Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 1 2015 Side 1 153 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 12. mars 2015

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr. i straffeloven 1902 (forvaring)... 1 Jan. 9. Lov nr. 2 om endr. i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt)... 1 Jan. 23. Lov nr. 3 om endr. i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.)... 2 Jan. 23. Lov nr. 4 om endr. i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter)... 3 Jan. 23. Lov nr. 5 om opph. av lov om forbud mot profesjonell boksing... 8 Jan. 23. Lov nr. 6 om endr. i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.)... 8 Jan 8. Deleg. av myndighet etter naturmangfoldloven 18 for vilt til Miljødirektoratet 121 (Nr. 19)... Jan. 9. Ikrafts. av lov 9. januar 2015 nr. 1 om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) 122 (Nr. 21)... Jan. 23. Ikrafts. av lov 23. januar 2015 nr. 6 om endringar i yrkestransportlova (krav om butid for utferding av kjøresetel mv.) (Nr. 56) Forskrifter 2014 Des. 19. Forskrift om oppgaveplikt i deltakerlignet selskap (Nr. 1882) Des. 18. Forskrift om regulering av fisket etter bunnfisk i Grønlands økonomiske sone i 2015 (Nr. 1888) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører svensk flagg i Norges økonomiske sone sør for 62 N i 2015 (Nr. 1892) Des. 22. Forskrift om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger (Nr. 1893) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2015 (Nr. 1901) Des. 22. Forskrift om felles krav for yting av flysikringstjenester (Nr. 1902) Des. 22. Forskrift om lufttrafikkregler og operative prosedyrer (Nr. 1903) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter kolmule i 2015 (Nr. 1904) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører islandsk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 (Nr. 1905) Des. 19. Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 (Nr. 1912) Des. 19. Forskrift om gebyr til Luftfartstilsynet mv. (Nr. 1913) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører flagg fra medlemsstater i Den europeiske union (EU) i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 (Nr. 1916) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket etter dyphavsarter i ICES' statistikkområder X, XII og XIV utenfor noen stats jurisdiksjon (internasjonalt område) i 2015 (Nr. 1917) Des. 11. Forskrift om opptak til studier ved Høgskolen i Østfold (Nr. 1929) Des. 22. Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 (Nr. 1930) Des. 18. Forskrift om tilskudd for frakt av slaktedyr (Nr. 1932) Jan. 1. Forskrift om nye og endrede oppdelinger i tolltariffen (Nr. 1) Jan. 2. Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter makrell i 2015 (Nr. 2) Jan. 5. Forskrift om etablering av fleksible områder i 2015 (Nr. 9) Jan. 5. Forskrift om kvotefaktor i fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 11) Jan. 7. Forskrift om stopp i fisket etter torsk i NAFO-området i 2015 (Nr. 17) Jan. 7. Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 (Nr. 18) Jan. 16. Forskrift om tidsbegrenset bortfall av konsekvenser som følge av driftsfellesskap i jordbruket (Nr. 40) Jan. 14. Forskrift om regulering av fisket etter brosme, lange og blålange i Islands økonomiske sone i 2015 (Nr. 44) Jan. 16. Forskrift om kvoter i fisket etter kolmule i 2015 (Nr. 46) Jan. 20. Forskrift om stopp i fisket etter torsk i Grønlands økonomiske sone i 2015 (Nr. 48)

3 Jan. 22. Forskrift om samordning av enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden når det også ytes uførepensjon eller alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen (Nr. 50) Jan. 22. Forskrift om samordning av fraskiltes enke- og enkemannspensjon fra tjenestepensjonsordning med uføretrygd fra folketrygden (Nr. 51) Jan. 22. Forskrift om unntak fra samordning av alderspensjon fra tjenestepensjonsordning før 67 år eller avtalefestet pensjon fra 65 år beregnet som tjenestepensjon med uføretrygd fra folketrygden (Nr. 52) Jan. 15. Forskrift om maksimalkvoter i fisket etter øyepål i 2015 (Nr. 58) Jan. 23. Forskrift om fjellrev (Vulpes lagopus) som prioritert art (Nr. 60) Jan. 23. Forskrift om stopp i fisket etter blåkveite ved Øst-Grønland i 2015 (Nr. 61) Endringsforskrifter 2014 Des. 11. Endr. i forskrift om forsterkning av gaver til forskning (gaveforsterkningsforskriften) (Nr. 1879)... 9 Des. 19. Endr. i forskrift om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet (Sjøfartsdirektoratets gebyrtariff) (Nr. 1880) Des. 19. Endr. i forskrift om utfasing av særfradraget for store sykdomsutgifter (Nr. 1881) Des. 22. Endr. i forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger) (Nr. 1883) Des. 22. Endr. i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (Nr. 1884) Des. 22. Endr. i forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier for fysiske og kjemiske faktorer i arbeidsmiljøet samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier) (Nr. 1885) Des. 22. Endr. i forskrift om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede (Nr. 1886) Des. 19. Endr. i utlendingsforskriften (arbeidsinnvandring) (Nr. 1889) Des. 19. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 1890) Des. 19. Endr. i forskrift om inkassosatsen (Nr. 1891) Des. 22. Endr. i forskrift om utførelse av arbeid (Nr. 1894) Des. 22. Endr. i forskrift om faglig utvalg for førerhundspørsmål (Nr. 1895) Des. 22. Endr. i forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år (Nr. 1896) Des. 22. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1897) Des. 22. Endr. i forskrift om endring i forskrift om konstruksjon, utforming og fremstilling av arbeidsutstyr som ikke dekkes av forskrift om maskiner (produsentforskriften) (Nr. 1898) Des. 22. Endr. i forskrift om samvirkingsevnen i Det europeiske nett for lufttrafikkstyring og opphevelse av forskrift om fastsettelse av krav til ytelse og samvirkingsevne for overvåkingen av Det felles europeiske luftrom (Nr. 1899) Des. 22. Endr. i forskrifter om gebyr i matforvaltningen (Nr. 1900) Des. 12. Endr. i forskrift om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. (Nr. 1906) Des. 15. Endr. i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjonen (Nr. 1907) Des. 15. Endr. i forskrift om bingo (Nr. 1908) Des. 17. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1909) Des. 18. Endr. i forskrift om sikringstiltak mot brann og eksplosjon på flyttbare innretninger (Nr. 1911) Des. 19. Endr. i utlendingsforskriften (ny returterminologi) (Nr. 1914) Des. 22. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 1915) Des. 23. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter brisling i 2015 (Nr. 1918) Des. 30. Endr. i forskrift om anvendelse av forsøkshjemmelen tilskudd til tilrettelegging av bolig istedenfor hjelpemiddel (Nr. 1919) Des. 30. Endr. i forskrift om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel (Nr. 1920) Des. 31. Endr. i forskrift om tredjeparters opplysningsplikt (Nr. 1921) Jan. 5. Endr. i forskrift om egenandelstak 2 (Nr. 3) Jan. 5. Endr. i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) (Nr. 4) Jan. 5. Endr. i forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken (Nr. 5) Jan. 5. Endr. i forskrift om såvarer (Nr. 6)

4 Jan. 5. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skattebetalingsloven (skattebetalingsforskriften) (Nr. 7) Jan. 5. Endr. i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. (Nr. 8) Jan. 5. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 10) Jan. 6. Endr. i forskrift til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) (Nr. 12) Jan. 6. Endr. i forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 (Nr. 13) Jan. 6. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 14) Jan. 7. Endr. i forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr (Nr. 16) Jan. 8. Endr. i forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter (Nr. 20) Jan. 5. Endr. i forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Nr. 27) Jan. 6. Endr. i forskrift om lotterivirksomhet om bord på norske skip i rute mellom norsk og utenlandsk havn (Nr. 28) Jan. 8. Endr. i forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard (Nr. 29) Jan. 13. Endr. i forskrift om sertifisering av flygeledere (Nr. 30) Jan. 13. Endr. i forskrift om midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule (Nr. 31) Jan. 13. Endr. i listen over tredjeland med godkjent restkontrollprogram (Nr. 32) Jan. 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2015 (Nr. 33) Jan. 14. Endr. i forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien (Nr. 34) Jan. 13. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2015 (Nr. 35) Jan. 14. Endr. i REACH-forskriften (godkjenning for en bruk av DBP) (Nr. 36) Jan. 14. Endr. i forskrift om gebyr til Statens jernbanetilsyn for tilsyn med tau- og kabelbaner mv. (Nr. 37) Jan. 16. Endr. i forskrift til lov om toll og vareførsel (tollforskriften) (Nr. 38) Jan. 16. Endr. i forskrift om midlertidige ordninger i 2015 med kvotebytte av lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen og lodde i Barentshavet, og kvotebytte av lodde i Barentshavet og kolmule (Nr. 39) Jan. 20. Endr. i forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn (Nr. 41) Jan. 15. Endr. i forskrift om økonomiforvaltningen for kirkelige fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke (Nr. 45) Jan. 19. Endr. i forskrift om skatt til Svalbard (Nr. 47) Jan. 21. Endr. i forskrift om veiledet tjeneste for å få adgang til å praktisere som allmennlege med rett til trygderefusjon (Nr. 49) Jan. 23. Endr. i forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler (Nr. 55) Jan. 23. Endr. av forskrift 4. mars 2005 nr. 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten og forskrift 13. oktober 2006 nr om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (Nr. 57) Jan. 23. Endr. i forskrift 29. oktober 2010 nr om strålevern og bruk av stråling (strålevernforskriften) (Nr. 59) Jan. 26. Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin og forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Nr. 62) Jan. 26. Endr. i forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Nr. 63) Jan. 26. Endr. i forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 64) Jan. 27. Endr. i forskrift om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressursloven (Nr. 65) Jan. 26. Endr. i forskrift om kvoteplikt og handel med kvoter for utslipp av klimagasser (klimakvoteforskriften) (Nr. 69) Jan. 27. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 70) Jan. 28. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2015 (Nr. 71)

5 Diverse 2014 Des. 22. Opph. av forskrift om inngåelse av pris- og leveringsavtaler for førerhunder til synshemmede (Nr. 1887) Des. 18. Opph. av forskrift om bruk av radioaktive kilder om bord på flyttbare innretninger m.m., samt endring i forskrift om drift av flyttbare innretninger (Nr. 1910) Des. 12. Opph. av forskrift om slepeassistanse for boreplattformer og andre flyttbare innretninger av tilsvarende konstruksjon under forseiling på norsk sjøterritorium og i indre norske farvann (Nr. 1931) Jan. 7. Endr. i mandat om forvaltningen av Statens pensjonsfond utland (Nr. 15) Jan. 22. Vedtak om pris på kraft ved interne leveranser etter skatteloven 18 3 annet ledd bokstav a nr. 3 for inntektsåret 2014 (Nr. 53) Jan. 22. Vedtak om fastsettelse av renter for beskatning av kraftforetak for inntektsåret 2014 (Nr. 54) Rettelser Nr. 11/2013 s (i forskrift 28. juni 2013 nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer mv omslagsside 4. omslagsside

6 9. jan. Lov nr Norsk Lovtidend NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 12. mars 2015 Nr jan. Lov nr Lov om endringer i straffeloven 1902 (forvaring) Prop.96 L ( ), Innst.86 L ( ), Lovvedtak 21 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 15. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 9. januar 2015 kl Endringer i følgende lov: Lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). I I lov 22. mai 1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov gjøres følgende endringer: 39 e første og annet ledd skal lyde: I dom på forvaring skal retten fastsette en tidsramme som vanligvis ikke bør overstige 15 år, og ikke kan overstige 21 år. For forbrytelser som har en strafferamme på fengsel inntil 30 år, kan retten fastsette en tidsramme som ikke kan overstige 30 år. Etter begjæring fra påtalemyndigheten kan retten likevel ved dom forlenge den fastsatte rammen med inntil fem år om gangen. Sak om forlengelse reises ved tingretten senest tre måneder før forvaringstidens utløp. Det bør også fastsettes en minstetid for forvaringen som ikke må overstige ti år. I de tilfeller hvor retten fastsetter en tidsramme som overstiger 15 år, kan retten likevel fastsette en minstetid som ikke kan overstige 14 år. I tilfeller der retten fastsetter en tidsramme som overstiger 21 år, kan retten fastsette en minstetid som ikke kan overstige 20 år. Loven trer i kraft når Kongen bestemmer. II 9. jan. Lov nr Lov om endringer i utlendingsloven m.m. (unntak fra taushetsplikt) Prop.104 L ( ), Innst.103 L ( ), Lovvedtak 15 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 9. og 15. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 9. januar 2015 kl Endringer i følgende lov: Lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven). I I lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her skal ny 84 b lyde: 84 b. Unntak fra taushetsplikt for ansatte i mottak og omsorgssentre mv. Ansatte som utfører arbeid eller tjeneste i mottak, skal etter anmodning gi utlendingsmyndighetene opplysninger om en beboer til bruk i sak etter loven her, herunder iverksetting av vedtak som innebærer at beboeren må reise ut av landet. De ansatte har adgang til å gi opplysninger om beboeren på eget initiativ. Opplysninger etter første og annet punktum kan gis uten hinder av reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven 13 flg. For beboere som er enslige, mindreårige asylsøkere, kan utlendingsmyndighetene ikke anmode ansatte som nevnt i første ledd, og ansatte i omsorgssentre for mindreårige og barnevernsinstitusjoner, jf. barnevernloven kapittel 5 og 5 A, om opplysninger etter første ledd. Kongen kan gi forskrift om hvilke opplysninger som skal gis etter første ledd, om fremgangsmåten for innhenting av opplysninger etter første ledd, og den videre behandling av de innhentede opplysninger.

7 23. jan. Lov nr Norsk Lovtidend Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. II 23. jan. Lov nr Lov om endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) Prop.120 L ( ), Innst.78 L ( ), Lovvedtak 18 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 15. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 23. januar 2015 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven). 2 Lov 24. mai 2013 nr. 19 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektsurrogat mv.) I I lov 18. mai 2001 nr. 21 om gjennomføring av straff mv. gjøres følgende endringer: Kapittel 1 A overskriften skal lyde: Kapittel 1 A. Behandling av personopplysninger i kriminalomsorgen Nytt kapittel 1 B skal lyde: Kapittel 1 B. Særlig om behandling av personopplysninger i Infoflyt-systemet 4f. Formålet med behandlingen av personopplysninger i Infoflyt-systemet Kriminalomsorgen kan behandle personopplysninger om domfelte og innsatte i Infoflyt-systemet dersom det er nødvendig for å a) forebygge og forhindre rømning når det foreligger rømningsfare b) forebygge og forhindre anslag utenfra for å bistå til rømning c) forebygge og forhindre gisseltaking d) forebygge, forhindre og bekjempe organisert kriminalitet, terror, voldelig ekstremisme eller annen alvorlig kriminalitet under gjennomføringen av varetekt, straff og andre strafferettslige reaksjoner eller e) ivareta sikkerheten til innsatte eller domfelte eller andre personer med spesielt beskyttelsesbehov. I vurderingen av om det er nødvendig å behandle personopplysninger i Infoflyt-systemet, skal kriminalomsorgen særlig legge vekt på det straffbare forholdets art og hvor alvorlig det er, straffens lengde, strafferettslig historikk, adferd under tidligere straffegjennomføring, andre straffbare forhold som er under etterforskning eller domstolsbehandling, tilknytning til kriminelle nettverk, samarbeidspartneres kjennskap til den innsatte eller domfelte og andre forhold som gir grunn til å anta at vedkommende vil begå eller medvirke til handlinger som nevnt i første ledd bokstav a til d. Er den innsatte eller domfelte registrert i Infoflyt-systemet, kan kriminalomsorgen behandle personopplysninger om vedkommendes besøkende, telefon- eller brevkontakter, familiemedlemmer, venner, bekjente og andre som har eller søker kontakt med den innsatte eller domfelte eller som den innsatte eller domfelte søker kontakt med, når kontakten antas opprettet eller ønskes opprettet for å begå eller medvirke til handlinger som nevnt i første ledd bokstav a til d. Kriminalomsorgen kan også behandle personopplysninger om andre personer, dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten til personene selv eller til innsatte eller domfelte i tilfeller hvor det foreligger spesielt beskyttelsesbehov etter første ledd bokstav e. 4g. Kriminalomsorgens informasjonsplikt Den behandlingsansvarlige i kriminalomsorgen skal informere den registrerte om at det behandles personopplysninger om vedkommende i Infoflyt-systemet og at opplysningene kan utleveres til politiet og påtalemyndigheten etter 4i. Den behandlingsansvarlige kan unnlate å informere den registrerte dersom a) det er nødvendig for å ivareta formålene i 4f første ledd bokstav a til e b) det er nødvendig av hensyn til nasjonal eller offentlig sikkerhet c) opplysningene er mottatt fra Politiets sikkerhetstjeneste eller d) den registrerte ikke er innsatt eller domfelt, og det ikke opprettes en egen sak på vedkommende i Infoflytsystemet. 4h. Den registrertes rett til innsyn Den registrerte som ber om det, skal gis innsyn i de opplysningene som er registrert om vedkommende i Infoflytsystemet og de opplysningene som er utlevert til politiet og påtalemyndigheten. Innsynet kan nektes helt eller delvis dersom a) det er nødvendig for å ivareta formålene i 4f første ledd bokstav a til e b) det er nødvendig av hensyn til nasjonal eller offentlig sikkerhet eller

8 23. jan. Lov nr Norsk Lovtidend c) opplysningene er mottatt fra Politiets sikkerhetstjeneste. Dersom begjæringen om innsyn ikke tas til følge og det er grunnlag for kriminalomsorgen å unnlate å informere den registrerte etter 4g annet ledd, skal det gis et svar som ikke tilkjennegir at det foreligger en registrering i Infoflyt-systemet. 4i. Utlevering av personopplysninger til politiet og påtalemyndigheten Er det nødvendig for å ivareta formålene i 4f første ledd bokstavene a til e eller for at politiet skal kunne foreta en risikovurdering i tilknytning til den registrerte innsatte eller domfelte, kan kriminalomsorgen uten hinder av taushetsplikt utlevere opplysninger til politiet og påtalemyndigheten. 4j. Datatilsynets kontroll og virkemidler Datatilsynet skal etter begjæring fra den registrerte eller den som antar å være registrert, kontrollere at opplysningene om vedkommende er behandlet i samsvar med loven og at reglene om informasjonsplikt og innsyn er fulgt. Dette gjelder ikke opplysninger som kriminalomsorgen har mottatt fra Politiets sikkerhetstjeneste. Har kriminalomsorgen eller politiet besluttet unntak fra informasjonsplikten etter 4 g annet ledd eller politiregisterloven 48, skal ikke svaret tilkjennegi at det foreligger en registrering i Infoflyt-systemet. Datatilsynet kan ikke gi pålegg om innsyn i opplysninger som kriminalomsorgen eller politiet har unntatt fra innsynsretten etter 4h annet ledd eller politiregisterloven 49 fjerde ledd. 4k. Forskrifter Kongen kan gi forskrifter om a) behandlingsansvar b) type opplysninger som kan behandles c) opplysningskvalitet d) tilgang e) samarbeid med politiet f) framgangsmåte ved opprettelse og avslutning av sak g) informasjonsplikt h) innsyn i) retting, sperring og sletting j) handleplikt ved feil eller mangler k) oppbevaring og bruk av sperret informasjon l) utlevering av informasjon til politiet m) saksbehandlingsregler n) klage og klagefrist o) tilsyn og p) informasjonssikkerhet og internkontroll. II I lov 24. mai 2013 nr. 19 om endringer i straffeprosessloven mv. (elektronisk kontroll som varetektsurrogat mv.) oppheves del I. Loven trer i kraft straks. III 23. jan. Lov nr Lov om endringer i panteloven m.m. (pant i patenter og planteforedlerretter) Prop.101 L ( ), Innst.77 L ( ), Lovvedtak 19 ( ). Stortingets første og andre gangs behandling hhv. 12. og 15. desember Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. Kunngjort 23. januar 2015 kl Endringer i følgende lover: 1 Lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter (patentloven). 2 Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant. 3 Lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr. 4 Lov 26. juni 1992 nr. 86 om tvangsfullbyrdelse. 5 Lov 12. mars 1993 nr. 32 om planteforedlerrett (planteforedlerloven). 6 Lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven). I I lov 15. desember 1967 nr. 9 om patenter gjøres følgende endringer: 44 skal lyde:

9 23. jan. Lov nr Norsk Lovtidend Er et patent, en patentsøknad eller et supplerende beskyttelsessertifikat overgått til en annen eller avtalelisens meddelt, skal dette etter krav fra en av partene anmerkes i patentregisteret eller i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader. Det samme gjelder når en avtalelisens er overdratt. Er en anmerket lisens opphørt, skal etter krav fra en av partene anmerkning gjøres om dette. Panterett som nevnt i panteloven 4 11 skal etter krav fra panthaveren eller innehaveren av søknaden eller rettigheten som pantsettelsen gjelder, anmerkes i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader. Det samme gjelder for overdragelse og frempantsettelse av slik panterett. Med krav om anmerkning skal følge dokumentasjon for pantsettelsen eller overdragelsen. Patentstyret skal bygge på at den som er oppført som innehaver av en søknad eller rettighet i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader har rett til å samtykke til pantsettelsen, med mindre det foreligger klare holdepunkter for at en annen er innehaver. Det samme gjelder for den som har overdratt eller frempantsatt en panterett. Anmerkning av panterett skal slettes når panteretten er opphørt. Om anmerkning i patentregisteret eller i det særskilte register over europeiske patentsøknader av utlegg og arrest gjelder tvangsfullbyrdelsesloven 7 20 niende ledd, jf. tvisteloven 33 7 annet ledd. Første og annet ledd får tilsvarende anvendelse for meddelelse, overgang og opphør av tvangslisenser og for rett som omhandlet i 53 tredje ledd. Søksmål som gjelder et patent, en patentsøknad eller et supplerende beskyttelsessertifikat, kan alltid reises mot den som i registeret står som innehaver, og meldinger fra Patentstyret kan sendes til ham. Partene kan påklage Patentstyrets nektelse av å foreta anmerkning etter paragrafen her til Klagenemnden. Klagen må være innkommet til Patentstyret innen to måneder fra den dagen melding om nektelsen ble sendt vedkommende part. Det skal betales fastsatt gebyr. Er vilkårene for å behandle klagen oppfylt, kan Patentstyret endre avgjørelsen hvis det finner at klagen er begrunnet. Blir det ikke truffet slik avgjørelse, skal saken sendes til Klagenemnden. Klagenemndens leder kan alltid avgjøre klager etter leddet her alene. Ny 44 a skal lyde: Ved kollisjon mellom rettserverv som går ut på frivillig overdragelse av patent, herunder patentsøknad, og supplerende beskyttelsessertifikat, meddelelse av avtalelisens, overdragelse av avtalelisens, pantsettelse som nevnt i panteloven 4 11, herunder overdragelse og frempantsettelse av slik panterett, og utlegg og arrest, går rettserverv der krav om anmerkning i patentregisteret eller i det særskilte registeret over europeiske patentsøknader er mottatt hos Patentstyret foran rettserverv som ikke er mottatt samme dag eller tidligere. Rettserverv som er mottatt til anmerkning samme dag, er likestilt. Utlegg og arrest går likevel foran andre rettserverv. Er flere utleggsforretninger og arrestforretninger mottatt til anmerkning samme dag, går den eldste foran. En eldre rett går uten hensyn til første og annet ledd foran en yngre, dersom den yngre rett hviler på et frivillig rettserverv og erververen da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret kjente eller burde kjenne til den eldre rett. Tinglysingsloven 23 til 26 og 30 til 32 a gjelder tilsvarende så langt de passer. Ved kollisjon mellom rettserverv som nevnt i første ledd og panterett i driftstilbehør etter panteloven 3 4 eller 5 4 som omfatter en patentsøknad, et patent, et supplerende beskyttelsessertifikat eller en lisens som gjelder slike rettigheter, går rettserverv som er mottatt til anmerkning hos Patentstyret foran panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning hos Løsøreregisteret samme dag eller tidligere. Annet ledd gjelder tilsvarende. En eldre panterett i driftstilbehør som ikke er mottatt til anmerkning i Løsøreregisteret går likevel foran et yngre rettserverv som nevnt i første ledd, dersom den yngre rett hviler på et frivillig rettserverv og erververen da kravet om anmerkning ble mottatt hos Patentstyret kjente eller burde kjenne til driftstilbehørspanteretten. 52 b fjerde ledd annet punktum skal lyde: Den som begjærer administrativ overprøving, skal gi melding om dette i rekommandert brev til alle lisenshavere og panthavere som er registrert i patentregisteret med adresse. 54 skal lyde: Gir patenthaveren overfor Patentstyret skriftlig avkall på patentet, skal Patentstyret erklære patentet for opphørt. Dersom det er reist søksmål om overføring av patentet, patentet er pantsatt eller det er tatt utlegg i patentet, kan patentet ikke erklæres for opphørt før søksmålet er endelig avgjort eller panteretten er bortfalt. 64 første ledd skal lyde: Den som reiser søksmål om et patents ugyldighet, om overføring av et patent til seg eller om tvangslisens, skal samtidig gi melding om dette til Patentstyret og i rekommandert brev til enhver i patentregistret innført lisenshaver og panthaver, hvis adresse er angitt i registret. En lisenshaver eller panthaver som vil reise søksmål om inngrep i patentet, skal på tilsvarende måte gi meddelelse om dette til patenthaveren, såfremt dennes adresse er angitt i registret. 68 annet ledd skal lyde:

10 23. jan. Lov nr Norsk Lovtidend Kongen fastsetter også gebyrer for innføring i patentregisteret og i Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader og for utskrifter, kopier og attester som Patentstyret gir. Gebyrsatsene for utskrifter og kopier skal fastsettes slik at de samlete inntektene ikke blir større enn de faktiske omkostningene ved formidling av informasjonen, med tillegg av en rimelig fortjeneste. 69 første ledd første punktum skal lyde: Kongen kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om patentsøknader og innsigelser og behandlingen av dem, om begjæringer om patentbegrensning og behandlingen av dem, om patentregisteret og Patentstyrets særskilte register over europeiske patentsøknader, herunder om krav om anmerkninger i registrene og behandlingen av dem, om den tidende Patentstyret utgir, om språkkrav for søknader og andre dokumenter til Patentstyret og Klagenemnden og om saksbehandlingsspråk for Patentstyret og Klagenemnden, samt om gjennomføringen av loven her for øvrig. II I lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant gjøres følgende endringer: Lovens tittel skal lyde: Lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant (panteloven) 3 4 annet ledd skal lyde: (2) Som driftstilbehør ansees a. maskiner, redskaper, innbo og annet utstyr, b. rett til varemerke, patent, design og planteforedlerrett, herunder rett til søknad om slike rettigheter, rett til supplerende beskyttelsessertifikat, sekundært forretningskjennetegn, kretsmønster for integrerte kretser, databaser og andre arbeider som er vernet etter åndsverkloven 43, film- og fonogramprodusenters rett etter åndsverkloven 45, ervervet opphavsrett, herunder rett til utøvende kunstneres fremføring av et verk, og ervervet rett til fotografiske bilder, og c. undersøkelsesrett etter lov 19. juni 2009 nr. 101 om erverv og utvinning av mineralressurser. Rettigheter som nevnt i bokstav b regnes ikke som driftstilbehør dersom de utelukkende utnyttes eller er bestemt for å utnyttes gjennom overdragelse eller utstedelse av lisenser. 3 7 skal lyde: 3 7. Avhendelse av pantsatt driftstilbehør (1) Pantsetteren kan skifte ut eller avhende pantsatt driftstilbehør så langt dette er i samsvar med forsvarlig drift og ikke vesentlig forringer panthaverens sikkerhet. På samme vilkår kan pantsetteren utstede lisenser som gjelder driftstilbehør som nevnt i 3 4 annet ledd bokstav b. (2) Når panthaveren har tatt skritt til å inndrive pantekravet ved varsel om tvangsdekning etter tvangsfullbyrdelsesloven, har pantsetteren ikke rett til å skifte ut, avhende eller utstede lisenser som gjelder pantsatt driftstilbehør uten panthaverens samtykke. (3) Når tilbehør blir solgt i samsvar med reglene i første og annet ledd eller i samsvar med regelen i konkursloven 17 fjerde ledd, og selgeren ikke lenger har rådigheten over det, faller panteretten bort. Er salget skjedd i strid med disse reglene, står panteretten tilbake for rettsvinning etter lov av 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre. Ved utstedelse av lisens som gjelder driftstilbehør som nevnt i 3 4 annet ledd bokstav b i samsvar med reglene i første og annet ledd, står panteretten ved lag, men tilbake for lisensen. Kapittel 4 overskriften skal lyde: Kap. 4. Avtalepant i verdipapirer, finansielle instrumenter registrert i et verdipapirregister, aksjer, enkle pengekrav, patenter og planteforedlerretter m.m. I kapittel 4 skal ny underoverskrift etter 4 10 og foran nye 4 11 til 4 17 lyde: Patenter og planteforedlerretter. Nye 4 11 til 4 17 skal lyde: Patent m.m. (1) Patent som gjelder her i riket kan pantsettes. Det samme gjelder: a. nasjonal patentsøknad som er innført i patentregisteret, b. internasjonal patentsøknad som er videreført etter patentloven 31 eller tatt opp til behandling etter patentloven 38, og som er innført i patentregisteret, c. europeisk patentsøknad som nevnt i patentloven 66 g første ledd, og som er innført i Patentstyrets særskilte register over slike søknader, d. supplerende beskyttelsessertifikat som nevnt i patentloven 62 a og 62 b, og

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 2008 Side 1449 1521 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 15. oktober 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Sept. 12. Lov nr. 75 om

Detaljer

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2007 Side 469 543 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 15. mai 2007 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 April 13. Lov nr. 14 om endr.

Detaljer

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2009 Side 981 1271 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 22. juli 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Juni 19. Lov nr. 38 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2011 Side 1 177 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 23. februar 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Jan. 14. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2006 Side 1117 1297 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 28. juli 2006 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Juni 30. Lov nr. 36 om

Detaljer

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2001 Side 2133-2281 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2001 Side 2133-2281 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16-2001 Utgitt 29. januar 2002 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Des. 21. Lov nr.

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter

SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER. En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for. særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter SÆRSKILT PANTSETTELSE AV IMMATERIALRETTIGHETER En utredning av spørsmålet om det bør åpnes for særskilt pantsettelse av immaterielle rettigheter av advokat Astri M. Lund Avgitt til det Kgl. justis- og

Detaljer

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.

Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Håndbok i alkoholloven m.v. Rundskriv IS - 5/2008 Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. Tittel: Håndbok i alkoholloven Rundskriv IS-5/2008 Utgitt: 02/2008 Bestillingsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2013 Side 2099 2289 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 23. oktober 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Sept. 20. Ikrafts.

Detaljer

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV.

ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. ENGANGSAVGIFT PÅ MOTORVOGNER MV. 2009 Rundskriv nr. 1/2009 Mo Oslo 19. desember 2008 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Juridisk avdeling Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Telefon 22 86 03 00

Detaljer

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007

Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde. 29 juni. Nr. 73. 2007 29 juni. Nr. 73. 2007 Lov om eiendomsmegling. Kapittel 1. Lovens formål og virkeområde 1 1. Formål Lovens formål er å legge til rette for at omsetning av fast eiendom ved bruk av mellommann skjer på en

Detaljer

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2003 Side 2045 2197 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2003 Side 2045 2197 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 13. oktober 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Aug. 29. Lov nr. 87

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003)

Innst. O. nr. 79. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen. Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innst. O. nr. 79 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra næringskomiteen Ot.prp. nr. 43 (2002-2003) Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2

nr. 1. 2005 29.04.2005 7. årgang NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 NIFnytt Elektronisk medlemsblad fra Norske Inkassobyråers Forening Generalsekretæren har ordet side 2 Ny arbeidsmiljølov er underveis side 10 Fire problemstillinger knyttet til foreldelse side 11 Side

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten

Rundskriv Q-24, mars 2005. Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Rundskriv Q-24, mars 2005 Barnevernet og taushetsplikten, opplysningsretten og opplysningsplikten Innhold Kapittel 1 Innledning... 5 Kapittel 2 Hensyn og begreper... 6 2.1 Hensyn...6 2.2 Begrepene taushetsplikt,

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen:

Kontoavtale. Del C av kontoavtalen: Del A av kontoavtalen: Kontoavtale Del A av kontoavtalen: Kontoavtale forbrukerforhold Hoveddokument for innskuddskonto med tilhørende betalingstjenester 1. Om kontoavtalen Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag

Detaljer

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon

Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Forsikringsvilkår Ytelsespensjon Foretakspensjonsordning med skattefordel Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser 1-1 Om vilkårene 1-2 Virkeområde og forholdet

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer