Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten plass på den nye temaskolen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bæringen. Søk på Teknologiskolen. Norges meste kjente kvinne. på Hundsund ungdomsskole høsten 2012. plass på den nye temaskolen."

Transkript

1 Bæringen TORSdag 22. MARS 2012 Informasjon til alle husstander i Bærum kommune nr. 3 Årgang 24 Søk på Teknologiskolen Ja til minnesmerke Bærum kommune har takket ja til minnesmerke etter 22. juli. Side 4 Studer kinesisk på Hosletoppen skole Side 10 TEMASKOLE: Hundsund ungdomsskole blir temaskole fra høsten av når Teknologiskolen etableres. På timeplanen står blant annet romfart, robotprogrammering og mobilteknologi. Skolen samarbeider blant annet med Norsk romsenter. ILLUSTRASJONSFOTO: MARTE HOLTE. n Bærum kommune starter Norges første Teknologiskole på Hundsund ungdomsskole høsten n Alle elever som begynner i 8. klasse får tilbud om å søke plass på den nye temaskolen. n Bærum tar elevene på alvor og ønsker at elevene i ungdomsskolen skal ha muligheten til å fordype seg i og lære mer om fag og temaer de er spesielt opptatt av, sier leder Anne Lene Hojem for Sektorutvalg barn og unge. SIDE 5 Sommerskole på Storøya Side 10 og 11 Norges meste kjente kvinne Det er hundre år siden Sonja Henie ble født. Hun skal feires i hele Bærum i år. Side

2 2 politikk og samfunn Etablererveiledningstjenesten fornyer AKERSHUS: Etablererveiledningstjenesten i Akershus omorganiserer for å effektivisere og styrke tilbudet til bedriftsetablerere i kommunene. En analyse foretatt av Analyse og Strategi AS høsten 2011 viser at brukerne av tjenesten er svært fornøyde med tilbudet. Halvparten av de spurte brukerne oppgir at Etablererveiledningstjenesten har bidratt med kunnskap på viktige forretningsområder, og at tjenesten har bidratt positivt til levedyktighet i forretningsprosjektene. Bærum kommune anbefaler i en uttalelse til Akershus fylkeskommune å sentralisere drift og administrasjon av tjenesten, men understreker samtidig behovet for sterk lokal forankring av aktivitetene og tilbudene til bedrifter og enkeltpersoner i kommunene. BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Skogbrukssjef kjøper skog VESTMARKA: Skogbrukssjefen i Asker og Bærum, Terje Johannesen, er innvilget konsesjon av formannskapet i Bærum til kjøp av skogseiendom på 78 dekar i Vestmarka. Eiendommen er ubebodd og det følger således ikke boplikt med overdragelsen. Søknaden er behandlet av landbrukskontoret i Bærum og særskilt landbruksfaglig uttalelse er innhentet av Landbrukskontoret i Follo for å unngå tvil om habilitet. Kjøpesum er oppgitt til kroner. KULTURSMUGET: Varaordfører Ole Kristian Udnes åpnet Kultursmuget i Sandvika i begynnelsen av februar. Smuget er utsmykket med digitale skjermer. FOTO: MORTEN LARSEN Oppgradering for Adeccoligaen SANDVIKA: I budsjettforhandlingene før jul bevilget kommunestyret åtte millioner kroner for å oppgradere Sandvika stadion for spill Adeccoligaen Bærum sportsklubb, som har Sandvika stadion som hjemmearena, rykket opp i Adeccoligaen fra årets 2. divisjon. Norges Fotballforbund har klubblisensreglement for deltakelse i Adeccoligaen. Kravene for spill i de to øverste divisjonene omfatter alt fra stadionfasiliteter, sikkerhet, administrasjon og økonomi til sportslige kriterier. Saken ble behandlet av Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) 17. januar. Det ble understreket av det er viktig å fatte beslutningene raskt, fordi det er kort tid til sesongstart 8. april. Natur og idrettsforvaltningen har gått gjennom tiltakene og kvalitetssikret dem. Småhus på Rykkinn RYKKINN: Et privat planforslag for Rykkinnveien 24 ble lagt frem for Planutvalget 1. mars. Hensikten er å legge til rette for utbygging av ti nye eneboliger. Planen legger vekt på å ta vare på og inkludere eksisterende grøntområder, samt tilpasse plassering og utforming av husene til terrenget. Planområdet ligger langs Rykkinnveien, og som en følge av dette er deler av boligområdet støyutsatt. Det er tatt hensyn til støy ved plassering og utforming av bygg. Planutvalget behandlet saken 1. mars og saken legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Etablerer mottaksavdeling SANDVIKA: Bærum ønsker å finne gode løsninger for pasienter som er utskrivningsklare fra sykehuset. Fra 1. januar i år trådte samhandlingsreformen i kraft, og kommunen overtok ansvaret for pasienter som er for friske til å være på sykehus, men for syke til å sendes rett hjem. Det er satt i verk flere tiltak for å kunne oppfylle kommunens forpliktelser i samhandlingsreformen. Det skal etableres en mottaksavdeling for utskrivningsklare pasienter på Henie Onstad rehabiliteringssenter, og det er beregnet 16 plasser her. I tillegg vurderes det å legge fire mottaksplasser ved Løkka bo - og behandlingssenter. Kostnadene til hjemmebaserte tjenester vil bli høyere, og det vil derfor bli en strengere tildelingspraksis i hele tjenesten. Åpen dag på Bekkestua brannstasjon ASKER: Asker og Bærum brannvesen arrangerer åpen dag på Bekkestua brannstasjon lørdag 14. april. Brannvesenet holder som vanlig portene åpne fra kl Store og små velkomne til et et arrangement fylt med fart og spenning. Det serveres også boller og saft til barna. Bekkestua brannstasjon holder til i Gamle Ringeriksvei 42. Guderuds vei på Stabekk STABEKK: En stikkvei, med adkomst fra Clausenbakken og inn til ny bebyggelse, mellom mellom Kyrresvei 30A og Åsveien 33, gis navnet Guderuds vei. Det vedtok Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 14. februar. Navnevalget kan knyttes til Erling Guderud, som i sin tid hadde fått utvidet veifaret ved oppkjøp fra naboene slik at en snøplog fikk plass til å brøyte. n Innføring av karakterer fra 7. klasse kan bli en realitet, når Bærum kommune skal søke Kunnskapsdepartementet om innfasing av karakterer fra dette skoletrinnet. Dette kom frem da skolemeldingen til Bærum kom opp i Sektorutvalg for barn og unge 28. februar. Meldingen som sådan ble tatt til etterretning. Bæringen Utgiver: Bærum kommune Informasjonsenheten 1304 Sandvika Bærum kommunes hovedsentralbord Ansvarlig redaktør Lisa Bang Redaktør Synne Storvik E18 PÅ DAGSORDEN: Fornyelsen av E18 gjennom Asker og Bærum er foreslått finansiert utenfor Oslopakke 3. E18 er et nasj NÆR REALISERING: Ordfører Lisbeth Hammer Krog er positiv til at E18-prosjektet finansieres og gjennomføres utenfor Oslopakke3. Hun mener E18 forbi Asker og Bærum aldri har vært nærmere realisering enn nå. Pål hivand Tlf: Teknisk produksjon / trykk Senter Grafisk, Larvik eksemplarer Distribusjon Posten Norge AS SANDVIKA: Hammer Krog mener fornyelsen av E18 inn til hovedstaden er et nasjonalt anliggende, og ikke et lokalt ansvar for Bærum og Asker. - Vi snakker om en av hovedfartsårene for varer og personer her i hovedstadsregionen. I dag er E18 en nasjonal flaskehals som påfører landet enorme kostnader og tap på grunn av lav kapasitet. Klager på distribusjonen rettes til Bærum kommune, telefon Stoffrist neste nummer onsdag 11. april 2012 Statlig finansiering - Jeg forventer større vilje fra statlig hold til å bidra til finansiering av dette veiprosjektet utenfor Oslopakke 3. Som et nasjonalt veiprosjekt vil det være mulig å realisere det som et offentlig-privat samarbeid (OPS), sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hammer Krog understreker at planleggingen av ny E18 må gjøres på bakgrunn Har du innspill? Send dem til: De neste utgavene kommer: 26. april, 24. mai og 21. juni.

3 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Tommel ned for blokkbebyggelse HASLUM: Politikerne anbefaler ikke bygging i Ankerveien 204 A og B. Det ble vedtatt i Planutvalget 16. februar. Boligformålet er i strid med arealbruken som er bestemt i kommuneplanen. Eiendommen er i dag regulert til industri. Et skisseforslag viser en blokkbebyggelse fra tre til fire etasjer, med boenheter. Ascasa arkitekter ønsket en prinsipiell avklaring på om de bør starte opp med omregulering av eiendommen fra industri til boliger. Dette sa politikerne nei til. Det er flere grunner til avslaget. Det er registrert to viktige naturtypefelter innenfor planområdet. Atkomsten er i strid med reguleringsplanen for Ankerveien og det er ikke tilstrekkelig kapasitet på den sosiale infrastrukturen i området. Det er verken skolekapasitet eller barnehagekapasitet nok til å ta imot så mange mennesker. Ny flytebryge i Sanvikselva SANDVIKA: Bærum kommune jobber med å få til en bryggeløsning i Sandvikselva kommende sommer. Fra mai til september ønskes å få på plass en flytebrygge som skal strekke seg fra Rigmorbrygga til lekteren utenfor Rådhuset. Flytebryggen vil også kunne benyttes til utsetting av kajakker sesongen politikk og samfunn 3 Politikerne satser digitalt Politikerne i Bærum ønsker seg en mer digital hverdag. Den kommer nå. Formannskapet 15. mars ga tommelen opp for å sette i gang piloter i Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) og utvalg for samarbeid. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: Omlegging til Politikerportalen bunner i ønsket om en mer digital politikerhverdag og redusert papirbruk. Miljøet vil spares for betydelige belastninger og kommunen vil spare et betydelig beløp, når man på sikt gjør alle politiske dokumenter digitale fremfor å trykke dem på papir. Videre vil Politikerportalen inngå som en integrert del av en helhetlig saksprosess i Bærum kommunes arkivsystem. Sparingspotensial De økonomiske gevinstene kan først hentes fullt ut når alle politikerne er over på den digitale løsningen. Når Politikerportalen er fullt integrert anslås det at kommunen netto vil spare over en million kroner i året i trykking, papir og porto. Da er kostnadene ved etableringen av Politikerportalen trukket fra. Piloten vil koste rundt kroner, mens kostnadene for full etablering for alle faste medlemmer vil komme på litt over en million kroner. Dette inkluderer innkjøp av lesebrett og teknisk tilrettelegging, og de årlige driftskostnadene er anslått til kroner i året. Politikerportal er tilrettelagt for sikker pålogging via MinID og BankID. FRIKK gleder seg - Jeg er veldig glad for at Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke (FRIKK) er valgt som pilot for dette prosjektet, sier utvalgsleder Morten Skauge. Han synes det er på høy tid at politikerne i Bærum blir mer digitale, og anser dette å være fremtidens måte å jobbe med politiske dokumenter på. - Alle medlemmene i utvalget stiller seg hundre prosent bak prosjektet, og vi gleder oss til å ta nettbrettene i bruk. Vi håper dette verktøyet vil gjøre oss enda mer effektive og gi oss bedre oversikt over de politiske sakene. Og så er det jo en positiv tilleggseffekt at vi over tid kan spare kommunen for kostnader og miljøet for belastningen med høyt papirforbruk, sier Skauge. DIGITAL FREMTID: Utvalgsleder Morten Skauge for frivillighet, idrett, kultur og kirke mener det er på høy tid at politikerne i Bærum blir mer digitale. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN ordførerens Ordfører Lisbeth Hammer Krog besøker små og store virksomheter i Bærum kommune. Sted: AS Lisa Syltetøy på Vøyenenga Dato: 9. mars Hva: Produksjon av syltetøy, produksjon og lagring av andres produkter og et gigantisk fryse - og kjølelager. Fabrikkutsalg. Antall ansatte: Cirka 13 Eiere: Herman og Lars Horn-Johannessen som driver familieselskapet. I tillegg er den tredje sønnen Kristen, aksjeeier ARKIVFOTO: SYNNE STORVIK onalt ansvar av en nasjonaløkonomisk kost/ nytte-vurdering, i tråd med det NHO dokumenterer sin transportplanen Samferdselsløftet for perioden Urimelig - Det er urimelig å sende hele regningen for veitraséen til bilistene i Bærum og Asker. I dag rammes hele landet ved at varer ikke kommer fram. Køene hindrer busser fra å komme fram, og dagens situasjon hindrer således miljøvennlige Sweco er Årets bedrift i Bærum løsninger, sier Hammer Krog. SANDVIKA: Ingeniørbedriften Sweco Norge ved administrerende direktør Vibeke Hverven på Lysaker er tildelt prisen Årets bedrift i Bærum Av nærmere virksomheter i Bærum kommune var det Sweco som i år ble hedret for sin virksomhet. n Det er forventet at Musikk- og Kulturskolen er på plass i nye lokaler i Kunnskapssenteret i Sandvika sentrum på forsommeren Historien om Lisa Syltetøy går tilbake til 2. verdenskrig, fra da farfaren til brødrene fikk syltetøyoppskrifter fra sin svigerfar og ditto sukkerlisens. Frem til da drev han bilsalg. En rød tråd har gått igjen fra da til i dag: Syltetøy og kjelene fra 1940-tallet. Selv med en rivende modernisering innen fabrikkproduksjon sverger bedriften til disse kjelene. Årsak: Smak og kvalitet på det ferdige syltetøyet. Frem til 1979 holdt familiebedriften med syltetøyproduksjon til på Gjettum gård på Levre. Deretter ble bedriften etablert på Vøyenenga. I tillegg til å være syltetøyprodusent, har selskapet produksjon for leverandører med egne merkevarer. Ordfører Lisbeth Hammer Krog, Lars Johannessen, Knut Erik Thorbjørnsen og Herman Horn-Johannessen. FOTO: SYNNE STORVIK Politiske møter Kommunestyret mars og 25. april Formannskapet og 18. april Sektorutvalg bistand og omsorg april Sektorutvalg barn og unge april Sektorutvalg eiendom og administrasjon april Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke april Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk april Planutvalget mars, 12. april og 26. april Utvalg for samarbeid mars og 23. april Eldrerådet april Funksjonshemmedes råd mars Klagenevnden april og 17. april Kontrollutvalget april Alle møtene holdes i rådhuset. Kommunestyret starter kl 18:00. Formannskapet starter kl 19:00. Alle sakspapirer finnes på kommunens hjemmeside under Politikk og demokrati. Der står det også møtested og tidspunkt.

4 4 nyheter og reportasjer Temabarnehager i fremtiden SANDVIKA: Det skal vurderes om nye barnehager i Bærum kan etableres som temabarnehager når det skal etableres nye barnehager. Saken kom opp på møtet i Sektorutvalg barn og unge 28. februar. I vedtaket går det frem at rådmannen fremmer forslag om dette når nye barnehager planlegges. Alle barnehager skal tilbys veiledning for å kunne utvikle egen barnehage til temabarnehage og barnehagene i Bærum skal kontaktes for å kartlegge hvilke barnehager som ønsker å bli temabarnehage og hvilke tema de ønsker. Det skal også kartlegges hvor mange temabarnehager kommunen har i dag, og hvilke resultater de får på brukerundersøkelsene. Salg av kommunale leiligheter SANDVIKA: Kommunen eier i dag rundt 1800 boliger, av disse er 788 velferdsboliger. Nå vurderes det salg av enkelte velferdsboliger til leietakerne. Det er i hovedsak eldre boliger som vurderes solgt. Leietakere i velferdsboliger som har hatt et leieforhold i minst sammenhengende fem år, vil få tilbud om kjøp av boligen. Utgangspunktet er at leietakerne selv skal reise finansiering til kjøp av bolig, og det forutsettes at aktuelle kjøpere får bistand på Boligkontoret. Salg av fem til ti leiligheter per år er vurdert som realistisk, og det legges til grunn at salgsinntektene finansierer kjøp av nye velferdsboliger. Saken var oppe i Sektorutvalg eiendom og administrasjon 14. februar, der forslaget til salg ble vedtatt. BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Ny avkjøringsrampe ved Høvik SANDVIKA: En detaljregulering skal legge til rette for en ny av- og påkjøringsrampe og rundkjøring fra dagens E18 ved Høvik. Det skal også ifølge planen bygges ny bro over E18 og jernbanen. Rampen og broen er tilpasset planene for ny Høvik stasjon og den fremtidige løsningen for ny E18 forbi Høvik. Planen medfører enkelte endringer på nye Høvik stasjon sammenlignet med eksisterende reguleringsplan for området. Planutvalget vedtok 1. mars at reguleringsplanen skal legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring. Minnesmerke over ofre for 22. juli i Bærum Husk båndtvangen! JA TIL MINNESMERKE: Bærum kommune takker ja til minnesmerke over de omkomne etter tragedien 22. juli. - Vi vil finne et passende sted sammen med de pårørende, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Bente skåret Tlf: SANDVIKA: - Bærum kommune har valgt å takke ja til denne gaven, først og fremst som et minnesmerke over den unge AUF-eren i kommunen som gikk bort, men også som et symbol på at vi aldri skal glemme 22. juli Minnesmerket skal plasseres på et sted, slik at det er lett tilgjengelig for pårørende, innbyggere og andre. I etterkant av 22. juli samlet landet seg og viste at ondskap besvares med kjærlighet - og at vi sammen tar vare på fellesskapets verdier, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Gratis monument Det er billedhoggeren Nico Widerberg som har laget monumentet som skal reises i Bærum og flere andre norske kommuner. Giveren er anonym, men vedkommende gir et monument til hver av kommunene som mistet noen 22. juli. KS garanterer at giveren ikke er kontroversiell. I alt er det snakk om 56 kommuner. Monumentet er hogget i iddefjordgranitt og er 220 centimeter høyt. Alle utgifter til innkjøp av skulpturen samt transport til Bærum kommune dekkes av giveren, men kommunen besørger kostnader knyttet til fundamentering. Egnet plassering Minnesmerket skal avdukes ved en seremoni i alle de berørte kommunene. Støttegruppen for 22. juli stiller seg positive til minnesmerkene som kommunene får i gave. Bærumsordføreren understreker at kommunen i nærmeste fremtid vil finne frem til et egnet sted hvor minnesmerket skal plasseres i nært samarbeid med pårørende. MINNESMERKET: Det er Nico Widerberg som er kunstneren bak 22. juli-monumentene, som norske kommuner får i gave. FOTO: PRIVAT Det er båndtvang på hunder fra og med 1. april til 20. august. Som hundeeier er det alltid viktig å ha kontroll over hunden når man går tur. SANDVIKA: Det er svært mange hunder i Bærum og minst like mange eiere. De fleste hundeeiere vet hvordan de skal oppføre seg med hunden, men noen få tar sjanser som de ikke bør ta. Det er mange grunner til at hunder skal holdes i bånd og under kontinuerlig oppsikt av eieren. Kontroll på hunden I sommerhalvåret er det mye ungdyr som beveger seg i naturen, og en løs hund kan skremme disse. Samtidig omhandler Lov om hundehold også hundeeierens ansvar i forhold til andre mennesker som beveger seg ute. Ikke alle mennesker liker hunder, noen er allergiske for hunder og noen er også redde for hunder. Har man kontroll på hunden, blir turen hyggelig for hundeeieren og hunden og for andre som man møter underveis. Her kan hundene løpe fritt Bærum kommune planlegger nå å gjerde inn to områder der hunder kan løpe fritt under båndtvangen. Det ene området er mellom cricketbanen og Sandvikselva, der et to mål stort område kan gjerdes inn. Det andre området kommunen peker på, er et ni mål stort område ved Wøyen gård. Planen er å gjerde inn områdene i løpet av april. Opprustning av kirke EIKSMARKA: Grinilund kirke trenger opprustning. Den ble oppført i og er i meget dårlig forfatning. Den bærer preg av mangelfullt vedlikehold gjennom 50 år. Bygget er nedslitt og preget av store råteskader. Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke behandlet 14. februar en sak om oppgradering av kirken. Utvalget sendte imidlertid saken tilbake, fordi de hadde behov for ytterligere informasjon for å belyse saken grundigere. Den kommer opp igjen på et senere tidspunkt. E18 med bompenger? SANDVIKA: Ny E18 gjennom Bærum og Asker vil koste 15 milliarder kroner. Den kan stå ferdig i 2021, men det krever ekstra finansiering. I Nasjonal Transport fremheves det at i veinettet prioriteres sammenhengenede utbygging og utbedring av E6, E16, E18 og E39. Nå skal politikerne i Oslo og Akershus vurdere om bilistene må ta mer av regningen i form av bompenger. Forslaget om E18 som eget bompengeprosjekt kommer fordi sekretariatet i Oslopakke 3 mener det er umulig å finansiere motorveien innenfor Oslopakke 3. Men byggestart i 2016 skal det være mulig å ha ny E18 ferdig til rett tid, med tunneler forbi Høvik, Sandvika og Asker sentrum. Døgntilbud for øyeblikkelig hjelp OSLO: Alle kommuner skal frem mot 2016 etablere et døgnopphold for øyeblikkelig hjelp i forbindelse med Samhandlingsreformen. Tilbudet om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp er ment for pasienter som har behov for akutt hjelp eller observasjon, men som ikke krever sykehusbehandling. Kommunene har plikt å tilby dette fra 1. januar 2016, og tilbudet skal fases inn i fireårsperioden Kommunene får midler i infasingsperioden etter hvert som tilbudene blir etablert, skriver Helsedepartementet i en pressemelding. Nei til blokker i Jarveien JAR: En forespørsel om en mulig reguleringsplan for Jarveien 3B var oppe til behandling i Planutvalget 16. februar. Forslaget innebærer bygging av en boligblokk med inntil sju etasjer og til sammen 19 leiligheter. Forslaget er i strid med reguleringsformålet frittliggende småhusbebyggelse og med kommuneplanen der eiendommen er avsatt til nåværende boligområde. Planutvalget vedtok at planen ikke skal fremmes.

5 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 nyheter og reportasjer 5 Earth Hour 31. mars SANDVIKA: Bærum kommune har besluttet å markere Earth Hour i år ved å slukke alt lys i rådhuset kl til den 31. mars. Earth Hour er en verdensomspennende symbolsk markering av det globale samarbeidet mot klimaendringene på kloden. Mer info på Tre klagesaker SANDVIKA: Fylkesmannen har opprettholdt Planutvalgets vedtak i tre klagesaker. Sakene gjaldt klage på avslag om tilbygg på en bolig, avslag på legging av stikkledninger over fellesareal, samt avslag på plassering av garasje. Planutvalget tok fylkesmannens avgjørelser til etterretning i møte 1. mars. n I Bærum steg folketallet med 1700 innbyggere i løpet av Ved begynnelsen av 2011 var antall innbyggere januar 2012 var antallet økt til Starter Teknologiskole på Hundsund SATSER PÅ REALFAG: Til høsten starter det opp et helt nytt og unikt skoletilbud til alle skoleelever i Bærum som skal opp i 8. klasse. Nå kan alle ferske åttendeklassinger søke seg til den nye teknologifagskolen på Hundsund ungdomsskole. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Alle som starter i 8. klasse høsten 2012, samt elever som allerede er startet på teknologilinjen dette skoleåret, vil omfattes av dette. - Bærum kommune ønsker å skape et fokus på teknologi og stimulere elevenes interesse for realfag. Etterspørselen etter ingeniører og arbeidstakere med realfagsutdanning er stor, og vi håper at dette skoletilbudet vil føre til at flere ønsker å satse på en videreutdanning i dette, sier rektor Nina Fjeldheim til Bæringen. Nærhet til næringslivet I tillegg til satsingen på realfag er målet å øke elevenes digitale kompetanse og utvikle deres kritiske sans og nysgjerrighet i forhold til forskning generelt og utvikling innen teknologiområdet. Den ny teknologiskolen er i ferd med å etablere samarbeid med næringslivet på Fornebu. Skolens nærhet til noen av Norges største teknologibedrifter, gjør at elevene kan lære fag på ulike læringsarenaer. - Nærheten til kompetansemiljøene på Fornebu er unikt, og vi ser at elevene kan ha utbytte av å komme ut av skolen og møte andre yrkesgrupper, forskere og interesseorganisasjoner på deres hjemmebane. Avstanden mellom teori og praksis blir liten, slik at elevene kan se hvilke jobbmuligheter en satsing på realfag gir, sier rektoren. Håper på mange søkere - Jeg er veldig stolt av Teknologiskolen til Bærum kommune. I forbindelse med den nye skolemeldingen er det vedtatt at Bærum skal ha flere temaskoler slik at elevene skal ha mulighet til å fordype seg i fag som for eksempel språk, matematikk, mekaniske, kunstneriske, estetiske og teknologiske fag. Bærum tar elevene på alvor og ønsker at elevene i ungdomsskolen skal ha muligheten til å fordype seg i og lære mer om fag og temaer de er spesielt STARTER OPP: Høsten 2012 starter Teknologiskolen på Hundsund ungdomsskole opp. Alle elever som skal begynne i 8. klasse kan søke seg dit. Bildet er fra skolens Teknologilinje, hvor elevene bygger lego-roboter de skal programmere. FOTO: MARTE HOLTE opptatt av, sier leder Anne Lene Hojem for Sektorutvalg barn og unge. Dette er første skritt på veien. Hun sier det har vært spennende å følge oppstarten som ble gjort fra skoleåret 2011 og frem til at kommunen nå utvider tilbudet til å gjelde alle elevene som starter i 8. klasse neste skoleår. - Det står stor respekt av det arbeidet som er gjort av administrasjon og lærere sammen med rektor for å få dette til. I tillegg er jeg glad for at næringslivet bidrar så aktivt for å gjøre undervisningen kreativ og spennende. Men, det er ønskelig at flere bedrifter melder sin interesse. Jeg håper riktig mange elever i Bærum søker seg hit fra neste skoleår og gleder meg veldig til å følge med videre, sier Hojem. - Godt tilbud - Teknologiskolen på Hundsund har alle muligheter for å bli et godt tilbud til elever i Bærum. Den gir også en ypperlig anledning til å utvide samarbeidet med næringslivet i kommunen. Målet er at teknologiskolen skal inspirere, gjøre elever nysgjerrige og dyktiggjøre dem til å ta gode valg når de skal gå videre med utdanningen sin. Om vi lykkes med dette, vil vi se om noen år, sier kommunalsjef Øyvind Moberg Wee for skole. Forankring i Kunnskapsløftet Fagene på skolen er forankret i kompetansemålene i den offentlige læreplanen. Det vil si at elevene har fortsatt samme fag- og timefordeling STOLT: Sektorutvalgsleder for barn og unge, Anne Lene Hojem, er en pådriver for Teknologiskolen og gleder seg over at skoletilbudet går ut til alle som skal begynne i 8. klasse til høsten. FOTO: HANS FREDRIK ASBJØRNSEN som Kunnskapsløftet forutsetter. - I praksis betyr dette at elevene lærer det samme som på andre skoler. Den konkrete tilnærmingen til målene er annerledes, slik at de oppnår en sterk digital kompetanse parallelt med innlæring av fag, sier rektor Nina Fjeldheim. Elevene informasjonsmøte : Fordypningstema: fordyper seg i ulike teknologirelaterte temaer hvert halvår og alle fag knyttes opp mot disse. Alle elever får hver sin pc ved skolestart på 8. trinn. Informasjonsmøte for alle foreldre og elever som skal opp i 8. klasse 20 mars. Sted: Hundsund Klokken: 18:00 Søknadsfrist: Søndag 25. mars. Kontaktperson ved spørsmål og mer informasjon: Thomas M. Johanson: Mail: Telefon: trinn: Høsten: Grunnleggende innføring i Office 2010, bruk av skydrive og robotprogrammering. Våren: Romteknologi og satelitter 9. trinn: Høsten: Naturressurser og bærekraftig utvikling. Våren: Programmering, mobilteknologi og spill 10. trinn: Høsten: Media og sosiale medier. Våren: Selvvalgt fordypningstema. Det siste halvåret på 10. trinn er det tenkt at elevene velger fordypningsområde selv, med utgangspunkt i de temaene vi har jobbet med tidligere.

6 6 nyheter og reportasjer BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Verneverdige hus sikres SANDVIKA: Natur- og idrettsforvaltningen har gått gjennom de verneverdige bygningene som kommunen eier, med henblikk på brannsikkerhet. Sak om brannsikring av kulturhistoriske bygninger var oppe som sak i Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke 14. februar. De tok listen over verneverdige hus med behov for sikring til etterretning, men ba også om mer informasjon om økonomiske konsekvenser, prioriteringer og fremdriftsplan. Helsestasjoner gir positiv oppvekst Nytt veinavn STABEKK: En ny atkomstvei fra Clausenbakken på Stabekk inn til ny bebyggelse har fått navnet Guderuds vei. Navnet kan knyttes til Erling Guderud, som hadde fått utvidet veifaret ved oppkjøp fra naboene slik at en snøplog fikk plass til å brøyte. Sektorutvalg frivillighet, idrett, kultur og kirke vedtok veinavnet Guderuds vei 14. februar mot fire stemmer. Foreløpig gratis parkering SANDVIKA: Kommunestyret vedtok under budsjettbehandlingen i desember å fjerne en time gratis parkering i Malmskriverveien, samt å ta bort tre timer gratis parkering på Kadettangen og ved Høvikodden. Vedtaket har vekket en del negative reaksjoner, blant annet fra næringsdrivende i Sandvika. Sektorutvalg miljø, klima og kommunalteknikk vedtok 9. februar at saken skal legges frem på nytt i forbindelse med budsjettsak i vår. - Nå er gratisparkeringen på alle tre stedene gjeninnført inntil saken kommer opp på nytt, forteller Stein Batalden, tjenesteleder for Vei og trafikk. Skilting og automater er nå endret i henhold til dette. Krav om norskkompetanse SANDVIKA: Bærum kommune stiller nå minimumskrav i norsk til alle ansatte med brukerkontakt. Norskprøve 3 er et krav for alle innvandrere som kommer fra land utenfor Skandinavia, og disse må kunne dokumentere norskkompetanse før ansettelse. Det vil også bli stilt krav om at arbeidstakerne skal delta på yrkesspesifikke norskkurs. GOD OPPFØLGING: Camilla Skjæret Andersen med Daniel på 15 måneder er fornøyde brukere av helsestasjonen i Sandvika. Her får vi stilt alle de spørsmålene vi lurer på. Det er et godt tilbud, sier hun. Her sammen med helsesøster May Britt Farmen Holt. FOTO: SYNNE STORVIK GODT STED Å VÆRE: Vi synes det er godt å komme til helsestasjonen. Her kan vi komme med store og små spørsmål, sier mamma Camilla Skjæret Andersen med Daniel på helsestasjonen i Sandvika. Nyere forskning viser at kommuner med helsestasjoner gir barna et fortrinn. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: En ny rapport fra Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR) og Telemarksforskning viser at de kommuner som satser på helsestasjoner har mindre behov for barnevernsinstitusjoner. Satsing på helsestasjoner har en positiv effekt i forhold til forebyggende barnevernarbeid. Kommuner med god økonomi satser også mest på helsestasjoner og skolehelsetjenesten. - Vi synes det er gledelig at forskning nå viser at kommuner som satser på helsestasjon- og skolehelsetjeneste har mindre behov for barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, sier avdelingsledere Anne Korsvold og Berit Kjærnet ved Helsetjenester barn og unge. Følger opp barna - Helsestasjon- og skolehelsetjenesten i Bærum kommune har over flere år sett betydningen av å komme tidlig inn for å snu en uheldig utvikling i barn og unges liv. For å klare dette har vi fokus på at våre tjenester skal være lett tilgjenglige, at våre ansatte skal ha høy kompetanse og at vi har et godt tverrfaglig samarbeid, sier avdelingsledere. De legger til: - Det viktige forebyggende og helsefremmende arbeid som gjøres både i helsestasjon- og skolehelse tjeneste i vår kommune har stor betydning både for det enkelte barn, ungdom og deres familie og er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sier Korsvold og Kjærnet. Hjemmebesøk Bærum kommune følger det veiledende helsestasjonsprogrammet fra Helsedirektoratet. Helsestasjonene er i kontakt med barn og foreldre via 11 kontroller de første fire leveårene. Her diskuteres alt fra amming, til søskensjalusi, rus og barnepass. Bærum kommune har også hjemmebesøk hos familier med nyfødte barn. - Jeg synes jeg får god oppfølging fra helsestasjonen, og det er alltid godt å komme hit. Spesielt fint var det å få hjemmebesøk etter fødselen. Alle spørsmål som dukker opp får en svar på da, sier Camilla Skjæret Andersen med Daniel på 15 måneder. Helsesøster May Britt Farmen Holt er enig. Hun synes det er positivt og hyggelig å komme hjem til nybakte foreldre etter fødselen. - Det er bra å komme hjem til familiene og være på deres hjemmearena, sier hun. Ressurssterke kommuner Ressurssterke kommuner er trolig i stand til å ivareta et bedre forebyggende barnevernarbeid, også innenfor andre tjenester som helsetjenestene, barnehage, skole og lignende. Her er helsestasjonene i Bærum: Bekkestua helsestasjon Besøksadresse: Gml Ringeriksvei 43, Bekkestua Tlf / faks Eiksmarka helsestasjon Besøksadresse: Niels Leuchs vei 40, Eiksmarka Tlf / faks Grav helsestasjon Besøksadresse: Hosleveien 26, Jar Tlf / faks Haslum helsestasjon Besøksadresse: Kirkeveien 93, Haslum Tlf / faks Storøya familiesenter Besøksadresse: Forneburingen 300, Fornebu Tlf Bryn helsestasjon Besøksadresse: Kirkegårdsveien 3, Rykkinn Tlf / faks Åpent mandag til torsdag. Fredag kun timebestilling. Bærums Verk helsestasjon Besøksadresse: Skollerudveien 29, Bærums Verk Tlf / faks Marie Plahte helsestasjon Besøksadresse: Dønskiveien 50, Gjettum Tlf / faks

