Årsplan for Gamlestova barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for Gamlestova barnehage 2014-2015"

Transkript

1 Årsplan for Gamlestova barnehage Visjon: Med barna byggjer vi framtida 1

2 INNHALDSLISTE Informasjon om Gamlestova barnehage...3 Forord...4 Verdigrunnlag...5 Gamlestova barnehage...6 Omsorg, danning, leik og læring...7 Dei minste...8 Vaksenrolla...9 Fagområda i barnehagen...12 Temaarbeid...13 Likestilling...16 Barn sin medverknad...17 Foreldremedverknad...18 Dokumentasjon...19 Vurdering...20 Overgang barnehage - skule...21 Sosialt entreprenørskap...22 Praktisk informasjon

3 INFORMASJON OM GAMLESTOVA BARNEHAGE q Ligg fint til på Hafslo med god utsikt til Hafslovatnet q Starta august avdelingar (60 plassar) Loftstova 2009 Storestova 2010, 2011 Vetlestova 2012, 2013 Styrar : Per Rune Joranger, 100 % stilling Heimeside: Kvar avdeling har sine månadsplanar og informasjon. Sjå heimeside for meir info. Barnehagen er stengt i veke 29 og 30. Barnet skal ha 4 veker ferie i kalenderåret, der 3 av desse skal vere samanhengande og takast i samband med dei to vekene barnehagen er sommarstengt. Dei 5 planleggingsdagane kan utgjere den 4. ferieveka til barnet. Opningstid Gamlestova bhg : kl Fint med beskjed før kl om barnet har fri, kjem seinare eller er sjuk. Samling, aktivitetar og turar startar ofte kl planleggingsdagar. Då er barnehagen stengt! Onsdag Torsdag Måndag Fredag Fredag Søknadsskjema og prisar finn du på: Tlf. nr avdelingane Loftstova Storestova Vetlestova Personalrom Tlf. nr Kontor 3

4 FORORD Årsplanen er eit dokument tilpassa Gamlestova barnehage. Den er eit arbeidsdokument for personalet i barnehagen samstundes som den skal gje foreldra og andre interesserte innsikt og informasjon om mål og innhald i barnehagen. Årsplanen byggjer på Rammeplanen for barnehagen, 2006 (heretter kalt RP) og Barnehagelova. I årsplanen finn ein grunnlaget for arbeidet som avdelingane legg opp til og det skal vise att i månadsplanar og vekeplanar. Desse vil vere meir konkrete og inneheld aktivitetar og opplysningar om den komande månaden og veka. Planane er ulike for avdelingane og er tilpassa den einskilde barnegruppa. Planane er rettleiande. Sjå side 14 for meir informasjon om temaarbeidet til barnehagen dette barnehageåret. På heimesida til barnehagen (www.oppvekst.luster.no/gamlestova) finn de linkar til Rammeplan (RP) og barnehagelova. 4

5 q VERDIGRUNNLAG Omsorg, læring og oppdragelse Verdigrunnlag Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. (Barnehageloven 1 Formål, 1. ledd, første punktum) Barnehagen skal formidle grunnleggjande verdiar som fellesskap, omsorg og medansvar og representere eit miljø som byggjer opp om respekt for menneskeverd og retten til å vere forskjellige. Menneskeleg likeverd, åndsfridom, nestekjærleik, tilgiving og solidaritet er sentrale samfunnsverdiar som skal leggjast til grunn for omsorg, danning, leik og læring i barnehagen. (frå kap. 1.1 i Rammeplan for barnehagen, 2011) All aktivitet i barnehagen skal byggje på RP sitt innhald og verdigrunnlag. Barn sin medverknad i barnehagen skal vere ein arbeidsmåte og ei haldning som pregar kvardagen vår her i Gamlestova. Glede, humor og nestekjærleik er andre aspekt som skal prege verksemda. Visjon MED BARNA BYGGJER VI FRAMTIDA I denne felles visjonen for barnehagane i Luster kommune legg vi at barnehagealderen er den viktigaste tida for barn si utvikling, og at denne tida skal ha ein verdi i seg sjølv. Vårt mål er å gjere denne tida best mogleg saman med dykk foreldre. For å gjere dette må personalet ha fokus som på verdigrunnlag, barnehagens læringsmiljø, korleis vi opptrer med ungane og kva vi vel som satsingsområde. 5

6 GAMLESTOVA BARNEHAGE q Personalet i Gamlestova barnehage skal saman med foreldre og barn, skape ein kvardag som fremjar leik, læring, trivsel og omsorg VI SKAL sjå på barn som unike, kompetente og aktive i eiga læring og utvikling gje eit tilrettelagt tilbod tilpassa det einskilde barnet - uansett utviklingsnivå ha eit innhald som gjev barna relevant kompetanse gjennom leik, læring og opplevingar vere ein aktiv part i barna sitt oppvekstmiljø, og ta vare på lokal og nasjonal barnekultur. Barnehagen skal hjelpe til med å gje barna ein god barndom. DETTE JOBBAR VI MED Fagområder i RP Våre satsingar Tal, rom og form - Språk og tekst Nærmiljø og samfunn - Friluftsåret 2015 Kunst, kultur og kreativitet Etikk, religion og filosofi Kropp, rørsle og helse Natur, miljø og teknikk Kommunikasjon, språk og tekst Vidare i årsplanen har vi valt å sette mest fokus på dei punkta som går direkte inn på arbeidet med barna og foreldra. EIN MYKJE NYTTA ARBEIDSMETODE er at vi delar barna inn i grupper etter alder SOL gruppa ->fødd 2009 MÅNE gruppa ->fødd 2010 STJERNE-gruppa ->fødd 2011 SMÅSTJERNE-gruppa ->fødd 2012 og seinare 6

7 OMSORG, DANNING, LEIK OG LÆRING q Hand i hand Barnehagen er ei pedagogisk verksemd med tradisjonar og eigenart. I dette ligg det å akseptere at barndomen har eigenverdi. Sentrale omgrep i den samanheng blir omsorg, danning, leik og læring. Omsorg i barnehagen handlar om relasjonar og tryggleik. I Gamlestova barnehage skal nærleik, vilje til å lytte, og innleving prege samspelet mellom barn og vaksen. Personalet skal gje barna rom for å være seg sjølv, og hjelpe barna til å fylgje reglar, normer og sosiale krav. Danning skal vere ein prosess der barnet blir i stand til å handtere livet ved at dei utviklar evna til å vere prøvande og nysgjerrige på omverda og til å sjå seg sjølve som ein verdifull medlem i eit større fellesskap. Leik er barna sin viktigaste aktivitet og er ein svært sentral del av dagen i Gamlestova barnehage. Leik er frivillig og styrt av barnet sjølv, og den er grunnleggande for barn si læring og utvikling. Gjennom leiken lærer og utviklar barna seg intellektuelt, språkleg, fysisk, sosialt og emosjonelt. Dette skjer i alle situasjonar. Vi i personalgruppa må også utnytte her og no situasjonane. Det som blir kalla uformelle læringssituasjonar. I Gamlestova barnehage skal: alle barna ha nokon å leike med barna ha plass og tid til leik uteleik og inneleik skal ha same verdi personalet ha respekt for barna sin leik barna ha godt og variert utstyr lett tilgjengeleg personalet gje opplevingar som kan stimulere fantasien, t.d. turar i naturen, nærmiljøet og besøk på foreldra sine arbeidsplassar personalet gje inspirasjon og vere modellar i leiken 7

8 DEI MINSTE q Toddlerar Kven er dei minste? Det kan vere vanskeleg å seie kvar den grensa går nøyaktig, men kanskje vi tenkjer mest på 1 2 åringane. Vi har valt å ta med nokre ord om denne gruppa. Å meistre kvardagen blir det viktigaste for dei minste. Det vil seie at dei må øve seg i å bli sjølvstendige i måltid og garderobe, og dei må øve seg i vere ein del av gruppa (sosial dugleik). Dei treng mykje omsorg, kjærleik, tryggleik og føle at nokon bryr seg om dei akkurat no og har tid til dei. Dei har lite verbalt språk og uttrykkjer seg gjennom mimikk og kroppsspråk. Dei brukar alle sansane sine og er motorisk aktive for å lære. Klarar vi å ta omsyn til dette og det enkelte barn sine behov, vil barnet trivast, noko som igjen vil føra til læring og utvikling på dei fleste område (språkleg, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt). For å oppnå god trivsel treng barn i denne aldersgruppa trygge rammer og forutsigbarhet. MOTTO - DA ER GODT Å VERE AKKURAT MEG, AKKURAT NO OG AKKURAT HER 8

9 q VAKSENROLLA Det handlar om å bry seg Personale sin faglege og personlege kompetanse er barnehagen sin viktigaste ressurs. Den er ein føresetnad for at barnehagen skal vere ein god arena for omsorg, leik, læring og sosial utjevning. Som ein grunnleggande haldning er anerkjenning ein sentral veremåte. Den er basert på likeverd og inneber at ein ser på andre som eit individ med rettigheitar, eigenverdi og ein separat identitet. Barnet får rett til å ha sine eigne erfaringar og opplevingar. Vi treng ikkje godta dei som rette, men det må innebere at vi er villige til å la barnet ha sitt eige syn og eiga si eiga oppleving. Barnet skal dermed få ei positiv oppleving av sin eigen verdi. I den anerkjennande veremåten er det nokre begrep som er sentrale og under følgjer ei kort utdjuping av dei. AKSEPTERING Vi skal ikkje dømme andre moralsk, men vi skal akseptere den andre sin rett til si kjensle og si oppleving. Vi skal dermed ha vår merksemd retta mot barnet si oppleving og kjensle av situasjonen. TOLERANSE Inneber å tåle den andre sin veremåte. Vi skal ha ein open innstilling der ein prøver å forstå barnet sine handlingar og veremåte. STADFESTING Det handlar om å fange opp bl.a. kjenslemessige uttrykk og formidle til den andre at eg ser og forstår. LYTTING I denne samanhengen snakkar vi om aktiv lytting, og det inneber å tore å vere stille og vente. Ein lyt opne sine eigne sansar for verbale og nonverbale uttrykk hjå den andre og gi den tid til å uttrykke seg/snakke seg ferdig. (Emilie Kinge,2006) 9

10 q VAKSENROLLA Det handlar om å bry seg Dei vaksne har fleire viktige oppgåver dei skal fylle og her er eit lite utval: TILRETTELEGGARAR Vi skal finne ut på kva modningsnivå barnet er på og byggje på dette for vidare utvikling. Vi må legge til rette for utfordringar, ny leik og følgje opp leikeinitiativ. I denne samanheng byggjer vi ofte vidare på barna sine interesser og legg til rette for situasjonar der barna kan skape interesse for nye ting. MOTIVERARAR Vi skal motivere barna til å prøve nye ting og hjelpe dei slik at dei kan meistre det som er nytt for dei. Vi har eit breitt spekter av områder som dei skal få erfaringar frå. Det er viktig at vi rosar og oppmuntrar barnet når han/ho gjer noko bra. ROLLEMODELLAR Vi lyt gå føre med eit godt eksempel. Barna observerer og får med seg mykje av korleis vi handlar i ulike situasjonar. Vi skal handle omsorgsfullt over for dei, og gjennom vår veremåte kan barn lære seg sosiale ferdigheiter. RETTLEIARAR Vi har ein viktig jobb med å hjelpe barna til å bli sosialt kompetente. Vi lyt hjelpa dei til å finne ut og forstå kva som er rett og gale, og vi må rettleie dei i korleis ein opptrer saman med andre. I konfliktsituasjonar er det viktig at vi er der for begge partar og ivaretek interessene til alle. MEDFORSKAR Vi må stille oss disponible for barna. Det kan vere ting dei undrar seg på, og vi må hjelpe dei i prosessen for å finne eit svar. Vi må ta oss tid og undre oss saman med dei i prosessen. Hjelpe dei til å finne hjelpemiddel for å finne svar på spørsmåla deira. 10

11 q VAKSENROLLA Det handlar om å bry seg GRENSESETJARAR Vi må gjere ein jobb for å få barna til å fungere saman som gruppe. Alle barna må tilpasse seg kvarandre. Enkelte ganger kan det bli konflikt mellom det enkelte barns ønskje og det som blir best for gruppa. Vi må hjelpe dei med å setje grenser for kva som er akseptabel atferd ut frå alder og modning. Dette er ein del av danningsprosessen, og danning er ein livslang prosess som mellom anna handlar om å utvikle evna til å reflektere over eigne handlingar. Dei vaksne si rolle er viktig i tilrettelegging av ulike situasjonar der barna prøver ut eigne handlingar. Nokre barn treng støttande vaksne som løftar dei i ulike situasjonar. Andre barn treng vaksne som set grenser for eigne handlingar. Gjennom danningsprosessar blir barn i stand til å handtere livet ved at dei utviklar evna til å vere prøvande og nysgjerrige på omverda og til å sjå seg sjølv som eit verdifullt medlem av eit større fellesskap. For å oppfylle desse punkta må vi ta oss god tid saman med barna, vere engasjerte, nærverande og positive. Det handlar om den AKTIVE VAKSNE. 11

12 FAGOMRÅDA I BARNEHAGEN Rammeplanen (RP) gjev oss 7 fagområder som vi skal jobbe med. Desse er: Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, rørsle og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Tal, rom og form Kvart fagområde dekkjer eit vidt læringsfelt. Fagområda opptrer sjeldan isolert. Fleire fagområde er ofte representerte samtidig i eit temaopplegg og i samband med kvardagsaktivitetar og turar i nærmiljøet. I sosialt samspel som leik og kvardagsaktivitetar skjer det ofte spontan kommunikasjon knytt til fagområda. I desse uformelle læringssituasjonane må dei vaksne vere bevisste og utnytte dei til læring. At barn får rike fellesopplevingar og del i kunnskapar på mange område, er òg ein føresetnad for at det skal bli god leik og eit godt samspel mellom barna. Arbeidet med fagområda må vi tilpasse alderen og interessene til barna, gruppesamansetjinga og andre føresetnader. På same måte vert lærestoffet, arbeidsmåtane, utstyret og organiseringa lagt til rette med tanke på at barn har ulike behov. 12

13 TEMAARBEID q Språk / tekst og kommunikasjon Barn utviklar språk i samspel med andre mennesker. Dei må også kjenne personlege interesse for, og personleg utbytte av, å gå inn i ulike kommunikasjonssituasjonar. Fem aktivitetar er særlege fruktbare for språk utvikling hos barn: God samtale Rim, regler, dikt og song Forteljing og høgtlesing Leik Utforsking av skriftspråket Vårt mål i samvær med barna blir å tilrettelegge for et språkstimulerende miljø: Vaksen og gode rollemodellar (språkstimulering) Dialogisk lesing Leseplan for Luster kommune Gode barnebøker / litteratur Bokstavar / alfabet Bibliotek Sang, rim og regler Språk i barnehagen - mykje meir enn berre prat 13

14 TEMAARBEID - ÅRSHJUL q Språk / tekst og kommunikasjon Tema : «Språk og Friluftsåret«I månads- og vekeplanar for kvar avdeling vil det vera tema og aktivitet, tilpassa aldersgruppene Språk, sangleikar, rim & regle, friluftsåret Månad Tema og tradisjon Månadssong August Alfabet sangen September Oktober November Desember Januar Februar Mars April Brannvernveka, Nava Jyoti marsj Besøk av 1 klasse Advent og Juleførebuingar Nava Jyoti, omvendt julekalendar Nava Jyoti, foreldremiddag 6. feb Samefolkets dag Utkledningsfest 18 Mars - Barnehagedagen Påske Nava Jyoti, lynlotteri Me tek kvarandres hender... Alfabet sangen Ut på tur Alfabet sangen Musevisa, Julekveldsvisa, Marias guttebarn, På loven sitter nissen, Alfabet sangen Eg snører min sekk Alfabet sangen. Reven og rotta og grisen Alfabet sangen Kråkevisa Alfabet sangen Ein liten kylling (2 vers) Klippe sauen, Alfabet sangen Mai 17. mai 2013 Ja vi elsker Alfabet sangen Juni Sommarfest - Utstilling/Konsert Ut på bryggekanten Alfabet sangen 14

15 q TEMAARBEID Språk / tekst og kommunikasjon «BLOMSTEN» som arbeidsmetode: Eksempel på korleis vi kan jobbe med temaet Friluftsåret Alle fagområda vert sett inn i ein blomst, der vi ser på korleis vi kan ha den som utgangspunkt for læring og leik. 15

16 q LIKESTILLING Like moglegheiter I rammeplanen (RP) står det at: barnehagepedagogikken skal vitne om likestilling mellom kjønna. Dermed skal likestilling som verdi stå sentralt i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Vi vil få integrert likestilling meir i barnehagekvardagen, og har sett oss denne målsetjinga for det komande barnehageåret : gi jenter og gutar like moglegheiter til aktivitet, opplevingar og utvikling gjere personalet bevisst på sin eigen atferd gjere personalet bevisst på eigne reaksjonar overfor jenter og gutar 16

17 BARN SIN MEDVERKNAD q I vår barnehage skal barna ha medverknad på eigen kvardag Barn i barnehagen har rett til å gi uttrykk for sitt syn på barnehagens daglige virksomhet. Barn skal jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modenhet. (Barnehagelova 3 Barns rett til medvirkning) Medverknad byggjer på idear om likeverd og respekt for kvarandre, at barna har rett til å verta sett og høyrt som likeverdige subjekt, innafor ramma av det fellseskapet dei lever i. Medverknad i barnehagen handlar om å gje barna høve til å påverke eigen kvardag og livet i barnehagen. Personalet skal arbeide etter felles prinsipp om at: Barna skal oppleve at dei er med å påverkar eigen kvardag Barna skal verte tekne med på råd, planlegging og vurdering Barna skal bli møtt av vaksne som er opne for barn sine innspel Barna skal ha rett til å utfalde seg sjølv, men samtidig lære å ta del i fellesskapet. Vi må gripe tak i det barnet er interessert i DER og DÅ! MEDVERKNAD HANDLAR OM Å VERTE SPURD, Å VERTA LYTTA TIL OG MØTT MED RESPEKT 17

18 q FORELDREMEDVERKNAD Felles innsats for barna Område som foreldre synest et er viktig å vere med å påverke: Barnet sine behov De vil ha same rutinar i barnehagen som heime, spesielt for dei minste barna. I dette ligg det at de vil medverke på rutinar som mat- og søvnvanar. Og ved levering og henting har vi godt høve til å gi kvarandre gjensidig informasjon angåande barnet. De vil også medverke i korleis få barnet til å trivast og gi dei gode opplevingar. Pedagogisk innhald De vil vere med å bestemme aktivitetar og turar som vi meinar bør knytast opp mot temaet vi jobbar med. Utvikle dei 7 fagområda og sjølvsagt tilpasse dei etter barna sitt modingsnivå. Sosial kompetanse ser de på som viktig. I dette legg de at barna skal lære seg å vere empatiske, akseptere at andre er anleis enn seg sjølv, ta omsyn til kvarandre, ta vare på kvarandre og barna skal vise kvarandre respekt. Foreldresamarbeid Gjennom foreldresamtalar set ein opp mål for barna og her blir foreldre og personalet einige i kva ein skal jobbe mot. Slik kan ein vere med å medverke i utviklinga til barnet. Personalet skal ha respekt og akseptere at forelde ikkje vil at deira barn skal delta på ulike aktivitetar. Forutan denne typen medverknad og har de også medverknad gjennom foreldreutval/samarbeidsutval. 18

19 q DOKUMENTASJON Vi synleggjer det vi gjer Vi dokumenterer kva barna opplever, lærer og gjer i barnehagen. Det gjer vi på denne måten: Bilde digital fotografering av aktivitetar, leik, turar, opplevingar o.l. Nokre bilde blir skrivne ut og hengt opp på avdelingane og andre gonger blir dei vist på skjerm i garderoben Digitale verktøy Praksisforteljingar vi prøver å skrive ned barna sine forteljingar. Kanskje vi klarer å ta høgde for barnet sitt synspunkt ved vidare planlegging? Pedagogisk dokumentasjon er å setje barnet sine erfaringar og læring i sentrum. Det som skjer med og blant barna må sjåast, formulerast og diskuterast. (Barnehagefolk, 1/2001) Månadsplan / Månadsreferat oversikt over aktivitetar pr. månad, og vurdering av desse. 19

20 VURDERING Kvaliteten i det daglege samspelet mellom menneska i barnehagen er ein av dei viktigaste føresetnadene for utviklinga og læringa til barna. Trivselen og utviklinga til barnegruppa og det enkelte barnet vert difor observert og vurdert heile tida. Merksemda rettar vi både mot samspelet barna imellom, mellom barna og personalet og mellom dei tilsette i barnehagen. Arbeidet til barnehagen skal vurderast, det vil seie beskrivast, analyserast og tolkast ut frå kriterium i barnehagelova og rammeplanen. Erfaringane og synspunkta til barna inngår i vurderingsgrunnlaget. Informasjon og dokumentasjon skal gje grunnlag for refleksjon og diskusjonar i personalgruppa og med barn og foreldre. Resultata av vurderinga legg vi til grunn for arbeidet med den neste årsplanen. I Gamlestova brukar vi følgjande teknikkar i arbeidet vårt med å evaluere: observasjonsskjema og logg foreldresamtalar samtalar praksisforteljingar drøftingar i personalgruppa, t.d. stadig evaluering av våre kvardagsrutinar og kvalitetskriterier brukarundersøkingar medarbeidersamtalar og medarbeiderundersøkjingar 20

21 q OVERGANG BARNEHAGE - SKULE Vi gjer klar for neste steg Barnehagen skal, i samarbeid med skulen, leggje til rette for overgangen frå barnehage til første klasse og eventuelt skulefritidsordning. Det skal skje i nært samarbeid med heimen. Det må leggjast til rette for at barna kan ta avskjed med barnehagen på ein god måte, gle seg til å begynne på skulen og oppleve at det er ein samanheng mellom barnehagen og skulen. (RP s.53) I år er alle Sol-ungane samla på avdeling Loftsstova, noko som gjer at dei blir godt kjende med kvarandre. På skulen er vi på besøk ved kulturøkter, førskuledag, gymsal og besøk på biblioteket. Andre gongar er vi på teater eller konsert. Ved siste foreldresamtale før barnet tek til på skulen ( mars-april ), går ein gjennom barnet sin trivsel og utvikling frå barnehagen, og forventningar i forhold til skulestart. Desse opplysningane blir ført i eige skjema. Ved overgang til skulen : sender vi ved eige skjema om barnet si generelle utvikling. førskulebarna blir delt i grupper og besøkjer skulen saman med personalet. barn med spesielle behov, har eiga oppfølging. førskuledag foreldremøte (skulen) 1.klasse lærar på besøk i barnehagen vår/forsommar før skulestart 21

22 q SOSIALT ENTREPRENØRSKAP Det handlar om å bry seg Vi har i fleire år støtta Nava Jyoti, ein barnehage i India. Den blir driven av The Indian Socity for Sponsorship and adoption. Den er for utvalde barn som lever under vanskelege kår. Gjennom dette vi vil lære barna at dei med sin innsats kan skape verdiar og inntekter på ulike måtar for å hjelpe. Samarbeidet vårt med Nava Jyoti skal prege barnehagen vår, slik at barna våre også aukar forståinga og kompetansen sin om framande kulturar. Tidlegare hadde vi basar for å skaffe inntekter for å hjelpe dei. No har vi avslutta den, og vi har lagt opp til fleire aktivitetar gjennom året. Dette gjennomfører vi no slik: FORELDREMIDDAGAR: 1 i året per avdeling FORELDREFRUKOST: 1 i året per avdeling TURMARSJ med foreldre og barn i september. Startkontigent og Kafe etterpå. LYN-LOTTERI: Siste torsdag før påske ved Buene OMVENDT JULEKALENDER dei barna som vil tek med seg kr 20 som vi gjev til Nava Jyoti INDISK AFTEN for personalet. Det å støtte prosjektet inneber dobbelt glede, både det å hjelpe nokon som treng det og det å lære om ein annan kultur og levemåte! 22

23 q PRAKTISK INFORMASJON Kjekt å vite Klede og sko Foreldre må til ei kvar tid passe på at barna har ekstra klede til skift. Kleda skal merkast med barna sitt namn. Hald orden i barna si hylle. Barna bør ha sandalar/tøfler/antisklisokkar inne. Sjukdom Ein hovudregel er at om barnet har feber eller har dårleg allmenntilstad, skal det ikkje vere i barnehagen. Har barnet spydd om natta, skal det heller ikkje møte i barnehagen. Dette av omsyn til barnet sjølv, men og pga. smittefaren til dei andre barna og personalet. Sjå heimesida for utfyllande informasjon. Hente/bringe situasjon: Den viktigaste kontakten mellom foreldre og personalet er den daglege kontakta i bringe og hentesituasjonen. Alle barn og foreldre skal møtast når dei kjem, og skal takast avskjed med når dei blir henta. På nokre avdelingar møtast vi i garderoben, medan vi på andre avdelingar møtast på avdelinga (kjøkkenet). Gje melding dersom andre enn de føresette skal hente. Fotografering: Det blir tatt gruppebileter og portrettbilde av barna. Foreldra kan sjølve velje om de ønskjer å kjøpe dette. Fotograferinga vil skje tysdag 5.november 23

24 Telefonnummer: 0 24

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON :

ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Årsplan 2007 2008 ROSENDAL BARNEHAGESENTER SIN VISJON : Vi vardar vegen Varde er nemninga på ein haug med steinar som vert lødd opp som vegmerking. På veg til den store varden der målet er, passerer vi

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR BEITO BARNEHAGE 2014-2015 VÅR VISJON: VI BRYR OSS OM, TEK VARE PÅ OG ER UNDERVEGS. 1 KVA ER EIN ÅRSPLAN? Ein årsplan er eit oversyn over den pedagogiske verksemda i barnehagen gjennom eitt

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start

Generell Årsplan 2012-2015. Barnehageeininga Samnanger kommune. Saman om ein god start Generell Årsplan 2012-2015 Barnehageeininga Samnanger kommune Saman om ein god start 1 Organisering. Barnehageeininga har ein felles einingsleiar og styrar på kvar barnehage. Opptakskrins og plassering.

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage

INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage INFORMASJONSHEFTE OM Flatdal barnehage Seljord kommune Adresse: Flatdalsvegen 1139, 3841 Flatdal Telefon: 350 51365 E-post: heddeli.barnehage@seljord.kommune.no Styrar: Kristin Gaarder Opningstid: Måndag

Detaljer

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.

Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring. ÅRSPLAN 2006-2007 Overordna mål for Varaldsøy barnehage: «Skapa eit miljø som er prega av trivsel, varme og omsorg. Ein kvardag med gode vilkår for leik og læring.» Velkommen til barnehageåret 2006-2007!

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Sandeid skule SFO Årsplan

Sandeid skule SFO Årsplan SFO Årsplan Telefon: 48891441 PRESENTASJON AV SANDEID SKULE SIN SFO SFO er eit tilbod til elevar som går på i 1. til 4. klasse. Rektor er leiar av tilbodet. Ansvaret for den daglege drifta er delegert

Detaljer

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn.

I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Utviklingsplan Borsheim barnehage 2014 2016 I Borsheim skal vi vere saman om å skape livsglede med autoritative vaksne og medverkande barn. Borsheim.barnehage@klepp.kommune.no Heimeside: www.minbarnehage.no/borsheim

Detaljer

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2014-2015. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2014-2015 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2014-2015 3 Bli synlig duå barnehage 3 Leiken 5 Fellessamlinger, Miniprosjekter 6 Gymsal, Barn sin medverknad Førskulegruppa 7 Vurdering

Detaljer

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019

PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 PLAN FOR KVALITETSUTVIKLING 2016-2019 BARNEHAGANE OG BARNEHAGESEKTOREN i KLEPP KOMMUNE 1 Klepp kommune Del 1: Grunnlaget Del 2: Område for kvalitetsarbeid Del 3: Satsingsområda Del 4: Implementering Del

Detaljer

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE ÅRSPLAN 2006 2007 SUNDE BARNEHAGE SUNDE BARNEHAGE: Sunde barnehage ligg midt i Sunde sentrum, med Sunde skule som næraste nabo. Barnehagen og skulen med ca. 210 born og 40 tilsette utgjer Sunde oppvekstsenter.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage

Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE. Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Velkomen til LONEVÅG BARNEHAGE Informasjon til foreldre ved Lonevåg barnehage Kjære foreldre/føresette Me ynskjer dykk og barnet dykkar hjarteleg velkomen til Lonevåg barnehage! Barnet dykkar har no fått

Detaljer

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015

Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 Halvårsrapport grøn gruppe- haust 2015 I denne rapporten vil eg ta føre meg dei 7 fagområda i rammeplanen. Eg vil skrive litt om kva rammeplanen seier og deretter gjere greie for korleis me har arbeida

Detaljer

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule

SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO 2015/16 - Hafslo barne- og ungdomsskule SFO HAFSLO - INFORMASJON SFO er eit friviljug omsorgs- og fritidstilbod før og etter skuletid for borna på 1. 4. steg. Sentralt i tilbodet er omsorg, tryggleik,

Detaljer

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD

LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD LOKAL RAMMEPLAN FOR BARNEHAGANE I SELJORD ********** Barnehagen er eit pedagogisk tilbod for barn under skulealder. Barnehagen er det fyrste frivillige ledd i utdanningsløpet, og bygger si verksemd på:

Detaljer

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra

VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra VIK BARNEHAGE Visjon:Trygt å vera kjekt å læra Styringsdokument for Vik barnehage er Lov om barnehagar med Rammeplan. Desse finn ein på internett www.lovdata.no eller www.kunnskapsdepartementet.no. Vik

Detaljer

Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling Bærekraftig utvikling Deltakarar; Både små og store barn, men tilpassa til ulike aldrar Hovudansvarlege; Sven, Monica, Norun og Sissel Mål; Barna skal bli glad og trivast i naturen forstå samspelet i naturen

Detaljer

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune

Årsplan 2008-2010. Trollongane barnehage. Time kommune Årsplan 2008-2010 Trollongane barnehage Time kommune 1 ...1 Visjon og mål for pedagogisk arbeid...3 Dagleglivet i barnehagen...5 Pedagogisk grunnsyn...5 Fysisk miljø og nærmiljø...5 Organisering i barnehagen...5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage)

ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) ÅRSPLAN 2015 GOL BARNEHAGE AVDELING ROTNEIM (sjå også felles årsplan for Gol barnehage) Denne planen gjeld frå og med januar 2015 til og med desember 2015. I tillegg lagar personalet ein grovplan med meir

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år

Året 2015-2016. Kva vi jobbar spesielt med i år Året 2015-2016 Kva vi jobbar spesielt med i år 31.08.2015 1 Innhald Satsingsområde 2015-2016 3 Sosial kompetande: Forebygge mobbing i Ågotnes barnehage 3 Få duå under huden og synleggjere arbeidet vårt

Detaljer

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune

Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2. PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune Klar til skulestart EPHORTE 2011/1767-2 PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE/SKULE Kvinnherad kommune 14.06.2012 Klar til skulestart Formålet med Klar til skulestart: INNHALD: gje det enkelte barnet ein god overgang

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet

LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016. - En god start på livet LUNDE OG ONARHEIM BARNEHAGE 2015/2016 - En god start på livet Lunde barnehage Lundevegen 159 5690 Lundegrend Kontor: 53431715 Sønnavind Tlf: 974 97 474 Nordavind Tlf: 904 05017 Onarheim barnehage Onarheimsvegen

Detaljer

Leikande, glade barn og natur hand i hand

Leikande, glade barn og natur hand i hand Leikande, glade barn og natur hand i hand Året 2013-2014 Kva vi jobbar spesielt med i år 1 Innhald Satsingsområde 2013-2014 3 Eventyr 4 Dino /Duå ut til alle 5 Førskulegruppa 6 Vurdering 7 Planleggingsdagar

Detaljer

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi)

«Det man hører glemmer man, det man ser husker man og det man gjør forstår man (Loris Malaguzzi) 1 Du har nå i handa den nye årsplanen for barnehagesenteret. Den er ny, både i form og innhald. Me fører vidare arbeidet me starta i fjor med inspirasjon av Reggio Emilia etablert i Italia av Loris Malaguzzi.

Detaljer

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring

BIGSET BARNEHAGE. -omsorg gjennom latter, leik og læring BIGSET BARNEHAGE -omsorg gjennom latter, leik og læring ÅRSPLAN 2015-2016 Bigset barnehage -der latter, leik og læring går hand i hand. «Barna i Hareid skal gjennom sitt møte med vaksne og barn i barnehagen

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune 23.07.2014 Side 1 av 8 Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal

Detaljer

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet.

Klassemøte med tema frå årshjulet, tre fire møte i kvar bolk. Tidsbruk for kvart møte kan variere frå 10 min 40 min. Viktig å ha god kontinuitet. Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2014 2015 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov.

PRAKSISKONTRAKT. Eg har også jobba eit halvt år som nattevakt og halvannan år på dagtid på avlastningsbolig for barn med ulike behov. PRAKSISKONTRAKT Barnehagens forutsetningar Praksislærers forventning til studenten Eige ark Studentens forutsetninger (faglige, personlige, praktiske) Eg har ikkje noko erfaring med barnehage før eg starta

Detaljer

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta.

1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 1. EIGAR Hemsedal kommune er eigar av barnehagane og ansvarleg for drifta. 2. FORVALTNING Barnehagane skal drivast i samsvar med Lov om barnehagar med forskrifter og retningslinjer departementet til ei

Detaljer

Bli kjent med Orre Barnehage

Bli kjent med Orre Barnehage Bli kjent med Orre Barnehage A Adresse Theavegen 9 4343 ORRE Allergier Det er viktig at vi får vite om der er nokon allergier hjå barnet, slik at vi kan ta rette forhandsreglar. Arbeidsmiljø Vi i personalet

Detaljer

Vi lærer om respekt og likestilling

Vi lærer om respekt og likestilling Vi lærer om respekt og likestilling I Rammeplanen står det at barnehagen skal tilby alle barn eit rikt, variert, stimulerande og utfordrande læringsmiljø, uansett alder, kjønn, funksjonsnivå, sosial og

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipp for opplæringa «Prinsipp for opplæringa» samanfattar og utdjupar føresegnene i opplæringslova og forskrifta til lova, medrekna læreplanverket for opplæringa,

Detaljer

Velkomen til Mork barnehage

Velkomen til Mork barnehage Velkomen til Mork barnehage BARNEHAGELOVA Stortinget har i lov 17.juni 2005 nr. 64 om barnehagar (barnehageloven) fastsatt overordna bestemmelsar om barnehagens formål og innhald. RAMMEPLANEN gjev styrar,

Detaljer

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016

Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Informasjonsfoldar Vikebygd barnehage 2015-2016 Kommunal barnehage i same eining som skulen. Vik skule og barnehage Opningstid: Kvar dag 06.45 17.00 Kjøp av tid: Dersom det er ledig plass og nok vaksne,

Detaljer

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn?

Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Korleis stimulera til ein god språkutvikling hjå barn? Gode tips og idear, til alle oss som er saman med barn. Korleis stimulera til eit godt talespråk? Bruk språket Snakk med barnet. Snakk tydeleg Bruk

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag

Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag Fastsett som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 frå Utdannings- og forskingsdepartementet

Detaljer

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane.

9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. 1 Øystese barneskule Innleiing: September-2012 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE

INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE INFORMASJONSHEFTE FOR STUDENTAR I LYEFJELL BARNEHAGE Alle vaksne i Lyefjell barnehage arbeider for at det enkelte barn opplever at: Du er aktiv og tydelig for meg Du veit at leik og venner er viktige for

Detaljer

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune

Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Overgangsplan barnehage - skule i Stord kommune Planen er administrativt vedteken og gjeldande frå 01.01.2013 Innleiing Bakgrunn for overgangsplanen Kunnskapsdepartementet tilrår at o Barnehagen vert avslutta

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan våren 2014 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen skal formidle

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014

ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE 2013-2014 Ingen ville vel ynskje å leve utan vener, sjølv om han hadde alle andre godar. Aristoteles 1 ÅRSPLAN FOR TUETEIGEN BARNEHAGE, FELLESDEL 2013-2014 Årsplanen skal

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

Øystese barneskule April - 08

Øystese barneskule April - 08 Øystese barneskule April - 08 1 Innleiing: 9A i Opplæringslova handlar om det fysiske og psykososiale miljøet til elevane. Skulen skal aktivt driva eit kontinuerleg og systematisk arbeid for å fremja helsa,

Detaljer

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no

Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane. www.tysnesbarnehagane.no Tilpassa opplæring i Tysnesbarnehagane www.tysnesbarnehagane.no Lovgrunnlag Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende

Detaljer

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra

Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Kort oppsummering av det faglege utviklingsarbeidet Tjødnalio barnehagen har jobba med dei siste 3 åra Språk stilmulering gjennom lesetrening: Språk prosjekt 2008-2009. Fokus på korleis barnehagen kunne

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE

Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Informasjonsbrosjyre SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE SOGNDAL STUDENTBARNEHAGE Sogndal Studentbarnehage er ein privat barnehage, som vert driven av Studentsamskipnaden i Sogn og Fjordane (SISOF), velferdsorganisasjonen

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar

Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar Onsdag Tid Aktivitet Mål Innhold Metode Ansvar 07.15 Ankomst Gi barnet ein god start på dagen Skape gjensidig kontakt mellom bhg og foreldre. Vise merksemd og annerkjenne barnet 08.00 Frokost Ete seg mett

Detaljer

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid

Kviteseid kommune. Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Kviteseid kommune Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid Vedteke i Hovudutval for Oppvekst og Omsorg (HOO), den 28.01.2015 1. Eigartilhøve Kviteseid kommune eig, driv og fører tilsyn med desse

Detaljer

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel.

Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013. BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Del 2 ÅRSPLAN FOR SKORGEN BARNEHAGE 2012/2013 BARNEHAGENS VISJON: Trygghet og trivsel. Vi vil at alle barn skal kunne ta del i eit fellesskap der trygghet og trivsel står i fokus gjennom leik og læring.

Detaljer

Satsingsområde Sosial kompetanse

Satsingsområde Sosial kompetanse Satsingsområde Sosial kompetanse Vi har sett sosial kompetanse som satsingsområde; det å oppøve slik kompetanse er eit viktig fundament for vidare læring og all mellommenneskeleg samhandling. Sosial kompetanse

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING

PLAN FOR KOMPETANSEHEVING PLAN FOR KOMPETANSEHEVING Harøy barnehage, 2014-2020 «En god barnehage krever kompetente ledere og faglig reflekterte voksne. De ansattes kompetanse er den viktigste enkeltfaktoren for at barn skal trives

Detaljer

Furumohaugen Familie Barnehage.

Furumohaugen Familie Barnehage. Furumohaugen Familie Barnehage. "Vi vil sette spor, og skape gode barndomsminner" 1 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?: En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i private hjem. Den skal ikke etterligne

Detaljer

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17)

Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Vedlegg 1 SFO-PLAN LUSTER KOMMUNE 2015-2019 (-17) Innhald 1 Innleiing... 2 2 Satsingsområde... 2 3 Status 2014/15... 3 4 Innhald og tilbod... 4 5 Feriar... 4 6 Praktisk informasjon... 5 1 Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016

Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Olweusarbeid i Luster kommune Felles årshjul 2015 2016 Systemarbeid ligg i botnen. Arbeid mot mobbing med gode system og god struktur, vert gjennomført der vaksne er i posisjon inn mot elevane, og har

Detaljer

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen.

BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. BARN SITT MØTE MED BARNEHAGEN - AVD. STOVA. TID KVA KORLEIS MÅL UTFORDRING 7.30-9.30 Barnet kjem i barnehagen. Ein vaksen møter barn og foreldre. Personalet opprettar kontakt med barnet. Utveksling av

Detaljer

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011

ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 ÅRSPLAN OG KALENDER HARØY BARNEHAGE 2010 / 2011 Årsplan Barnehagelova og Rammeplan for barnehagen slår fast at barnehagen er ei pedagogisk verksemd som skal planleggast, dokumenterast og vurderast, og

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune

Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Prosedyre Barn med nedsett funksjonsevne i Stord kommune Gjeld frå august 2015 1. BARN MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE Barn med nedsett funksjonsevne kan ha trong for særleg tilrettelegging av fysiske og personalmessige

Detaljer

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014

Vedtekter for barnehagane i Austrheim. Oppdatert 26.03.2014 Vedtekter for barnehagane i Austrheim Oppdatert 26.03.2014 Innhald: side 1. Føremål 4 2. Forvaltning 4 3. Opningstider/barnehagerute 4 4. Ferieavvikling for barn 5 5. Areal 5 6. Betalingssatsar 5 7. Opptak

Detaljer

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel.

Velkommen til Ulveset SFO. Mål for Ulveset SFO: SFO skal være ein trygg stad, der vi legg til rette for vennskap, leik og trivsel. Velkommen til Ulveset SFO SFO er eit frivillig omsorgs- og fritidstilbod, og er ein del av skulen si verksemd. Skule og SFO har eit tett samarbeid og bidrar til eit heildags tilbod for dei yngste barna

Detaljer

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE

NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE ÅRSPLAN NÆRLANDPARKEN BARNEHAGE 2015-2016 VISJON: «TRIVSEL, LEK OG GLEDE MED VAKSNE SOM ER TILSTEDE» Velkommen til Nærlandparken barnehage! Litt om barnehagen vår: Barnehagen vår ligger til i eit fantastisk

Detaljer

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST

Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Halvtårsplan haust/vinter 2013 Vår Visjon : SAMAN ER VI BEST Leirstaden Barnehage er ein kulturbarnehage. Vi spissar vår kompetanse og prosjekter i denne retninga. I Barnehageloven står det: Barnehagen

Detaljer

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6

C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan 2010-11 Blhbs.DOCSide 1 av 6 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN C:\Documents and Settings\njaalb\Skrivebord\Til nettside adm\ny mappe\kvalitetsutviklingsplan

Detaljer

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011

VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND. gjeldande frå 01.01. 2011 1 2 VEDTEKTER FOR RØYSMARKA STUDENTBARNEHAGE, VOLDA OG FOGDEGÅRDEN STUDENTBARNEHAGE, ÅLESUND gjeldande frå 01.01. 2011 1. DRIFT I SAMSVAR MED NORSK LOV Eigaren av barnehagane er Studentsamskipnaden for

Detaljer

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015

Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Vedlegg til utvikingsplan 2012/2015 Innhald: 1. Visjon 2. Satsingsområde 3. Kompetanseutvikling 4. Oversikt over innhaldet i barnehageåret 2012/2013 5. Avdelingane 6. Vil du vite meir? 7. Samarbeid med

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE

OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE OSTERØY KOMMUNE VALESTRAND BARNEHGE AVDELINGSPLAN TRIOLA Kontaktinformasjon: Triola: 59192749 Barnehagemobil: 94508709 E-post: daniel.monstad.windt@osterøy.kommune.no TRIOLA Triola er den største av dei

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL 2009/323-18 SURNADAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i Surnadal kommunestyre 10.02.2011 VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGAR I SURNADAL Vedteke i kommunestyret 10.02.2011 1.

Detaljer

Psykologisk førstehjelp i skulen

Psykologisk førstehjelp i skulen Psykologisk førstehjelp i skulen Fagnettverk for psykisk helse Sogndal 21. mars 2014 Solrun Samnøy, prosjekt leiar Psykologisk førstehjelp Sjølvhjelpsmateriell laga av Solfrid Raknes Barneversjon og ungdomsversjon

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER

PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER PROGRESJONSPLAN FOR RAMMEPLANEN SINE FAGOMRÅDER Med progresjon meiner ein framgang, framsteg, utvikling. Vår oppgåve er å gje barna oppgåver dei meistrar samtidig som vi gjer dei utfordringar slik at dei

Detaljer

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016

Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Årsplan Klara`s familiebarnehage 2016 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt til i nærheten av skogsområde, stadion, Hallingmo,

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

"Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar

Barnehagen skal ved å ta utgangspunkt i borna sine interesser legge til rette for læring i både formelle og uformelle situasjonar Strategi for Innhald og oppgåver i barnehagen 2011-2014 Sogndal kommune Visjon og pedagogisk plattform: 1 2 3 ALLE MED Barnehagane i Sogndal skal: ha plass til alle ha tilsette som arbeider for ein barnehage

Detaljer

Plan for overgangar. for barn og unge

Plan for overgangar. for barn og unge Plan for overgangar for barn og unge Os 2011 Frå Kvalitetsplan oppvekst og kultur Mål Alle born og unge skal oppleva gode overgangar der ein sikrar kontinuitet og heilskap i opplæringa og oppfølginga.

Detaljer

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2.

! Vurdering for utvikling. ! Rapport. Holmedal barnehage. Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014. Tema: Borns medverknad. Holmedal den 2. Vurdering for utvikling Rapport Marie Hendrix Holmedal barnehage Veke 14 (31.3.-2.4.) 2014 Tema: Borns medverknad Holmedal den 2. april 2014 Oppvekst og utdanning i HAFS Vurderingsnettverket Åsmund Berthelsen

Detaljer

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE

VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGAR I VESTNES KOMMUNE Med retningsliner for fleksibel ferieavvikling i barnehagane. 1 1 Eigar Vestnes kommune eig og er ansvarleg for dei kommunale barnehagane. 2 Hovudramma

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

HANDBOK GRUPPELEIING

HANDBOK GRUPPELEIING HANDBOK I GRUPPELEIING Forord Denne handboka er eit resultat av eit godt stykke arbeid av heile personalet i Trollongane barnehage. Den viser korleis vi jobbar med gruppeleiing, over for barna, foreldra

Detaljer

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune

Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Overordna leseplan for barnehagane og skulane i Luster kommune Forord Dette er ein plan som skal vere forpliktande for alle barnehagane og grunnskulane i Luster kommune. Den skal sikre progresjon, heilskap

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune

Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune Skjema for medarbeidarsamtalar i Radøy kommune 1 Bedriftspedagogisk Senter A.S bps@bps.as Medarbeidarsamtalar i Radøy kommune - slik gjer vi det Leiar har ansvar for å gjennomføra samtalane sine slik det

Detaljer

Velkommen til foreldremøte

Velkommen til foreldremøte Velkommen til foreldremøte Barnehageloven om formålet med barnehagen: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR SÆTRA BARNEHAGE 2015/2016 «Eit godt barndomsminne» www.saetrabarnehage.no post@saetrabarnehage.no Telefon: 70010002 Adresse: Onglasætra 18 KORT PRESENTASJON Sætra barnehage er ein privateigd

Detaljer

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS

BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN SOM PÅRØRANDE NÅR MOR ELLER FAR ER PÅ SJUKEHUS BARN OG UNGDOM SINE REAKSJONAR I denne brosjyra finn du nyttige tips for deg som er innlagt, og har barn under 18 år. Når ein i familien vert alvorleg

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Plan for Liabygda SFO

Plan for Liabygda SFO Plan for Liabygda SFO Generelt: Liabygda SFO er ein del av den kommunale skulefritidsordninga i Stranda kommune. Liabygda SFO er underlagt dei vedtekne kommunale retningsliner for skulefritidsordningane.

Detaljer