Arsregnskap PSGS. 2009t2010. av Gaver med Skattefradrag. Pinsebevegelsens Sentralregistrering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arsregnskap PSGS. 2009t2010. av Gaver med Skattefradrag. Pinsebevegelsens Sentralregistrering"

Transkript

1 Arsregnskap 2009t2010 PSGS Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag

2 Arsberetnin g for "Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag ( PSGS )" PSGS ble opprettet den av Pinsebevegelsens Lederrid (PLR), tidligere Kontaktutvalget tbr Pinsebevegelsen i Norge, og arbeider pa grunnlag av Vedtekter for PSGS vedtatt av PLR, med registrering av gaver med skattefradrag. Virksomheten er lokalisert i Oslo. Vedtektene fastsetter dessuten PLR sonr PSGS 6rsmste. Styret for PSCS som velges for en periode pi tre 5r har fra Arsmstet den hatt folgende sammensetning: Hermann Mentzoni, styrets leder, gjenvalgt for tre hr, I 0. Line K. Kristiansen, Unni Irene Solvoll Karsten Reitan, StAr pi valg i styremedlem,valgt for tre Ar, styremedlem,valgt for tre Ar, styremedlem, gienvalgt for tre hr, menigheter har fra statlen i 2003 og fram til irsavslutning pr tiltredt ordningen med PSGS. Av disse er det231 menigheter som har avlevert rapportering for Antallgiveresomeromfattetavordningeni2009er 8695.Totaltinnberettetbeloperkr l9l,- Fradragsberettiget belop er kr ,- Det er 558 flere givere i2009 enn i 2008, og en okning av det fradragsberettigede belop pa kr ,-. Regnskaps6ret er fra til Styret fastsatte Arsgebyret for 2009 til0,3o av fradragsberettiget belop for menigheter som selv foretok import til PSGS database. Menigheter som benyttet PSGS hjelp til dette betalte et tillegg pa 0,5%o. Etterregistreringer og rettelser er belastet med et tilleggsgeby r ph 1,2o/o. Cebyretsatsene fastsettes 611ig. Gebyret fra menighetene og leieinntekter fra Vinyard Norge og Stiftelsen Kraft er PSGS inntektskilder. PSGS skonomi er god. Styret har avholdt 2 mster i regnskapsaret og behandlet I 5 saker. Arsmstet ble avviklet Styreleder har fungerl sonr sekretariat med utsendelse av brever, registrering av menigheter og med fortlopende kontakt med menighetene, dataleverandsren, Skattedirektoratet og flere. Menighetene er kontaktet ved to postsendte fellesbrev og enkeltvis pr. e-post, brev og telefon. Arsoppgavene for 2009 ttl giverne ble trykket og utsendt fra Norsk Formular lndustri AS i Mjondalen. Godtglorelse for styreleders arbeid er oppgjorl mot regning. Regnskapsdenesten er kjopt av PYM. Arsregnskapet gir etter styrets mening en rettvisende oversikt over utviklingen og resultatet av virksomheten og dens stilling. Regnskapet er avsluttet med et overskudd p6 kr ,- Det har etter det styret kjenner til, ikke inntradt forhold etter regnskapsarets utgang sonr har betydning for PSGS stilling og resultat. Styret anser at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Arsregnskapet er utarbeidet under denne forutsetning. Oslo, l d,nk'-f,,#:*""'s')tus'i'#:;;":;*"1il;,.-,y styremedlem styremedlem styremedlem stvreleder

3 P insebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med D RIFTSIN N TEKTER OG D RIF-TSKOSTNAD ER Note Budsjett Skattefradrag 2009/ /2009 Gaver til rnenigheter Gaver overfsrt menigheter Administrasjonsgebyr Andre irutekter Srnn driftsinntekter ', Drift og vedlikehold av database Inventar og utstlr Administrasj oq regnskap sforing mv. Revisjon F orsendelsesko stnader Kontorerekvisita, korrnnunkasjon mv. Reisekostrader Swn dffiskostnader s l s 18 37r tt Driftsresuhat Finans innte kte r og fi nans kos tnade r Renteinntekter Rentekostnader Resuhat av finansposter t s 966 r7 046 Resuhat for utdelinger / bevilgninger t 214 Arets resuhat Overforinger O verfsfi til egenkap ital Surn overforinger t 214

4 P insebevegelsens S entralregistrering av Gaver rned Skattefradrag Resultatregnskap ll5 til Budsjett t2009 Gaver tilrnenigheter 3000 innbetalt til gaver menigheter -:g_qqq!99iq e1,00-19!99 199,09 -a6!g1l21& !p9-224_!9!p9 Gaver overfoft menigheter 4000 Gaver overfsft til nrenigheter , , , ,00 Administrasjorsgebyr 3700 Administrasjorsgebyr , , , ,64 Andre inntekter Andre driftsrelaterte inntekter Drift og vedhkehold av database 6660 Kjap av datatjenester g 515,50 1g 515, , ,00 Inventar og utstyr' 6500 Kjop kontorrrnskiner uts[r 6620 Reparasjon og vedlikehold utsty' I 695,00 I 695,00 Administrasjo4 regnskapsforing mv Regnskapshonorarer 6730 Andre honorarer ,00 4g 435, ,00 t4 376, , ,60 Revisjon 6700 Revisjon ,00 F orsendelseskostnad er 6930 Masseutsendelse irsoppgaver 6940 Porlo , , , , s, ,48

5 P insebevegelsens S entralregistrering av Gaver med Skattefradrag Resultatregnskap l 15 frl Budsjett 2009/ t2009 Kontorerekvisita, konnnunikasjon rnv Lisens til programvare 6800 Kontonekvisita 6840 Aviser tidskrifter etc 6870 Kopiering 6900 Telefon 6910 Datakonrnturftasjon 7770 Bank og korlgebyr 7790 Andre kostnader ,00 217, , ,76 299, ,50 202,43 769, ,25 225,20 512, ,35 t8 370,62 Reisekostnader 6860 Moter.tgifter 7140 Reisekostnader Diettkostnader ftke oppg.plfttig , , , , , ,00 l1 392,19 Renteinntekter 8050 Renteinntekter , , , ,32 Rentekostrnder Overfsft til egenkapital 8900 Overfsrt til egenkapital , , , ,07

6 P insebevegelsens S entralregstrering av Gaver rrrd Skattefradrag Balanse pr. 30. april Note EIENDELER OMLOPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Bankinnskudd, kontanter o. I SrnnombpsmiCler s SLII\4 EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Egenkapital ved regnskapslrets beg,nelse +/- Arets resuhat : Egenkapital ved regnskaps6rets slutt t s t78 GJELD Leverardorgjeld Srnngield t t t 290 SLM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo, den 17 juiti 2010 Hermann Mentzoni Styrets leder en J P-I*fi Unni Sotvoll

7 P insebeve ge lsens S entralre gistrering av Gaver nred S k attefr adrag Spesifikasjon til balanse pr. 30. april Fordringer Kundefordringer Andre fbrdringer 1760 PAlopnerenteinntekter Bankinnskudd, kontanter o. l Bankinnskudd , , , ,77 269,76 269, , , ,12 Egenkapital ved regnskapsirets begl.nelse 2060 Egenkapital +/- Arets resuhat 2050 Arets resultat Leverandorgjeld 2410 Leverandorgjeld -436 t78, , ,42-4r 156, , , , , ,73

8 Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag Noter til irsregnskapet l/5-09 til 30/4-10 Note l. Regnskapsprinsipper I irsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslo'ens bestemmelser og reglene som folger sy god regnskapsskikk. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enx ett 6r etter balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Avrige eiendeler er klassifisert som omlopsmidler. Gjeld som forfaller senere enn et 6r etter regnskapsperiodens utlop er oppfort som langsiktig gield. Fordringer Fordringer er oppfort i balansen med fordringens p&lydende etter fradrag for konstatefte og forventede tap. Skatter Virksomheten er ikke skattepliktig Driftsinntekter og kostnader Inntektsfsring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil vrere leveringstidspunktet for varer og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme periode som tilhsrende inntekter inntektsfsres. Note 2. - Gaver til menigheter. Dette er registrerte gaver i kalenderiret 2009 som er grunnlag for innberetning til skattemyndighetene. Herav er l<r grunnlag for beregning av administrasjonsgebyr. Note 3. - Lsnnskostnader. Det er ingen lsnnskostnader da det ikke er ansatte i PSGS. Det er utbetalt kr til Pinsemenigheten Salem Sandef ord for arbeid utfsrtav styrets leder. Honorarer til revisor er i regnskaps6ret kostnadsfsrt med kr inkl. mva Note 4. - Egenkapital Egenkapital pr /- Arets resultat = Kapital pr t

9 G REVISORGRU PPEN Til irsmstet i PSGS Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefradrag Lars Hakon Meland Slatsautorlsede reviso re r Jan Willem van Woensel Kooy Registrcft revisor Medlemmer av Den Norske Revisorforening REVISJONSBERETNING FOR 2OO9/1 O Vi har revidert irsregnskapet for PSG.9, Pinsebevegelsens Sentralregistrering av Gaver med Skattefraclrag for regnskapsperioden , som viser et overskudd pi kr Arsregnskapet bestir av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidplsen av regnskapet. Arsregnskapet er avgitt av organisasjonens styre. Vir oppgave er i uttale oss om Arsregnskapet og ovrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utfsrt revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utforer revisjonen for i oppni betryggende sikkerhet for at trsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i ilrsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av Arsregnskapet. I den grad det folger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon ogsa en glennomgielse av organisasjonens formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontroll-systemer. Vi rnener at vir revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vlr uttalelse. Vi mener at. irsregnskapet er avgiu i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av organisasjonens skonomiske stilling 30. april 2010 og av resultatet i regnskapsaret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge r ledelsen har oppllt sin plikt til 6 sorge for ordentlig og oversiktlig regisrrering og dokunrentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i Norge. Trollisen, 13. august 2010 RevisorGruppen Maland & Ostbye AS S ta fsa {doris r.fe re v i s ore r Postadresse: Postboks 335 'i411 Kolbotn Bessksadresse; Rosenholm Campus Rosenholmveien 25 N-14'14 Trollasen Tel: Fax E-post: Revisornr. NO MVA I samarbeid med: Revisorcruppen i Oslo, Skien, Kristiansand, Stord, Bergen, Voss, F6rde, Ulsteinvik, Alesund. Larsnes Andatsnes, Trondheim, Drammen. lnternett:

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat

Styrets beretning 2002. Otto Løvenskiolds legat Styrets beretning 2002 tto Løvenskiolds legat Legatet er opprettet ved gavebrev til Universitetet i slo den 3. februar 1904 av statsminister Carl Løvenskiold og hustru Else Løvenskiold til minne om sin

Detaljer

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17

HVALER-NYTT - NR. 2/2008 17 lom også i sommertiden, det vil si fra mai og ut september. For de som trer ut av styret blir abonnementet overført til til den nyvalgte representanten. Exakt regnskapsbyrå Styret besluttet i 2007 å overlate

Detaljer

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014

Norsk-svensk Handelskammer Årsberetning for 2014 Årsberetning for 2014 Virksomhetens art og hvor den drives Norsk-Svensk handelskammer arbeider med å utvikle og fordype næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige. Organisasjonen har kontorer i Oslo.

Detaljer

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing

Arsregnskap 2013 for Leksvik Bygdeallmen n ing Arsregnskap 213 for Leksvik Bygdeallmen n ing Organ isasjonsn r. 93974584 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert reg nskapsfo rerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 98 49164

Detaljer

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn

Årsregnskap. Det norske Baptistsamfunn Årsregnskap 2012 Det norske Baptistsamfunn Resultatregnskap 1.1-31.12 Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER Gaver - andre driftsinntekter 1 9 282 373 8 901 110 Testamentariske gaver 0 1 700 406 Prosjektinntekter

Detaljer

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon

Verdigrunnlag. Virksomhetsidé. NILUs organisasjon 2008 Årsberetning og regnskap 1: NILU Norsk institutt for luftforskning Visjon NILU fremmer bærekraft og livskvalitet som et internasjonalt ledende kunnskapssenter innenfor klimaendringer, luftforurensning

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Side

INNHOLDSFORTEGNELSE Side INNHOLDSFORTEGNELSE Side Studentsamskipnaden i Oppland 2011... 3 Årsberetning... 4 Resultatregnskap 2011... 7 Balanse pr 31.12.2011... 8 Kontantstrømanalyse... 10 Noter til regnskapet... 11 Femårsoversikt

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA.

Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. SKVA Innkalling til arsmete i Sendre Krakerey Vann- og Avlepslag SA. Det innkalles til arsmote for 2014 i SKVA SA, 10rdag 27. juni 2015, kl. 1100. M0tet firmer sted pa Speiderhuset, Speider veien 7, Fredrikstad.

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925

Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 Årsrapport 2014 Netfonds Livsforsikring AS Org.nr: 993 627 925 1 Pensjonsmarkedet (unntatt Statens Pensjonskasse) i Norge 1100 Pensjonsforpliktelser i milliarder kr 111 825 19 18 435 550 275 350 56 0 24

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE INNKALLING TIL SAMEIERMØTE Ordinært sameiermøte i Fredensborg Sameie 1 avholdes tirsdag 22 april 2008 kl 18:00 i Takhuset i Jess Carlsens gate 12 TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen.

ÅnseeRerNrNG 2oL2. Foreningen for omplassering av dyr - FOD. For. Utvikling i resultat og stilling. Fortsatt drift - forutsetningen. ÅnseeRerNrNG 2oL2 For Foreningen for omplassering av dyr - FOD Virksomhetens art og hvor den drives FOD er en frivillig organisasjon som driver med omplassering av dyr, i all hovedsak hunder og katter.

Detaljer

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007

Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 Boligbyggelagenes Forsikring Årsrapport 2007 1 Innhold boligbyggelagenes forsikring as 3 fulltreff med hagle 4 Norske boligbyggelag 6 nøkkeltall 7 styrets årsberetning 8 resultatregnskap 10 balanse 11

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær.

Ka sse re r. Styret. Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer. Ledet. Bjørn Mathiesen. Nestleder. Ivar Tansem. Hege Eide. Sekretær. \ Nestleder Ivar Tansem Ledet Bjørn Mathiesen Styret har i 2013 bestått av følgende medlemmer innmeldt i foreningen. Det er avholdt 10 styremøter, 2 møter med skyttertaget og 1 møte med skogeierforeningen.

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

Regnskap 2013 Sak GF 03/14

Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Regnskap 2013 Sak GF 03/14 Behandling Regnskapet for foregående periode gis til generalforsamlingen som en del av en orientering om hvordan situasjonen i organisasjonen er. Unge funksjonshemmedes revisor

Detaljer

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013

ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 ÅRSREGNSKAP INNOVASJON NORGE 2013 Innovasjon Norge Noter til årsregnskapet 2013 SELSKAPSINFORMASJON OG REGNSKAPSPRINSIPPER Selskapsinformasjon Innovasjon Norge er et særlovsselskap med formål

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2008. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Onsdag 20.05.2009

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.

Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås - tif 67132091 92207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www. Haugergrenda huseierforening Postboks 58, 1333 Kolsås tif 6713209192207242 Org.nr. 983 069940 konto: 5005.06.87616 www.haugergrendilno Til huseierne/medleminene Innkalling til ordinær generalforsamling

Detaljer

Stavanger Boligbyggelag

Stavanger Boligbyggelag ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2002 KORT OM STAVANGER BOLIGBYGGELAG SBBL ble etablert i 1946 og har siden oppstarten bygget nærmere 9000 boliger. Omlag hver femte bolig i Stavanger er derved bygget av SBBL.

Detaljer

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer