Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte /12 12/ Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Habilitetsspørsmål meldes til ordfører i forkant av møtet. Tem/orienteringer Utdeling av byggeskikkprisen v/ ordfører Knut Lehre Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa v/ prosjektleder Ellen Sagengen SAKSLISTE Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte /12 12/ Referatsaker til kommunestyremøtet /12 12/ Betalingsregulativ i helse og omsorg /12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp 130/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon 131/12 12/ Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing 132/12 12/ Nye satser for kostpenger i barnehagene 133/12 12/ Budsjett 2013 Betalingsregulativ kultur 134/12 12/ Budsjett og økonomiplan /12 12/ Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune 136/12 11/ Forlengelse av Småsamfunnsprosjektet i Bjoneroa 137/12 11/ Kommunale boliger /12 12/ Ad vedtak i KST sak 117/12 revidering og vedtak av kvalitetsplan for grunnskolen i Gran 1

2 139/12 12/ Brandbu ungdomsskole rehabilitering/nybygg 140/12 12/ Brandbutunet Vedtak om vegnavn 141/12 11/ Temaplan for turveger og trafikksikkerhet Rullering av tiltakslista 142/12 12/ /12 12/ /12 12/ /12 12/ Oppjustering av prioritert handlingsplan i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Frilufts og utfartsområder Prinsipper for parkeringsavgifter og bompenger og tilskuddsordning for vedlikehold/drift av private veger Spillemidler 2013 Anlegg for idrett og fysisk aktivitet Prioritering av søknader Avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole 146/12 12/ Stortingsvalget og sametingsvalget 2013 antall valgdager 147/12 11/ Uttalelse til høring av dokumentene "Vesentlige vannforvaltningsspørsmål" for vannregionene Vest Viken og Glomma Ordfører og rådmannssekretariatet, Jaren, 6. desember 2012 for ordfører Eli Stigen Ordfører og rådmannssekretariatet 2

3 127/12 Referatsaker til kommunestyremøtet Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 033 Saksbehandler Eli Stigen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering. Saksdokumenter Samarbeidsrådet i Osloregionen: Protokoll fra rådsmøte Innlandet Revisjon IKS: Innkalling til representantskapsmøte Eldrerådet: Protokoll fra møte Eldrerådet: Innkalling til møte Eldrerådet: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Råd for funksjonshemmede: Innkalling til møte Råd for funksjonshemmede: Protokoll fra møte Ungdomsrådet: Innkalling til møte Ungdomsrådet: Protokoll fra møte Kontrollutvalget: Innkalling til møte Vedlagt Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Vedlegg til sak Protokoll Osloregionen Tillegg saks dokumenter.pdf Tillegg saks dokumenter.pdf Innkalling Eldre pdf 3

4 Innkalling RFF pdf Innkalling til møte i Gran ungdomsråd 15 Protokoll%20ER% pdf Protokoll%20ER% pdf Protokoll%20RFF% pdf Protokoll%20Rff% pdf Referat fra møte i Gran ungdomsråd 15 Sakspapirer kontrollutvalget i Gran 4

5 128/12 Betalingsregulativ i helse og omsorg 2013 Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 151 Saksbehandler Gitte Christine Korvann Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 37/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for område 3. Helse og omsorg som foreslått i saksfremlegget. Dersom staten øker sine minstebeløpssatser for 2013 blir minstebeløpet regulert tilsvarende. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for område 3. Helse og omsorg som foreslått i saksfremlegget. Dersom staten øker sine minstebeløpssatser for 2013 blir minstebeløpet regulert tilsvarende. Saksdokumenter Vedlagt Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigningen kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. Vurdering: Ved en gjennomgang med de andre Hadelandskommunene ligger Gran kommune en del lavere på egenandelene enn de andre. Noen satser er regulert av staten og kan derfor ikke økes direkte av Gran kommune. Dette gjelder hjemmehjelpssatser med inntekt/pensjon under 2G (grunnbeløpet i folketrygden), korttidsopphold 5

6 per døgn i institusjon og dag og nattopphold i institusjon. Vederlagsberegning er også fastsatt av staten og prosentsatsen kan ikke økes. I tillegg kan ikke kommunen ta mer i egenandel enn de faktiske kostnader. Dette er det tatt høyde for i forslaget. For oktober 2012 er det totalt 166 brukere som får regning for hjemmetjenester. Av disse er det: 110 brukere som betaler kun minstesats på 170, 15 brukere betaler 199, pr.mnd 9 brukere betaler 299, pr.mnd. 11 brukere betaler 398, pr.mnd. 2 brukere betaler 440, pr.mnd. 5 brukere betaler 498, pr.mnd. 8 brukere betaler 796, pr.mnd. 3 brukere betaler 836, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1224, pr.mnd. Det gir i dag en inntekt på kr , pr.mnd. I både Jevnaker og Lunner har de i 2012 lagt en flat sats for de som ligger over minstesatsen på kr.170,. I Jevnaker er den på kr. 271, pr. time og i Lunner er den på kr. 257,. I tabellen under har Gran kommune tidligere differensiert både timepris og makspris pr. måned. Dersom Gran kommune gjør det samme og ikke differensierer timepris men kun antall timer pr. måned vil en økning av hjemmehjelpssatser med en snittpris på kr. 260, innebære: 110 brukere betaler kun minstesats på 170, som ikke medfører endring. 15 brukere betaler 260, pr.mnd. 9 brukere betaler 390, pr.mnd. 11 brukere betaler 520, pr.mnd. 2 brukere betaler 652, pr. mnd. 5 brukere betaler 652, pr.mnd. 8 brukere betaler 1040, pr.mnd. 5 brukere betaler 1560, pr.mnd. 2 brukere som betaler 1560, pr.mnd. Det vil gi en inntekt på kr , pr.mnd. Det er selvfølgelig mulig at enkelte dermed ikke vil motta tilbud om hjemmehjelp. Til orientering har de fleste som mottar hjemmehjelp fra 2 4 timer hjemmehjelp pr. mnd. (det betales også for halvtimer) og de fleste brukerne ligger i kategorien med inntekt under 4 G. 110 av totalt 166 brukere ligger uansett på minstesatsen, uansett timetall. Dagsenteropphold Dagsenteroppholdet inkluderer frokost, kaffeservering og middag. I Jevnaker koster dagsenteroppholdet kr. 117,. Det økes derfor til kr.100, Trygghetsalarm For 2012 har betalingen for leie av trygghetsalarmer vært kr. 1738, pr.år. Det tilsvarer ca. 145, pr/mnd. I Jevnaker var leie pr. mnd. kr. 258, og i Lunner kr. 200,. Månedlig leie for trygghetsalarm økes dermed til kr. 200, pr. mnd. som gir en årlig avgift på kr. 2400,. 6

7 Det er i dag 330 brukere som har trygghetsalarm hvor det inntektsføres ca kr , Ved en økning vil det tilsvare en leieinntekt på ca. kr , (Kan variere noe da det faktureres hver måned og alle brukere betaler ikke for fullt år.) Matombringelse Betaling for matombringing middag og dessert, eller suppe og middag betales det i dag kr. 59, for. I Nittedal kjøpes det inn Fjordland for egen regning som hjemmetjenesten varmer opp. Prisen ligger i Gran kommune mellom Lunner og Jevnaker, men for 2 retter økes det til kr.65, for Det er likevel rimelig i forhold til å kjøpe det i butikk. Forslag til nye satser for 2013: 3.2 Helsetjenesten Pris 2013 Pris 2012 Utenlandsvaksine u/mva u/mva Per konsultasjon (i tillegg betaling for vaksinen) 260,00 252,00 Utleie av melkepumper gratis Kjøp av engangssett til melkepumpe 260,00 252, Pleie og omsorg Hjemmehjelpstjenester per måned Under 2 G (fastsatt av staten) 170,00 170,00 2G-3G (Timepris) 260,00 199,00 2G-3G (Maks pris på 4 timer) 1040,00 796,00 3G-4G (Timepris) 260,00 204,00 3G-4G (Maks pris på 6 timer) 1560, ,00 4G-5G (Timepris) 260,00 209,00 4G-5G (Maks pris på 8 timer) 2080, ,00 5G og over (Timepris) 260,00 227,00 5G og over (Maks pris på 10 timer) 2600, ,00 Korttidsopphold ved institusjon Korttidsopphold per døgn (fastsatt av staten) 133,00 133,00 Dag- og nattopphold (fastsatt av staten) 70,00 70,00 Langtidsopphold ved alders- og sykehjem 75% av grunnbeløpet i folketrygden 85% av all annen inntekt (trygd, renter, avkastninger og lignende) Dagsenteropphold Dagsenteropphold (inkludert frokost og middag) 100,00 74,00 Trygghetsalarm Leie per år 2400, ,00 Matombringelse Per porsjon 65,00 59,00 7

8 129/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for vann og avløp Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 38/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Betalingsregulativ for vann og avløp for Gran kommune i år 2013, fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for vann og avløp for Gran kommune i år 2013, fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. 2. Kommunale vann og avløpstjenester forutsettes å være 100 % selvfinansiert ved fastsettelse av gebyrer etter pkt. 1. Årlige variasjoner i utgifts og inntektsnivå ivaretas ved bruk av bundne driftsfond. Saksdokumenter Gebyr for vann og avløp i Gran kommune 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyrer knyttet til vann med ca. 5 %, mens det foreslås ingen økning av gebyrer knyttet til avløp. Tilkoplingsgebyrer for 2013 foreslås endret tilsvarende. 8

9 Gebyrene for behandling av søknader om sentral eller lokal godkjenning av foretak etter Plan og bygningsloven knyttet til vann og avløpsanlegg, foreslås kun økt med ca. 0,5 % Øvrige saksbehandlingsgebyrer foreslås kun justert for prisstigningen. Vurdering: Vann og avløpsdriften er 100 % selvfinansierende og er avhengig av inntekter som er i tråd med de faktiske utgifter innenfor sektoren. Eventuelle overskudd må avsettes på bundne fond og kan senere benyttes til driftsformål innen sektoren. Underskudd dekkes på samme måte. Gran kommune har store investeringsbehov i tiden framover knyttet til EU's vanndirektiv. Beregninger viser at for å klare disse investeringene knyttet til vannledninger, er man nødt til å øke gebyrene for vann mer enn prisstigningen. Gebyrene på avløpssiden ligger pr. i dag høyere og gir rom for nye investeringer. Det foreslås derfor ingen endring av disse. Gebyrendringene er i tråd med det som det er lagt opp til i vedtatt kommunedelplan for Vann og avløp. Samlet sett vil det for de eiendommer som har både vann og avløp, bli en prisøkning som er mindre enn den forventede lønns og prisstigningen. For en standard bolig på 120 m2 (KOSTRA) med offentlig vann og avløp, vil økningen bli ca. 1,7 %. Årsaken til nivået på endringen av gebyrene for godkjenning av foretak er at de tilpasses tilsvarende gebyrer som benyttes i byggesaksbehandlingen. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag til gebyrregulativ for vann og avløp, vedtas. Vedlegg til sak Gebyr vann og avløp 2013.pdf 9

10 130/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for renovasjon Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Trygve Rognstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 39/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Renovasjonsgebyr for avfallstømming i Gran kommune for år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte betalingsregulativ. Saksdokumenter Gebyr for vann, avløp og renovasjon 2013 Vedlagt Ja Saksopplysninger: Styret i Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA) vedtar årlig forslag til renovasjonsgebyr. Årets forslag til gebyrer innebærer ingen økning. Vurdering: Gebyrnivået for 2012 foreslås videreført uten endringer for Betalingsregulativ for avfallstømming i Gran kommune for 2013 anbefales vedtatt. 10

11 Vedlegg til sak Gebyr vann avløp og renovasjon 2013.pdf 11

12 131/12 Budsjett 2013 Gebyrregulativ for feiing Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Sturla Bråten Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 40/12 Møtebehandling Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Betalingsregulativ for feiertjenesten for Gran kommune i år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksfremlegg Rådmannens innstilling: 1. Betalingsregulativ for feiertjenesten for Gran kommune i år 2013 fastsettes slik det fremgår av vedlagte forslag. Saksdokumenter Gebyrregulativ for feiertjenesten 2013 Utregning nytt feiergebyr 2013 Vedlagt Ja Ja Saksopplysninger: Forslag til nye gebyrsatser innebærer en økning av gebyr knyttet til gjennomføring av feiing og boligtilsyn med 23%. Det vises til kommunestyrevedtak 11/ hvor det ble vedtatt en økt husleiekostnad for feiertjenesten i nytt nødetatsbygg pålydende I tillegg legges en generell lønns og prisvekst til grunn for økningen. Regnskapet for 2011 viste at feiertjenesten har en selvkost dekning på 87%. Vurdering: 12

13 Feiertjenesten skal som utgangspunkt være en selvfinansierende tjeneste basert på inntekter i form av feie og tilsynsgebyret. Gebyret dekker feiing av skorstein hvert 2. år og boligtilsyn hvert 4. år. I 2011 tilsvarte den totale inntekten en selvkost dekning på 87%. I løpet av 2013 vil feiertjenesten flytte inn i nytt nødetatsbygg på Gran, som vedtatt i tidligere kommunestyre vedtak vil husleiekostnadene øke med I vedlagte beregninger er det tatt utgangspunkt i dagens inntekt på feie og tilsynsgebyr og lagt til økte husleiekostnader og en generell lønn og prisvekst pålydende 3,3%. Ved å følge dagens prissetting av feiertjenesten med en selvkostdekning på ca. 90% vil neste års gebyr ligge på 293, eks. mva. Ved 100% dekning vil gebyret ligge i størrelsesorden 350, eks. mva. Rådmannen vil ut fra ovenstående anbefale at forelagte forslag pålydende kroner 293, til gebyrregulativ for feiertjenesten vedtas. Vedlegg til sak Gebyrregulativ feietjenesten 2013.pd Utregning nytt feiegebyr 2013.pdf 13

14 132/12 Nye satser for kostpenger i barnehagene Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Mona Mikalsen Saksgang Møtedato Saknr Kommunestyret /12 Formannskapet /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 49/12 Møtebehandling Disse hadde ordet i saken: Anne Marte Skari (Sp) Rune Meier (H) Ordfører Knut Lehre Anne Solstad (Gbl) Rådmann Arne Skogsbakken Varaordfører Anne Marte Skari (Sp) Bjørg Kværn (Ap) Votering Ved votering ble innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak Nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra vedtas: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra vedtas: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : 14

15 Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Saksdokumenter Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Merknader til forskrift om foreldrebetaling i barnehager Vedlagt Nei Nei Saksopplysninger: Satsene for kostpenger i de kommunale barnehagene i Gran har vært endret med prisveksten siden innføringen av nye satser for matpenger i Sosial og helsedirektoratet ga ut: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen i De viktigste momentene her er at det skal legges til rette for variert og sunn kost i barnehagene. Det bør maksimum være tre timer mellom hvert måltid, og det bør varieres mellom varm og kald mat. Barnehagene ønsker å bruke flere økologisk produkter i det daglige kostholdet til barna. I tillegg er det ønske om å servere flere måltider med varm mat, noe som vil kreve noen timer personalressurs pr. uke. Erfaringene viser at dagens prisnivå ikke dekker kostandene til dette for den enkelte barnehage. I departementets merknader til forskriftens 1 (Foreldrebetaling), slås følgende fast: «Bestemmelsen fastsetter at betaling for kost kan komme i tillegg. Dette medfører at barnehageeier som har en foreldrebetaling lik maksimalprisen, i tillegg kan kreve betaling for måltider servert i barnehagen. Eventuelle kostpenger skal i så fall dekke barnehagens faktiske utgifter til måltidene (selvkost). Dersom barnehagen har ansatt en kjøkkenassistent, kan utgiftene til lønn til denne assistenten tas med i beregningen av barnehagens faktiske utgifter til måltidene. Kostpengeberegningen kan kun relatere seg til kjøkkenassistentens arbeid med måltidene i barnehagen. Betaling for mat skal ikke være på et slikt nivå at barnehageeier tjener på dette.» Dagens satser: Satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager kun justert for prisvekst 2013: Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Vurdering: Det stilles større ernæringsmessige krav til matserveringen i barnehagene nå enn tidligere. Det påpekes viktigheten av hyppigere måltider, og barnehagens funksjon som formidler at sunne matvaner. Kostnadene knyttet til matserveringen skal dekkes av matpengene som foresatte betaler, og erfaringen så langt er at barnehagene har et merforbruket på dette området. Det er også ønskelig å bruke flere økologiske produkter og lokale matvarer i matserveringen. Dette vil også øke kostnadene noe. I samfunnsplanen for Gran kommune er det satt mål mht til bruk av økologiske produkter i matserveringen for både barnehage og skole. Det å servere varm mat til et stort antall barn, krever personalressurser med hensyn til matlaging. I følge forskriften kan denne utgiften tas med i selvkostberegningen i forhold til kostpenger. I tillegg krever innkjøpsfunksjonen en tidsressurs. Det er prøvd ut ulike ordninger mht til innkjøpsfunksjonen 15

16 uten kommunen har fått til noen permanent løsning. Derfor blir det i hovedsak styrer og personalet for øvrig som tar seg av dette arbeidet også. Dette er kostnader som bør dekkes av kostpengene, slik kommune praktiserer dette i dag blir utgiftene dekket av ordinær drift. For å unngå for store endringer i kostpengene innen et barnehageår, foreslås en opptrapping av satsene i to trinn. Økningen fra august 2013 vil gi barnehagene et lite dekningsbidrag mht personalressurs til matlaging. Satsene for kostpenger i kommunale barnehager i Gran er fortsatt lave sammenlignet med både en del private barnehager og andre kommuner. Rådmannen anbefaler kommunestyret å vedta nye satser for kostpenger med en økning i to trinn som vist under. Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats: Forslag til nye satser for kostpenger pr. mnd. i kommunale barnehager fra : Oppholdstid: 5 d/u 4 d/u 3 d/u 2 d/u Sats:

17 133/12 Budsjett 2013 Betalingsregulativ kultur Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 231 Saksbehandler Else Hagen Lyngstad Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 48/12 Møtebehandling Saken ble tatt opp til behandling etter behandling av sak 49/12. Møtet fikk utlevert liste med leiesatser pr time for leie av idrettsfasilitetene. Disse hadde ordet i saken: Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) Anne Solstad (Gbl) Else Hagen Lyngstad Votering Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for området 5 Kultur jfr. vedlagte prisliste (endringer merket med gult). Saksfremlegg Rådmannens innstilling: Gran kommune vedtar endringer i betalingsregulativet for området 5 Kultur jfr. vedlagte prisliste (endringer merket med gult). Saksdokumenter Justert prisliste for området 5 Kultur Vedlagt Ja Saksopplysninger: I forbindelse med budsjett/økonomiplan justeres betalingsregulativet automatisk hvert år for prisstigningen kombinert med standard avrunding. Betalingsregulativ som avviker fra denne justeringen må behandles i egen sak. 17

18 Vurdering: De viktigste endringene i prislista er følgende: Kap. 5.1 Kulturskolen Fra høsten 2012 er det innført søskenmoderasjon på 50 % gjeldende fra 2. søsken, jfr. kommunestyrevedtak i Moderasjonen gjelder kun for ett undervisningstilbud. Dvs. har en familie med flere søsken flere undervisningstilbud på ett barn, får man kun søskenmoderasjon for første undervisningstilbud. Kap. 5.2 Bibliotek Satsene for purregebyr ved for sen innlevering av bøker/medier ved Gran bibliotek ble vedtatt i Gebyret ble da økt med mer enn den generelle prisjusteringen og avrundet, bl.a. da det var forutsatt at prisene skulle holdes på dette nivået i noen år. Det foreslås derfor at purregebyret holdes på samme nivå også for I tillegg gjøres det en del presiseringer i prislista, bl.a. gjelder dette erstatningsbeløpene ved tap av bøker/medier og tap av lånekort. Her var det ikke vedtatt faste beløp tidligere, noe det nå foreslås at blir gjort. Tabellen viser priser for 2012 og foreslåtte priser for 2013: 5.2 Bibliotek Mva Pris 2012 Pris 2013 Purregebyr ved for sen innlevering: 1. purring Nei 25,00 25,00 2. purring Nei 45,00 45,00 Erstatning ved tap av bøker/medier: Bøker voksne Nei Etter vurdering 400,00 Bøker barn Nei «200,00 Lydbøker voksen Nei «400,00 Lydbøker barn Nei «200,00 DVD Nei «200,00 Musikk CD Nei «150,00 Språkkurs (1 cd m/hefte) Nei «400,00 Språkkurs (4 cd m/hefte) Nei «1500,00 Tegneserier Nei «100,00 PC spill Nei «200,00 Tv Spill Nei «400,00 Tidsskrifter Nei «100,00 Antikvariske bøker Nei «Pris/vurdering Betalingsgebyr ved utsendelse av erstatningskrav Nei 100,00 100,00 Lånekort Nytt lånekort Nei Gratis Gratis Tapt lånekort Nei 0 20, Kultur og fritidstilbud Utleie «Huset» klubblokalet, kinosal og møterom: Det foreslås å harmonisere utleieprisene for de ulike kommunale «kulturarenaene». Dette gjelder bl.a. for «jazzlokalene» og kinosalen i Huset i Brandbu og det foreslås derfor at disse i størst mulig grad fastsettes til samme nivå som for Granvang. Spesielt gjelder dette for utleie til lag/foreninger i Gran kommune. Denne endringen vil for noen av gebyrsatsene medføre en reduksjon, et evt. inntektstap dekkes innenfor egen ramme. I tillegg legges det inn priser for utleie av møterom m/av utstyr på Huset (nytt fra 2013). Tabellen viser priser for 2012 og foreslåtte priser for 2013: 5.3 Kultur og fritidstilbud Mva Pris 2012 Pris 2013 Utleie av «Huset» (klubblokalet) Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 457,00 343,00 18

19 Enkeltarrangement kommersielle leietakere Nei 2402, ,00 Faste aktiviteter ukedager halvår Nei 3546, ,00 Faste aktiviteter ukedager år Nei 7091, ,00 Utleie Brandbu kino Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 720,00 343,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 1189,00 572,00 Helg og helligdager dagtid Nei 949,00 458,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 1428,00 687,00 Lag og foreninger utenfor Gran kommune Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 973, ,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 1429, ,00 Helg og helligdager dagtid Nei 1429, ,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 1773, ,00 Arrangører utenom det frivillige organisasjonsliv Ukedager (mandag fredag) dagtid Nei 1429, ,00 Ukedager (mandag fredag) kveldstid Nei 2573, ,00 Helg og helligdager dagtid Nei 1773, ,00 Helg og helligdager kveldstid Nei 3202, ,00 Møterom Huset m/av utstyr Enkeltarrangement: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 250,00 Private/kommersielle aktører Nei 500,00 Faste aktiviteter ukedager halvår: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei 3000,00 Private/kommersielle aktører Nei 6000,00 Brandbu kino: For billettprisene og gebyret ved leie av utstyr (popcornmaskin) ved Brandbu kino, foreslås det at disse holdes på 2012 nivå se vedlagte prisliste. Prisene her ble justert i forbindelse med digitaliseringen. Det foreslås imidlertid at prisen for «Lukkede forestillinger for lag/foreninger per forestilling» endres til «Pris etter avtale». Dette fordi det er store forskjeller på tilgang og pris på filmer som benyttes i en slik lukket forestilling. Hadeland Kultursal: Vedtatte leiepriser for Hadeland Kultursal vil også bli integrert i den samlede kommunale prislista. Kap. 5.5 Kulturminner og kulturmiljøer Tidligere har ikke utleie av Kommunehuset på Granavollen vært lagt inn i kommunens prisliste. Det er imidlertid en del utleie av møtelokalene i huset og det foreslås derfor at dette legges inn fra 2013, jfr. tabellen. 5.3 Kulturminner og kulturmiljøer Mva Pris 2012 Pris 2013 Kommunehuset på Granavollen Enkeltarrangement: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei Etter avtale 250,00 Private/kommersielle aktører Nei Etter avtale 1000,00 Faste aktiviteter ukedager halvår: Lag og foreninger registrert i Gran kommune/kommunale leietakere Nei Etter avtale Etter avtale Private/kommersielle aktører Nei Etter avtale Etter avtale 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Folkebad: Dagens billettpriser for folkebadordningen ble vedtatt i Prisene ble den gang økt med mer enn den generelle prisjusteringen, dette ble gjort både for å lette vekslepengebehovet og med tanke på 19

20 at prisene kunne holdes uendret i noen år. Det foreslås derfor at billettprisene for Folkebadordningen holdes på samme nivå også for 2013, dvs.: Billettpris voksne kr 35,00 Billettpris barn kr 15,00 Gran Idrettshall: For utleie av Gran idrettshall til kommersiell virksomhet (utstillinger/messer/salg) foreslås det en endring av gebyret fra 686, pr. time til «etter avtale». Bakgrunnen for dette er de erfaringene en har ved slik utleie, bl.a. hvilke kostnader som må dekkes inn. Idrettsfasiliteter, Hadeland videregående skole: Under forutsetning av at framlagte avtale mellom Gran kommune og Oppland fylkeskommune om forvaltning, drift og vedlikehold av idrettshaller/idrettsfasiliteter i tilknytning til Hadeland videregående skole vedtas, foreslås følgende leiesatser for henholdsvis idrettshall, turnhall, styrketreningsrom og aerobic rom. 5.6 Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv Mva Pris 2012 Pris 2013 HVGS idrettshall leie pr. time Treningsleie lag/foreninger Gran kommune Nei 149,00 Treningsleie lag/foreninger andre kommuner Nei 414,00 Skoler og institusjoner Nei 414,00 Stevner og liknende arrangement Nei 355,00 HVGS turnhall Treningsleie alle Nei Etter avtale HVGS styrketreningsrom Treningsleie alle Nei Etter avtale HVGS aerobic rom Treningsleie alle Nei Etter avtale Bakgrunnen for at det ikke nå settes opp forslag til konkrete priser på turnhall, styrketreningsrom og aerobic rom er at det vil være nødvendig å se nærmere på utleien av disse. Dette gjelder både i forhold til hvem som kan leie, hvilke regler som skal finnes for objektene osv. Her henvises spesielt til påkrevd utleie og ordensregler som skal utarbeides av Gran kommune og godkjennes av Oppland fylkeskommune, jfr. avtalen. Vedlegg til sak Justert prisliste Kultur.pdf 20

21 134/12 Budsjett og økonomiplan Arkivsak dok. 12/ Arkivkode. 150 Saksbehandler Morten Gausen Saksgang Møtedato Saknr Formannskapet /12 Kommunestyret /12 Formannskapet har behandlet saken i møte sak 36/12 Møtebehandling Økonomisjef Morten Gausen innledet med en orientering om endringer i ordførers budsjettforslag. Disse hadde ordet i saken: Morten Gausen Ordfører Knut Lehre Rune Meier (H) Anne Hagen Grimsrud (H) Gitte Korvann Anne Solstad (GBL) Pål Eriksen (Ap) Bjørn A. Hvaleby (Sp) Anne Marte Skari (Sp) Ordfører Knut Lehre la fram endringsforslag til nytt budsjett på vegne av Ap og Sp. Endringsforslaget ble utlevert i møtet. Ordfører Knut Lehre fremmet følgende endringsforslag til innstilingen som nytt pkt. 2 g): «I henhold til eiendomsskattetakstloven 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov.». Anne Solstad (GBL) la fram GBL s budsjettforslag. Budsjettforslaget ble utlevert i møtet. Rune Meier (H) la fram H s budsjettforslag. Budsjettforslaget ble i møtet sendt pr. epost til formannskapets medlemmer. Rune Meier la fram følgende endringsforslag til innstillingen: «Pkt. 2 strykes.» Kort pause kl Votering over de forskjellige budsjettforslagene GBL s budsjettforslag falt med 1 mot 8 stemmer. H s budsjettforslag falt med 2 mot 7 stemmer. Ap og Sp budsjettforslag vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Punktvis votering over innstillingen Pkt. 1. Ved votering ble innstillingens pkt. 1 enstemmig vedtatt. 21

22 Pkt. 2 Det ble først votert over H s endringsforslag om fjerning av pkt. 2. Endringsforslaget falt med 2 mot 7 stemmer. Det ble deretter votert over innstillingens pkt. 2 med Ap s tilleggsforslag til nytt pkt. g). Endringsforslaget ble vedtatt med 7 mot 2 stemmer. Pkt. 3 med Ap/Sp s endringer Ved votering ble pkt. 3 med de endringer som framgår av forslaget fra Ap/Sp, vedtatt med 6 mot 3 stemmer. Pkt. 4 Ved votering ble innstillingens pkt. 4 enstemmig vedtatt. Pkt. 5 Ved votering ble innstillingens pkt. 5 enstemmig vedtatt. Pkt. 6 med Ap/Sp s endringer Ved votering ble innstillingens pkt. 6 med de endringer som framgår av forslaget fra Ap/Sp, enstemmig vedtatt. Pkt. 7 Ved votering ble innstilingens pkt. 7 enstemmig vedtatt. Pkt. 8 Ved votering ble innstilingens pkt. 8 enstemmig vedtatt. Vedtak 1. Skattøret fastsettes i samsvar med maksimalsatsene for det kommunale skattøret. 2. I medhold av Lov om eigedomsskatt til kommunane 2 og 3 skrives det ut eiendomsskatt for perioden til a) Eiendomsskatten skrives ut på faste eiendommer i hele kommunen, i samsvar med Eiendomsskattelovens 3, og på verk og bruk. b) Eiendomsskattesatsen fastsettes til 0,2 %. c) Bunnfradraget for selvstendige boenheter, jvf. pkt. 3 i kommunestyrevedtak i sak 25/07, fastsettes til kr pr. boenhet. d) Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter og revidert analyse vedtatt 22. mai 2007 sak 0005/07 i Sakkyndig nemnd eiendomsskatt. e) Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 terminer. f) Eiendommer eller deler av eiendommer der det drives ikke kommersiell virksomhet som arbeider innen områdene livssyn, helse, idrett og kultur fritas for eiendomsskatt, jfr. lovens 7. g) I henhold til eiendomsskattetakstloven 7b fritas automatisk fredede bygg og bygg som er fredet etter lov. 3. Gran kommunes budsjett og økonomiplan for med de endringer som framgår av Ap og Sp s forslag vedtas i samsvar med fremlagte dokument. 22

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen

Terje Asprusten (Ap), Wenche Strand (Ap) Ordfører og rådmannssekretariatet v/ Eli Stigen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.05.2012 kl 900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten (Ap),

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.11.2011 kl 900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Gunnar Schulz (Frp) Anne Hagen Grimsrud

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2008 2019 Rullering/oppjustering av handlingsplan MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.12.2011 kl 900 1110 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Rådmann Arne Skogsbakken, økonomisjef

Detaljer

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00

5.2 Bibliotek. fra 450,00-734,00 103,30 % Pris 2013 Pris 2013 Pris 2012 Pris 2012 5.1 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder kun et undervisningstilbud

Detaljer

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs

fra 487,00 795,00 Kulturverksteder, per kurs 5.0 Kulturkontoret 102,50 % Pris 2017 Pris 2017 Pris 2016 Pris 2016 5100 Kulturskolen m/mva u/mva m/mva u/mva Søskenmod.fra 2. barn er 50 % av elevavgift for individuell eller gruppeundervisning. Gjelder

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 03.05.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 15.03. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 26.04.2012 kl 0900 1230 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Dæhlen (V)

Detaljer

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Terje Asprusten (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.11.2012 kl 0900 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12.

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen 08.02.12. Godkjenning av møtebok fra møtet 01.12. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 1500 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Bjørg Kværn (Ap)

Detaljer

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Ole Jacob Rognstad (Ap) fra kl Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.09.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Jacob Rognstad (Ap)

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten

Gunnar Schulz (Frp) deltok ved behandling av sak 41/13. Anne Margrethe Knarud (Sp) Rådmann Arne Skogsbakken, kommunalsjef Gaute Øvrebotten MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.08.2013 kl 0900 1425 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Gunnar Schulz (Frp)

Detaljer

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap)

Roger Nyhus (GBL), Roald Braathen (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.09.2011 kl 900 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte. Protokollfører: Roger Nyhus

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.11.2013 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.10.2010 Tid: 09.00 14.30 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp)

Tine Øverlier (Ap), Anne Margrethe Knarud (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl 0900 1415 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører:, Anne Margrethe

Detaljer

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf

Eventuelt forfall skal meldes via epost eller tlf MØTEINNKALLING Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00-20:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal meldes via epost thomas.petersen@gran.kommune.no eller tlf. 91853704

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 28.01.2010 Tid: 10.15 11.30 Forfall: Varamedlemmer: Pål H Eriksen (Ap) Roald Braathen (Ap) Fra administrasjonen møtte: Leder tekniske tjenester Erik Trehjørningen

Detaljer

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13

Anne Margrethe Knarud (Sp) Øyvind Kvernvold Myhre (Gbl) sak 48/13 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 10.10.2013 kl 0925 1445 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Anne Margrethe

Detaljer

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet)

Else Randi Kolby (Fagforbundet), Solveig Hallum (Fagforbundet, vara for Elisabeth Ulnes), Jorja Eriksen (Utdanningsforbundendet) MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 27.08.2013 kl 0830 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall Tillitsvalgte Fra administrasjonen: Protokollfører:

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 11.10.2012 kl 1700 2140 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Einar Ellefsrud (Frp), Atle Liaklev (Gbl) Jenni Jenserud

Detaljer

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp)

Magne Stenberg (Frp), Bjørn A Hvaleby (Sp) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 29.09.2011 kl 900 1210 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Magne Stenberg

Detaljer

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann

Seksjonsleder fysio/ergo Kjersti H Tysland. Grunnskoleleder Henning Antonsen Virksomhetsleder pleie og omsorg Gitte Korvann MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 12.03.2012 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 12/00120 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Seksjonsleder

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 11.03.2010 Tid: 09.00 13.10 Forfall: Ingen Varaordfører Rune Meier (H) fratrådte møtet kl 11.00 Varamedlemmer: Fra administrasjonen møtte: Assisterende rådmann

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10

PROTOKOLL. Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 12.10 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Ingen Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef Gaute Øvrebotten Kommunalsjef

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner

Godkjenning av møtebok fra møtene 01.11.12 og 22.11.12. Gebyrregulativ for bygge. måling og delesaker. Gebyrregulativ for private reguleringsplaner MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.11.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost knut.lehre@gran.kommune.no eller

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning

Godkjenning av møtebok fra møtet Kommuneplanens samfunnsdel framdriftsplan og opplegg for medvirkning MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 06.02.2014 kl 0900 1255 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 14/00012 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen, kommunalsjef

Detaljer

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp)

Terje Engensbakken (GBL), Peter Oskar Saugstad (Ap), Grete Johnsrud (Sp), Gunnar Schulz (Frp), Leif Braaum (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 10.03.2011 kl. 1700 2235 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen møtte: Protokollfører: Terje Engensbakken (GBL), Peter

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.10.2013 kl 0900 1045 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Asprusten

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet

Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen Godkjenning av møtebok fra møtet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 30.08.2012 kl 0900 1130 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ingen Ingen Rådmann

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen

Regionkoordinator Edvin Straume. Tilstedeværende medlemmer og møtende varamedlemmer bes å komme med eventuelle merknader innen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 24.03.2011 kl 0900 til 1210 Sted: Møterom Granavollen Møtende varamedlemmer: Forfall: Roger Nyhus (GBL) Kristin Madsen (GBL) Anne Marte Skari (Sp) forlot møtet kl 1120,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede SAKSLISTE. Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 06.05.2013 kl. 12:00 Sted: Gran rådhus, møterom Brandbukampen Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50

PROTOKOLL. Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 23.09.2010 Tid: 09.00 11.50 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Ole Strøm (GBL) Fra administrasjonen møtte: Rådmann Arne Skogsbakken Kommunalsjef

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Møtedato: Tid: PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 31.01.2008 Tid: 09.00 15.00 Forfall: Jorid Synnøve Hansen (GBL) Knut M Lehre (Krf) Varamedlemmer: Roger Nyhus (GBL) Fra administrasjonen møtte: Ass. rådmann Berit

Detaljer

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl)

Einar Ellefsrud (Frp), Rune Meier (H), Terje Aschim (Gbl) Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 25.04.2012 kl 0900 1335 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Einar Ellefsrud

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram Saksprotokoll Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021 Arkivsak-dok. 17/03688 Saksbehandler Anne Lise Langård Behandlet av Møtedato Saknr 1 Eldrerådet 27.11.2017 20/17 2 Rådet

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20

PROTOKOLL. Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2007 Tid: 09.00 13.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Roger Nyhus (GBL) Som følge av vedtak om inhabilitet for Jan Helge Ekeren (GBL) i sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0005/07 * GRAN KOMMUNES BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2008-2011 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet - Budsjettmøte Gran rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 28.11.2007 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager

TILLEGGSSAKSLISTE. Ny finansieringsordning tilskudd til ikke kommunale barnehager TILLEGGSSAKSLISTE Kommunestyret Dato: 17.02.2011 kl. 17:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00579 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE 16/11 11/00879 1 17/11 11/00913 1 Ny finansieringsordning

Detaljer

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen

Tema/orienteringer Idrettsrådet drøfting v/ Dag Nicolaisen Budsjettstatus v/ rådmann Arne Skogsbakken og økonomisjef Morten Gausen MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 12.03.2015 kl 1000 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00016 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger

Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap) om samlet plan for bygging av kommunale boliger Tilleggssaksliste Kommunestyret Dato: 14.06.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Tilleggssaker 77/12 12/00078 48 78/12 12/00078 43 79/12 11/02924 45 Interpellasjon fra Tine Øverlier (Ap)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet.

PROTOKOLL. Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35. Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 12.03.2009 Tid: 10.05 13.35 Forfall: Varamedlemmer: Ingen Kristin Madsen (GBL) møtte for Jorid Hansen (GBL) som har midlertidig fritak fra vervet. Fra administrasjonen

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Sivertsen MEDL AP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2011-2015 Møtested:, Frivilligsentralen Dato: 06.12.2011 Tidspunkt: 09:00 12:20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ole L. Haugen

Detaljer

REFERATSAKER 24.10.13 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE

REFERATSAKER 24.10.13 TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE REFERATSAKER TIL MØTE I KOMMUNESTYRET I GRAN KOMMUNE 24.10.13 Hadeland Energi AS: Møtebok ekstraordinær generalforsamling 20.08.13 Eldrerådet: Innkalling til møte 07.10.13 Råd for funksjonshemmede: Innkalling

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20

PROTOKOLL. Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2010 Tid: 09.00 14.20 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (Uavhengig) Evy Solheim Rief (Ap) Roger Nyhus (GBL) Ole Strøm (GBL)

Detaljer

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11

Roald Braathen (Ap) for Evy Solheim Rief, Roger Nyhus (Gran Bygdeliste) for Kristin Madsen, Øyvind K Myhre (GBL) møtte i sak 35/11 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 01.06.2011 kl 1000 til 1600 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 11/00574 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra Administrasjonen møtte: Protokollfører:

Detaljer

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp)

Gunnar Schulz (Frp), Kari Anne Jønnes (H), Roger Nyhus (Gbl), Ole Dæhlen (Frp) MØTEPROTOKOLL Planutvalget Dato: 26.09.2012 kl 0900 1440 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00113 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Seminar Universell utforming: Einar

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Valgstyret

MØTEINNKALLING. Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 05.02.2015 kll 1200 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 15/00019 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes.

Repr. Bjørn Haugen Morstad, H fremmet følgende endringsforslag: Nytt punkt 11d: «Punkt «VA Bislingen pluss hytter» under punkt strykes. Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 02.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-20 16788/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp)

PROTOKOLL. Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Anne Marte Skari (Sp) PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 26.11.2009 Tid: 09.00 16.10 Lunsj fra kl 11.30 til 12.00 Forfall: Anne Marte Skari (Sp) Varamedlemmer: Bjørn A Hvaleby (Sp) Fra administrasjonen møtte: Rådmann

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Arkivsaknr: 16/1955 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2016014231 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08)

Andre: Svein Skisland (), Heidi Engestøl (), Fagansvarlig IT Kristin F. Viksnes (Sak. 10/08) VENNESLA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Dato: 30.11.2010 kl. 9:00 10.00 Sted: Ordførers kontor Arkivsak: 10/00031 Arkivkode: 033 _ &17 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Berit Kittelsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00

PROTOKOLL. Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 16.04.2009 Tid: 09.45 13.00 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud Jan Helge Ekeren (GBL) Roger Nyhus (GBL) Atle Liaklev (GBL) møtte for Jorid S Hansen

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud (H), Hans Bjørge (Sp), Rrusten Rexhaj (Ap), Kjell Vidar Martinsen (Frp), Magne Stenberg (Frp)

Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud (H), Hans Bjørge (Sp), Rrusten Rexhaj (Ap), Kjell Vidar Martinsen (Frp), Magne Stenberg (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 12.12.2013 kl 0900 1325 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00004 Møtende varamedlemmer: Forfall: Terje Aschim (Gbl), Terje Nilsen (H), Elisabeth Ruud

Detaljer

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp)

Wenche Strand (A), Terje Asprusten (Ap), Kari Anne Jønnes (H), Gunnar Schulz (Frp) MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 26.01.2012 kl 1700 2205 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Terje Stømer (Ap),

Detaljer

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10

PROTOKOLL. Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 11.02.2010 Tid: 17.00 21.10 Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Inger Staxrud (GBL) Nina Larsson (Ap) Kristin Madsen (GBL) Jan Helge Ekeren (GBL) tiltrådte møtet

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg

Godkjenning av møtebok fra møtet Stortings og sametingsvalget 2013 Valg av medlem til valgstyrets arbeidsutvalg MØTEINNKALLING Valgstyret Dato: 07.03.2013 kl 1330 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00014 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet

Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 16/2509 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2017-2020 OG ÅRSBUDSJETT 2017 Saksnr. Utvalg Møtedato 141/16 Formannskapet 30.11.2016 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019

Beskrivelse Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Arkivsaknr: 2015/1262 Arkivkode: Saksbehandler: Marianne Stranden Saksgang Møtedato Ungdomsrådet 10.11.2015 Eldrerådet 10.11.2015 Levekårsutvalget 10.11.2015 Planutvalget 10.11.2015 Råd for likestilling

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Aurskog-Høland kommune TID: 19.11.2013 kl. 09.00. (merk tiden) STED: FORMANNSKAPSSALEN MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat på telefon 63 85 25 17. Varamedlemmer

Detaljer

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål.

Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 08.11.2016 - Sak: 83/16 Konstituert rådmann Eli Eriksrud holdt en kort orientering og svarte på spørsmål. Rådmannens forslag til Driftsbudsjettet med skatt og gebyrer punkt 5 4.avsnitt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret

MØTEINNKALLING. Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 19.02.2015 kl 1500 Sted: Lunner ungdomsskole, auditoriet Arkivsak: 15/00015 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150

Bjerkreim kommune. Budsjett for 2017 og økonomiplan Rådmannen sitt forslag til vedtak: Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Bjerkreim kommune Saksbehandlar ArkivsakID: 16/421 Arkivkode: FE - 150 Tore Spangen økonomisjef Budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 Saksnummer Utval Møtedato 013/16 Felles råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret

Budsjett 2017 Økonomiplan Vedtak fra kommunestyret Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Vedtak fra kommunestyret 15.12.2016 Kommunestyret vedtar formannskapets innstilling til budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 med vedtatte endringer. 1. Kommunestyret

Detaljer

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet

Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 17/1380 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2018-2021 OG ÅRSBUDSJETT 2018 Saksnr. Utvalg Møtedato 151/17 Formannskapet 23.11.2017 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL SAKSPROTOKOLL - GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Formannskapet behandlet saken, saksnr. 90/14 den 21.11.2014. Behandling: Hans Høistad, Ap, foreslo

Detaljer

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28)

Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Saksprotokoll i Kommunestyret - 08.05.2014 Behandling: Budsjettforslaget fra H, SP, V og KrF ble delt ut i møtet (arkivref. 2013/7966-28) Lena Karlsen (H) presenterte budsjettforslag på vegne av H, SP,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08.

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2014 Sak: 64/14 Resultat: Arkivsak: 14/891 Tittel: ALSTAHAUG KOMMUNES DRIFTS- OG INVESTERINGSBUDSJETT 2015. ØKONOMIPLAN 2015-08. Kommunestyret den 17.12.2014:

Detaljer

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Administrasjonsutvalget 15.11.2012 kl. 12.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 6/12: SKAUN KOMMUNES BUDSJETT FOR 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-16 Varamedlemmer møter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Budsjett Økonomiplan

Budsjett Økonomiplan Budsjett 2018 - Økonomiplan 2018-2021 Arkivsaknr: 17/1163 Nome Jnr.: Arkiv Saksbehandler kommune 2017014498 K1-150 Roar Lindstrøm Forvaltningsorgan: Dato Sak nr. Driftsutvalget Formannskapet 15.11.2017

Detaljer

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen

Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna. Fra : Arne Skogsbakken, Trygve Rognstad og Thomas Petersen MØTEPROTOKOLL Gran ungdomsråd Dato: 21.11.2013 kl. 18:00 Sted: Gran rådhus Arkivsak: 13/00011 Møtende Oskar, Kristine, Ingeborg, Rebekka, Arne Henrik, Karen, Andris, Guro og Anna Fra administrasjonen:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: GRAN KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.06.2006 Tid: 12.00 13.30 Forfall: Runar Myrvold (Ap) Steinar Aannerud (Sv) Einar Ellefsrud (Frp) Varamedlemmer: Tove Kristin D. Torstensen (Ap)

Detaljer

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap)

Ole Strøm (Gbl), Tine Øverlier (Ap), Terje Asprusten (Ap) MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 31.01.2013 kl 1430 1520 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Møtende varamedlemmer: Forfall: Fra administrasjonen: Protokollfører: Ole Strøm (Gbl),

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00

ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg for helse og omsorg. Dato: Tid: 19:00 1 ENEBAKK KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Møtested: Utvalg for helse og omsorg Møterom 2, 2. etg- Ignagard, Dato: 16.11.2011 Tid: 19:00 Ignagard Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Maria Sylvia

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer