MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold Nyborg. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Joril Christensen Aud Karin Søilen Guro Fosse Haraldsen Anne-Line Innvær Stig Høgholm Petter Kvinge Tvedt Cathrine E. Schjelderup Dan Stian Femoen Ola Johan Settem Mette Holmefjord Olsen MØTANDE VARAMEDLEMER Dag Rune Mo Åshild Eikefet Lien Tordis Nysæter Jan Ivar Rødland/Ivar Steinsland Ragnar J. Tyssebotn Ottar Magnar Tangen Haakon A Sundve Thuestad Jørgen Øydvin Gunvor Sønnesyn Ida Karlsen Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Dag Rune Mo 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Nils-Olav Nøss 7. Åshild Eikefet Lien 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 1

2 10. Tordis Nysæter 11. Terje Olav Hermansen Irene Hope 12. Jan Ivar Rødland til kl Ivar Steinsland 13. Jan Johnson 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Monica Nilsen 4. Helge Andre Njåstad 5. Anita Garlid Johannessen 6. Ragnar Tyssebotn 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Gunnar Bakke 13. Ottar Tangen 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme Johan Alv Andersen 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Haakon Thuestad 8. Torill Eidsheim 9. Jørgen Øydvin 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Gunvor Sønnesyn Til kl

3 5. Robert Erlandsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Ida Karlsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Kjartan Haugsnes SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Ikkje Kjersti Toppe RAUDT 1. Sunniva Schultze-Florey 2. Dijana Milicevic Saga VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Pål Kårbø og Magnar Lussand valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka blir godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. MELDINGAR Periode: 08. mars juni 2008 Nr. Arkivsak Referatsaktittel 6/ Melding om vedtak: Strakstiltak for å betre trafikktilhøva i regionen Brev datert frå Ullensvang herad om Prioritering av Rv 550 Utne-Jondal i samband med riksvegbudsjettet 2009 Høyring vart omdelt. 3

4 FYLKESTINGET 10. JUNI 2008 Ordførar i Voss kommune Gunn Berit Lunde Aarvik ønskte fylkestinget velkomen til Voss og orienterte om kommunen. Fylkesordføraren heldt minneord om Ingvald Ulveseth, Harald Trefall og Einar Tveit. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 12 representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Harald Hove fram slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar å fremme klage over NVEs vedtak om framføring av kraftlinjer gjennom Hardanger. Fylkesutvalget får fullmakt til å utforme klagen. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkestinget vil arbeida vidare med å etablera ein Vestlandsregion. Det kan vera aktuelt å invitera Rogaland og Sogn og Fjordane til samarbeid og felles søknad om å bli forsøksregion med større og fleire oppgåver enn det som så langt ligg i arbeidet med regionreforma. Pål Kårbø sette fram slikt forslag til fråsegn: Kystradioen må få behalda konsesjonen sin Hordaland fylkesting beklagar sterkt Medietilsynet sitt vedtak om å ikkje fornya Kystradioen sin konsesjon for allmennradio. Fylkestinget set si lit til at Medietilsynet omgjer sitt vedtak i ankehandsaminga. Kystradioen i Bergen har vore sjølve dømet på ein lokalradio som har fylt alle konsesjonsvilkår gjennom 24 år. Kystradioen har vore eit viktig bindeledd mellom by og land, og såleis knytt sterke band mellom kommunane Askøy, Sund, Fjell, Øygarden, Austevoll og Bergen. Ein stor del av sendingane vert avvikla på nynorsk. Medietilsynet har lagt vekt på det søkjarane lovar i sine søknader. Dei har ikkje lagt vekt på historie, eller om søkarane har etterlevd konsesjonsvilkåra. Kystradioen i Bergen har levert det dei har lova, og redaktør Vigleik Brekke har leia ein radio som har svært stort truverde i alle samanhengar. Hordaland fylkesting noterer seg at Medietilsynet i april ga Kystradioen Gullfuglen for beste lokalradioprogram, for så to månadar seinare å seie nei til å gi radioen ny konsesjon. Dette er eit paradoks, ikkje minst sidan Kystradioen har vore på lufta i 24 år. Radioen har eit omfemnande nyheitsarbeid. Miljøet rundt Kystradioen har vore prega av ein kombinasjon av faste tilsette og frivillige medarbeidarar. Radioen har levert fleire titals medarbeidarar til NRK og andre norske media. Medietilsynet har tildelt Radio Energy og Radio 1 konsesjon for 24/7, medan Bergensavisen fekk den eine konsesjonen for allmennradio. BA søkte 24/7-konsesjon, men fekk det ikkje. Kystradioen søkte allmennradiokonsesjon, men fikk det ikkje. Hordaland fylkesting og kommunane nemnd over, legg stor vekt på at Kystradioen har hatt ei genuin interesse for politikk og samfunnsdebatt. Radioen har gjeve slike saker ein sentral plass i sitt arbeid. Ingen annan lokalradio har ei slik dekning av lokal- og fylkespolitikken, 4

5 og det politiske miljøet i dette området vil lide eit stort tap dersom radioen stansar sine sendingar. Politikarar frå alle leirar og fleire mediefolk har reagert skarpt og gått på barrikadane, men reaksjonane har ikkje vore retta mot BA. Kystradioen si dekning av kommunal- og fylkespolitikken har løfta fram lokalsamfunna og våre viktige kystkulturverdiar. Ei nedlegging av denne populære lokalradioen, som femnar langt vidare enn sine dekningskommunar, er småleg og lite framtidsretta mediepolitisk tenkning. Å gi etter for dei kapitalsterke mediebedriftene og rasere mangfaldet i medielandskapet vil vere eit stort tap. Kystradioen vil anke avslaget på konsesjonen. Dersom radioen ikkje får sende på dagtid, blir den lagt ned til nyttår. Fylkestinget vonar at anken på denne konsesjonstildelinga vil få Medietilsynet til å sjå nærare på kriteria og omgjera dette vedtaket. Hordaland fylkesting meiner det bør vere plass til eit mangfald av radioar, noko som var heile grunnlaget for at vi fikk lokalradioar i Noreg på 1980-talet. Nils-Olav Nøss sette fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Arbeiderpartiet Auka drivstoffkostnader for drifta av kollektivtransport. Fylkestinget i Hordaland, er sterkt uroa over dei store konsekvensane stigninga i drivstoffprisane medfører for kollektivtrafikken. Sjølv om Regjeringa gledeleg nok, har kome med ein viss kompensasjon for dette, er det likevel langt igjen før ein har dekka inn totale meirkostnader. Fylkestinget i Hordaland vil sterkt oppmode våre sentrale styresmakter om å likestille kollektivtransporten med fiskerinæringa i bruken av avgiftsfri diesel. Dette vil vere med på å hindre at prisauken fører til høgare prisar for dei reisande, med auke i bruken av privat bil som resultat. Fylkestinget vedtok å handsama forslaga ved slutten av tingseta. Fylkestinget handsama sakene 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 30 og i denne rekkjefølgja. FYLKESTINGET 11. JUNI 2008 Det var orientering om Etikk i offentleg sektor v/førsteamanuensis Eilert Jan Lohne ved Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Fylkestinget handsama sakene 29, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 40 og i denne rekkjefølgja. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Hove sitt forslag, og vedtok deretter samrøystes forslaget. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Kårbø sitt forslag. Pål Kårbø gjorde framlegg om å ta ut avsnitt 5, 7 og 9. Fråsegna med Kårbø sitt forslag til endring vart samrøystes vedteke. Kystradioen må få behalda konsesjonen sin Hordaland fylkesting beklagar sterkt Medietilsynet sitt vedtak om å ikkje fornya Kystradioen sin konsesjon for allmennradio. Fylkestinget set si lit til at Medietilsynet omgjer sitt vedtak i ankehandsaminga. 5

6 Kystradioen i Bergen har vore sjølve dømet på ein lokalradio som har fylt alle konsesjonsvilkår gjennom 24 år. Kystradioen har vore eit viktig bindeledd mellom by og land, og såleis knytt sterke band mellom kommunane Askøy, Sund, Fjell, Øygarden, Austevoll og Bergen. Ein stor del av sendingane vert avvikla på nynorsk. Medietilsynet har lagt vekt på det søkjarane lovar i sine søknader. Dei har ikkje lagt vekt på historie, eller om søkarane har etterlevd konsesjonsvilkåra. Kystradioen i Bergen har levert det dei har lova, og redaktør Vigleik Brekke har leia ein radio som har svært stort truverde i alle samanhengar. Hordaland fylkesting noterer seg at Medietilsynet i april ga Kystradioen Gullfuglen for beste lokalradioprogram, for så to månadar seinare å seie nei til å gi radioen ny konsesjon. Dette er eit paradoks, ikkje minst sidan Kystradioen har vore på lufta i 24 år. Radioen har eit omfemnande nyheitsarbeid. Miljøet rundt Kystradioen har vore prega av ein kombinasjon av faste tilsette og frivillige medarbeidarar. Radioen har levert fleire titals medarbeidarar til NRK og andre norske media. Hordaland fylkesting og kommunane nemnd over, legg stor vekt på at Kystradioen har hatt ei genuin interesse for politikk og samfunnsdebatt. Radioen har gjeve slike saker ein sentral plass i sitt arbeid. Ingen annan lokalradio har ei slik dekning av lokal- og fylkespolitikken, og det politiske miljøet i dette området vil lide eit stort tap dersom radioen stansar sine sendingar. Kystradioen si dekning av kommunal- og fylkespolitikken har løfta fram lokalsamfunna og våre viktige kystkulturverdiar. Ei nedlegging av denne populære lokalradioen, som femnar langt vidare enn sine dekningskommunar, er småleg og lite framtidsretta mediepolitisk tenkning. Å gi etter for dei kapitalsterke mediebedriftene og rasere mangfaldet i medielandskapet vil vere eit stort tap. Hordaland fylkesting meiner det bør vere plass til eit mangfald av radioar, noko som var heile grunnlaget for at vi fikk lokalradioar i Noreg på 1980-talet. Fylkestinget vedtok mot 25 røyster (A, SV, KrF) å ikkje realitetshandsame Handeland sitt forslag. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Nøss sitt forslag. Harald Hove gjorde framlegg om slik tillegg og endring i Nøss sitt forslag: Ny setning til 1. avsnitt: Fylkestinget krev difor at Stortinget aukar kompensasjonen slik at den dekker inn dei totale meirkostnadene. Avsnitt 2 strykes. Hove sitt forslag fekk 9 røyster (V, 3 H, 3 Sp) og fall. Nøss sitt forslag vart vedteke mot 13 røyster (6 H, V, SV). 6

7 SAKNR. 17/08 ÅRSMELDING 2007 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt oversendingsforslag: Ber om at det innarbeides oversikt over hvor mye det reises med tog. Schultze-Florey sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget tek Årsmelding 2007 Hordaland fylkeskommune til orientering. 18/08 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2007 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2007 vert godkjend. 2. Disponering / budsjettendring: Avsetjing til disp.fond Disponering av tidlegare års overskot /08 ÅRSMELDING 2007 KONTROLLUTVALET Kjersti Toppe sette fram slikt oversendingsforslag I: Det vert lagt fram sak for opplærings- og helseutvalet som inneheld statusrapport og tiltaksplan for godkjende inneklima ved skular og reduksjon i vedlikehaldsetterslepet på fylkeskommunale bygningar. Kjersti Toppe sette fram slikt oversendingsforslag II: Det vert lagt fram sak om skulehelsetenesta for opplærings- og helseutvalet, som oppfølging av fatta vedtak i sak 54/06. Torill Vebenstad sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. Vebenstad sitt forslag vart vedteke mot 15 røyster (Frp, 1 KrF). Toppe sine forslag vart samrøystes vedtekne oversendt fylkesrådmannen. 7

8 Fylkestinget godkjenner årsmelding 2007 for kontrollutvalet. Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltaka fylkesrådmannen har sett i verk for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjonar. 20/08 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM KJØP AV KOLLEKTIVTENESTER. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Forslag til pkt. 5 Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen legg fram forslag til retningslinjer og betre rutinar, i tråd med punkta 1 4 i innstillinga, til politisk behandling. Handeland sitt forslag fekk 20 røyster (A, R, SV) og fall. 1 SYSTEM, RUTINAR OG PROSEDYRAR. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å a utarbeida tilstrekkelege skriftlege rutinar / prosedyrar for innkjøpsprosessen for å sikra at regelverk for kjøp av kollektivtenester vert etterlevd. b etablera system og rutinar for dokumentering og arkivering som er tilstrekkeleg for å sikre naudsynt etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. c syta for at innkjøpsprotokollen inneheld alle vesentlege avgjerder, eventuelt at protokollen inneheld referanse til andre dokument som er relevant for å få oversyn over innhaldet i innkjøpsprosessen. d halda fram arbeidet med utvikling og etablering av eit tilstrekkeleg og funksjonelt kontraktoppfølgingssystem. 2 ETIKK Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for: a at fylkeskommunen har tilstrekkeleg med etiske retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester, og at desse vert gjort kjent og etterlevd. b å utarbeida eit system for korleis interessekonflikt skal meldast, korleis gåver skal registrerast, og korleis forsøk på uheldig påverknad skal varslast. c å oppretta ei rutine for å undersøkje grad av etterleving av etiske retningsliner. d å utarbeida skriftleg instruks for korleis innkjøpspersonell skal handtera leverandørar. 3 UNIVERSELL UTFORMING. Fylkestinget ber fylkesrådmannen definera og utarbeida retningsliner for korleis kravet om universell utforming skal oppfyllast, slik at det er tydeleg korleis kravet kan evaluerast og etterlevast ved kjøp av kollektivtenester. 4 OVERFØRING AV KUNNSKAP Fylkestinget ber og fylkesrådmannen syta for: a at kritisk kompetanse og erfaring vert ivareteken ved overgangen til Skyss. b at tiltaka og trong for betringar vert kommunisert til dei aktuelle fagmiljøa som handterar innkjøp generelt og innkjøp av kollektivtenester spesialt. 8

9 21/08 TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING OG LIKEVERD I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Terje Søviknes sette fram slikt forslag til pkt. 1: Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestiling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka, men går på prinsipielt grunnlag imot kvotering basert på kjønn og etnisk bakgrunn (ref. pkt. 3, 4 og 5 under foreslåtte tiltak). Robert Erlandsen sette fram slikt forslag: Nytt pkt. 4 Vi ber om at det fremlegges sak om ID-nummersystem ved fylkeskommunale ansettelser. Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune. 2. Fylkestinget set av kr. til gjennomføring av tiltak 1 og 6 i Tiltaksplanen. Pengene tas frå disposisjonsfondet. 3. Som innstillinga 4. Tiltak 3 Moderat kjønnskvotering endrast til Radikal kjønnskvotering. 5. Nytt tiltak 9 Lik løn for likt arbeid Hordaland fylkeskommune skal ha som målsetting at innanfor tidsramma av tiltaksplanen skal ein ha lik løn for likt arbeid i alle sektorar i fylkeskommunen. Det vert avsett kroner til korleis tiltak 9 skal gjennomførast og løysast. Størksen sitt forslag fekk 6 røyster (SV, R) og fall. Søviknes sitt forslag fekk 15 røyster (Frp, 1H) og fall. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 18 røyster (SV, Frp). Innstillinga pkt 2 og 3 vart samrøystes vedteken. Erlandsen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 1. Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka. 2. Tiltak som føreset økonomiske løyvingar må sjåast i samanheng med årsbudsjett og økonomiplan. 3. Deltidsarbeidande arbeidstakarar som ønskjer å gå over på heiltid eller auka stillingsstorleik bør få høve til det ved ledige stillingar. Fylkesrådmannen vert beden om å registrere tilhøvet mellom heil- og deltidsstillingar, interessa for å gå over i heil/auka stillingar samt leggja fram strategi for iverksetjing. 4. Fylkestinget ber om at det vert lagt fram sak om ID-nummersystem ved fylkeskommunale tilsetjingar. 9

10 22/08 REGLEMENT OM GODTGJERSLE FOR FOLKEVALDE Terje Hermansen sette fram slikt forslag: Punkt Personar utan ordinær lønsinntekt Denne gruppa får ei erstatning på kr ,- pr. dag. (Tapet må sannsynleggjerast utgår). Hermansen sitt forslag vart samrøystes vedteke. I Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune vert det gjort slike endringar: Pkt.4.1. Fylkeskommunale tillitsverv med fast årleg godtgjersle. Nytt avsnitt, tillegg: Medlemer av fylkesutvalet, utvalsleiarar og andre får møtegodtgjersle dersom dei er med i utval som den faste godtgjersla ikkje er meint å dekkja, herunder underutval under dei faste utvala. Nytt avsnitt, tillegg: Dersom fylkesutvalet har samrådingar, synfaringar, temamøte e.l. dagen før eller etter eit møte med sakshandsaming, vert også denne dagen rekna som møtedag i høve til 25 % regelen. Pkt.5.1. Erstatning for tapt arbeidsinntekt Nytt pkt : Sjølvstendig næringsdrivande får dekka tap i inntekt med inntil kr 3.000,- når tapet er dokumentert med oppgåve frå arbeidsgjevar/firma. Utan dokumentasjon for tapt inntekt får denne gruppa erstatta kr 1.000,- pr dag. Nytt avsnitt under punkt 5.1., tillegg: Når satsane for fast årleg godtgjersle for politisk arbeid vert endra, vert satsane for tapt arbeidsinntekt endra med same prosentsats. Nytt avsnitt under punkt 5.1., tillegg: Personar som går i mindre enn full stilling eller går i turnus/skiftarbeid, får tapt arbeidsforteneste etter minstesats dersom eit møte fell på fridagen til vedkomande. Punkt 5.1.3, 1. ledd skal lyda: Denne gruppa får ei erstatning på kr ,- pr. dag. 23/08 DELEGASJONSREGLEMENTET - JUSTERINGAR Delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune C Delegasjon etter særlov pkt. 23 Lov om opplæring av nr 61 4A-3 skal lyda: 4A-3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å ta inn vaksne elevar til vidaregåande opplæring. 10

11 Opplærings- og helseutvalet kan påleggja vaksne som får vidaregåande opplæring å dekkja utgifter så langt det følgjer av forskrift, og å halda seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplæringsnivå. 24/08 STUDENT- OG TILSETTEREPRESENTANTANE SINE RETTAR I HORDALAND FAGSKULESTYRE Eivind Nævdal-Bolstad sette på vegner av H, Frp og KrF fram slikt forslag: Nytt pkt. 5 i retningslinjene for Hordaland fagskulestyre: Den ordinære fylkeskommunale klagenemnda er og klagenemnd for fagskulane. Harald Hove sette fram slikt forslag: Styret for fagskulane i Hordland har sju medlemer. Fem medlemer, med to varamedlemer, vert valde av fylkestinget. Tilsette og studentar vel ein representant kvar. Ein representant frå kvart av dei faglege råda har talerett i styret. Hove sitt forslag til pkt. 1 vart samrøystes vedteke mot ingen røyster for innstillinga pkt. 1. Nævdal-Bolstad sitt forslag vart samrøystes vedteke mot ingen røyster for innstillinga pkt Styret for fagskulane i Hordland har sju medlemer. Fem medlemer, med to varamedlemer, vert valde av fylkestinget. Tilsette og studentar vel ein representant kvar. Ein representant frå kvart av dei faglege råda har talerett i styret. 2. Den ordinære fylkeskommunale klagenemnda er og klagenemnd for fagskulane. 25/08 REGLEMENT FOR KUNSTNARLEG UTSMYKKING AV FYLKESKOMMUNALE BYGG - REVISJON Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt oversendingsforslag: Oppmodar kunstutvalet til å la elevane ved kunstlinene sleppe til ved utsmykking. Schultze-Florey sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget godkjenner det vedlagte reglementet for Kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg med tillegg under punkt KUNSTUTVALET : 1 representant for elevane (ved utsmykking av skolebygg). Fylkestinget godkjenner prosedyren for sakshandsaming av kunstnarleg utsmykking. Fylkestinget meiner at forutan nybygg og større tilbygg, må også etablerte, eldre fylkeskommunale bygg kunne få kunstnarleg utsmykking. Fylkestinget ber administrasjonen om eiga sak der ein ser på ulike ordningar, til dømes fond, som kan opprettast for utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg. 11

12 26/08 AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE - FORPROSJEKT Fylkestinget godkjenner at det framlagde forprosjektet, dagsett oktober 2007, vert lagt til grunn for hovudprosjektet, med ei kostnadsramme på 70,0 mill. kroner. 27/08 ELEVOMBOD I HORDALAND - FORSLAG I MARSTINGET 2008 Hans Otto Robberstad sette fram slikt forslag: 1. Det vert oppretta ei ordning med elev- og lærlingombud i Hordaland fylkeskommune. 2. Administrasjonen får i oppgåve å henta inn opplysningar om korleis denne ordninga er organisert i andre fylke som har elevombod. 3. Det skal lagast eit framlegg til organisering, mandat, finansiering, instruks osv. 4. Det vert oppnemnd saksordførar for saka. 5. Framlegg til saksordførar: Eivind Nævdal-Bolstad. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken med 30 røyster mot 27 røyster (A, R, SV, Sp, V) mot Robberstad sitt forslag. Innstillinga pkt. 2-5 vart samrøystes vedteken. 1. Det vert vurdert oppretta ei ordning med elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune i samband med budsjetthandsaminga for Administrasjonen får i oppgåve å henta inn opplysningar om korleis denne ordninga er organisert i andre fylke som har elevombod. 3. Det skal lagast eit framlegg til organisering, mandat, finansiering, instruks osv. 4. Det vert oppnemnd saksordførar for saka. 5. Framlegg til saksordførar: Eivind Nævdal-Bolstad. 28/08 FINANSFORVALTNINGA I 2007 Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2007 til orientering. 12

13 29/08 TERTIALRAPPORT PR. 30. APRIL REKNESKAPSPROGNOSE Det var 56 representantar til stades. Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag på vegner av KrF, H og Frp: Det vert lagt fram for fylkesutvalet ei liste med mogelege tiltak for å sikra driftsmessig balanse i Fylkesutvalet får fullmakt til å gjennomføra nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse i Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber regjeringa kompensere fylkeskommunen for avgiftsauken på bensin og diesel til kollektivtrafikken. Midlane skal nyttast til å hindre takstauke på kollektivreiser. Nilsen sitt fellesforslag vart vedteke mot 6 røyster (SV, R). Saga sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. Det vert lagt fram for fylkesutvalet ei liste med mogelege tiltak for å sikra driftsmessig balanse i Fylkesutvalet får fullmakt til å gjennomføra nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse i /08 TILTAK FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLEPP FRÅ TRANSPORT. RAPPORT Kjersti Toppe sette fram slik forslag: I tillegg til auka kollektivsatsing må også restriktive tiltak mot privatbilisme leggjast til grunn i fylket si tiltakspakke for redusert klimagassutslepp. Døme på restriktive tiltak er parkeringsrestriksjonar i bykjernen og rushtidsavgift som trafikkregulerande tiltak. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om en utredning om Haukelibanen (høyhastighetstog) i forhold til miljøet og klimagassutslipp. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1) Transportsektoren står for vesentleg del av klimagassutsleppa i Hordaland og rapporten (s. 116ff) peikar på fleire tiltak som kan arbeidast med straks, utan at ein skal venta på den samla fylkesdelplanen for klima. 2) Fylkesutvalet ber difor fylkesrådmannen leggja fram ei sak med framlegg til slike konkrete tiltak, på kort og lang sikt. 13

14 Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag: 1) Gassbussprosjektet videreutvikles. 2) Fylkeskommunen vurderer innkjøp av naturgassdrevne person- og varebiler ved neste innkjøp Toppe sitt forslag fekk 27 røyster (Sp, V, SV, A, R) og fall. Saga sitt forslag fekk 7 røyster (SV, R, 1V) og fall. Haugsnes sitt forslag fekk 27 røyster (Sp, V, SV, A, R) og fall. Johnson sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget tar rapporten Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke til orientering. Rapporten skal vera ein del av grunnlagsmaterialet i arbeidet med fylkesdelplan for klima. 31/08 RIKSVEGBUDSJETT HØYRING Det var 56 representantar til stades. Terje Søviknes sette på vegner av av KrF, H og Frp fram slikt forslag til justert siste avsnitt pkt. 7: Ytterlegare unytta midlar frå Bergensprogrammet, eventuelt tilskot/forskottering frå regionen, vert nytta til kollektivfelt på Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik. Fylkestinget føreset oppstart av prosjektet på Rv 555 seinast 1. kvartal Terje Søviknes sette fram slikt endringsforslag pkt. 7: Formuleringa om Bybanen trinn 2 vert tatt ut av pkt. 7. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Pkt. 12 Fylkestinget går inn for å auke statlege tilskot til ras- og trafikksikring i Hordland med 50 % i Magnar Lussand sette fram slikt forslag til nytt punkt: Rv 550 Utne-Jondal og Rv 569 Stamnes-Eidslandet er tilrådde verna. Før eit eventuelt vernevedtak vert gjennomført, må desse vegane setjast i stand (10 t og 18,75 m vogntoglengde), slik at dei kan vera tenlege transportårer for dei som har desse vegane som einaste alternativ. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: Ordet Ringveg vest går ut i pkt. 4 og 7. Harald Hove sette fram slikt forslag: Tillegg pkt. 7 annet avsnitt Arbeidet med bybana skal prioriterast. 3. avsnitt 14

15 Fylkestinget legg opp til å omdirigere 30 mill av unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest. Det er ikkje aktuelt å nytte midlar frå tiltak til investeringa knytt til kollektivtiltak. 4. avsnitt - tillegg.. og eventuelt andre midlar som vert tilgjengelege frå 1. byggetrinn Ringveg vest. Nils-Olav Nøss sette fram slikt forslag: Nytt 3. avsnitt i pkt. 7: Fylkestinget legg opp til å omdisponere unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest for å finansiere det førebuande arbeidet for byggetrinn 2 for bybane og Ringveg vest. Nytt 4. avsnitt: For det resterande finansieringsbehov legg fylkestinget til grunn at Bergen bompengeselskap AS aukar låneopptaket i 2009 og Haugsnes trekte sitt forslag til endring av pkt. 7. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 2 røyster (R). Innstillinga pkt. 2 og 3 vart samrøystes vedteken. Innstillinga pkt. 4 vart vedteken med 50 mot 6 røyster (SV, R) for Haugsnes sitt forslag. Innstillinga pkt. 5 vart vedteken mot 2 røyster (R). Innstillinga pkt. 6 vart samrøystes vedteken. Søviknes sitt forslag til pkt. 7 fekk 14 røyster (Frp) og fall. Hove sitt forslag til pkt. 7, andre avsnitt fekk 9 røyster (V, SV, R) og fall. Hove sitt forslag til pkt. 7, tredje og fjerde avsnitt fekk 7 røyster (V, SV) og fall. Nøss sitt forslag til pkt. 7 fekk 14 røyster (A) og fall. Innstillinga pkt. 7 med Søviknes sitt fellesforslag vart vedteke mot 9 røyster (V, R, SV). Innstillinga punkt 8, 9, 10 og 11 var samrøystes vedteken. Saga sitt forslag fekk 6 røyster (R, SV) og fall. Lussand sitt forslag til nytt pkt. vart samrøystes vedteke. 1. Fylkestinget viser til tidlegare vedteke bompengeordning for E39 Jektevik-Sandvikvåg med innkreving på ferjesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg fram til Ein føresetnad for denne ordninga har vore ei 50/50 deling mellom bompengefinansiering og statlege stamvegmidlar. Fylkestinget ber no om at den attståande statlege delen på 40 mill. kr. vert løyvd i Ei slik løyving vil kunne inngå i eit samla finansieringsopplegg for eventuell vidareføring av bompengeordninga også etter Fylkestinget vil peike på prosjektet E39 Eikåstunnelen som i NTP handlingsprogrammet var prioritert med oppstart i Med auka trafikk i det aktuelle området på E39 er det nødvendig meir enn nokon gong å få realisert Eikåstunnelen. Prosjektet må prioriterast med stamvegmidlar for oppstart i Fylkestinget meiner fylkesfordelt riksvegramme for post 30 er for liten, men er forøvrig samd i hovudprioriteringane i riksvegbudsjett for Fylkestinget kan ikkje godta at løyvinga for innsparde ferjetilskot til Austevollsbrua no er innarbeidd i den fylkesfordelte investeringsramma. Fylkestinget meiner at løyvinga må dekkast som ei innsparing på riksvegferjebudsjettet, og ikkje vere ei binding innanfor den tildelte fylkesfordelte riksvegramma. Fylkestinget går vidare inn for at frigjorte midlar tilsvarande 9,4 mill. kr. vert nytta til bybana/ringveg Vest i Bergen. 5. Fylkestinget ber om at Stortinget får framlagt bompengesøknad for Rv 551 Løfallstrand-Årsnes 15

16 m/ferjekai snarast råd. Fylkestinget vil prioritere tilstrekkeleg med midlar til prosjektet som ein del av det regionale vegnettet, for å sikre rasjonell anleggsdrift også etter Fylkestinget ser det som vanskeleg å få realisert ei forlenging av gangtunnelen under terminalområdet Bystasjonen/Nonneseter utan å kome i konflikt med tidsplanen for når bybanen skal starte opp med testkøyring på heile strekninga frå Bergen sentrum til Nesttun. Med grunnlag i dette vil fylkestinget ikkje gå inn for at det vert sett i gang arbeid med forlenging av den aktuelle gangtunnelen. 7. Fylkestinget ser det som svært viktig at Bergensprogrammet blir vidareført i samsvar med uttale til planforslaget til Nasjonal transportplan Fylkestinget legg til grunn at ny bompengesøknad vert lagt fram for handsaming i politiske organ i Bergen og fylkeskommunen etter at regjeringa sitt forslag til Nasjonal transportplan vert lagt fram i desember I det vidare arbeidet med detaljprosjektering er det avgjerande viktig at det blir stilt strenge krav til universell utforming og trafikktryggleik. Fylkestinget vil understreke betydninga av at andre byggetrinn bybana, Nesttun-Lagunen og andre byggetrinn Ringveg vest, Sandeidet-Liavatn, vert vidareført utan stopp i anleggsarbeidet. I riksvegbudsjettet for 2009 må det settast av midlar til nødvendig prosjektering, grunnerverv o.l. slik at andre byggetrinn for dei aktuelle prosjekta kan starte opp hausten Dette førebuande arbeidet må finansierast i 2009 og 2010 med til saman 190 mill. kr. Fylkestinget legg opp til å omdisponere 30 mill kroner av unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest, og ved å utsette oppstart av prosjektet Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik frå 2009 til Dette vil til saman kunne finansiere 60 mill. kr. av det førebuande arbeidet for byggetrinn 2 for bybana og Ringveg vest. For det resterande finansieringsbehovet legg fylkestinget til grunn at Bergen bompengeselskap AS aukar låneopptaket i 2009 og 2010 med inntil 130 mill kroner. Ytterlegare unytta midlar frå Bergensprogrammet, eventuelt tilskot/forskottering frå regionen, vert nytta til kollektivfelt på Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik. Fylkestinget føreset oppstart av prosjektet på Rv 555 seinast 1. kvartal For å sikre eit effektiv driftsopplegg for bybana i Bergen, legg fylkestinget til grunn at følgjande tiltak må innarbeidast i investeringsbudsjettet for bybana i Publikumsinformasjon på plattform W-lan for publikum langs bana Flåtestyring og PIA anlegg Sum 7,3 mill. kr. 3,9 mill. kr. 2,9 mill. kr. 14,1 mill. kr. Fylkestinget vil og peike på omlegging av vegnettet i anleggsperioden til bybana. Dette vil medføre at den eksisterande ruteproduksjonen må leggast om med auka kostnader i 2008, 2009 og Fylkestinget legg til grunn at desse ekstrakostnadene på til saman om lag 20 mill. kr. må innarbeidast i finansieringa av bybaneutbygginga i 2009 og Saman med tildelte BRA-midlar vil fylkestinget prioritere ei generell opprusting av terminalane i Åsane og Loddefjord. Til dette arbeidet omdisponerer fylkestinget 2 mill. kr. som i forslaget til riksvegbudsjett 2009 er sett av som bidrag til gangtunnel under Bystasjonen/Nonneseter, og prioriterer uspesifiserte midlar til kollektivtiltak i Bergen på 3 mill. kr. til opprusting av Åsane og Loddefjord terminal. 10. Fylkestinget har ingen merknader til marginalvurderingane i forslaget til riksvegbudsjett

17 11. Ei eventuell omdisponering på 20 mill. kr. frå den statlege løyvinga til Jondalstunnelen til Rv 48 Helland-Havsgårdsdalen, skal ikkje ha konsekvensar for framdrifta til Jondalstunnelen. 12. Rv 550 Utne-Jondal og Rv 569 Stamnes-Eidslandet er tilrådde verna. Før eit eventuelt vernevedtak vert gjennomført, må desse vegane setjast i stand (10 t og 18,75 m vogntoglengde), slik at dei kan vere tenlege transportårer for dei som har desse vegane som einaste alternativ. 32/08 REVIDERT BOMPENGESØKNAD FOR E39 SVEGATJØRN - RÅDAL - FRITZ RIEBERS VEG (RV 580) Det var 56 representantar til stades. Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber om at det i den videre behandling av innholdet i sak 32/08 tas hensyn til at innbyggerne på begge sider av fremtidige bomstasjoner, ikke rammes urimelig og utilsiktet. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ynskjer ikkje å gå inn for E39 Svegatjørn-Rådal-Fritz Riebers vei med den omsøkte finansiering. 2. I samsvar med veglova 20 er denne finansieringa eit statleg ansvar. Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om ei nærare utgreiing av togalternativ for strekninga Os-Bergen kopla saman med bybanen. Innstillinga vart vedteken med 50 røyster mot 6 røyster (SV, R) for Haugsnes sitt forslag. Schultze-Florey sitt forslag fekk 6 røyster (R og SV) og fall. Johnson sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. 1. Fylkestinget rår til at bompengesøknaden frå Bergen Os Bompengeselskap A/S datert vert godkjend etter bompengealternativ P2 i søknaden. 2. For å halda bompengetaksten nede på eit lågast mogeleg nivå ber fylkestinget om at dei statlege løyvingane må koma så tidleg som råd er i perioden Fylkestinget tek atterhald om punkt 1, og 2 i vedtaket dersom dette avvik vesentleg frå den lokalpolitiske handsaminga av bompengesøknaden i kommunane Os og Bergen. 33/08 VIDAREFØRING AV BOMPENGEFINANSIERING FOR OPPRUSTING AV E-39 OVER STORD Det var 56 representantar til stades. Saksprotokoll frå Os kommune vedkomande Utvida bompengeperiode Halhjem-Sandvikvåg, Høyring vart omdelt. 17

18 Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Stryk pkt. 2. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget går inn for at bompengeinnkrevjinga til E39 Jektevik-Sandvikvåg blir avvikla ved at staten fullfinansierer dette prosjektet. Saga sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 16 røyster (R, Frp). Innstillinga pkt. 2 fekk 2 røyster (R) og fall. Innstillinga pkt. 3 vart vedteken mot 16 røyster (R, Frp). 1. Fylkestinget rår til at bompengeinnkrevjinga på ferjesambandet E39 Halhjem Sandvikvåg vert forlenga til , for finansiering av vidare opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg. 2. Fylkestinget vil peika på tidlegare opplegg med 50/50-deling mellom bompengar og statlege midlar for opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg, og ber om at dette også vert lagt til grunn i vidareføringa av opprustingsarbeidet. 34/08 TILGANG TIL BUSSANLEGG - BEHOV OG STATUS Det var 56 representantar til stades. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ber om å få framlagt kostnadskalkyler og finansieringsplan for mogelege investeringsutgifter i samband med tomtekjøp til bussanlegg. Før slike kostnader er vurderte, er det ikkje aktuelt å føreta nye oppkjøp. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjere greie for søknad sendt kommunaldepartementet, og svar frå departementet, gjeldande tomt i Åsane, før nye avtalar om kjøp i fylkeskommunal regi finn stad. 3. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen gjer greie for om andre fylkeskommunar har anbodsutsetjing utan tilrettelagt offentleg infrastruktur. Haugsnes sitt forslag fekk 23 røyster (SV, R, Sp, A) og fall. 1. Fylkestinget tek saka om behov og status for tilgong til bussanlegg til orientering. 2. Fylkestinget ber om at det seinast v/budsjetthandsaminga for 2009 vert fremja ajourført budsjett for verksemda til Skyss/fylkeskommunen, innehaldande både drifts- og investeringskostnader i samband med konkurranseutsetjinga. 35/08 HORDALAND OLJE OG GASS - VAL AV VARAMEDLEM TIL STYRET Det var 56 representantar til stades. 18

19 For resten av valperioden vert Georg Indrevik vald som personleg varamedlem for Tom- Christer Nilsen i styret i Hordaland Olje og Gass (HOG). 36/08 SØKNAD OM FRITAK FRÅ VAL. SUPPLERINGSVAL Det var 56 representantar til stades. 1. Liv Glasser vert friteken frå verv i Stiftelsen Klosteret 17, Norsk Rikskringkasting og Bergen Byformsenter. 2. For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: Stiftelsen Klosteret 17 varamedlem til styret: Ida Karlsen Norsk Rikskringkasting varamedlem til lokalt programråd: Vigdis Askeland Dahle Bergen Byformsenter varamedlem til styret: Ida Karlsen 37/08 OPPNEMNING AV FYLKESKOMMUNAL REPRESENTASJON I STIFTELSEN DEN NYE OPERA Det var 55 representantar til stades. Sigmund Olsnes sette fram slikt forslag: Saka vert utsett. Fylkestinget viser til sitt vedtak av : 3. I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget vil oppnemne medlemmer til styret og representantskapen i stiftinga når stiftinga sine vedtekter imøtekjem fylkestinget sine føresetnader. Olsnes sitt utsetjingsforslag fekk 22 røyster (A, SV, R, 2 H) og fall. Sigmund Olsnes sette fram slikt forslag: For Hordaland fylkeskommune vert Liv Oda Dale oppnemnd som styremedlem i Stiftelsen Den nye opera. Sigmund Olsnes sette på vegner av A, SV, R, 2H (Eldøy, Øydvin) fram følgjande protokollmerknad: Fylkestinget viser til sitt vedtak av pkt. 3 lydande: I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget føreset at stiftinga imøtekjem denne føresetnad. Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: Sunniva Schultze-Florey vert oppnemnd som medlem i styret. 19

20 Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag: For Hordaland fylkeskommune vert Liv Oda Dale oppnemnd som styremedlem i Stiftelsen Den nye Opera. Som personleg varamedlem vert Randi Stang Volden oppnemnd. Som medlem i representantskapet vert Sigmund Olsnes oppnemnd og som personleg varamedlem vert Berit W. Eldøy oppnemnd. Schultze-Florey sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Størksen sitt forslag fekk 23 røyster (A, SV, R, Sp) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 6 røyster (R, SV). Frå Hordaland fylkeskommune vert Pål Kårbø oppnemnd som styremedlem til Stiftelsen Den nye Opera.. Som personleg varamedlem vert Randi Stang Volden oppnemnd. Som medlem i representantskapet vert Sigmund Olsnes oppnemnd og som personleg varamedlem vert Berit W. Eldøy oppnemnd. Protokollmerknad frå A, SV, R, 2H (Eldøy, Øydvin) Fylkestinget viser til sitt vedtak av pkt. 3 lydande: I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget føreset at stiftinga imøtekjem denne føresetnad. 38/08 UTFLYTTING FRÅ FYLKET - SUPPLERINGSVAL Det var 55 representantar til stades. Renate Møgster Klepsvik vert vald som varamedlem til kultur- og ressursutvalet frå 1. juli 2008 og ut resten av valperioden /08 BUDSJETT ENDRINGAR Det var 56 representantar til stades. Magnar Lussand sette fram slikt forslag: Endring Meirutgifter Meirinntekter Tilskot bilruter Elev frukost forsøk skule Elevombod Skatt Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: 1. Det settes av kr til elevombud. 2. Det settes av kr til barneoperakoret Ragazzi. 20

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni)

Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15. Stad: Renate Møgster Klepsvik (9. juni) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 8. juni 2010 9. juni 2010 Kl.: 10.00 16.45 09.00 12.15 Stad: Rica Brakanes hotel, Ulvik Saknr.: 19/10 41/10 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg

Detaljer

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367

Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO. Møterom 367 HORDALAND FYLKESKOMM Samferdselsavdelinga Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 10. september 2013 201112482-27/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 24. mai 2007 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 24. mai 2007 Hordaland fylkesutval sitt møte i Bergen 24. mai 2007:

Detaljer

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47

Saksframlegg. Sogn jord- og hagebruksskule. Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Side 1 av 11 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 13/6653-47 Sogn jord- og hagebruksskule Fylkesrådmannen rår hovudutvalet for opplæring til å gje slik tilråding:

Detaljer

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no

Eigarmelding 2014. Fylkeskommunalt eigarskap i selskap. www.sfj.no Eigarmelding 2014 Fylkeskommunalt eigarskap i selskap www.sfj.no Side 1 av 74 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endra av Dato og/eller saksnummer Fylkestinget 09.12.2008 / sak 38/08 Fylkestinget 13.10.2009

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015.

Møte i Hovudutval for samferdsle den 13.05.2015. Side 1 av 1 Samferdsleavdelinga Medlemane Fylkesrådmannen Regionvegsjefen Sakshandsamar: Oddveig Hove E-post: Oddveig.Hove@sfj.no Tlf.: 48032767 Vår ref. Sak nr.: 15/3973-1 Gje alltid opp vår ref. ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT PR OKTOBER 2007 1710 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.11.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 160/07 07/832 REKNESKAPSRAPPORT

Detaljer

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014

Budsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Budsjettgrunnlag 7. oktober 2014 Innhald Innleiing... 4 Investeringsbudsjett... 19 Investeringar... 20 Innleiing... 20 Fellesfunksjonar... 24 Opplæring... 25 Tannhelse...

Detaljer

Møteinnkalling. Fylkestinget

Møteinnkalling. Fylkestinget Møteinnkalling Fylkestinget 10.- 12. oktober 2011 Møteinnkalling Utval: Fylkestinget Møtestad: Hotel Union, Geiranger Dato: 10.10.2011 Tid: 13:00 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 41/06 06/673 SAKER SOM VEDKJEM KONTROLLUTVALET 553 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Rådhuset, kommunestyresalen Møtedato: 20.06.2006 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall Jo Kåre Herfjord (Krf) Haldor Fosse (SV) Vara som møter

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no.

Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411 26 808, epost hans.blo@mrfylke.no. Møteinnkalling Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 100, Fylkeshuset, Molde Dato: 21.03.2012 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær, som kallar inn varamedlem. Tlf. 71 25 86 19, mob. 411

Detaljer

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05

Vestlandsregion. vidare samarbeid? eller 02.06.05 Vestlandsregion eller vidare samarbeid? 02.06.05 2004 Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Vestlandet Tal kommunar 27 33 26 38 124 Folkemengd 385 020 441 660 107 274 244 309 1 178 263 Folkemengd

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

HORDALAND FYLKESKOMMUNE

HORDALAND FYLKESKOMMUNE HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsutvalet Samferdselsutvalet Vår ref.: (nyttast ved korrespondanse) Dykkar ref.: Bergen, 11. januar 2013 201112482-15/015.T14/RORO Innkalling til møte i samferdselsutvalet

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand

MØTEINNKALLING SAKLISTE. 77/14 14/479 Budsjett 2015, økonomiplan 2015-2018. 78/14 14/755 Fastsetjing av festeavgift ved kyrkjegardane i Balestrand MØTEINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 30.10.2014 Tid: 12.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 77/14 14/479 Budsjett 2015,

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15

Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Investeringsplan for bygg og anlegg 2012-15 Figur 1: Ideskisse fellesmagasin for musea i Sogn og Fjordane INNHALD 1. Føremål, rammer og prioriteringsgrunnlag 2. Felles utfordringar for fylkeskommunale

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18)

Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 (17 18) www.sfj.no Budsjett 2015/Økonomiplan 2016 (17-18) Føreord FØREORD Fylkeskommunen sitt budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2016 (17-18) ligg med dette føre.

Detaljer