"Det virker alt så som om Truman-administrasjonens

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ""Det virker alt så som om Truman-administrasjonens"

Transkript

1 159 nye positive referanser til Henry!{allace som talsmann for de amerikanske ki.itikerne av sitt eget lands offísielle utenrikspotitikk. r7 4 ) Nå har vi imidlertid sett - tidligere i framstillj-ngen - at denne form for nyansering og positiv tilknytning tii de formentlig mer liberale og radikale krefter i amerikansk politikk, slett ikke representerte noe nytt eller'bemerkelsesverdig. Og vi har sett at den såvísst hetler ikke behøvde å innebæreenaksepteringavoffisiellamerikanskpolitíkk. Hustad misforstår derfor når han skriver om Arbeiderbladet: Det var heller ikke stik at ArbeÍderbladet - våren L947 - på noen måte kom tit å bli alene om det som altså bare var en helt tradisjonell "nyanseríng" av d'e ulike krefter i amerikansk politikk- "Det virker alt så som om Truman-administrasjonens nye utenrikspol Itiff ikke har vært tíl hinder for at en prinsipielt posidt" holdning til Amerika i sin allminneli t har kunnet bli átá fert (e1lel-tgtab- T.D. r s lansering ".'u" rt? a9ei-ãtt"t 175) Samtliqe av de seks partíavisene í vårt utvalg ga således stad.ig beskjed om sin positive holdàing til Henry I{aIIace; Sarpsborg Arbeiderblad var altså ikke noe unntak her' Det var nok frere grunner til at man Ígjen fant det naturríg å knytte særlig an til Wallace' FØrst og fremst var det selvsagt den at wallace selv ganske umíddelbart hadde gått offentlig ut med en voldsom kritikk av Truman-doktrinen' L7 4. Særlig poengtert av Sanness i Arbeiderbladet 2L"apx LL _47 L75. tnvùallace'o Hustad s. 24. Sanness skrev riktignok i Arbeiderbladet 26"mars' al det ville være en stor feil dersom en """ i motvilje mot amerikansk kapítalisme lot (seg) lede inn í et fiendsskap mot Amerika og amerikanerne i sin alminnelighet"' Det var stadig viktig - framholdt sanness: ". ". å saitlcand med de krefter i det amerikanske samfunnet" som sto en ";k; selv nærmest' flans poeng var likevel selvsagt heller ìkke at en vi-a velviljen overfor de progressive krefter i usa nå uten videre skulre stille seg positive t1l amerikanerne og amerikansk politikk "i sin alminnelighet"

2 160 Og kritikken var i DNA-pressens egen. sitt innhold langt på vei ídentísk med Dernest kom at Wallace i midten av apríl 1947 Ia ub på en omfattende rundreise i Europa - blant annet med besøk i o"tol?6) _ hvor han nettopp ble viet særlig stor oppmerksomhet på grunn av sine vedvarende angrep på Truman-doktrinen og hovedkursen i amerikansk utenrikspolitikk' Vi skal ikke her gå i det'alj omkring alle disse presseoppslagene.denredaksjonelleutenrikskom nentaribergensarbeiderb1ad. ga et karakteristisk og konsentrert uttrykk for de stemninger partípressen reflekterte: "Henry Ï Iallace ble avsatt fra sin stilling i Amerika på grunn hans innstilling "t-ái i;îj:' ; "þå1i:"'*mi: 15. ;"f i l "'::ä:"""i: hjemme falt for lå:f, " " t z z ) Grunnlaget for den nye ptoff-fface-kampanjen var med andre ordprinsipieltdensam nesomethalvårtidligere:lrlallace forkynte det forsonlige internasjonale samarbeidets budskap' Og han var den mest framtredende representant for Roosevelttradisjonen i amerikansk polítikk"178) L76. L Dette oslo-besøket skal vi komme tilbake til Bergens Arbeiderblad 15'april -47" "Idaq" i kapit lets neste del. Noen f ler På d ce-oppslagene blad: Ilace er il TrYkia og nytt s ien mot " vår nåværen rorruter for en ramholder ex- 2L.apx I gjerne "verd'ensparti" sa Henry Wallace i oslo l4"april trenger ãtt r"" Deal plan' og ikke en verden splittet i to verdener" Vrlallaã" o* Amerikas misjon"' 21"april "Elenry Wallace legger fram et verdensprogram" Avrustning og hevn-ing av levestandarden for alle mot Trumans Hellas-politikk' flenry kraftverker og mat enn med tanks og Ilegna amerikaneren som sannhetsvitn doktrinen 14.april: "Den tidligere btitt spurt om han tror det er noen sammenheng mellom president Trumans rale og ;";;;i ãe caulre" forsøk på ä g1øre seg gjerdende' "v. (De Gaulle b1e i partipressen pa á";;t tiden omtalt som "halvfascist" srh) ' forts.

3 -161- Det bildet av partífo1ks holdnínger til amerikansk utenrikspolitikk som ví til nå har tegnet i dette avsnittet ' bør imid'iertid-avslutningsvis-utfyllesytter}igerenoe: FordetfØrsLefordiled.end.eutenrikspolitikeresomArne ordingogjohnsanness-paralleltmedkritikkenavtruman' doktrinen-utovervårenogforsonmerenlg4t'pånysignaliserte en forsiktig optimj-sme med hensyn tii utviklingen i amerikansk utenrikspotitikk. Det de begge mente å registrere var at den indreamerikanske debatt som var blusset så kraftíg 12'mars' igjen hadde avdekket slore opp etter Trumans utspill motsetning-erisynetpåutenrikspolitíkkenshovedgrunnlag. DetsomsåinspirertedetovaratdebattenfaktiskhaddefØr 9 tir at den amerikanske rêqiër:rngen var blitt presset til å leggedetomstridteforslagetomstøttetiliieilasogtyrkía fram for FN.L79\ Dette og andre forhold' ble - i alle fall av disse to - såredes torket som uttrykk for at den amerikanskeutenrikspolit'ikkenkanskjeikkevarendeligfastlagt likevel.slikord.inghåpefulltframstiltesituasjonenkunne man således vente "bitter strid'" om linjen i måned'ene framr80 ) over Enslikformforoptimismerepresentertealtsåingenaksept av den harde línje vis á vis Sovjet' men var heller uttrykk r79 " 180 " Wallace har svart at det utvilsomt er en sammenhengt Som en av de tikere vet han hva han snakker om" mest fr amtredende amerik anske Poli us utenriks- Arbeider-Avi sa 14.mars "Henry Vüallace advarer mot USA politikk". 12 "apr il: "usa!s utenrikspol itiske kurs kan føre LLL verdenskatas trofe" Meget alvorlig tale a* Henry Wallace. " L2. apr il: "DeL verste som kan hende menne skeheten er at den kan splittes i to stridende Parter' Full t muli g å leve i fred i en verden med ulike Økonomisk-e systemer, sier WaLlace i oslo". Arbeide rbladet 19.aPril "HenrY Wallace har humøret i behold" En sjarmerende kar som går rakt På sak" " 2L"april: "Hvis Roosevelt hadde levd i dag, En estående kontakt ved WaI laces møte med Osloarbeidernet', o9 samme dag en ny artikkel av John Sanness: "ilallace' Eksempellisten kunne forfleres og utdypes" Jeg velger å avstå fra det. Vårt Poeng er forhåpentligrvis gitt tils trekkelig illustrasjon' Sanness i ArbeiderbLadeÈ første gang allerede 3l'mars '47 "Truman og FNtt irn-^- ^- r-- Lrar f I êre Bergen Arbeiderblad' Intervju lb"april -47' "Amerika har flere idealister enn eri vanligvis rekner medi For tilsvarende artj'kler av sanness i Arbeiderriadet f,eks " 27.maL -47 "Írum ns doktrine - Marshalls praksis" og 29.maL -47 "Ingen hvile for Truman"

4 -162- for at begge så visse rnuligheter for at en uheldig utenrikspolitisklinjekunnebliendreti-enmerønskeiígretning. Nå kan det nok være flere girunner til at nettopp ording og sanness var så snare tir denne type positiv tolkning av situasjonen i USA. Én ting var selvsagt at de så og si i "embeds medfør" med nitid. konsentrasjon og oppmerksomhet fulgte den amerikanske debatten. Et annet forhold er av mer politisk art og har â giþre med at de også ble stadig mer på vakt overfor Sovjetisk politikk- SIik kunne deres syn på det j-deelle innhold i en,,mykere.o amerikansk utenrikspolitikk nok avvike noe i forhold til mindre Sovjet-kritiske partifelt"t'181) Dettelederossovertiletsistepunkt.Detvarnemligstadig slik at partisekretæren i síne vurderinger befant seg meget langt fra partiflertalf"ii Haakon Lie reagerte trotig fra første øyeblikk positivt pá president rrumans tale r2.mars L947. og ífølge ham selv var han den eneste redende DNA-politiker som gjorde dêt.182) 181. Sterkt betont av John Sanness i samtale med forfatter 5/5 -'7'7 tale med forfatter 2/5-77 ' LB2 " å ilenne måten' "Trumandoktrinen. Uèn ikke uten unntak. Det er da er det egentlig som er så galt e i hele FoLketeaterbYgnínqen som så positivt på Truman-dokti:inen - det var'n Haakon"' Lie bekreitet deretter på min forespørsel at han var sikker på at har virkelig var den enestq som reagertã slik blant ledende DNA-politi-ker-" I det notat sot hã-ãñrleverte meq samme dag - og som han hadde utarbeidet før min ankomst - har han dessuten kommentert det sanme poenget" (T.D" "ble ikke nådig opptatt" av partiflertallet) " HaakonLiehevderselvatdethannoenmånedersenereskrev(iboken om den amerikanske arbeiderbevegelse) var et "g-e' uttrykk for denvurderinghanhaddegjortgjeldendeheltfrastarten.heleden sammenheng vi kan vurderå-dette í, qjøt at ví anser det for sannsynlig at Lie gir en korrekt estrivåtse" Lie skrev dengang om den sovjetiske "ekspansjonen" oqt fortsatte: "Amerj-ka akter ikke å la denne ekspansjon.r, i Et"opa forsette' Når Storbritannia ikke mer av Økonomiske grunner orker ã fot=t'"te Hel1as og Tyrkias uavhengighet' såskalamerikagjøredet.deterdettesomfordenamerikanskearbeider er Trumanjáoktrinen: "USA akter å forsvare frie folk som motsetter seg forsøk på underkastelser enten disse kommer utenfran eller fra bevæpnede grupper i landet selv' " SellaakonLie:,,ArbeiderbevegelseniDeForenteStater.osloL94T. s" 143"

5 163 Linjen fra det utvidete i november L946 var således ubrutt. Haakon Lie var så kritisk til sovjetisk utenrikspolitikk - og mer generelt, til hele den kommunisti'ske bevegelsen-athanønsketoganerkjenteen.'sterk,'ameríkansk utenriksi:olitikk"menfortsattvarhanssynspunkterutenstøtte i sentrare partikretser var det bare på den borgerlige i norsk politikk han kunne få gjenkrang. rb4) Utadvarhanimidlertid'ulojaI''overforpartietídenforstand på en mer indirekte måte fikk han nok likevel antydet sin posisjon. på et tidspunkt da altså partipressen r'orøvrlg, L sterke ordelag angrep amerikanernes utenrikspolítikk - oçj fiendtlige antikommunismenskrevhaakonliesineartikleriarbeid'erbladet om "Kommunistene og Sovjets utenrikspolitikk" ' Lies konklusjon var heiler ikke snau; "Kommuni-stpartiene i alle land er í dag forvandlet til en politisk jesuittorden som har ttt "18;t gave å tjene som redskap for den russiske utenrikspolitikkt'lejt La oss nå imidlertid forlate d'ette temaet for en stund' Vi skal i det følgende nemlig se litt på hvordan partifolk stilte seg til de tosidige forbindelser mellom Norge og USA i den perioden som hele dette kapitlet behandler' l-83" Selv ikke Martin Tranmæl eller Finn Moe kunne altså fqlge llaakon Lie her" Tranmæl markerte sin Posisj on så sent som i Arbeiderbladets leder 9.mai -4 7 " f{er skev han dystert på denne måten: "I Sambandsstatene trer den rendyrkecle og uhemmede kapitalisme' b landet med sterke impe rialistiske innslag mer marke rt fram enn På tenge. ". Og Arne Ordi-ng referer i sin dagbok ti1 Finn Moes lolkning AV stemningen i USA som stadig vekk skremmende "reaksjoner og antirussísk'0, faktisk så sent som i slutten av mai (Dagboken 30.mai -47). L84 vi husker fra debatten på det utvidete sentrarstyremøtet at han nettopp mente at Arbeidãrbladet skulle følqe Morgenbladet oql Aftenposten i skarpere kritikk av Sovjetisk uten- og innenrikspolitikk' I mars -47 var det fortsatt - som Hustad påviser - bare avísene lengst mot høyre som støttet Truman-doktrinen' Den mer líberale Verdens Gang var skeptisk' Se Hustad s"22-24' Arbeiderbladet 14' og 15"april -47 "Kommunistene og Sovjets utenrikspolitikk" 185

6 t64 - D. Interessen Iar mål for det norsk-ame rikanske samkvem på et våre kilder er svært fattige på opprysninger om partiforks tankerpåd,ettefeltet.etsliktnegativtfunnpekernaturlig nok ikke i retning av noen særlíg entusiasme' Det Økonomiske samkvem mellom Norge og USA ble nok fortsatt viet oppmerksomhet' men mest fordi det ikke var til å unngå' Vi har allerede omtalt ên viktig side av dette: Den ameríkanske økonomiske og politiske utviklingen ble av partifolk oppfattet som ytterst bekymringsverd'ig også for norsk Økonomi Politikk. Utoverd.ettereflekterteDNA-pressenfaktiskbareênstØrre sak som d.irekte angikk de Økonomiske forbindelser mellom de toland.dennesakenvakteimidlertidbetydeliginteresseog er - av flere grunner - svært velegnet for vårt formål' Dendreiclesegsomantydetikapitletsínnledning-om detnorskelåneopplaketpå50millionerdollaridenstatlige amerikanske Export-Import-banken' (Oftest benevnt som: Eximbanken. ) Dette lånet ble godkjent av Stortinget i hemmelig møte 23.oktober L ) Nå var det i og for seq ikke noe oppsiktsvekkende - bortsett fra størrelsen - ved et slikt Iåneopptak' Regjeringen hadde senest i juli Le46 av et enstemmie stortíns :ltt ":":::uîg;t""" til å oppta et annet lån, på 10 millioner dollar' i USA" 186 Stortingsforhanillin gene f945 / 46 7b 50 mil-i. u.s.$ s "opptakelse av kreditt På 187. Stortingsforhandlin qene L945 / 46 7 a' "Innstílling om bemyndigelse (".") tif å oppta kíeditt på fo millíoner US-dollars ("')" s"1136' Enstemmig vedtatt uten debatt'

7 16s Når det likevel ble atskillig politisk strid' og engasjement i titknytning til det som skjedde Í oktober, skyliltes det í første rekke at ameríkanerne d.enne gang hadde stíit meget bestemte betingelser: De varer som Norge for dette lånet kom til å kjøpe i usar skulle fraktes derfra med ameríkanske skip' Av de avisene vi har undersøkt var Bergens Arbeiderblad den eneste som tok opp saken allerede før Stortingsbehandlingen' Dêt skjedde imidtertid første gang på en litt spesiell måte ved at den simpelthen oversatte og gjenga - in extenso - en artikkel fra den amerikanske avisen "The Christian Science Monitor,'. Under overskriften "Et drepende slag mot en heroisk allíert'o gikk den amerikanske forfatteren her ut med en voldsom kritikk av Eximbankens klausul på det norske dollarlånet. Klausulen ble således betegnet som et slag rettet mot nettopp,,.."den ínntektskilcl-e sorn skulle sikre Norge en framtidig Økonomisk velstand; handelsflåten" I88) - Og noen dager senere tok Bergens-avisen selv opp den saílme tråden på lederplass. Her skrev redaktøren først indignert om en rekke betenkelige tilfeller av det han kalte utenlandsk n'kapitalinvasjon" i- ltrorge og fortsatte dernest s1ík: "Vi minner også om den amerikanske beslutning om at alt som skal kjøpes for amerikanske kreditter i Amerika skal fraktes pá'ämerikanske skip. Offensiven har utvilsomt til hensitt a stabilisere þrivatkapitalismen. AIIe vi som i en slik stabilisering ser en fare båd'e for vãrt land og for verden, må reise kamp mot den' Enten vi nå er store eller små."189) Til tross for disse ytterst kritiske signaler fra en av partíets største dagsaviser valgte DNA-potÍtikerne i stortinget likevel i samlet tropp å stemme for låneopptaket - med klausul - noen få dager senere. Hvorfor gjorde de så det? 188. Bergens Arbeiderblad I2 -okl.-46 "Et drepende slag mot en heroisk alliert,, Amerikansk avis retter kraftig kritikk mot den amerikanske shippingpolitikk" Bergens Arbeiderblad" Leder 17"okt.-46 "Utenlandsk kapitalinvasjon" r89 "

8 166 Svareterinteressantfordidetsåklartbelyseretformentlig - stadíg større dilemma for regjeringspartiets politikere: Finanskomiteens formann, Mons Lid, stilte under Stortingsdebatten: problemet slik "... det er her på sett og vis tale mellom det en vanlig kaller lo"o.tá"=" (:..) På den ene side må en vurdere de eventuelle skadevirkninger som-det vii ha' "*_""godtarlånevilkårenemeddenklausuldisseinneholder. på den ã""ã" side må en søke å vurdere hvilke iølg t d.et vil ha for vårt land, hvis vi-eå grunn av mã.rief på utenlandsk valuta blir nødt tit å begrense importen uo.r.iãt som har livsviktig betydning for gjenreisni-ngen og utbyggingen av vårt lands produksjonsliv. "190) Behovet for å sikre nødvendig import gjennom titstrekkelig dollarvaluta ble altså satt opp mot det prinsipielt og Økonomiskbetenkeligeved'denamerikanskeskipsfartsklausulen. Dêt var åpenbart ikke noen lett avveining" Den norske handelsflåten ble jo av DNA-regjeringen prioritert som en av d'e viktigste næringer for den økonomiske gjenreisningen' Lettere ble dilemrnaet heller ikke ved at kommunj-stene o9 d'e borgerlige inngikk en utradisjonell ',oallianse" ved samlet å fraråde godkjenning av lånet" Premissene for den alliansen var nok noe ulike' men konklusjonen altså likevel felles: Klausulen kunne ikke aksepteres- Og i Lillegg til dette kom så at Rederforbundet' som en betydelig part i saken' selvsagt gikk sterkt ut mot godkjenning av lånet' TiI tross for dette presset vatgte altså regjeringen og DNA s stortingsflertall å godkjenne de amerikanske betingelser' Det skjedde imidlertid ikke uten at det knaket i de vanligvis sterkeindresammenføyninger.ifinanskomiteenskjeddef.eks. det ekstraordinære at DNA's I'K' Hognestad gikk sarnmen med de borgerlige og NKP. Ved den endelíge votering í Stortinget 190. Stortingsforhandlingene L945/ 46 1a' s" 1869

9 L67 gjorde han likevel avbigt etter å ha foreslått en TilfØyelsen om at kred'itten i det lengste måtte "holdes åpen som en valutareserveu' ble straks imøtekommet av finansminíster Brofoss. Dermed var Hognestads verste motvilje dempet og avtalen åpenbart noe lettere å "svelge" for de sterkeste tvilerne"191) Viskalikkehergåinnpåallesiderveddennesaken.Déter ikke formålstjenlig i vår sammenheng' Detsomerinteressantforosskanímidlertidgisperspektiv utoverdentranqestetolkningavbegivenheten.denillustrerte at DNA som regjeringsbdådl'ttíë parti ut fra - formentlig - Økonomisk tvang fø]r!e seg nødt til å akseptere en amerj-kansk politikk som de slett ikke satte pris på" To av statsrådenes innleggistortingsdebattenbard'aogsårfoêtgenerelt'tydelig preg av oppfatningen om en ulyklcsalig - slik situasjonen nå var - norsk Økonomisk avhengighet av USA' Finansminister Erik Brofoss snakket så1edes - i sitt forsvar for låneopptaket -resignertomusa's".'"dorninerend'estillingsomdeteneste virkelíge leveransedyktige land i dag " '" 'L92l Forsyningsminister Oscar Torp gikk mest konkret til verks' Han brukte det meste av sitt innlegg til å påvise at USA faktisk var leverand ør av de!lsste importvarer av betydning for gjenreisningen. Norge ry. =t*ffiåinen ikke annet enn å akseptere den amerikanske Politikken" Og i partipressen fulgte man etter Stortingsvedtaket de samme Spor"LojaltgamansinytterstmotvilligestØttetildollarlånet. Ole Øisangs lederartikkel i Arbeider-Avisa gia en typisk formulering" vi kunne rísikere stans i gjenreisningen på 19r " L " Slortingsforhandlingene Samme sted s.1860 SaÍune sted s.l97t-l872 L945/ 46 7a' s'

10 r ij ì 1l 16B grunn av mangel På varer: "... vi kan få fr a Amerika hvis vi har d'ollars nok' Dette hensynet er av en så avgjørende betydning at en får ta I ånet, selv om det ièl<e lykkes å det for den usmakelige klausul. " 194) Den kj ØLige, holdning til det økonomlske samkvem me110m de to land som denne saken illustrerer så markert, kantrolj-gogsåsessomtypiskforpartifolksholdninger gjennom hele den perioden som dette kapitlet omhander' Den - formentlig - ktare politiske i USA' inviterte jo j-kke nettopp til entusiasme' Men hvameðdedirektekontaktermellompartifolkogamerikanere? Kildene tyder il<ke på noen stor aktívitet. Dét skyrdes neppe atinteressenfordennetypekontakterblevesentlígsvekket. snarere var det nok et uttrykk fon at andre og oppgaver kom i forgrunnen for begge parter' Den aktir,'itet vi så líkevel har kunnet registrere gjennom vårt materiale,innebaríkkenoeprinsipieltnyttiforholdtil tidligere. Partisekretæren var stadig det viktigste brevveksling med amerikanske politikere fortsatte således som føt'195) bindeled.d" Hans og faglige ledere Oq en av de viktigste kontaktene i USA var den forhenværende arbeiderattachê; I{alter Galenson' Som vi allerede har sett i en annen sammenheng gjorde han nå særl-ig nytte - gjennom det meste av denne perioden - som "innsíktsfull" ínformant i ArbeíderbladetoomdenpolitiskeogfagligesituasjoniUSA. L94- Arbeider-Avisa28.okL"-46''Dol1ar1ånet.,"Tilsvarendeisammeavis 13.nov..,50millioner_lånetfraUSA'',ogLArbeiderbladet16.nov.: "Det amerikahske dollar-lån" Framgår av DNA's mappe for Internasjonal Utvalg 1946/47' 195.

11 169 vi har også såvidt berøtl Haakon Lies usa-besøk i februar l-947 ' Dette besøket kom i stand gjennom innbydelse fra de jødiske fagorganisasjoner som ønsket Líe personlig - ut fra "gammelt" vennskap - som gjest ved en stor kongress på dette tídspunktet' Haakon Lie fikk imidrertid tid til atskitrig utover det å være ledende tirlitsmenn i både AFL og cro, foruten selvsagt også meddetilsvarendejødiskerepresentanter"overalthad'd'ehan her konstatert at "... interessen for Norge fortsatt (var) levende". Dét hadde btant annet resultert i noe så håndfast som en AFL-bevilgning på u dollars til innkjøp av maskiner tir yrkesskoler i Norge"'196) Likevel er det nok liten tvil om at de ameríkanske humanitære hjelpeaksjoner ikke lengerhaddepålangtnærsammeomfangsomunderkrigenogi den første etterkrigsfasen. Laossheravslutningsvisselittpåendaensaksombelyser Haakon Lies nøkkel-roiie i denne kontaktvirksomheten' Den er særliginteressantfordidenogsåillustrerervissepolitiske forhold som vi har berørt flere ganger underveis tídligere i kapít1et. Det var nemlig Haakon Lie som ble kontaktet av staben til Henrylr]allacefØrdentidligereamerikanskevisepresidenten la ut på sin store Europa-tur i april L947 ' Lie etterkom stabens anmodninqer og oslo Arbeiderparti ble gitt i oppdrag å arrangere et stort åpent møte med Vlalltt'"I97) DettemØtetbledaogså-fraWallacesogdeflesLepartifolks synspunkt_enstorsuksegs.osloarbeidersamfunnsstoresal ]-96 Arbeiderbladet 2I.febt.-47 "Ílaakon Lie hjem fra USA". Selv søxgel Lie for å avlegge rapport fra USA-oppholdet på flere måter" DeIs gjorde han det ved dã to kronikker i Arbeiderbladet (25.febr. og l.mars -47 "Nytt møte med den amerikanske arbeiderbe vegtelsen") o 09 dels ved orientering til partiets sentralstyre' (Sentralstyrets protokoll fox 24.febr' -47.) Mappe for Internasjonalt Utvalg inneholder kopier av brevveksling L97 " mellom Wallace-sekretæren Louis Dolivet og Ffaakon Lie' om saken'

12 -L10- var fullsatt og stemningen stor' Tilstede var blant mange andre - iføige Arbeiderbladets referat: " " ' medlemmer av regjeringen, Arbeiderpartiets stortingsgruppe' sekretariatet og forbundsstyrer, sentralstyret og Oslopartiets representlntsrap"-r98j slik markerte man med andre ord ígjen sin sympati for - og solfdaritet med - den opposisjonelle amerikanske Politikeren. DetvarimidlertidiallefatlênsentralD}IA-politikersom ikke lot seg begeistre av dette arrangementet' Vi tenker altsåherpållaakonliesomjoslettikkedelteamerikanernes utenrikspolitiske synspunkter' Til tross for d'eète påtok han seg oppdraget - som særlig engelskkyndig - å være tolk for hlallace. Slik ser vi påltt fifbrdan partísekretæren i denne perioden stadig måtte avfinne seg med at partiflertallet gikk ham imot-199) Ví skal nå avrunde kapitlet med et forsøk på å samle trådene gjennom en sanmenfatninq" 198 " 199. Arbeiderbladet 21"april -47' "Hvís Roosevelt hadde levd i dag. Enestående kontakt ved Wallaces møte med OsIo-arbeidernet'- Se også referanser i note L78' Haakon Lie ga i samtalen med meq' 2/5-7'7' sterkt uttrykk for at det var en lite fystletont "iobb" han her utførte' Denne opplysningen bekreftås av Arne ordings dagbok 22"aprlL -47 ' Ording hadde da nettopp samtalt med Lie om Wallaces besøk'

13 -L7L- E. Sterk mis nøve med de politiske forhold Sammen fatning: idetk aoitalístíske USA Martin TranmæIs vi åpnet dette kapitlet rned en referanse til dystre prognoser for den politiske utvikling i USA' Vi så da hvordan Arbeiderbladets redaktør - allerede tidlig i september L946 - tegnet et bilde i grelle farger av en noe nær ustoppelig n yrebd.lge som nå vitle skylle videre over det ganske USA' SIik fulgte han helt logisk opp den skepsis og frykt overfor amerikansk etterkrigsporitikk som partiets hovedorgan gradvis sterkere hadde reflektert helt fra høsten 1945' Det vi deretter rerativt systematisk og inngåend.e har kunnet kartlegge, er hvordttt áël for de fleste partifolk - i tiden fram tir sommeren Lg47 - forlonle seg slik at TranmæIs forutsigelser slo til i íllevarslende utstrekning' Dette gjaldt for det første spørsmåiet om de grunnleggende retningslinjer for amerikans k innenrik itikk. Her var varslene om en vedvarende mange - slik partipressen forsto og formídlet situasjonen' EttvarselkomdadenpopulæreHenryllallace-isistedelav septemberlg46-bletvungettilåforlateposlensomhand.els_ minister i den amerikanske regjeringen' SeIv om Wallaces retretthaddeenutenrikspolitiskkontroverssomumiddelbarbakgrunn, ble begívenheten også tolket som del av drakampen i amerikansk innenrikspolitikk. såredes var det et nytt uttrykk for en beklagelig svekking av den Roosevelt-inspirerte i det demokratíske partiet' man mente å se i hlallaces avgang. Kort tid senere - i november ' var det så særlig det amerikanske kongressvalget som virket til å bekrefte partífolkspessimistiskeinntrykkavutvíklingstendensen.hermar-

14 L72 kert,e således en samstenmig partipresse - så langt vårt utvalg strekker for slutninger - en sterk misnøye med den republikanske valgseieren. De konservative og reaksjonære republikanerne hadde - ble det framholdt - skrítt for skritt presset en svak og president Truman til å føre en politikk nær deres egen allerede før valget. og etter valget hadde de så - med majoritet i Kongressen for første gang siden Lg32 - fullført verket ved å ha sikret seg fuli kontroll over amerikansk politikk. På dette grunnlag var man naturlig-vis også svært bekymret for de vídere utsikter for amerikansk innenrikspolitikk- Det var i tiden som kom - hevdet man - all grunn tii å regne med helt fundamentale Økonomiske og sosialpolítiske tilbakeslag i forhold til det president Roosevelt så hadde byggel ÚÞp i New Deal-perioden' I det nærmeste halvår etter kongressvalget var det ganske særlig to n,saker,' i amerikansk innenrikspolitikk å bli viet oppmerksomhet i DNA-pressen' som kom til Den ene gjaldt spørsmåiet om den arnerikanske fagbevegelsens stj-liing. Her kunne vi iaktta en interessant utviklingblantpartifolk.tidligpåhpsten1946ogderetter i alte fall fran til nyåret Lg47, kom det nemlig til uttrykk en tydelig mísnøye med det man forsto som mangelen' på radikal' ideologisk og politisk hold'ning i amerikansk fagbevegelse" Sliksåmanfaktiskogsåfagbevegelsensommedansvarligfor høyredreiningen i det politiske lj-v i USA' Gradvis ble inidlertid denne typen bebreidelser og irritasjon dempet igjen' utover våren Lg47. Grunnen til det var det nye republikanske kongressflertallets forberedende opplegg til en ny - og formentlig - reaksjonær arbeidstvistlov' I en situasjon hvor dermed den samlede amerikanske fagbevegelse var stilt overfor - det man oppfattet som - et alvorlig anslag mot d'ens grunnleggende rettigheter, var det nå så1edes overordnet å markere sin fulle støtte tíi kampen rnot lovforslaget'

15 173 også den andre av disse hovedsakene ble av de fleste forstått sometnaturligresultatavhøyreoffensiveniamerikansk etterkrigspolitíkk. Den dreíde seg om en stadig heftigere ind.reamerikansk kampanje mot "kommunister". MØnsteret for partifolksreakjonerpådettefeltetvarlikevelikkehelt ensartet. sentrale DNA-politikere som MartÍn Tranmæl og Haakon Lie 9a tydelig beskjed - gjennom Arbeiderbladet - om at de i aiie fall anså kampanjen mot angivelig kommunistisk aktivitet innen fagorganisasjonen CIO for legitim og nødvendig' samtidig framholdt de seg begge tause og passive til spørsmålet om presidentens o9 kongressflertallets engasjement for gjennom lovrestrikifjufiut å demme opp for "kommunistisk 5 s kolonne-virksomhet". Et atskillig mindre antikommunistisk preget partiflertall vurderte imidlertid hele den amerikanske kampanjen med stor mistroogbekymring.forpartifolkflestframstodethelesom enbredtiscenesattantiliberalogantíradikaloffensi.. Slikrepresentanterfordenneoppfatningenmedvoldsomindignasjonframstj-Itesaken'vardetherdetmestreaksjonære USAsomsåensjansetilåskremmetilsegetbrederepolitisk massegrunnlag ved hjelp av primitive slagord og politisk "hets'j Innen det samme partiflertall fant vi - logisk - heller ingen form for tilfredshet med utviklingen i ameríkansk utenrikspolitikk. ogsåhervardetwallace-sakensomalleredevedstartenav denne perioden måtte gi ny næring til misnøye og uro" Det var jo WaIIace som fulgte opp tradisjonen fra Roosevelt ved å tale det forsonlíge internasjonale sarnarbeidets budskap" og-somdetbleforståttipartipressen-detvarnettopp en manifestasjon av styrken í den nye i ameri-

16 L74 kansk utenrikspolitíkk at tr{allace måtte 9å' DertÍlk9msåkongressvalgetsom-medTranmælsordytterligere vílle "... bety en styrkelse av amerikansk nasjonalisme og imperialisme". Slik ville - partípressen - den internasjonale spenning bare tilta' Og ganske særlig: usa's forhold. til stormaktene sovjet og storbritannj-a ville i en enda sterkere grad enn bli preget av fiendtlighet og motvilje. I nær sammenheng med denne type mistrovard.etatmanogsåsåskarptformulerteenfryktfor at den amerikanske handelspolitikk skulle videreutvik'les som et snevert nasjonalt instrument. Et instrument som - slik man forestilte seg dette - ville bli brukt til å sabotere linje Ègf üiål internasjonale gjenreisningsarbeidet etter krigstidens ødeleggelser' IhalvåretsomfulgtenærmestetterUsA-valgetvardetnok ogsåenrekkenyeforholdogsakersomkunnesti nulerekritikken av amerikansk utenrikspolitikk' I vår sammenheng har vi imidlertid funnet det rímelíg å legge hovedvekten på DNA.politikernesreaksjonerpåTruman-doktrinen,somble offentlig lanserl l2.mars L947 ' Dette hert sentrale amerikanske utenriksporitiske ínitiativet ble nemlig - som Haakon Lie i ettertid har formulert det - "ikke nådíg opptatt" av partifolk flest. Med Truman-doktrinen var-slikmanumiddelbartsådet-althvamanlengehadde fryktetogadvartmotalleredeskjedd:detmestreaksjonære og militariske USA hadde fått fullt gjennomslag for sine krav.dermedvj-lieogsåusamedstørrekraftenrtnoensinne kunne fortsette en - formentlig - provoserende og imperialistisk maktpolitikk. SlikvardetaltsåstadigUsAsombletillagthovedansvaret forkonfliktopptrappingeniinternasjonalpolitikk.tiltross

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER

15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER grupperinger eller institusjoner Side 993 av 1185 15. SÆRLIG OM FORBINDELSE MELLOM DE HEMMELIGE TJENESTER OG PARTIER, GRUPPERINGER ELLER INSTITUSJONER 15.1. Problemet 15.1.1. Innledning Forholdet mellom

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger

IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger IV. Fra krise til stabilisering institusjonenes muligheter og begrensninger Den politikk som var basert på doktrinene hadde rundt midten av 1980-årene ført oss inn i en stadig sterkere høykonjunktur. Politikken

Detaljer

III. Doktrinen om lave lånekostnader

III. Doktrinen om lave lånekostnader III. Doktrinen om lave lånekostnader Som nevnt i innledningen har de lave lånekostnader to komponenter: et lavt nominelt rentenivå og en skattestøtte til personlig skattyteres låneopptak gjennom retten

Detaljer

Må vi ha høy arbeidsløshet?

Må vi ha høy arbeidsløshet? Må vi ha høy arbeidsløshet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 av Fritz C. Holte Fritz C. Holte: Må vi ha høy arbeidsledighet? Kommentarer til debatten om Statsbudsjettet for 2004 Utgitt

Detaljer

66 14. okt. Trontaledebatt 1998

66 14. okt. Trontaledebatt 1998 66 14. okt. Trontaledebatt 1998 Møte onsdag den 14. oktober kl. 10 President: K irsti Kolle Grøndahl Dagsorden (nr. 3): 1. Hans Majestet Kongens tale til det 143. Storting ved dets åpning og melding om

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001

Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 Forhandlinger i Stortinget nr. 201 2002 10. juni Riksrevisjonens melding om virksomheten i 2001 2971 Møte mandag den 10. juni kl. 10 President: E i r i n F a l d e t Dagsorden (nr. 95): 1. Innstilling

Detaljer

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi?

NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? Foredrag i Oslo Militære Samfund mandag 14. desember 2004 1 NATO etter utvidelsen og toppmøte i Istanbul - Hvor går vi? ved Ambassadør Kai Eide Norges faste delegasjon til NATO Kontroller mot fremføringen

Detaljer

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 14. mars Dagsorden 2821 Møte mandag den 14. mars 2011 kl. 12 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 61): 1. Interpellasjon fra representanten Dagfinn Høybråten til utenriksministeren:

Detaljer

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13):

Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 13): 410 28. okt. Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk Råd 2010 Møte torsdag den 28. oktober 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 13): 1. Innstilling fra valgkomiteen

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt?

Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? VÅRT VERN Krigsskoleutdannede offiserers landsforening Nyhetsblad Desember 2012 100 ÅRGANG Evner Vesten å bruke makt rasjonelt? Fornyelse av Luftforsvaret - en fremtidsrettet og nødvendig endring Kadettkontakt

Detaljer

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator

SOS IALOKONOMEN. Tidligere Stimulator SOS IALOKONOMEN Tidligere Stimulator Utgitt av Sosialøkonomisk Samfunn Nr. 7-13. årgang - september 1959 Go40.00.0.0.0.000.0.0.0.0.c0.0.0.0.0.0.0.0.000.0.40.0.0.0.0*0.0****00.0.0.0.0.0.0000.0.0.0.000.0.0.00.0.000.0.00.0.0.00

Detaljer

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2

3nrOold: dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs. OECD stimulerer den økonomiske vekst Intervju med Finn Molvig 2 Sibibibbib% dette nummer: 935b55932)Sbib gbatfitabsbibftsba M.edarGetdere: gabgbseambbs Økonomisk vekst blir et stadig mer sentralt mål også i de fleste vestlige land. Men det kan være uklart for oss i

Detaljer

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor

Når jeg blir stor hvis jeg blir stor Når jeg blir stor hvis jeg blir stor om betydningen av at lærere hjelper elevene til å forstå krisepregede nyheter Magne Raundalen Jon-Håkon Schultz 1 Små barn stiller store spørsmål 1 Krisepedagogikk

Detaljer

METODERAPPORT SKUP 2013

METODERAPPORT SKUP 2013 METODERAPPORT SKUP 2013 LØRDAG 21. SEPTEMBER 2013 KÅRET TIL ÅRETS AVISMAGASIN De forteller at pappa forgrep seg på dem. Så blir de tvunget til å bo hos ham. Fordi en sakkyndig mener det er best. BARNA

Detaljer

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008

TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE. 25.-30. november 2008 TELEFONUNDERSØKELSE OM HOLDNINGER TIL KONKURRANSE 25.-. november 8 Rapport utarbeidet for Næringslivets hovedorganisasjon av Erik Dalen 15. desember 8 Postadresse: Boks 9143 Grønland, 133 Oslo Kontoradresse:

Detaljer

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19

FRI TANKE 50 HUMAN-ETISK FORBUND ÅR 01-06 TEMA: Statskirken kan bestå Side 4. Tumyr får ingen beklagelse Side 6. FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 FRI TANKE Humanistisk vigsel 2004 Grunnlegger Kristian Horn Medlemsavis for Human-Etisk Forbund 01-06 Statskirken kan bestå Side 4 Tumyr får ingen beklagelse Side 6 FRIHETSAKSJONEN Side 18-19 Kommer religion

Detaljer

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN

En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Naturen i Stor-Elvdal, ulven og det sosiale landskapet En kortrapport fra prosjektet Konfliktlinjer i utmarka OLVE KRANGE KETIL SKOGEN Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

Levende Ord-kollapsen

Levende Ord-kollapsen Levende Ord-kollapsen Metoderapport til SKUP 2012 Johanna Hundvin Almelid, Eivind Algrøy, Tore Hjalmar Sævik, Tarjei Gilje, Fred C. Gjestad Metoderapport «Levende Ord-kollapsen» 1. Medarbeidere: Johanna

Detaljer

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting

Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting En rapport av Norunn Kosberg 2011 Human-Etisk Forbund Oslo fylkeslag Aktiv dødshjelp spørreundersøkelse og drøfting 2011 Innledning s. 3 Begrepsavklaringer...s.

Detaljer

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik

BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik BJØRNEN SOVER: Om uorganiserte arbeidsgivere og arbeidstakere i IKT-bransjen v/bitten Nordrik FORORD På oppdrag fra NHO/Abelia og YS, Finansforbundet, IT-forbundet, STAFO, PARAT har De Facto gjennomført

Detaljer

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund

Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Høringsuttalelse fra Norsk Lokalradioforbund Rammevilkår for lokalradio i forbindelse med digitaliseringen av radiomediet. 15.januar 2015 1 Innhold Oppsummering... 3 Anbefalinger... 4 Om lokalradioens

Detaljer

FN-Veteranenes Landsforbund

FN-Veteranenes Landsforbund _01-40 20-06-05 11:57 Side 1 FN-Veteranenes Landsforbund Organ for FN-Veteranenes Landsforbund nr. 4-2005 FN-operasjonen i Kongo s. 4 7 og 33 Oppdrag Liberia s. 10-11 ONUC 45 år 20 juli s. 16-17 og 26

Detaljer

Hvor uavhengige er vi egentlig?

Hvor uavhengige er vi egentlig? Hvor uavhengige er vi egentlig? Rapport om redaksjonell uavhengighet i Fagpressen Basert på spørreundersøkelse blant journalister, redaktører og utgivere September 2014 Analyse av Nils Øy 1 Forord Til

Detaljer

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012

En orientering fra Utenriksdepartementet. Politisk samarbeid. www.pdf-arkivet.no/eec/ 2012 En orientering fra Utenriksdepartementet 3 Politisk samarbeid EF Utenriksdepartementet har fastsatt følgende betegnelser og forkortelser. (Den engelske forkortelse er gjengitt i parentes): EF De Europeiske

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d

Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d 2008 28. jan. Permisjoner 1825 Møte mandag den 28. januar 2008 kl. 12 President: T h o r b j ø r n J a g l a n d D a g s o r d e n (nr. 43): 1. Valg av nytt varamedlem til valgkomiteen 2. Innstilling fra

Detaljer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer

EUs utvikling TEMA: Nei til EUs skriftserie. Nr. 1 Januar 2007. Europeiske stemmer vett Nei til EUs skriftserie Nr. 1 Januar 2007 TEMA: EUs utvikling Europeiske stemmer Europeiske stemmer EU-debatt med åpen mikrofon Redaktør: Morten Harper Redaksjon: Cathrine S. Amundsen, Dag Seierstad

Detaljer

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23

KAARE PETERSEN REGJERINGENS RENTEERKL/ERiNG FORTSATT EN REA- LITET? FINN STAFF LOGISTIKK HVA ER DET? 19 MARKEDSSTRUKTUREN I NORSK INDUSTRI 1968 23 70 SOSIALOKONOMEN NOVEMBER Redaksjon: Anders Dedekam jr. Leif Asbjørn Nygaard B:ornuli Sandberg Age Sorsveen (ansvarlig) INNHOLD Redaksjonsutvalg: Arne Amundsen Erling S. Andersen Svenn G. Anderssen Knut

Detaljer