Faglige og politiske mål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faglige og politiske mål 2012 2016"

Transkript

1 Faglige og politiske mål

2 Innhold Utfordringer... 4 Visjon... 4 Organisasjonsidé... 4 En sikker og god lønnsutvikling... 5 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner og menn... 6 Et arbeidsliv i endring... 7 Handel og Kontors medlemmer skal ha et arbeidsmiljø som gir trygghet og god helse... 8 Handel og Kontors medlemmer skal ha arbeids tider og arbeidsvilkår som gir rom for et sosialt liv... 9 Livslang læring Sosial boligpolitikk Samfunnsutvikling og næringspolitikk Pensjonspolitikk Internasjonalt arbeid Miljø- og klimapolitikk et felles ansvar Et flerkulturelt samfunn Et solidarisk samfunn Alle foto: www. colourbox.com 3 3

3 Utfordringer En sikker og god lønnsutvikling I verdensøkonomien har det de siste årene vært flere dereguleringer. Dette har gjort det mulig for spekulasjonsøkonomien å skape finansielle modeller og produkter som har satt mange lands velferd på spill. Det som startet som en finanskrise, har etter hvert gått over til å bli en økonomisk og sosial krise i mange vestlige land. Dagens situasjon er at gjeldstyngede europeiske stater innfører krisetiltak ved å kutte i vanlige folks opparbeidede vilkår og offentlige velferdsgoder. Resultatet er større klasseforskjeller, arbeidsledighet og svekkede rettigheter for folk flest. Fagbevegelsen verden over utfordres av sterke politiske og økonomiske krefter som ønsker å redusere fagbevegelsens innflytelse over faglige rettigheter og politiske og økonomiske spørsmål. Kapital og makt samles på stadig færre hender, ofte på tvers av landegrensene, og det øves politisk og økonomisk press for å få gjennomslag for reformer som har omfattende konsekvenser for fagbevegelsen og samfunnet som helhet. Stilt overfor denne utfordringen, er vårt mål å øke vår innflytelse gjennom et større faglig og politisk engasjement og gjennom å øke oppslutningen om vårt forbund og de organisasjonene vi er tilknyttet. Den norske modellen med høy sysselsetting, høy organisasjonsgrad, mindre ulikheter mellom fattig og rik, en sterk velferdsstat og trygge vilkår for enkeltmennesket har vist seg å være den mest robuste til å stå imot usikkerheten som har preget de siste årene. Imidlertid er den norske modellen truet: arbeidsgiversiden legger stadig større press på fagbevegelsen, og det er ingen selvfølge å ha en fagbevegelsesvennlig regjering. Kollektivavtalene er vårt viktigste redskap for innflytelse. Gjennom kollektivavtalene bruker vi fellesskapets styrke til å arbeide for våre medlemmers interesser på arbeidsplassene. Denne styrken hviler på at medlemmene bidrar med sine oppfatninger og sin individuelle styrke for å vinne flere rettigheter. Oppslutningen om kollektivavtalene er også av avgjørende betydning for vår innflytelse over utviklingen av samfunnet på andre områder. Vi ønsker å øve innflytelse på samfunnsutviklingen for å forsvare og bære videre fagbevegelsens og arbeiderbevegelsens ideer om et solidarisk og rettferdig samfunn. Vårt aktive og synlige engasjement i samfunnet er nødvendig for å sikre en demokratisk utvikling og en mer rettferdig fordeling i vårt samfunn som helhet. For å nå våre mål må vi samarbeide med de politiske partier og politiske bevegelser som det er naturlig å samarbeide med. Det forutsetter aktive og engasjerte medlemmer og tillitsvalgte. Internasjonal solidaritet har vært, er og skal fortsatt være en viktig del av vårt arbeid gjennom LO, Norsk Folkehjelp og de organisasjoner vi er tilsluttet internasjonalt. Vårt faglige og politiske arbeid skal forankres i hele vår organisasjon. Slik vil vi bidra til at fagbevegelsen også i framtida skal være en pådriver for en rettferdig fordeling og en demokratisk samfunnsutvikling i nasjonal og internasjonal sammenheng. Visjon Handel og Kontor skal være en fremtidsrettet pådriver for retten til å organisere seg, et rettferdig samfunn og et arbeidsliv som setter mennesket i fokus både nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonsidé Handel og Kontor er en demokratisk medlemsorganisasjon som bygger sine ideer og løsninger på medlemmenes innflytelse og medbestemmelse. Medlemmene skal sikres trygghet for arbeid og bedre lønns- og arbeidsvilkår gjennom et sterkt klubb- og tillitsvalgtapparat, aktiv deltakelse, service og medlemsnærhet. Våre medlemmer skal være sikret en rettmessig andel av verdiskapningen på arbeids-plassene. Lønnspolitikken skal bidra til økonomisk omfordeling og lønnsutjevning. Derfor ønsker Handel og Kontor å videreføre den solidariske lønnspolitikken fagbevegelsen har stått for. Gjennom årene har vi flere eksempler på at lederlønnsutviklingen overgår den gjennomsnittlige lønnsutviklingen. Dette bidrar til en uheldig skjevfordeling mellom arbeid og kapital. Over 70 prosent av Handel og Kontors medlemmer er kvinner. Forbundet organiserer bransjer med stort innslag av lavlønte, der de avtalebundne bedriftene ofte går på tariffavtalens minstelønnsbestemmelser. Tariffpolitikken må derfor motvirke lavlønn, løfte kvinnelønna, og inneholde andre tiltak som hindrer at grupper innenfor våre organisasjonsområder blir hengende etter lønnsmessig. Handel og Kontor har også medlemmer innen for områder med høyere lønnsnivå som må sikres en positiv lønnsutvikling. Stillingsvurderte lønnssystem i overenskomstene vil bidra til at medlemmene får en lønnsplassering i forhold til arbeidsoppgaver og ansvar. Realkompetanse skal gi lik lønnsmessig uttelling som tilsvarende formell kompetanse. Garantiordningene må forbedres og utvikles i alle overenskomster. Dette vil være et viktig virkemiddel for å sikre de lavest lønte en god lønnsutvikling. For å øke statusen til de yrkesgrupper vi organiserer, skal det arbeides for særskilte tillegg for de som har relevante fagbrev innen området. Dette vil motivere flere til å ta fagbrev gjennom skole og lærlingplass eller gjennom praksiskandidatordningen. Medlemmer med høyskole- og universitetsutdanning skal sikres en lønnsmessig kompensasjon for slik kompetanse. Dette må også gjøres gjeldende for dokumentert kompetanse fra andre land. Sykmeldte og de som har foreldre permisjon har i dagens lovverk begrensede feriepenge-rettigheter. Sykmeldte, de med arbeidsavklaringspenger og personer i foreldrepermisjon skal ha full feriepengeopptjening. Det skal jobbes for at arbeidsgiver forskutterer lønn ved sykdom og foredrepermisjon. Vi ønsker primært forbundsvise oppgjør, men i viktige saker er det nødvendig med samordning innenfor LO for å få gjennomslag for saker som er av betydning for hele fagbevegelsen. Handel og Kontor må arbeide for å øke skattefradraget for kontingentutgifter. Få stillingsvurderte lønnssystemer inn i overenskomstene Realkompetanse skal gi lønnsmessig uttelling tilsvarende formell kompetanse Øke gjennomsnittslønna for lavlønnsgrupper opp mot gjennomsnittlig industri-arbeiderlønn Få avtalebestemmelser om lokal forhandlingsrett med kampmidler Sikre, etablere og videreutvikle garantilønnsordninger Opprettholde og styrke tilleggene for ubekvem arbeidstid Særlige tillegg for alle med fagbrev Etter- og videreutdanning pålagt av arbeidsgiver skal gi utslag i lønn Arbeide for å få bestemmelser om tilgang til lønnsopplysninger for uorganiserte inn i tariffavtalen Lavlønnsmodellen i tariffoppgjøret må sikre at de lavest lønte får reell uttelling Forskuttering av lønn ved sykdom og foreldrepermisjon Handel og Kontor skal arbeide for fordeler som kun skal gjelde LO-organiserte 4 5

4 Et arbeidsliv med like muligheter for kvinner og menn Arbeidsmarkedet i Norge er fortsatt kjønnsdelt. Kvinner og menn velger i stor grad yrker etter tradisjonelle kjønnsrollemønster. Kvinner arbeider deltid i langt større grad enn menn. Dette får store konsekvenser for den enkelte både når det gjelder inntekt, økonomisk selvstendighet og opptjening av pensjon. Økonomisk selvstendighet er en forutsetning for likestilling. Handel og Kontor mener at likestillingsloven må styrkes, og retten til heltid må lovfestes. Arbeidet med å heve våre medlemmers stillingsstørrelser og begrense bruken av deltids-stillinger må være en prioritert oppgave for forbundet. Heltid en rettighet deltid en mulighet. For å oppnå likestilling er det nødvendig med holdningsendringer. Menn må ta del i småbarnfamilienes omsorgsansvar. En deling av foreldrepermisjonen vil kunne bidra til en slik utvikling. Lønnskompensasjonen i permisjonstiden må knyttes direkte til den enkelte forelders selvstendige opptjening, slik at det ikke medfører et inntektstap for den enkelte familie. Kontantstøtten må avvikles. Den er i mange situasjoner et hinder for at kvinner går ut i arbeidslivet. Vi må i stedet kreve at barnehager og skolefritidsordninger skal bli gratis for alle og tilgjengelig i skoleferiene. Handel og Kontor vil arbeide for løpende opptak i barnehagen hele året. Seksuell trakassering er forbudt og et alvorlig angrep på enkeltmenneskets integritet. Det er viktig at arbeidstakere som har kommet i en slik situasjon får full støtte og at den eller de som utsetter andre for seksuell trakassering konfronteres med dette. Det er fortsatt slik at menn lettere oppnår posisjoner enn kvinner og arbeidstakere med annen etnisk bakgrunn. Handel og Kontor vil ha et arbeidsliv der alle har like muligheter, uansett kjønn, alder, etnisk bakgrunn, politisk syn, livssyn, seksuell orientering eller funksjonshemming. Barnetrygden skal være en universell ytelse og ikke avhengig av foreldrenes inntekt. Arbeide for at heltid blir en lovfestet rettighet Arbeide for styrking av fortrinnsretten til utvidet stilling Arbeidet med å forhindre ufrivillig deltid må inngå i virksomhetenes aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilingsloven En utvidelse av fars/medforelders rett til lønnet permisjon i forbindelse med fødsel og adopsjon Fødsels- og adopsjonspenger skal beregnes ut fra permisjonstakers arbeidstid og lønn Fjerne kontantstøtten og gi gratis barnehageplass og skolefritidsordning til alle barn Arbeide for å styrke Likestillingsloven Arbeide for å styrke Likestillings- og diskrimineringsombudets ressurser for oppfølging av lovens plikt til å arbeide for likestilling Arbeide for å inngå likestillingsavtaler i de bedrifter vi har tariffavtaler med og bevisstgjøre de lokale parter i forhold til deres roller og ansvar Lik lønn for arbeid av lik verdi Bestemmelser om ansettelsesråd i overenskomstene Far/medforelder må sikres selvstendig opptjeningsrett til foreldrepenger Full foreldrepermisjon med 100 % lønn Et arbeidsliv i endring En arbeidsplass som gir trygghet og forutsigbarhet for arbeid og inntekt er det aller viktigste for arbeidstakerne. Dagens arbeidsliv er preget av vedvarende omstillinger med det resultat at arbeidsoppgaver endres og erstattes av nye. Evnen til å møte omstillinger på en aktiv måte er en forutsetning for å trygge arbeid og inntekt, og vi skal medvirke til at våre medlemmer får et godt grunnlag for å møte de omstillinger som kommer. Arbeidet for å gi medlemmene større innflytelse på eget arbeidsmiljø må fortsatt prioriteres. Etablering av konsern og internasjonalisering av bedriftene krever at det faglige arbeidet kommer inn i former og får rettigheter som sikrer en reell innflytelse på selskapenes virksomhet, også i forhold til konsernenes styrende organer. Utleie- og bemanningsbransjen er i sterk vekst. Arbeidstaker utfører gjerne sitt arbeid på et annet sted enn der den reelle arbeidsgiveren holder til, og inkluderes derfor ikke i tradisjonelle strukturer som skal ivareta medbestemmelse og arbeidsmiljø. Franchisevirksomhet er en driftform som øker i omfang. Innen varehandelen benytter flere av de store og dominerende aktørene denne driftsformen. Med små marginer for franchise-taker bidrar franchisevirksomhet til å legge press på lønns- og arbeidsvilkår. Når det ikke forhandles med de som faktisk setter betingelsene, bidrar driftsformen til å undergrave fagbevegelsens kollektive avtalesystem. Handel og Kontor mener franchisegivere i sterkere grad må ansvarliggjøres også som den reelle arbeidsgiver og som en part i tariffavtalen. Vi ønsker en egen lov om franchisevirksomhet som inneholder bestemmelser om med-bestemmelse, HMS og kompetanseutvikling for de ansatte. IKT gjør det mulig å etablere nye systemer for kontroll av ytelse og effektivitet. Personvern er et viktig tema for Handel og Kontor. Vi vil være aktive pådrivere i videreutviklingen av avtaleverket, lover og forskrifter på dette området. For Handel og Kontor er det viktig å holde fast på tradisjonelle fagforeningsverdier, samtidig som vi stadig må fornye oss i takt med medlemmenes behov og endringene i arbeidslivet. Vi vil bidra til å videreutvikle den norske arbeidslivsmodellen, slik at den er bærekraftig også i et nasjonalt og globalisert kunnskapsbasert arbeidsliv. Handel og Kontor mener hovedregelen skal være fast ansettelse hos arbeidsgiveren hvor arbeidet utføres. Utleie- og bemanningsbyråer skal kun benyttes for å løse kortvarige oppgaver. Være aktive overfor myndigheter og arbeidsgivere for å ivareta medlemmenes interesser i et arbeidsliv i endring Arbeide for at hensynet til mennesket veier tyngst i arbeidslivet Styrke de ansattes personvern Skolere tillitsvalgte for å kunne håndtere omstillingsprosesser Arbeide for å bedre de ansattes innflytelse og medbestemmelse ved innføring av kontrolltiltak, bruk, utvikling og lagring av elektronisk informasjon i bedriften Bidra til opprettelsen av offentlige forskningsprosjekter som gir innsyn i hva globaliseringen betyr for arbeidsplassene, kompetansebehov og bedriftsorganisasjonen Sterkere lovregulering av arbeidstakerrettigheter ved franchiseorganisering Videreutvikle og aktivisere lov- og avtaleverket i bemanningsbransjen Handel og Kontor skal jobbe for å sikre arbeidstakernes innflytelse i bedriftene gjennom avtaleverket, lovverket og representasjon i styrende organer Alle ansatte gis stemmerett ved valg av ansatterepresentanter til bedriftenes styrende organer Opprette avtaler om konsernfaglig samarbeid Styrke arbeidet med LO-utvalg etter Hovedavtalens bestemmelser Sikre at alle dokumenter og forhandlinger i internasjonale selskaper som driver virksomhet i Norge, er på et språk de tillitsvalgte har fått opplæring i og kan forstå 6 7

5 Handel og Kontors medlemmer skal ha et arbeidsmiljø som gir trygghet og god helse Handel og Kontors medlemmer skal ha arbeidstider og arbeidsvilkår som gir rom for et sosialt liv Vi må arbeide mot alle former for mobbing, diskriminering og seksuell trakassering. Tiltak for å forebygge og hindre dette på arbeidsplassene kan være å utvikle bestemmelser i arbeidsreglement eller etablere avtaler hvor partene forpliktes til aktiv opptreden når slikt skjer. Alkoholisme er av WHO definert som en sykdom, den tredje mest utbredte sykdommen på verdensbasis. Alkoholrelaterte skader koster det norske samfunnet store summer hvert år. Arbeidslivet har sterk påvirkningskraft på folks rusmiddelvaner og holdninger til rus. Det er derfor viktig at arbeidsgiver og tillitsvalgte i samarbeid setter søkelyset på rusmiddelkulturen i egen bedrift. I bedrifter er AKAN avtaler et godt redskap for dette arbeidet. Rusavhengige er blant de som står aller svakest i samfunnet. Behandlingstilbudene til disse må bedres, og både ettervern og behandling må styrkes. Handel og Kontor må både politisk og gjennom avtaleverk arbeide for å ivareta et arbeidsliv med plass til alle. Omstilling, effektivisering og utvikling må foregå på en slik måte at de ansatte ikke utsettes for uheldige fysiske og psykiske belastinger. Vold og trusler er blitt ett økende samfunnsproblem, noe som merkes i handels- og service-næringen der ansatte blir utsatt for trusler, vold og ran. Forbundet vil arbeide aktivt for at våre medlemmer får bedre sikringstiltak. Fysiske sikringstiltak på arbeidsplassen og andre forebyggende tiltak er nødvendig for å forhindre ran. Det må også være et mål at ingen ansatte i butikker og på ekspedisjonssteder skal være alene på jobb. I tillegg må ansatte og ledelse gjennomgå kurs som kan gjøre ansatte forberedt på å takle slike situasjoner. For de som blir utsatt for ran, er det viktig at involverte og pårørende gis et godt ettervern for å mestre vansker som de svært ofte møter i etterkant. Det kreves innsikt for å etablere et godt arbeidsmiljø, hvor våre medlemmers helse, miljø og sikkerhet blir satt i fokus og ivaretatt. Et virkemiddel i denne sammenhengen er å lovfeste bedriftshelsetjeneste for alle. En aktiv innsats for å få valgt og skolert verneombud er også nødvendig. Det må etableres ordninger med regionale verneombud og senterverneombud for varehandelen. Vi vil arbeide aktivt for å forsvare og forbedre arbeidsmiljøloven på områder hvor det mangler lovregulering. Sosial dumping og undergraving av norske lønns- og arbeidsvilkår blir stadig mer utbredt i store deler av arbeidsmarkedet. Vi må jobbe for å få effektive tiltak og virkemidler for å bekjempe uverdige forhold i arbeidsmarkedet, som blant annet medfører at utenlandske arbeidstakere tilbys lønns- og arbeidsvilkår langt under det som er fastsatt i gjeldende landsomfattende tariffavtaler. Kyniske arbeidsgivere, eiere og useriøse formidlingsselskaper benytter situasjonen til å utnytte utenlandske arbeidsfolk for å øke egen profitt. Slik undergraves etablerte lønns- og arbeidsvilkår i Norge. Arbeide aktivt mot enhver form for mobbing, diskriminering og seksuell trakassering i arbeidslivet Arbeide for at arbeidsgiver iverksetter forebyggende tiltak mot trusler, vold og ran, samt sørge for en sikker transport av penger, etablere fysiske sikringstiltak og et godt ettervern Arbeide for lovfestet bedriftshelsetjeneste for alle Styrke arbeidstilsynet slik at også lovbrudd i servicesektoren lettere kan kontrolleres Arbeide for en styrket opplæring av verneombudene med et lovfestet opp-følgingskurs Arbeide for å etablere senterverneombud og regionale verneombud i service-næringen Det skal lovfestes at ingen ansatte i butikker og på ekspedisjonssteder skal være alene på jobb Fjernarbeid skal organiseres slik at normalarbeids dagen ikke utvides. Fritid og arbeidstid må skilles klart fra hverandre Arbeide for at slitasjeskader skal gi rett til yrkesskadeerstatning Handel og Kontor vil arbeide for et inkluderende arbeidsliv Arbeide for tiltak og virkemidler for å bekjempe sosial dumping Arbeide for å styrke ressursene til relevante statlige kontrollinstanser og tilsynsmyndigheter Vi ønsker et arbeidsliv hvor de ansatte skal ha arbeidstider som gir rom for fritid og et sosialt liv ved siden av jobben. En normal deltakelse i sosiale, kulturelle og politiske aktiviteter er viktig for våre medlemmer. Våre medlemmer skal sikres arbeidstidsordninger som gir mulighet for et samfunnsengasjement og et fullverdig familieliv. Vi vil arbeide for å forsvare at våre medlemmer skal ha en akseptabel daglig arbeidstid, og at normalarbeidsdagen fortsatt defineres mellom klokken mandag til fredag. Arbeidstid utover dette defineres som ubekvem og skal kompenseres med ekstra tillegg. Det er et stadig økende press på utvidelse av arbeids- og åpningstidene i varehandelen, også på søn- og helligdager. Aktørene i næringen tar seg til rette og dagens bestemmelser og reguleringer tøyes og uthules. De ansatte er i dag ikke omfattet av vernet mot natt- og helgearbeid i arbeidsmiljøloven. Vi krever likhet for loven. Tillitsvalgte må gis verktøy for medbestemmelse når det gjelder de ansattes arbeidstid. Tilsyn og andre kontrollinstanser må gis mandat og ressurser til å håndheve gjeldende bestemmelser i næringen. Økte lønnskostnader er et virkemiddel vi har for å begrense åpningstiden i varehandelen. Derfor må ubekvems tilleggene (UB) opprettholdes og styrkes. Mange arbeidstakere jobber i dag i arbeidstidsordninger som i realiteten er skift, og skulle følgelig vært omfattet av skiftavtaler. Tariffavtalens skiftbestemmelser må styrkes og turnusarbeid må likestilles med skiftarbeid. Mange av Handel og Kontors medlemmer opplever at arbeidsgiver deler opp stillinger til deltid, og ikke tar hensyn til fortrinnsretten til utvidet stilling. Vårt krav er at heltid skal være en rettighet, deltid en mulighet. Langsiktig må det arbeides for en ytterligere reduksjon av arbeidstiden med full lønnskompensasjon i form av 6 timers arbeidsdag eller 30 timers uke. Det bør også gis mulighet for fleksibilitet knyttet til ulike livsfaser. Forsvare normalarbeidsdagen i alle overenskomster Arbeide for at ansatte i varehandelen blir omfattet av Arbeidsmiljølovens regler om natt, søn- og helgearbeid Styrke og videreutvikle UB-bestemmelsene Forsvare våre medlemmers rett til et sosialt liv ved å begrense åpningstidene i varehandelen Arbeide for at søn- og helligdager og offentlige høytidsdager ikke gjøres om til vanlige arbeidsdager Arbeide for forbud mot å ha åpent de tre siste søndagene før jul HK krever at arbeidsdagen skal være sammenhengende Arbeide for arbeidstidsreduksjon som gir mulighet for 6 timers dag eller 30 timers uke med full lønnskompensasjon HK skal arbeide for et arbeidsliv som tar hensyn til den enkeltes livsfase HK krever at arbeidsdagen skal være sammenhengende og at deltidsansatte skal ha rett på hele dager 8 9

6 Livslang læring For fagbevegelsen er lik rett og mulighet til utdanning i et helhetlig offentlig utdannings-system et grunnleggende krav. Alle skal ha tilgang til utdanning for å utvikle sine evner og for å være med på å påvirke samfunnslivet. Skolen må settes i stand til å gi hver elev individuell tilpasset opplæring. For å virkeliggjøre dette er det nødvendig at utdannings-systemet tilføres nok ressurser. Mange voksne skifter jobb eller må omskoleres i løpet av yrkeslivet på grunn av ny teknologi og andre omstillinger i næringslivet. Økt innvandring skaper også nye behov. Ambisjonen om at flere skal inkluderes i arbeidslivet krever samlet nye tiltak. Unge har flere valgmuligheter enn tidligere. Rådgivningstjenestene på skolene må styrkes og dessuten komme tidligere inn enn i dag. Handel og Kontor vil arbeide for at flere enn i dag fullfører et utdanningsløp i videregående opplæring. Alle må sikres skoleplass. I tillegg må alle elever i et yrkesfaglig utdannings løp være sikret en fullverdig utdannelse gjennom en lovfestet rett til læreplass. Offentlige etater og virksomheter må pålegges å ta ansvaret for en betydelig del av disse læreplassene. Ungdomsgarantien må styrkes slik at ungdom ikke faller ut av skole eller arbeidsliv. Det må være en helhetlig satsing fra myndighetenes side, blant annet ved å øke tilskuddet til lærebedrifter. Lærlinger og lærekandidater må gis kvalitetssikret oppfølging, og lærebedriftenes instruktører må tilbys kompetanseheving. Fagopplæringskontorene må styrkes. Det må legges til rette for mer fleksible opplæringsløp og muligheten til å ta fagbrev som praksiskandidat videreføres. Teorifagene på yrkesfag må i større grad yrkesrettes. Lærlinger må få de samme rettighetene som studenter til rabatter på offentlig transport. Undersøkelser av praksis og status for bruk av realkompetanse viser at arbeidslivet i liten grad er vant med å utarbeide slik dokumentasjon. Den praktiske gjennomføringen av realkompetansevurderinger bør styrkes gjennom et helhetlig system, men like viktig er grunnleggende diskusjoner om hva realkompetansevurdering kan brukes til. I dag spiller dette en begrenset rolle innen området livslang læring. Vi har et spesielt ansvar for å skape en større forståelse og motivasjon for at våre medlemmer utnytter de muligheter som åpner seg gjennom etter- og videreutdanningsreformen. Rollen som kompetansetillitsvalgte vil være viktige i dette arbeidet. Det må komme på plass et system for finansiering av livsopphold under utdanningspermisjon, der både arbeidsgiverne og staten bidrar. Det er et økt behov for rådgivning og veiledning når det gjelder valg og omvalg av yrke. Handel og Kontor må være et attraktivt forbund for ansatte med høyere utdanning innen våre organisasjonsområder. Vi vil arbeide for at alle skal ha like muligheter til høyere utdanning, uavhengig av økonomisk og sosial bakgrunn. Det er viktig å styrke studiefinansieringen slik at det blir mulig å studere på heltid. Bedre studiefinansiering for heltids- og deltidsstudenter Undervisning om arbeidslivet må styrkes Renten i Statens Lånekasse må holdes lav og være politisk styrt For studenter som gjennomfører studiet innenfor normerte rammer, omgjøres studielånet til stipend Fag- og yrkesopplæringen må fortløpende revideres i takt med endringer i arbeidslivet Arbeide for at retten til læreplass lovfestes Tariffestet rett til å bruke deler av arbeidstida til utdanning uten lønnstap Etablere utdanningsfond på overenskomstnivå som gir medlemmene muligheter for etter- og videreutdanning Arbeide for å videreutvikle et system der dokumentasjon av realkompetanse gir grunnlag for videreutdanning og lønnsutvikling Arbeide for å innføre en allmenn rett til livslang karriereveiledning Tydelig vise at HK er et forbund for dem med høyere utdanning Innføre 11 måneders studiefinansiering fra Statens Lånekasse Handel og Kontor er mot all offentlig finansiering av privat drevne kommersielle og religiøse friskoler Sosial boligpolitikk Over lengre tid har offentlige virkemidler og verktøy i bolig politikken enten blitt kraftig svekket eller fjernet. Dette har fått dramatiske konsekvenser for mange. I dag sliter flere med å komme inn i boligmarkedet. Særlig rammer dette unge mennesker i etableringsfasen. Husbanken må gjenreises som det sentrale gjennomføringsapparatet for sosial boligpolitikk ved å tilby en rimelig boligfinansiering, med en husbankrente som er lav og politisk styrt. Husbanken må være en viktig aktør for å sikre en rimelig finansiering for nye boligprosjekter. Handel og Kontor skal være en pådriver overfor sentrale og lokale myndigheter for å styrke boligbygging med en sosial profil. Dette gjelder studentboliger, boliger for førstegangs etablerere, gjennomgangsboliger og boliger for enslige. For få studentboliger og høye leiepriser gjør at flere studenter starter studietiden sin uten tak over hodet. Handel og Kontor mener derfor at Studentsamskipnaden må styrkes og at det må bygges flere utleieboliger for studenter. Arbeide for en ny offensiv politikk for økt boligbygging, slik at alle har en mulighet til å komme inn på boligmarkedet Husbanken må styrkes og gjenreises som det sentrale gjennomføringsapparatet for sosial boligpolitikk Husbankrenta må holdes lav og fortsatt være politisk styrt Det må bygges flere kommunale utleieboliger Det må bygges flere og billigere studentboliger 10 11

7 Samfunnsutvikling og næringspolitikk Pensjonspolitikk Målsettingen med en aktiv næringspolitikk må være å sikre full sysselsetting og bevare hovedtrekkene i dagens bosettingsmønster. Vi må ha virkemidler og reguleringer som hindrer nedleggelse av lønnsomme arbeidsplasser. De dramatiske endringene innen varehandelen de siste tiårene har endret samfunnet grunn-leggende. Jo mer lover og regler undergraves i en næring, jo vanskeligere blir det for seriøse aktører å klare seg i konkurransen. Dersom flere omgår reguleringene for å dumpe lønn, øke sin markedsmakt osv, går dette på bekostning av kvaliteten og innovasjonen vi ønsker. Handel og Kontor ønsker en næringspolitikk og strategi for å heve verdiskapingen i varehandelen, basert på et trepartssamarbeid om en seriøs og kompetansedrevet bransje. Naturressursene skal forvaltes på en slik måte at framtidas generasjoner også kan ha et livs-grunnlag. Satsingen på landets særlige fordeler må styrkes. Viktige områder i denne sammenheng kan være maritim næring, bærekraftig energiproduksjon, reiseliv og kultur. Blant annet innen fiskeri fungerer Norge som råvareleverandør for andre land som foredler varene. Det skal satses på foredling og produkt - utvikling i Norge. Vi må arbeide for at viktige naturressurser er underlagt parlamentarisk og folkelig kontroll. Stat og kommune er landets største innkjøper av varer og tjenester. Disse må bruke sin innkjøpsmakt bevisst for å oppnå miljømessige gevinster, samt stille krav til anstendige lønns- og arbeidsvilkår ved valg av leverandører. Statlige myndigheter må bidra til å skape gode kapitalmiljøer hvor banker og for eksempel Innovasjon Norge deler risiko med gründere. Midler fra avkastningen av petroleumsfondet må brukes til nyetableringer og styrking av virksomheter som kan overta for oljesektoren. Petroleumslovens formål om at oljeressursene blant annet skal styrke norsk næringsliv og industriell utvikling, må følges opp mer aktivt. En stabil og forutsigbar økonomisk politikk, herunder motkonjunktur-, valuta- og pris-politikk, er grunnleggende for vekst i næringslivet. Det må tilrettelegges for kvinners deltakelse på alle nivåer i næringslivet. Innflytelsen og representasjonen må økes. Kvinners medvirkning innen forskning, nyskapning og utvikling må styrkes. Offentlig virksomhet som leverer velferd, service og basistjenester, må styrkes gjennom tilstrekklige økonomiske overføringer. Konkurranseutsetting og privatisering av offentlig sektor vil skape ulikheter og sosiale skiller som vi ikke kan akseptere. Handel og Kontor ønsker en næringspolitikk og strategi for å heve seriøsitet og verdiskaping i varehandelen Arbeide for å beholde og videreutvikle industri, samt utvikle og styrke satsing på maritim næring, bærekraftig energiproduksjon, reiseliv og kultur Fortsatt nasjonal kontroll med eierskap og bruk av naturressurser Økt satsing på forskning og utvikling Offentlig sektor skal ikke konkurranseutsettes og privatiseres Arbeide for at energiforsyning skal være offentlig eid, og at priser på strøm og nettleie skal være politisk styrt Arbeide for langsiktige og forutsigbare kraftavtaler for industrien Arbeide for tiltak som reduserer de negative virkningene av grensehandelen Alle mennesker har rett til en trygg og god alderdom hvor man sikres økonomisk gjennom en solidarisk pensjonsordning forankret i folketrygden. Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre det økonomiske grunnlaget som minst skal utgjøre 66 prosent av tidligere lønn. For å nå dette målet er det behov for et bredt, kollektivt tjeneste pensjonssystem. Dagens system må forbedres, utvikles og tilpasses den nye folketrygden. Det må utformes slik at det ikke diskriminerer ut i fra kjønn, yrke, utdanning eller på andre måter. Systemet må sikre den enkelte mot tap av pensjon ved skifte av arbeidsgiver. Alle yrkesaktive skal ha en tjenestepensjonsordning gjennom arbeidsgiveren. Dagens minimumsordninger må forbedres og inneholde en uføreforsikring. Tjenestepensjons- ordninger må avtales mellom partene i arbeidslivet for å sikre de ansattes medbestemmelse. Etter innføringen av den nye folketrygden og AFP, opplever mange av HKs medlemmer at de ikke kan gå av med tidligpensjon når de fyller 62 år, fordi opptjeningen er for lav. Hovedgrunnen til dette er at de har arbeidet deltid. Denne urettferdigheten i systemet må rettes opp og utviklingen må følges nøye fram mot For å være medlem i AFP-ordningen må man ha vært tilknyttet ordningen i 7 av de 9 siste årene. Dette fører til at de som mister jobben mot slutten av arbeidslivet også mister retten til AFP og blir påført store økonomiske tap av pensjon. Handel og Kontor skal arbeide for at de som mister jobben etter 10 års medlemsskap i AFP-ordningen, skal beholde sin opptjening. HK mener det skal være mulig å kombinere delvis AFP med delvis uføretrygd. Uføre har ikke helse til å arbeide, derfor mener HK at uføre skal ha opptjening av alderspensjon fram til fylte 67 år. Videre skal uføre beholde det behovsprøvde barnetillegget på 0,4G per barn per år uavkortet. Etter endring fra uførepensjon til uføretrygd ble bruttoytelsen hevet for å kompensere for økt skatt. Behovsprøvde ordninger som blant annet Statens bostøtteordning må endres slik at utbetaling til uføretrygdede blir som før endringen. Framtidas pensjonsordninger må oppleves som solidariske både mellom ulike inntektsgrupper, mellom generasjoner og for de med ulik yrkesdeltakelse. Pensjonsordningene må også fange opp folks livsløp med hensyn til utdanningstid, omsorgsansvar, stadige omstillinger i arbeidslivet og andre forhold. Samfunnet må tåle å bære også framtidas pensjoner. Vi må derfor ha et robust pensjonssystem. AFP- ordningen må videreføres, også etter 2017 Arbeide for at den reelle muligheten for å kunne gå av med AFP/tidlig pensjon omfatter flere AFP-ordningen endres slik at alle skal ha rett til å gå av ved 62 år uten avkorting og med fortsatt opptjening av pensjon i folketrygden som om man sto i jobb til fylte 67 år De som mister jobben etter 10 års medlemsskap i AFPordningen skal beholde den opptjeningen de har Delvis AFP skal kunne kombineres med delvis uføretrygd Sikre uføre opptjening av alderspensjon i folketrygden fram til fylte 67 år Uføres alderspensjon skal ikke levealdersjusteres Uføre skal beholde det behovsprøvde barnetillegget på 0,4G uavkortet Behovsprøvde ordninger må endres slik at utbetalingen blir det samme som før endringen fra uførepensjon til uføretrygd Uføreforsikring blir en obligatorisk del av Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) Dagens bedriftsvise tjenestepensjonsordninger må ikke forringes Etablere brede kollektive tjenestepensjonssystemer der de ansattes organisasjoner er sikret medbestemmelse og innflytelse, også i privat sektor Arbeide for at pensjonsrettigheter ikke forringes ved virksomhetsoverdragelse Dagens minimumsopptjening i OTP-ordninger, heves og beregningsgrunnlaget skal være all skattbar inntekt Etablere brede kollektive tjenestepensjonssystemer der de ansattes organisasjoner er sikret medbestemmelse og innflytelse, også i privat sektor Arbeide for at ansatte med uønsket deltid kommer bedre ut en i dag pensjonsmessig Folketrygdens garantipensjon skal følge den alminnelige lønnsutvikling Utbetalt pensjon må følge lønnsutviklingen Levealdersjustering av alderspensjon avvikles 12 13

8 Internasjonalt arbeid Miljø- og klimapolitikk et felles ansvar Handel og Kontor har lange og gode tradisjoner med internasjonalt solidaritetsarbeid. I vår globaliserte verden er urettferdig tilgang på kapital med på å skape store sosiale skiller. Vi vil derfor arbeide aktivt for at den fattige delen av verdens befolkning skal få en større andel av verdens ressurser. Det å ha muligheten til å skape en framtid for sine barn og sin familie, vil bidra til at økende sosiale skiller endres og at flere får mulighet til et verdig liv. Store nasjonale gjeldsbyrder står som en uoverstigelig hindring for sosiale og politiske framskritt i mange land. Vi støtter kravet om en storstilt gjeldssanering for at disse landene skal få et bedre utgangspunkt i kampen for en bedre framtid. Barnearbeid er fortsatt et problem i deler av verden. Handel og Kontor må arbeide aktivt, også sammen med fagforbund i andre land for å få en slutt på dette. Fattigdom og sosiale skiller er med på å skape rasisme, religiøse og etniske konflikter. Vi må gjennom samarbeid med internasjonale fagorganisasjoner arbeide for et rettferdig samfunn for alle, uansett kjønn, nasjonalitet og økonomiske forutsetninger. Gjennom politisk arbeid og støtte til konkrete solidaritetsprosjekter skal Handel og Kontor støtte fagorganiserte som tar opp kampen for grunnleggende faglige og demokratiske rettigheter i andre deler av verden. Uavhengig av tilknytningsform til EU må vi bidra til at våre faglige interesser blir ivaretatt på best mulig måte i Norge og Europa. Delta aktivt i de internasjonale faglige sammenslutninger vi er tilknyttet Arbeidstakere verden over skal ha grunnleggende faglige og demokratiske rettigheter Støtte kvinnenes rett til anstendig inntektsgivende arbeid Bekjempe barnearbeid og gi mulighet for skolegang Bekjempe brudd på menneskerettighetene Arbeide for at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat Arbeide for at det internasjonale konsernfaglige samarbeidet videreutvikles og styrkes Støtte hjelpe-, utviklings- og samarbeidsprosjekter med demokratiske fagforenin-ger i andre land. Slike prosjekter bør gjennomføres i samarbeid med LOs internasjonale avdeling og Norsk Folkehjelp Ta aktivt del i utviklingen av framtidas Europa Gjennom internasjonale organisasjoner arbeide for at alle land undertegner for-pliktende avtaler som forbyr utvikling og produksjon av atomvåpen, landminer, kjemiske og bakteriologiske våpen Gjennom ulike organisasjoner medvirke til at atomvåpen, radioaktivt avfall og kjernekraftverk fjernes på en trygg og kontrollert måte Støtter arbeidet for at Palestina skal få FN medlemskap som en selvstendig stat Norge skal være et foregangsland i miljøpolitikken. Alle skal ha tilgang til ren luft, rent vann og ren jord. Hensynet til miljø må være gjennomgripende i alt vi foretar oss. Mengden av ressurser i verden er begrenset, noe som betyr at en økonomi basert på stadig økonomisk vekst og økt forbruk ikke er levedyktig. Dersom dagens økonomiske organisering fortsetter, vil vi havne i utakt med naturen, noe som vil undergrave velferden for fremtidige generasjoner. Handel og Kontor mener det må bli enklere å velge miljøvennlige løsninger. Verdens energibehov er stadig økende. Store omveltninger vil måtte komme innen energi-sektoren. Norge har et særlig ansvar og må bli et foregangsland innen utvikling av alternativ, fornybar energi. I dag brukes det mere penger til forskning på olje- og gass enn fornybar energi. Dette må snus. Norge må bidra til utvikling av teknologi for reduksjon av klimagasser og sørge for at denne teknologien gjøres tilgjengelig for land i utvikling. Vi må øke satsingen på miljøvennlig teknologi og fornybar energi, ved at det gis tilskudd for å fremme forskning på dette området. Dette vil være miljøvennlig politikk, og en slik teknologi vil også kunne eksporteres til land med miljøforurensende industri. Det må også stilles krav til næringslivet om tilsvarende satsing på miljøvennlig teknologi. En slik satsing vil også kunne skape bærekraftige arbeidsplasser. Det er avgjørende for miljøet at vi klarer å få til internasjonale forpliktende avtaler. Disse avtalene må forplikte statene imellom, samtidig som vi også forplikter oss på lokalt nivå. HK støtter derfor klimaregnskap og nasjonalt forpliktende reduksjonsmål for bransjer og sektorer som bidrar til klimautslipp. Kollektivtilbudet, inkludert lokaltog og bybane, må utbygges og oppgraderes kraftig. Tilbud og pris må bli så godt at de aller fleste velger kollektive løsninger. Det må opprettes parkeringslokaliteter i randsonen av byene med hyppige og kostnadsfrie kollektivtilbud inn til trafikknutepunkt og områder som mange skal til. Samferdselspolitikken må ta hensyn til klimautfordringene. Et av tiltakene må være å bidra til at godstrafikken overføres fra veg til jernbane og skip. I tillegg til vedlikehold av bane og utskifting av materiell er det nødvendig med utbygging av dobbeltspor og høyhastighetsbane mellom de største byene. Norge og andre industrialiserte land bidrar i dag med eksport av miljøfarlig avfall som behandles på en uforsvarlig måte i lavkostland. På dette området trenger vi langt klarere og bedre regler som sikrer mennesker og natur mot uforsvarlig påvirkning fra miljøgifter. Økt satsning på kollektivtransport både nasjonalt og regionalt Jernbanenettet styrkes og utvides med dobbeltspor og høyhastighetsbaner mellom de store byene slik at bruk av toget øker både for person og godstrafikk Miljøvennlig teknologi blir et sentralt satsningsområde Klimavennlige innkjøp innføres i det offentlige Dagens forbruksmønster endres til et bærekraftig forbruk Arbeide for mer forpliktende klima og miljøavtaler internasjonalt Arbeide for forpliktende internasjonale avtaler om behandling av miljøfarlig avfall over landegrensene Oljevernberedskapen langs norskekysten må styrkes 14 15

9 Et flerkulturelt samfunn Norge er i dag et flerkulturelt samfunn. Dette er en berikelse for samfunnet vårt, men det stiller også store krav til respekt, toleranse og forståelse. HK vil arbeide for et etnisk likestilt samfunn der grunnleggende rettigheter må være like for alle. Det er viktig at alle deltar aktivt i arbeidsog samfunnslivet. Vi må arbeide for at flere med minoritetsbakgrunn blir aktive medlemmer og representert i alle ledd i organisasjonen vår, slik at mangfoldet i det norske samfunnet gjenspeiles. HK vil motarbeide alle former for rasisme, fremmedfrykt og diskri-minering. Mange grupper av minoriteter er utsatt på arbeidsmarkedet, med blant annet lavere andel sysselsatte og med høyere ledighet enn i samfunnet ellers. Det er viktig at alle utsatte grupper gis bedre muligheter til å komme i ordinært arbeid, blant annet ved at NAV styrkes med kompetanse og kapasitet. Det må settes spesielt fokus på minoritetskvinners situasjon. Minoritetskvinner utgjør en stor ressurs i det norske samfunnet. Samtidig er de blant de mer sårbare av våre arbeidstakere og opplever diskriminering både på grunn av kjønn, etnisk opprinnelse eller religion. Et viktig virkemiddel for å bedre situasjonen for denne gruppa er utdanning og norskopplæring. Aktivt rekruttere tillitsvalgte fra minoritetsgrupper Utfordre alle minoritetsgrupper til å delta i samfunnsdebatten Arbeide for at våre tariffbundne bedrifter blir rasismefrie soner i samarbeid med Norsk Folkehjelp Motarbeide diskriminering, intoleranse og fremmedfrykt Arbeide for en mer human flyktningepolitikk Asylsøkere skal få arbeidstillatelse mens de venter på endelig vedtak. Dette må også gjelde ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag Sikre asylsøkere nødvendig helsehjelp Arbeide for bedre vilkår for enslige asylsøkerbarn Aktivt delta i kampen mot rasistiske og høyreekstreme krefter Utfordre alle minoritetsgrupper til å delta i samfunnsdebatten Asylsøkere skal få arbeidstillatelse mens de venter på endelig vedtak. Dette må også gjelde ureturnerbare asylsøkere med endelig avslag HK vil arbeide for at alle skal ha like muligheter og lik beskyttelse i lovverket, og i møte med offentlige institusjoner, for å hindre diskriminering og forskjellsbehandling i ansettelsesprosesser

10 Et solidarisk samfunn Vårt viktigste redskap for innflytelse er og vil være kollektivavtalene. Vi ønsker å påvirke samfunnsutviklingen for å forsvare og bære videre fagbevegelsens og arbeiderbevegelsens ideer om et solidarisk og rettferdig samfunn. For å nå våre mål må vi samarbeide med de politiske partier og politiske bevegelser som det er naturlig å samarbeide med. Medlemmer og tillitsvalgte må oppfordres til å engasjere seg. Det er viktig at fagbevegelsen også i framtida er en aktiv pådriver for rettferdig fordeling og demokratisk samfunnsutvikling i nasjonal og internasjonal sammenheng. En velutviklet velferdsstat er grunnmuren i samfunnet vårt i dag. Mange opplever økono-misk vekst og økt privat velstand. Selv om forskjellene mellom de som tjener mest, og de som tjener minst er små sammenlignet med andre land, er de allikevel økende hos oss. Selv om andelen fattige er lav sammenlignet med andre land, er ungdom og mennesker med innvandrerbakgrunn overrepresentert på denne statistikken. Det er en utvikling som Handel og Kontor må arbeide for å endre. Handel og Kontor vil arbeide for omfordeling både gjennom en solidarisk lønnspolitikk og omfordeling gjennom skattesystemet. Minstefradrag må økes. Beskatningen på de høyeste inntektene bør økes. Vi mener at dagens arbeidsmarked gir oss en historisk mulighet til å legge til rette for at flere personer, som i dag er utenfor arbeidslivet, kan komme i jobb. Arbeidsgivere må bli flinkere til å se ressursene disse representerer. Handel og Kontor vil støtte arbeidet for et inkluderende arbeidsliv. Gjennom å inkludere sosiale og etiske vilkår i innkjøp av produkter fremmes produksjon som foregår i overensstemmelse med FN sine menneskerettigheter og ILOs grunnleggende konvensjoner. Fairtrade-ordningen garanterer at produsenter i utviklingsland får gode handels- og arbeidsbetingelser og tryggere sosiale vilkår. Våre daglige gjøremål som å handle i butikken kan ha en avgjørende betydning for livet til mennesker som lever på andre siden av jorda. Handel og Kontors medlemmer handler årlig produkter for milliardbeløp og har vesentlig forbrukermakt dersom vi er bevisste kunder. Forsvar den norske velferdsmodellen Hindre fattigdom og klasseskiller Arbeide for et inkluderende arbeidsliv Gratis helsetjenester, herunder tann- og psykisk helsetjenester, medisiner og hjelpemidler Være et forgangsforbund i bruk av rettferdige handelsprodukter Arbeide for å gjøre IEH (Initiativ for etisk handel) bedre kjent Arbeide for at retten til omsorgspenger ved syke barn eller barnepassers sykdom, i folketrygdloven, utvides til å gjelde til og med det kalenderåret barnet fyller 15 år Handel og Kontor skal arbeide for fullt skattefradrag for fagforenings-kontingenten Som et ledd i å utjevne forskjeller mellom rike og fattige deler av verden og skape en bærekraftig utvikling er etisk handel et viktig verktøy.. Rettferdig og etisk handel er sam-funnsansvarlig næringsvirksomhet som ivaretar menneskerettigheter, retten til fagorgani-sering, arbeidstakerrettigheter, utvikling og miljø i hele verdikjeden. Handel og Kontor vil arbeide sammen med organisasjonen Initiativ for etisk handel (IEH) som er en medlems-organisasjon for bedrifter, organisasjoner og offentlige instanser hvor medlemmene forplikter seg til aktiv innsats og til å oppnå mål i dette arbeidet

11 Youngsgt. 11, Folkets Hus, 0181 Oslo telefon Fax e-post: 20

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017

Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 PRINSIPP- OG HANDLINGSPROGRAM VEDTEKTER 2014 2017 Prinsipp- og handlingsprogram 2013 2017 omtanke solidaritet samhold Innhold Prinsipprogrammet... 3 Handlingsprogrammet... 8 Tariffpolitikk... 8 Likestilling

Detaljer

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018

PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 PRINSIPP- OG HANDLINGS PROGRAM 2015-2018 INNHOLD DEL 1: VISJON FOR SAMFUNNET... 3 DEL 2: SATSINGSOMRÅDER krav overfor myndighetene 2.1 Utviklingen av velferdsstaten... 4 2.2 Økonomisk og sosial trygghet...

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler

1. Handlingsprogram og medlemsfordeler 13. september 2012 9 1. Handlingsprogram og medlemsfordeler Handlingsprogram og medlemsfordeler er utredet av følgende arbeidsgruppe: Håvard Sivertsen, Postkom Cathrine Ertsås, Postkom Helge Haukeland,

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017

vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 vi tar norge videre Arbeiderpartiets program 2013 2017 Arbeiderpartiets program vedtatt på landsmøtet i Arbeiderpartiet 21. april 2013 Arbeiderpartiet Postboks 8743 Yongstorget 0028 Oslo Tlf. 24 14 40

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015

Norsk Arbeidsmandsforbund. Handlingsprogram 2011 2015 Norsk Arbeidsmandsforbund Handlingsprogram 2011 2015 51 Innledning Handlingsprogrammet 2011 2015 er et overordnet prinsipielt dokument. Programmet sier noe om viktige satsingsområder og samfunnsmessige

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO

Landsorganisasjonen. Svar på spørsmål fra LO Hovedorganisasjonen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Landsorganisasjonen Tlf: + 47 23 13 54 00 Faks: + 47 23 13 54 01 Web: E-post: frp@frp.no Oslo, 2. april 2008

Detaljer

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997

samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 samråderett Prinsipp- og arbeidsprogram Det norske Arbeiderparti 1997 Prinsipp- og arbeidsprogram Vedtatt på landsmøtet i Det norske Arbeiderparti 7.-10. November 1996 Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig

Detaljer

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag

dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag dagsorden pkt. 8 del 1 LOs handlingsprogram Innkomne forslag LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Innhold 1. Arbeid til alle s. 3 2. Likestilling mellom kvinner og

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT

SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 7 FORSLAG TIL NYTT ARBEIDSPROGRAM FOR RØDT Endelig forslag April 2012 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL

Detaljer

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål

ANDRE FORSLAG. Forslag som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål ANDRE FORSLAG som ikke gjelder vedtektene eller faglige og politiske mål Andre forslag Organisasjonsstrukturen nr. 322 HK region Østlandet Sør Organisasjonsstrukturen Det må lages et omfattende debattopplegg

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID

LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID LANDSMØTEHEFTE 9: ARBEIDSLIV SAMFUNN OG VELFERD FAGPOLITISK ARBEID OG SAMARBEID 2 Innholdsfortegnelse 7. ARBEIDSLIV...4 7.1 TARIFFPOLITISKE PRINSIPPER...4 7.1.1 FRONTFAGSMODELLEN...4 7.1.2 TARIFFAVTALENS

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet

Politisk plattform. for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Politisk plattform for en regjering utgått av Høyre og Fremskrittspartiet Sundvollen, 7. oktober 2013 1 Innledning... 3 2 Arbeid og sosial... 8 3 Barn, familie og inkludering... 12 4 Justis, beredskap

Detaljer

LOs egen organisasjon

LOs egen organisasjon dagsorden pkt. 5 LOs egen organisasjon LOs organisasjonsprogram 2013 2017 Forslag og innstillinger LOs 33. ordinære kongress, Oslo Kongressenter Folkets Hus, 3. 7. mai 2013 Forslagsnr: 5000 Sekretariatet

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER for alle Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009

MULIGHETER FOR ALLE. Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 MULIGHETER FOR ALLE Høyres Stortingsvalgprogram 2009 2013 Vedtatt av Høyres landsmøte 2009 «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og folkestyret,

Detaljer

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005-09 Innledning...2 Kapittel 1: Verdigrunnlag for et nytt flertall...3 Kapittel 2: Internasjonal

Detaljer

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008

Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Arbeidsprogram for Rødt 2007-2008 Rødt skiller seg fra de andre

Detaljer