Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte /12 12/ Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål meldes til ordfører i forkant av møtet. Tem/orienteringer Utdeling av byggeskikkprisen v/ ordfører Knut Lehre Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa v/ prosjektleder Ellen Sagengen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte /12 12/ Referatsaker til kommunestyremøtet /12 12/ Betalingsregulativ i helse og omsorg /12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp 130/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon 131/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing 132/12 12/ Nye satser for kostpenger i barnehagene 133/12 12/ Budsjett 2013 Betalingsregulativ kultur 134/12 12/ Budsjett og økonomiplan /12 12/ Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune 136/12 11/ Forlengelse av Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa 137/12 11/ Kommunale boliger /12 12/ Ad vedtak i KST sak 117/12 revidering og vedtak av kvalitetsplan for grunnskolen i Gran 1

2 139/12 12/ Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg 140/12 12/ Brandbutunet Vedtak om vegnavn 141/12 11/ Temaplan for turveger og trafikksikkerhet Rullering av tiltakslista 142/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Oppjustering av prioritert handlingsplan i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Frilufts og utfartsområder Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger og tilskuddsordning for vedlikehold/drift av private veger Spillemidler 2013 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole 146/12 12/ Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 antall valgdager 147/12 11/ Uttalelse til høring av dokumentene "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" for vannregionene Vest Viken og Glomma Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 6. desember 2012 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 2

3 127/12 Referatsaker til kommunestyremøtet Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter Samarbeidsrådet i Osloregionen: Protokoll fra rådsmøte Innlandet Revisjon IKS: Innkalling til representantskapsmøte Eldrerådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Kontrollutvalget: Innkalling til møte Vedlagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vedlegg til sak Protokoll Osloregionen Tillegg saks dokumenter.pdf Tillegg saks dokumenter.pdf Innkalling Eldre pdf 3

4 Innkalling RFF pdf Innkalling til møte i Gran ungdomsråd 15 Protokoll%20ER% pdf Protokoll%20ER% pdf Protokoll%20RFF% pdf Protokoll%20Rff% pdf Referat fra møte i Gran ungdomsråd 15 Sakspapirer kontrollutvalget i Gran 4

5 128/12 Betalingsregulativ i helse og omsorg 2013 Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 37/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for område 3. Helse og omsorg som foreslått i saksfremlegget. Dersom staten øker sine minstebeløpssatser for 2013 blir minstebeløpet regulert tilsvarende. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for område 3. Helse og omsorg som foreslått i saksfremlegget. Dersom staten øker sine minstebeløpssatser for 2013 blir minstebeløpet regulert tilsvarende. Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigningen kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: Ved en gjennomgang med de andre Hadelandskommunene ligger Gran kommune en del lavere på egenandelene enn de andre. Noen satser er regulert av staten og kan derfor ikke økes direkte av Gran kommune. Dette gjelder hjemmehjelpssatser med inntekt/pensjon under 2G (grunnbeløpet i folketrygden), korttidsopphold 5

6 per døgn i institusjon og dag og nattopphold i institusjon. Vederlagsberegning er også fastsatt av staten og prosentsatsen kan ikke økes. I tillegg kan ikke kommunen ta mer i egenandel enn de faktiske kostnader. Dette er det tatt høyde for i forslaget. For oktober 2012 er det totalt 166 brukere som får regning for hjemmetjenester. Av disse er det: 110 brukere som betaler kun minstesats på 170, 15 brukere betaler 199, pr.mnd 9 brukere betaler 299, pr.mnd. 11 brukere betaler 398, pr.mnd. 2 brukere betaler 440, pr.mnd. 5 brukere betaler 498, pr.mnd. 8 brukere betaler 796, pr.mnd. 3 brukere betaler 836, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1224, pr.mnd. Det gir i dag en inntekt på kr , pr.mnd. I både Jevnaker og Lunner har de i 2012 lagt en flat sats for de som ligger over minstesatsen på kr.170,. I Jevnaker er den på kr. 271, pr. time og i Lunner er den på kr. 257,. I tabellen under har Gran kommune tidligere differensiert både timepris og makspris pr. måned. Dersom Gran kommune gjør det samme og ikke differensierer timepris men kun antall timer pr. måned vil en økning av hjemmehjelpssatser med en snittpris på kr. 260, innebære: 110 brukere betaler kun minstesats på 170, som ikke medfører endring. 15 brukere betaler 260, pr.mnd. 9 brukere betaler 390, pr.mnd. 11 brukere betaler 520, pr.mnd. 2 brukere betaler 652, pr. mnd. 5 brukere betaler 652, pr.mnd. 8 brukere betaler 1040, pr.mnd. 5 brukere betaler 1560, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1560, pr.mnd. Det vil gi en inntekt på kr , pr.mnd. Det er selvfølgelig mulig at enkelte dermed ikke vil motta tilbud om hjemmehjelp. Til orientering har de fleste som mottar hjemmehjelp fra 2 4 timer hjemmehjelp pr. mnd. (det betales også for halvtimer) og de fleste brukerne ligger i kategorien med inntekt under 4 G. 110 av totalt 166 brukere ligger uansett på minstesatsen, uansett timetall. Dagsenteropphold Dagsenteroppholdet inkluderer frokost, kaffeservering og middag. I Jevnaker koster dagsenteroppholdet kr. 117,. Det økes derfor til kr.100, Trygghetsalarm For 2012 har betalingen for leie av trygghetsalarmer vært kr. 1738, pr.år. Det tilsvarer ca. 145, pr/mnd. I Jevnaker var leie pr. mnd. kr. 258, og i Lunner kr. 200,. Månedlig leie for trygghetsalarm økes dermed til kr. 200, pr. mnd. som gir en årlig avgift på kr. 2400,. 6

7 Det er i dag 330 brukere som har trygghetsalarm hvor det inntektsføres ca kr , Ved en økning vil det tilsvare en leieinntekt på ca. kr , (Kan variere noe da det faktureres hver måned og alle brukere betaler ikke for fullt år.) Matombringelse Betaling for matombringing middag og dessert, eller suppe og middag betales det i dag kr. 59, for. I Nittedal kjøpes det inn Fjordland for egen regning som hjemmetjenesten varmer opp. Prisen ligger i Gran kommune mellom Lunner og Jevnaker, men for 2 retter økes det til kr.65, for Det er likevel rimelig i forhold til å kjøpe det i butikk. Forslag til nye satser for 2013: 3.2 Helsetjenesten Pris 2013 Pris 2012 Utenlandsvaksine u/mva u/mva Per konsultasjon (i tillegg betaling for vaksinen) 260,00 252,00 Utleie av melkepumper gratis Kjøp av engangssett til melkepumpe 260,00 252, Pleie og omsorg Hjemmehjelpstjenester per måned Under 2 G (fastsatt av staten) 170,00 170,00 2G-3G (Timepris) 260,00 199,00 2G-3G (Maks pris på 4 timer) 1040,00 796,00 3G-4G (Timepris) 260,00 204,00 3G-4G (Maks pris på 6 timer) 1560, ,00 4G-5G (Timepris) 260,00 209,00 4G-5G (Maks pris på 8 timer) 2080, ,00 5G og over (Timepris) 260,00 227,00 5G og over (Maks pris på 10 timer) 2600, ,00 Korttidsopphold ved institusjon Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten) 133,00 133,00 Dag- og nattopphold (fastsatt av staten) 70,00 70,00 Langtidsopphold ved alders- og sykehjem 75% av grunnbeløpet i folketrygden 85% av all annen inntekt (trygd, renter, avkastninger og lignende) Dagsenteropphold Dagsenteropphold (inkludert frokost og middag) 100,00 74,00 Trygghetsalarm Leie per år 2400, ,00 Matombringelse Per porsjon 65,00 59,00 7

8 129/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 38/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Betalingsregulativ for vann og avløp for Gran kommune i år 2013, fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og avløp for Gran kommune i år 2013, fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Gebyr for vann og avløp i Gran kommune 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2013 foreslås endret tilsvarende. 8

9 Gebyrene for behandling av søknader om sentral eller lokal godkjenning av foretak etter Plan og bygningsloven knyttet til vann og avløpsanlegg, foreslås kun økt med ca. 0,5 % Øvrige saksbehandlingsgebyrer foreslås kun justert for prisstigningen. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU's vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. For en standard bolig på 120 m2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Årsaken til nivået på endringen av gebyrene for godkjenning av foretak er at de tilpasses tilsvarende gebyrer som benyttes i byggesaksbehandlingen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp, vedtas. Vedlegg til sak Gebyr vann og avløp 2013.pdf 9

10 130/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 39/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Gebyr for vann, avløp og renovasjon 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer ingen økning. Vurdering: Gebyrnivået for 2012 foreslås videreført uten endringer for Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2013 anbefales vedtatt. 10

11 Vedlegg til sak Gebyr vann avløp og renovasjon 2013.pdf 11

12 131/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Sturla Bråten Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 40/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Betalingsregulativ for feiertjenesten for Gran kommune i år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for feiertjenesten for Gran kommune i år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksdokumenter Gebyrregulativ for feiertjenesten 2013 Utregning nytt feiergebyr 2013 Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyr knyttet til gjennomføring av feiing og boligtilsyn med 23%. Det vises til kommunestyrevedtak 11/ hvor det ble vedtatt en økt husleiekostnad for feiertjenesten i nytt nødetatsbygg pålydende I tillegg legges en generell lønns og prisvekst til grunn for økningen. Regnskapet for 2011 viste at feiertjenesten har en selvkost dekning på 87%. Vurdering: 12

13 Feiertjenesten skal som utgangspunkt være en selvfinansierende tjeneste basert på inntekter i form av feie og tilsynsgebyret. Gebyret dekker feiing av skorstein hvert 2. år og boligtilsyn hvert 4. år. I 2011 tilsvarte den totale inntekten en selvkost dekning på 87%. I løpet av 2013 vil feiertjenesten flytte inn i nytt nødetatsbygg på Gran, som vedtatt i tidligere kommunestyre vedtak vil husleiekostnadene øke med I vedlagte beregninger er det tatt utgangspunkt i dagens inntekt på feie og tilsynsgebyr og lagt til økte husleiekostnader og en generell lønn og prisvekst pålydende 3,3%. Ved å følge dagens prissetting av feiertjenesten med en selvkostdekning på ca. 90% vil neste års gebyr ligge på 293, eks. mva. Ved 100% dekning vil gebyret ligge i størrelsesorden 350, eks. mva. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag pålydende kroner 293, til gebyrregulativ for feiertjenesten vedtas. Vedlegg til sak Gebyrregulativ feietjenesten 2013.pd Utregning nytt feiegebyr 2013.pdf 13

14 132/12 Nye satser for kostpenger i barnehagene Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Mona Mikalsen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 49/12 Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Anne Marte Skari (Sp) Rune Meier (H) Ordfører Knut Lehre Anne Solstad (Gbl) Rådmann Arne Skogsbakken Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) Bjørg Kværn (Ap) Votering Ved votering ble innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra vedtas: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra vedtas: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : 14

15 Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Saksdokumenter Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager Vedlagt Nei Nei Saksopplysninger: Satsene for kostpenger i de kommunale barnehagene i Gran har vært endret med prisveksten siden innføringen av nye satser for matpenger i Sosial og helsedirektoratet ga ut: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen i De viktigste momentene her er at det skal legges til rette for variert og sunn kost i barnehagene. Det bør maksimum være tre timer mellom hvert måltid, og det bør varieres mellom varm og kald mat. Barnehagene ønsker å bruke flere økologisk produkter i det daglige kostholdet til barna. I tillegg er det ønske om å servere flere måltider med varm mat, noe som vil kreve noen timer personalressurs pr. uke. Erfaringene viser at dagens prisnivå ikke dekker kostandene til dette for den enkelte barnehage. I departementets merknader til forskriftens 1 (Foreldrebetaling), slås følgende fast: «Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette.» Dagens satser: Satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager kun justert for prisvekst 2013: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Vurdering: Det stilles større ernæringsmessige krav til matserveringen i barnehagene nå enn tidligere. Det påpekes viktigheten av hyppigere måltider, og barnehagens funksjon som formidler at sunne matvaner. Kostnadene knyttet til matserveringen skal dekkes av matpengene som foresatte betaler, og erfaringen så langt er at barnehagene har et merforbruket på dette området. Det er også ønskelig å bruke flere økologiske produkter og lokale matvarer i matserveringen. Dette vil også øke kostnadene noe. I samfunnsplanen for Gran kommune er det satt mål mht til bruk av økologiske produkter i matserveringen for både barnehage og skole. Det å servere varm mat til et stort antall barn, krever personalressurser med hensyn til matlaging. I følge forskriften kan denne utgiften tas med i selvkostberegningen i forhold til kostpenger. I tillegg krever innkjøpsfunksjonen en tidsressurs. Det er prøvd ut ulike ordninger mht til innkjøpsfunksjonen 15

16 uten kommunen har fått til noen permanent løsning. Derfor blir det i hovedsak styrer og personalet for øvrig som tar seg av dette arbeidet også. Dette er kostnader som bør dekkes av kostpengene, slik kommune praktiserer dette i dag blir utgiftene dekket av ordinær drift. For å unngå for store endringer i kostpengene innen et barnehageår, foreslås en opptrapping av satsene i to trinn. Økningen fra august 2013 vil gi barnehagene et lite dekningsbidrag mht personalressurs til matlaging. Satsene for kostpenger i kommunale barnehager i Gran er fortsatt lave sammenlignet med både en del private barnehager og andre kommuner. Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta nye satser for kostpenger med en økning i to trinn som vist under. Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats:

17 133/12 Budsjett 2013 Betalingsregulativ kultur Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 48/12 Møtebehandling Saken ble tatt opp til behandling etter behandling av sak 49/12. Møtet fikk utlevert liste med leiesatser pr time for leie av idrettsfasilitetene. Disse hadde ordet i saken: Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) Anne Solstad (Gbl) Else Hagen Lyngstad Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for området 5 Kultur jfr. vedlagte prisliste (endringer merket med gult). Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for området 5 Kultur jfr. vedlagte prisliste (endringer merket med gult). Saksdokumenter Justert prisliste for området 5 Kultur Vedlagt Ja Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigningen kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. 17

18 Vurdering: De viktigste endringene i prislista er følgende: Kap. 5.1 Kulturskolen Fra høsten 2012 er det innført søskenmoderasjon på 50 % gjeldende fra 2. søsken, jfr. kommunestyrevedtak i Moderasjonen gjelder kun for ett undervisningstilbud. Dvs. har en familie med flere søsken flere undervisningstilbud på ett barn, får man kun søskenmoderasjon for første undervisningstilbud. Kap. 5.2 Bibliotek Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek ble vedtatt i Gebyret ble da økt med mer enn den generelle prisjusteringen og avrundet, bl.a. da det var forutsatt at prisene skulle holdes på dette nivået i noen år. Det foreslås derfor at purregebyret holdes på samme nivå også for I tillegg gjøres det en del presiseringer i prislista, bl.a. gjelder dette erstatningsbeløpene ved tap av bøker/medier og tap av lånekort. Her var det ikke vedtatt faste beløp tidligere, noe det nå foreslås at blir gjort. Tabellen viser priser for 2012 og foreslåtte priser for 2013: 5.2 Bibliotek Mva Pris 2012 Pris 2013 Purregebyr ved for sen innlevering: 1. purring Nei 25,00 25,00 2. purring Nei 45,00 45,00 Erstatning ved tap av bøker/medier: Bøker voksne Nei Etter vurdering 400,00 Bøker barn Nei «200,00 Lydbøker voksen Nei «400,00 Lydbøker barn Nei «200,00 DVD Nei «200,00 Musikk CD Nei «150,00 Språkkurs (1 cd m/hefte) Nei «400,00 Språkkurs (4 cd m/hefte) Nei «1500,00 Tegneserier Nei «100,00 PC spill Nei «200,00 Tv Spill Nei «400,00 Tidsskrifter Nei «100,00 Antikvariske bøker Nei «Pris/vurdering Betalingsgebyr ved utsendelse av erstatningskrav Nei 100,00 100,00 Lånekort Nytt lånekort Nei Gratis Gratis Tapt lånekort Nei 0 20, Kultur og fritidstilbud Utleie «Huset» klubblokalet, kinosal og møterom: Det foreslås å harmonisere utleieprisene for de ulike kommunale «kulturarenaene». Dette gjelder bl.a. for «jazzlokalene» og kinosalen i Huset i Brandbu og det foreslås derfor at disse i størst mulig grad fastsettes til samme nivå som for Granvang. Spesielt gjelder dette for utleie til lag/foreninger i Gran kommune. Denne endringen vil for noen av gebyrsatsene medføre en reduksjon, et evt. inntektstap dekkes innenfor egen ramme. I tillegg legges det inn priser for utleie av møterom m/av utstyr på Huset (nytt fra 2013). Tabellen viser priser for 2012 og foreslåtte priser for 2013: 5.3 Kultur og fritidstilbud Mva Pris 2012 Pris 2013 Utleie av «Huset» (klubblokalet) Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 457,00 343,00 18

19 Enkeltarrangement kommersielle leietakere Nei 2402, ,00 Faste aktiviteter ukedager halvår Nei 3546, ,00 Faste aktiviteter ukedager år Nei 7091, ,00 Utleie Brandbu kino Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 720,00 343,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 1189,00 572,00 Helg og helligdager dagtid Nei 949,00 458,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 1428,00 687,00 Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 973, ,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 1429, ,00 Helg og helligdager dagtid Nei 1429, ,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 1773, ,00 Arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 1429, ,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 2573, ,00 Helg og helligdager dagtid Nei 1773, ,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 3202, ,00 Møterom Huset m/av utstyr Enkeltarrangement: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 250,00 Private/kommersielle aktører Nei 500,00 Faste aktiviteter ukedager halvår: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 3000,00 Private/kommersielle aktører Nei 6000,00 Brandbu kino: For billettprisene og gebyret ved leie av utstyr (popcornmaskin) ved Brandbu kino, foreslås det at disse holdes på 2012 nivå se vedlagte prisliste. Prisene her ble justert i forbindelse med digitaliseringen. Det foreslås imidlertid at prisen for «Lukkede forestillinger for lag/foreninger per forestilling» endres til «Pris etter avtale». Dette fordi det er store forskjeller på tilgang og pris på filmer som benyttes i en slik lukket forestilling. Hadeland Kultursal: Vedtatte leiepriser for Hadeland Kultursal vil også bli integrert i den samlede kommunale prislista. Kap. 5.5 Kulturminner og kulturmiljøer Tidligere har ikke utleie av Kommunehuset på Granavollen vært lagt inn i kommunens prisliste. Det er imidlertid en del utleie av møtelokalene i huset og det foreslås derfor at dette legges inn fra 2013, jfr. tabellen. 5.3 Kulturminner og kulturmiljøer Mva Pris 2012 Pris 2013 Kommunehuset på Granavollen Enkeltarrangement: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei Etter avtale 250,00 Private/kommersielle aktører Nei Etter avtale 1000,00 Faste aktiviteter ukedager halvår: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei Etter avtale Etter avtale Private/kommersielle aktører Nei Etter avtale Etter avtale 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Folkebad: Dagens billettpriser for folkebadordningen ble vedtatt i Prisene ble den gang økt med mer enn den generelle prisjusteringen, dette ble gjort både for å lette vekslepengebehovet og med tanke på 19

20 at prisene kunne holdes uendret i noen år. Det foreslås derfor at billettprisene for Folkebadordningen holdes på samme nivå også for 2013, dvs.: Billettpris voksne kr 35,00 Billettpris barn kr 15,00 Gran Idrettshall: For utleie av Gran idrettshall til kommersiell virksomhet (utstillinger/messer/salg) foreslås det en endring av gebyret fra 686, pr. time til «etter avtale». Bakgrunnen for dette er de erfaringene en har ved slik utleie, bl.a. hvilke kostnader som må dekkes inn. Idrettsfasiliteter, Hadeland videregående skole: Under forutsetning av at framlagte avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole vedtas, foreslås følgende leiesatser for henholdsvis idrettshall, turnhall, styrketreningsrom og aerobic rom. 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Mva Pris 2012 Pris 2013 HVGS idrettshall leie pr. time Treningsleie lag/foreninger Gran kommune Nei 149,00 Treningsleie lag/foreninger andre kommuner Nei 414,00 Skoler og institusjoner Nei 414,00 Stevner og liknende arrangement Nei 355,00 HVGS turnhall Treningsleie alle Nei Etter avtale HVGS styrketreningsrom Treningsleie alle Nei Etter avtale HVGS aerobic rom Treningsleie alle Nei Etter avtale Bakgrunnen for at det ikke nå settes opp forslag til konkrete priser på turnhall, styrketreningsrom og aerobic rom er at det vil være nødvendig å se nærmere på utleien av disse. Dette gjelder både i forhold til hvem som kan leie, hvilke regler som skal finnes for objektene osv. Her henvises spesielt til påkrevd utleie og ordensregler som skal utarbeides av Gran kommune og godkjennes av Oppland fylkeskommune, jfr. avtalen. Vedlegg til sak Justert prisliste Kultur.pdf 20

21 134/12 Budsjett og økonomiplan Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Gausen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 36/12 Møtebehandling Økonomisjef Morten Gausen innledet med en orientering om endringer i ordførers budsjettforslag. Disse hadde ordet i saken: Morten Gausen Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) Anne Hagen Grimsrud (H) Gitte Korvann Anne Solstad (GBL) Pål Eriksen (Ap) Bjørn A. Hvaleby (Sp) Anne Marte Skari (Sp) Ordfører Knut Lehre la fram endringsforslag til nytt budsjett på vegne av Ap og Sp. Endringsforslaget ble utlevert i møtet. Ordfører Knut Lehre fremmet følgende endringsforslag til innstilingen som nytt pkt. 2 g): «I henhold til eiendomsskattetakstloven 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov.». Anne Solstad (GBL) la fram GBL s budsjettforslag. Budsjettforslaget ble utlevert i møtet. Rune Meier (H) la fram H s budsjettforslag. Budsjettforslaget ble i møtet sendt pr. epost til formannskapets medlemmer. Rune Meier la fram følgende endringsforslag til innstillingen: «Pkt. 2 strykes.» Kort pause kl Votering over de forskjellige budsjettforslagene GBL s budsjettforslag falt med 1 mot 8 stemmer. H s budsjettforslag falt med 2 mot 7 stemmer. Ap og Sp budsjettforslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Punktvis votering over innstillingen Pkt. 1. Ved votering ble innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. 21

22 Pkt. 2 Det ble først votert over H s endringsforslag om fjerning av pkt. 2. Endringsforslaget falt med 2 mot 7 stemmer. Det ble deretter votert over innstillingens pkt. 2 med Ap s tilleggsforslag til nytt pkt. g). Endringsforslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Pkt. 3 med Ap/Sp s endringer Ved votering ble pkt. 3 med de endringer som framgår av forslaget fra Ap/Sp, vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Pkt. 4 Ved votering ble innstillingens pkt. 4 enstemmig vedtatt. Pkt. 5 Ved votering ble innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt. Pkt. 6 med Ap/Sp s endringer Ved votering ble innstillingens pkt. 6 med de endringer som framgår av forslaget fra Ap/Sp, enstemmig vedtatt. Pkt. 7 Ved votering ble innstilingens pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 Ved votering ble innstilingens pkt. 8 enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden til a) Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b) Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c) Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr pr. boenhet. d) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. e) Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. f) Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens 7. g) I henhold til eiendomsskattetakstloven 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov. 3. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for med de endringer som framgår av Ap og Sp s forslag vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 22

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Handlingsprogram/økonomiplan 2011-2014 og årsbudsjett 2011 LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - Rådhuset 23.11.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 9/10 Sak 10/10 Samhandlingsreformen - Igangsetting

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Etter kommunestyrets vedtak 15.12.2014 Side 2 Grimstad kommune budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 - etter kommunestyrets vedtak av 15.12.2014 Kommunestyrets

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu kommune - kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2012 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Formannskapets innstilling Utlagt til ettersyn 26.11.14 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 1 Budsjettforslag 2015 økonomiplan 2015-2018 2 Innstilling i Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland

MØTEINNKALLING. Kl 1710 Orientering fra Ungt Entreprenørskap Akershus v/daglig leder Petter Skotland Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014)

BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018. (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) 2015 BUDSJETT ØKONOMIPLAN 2015-2018 (vedtatt av bystyret 18. des. 2014) FORORD Utover bystyrets konkrete vedtak ved behandlingen av økonomiplanen, er også andre vedtatte saker med budsjettmessige konsekvenser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2013 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Lier kommune Politisk sekretariat

Lier kommune Politisk sekretariat Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Kommunestyret Tirsdag 15.06.2010 Kl 18:00 på Haugestad Gruppemøter fra kl 16:30. Bespisning kl 17:30. Vennligst gi beskjed dersom du ikke skal spise.

Detaljer

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel

SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT. og HANDLINGSPROGRAM. Grunnlag til politisk behandling Kommentardel SKEDSMO KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 og HANDLINGSPROGRAM 2015-2018 Grunnlag til politisk behandling Kommentardel I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side SAKSFREMLEGG - INNSTILLING... 1 RÅDMANNENS FELLESKOMMENTAR..

Detaljer