Oslo kommune Plan- og bygningsetaten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Oslo kommune Plan- og bygningsetaten"

Transkript

1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten HRTB AS arkitekter MNAL St. Olavs gate OSLO Dato: Deres ref: Vår ref (saksnr): Oppgis alltid ved henvendelse Saksbeh: Kristian Thomassen Arkivkode: 531 Byggeplass: ROLF E.STENERSENS ALLÉ 9 Eiendom: 50/1/0/0 Tiltakshaver: Studentsamskipnaden i Oslo, Adresse: Postboks 94 Blindern, 0419 OSLO Eiendomsavdelingen Søker: HRTB AS arkitekter MNAL Adresse: St. Olavs gate 28, 0166 OSLO Tiltakstype: Blokk/bygård/terrassehus Tiltaksart: Tilbygg ROLF E. STENERSENS ALLÉ 9 HUS H RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens Vilkår for igangsetting. Eksisterende studentblokk (Hus H) i 9 etasjer skal bygges på med én etasje, og et tilbygg skal etableres som en forlengelse av gavlfasaden mot sør. Eksisterende del av bygget skal bygges om innvendig. Tiltakets økning i BRA er oppgitt til 1159 m². I medhold av plan- og bygningslovens 20-1 bokstav a) og b) godkjennes søknaden, mottatt Plan- og bygningsetaten den Det vises for øvrig til søknadens vedlagte tegninger, utsnitt av reguleringskart, utomhusplan og ansvarsretter. I medhold av plan- og bygningsloven 19-2 gis det dispensasjon for: Overskridelse av byggegrense og maks gesimshøyde. Det foreligger ikke protester til søknaden Plan- og bygningsetaten behandler denne sak etter myndighet tildelt etaten i Byrådens sak 08/2010 av Søknaden: Søknaden er en del av et fortettingsprosjekt på Sogn studentby. Hus H er det tredje og siste huset i dette fortettingsprosjektet, der byggetrinn 1 og 2 omfatter 2 nybygg og 3 tilbygg. Hus H i 9 etasjer skal rehabiliteres og bygges om. Eksisterende studenthybler skal oppgraderes og få eget bad og kjøkken. I tillegg skal det etableres et tilbygg mot sør, som skal inneholde nye studenthybler (kvartett) som skal dele kjøkken. høyblokk skal også bygges på med én etasje. Denne etasjen skal være inntrukket, og skal inneholde boder. Til- og påbygget skal utføres med en pusset hvit fasade. Det skal også Plan- og bygningsetaten Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Besøksadresse: Vahls gate 1, 0187 Oslo Sentralbord: Kundesenteret: Telefaks: E-post: Bankgiro: Org.nr.: MVA

2 Saksnr: Side 2 av 6 etableres en rømningstrapp mot nord, som skal utføres i perforerte stålplater og får et delvis transparent preg. Tiltaket øker fotavtrykket til Hus H med 91 m², og BYA oppgis innenfor den regulerte maksgrensen på 42 % BYA. Til- og påbygget øker bygningens BRA med 1159 m², og 2140 m² BRA av eksisterende bygning skal ombygges. En hybel som deler kjøkken defineres ikke som en egen boenhet, mens en hybelleilighet som innehar alle nødvendige boligfunksjoner er en egen boenhet. Ombyggingen av eksisterende hybler som deler kjøkken og bad til hybelleiligheter, øker altså antall boenheter fra oppgitte 16 boenheter til 90 boenheter. I dag er det 112 hybler som deler kjøkken og bad i bygget, dette tallet endres til 90 hybelleiligheter, og 36 hybler som deler kjøkken etableres i tilbygget. Totalt vil det nye bygget inneholde 99 boenheter, og 126 bruksenheter (hybler + hybelleiligheter). Tiltaket er prosjektert etter Tekniske forskrifter ajourført 2007 (TEK07) jf overgangsbestemmelser i TEK Byggetiltaket medfører følgende dispensasjoner: Fra reguleringsbestemmelsenes 4 vedrørende regulert gesimshøyde og byggegrense. Gjeldende plangrunnlag: Eiendommen er regulert til bolig gjennom reguleringsplan for Sognsveien 85- Sogn studentby, S- 4024, vedtatt Hus H er plassert i reguleringsplanens felt B, som har en regulert maks BYA på 42 %. Uttalelser fra annen myndighet: Byantikvaren har uttalt seg til tiltaket i samråd med Plan- og bygningsetaten den : Sogn studentby er under oppføring på Byantikvarens gule liste. Hus H (høyblokka) er et viktig element i dette bevaringsverdige bygningsmiljøet og burde ideelt sett vært bevart uten til og påbygg. Det fremlagte prosjektet er uheldig for den verneverdige bygningen. Ny rømningstrapp, innbygging av balkonger og ny rømningsvei over taket på den lave bygningen forutsetter dispensasjon. Denne delen av tiltaket er videre svært uheldig for verneverdien ved at den autentiske gavlen forsvinner. Byantikvaren fraråder denne delen av tiltaket sterkt. Ansvarlig søkers/tiltakshavers redegjørelse: Søker redegjører at tilbygget i dialog med eksisterende høyhus, og at den nye bebyggelsen kan karakteriseres av materialitet og proporsjoner snarere enn av ekspressive eller trendy former. Avfall og Miljøsanering Tiltaket utløser krav om avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse jf. TEK og 9-7. Ansvarsområdet miljøsanering må ansvarsbelegges både for prosjekterende og utførende før igangsettingstillatelse kan gis. Prosjekterende er ansvarlig for selve miljøkartleggingen og utarbeidelsen av miljøsaneringsbeskrivelsen. Utførende er ansvarlig for selve miljøsaneringen. Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAK Spesielle forhold Innenfor byggegrensene er det stiplet inn sorte linjer som skal skille de ulike gesimshøydene på bebyggelsen. Det er stiplet en slik sort linje ved gavlveggen mot nord på denne høyblokken. Denne linjen følger ikke veggen, men er tegnet noe skjevt inn på kartet slik at ytterkanten av eksisterende balkonger kommer utenfor området som har en maks gesimshøyde på (som tilsvarer høyblokken). Plan- og

3 Saksnr: Side 3 av 6 bygningsetaten vurdere denne stiplete linjen til å være inntegnet noe upresist, og at intensjonen er at denne skal gå i fasadelivet til høyblokken. Omsøkte innbygging av balkonger vurderes derfor ikke som i strid med maks gesimshøyde, og søknaden om dispensasjon for dette forholdet blir ikke behandlet. Plan- og bygningsetatens vurdering: Tiltakets plassering i forhold til terreng og bebyggelsesstruktur Bygget plasseres som et tilbygg og påbygg til eksisterende høyblokk. Volumene som etableres forholder seg i all hovedsak til regulerte byggegrenser og maks gesimshøyde. Tiltaket medfører ingen terrengendringer. Tiltakets visuelle kvalitet i forhold til omgivelsene og seg selv Til-/og påbygget utføres hovedsakelig i hvit puss, og får et relativ nøytralt materialuttrykk. Dette uttrukket vurderes til å kontrastere eksisterende fasade, slik at det tydelig skapes et skille mellom eksisterende og ny bebyggelse, uten at fasadematerialene og utrykkene kommer i konflikt. Til-/ og påbygget blir utformet som tydelige og kantete volum, som synes å ramme inn den eksisterende bygningen på en akseptabel måte. Rømningstrappen mot nord legges inn i et innrykk i gavlfasaden, og vil være synlig fra nord og vest. Selv om rømningstrappen dekker halve gavlfasaden mot nord, fremkommer hovedfasaden på det eksisterende bygget mot vest og syd som videreført, og tydelig lesbart. Rømningstrappen vil gi en betydelig økt sikkerhet i forhold til rømning ved brann. Plan- og bygningsetaten har gjort en helhetlig vurdering av det nye bygget etter på-/ og tilbyggingen, og finner å kunne akseptere det samlede utrykket. Kulturminner På østsiden av bygget ligger et parkområde med en gravhaug, denne skal sikres i byggeperioden gjennom krav til marksikringsplan. Byantikvaren redegjører for at den eksisterende bygningen er under oppføring på gul liste. Etaten vurderer omsøkte tiltak til å hensynta den eksisterende høyblokken under de reguleringsmessige rammer som er gjeldende. Universell utforming Bygget utformes med trappefri inngangsparti og toalett tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede etableres i første etasje. Bygget får heis og alle hybler er tilgjengelige for orienterings- og bevegelseshemmede. Det samlede fortettingsprosjektet på Sogn Studentby er prosjektert med 8 hybelleiligheter tilpasset orienterings- og bevegelseshemmede. Disse hyblene er fordelt på 2 bygg der 4 av disse er innpasset i hus B og 4 i hus F. Det kreves ingen nye tilpassede leiligheter i hus H. Dispensasjon Tiltaket er i strid med reguleringsplan og er avhengig av dispensasjon for å kunne få rammetillatelse. Det søkes om dispensasjon for 2 forhold som utløser dispensasjon fra reguleringsbestemmelsenes 4: - 1. For rømningstrappens overskridelse av regulert makshøyde og byggegrense Overskridelse av byggegrensen mot sør. Hensynet til de regulerte byggegrensene og maks gesimshøyder er hovedsakelig for å sikre en god plassering av bygningene i forhold til utearealer, gangveier, eiendomsgrenser, avstand til vei og åpenhet mellom bebyggelsen. Hensyn som regulerte gesimshøyde er ment å ivareta er normalt å sikre at oppføring av bebyggelse er tilpasset nærliggende bebyggelse, sikt, åpenhet og lysforhold. Det redegjøres at hovedtrappen i midten av hus H kan ikke brukes som rømningstrapp på grunn av utformingen. Denne delen må altså utskilles som en egen branncelle, og det må etableres nye rømningstrapper på hver side av midtdelen av bygget. På den ene siden som tilbygges skal oppføres på er rømningstrapp integrert i bygningskroppen, mens den andre siden av bygget søkes det om å etablere

4 Saksnr: Side 4 av 6 rømningstrapp utenfor hovedvolumet. Etablering av en innvendig rømningstrapp gjennom eksisterende etasjeskiller er et omfattende arbeid, og en utvendige rømningstrappen gir denne delen av bygget en svært sikker rømningsvei. Rømningstrappen plasseres inn i et innrykk på nord- gavlen og vil ikke påvirke lysforholdene i nevneverdig grad. Rømningstrappen ligger med god avstand til nabobebyggelsen. Rømningstrappen går ned til taket til lavbygget som ligger inntil høyblokken. Denne fører videre til en ny rømningstrapp som går ned fra lavbygget til bakkeplan. Denne siste delen av rømningstrappen blir en mindre konstruksjon, men plasseres utenfor byggegrenser. Avstanden mellom denne konstruksjonen og tilliggende bebyggelse, eiendomsgrense og internvei vurderes som akseptabel. Konstruksjonen vil ikke redusere uteoppholdsareal. Mot sør skyves ca. halvparten av gavlfasaden frem i forhold til den andre delen. Denne oppsplittingen av gavlen gjør at den ene delen stikker 65 cm over byggegrensen, mens den andre delen er trukket tilbake ca 50 cm fra byggegrensen. Søker oppgir dette grepet for å visuelt redusere bredden på bygget, og på grunn av plassbehovet til rømningstrapp i hovedvolumet som innpasses på den ene siden. Eksisterende gavlfasade har i dag en oppsplittet gavl, og dette grepet vurderes som positivt for å få en lettere gavl mot sør. Denne oppsplittingen vil påvirke solforholdene i liten grad, og det er god avstand mellom bebyggelsen her. Delen som overskrider byggegrensen etableres på eksisterende opparbeidet konstruksjon/platting, på areal regulert til byggeområde for boliger med tilhørende anlegg. Arealet sør og øst for tilbygget er regulert til spesialområde bevaring og friområde, og tilbygget vil komme noe nærmere denne reguleringen. For å sikre at dette arealet ikke blir skadet under byggeperioden, kreves det en marksikringsplan. Plan- og bygningsetaten mener etter ovennevnte at vilkårene for dispensasjon etter plan- og bygningsloven 19-2 er oppfylt, og søknaden om dispensasjon innvilges. Konklusjon Bygget vurderes til å være tilpasset den eksisterende i form og materialbruk, jf. reguleringsbestemmelsenes 3. Tilbygget holder seg innenfor reguleringsbestemmelsenes krav utnyttelse. Plan- og bygningsetaten finner å kunne gi dispensasjon for plassering utenfor byggegrensen og overskridelse av maks takhøyde, jf reguleringsbestemmelsenes 4. Under henvisning til det som for øvrig er anført under respektive avsnitt, finner Plan- og bygningsetaten at det omsøkte tiltaket tilfredsstiller plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan godkjennes. Godkjenning Følgende tegninger og kart er lagt til grunn for tillatelsen, sak Beskrivelse Tegningsnr Dato PBE-id Fasade øst E /33 Situasjonsplan A D1a /7 Plan 1 E1a /9 Plan 2 E1a /10 Plan tak E1a /11 Fasade gavl E6a /12 Fasade vest E4a /13

5 Saksnr: Side 5 av 6 Følgende foretak har fått godkjent ansvarsrett i tiltaket, sak Organisasjonsnr Navn Beskrivelse HRTB AS PRO ttk 2; arkitektur og bygningsfysikk. I forbindelse med oppmålingsteknisk prosjektering skal fagområdet for PRO belegges med ansvarsrett i tiltaksklasse 3 Krav om uavhengig kontroll: Det vil bli krevd uavhengig kontroll for både PRO og UTF for brannkonsept før igangsettingstillatelse, tiltaksklasse 3. Dette på grunn av tiltakets kompleksitet og konsekvenser ved brann. Det vil bli krevd uavhengig kontroll av UTF for våtrom, tiltaksklasse 3. Årsaken til kravet om uavhengig kontroll er Oslo Kommune har innført praksis om uavhengig kontroll av UTF for våtrom for bygg med mer enn 10 våtrom. Det vil bli krev uavhengig kontroll av geoteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3. Årsaken til kravet er tiltakets kompleksitet. Veiplikt (pbl 18-1): Veiplikten er oppfylt. Plassering Dette tiltak krever påvisning av beliggenhet i plan og høyde. Utføring av påvisning skal gjennomføres av kvalifiserte foretak. Høydeplasseringen definert som overkant gulv 1 etasje fastsettes til kote + 115,5. Tiltaket må plasseres i henhold til situasjonsplan og tegninger som er lagt til grunn for tillatelsen. Oppmålingsteknisk prosjektering av dette tiltaket skal basere seg på kvalitetssikret prosjekteringsgrunnlag, dvs. kvalitetssikrede koordinater for eiendoms- og plangrenser, utarbeidet av Plan- og bygningsetaten. Igangsettingstillatelse: Tiltaket tillates ikke igangsatt før ansvarlig søker har fått igangsettingstillatelse. Før igangsettingstillatelse kan gis må følgende dokumentasjon innsendes: 1. Resterende søknader om ansvarsretter for prosjektering og utførelse må være innsendt og godkjent. 2. Det er stilt krav om uavhengig kontroll i tiltaket. Søknader om ansvarsrett for uavhengig kontrollerende må være innsendt og godkjent. 3. Oppdatert gjennomføringsplan. 4. Miljøsaneringsbeskrivelse. 5. Tiltaket må være avklart med VAV bla. med hensyn til tilknytning av stikkledninger. Forhåndsuttalelse med ledningskart / tegninger attestert av VAV må være innsendt PBE før igangsettingstillatelse kan gis. 6. VA rørarbeider og fuktsikringsarbeide må belegges med godkjent ansvarlig foretak før igangsettingstillatelse kan gis. 7. Tiltaket utløser krav til tilknyting til fjernvarmeanlegg etter Oslo kommunes vedtekt etter 66a til pbl av Det må foreligge avtale om tilknytning med konsesjonæren før igangsettingstillatelse, eventuelt uttalelse om at det ikke er mulig teknisk sett å gjennomføre leveranse av fjernvarme. Dersom søker/tiltakshaver ønsker å benytte egen lokal og mer miljøvennlig løsning skal søker/tiltakshaver

6 Saksnr: Side 6 av 6 forelegge denne for konsesjonæren til uttalelse og plan- og bygningsetaten skal vurdere den før igangsettingstillatelse. 8. Det må innsendes samtykke fra Arbeidstilsynet (på grunn av endringene av arbeidslokalene i 1. etasje). 9. Det må innsendes oppdatert utomhusplan, jf. utomhusplanen lagt til grunn for dispensasjon fra parkeringskrav (saksnr ). 10. Det må innsendes en marksikringsplan for å ivareta areal regulert til spesialområde bevaring (gravhaug) under byggeperioden. Krav før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest 1. Før brukstillatelse gis for hybelbygg (hus H), skal nødvendige parkeringsplasser jamfør reguleringsbestemmelsenes 6 være opparbeidet og tilgjengelig. 2. Utomhusarealene skal være ferdig opparbeidet i henhold til godkjent utomhusplan før ferdigattest gis, jf. reguleringsbestemmelsenes Før ferdigattest kan utstedes må sluttrapport for avfallshåndtering være innsendt og behandlet, jf. SAK Klageadgang: Dette vedtaket kan påklages. Frist for å klage er satt til tre uker etter mottakelse av dette brevet. Se vedlagte orientering om klageadgang. Bortfall av tillatelse En tillatelse gjelder i 3 år. Tiltaket må være satt i gang innen 3 år, ellers faller tillatelsen bort. Fristen begynner å løpe fra vedtaksdato. Det må søkes om igangsettingstillatelse i god tid før fristen går ut. Ved eventuell klage på vedtaket begynner fristen å løpe fra dato for det endelige vedtaket i klagesaken. PLAN- OG BYGNINGSETATEN Avdeling for områdeutvikling Områdeplaner 3, Åpen by Dette dokumentet er elektronisk godkjent av: Kristian Thomassen - Saksbehandler Lisbeth Nordli - Enhetsleder Kopi til: Studentsamskipnaden i Oslo, Eiendomsavdelingen, Postboks 94 Blindern, 0419 OSLO, Vedlegg: Orientering om klageadgang

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

RAMMETILLATELSE TIL ENDRING, PÅ VILKÅR Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 9 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 03/14 TID: 02.10.2003 13:00 STED: BRANNSTASJONEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 62 45 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm

Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon) Bra/P-rom: 42,9 / 39,9 kvm MARIENLYST / BLINDERN 2 fellesvaskerier med godkjent rammetillatelse for ombygging til 2 leiligheter Oppussingsprosjekt Prisantydning 1.300.000,- pr. vaskeri (totalt 2.600.000,-) Blindernveien 2 og 4 (Eierseksjon)

Detaljer

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering

Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering 512.1 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Sørkedalsveien 8 Planforslag til offentlig ettersyn Detaljregulering Området foreslås regulert til bebyggelse og anlegg - bolig/ forretning/ annen offentlig eller

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 7/13 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 7/13 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Akersbakken 27, kantina Møtetid: tirsdag 24. september 2013 kl. 18.00 Sekretariat: 23 47 52 03 SAKSKART Åpen halvtime

Detaljer

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett

Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 13. Sentral godkjenning for ansvarsrett Innledning Kapittel 13 regulerer nærmere sentral

Detaljer

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11

Endelig behandling - forslag til mindre endring av reguleringsplanen for Nerbyen, kvartal 98 felt B11 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.05.2012 29229/2012 2012/2846 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/46 Komite for plan, næring og miljø 07.06.2012 Endelig behandling - forslag til

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr. Rohdes vei 9 Søgne kommune Arkiv: 18/106 Saksmappe: 2013/425-18578/2013 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 30.05.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for godkjenning av hybelleilighet på GB 18/106 - Dr.

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN

VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN RANDABERG KOMMUNE VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK VEILEDNING + Tilbygg Garasje Bod / Hagestue Gjerde / Levegg VEILEDNING FOR SØKNAD OM MINDRE TILTAK SOM KAN En veileder for deg som har byggeplaner

Detaljer

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten

Endelig behandling - detaljregulering for kvartal 103 Tollbugata 5 - Havneutsikten Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.04.2012 24325/2012 2011/10594 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Komite for plan, næring og miljø 22.05.2012 12/81 Bystyret 24.05.2012 Endelig

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar

Veiledning om byggesak Kapittel 12. Ansvar Kapittel 12. Ansvar Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 12. Ansvar Innledning Dette kapittelet utfyller pbl. kapittel 23 om ansvar. Ansvar i plan- og bygningslovens forstand

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget

Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Vestby kommune Plan- og miljøutvalget Utvalg: PLAN- OG MILJØUTVALGET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 22.04.2013 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid

Detaljer

Kapittel 14. Kontroll av tiltak

Kapittel 14. Kontroll av tiltak Kapittel 14. Kontroll av tiltak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 14.08.2015 Kapittel 14. Kontroll av tiltak Innledning Kontroll er omtalt i pbl. kapittel 24. Etter pbl. 24-1 skal det gjennomføres

Detaljer

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

Uten vedlegg. OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Uten vedlegg Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 21.01.2009 Tid: 14:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn

Detaljer

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN

84/59 -DISPENSASJON - GARASJE BYGGET UTEN TILLATELSE OG I STRID MED PLAN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 11/1338-10 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften

HØRINGSNOTAT. Endringer i byggesaksforskriften HØRINGSNOTAT 3. juli 2014 S.nr. 14/4555 Forslag til forenklinger i byggesaksforskriften og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak Endringer i byggesaksforskriften (forskrift av 26. mars 2010

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 02.07.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 22-25 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 09:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr:

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN OSLO KOMMUNE, Byrådsavdelingene REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BJØRVIKA - BISPEVIKA - LOHAVN Som vedtatt av Oslo bystyre 27.08.2003, sak 274 1 Avgrensning Det regulerte området er vist med reguleringsgrense

Detaljer

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast

Ormsund. Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013. Skisseutkast Ormsund Mulighetsstudie utarbeidet for Oslo Kommune, Eiendoms og byfornyelsesetaten, 14. februar 2013 Skisseutkast Oslo kommune ved Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har etter forutgående tilbudskonkurranse

Detaljer

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg:

KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING. EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: KJØPEKONTRAKT BOLIG UNDER OPPFØRING EIERSEKSJON leil. nr. Bygg: Denne Kjøpekontrakt er i dag inngått mellom: Lørenveien Utvikling AS Org nr: 897 738 732 c/o Stor-Oslo Eiendom AS Postboks 606 0106 Oslo

Detaljer