SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. BETASEAL X 2500 komponent A"

Transkript

1 BETASEAL X 2500 komponent A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD BETASEAL X 2500 komponent A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Revisjon Kjemikaliets navn BETASEAL X 2500 komponent A Artikkelnr Deklarasjonsnr Kjemikaliets bruksområde Elastisk liming Firmanavn BILGLASSGRUPPEN AS Besøksadresse Hvamsvingen 26 Postadresse Hvamsvingen 26 Postnr Poststed Skjetten Land Norge Telefon Telefaks E-post Hjemmeside Org. nr Utarbeidet av Bilglassgruppen Nødtelefon Farlige egenskaper Farebeskrivelse Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Merking/klassifisering Innhold Diisononylftalat CAS-nr.: % EC-nr.: ,4'metylendifenyldiisocyanat CAS-nr.: EC-nr.: Xn; R20, R36/37/38, R42/ % Heksametylen-1,6-diisocyanat homopolymer CAS-nr.: EC-nr.: Xi; R43, R52/53 1,0-5,0 % Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. 4. Førstehjelpstiltak

2 BETASEAL X 2500 komponent A Side 2 av 5 Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Flytt vedkommende til frisk luft. Kontakt lege hvis tilstanden ikke bedrer seg. Vask øyeblikkelig med store mengder vann, fjern tilsølt tøy. Vask med såpe og vann. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Skyll straks med store mengder vann, fortsett å skylle i minst 15 minutter. Kontakt lege hvis irritasjon vedvarer. Fremkall ikke brekning. Tilkall lege øyeblikkelig. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmiddel Uegnet brannslukningsmiddel Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Avhengig av art og størrelse på brannen. Vannjet. Kan utvikle farlige spaltningsprodukter som hydrogencyanid, karbonmonoksid (CO), nitrogenoksid. Åndedrettsvern med frisklufttilførsel., eventuell full beskyttelse, alt etter brannens størrelse. Sørg for tilstrekkelig tilførsel av frisk luft. Unngå innånding, hud- og øyekontakt. Sklifare. Må ikke slippes ut i kloakk eller avløp. Metoder til opprydding og rengjøring Tas opp med absorberende materiale som uskadeliggjøres i henhold pkt Håndtering og lagring Oppbevaring Oppbevares tørt og kjølig i et ventilert rom i lukket originalemballasje. Spesielle egenskaper og farer Se også pkt. 6. Sørg for god ventilasjon. Les bruksanvisningen nøye, og følg den! Følg generelle forholdsregler for håndtering av kjemikalier. Produktet er hygroskopisk. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Enhet Norm år 4,4'metylendifenyldiisocyanat CAS-nr.: EC-nr.: t.: 0,005 ppm 8 t.: 0,05 mg/m3 Verdi: 0,01 ppm 2007 Heksametylen-1,6-diisocyanat homopolymer CAS-nr.: EC-nr.: t.: 0,05 mg/m3 8 t.: 0,005 ppm Verdi: 0,01 ppm 2007 Eksponeringskontroll Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Sørg for god ventilasjon. Hvis luftforurensingen overstiger administrative normer, må åndedrettsvern benyttes. Åndedrettsvern Hel- eller halvmaske med filter A/B/P (EN 141) Håndvern Nitril (EN 374) Øyevern Vernebriller med sidebeskyttelse (EN 166) Annet hudvern enn håndvern Vanlig arbeidstøy. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Pasta

3 BETASEAL X 2500 komponent A Side 3 av 5 Lukt Svak ukarakterisisk Farge Svart Løselighet i vann Uløseøig, reaktiv Relativ tetthet 1,3 Relativ tetthet Verdi: g/ml Flammepunkt >100 Flammepunkt Verdi: C Viskositet ~30g/min/23 C/4mm/4bar Andre fysiske og kjemiske egenskaper Fysiske og kjemiske egenskaper VOC-innhold: <4g/l 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter 11 Toksikologisk informasjon Toksikologisk informasjon Oral toksisitet Akutt dermal toksisitet Innåndingstoksisitet Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Allergi Kreft Fosterskadelige egenskaper Fukt. Oppvarming. Vann og andre kjemikalier. Sterke syrer, aminer, kobber, alkoholer. CO2. Kommentarer: Oral LD50 ved enkel dose er ikke fastslått. Giftighet ved oralt inntak av én dose ansees å være lav. Diisononylftalat: Kan forårsake kvalme og brekninger. Kan forårsake magebesvær eller diaré. Kommentarer: Dermal LD50 er ikke fastslått. En enkelt langvarig eksponering vil sannsynligvis ikke føre til at stoffet blir absorbert gjennom huden i skadelige mengder. Dyreforsøk har vist at hudkontakt med isocyanater kan ha innvirkning på respiratorisk sensibilering. Kommentarer: Ved romtemperatur er det minimalt med damp p.g.a. lav fordampningsevne. Damper fra oppvarmet materiele kan forårsake luftveisirritasjon. Kraftig kontakt kan forårsake irritasjon i øvre luftveier (nese og hals) og lunger. Kan forårsake lungeødem. Redusert lungefunksjon har blitt satt i forbindelse med overeksponering for isocyanater. Virkningene kan være forsinket. Dyreforsøk har vist at hudkontakt med isocyanater kan ha innvirkning på respiratorisk sensibilisering. Damp fra oppvarmet materiale eller dis kan forårsake skader, inkludert irritasjon av de øvre luftveiene og lungene. Diisononylftalat: Langvarig kontakt kan forårsake lett hudirritasjon med lokal rødhet. Diisononylftalat: Kan føre til lett irritasjon i øynene. Kan forårsake allergisk hudreaksjon for ømfintlige personer. Kan forårsake sensitivisering eller astma ved hudkontakt for ømfintlige personer. Diisononylftalat: Forårsaket ikke allergisk hudreaksjon ved forsøk på mennesker. MDI: Det har blitt observert lungesvulster hos laboratoriedyr som har blitt eksponert for små aerosoldråper av MDI/prepolymer MDI (6mg/m3) gjennom hele livet. Svulstene oppstod i takt med luftveisirritasjon og lungeskade. Diisononylftalat: Har forårsaket kreft hos laboratoriedyr. Høye doser av materialer av denne typen har ofte kreftfremkallende virkning i dyr, men materialene antas ikke å utgjøre en kreftfare for mennesker under typiske eksponeringsforhold. Diisononylftalat: Forårsaket ikke fødselskader hos laboratoriedyr. Har vært giftig

4 BETASEAL X 2500 komponent A Side 4 av 5 Reproduksjonsskader Annen informasjon for fosteret hos forsøksdyr ved doser som ikke var giftige for moren. Høye doser har i dyreforsøk vist seg å forårsake vekttap hos foreldre, med avkom som overlever. Det fantes ingen virkninger for forplantningsevnen ved noen doser. MDI: Mutagenisitetsdata for MDI gir ikke avgjørende resultater. MDI var svakt positiv i noen in vitro-forsøk; andre in vitro-forsøk var negative. Forsøk vedrørende mutagenisitet hos dyr var hovedsaklig negative. Diisononylftalat: Resultater av in vitro mutagenprøver har vært negative. Har vist seg å ikke ha mutagen aktivitet hos dyr. Diisononylftalat: Har i dyr vist å påføre skadelige virkninger på lver og nyre. MDI: Det har blitt observert skade på vev i de øvre luftveiene og lungene hos laboratoriedyr etter gjentatt overdreven eksponering for MDI/polymer MDI aerosol. 12. Miljøopplysninger Øvrige miljøopplysninger Andre skadevirkninger / annen informasjon Ingen spesielle. 13 Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL NORSAS 7121 Produktet er klassifisert som farlig Ja avfall Annen informasjon Ikke helt tom emballasje behandles på samme måte som stoffet. Tom emballasje leveres til gjenvinning. 14.Transportinformasjon Andre relevante opplysninger 15. Opplysninger om lover og forskrifter Faresymbol Produktet er ikke klassifisert som farlig gods i henhold til gjeldene regelverk. Sammensetning på merkeetiketten R-setninger S-setninger Andre anmerkninger 4,4'metylendifenyldiisocyanat: %, Heksametylen-1,6-diisocyanat homopolymer: 1,0-5,0 % R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. S22 Unngå innånding av damp. S24 Unngå hudkontakt. S37 Bruk egnede vernehansker. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig, vis etiketten om mulig. S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall. Produktet inneholder isocyanater. Følg produsentens anbefalinger. 16 Andre opplysninger Liste over relevante R-setninger (i seksjon 2 og 3). R20 Farlig ved innånding. R36/37/38 Irriterer øynene, luftveiene og huden. R42/43 Kan gi allergi ved innånding og hudkontakt. R43 Kan gi allergi ved hudkontakt. R52/53 Skadelig for vannlevende organismer: kan forårsake uønskede

5 BETASEAL X 2500 komponent A Side 5 av 5 Råd om særlig opplæring Viktigste anvendelsesområder og evt. begrensninger Viktigste kilder ved utarbeidelsen av Sikkerhetsdatabladet (ikke norske) Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad langtidsvirkninger i vannmiljøet. Skaff tilveie informasjon om arbeid med isocyanatholdige produkter. Bilglassinnliming. Produsentens HMS-datablad. Informasjonen i dette HMS-databladet er i henhold til våre nåværende opplysninger og beste oppfatning angående riktig bruk og håndteringen av dette produktet under normale forhold. Enhver bruk av produktet som ikke er i samsvar med dette HMS-databladet, eller som medfører bruk av produktet i kombinasjon med andre produkter eller enhver annen prosess er brukerens ansvar. BILGLASSGRUPPEN AS

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG

HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG Side 1 av 5 HMS-DATABLAD DELAVAL PULVERVASKEMIDDEL ALKALI 30 - KOMBI KVELD, 10 OG 25 KG 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.04.2010 Kjemikaliets navn Mercasol 3 AL (1

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua

SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua ADDI Aqua Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD ADDI Aqua 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR TUK22.pdf Utgitt dato 05.02.2010 Revisjonsdato 03.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner

SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner Avløpsåpner Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Avløpsåpner 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.01.2009 Kjemikaliets navn Avløpsåpner Kjemisk navn Natriumhydroksid

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons

SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Odin Kons Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Odin Kons Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.12.2013 Revisjonsdato 25.04.2014 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner

SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Bar s Nural Radiator Cleaner Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Bar s Nural Radiator Cleaner Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 02.09.2013 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18

SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 PAX-18 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD PAX-18 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 20.05.2011 Kjemikaliets navn PAX-18 Synonymer Kemira Pax-18 REACH reg. nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-%

SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Linoljemaling 2,5-25 vikt-% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.12.2012 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W

SIKKERHETSDATABLAD. OMO Profesjonell Blekemiddel 4W OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Blekemiddel 4W Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 29.07.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød

SIKKERHETSDATABLAD. ANTIFOULING WEST Rød SIKKERHETSDATABLAD ANTIFOULING WEST Rød SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 1 Utgitt dato 10/6/2014 1:58:22 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn ANTIFOULING

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh

SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh TASKI Sani Clonet fresh Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD TASKI Sani Clonet fresh Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 04.07.2007 Revisjonsdato 30.11.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish ALL WEATHER SPRAY WAX (6225) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200)

SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Side 1 av 10 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 bulk (47006, 47025, 47200) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.09.2011 Revisjonsdato

Detaljer

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010

HMS DATABLAD ISO 11014-1 EU453/2010 1. HANDELSNAVN OG ANSVARLIG FIRMA Kjemikaliets navn Bruksområde Rød Penetrerende væske for feilsøking Produsent Importør / Omsetter Postadresse Telefon Telefax Kontaktpersoner Nødtelefon 1 Hintz Marketing

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T

SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T OMO Profesjonell Finvask 3T Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD OMO Profesjonell Finvask 3T Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.11.2009 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA

SIKKERHETSDATABLAD EMADOX NA 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Revisjonsdato: 22/9/2010 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Kjemisk navn Artikkel-nr 100697 CAS-nr Emadox NA (Blanding, se pkt.3). Blanding Erstatter

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5656-0 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?llllll2nhrtvgr_4njfnyt9kdx2xert4uqm4osz 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit)

SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) Mercasol 3 AL (1 lit) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Mercasol 3 AL (1 lit) SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger

Detaljer

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler

Produktet er vurdert som IKKE deklarasjons- eller merkepliktig i henhold til gjeldende regler HMS - DATABLAD Sist endret: 2010-01-19 1. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma Erstatter dato: Handelsnavn Produktgruppe Anvendelsesområde HENSOTHERM 2 KS - UTENDØRS M05122 Brannbeskyttende

Detaljer

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54

Dokumentnr.: 16-5641-2 Utgitt : 19/04/05 Versjon : 01.00 Erstatter : Skrevet ut : 20/04/05 Side 1 av 54 3M Norge A/S Hvamveien 6 N2013 SKJETTEN NORWAY ======================================================================== HMSDATABLAD (Helse, Miljø og Sikkerhetsdatablad) ========================================================================

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13

SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Pieri LM 6-13 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Pieri LM 6-13 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.06.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : ---

Dokumentnummer : 16-5565-3 Utarbeidet dato : 19.04.2005 Versjon : 1,00 Erstatter dato : --- http://multimedia.mmm.com/mws/mediawebserver.dyn?ssssssnuoy90oy9yugbqp9grl1nd4y9ta8utv&f 3M Norge A/S Postboks 100 2026 Skjetten Telefon: 06384 Telefax: 63 84 17 88 ========================================================================

Detaljer

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT:

HANDELSNAVN: RENISO SE 55 GODKJENT: HMS DATABLAD Helse miljø og sikkerhetsdatablad RENISO SE55 Handelsnavn: RENISO SE 55 Revisjonsdato: 25.03.2004 Erstatter: 19.05.2000 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA HANDELSNAVN: RENISO

Detaljer