7 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Gi bort din gamle mobil Syv av ti nordmenn har minst en gammel mobiltelefon som de ikke bruker. Nå samler idrettslag over hele landet inn gamle mobiltelefoner. Oppreisning for tidligere barnevernsbarn nyheter og reportasjer OSLO: Nå blir det mulig å søke oppreisning for tidligere barnevernsbarn i Akershus, som kan ha vært utsatt for omsorgssvikt eller overgrep. Dette gjelder for perioden 1. januar 1980 til 31. september 2003, som er den perioden fylkeskommunen hadde ansvar for barnevernet. - Fylkeskommunen hadde i denne tidsperioden ansvaret for å skaffe barnevernsplasser, drifte eller inngå avtale med institusjoner, forteller sekretariatsleder Helga Riise i Akershus fylkeskommune. Ansvaret for barnevernsplassene var det fortsatt kommunen som hadde. Riise håper at ordningen kan komme i gang i løpet av høsten. - Krav til dokumentasjon er mindre omfattende enn i en rettssak. Man skal sannsynliggjøre omsorgssvikt eller overgrep, og det vil legges betydelig vekt på egenhistorien til den enkelte søker, sier Riise. n Nettportalen www. kriseinfo.no åpnet i januar. Den skal sikre at viktig informasjon fra myndighetene blir tilgjengelig for befolkningen på ett sted under en krise. Nettportalen er også tilpasset mobiltelefoner og nettbrett. 7 INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: For innsamlingen får idrettslagene 35 kroner per mobil. Målet er å samle inn telefoner nasjonalt i løpet av Resirkulering og gjenbruk av gamle mobiltelefoner gir både økonomisk- og miljømessig gevinst. Bak telefoninnsamlingen står Norges Idrettsforbund og Telenor. Innsamlingen skjer enten ved at du får besøk på døra av idrettsutøvere som samler inn telefoner, eller ved at du selv leverer telefonen(e) i en beholder i klubbens lokaler. Miljøgevinst Brukbare telefoner renses og rustes opp og finner nye eiere på bruktmarkeder i Asia i hovedsak i Kina. En stor andel av de brukte telefonene blir resirkulert. Mobiltelefoner inneholder kjemikalier som kan være skadelige for miljøet hvis de lekker ut. Resirkuleringen av gamle telefoner reduserer også behovet for nyutvinning av metaller og mineraler til produksjon av nye. Før du leverer fra deg telefonen må du huske å ta ut SIM-kortet. Telenor sørger for å rense den gamle telefonen din for alle gamle data før den eventuelt går videre til et nytt marked. Følgende idrettslag samler inn telefoner i Bærum Blommenholm og Sandvika Tennisklubb Bærum Sportsklubb Bærum Stupklubb Bærums Skiklub Bærums Verk IF Bærumsvømmerne Fornebu Bordtennisklubb Fossum Idrettsforening Friskis&Svettis Asker og Bærum Haslum, Alpin avdelingen Høvik IF IL Jardar IL Jutul IL Tyrving Friidrettsgruppen Stabekk Tennisklubb Stabæk Håndball Stabæk IF Vestre Bærum Tennisklubb Øvrevoll Hosle IL LAVENERGIBYGG: Alle nye bygg i Bærum kommune reises med lavenergistandard. Gamle Drammensvei 25 er intet unntak, når det nå bygges 79 boliger med service der. Det er NCC som har hovedenterprisen på dette bygget. ILLUSTRASJON: PROARK AS Setter fart i miljøbyggingen NY STANDARD: Bærum kommune har hatt lavenergistandard på alle sine nybygg siden Sist ut er Gamle Drammensvei 25 med 79 leiligheter for eldre, som er under oppføring. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: - Bygget i Gamle Drammensvei 25 skal inneholde 79 leiligheter for eldre omsorgstrengende (Omsorgsboliger med service). Omsorgsboligene bygges som lavenergibygg og vil få energimerke B. Ferdigstillelse er satt til årsskiftet 2012/2013, sier prosjektansvarlig Inger-Marie Nygård i Eiendom. I tråd med energiog klimaplanen Satsingen på lavenergibygg er i ME på Rykkinn og Bærums Verk SANDVIKA: Kommuneoverlege Frantz Leonard Nilsen har tatt kontakt med Nasjonalt Folkehelseinstitutt for å få klarlagt hvorvidt det er grunnlag for å si at det er en reell økt forekomst av ME lokalt i Bærum kommune. Det foreligger ingen nasjonal eller internasjonal dokumentasjon på sammenhenger mellom miljøfaktorer og ME. - Statistikere kan hjelpe oss med å si noe om det er en ren tilfeldighet at vi har flere tilfeller av ME på Rykkinn og Bærums Verk enn ellers i kommunen. Vi må blant annet se litt nærmere på diagnosegrunnlaget før vi kan si noe mer, forklarer kommuneoverlegen. - Hvis det viser seg å være en økt forekomst i disse områdene, må vi se på hvilke faktorer vi skal vurdere ME opp mot. tråd med Bærum kommunes energi- og klimaplan, som ble politisk vedtatt i Her går det frem at energibruken i kommunens bygningsmasse skal ned med til sammen 10 prosent innen 2015 (ift energibruken i 2008). - Man regner med at lavenergibygg reduserer energibruken med ca 20 prosent i forhold til dagens bygningstekniske krav (Byggeforskrift 2010). Ved å bygge passivhus reduseres energibruken med cirka. 50 prosent. For å redusere energibruken med 10 prosent må det også gjennomføres energireduserende tiltak i eksisterende bygningsmasse, sier spesialrådgiver innen miljø Unni Larsen i Eiendom. Kommunen er blant annet i gang med å kartlegge energieffektiviseringspotensialet gjennom å etablere energiledelse og ved aktiv bruk av vårt energioppfølgingssystem EOS-loggen. Møller overtar Guriby Søndre - I tillegg er vi i gang med energimerking av alle boliger og bygg over 1000 m2, sier Larsen. Flere lavenergibygg I dag er blant andre Evje skole, Lommedalen skole, Hundsund grendesenter og Storøya grendesenter oppført som lavenergibygg. I tillegg har barnehagen på Storøya passivhusstandard. Kommunen har også flere boliger og boliger med service som er etter lavenergistandard. - Vi har nå flere boliger som planlegges og prosjekteres etter lavenergistandard. I tillegg kommer Høvik skole og Bærum Idrettspark. For Dønski bolig med service gjør vi nå en vurdering om bygget kan prosjekteres etter passivhus eller plusshus-prinsippet, sier Larsen. Støtte fra Enova Kommunen kan søke Enovas LOMMEDALEN: Jon Morten Møller kjøper landbrukseiendommen Guriby Søndre i Lommedalen. Eiendommen omfatter 91 dekar innmark og 1230 dekar utmark. Eiendomskjøpet omfatter også våningshus, driftsbygning, bryggerhus, stabbur, garasje og kårbolig. I konsesjonssøknaden opplyser Møller at han ønsker å videreføre og utvikle bruket som landbrukseiendom og vil starte med oppstalling av hester i driftsbygningen. Landbrukskontoret har anbefalt overdragelse av eiendommen, og formannskapet ga i møte 7. mars konsesjon med upersonlig boplikt for overdragelsen. Kjøpesummen er oppgitt til 9,3 millioner kroner. Jon Morten Møller er i dag innehaver av selskapet Netrom som eier 33 prosent av Møllergruppen AS. energifond om støtte innenfor området Støtte til passivhus og lavenergibygg. Kommunen mottok i februar kroner i investeringsstøtte for å gjennomføre bygget i Gamle Drammensvei 25 som et lavenergibygg. - Lavenergibygget blir løst ved en kompakt bygningskropp, ekstra god isolasjon, vinduer med lav U-verdi, tetthet og høy varmegjenvinning på ventilasjonen og behovsstyrt lysstyring, sier prosjektansvarlig Inger-Marie Nygård i Eiendom. Det etableres en baseseksjon med kontorer som er døgnbemannet i 2.etg. i bygget. Her vil det også være et stort areal hvor alle beboerne kan ha fellessamlinger. De første to årene vil bygget benyttes for Solvik bo- og behandlingssenter mens dette rehabiliteres/bygges nytt. Oppdatering av klimaplan SANDVIKA: Kommunens energi- og klimaplan skal oppdateres. Det gikk Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk inn for da saken var oppe i møte 9. februar. Den forrige energi- og klimaplanen er fra høsten 2009, og mange tiltak er gjennomført. Siden den gang er det kommet ny kunnskap om klimaproblematikk, ny statlig retningslinje for energi- og klimaplanlegging, nye utslippstall og ny informasjon om aktuelle klimatiltak. Det er nå behov for å revidere planen og videreføre tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp i Bærum. Politikerne ønsker et seminar for å fastsette hvilket ambisjonsnivå klimaarbeidet i kommunen skal ha.

8 8 nyheter og reportasjer Martina Hansen trenger mer plass SANDVIKA: Stor økning i aktiviteten ved Martina Hansens Hospital gir behov for utvidelse på cirka kvadratmeter. Planforslaget til området innebærer utbygging av et nytt tilbygg mot vest og nordvest, og en ny toppetasje på eksisterende hovedbygg. Det er knyttet sterke bevaringshensyn til det meste av de eksisterende bygningene, og reguleringsplanen tar hensyn til både bevaringsverdig bebyggelse og kulturmiljø. Formannskapet behandlet planen 7. mars og den ble enstemmig vedtatt. Planen skal til endelig behandling i kommunestyret. ILLUSTRASJON: DERLICK ARKITEKTER AS MNAL Sandvika stasjon vurderes ubemannet BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 SANDVIKA: NSB vurderer å legge ned billettutsalget ved Sandvika stasjon fra første kvartal Dette er vurderinger som gjøres ved alle bemannede stasjoner i Norge. - Vi undersøker antall personer som har behov for hjelp i skranke, antall reisende på stasjonen og i hvor stor grad personalet blir brukt av de reisende, sier Håkon Myhre, pressevakt i NSB. Det er særlig kjøp og salg av billetter over billettkontoret som er viktig. En avgjørelse i saken blir ikke tatt før til høsten. Verner om vassdragene Bærum vil verne om vassdragene sine og har laget en plan for rehabilitering og forbedring av Sandvikselva og de øvrige vassdragene i Bærum. Planen er laget i samarbeid mellom kommunen og Bærum Elveforum. VIGDIS BJØRKØY Tlf: SANDVIKA: Ammoniakkutslippet i Sandvikselva høsten 2005 var en av flere hendelser som førte til at folk ble mer oppmerksomme på de umistelige kvalitetene et levende vassdrag har å si for nærmiljøet. Bærum Elveforum ble formelt opprettet i april 2006 på bakgrunn av et tverrpolitisk ønske og etter oppfordring fra blant annet velforeninger og andre lokale lag. Det var bred enighet om viktigheten av å få på plass en helhetlig vassdragsforvaltning i Bærum. Fireårsplanene er et svar på dette og har som mål å bedre miljøforholdene og utviklingen av fiskebestanden. Ny forskrift Den nye vannforvaltningsforskriften springer ut av EUs rammedirektiv for vann. Forskriften trådte i kraft 1. januar som et ledd i arbeidet med å implementere EUs rammedirektiv for vann i Norge. Den har som hovedmål å forbedre forvaltningen og miljøtilstanden i alle norske vassdrag og skal sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, våde i vassdrag, grunnvann og kystvann. - Dette er et av de viktigste miljødirektivene i Europa, forteller vassdragsinspektør i kommunen, Ole Kristian Johansen. Direktivet gir konkrete, forpliktende miljømål, og er banebrytende for norsk vannforvaltning.. Samarbeid om vassdragene Bærum kommune er organisert under vannområdet Indre Oslofjord vest. - Arbeidet med å identifisere, karakterisere og analysere vannforekomstene er i gang, sier Johansen. Resultatet av dette arbeidet vil munne ut i en tiltaksplan over hvilke tiltak som kan og bør gjøres for å oppnå tilfredsstillelse miljøtilstand innen Planen ble lagt frem til orientering for Sektorutvalg for miljø, klima og kommunalteknikk 9. februar. Planen gjelder fra Skal gi mulighet til å bo lenger hjemme VELFERDSTEKNOLOGI: Bærum kommune er tildelt sju millioner kroner til forskning på teknologiske hjelpemidler som kan gjøre eldre mennesker i stand til å bo tryggere hjemme så lenge de vil. Bente skåret Tlf: SANDVIKA: Midlene skal benyttes til utvikling av en «trygghetspakke» som er tilpasset brukernes behov. Dette er teknologi og tjenester som skal gi eldre hjelp og trygghet slik at de kan bo hjemme lenger. Trygghet og verdighet - Det er hyggelig å registrere at vår satsing på økt sikkerhet og trygghet for våre eldre blir lagt merke til, og jeg opplever at forskningsmidlene er en anerkjennelse av det viktige innovasjonsarbeide innen omsorg vi ønsker å oppnå til beste for våre innbyggere. Vi ønsker å gi økt trygghet og sikkerhet for våre eldre hjemmeboende. Vi ønsker derfor å ta i bruk en rekke teknologiske løsninger som vil bidra til en tryggere alderdom. Det er viktig at hjelpemidlene tilpasses den enkelte brukes behov, og målet er at hjelpemidlene skal bidra til å skape større trygghet, sikkerhet og økt grad av mestring for våre eldre hjemmeboende, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Trygghetspakkens innhold I Trygghetspakken inngår utprøving av trygghetsskapende teknologi for hjemmeboende. Dette kan være ulike digitale huske-hjelpemidler f.eks. kalenderhendelser eller påslått komfyr, fall-sensor, kommunikasjonsløsninger, bevegelsessensorer som styrer lys, døralarm, GPS-sporing utendørs og kroppssensorer for måling av vitale fysiologiske data. - Med eldrebølgen står vi foran en dobbelt demografisk utfordring; den aldrende befolkningens økte behov for helse og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen til arbeidskraft synker, utfordringene er store, og derfor må vi evne å se mulighetene, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Samarbeidsprosjekt Det legges opp til tett samarbeid mellom forskningspartnerne SINTEF, Høgskolen i Vestfold og Universitetet i Oslo, samt de deltakende kommunene Bærum, Drammen, Lørenskog, Skien, Skedsmo og 6 kommuner i Vestfold. VELFERDSTEKNOLOGI: Memoplanner gir bl.a. brukeren mulighet for videokommunikasjon med andre og hjelp til å holde orden på avtaler, bursdager osv. Memoplanner kan også kobles til andre teknologiske hjelpemidler som for eksempel Skapvakt, og vil varsle brukeren om for eksempel kjøleskapsdøren er åpen. FOTO: BENTE SKÅRET VERNES: Bæringene er glad i elvene sine og nå er det kommet en plan for å verne om miljøet og fiskebestanden. Her fra Bjørum sag. FOTO: BJØRN ERIK PEDERSEN Temadag om hjerneslag 28. mars SANDVIKA: Lærings- og mestringssenteret på Bærum sykehus inviterer til temadag for slagrammede og deres pårørende. Pårørende er hjertelig velkomne også om den slagrammede ikke blir med. Tema for møtet er økonomiske rettigheter etter hjerneslag. Camilla Nyquist fra NAV Asker orienterer om de økonomiske rettighetene, og sosionom Sonja Caspersen fra Bærum sykehus gir råd og veiledning om ulike stønadsordninger. Møtet starter kl og varer til Det blir servert rundstykker, kaffe og te. Arrangementet er gratis, men Lærings- og mestringssenteret ønsker at du melder deg på noen dager i forveien enten på telefon eller på e-post til Trenger du transport kan kanskje Frivilligsentralen være behjelpelig. Frivilligsentralen i Bærum har telefonnummer Temadagene arrangeres i samarbeid med den lokale landsforeningen for slagrammede og Asker og Bærum kommuner.

9 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Ti års-jubileum for senter i Altea SANDVIKA: I år er det ti år siden Bærums rehabiliteringssenter CAN i Altea sto ferdig til å ta imot eldre i Spania. - En tur til Bærums rehabiliteringssenter CAN i Altea, kan gi nytt mot og gjøre godt for lang tid fremover, mener ordfører Lisbeth Hammer Krog. - Jeg tror at veldig mange av de som har vært i Altea, har et ønske om å komme tilbake, sier Hammer Krog. Oppholdet gir mye, både sosialt fellesskap, behandlingsopplegg, gode turmuligheter og ikke minst varmen. Kan man ha det bedre? Opphold innvilges for seks uker, med mulighet til forlengelse. Det er kommunens Tildelingskontor som tar imot søknader og innvilger opphold på CAN. Stedet har 38 plasser. Av disse har Stavanger 13 plasser, mens fem plasser kan benyttes av alle kommuner i Norge. Feiringen av 10-årsjubileet finner sted i Altea 21. september. nyheter og reportasjer Fire blokker på Fornebu HUNDSUND: Et område på 6,7 dekar er foreslått regulert til boliger, bestående av fire blokker med henholdsvis tre, fire og fem etasjer. Eiendommen grenser til offentlig gang-sykkelvei og friområde langs Koksabukta i vest, rundkjøring Koksasnekken og Snarøyveien i nord, den tidligere Rusegropa i øst og et boligfelt med småhusbebyggelse som er under bygging i sør. Området ligger inntil den nye atkomstveien i området Lilleruts vei som er under bygging. Beboerne vil få god adgang til rekreasjonsområder og trafikkforholdene blir ansett som gode. Planutvalget behandlet detaljert reguleringsplan for Fornebu område 5,2 Hundsund torsdag 16. februar. Planen ble enstemmig vedtatt. 9 Rehabilitering ved Bryn kirkegård Aktiv aldring Rundt 10. april starter rehabiliteringen av fem gravfelt på Bryn kirkegård, og dermed blir det begrenset tilgang til gravfeltene. EVA MARIE LARSEN VIGDIS BJØRKØY Tlf: BRYN: Anleggsarbeidet vil medføre økt trafikk med maskiner inne på kirkegården, og gravfeltene vil være lite tilgjengelig for besøk i anleggsperioden. Alle de som har graver og som blir direkte berørt, har fått eget brev om dette. Besøkende bør vise varsomhet ved ferdsel på området. Arbeidets omfang Gravfeltene som skal fylles opp, har ujevn overflate og mye vann i grunnen. En oppfylling vil sikre at gravene kan brukes videre. Terrenget skal heves på gravfeltene med centimeter, i tillegg skal veier og drenering utbedres og diverse beplantning skal fornyes. Under oppfyllingsarbeidet blir gravminnet tatt bort og forsvarlig lagret. Etter avsluttet oppfylling blir de plassert tilbake sentralt i bakkant av gravstedet. Det legges til slutt ferdiggress på gravfeltene. Anleggsstart og varighet Anleggsstart er satt til rundt 10. april. Det er forventet at arbeidet vil vare i cirka tre måneder, avhengig av værforhold. Det er Bærum kommune som har ansvar for kirkegårdsdriften og forvaltningen. Natur og idrett i kommunen er ansvarlig for rehabiliteringen. REHABILITERES: Fem kistegravfelt ved Bryn kirkegård feltene 030, 031, 033, 034 og 035 skal rehabiliteres våren Arbeidet starter rundt 10. april og vil vare i cirka tre måneder. ILLUSTRASJON: NAOMI WILDE EGEN ARENA: - Kommunen ønsker å motivere til aktiv samfunnsdeltakelse, også når man kommer opp i årene. Vi har svært mange spreke pensjonister i Bærum, men det er noen som kanskje ikke har funnet sin arena å være aktiv på etter endt yrkeskarriere, sier folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby i Bærum kommune. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: SANDVIKA: 2012 er det europeiske året for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. I Bærum skal året markeres med ulike aktiviteter. Merete Larsen Husby ønsker å involvere de frivillige organisasjonene så mye som mulig. - Det nasjonale hovedmålet er å styrke seniorenes yrkesaktivitet. Kommunalt ønsker vi å motivere til aktiv samfunnsdeltakelse blant våre seniorer på mange plan både gjennom deltakelse i frivillige organisasjoner og ved å skape arenaer for debatter. Den eldre generasjonen i Norge skiller seg fra den europeiske for øvrig. I Norge er seniorene generelt sett spreke, ressurssterke og har god økonomi. Likevel er det noen som faller utenom det aktive livet. - Disse vil vi gjerne hjelpe inn i positive opplevelser og aktiviteter, sier Husby. Bygge broer Aktiv aldring-året skal også bidra til å skape solidaritet mellom generasjonene. Med den kommende eldrebølgen blir det et stort behov for omsorgsarbeidere, noe som krever sterk satsing på rekruttering til omsorgsyrker. Videre sier solidaritet mellom generasjonen også noe om at omtanken skal gå begge veier. - Når vi får en utvikling fra å ha fire yrkesaktive per pensjonist i dag til to yrkesaktive per pensjonist om 20 år, blir byrden større på hver yrkesaktiv som skal bære kostnadene for pensjonene. Dette betyr også at de eldre må bidra mer ved å holde seg friske og delta i samfunnet, sier Merete Larsen Husby. Tilskudd til samarbeidsprosjekter Bærum kommune har satt av en sum penger til Aktiv aldring-året som skal brukes på samarbeidsprosjekter mellom kommunale tjenestesteder og frivillige organisasjoner eller enkeltpersoner. Kriteriet er at prosjektene skal - Vi ønsker å få med oss enda flere av den eldre generasjonen ut på tur, sier leder i Bærum Turlag, Einar Skage Andersen. Han frister med Aktiv aldring-turer som går i enkelt terreng, men som likevel byr på gode naturopplevelser. INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Alle turene er gratis, og det er en eller to turledere med på hver tur. I tillegg har vi bidra til å nå målsettingen om å motivere til økt samfunnsdeltakelse i den eldre generasjonen. - Et godt eksempel er Bærum Turlag, som har satt opp ni særlig tilrettelagte Aktiv aldring-turer i sitt med fysioterapeut fra Bærum kommune på disse turene, forteller Skage Andersen. Fysioterapeuten er med for å skape ekstra trygghet. Men han vil også bidra med gode råd og tips om hvordan man kan øke aktivitetsnivået sitt. - Vi skal holde oss på turveier og i grønne lunger ganske nær bebyggelse. Målsettingen er å få med turgåere på hver tur, men gleden blir selvsagt stor om det blir flere. Vi har kapasitet til å ta med oss mange, smiler Einar Skage Andersen program, forteller Merete Larsen Husby. - Andre positive tiltak kan være frivillig innsats i barnehager, på skole, seniorsentre og bo- og behandlingssentre, sier hun. UT PÅ TUR: Bærum Turlags leder Einar Skage Andersen vil ha mange med på Aktiv aldring-turer i Turene går i lett terreng, de fleste nær bebyggelse. Det er med minst en turleder, og vi har i tillegg med oss fysioterapeut. FOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Ut på tur Turlaglederen setter som eneste forutsetning for deltakelse at man kan gå for egen maskin. Terrenget passer ikke for rullestol eller rullator, men man vil komme seg greit frem med krykker. - Jeg håper de arrangerte turene kan hjelpe noen å komme seg ut. Kanskje ønsker man å gå tur, men trenger et lite puff for å komme seg ut. Eller kanskje man savner noen å gå sammen med. Vi hjelper med begge deler, smiler Skage Andersen.

10 10 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Lydstudiokurs for begynnere Tanken aktivitetshus i Sandvika skal ha et nybegynnerkurs i lydstudio. Kurset er for de mellom 12 og 18 år som ønsker å komme i gang med et hjemmestudio på datamaskinen sin. Nina c. haugen Tlf: SANDVIKA: Kurset holdes i et profesjonelt lydstudio åtte tirsdager i tidsrommet På kurset lærer man det grunnleggende om lydstudioarbeid via praktiske eksempler og sin egen hørsel. Det blir også individuell veiledning på egen datamaskin etter behov. Kursinnhold - hvordan komme i gang - hvordan recorde - hvordan mikse - bruk av effekter som kompressor, eq og klang - opprette prosjekt i musikkprogram Utstyr Det er en fordel å ha med egen datamaskin og et headsett. Kursholder Vidar Andre Andresen som eier Sameti musikkstudio på Tanken aktivitetshus, er kursholder. Kurset starter tirsdag 27. mars og det er begrensede plasser, forteller han. PRIS OG KONTAKTINFO: Prisen på kurset er 2.400, som eventuelt kan deles i to. Påmelding og spørsmål ta kontakt med Claus Dalvang i Ungdomstjenesten på mail: baerum.kommune eller på telefon LYDSTUDIOKURS: Vidar Andre Andersen er gitarist, vokalist, låtskriver, produsent, engineer og forfatter. Han gleder seg til å holde lydstudiokurs for ungdom på Tanken aktivitetshus i Sandvika. FOTO: NINA C. HAUGEN Lær kinesisk på Hosletoppen ungdomsskole Alle elever som skal begynne i 8. klasse i Bærum har nå mulighet til å lære seg kinesisk på Hosletoppen skole. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Elever som skal begynne i 8. klasse, og som vil lære kinesisk som fremmedspråk, må søke seg til Hosletoppen innen fristen 25. mars. - Et verdensspråk - Undervisningen fokuserer både på skriftspråket (kinesisk), og det muntlige språket (mandarin). Elevene får trening i å kjenne igjen tegn, slik at de kan lære å skrive kinesisk på pc/mac, og de får også tett oppfølging på sin muntlige kinesisk og lærer dagligdagse samtaler som de lett kan bygge videre på senere, sier lærer i kinesisk Aslak Tvedt. Skolen håper at elever fra andre skolekretser søker Hosletoppen skole fra høsten 2012 for å begynne på kinesisk som fremmedspråk. Fordelene ved å kunne et verdensspråk er mange. - Kinesisk vil bli et viktig språk å kunne i fremtiden. Handelen med Kina er stor, og det å kunne språk som ikke alle andre kan, vil være et fortrinn i et fremtidig perspektiv, sier Tvedt. Lærer kinesisk Bærum kommune tilbyr engelsk, fransk, tysk og spansk som fremmedspråk i ungdomsskolen i dag. Tilbudet om kinesisk ble etablert på Hosletoppen for fire år siden, og skal også tilbys på Gjettum skole. Språket krever egeninnsats fra elevenes side, men er absolutt mulig å lære. - Å lære kinesisk krever øvelse og en del pugging. Det er allikevel noe mange opplever som veldig morsomt, fordi mestringsfølelsen kommer gradvis litt og litt etter hvert som man jobber med faget, sier lærer Aslak Tvedt i kinesisk. LÆR KINE- SISK: Faglærer i kinesisk på Hosletoppen ungdomsskole er Aslak Tvedt. ARKIVFOTO: INGVILD AMBLE ERIKSEN Ta med en venn på S LÆRERIK SOMMER: Skal du begynne i 5. eller 8. klasse til høsten? Da kan du allerede i sommer begynne å forberede deg til skolestart ved å gå på Sommerskolen i Bærum fra august. Ta med en venn og bli med! SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Bærum kommune arrangerer Sommerskole 2012 for alle elever som skal opp i 5. og 8. klasse til høsten. Gjennom en hel sommeruke får elevene en minnerik og annerledes sommeruke med faglig ingredienser som norsk, engelsk og matte samt muligheter for å få nye venner og lære på nye og varierte måter. - Målet er å gi de nye 5.- og 8. klassingene en flying start på skoleåret. Å begynne i 5. klasse og 8. klasse innbærer store forandringer og større krav om å reflektere og uttrykke seg og holde orden selv, sier prosjektleder Bjørg Nakling. I tillegg vil også 8.klassingene få tips og nyttige råd til god studieteknikk. Fritt valg Sommerskolen skal arrangeres på Levre, Stabekk og Storøya skoler samme uken. Det legges opp til 150 plasser fordelt på skolene. Grensen er satt på minimum 15 elever per gruppe. - Vi er nødt til å ha 15 påmeldte elever per gruppe for at dette skal gå rundt økonomisk. Dersom det blir færre elever er vi åpne for å slå sammen elever fra ulike skoler, sier Nakling. Foreldre kan søke seg til hvilken skole de selv ønsker i forhold til det som passer familiene best. - Hvis foreldre pendler inn til byen og ønsker barna på Storøya, kan de søke seg dit. De er ikke nødt til å søke seg til nærmeste skole, understreker Nakling. En lærer og en assistent blir ansvarlig for hver gruppe. - Ta med en venn - Det er fint å kunne ta med seg en venn på Sommerskolen, siden mange av elevene sikkert ikke vil kjenne hverandre eller læreren fra før av, oppfordrer Nakling. Elevene skal lære på en hyggelig og variert måte. Det er lagt opp til utetid og fysisk aktivitet hver dag, men én hel dag skal brukes til aktiviteter utendørs. Elevene på Storøya skal kunne bruke Naturhuset, mens elevene på Levre og Stabekk skal bruke områdene rundt Nedre Gupu. Selvfinansierende Sektoruvalg for barn og unge har vedtatt at sommerskoletilbudet fra Bærum kommune er Sommerskolen Tidligere har skolen i samarbeid med næringslivet på Fornebu arrangert TeknoCamp, men det er vedtatt nedlagt på grunn av for få påmeldte. Sommerskolen 2012 er selvfinansierende, det vil si at kursavgiften skal dekke lærerutgiftene og materiell som blir brukt. KOM PÅ SOMMERSKOLE: Bjørg Nakling og Espen Andersen i Bærum kommune er ansvarlige for Sommerskolen FOTO: SYNNE STORVIK Informasjonsmøter: Levre: 26. mars klokken Stabekk: 27. mars klokken Storøya: 28. mars klokken Her får du svar på alt det du lurer på om Sommerskolen Til topps i Ungt Entreprenørskap Ungdomsbedriften Antiskli fra Nadderud videregående skole gikk til topps i Akershusmesterskapet i Ungt Entreprenørskap i kategorien Beste innovative vare. SYNNE STORVIK Tlf: SANDVIKA: Fylkesmesterskapet gikk av stabelen på Lillestrøm 8. mars. Antiskli gjorde også rent bord da kommunemesterskapet i Ungt Entreprenørskap ble arrangert i Asker og Bærum tidligere i år. - Grobunn for ny næringsvirksomhet - Jeg synes det er moro at unge gründere fra kommunen vår gjør det så bra, og at innovasjon og entreprenørskap i skolen synliggjøres på denne måten. Kommunen er avhengig av innovatører som har mot og ambisjoner til å satse. I et fremtidig perspektiv gir satsingen på ungdomsbedrifter grobunn til ny næringsvirksomhet. Gratulerer så mye til jentene i Antiskli UB fra Nadderud som gikk helt til topps i kategorien «Beste Innovative Vare», sier en glad ordfører Lisbeth Hammer Krog i Bærum kommune. Produktet til Antiskli er en antisklisokk, en sokk som du kan tre utenpå skoene på vinteren, slik at du ikke sklir på isen. Ambisjoner på plass Ungdomsbedriften Mekom fra Sandvika videregående skole fikk også prisen for årets webside under Akershusmesterskapet. - Gratulerer så mye til elevbedriften Mekom fra Sandvika videregående skole også. Det er tydelig å se at de legger listen høyt, ambisjonene er på plass. Lykke til videre, sier ordføreren. UNGE ENTREPRENØRER: Ungdomsbedriften Antiskli fra Nadderud gikk helt til topps i fylkesmesterskapet i Ungt Entreprenørskap tidligere i måneden. Bildet ble tatt under kommunemesterskapet i Asker og Bærum. ARKIVFOTO: SYNNE STORVIK

11 BÆRINGEN torsdag 22. mars BJØRNEGÅRD: Gratulerer til Bjørnegård skole som fyller 40 år i 2012! Jubileet ble markert på «jubileumsallmøte» fredag 9. februar med underholdning og inviterte gjester. Sektorutvalgsleder for barn og unge, Anne Lene Hojem, var blant gratulantene. Det ble også gaver på jubilanten som blomster, taler, piano fra Lions i vestre del av Bærum og en sjekk på 5000 kroner til elevrådet fra kommunalsjef Øyvind Moberg Wee. FOTO: SYNNE STORVIK ommerskolen 2012 SOMMERSKOLEN I BÆRUM: - Ta med en venn og bli med på Sommerskolen 2012, er oppfordringen fra kommunen. Sommerskolen arrangeres på Levre, Stabekk og Storøya skoler fra august i år. ILLUSTRASJONSFOTO MONA VAAGAN AktivITETSkalender Ungdomstjenesten i Bærum har et spenn av aktiviteter for barn og unge. Vi skal bidra til et godt oppvekstmiljø for unge mennesker i alderen år. Noen aktiviteter inkluderer også andre aldersgrupper. Facebook: Ungdomstjenesten i Bærum kommune tlf administrasjon: / Arena Bekkestua - multianlegg for sport og kultur Facebook: Arena Bekkestua Gml. Ringeriksvei 55, Hverdager 14-22, lørdager 11-18, søndager Gratis jenteskate med instruktør: torsdager kl Cirka Sirkus: tirsdager. Capoeira: tirsdag og torsdag Internett, kafé, konserter og diverse arrangementer. Skate, inline og bmx ute og inne hele sommerhalvåret, innendørs hele vinteren. Innendørs er åpningstiden delt på forskjellige aktiviteter og alder. Påske: Vanlig åpningstid 2. og 3. april. Stengt 4. t.o.m. 9.april. Bærumungdommens motorsenter Facebook: Bærumungdommens Motorsenter Løxaveien 2, Rud, tlf Verksted for mekking av sykkel, bil og moped med veiledning fra kyndige. Kafe. trial, downhill, skiutflukter, kitekurs, surfekurs. Senteret er for ungdom opp til 25 år. Tirsdag, onsdag og fredag kl Medlemskap moped kr 100 og bil kr 200 per år. Påske: Stengt fra 2. april t.o.m. 9. april. Marie P (tidligere Dønski fritidshus) Facebook: Marie Plahte Dønskiveien 50, / / Internett, kafè, leksehjelp, playstation, film, musikk, jentegrupper, jentetrening, asiatisk dans og diverse arrangementer. Mandag, tirsdag og torsdag 16-20, fredag og lørdag Diverse arrangementer/turer i ferier og på helligdager. Påske: Ta kontakt for program. Kontaktinformasjon: Bjørg Nakling: (mobil) Les mer på: kommune.no/sommerskolen FAKTA: Sommerskolen 2012 arrangeres i perioden august 2012 på Levre, Stabekk og Storøya skoler. Tidspunkt: Pris: 1250 kroner for hele uken, inkluderer ikke mat og drikke, som må medbringes. Påmeldingsfrist: 16. april. Påmelding og betaling skjer på Kulturhuset i Bærum. Telefon til billettluken: (mellom Lørdager frem til 15). Adresse: Claude Monets allé 27, 1338 Sandvika. Helset Fritidssenter Facebook: Gry Helset Fritidssenter Skollerudveien 5, Bærums Verk, tlf Jentegruppe, guttegruppe, DJ kurs, gitarkurs, playstation på storskjerm, brettspill, lekser og hobbyaktiviteter. 5. klasse 18 år hverdager fra år tirsdager kl og fredager kl Juniorklubb: kl, torsdag Lan parties i helger og ferier. Ledig bandøving med instruktør. Påske: Mandag 2. april og tirsdag 3. april, Åpent for alle som vil komme, da blir det forskjellige formingsaktiviteter, konkurranser og annet gøy. Tirsdag kveld har vi åpent for ungdommer (13-18 år), åpent fra Andre dager stengt. Rykkinn Fritidssenter Facebook: Gro rykkinn fritidshus Tyttebærstien 30, tlf Ettermiddagstilbud: klasse, hverdager kl Lekser, mat, lek, rullekøyter og hobbyaktiviteter Aktiviteter/diskotek: 7. klasse 18 år, tirsdag kl og fredager kl Jentekveld, guttegruppe, bandøving, arrangementer og utleie. Utendørs aktivitetspark ballbinge, basketball, skate, ake. Påske: Stengt fra april. Tanken aktivitetshus Eivind Lyches vei 13 (BI-parken), tlf Bandøving: hverdager kl , lørdager og søndager. Scene, kunstutstillinger og musikkstudio. Påske: Bandøving Østerås fritidssenter Facebook: Frank østeråsklubben Eiksveien 104, tlf / Ettermiddagsåpent: hverdager for ungdom i 8 til 10. klasse. Kveldåpent: onsdag og fredag for ungdom i 8 til 10. klasse. Kult sted å treffe venner, band, spill, matlaging og film rom. Ledig bandøvings tid: Ta kontakt angående tid og tilgjengelig utstyr. Påske: Stengt fra april.

12 12 Velkommen til annonsesidene BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Her annonserer først og fremst kommunale tjenestesteder om arrangementer, kurs og kunngjøringer som angår allmennheten. Det er gratis å annonsere i Bæringen, og vi tar med ikke-kommersielle annonser fra organisasjonslivet i den grad det er plass. Det vil si at arrangementene/kurs må være åpne for innbyggerne. Kjøp- og salgsannonser tas ikke inn. Annonsetekstene må være korte og konsise, klare til trykking. Bæringen-redaksjonen forbeholder seg retten til å redigere lange tekster (over 1000 tegn). Vi kan dessverre ikke love plass til bilder og illustrasjoner. Annonsene sendes til: innen gjeldende frister. Neste utgave kommer ut 26. april med annonsefrist onsdag 11. april. Varsel om oppstart Varsel om oppstart av planarbeid - privat detaljregulering for Helmerveien 25 i Bærum kommune. I medhold av plan og bygningsloven(pbl) 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Helmerveien 25, der følgende eiendommer inngår: gbnr. 11/168, 11/179, 11/1447 og 11/1448. I tillegg skal det foretas en mindre grensejustering med makeskifte mellom Helmerveien 25 og Helmerveien 23, gbnr 11/1603. Planområdets begrensning fremgår av kartskissen. Planområdet er i dag uregulert. Hensikten med planarbeidet er å regulere en del av eiendommen 11/168 med påstående bebyggelse og tillagt del av 11/160 til område for bolig, bevaring, tillagt del av 11/168 til 11/160 til bolig, småhusbebyggelse og resten av planområdet til område for bolig, lavblokker i 2 etasjer med parkeringskjeller og mulighet for en tilbaketrukket 3. etasje i den søndre del av bebyggelsen. Innenfor området for lavblokker vil det også bli avsatt et mindre byggeområde for fellesbygg i en etasje. Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning. Spørsmål eller bemerkninger til planarbeidet kan innen 30. april 2012 rettes til: ARCHUS arkitekter as v/arne J. Haugen Pilestredet 75 C, 0354 Oslo eller e-post til: Teknologiskolen på Fornebu Hundsund ungdomsskole Nytt skoletilbud Fra og med høsten 2012 blir Hundsund ungdomsskole Norges første Teknologiskole. Elever fra hele Bærum kan søke seg til Teknologiskolens 8. klassetrinn. Søknadsfristen er satt til 25. mars Informasjonsmøte: 20. mars kl. 18. på Hundsund ungdomsskole. Mer informasjon og søknadsskjema på Innsamling av papp, papir, drikkekartong og plastemballasje Forurensning og renovasjon har ansvar for innsamlingen i samarbeid med Norsk gjenvinning. Sett sekkene godt synlig ut til kjørevei kvelden før henting. Plastsekkene skal knytes igjen! Er papirsekken for liten kan papir buntes sammen og plasseres ved siden av. Drikkekartong skal brettes, lages til kubber og legges i egen pose på toppen av innsamlingssekken eller beholderen. (NB! Tømming av store containere skjer på egen rute.) Ved spørsmål ring: Norsk gjenvinning på / E-post: Hentedag for ditt område, se datoen nedenfor: UKE 12 Omr 9: Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker mars Omr 10: Høvik Verk mars UKE 13 Omr 11: Stabekk-Jar mars Omr 12: Østerås-Eiksmarka-Fossum mars Omr 13: Hosle-Nadderud mars Omr 14: Grav-Øvrevoll mars Omr. 4: Løkenhavna-Bærums Verk mars Omr 15: Fornebu-Snarøya mars Omr. 5: Lommedalen-Gullhaug mars UKE 14 Omr 1: Emma Hjorth-Vøyenenga-Skui april Omr.6: Gjettum-Solberg-Valler-Avløs april Omr 2: Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset april Omr 3: Rud- Hauger-Dønski-Evje-Kolsås april UKE 15 Omr 7: Løkeberg-Blommenholm april Omr 8: Tanum-Slependen-Jong-Sandvika april Omr 9: Bekkestua-Høvik-Stabekk-Lysaker april Omr 10: Høvik Verk april UKE 16 Omr 11: Stabekk-Jar april Omr 12: Østerås-Eiksmarka-Fossum april Omr 13: Hosle-Nadderud april Omr 14: Grav-Øvrevoll april Omr 15: Fornebu-Snarøya april Sekker til restavfall Nye sekker til restavfall nå er levert ut I ukene 9 og 10 (27.februar 10.mars) ble det levert ut nye sekker til restavfall. Det er levert en rull med 26 sekker per abonnement, og de skal vare til neste utlevering om et halvt år (i uke ). Sekkene er grå og merket Uke Ved eventuelle klager på manglende mottak av sekker ber vi om at det tas kontakt med Transportsentralen Asker og Bærum, telefon , e-post: innen klagefristen på 4 uker. Vi minner om at ekstrasekker (blå), i ruller a 5 stk, selges i de fleste dagligvareforretninger i Bærum og hos Transportsentralen Asker og Bærum, Rudssletta 90. Ekstrasekkene skal benyttes hvis man av og til har mer restavfall enn det som det er plass til i den vanlige sekken. NB! Ved salg eller utleie av eiendommen skal antall sekker tilsvarende antall uker fra flytting til neste sekkeutlevering overlates til ny eier eller leietaker. Forurensning og renovasjon Skal du leie ut bolig i Bærum? Boligkontoret i Bærum kommune er stadig på utkikk etter boliger til kommunens innbyggere. Vi er ute etter boliger i alle størrelser, både til enslige og til familier. Og vi kjenner de potensielle leieboerne og finner en leieboer som passer inn i din bolig og i det lokale bomiljø. Kommunen stiller garanti for depositumet. Så dersom du tenker på å leie ut en bolig i Bærum kontakt Erik Asker på Boligkontoret på tlf eller eller Zaman Saleh tlf , mobil «Et forum for aktive pensjonister. Et treffsted med et engasjerende og hyggelig miljø». Velkommen til Forum 60+ i Røde Korshuset Sandvika tirsdager kl Tirsdag 27.mars: «Om bemannede romferder» ved siv.ing Erik Tandberg Tirsdagene 3.,og 10.april: PÅSKEFERIE Tirsdag 17.april: «Bærum Kulturhus og byen Sandvika» ved kulturhusjef Morten Walderhaug Fredag 20.april: Røde Korshuset kl 19 «Vårlige Viser og Vers». Bindende påmelding Tirsdag 24.april: «Om Bærum kommunes rehabiliteringstilbud i Altea» ved Torstein Wensaas. UKE 17 Omr 1: Emma Hjorth-Vøyenenga-Skui april Omr 2: Rykkinn-Berger-Gommerud-Belset april Omr 7: Løkeberg Blommenholm april Omr 3: Rud- Hauger-Dønski-Evje-Kolsås april Omr 4: Løkenhavna-Bærums Verk april Omr 5: Lommedalen-Gullhaug april Søker grønne fingre i Bærum Lønnås bo- og rehabiliteringssenter søker hagegartner eller andre med grønne fingre til å holde «Sansehagen» vår i orden til våren og sommeren. Ring og spør etter aktivitørene. Kanskje er DU er rette person til oppgaven? Legg igjen telefonnummer om vi er opptatt og vi ringer deg opp igjen. Lønnås bo- og rehabiliteringssenter har adresse Fredheimlia 44 på Hosle. Hilsen aktivitørene Grete Overskeid eller Wanja Hauan

13 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Hjelpetelefoner i påsken annonser 13 Påsken kan for mange bli en ensom tid. Her finner du en oversikt over noen av de hjelpetelefonene du kan kontakte hvis du trenger noen å snakke med. I kommunal regi Barnevernvakten Asker og Bærum kommune Tlf Åpningstider: Mandag torsdag: Fredag: Lørdag: Søndag: Bjørnegård psykososiale senter Døgnåpen telefon: Telefontjenesten er tilgjengelig 24 timer alle dager for personer som ønsker informasjon og veiledning om tjenester innen psykisk helsevern. Telefonen kan også brukes når man trenger noen å snakke med i en vanskelig situasjon. Krisesenter for kvinner og menn og deres barn Telefon: Døgnåpent bokollektiv.veiledning og kriserådgivning hele døgnet andre aktuelle hjelpetelefoner Disse hjelpetelefonene er ikke i kommunens regi. Hjelpetelefonene er tilgjengelig for alle i landet. Røde Kors telefonen for barn og ungdom: (man-fre 14-20) Krisetelefon for menn mandag til fredag fra Telefon: Krisetelefon for spillavhengige Telefon: mellom Landsdekkende kontakttelefon for pårørende av spillavhengige Telefon: Kirkens SOS: Dette er en døgnåpen krisetelefon for mennesker som er i følelsesmessig eller eksistensiell krise, og for dem som tenker på å ta sitt eget liv. Alle som ringer krisetelefonen vil bli møtt med forståelse og aksept. Har også chat: Bekymringstelefonen Voksne for Barn Tlf , åpent hverdager Stengt juleaften og helligdager. Men åpent i romjulen fra Telefontjenesten for voksne som har bekymringer eller spørsmål i forhold til barn og unge. Mental Helses hjelpetelefon: (døgnåpen) Her kan du stille spørsmål om livskriser og psykiske vansker som depresjon, selvmord og annet. Informasjonstelefonen om tvangsekteskap: (man-fre 9-17) SUSS-telefonen: torsdag-fredag Andre dager fra Homofiles ungdomstelefon: (søndag - fredag kl.18-22) Kontakttelefon for voldsutsatte eldre En landsdekkende telefontjeneste for eldre over 62 år som utsettes for fysiske, psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep, samt omsorgssvikt. Telefonen er gratis og innringer kan være anonym. Telefonen er etablert av Helsedirektoratet og vil betjenes av Vern for eldre i Oslo kommune. Telefon: Illustrasjon: Ingerid, 6B, Haslum skole RUStelefonen: Dette er en landsdekkende opplysningstjeneste om rus og hjelpetiltak. Profesjonelle veiledere svarer på spørsmål relatert til alkohol- og narkotikaproblematikk. Både rusbrukere selv, pårørende og profesjonelle er velkomne til å ta kontakt. RUStelefonen finansieres av Helsedirektoratet og driftes av Rusmiddeletaten i Oslo kommune. Mannstelefonen Telefon: mandag-fredag kl Du kan også ta kontakt med Reform - ressurssenter for menn på telefon (dagtid) eller på internett De har enesamtaler, mannsgrupper, juridisk rådgivning, linker til andre tilbud o.l. Kan også henvise videre til seminar og samtaleterapi. aktuelle Nettsteder Målgruppe for denne siden er barn, unge og bekymrede foreldre i Bærum kommune. Under disse sidene finner du informasjon om kommunens tilbud til målgruppen - kontakttelefoner til disse tjenestene, hjemmesider og . Kommunen har etablert en egen kontakttelefon: , Kontakttelefonen gir deg som ringer en å prate med og informasjon om hvor du kan få hjelp i kommunen. Du kan ringe alle dager også i helger og ferier Åpningstidene er: Mandag til torsdag Fredag Lørdag Søndag Du kan være anonym Kors på halsen (www.korspahalsen.no) er et nettsted for deg under 18 år. Les om forskjellige tema, skriv melding til en voksen, eller innlegg på forum. På (man-fre kl 14-20) kan du snakke med en voksen om alt du har på hjertet - gratis og helt anonymt. Alarmtelefonen for barn og unge Alarmtelefonen for Barn og Unge er en gratis nødtelefon for barn og unge. Den er åpen når barneverntjenestenes kontorer er stengt. I ukedager er den åpen fra kl. 15:00 om ettermiddagene og til kl. 08:00 neste morgen. I helgene er den åpen hele døgnet. Telefon: (gratis) Fra utlandet:

14 14 annonser BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 x Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne og samfunnets vegne. Våre medarbeidere vet at resultater og utvikling ikke kommer av seg selv. Derfor forventer også de mye; faglig utvikling, godt lederskap og attraktive karrieremuligheter. Dette bidrar til å gjøre oss til en av landets beste arbeidsplasser. Bærum kommune kanskje ditt viktigste valg Vi søker dyktige lærere Bærumsskolen har ledig faste stillinger og vikariater fra Vi tilbyr gode betingelser som blant annet Lønnsstige over KS stigen Kompetansetillegg for lærere med ekstra studiepoeng i norsk, engelsk, matematikk og naturfag For fullstendig utlysning se Søknadsfrist 15. april 2012 Tilbud til foreldre, barn og ungdom Bryr meg Alle kommunale tilbud og tjenester til barn, unge og deres foreldre finner du på Er du bekymret for deg selv en venn eller et barn, lurer på noe eller trenger råd, ta kontakt på e-post: eller telefon: Akutthjelp til barnefamilier Tilbud til familier som får et akutt hjelpebehov når mor eller far eller søsken blir syke, og som har barn under 12 år. Tilbudet gis etter en henvisning fra lege, helsesøster eller andre instanser i kommunen og har en varighet på inntil 4 uker. Akutthjelp til barnefamilier tilbyr hjelp og avlastning i form av samvær, stell og pass av barn. Det er en behovsprøvd egenbetaling. Kontakt: Koordinator Lisbeth Ramdahl Akutthjelp til barnefamilier, Helsetjenester barn og unge, Bærum kommune. Telefon: eller / E-post: Barn mangler besøkshjem Barneverntjenesten har et stort behov for besøkshjem for barn i alderen 1 til 12 år. Vi trenger forskjellige typer besøkshjem som kan inkludere et barn i familielivet en helg i måneden. Veiledning og samlingskvelder etter behov. For med info eller uforpliktende samtale kontakt Thomas Edvardsen tlf: eller e-post baerum.kommune.no eller gå inn på kommunens internettside for mer info eller elektronisk søknadsskjema. Enestående tenåringsforeldre Tilbud til tenåringsforeldre som lever alene med ungdom. Temafellesskap. Sted: Marie Plahte familie- og aktivitetssenter. Dønskiveien 50, 1346 Gjettum. Gruppen møtes en mandag hver måned kl april: Tilstedeværelse i relasjon v/ Camilla H. Weedon, gestaltterapeut (MNG), Walles mestringsenter, Bærum kommune. Det er også gruppemøter 21 mai og 11 juni. Kontakt/informasjon: Helsetjenester for barn og unge, telefon Familier i krise Tilbud til foreldre og andre foresatte med barn mellom 0 til 20 år, og som opplever at hverdagen er uhåndterlig. Råd og veiledning. Tilbudet er i regi av Helsekontoret for barn og unge i Bærum kommune. Gratis tilbud. Kontakt: Helsesøster Ellen Frøyhaug på eller e-post Se også Grupper for enslige foreldre med barn i alderen 0-6 år Er du forelder som er alene eller mye alene om omsorgen for barn? Ønsker du å treffe andre i samme situasjon? Ønsker du å diskutere barneoppdragelse med andre foreldre og erfarne fagpersoner? Da er du velkommen til: Sandvika helsestasjon, Rådmann Halmrast vei 2, Sandvika Annen hver onsdag, ulik uke kl Det blir servert et enkelt målt. Tilbudet er gratis. Dette er et samarbeid mellom Homestart og Helsekontoret for barn og unge. Send en sms eller ring før du kommer. Kontakt: Helsesøster Gerd Malum Kim, telefon Avlastning Stanga avlastnings- og ressurssenter er et tilbud om avlastning for psykisk syke barn og unge i alderen 12 til 18 år. Foresatte kan søke om avlastning ettermiddager og/eller helger. Målet er å gi familier til barn og unge med psykiske plager og sykdom en lettere hverdag, og å gi barnet/ungdommen et sted å treffe andre i samme situasjon. Søknad med vedlegg fra fastlege/bup sendes Tildelingskontoret, 1304 Sandvika. Mer informasjon kan fås ved henvendelse til Stanga, telefon , e-post: kommune.no eller til Tildelingskontoret på telefon Støttekontakter søkes Tilrettelagt Fritid i Bærum kommune søker etter støttekontakter til voksne personer som har psykiske problemer. Av oppgavene til støttekontakten kan nevnes tilrettelegge for sosialt samvær og meningsfull fritid, bygge nettverk og forebygge isolasjon og ensomhet. Aldersgrense 18 år. Kontakt: Kirsten Hognestad Haugen telefon eller Ann Kristin Grøn telefon E-post: Eldre Vern for eldre Er du eller kjenner du noen utsatt for overgrep eller vold? Ta kontakt med Vern for eldre i Bærum. Tjenesten er gratis og kan være anonym. Kontakt: Bekkstua seniorsenter telefon eller Rykkinn seniorsenter telefon E-post kommune.no

15 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 annonser 15 Frivillighetsmidler for aktiviteter i Aktiv aldring-året Retningslinjer og søknadsskjema er tilgjengelig på siden https://www.baerum.kommune.no/frivillighet Henvendelser rettes til Bærum kommune, Forvaltningsenheten, 1304 Sandvika. Kontaktperson: Folkehelsekoordinator Merete Larsen Husby, tlf , e-post: Søknadsfrist Aktiv aldring-året er en oppfølging av Frivillighetsåret. Bærum kommune har som mål for året å rekruttere flere seniorer til aktiv samfunnsdeltagelse gjennom å rekruttere flere seniorer til frivillig arbeid og å skape arenaer for debatt om aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene. Utleie av møterom: På Bekkestua og i Sandvika bibliotek høsten 2012 Bekkestua bibliotek har til utleie en foredragssal og 4 mindre møterom. Sandvika bibliotek har til utleie 2 små møterom. Det er også mulighet for å ha utstillinger i bibliotekene i Sandvika, på Rykkinn, Eiksmarka og Høvik. Vi har ikke lenger utstillingsplass på Bekkestua bibliotek. For nærmere informasjon, se dokument om utleie under henvisningen Om biblioteket i rubrikken til høyre på hjemmesiden vår: Søknadsfrist for HØSTEN 2012 : Nærmere opplysninger ved Lene Beggerud tlf , e-post: eller send e-post til Priser for leie av møterom 2012 : Foredragssal: Inntil 4 timer pr.dag Foreninger, lag og organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Inntil 7 timer pr.dag Foreninger, lag, organisasjoner Kommersiell virksomhet Etablerertjenesten i Asker og Bærum AKTIVITETSPROGRAM VÅREN 2012 Grunnkurs i etablering, kl i Kommunegården i Sandvika: 29/3, 26/4 og 31/5. Temakurs i etablering, kl i Asker rådhus: 29/3 - Markedsføring på web (modul II) 26/4 - Budsjett og regnskap Kunstneren som egen bedrift, kl i Asker kulturhus: 18/4 - Økonomi og organisering (modul IV) 7/5 - Hvor vil du og hvordan komme dit? (modul II 2012 program) Grűnderforum, kl 8-10 i Kommunegården i Sandvika: 8/4 - Hvordan få finansiering og kontakt med riktige investorer? Individuell veiledning i Asker og Sandvika: Tirsdager, torsdager og fredager Mentorprogram: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Gratis kontor-/inkubatorplass: Løpende opptak. Spørsmål rettes til Lars Nordal på Påmelding til kurs gjøres på Timebestilling for individuell veiledning fås hos Veiledningstorget: kr kr Møterom 1,2 ( kan slås sammen- dobbel pris), 3 og 4: Inntil 4 timer pr.dag: Foreninger, lag og organisasjoner: kr Kommersiell virksomhet: kr Inntil 7 timer pr.dag : Foreninger, lag, organisasjoner kr Kommersiell virksomhet kr Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris. Treningsgrupper i regi av rehabiliteringstjenesten i Bærum kommune våren 2012 Deltakere med brutto familieinntekt under 4G (kr :-) kan etter søknad innvilges redusert deltakerbetaling for enkelte av gruppene, se prisinformasjon under hver gruppe. Treningsgrupper for hjemmeboende med Parkinsons sykdom. Målgruppe: Personer med Parkinsons sykdom, som kan gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Mandag kl Bassengtrening. Start uke 1. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 700,- (under 4G; ingen reduksjon) Tid: Mandag kl Bassengtrening og saltrening. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 1. For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr. 1000,- ( under 4G; kr 700,-) Tid: Torsdager kl Gruppetrim i sal. Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 1 (5.jan) For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr ( under 4G; ingen reduksjon) Treningsgrupper for hjemmeboende slagrammede. Målgruppe: Hjemmeboende slagrammede som kan gå alene med eller uten hjelpemiddel. Sted: Lønnås Bo- og Rehabiliteringssenter, Fredheimlia 44, 1362 Hosle. Tid: Tirsdag kl Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2 (10.jan) For mer info og påmelding, kontakt Tone Sørensen tlf Pris kr. 500,- (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn Tid: Onsdag Innlagt tid for kaffepause og sosialt samvær. Start uke 2 (11.jan) For mer info og påmelding, kontakt Astrid Buer Johansen, tlf eller Gro Løkken, tlf Pris kr (under 4G; ingen reduksjon) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag eller torsdag kl Basseng- og saltrening. Innlagt tid for matpause og sosialt samvær. Start uke 1 ( 5.jan.) For mer info og påmelding, kontakt Kristine Reneflot eller Stine White, tlf alt. tlf Pris kr (under 4G; kr700,-) Styrke-og Balansekurs (24 ganger) for hjemmeboende. Målgruppe: Hjemmeboende med nedsatt balanse. Må kunne gå alene, med eller uten hjelpemiddel, men uten støtte av en annen person. Sted: Stabekk/Jar Seniorsenter, Ringsveien 2, 1320 Stabekk. Tid: Tirsdag og fredag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Gunvor Ruud tlf , eller Brit Risahagen Halsos tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Henie Onstad Seniorsenter, Sonja Henies vei 12, 1363 Høvik. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Annika Burénius tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Rykkinn Seniorsenter, Huginsvei 9, 1348 Rykkinn. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Kristoffer Andersen tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Sted: Dønski Bo- og Behandlingssenter, Dønskiveien. 55, 1346 Gjettum. Tid: Tirsdag og torsdag kl Start uke 6. For mer info og påmelding, kontakt Elin V. Hansen tlf Pris kr. 960,- ( under 4G kr 500,-) Trimgruppe for hjemmeboende med Lungesykdom Målgruppe: Hjemmeboende med KOLS. Må ha legehenvisning. Sted: Stabækktunet bo- og Behandlingssenter, Jernbaneveien 35, 1369 Stabekk (bilparkering i kjellergarasje). Tid: 9/2 14/6 Torsdager kl For mer info og påmelding kontakt Vigdis Kibsgaard tlf / Det legges vekt på ingen ventetid. Dersom en gruppe blir fulltegnet er det anledning til å stille seg på venteliste. Påmeldingen gjelder for et semester. Ekspedisjonen på Bekkestua stenges Asker og Bærum brannvesen stenger ekspedisjonen på Bekkestua brannstasjon 1. mars Ved henvendelser nås Asker og Bærum brannvesen på telefon eller ved fremmøte i Fredtunveien 5 i Asker. Ekspedisjonen på Asker brannstasjon er åpen hverdager mellom kl Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre. Samtalegruppe for pårørende innen psykiatri Asker og Bærum brannvesen IKS JOSEF OG HALDIS ANDRESENS LEGAT Stipender til forskning Legatets avkastning skal bl.a stilles til disposisjon for forskning, fortrinnsvis klinisk psykiatrisk forskning med formål å forebygge og behandle psykiske lidelser. Stipender til ferie- og fritidsformål Det gis stipender til ubemidlede unge mennesker med psykiske lidelser, fortrinnsvis ungdom som behandles ved Blakstad sykehus. Legatmidlene skal benyttes til ferie, reiser, fritidsaktiviteter og lignende som ikke dekkes av det offentlige. Søknad fremmes på fastsatt blankett som kan tilsendes på anmodning eller hentes på overformynderiets hjemmeside: baerum.kommune.no/overformynderiet ved oppslag på legater. Søknadsfrist er 31. mars LALLA SVEAAS DAHLS LEGAT Legatets avkastning skal bl.a. avsettes til bidrag til innkjøp av livsviktige hjelpemidler i helsesektoren og andre hjelpeapparater til sykehus og andre institusjoner som de offentlige budsjetter ikke har midler til å anskaffe. Likeledes midler til kirke og andre sosiale institusjoner. Bærum sykehus og Østerås bo- og behandlingssenter skal fortrinnsvis tilgodeses. Begrunnet søknad med opplysninger om behov, nytte, pris, m.v. sendes innen 31. mars Nærmere opplysninger om legatene gis ved henvendelse til Bærum overformynderi på telefon: Søknader må postlegges til Bærum overformynderi, 1304 Sandvika innen fristens utløp. CECIL ASTRUPS LEGAT Cecil Astrups legat skal nå utdele midler for Legatets vedtekter sier at renter av kapitalen skal anvendes til tiltak som tar sikte på å bedre barn og unges vilkår i nærmiljøet i Bærum kommune. Både grupper og enkeltpersoner kan søke. Nærmere opplysninger ved styrets formann: Soknepresten i Bryn menighet, telefon Skriftlig søknad med opplysninger om prosjektet, målgruppen og lignende sendes: Cecil Astrups legat, v/ legatstyret, Bærum overformynderi, 1304 Sandvika innen 31. mars Pårørende! Har dere noen å snakke med når det skjer noe i familien? Hver fjerde uke holdes møte i Anton Walles vei 37, Villa Walle, i Sandvika. Her kan man snakke sammen, le, gråte eller skrike ut i fortvilelse og frustrasjon. Taushetsplikt. Telefon: Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (LPP) Bærum lokallag samtalegruppen.

16 16 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Seniorsentrene i Bærum Nedenfor følger oversikt over spesielle aktiviteter ved de ulike sentrene. BEKKESTUA Bærumsvn Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 22. mars kl : Fest for frivillige hjelpere. Påmelding. Onsdag 28. mars kl : Syng med oss ved Jan Larsen. Torsdag 29. mars kl : Gro Holm: Afghanistan finnes det en lykkelig slutt?. Mandag 2. april kl : Kirkens time. Prest fra Haslum menighet. Onsdag 4. april: PÅSKE. Senteret stengt til og med 9. april. Onsdag 11. april kl : Gladjazz. Torsdag 12. april kl : Vi viser filmen Titanic (3 timer og 14 min.) Kafeteriaen er åpen, vi tar 30 min pause. Fredag 13. april kl : Fredagsdans med Genek og Janusz. Torsdag 19. april kl : Kurs for frivillige hjelpere. Personlig invitasjon med påmelding. Fredag 20. april kl : Wolfgang Plagge: Stygt eller vakkert?. Lørdag 21. april kl : Lørdagstreff med ost og vin. Onsdag 25. april kl.12.00: Syng med oss ved Jan Larsen. EKEBERG Hans Øverlandsvei 29. Tlf Mandag - fredag kl Onsdag 28. mars kl : Lars Haltbrekken kåserer: «Globale og lokale miljøutfordringer». Søndag 1. april kl : Palmesøndag 1. april. Søndagskafé. I påskeuken: Mandag 2. april, tirsdag 3. april og onsdag 4. april. Senteret er åpent fra Mandag 9. april (2. påskedag) åpent fra kl Tirsdag 17. april kl : Kveldsåpent med servering. Påmelding med betaling innen torsdag 12. april. Onsdag 18. april kl : Caroline Eugenie Groth underholder: «Norsk poesi i ord og toner». HASLUM Nesvn. 5. Tlf Mandag - torsdag kl Fredag 23. mars kl : Lokalhistorie. Olaf Wiegels: Kultur i natur - Lommedalsbanen. Mandag 26. mars kl : Visetreff: Våren i tekst og bilde. Onsdag 28. mars kl : Påskelunsj. Koldtbord med mye godt. Påmelding senest 22. mars. Søndag 1. april kl : Søndagskafé. Mandag 2. og tirsdag 3. april Senteret er åpent.. Onsdag 11. april kl : Frokost for frivillige. Torsdag 12. april kl : Jazz på Haslum. Salg av stedets pai, kaker og drikke. kl : Jazz med Unite 3. Fredag 13. april kl : Lokalhistorie. Odd G. Murud: «Fra Petter Dass til Lillebjørn Nilsen». Onsdag 18. april kl : Dagny Mikkelsby: Prøysen for voksne fra grisefjøset til NRK. Torsdag 19. april kl : Kurs for frivillige hjelpere. Del 1. På Bekkestua seniorsenter. Tirsdag 24. april kl : Pål Ivar Bergersen orienterer om italieneren Giuseppe Verdis opera Aida etterfulgt av italiensk middag. Onsdag 25. april kl : Dugnad i hagen. Ta med rake. Kaffe og vafler til deltakerne. HENIE ONSTAD Sonja Henies v. 12. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 22. mars kl : Salg av smykker og kremer. kl : Quiz. Fredag 23. mars kl : Frokost for frivillige. Lørdag 24. mars kl : Operamatiné. Se oppslag. Mandag 26.mars kl : Påskesalg. Mandag 26. mars kl : Hilde G. Andersen fra Selvhjelp i Norge: Informasjonsmøte om selvhjelpforståelsen og selvorganisert selvhjelp. Tirsdag 27. mars kl : Ettermiddagskaffe med underholdning. Torsdag 29. mars kl : Marsmiddag. Påmelding. Mandag 2. april kl : Film: Rotløs ungdom. Tirsdag 3. april kl : Film: Cats. Mandag 9. april kl : NB! Søndagsåpen kafé. Mandag 16. april kl : Sidsel Marie Nilsen: Bjørnson/ Ibsen; en livslang storm Tirsdag 17. april kl : Seniorshop Tirsdag 17. april kl : Mannekengoppvisning. Onsdag 18. april kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning, påmelding. Torsdag 19. mars kl : Quiz. Mandag 23. april kl : Sverre Eiker: «Hans Børli: Et dikterportrett». Tirsdag 24. april kl : Ettermiddagskaffe med underholdning. KOLSÅS Brynsv Tlf Mandag - fredag kl Mandag 26. mars kl : Film-matinè. Tirsdag 27. mars: Påmeldingsfrist til påskebuffét 3.4. Torsdag 29. mars kl : Måndesmiddag. Påmelding innen Påmeldingsfrist vinbodega Søndag 1. april kl : Palmesøndag. Søndagskafè. Mandag 2. april kl : Film-matinè. Påskekrim. Tirsdag 3. april kl : Påskebuffét. Påmelding innen Tirsdag 10. april kl : Allsang ved Tormod og pianist Trond Morstad. Torsdag 12. april kl : Tur. Elvelangs i Drammen. Lunsj på Papirbredden kafè.. kl.15.30: Vinbodega. Påmelding innen Mandag 16. april kl : Odnys strikkekafè. Torsdag 19. april kl : Ragnar Lien: 90% av våre inntrykk får vi gjennom øyet. Påmeldingsfrist månedsmiddag Mandag 23. april kl : Biljard og Dart. LOMMEDALEN OG BÆRUMS VÆRK Skolegata 10. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 22. mars kl : Jon Tveit Fra sigd til skurtresker. Torsdag 29. mars kl : Tanker omkring påsken. kl 13.30: Månedens middag lammestek. Påmelding senest Fredag 6. april kl : Åpen brukerkafé. Søndag 8. april kl : Åpen brukerkafé. Torsdag 12. april kl : Wolfgang Plagge: Formiddagskonsert. kl : Lunchbuffét, påmelding senest Torsdag 19. april kl : Mannekengoppvisning, senterets mannekenger viser vårens og Sommerens moter. Torsdag 16. april kl : Helge Dietrichon: Verden er så stor så stor. RYKKINN Huginsv. 9. Tlf Mandag - fredag kl Fredag 23. mars kl : Sang og musikk med Egil og Johnny. Mandag 26. mars: Påmeldingsfrist Påskelunsj Onsdag 28. mars kl : Konsert med elever fra Bærum musikk og kulturskole. Vi offentliggjør vinnere av påskelotteriet. Torsdag 29. mars kl : Bokprat. Fredag 30. mars kl : Påskelunsj. Påmeldingsfrist Søndag 1. april kl : Palmesøndag. Søndagskafé på Kolsås og Tanum og Jong. Fredag 6. april kl : Langfredag. Åpen kafé ved brukerne. Søndag 8. april kl : 1. Påskedag. Søndagskafé. Onsdag 11. april kl : Vera Andersen: Dukker. Fredag 13. april kl : Egil og Johnny: Sang og musikk. Påmeldingsfrist Vårfest Onsdag 18. april kl : Thor Einar Holmgard: Ryggforeningen gir råd og veiledning for best mulig rygghelse. Fredag 20. april kl : Lisbeth Hammer Krog: Velferds Bærum hvor går vi? kl : Vårfest. Påmelding senest Mandag 23. april kl : Huskonsert med koret. Onsdag 25. april kl : Mannekengoppvisning. Senterets egne mannekenger viser vårens- og sommerens mote. SKUI Skuiløkka 13. Tlf Mandag - fredag kl Tirsdag 27. mars kl : Arvid Bryne: «Erik Bye - fra kjendis til kompis». 4. til 10. april: God Påske til våre trofaste brukere. Tirsdag 17. april kl :Vårens mannekengoppvisning. Tirsdag 24. april kl : Fred T. Nilsen: «Sommerens blomster». SNARØYA Snarøyvn Tlf Mandag, onsdag og torsdag kl 9 til 15 Torsdag 22. mars kl : Teatertur, Nattens umusikalske dronning, Chat Noir. Fulltegnet. Torsdag 29. mars kl : Lunsjbord. Mandag 2. april - mandag 9. april: Sentveret er påskestengt. Torsdag 12. april kl : Bjørg Petra Brekke gir råd og veiledning. Torsdag 12. april kl : Mannekengoppvisning. Liv Olsens eftf. Lørdag 21. april - lørdag 28.april: Tur til Malta. STABEKK OG JAR Ringsvn. 2. Tlf Mandag - fredag kl Torsdag 22. mars kl : Frokost for frivillige hjelpere. Fredag 23. mars kl : Mannekengoppvisning. Liv Olsens eft. og Fredriksen på Bekkestua. Fredag 30. mars kl : Påskelunsj. Bindende påmelding med betaling senest 23.mars. Mandag 2. april 10. april: Påske. Senteret er stengt. Torsdag 12. april kl : Frokost for frivillige hjelpere. Fredag 13. april kl : Det å være synshemmet og rehabilitering ved Margareta Forrestad. Tirsdag 17. april kl : Kirkeforum. Torsdag 19. april kl : Kurs for frivillige hjelpere, Del 1, på Bekkestua seniorsenter. Fredag 20. april kl : Enklere liv ved Tone Skogli. Onsdag 25. april kl : Fransk aften: Ta på deg hatten, kom syng og dans. Musikk og sang ved Alf Bergesen og Finn Hauge. Påmelding senest 17.april. TANUM OG JONG Gml. Tanum vei 66. Tlf Mandag - fredag kl Mandag 26. mars: Påmeldingsfrist til Middag med underholdning Tirsdag 27. mars: Pål Ivar Bergersen: Om operaen Tryllefløyten. Torsdag 29. mars kl : Middag med underholdning. Påmeldingsfrist Søndag 1. april kl 13.00: Søndagskafè. Onsdag 4. april: Senteret er stengt. Tirsdag 10. april kl : Øivin Nordborg: Hvorfor er det så vanskelig å være Europeer? Torsdag 12. april kl 11.00: Torsdagskafè med film (se oppslag). Tirsdag 17. mars kl : Mannekengoppvisning. Torsdag 19. mars kl : Norsk Folkehjelp Asker & Bærum: Førstehjelp. Mandag 23. april: Påmeldingsfrist VÅRFEST Tirsdag 24. april kl : Kjell Martin Moksnes: Hvordan ta vare på hukommelsen og søvnen? ØSTERÅS Eiksvn. 98. Tlf Mandag - fredag kl Onsdag 28. mars kl : Prost Gunnar Næsheim: Påsken i toner og ord. kl : Påskemiddag. Påmelding og betaling senest 21. mars. Trekning av påskelotteriet. Onsdag 4. april: Påske. Senteret er stengt. Torsdag 5. april kl : Åpen kafé. Mandag 9. april kl : Åpen kafé. Tirsdag 10.april kl : Frokosttreff for frivillige hjelpere. Onsdag 11. april kl : Filmen Titanic. Salg av fiskesuppe i pausen. Tirsdag 17. april kl : Dugnad i hagen. Vafler og kaffe til deltakerne. Onsdag 18. april kl : Mannekengoppvisning. H.P. Kjærvik A/S. Torsdag 19. april kl : Kurs for frivillige hjelpere. Del 1. På Bekkestua seniorsenter. Tirsdag 24. april kl : Vårlunsj. Ragna P. Johannessens minnefond. Påmelding mellom10. og 17. april. Tirsdag 24. april kl : Østeråsakademiet. Per Egil Hegge: Hvor udemokratisk var Fridtjof Nansen? Onsdag 25. april kl : Randi Bergkåsa: Når to blir en. Sorg og sorgreaksjoner. Nå kommer våren - vi gleder oss

17 BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Kultur og fritid Fortell oss om hva som skjer! 22. mars til 26. april 17 Tips oss om hva som skjer i kulturlivet i Bærum til e-post eller tlf Innen onsdag 11. april, for utgivelsen torsdag 26. april.. Tlf Nytt orgel i Haslum kirke KONSERTER: Et nytt orgel kom på plass i Haslum kirke i begynnelsen av mars. marius morstøl jenssen Tlf: HASLUM: Orgelet er et spleiselag mellom Haslum menighet og Bærum kommune. Hele prosessen har tatt ti år og instrumentet koster nær opp mot tre millioner kroner, sier kantor Knut Eikeland i Haslum menighet. Innvielse Det nye orgelet markeres med en innvielsesgudstjeneste. I tillegg markeres det gjennom påskens gudstjenester og gjennom fem konserter. Søndag 25. mars fra kl 11 blir det festgudstjeneste og innvielse av nytt orgel med prost Gunnar Næsheim, ordfører Lisbeth Hammer Krog, sokneprest Torunn Jåvold, soknediakon Sigrid Hurum Flaata, kantorene Thröstur Eiriksson og Knut Asheim Eikeland, medlemmer fra Bærum Bachkor og sammensatt messingensemble. Søn 25. mars kl 19: Innvielseskonsert med orgelkonsulent Halgeir Schiager Søn 22. april kl 19: Orgelkonsert med Wolfgang Plagge månedens KULTURminne mars Jordbruksristninger ORGEL PÅ PLASS: Det foreløpig uinnvidde orgelet i Haslum kirke. FOTO KNUT ASHEIM EIKELAND konserter Musikk- og kulturskolen uke BÆRUM: Se program på Ulike konsertarenaer mars Kammerkonsert BEKKESTUA: Musikere fra Bærum Symfoniorkester spiller blant annet fire stykker av Felix Mendelssohn for strykekvartett. Bekkestua bibliotek lør 24. mars kl 13 Mariamusikk BRYN: Konsert med fremførelse av Anders Ôhrwalls «Mariamusik» med SandvikaKoret og Bryn kirkes motettkor. Musikere og solister. Dirigent: Turid Korssjøen Mathiesen Bryn kirke søn 25.mars kl 19 Drivstoff SANDVIKA: Tolv musikkelever ved 2. klasse på jazzlinja i Trondheim. Musikkflekken tir 27. mars kl 20 The Real Thing & Prime Time Orchestra SANDVIKA: Kjent norsk-svensk souljazz-gruppe møter etablert konsertband. Bærum Kulturhus fre 13. april kl 19 Stian Carstensen SANDVIKA: Matinékonsert med virtuosen, multiinstrumentalisten, humoristen og showmannen fra Farmers Market. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 14. april kl 14 Rybak og unge strykere SANDVIKA: Alexander Rybak synger og spiller egne pophits sammen med Bærum Unge Strykere. Bærum Kulturhus lør 14. april kl 18 FOTO: FREDRIK ARFF Michelangelo-kvartetten SANDVIKA: Haydn, Beethoven og Dvorak spilles Bærum Kulturhus tir 17. april kl 19:30 Julie Mathiesen Kleive SANDVIKA: Matiné med den unge bærumsjenta med sang og musikk. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 21. april kl 14 Eikeblaas med Skui Brassband SANDVIKA: Tre- og messingblåsere Bærum Kulturhus søn 22. april kl 19 Arve Henriksen SANDVIKA: Klubbkonsert med Tidssoner for trompet og treverk Bærum Kulturhus foajéscenen tor 26. april kl 20 GJETTUM OG DALBO: Ved Gjettum og Dalbo gård ligger en samling helleristningsfelt som samlet er av de største samlingene av jordbruksristninger i Norge nord for Østfold. Bjørn Christian Edvardsen Helleristningene omfatter ca. 40 skipsfigurer, fotsåler, kretsfigurer og skålgroper fra Bronsealderen ( f.kr). De fleste av skipsfigurene i Norge skrives helst til å tilhøre bronsealderen. Skipsfigurene ved Gjettum og Dalbo antyder at denne praksisen har fortsatt et godt stykke inn i Bærums jernalder. Ved disse lokalitetene kan man se endringer som skjer i skipsteknikken relativt klart. Fra Bronsealderens skipsfigurer hvor båtene har dobbel stavn, padles og ikke har styreårer kommer en mer moderne skipstype som blir rodd og har en enkel stavn. Disse skipene er tolket å være av jernalderkarakter. Les mer om månedens kulturminne på naturogidrett

18 18 Kultur og fritid Tekst: Marius Morstøl Jenssen. Alle foto som ikke er spesifisert er utlånt fra Henie Onstad Kunstsenters arkiv Isshow Filmstjerner BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 Sonja Henie hadde utsolgte arenaer med sine isshow Hollywood Ice Revue. Her fra Chicago Stadium Corporation, 1938 Sonja Henie ble i 1938 rangert som den tredje mest populære skuespiller i Hollywood etter Shirley Temple og Clark Gable (som du her ser på bildet sammen med Henie i Hollywood). Åpningen en verdensnyhet Sonja Henie s opening of her $10,000,000 art collection and museum in Oslo, Norway, Aug , will be one of the major events of the summer Sonja Henie skal Earl Wilson - New York Post - juni 1968 Den offisielle åpningen for Henie Onstad Kunstsenter var 23. august gjester kom. Sonja Henie kjente folk fra filmbransjen, idrettskarrieren, forretningslivet, kunstverdenen og var kjent for å holde fester for flere hundre mennesker de årene hun bodde i Hollywood. Pressen i Europa og USA skrev masse rundt åpningen. En klubbe i gave Selve åpningsdagen 23. august sang Haslum pikekor først. Da Kongefamilien kom, ble det urpremiere på fanfare av Sigurd Berge med fire gardister. Representantskapets formann Trygve Lie, første generalsekretær i FN, ønsket velkommen. Deretter var det taler ved Niels Onstad, ordfører Willy Greiner, kultur- og kirkeminister Kjell Bondevik. Til slutt kunne Sonja Henie anmode Kong Olav om å åpne kunstsenteret. Etter det takket direktør Ole Henrik Moe for at han fikk den ærefulle oppgaven å lede senteret. Ved en anledning som denne tør jeg nesten driste meg til å gjøre Churchills ord til mine at sjelden har så mange hatt så få å takke for så mye. Hjertelig til lykke, Sonja Henie og Niels Onstad! Sa Bærums ordfører. Han overrakte også en formannskapsklubbe i gave. Kommunestyret i Bærum hadde stilt den vakre halvøya til disposisjon for kunstsenteret, etter at Oslo ikke stilte et område til disposisjon. Finansrådmann Gunnar Reegård ledet en administrasjon som samarbeidet tett med planleggere, gartnere, kunstnere, arkitekter og andre om det flotte bygget. Kommunen mottok også penger til eldresenter i ved Kunstsentret. Dagbladet 26. august 1968: Folk trodde det var invasjon Mange ringte og lurte på hva det var, med bakgrunn i hva som skjedde i Tsjekkoslovakia. Men så var det bare fyrverkeri på Høvikodden natt til søndag i forbindelse med åpningen av Henie Onstad Kunstsenter. Jeg hadde sannelig min fulle hyre med å springe fram og tilbake mellom telefonene her, og svare på alle forespørslene, sier vakthavende til Asker og Bærum politikammer til Dagbladet. Warszawapakten og Sovjetunionen innvaderte Tsjekkoslovakia, samtidig som Henie Onstad Kunstsenter skulle åpnes. Verden føltes utrygg. 100 ÅRS JUBILEUM: Vi inviterer alle til et stort Sonja Henie-jubileumsball 14. april med dans, musikk og show, sier Kristin Bjelke i Kultur og samarbeid. Det blir også en forhåndsvisning i den store utstillingen som åpner dagen etter, sier hun. marius morstøl jenssen Tlf: HØVIK: 8. april er det 100 år siden norgeshistoriens mest kjente kvinne Sonja Henie ble født. Hun donerte sammen med sin mann Niels Onstad et kunstsenter i verdensformat på Høvikodden. Kunstsenteret er et landemerke og kulturelt fyrtårn i Bærum, og er turistmål nummer én i kommunen. Det er likevel først og fremst personen Sonja Henie vi vil feire i år, sier Bjelke. En unik kvinne Sonja Henie var enestående. Hun vant 3 OL-gull og 10 VM-gull på rad i kunstløp. Hun ble en pionér innenfor isshow. Hun var en av Hollywoods aller mest populære filmskuespillere og i en periode den best betalte. Hun var en tøff forretningskvinne, og etter å ha truffet igjen barndomsbekjent og skipsreder Niels Onstad, ble hun en lidenskapelig samler av moderne kunst. Sonja har imponert meg enormt fordi hun er et av de meget sjeldne mennesker som fra først til sist har gjort maksimum ut av sitt liv. Fra minnebrev til maler Anna Eva Bergman ved Henies død, Paris 1. nov sterk personlighet: Studiobilde av Sonja Henie i Hollywood til filmen The Countess of Monte Cristo (1948)

19 BÆRINGEN torsdag 22. mars mars til 26. april Filmduo Sonja Henie spilte inn flere filmer med Tyrone Powers i Hollywood som hun også hadde et forhold til. Evig iscenesettelse Sonja Henie døde av leukemi 57 år gammel i Hun ble bisatt i Haslum krematorium 17. oktober med kongefamilien til stede. Hun er begravet på Høvikodden. Idrettsstjerne Sonja Henie på skøyter i St. Moritz feires i hele år Stiftelsen Kommunestyret oppnevner to styremedlemmer til stiftelsen Henie Jubileumsball Henie Onstad Kunstsenter og Bærum kommune inviterer til ball i Sonja Henies ånd. For inngangsbilletten tilbys man musserende vin, levende musikk, forhåndsvisning av utstillingen Fra Hollywood til Høvikodden, tapas og fingermat fra Bølgen & Moi, hyllest til Sonja Henie, dans til Prime Time Orchestra og noen overraskelser og underholdning, sier Bjelke. Antrekk er smoking eller mørk dress. Konstruksjonen av et bilde Sonja Henie og Niels Onstad ga bort Norgeshistoriens største private gave da de donerte bort sin kunstsamling, og finansierte byggingen og driften av Henie Onstad Kunstsenter som åpnet i I utstillingen Sonja Henie konstruksjonen av et bilde presenteres et utvalg verk fra den store kunstsentersamlingen. Det er europeiske samtidskunstnere , som Henri Matisse, Jacques Villon, Fernand Léger og Pablo Picasso. Men det blir også fokus på Henies eget liv. Utstillingen vil behandle Sonja Henies rolle som kunstsamler, som en av mange identiteter som hun forbindes med. Utover bilder av Sonja Henie og et utvalg av hennes fantastiske drakter, vises også arbeider av kunstnere som Cindy Sherman, og filmskaperen Milos Forman, sier fungerende sjefkurator Milena Høgsberg ved Henie Onstad Kunstsenter. Til utstillingen har filmskaperen Birgitte Sigmundstad laget et bestillingsverk som tematiserer og problematiserer Sonja Henie og mytene rundt henne. Slik ønsker utstillingen å belyse kvinnen som aldri var ute av rampelyset, men aktivt konstruerte sin identitet i offentlighetens øyne, sier Høgsberg. fakta Onstad Kunstsenter. For perioden er Helene Berge Holm og Arvid Libak oppnevnt. Et medlem oppnevnes av fylkeskommunen og ett av Kulturdepartementet. Tre styremedlemmer velges av representantskapet, blant annet styreleder. I tillegg er det en representant fra de ansatte. Halvor Stenstadvold, som var ordfører i Bærum , har vært styreleder siden januar Kommunestyret oppnevner fire medlemmer av representantskapet. For perioden er Stig Olai Kapskarmo (leder), Merete Skaug, Kari Seljelid og Wolfgang Plagge oppnevnt. Representantskapet konstituerer seg selv. I tillegg til de fire fra kommunen oppnevner Venneforeningen to medlemmer, fylkeskommunen en, Bærum Næringsråd en og Universitetet i Oslo utnevner Statens representant. Kulturtilskudd Henie-Onstad Kunstsenter mottok i fjor kroner i drifts- og vedlikeholdsmidler og i kunstnerisk støtte fra Bærum kommune hvert år. Tidligere hadde Bærum kommune ansvar for drift og vedlikehold av hele kunstsenteret. Nå har kunstsenteret ansvaret selv og etter at de overtok det ansvaret har de også fått overført de midlene som Bærum kommune brukte, altså ca. halvparten av hele tilskuddet, sier leder Stig Olai Kapskarmo i Representantskapet. Håper på økt interesse Ordfører: Lisbeth Hammer Krog. FOTO: FAME Jeg har sett frem til Sonja Henie-jubileet og vil ta del i feiringen ved flere anledninger i løpet av året. For tiden leser jeg Alf G. Andersens biografi om henne og det er utvilsomt en interessant, sammensatt og til dels omstridt person vi feirer i år, sier ordfører Lisbeth Hammer Krog. Hun er opptatt av at Sonia Henies mange sider skal komme frem. Selv om det er som kunstsamler og mesén Sonja Henie har betydd mest for vår kommune vet jeg at skøytemiljøet i Bærum vil markere den mer idrettslige siden av hennes liv, hvilket er morsomt. En engasjert ordfører ønsker lykke til med feiringen av Sonja Henieåret: Jeg håper 100-årsjubileet for Sonja Henie bidrar til økt interesse for alt som foregår ved Henie- Onstad Kunstsenter og at de mange markeringer som skal foregå i løpet av året får stor oppslutning. Samtidig vil jeg rette en takk til de som har gjort, som gjør og som skal gjøre en innsats i anledning jubileet. Setter Bærum på kartet Henie Onstad Kunstsenter skal være en toneangivende arena for samtidens og det 20. århundrets kunst. Vi skal presentere billedkunst og musikk med et nasjonalt og internasjonalt fokus, sier direktør Tone Hansen ved Henie Onstad Kunstsenter.. Hun er opptatt av nye møtepunkter for kunsten. Vårt mål er at publikum skal oppleve Henie Onstad Kunstsenter som et åpent, engasjerende og inkluderende møtested. For å få til dette, skal kunsten og musikken formidles med presisjon og DIREKTØR: Tone Hansen på Henie Onstad Kunstsenter. FOTO: MARIUS MORSTØL JENSSEN entusiasme og legge grunn for sterke møter og ny kunnskap. Program - Sonja Henie-jubileum høydepunkter Tor 22. mars: Kvinner i Businesskonferansen (www.kvinneribusiness.no) åpnes av Asker og Bærums to kvinnelige ordførere Lisbeth Hammer Krog og Lene Conradi på Henie Onstad Kunstsenter Fre 24. og lør 25. mars: Kretsmesterskap i kunstløp tilegnet Sonja Henie i Bærum ishall Lør 14. april kl 12: åpner utstilling med Carl Nesjar og Svein Mamen i Bærum kunstforening (www. baerumkunstforening.no) Lør 14. april kl 19: Jubileumsball. Henie Onstad Kunstsenter. Søn 15. april kl 14: Vernissasje Sonja Henie konstruksjonen av et bilde. Henie Onstad Kunstsenter. Varer til 6. juni Søn 22. april kl 14: Foredrag om Sonja Henie på Asker museum som avsluttes med tur til hennes hus på Landøya i Asker Søn 22. april kl 20: Utendørs kinovisning på Henie Onstad Kunstsenter av It s a Pleasure fra 1945, med Sonja Henie i hovedrollen Ons 6. juni kl 18: Løkkefest med redesigncatwalk der årets tema er en hyllest til Sonja Henie. Fre 7. sept kl 12: Sonja Henie en kvinne forut for sin tid?. Bokkafé i Sandvika bibliotek med biograf og historiker Bodil Stenseth. Tor 15. nov kl 19: Urpremiere på Isdronningen Sonja Henie med BærMuDa, Prime Time Orchestra og Bærum symfoniorkester. Spilles frem til 25. november. Søn 16. des kl 11:30: Juleshow med kunstløpere fra Bærum skøyteklubb i Bærum ishall med en hyllest til Sonja Henie. Mer om Sonja Henies jubileumsår Facebook Sonja Henie 100 år i 2012 Gunhild Varvin, kommunikasjonssjef Henie Onstad kunstsenter, Kristin Bjelke, tjenesteleder Kultur og samarbeid i Bærum kommune, Billetter bestilles og kjøpes i Bærum Kulturhus. BILLETTER OG MER INFORMASJON: TLF: ÅPNINGSTIDER BILLETTLUKE: MAN -FRE 12-17, LØR 12-15

20 Kultur og fritid 22. mars til 26. april BÆRINGEN torsdag 22. mars 2012 BARNEKULTUR Påskeverksted WØYEN: Aktivitetsdag for barn. Wøyen gård lør 24. mars kl Barnas dag RYKKINN: Forestilling med tryllekunstneren Chris Chrissel. For barn fra 3 år. Formingsverksted med påskepynt fra kl Utstilling med malerier fra kursene kunstmaleren Elin Setara har hatt med barn. Rykkinn bibliotek lør 24. mars kl 13 Maria & José SANDVIKA: Barneforestilling etter boken til Erlend Loe og Kim Hiorthøy. Bærum Kulturhus foajéscenen lør 24. mars kl 14 Gutten og stjerna SANDVIKA: Sandvika barneteater sin versjon av den vakre musikalen. Lille Scene 28. mars-1. april Lille Blå og spilledåsen BEKKESTUA: Figurteater fra 3 år ved Dårekisten Teater. Billetter kan bestilles på telefon Bekkestua bibliotek tor 29. mars kl 11 og 13 En eventyrlig forestilling SANDVIKA: En time med dverger og troll, hekser og spøkelser, men også Askeladden og prinsessa. Sandvika Teater april LITTERATUR OG DRAMA «Tro, håp og revolusjon - et møte med en iransk kvinne» SANDVIKA: Tove Skagestad presenterer sin nye bok om iranske Sedegheh Gharagozlian. Sandvika bibliotek fre 13. april kl 12 Alle har et syskjenbån i Amerika! SANDVIKA: Om den norske utvandringen til Amerika ved Per Tofte Bærum Kulturhus foajéscenen tor 19. april kl 11 I skjemt og alvor SANDVIKA: En festforestilling der Jon Eikemo har hentet frem sine beste monologer, revynumre og sanger. Kalkmølla Kulturstasjon tor 19. april kl 19:30 Noe å tro på BEKKE- STUA: Filosof og fredsforsker Henrik Syse vil presentere sin nye bok «Noe å tro på. En filosofs tanker om tro i vår tid.» Bekkestua bibliotek lør 14. april kl 12 Slipp loppene løs det er vår! SESONG FOR LOPPE- MARKEDER: Nå er det på tide med en skikkelig våropprydding. Ta en kikk på loftet og i kjelleren, i skuffer og skap. Er det noe du ikke trenger, som du like gjerne kan gi til et loppemarked? INGVILD AMBLE ERIKSEN Tlf: Bryn skoles musikkorps mai, lør kl 10 16, søn kl Bryn skole Loppehenting og -levering: Tor 12. april, tir 17. april, tor 26. april og ons 2. mai. Loppelevering fre 4. mai etter kl 18, loppemarkedet vårt. Loppetelefon: / Levre Skoles Musikkorps Lør 21.april kl og søn 22. april kl på Levre Skole. Loppehentinger i uke 13, 15 og 16, eller mobil Lommedalen skolekorps Lør 14. april kl og søn 15. april kl på Lesterud skole Lopper kan leveres fre 13. april fra kl 18 21, Kontakt: Herman Røvde, Mob: Rykkinn og Gullhaug Skolekorps Lør 14. april kl og søn 15. april kl på Rykkinn skole Loppehenting: Ons 21/3, 28/3 og 11/4 Lopper kan leveres på Rykkinn skole ons 21/3, 28/3 og 11/4 kl , eller Holmen: eller Varsi: v339 Skui Juniorkorps Lør 12. mai kl og søn 13. mai kl på Skui Skole Roser, spacebugs og piggboller Lopper kan leveres på Skui skole: Man fre mai, kl Tlf tor 3. tor 10. mai kl 17-21: Meld fra på: / Fra 28. april: e-post: Eiksmarka Skolekorps Lør 12. mai kl og søn 13. mai kl på Eiksmarka Skole Henting og levering man 7. mai til tor 10. mai, kl Kontakt info: gmail.com, loppetelefon , Grav skolekorps Lør 21. april kl 9 15 og søn 22. april kl Grav skole Loppehenting/-levering: Levering av lopper på Grav skole, innkjøring fra Hosleveien, fre 20. april kl Vi henter på kveldene 17., 18. og 19. april. e-post: loppetelefon: / kl Haslum Skoles Jentekorps Lør 21. april, kl 9 15 ved Haslum Skole. Vi henter lopper i tiden april, SANDVIKA: Tobbe Malm og Tone Mørk Karlsrud utfordrer våre vante oppfatninger av smijernsobjekter. Utstillingen presenteres i glassmontrene i Sandvika frem til 2.mai. Smedparet, som til daglig holder til på Bærums Verk, arbeider i tillegg med Jernrosen, et prosjekt der nesten 400 smeder fra 18 forskjellige land har sendt inn sine roser som til sammen skal danne en skulptur til minne om 22. juli. IVRIGE BÆRINGER: Fra åpning av loppemarked på Skui skole. Foto: Skui juniorkorps Hosle Skolekorps mai på Hosle Skole, Bispeveien 73 Loppehenting/-levering: Mottak på Hosle Skole v/containeren alle torsdager fra kl frem til loppemarkedshelga Loppehenting uke 17 og 18 Kontakt: loppemarked Høvik, Blommenholm og Løkeberg Skolekorps 14. og 15. april på Ramstad skole Loppehenting/-levering: I uke 12, 13 og 15: Ring Loppetelefonen : (e. 17:00) eller send SMS for avtale Lopper kan leveres på Ramstad skole fre 13. april etter kl 16 Høvik Verk skolekorps Lør 14. april kl og søn 15. april kl På Høvik Verk Skole Loppehenting: Tor 22/3, tor 29/3, tor 12/4 og fre 13/4. Lopper kan leveres på skolen tor 12.4 og fre Kontakt: Tlf / / e-post: Jar Skoles Musikkorps Lør 21. april kl og søn 22. april kl på Jar Skole Loppehenting: Vi henter lopper på hverdager (minus fre) fra april Loppetelefonen: man fre kl Lopp en: Lopper kan leveres på Jar skole tor 19.april kl18-21 og fre 20.april kl17-21 Snarøya skoles musikkorps mai Snarøya skole Loppehenting f.o.m. ons 2. fre 4.mai. Loppetelefon: Stabekk skoles musikkorps/ Smågardistene 21. april kl 9 16 på Stabekk skole Loppehenting/-levering: Vi henter lopper uke 15 og 16. Levering på Stabekk skole tir 17. tor 19. april kl 19 21, fre 20. april fra kl 18 Kontakt eller mail: Tlf fra begynnelsen av april: Designated paintings SANDVIKA: Sara Christensen har utstilling som viser nye verk fra serien Diludium. Disse er skapt spesielt med Bærum Kulturhus foajéscenens arkitektur i bakhodet. Bærum Kulturhus til 30. april Kunstværket BÆRUMS VERK: Per Fronth, litografi Møte med Levi Henriksen BEKKESTUA: Biblioteksjef Heikki Knutsen vil samtale med forfatteren og musikeren Levi Henriksen om hans bøker, liv og virke.bli med å feire den internasjonale bokdagen! Bekkestua bibliotek man 23. april kl 19 Seniorturer SANDVIKA: Seniorkultur holder til i sentralhallen i Kommunegården, tlf Åpent man fre kl 11 14, e-post: online.no, 29. mars-6. april: Paris april: Holland blomstringstur mai: Cinque Terre i Italia mai: Bornholm mai: Hurtigruta Trondheim- Bergen 29. mai-4. juni: Berlin Smak: Cognac SANDVIKA: Det smakes på fem ulike Cognacer. Veiledning ved Toralf Bølgen. Bærum Kulturhus, foajéscenen tor 22. mars kl 19

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel BÆRUM KOMMUNE Kommuneplanens arealdel 2015-2030 BÆRUM KOMMUNE Bærum i dag Utviklingen i folketallet i Bærum 1950-2010 Areal 191 km2 Befolkning 122.000 Innvandrerandel mer enn 15% Befolkningsvekst 2% siste 3 år Norges

Detaljer

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE

VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE DIN KOMMUNE DITT VALG VI HAR VILJE TIL Å GJENNOMFØRE Ordførerkandidat, Ingolf Paller PROGRAM FOR ASKIM 2015-2019 INNHOLD PROGRAM FOR ASKIM FRP 2011 2015...S 3 SKOLE...S 3 OMSORGSTJENESTER...S 4 NÆRING

Detaljer

Kommune og frivillige - hånd i hånd -

Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommune og frivillige - hånd i hånd - Kommunalsjefenes stab Bærum kommune Frivillighetskoordinator Kirsten Koht Mange ønsker å bidra Næringsliv Enkeltpersoner Organisasjoner DET MÅ TILRETTELEGGES! Frivillighet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET 15.05.2013 kl 19:00 Dato: Godkjent: 16.05.2013 Møteleder: Ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) Følgende medlemmer møtte: H Ole Kristian Udnes,

Detaljer

Morgendagens teknologi for eldre mulighet eller trussel? v/lisbeth Hammer Krog ordfører i Bærum kommune

Morgendagens teknologi for eldre mulighet eller trussel? v/lisbeth Hammer Krog ordfører i Bærum kommune Morgendagens teknologi for eldre mulighet eller trussel? v/lisbeth Hammer Krog ordfører i Bærum kommune Bærum en bærekraftig kommune 191 kvkm 107 kvkm Skog 16 kvkm Jordbruk Bærum har 3. største befolkningstetthet

Detaljer

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014

Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM. 25. februar 2014 Hvordan skal vi styre kommunen vår i framtiden? MØTE MED VELFORENINGENE I BÆRUM 25. februar 2014 Agenda 1) Hvordan arbeider det politiske styringssystemet i Bærum kommune? 2) Hvordan kan velene påvirke

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 24.05.2016 16/7554 16/36903 Saksbehandler: Thomas Soløst Saksansvarlig: Anne Margrethe Lindseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli

HP Bærum velforbund Rådmann Erik Kjeldstadli HP 2018-21 Bærum velforbund 7.11.17 Rådmann Erik Kjeldstadli Bærum kommune i 2018-21: På vei mot 130.000 innbyggere (landets 5. største) Årlige investeringer på 2.1 2.6 mrd. Brutto driftsbudsjett på ca.

Detaljer

Kommuneplanens arealdel for perioden

Kommuneplanens arealdel for perioden Kommuneplanens arealdel for perioden 2015 2030 Denne saken ligger nå ute til åpen høring med høringsfrist 15. desember 2014. Arealstrategi Planen bygger på den arealstrategi som kommunestyret vedtok 30.10.

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

DNT og lokalt folkehelsearbeid

DNT og lokalt folkehelsearbeid DNT og lokalt folkehelsearbeid Lise Corwin, Folkehelsesjef Hvem er jeg? Tidl. Folkehelsekoordinator i Hordaland Fylkeskommune Forvaltning Partnerskap Forsket på og forelest om partnerskap Master i helsefremmende

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg for miljø- og plansaker /17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Reguleringsplan for Arkiv: Diskosveien - gbnr 42/682 mf., GBNR - 42/682, FA - L13 Arkivsak: 17/71-1 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 04.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 009/17 Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Sjumilsstegserfaringer

Sjumilsstegserfaringer ØSTFOLD 5.-6.juni 2014 Sjumilsstegserfaringer Hva har vi fått til? FNs barnekonvensjon og DE SJU STEGENE Steg 1 Medbestemmelse Art. 12 Steg 2 God omsorg Art. 18, 26 og 27 Steg 3 Særskilt vern og støtte

Detaljer

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima!

Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! Nye krefter, nye ideer og nytt politisk klima! KJÆRE VESTBYVELGER Hvorfor Bygdelista? Vi oppfordrer deg til å stemme Bygdelista, hvis du mener at: Innbyggernes vel kommer foran politikernes egen agenda

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/5183 Arkiv: Saksbehandler: Ann-Eva Jacobsen Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Grunnskole-, barnehage- og kulturutvalget Kommunestyret Økonomiske

Detaljer

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme?

GRUPPEARBEID PÅ FOLKEMØTE VEDR. ENAN I KVIKNE SAMFUNNSHUS, 12.01.2015. 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Side 1 av 5 1. Hva skal til for at du kan bo lengst mulig hjemme? Tilrettelagt bolig At jeg har mulighet til hjelp døgnet rundt Trygghet at noen kan komme på kort varsel Famille i nærheten Sosiale forhold

Detaljer

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk.

Østre Stabekk Velforening. Årsmøte Torsdag 22. mars 2012, kl Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk. Østre Stabekk Velforening Årsmøte 2012 Torsdag 22. mars 2012, kl. 19 21 Bærum Misjonskirke, Gamle Drammensvei 18, 1369 Stabekk Saksliste: 1. Godkjenning av saksliste 2. Valg av ordstyrer og referent 3.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 92 Svarprosent: 41% BRUKERUNDERSØKELSEN 217 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 1 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 115 Svarprosent: 43% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

BLI EN KUNSTAGENT I SKULPTURPARKEN,

BLI EN KUNSTAGENT I SKULPTURPARKEN, 11 To 16.03.2017 Henie Onstad Kunstsenter Blommenholm skole (1) 4 0 Lærerkurs, informasjon om tidspunkt kommer 11 To 16.03.2017 Henie Onstad Kunstsenter Bryn og Hammerbakken skole, avdeling Bryn (1) 4

Detaljer

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist.

Nr.152. Faste punkter: Godkjenning av referat nummer 151. Referatet ble godkjent. Referat fra andre møter Ingen møter siden sist. R Bærum G E-post: rgb@c2i.net Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Postboks 287, 1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Nr.152 Referat fra 9. oktober 2001 Tilstede: Jon Erling Hagen, Bente Nygård, John-Harald

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 94 BRUKERUNDERSØKELSEN 206 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen Brukerundersøkelsen 206 OM UNDERSØKELSEN 0 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 22.08.2017 17/22030 17/173496 Saksansvarlig: Øyvind Brandt Saksbehandler: Anne Kristine Feltman Behandlingsutvalg Møtedato Politisk

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 6 Svarprosent: 32% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET

BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET BÆRUM KOMMUNE FORMANNSKAPSKONTORET FORELØPIG MØTEPROTOKOLL PLAN- OG MILJØUTVALGET Torsdag 30. april 2009 kl 14:00 Dato: Godkjent: 30.04.2009 Møteleder: Utvalgsleder Anne-Gerd Steffensen (Frp) Følgende

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017

BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 Skolerapport Antall besvarelser: 15 Svarprosent: 39% BRUKERUNDERSØKELSEN 2017 RAM B LL Foto: Nina Fidje Blågestad, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 OM UNDERSØKELSEN KJÆRE LESER Undersøkelsen er gjennomført

Detaljer

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap?

Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Naturvernforbundet møte 10/10-17 : Arealplanlegging i Bærum vinner eller taper natur og kulturlandskap? Arthur Wøhni kommunaldirektør Samfunn i = 1000 innbyggere 1872 1. verdenskrig fra 6-14.000 Fossum

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Totalrapport Antall besvarelser: 11 310 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller

Årsrapport 2013. Kjære fadder og støttespiller Årsrapport 2013 Kjære fadder og støttespiller Takket være ditt engasjement, og dine bidrag opplever vi 2013 som et særdeles godt år. Vi har oppnådd mye mer på de siste tolv månedene, enn de to foregående

Detaljer

Hva er utfordringene?

Hva er utfordringene? Hva er utfordringene? Økonomisk ulikhet > Levekårsutfordringer: ca 6 skoleklasser med barn som lever i lavinntektsfamilier > Forskjell i medianinnteksten på 145 000 Sosial og kulturell ulikhet > Segregering:

Detaljer

Turnéplan: SØSTRENE PÅ VÆRKET KOMMER PÅ BESØK! Hele 1. trinn

Turnéplan: SØSTRENE PÅ VÆRKET KOMMER PÅ BESØK! Hele 1. trinn Ons 13. apr. 2016 kl. 09:00 Eikeli skole Eikeli skole: trinn: 1, antall: 79 Nadderudv. 110, 1362 HOSLE 67 50 79 01 Veibeskrivelse: KART: http://g.co/maps/s5pp2 Berit Thoresen Dahle eikeli.skole@baerum.kommune.no

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2010 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen innen Bærum kommune

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE

ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE ANLEGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet pr sesongslutt 2011 OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen innen

Detaljer

Kapp-elever på pilegrimsferd

Kapp-elever på pilegrimsferd Informasjon til hjemmene Kapp-elever på pilegrimsferd Med start på Hoffsvangen fulgte elevene pilegrimsleden gjennom prestegårdsskogen på Hoff, til gården Lie, videre leden til Apelsvoll, ned til Kapp

Detaljer

R Bærum G www.radgivningsgruppen.no post@radgivningsgruppen.no Mobilnummer: 90 10 03 90 Rådgivningsgruppen for utviklingshemmede Emma Hjorths vei 74, 1336 SANDVIKA Nr.257 Nr.285 Referat fra 3. juni 2008

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet?

Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Brannvernkonferansen 2012 Kan teknologi erstatte hender? Innovasjon i omsorg kan det gi økt brannsikkerhet? Scandic Hotel Hamar, 7. mai 2012 Dag Ausen Senior rådgiver SINTEF IKT dag.ausen@sintef.no / 930

Detaljer

De eldste barna Handlingsplan

De eldste barna Handlingsplan Ilabekken barnehager De eldste barna Handlingsplan Leke Leve Lære med omsorg i et anerkjennende og inkluderende miljø Barnehagens Innledning rutiner: Barnehagen Alle barn er skal, med i en samarbeid egen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune.

BÆRUM KOMMUNE. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme. Avlastning. Pårørendeskolen. Samtalegrupper. www.baerum.kommune. Tilbud for pårørende til personer med demens som bor hjemme Avlastning Avlastningen gir pårørende fri noen timer per uke www.baerum.kommune.no Pårørendeskolen Kurs for pårørende om demenssykdommer Samtalegrupper

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 96 BRUKERUNDERSØKELSEN 6 Svarprosent: 4% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN Undersøkelsen er gjennomført i perioden. februar til 4. mars 6, og er gjennomført

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011

Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Lier kommune MELDING Saksmappe nr: 2011/738 Saksbehandler: Unni Thingberg Rehabiliteringsvirksomheten, Psykisk helse og Helsetjenesten - Brukerundersøkelser 2011 Bakgrunn Kommunestyret vedtok ved behandling

Detaljer

Info foresatte Straumen skole - juni 2014

Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Straumen den, 19. jun. 14 Info foresatte Straumen skole - juni 2014 Renovering av skolen nærmer seg slutten I skrivende stund er vi ennå ikke flyttet over til hovedbygg. Når vi tar skoleferie håper vi

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012

Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Fylkesråd for næring Arve Knuten Innlegg på oppstartseminar Regional plan for Nordland Bodø, 5.mars 2012 Velkommen til oppstartseminar for Regional plan for Nordland. Formålet med all planlegging er å

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Skolerapport Antall besvarelser: 194 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 41% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Skolerapport Antall besvarelser: 23 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 46% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort.

De samlede svarene fra de syv kommunene som deltar vil derimot bli sammenstilt i en fylkesrapport som blir offentliggjort. SPØRREUNDERSØKELSE OM FOLKEHELSEARBEID I XXX KOMMUNE Du er blitt valgt ut til å delta i en intern evaluering av folkehelsearbeidet i XXX kommune. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Østfoldhelsa

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 15% Skolerapport Antall besvarelser: 19 BRUKERUNDERSØKELSEN 201 Svarprosent: 1% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17. juni

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge

Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no. Barnevernsløftet. - til det beste for barn og unge Illustrasjonsfoto: nordicphotos.no Barnevernsløftet - til det beste for barn og unge Barn og unge som er utsatt for omsorgssvikt er en av samfunnets mest sårbare grupper. Regjeringens jobb er å sikre at

Detaljer

OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten

OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten Medlemmer i POM OPPVEKST- OG KULTUR Oppvekst- og kulturetaten Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato Saknr.12/1373-6/C00 Vigdis Bangen 11.02.2013 Løpenr. 2648/13 dir. tlf.: 64 96 21 03 REFERAT FRA MØTE

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Vannområdeutvalg og prosjektleder

Vannområdeutvalg og prosjektleder Miljøvernkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.06.2011 36909/2011 2011/5519 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/97 Formannskapet 30.06.2011 Vannområdeutvalg og prosjektleder Sammendrag I perioden

Detaljer

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20

Lier kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: Tidspunkt: 18:00 19:20 Lier kommune Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Møtested Haugestad Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 18:00 19:20 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara Morgan E. Langfeldt Leder FRP Bård Ove Skandsen

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år

VEILEDER 2014. barn, kosthold og fysisk aktivitet. 2 6 år VEILEDER 2014 Gode vaner for god helse barn, kosthold og fysisk aktivitet 2 6 år FORORD Kreftforeningen ser det som en viktig oppgave å bidra til at barn får en oppvekst som fremmer helse. Regelmessig

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT

BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT BÆRUM KOMMUNE NATUR OG IDRETT Fornebulandet Vel Deres ref.: Vår ref.: Dato: 15/166660/BEPED 18.08.2015 Offentlig høring - Forslag om utvidet båndtvang på Fornebu Natur og idrett i Bærum kommune sender

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013

ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 ÅRSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VED OTTA SKOLE, AVD. NYHUSOM 2012/2013 Aller først vil vi ønske deg velkommen til skolefritidsordningen ved Otta skole. Vi er glade for at du har meldt deg på, og håper

Detaljer

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN

HØRING FRA HEDMARK FYLKESKOMMUNE TIL FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN Fylkesdirektøren Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres ref.: Dato: 15.01.2007. Vår ref.: Sak. nr. 04/4875-9 Ark. A40 &00 Saksbeh. Paal Morken Andersen tlf. 62 54 44 52 fax. 62 53 24

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS

ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE. Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS c 2013 ANLEGGGSSITUASJONEN FOR FOTBALLKLUBBER I BÆRUM KOMMUNE Behov og kapasitet ved sesongslutt BÆRUM OSLO FOTBALLKRETS Bakgrunn Denne rapporten er utarbeidet for å kartlegge anleggssituasjonen i kampsesongen

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE

INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE INFORMASJON- OG KOMMUNIKASJONSPLAN FOR VELFERDSTEKNOLOGI I ØSTERDALENE Hovedmålet med prosjektet: - enklere hverdag for innbyggerne - tilrettelegge for for innbyggerne - at innbyggerne skal kunne bo lengst

Detaljer

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd

Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid

Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Referat fra møte i SAR SAR = Samarbeids-rådet for brukerråd innen bolig, arbeid og fritid Tirsdag 21. oktober 2008 Kl. 13.00 til 15.00 i Løkkeåsveien 2. Jacob er møteleder og ønsket alle velkommen. Tilstede:

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 40% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Skolerapport Antall besvarelser: 151 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 38% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Skolerapport Antall besvarelser: 122 BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 26% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 27. mai til 17.

Detaljer

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret

GJERDRUM KOMMUNE SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/17 Formannskapet /17 Kommunestyret GJERDRUM KOMMUNE Løpenr/arkivkode Dato 7037/2017-L12 20.06.2017 Saksbehandler: Anne Lise Koller SAKSPROTOKOLL MED SAKSFRAMLEGG Detaljregulering for Brådalsgutua 14 - sluttbehandling Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Program våren 2015 Askim bibliotek

Program våren 2015 Askim bibliotek Program våren 2015 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til Askim bibliotek! Vi gleder oss over å kunne tilby varierte aktiviteter i vårens program. Det blir alt fra hagedag

Detaljer

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00

Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Bærum Velforbund Postboks 36 1318 Bekkestua www.baerumvelforbund.no post@baerumvelforbund.no Org. Nr. 984 664 982 Medlemsmøte i Bærum Velforbund 25. februar 2014 kl. 19:00 21:00 Referent: Rigmor Arnkværn

Detaljer

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet

Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 14/1316 OPPSTART REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN TYNSET TETTSTED 2007-2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 133/14 Formannskapet 27.11.2014 Vedlegg: 1. Planprogram for

Detaljer

Hjelp oss å få tak over hodet!

Hjelp oss å få tak over hodet! Nr. 3 2010 SJØMANNSKIRKENS arbeid Hjelp oss å få tak over hodet! Ikke bare solskinn! Fakta: I 2004 gikk en drøm i oppfyllelse; vi fikk vår egen kirke her i Torrevieja, etter mange års venting i midlertidige

Detaljer

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid?

Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen. Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Sosialt miljø med utgangspunkt i skolen Hva har vi av data i elevundersøkelsen og Ungdata. Hvordan kan dette brukes i kommunens (oversikts)arbeid? Eldar Dybvik seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Oppsummering

Detaljer

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad

Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel Helge Etnestad Referansegruppe kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027 14.5.14 Helge Etnestad Presentasjon Mandat Utfordringer Bærekraftig lokalsamfunn i Horten Gruppedialog/ idédugnad Veien videre ny samling høsten -14

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2015 Svarprosent: 34% Skolerapport Antall besvarelser: 13 BRUKERUNDERSØKELSEN 01 Svarprosent: 34% Foto: Marius Solberg Anfinsen, Bergen kommune OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 7. mai til 17. juni

Detaljer

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014

Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Bo lengre hjemme økt selvhjulpenhet og større trygghet Et hovedprosjekt i regi av Værnesregionen 2013-2014 Innhold 1. Om prosjektet... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Organisering... 4 3.1 Organisering i prosjektet...

Detaljer

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: Tidspunkt: 13:

TRYSIL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: Tidspunkt: 13: TRYSIL KOMMUNE Utvalg: Eldrerådet Møtested: Hagen, Sønsthagen Dato: 28.01.2016 Tidspunkt: 13:00 15.15 MØTEPROTOKOLL Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Parti Vara for Jan Kveen Leder Svein Andersen

Detaljer

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke

tirsdag 5. februar 13 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke 2 Sektorutvalg for frivillighet, idrett, kultur og kirke Kultur og fritid 2 Sektorutvalg for

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer