HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING"

Transkript

1 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 18/09 09/233 SAKSLISTE EVALUERING AV BEMANNINGSSITUASJONEN I OMSORGSTJENESTEN 19/09 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM 20/09 09/594 SANDSUNDVÆR - FORPROSJEKT 21/09 09/597 EVALUERING - ENDRING AV SKOLESTRUKTUREN 22/09 09/602 RETNINGSLINJER FOR FRITAK AV EIENDOMSSKATT 23/09 08/1817 SØKNAD OM TILSKUDD FOR MARBORG 24/09 09/258 FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN - SØKNAD OM STØTTE

2 25/09 09/40 SOLLI BARNEHAGE GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN 26/09 09/212 KULTURMIDLER /09 09/600 KJØP AV MARENSTUA 28/09 09/35 RUTEFORSLAG - HØRING 29/09 09/208 SØKNAD OM TILSKUDD - SELØY KYSTFERIE 30/09 09/474 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV NÆRINGSLÅN HERØY MEK. VERKSTED 31/09 09/653 REVISJON AV KOMMUNES INFORMASJONSSYSTEM OG REVIDERT OPPLEGG FOR HERØYFJERDINGEN 32/09 09/676 UTTALELSE - STRØMFORSYNING GÅSVÆR 33/09 09/686 UTTALELSE TIL SØKNAD OM TILDELING AV NYE KONSESJONER FOR OPPDRETT AV LAKS - MARINE HARVEST NORWAY AS, HERØY 34/09 09/687 UTTALELSE TIL SØKNADER OM TILDELING AV NYE KONSEJONER FOR OPPDRETT AV LAKS

3 Herøy,

4 Sak 18/09 EVALUERING AV BEMANNINGSSITUASJONEN I OMSORGSTJENESTEN Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 034 H12 Arkivsaksnr.: 09/233 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 2. Kommunestyret vil komme tilbake til eventuelle tiltak ved budsjettrevisjon eller behandling av budsjett og økonomiplan. Rådmannens innstilling 3. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. 4. Kommunestyret vil komme tilbake til eventuelle tiltak ved budsjettrevisjon eller behandling av budsjett og økonomiplan. Bakgrunn: I forbindelse med behandlingen av budsjett 2009 og økonomiplan vedtok kommunestyret i møte , sak 06/08 følgende: Kommunestyret ber administrasjonen foreta evaluering av bemanningssituasjonen ved HOS/hjemmetjenesten etter ferdigstillelse av tilbudsstrukturen. Kommunestyret ønsker med denne gjennomgangen å få svar på om det er nok pleieressurser i forhold til de oppgaver som skal løses. Kommunestyret vil derfor komme tilbake til saken når denne evalueringen er ferdigstilt innen 1. mars Med bakgrunn i dette vil administrasjon legge frem evaluering av bemanningssituasjon etter omstilling av driften. Det er utarbeidet en evalueringsrapport om bemanningssituasjon i pleie og omsorg. I 2007 ble det nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide nye bemanningsplaner etter den nye organiseringen av omsorgstjenesten. Den samme arbeidsgruppen blir brukt i arbeidet med å evaluere bemanningssituasjon våren Arbeidsgruppen har vært ledet av kommunalleder I og består av enhetsleder for hjemmetjenesten, enhetsleder for sykehjemmet, tillitsvalgte fra Fagforbundet, Sykepleierforbundet, Delta og Fellesorganisasjon, verneombud og ansatte fra kjøkken, skjermet og hjemmetjenesten. Arbeidsgruppen har gjennomført to arbeidsmøter der bemanningsplanene for den enkelte avdeling ble systematiske gjennomgått. Bemanningssituasjonen ble diskutert og arbeidsgruppen utarbeidet en konklusjon i fellesskap. Arbeidsgruppen har sett på om ressursene er rett fordelt mellom avdelingene, og om det er nok pleieressurser i forhold til de oppgaver som skal løses. Evalueringen baserer seg på de erfaringene som avdelingene har gjort fra 3. desember 2007 og frem til i dag.

5 Sak 18/09 Saksopplysning: I forbindelse med renoveringen og utbyggingen av Herøy alders og sykehjem var det nødvendig å foreta omstilling av driften. Institusjonsdriften ble redusert som følge av at det ble færre institusjonsplasser, og hjemmetjenesten fikk flere boenheter å betjene. De nye omsorgsboligene og hyblene i Omsorgssentret betjenes av ansatte i hjemmetjenesten da beboerne er å regne som hjemmeboende. Det nye omsorgssentret fikk flere små boenheter med kjøkken og stue dermed ble det behov for å endre kjøkkendriften. Tidligere var det en felles stue der all mat ble servert, og kjøkkenpersonellets hadde ansvar å legge til rette for beboeren i forbindelse med måltider, både på dag og kveld. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe som skulle utarbeide bemanningsplaner for den nye driften, og samtidig se på mulighetene for å redusere antall helgestillinger. Bemanningsplanene ble utarbeidet i tråd med økonomiske rammer og eksisterende personalet. Det ble enighet om nye bemanningsplaner, og hvilken kompetanse som var nødvendig på den enkelte avdeling. Ingen ansatte ble uten arbeid som følge av denne omstillingen, men det var flere som måtte endre arbeidssted og arbeidsoppgaver. Med utgangspunkt i bemanningsplanene ble det utarbeidet turnuser. Den nye organiseringer trådte i kraft 3. desember i Det nye organiseringen har vært i drift i litt over ett år og erfaringene så lang viser at omsorgsetaten har de nødvendige pleieressurser for å ivareta de høyst nødvendige pleieoppgaver, som stell, hygiene, ernæring og eliminasjon, men omsorgsboligene i omsorgssenteret har for få ressurser i forhold til alle oppgavene som skal utføres, som praktiske gjøremål og renhold. I omsorgsetaten er det liten eller ingen tid til aktivitet, sosiale og kulturelle forhold. Regjeringen har lagt vekt på kultur, aktivitet og trivsel som helt sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud, og det er kommunenes plikt å gi omsorgstrengende mulighet til en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Utvikling: I perioden 2006 til 2009 har omsorgssektoren blitt redusert med 3,2 årsverk. Samtidig har antall pasienter vært stabil, men den enkelte pasient har blitt mer hjelpetrengende og har behov for flere tjenester. Sektoren preges av økt intensitet og kompleksitet i tjenestetilbudet. Det vil si at hver enkelt bruker har behov for mer hjelp enn før. Og når brukerne blir tyngre krever det økt kompetanse blant pleiepersonellet. I samme periode hadde regjeringen som mål å etablere nye årsverk på landsbasis for å styrke eldreomsorgen. Side 5 av 59

6 Sak 18/09 Tabell viser oversikt over antall stillinger, antall tjenestemottakere og antall tjenester i perioden 2006 til Den enkelte pasient har behov for mer hjelp enn før, men bemanningen har ikke økt tilsvarende. I dag ser vi et voksende sprik i mellom forventninger til hvilke oppgaver helsearbeidere skal løse og hvilke oppgaver de har kapasitet til og er bemannet for å ta seg av. Økt alder gir ofte behov for økt hjelp. Trang kommune økonomi de siste årene har ført til strengere tildelig av tjenester, som for eksempel får pasienter tildelt hjemmehjelp hver 14 dag mot tidligere hver uke. Det er en klar tendens til at liggetid i sykehus går ned. Tidlig utskrivning fra sykehus resulterer i at hjemmetjenesten/sykeavdelingen får sykere og mer komplekse pasienter. Det medfører økt arbeidsbelastning og økt krav til kompetanse i omsorgstjenesten. Arbeidet i forhold til hver pasient omfatter direkte pasientrettet arbeid, koordinering av tjenestetilbudet og sikring av kontinuitet. Koordinering av tjenestetilbudet er samarbeid med lege og andre involverte tjenesteytere som har ansvar for et helhetlig tilbud. Sikring av kontinuitet betyr utarbeidelse av pleieplaner, oppfølging av sykepleietiltak og dokumentasjon og forsvarlig delegering av oppgaver. Vurdering: Arbeidsgruppens konklusjon etter å ha gjennomgått bemanningsplanene på hver avdeling: - Omsorgsetaten har de nødvendige pleieressurser for å ivareta de høyst nødvendige pleieoppgaver, som stell, hygiene, ernæring og eliminasjon. - Boligene i omsorgssenteret har for lite ressurser for å ivareta de øvrige oppgaver som personalet er pålagt å utføre som praktiske gjøremål og renhold. - Den er viktig at det er nok ressurser til planlegging, samarbeid med andre faginstanser, dokumentasjon, kontroll av Side 6 av 59

7 Sak 18/09 medisinskteknisk utstyr, samarbeid med pårørende og oppfølging av lærlinger/studenter - Omsorgstjenesten har liten eller ingen tid til aktivitet, sosiale og kulturelle forhold som er sentrale og grunnleggende elementer i et helhetlig omsorgstilbud. - Det er avsatt lite økonomiske midler for ekstrahjelp og vikar, noe som det er behov for når det forekommer akutte situasjoner, alvorlig sykdom, terminal pleie og andre uforutsette hendelser. - Ettersom avdelingene bare har nødvendige ressurser er det ikke mulig å overføre ressurser fra andre avdelinger til omsorgsboligene. Arbeidsgruppen har følgende forslag til tiltak: - Øk bemanningen innen omsorgsboligene, utgjør ca 1 årsverk. - Øk ekstrahjelp/vikarbudsjettett. - Øk aktivitetstilbudet, utgjør ca 0,5 årsverk. Vedlegg: Evalueringsrapport av bemanningssituasjon i pleie og omsorg Side 7 av 59

8 Sak 19/09 NYTT ØKONOMISYSTEM Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom HALDkommunene når det gjelder anskaffelse av nytt økonomisystem og at dette skjer innenfor en total kostnad på 3,4 mill. kroner. 2. Kommunestyret vedtar at kommunens andel av kostnadene, kr til kr , avhengig av tildeling av skjønnstilskudd fra Fylkesmannen, inndekkes gjennom bruk av ubundne kapitalfond og ubrukte lånemidler som skissert av rådmannen i dette saksframlegg. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre nødvendig regulering av årets budsjett. Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom HALDkommunene når det gjelder anskaffelse av nytt økonomisystem og at dette skjer innenfor en total kostnad på 3,4 mill. kroner. 2. Kommunestyret vedtar at kommunens andel av kostnadene, kr til kr , avhengig av tildeling av skjønnstilskudd fra Fylkesmannen, inndekkes gjennom bruk av ubundne kapitalfond og ubrukte lånemidler som skissert av rådmannen i dette saksframlegg. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre nødvendig regulering av årets budsjett. Saksutredning: Kommunestyret behandlet saken om felles økonomifunksjon i møte under sak 27/08 og gjorde følgende vedtak: 1. Det etableres en felles økonomienhet for HALD-kommunene etter vertskommunemodellen med Alstahaug kommune som vertskommune. Innfasing av den enkelte kommune/tjeneste besluttes av den enkelte kommune men skal være fullstendig gjennomført innen utgangen av Det skal utredes og tas stilling til et felles økonomisystem innen utgangen av Økonomienheten skal være en enhet med felles ledelse. 4. Utførelsen av oppgavene skal i størst mulig grad være desentralisert slik at det oppnås forholdsvis fordeling av arbeidsplasser. For å oppnå rasjonalitet skal det foretas omfordeling av arbeidsoppgaver på den enkelte ansatte. 5. Det skal innenfor en tidsperiode på 4 år oppnås en besparelse i de totale kostnader på 10 % og etter 10 år 30 %. 6. Det opprettes en styringsgruppe bestående av rådmennene. Styringsgruppen oppnevner en prosjektgruppe der alle kommunene er representert som skal foreta videre utredning

9 Sak 19/09 av saken inklusiv utredning av nytt økonomisystem. Økonomisjefen i Alstahaug leder prosjektgruppen. 7. Styringsgruppen rapporterer fortløpende til kommunestyrene/formannskapene Prosjektgruppen har nå utredet anskaffelse av nytt og felles økonomisystem for de fire HALD-kommunene. Det har av ulike årsaker tatt lengre tid en forutsatt å få utredet anskaffelse av felles økonomisystem for HALD-kommunene, hovedårsaken har vært behov for juridiske avklaringer i forhold til anskaffelsesprosessen. Det skisseres nå en løsning hvor kommunene Herøy, Leirfjord og Dønna anskaffer Unique Økonomi og Unique Ansatt med tilhørende moduler fra leverandøren Visma Unique AS, anskaffelsen skjer i samarbeid med Alstahaug kommune. Dette innebærer at kommunene går over til Alstahaug kommune sin løsning, fra dagens løsning med bruk av økonomisystemet Masterpiece levert av EDB. I søknad datert d.å. fra Alstahaug kommune til Fylkesmannen i Nordland er det benyttet følgende kostnadsoppstilling, basert på et tilbud av d.å. fra Visma Unique AS: Programvare (for 3 nye brukere) Kr ,-. Konsulenttjenester, opplæring og oppfølging. Kr ,-. Reiseutgifter og oppholdutgifter Kr ,-. Prosjektledelse Kr ,-. Total kostnad Kr ,- Med bakgrunn i dette er det søkt om kr ,- i statlig skjønnstilskudd som fordeles gjennom Fylkesmannen. Dersom dette innvilges vil vår kommunes andel bli på ca. kr ,-. Dersom vi ikke oppnår dette vil vår andel kunne bli på ca. kr ,-. Det er utarbeidet en prosjektskisse for arbeidet med å etablere nytt og felles økonomisystem i de fire HALD-kommunene, jfr. saksvedlegg. Vurdering: Som det fram av vedlagte prosesskisse haster det med å få anskaffet programvaren samt å få gjennomført installasjon og opplæring slik at denne kan tas i bruk av kommunene fra Dersom det skal være mulig må kommunestyret fatte nødvendig bevilgningsvedtak i sitt møte Med bakgrunn i vedtaket i sak 27/08 ble det i budsjettet for 2008 lagt inn en investering på datautstyr på kr forutsatt finansiert med låneopptak. Konsekvensene av investeringen ble innarbeidet i økonomiplanen. Siden investeringen ikke ble aktuell i 2008 ble det ikke foretatt noe låneopptak. Den finansielle situasjonen er noe forbedret i Vi har fortsatt ca. kr i ubrukte lånemidler ved utgangen av Vi har videre ubundet kapitalfond (disposisjonsfond) på ca. kr ved utgangen av Jeg foreslår at vi benytter kr av ubrukte lånemidler til finansiering av investering i maskiner og programvare. Det resterende, kr , som i hovedsak er opplæring finansieres ved bruk av disposisjonsfondet. Det er gjort beregning på de årlige driftskostnader for den enkelte kommune framover, disse viser at vår kommune kan forventa en årlig besparelse på ca. kr ,-. Side 9 av 59

10 Sak 19/09 Gjennom kontakt med myndigheter og KS-advokatene synes det å være avklart at kommunene kan gjøre en slik anskaffelse uten å dette er i strid med gjeldende regelverk for offentlige anskaffelser, jfr. kopi av brev av d.å. fra KS-advokatene til Alstahaug kommune. Herøy kommune har allerede etablert en felles økonomifunksjon med Alstahaug. For å lette samarbeidet vil Herøy ta i bruk det nye økonomisystemet allerede fra Herøy vil ta i bruk lønns- og personalsystemene pr parallelt med Dønna og Leirfjord. Ved overgang til nytt økonomisystem pr vil vi få omlegging av arbeidsoppgaver for enkelte ansatte og en ansatt vil måtte jobbe i Sandnessjøen noen måneder p.g.a. manglende bredbåndkapasitet inntil den nye fiberkabelen er lagt. Saksvedlegg. 1. Prosjektskisse framdriftsplan for felles økonomi- og lønn/personalsystem i HALDkommunene. Side 10 av 59

11 Sak 20/09 SANDSUNDVÆR - FORPROSJEKT Saksbehandler: Harry Nilssen Arkiv: C57 Arkivsaksnr.: 09/594 Saksnr.: Utvalg Møtedato 20/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: 1. Det utarbeides et forprosjekt med formål å bevare kulturminnene i Sandsundvær etter de planene som er skissert i saksframlegget. 2. Når forprosjektet er finansiert, skal det utarbeides beskrivelser og kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak. 3. Det legges en tidsplan for hele prosjektet. 4. Kommunen vil i samarbeid med Helgeland Museum prøve å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere. 5. Kommunestyret bevilger kr ,- til forprosjektet i Rådmannens innstilling 6. Det utarbeides et forprosjekt med formål å bevare kulturminnene i Sandsundvær etter de planene som er skissert i saksframlegget. 7. Når forprosjektet er finansiert, skal det utarbeides beskrivelser og kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak. 8. Det legges en tidsplan for hele prosjektet. 9. Kommunen vil i samarbeid med Helgeland Museum prøve å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere. 10. Kommunestyret bevilger kr ,- til forprosjektet i Saksutredning: Bakgrunn: I møte 15. desember 2005 vedtok likevel Herøy kommunestyre i sak 31/05 følgende: Tragedien i Sandsundvær 1901 er den største ulykke som har rammet befolkningen i Herøy. Mange enkeltpersoner har bidratt til at dette ikke går i glemmeboken. I tillegg er det skrevet kirkespill samt holdt minnemarkering på 100-årsdagen for ulykken. Kommunestyret ønsker i samarbeid med eierne av Sandsundvær å bevare og videreutvikle stedet. Hovedutvalget for persontjeneste får derfor i oppgave å utrede dette spørsmålet videre. Kommunestyret vil komme tilbake til saken når utredningsarbeidet er ferdigstilt. Oppvekst- og kultursjefen utarbeidet deretter en ideskisse og en påfølgende sak, som ble fremmet for politisk behandling. Kommunestyret fulgte opp med et vedtak (sak 29/06) den 5. oktober 2006, hvor følgende ble bestemt: 1. Herøy kommune setter av midler for å gjennomføre et forprosjekt hvor målet er å

12 Sak 20/09 bevare og videreutvikle viktige kulturminner i Sandsundvær. 2. Forprosjektet skal beskrive hva som bør gjøres for å bevare kulturminnene, samt videreutvikle stedet i reiselivssammenheng. 3. Herøy kommune utvider og overtar vedlikeholdet av kaiet på Vardtangen. 4. Det utarbeides og settes opp egnede informasjonstavler. 5. Alle tiltak gjennomføres i samråd og i enighet med grunneier. 6. Herøy kommune undersøker muligheten av å innlemme Gåsvær, Skibbåtsvær og Sandsundvær som verdensarvområde. Saksopplysninger: For å oppfylle kommunestyrets vedtak ble saken tatt opp med Helgeland Museum våren Museet sa seg interessert i bli en samarbeidspartner i det videre arbeidet. Museet stilte seg positive til å være med på å lage en skisse til et forprosjekt, og saken ble på nytt tatt opp i møte med museet. Museet har hele tiden signalisert at forprosjektet passer svært godt inn i museets planer for virksomheten i årene som kommer Tiltakene er også i samsvar med forslaget til kommunal kulturvernplan. Herøy Kommune har vært i kontakt med grunneierne og orientert dem om at kommunen arbeidet med et prosjekt med formål å bevare kulturminner i været. Eierne er positivt innstilte til vernetiltak på stedet, under forutsetning av at det skjer i samråd med dem. Velviljen fra grunneierne, lokale og sentrale myndigheters interesse for denne siden av vår historie og kystkultur generelt, samt tilgangen på kulturminnefaglig kompetanse fra museets side, legger dermed forholdene godt til rette for å iverksette nødvendige tiltak. Konservator Børge Evensen og saksbehandler har nå utarbeidet et skisseforslag til et bevaringsprosjekt som kan danne grunnlag for et forprosjekt: Mål Vi vil sette i stand og ta vare på kulturminnene i Sandsundvær: moloen med gelender og brønnene. Begrunnelse Vi ønsker å ivareta dette kulturlandskapet fordi stedet har en klar historisk verdi både knyttet til den konkrete hendelsen i 1901, og fordi stedets historie for øvrig er knyttet til en økonomi og en bosetning som en gang var av uhyre stor betydning for kommunen, men som i dag er helt borte. Sandsundvær representerer således en viktig del av vår kulturarv, som bør tas vare på for kommende generasjoner. Sandsundvær bør også inngå i utnyttelsen av lokal kulturhistorie i reiselivsøyemed. Kulturminner og -miljøer knyttet til Helgelands kystkultur er jo generelt sett attraktive for turister, og Sandsundvær tilbyr i tillegg sporene etter den spektakulære historien fra I tillegg legger naturomgivelsene her opp til en svært egenartet og dramatisk naturopplevelse, selv på godværsdager. Sandsundvær kan dessuten med fordel betraktes som en forlengelse av det tilgrensende verdensarvområdet i Vega, og en supplering av attraksjonene der. Side 12 av 59

13 Sak 20/09 For å kunne utnytte dette må stedet tilrettelegges for besøkende på en forsvarlig måte, og settes inn i en større geografisk/kulturhistorisk sammenheng. Tiltak: Bevaring av kulturminner Molo tjærebres Gelender repareres Brønnhus settes i stand Tilrettelegging for besøkende Kaia på Vardtangen utvides, og vedlikeholdes Informasjonstavler utarbeides og settes opp på passende steder Organisering og finansiering: Organisering og ansvar Involverte: Herøy kommune, Helgeland Museum. Tiltak gjennomføres i samråd med grunneiere. Herøy kommune gjennomfører nødvendige reparasjoner av kulturminner Herøy kommune besørger utvidelse av kaia på Vardtangen, og overtar vedlikeholdet. Helgeland Museum utarbeider skilting/informasjonstavler. Vedlikehold av kulturminner, kai og informasjonstavler forestås av henholdsvis kommune og museum. Kommunen sørger for at det innarbeides vernebestemmelser for kulturmiljøet i Sandsundvær i forbindelse med utarbeidelse av plan for vern av kulturmiljøer og kulturminner i Herøy (jfr. Kulturvernplan, kap. 3.4/tiltak 11). Forslag til fremdrift. For å komme i gang med å realisere tiltakene som er nevnt over, må en ha på plass en finansiering som gir grunnlag for å utarbeide et ordentlig forprosjekt. Når forprosjektet er finansiert, kan en fremskaffe beskrivelser og kostnadsoverslag av hvert enkelt tiltak. Det må samtidig utarbeides en tidsplan. Kommunen må også starte arbeidet med å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere. Tilrådning: Saksbehandler tilrår at det utarbeides et forprosjekt etter de planene som er skissert i saksframlegget. Når forprosjektet er finansiert, skal det utarbeides beskrivelser og kostnadsoverslag for hvert enkelt tiltak. Det legges en tidsplan for prosjektet. Side 13 av 59

14 Sak 20/09 Kommunen vil i samarbeid med Helgeland Museum prøve å finne eksterne finansieringskilder og mulige samarbeidspartnere. Kommunestyret bevilger kr ,- til forprosjektet i Vedlegg: Sandsundvær Skisse til et bevaringsprosjekt Vedlegg: Side 14 av 59

15 Sak 21/09 EVALUERING - ENDRING AV SKOLESTRUKTUREN Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: A20 Arkivsaksnr.: 09/597 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: 5. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. Kommunestyret vil komme tilbake til eventuelle tiltak ved budsjettrevisjon eller behandling av budsjett og økonomiplan. Rådmannens innstilling 6. Kommunestyret tar evalueringsrapporten til etterretning. Kommunestyret vil komme tilbake til eventuelle tiltak ved budsjettrevisjon eller behandling av budsjett og økonomiplan. Saksutredning: I forbindelse med den politiske behandlingen av budsjett 2009 og økonomiplan vedtok kommunestyret i møte den i sak 60/08 følgende: Med bakgrunn i endring av skolestrukturen ber kommunestyret rådmannen evaluere de gjennomførte tiltak med formål å få fram om lærerressursene er tilpasset de faktiske behov. Evalueringen forventes ferdig innen 1. april Når det gjelder forslaget om reduksjon av stillinger, ca 130 %, vil kommunestyret komme tilbake til saken når evalueringen er ferdig. Med bakgrunn i dette vil administrasjon legge frem evaluering av de gjennomførte tiltak og gjøre en vurdering av om stillingsressursene til undervisning i skolen er tilpasset de faktiske behov. Vurdering: Saksbehandler foreslår at formannskapet tar rapporten til etterretning og innarbeider eventuelle tiltak ved budsjettrevisjon eller ved behandling av budsjett og økonomiplan. Vedlegg: Rapporten Evaluering og vurdering av tiltak og behov i skoleverket i Herøy

16 Sak 22/09 RETNINGSLINJER FOR FRITAK AV EIENDOMSSKATT Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 Saksnr.: Utvalg Møtedato 22/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: Herøy kommunestyre godkjenner framlagte forslag til retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Rådmannens innstilling Herøy kommunestyre godkjenner framlagte forslag til retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Bakgrunn: Herøy kommunestyre vedtok i møte under sak 58/08 innføring av generell eiendomsskatt: 1. Herøy kommunestyre skriver med hjemmel i 2 i Lov om eigedomsskatt ut eiendomsskatt på faste eiendommer i hele kommunen (generell eiendomsskatt) med virkning fra Vedtaket avløser vedtak av i sak 2/ Med basis i innført eiendomsskatt på verker og bruk med 2 promille for 2008 fastsettes skattesatsen med henvisning til lovens 13 til 4 promille for Det innføres et fast bunnfradrag i taksten på boliger/fritidsboliger på kr pr. enhet. 5. Helårsboliger fritas for eiendomsskatt i 10 år etter byggestart. 6. Taksering av eiendommene ivaretas av Eiendomsskattetakstnemda. Klage på takst ivaretas av Klagenemda. 7. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere takstmann for å bistå Eiendomsskattetakstnemda. Utgiftene finansieres over inntekter fra eiendomsskatten. 8. Kommunestyret forventer at gjennomsnittlig eiendomsskatt for 2009 blir som vist i saksframlegget på ca. kr for en helårsbolig. 9. Kommunestyret ber om at det utarbeids retningslinjer som åpner for å søke fritak for dem med spesielt lave inntekter. 10. Eiendomsskatten skal avvikles så snart den økonomiske situasjonen tilsier det. 11. Kommunestyret ber om å få en nærmere utredning av å dele kommunen i ulike verdisoner/differenisert eiendomsskatt fra 2010, spes. mht pkt. 9. Som det framgår av punkt 9 skulle det utarbeides retningslinjer for å søke om fritak for dem med spesielt lave inntekter. Saksutredning: Utlignet eiendomsskatt skal som den klare hovedregel betales, enten det skjer frivillig eller etter tvangsinndrivelse.

17 Sak 22/09 Etter eiendomsskatteloven 25 kan skatteinnkreveren i særlige tilfeller gi kortere utsettelse for innbetaling. Lengre utsettelse må behandles av formannskapet. Etter eiendomsskatteloven 28 første ledd kan den utlignede eiendomsskatten settes ned dersom nærmere bestemte vilkår er til stede. Følgende vilkår må være til stede: det må foreligge særlige grunner disse særlige grunnene må gjøre det særs urimelig om hele eiendomsskatten ble innkrevd. Dette skal praktiseres som strenge vilkår etter samme praksis som innbetaling av øvrig skatt etter skattebetalingsloven. For å få et best mulig grunnlag for vurderingen av saken velger jeg å sitere KS Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomskatt: I forarbeidene til ny skattebetalingslov, Ot.prp. nr. 83 ( ) punkt , uttales det om lempningsregelen i forhold til formues- og inntektsskatt i skattebetalingsloven 41 nr. 1 at Side 4 av 14 bestemmelser som åpner for lempning av rimelighetshensyn, er ment å fungere som sikkerhetsventiler for tilfeller hvor det vil fremstå som særdeles urimelig å opprettholde et krav. Praksis på området er derfor streng. Når Stortinget har fastsatt en skatte- eller avgiftplikt, er utgangspunktet at det aktuelle kravet skal betales. En liberal lempningspraksis vil svekke betalingsmoralen, og kan gi uheldige signaler til skyldnere som - til tross for en vanskelig økonomisk situasjon - oppfyller sine forpliktelser. At private kreditorer gis fordeler på bekostning av det offentlige må også unngås. I 1999 fikk nærmere 80 prosent av de som søkte om lempning av rimelighetshensyn avslag. De samme hensyn gjøres gjeldende i forhold til eiendomsskatten. Lovens bestemmelse om nedsettelse og ettergivelse bør primært fungere som en ren sikkerhetsventil for å hindre at eiendomsskatten får sterkt urimelige utslag. Kommunene bør unngå en liberal praksis som er egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoral. Ordet kan angir at avgjørelsen er skjønnsmessig og skal treffes etter en helhetsvurdering. Det er som utgangspunkt ingen som har rettskrav på nedsettelse eller ettergivelse. Anstrengt økonomi som følge av høy gjeldsbelastning gir i seg selv ikke grunnlag for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Personer med høy gjeldsbelastning bør henvises til å søke gjeldsordning. I forhold til lemping av inntekts- og formuesskatten fremgår denne løsning av Skattedirektoratets Melding SKD nr. 12/02, 28. mai 2002 om Lempning av skatter og avgifter med renter og omkostninger av billighetshensyn, som kan lastes ned fra deres nettside, Tilsvarende må gjelde i forhold til nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. I forarbeidene til eiendomsskatteloven uttales det at skatteevnen og økonomien til eieren ikke har noe å si for beregningen (utligningen) av eiendomsskatten. I spesielle tilfeller kan det imidlertid virke urimelig å kreve inn skatten uten hensyn til skattyterens økonomi. Side 5 av 14 Skattyteren kan for eksempel ha kommet i økonomiske vanskeligheter, fordi han har lavere inntekt på grunn av sykdom, og han ikke har formue som han kan møte motgangen med. I slike eller tilsvarende tilfeller bør skatten kunne settes ned eller frafalles. Departementet uttaler videre at det likevel er grunn til å understreke at nedsettelse eller frafallelse av rettferdighetsgrunner bare bør være aktuelt som rene unntak. Oftest kan det være nok for skattyteren at skatteinnkreveren går med på betalingsutsettelse etter 25 annet ledd, jf. Ot.prp. nr. 44 ( ) s. 16. Ved dødsfall antar vi at det vil være mest aktuelt med betalingsutsettelse til boet er overtatt til privat skifte eller det er åpnet offentlig skifte. Vilkårene for nedsettelse eller ettergivelse vil som utgangspunkt ikke være til stede. Unntak kan for eksempel tenkes dersom mindreårige har arvet en eiendom som de selv bor i. Side 17 av 59

18 Sak 22/09 Se for øvrig punkt 2.6 nedenfor om likebehandling. Finansdepartementet har gitt uttrykk for at nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt kan være aktuelt dersom en eiendom blir ødelagt ved brann eller på annen måte, inntil omtaksering av eiendommen er gjennomført. Finansdepartementet har i brev av 6. januar 1997 besvart en henvendelse fra en kommune, hvor bystyret hadde fattet vedtak om å subsidiere eiendomsskatten for minstepensjonister med et angitt årlig beløp. Departementet viser til brev av 12. november 1996, hvor det er uttalt blant annet følgende om eiendomsskatt for pensjonister i forhold til eiendomsskatteloven 28 første ledd: "Bestemmelsen oppstiller svært strenge vilkår for at eiendomsskatt skal kunne nedsettes eller helt ettergis. (.) Etter departementets oppfatning åpner ikke eiendomsskatteloven 28 for at kommunen skal kunne foreta en generell nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatten for pensjonister, eventuelt minstepensjonister. Spørsmålet om nedsetting eller frafallelse av eiendomsskatt må derfor avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle. Pensjon kan i seg selv ikke ansees som en særlig grunn som gjør det særlig urimelig å kreve inn eiendomsskatt. Departementet kan ikke se at det foreligger andre grunnlag for kommunen til å frita pensjonister fra eiendomsskatt." I Harboe, Kommentarutgave til eiendomsskatteloven, uttales det på s. 149 at i enkelte kommuner er det visstnok vanlig å frita pensjonister for eiendomsskatt. Det kan i følge Harboe trolig forsvares hvis unntaket begrenses til minstepensjonister uten formue, men dersom det også omfatter pensjonister med større inntekter eller formue, antas det at et generelt fritak ikke vil samsvare med loven. Stavang, Eigedomsskatt, antar på s. 108 at heller ikke minstepensjonister kan fritas på generell basis, og at de uansett ikke kan forvente skattefritak dersom de bor for kostbart og kan finne seg rimeligere boliger. Oppsummert kan vi si at det er klart at minstepensjonister ikke kan fritas på generell basis, fordi det ikke er en særlig grunn i seg selv å være minstepensjonist. De kan i tillegg ha formue som de kan betale eiendomskatten med. Ut fra lovens ordlyd, formålet, kommentarene i forarbeidene til henholdsvis eiendomsskatteloven og ny skattebetalingslov, samt uttalelsene fra Finansdepartementet referert ovenfor, må det gjøres en konkret helhetsvurdering. Dersom minstepensjonister ikke har særlig formue og inntekt som blir skattlagt etter skatteloven, og de heller ikke bor for kostbart, vil det etter vår vurdering kunne være adgang til å sette ned eller ettergi eiendomskatten i en konkret sak. Eiendomsskatteloven 28 andre ledd bestemmer at det er formannskapet som fatter avgjørelse om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Avgjørelsen kan ikke delegeres til andre organer, men formannskapet kan treffe sin avgjørelse på grunnlag av innstilling utarbeidet av andre. Som det fremgår av brevet fra Finansdepartementet referert i punkt 2.5 ovenfor, er det ikke adgang til å fatte generelle vedtak om nedsettelse eller ettergivelse av utlignet eiendomsskatt. Hvert enkelt tilfelle må vurderes for seg. Vedtaket om nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt fattes for ett år om gangen. Det vil si det må fattes et nytt vedtak, normalt etter søknad, hvert år. Vilkårene vil da måtte vurderes på nytt på det aktuelle tidspunktet. Bakgrunnen for at det må fattes årlige vedtak, er først og fremst at det er snakk om å unnlate å kreve inn utlignet skatt, og at ettergivelse med virkning flere år frem i tid eller ubegrenset, vil langt på vei være et generelt fritak. (Fritaksadgangen er meget begrenset, jf. 5 og 7. Dersom lovgiver hadde ment at det skulle være adgang til vedtak med virkning lenger enn ett år, eller så lenge den aktuelle situasjonen eller behovet forelå, måtte dette etter vår vurdering ha kommet klart frem i lov eller forarbeider.) Side 18 av 59

19 Sak 22/09 Forvaltningsloven med dens klageregler gjelder i henhold til eiendomsskatteloven 31 ikke for eiendomsskattesaker. Med basis i dette legges fram forslag til retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettegivelse av eiendomskatt. Vurdering: Ved innføring av eiendomskatt ønsket kommunestyret å skjerme de med de med laveste inntekter og uten formue. I det framlagte forslaget til retningslinjer har vi forsøkt å ivareta dette så langt loven tillater det. Med disse retningslinjene kan vi ivareta de som vil få betalingsproblemer p.g.a. lav inntekt midlertidig eller permanent og vi får kjøreregler for midlertidig verdinedsettelse p.g.a. brann eller annen skade. Vedlegg: Forslag til retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt. Side 19 av 59

20 Sak 23/09 SØKNAD OM TILSKUDD FOR MARBORG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/1817 Saksnr.: Utvalg Møtedato 23/09 Formannskap Innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om tilskudd til brukerorganisasjonen MARBORG. Rådmannens innstilling Herøy kommune avslår søknaden om tilskudd til brukerorganisasjonen MARBORG. Saksutredning: Herøy kommune mottok søknad fra MARBORG om tilskudd på kr ,- til drift og prosjekt i MARBORG er en brukerorganisasjon for mennesker i rehabilitering med metadon eller Subutex, i Nord Norge. Men leverer også tilbud til alle tidligere rusavhengige, med særlig fokus på de som har et ønske om å jobbe for å bli rusfri. De reiser mye rundt i landsdelen og deltar i planlegging av lokalt rusarbeid i mange kommuner i de tre nordligste fylkene. De har hovedkontor i Tromsø og lokalavdeling i Bodø/Fauske området. De er tilgjengelig for råd og bistand i forhold til rus og rusavhengighet for alle kommunene i Nord Norge, og søker å dekke hele dette distriktet. Det er i denne sammenheng de søker midler for å sikre økt brukermedvirkning og et bedre og mer stabilt tilbud ut mot rusfeltet. På denne måten håper de å bli mer tilgjengelig for alle kommunene i Nord Norge, slik at de kan dekke etterspørselen fra de ansatte som jobber innenfor rusfeltet i distriktet. Vurdering: Saksbehandler synes tiltaket er positivt, men vil tilrå at søknaden avslås med bakgrunn i økonomi. Vedlegg: Søknad fra MARBORG

21 Sak 24/09 FORENINGEN FOR HJERTESYKEBARN - SØKNAD OM STØTTE Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 09/258 Saksnr.: Utvalg Møtedato 24/09 Formannskap Innstilling: Herøy kommune avslår søknaden om støtte til foreningen for hjertesyke barn. Rådmannens innstilling Herøy kommune avslår søknaden om støtte til foreningen for hjertesyke barn. Bakgrunn: Herøy kommunen har mottatt en søknad fra Foreningen for hjertesyke barn, fylkeslaget i Nordland. Der de skriver at de går nye veier for å skaffe nødvendig midler til de prosjekter og det støttearbeide de driver med, derfor søker de kommunene rundt om i fylket om støtte. I 2009 skal vi blant annet arrangere sydentur, medlemsmøter, fagseminar samt familieweekend med faglig innhold i Sulis, og i den sammenhengen søker vi din kommune om støtte til disse aktivitetene. For å finansiere disse prosjektene satser vi på støtte fra dere i tillegg til bevilgninger fra fylkeslaget og egenandel for den enkelte. Foreningen driver med likemannsarbeid, kurs og opplæring samt nettverksbygging, noe som sparer samfunnet for store summer årlig. Vi inviterer også hjertesyke barn som ikke er medlemmer til våre kurs og samlinger. Samarbeidet med Helseforetakene er kjempegodt, og vi står på i fritiden for en vanskeligstilt gruppe i samfunnet. Husk at ingen gave er for liten, og ingen for stor. Vi tar i mot alt med stor takk! Vurdering: Kommunen mottar årlig flere søknader fra ulike lag, foreninger og organisasjoner om økonomisk støtte. De fleste tiltakene det søkes støtte om er veldig positive, men det er ikke avsatt midler i budsjettet til slik støtte. Saksbehandler tilrår derfor at søknaden avslås med bakgrunn i økonomi. Vedlegg: Søknad om støtte fra FFHB/fylkeslaget i Nordland

22 Sak 25/09 SOLLI BARNEHAGE GODKJENNING ETTER FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN Saksbehandler: Inge Skauen Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 09/40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 25/09 Formannskap Innstilling: Med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven 4a-8 og & 6 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, godkjennes Solli barnehage. Rådmannens innstilling Med hjemmel i kommunehelsetjenesteloven 4a-8 og & 6 i forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager, godkjennes Solli barnehage. Saksutredning: Den ( nytt skjema ) mottok kommunehelsetjenesten i Herøy, ved avdeling for for miljørettet helsevern, søknad fra Solli barnehage om godkjenning av virksomheten i hht. &6 i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Etter å ha vurdert virksomheten opp mot de enkelte paragrafer i forskriften ble det registrert en del avvik. Disse er beskrevet i rapport av Solli Barnehage har siden august 2006 total renovert bolighus, oppført et tillbygg og utbedret uteanlegg. Avvik påpekt i rapport fra Lekeplasskontrollen.no av er rettet opp. Ventilasjonsanlegget er ferdig og godkjent Alle avvik er nå lukket. Mappevedlegg: Rapport fra Lekeplasskontrollen og kontrollerklæring for ventilasjonsanlegg.

23 Sak 26/09 KULTURMIDLER 2009 Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 Saksnr.: Utvalg Møtedato 26/09 Formannskap Innstilling: Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr til kulturmidler. Dette fordeles på følgende måte: Nordland Lydavis 1000 Herøy Innebandy 1000 Herøy Kirkeforening 1000 Vallhall 2000 Gåsvær Kapell 2000 Røde Kors besøkstjeneste 1000 UL Bølgen 2000 Brasøy Bedehusforening 2000 Brasøy Velforening 2000 Herøy Pensjonistforening 1000 Herøy KFUK / KFUM 5000 Seniordansegruppa 1000 Tennas Vel 2000 Skibbåtsværs Venner 6000 Gerda Måsvær Sviland 2000 Husvær Bedehus 2000 Herøy IL Herøy Musikkorps Sør-Herøy Ungdomslag 2000 Morskogen Gård-Hestesenter Rådmannens innstilling Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr til kulturmidler. Dette fordeles på følgende måte: Nordland Lydavis 1000 Herøy Innebandy 1000 Herøy Kirkeforening 1000 Vallhall 2000 Gåsvær Kapell 2000

24 Sak 26/09 Røde Kors besøkstjeneste 1000 UL Bølgen 2000 Brasøy Bedehusforening 2000 Brasøy Velforening 2000 Herøy Pensjonistforening 1000 Herøy KFUK / KFUM 5000 Seniordansegruppa 1000 Tennas Vel 2000 Skibbåtsværs Venner 6000 Gerda Måsvær Sviland 2000 Husvær Bedehus 2000 Herøy IL Herøy Musikkorps Sør-Herøy Ungdomslag 2000 Morskogen Gård-Hestesenter Saksutredning: Muligheten for å søke om kommunale kulturmidler ble kunngjort ved annonse i Helgelands Blad, Herøy kommunes hjemmesider og i Herøyfjerdingen. Søknadsfristen var satt til 1. april. Det kom inn 20 søknader. Det kan søkes om midler til - idrett- og friluftsliv - barne- og ungdomsaktiviteter - tiltak for funksjonshemmede - forsamlingshus - historisk arbeid som lokalhistorie, dialekt, stedsnavn og lignende - kulturarbeid for øvrig som sang, musikk, dans, teater, kino, kunst, husflid og lignende. Vurdering: Det tilrås at en ivaretar flest mulig av søkerne ved tildelingen. Likeså at like organisasjoner blir mest mulig likt behandlet, og at nystartede tiltak blir prioritert. Følgende har søkt om kulturmidler i 2009: Norges Blindeforbund. Norges Blindeforbund søker om støtte på kr til driftsutgifter i forbindelse med utgivelse av Nordland lydavis. I Herøy er det registrert 3 medlemmer, og det søkes om kr. 500 pr. medlem. De takker samtidig for støtten de har fått tidligere år. Side 24 av 59

25 Sak 26/09 Forslag: Kr Herøy Innebandy Gruppa består av unge og gamle damer fra 13 til 37 år. De er med i bedriftserien i Sandnessjøen, men er ikke medlem av idrettslaget. De betaler alle utgifter til div. utstyr selv. Forslag: Kr Herøy Kirkeforening Foreninga møtes jevnlig og har loddsalg til inntekt for ting som trengs til kirka. Til dette søkes det kulturmidler. Forslag: Kr Side 25 av 59

26 Sak 26/09 Seløy Husforening Vallhall Huset brukes til møter, begravelser, konfirmasjon, basarer og juletrefester. Det søkes om midler til vedlikehold av huset. Forslag: Kr Gåsvær Kapell. Det søkes om midler til vedlikehold av kapellet. Forslag: Kr Røde Kors besøkstjeneste Besøkstjenesten består av ni medlemmer, som besøker folk heime samt går med kiosktralle på HAS. De serverer også ettermiddagskaffe på HAS en gang i måneden Forslag: Kr UL Bølgen Huset er et fullverdig grendehus som blir brukt til dansefester, revyer, julemesser osv. Huset leies også ut til private lag og til Brasøy IL. Forslag: Kr Brasøy Bedehusforening Bedehuset blir brukt til gudstjenester, møter, kurs og foreningsvirksomhet. For å opprettholde en brukbar standard på lokalene søkes det om midler på kr Forslag: Kr Brasøy Velforening Brasøy Velforening startet i 2006 et trimlokale i den nedlagte barnehagen på Brasøy bedehus. Dette er et tilbud til alle som ønsker å være aktiv utenom de tilrettelagte trimløypene. Både folk fra Brasøy og fra Husvær er flittige brukere. På grunn av slitasje på utstyret og behov for flere trimapparater søkes det om kr Forslag: Kr Side 26 av 59

27 Sak 26/09 Herøy Pensjonistforening Foreninga hadde 55 medlemmer ved utgangen av Formålet med foreninga er at de eldre kan komme sammen og ha det hyggelig. Dette gjør de bl.a. med møter der de har sang, musikk og opplesning, samt at de har bussturer. Forslag: Kr Herøy KFUK KFUM Speiderne har drevet aktivt arbeid for barn og unge i flere år, og det er et populært tiltak. Speiderne har møter to ganger i måneden, og møtene foregår både innomhus og ute i naturen. De deltar på gudstjenester, høstfest, åpen speiderdag m.m. De har også hatt sykkel/overnattingstur, båttur og andre speideraktiviteter. Det spares nå til en planlagt reise på landsleir i 2010, og det søkes om kr av kulturmidlene. Forslag: Kr Seniordansegruppa Foreninga hadde 19 medlemmer ved utgangen av Gruppa har deltatt på dansetreff i Mosjøen og Sømna, og de satser på å besøke andre grupper og invitere til gjenbesøk. Forslag: Kr GDF Tennas Vel Foreningen har 114 betalende medlemmer. Huset ble i 2008 brukt i forbindelse med ferskfiskaften, påskelotteri, 1. mai-kafe, loppemarked, kosekvelder, quisaftener, dans/disco, grøtsalg, julebord m.m. Det foretas fortløpende vedlikeholdsarbeid, og det skal foretas utbygging av huset for tilrettelegging for handicappede. Forslag: Kr Side 27 av 59

28 Sak 26/09 Skibbåtsværs venner Skibbåtsværs Venner er en entusiastisk og idealistisk forening som arbeider med å ta vare på den eldste bebyggelsen i været. Dersom ikke dette blir gjort, vil Herøy miste en del av sin kulturhistorie. Skibbåtsværs Venner er godt i gang med restaureringen av fiskerhjemmet. Mye av arbeidet blir gjort på dugnad. I 2008 ble det skiftet vinduer og lagt kledning inne og ute for ca. kr Planlagt arbeid i 2009 er bl.a. skifting av vinduer og ytterdør, kledning på vegg, nytt tak samt anskaffelse av div. utstyr. Forslag: Kr Gerda Måsvær Sviland Gerda M. Sviland har i flere år drevet med undersøkelser i forbindelse med livet på Helgeland i gammel tid. Hun har skrevet bok om Sandsundvær for barn. Nå skriver hun om kvinneliv på kysten, med utgangspunkt i sin egen familie. Dette har hun lyst til å få utgitt i en fin og presentabel form, da hun mener at kvinnene langs kysten er verd det. Hun søker om et tilskudd på kr Forslag: Kr Husvær Bedehus Det søkes om midler til drift av bedehuset. Huset blir brukt til gudstjenester, møter, juletrefester og barneleirer. Foreningen anser det som viktig å ta vare på huset slik at det ikke forfaller. Forslag: Kr Herøy Idrettslag Hovedlaget har ca. 410 medlemmer og fem aktive undergrupper: Badminton, fotball, barneidrett, motorcross og bordtennis. I tillegg er det ei handballgruppe i framgang. Det søkes om et tilskudd på kr Forslag: Kr Side 28 av 59

29 Sak 26/09 Herøy Musikkorps Korpset er et veletablert og relativt aktivt voksenkorps som jevnlig deltar i det lokale kulturlivet. Korpset har 14 aktører m/dirigent. Det søkes om midler på kr Dette brukes bl.a. til noter og reparasjoner av gamle instrumenter, samt til dirigentutgifter. Foruten at korpset deltar på minst 6 kulturarrangementer som ikke er inntektsbringende, er korpset pådrivere/arrangøreer for minst 3 inntektsbringende spilleoppdrag i egen regi hvert år. Forslag: Kr Sør-Herøy Ungdomslag Ungdomslaget søker om kulturmidler i forbindelse med renovering av kjøkkenet. Arbeidet som skal utføres er ny kjøkkeninnredning, totalrenovering av vann (VVS) og utskifting av vinduer. Forslag: Kr Morskogen Gård-Hestesenter Senteret ble oppstartet i 2008, og er fremdeles i oppstartfasen. Målet er å skape et aktivitetstilbud for turister, barn og unge og andre interesserte i Herøy og Dønna kommuner. Det gis tilbud om utleie av hester, familiedager, ridetimer og guidet rideturer. Det bygges nå staller og lages ridebane. Men det er også behov for hjelmer, sikkerhetsvester og sikrede maskiner til forhøsting. Forslag: Saksbehandler har ut fra disponibel ramme og vedtatte retningslinjer gjort følgende vurdering: Nordland Lydavis 1000 Herøy Innebandy 1000 Herøy Kirkeforening 1000 Vallhall 2000 Gåsvær Kapell 2000 Røde Kors besøkstjeneste 1000 UL Bølgen 2000 Brasøy Bedehusforening 2000 Brasøy Velforening 2000 Herøy Pensjonistforening 1000 Side 29 av 59

30 Sak 26/09 Herøy KFUK / KFUM 5000 Seniordansegruppa 1000 Tennas Vel 2000 Skibbåtsværs Venner 6000 Gerda Måsvær Sviland 2000 Husvær Bedehus 2000 Herøy IL Herøy Musikkorps Sør-Herøy Ungdomslag 2000 Morskogen Gård-Hestesenter Saksvedlegg: Retningslinjer Mappevedlegg: Søknader Side 30 av 59

31 Sak 27/09 KJØP AV MARENSTUA Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 09/600 Saksnr.: Utvalg Møtedato 27/09 Formannskap / Kommunestyret Innstilling: 1. Herøy kommune kjøper Marenstua for riving. Kjøpesum kr med fradrag for utestående fordring på kr , netto kr Herøy kommune engasjerer Rolf Edvardsen for riving av huset og rydding av tomta innenfor en kostnadsramme på kr Kjøp og riving,totalt kr , finansieres over ubundne kapitalfond. Rådmannen gis fullmakt til å revidere budsjettet i henhold til dette. Rådmannens innstilling 4. Herøy kommune kjøper Marenstua for riving. Kjøpesum kr med fradrag for utestående fordring på kr , netto kr Herøy kommune engasjerer Rolf Edvardsen for riving av huset og rydding av tomta innenfor en kostnadsramme på kr Kjøp og riving,totalt kr , finansieres over ubundne kapitalfond. Rådmannen gis fullmakt til å revidere budsjettet i henhold til dette. Saksutredning: I forbindelse med innflyttingen i det nye rådhuset er det ønskelig å få ryddet tomta og få tilrettelagt gode transport- og parkeringsarealer. Marenstua som er lokalisert til nordøstre hjørne av rådhustomta hindrer en god planløsning. Marenstua har i flere år vært utlyst på tvangssalg uten at det har blitt gjennomført p.g.a. urealisteiske forventninger til pris. Kommunen har et 1. prioritet krav i eiendommen på kr som er gjenstående på et næringslån. Kommunen ba i brev av om at eiendommen kostnadsfritt ble overført til kommunen p.g.a. pantekravet. Dette har ikke blitt akseptert av den største kreditoren i eiendommen, Helgeland Sparebank. Gjennom drøftinger med Helgeland Sparebank har vi blitt enig om en kjøpesum på kr Kommunens krav på kr trekkes fra slik at netto kjøpesum blir kr Dette innebærer at næringsfondet må reduseres med kr Entreprenøren som har tomtearbeidet for rådhuset, Rolf Edvardsen, har gitt oss en pris på kr for riving av huset og rydding på tomta. Dette er en naturlig tilleggsjobb i det pågående arbeidet. Huset har asbestholdig materiale på taket. Dette fører til en vesentlig økning av rivingskostnadene. Marenstua er i svært dårlig forfatning og bør av flere grunner kondemneres. Eiendommen har en tomt på 410 m2. Tomten har en maksimal verdi på kr Vi hadde et disposisjonsfond på kr ved utgangen av Dette vil være redusert til ca. kr etter at årsoppgjøret for 2008 er gjennomført. Av dette er det forutsatt å finansiere deler av anskaffelse nytt økonomisystem. Det resterende avsettes til kjøp og riving av Marenstua.

32 Sak 27/09 Vurdering: Kommunen har i flere år forsøkt å få overta Marenstua for å kunne rydde opp i tomteforholdene rundt rådhuset. Tomten rundt det nye rådhuset skal nå klargjøres med beplantning og asfaltering. Det er naturlig at en nå søker å finne en helhetsløsning for hele området som innbefatter kjøp og riving av Marenstua. Når vi nå er kommet til enighet med Helgeland Sparebank vil jeg anbefale at vi benytter muligheten. Side 32 av 59

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 09/212 KULTURMIDLER 2009 Innstilling: I budsjettet for 2009 ble det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 231 &16 Arkivsaksnr.: 09/602 RETNINGSLINJER FOR UTSETTELSE, NEDSETTELSE ELLER ETTERGIVELSE AV EIENDOMSSKATT Rådmannens innstilling: Herøy

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 04.05.2009 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frøydis Falk Arkiv: 223 C Arkivsaksnr.: 11/259 KULTURMIDLER 2011. Innstilling: I budsjettet for 2011 er det satt av kr. 95.000 til kulturmidler. Dette fordeles

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Fosnes kommune. Saksframlegg. Fosnes fellesfunksjoner. Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/733-2 Saksbehandler: Erna Lervik Saksframlegg Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse eller Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 14/221 KULTURMIDLER 2014 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2014 er det satt av kr. 95.000,- til kulturmidler. Dette

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 15/414 KULTURMIDLER 2015 Rådmannens innstilling: I budsjettet for 2015 er det satt av 95.000 kroner til kulturmidler. Disse

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 28.04.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 13.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt

Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt Veileder om utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Utarbeidet av KS Eiendomsskatteforum v/

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Arve Svestad Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 14/1137 Fritak eiendomsskatt 7C - Førstegangsetablerere K.sak 57/14 (f.sak 51/14)... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Elbjørg Larsen Laila Furu Vold Oddrunn S. Dahlheim Vegar Dalen HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Fra kl: 11:30 Til kl: 12:15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Merknader

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 23.06.2015 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 076 Arkivsaksnr.: 14/979 REVIDERING AV RETNINGSLINJENE FOR TILDELIG AV KULTURMIDLER Rådmannens innstilling: 1. Følgende retningslinjer vedtas

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 20.01.2009 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.15 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Eldres råd Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 23.08.2010 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD

RENOVERING AV SKIHYTTA - SØKNAD OM TILSKUDD Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN

Saksframlegg. Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/ Dato: FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Eva Bueie Nygård Arkiv: 17/8199-1 Dato: 10.08.2017 FRITAK FRA EIENDOMSKATT ETTER 7 I EIENDOMSSKATTELOVEN Sammendrag: I denne saken legger rådmann fram forslag til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

DØNNA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. DØNNA KOMMUNE Møtested: Dønnamannen Møtedato: 15.09.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): * tilstede: (autokorr.) Behandlede

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 12.03.2015 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

DELTAKELSE I FELLES ØKONOMIENHET I HALD-KOMMUNENE

DELTAKELSE I FELLES ØKONOMIENHET I HALD-KOMMUNENE Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Formannskapssalen, kommunehuset, Leland Møtedato: 02.03.2011 Tid: 0945 Det innkalles med dette til møte i administrasjonsutvalget.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Det var ingen merknader til innkalling og saksliste. HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Formannskapsalen på rådhuset Møtedato: 04.04.2011 Fra kl: 14.30 Til kl: Til stede på møtet Medlemmer: Roy Skogsholm, rådmann Siv Nilsen, kommunalleder

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet 96/ Kommunestyret. Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram med økonomiplan TYDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2017/479-39 Saksbehandler: Marthe Rønning Græsli Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 96/17 27.11.2017 Kommunestyret Årsbudsjett 2018 og Handlingsprogram

Detaljer

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm

HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: M71 Arkivsaksnr.: 10/545 MANGLENDE TETTING AV PÅLEGG FRA ARBEIDSTILSYNET Rådmannens innstilling: 1.For å tette Arbeistilsynets pålegg og å

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil

Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guri Bosness, Hanne Nora Nilssen. Mette Karin Johnsen, Skule Storheil Møtested: Botnkrona Møtedato: 29.10.2014 Tid: 11:00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Trond A Johansen, Norvald Ruderaas, Hanne B Wiig, Tore

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 610 Arkivsaksnr.: 08/773 SALG AV SKOLEBYGNINGER KLAGEBEHANDLING Rådmannens innstilling: 1 Klage fra Øksningan velforening datert 07.07.09 avvises.

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 2/2017 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 27.04.2017 klokka 09:00 i kommunestyresalen, Kvalsund rådhus. Innkalte til møtet: Funksjon Navn

Detaljer

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: kl. 09.30 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon / 19. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 22.03.2011 Tid: Kl. 10.00 (Dato endret fra 29.03.2011) Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 21 / 19.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 04.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 19.08.2008 Tid: kl. 19.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806030 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.06.2014 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 09.03.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer

Detaljer

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe

Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan Trygghet og livskvalitet, oppnevning av styringsgruppe Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/1489-4 Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Videre arbeid med Pleie- og omsorgsplan

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg

MELDAL KOMMUNE Saksframlegg MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Kommunestyret 01.03.2017 007/17 Saksbehandler: Tøndel, Ann-Lisbeth Arkiv: FE - 031, FA - H12 Arkivsaknr: 16/1575-13 Forprosjekt -

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Fra kl: 12.00 Til kl: 12.45 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt Frode Jensen Elbjørg Larsen (unntatt sak 158/14)

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE 5/220 - EIENDOMSSKATT - ENDRING ETTER TILBYGG PÅ BOLIG PÅ NORD- HERØY HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 25.02.2016 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 19.02.2015 Tid: 12:30-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utviding av eiendomsskatt til å gjelde i hele kommunen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8952 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.11.2012 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 16/103 Formannskapet /67 Kommunestyret Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 11.11.2016 Referanse: 2016/1197-10545/2016 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Gerard Kort Direkte tlf. 95 49 15 07 Videreføring og utskriving av eiendomsskatt i 2017 Utvalgssaksnr.

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ANSETTELSESUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.03.2011 Tid: 12.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Formannskapssalen på Rådhuset Møtedato: 09.07.2015 Tid: 13:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET ALVDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Alvdal kommunestyresal Møtedato: 20.12.2012 Tid: 09.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Leder Svein Borkhus Medlem Vigdis Vestby Medlem Mari Kveberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. I formannskapsmøtet; Orientering om prosessen med å utvikle eierstrategi for Helgeland Kraft SAKSLISTE DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Dønnamann Møtedato: 17.01.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/10909 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 01.12.2016 049/16 OVERJO Kommunestyret 19.12.2016 OVERJO Økonomiplan 2017-2020. Årsbudsjett

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 11.10.2011 Fra kl: 09.00 Til kl: 14.00 Til stede på møtet Medlemmer: Arnt-Frode Jensen (unntatt sak 91/11) Elbjørg

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: 04.12.2012 Tid: 0900 (etter møte i administrasjonsstyret) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2010-2013 INNSTILLING: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Handlings og økonomiplanen vedtas i samsvar med framlagt del 1 og del 2. 2. Som budsjett vedtas driftsrammer

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 12/2607 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE - VAKE 2013 Ordføreren Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 31.01.2013 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 31 eller på e-post til goril.samuelsen@vadso.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: /16 FORMANNSKAPET /16 KOMMUNESTYRET Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 16/728-5 UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT FOR 2016 Saksbehandler: Børge Jacobsen Arkiv: 232 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/16 FORMANNSKAPET 02.12.2015 31/16 KOMMUNESTYRET

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE NY GEBYRFORSKRIFT FOR KONSESJONS- OG DELINGSSAKER FRA 1.1.2012 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 21.03.2012 Tid: 14.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE EIENDOMSSKATT - GNR 5 BNR 212 - ENDRING ETTER KLAGE ERLING OG MARIANN LERVIK HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: EIENDOMSSKATTETAKSTNEMD Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2013 Tid: 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.

Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 26.11.2015 Tid: 09:00 Slutt: 14:10 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Ordfører Kirsti Tømmervold,

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.09.2014 Tid: 11:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Formannskapssalen på Herøy Rådhus Møtedato: 06.09.2017 Tid: 09:00 Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068006

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 40/14 14/1110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 40/14 14/1110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 11.06.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 20.08.2014 Tid: 09:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 40/14 14/1110 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid

MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Klæbu kommune MØTEINNKALLING Utvalg for oppvekst, kultur, idrett og fritid Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 20.08.2014 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30

Møteprotokoll. : Råd for likestilling av funksjonshemmede. : Kommunehuset, Kommunestyresalen. Dato : Tidspunkt : 12:00-13:30 Møteprotokoll Utvalg Møtested : Råd for likestilling av funksjonshemmede : Kommunehuset, Kommunestyresalen Dato : 16.11.2016 Tidspunkt : 12:00-13:30 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune

Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015 for Stor-Elvdal kommune Stor-Elvdal kommune Særutskrift Dato: 18.11.2014 Referanse: 2013/659-10020/2014 Arkiv: 232 Vår saksbehandler: Sigrun Hafsten Direkte tlf. 47971590 Første gangs utskrivning av kommunal eiendomsskatt i 2015

Detaljer

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008.

Saksframlegg. For eiendommene vist på vedlegg Fritak utgår 2008 fjernes fritak for eiendomsskatt fra og med 2008. Saksframlegg Fritak for eiendomsskatt 2008 Arkivsaksnr.: 08/7280 Forslag til innstilling: Bystyret innvilger fritak for eiendomsskatt i henhold til 7 i eigedomsskatteloven for eiendommene som er vist på

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer