 B62 Torsdag 12:15-14:00 B91 Øvinger: Torsdag 14:15-16:00 B70 Øvinger

Detaljer

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner

Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Brannbeskyttelse av Bærende stålkonstruksjoner Isover FireProtect NOVEMBER 12 Teknisk isolasjon 6 Nå dokuentert i henhold til ENV 13381-4 Ny diensjoneringstabell for frittstående stålsøyler og bjelker

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.98

Jernbaneverket BRUER Kap.: 8 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: 01.01.98 Stål- og samvirkekonstruksjoner Side: 1 av 14 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 DIMENSJONERENDE MATERIALFASTHET...3 2.1 Betongkonstruksjonsdelen...3 2.1.1 Konstruksjonsfasthet... 3 2.2 Stålkonstruksjonsdelen...3

Detaljer

Statiske Beregninger for BCC 800

Statiske Beregninger for BCC 800 Side 1 av 12 DEL 1 - GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER 1.1 GENERELT Det er i disse beregningene gjort forutsetninger om dimensjoner og fastheter som ikke alltid vil være det man har i et aktuelt

Detaljer

Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i Eurokode 3 - NS-EN 1993-1-8. dr.ing. Bjørn Aasen

Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i Eurokode 3 - NS-EN 1993-1-8. dr.ing. Bjørn Aasen Side 1 Prosjektering av knutepunkter og forbindelser Innføring i Eurokode 3 - NS-EN 1993-1-8 1 EN 1993-1-8: Eurokode 3: Prosjektering av stålkonstruksjoner Del 1-8: Knutepunkter og forbindelser 1. Orientering

Detaljer

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel

MEMO 734. Søyler i front - Innfesting i stålsøyle i vegg Eksempel INNHOLD BWC 50-40 Side av GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER... GENERELT... LASTER... 4 BETONG OG ARMERING I BALKONG... 4 DEKKETYKKELSER... 4 STÅLSØYLE FOR INNFESTING BWC... 4 BEREGNINGER... 5

Detaljer

MASTEROPPGAVE 2011 DATO: 09.06.2011

MASTEROPPGAVE 2011 DATO: 09.06.2011 Institutt for konstruksjonsteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi NTNU- Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet TILGJENGELIGHET Åpen MASTEROPPGAVE 2011 FAGOMRÅDE: Stålkonstruksjoner

Detaljer

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2?

Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Skjærdimensjonering av betong Hva venter i revidert utgave av Eurokode 2? Jan Arve Øverli Institutt for konstruksjonsteknikk NTNU 1 The never ending story of shear design Ritter, W., 1899, Die Bauweise

Detaljer

I Emnekode: NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt.

I Emnekode: NB! Alle utregninger og beregninger skal framgå av besvarelsen, dvs vises skritt for skritt. høgskolen i oslo! Emne: Emnekode: MEKANKK LO 200 B : Gruppe(r): Dato: BA BB og BC. mai -05 Eksamensoppgaven Antall sider (inkl. Antall oppgaver: består av: forsiden): 4 5 Tillatte hjelpemidler: Tekniske

Detaljer

Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner

Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner Prinsipper bak seismisk dimensjonering av betongkonstruksjoner Max Milan Loo Innhold Generelle dimensjoneringsprinsipper Duktile/jordskjelvsikre betongkonstruksjoner Betongoppførsel under jordskjelvspåvirkning

Detaljer

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL Bygg sterkere. På et enda sterkere fundament. 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL RR- og RRs-peler; dimensjonering og stoppkriterier 03.05.2010 www.ruukki.com firstname.lastname INTERNAL

Detaljer

PRODUKTDOKUMENTASJON

PRODUKTDOKUMENTASJON PRODUKTDOKUMENTASJON SINTEF 0100201 Med henvisning til Plan og bygningsloven revidert 19970613 med Teknisk forskrift og tilhørende Veiledning av 19970122, rev. april 2003, bekrefter SINTEF NBL as, med

Detaljer

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet SUBJECT: BIB 120 KONSTRUKSJONSMEKANIKK 1 DATE: September 5, 2012 TIME: AID: 15:00 19:00 (4 hours) Authorized calculator, Dictionary (English-Norwegian) and drawing

Detaljer

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter.

C3 DEKKER. Figur C 3.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. Figur C 3.2. Sveiseforbindelse for tynne platekanter. 57 600 50 Figur C.1. Skjæroverføring mellom ribbeplater. punktlaster og linjelaster som overføres til naboelementene avhenger av konstruksjonens stivhet i tverretningen. Dette må beregnes basert på påstøpens

Detaljer

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg.

9.2 TRE-ETASJES KONTOR- OG FORRETNINGSBYGG Dette beregningseksemplet viser praktisk beregning av knutepunktene i et kontor- og forretningsbygg. C9 BEREGNINGSEKSEMPLER FOR SØYLE- OG BJELKEFORBINDELSER 211 Et alternativ er å sveise bjelken til søyletoppen som vist i figur C 9.6.b. Kraft i sveis på grunn av tverrlastmomentet alene: S Ed = M Ed /

Detaljer

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING

Prosjektering MEMO 551 EN KORT INNFØRING Side 1 av 7 Denne innføringen er ment å gi en liten oversikt over bruk og design av forbindelsene, uten å gå inn i alle detaljene. er et alternativ til f.eks faste eller boltede søylekonsoller. enhetene

Detaljer

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1

A127372 Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 07-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING

Detaljer

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig.

Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig. for ingeniørutdanning Fag Gruppe(r): DIMENSJONERING 3 BK Il Fagnr: sa 210 B Dato: 18. febr. -02 Faglig veileder: Brækken/Nilsen/Tei.e;en Eksamenstid, fra - til: 0900-1400, Eksamensoppg består av Antall

Detaljer

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102

Dato: sss TSS 102. Siste rev.: sss ARMERING. ps DIMENSJONERING. Dok. nr.: ARMERING AV TSS 102 MEMO 60 Dato: 04.10.011 Sign.: sss TSS 10 Siste rev.: 0.05.016 Sign.: sss ARMERING Dok. nr.: K3-10/60 Kontr.: ps DIMENSJONERING ARMERING AV TSS 10 INNHOLD GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER OG ANTAGELSER...

Detaljer

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71

C2 BJELKER. Fra figuren kan man utlede at fagverksmodellen kan bare benyttes når Ø (h h u 1,41 y 1 y 2 y 3 ) / 1,71 32 C2 BJELKER 2.1.3 Dimensjonering for skjærkraft For å sikre bestandigheten bør spenningen f yd i armeringen ved ut - sparinger begrenses i henhold til tabell C 6.5. Små utsparinger Når utsparingen Ø

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side OVB-9 07 07.22 07.22.1 07.22.2 STÅLARBEIDER Bæresystemer PB1.322A FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER Masse kg 6443,80 Lokalisering: Inkluderer oppsveiste fagverk i takkonstruksjon. Profil/dimensjoner:

Detaljer

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng

E K S A M E N. MEKANIKK 1 Fagkode: ITE studiepoeng HiN TE 73 8. juni 0 Side av 8 HØGSKOLEN NRVK Teknologisk avdeling Studieretning: ndustriteknikk Studieretning: llmenn ygg Studieretning: Prosessteknologi E K S M E N MEKNKK Fagkode: TE 73 5 studiepoeng

Detaljer