Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte."

Transkript

1 1 Ringnes Park Vest Sameie Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle sameiere har rett til å delta i sameiermøte med forslags-, tale-, og stemmerett. For boligseksjoner har også sameierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av sameierens husstand rett til å være tilstede og til å uttale seg. Det kan avgis kun en stemme pr. seksjon. Sameieren har rett til å møte ved fullmektig. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 Side 2 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2012 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie avholdes mandag 30. april 2012 kl. 18:00 i Ringen Kino. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og minst en seksjonseier til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2011 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital. 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. INNKOMNE FORSLAG A) Søknad om utvidelse av terrasse (Vedlegg 1) B) Montering av markiser over veranda i blokkenes øverste etasjer (Vedlegg 2) C) 4G utbygging og basestasjon (Vedlegg 3) D) Endring av husordensreglene (Vedlegg 4) E) Reseksjonering av seksjon og vedtektsendring (Vedlegg 5) 6. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styremedlemmer B) Valg av varamedlemmer C) Valg av valgkomité Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Torill Andreassen /s/ Hans Olav Bjørk /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Alisan Senel /s/

3 Side 3 Ringnes Park Vest Sameie ÅRSBERETNING FOR 2011 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært følgende: Leder Khurram Ali Toftes Gate 13 A Styremedlem Torill Andreassen Thorvald Meyers Gate 16 A Styremedlem Hans Olav Bjørk Parkveien 33 Styremedlem Elin Susanne Elfving Thorvald Meyers Gate 10 Styremedlem Marianne Husum Thorvald Meyers Gate 8 Styremedlem Paul Eivind Ramberg Toftes Gate 19 A Styremedlem Alisan Senel Toftes Gate 13 A Varamedlem Shahram Ariafar Toftes Gate 13 D Varamedlem Eldin Hasanagic Thorvald Meyers Gate 12 F Varamedlem Christina Wiig Toftes Gate 19 A Styrets medlemmer består i dag av 3 kvinner og 4 menn. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Hjemmeside Styrets hovedinformasjonskanal er hjemmesiden hvor generell informasjon fra styret til seksjonseiere og beboere publiseres. Informering via hjemmeside erstatter brev, oppslag i oppganger m.m. Eneste unntak er innkalling til sameiermøte og referat fra sameiermøte som fortsatt vil bli sendt pr. post. Kontaktinformasjon for styret Styret ber om at alle henvendelser gjøres elektronisk pr e-post til evt. har styret en egen mobiltelefon Det gjøres oppmerksom på at mobiltelefonen ikke er døgnbemannet, og vi ber derfor om at det legges igjen meldinger i talepostkassen. Generelle opplysninger om sameiet Sameiet er et kombinert eierseksjonssameie som består av 502 boligseksjoner og 6 næringsseksjoner. Seksjon 504 og 505 utgjør parkeringsanleggene. Seksjonseiere som har kjøpt parkeringsplass har fått tinglyst bruksrett tilknyttet egen seksjon. Dersom parkeringsplassen ikke skal følge seksjonen ved et evt. salg må bruksretten overdras og tilknyttes en annen seksjon i sameiet. Sameiet er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med org. nr.:

4 Side 4 Ringnes Park Vest Sameie Sameiet ligger i bydel 3 Sagene i Oslo kommune og har følgende adresser: Sannergata 6 E Thorvald Meyers Gate 16 A Thorvald Meyers Gt 16 B-J Toftes Gate 21 A B Toftes Gate 23 Thorvald Meyers Gate 12 Thorvald Meyers Gate 14 Thorvald Meyers Gate 10 Toftes Gate 19 Toftes Gate 13 Thorvald Meyers Gate 6 Thorvald Meyers Gate 8 Toftes Gate 11 Toftes Gate 17 Toftes Gate 15 Thorvald Meyers Gate 4 Thorvald Meyers Gate 6 Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Sameiet har ingen ansatte. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er i henhold til kontrakt utført av OBOS Eiendomsforvaltning AS. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Sameiets revisor er BDO AS. Vaktmestertjeneste Det er inngått vaktmesteravtale med ISS Landscaping. ISS nås best på vakttelefon 02317, som er døgnbemannet. Styret har vedtatt følgende rutiner for vaktmestertjenestene: 1. ISS rykker kun ut ved situasjoner som kan gi varig skade, og oppleves som akutt. Ved en slik utrykning skal det noteres navn på beboer, leilighetsnummer og utførelse av oppdrag må beskrives nøye. Styreleder skal uansett varsles på e-post eller mobil Dersom situasjonen ikke oppleves som akutt, skal styreleder kontaktes på mobil eller e-post for å kunne avgjøre om dette kan reklameres på ovenfor entreprenør/direkte på underleverandør i henhold til liste i DV. 3. Den enkelte beboer kan bestille vaktmestertjenester på egen regning. I disse tilfeller vil det være ISS sitt ansvar å inndrive dette.

5 Side 5 Ringnes Park Vest Sameie Renhold Sameiet har avtale med Renek AS om renhold av Sameiets fellesarealer. Nøkkelbestilling Nøkkelbestillingskjema for bolig er overlevert OBOS. Bestilling av nøkler til fellesarealet, bodarealer med mer, vil kunne gjøres gjennom Grete Jørgensen hos OBOS Eiendomsforvaltning på følgende e-post adresse kostnaden ved dette vil bli belastet den enkelte seksjonseier. Postkasseskilt Ved første utsendelse av brev fra OBOS Eiendomsforvaltning, ble det oppfordret til å fylle ut ønsket informasjon på postkasseskilt. Styret har i møte besluttet at en ny oppdatering av postkassekilt ikke vil være en kostnad som skal belastes sameiet. Vi gjør videre oppmerksom på at gratis postkasseskilt kan mottas fra posten ved flytting og adresseendring. Styret har vedtatt at alle sameiere skal benytte en ensartet utforming av postkasseskiltene, hvitt med svart preg. Skiltet skal inneholde navn (maks 3 linjer a 20 tegn og seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer på siste linje (se eksempel nedenfor). Jernia, Ringnes Park har mål til skiltene (ulike mål for innendørs og utendørs postkasser) og tar ca kr. 225,- for et skilt. Norsk Nøkkelservice i Sinsenveien 4 på Sandaker, en liten spasertur unna, tar ca kr 120,-. Målene er 94x58 mm for de store, og 69x44 mm for de små. O L A K A R I N O R M A N N N O R M A N N S 1 / A / H Vedlagt denne årsmeldingen følger en oversikt over seksjonsnummer, leilighetsnummer og H-nummer (vedlegg 11). Ringetablå Melding om endring av navn på ringetablå ved eierskifte/utleie sendes på e-post til Grete Jørgensen i OBOS Eiendomsforvaltning Meldingen skal inneholde seksjonsnummer og ønsket navn på tablå (maksimalt 16 tegn). Navneendringer vil bli belastet seksjonseier med kr 175,-. Programmering av tablået vil skje samlet av sameiets vaktmester 1 til 2 ganger pr. mnd. Det må derfor påregnes at dette kan ta noe tid etter bestilling. DV (Drift og vedlikeholdsinstruks) I forbindelse med overtagelse ble det overlevert en DV. Vi ber samtlige seksjonseiere sette seg inn i spesielt flik 1 i denne DV, hvor nødvendig kontaktinformasjon foreligger, samt tegning over området. Forsikring Sameiets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig.

6 Side 6 Ringnes Park Vest Sameie Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av sameiets bygningsforsikring, krever forsikringsselskapet en egenandel på kr Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er sameiets ansvar å skaffe og montere utstyret, mens det er seksjonseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Boligselskap er definert som virksomhet og skal derfor ha internkontrollsystem. Dette omfatter blant annet kontrollsystem og oppfølging av brannvern, byggherreforskrifter ved bygge- og anleggsarbeid, lekeplasser og elektrisk anlegg og elektrisk utstyr hvor fordeling av ansvaret er gitt en slik tolkning: Sameiet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er det styrets plikt å gjøre eier og/eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som de har for å holde elektrisk utstyr i orden etter gjeldende lov og forskrift. Telefoni / bredbånd Fra årsskiftet opphørte Telenoravtalen på telefoni. OBOS har fra januar i år inngått ny avtale med Telio. Den nye avtalen omfatter rabatter på hjemmetelefon, mobil, fast bredbånd og mobilt bredbånd. Rabatten fås ved å oppgi medlemsnummer/kundenummer i OBOS ved bestilling av tjenestene hos Telio. For ytterligere informasjon se Kabel-TV Canal Digital er sameiets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. Har du spørsmål knyttet til dette kan du ringe Canal Digital på telefon eller besøke deres nettside

7 Side 7 Ringnes Park Vest Sameie Ingen må gjøre inngrep i TV-anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten eller foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og kan i verste fall skade anlegget. Energi Sameiet er tilknyttet Hafslund fjernvarme som leverer varmt vann til oppvarming og tappevann. Dette er inkludert i felleskostnadene. Det er ikke målere for individuelt forbruk av fjernvarme i leilighetene. Brannalarm Ringnes Park Vest ligger oppå et næringsbygg på ca kvm bestående av kino, treningssenter og diverse butikker, samt et parkeringsanlegg på over 200 plasser. Dette har medført at Oslo Brannvesen har kategorisert bygget som et særskilt brannobjekt. På bakgrunn av dette er hele bygget sentralt alarmert, med direkte tilkobling til Oslo Brannvesen. Av denne grunn er det viktig å merke seg følgende (dette vil også bli hengt opp på oppslagstavlene) Ringnes Park Vest har inngått avtale med Securitas for alarmoverføring - Ved feil (lav summelyd fra tablå og tekstet feil ): Ring Securitas på Ved falsk alarm: Ring Securitas på Ved Brann og røykutvikling: Forlat bygningen og Ring Oslo Brannvesen på 110 Styret planlegger å avholde en brannøvelse til høsten når alle leilighetene er overlevert. Generelt om brannalarmer Ved alarm vil Oslo Brannvesen rykke ut. Dersom man vet at det er en falsk alarm kan man ringe 110 og informere om dette, slik at utrykningen blir nedtonet, men Oslo Brannvesen vil uansett rykke. En utrykning fra Oslo Brannvesen vil bli belastet den enkelte seksjonseier med ca kr (den til en hver tid gjeldene sats fra Oslo Brannvesen). Styret er kjent med at man i enkelte forsikringsselskaper kan legge en tabbeforsikring inn i innboforsikringen, slik at den økonomiske belastningen ved evt. feil alarmering vil begrense seg til egenandel avtalt med det enkelte forsikringsselskap. Den enkelte beboer bes innrette seg slik at risikoen for å for falske alarmer minimeres. Sensoren i den enkelte sin leilighet reagerer på varme, støv og røyk. Det er derfor av betydning at man bruker ventilasjonsanlegget ved kraftig matlaging, samt dekker til sensoren ved for eksempel oppussing eller andre støvende arbeider. Man kan også kontakte vaktmester for å koble ut sløyfer dersom det er snakk om større ombygninger. Energimerking Fra og med ble det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. På kan seksjonseieren utarbeide energiattest for sin bolig.

8 Side 8 Ringnes Park Vest Sameie Styrets arbeid Det sittende styret har i perioden 2011/2012 hatt 11 styremøter. Styret har lagt ned betydelig arbeid for å drifte selskapet i 2011/2012. Det innbefatter både oppfølging av regnskap, godkjenning av fakturaer, oppfølging mot tjenesteytere (forretningsfører, vaktmester, vaktselskap, renholdsfirma, parkeringsselskap, heisleverandører, entreprører/utbygger, valg av nye leverandører, reforhandling av eksisterende avtaler, oppfølging av klager og henvendelser fra beboere, reklamasjon overfor OKK). Styret mottar mange henvendelser og forsøker å besvare disse fortløpende. Styret ber om at i størst mulig grad blir kontaktet per e-post. Alt av søknader, klager og forslag må sendes skriftlig per e-post til Sammendrag av styrets arbeid Noen av saker som styret har jobbet med: Valg av ny leverandør for rengjøring og mattetjenester Sommeren 2011 mottok styret mange klager fra beboere om at rengjøring var utilstrekkelig. Derfor tok styret kontakt med fire rengjøringsselskaper for å motta tilbud om rengjørings- og mattetjenester. Disse ble vurdert og valget falt på Renek AS. Årsaken var at Renek hadde det rimeligste tilbudet og at referansene var gode. Med dette ble utgifter for rengjøring og mattetjenester halvert med en sum av ca kr Etter å ha byttet leverandør har styret ikke mottatt klager om rengjøringen. Hengende blomsterkasser fra balkonger Høsten 2011 var det mye vind og dette medførte at noen blomsterkasser falt ned fra balkonger (bl.a. fra F-bygget ned på Jonoe). For å opprettholde beboernes sikkerhet besøkte styret beboere og oppfordret til å henge blomsterkassene på innsiden. Under runden ble også brann- og rømningsveier kontrollert og sørget for å være frie for gjenstander. Nei takk til reklame - klistermerker For å fremstå som et miljøvennlig sameie delte styret ut Nei takk til reklame -klistermerker i alle postkasser. Dette resulterte i mindre søppel (reklamer, gratisaviser, etc) på sameiets fellesområder. Behandling av 4G mobilnettutbygging henvendelse fra Telenor I forbindelse med 4G-mobilnettutbyggelsen til Telenor Mobil ønsket Tecnogarden å utvide basestasjonen på Ringnes Park med fire nye antenner samt fire mindre signalforsterkere. Styret har undersøkt helsemessige konsekvenser rundt denne oppgraderingen med bakgrunn i den elektromagnetiske strålingsverdien (EMF). Styrets undersøkelser kan bekrefte at dette vil være på et helsemessig sikkert nivå. Generalforsamlingen må godta dette for at oppgraderingen skal kunne gjennomføres. I ettertid har Telenor lagt 4G- utbyggingsprosjektet på is og vil ta kontakt med styret hvis behovet endrer seg. Vurdert forslaget om å asfaltere grusvei mellom bygg C og D Styret har vurdert forslag om å asfaltere grusvei mellom C og D bygningen. På grunn av kostnadsrammen samt prioritering av andre tiltak ble det vurdert å vente med dette.

9 Side 9 Ringnes Park Vest Sameie Søknad - utvidelse av takterasse Tatt i mot søknad fra beboer i bygg C som ønsker å utvide sin takterrasse utover mot fellesarealene. Styret har undersøkt med eiendomsmeglere og jurister og kommet frem til at dette kan tillates vederlagsfritt. Årsaken er at det angitte fellesarealet ikke har noe nytte for fellesskapet og kan praktisk sett kun utnyttes av søker. Gjennomgang av telefoniavtalen Styret har sett nærmere på telefoniavtalen som sameie bruker ca i året. Under avtalen inngår 12 analoge fasttelefonilinjer (som benyttes i sameiets heiser) samt en styreledermobil. Pga av at den potensielle besparelsen ved å velge andre tilbydere er så lav (ca kr 4000), har styret vurdert å fortsette avtalen slik den er i dag. Gjennomgang av forsikringsavtalen Sameiet Ringnes Park Vest har per dags dato forsikringsavtalen BoPluss hos If. Polisenr: Årlig utgift: ca kr For å opprettholde en sunn og rasjonell økonomi er også denne avtale under gjennomgang i disse dager (april 2012). Målet er å ha den beste avtalen basert på pris vs kvalitet. Styret har mottatt et tilbud fra eksisterende leverandør med en reduksjon på ca. kr Distribuert postkasseskilt bestilt fra OBOS til beboere. Koordinert info på oppslagstavlene. Hengt opp informasjon på oppslagstavlene i alle oppgangene. Tatt ned gammelt info og reklame med jevne mellomrom. Laminert og hengt opp redigert utgave av informasjonsplakater. I tillegg en gjenomgang av informasjon på hjemmesiden for å gjøre det lettere å finne informasjon HMS arbeid i sameiet. HMS runde i sameiet i samtlige fellesområder (oppganger, takterrasser med mer) for å få oversikt over risikofarere mht brannsikkerhet Sjekket om det har stått gjenstander som må fjernes, sjekket at branndørene og brannluker blir holdt lukket, sikringskap holdt låst, at verandakassene henger innvende og ikke utvendig på verandaene. (Det har falt blomsterkasser ned i Thorvald Meyersgt). Oppnevnt HMS ansvarlig, gått vernerunde 18. og 26. april 2012, kontinuerlig arbeid med å få HMS systemet dokumentert på en tilfredsstillende måte. Det vil bli utarbeidet risikoanalyse og tidslinje for evt. tiltak som er nødvendig. Gjenstander i fellesoppganger Snakket med beboere som har hatt diverse gjenstander i gangene, og blomsterkasser hengt på utsiden. Har hengt opp lapper på div. gjenstander i fellesområdene om at de må fjernes. Har hatt flere oppfølgingsrunder. Securitas skal nå ha lagt det inn som rutine at de sjekker at branndørene og brannlukene holdes lukket på sine daglige rutiner. I tillegg sjekker også ISS dette med jevne mellomrom. Fått opplæring i hvordan kameraovervåkningen fungerer. Gjennomført 1-års kontroll med OKK og OPAK i Ringesparkvest Nord. Deltatt på oppstartsmøte i forbindelse av at vi skiftet over til alarmoverførings avtale med Securitas.

10 Side 10 Ringnes Park Vest Sameie Har hatt møte med ISS for å få en innføring i bruk av brannpanel m.m. Gjennomført brannlederkurs 25. april 2012 Digital arkivering og FDV Startet arbeidet med å elektronisere sameiets avtaler, styrereferater, seksjoneringstegninger, rapporter og andre viktige dokumenter på det nye styrerommet. Dette for at nåværende styre, og ikke minst fremtidige styrer skal ha viktige dokumenter tilgjengelig på en enkelt måte. Fått ISS til å kjøpe skap og systematisere sameiets FDV. Vannlekkasjer og dokumentasjon Har i perioder hvor det har vært akutte vannlekkasjer med fare for sikkerhet hatt kontinuerlig oppfølging for å sjekke om det har det vært nye vannlekkasjer. Dette er nå satt i gang utbedringer fra OKK. Kartlegging av omfang problemer med varmtvann Utbygger OKK har engasjert Itech til å nøste opp i hva problemen bunner i. De tar kontakt med VVS-konsulenten for anlegget (Bright) for kontroll på byggeplass. OKK kommer tilbake med årsak og nødvendige tiltak for utbedring. Kartlegging av omfang problemer med radiatorer Utbygger OKK har engasjert Itech til å nøste opp i hva problemen bunner i. De tar kontakt med VVS-konsulenten for anlegget (Bright) for kontroll på byggeplass. OKK kommer tilbake med årsak og nødvendige tiltak for utbedring. Overvåking av trafikk hjemmesider og twitter. Parabol oslo kino Styret har inngått avtale med Oslo Kino om å fjerne parabol og finne et mer egnet sted. Canal digital reforhandling av avtale Det har kommet ønske fra flere beboere om å gå over til Get, det er ikke mulig før i 2014 (avtalen med CD utløper). Styret er uansett i reforhandlingsavtale med CD for å få ned årlige kostnader på kr Alarm, kamera og innbruddssikring av boder I nord er det montert 10 kamera, kameraene står med 7 dagers opptakssyklys i henhold til datatilsynets retningslinjer. Det er ikke byttet noen sylindere i forbindelse med låsarbeidet i nord garasjen, slik at alle nøkler skal passe som før. De 3 bodavdelingene med dør fra garasjen, har også fått alarm og dørstyring. Disse har i tillegg fått nødboks fra innsiden da døren fra garasjen er eneste vei ut. Bruk av nødboksen vil umiddelbart utløse alarmen. I syd er det montert 15 kamera, og alle bod/inngangsdører er oppgradert med c-profiler i hele sameiet. Styret har også fått montert automatisk lukking av terrassedører. Ventilasjons reklamsjon garasje nord, matlukt fra Brasserie 45/Chopstix Venter på utbedring fra Energima AS OKK - Multiconsult, fortløpende dokumentering av lekkasjer og utbedring Totalentreprenøren OKK, påtar seg ansvar for alle forhold som nevnes i rapport fra Multiconsult. Det er godt samarbeid med OKK og OKK har satt igang utbedringstiltak først og fremst på akutte forhold som lekkasjer og propantank utbedring.

11 Side 11 Ringnes Park Vest Sameie Kort status fra OKK per : Gasstank Arbeide med å heve denne er i gang. Den må i tilegg flyttes ca 0.60 lenger ut. På grunn av skråningen på veien ned vil utenomhus ark legge inn en form for trapping like på utsiden av restauranten. Vi har meldt fra til alle berørte parter om vår arbeide. Lekkasjer Det er nå helt tørt i garasjedelen både på Ringnes Nord og syd. Bod arealer i grensen mellom syd og nord som er tømt vil måtte stå slik en stund fremover. 1 års befaring Ringnes nord Denne er nå ferdig utført og lister med utkvitteringer vil bli oversendt styret i uke 17 1 års befaringer leiligheter (Syd og Nord) Vi ser oss nå ferdig med utbedring av alle de leiligheter som har svart på vår henvendelse vedr. 1 års befaring. Noen henger litt etter men dette går av seg selv. Trapp ifra Th M gate og opp på gårds hage Syd Her vil vi rette opp et repo og 4 trappetrinn slik at ikke is danner seg. Vi retter opp med et skli-sikkert belegg som får noe helling ut Bakgården Efter omfattande klager og mislighold av växterna och gräset på sameiets områden har avtalet med då ansvarig gartner, Tranby, sagts upp. Det är en pågående reklamationssak mot Tranby mtp det stora antalet döda växter og generell mislighold. Nya avtal inhämtades efter befaringsrundor av Skaaret AS och Grant AS. Valet föll på Grant AS både mtp referenser och ekonomi. Enligt avtal med Grant AS sker utbedring och ersättning av samtliga döda växter så fort vädret tillåter nyplantering. Mycket research og tid har lagts ned för att finna växter som tål både placering mtp sol- og vannförhållanden. Brosteinssti I blomsterbedden mellan Thorvald Meyersgate 12 og 14 har det lagts en brosteinssti för at underlätta passage och minska slitage på växterna. Tillbudet inhämtades på mitt anbud. Forbudt skilt for lufting av hunder Detta för att hålla gräset grönt och öka trivseln för samtliga beboare. Söppelskur Efter flera oönskade besök i söppelskur har desse utbedrets och dörene sänkts för att hindra intrång av ovedkommende. Fordeling av lås til søppelskur har genomförts för at undvika överfulla og ohygieniska skur. Montering av bevegelsesstyrt sensorer mtp energisparing.

12 Side 12 Ringnes Park Vest Sameie Bomar På sameiemötet 2011 bestämdes det med 2/3 flertal at bom alt pullerter skulle monteras vid samtliga infarter til sameiets bakgård. Ett tillbud från Euroskilt är inhämtat og godkänt av styrelsen. Söknad till samferdselsetaten är insänt og styret väntar godkänning från samferdselsetaten för att starta monteringen. Pga andra prekära ärenden har bomar ej prioriterats under vinterhalvåret mtp likviditet. Avtale med OTIS og Schindler heis, vedr. heisstans i helgene Det har vært skyhøye kostnader ved utrykning i helgene, ISS ringer styreleder ved feil i helgene, styreleder vurderer om utrykning kan vente over helgen Utrykningsgebyr fra Securitas Styret registrerer mindre husbråk nå enn tidligere noe vi alle sikkert er fornøyd med. Faktiske kostnader blir fakturert seksjonseier når Securitas har utrykning. Brannvernleder Styre har valgt å ikke velge ISS, men en i styret stiller som brannvernleder, det gir besparelser på kr i året. Propantank reklamasjon OKK er iferd med å grave opp propantanken som er nedgravd foran Brasserie 45 /Chopstix og utbedre iht. offentlige forskrifter, arbeidet vil være utført innen sommeren Utbedring av nedbrent søppelskur ÅRSREGNSKAPET FOR 2011 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av sameiets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om sameiets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2011 er satt opp under denne forutsetning. Inntekter Inntektene i 2011 var til sammen kr ,-. Avvik i forhold til budsjett skyldes i hovedsak at inntekter og kostnader forbundet med næringsparkeringen fordeles og føres i sameiets regnskap. Andre inntekter består i hovedsak av gebyrer for utrykning av vekter samt salg av portåpnere og postkasseskilt. Kostnader Driftskostnadene i 2011 var på kr ,-. Vesentlige avvik i forhold til budsjett, skyldes i hovedsak: Drift og vedlikehold ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser

13 Side 13 Ringnes Park Vest Sameie kr ,-. Hovedårsaken til avviket skyldes større bygningsmessige tiltak som sikring og utbedring av dører og montering av anlegg for kameraovervåkning, samt nevnte forhold vedrørende kostnader forbundet med næringsparkering. Konsulenthonorar ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Hovedårsaken til avvik skyldes bistand fra Multiconsult AS med tilstandsanalyse. Kabel-TV ble budsjettert med kr ,-, mens regnskapet viser kr ,-. Årsaken til avviket skyldes dels feil i budsjett og dels etterfakturering av for lite betalt i Kostnadene til energ/fyring herunder fjernvarme er også i år delvis avsatt med kr 10,- pr kvm/mnd i påvente av endelig korrekt avregning av sameiets målere. Resultat Årets resultat på kr ,- foreslås overført til egenkapital. Sameiet hadde pr en negativ egenkapital (udekket tap) med kr ,-. Det er budsjettert med et årsresultat for 2012 som vil dekke dette og gi sameiet positiv egenkapital. For øvrig vises det til de enkelte tallene og notene i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. BUDSJETT FOR 2012 Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. Kommunale avgifter Vann- og avløpsavgiften øker med 9 %, mens renovasjonsavgiften reduseres med 3 %. Feieravgiften øker med 18 %. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Innskuddsrente (pr ) Renter på driftskonto: 0,40 % for alle innskudd Renter på sparekonto: 3,50 % for innskudd under kr ,55 % for innskudd fra kr til kr ,60 % for innskudd over kr Felleskostnader Budsjettet er basert på 20% økning av felleskostnadene fra Felleskostnadene utgjør etter endringen kr 36,- pr kvm/mnd.

14 Side 14 Ringnes Park Vest Sameie I budsjettet er det tatt hensyn til de forhold som er nevnt foran. For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo, Styret i Ringnes Park Vest Sameie Khurram Ali /s/ Torill Andreassen /s/ Hans Olav Bjørk /s/ Elin Susanne Elfving /s/ Marianne Husum /s/ Paul Eivind Ramberg /s/ Alisan Senel /s/

15 Tlf: Fax: Org.nr MVA BDO AS Postboks 1704 Vika Munkedamsveien Oslo Til årsmøte i Sameiet Ringes Park Vest REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Sameiet Ringes Park Vest som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2011, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styret og forretningsførers ansvar for årsregnskapet Styret og forretningsfører er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Sameiet Ringes Park Vest per 31. desember 2011 og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. BDO AS, et norsk aksjeselskap, er deltaker i BDO International Limited, et engelsk selskap med begrenset ansvar, og er en del av det internasjonale nettverket BDO, som består av uavhengige selskaper i de enkelte land Sameiet Ringes Park Vest

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Vest Sameie Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Vest Sameie, avholdes onsdag 13.04.2011, kl. 18:00 i sal 2 på Ringen Kino. Til behandling foreligger:

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie

Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie 1 Herslebsgate 9-11 Sameie Til seksjonseierne i Herslebsgate 9-11 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag

Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag 1 Heimdalsgata 4 borettslag Til beboerne i Heimdalsgata 4 borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie 1 Solsiden 2 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 2 Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du

Detaljer

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag!

Torgveien borettslag. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling i Torgveien borettslag! Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

1 Øvre Veitvet Borettslag

1 Øvre Veitvet Borettslag 1 Øvre Veitvet Borettslag Til andelseiere i Øvre Veitvet Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Løren Torg Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

Til beboerne i Konglerudtoppen BS

Til beboerne i Konglerudtoppen BS 1 Konglerudtoppen Bs Til beboerne i Konglerudtoppen BS Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett.

I generalforsamlingen kan aksjeeier og ektefelle eller eventuell samboende møte, men bare en har stemmerett. 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder boligaksjeselskapets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Parkhuset Sameiet, avholdes torsdag 10. mars 2011, kl. 19.00 hos Obos Eiendomsforvaltning, Hammerborg torg 1. Til behandling foreligger:

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Torshov Kvartal VII Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2013 Ordinært sameiermøte i Sameiet Grønland Basar avholdes onsdag 20. mars 2013 kl. 18:00 Ali Baba restaurant i Grønland Basar (2. etg.) TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING

Detaljer

Til beboerne i Hammergården Borettslag

Til beboerne i Hammergården Borettslag 1 Hammergården Borettslag Til beboerne i Hammergården Borettslag Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper

Detaljer

Til beboerne i Torgveien Borettslag

Til beboerne i Torgveien Borettslag Til beboerne i Torgveien Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling! Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og

Detaljer

Til beboerne i Flaen Borettslag

Til beboerne i Flaen Borettslag 1 Flaen Borettslag Til beboerne i Flaen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Rognerud Borettslag

Til beboerne i Rognerud Borettslag 1 Rognerud Borettslag Til beboerne i Rognerud Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Jacob Meyer Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64

Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 1 Borettslaget Maridalsveien 64 Til beboerne i Borettslaget Maridalsveien 64 Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Side 1 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre årsberetningen

Detaljer

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag

Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag 1 Innspurten 4 Borettslag Til andelseierne i Innspurten 4 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet

Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet 1 Til seksjonseierne i Eierseksjonssameiet Tiedemannsjordet Velkommen til sameiermøte; torsdag 1. April 214 kl. 18 i Rica Hotel Helsfyr. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 213.

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. 1 Heimdalsgata 4 Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinær generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. 1 Nylænde Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye arbeid

Detaljer