Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø"

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Møtetid: Kl Fra administrasjonen møter Jan Willy Mundal, Jørn Stamm, Knut Bjørnskau, Anne Berit Hogstad og Iren Hagen. Møtet begynner med en orientering om Tiltaksplan vannforsyning, avløp og vannmiljø i Ski kommune v/jørn Stamm og Knut Bjørnskau TIL BEHANDLING: TM-1/11 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2012 TM-2/11 INNBYGGERINITIATIV OM BRUKEN AV VEISALTING TM-3/11 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN EVENTUELT Ski, Kurt Vidar Soltveit leder

2 Saksbehandler: Anne Berit Hogstad Arknr.: 143 C2 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for teknikk og miljø 1/ Kommunestyret / KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV REVIDERING AV HANDLINGSPROGRAMMET FOR 2012 Forslag til vedtak: Det fremlagte forslag til revidering av handlingsprogram for 2012 i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune vedtas. Saksopplysninger: Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ble vedtatt av Ski kommunestyre den Prosjekter det skal søkes spillemidler på, må stå omtalt og være prioritert i denne planen. Selve handlingsprogrammet bak i planen skal revideres hvert år. Årlig rullering av handlingsprogrammet i kommunedelplanen er bestemt av Kulturdepartementet (V-0798). Årsaken er at nye, realistiske prosjekter skal kunne søke spillemidler og at politikerne skal ha et oppdatert styringsredskap. Prosjekter som allerede var vedtatt i planen fra er videreført dersom disse ikke er fullførte eller har fått avslag på spillemidler. I samarbeid med Ski Idrettsråd har virksomhet for kultur og fritid utarbeidet en prioritert liste over prosjekter for I 2011 fikk Akershus fylkeskommune i overkant av kr av overskuddet fra spillemidlene til Norsk Tipping til fordeling til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Akershus. Ski kommune fikk av disse midlene: Kråkstadhallen kr ,- (sluttutbetaling), Finstad skole ballbinge kr ,- Vurdering: Formålet med kommunedelplanen for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er å beskrive kommunens virksomhet og engasjement, samt aktivitetene som foregår ute blant lag og foreninger. Rådmannen peker på Ski kommunes høye investeringsnivå med de utfordringer dette gir for budsjettet. Alle prosjekter er vurdert og prioritert ut i fra hvilke prosjekter som er gjennomførbare og realistiske. Økonomiske konsekvenser: Antatte driftskostnader, kommunale tilskudd, spillemidler, egenkapital og den endelige summen for de ulike anlegg er beskrevet i det reviderte handlingsprogrammet. For de anlegg som krever egenandel fra Ski kommune omtales i økonomiplanen for det enkelte år. Side 2

3 Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Ski kommune er i sterk vekst og prognoser viser at befolkningsveksten kommer til å øke i mange år framover. Vi har et overordnet mål i Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune ; IDRETT OG FYSISK AKTIVITET FOR ALLE! Vi ønsker en kommune hvor ALLE innbyggerne kan være involvert i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Konklusjon: Handlingsprogrammet for kommunedelplan for idrett, fysisk aktvitet og friluftsliv vedtas, men uten økonomiske forpliktelser for Ski kommune foruten de prosjekter som er nevnt i økonomiplanen. Ski, Audun Fiskvik rådmann Jan Willy Mundal kommunalsjef samfunn Vedlegg som følger saken: a) Handlingsprogram 2012 ordinære anlegg b) Handlingsprogram nærmiljøanlegg Vedlegg som ligger i saksmappen: c) Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv , Ski kommune Side 3

4 Saksbehandler: Anita Myrmæl Arknr.: Q03 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Utvalg for teknikk og miljø 2/ Kommunestyret / INNBYGGERINITIATIV OM BRUKEN AV VEISALTING Forslag til vedtak: 1. Ski kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader. 2. Ski kommune vil redusere egen veisalting på kommunale veier, og ikke salte annet enn i ekstreme tilfeller når det anses helt nødvendig for sikkerhet og fremkommelighet. 3. Ski kommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres i Årsmelding Grønt regnskap. 4. Ski kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune som har ansvaret for E6, E18, riks- og fylkesveiene i vår kommune, om følgende: a. Ski kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette. b. Kommunen ber om at veisaltingen reduseres betydelig. c. Ski kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og miljømessige kostnader av dagens veisalting. Ingress/hovedbudskap: Ski kommune er kjent med at veisalting har mange uheldige skadevirkninger, og vil derfor redusere veisalting på kommunale veier. Samtidig ber kommunen Statens vegvesen og Akershus fylkeskommune om å vesentlig redusere saltingen av europa-, riks- og fylkesveier. Saksopplysninger: Bakgrunn Ski kommune mottok 18. august 2011 et innbyggerinitiativ om Forslag til kraftig redusering av bruken av veisalting i Ski kommune. Forslaget er fremmet av innbygger Glenn Kullberg som har samlet 346 underskrifter, hvorav 318 er bosatt i Ski kommune. Saken fremmes med dette for politisk behandling i Ski kommune i samsvar med kommuneloven 39a: 39a. Innbyggerinitiativ 1. Innbyggerne i kommunen eller fylket kan fremme forslag som gjelder kommunens eller fylkeskommunenes virksomhet. Kommunestyret eller fylkestinget plikter selv å ta stilling til forslaget dersom minst 2 prosent av innbyggerne står bak forslaget. Likevel er 300 underskrifter i kommunen eller 500 i fylket alltid tilstrekkelig. Innbyggerinitiativet ønsker at kommunestyret skal stemme for følgende forslag: Det innføres et generelt forbud mot veisalting på Ski kommunes bilveier, gangveier og sykkelfelt etter 1. oktober Forbudet er ikke absolutt, da veisalting tillates brukt kun ved spesielt krevende kjøreforhold som f.eks underkjølt regn, regn på hardpakket såle av snø/is og lignende. Side 4

5 Forslaget til konklusjon er underbygget med en nokså omfattende rapport med tilhørende dokumentasjon og henvisninger. Rapporten behandler temaene miljøskader, trafikksikkerhet, samfunnsøkonomi og legitimitet i befolkningen. Hovedpunkter i innbyggerinitiativets argumentasjon: Generelt Omfattende bruk av veisalting. Bruken har økt eksplosivt de siste 5 årene. Skis profil som miljøkommune er ikke forenlig med dagens forbruk av veisalt. Miljøskader Skader på trær, hekker og annen vegetasjon. Økt saltinnhold forringer matjord. Antiklumpemiddel i salt forurenser. Avrenning til vann kan gi oksygenmangel og kvele liv i innsjøer Større mengder saltavrenning kan forurense drikkevannsbrønner og grunnvann. Vilt trekker til veier for å slikke salt. Trafikkfare og dyrevelferd. Trafikksikkerhet Samfunnsøkonomi Legitimitet i befolkninge n Alternativer til salting Hunder kan få poteskader av å gå på saltet gangvei. Salting øker gjennomsnittshastigheten på veiene. Salting gir kronisk mørke og våte veier i motsetning til lyse og tørre. Reduserer sikten ved mørkekjøring. Salt skitner til frontruta og legger seg på billysene. Tilsynelatende bar vei gir falsk trygghet. Salting før og under snøfall gir trafikkfarlige forhold som medfører ulykker. Is- og snøføre gir lavere hastigheter og derved færre alvorlige ulykker. Mer rustskader på kjøretøyer Saltbelegg legger seg på bremseskiver og klosser og kan øke bremselengden. Salt kan skade følsom bilelektronikk. Salt binder fukt og forhindrer at veiene blir tørre. Salting ved snøfall gir tykk sørpe som gir dårlig veigrep. Salting forskyver frysepunktet og kan gi overraskende holke. Salt løser opp bindemiddelet i asfalten, forårsaker sprekker og bidrar til frostsprengning. Våte veier slites fem ganger raskere enn tørre veier. o Veiene må asfalteres oftere. o Kjørespor gir større fare for vannplanning. Veisalt forårsaker og/eller forverrer telehiv. Rustskader forringer kjøretøyer og medfører økte utgifter til eierne. Salt forårsaker økt rustangrep og erosjonsskader på betongkonstruksjoner, bl.a. broer, parkeringshus, garasjer, busskur m.m. US Environmental Protection Agency har beregnet følgeskader av salting på amerikanske veier å være 15 ganger større enn utgiftene til selve saltingen. o 70% av befolkningen i Norge er negative til veisalting % er positive. (Gjennomsnitt av ulike meningsmålinger siste år.) Tallet er trolig om lag det samme i Ski. o Mer mekanisk fjerning av snø og is. o Strø med sand/oppvarmet sand. o Bruke miljømerket CMA (Kalsium magnesium acetat). Fakta om veisalting Salt virker ved å senke vannets frysepunkt under 0 C, og bidrar derved til å holde vegene bare. Vanlig havsalt (natriumklorid) har vist seg å være effektivt ned mot -8 C, og ved kaldere temperaturer brukes dyrere salter som magnesiumklorid og kalsiumklorid. Ved ekstrem kulde har salt liten eller ingen effekt. CG Rieber Salt har opplyst at forbruket på norske veier er over tredoblet på seks år fra tonn 2004/2005 til tonn i 2010/2011. Side 5

6 Akershus fylkeskommune eier fylkesvegene og har ansvar for planlegging, utbygging og drift av fylkesvegene. Statens Vegvesen Region øst (heretter forkortet SVRØ) er fylkeskommunens veiadministrasjon, og utfører arbeidet. De har også ansvar for europa- og riksveier i Ski. Ski kommune har ansvar for kommunale veier. Både SVRØ og Ski kommune bruker salt som en del av vintervedlikeholdet. Statens Vegvesens veivedlikehold SVRØ har på forespørsel opplyst følgende: Alle veiene i Ski saltes i samsvar med bar vei-strategi.unntak er følgende veier som defineres som vinterveier : Fv 27 fra Nes til Skotbu og fra Nes til Asper bru Fv 30 fra Kjeppestadvegen til Tomter Fv 34 Bru til Fjell Se vedlagte kart som viser Vinterstrategi for veiene i Follo. Forbruket totalt for alle veier i Follo var i 2010/2011 oppunder 9000 tonn, som tilsvarer 15 tonn pr km. SVRØ opplyser at forbruket sist sesong var det største noen gang. Se vedlagte oversikt over saltforbruk for SV Region øst. Argumenter for salting slik SVRØ ser det Hindre at is og rim dannes på vegbanen når vann på vegen fryser pga smeltevann, nedbør og dugg. Hindre at snø fester seg til vegbanen. Det vil si salting før og under snøvær for at snøen lett kan fjernes mekanisk. Billig måte å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet på. Mange trafikanter har liten kunnskap om vinterkjøring bar vei ønskelig. Trafikanter forventer like høy fart og samme kjøretid vinter som sommer bar vei ønskelig. Veger som saltes har færre ulykker som skyldes glatt veg enn veger som ikke saltes. Andre metoder har ikke samme trafikksikkerhetseffekter. Tungtrafikk som går over lengre strekninger krever ensartet standard. Argumenter mot salting slik SVRØ ser det Som ansvarlig fagetat er SVRØ klar over at bruk av salt har en del ulemper, men etter vårt syn er de positive sidene ved saltbruk så store at det på kort sikt ikke er aktuelt å slutte å bruke salt i vinterdriften SVRØs tiltak for å redusere saltingen: I 2007 startet Vegvesenet et forsknings- og utviklingsprosjekt som heter SaltSMART. SaltSMART skal bidra til at Vegvesens innsats for å opprettholde framkommelighet og trafikksikkerhet om vinteren ikke skal gi uakseptabel skade på miljøet. Dette skal oppnås ved en miljøforsvarlig saltpraksis. Dagens driftskontrakter med i hovedsak funksjonskrav knyttet til vinterdriften, har dessverre for få incitamenter til å redusere saltbruken. For entreprenøren kan det være fristende å benytte mer salt enn nødvendig for å være sikker på å oppnå ønsket resultat. Følgende tiltak iverksettes fra vinteren 2011: Byggeleder holder innlegg på høstens vintermøte hvor man går igjennom salttabellen og de forskjellige værforholdene trinn for trinn. Dette for å sikre at formidlingen ut til saltsjåfører (eventuelle underentreprenører) er korrekt. Saltforbruk bør settes opp som tema på alle vinterens byggemøter (forbruk, hendelser, avvik fra plan). Byggeleder bør etterspørre kalibreringsrutiner på samtlige saltapparat og dokumentasjon på gjennomføring av disse. Byggeleder må prioritere å gjennomgå vinterplanen når den innsendes i september. Planen kommenteres og det skal gis tilbakemelding til entreprenør. Side 6

7 SVRØs syn på alternativer til salting: Pr i dag finnes det ikke alternative metoder, innen de økonomiske rammene SVRØ opererer, som anses å være bedre enn bruk av salt for å holde et høyt trafikksikkerhetsnivå. Ski kommunes veivedlikehold Ski kommune salter i dag utvalgte kommunale veier etter følgende strategi: Veier som har kollektivtrafikk. Veier inn til industriområder med mye lastebiltrafikk. Veier med stigningsforhold som gjør det vanskelig å komme opp hvis det er glatt. Det saltes ikke forebyggende for at snøen ikke skal feste seg. Dette gjelder følgende veier: Vardåsveien, Berghagan industrifelt, Vevelstadåsen, Haugbro terrasse, Hebekkveien opp til Lysneveien, Gamle Åsvei, Ski næringspark, Prestegårdsalleen, Regnbuen industrifelt, Skoglia, Gamle Vevelstadvei, Sloratoppen, Vestveien, Delerudbakken og Ellingsrud industrifelt. Forbruket i Ski kommune har de siste tre årene i snitt vært 103,3 tonn salt. (Innkjøpt 2009: 124 tonn, 2010: 150 tonn; 2011: 60 tonn. I dag 24 tonn på lager). Noen få tonn brukes på grusbaner. Veiene som saltes utgjør til sammen ca 14 km av totalt 145 km kommunal vei, og forbruket tilsvarer da omlag 7,4 tonn pr km. Klager og erstatningskrav Ski kommune har ikke mottatt klager som følge av miljøskader fra salting på kommunale veier. SVRØ opplyser å ha mottatt erstatningskrav fra noen husstander langs Kirkeveien i Ski og Bekkebo boligsameie ved Oppegårdveien. Andre initiativ mot veisalting Stortinget behandlet 7. juni 2011 følgende representantforslag Stortinget ber regjeringen fremme forslag om økt trafikksikkerhet, redusert forfall av infrastruktur og bilpark samt beskyttelse av vannkilder og natur gjennom redusert bruk av salt. Forslaget ble fremmet av fire representanter fra Fremskrittspartiet. Transport- og kommunikasjonskomiteen peker på at totalforbruket av veisalt i Norge har økt betydelig de senere år, og det er påvist forringelse av vannkvaliteten i flere vannforekomster og drikkevannsbrønner langs det saltede veinettet. Det er også regsitrert skader på vegetasjonen og økosystemer nær saltede veier. Komiteens flertall mener det haster med å få på plass en ny strategi for vintervedlikehold basert på ny kunnskap og forskning på effekter på trafikksikkerhet og miljøpåvikrning, og de ber om at dette arbeidet forseres. Flertallsvedtaket ble imidlertid at representantforslaget vedlegges protokollen, dvs at saken ble drøftet men ingen konkrete vedtak gjort. Akershus fylkeskommune har nylig fått oversendt det samme innbyggerinitiativet som Ski kommune har fått. De har opprettet en underskriftsaksjon som pr har 802 underskrifter. Innbyggerinitiativet opplyser at det er kommet til mange nye underskrifter også fra Ski i denne aksjonen. Saken er foreløpig ikke behandlet i fylkeskommunen. Side 7

8 Hva gjør andre kommuner o Lillehammer kommune har gått bort fra veisalt i vintervedlikeholdet. Hovedveier og bratte bakker strøs med grus, og i perioder brukes CMA som er et miljømerket støvbinding- og issmeltingspreparat o Bergen kommune: Som følge av et innbyggerinitiativ, pålegger bystyret Samferdselsetaten å samarbeide tett med aktuelle fagmiljø for å få redusert bruken av vegsalt. Hva gjøres i andre land Både Sverige og Finland har anerkjent problemene med veisalting og har redusert veisalringen vesentlig. Lokale politiske vedtak i 50 kommuner i Sverige om saltfrie veier, og de resterende kommunene har redusert med 50%. Vurdering: Rådmannens vurdering Generelt Hovedårsaken til at salt brukes, er at dette er en billig metode for å forebygge glatt vei. Bruken av salt er imidlertid omstrid, slik også innbyggerinitiativet og behandlingen i Stortinget viser. Miljøskader Det synes liten tvil om at veisalting medfører miljøskader. Noen utvalgte dokumenterte eksempler: o Norsk institutt for vannforskning (NIVA) undersøkte i 2006 på oppdrag for Statens vegvesen 59 innsjøer i Sør Norge som ligger innenfor 200 meter til saltet vei. I 18 av de 59 kontrollerte innsjøene ble det dokumentert stillestående, dødt bunnvann som en følge av at veisaltet har bidratt til at det er dannet et sjikt av tungt saltholdig vann ved bunnen. o Vassdraget Assuren Tussebekken Tussetjern er et lokalt eksempel på forringet vannkvalitet bl.a. som følge av avrenning av vegsalt. Telehiv og sprekkdannelser på norske veier gjorde vinteren 2010/2011 skade for mangfoldige millioner. Forskere ved Bioforsk mener at omfattende veisalting kan ha bidratt til å øke skadene. Det er dokumentert skader på trær, hekker og annen vegetasjon som følge av saltsprut fra veier og saltopptak fra jorda. Trafikksikkerhet ulykker på veiene. Ifølge Trafikksikkerhetshåndboka til Transporøkonomisk Påstand står mot påstand når det gjelder om salting øker eller reduserer institutt reduserer salbruk antall personskadeulykker med 15%. Det er imidlertid enighet om at bilistene øker farten når veien synes bar. Økt fart gir større sjanse for alvorlig skade. Det synes imidlertid å være behov for mer Samfunnsøkonomi Legitimitet i befolkningen forskning om årsak og konsekvenser for trafikksikkerhet. Det er ikke gjennomført samfunnsøkonomiske analyser av kostnader ved veisalting i Norge. Mulige saltrelaterte skader på veier (veidekke, saltsprenging, telehiv), betongskonstruksjoner, kjøretøyer, forringelse av vegetasjon, matjord, vannkvalitet (drikkevann, dyreliv, fiske) kan beløpe seg til betydelige summer. Spørsmålet er da om salting i sum er billig vintervedlikehold. Rådmannen mener at Vegvesenet bør ta ansvar for å utrede dette. Flertallet av befolkningen synes å være negative til veisalting. På forespørsel oppgir mange at de mener salting av veiene er en uting. På den annen side mottar kommunen raskt klager dersom veier er glatte, og endel brukere aksepterer trolig den ulempene saltingen medfører fordi det bedrer fremkommeligheten. Klagerne er ikke nødvendigvis kjent med alternativer til salting. Side 8

9 Alternativer til salting Alternativer er kombinasjoner av følgende strategier o Erstatte saltede, bare veier med vinterveier, dvs veier med snø/isdekke, og kommunisere at farten må avpasses etter forholdene. o Mer mekanisk fjerning av snø og is. o Strø med sand, evt oppvarmet sand. o Bruke miljømerket CMA (Kalsium magnesium acetat, kalt Ice&Dust Away) i eksteme tilfeller. o Bruke magnesiumklorid når det er svært lave temperaturer. Mer mekanisk fjerning som brøyting og skraping vil koste mer for kommunen enn å bruke salt på kort sikt. Kommunalteknikk har i dag ikke utstyr til å spre CMA, og må i tilfelle anskaffe dette innenfor investeringsbudsjettet. Økonomiske konsekvenser: Forslaget om å øke det mekaniske vintervedlikehold som å brøyte og skrape koster noe mer for kommunen enn å salte veier på kort sikt. Årsaken er at salting forebygger at snøen fester seg og at veier blir islagt. Hvor mye merutgifter noe økt mekanisk vedlikehold og mindre salting vil beløpet seg til avhenger av nedbør, temperatur og øvrige klimatiske forhold. Kommunalteknikk har i dag ikke utstyr til å spre CMA, og må i tilfelle anskaffe dette innenfor investeringsbudsjettet. Kostnadene for Ski kommune av mulige skader av veisalting er ikke beregnet. Her er det behov for en utredning og mer forskning på sammenhenger på nasjonalt nivå. Dette gjelder skader på bl.a. vegetasjon, vannkvalitet, rustangrep på kjøretøyer, økt korrosjon på betongkonstruksjoner og andre mulige følgeskader. Fremtidige erstatningskrav som følge av saltrelaterte skader kan ikke utelukkes. På den annen side kan kommunen bli møtt med klager og erstatingskrav dersom vintervedlikeholdet ikke oppleves tilfredstillende. Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Omfattende salting av veier har medført miljøkonsekvenser bl.a. i form av skader på vegetasjon og dåligere vannkvalitet. Saltingen på hovedveinettet har økt dramatisk de senere årene og utviklingen anses ikke bærekraftig. Konklusjon: Ski kommune er kjent med at veisalting kan gi miljøskader, dårligere vannkvalitet, bidra til økt rustangrep, økt korrosjon på jern- betongkonstruksjoner, mer sprekker og telehiv i veier, og flere andre uheldige følgeskader. Ski kommune vil redusere egen veisalting på kommunale veier, og ikke salte annet enn i ekstreme tilfeller når det anses helt nødvendig for sikkerhet og fremkommelighet. Ski kommunes årlige forbruk av veisalt skal rapporteres i Årsmelding Grønt regnskap. Side 9

10 Ski kommune vil rette en henstilling til Statens Vegvesen og Akershus fylkeskommune som har ansvaret for E6, E18, riks- og fylkesveiene i vår kommune med følgende innhold: Ski kommune ser at veisaltingen i Norge har økt dramatisk de siste årene, og mener at denne utviklingen ikke kan fortsette. Kommunen ber om at veisaltingen reduseres betydelig. Ski kommune oppfordrer Statens vegvesen om å utrede samfunns- og miljømessige kostnader av dagens veisalting. Ski, Audun Fiskvik rådmann Anita Myrmæl spesialrådgiver klima og miljø Vedlegg som følger saken: a) Innbyggerinitiativ mottatt : Forslag om kraftig redusering i bruken av veisalting i Ski kommune, av Glenn Kullberg, Ski. Vedlegg i form av artikler og bilder b) Svar datert fra Statens vegvesen Region øst, Drift Akershus, på spørsmål om veisalting fra Ski kommune. c) Tillegg fra Innbyggerinitiativet datert Identisk forslag til Akershus fylkesting. Vedlegg som ligger i saksmappen: Innbyggerinitiativet, Underskriftsaksjon i Ski med 346 underskrifter, og underskriftsaksjon i Akershus med 802 underskrifter. Side 10

11 Saksbehandler: Terje Trovik Arknr.: 145 Arkivsak: 11/ BEHANDLING: SAKNR DATO Partssammensatt utvalg 10/ Eldrerådet / Rådet for likestilling av funksjonshemmede / Plan og byggesaksutvalget / Utvalg for oppvekst og kultur 1/ Utvalg for omsorg og helse 4/ Utvalg for teknikk og miljø 3/ Formannskapet / Kommunestyret / BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til budsjett og handlingsplan for vedtas i samsvar med hovedoversikter i rådmannens forslag til Budsjett og handlingsplan , kapittel herunder driftsbudsjettet på netto ramme for virksomhetene investeringsbudsjettet på brutto prosjektnivå 2. Ambisjonsnivået i det overordnede målkartet vedtas i samsvar med rådmannens forslag i Budsjett og handlingsplan , kapittel Det opptas lån i 2012 på inntil 116,735 mill. kroner til investeringsformål med avdragstid 30 år Det opptas startlån på 70 mill. kroner til videre utlån med avdragstid 30 år. Det godkjennes en kassekredittramme for 2012 på 200 mill. kroner. 4. Med virkning fra fastsettes endrede betalingssatser slik det framgår av saken under Økonomiske konsekvenser. 5. Ski kommune tilbyr idrettslagene å overta driften av idrettsparkene i Ski, Langhus og Siggerud for kr ,- som tilsvarer det Ski kommune i dag bruker til dette formålet. 6. Ved utskrivning av skatt nyttes Stortingets fastsatte maksimale satser. Ingress/hovedbudskap: Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune for perioden Forslaget er hovedsakelig basert på forslaget til rammer for økonomiplanperioden som ble lagt fram i kommunestyrets møte 22. juni Videre er Side 11

12 planen justert for endringer i de økonomiske rammeforutsetninger som har fremkommet i løpet av høsten, men og de forutsetninger som ligger i regjeringens forslag til statsbudsjett. Saksopplysninger: Medbestemmelse Det har vært avholdt informasjons-/drøftingsmøter om budsjett og handlingsplan med arbeidstakerorganisasjonene i virksomhetene. I tillegg er planen presentert for hovedtillitsvalgte og senere drøftet mellom partene i eget møte. Budsjett og handlingsplan behandles i sentralt arbeidsmiljøutvalg og i partsammensatt utvalg. Vedtakene i disse utvalgene vil følge med til kommunestyrets behandling Vurdering: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan for Ski kommune står foran betydelige økonomiske utfordringer, noe som særlig skyldes et høyt investeringsnivå og behovet for økt sykehjemskapasitet. Økningen i lånegjelden fører til at rente- og avdragsutgiftene binder opp en stadig større del av driftsinntektene. Kommunens øvrige driftsutgifter kan dermed ikke øke i takt med forventet inntektsøkning. For å møte de økonomiske utfordringene kommunen står ovenfor i årene framover foreslår rådmannen derfor å innføre eiendomsskatt fra Innføring av eiendomsskatt er svært utbredt blant landets kommuner. I 2010 valgte 306 kommuner å benytte eiendomsskatt som inntektskilde. De siste årene har antall kommuner med eiendomsskatt økt med ca 10 i året. Blant disse var det 168 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger. Forslag til innsparingstiltak i virksomhetene utgjør ca 6 mill. kroner i rådmannens forslag til budsjett for Dette er inkludert forslag om økt brukerbetaling innenfor enkelte tjenester. Videre foreslår rådmannen å effektivisere driften med fra 15 mill. kroner i 2013, økende til 25 mill. kroner i Likevel forelås innføring av og opptrapping av eiendomsskatt i planperioden for å oppnå en bedring i kommunens driftsbalanse. Uten eiendomsskatt kan ikke rådmannen se at kommunen klarer å finansiere den planlagte utvidelsen av sykehjemskapasiteten i økonomiplanperioden. Rådmannens forslag til aktivitetsendringer i kommunalområdene vises under kapittel 5 i budsjett og handlingsplanen. Økonomiske konsekvenser: Endrede betalingssatser (jfr. vedtakspunkt 5) Med virkning fra prisjusteres nedenstående betalingssatser: Administrasjon: Time- og døgnsatser for parkering oppjusteres med 20 % avrundet til nærmeste hele krone. Gjeldende priser for periodekort endres ikke. Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved Torget og Pålle Timesats for parkering Idrettsplassen/ Ski stadion 1. time: kr. 22 inkl. mva 2. time: kr. 26 inkl. mva 3. time: kr. 35 inkl. mva Maks parkeringstid 3 timer kr. 12 per time inkl. mva Side 12

13 Døgnavgift for parkering Idrettsplassen/ Ski stadion Timesats for parkering ved plassene øst for Rådhuset, Vestvegen og Ski nye kirke Timesats for parkering ved parkeringsplassene ved eldresenteret, Vestråt og Jernbaneplassen Døgnavgift for parkering ved alle parkeringsplasser unntatt Torget og Pålle kr. 30 per time inkl. mva kr. 14 per time inkl. mva kr. 22 per time inkl. mva kr. 72 per døgn inkl. mva Abonnementsordninger for kommunestyre- og formannskapsdokumenter oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Levekår Praktisk bistand Ski kommune sine betalingssatser for praktisk bistand skal til en hver tid være i samsvar med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m (trer i kraft ) med tilhørende forskrift og rundskriv om vederlag. Det blir innført ordning med egenbetaling pr time som er utført av praktisk bistand. Egenandel per time og utgiftstak per mnd er gradert etter inntekt og med samme profil som tidligere år. Husstandens samlede skattbare nettoinntekt før særfradrag Egenandel i kr per time Under 2G G-3G G-4G G-5G Over 5G Pr er 1G kr Utgiftstak for egenandel praktisk bistand i kr per mnd Trygghetsalarm Husstandens samlede inntekt Pris per mnd Under 3G 175 Over 3G 445 Ved innvilgelse av trygghetsalarm betales etableringsgebyr på kr 700. Side 13

14 Servicesenteret for eldre og uføre, Kirkeveien 3 Kaféen: Frokost kr 25,-. Middag fra kr 60,- til kr 100,- per porsjon Fotpleie kr 450,- Frisør: Klipp kr 300,- Vask og klipp kr 325,- Vask, legg og føhn kr 300,- Permanent kr 850,- Aktivitetsavdelingen - egenbetaling materiell etter avtale Dagtilbud Opphold dagtilbud i Kirkeveien 3 eksklusiv mat og transport Langhus bo og servicesenter Opphold dagtilbud ved Langhus bo- og servicesenter eksklusiv mat og transport Mat ved dagtilbud ved LBS; frokost, middag, frukt og kaffe/te Dagbo, Etterskoletidsordning Opphold Etterskoletid for videregående skole for unge med stort tilsynsbehov i alderen år kr 68,- per dag kr 68,- per dag kr 65,- per dag kr 1.750,- per mnd. Idrettsveien 7/Kjeppestad gård Egenbetaling for lunsj kr 20,- Transport til og fra dagtilbud en veg kr 10,- Deltagelse i ulike aktiviteter, turer og lignende etter selvkost Samfunn Boligkontoret Utleiepriser kan justeres iht. vilkår i leieavtalene. Kultur og fritid Utleiepriser på kommunale bygg økes i henhold til kommunal deflator 3,25% Biblioteket Nøkkelkort til lesesal kr 50,- Vann, avløp og renovasjon og feiing Forbruksgebyr for vann kr 17,18 per m³ Forbruksgebyr for avløp kr 10,25 per m³ Grunnabonnement renovasjon kr 2 647,- Grunnabonnement feiing kr 284,- Byggesak Gebyrsatser for byggesak oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Side 14

15 Regulering Gebyrsatser for reguleringsplaner oppjusteres med 10 % Delesaker, seksjoneringssaker, oppmålingsarbeider, kart, geodataprodukter og matrikkelføring Gebyr for behandling av delesaker oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Gebyr for oppmålingstjenester oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Satsene for tjenester innen kart og geodata oppjusteres med kommunal deflator 3,25 % Konsekvenser for bærekraftig utvikling: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan Konklusjon: Det vises til rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan Ski, Audun Fiskvik rådmann Vedlegg som følger saken: a) Rådmannens forslag til budsjett og handlingsplan b) Særutskrift fra kontrollutvalget Per Erik Andersen økonomi- og personalsjef Vedlegg som ligger i saksmappen: Side 15

16

17 ERROR: undefined OFFENDING COMMAND: STACK:

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.11.2009 Møtetid: kl.

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 14/262-19 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 28/14 10.11.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 33/14 10.11.2014

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2011 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling

Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Møteinnkalling Utvalg for tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2010 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.04.2011 Møtetid:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/794-15 Arknr.: 145 Saksbehandler: Inger-Lise Klevset BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 21/13 11.11.2013 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 30/13 12.11.2013

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 16.12.2009 Møtetid: Kl. 09.30

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø

Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: FolloTRYKK arena, møterom i 2. etg. Møtedato:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Langhus bo og servicesenter, kantina Møtedato:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV

Møteprotokoll. Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014. Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV Side Møteprotokoll Utvalg for teknikk og miljø 12.11.2014 TM-25/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015-2018 Sakliste TM-26/14 HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV TM-27/14

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for omsorg og helse. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.02.2012 Møtetid:

Detaljer

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting

Anmodning om vurdering av behov for forskrift om veisalting Klima- og miljødepartementet Postboks 8013 Dep 0030 OSLO Oslo, 10.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/9815 Saksbehandler: Helga Gunnarsdottir Anmodning om vurdering av

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste

Møteprotokoll. Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013. Sakliste Side Møteprotokoll Utvalg for oppvekst og kultur 13.11.2013 Sakliste OK-24/13 BEGEISTRINGSETATEN - SØKNAD OM TILSKUDD OK-25/13 STATUSRAPPORT ANG. ARBEIDET MED "FRA SPESIALUNDERVISNING TIL TILPASSET OPPLÆRING"

Detaljer

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Eldrerådet 10.11.2014. Sakliste. Protokoll Side Møteprotokoll Eldrerådet 10.11.2014 Sakliste ELD-25/14 PRIORITERINGER INNEN OMSORGSTJENESTEN ELD-26/14 MIDDAGSLEVERING TIL HJEMMEBOENDE ELD-27/14 KOMMUNAL TRANSPORTORDNING TIL ARBEIDS- OG DAGTILBUD

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009. Sakliste. Protokoll Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 11.11.2009 SAM-41/09 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2010-2013 SAM-42/09 VEDLIKEHOLDSPLAN KOMMUNALE BYGG Sakliste SAM-43/09 NAVNESAK - FORSLAG TIL NYTT VEINAVN PÅ KRÅKSTAD

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.01.2010 Møtetid: Kl. 18.15

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Møteinnkalling Tjenesteutvikling

Møteinnkalling Tjenesteutvikling Møteinnkalling Tjenesteutvikling Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.10.2009 Møtetid: Kl.

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017

Møteprotokoll. Sakliste. Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013. Side OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Side Møteprotokoll Utvalg for omsorg og helse 13.11.2013 OH-29/13 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2014-2017 Sakliste OH-30/13 OPPFØLGING AV VERDIGHETSGARANTIEN OH-31/13 FYSIOTERAPIHJEMLER I SKI KOMMUNE OH-32/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 12.04.2012 NB! Annet klokkeslett enn vanlig kl. 17.

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus. 12.04.2012 NB! Annet klokkeslett enn vanlig kl. 17. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for teknikk og miljø har møte i Lille sal i Ås rådhus 12.04.2012 NB! Annet klokkeslett enn vanlig kl. 17.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø

Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Møteinnkalling Utvalg for teknikk og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 19.10.2011 Møtetid: Kl. 18.00

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Ski skole Møtedato: 09.04.2014 Møtetid:

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Formannskapet. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2010 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET

RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET RAKKESTAD KOMMUNE KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET MØTEINNKALLING KULTUR-, UTDANNING- og OMSORGSUTVALGET Møtedato/sted: 02.12.2010 Formannskapssalen, Kulturhuset kl: 20.00 SAKLISTE: Godkjenning av

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Kantina i Ski rådhus Møtedato: 30.10.2013 Møtetid:

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007.

HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. ÅS KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN 2007-2010. BUDSJETT 2007. FORMANNSKAPETS INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET Følgende dokumenter legges ut til offentlig ettersyn på servicetorget, bibliotekene og

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KONTROLLUTVALGET - BUDSJETT 2015 69/14 14/931 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2015-2018 OG ÅRSBUDSJETT 2015 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 15.12.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling Formannskapet

Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 02.03.2011 Møtetid: Kl. 16.00

Detaljer

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019

Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Orientering om ny driftskontrakt for vei og trafikkarealer 01.10.2014 01.10.2019 Formannskapet 14.10.2014 Tema: Kort orientering om gammel funksjonskontrakt Ny driftskontrakt rammer og prinsipper Forholdet

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse

Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Møteinnkalling Utvalg for omsorg og helse Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 09.11.2011 Møtetid:

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010. Sakliste SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG I SKI KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg for samfunn og miljø 24.11.2010 Sakliste SAM-51/10 NY RENOVASJONSLØSNING OG NY RENOVASJONSFORSKRIFT FOR FOLLO SAM-52/10 REVIDERING AV UTLEIEREGLEMENT MED PRISER FOR KOMMUNALE BYGG

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf.

Møteinnkalling. Utvalg for samfunn og miljø. Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. Møteinnkalling Utvalg for samfunn og miljø Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 08.12.2010 Møtetid:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

Styret for miljø og utvikling

Styret for miljø og utvikling Styret for miljø og utvikling Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 26.11.2013 Tid: 09:00-14:40 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Håvard Hargaut-Jensen Leder AP Kurt

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Vedlegg Kommunestyret

Vedlegg Kommunestyret Vedlegg Kommunestyret Dato: 02.05.2013 kl. 18:00 Sted: kommunestyresalen Arkivsak: 13/00046 Arkivkode: 033 Interpellasjoner: 25/13 13/01247 2 Interpellasjon Parkering i sentrum 26/13 13/01246 2 Interpellasjon

Detaljer

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen

Grethe Østgård Inga M. Krossøy Kåre Pettersen Nils Ingar Aabol Roy Standal Wenche Davidsen STOKKE KOMMUNE Formannskapet Møteprotokoll Møtested: Kommunestyresalen Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 09:00-15:00 Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt andre): Erlend Larsen Grethe Østgård Inga

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for teknikk og miljø Lille sal, Rådhuset 13.11.2008 FRA SAKSNR: 108/08 FRA KL: 18.00 TIL SAKSNR: 115/08 TIL KL: 21.30 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

(IKKE RØR DENNE LINJE)

(IKKE RØR DENNE LINJE) GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 14/1037 Sakstittel: BUDSJETT/HP 2015-2018 FSKs innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Budsjett 2015/Handlingsprogram 2015

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Ark.: 151 Lnr.: 8137/12 Arkivsaksnr.: 12/1297-2 Saksbehandler: Marit Bråten Homb KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 SAMT BUDSJETT FOR 2013 Vedlegg: 1. Fritak i medhold av eiendomsskatteloven

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret

MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret GRIMSTAD KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR Kommunestyret Møtedato: 17.12.09 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Representantene innkalles herved til møtet. Forfall bes meldt snarest mulig til telefon 37250300

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS.

Møteprotokoll. Kommunestyret 20.05.2010. Sakliste KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI OG BYGGE NESTE BARNEHAGE SOM OPS. Møteprotokoll Kommunestyret 20.05.2010 KST-37/10 ÅRSMELDING GRØNT REGNSKAP 2009 Sakliste KST-38/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN KST-39/10 BYGGE BARNEHAGEN PÅ LANGHUS I KOMMUNENS REGI

Detaljer

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352

INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 INNSPARINGSTILTAK Budsjett 2013 med konsekvensar for økonomiplan AVDELING 43 Kommunal-teknisk avd. ANSVAR: 4300 4330, 4350-4352 4310: Vannverket (sjølvkost) 4320: Gol renseanlegg (sjølvkost) 4330: Renovasjon

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Vredal kommune 2010-2013 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen ingvild.aasen@verdal.kommune.no 74048235 Arkivref: 2009/8465

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 16.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Loppa kommune. Møteprotokoll

Loppa kommune. Møteprotokoll Loppa kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Sakene: 033/06-042/06 Dato: 10.11.2006 Møtested: Loppa Rådhus, kommunestyresalen Tidspunkt: 9:50 11:00 Følgende medlemmer møtte: Marie Pedersen, Ann Heggeskog

Detaljer

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Nøtterøy kommune. Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Nøtterøy kommune JournalpostID: 14/27122 Arkiv: FE-150 Saksbehandler: Kristian Lægreid, Telefon: 33 40 22 97 Økonomiseksjonen Budsjett, økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste

Møteprotokoll. Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012. Sakliste Møteprotokoll Rådet for likestilling av funksjonshemmede 23.04.2012 Sakliste RFF-7/12 SØKNAD OM MIDLER TIL KREFTKOORDINATORSTILLINGER RFF-8/12 NORDRE FINSTAD, FELT C1 - MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth

Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Nils Nilssen Jan Birger Holth RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 10.12.2015 Tidspunkt: 19.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Nils Nilssen Leder Jan Birger Holth Thor Håkon Ramberg

Detaljer

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig

VEDTAKSPROTOKOLL. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet 27.11.2013/MSL VEDTAKSPROTOKOLL Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.11.2013 Tid: 10.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Eva B. Svendstad

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00

Trøgstad kommune MØTEPROTOKOLL. Eldreråd. Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 MØTEPROTOKOLL Eldreråd Møtested: Trøgstadheimen bo- og servicesenter Møtedato: 12.11.2012 Tid: Kl. 10.00 Tilstede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtende varamedlem Leder Kjell Grav Medlem Johan. A. Ekhaugen

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.02.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00

Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 20.09.2006 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE ORGANISASJONS- OG ØKONOMISTABEN Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 27.11.2014 kl. 13:30

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste

Møteprotokoll. Formannskapet 08.09.2010. Sakliste Møteprotokoll Formannskapet 08.09.2010 Sakliste FSK-55/10 RAPPORT OG PLAN - PARKERINGSORDNINGEN I SKI KOMMUNE FSK-56/10 SØKNAD FRA SKI IL - TENNIS OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL REETABLERING AV 2 TENNISBANER

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 10/10 Sak 10/10 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 10/10 Sakstittel: ENDRING I SATSER - EGENBETALING FOR HJEMMEHJELP Arkivsaknr: 10/5561 Saksbehandler: PRO//BGJES Bård Gjestvang

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent:

HOVEDUTSKRIFT. Protokollen godkjent: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 1 2/2009 Utvalg: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møtested: Rødberg skole, Rødberg Dato: 29.01.2009 Tidspunkt: 13:00 17:00 Følgende medlemmer møtte: Anne

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014

NORD-ODAL KOMMUNE NORD-ODAL KOMMUNES BUDSJETT 2014 NORD-ODAL KOMMUNE Saksnr.: Utvalg Møtedato Kommunestyret Utvalg for næring Utvalg for helse og omsorg 007/13 Administrasjonsutvalget 19.11.2013 078/13 Formannskapet 19.11.2013 027/13 Utvalg for oppvekst

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF

Møteprotokoll. Formannskapet 05.05.2010. Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF Møteprotokoll Formannskapet 05.05.2010 Sakliste FSK-25/10 KLAGE PÅ GEBYR FOR BEHANDLING AV PRIVAT REGULERING - HAUGLAND GOLF FSK-26/10 LEGGE HØYSPENTLINJENE I SKI SENTRUM VEST I BAKKEN FSK-27/10 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer.

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Frogn kommune MØTEPROTOKOLL Møtetid: 19.11.2014 kl. 14:30 15.45 Sted: Bankløkka møterom rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7 medlemmer. Møtende medlemmer: Fra H/FrP: Thora Bakka (H)

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN

ÅRSBUDSJETT 2015 OG ØKONOMIPLAN DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00-11:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 13/61 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/130 Bystyret 12.09.2013

Saksnummer Utvalg Møtedato 13/61 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/130 Bystyret 12.09.2013 Byteknikk Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.08.2013 54936/2013 2013/5181 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/61 Komite for plan, næring og miljø 05.09.2013 13/130 Bystyret 12.09.2013 Vegsalting Forslag

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-4332/2015 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 03.02.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 25.11.2014 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/15 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 05.12.07 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 10.01.2008 Tid: 18.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Hitra kommune. Møteprotokoll

Hitra kommune. Møteprotokoll Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet 2015-2019 Møtested: Kommunestyresalen, Hitra Rådhus Dato: 09.11.2015 og 10.11.2015 Tidspunkt: 09:00 17:00 og 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer