Parkhuset Sameiet Side 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Parkhuset Sameiet Side 1"

Transkript

1 Parkhuset Sameiet Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Parkhuset Sameiet Side 2 Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet avholdes torsdag 19. april 2012 kl. 18:00 hos OBOS, Hammersborg Torg 1. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)Valg av møteleder B)Opptak av navnefortegnelse C)Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D)Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG, se side 17 A)Forbud mot dørmatter B)Videoovervåkning av garasjeanlegg C)Ny kollektiv avtale med GET eller Data Guarde. 6. VALG AV TILLITSVALGTE A)Valg av styreleder for 1 år B)Valg av 2 styremedlemmer for 1 år C)Valg av 2 varamedlemmer for 1 år Oslo, Styret i Parkhuset Sameiet Kristian Fensholt /s/ Tore Gabrielsen /s/ Anette Hagen /s/

3 Parkhuset Sameiet Side 3 ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Kristian Fensholt Pilestredet Park 20 Styremedlem Tore Gabrielsen Pilestredet Park 20 Styremedlem Anette Hagen Pilestredet Park 20 Varamedlem Robin Osa Hoel Pilestredet Park 20 Varamedlem Peder Vold Pilestredet Park 20 Styrets medlemmer består i dag av 1 kvinne og 2 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet består av 65 seksjoner. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , ligger i bydel 4 St.Hanshaugen i Oslo kommune og har adresse Pilestredet Park 20 Sameiet har følgende gårds- og bruksnummer : Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Da styret ikke var fornøyd med vaktmester- og vasketjenester levert fra Kitty AS, har styret byttet leverandør av disse tjenestene til henholdsvis OBOS Eiendomsdrift AS (vaktmester) og Insider AS (vask boning). Styret er meget fornøyd med OBOS Eiendomsdrift, kvaliteten på arbeidet er betydelig bedre og styre trenger ikke lenger følge opp i like stor grad som tidligere. Når det gjelder Insider AS er ikke styret like fornøyd, styret må i stor grad følge opp arbeidet og mener ikke arbeidet er godt nok i forhold til hva vi betaler for dagens tjenester. I den sammenheng vurderes det fortløpende om det skal hentes inn nye tilbud å bytte ut dagens vaskefirma.

4 Parkhuset Sameiet Side 4 Parkering Sameiet eier og omfatter et garasjeanlegg i en egen fradelt eiendom under bakkenivå innenfor bebyggelsen på Pilestredet Park, (gnr 508 bnr 13 i Oslo). Garasjesameiet er et ideelt sameie hvor ingen av sameierene eier noen spesiell del av sameiets eiendom, men hvor sameierene iht. vedtektene er tildelt spesielle rettigheter og plikter til forskjellige deler av sameiet. Nøkler/skilt Nøkler kan bestilles hos styret, og sendes pr. postoppkrav. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i Gjensidige Forsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift.

5 Parkhuset Sameiet Side 5 Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Get er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS tilbyr i samarbeid med Get en rabattavtale for alle beboere i OBOS-forvaltede boligselskaper på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller via deres hjemmeside Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Avtale om leveranse av elektrisk kraft Sameiet får levert kraft til fellesanlegg fra Maik Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig. STYRETS ARBEID Styremøter Det har vært avholdt 5 styremøter i løpet av det siste året. 5-års garanti Styret engasjerte i april 2011 OPAK for å gjenomgå det byggtekniske i Parkhuset i sammenheng med at 5 års garantien gikk ut i mai OPAK avdekket manglende nedløp, sprekker i vegger og løs sparkeplate på inngangsdør. Skanska har rettet opp sprekker og reparert sparkeplate på inngangsdør. Manglende nedløp gjelder vannføring fra veranda i 6 etg. over teglfasaden på forsiden. I og med at vann ikke føres inn i et nedløp har vann blitt ført inn på teglfasaden som har fått frostskader. Skanska har bekreftet at de skal utbedre dette når vannføring er OK. Videre har de utført 3 mindre utbedringer som skal føre vann vekk fra fasade. Styret mener dette ikke er godt nok og krever nedløp slik OPAK anbefaler. Hva Skanska velger å gjøre er ikke avklart, men styret vil følge dette nøye opp. Flere beboere har klaget på mye luft i sentralvarmeanlegget, og det ble derfor reklamert på dette før 5 års garantien var gått ut. Skanska påpekte at samtlige beboere måtte lufte radiatorene og at dette ville løse problemet. Da problemet vedvarte hadde styret et møte

6 Parkhuset Sameiet Side 6 med Skanska etter en omfattende mailkorrespondanse, men reklamasjonssaken ble avvist. Skanska påpekte at det ble foretatt reparasjoner og endringer i anlegget i 2010 uten at de ble involvert. Skanska ble informert 3 dager før utbedringene den gang ble utført, noe de mener ikke var tilstrekkelig tid. Styret vil avgjøre om denne saken skal tas opp i en eventuell rettssak etter at saken med manglende nedløp er avklart. Styret jobber nå med å få utbedret feilene med sameiets midler. Innbrudd Da det har vært flere innbrudsforsøk i våre postkasser, var det behov for reparasjon av disse. Ved hjelp av en engasjert beboer har postkassene blitt reparert og forsterket med ekstra låseskinner og kraftigere låser. Dør til boder har ofte stått åpen på grunn av at beboere har glemt å lukke den. Styret har derfor montert dørpumpe på denne døren slik at den lukkes automatisk. Heis Heis har vært reparert etter å ha stoppet mellom 1. og 2 etg. Styret minner om at dersom heis stopper skal knapp som tilkaller vakt benyttes og innvendige skader kan derved unngås. Knust vindu i heis er blitt reparert. Nedløp fra veranda Et av nedløpene fra verandaene er blitt renset da denne var blitt tett grunnet matjord. Matjord eller lignende må ikke skylles ned i avløpet da dette kan føre til gjentetting av nedløp. Videre er det viktig å holde nedløp frie for løv eller lignende da dette kan føre til at vann renner ned langs fasade. Kompostmaskin PPØ har utført salg av kompostmaskin, da det er innført søppelsortering gjennom Oslo Kommune. Uteområdet Sameiet Parkhuset har fram til nå bekostet klipping av plen i bakgården. Styret oppdaget at sameiet kun eier 1/3 av denne plenen, og gjorde derfor PPØ oppmerksom på dette. Etter et møte med PPØ ble det enighet om at f.o.m august 2011 har PPØ ansvaret for denne plenen. Det siste året har styret spart penger ved å ta seg av gartnerarbeidet på dugnad. Dersom beboere ønsker å bidra, ta gjerne kontakt med styret. Telenor Telenor leier plass på taket for 2 GSM antenner I den sammenheng tok de kontakt med styret hvor de informerte om at de ønsket å sette opp 4 nye 4G antenner. For dette skulle sameiet få en engangssum på kr Disse skulle ikke stå skjult slik dagens 2 antenner står, og dette ble derfor avslått av styret. Senere kom de med et nytt tilbud hvor de ønsket å plassere to nye 4G antenner skjult for en engangssum på kr De ble informert om at sameiet kun var interessert dersom leie av plassen ble fordoblet fra dagens avtale. Dette tilbudet ble avslått av Telenor.

7 Parkhuset Sameiet Side 7 Uten at styret ble informert ble det oppdaget at nye kabler til 4G ble trukket opp i bygget. De hevdet at de skulle bytte ut dagens 2 GSM antenner med 4G antenner, men dette ble også stoppet av styret. Telenor har ikke rett til å bytte ut dagens antenner uten tillatelse. De ble tilbudt å bytte ut antennene for en mindre økning av leien men dette har styret ikke fått tilbakemelding på og antennene er derfor ikke blitt byttet ut. Næringsseksjonen Næringseksjonen i 1. etg som forøvrig ikke eies av sameiet, ble i 2008 omregulert fra kontordrift til bevertning uten at daværende styre protesterte på denne omreguleringen. Siden den gang har det vært drevet kafé/restaurant uten fettavskiller for vannavløp. Styret krevde at resturanteier installerte fettavskiller, slik at vi ikke risikerte at avløpet ble tett. Da dette ikke ble utført informerte styret vann- og avløpsetaten om forholdene. Restauranteieren rettet deretter et ønske om å bygge fettavskiller i sameiets fellesbod i garasjen, noe styret avslo da dette ville kreve store byggtekniske inngrep. Videre mottok styret i april klage fra 6 av beboerne rundt næringsseksjonen vedrørende matlukt fra restauranten. Tidligere styre hadde gitt tillatelse til et ventilasjonsanlegg hvor luft fra kjøkkenet ble ført ut gjennom fasadevegg, og ikke over tak, da restauranten måtte ha eget anlegg. Dette anlegget skulle være luktfritt og hvis ikke hadde styret i henhold til avtalen mulighet til å kreve at anlegget ble stengt, noe styret valgte å gjøre. Eier av næringsseksjonen valgte å fortsette driften, og det var først da styret truet med salgspåleggelse at ventilasjonsanlegget ble skrudd av og restaurantdriften opphørte. Da driften opphørte krevde styret at eier av næringsseksjonen renset avløp, demonterte ventilasjons- og gassanlegg, fjernet ulovlig oppsatt plattform og tilbakestilte veggen til opprinnelig stand. Dette ble utført i henhold til styrets krav. I tillegg oppdaget styret at ved omregulering av lokalet til beverting i 2008 hadde kostnadene til PPØ(Pilestredet Park Økodrift) økt. Disse kostnadene fikk styret eier av seksjonen til å dekke samtidig som felleskostnadene ble økt tilsvarende. Eier av næringsseksjonen oppdaget at han har betalt felleskostnader også for oppgang/trappevask/heis og lignende. I henhold til vedtektene skal ikke seksjonen være med å dekke disse kostnadene. Da sameiets fellesbod var leid ut til seksjonen og denne befant seg i kjelleren, mente styret det var riktig at seksjonen var med på å dekke disse kostnadene. Eier av næringseksjonen sa dermed opp leieavtalen og styret har nå trukket fra kostnadene for oppgang/treppevask/heis i seksjonens fellesutgifter. Daværende eier av seksjonen har nå solgt lokalet og den nye eieren planlegger å benytte lokalet til kontorer. Maik Da mange beboere ikke utfører påkrevd årlig avlesning av sentralvarme og varmtvannsmåler har styret innhentet tilbud fra et firma som kan foreta avlesningene automatisk. Det vil si at styret i så fall sier opp dagens avtale med Maik. En slik løsning vil bli noe dyrere, og styret har ikke bestemt seg for om de vil gå for dette. Når det gjelder strømmålere vil styret bytte ut disse når timesmålere blir et krav(senest 2017). Da vil hver beboer få hvert sitt abonnement og kan selv velge leverandør. Fra da av vil Maik ikke lenger administrere avlesning og fakturering av strøm.

8 Parkhuset Sameiet Side 8 ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Andre inntekter består i hovedsak av salg av kompostmaskin (kr ,-) og Strøm og Leie, Telenor (36 850,-). Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2012 har økt med kr 2.000,-. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,9 % samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på sameiets skadehistorikk. Lån Sameiet har ingen lån.

9 Parkhuset Sameiet Side 9 Innskuddsrente hos OBOS (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 5 % økning av felleskostnadene og økning av kabel-tv tillegg til kr. 181,- pr. mnd fra I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Parkhuset Sameiet Kristian Fensholt /s/ Tore Gabrielsen /s/ Anette Hagen /s/

10 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Sameiet Parkhuset REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Parkhuset som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Grunnlag konklusjon med forbehold Styreprotokoll er ikke forelagt oss. Vi har således ikke hatt mulighet til å kontrollere om forhold behandlet av styret skulle vært reflektert i regnskapet. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land Sameiet Parkhuset

11 Konklusjon med forbehold Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av den mulige virkningen av forholdet som er omtalt i avsnittet Grunnlag for konklusjon med forbehold, avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Parkhuset per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og forretningsfører har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 22. mars 2012 BDO AS Merete Otterstad Sandsnes/s/ statsautorisert revisor BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land

12 Parkhuset Sameiet Side 12 RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Kostnader sameie Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

13 Parkhuset Sameiet Side 13 BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Andel egenkapital i fellesanlegg SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Restanser felleskostnader Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Forskuddsbetalte felleskostnader Leverandørgjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar OSLO, STYRET FOR PARKHUSET SAMEIET Kristian Fensholt /s/ Tore Gabrielsen /s/ Anette Hagen /s/

14 Parkhuset Sameiet Side 14 NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk i små foretak. Inntektsføring av innkrevde felleskostnader skjer månedlig. OBOS konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført denne kontoen ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Ekstra kjellerbod Felleskostnader Kabel TV SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salg av kompostmaskin (s5729) Nøkkelrekvisisjon 775 Strøm og leie (Telenor) SUM ANDRE INNTEKTER NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Arbeidsgiveravgift SUM PERSONALKOSTNADER Det har ikke vært noen ansatte i selskapet gjennom året. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2010/2011, og er på kr NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS' juridiske avdeling OBOS Eiendomsforvaltning AS Opak AS SUM KONSULENTHONORAR

15 Parkhuset Sameiet Side 15 NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg -625 Drift/vedlikehold heisanlegg Drift/vedlikehold brannsikring Drift/vedlikehold ventilasj.anl SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI / FYRING Elektrisk energi SUM ENERGI / FYRING NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container -500 Verktøy og redskaper -876 Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Snørydding Andre fremmede tjenester Trykksaker Aviser, tidsskrifter, faglitteratur -800 Andre kontorkostnader -210 Telefon/bredbånd Porto Bankgebyr -725 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER

16 Parkhuset Sameiet Side 16 NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS 386 Renter av sparekonto i OBOS Renter av for sent innbetalte felleskostnader 102 Andel renteinntekter Pilestredet Park Økodrift Andel renteinntekter Parkens Garasjesameie 691 Utbytte Gjensidige SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 FINANSKOSTNADER Renter leverandørgjeld -309 SUM FINANSKOSTNADER -309 NOTE: 14 KORTSIKTIGE FORDRINGER Andre forskuddsbetalte kostnader (vil bli kostnadsført i 2012) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2012, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 15 GARANTIANSVAR/ANDEL ANLEGGSMIDLER/KORTSIKTIG GJELD I FELLESANLEGG Fordelingsregnskap med egenkapital, med solidaransvar Selskapet eier 28,33 % av Pilestredet Park Garasjeanlegg og 2,09% i Pilestredet Park Økodrift sameie. Selskapet har solidaransvar for den samlede gjeld i disse selskapene. Selskapets andel vises i balansen som sum anleggsmidler under posten "Andel egenkapital i fellesanlegg". Selskapets andel av driftskostnader og årsresultat er inntatt i resultatregnskapet under posten kostnader sameie.

17 Parkhuset Sameiet Side INNKOMNE FORSLAG A)Forbud mot dørmatter For å senke kostnadene for vask og for å få økt ryddigheten i våre fellesarealer foreslås det å innføre ny paragraf i vedtektene: Det er ikke tillat å ha dørmatter liggende ute i gangen B)Videoovervåkning av garasjeanlegg Styret har tillat garasjesameiet å montere kamera i vårt fellesareal ved garasjeinngangen i kjeller. Videoovervåkning i våre fellesarealer må godkjennes av Sameiet Parkhuset dersom kameraet kan settes i drift. C)Ny kollektiv avtale med GET eller Data Guarde Dagens kollektive TV-avtale med GET utløper den 31.mai Følgende alternativer foreligger: 1. Inngå kollektiv internett og TV avtale, med enten GET eller Data Guarde. Ved å inngå kollektiv internett og TV avtale vil det kunne oppnås større rabatter. Forløpige innhentede tilbud viser at besparelsen vil ligge på ca. 200kr i måneden, avhengig av hvilken hastighet man ønsker. Løsning vil ikke være gunstig for beboere som ikke benytter internett. 2. Inngå en ny kollektiv TV avtale, med enten GET eller Data Guarde. Å inngå en ny kollektiv TV avtale vil være gunstig for beboere som ikke benytter internett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Øvre Veitvet Borettslag Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag, avholdes onsdag 11. mai 2011, kl. 18:00 i Stedet Vårt, (Veitvet Eldresenenter,

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. 384 Side 1 Sandbakken Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2010. Vi ønsker deg velkommen til

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011

Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 1 Innkalling til ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling i, avholdes onsdag 4. mai 2011, kl. 18.00 i Salemkirken, Sannergata 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av

Detaljer

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS

Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS 1 Øvre Foss 6 AS Til aksjonærene i Øvre Foss 6 AS Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer