MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 10. juni 2008 Kl.: 11.00 17.00 Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni 2008 09.00 13.50 Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR"

Transkript

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 10. juni 2008 Kl.: Stad: Park hotel Vossevangen, Voss 11. juni Saknr.: 17/08-40/08 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selvold Nyborg. Fylkesordføraren opplyste om forfall og møtande varamedlemer. FORFALL Joril Christensen Aud Karin Søilen Guro Fosse Haraldsen Anne-Line Innvær Stig Høgholm Petter Kvinge Tvedt Cathrine E. Schjelderup Dan Stian Femoen Ola Johan Settem Mette Holmefjord Olsen MØTANDE VARAMEDLEMER Dag Rune Mo Åshild Eikefet Lien Tordis Nysæter Jan Ivar Rødland/Ivar Steinsland Ragnar J. Tyssebotn Ottar Magnar Tangen Haakon A Sundve Thuestad Jørgen Øydvin Gunvor Sønnesyn Ida Karlsen Sekretæren heldt namneopprop. DESSE MØTTE DET NORSKE ARBEIDERPARTI Gisle Handeland 2. Dag Rune Mo 3. Sigmund Olsnes 4. Torill Vebenstad 5. Hans Otto Robberstad 6. Nils-Olav Nøss 7. Åshild Eikefet Lien 8. Toralv Mikkelsen 9. Liv Oda Dale 1

2 10. Tordis Nysæter 11. Terje Olav Hermansen Irene Hope 12. Jan Ivar Rødland til kl Ivar Steinsland 13. Jan Johnson 14. Jette Lunemann Hansen FREMSKRITTSPARTIET 1. Terje Søviknes 2. Roald Stenseide 3. Monica Nilsen 4. Helge Andre Njåstad 5. Anita Garlid Johannessen 6. Ragnar Tyssebotn 7. Elisabeth Eide Tharaldsen 8. Bjørn Arne Aakvaag 9. Rosalind Fosse 10. Gustav Bahus 11. Dagfinn Vik 12. Gunnar Bakke 13. Ottar Tangen 14. Georg Indrevik HØGRE 1. Tom-Christer Nilsen 2. Mona Røsvik Strømme Johan Alv Andersen 3. Stein Inge Ryssdal 4. Berit W. Eldøy 5. Einar Lutro 6. Eivind Nævdal-Bolstad 7. Haakon Thuestad 8. Torill Eidsheim 9. Jørgen Øydvin 10. Eli Årdal Berland 11. Arne Havnerås KRISTELEG FOLKEPARTI 1. Torill Selsvold Nyborg 2. Pål Kårbø 3. Aslaug Hellesøy 4. Gunvor Sønnesyn Til kl

3 5. Robert Erlandsen SOSIALISTISK VENSTREPARTI 1. Ida Karlsen 2. Kim Eirik Størksen 3. Aud Karin Oen 4. Kjartan Haugsnes SENTERPARTIET 1. Magnar Lussand 2. Bente Bondhus 3. Lene Fløysand Ikkje Kjersti Toppe RAUDT 1. Sunniva Schultze-Florey 2. Dijana Milicevic Saga VENSTRE 1. Harald Hove 2. Anne Beth Njærheim 3. Inge Børslien MERKNADER TIL INNKALLINGA Det var ingen merknader til innkallinga. Fylkesordføraren sa frå om at fylkestinget var lovleg sett. GODKJENNING AV SAKLISTA Saklista vart godkjend utan merknader. MØTEBOKA Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Pål Kårbø og Magnar Lussand valde. Fylkesordføraren gjorde framlegg om at møteboka blir godkjend av fylkesordføraren og dei to som vart oppnemnde til å skriva under møteboka. Fylkestinget slutta seg samrøystes til dette. MELDINGAR Periode: 08. mars juni 2008 Nr. Arkivsak Referatsaktittel 6/ Melding om vedtak: Strakstiltak for å betre trafikktilhøva i regionen Brev datert frå Ullensvang herad om Prioritering av Rv 550 Utne-Jondal i samband med riksvegbudsjettet 2009 Høyring vart omdelt. 3

4 FYLKESTINGET 10. JUNI 2008 Ordførar i Voss kommune Gunn Berit Lunde Aarvik ønskte fylkestinget velkomen til Voss og orienterte om kommunen. Fylkesordføraren heldt minneord om Ingvald Ulveseth, Harald Trefall og Einar Tveit. Fylkesordføraren heldt opningstalen sin til fylkestinget. Fylkesrådmannen heldt sin tale. Etter talane var det ordskifte. 12 representantar hadde ordet. I samband med ordskiftet etter talane sette Harald Hove fram slikt forslag til vedtak: Fylkestinget vedtar å fremme klage over NVEs vedtak om framføring av kraftlinjer gjennom Hardanger. Fylkesutvalget får fullmakt til å utforme klagen. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Fylkestinget vil arbeida vidare med å etablera ein Vestlandsregion. Det kan vera aktuelt å invitera Rogaland og Sogn og Fjordane til samarbeid og felles søknad om å bli forsøksregion med større og fleire oppgåver enn det som så langt ligg i arbeidet med regionreforma. Pål Kårbø sette fram slikt forslag til fråsegn: Kystradioen må få behalda konsesjonen sin Hordaland fylkesting beklagar sterkt Medietilsynet sitt vedtak om å ikkje fornya Kystradioen sin konsesjon for allmennradio. Fylkestinget set si lit til at Medietilsynet omgjer sitt vedtak i ankehandsaminga. Kystradioen i Bergen har vore sjølve dømet på ein lokalradio som har fylt alle konsesjonsvilkår gjennom 24 år. Kystradioen har vore eit viktig bindeledd mellom by og land, og såleis knytt sterke band mellom kommunane Askøy, Sund, Fjell, Øygarden, Austevoll og Bergen. Ein stor del av sendingane vert avvikla på nynorsk. Medietilsynet har lagt vekt på det søkjarane lovar i sine søknader. Dei har ikkje lagt vekt på historie, eller om søkarane har etterlevd konsesjonsvilkåra. Kystradioen i Bergen har levert det dei har lova, og redaktør Vigleik Brekke har leia ein radio som har svært stort truverde i alle samanhengar. Hordaland fylkesting noterer seg at Medietilsynet i april ga Kystradioen Gullfuglen for beste lokalradioprogram, for så to månadar seinare å seie nei til å gi radioen ny konsesjon. Dette er eit paradoks, ikkje minst sidan Kystradioen har vore på lufta i 24 år. Radioen har eit omfemnande nyheitsarbeid. Miljøet rundt Kystradioen har vore prega av ein kombinasjon av faste tilsette og frivillige medarbeidarar. Radioen har levert fleire titals medarbeidarar til NRK og andre norske media. Medietilsynet har tildelt Radio Energy og Radio 1 konsesjon for 24/7, medan Bergensavisen fekk den eine konsesjonen for allmennradio. BA søkte 24/7-konsesjon, men fekk det ikkje. Kystradioen søkte allmennradiokonsesjon, men fikk det ikkje. Hordaland fylkesting og kommunane nemnd over, legg stor vekt på at Kystradioen har hatt ei genuin interesse for politikk og samfunnsdebatt. Radioen har gjeve slike saker ein sentral plass i sitt arbeid. Ingen annan lokalradio har ei slik dekning av lokal- og fylkespolitikken, 4

5 og det politiske miljøet i dette området vil lide eit stort tap dersom radioen stansar sine sendingar. Politikarar frå alle leirar og fleire mediefolk har reagert skarpt og gått på barrikadane, men reaksjonane har ikkje vore retta mot BA. Kystradioen si dekning av kommunal- og fylkespolitikken har løfta fram lokalsamfunna og våre viktige kystkulturverdiar. Ei nedlegging av denne populære lokalradioen, som femnar langt vidare enn sine dekningskommunar, er småleg og lite framtidsretta mediepolitisk tenkning. Å gi etter for dei kapitalsterke mediebedriftene og rasere mangfaldet i medielandskapet vil vere eit stort tap. Kystradioen vil anke avslaget på konsesjonen. Dersom radioen ikkje får sende på dagtid, blir den lagt ned til nyttår. Fylkestinget vonar at anken på denne konsesjonstildelinga vil få Medietilsynet til å sjå nærare på kriteria og omgjera dette vedtaket. Hordaland fylkesting meiner det bør vere plass til eit mangfald av radioar, noko som var heile grunnlaget for at vi fikk lokalradioar i Noreg på 1980-talet. Nils-Olav Nøss sette fram slikt forslag til fråsegn: Uttale frå Arbeiderpartiet Auka drivstoffkostnader for drifta av kollektivtransport. Fylkestinget i Hordaland, er sterkt uroa over dei store konsekvensane stigninga i drivstoffprisane medfører for kollektivtrafikken. Sjølv om Regjeringa gledeleg nok, har kome med ein viss kompensasjon for dette, er det likevel langt igjen før ein har dekka inn totale meirkostnader. Fylkestinget i Hordaland vil sterkt oppmode våre sentrale styresmakter om å likestille kollektivtransporten med fiskerinæringa i bruken av avgiftsfri diesel. Dette vil vere med på å hindre at prisauken fører til høgare prisar for dei reisande, med auke i bruken av privat bil som resultat. Fylkestinget vedtok å handsama forslaga ved slutten av tingseta. Fylkestinget handsama sakene 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 og 30 og i denne rekkjefølgja. FYLKESTINGET 11. JUNI 2008 Det var orientering om Etikk i offentleg sektor v/førsteamanuensis Eilert Jan Lohne ved Filosofisk Institutt, Universitetet i Bergen. Fylkestinget handsama sakene 29, 39, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 40 og i denne rekkjefølgja. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Hove sitt forslag, og vedtok deretter samrøystes forslaget. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Kårbø sitt forslag. Pål Kårbø gjorde framlegg om å ta ut avsnitt 5, 7 og 9. Fråsegna med Kårbø sitt forslag til endring vart samrøystes vedteke. Kystradioen må få behalda konsesjonen sin Hordaland fylkesting beklagar sterkt Medietilsynet sitt vedtak om å ikkje fornya Kystradioen sin konsesjon for allmennradio. Fylkestinget set si lit til at Medietilsynet omgjer sitt vedtak i ankehandsaminga. 5

6 Kystradioen i Bergen har vore sjølve dømet på ein lokalradio som har fylt alle konsesjonsvilkår gjennom 24 år. Kystradioen har vore eit viktig bindeledd mellom by og land, og såleis knytt sterke band mellom kommunane Askøy, Sund, Fjell, Øygarden, Austevoll og Bergen. Ein stor del av sendingane vert avvikla på nynorsk. Medietilsynet har lagt vekt på det søkjarane lovar i sine søknader. Dei har ikkje lagt vekt på historie, eller om søkarane har etterlevd konsesjonsvilkåra. Kystradioen i Bergen har levert det dei har lova, og redaktør Vigleik Brekke har leia ein radio som har svært stort truverde i alle samanhengar. Hordaland fylkesting noterer seg at Medietilsynet i april ga Kystradioen Gullfuglen for beste lokalradioprogram, for så to månadar seinare å seie nei til å gi radioen ny konsesjon. Dette er eit paradoks, ikkje minst sidan Kystradioen har vore på lufta i 24 år. Radioen har eit omfemnande nyheitsarbeid. Miljøet rundt Kystradioen har vore prega av ein kombinasjon av faste tilsette og frivillige medarbeidarar. Radioen har levert fleire titals medarbeidarar til NRK og andre norske media. Hordaland fylkesting og kommunane nemnd over, legg stor vekt på at Kystradioen har hatt ei genuin interesse for politikk og samfunnsdebatt. Radioen har gjeve slike saker ein sentral plass i sitt arbeid. Ingen annan lokalradio har ei slik dekning av lokal- og fylkespolitikken, og det politiske miljøet i dette området vil lide eit stort tap dersom radioen stansar sine sendingar. Kystradioen si dekning av kommunal- og fylkespolitikken har løfta fram lokalsamfunna og våre viktige kystkulturverdiar. Ei nedlegging av denne populære lokalradioen, som femnar langt vidare enn sine dekningskommunar, er småleg og lite framtidsretta mediepolitisk tenkning. Å gi etter for dei kapitalsterke mediebedriftene og rasere mangfaldet i medielandskapet vil vere eit stort tap. Hordaland fylkesting meiner det bør vere plass til eit mangfald av radioar, noko som var heile grunnlaget for at vi fikk lokalradioar i Noreg på 1980-talet. Fylkestinget vedtok mot 25 røyster (A, SV, KrF) å ikkje realitetshandsame Handeland sitt forslag. Fylkestinget vedtok samrøystes å realitetshandsama Nøss sitt forslag. Harald Hove gjorde framlegg om slik tillegg og endring i Nøss sitt forslag: Ny setning til 1. avsnitt: Fylkestinget krev difor at Stortinget aukar kompensasjonen slik at den dekker inn dei totale meirkostnadene. Avsnitt 2 strykes. Hove sitt forslag fekk 9 røyster (V, 3 H, 3 Sp) og fall. Nøss sitt forslag vart vedteke mot 13 røyster (6 H, V, SV). 6

7 SAKNR. 17/08 ÅRSMELDING 2007 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt oversendingsforslag: Ber om at det innarbeides oversikt over hvor mye det reises med tog. Schultze-Florey sitt forslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget tek Årsmelding 2007 Hordaland fylkeskommune til orientering. 18/08 GODKJENNING AV ÅRSREKNESKAP 2007 FOR HORDALAND FYLKESKOMMUNE 1. Rekneskapen for Hordaland fylkeskommune for 2007 vert godkjend. 2. Disponering / budsjettendring: Avsetjing til disp.fond Disponering av tidlegare års overskot /08 ÅRSMELDING 2007 KONTROLLUTVALET Kjersti Toppe sette fram slikt oversendingsforslag I: Det vert lagt fram sak for opplærings- og helseutvalet som inneheld statusrapport og tiltaksplan for godkjende inneklima ved skular og reduksjon i vedlikehaldsetterslepet på fylkeskommunale bygningar. Kjersti Toppe sette fram slikt oversendingsforslag II: Det vert lagt fram sak om skulehelsetenesta for opplærings- og helseutvalet, som oppfølging av fatta vedtak i sak 54/06. Torill Vebenstad sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltak fylkesrådmannen har iverksett for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjoner. Vebenstad sitt forslag vart vedteke mot 15 røyster (Frp, 1 KrF). Toppe sine forslag vart samrøystes vedtekne oversendt fylkesrådmannen. 7

8 Fylkestinget godkjenner årsmelding 2007 for kontrollutvalet. Fylkestinget ber om at det til fylkestinget i desember blir lagt fram eit notat på dei tiltaka fylkesrådmannen har sett i verk for å følgje opp fylkestinget sine vedtak om forvaltningsrevisjonar. 20/08 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OM KJØP AV KOLLEKTIVTENESTER. Gisle Handeland sette fram slikt forslag: Forslag til pkt. 5 Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen legg fram forslag til retningslinjer og betre rutinar, i tråd med punkta 1 4 i innstillinga, til politisk behandling. Handeland sitt forslag fekk 20 røyster (A, R, SV) og fall. 1 SYSTEM, RUTINAR OG PROSEDYRAR. Fylkestinget ber fylkesrådmannen om å a utarbeida tilstrekkelege skriftlege rutinar / prosedyrar for innkjøpsprosessen for å sikra at regelverk for kjøp av kollektivtenester vert etterlevd. b etablera system og rutinar for dokumentering og arkivering som er tilstrekkeleg for å sikre naudsynt etterprøvbarhet og gjennomsiktighet. c syta for at innkjøpsprotokollen inneheld alle vesentlege avgjerder, eventuelt at protokollen inneheld referanse til andre dokument som er relevant for å få oversyn over innhaldet i innkjøpsprosessen. d halda fram arbeidet med utvikling og etablering av eit tilstrekkeleg og funksjonelt kontraktoppfølgingssystem. 2 ETIKK Fylkestinget ber fylkesrådmannen syta for: a at fylkeskommunen har tilstrekkeleg med etiske retningsliner knytt til kjøp av kollektivtenester, og at desse vert gjort kjent og etterlevd. b å utarbeida eit system for korleis interessekonflikt skal meldast, korleis gåver skal registrerast, og korleis forsøk på uheldig påverknad skal varslast. c å oppretta ei rutine for å undersøkje grad av etterleving av etiske retningsliner. d å utarbeida skriftleg instruks for korleis innkjøpspersonell skal handtera leverandørar. 3 UNIVERSELL UTFORMING. Fylkestinget ber fylkesrådmannen definera og utarbeida retningsliner for korleis kravet om universell utforming skal oppfyllast, slik at det er tydeleg korleis kravet kan evaluerast og etterlevast ved kjøp av kollektivtenester. 4 OVERFØRING AV KUNNSKAP Fylkestinget ber og fylkesrådmannen syta for: a at kritisk kompetanse og erfaring vert ivareteken ved overgangen til Skyss. b at tiltaka og trong for betringar vert kommunisert til dei aktuelle fagmiljøa som handterar innkjøp generelt og innkjøp av kollektivtenester spesialt. 8

9 21/08 TILTAKSPLAN FOR LIKESTILLING OG LIKEVERD I HORDALAND FYLKESKOMMUNE Terje Søviknes sette fram slikt forslag til pkt. 1: Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestiling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka, men går på prinsipielt grunnlag imot kvotering basert på kjønn og etnisk bakgrunn (ref. pkt. 3, 4 og 5 under foreslåtte tiltak). Robert Erlandsen sette fram slikt forslag: Nytt pkt. 4 Vi ber om at det fremlegges sak om ID-nummersystem ved fylkeskommunale ansettelser. Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune. 2. Fylkestinget set av kr. til gjennomføring av tiltak 1 og 6 i Tiltaksplanen. Pengene tas frå disposisjonsfondet. 3. Som innstillinga 4. Tiltak 3 Moderat kjønnskvotering endrast til Radikal kjønnskvotering. 5. Nytt tiltak 9 Lik løn for likt arbeid Hordaland fylkeskommune skal ha som målsetting at innanfor tidsramma av tiltaksplanen skal ein ha lik løn for likt arbeid i alle sektorar i fylkeskommunen. Det vert avsett kroner til korleis tiltak 9 skal gjennomførast og løysast. Størksen sitt forslag fekk 6 røyster (SV, R) og fall. Søviknes sitt forslag fekk 15 røyster (Frp, 1H) og fall. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 18 røyster (SV, Frp). Innstillinga pkt 2 og 3 vart samrøystes vedteken. Erlandsen sitt forslag vart samrøystes vedteke. 1. Fylkestinget sluttar seg til Tiltaksplan for likestilling og likeverd i Hordaland fylkeskommune i samsvar med fylkesrådmannen sine merknader i saka. 2. Tiltak som føreset økonomiske løyvingar må sjåast i samanheng med årsbudsjett og økonomiplan. 3. Deltidsarbeidande arbeidstakarar som ønskjer å gå over på heiltid eller auka stillingsstorleik bør få høve til det ved ledige stillingar. Fylkesrådmannen vert beden om å registrere tilhøvet mellom heil- og deltidsstillingar, interessa for å gå over i heil/auka stillingar samt leggja fram strategi for iverksetjing. 4. Fylkestinget ber om at det vert lagt fram sak om ID-nummersystem ved fylkeskommunale tilsetjingar. 9

10 22/08 REGLEMENT OM GODTGJERSLE FOR FOLKEVALDE Terje Hermansen sette fram slikt forslag: Punkt Personar utan ordinær lønsinntekt Denne gruppa får ei erstatning på kr ,- pr. dag. (Tapet må sannsynleggjerast utgår). Hermansen sitt forslag vart samrøystes vedteke. I Reglement om godtgjersle for folkevalde i Hordaland fylkeskommune vert det gjort slike endringar: Pkt.4.1. Fylkeskommunale tillitsverv med fast årleg godtgjersle. Nytt avsnitt, tillegg: Medlemer av fylkesutvalet, utvalsleiarar og andre får møtegodtgjersle dersom dei er med i utval som den faste godtgjersla ikkje er meint å dekkja, herunder underutval under dei faste utvala. Nytt avsnitt, tillegg: Dersom fylkesutvalet har samrådingar, synfaringar, temamøte e.l. dagen før eller etter eit møte med sakshandsaming, vert også denne dagen rekna som møtedag i høve til 25 % regelen. Pkt.5.1. Erstatning for tapt arbeidsinntekt Nytt pkt : Sjølvstendig næringsdrivande får dekka tap i inntekt med inntil kr 3.000,- når tapet er dokumentert med oppgåve frå arbeidsgjevar/firma. Utan dokumentasjon for tapt inntekt får denne gruppa erstatta kr 1.000,- pr dag. Nytt avsnitt under punkt 5.1., tillegg: Når satsane for fast årleg godtgjersle for politisk arbeid vert endra, vert satsane for tapt arbeidsinntekt endra med same prosentsats. Nytt avsnitt under punkt 5.1., tillegg: Personar som går i mindre enn full stilling eller går i turnus/skiftarbeid, får tapt arbeidsforteneste etter minstesats dersom eit møte fell på fridagen til vedkomande. Punkt 5.1.3, 1. ledd skal lyda: Denne gruppa får ei erstatning på kr ,- pr. dag. 23/08 DELEGASJONSREGLEMENTET - JUSTERINGAR Delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune C Delegasjon etter særlov pkt. 23 Lov om opplæring av nr 61 4A-3 skal lyda: 4A-3 Fylkesrådmannen har fullmakt til å ta inn vaksne elevar til vidaregåande opplæring. 10

11 Opplærings- og helseutvalet kan påleggja vaksne som får vidaregåande opplæring å dekkja utgifter så langt det følgjer av forskrift, og å halda seg med anna individuelt utstyr som opplæringa til vanleg gjer det nødvendig å ha. Fylkesrådmannen har fullmakt til å gje kompetansebevis på grunnlag av realkompetansevurdering på vidaregåande opplæringsnivå. 24/08 STUDENT- OG TILSETTEREPRESENTANTANE SINE RETTAR I HORDALAND FAGSKULESTYRE Eivind Nævdal-Bolstad sette på vegner av H, Frp og KrF fram slikt forslag: Nytt pkt. 5 i retningslinjene for Hordaland fagskulestyre: Den ordinære fylkeskommunale klagenemnda er og klagenemnd for fagskulane. Harald Hove sette fram slikt forslag: Styret for fagskulane i Hordland har sju medlemer. Fem medlemer, med to varamedlemer, vert valde av fylkestinget. Tilsette og studentar vel ein representant kvar. Ein representant frå kvart av dei faglege råda har talerett i styret. Hove sitt forslag til pkt. 1 vart samrøystes vedteke mot ingen røyster for innstillinga pkt. 1. Nævdal-Bolstad sitt forslag vart samrøystes vedteke mot ingen røyster for innstillinga pkt Styret for fagskulane i Hordland har sju medlemer. Fem medlemer, med to varamedlemer, vert valde av fylkestinget. Tilsette og studentar vel ein representant kvar. Ein representant frå kvart av dei faglege råda har talerett i styret. 2. Den ordinære fylkeskommunale klagenemnda er og klagenemnd for fagskulane. 25/08 REGLEMENT FOR KUNSTNARLEG UTSMYKKING AV FYLKESKOMMUNALE BYGG - REVISJON Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt oversendingsforslag: Oppmodar kunstutvalet til å la elevane ved kunstlinene sleppe til ved utsmykking. Schultze-Florey sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget godkjenner det vedlagte reglementet for Kunstnarleg utsmykking av fylkeskommunale bygg med tillegg under punkt KUNSTUTVALET : 1 representant for elevane (ved utsmykking av skolebygg). Fylkestinget godkjenner prosedyren for sakshandsaming av kunstnarleg utsmykking. Fylkestinget meiner at forutan nybygg og større tilbygg, må også etablerte, eldre fylkeskommunale bygg kunne få kunstnarleg utsmykking. Fylkestinget ber administrasjonen om eiga sak der ein ser på ulike ordningar, til dømes fond, som kan opprettast for utsmykking av eldre fylkeskommunale bygg. 11

12 26/08 AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE - FORPROSJEKT Fylkestinget godkjenner at det framlagde forprosjektet, dagsett oktober 2007, vert lagt til grunn for hovudprosjektet, med ei kostnadsramme på 70,0 mill. kroner. 27/08 ELEVOMBOD I HORDALAND - FORSLAG I MARSTINGET 2008 Hans Otto Robberstad sette fram slikt forslag: 1. Det vert oppretta ei ordning med elev- og lærlingombud i Hordaland fylkeskommune. 2. Administrasjonen får i oppgåve å henta inn opplysningar om korleis denne ordninga er organisert i andre fylke som har elevombod. 3. Det skal lagast eit framlegg til organisering, mandat, finansiering, instruks osv. 4. Det vert oppnemnd saksordførar for saka. 5. Framlegg til saksordførar: Eivind Nævdal-Bolstad. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken med 30 røyster mot 27 røyster (A, R, SV, Sp, V) mot Robberstad sitt forslag. Innstillinga pkt. 2-5 vart samrøystes vedteken. 1. Det vert vurdert oppretta ei ordning med elev- og lærlingombod i Hordaland fylkeskommune i samband med budsjetthandsaminga for Administrasjonen får i oppgåve å henta inn opplysningar om korleis denne ordninga er organisert i andre fylke som har elevombod. 3. Det skal lagast eit framlegg til organisering, mandat, finansiering, instruks osv. 4. Det vert oppnemnd saksordførar for saka. 5. Framlegg til saksordførar: Eivind Nævdal-Bolstad. 28/08 FINANSFORVALTNINGA I 2007 Fylkestinget tek rapporten om finansforvaltninga i 2007 til orientering. 12

13 29/08 TERTIALRAPPORT PR. 30. APRIL REKNESKAPSPROGNOSE Det var 56 representantar til stades. Tom-Christer Nilsen sette fram slikt forslag på vegner av KrF, H og Frp: Det vert lagt fram for fylkesutvalet ei liste med mogelege tiltak for å sikra driftsmessig balanse i Fylkesutvalet får fullmakt til å gjennomføra nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse i Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber regjeringa kompensere fylkeskommunen for avgiftsauken på bensin og diesel til kollektivtrafikken. Midlane skal nyttast til å hindre takstauke på kollektivreiser. Nilsen sitt fellesforslag vart vedteke mot 6 røyster (SV, R). Saga sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Fylkestinget tek rekneskapsprognosen til orientering. Det vert lagt fram for fylkesutvalet ei liste med mogelege tiltak for å sikra driftsmessig balanse i Fylkesutvalet får fullmakt til å gjennomføra nødvendige tiltak for å sikre økonomisk balanse i /08 TILTAK FOR Å REDUSERE KLIMAGASSUTSLEPP FRÅ TRANSPORT. RAPPORT Kjersti Toppe sette fram slik forslag: I tillegg til auka kollektivsatsing må også restriktive tiltak mot privatbilisme leggjast til grunn i fylket si tiltakspakke for redusert klimagassutslepp. Døme på restriktive tiltak er parkeringsrestriksjonar i bykjernen og rushtidsavgift som trafikkregulerande tiltak. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om en utredning om Haukelibanen (høyhastighetstog) i forhold til miljøet og klimagassutslipp. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1) Transportsektoren står for vesentleg del av klimagassutsleppa i Hordaland og rapporten (s. 116ff) peikar på fleire tiltak som kan arbeidast med straks, utan at ein skal venta på den samla fylkesdelplanen for klima. 2) Fylkesutvalet ber difor fylkesrådmannen leggja fram ei sak med framlegg til slike konkrete tiltak, på kort og lang sikt. 13

14 Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag: 1) Gassbussprosjektet videreutvikles. 2) Fylkeskommunen vurderer innkjøp av naturgassdrevne person- og varebiler ved neste innkjøp Toppe sitt forslag fekk 27 røyster (Sp, V, SV, A, R) og fall. Saga sitt forslag fekk 7 røyster (SV, R, 1V) og fall. Haugsnes sitt forslag fekk 27 røyster (Sp, V, SV, A, R) og fall. Johnson sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. Fylkestinget tar rapporten Klimagassreduserende tiltak i transportsektoren i Hordaland fylke til orientering. Rapporten skal vera ein del av grunnlagsmaterialet i arbeidet med fylkesdelplan for klima. 31/08 RIKSVEGBUDSJETT HØYRING Det var 56 representantar til stades. Terje Søviknes sette på vegner av av KrF, H og Frp fram slikt forslag til justert siste avsnitt pkt. 7: Ytterlegare unytta midlar frå Bergensprogrammet, eventuelt tilskot/forskottering frå regionen, vert nytta til kollektivfelt på Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik. Fylkestinget føreset oppstart av prosjektet på Rv 555 seinast 1. kvartal Terje Søviknes sette fram slikt endringsforslag pkt. 7: Formuleringa om Bybanen trinn 2 vert tatt ut av pkt. 7. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Pkt. 12 Fylkestinget går inn for å auke statlege tilskot til ras- og trafikksikring i Hordland med 50 % i Magnar Lussand sette fram slikt forslag til nytt punkt: Rv 550 Utne-Jondal og Rv 569 Stamnes-Eidslandet er tilrådde verna. Før eit eventuelt vernevedtak vert gjennomført, må desse vegane setjast i stand (10 t og 18,75 m vogntoglengde), slik at dei kan vera tenlege transportårer for dei som har desse vegane som einaste alternativ. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: Ordet Ringveg vest går ut i pkt. 4 og 7. Harald Hove sette fram slikt forslag: Tillegg pkt. 7 annet avsnitt Arbeidet med bybana skal prioriterast. 3. avsnitt 14

15 Fylkestinget legg opp til å omdirigere 30 mill av unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest. Det er ikkje aktuelt å nytte midlar frå tiltak til investeringa knytt til kollektivtiltak. 4. avsnitt - tillegg.. og eventuelt andre midlar som vert tilgjengelege frå 1. byggetrinn Ringveg vest. Nils-Olav Nøss sette fram slikt forslag: Nytt 3. avsnitt i pkt. 7: Fylkestinget legg opp til å omdisponere unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest for å finansiere det førebuande arbeidet for byggetrinn 2 for bybane og Ringveg vest. Nytt 4. avsnitt: For det resterande finansieringsbehov legg fylkestinget til grunn at Bergen bompengeselskap AS aukar låneopptaket i 2009 og Haugsnes trekte sitt forslag til endring av pkt. 7. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 2 røyster (R). Innstillinga pkt. 2 og 3 vart samrøystes vedteken. Innstillinga pkt. 4 vart vedteken med 50 mot 6 røyster (SV, R) for Haugsnes sitt forslag. Innstillinga pkt. 5 vart vedteken mot 2 røyster (R). Innstillinga pkt. 6 vart samrøystes vedteken. Søviknes sitt forslag til pkt. 7 fekk 14 røyster (Frp) og fall. Hove sitt forslag til pkt. 7, andre avsnitt fekk 9 røyster (V, SV, R) og fall. Hove sitt forslag til pkt. 7, tredje og fjerde avsnitt fekk 7 røyster (V, SV) og fall. Nøss sitt forslag til pkt. 7 fekk 14 røyster (A) og fall. Innstillinga pkt. 7 med Søviknes sitt fellesforslag vart vedteke mot 9 røyster (V, R, SV). Innstillinga punkt 8, 9, 10 og 11 var samrøystes vedteken. Saga sitt forslag fekk 6 røyster (R, SV) og fall. Lussand sitt forslag til nytt pkt. vart samrøystes vedteke. 1. Fylkestinget viser til tidlegare vedteke bompengeordning for E39 Jektevik-Sandvikvåg med innkreving på ferjesambandet E39 Halhjem-Sandvikvåg fram til Ein føresetnad for denne ordninga har vore ei 50/50 deling mellom bompengefinansiering og statlege stamvegmidlar. Fylkestinget ber no om at den attståande statlege delen på 40 mill. kr. vert løyvd i Ei slik løyving vil kunne inngå i eit samla finansieringsopplegg for eventuell vidareføring av bompengeordninga også etter Fylkestinget vil peike på prosjektet E39 Eikåstunnelen som i NTP handlingsprogrammet var prioritert med oppstart i Med auka trafikk i det aktuelle området på E39 er det nødvendig meir enn nokon gong å få realisert Eikåstunnelen. Prosjektet må prioriterast med stamvegmidlar for oppstart i Fylkestinget meiner fylkesfordelt riksvegramme for post 30 er for liten, men er forøvrig samd i hovudprioriteringane i riksvegbudsjett for Fylkestinget kan ikkje godta at løyvinga for innsparde ferjetilskot til Austevollsbrua no er innarbeidd i den fylkesfordelte investeringsramma. Fylkestinget meiner at løyvinga må dekkast som ei innsparing på riksvegferjebudsjettet, og ikkje vere ei binding innanfor den tildelte fylkesfordelte riksvegramma. Fylkestinget går vidare inn for at frigjorte midlar tilsvarande 9,4 mill. kr. vert nytta til bybana/ringveg Vest i Bergen. 5. Fylkestinget ber om at Stortinget får framlagt bompengesøknad for Rv 551 Løfallstrand-Årsnes 15

16 m/ferjekai snarast råd. Fylkestinget vil prioritere tilstrekkeleg med midlar til prosjektet som ein del av det regionale vegnettet, for å sikre rasjonell anleggsdrift også etter Fylkestinget ser det som vanskeleg å få realisert ei forlenging av gangtunnelen under terminalområdet Bystasjonen/Nonneseter utan å kome i konflikt med tidsplanen for når bybanen skal starte opp med testkøyring på heile strekninga frå Bergen sentrum til Nesttun. Med grunnlag i dette vil fylkestinget ikkje gå inn for at det vert sett i gang arbeid med forlenging av den aktuelle gangtunnelen. 7. Fylkestinget ser det som svært viktig at Bergensprogrammet blir vidareført i samsvar med uttale til planforslaget til Nasjonal transportplan Fylkestinget legg til grunn at ny bompengesøknad vert lagt fram for handsaming i politiske organ i Bergen og fylkeskommunen etter at regjeringa sitt forslag til Nasjonal transportplan vert lagt fram i desember I det vidare arbeidet med detaljprosjektering er det avgjerande viktig at det blir stilt strenge krav til universell utforming og trafikktryggleik. Fylkestinget vil understreke betydninga av at andre byggetrinn bybana, Nesttun-Lagunen og andre byggetrinn Ringveg vest, Sandeidet-Liavatn, vert vidareført utan stopp i anleggsarbeidet. I riksvegbudsjettet for 2009 må det settast av midlar til nødvendig prosjektering, grunnerverv o.l. slik at andre byggetrinn for dei aktuelle prosjekta kan starte opp hausten Dette førebuande arbeidet må finansierast i 2009 og 2010 med til saman 190 mill. kr. Fylkestinget legg opp til å omdisponere 30 mill kroner av unytta midlar frå byggetrinn 1 på Ringveg vest, og ved å utsette oppstart av prosjektet Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik frå 2009 til Dette vil til saman kunne finansiere 60 mill. kr. av det førebuande arbeidet for byggetrinn 2 for bybana og Ringveg vest. For det resterande finansieringsbehovet legg fylkestinget til grunn at Bergen bompengeselskap AS aukar låneopptaket i 2009 og 2010 med inntil 130 mill kroner. Ytterlegare unytta midlar frå Bergensprogrammet, eventuelt tilskot/forskottering frå regionen, vert nytta til kollektivfelt på Rv 555 Breivikskiftet-Drotningsvik. Fylkestinget føreset oppstart av prosjektet på Rv 555 seinast 1. kvartal For å sikre eit effektiv driftsopplegg for bybana i Bergen, legg fylkestinget til grunn at følgjande tiltak må innarbeidast i investeringsbudsjettet for bybana i Publikumsinformasjon på plattform W-lan for publikum langs bana Flåtestyring og PIA anlegg Sum 7,3 mill. kr. 3,9 mill. kr. 2,9 mill. kr. 14,1 mill. kr. Fylkestinget vil og peike på omlegging av vegnettet i anleggsperioden til bybana. Dette vil medføre at den eksisterande ruteproduksjonen må leggast om med auka kostnader i 2008, 2009 og Fylkestinget legg til grunn at desse ekstrakostnadene på til saman om lag 20 mill. kr. må innarbeidast i finansieringa av bybaneutbygginga i 2009 og Saman med tildelte BRA-midlar vil fylkestinget prioritere ei generell opprusting av terminalane i Åsane og Loddefjord. Til dette arbeidet omdisponerer fylkestinget 2 mill. kr. som i forslaget til riksvegbudsjett 2009 er sett av som bidrag til gangtunnel under Bystasjonen/Nonneseter, og prioriterer uspesifiserte midlar til kollektivtiltak i Bergen på 3 mill. kr. til opprusting av Åsane og Loddefjord terminal. 10. Fylkestinget har ingen merknader til marginalvurderingane i forslaget til riksvegbudsjett

17 11. Ei eventuell omdisponering på 20 mill. kr. frå den statlege løyvinga til Jondalstunnelen til Rv 48 Helland-Havsgårdsdalen, skal ikkje ha konsekvensar for framdrifta til Jondalstunnelen. 12. Rv 550 Utne-Jondal og Rv 569 Stamnes-Eidslandet er tilrådde verna. Før eit eventuelt vernevedtak vert gjennomført, må desse vegane setjast i stand (10 t og 18,75 m vogntoglengde), slik at dei kan vere tenlege transportårer for dei som har desse vegane som einaste alternativ. 32/08 REVIDERT BOMPENGESØKNAD FOR E39 SVEGATJØRN - RÅDAL - FRITZ RIEBERS VEG (RV 580) Det var 56 representantar til stades. Jan Johnson sette fram slikt oversendingsforslag: Fylkestinget ber om at det i den videre behandling av innholdet i sak 32/08 tas hensyn til at innbyggerne på begge sider av fremtidige bomstasjoner, ikke rammes urimelig og utilsiktet. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ynskjer ikkje å gå inn for E39 Svegatjørn-Rådal-Fritz Riebers vei med den omsøkte finansiering. 2. I samsvar med veglova 20 er denne finansieringa eit statleg ansvar. Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: Fylkestinget ber om ei nærare utgreiing av togalternativ for strekninga Os-Bergen kopla saman med bybanen. Innstillinga vart vedteken med 50 røyster mot 6 røyster (SV, R) for Haugsnes sitt forslag. Schultze-Florey sitt forslag fekk 6 røyster (R og SV) og fall. Johnson sitt oversendingsforslag vart samrøystes vedteke oversendt fylkesrådmannen. 1. Fylkestinget rår til at bompengesøknaden frå Bergen Os Bompengeselskap A/S datert vert godkjend etter bompengealternativ P2 i søknaden. 2. For å halda bompengetaksten nede på eit lågast mogeleg nivå ber fylkestinget om at dei statlege løyvingane må koma så tidleg som råd er i perioden Fylkestinget tek atterhald om punkt 1, og 2 i vedtaket dersom dette avvik vesentleg frå den lokalpolitiske handsaminga av bompengesøknaden i kommunane Os og Bergen. 33/08 VIDAREFØRING AV BOMPENGEFINANSIERING FOR OPPRUSTING AV E-39 OVER STORD Det var 56 representantar til stades. Saksprotokoll frå Os kommune vedkomande Utvida bompengeperiode Halhjem-Sandvikvåg, Høyring vart omdelt. 17

18 Pål Kårbø sette fram slikt forslag: Stryk pkt. 2. Dijana Milicevic Saga sette fram slikt forslag: Fylkestinget går inn for at bompengeinnkrevjinga til E39 Jektevik-Sandvikvåg blir avvikla ved at staten fullfinansierer dette prosjektet. Saga sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Innstillinga pkt. 1 vart vedteken mot 16 røyster (R, Frp). Innstillinga pkt. 2 fekk 2 røyster (R) og fall. Innstillinga pkt. 3 vart vedteken mot 16 røyster (R, Frp). 1. Fylkestinget rår til at bompengeinnkrevjinga på ferjesambandet E39 Halhjem Sandvikvåg vert forlenga til , for finansiering av vidare opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg. 2. Fylkestinget vil peika på tidlegare opplegg med 50/50-deling mellom bompengar og statlege midlar for opprusting av E39 Jektevik Sandvikvåg, og ber om at dette også vert lagt til grunn i vidareføringa av opprustingsarbeidet. 34/08 TILGANG TIL BUSSANLEGG - BEHOV OG STATUS Det var 56 representantar til stades. Kjartan Haugsnes sette fram slikt forslag: 1. Fylkestinget ber om å få framlagt kostnadskalkyler og finansieringsplan for mogelege investeringsutgifter i samband med tomtekjøp til bussanlegg. Før slike kostnader er vurderte, er det ikkje aktuelt å føreta nye oppkjøp. 2. Fylkestinget ber fylkesrådmannen gjere greie for søknad sendt kommunaldepartementet, og svar frå departementet, gjeldande tomt i Åsane, før nye avtalar om kjøp i fylkeskommunal regi finn stad. 3. Fylkestinget ber om at fylkesrådmannen gjer greie for om andre fylkeskommunar har anbodsutsetjing utan tilrettelagt offentleg infrastruktur. Haugsnes sitt forslag fekk 23 røyster (SV, R, Sp, A) og fall. 1. Fylkestinget tek saka om behov og status for tilgong til bussanlegg til orientering. 2. Fylkestinget ber om at det seinast v/budsjetthandsaminga for 2009 vert fremja ajourført budsjett for verksemda til Skyss/fylkeskommunen, innehaldande både drifts- og investeringskostnader i samband med konkurranseutsetjinga. 35/08 HORDALAND OLJE OG GASS - VAL AV VARAMEDLEM TIL STYRET Det var 56 representantar til stades. 18

19 For resten av valperioden vert Georg Indrevik vald som personleg varamedlem for Tom- Christer Nilsen i styret i Hordaland Olje og Gass (HOG). 36/08 SØKNAD OM FRITAK FRÅ VAL. SUPPLERINGSVAL Det var 56 representantar til stades. 1. Liv Glasser vert friteken frå verv i Stiftelsen Klosteret 17, Norsk Rikskringkasting og Bergen Byformsenter. 2. For resten av valperioden gjer fylkestinget slike val: Stiftelsen Klosteret 17 varamedlem til styret: Ida Karlsen Norsk Rikskringkasting varamedlem til lokalt programråd: Vigdis Askeland Dahle Bergen Byformsenter varamedlem til styret: Ida Karlsen 37/08 OPPNEMNING AV FYLKESKOMMUNAL REPRESENTASJON I STIFTELSEN DEN NYE OPERA Det var 55 representantar til stades. Sigmund Olsnes sette fram slikt forslag: Saka vert utsett. Fylkestinget viser til sitt vedtak av : 3. I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget vil oppnemne medlemmer til styret og representantskapen i stiftinga når stiftinga sine vedtekter imøtekjem fylkestinget sine føresetnader. Olsnes sitt utsetjingsforslag fekk 22 røyster (A, SV, R, 2 H) og fall. Sigmund Olsnes sette fram slikt forslag: For Hordaland fylkeskommune vert Liv Oda Dale oppnemnd som styremedlem i Stiftelsen Den nye opera. Sigmund Olsnes sette på vegner av A, SV, R, 2H (Eldøy, Øydvin) fram følgjande protokollmerknad: Fylkestinget viser til sitt vedtak av pkt. 3 lydande: I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget føreset at stiftinga imøtekjem denne føresetnad. Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: Sunniva Schultze-Florey vert oppnemnd som medlem i styret. 19

20 Kim Eirik Størksen sette fram slikt forslag: For Hordaland fylkeskommune vert Liv Oda Dale oppnemnd som styremedlem i Stiftelsen Den nye Opera. Som personleg varamedlem vert Randi Stang Volden oppnemnd. Som medlem i representantskapet vert Sigmund Olsnes oppnemnd og som personleg varamedlem vert Berit W. Eldøy oppnemnd. Schultze-Florey sitt forslag fekk 2 røyster (R) og fall. Størksen sitt forslag fekk 23 røyster (A, SV, R, Sp) og fall. Innstillinga vart vedteken mot 6 røyster (R, SV). Frå Hordaland fylkeskommune vert Pål Kårbø oppnemnd som styremedlem til Stiftelsen Den nye Opera.. Som personleg varamedlem vert Randi Stang Volden oppnemnd. Som medlem i representantskapet vert Sigmund Olsnes oppnemnd og som personleg varamedlem vert Berit W. Eldøy oppnemnd. Protokollmerknad frå A, SV, R, 2H (Eldøy, Øydvin) Fylkestinget viser til sitt vedtak av pkt. 3 lydande: I føremålet for stiftinga bør ansvaret for ivaretaking og utvikling av det operamiljøet som er bygd opp regionalt koma klart til uttrykk. Fylkestinget føreset at stiftinga imøtekjem denne føresetnad. 38/08 UTFLYTTING FRÅ FYLKET - SUPPLERINGSVAL Det var 55 representantar til stades. Renate Møgster Klepsvik vert vald som varamedlem til kultur- og ressursutvalet frå 1. juli 2008 og ut resten av valperioden /08 BUDSJETT ENDRINGAR Det var 56 representantar til stades. Magnar Lussand sette fram slikt forslag: Endring Meirutgifter Meirinntekter Tilskot bilruter Elev frukost forsøk skule Elevombod Skatt Sunniva Schultze-Florey sette fram slikt forslag: 1. Det settes av kr til elevombud. 2. Det settes av kr til barneoperakoret Ragazzi. 20

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda.

Det er henta inn tilbod på utbygginga og prisen er basert på dei innkomne tilboda. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon55 23 99 42 Telefaks55 23 99 49 Voss 10. juni 2008 Hordaland fylkesting sitt møte på Voss 10. juni 2008: Byggjer

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 17. oktober 2007 Kl.: Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 17. oktober 2007 Kl.: 11.00 14.50 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 68/07-73/07 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg Fylkesordføraren

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr.

MØTEBOK. Valnemnda. Bergen Kongressenter, Bergen. Kl.: Dato: 12. oktober oktober Stad: Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 12. oktober 2009 13. oktober 2009 Kl.: 17.05 17.20 13.30 13.35 Stad: Bergen Kongressenter, Bergen Saknr.: 7/09-12/09 MØTELEIAR Leiar Tom-Christer Nilsen

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 10. desember 2013 Kl.: Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 10. desember 2013 Kl.: 09.05 09.55 Stad: Grand Terminus hotel, Bergen Saknr.: 23/13-33/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Valle, Sveinung

Detaljer

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde.

Til å skriva under møteboka saman med fylkesordføraren vart Beate Husa og Terje Kollbotn valde. Saksprotokoll i fylkestinget 14. og 15.06.2016 SAKSBEHANDLING Sakene vart behandla i slik rekkjefølgje: 14. juni: PS 28-46, 54/16. 15. juni: PS 48-51, 64, 65, 52, 53, 55-62, 37/16. OPNING AV FYLKESTINGET

Detaljer

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12

Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkeseldrerådet i Hordaland Dato: 24. januar 2012 Kl.: 09.30-13.30 Stad: Fylkeshuset Bergen Møterom Nordhordland 4. et. Saknr.: 1/12-5/12 MØTELEIAR Sigmund Olsnes DESSE

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 19. oktober 2011 Kl.: Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 19. oktober 2011 Kl.: 11.00-15.05 Stad: Radisson Blu Hotel Norge, Bergen Saknr.: 51/11-60/11 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg under sak

Detaljer

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR

MØTEBOK. Valnemnda. Dato: 15. oktober 2013 Kl.: Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Valnemnda Dato: 15. oktober 2013 Kl.: 09.00 09.50 Stad: Grand hotel Terminus, Bergen Saknr.: 11/13-22/13 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE MØTTE Grung, Ruth (A)

Detaljer

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11

Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 14. september 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Bergen maritime vid. skole, V. Strømkai 10, Bergen Saknr.: 12/11-18/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.

MØTEBOK. Administrasjonsutvalet. Dato: 22. mars 2012 Kl.: Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr. HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Administrasjonsutvalet Dato: 22. mars 2012 Kl.: 11.00 12.30 Stad: Fylkeshuset, Fylkesutvalsalen rom 367 Hordaland Saknr.: 1/12 MØTELEIAR Hellesnes, Mona Haugland (V) DESSE

Detaljer

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag:

Fylkesutvalet Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesutvalet 23.09.09 Tom-Christer sette fram slikt forslag: Fylkesrådmannens forslag legges til grunn som innstilling til fylkestinget. Opplærings- og helseutvalgets innstilling legges til grunn som

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Terje Søviknes Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Valnemnda Møtestad:, Grand Terminus hotel, Bergen Dato: 14.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Sveinung Valle Nestleiar A Astrid F.

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008

Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks. Bergen 15. okt. 2008 Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon Telefaks 55 23 99 42 55 23 99 49 Bergen 15. okt. 2008 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 15. oktober 2008:

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND

OPPRETTING AV ADMINISTRASJONSSELSKAP FOR BOMPENGESELSKAPA I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200803028-19 Arkivnr. 81 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Valnemnda Fylkestinget Møtedato 11.11.2009 18.11.2009-19.11.2009

Detaljer

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt.

Innkallinga gjeld valde medlemer i Fylkesvalstyret. Ved eventuelt forfall frå faste medlemer vil varamedlemer bli kalla inn særskilt. Møteinnkalling Utval: Møtestad: Fylkesvalstyret Fylkesutvalsalen, Fylkeshuset, Bergen Dato: 19.06.2014 Tid: 11:00 Dersom nokon av utvalet sine medlemmer ikkje kan møta og må melda forfall, vert dei bedne

Detaljer

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre

MØTEBOK. Hordaland fagskulestyre HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 25. november 2010 Kl.: 10.30 11.30 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 3. etg. Saknr.: 8/10-13/10 MØTELEIAR Stenseide, Roald

Detaljer

Pressemelding 15.10.2013

Pressemelding 15.10.2013 ORGANISASJONSAVDELINGA INFORMASJONSSEKSJONEN Pressemelding 15.10.2013 Hordaland fylkesutval sitt møte 15. oktober 2013 i Bergen: Garanterer for Askøypakken Hordaland fylkesting har samrøystes vedteke at

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer. Følgjande varamedlemmer møtte: Namn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 04.05.2015 Tidspunkt: 10:00 13.00 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

MERKNADER TIL INNKALLINGA

MERKNADER TIL INNKALLINGA MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 12. september 2013 Kl.: 10.00-11.15 Stad: Fylkeshuset, Agnes Mowinkelsgt. 5 møterom 367 et. Saknr.: 15/13-18/13 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Stenseide,

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL - SVEGATJØRN, SØKNAD OM BOMPENGEFINANSIERING OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 11.12.2007 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 172/07 05/2278 E39 RÅDAL

Detaljer

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkesutvalet. Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkesutvalet Dato: 08. juni 2009 Kl.: 16.05 16.50 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus Saknr.: 138/09-147/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg DESSE MØTTEandeland,

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP

Følgjande medlemmer hadde meldt forfall: Namn Funksjon Representerer Magne Ivar Fauskanger Medlem FRP Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Møterom 425 Sunnhordland, Fylkeshuset Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 10:00 13.15 Følgjande faste medlemmer møtte: Namn Funksjon Representerer Torill Vebenstad

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 04. oktober 2011 Kl.: Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr. MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 04. oktober 2011 Kl.: 10.00 11.30 Stad: Fylkeshuset, møterom Sunnhordland, 4. etg. Saknr.: 38/11-42/11 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Robberstad,

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Medlem: Eli Årdal Berland (forfall) Fjell kommune Medlem: Ove Bernt Trellevik Sund kommune

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden

Tillegg til PS 27/2015 i valnemnda og PS 84/2015 i fylkestinget ( ) Val til styre, råd, utval og nemnder for perioden Kommunikasjonsseksjonen- Øk og Org avd Fylkessekretariat - Øk og Org avd Notat Dato: 18.12015 Arkivsak: 2015/8173-102 Saksbehandlar: ingtakl Til: Frå: Valnemnda Fylkestinget Fylkesrådmannen Tillegg til

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09

Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 16. april 2009 Kl.: 10.30 12.00 Stad: Voss tekniske fagskule (Voss vidaregåande skule) Saknr.: 3/09-6/09 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12. MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) Kviinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.11.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 36/12 42/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16.

MØTEPROTOKOLL. Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/ Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 14:00 16. FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Arkivsak: 11/1133 Løpenummer: 11/6765-3 Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 04.10.2011 Tid: 14:00 16.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova.

Detaljer

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune

Endringar i delegasjonsreglementet for Hordaland fylkeskommune Administrasjonseksjonen - Org avd Arkivnr: 2014/15940-1 Saksbehandlar: Brit Mari Heggøy/Ingeborg Borgen Takle Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kultur- og ressursutvalet 13.05.2014 Opplærings-

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13. MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 19. november 2013 Kl.: 10.00 12.10 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 34/13-36/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne

Detaljer

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12

MØTEBOK. Opplærings- og helseutvalet. Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Opplærings- og helseutvalet Dato: 17. januar 2012 Kl.: 11.30 15.30 Stad: Etne vidaregåande skule, Etne Saknr.: 1/12-7/12 MØTELEIAR Stenseide, Roald (FRP) DESSE MØTTE Malones,

Detaljer

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret.

Før møtet starta (kl ) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering om drifta ved senteret. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/13 36/13 Før møtet starta (kl. 09.00 10.00) var det synfaring på Fitjar bu- og behandlingssenter, og orientering

Detaljer

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune

Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Saksprotokoll Organ: Fylkesutvalet Møtedato: 05.12.2016 Sak nr.: 16/3228-304 Internt l.nr. 41741/16 Sak: 134/16 Tittel: Regionreforma og Sogn og Fjordane fylkeskommune Behandling: Frå fylkesrådmannen låg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10

MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: Tid: 18:00 19:10 FUSA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Kommunestyret Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 01.03.2016 Tid: 18:00 19:10 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP)

MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: Kl.: Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11. MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) Bømlo kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 11.05.11 Kl.: 09.00 11.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 10/11 21/11 MØTELEIAR Georg Lønning (FrP) DESSE MØTTE Kåre Habbestad (SP) Sonja Hellen Sele (

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 15.10.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 15:20 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar

Detaljer

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode

Bompengepakken Stord vestside - søknad om forlenga innkrevingsperiode SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2014/11966-7 Saksbehandlar: Bjørn Inge Midtgård Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Samferdselsutvalet 13.05.2014 Fylkesutvalet 20.05.2014 Fylkestinget 11.06.2014

Detaljer

Samnanger kommune Møteprotokoll

Samnanger kommune Møteprotokoll Samnanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 17.02.2015 Tidspunkt: 14:00 17:15 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jens

Detaljer

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule

MØTEBOK HORDALAND FYLKESKOMMUNE. Hordaland fagskulestyre. Dato: 19. november 2013 Kl.: Stad: Austevoll vidaregåande skule HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Hordaland fagskulestyre Dato: 19. november 2013 Kl.: 11.15 12.30 Stad: Austevoll vidaregåande skule Saknr.: 19/13-22/13 MØTELEIAR Hellesøy, Aslaug DESSE MØTTE Mikkelsen,

Detaljer

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN

VOSSAPAKKO UTVIDING AV BOMPENGESØKNAD RV 13 JOBERGTUNNELEN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 201002107-21 Arkivnr. 811 Saksh. Utne, Bente Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 18. 09.2013 25.09.2013 15.10.2013 VOSSAPAKKO

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V

MØTEPROTOKOLL. Forfall Parti Møtande varamedlemmer Parti Hans Ekeberg Ap Gustav Folkestad V MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunetunet Møtedato: 27.09.2017 Tid: kl.16:00-20:25 Innkalling til møtet vart gjort 15.09.2017 i samsvar med 32 i kommunelova. Saklista og sakspapir vart

Detaljer

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt

35/10 Oppfølging av justert plan for forvaltningsrevisjon og tinging av prosjekt kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.11.10 Kl.: 14.30 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 30/10 37/10 MØTELEIAR Benedicte Meyer (SV) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) fekk permisjon og gjekk frå

Detaljer

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR

MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE ORIENTERINGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Samferdselsutvalet Dato: 07. oktober 2009 Kl.: 10.30 14.15 Stad: Bergen lufthavn, Flesland Saknr.: 69/09-70/09 MØTELEIAR Bahus, Gustav (FRP) DESSE MØTTE Hansen, Jette Lunemann

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 04.02.13 Kl.: 12.00 14.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 01/13 11/13 MØTELEIAR Wilhelm Engelsen (Ap) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Kristin Ankervold

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR

MØTEBOK. Fylkestinget. Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Fylkestinget Dato: 18. mars 2009 Kl.: 10.00-16.00 Stad: Beredt AS, Nedre Nøttveit 12, Apeltun, 5236 Rådal Saknr.: 2/09-19/09 MØTELEIAR Fylkesordførar Torill Selsvold Nyborg.

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR. Vebenstad, Torill (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 10. april 2013 Kl.: 10.00 13.40 Stad: Møterom 425 Sunnhordland Saknr.: 8/13-14/13 MØTELEIAR Vebenstad, Torill (A) DESSE MØTTE Fauskanger, Magne Ivar

Detaljer

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp)

Forfall til møtet: Roald G. Bergsaker (R H) Liv Signe Navarsete (S og Fj Sp) Eirin Kristin Sund (R A) Anne Jorunn Hammerø Hatle (M og R Sp) MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Hordaland fylkeskommune Møtedato 18.11.2005 Kl. 0900-1230 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Tor Bremer (S og Fj A) Mathias Råheim (S og Fj H)

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Endringar i "Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-2 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal/ Ingrid Holm Svendsen Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 20.09.2017 Fylkestinget 03.10.2017

Detaljer

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024

Saksprotokoll. Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Saksprotokoll Organ: Fylkestinget Møtedato: 11.06.2013 Sak nr.: 12/752-133 Internt l.nr. 20501/13 Sak: 26/13 Tittel: Skulebruksplan for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane 2013-2024 Behandling: Frå

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 18/08 08/60 KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN - SØRE ØYANE NATURBARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS KOMMUNESTYRE Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 12.02.2008 Tid: 17.00 MØTEINNKALLING Forfall: Ingrid Netland (Sp) Sigurd Laugen (Tvs) Eirik Neverdal (Tvs) Haldor

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 20.05.10 Kl.: 08.30 13.15 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 11/10 20/10 MØTELEIAR Anne Line Innvær (Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) gjekk frå møtet etter

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen.

Gjev lån til Sunnhordland lufthamn, krev ekstraordinær generalforsamling. Fylkesordføraren ivaretek fylkeskommunen sine interesser i denne prosessen. Pressemelding HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Informasjonstenesta 5020 Bergen Telefon 55 23 99 42 Telefaks 55 23 99 49 Bergen 13. oktober 2010 Hordaland fylkesting sitt møte i Bergen 13. oktober

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet.

MØTEINNKALLING SAKLISTE. I starten av møtet vil Magnus Snøtun presentere sluttrapport på Småkraftprosjektet. MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.11.2010 Tid: 12.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf. 57 68 55 00

Detaljer

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan

05/12 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden Forslag til prosjektplan Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 13.02.2012 Kl.: 08.30 13.30 Stad: Rongesundet i Øygarden rådhus, Rong Saknr.: 01/12 10/12 MØTELEIAR Rune Haugetun /TVØ) DESSE MØTTE Frank Skjold

Detaljer

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål

Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER. Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Vedtekter KINSARVIK BÅTLAG VEDTEKTER Vedtekne på årsmøtet 21. april 2016, gjeldande straks. 1 Namn og føremål Namnet til Båtlaget er: Kinsarvik Båtlag Kinsarvik Båtlag sitt føremål er å samla båtinteresserte

Detaljer

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT

FAGSKOLETILBOD PÅ STORD - FJERNUNDERVISNING INNAN MASKINTEKNIKK OG ELKRAFT HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen Arkivsak 201112362-44 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2012 21.06.2012 FAGSKOLETILBOD PÅ STORD -

Detaljer

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09

Dato: Kl.: Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 Øygarrdeen kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 27.04.2009 Kl.: 10.00 16.15 Stad: Møterom 1 på Helse- og tenestsenteret Rong Saknr.: 16/09 25/09 MØTELEIAR Karstein Pahr (KrF) DESSE MØTTE Helga

Detaljer

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45

Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: Tidspunkt: 09:15 12:45 Møteprotokoll Utval: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, kommunehuset, Birkelandsvegen 2, 5392 Storebø Dato: 08.02.2017 Tidspunkt: 09:15 12:45 Følgjande medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A)

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Dato: 25. august 2010 Kl.: Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10. MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) HORDALAND FYLKESKOMMUNE MØTEBOK Kontrollutvalet Dato: 25. august 2010 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Fleischer's Hotel, Voss Saknr.: 25/10-31/10 MØTELEIAR Hermansen, Terje (A) DESSE MØTTE Vik, Dagfinn (FRP) Schei,

Detaljer

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ.

2 Kommunale møte Reglementet gjeld møte i kommunestyre, formannskap, forvaltningsutval og administrasjonsutval, heretter kalla folkevalde organ. ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE I LÆRDAL KOMMUNE 1 Folkevald opplæring/ informasjon Tidleg i kvar valperiode skal det haldast kurs for medlemmer av kommunestyre ("folkevald opplæring") i dei grunnleggande

Detaljer

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300

MØTEBOK. Vestlandsrådet. Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300 MØTEBOK Organ Vestlandsrådet Møtestad Rica Sunnfjord Hotel, Førde Møtedato 22.04.2005 Kl. 0900-1300 Faste medlemer til stades: Nils R. Sandal (S og Fj Sp) Hilde Kvamsås Aa ( S og Fj SV) Tor Bremer (S og

Detaljer

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune.

11/12 Kontrollrapport 2011 vedr. skatteoppkrevjarfunksjonen i Kvinnherad kommune. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 19.04.12 Kl.: 09.45 14.50 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 07/12 15/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug

Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl på Rådhuset, Varhaug ROGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IS Møte nr. 1 Kontrollutvalet i Hå INNKALLAST TIL MØTE 12. februar 2008 kl. 08.30 på Rådhuset, Varhaug SAKLISTE Godkjenning av innkalling og saksliste Godkjenning av

Detaljer

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn

Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapsavtale for Setesdalsmuseet Eigedom IKS 1 Selskapet sitt namn Selskapet sitt namn er Setesdalsmuseet Eigedom IKS 2 Deltakarar og ansvar Selskapet er eit interkommunalt selskap, stifta i medhald

Detaljer

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune"

Endringar i «Reglement om godtgjersle til folkevalde i Hordaland fylkeskommune ØKONOMI- OG ORGANISASJONSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1229-1 Saksbehandlar: Sigrid H Aardal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Fylkesutvalet 22.02.2017 Fylkestinget 07.03.2017 Endringar i «Reglement

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

21.08.2012 28.08.2012

21.08.2012 28.08.2012 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Kultur- og idrettsavdelinga Arkivsak 201200217-6 Arkivnr. 644 Saksh. Skaar, Ronny/Haugland, Tone Stedal Saksgang Kultur- og ressursutvalet Fylkesutvalet Møtedato 21.08.2012 28.08.2012

Detaljer

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD

- Tilleggsakliste. Valnemnda. Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD HORDALAND FYLKESKOMMUNE - Tilleggsakliste Valnemnda Dato: 11. juni 2013 kl. 09.30 Stad: Hotel Ullensvang, Lofthus INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Valnemnda... 2 Grieghallen IKS - skiping av selskap, kjøp og

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45

MØTEBOK. Kontrollutvalet. Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla. Møtedato Kl. 10:00 15:45 MØTEBOK Organ Møtestad et Fylkeshuset, Leikanger, møterom Skåla Møtedato 26.08.2015 Kl. 10:00 15:45 Faste medlemer til stades: Forfall til møtet: Varamedlemer til stades: Til stades med møte- og talerett:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H)

MØTEPROTOKOLL. Os Formannskap. Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50. Torill Otterskred (SV), Lisbeth Axelsen (H) OS KOMMUNE Os kommune MØTEPROTOKOLL Os Formannskap Møtestad: Quality Hitel Edvard Grieg, Sandsliåsen 50 Møtedato: 25. og 26.11.2003 Frå: 10.00 til kl. 10.30 dagen etter Til stades på møtet Medlemmer: Forfall:

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY

KOLLEKTIVTRANSPORT - KJØP AV BYSTASJONEN TERMINAL OG TOMTEAREAL TIL BUSSANLEGG PÅ ASKØY HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 200703432-39 Arkivnr. 8211 Saksh. Vetlesand, Nils E. Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 04.12.2008 09.12.2008-10.12.2008 KOLLEKTIVTRANSPORT -

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

2 av 7 legga til rette for det i neste kommunestyremøte. Brigt Olav Gåsdal (Ap) stilte spørsmål om trafikktryggleiken på Liavegen og skogrydding mello

2 av 7 legga til rette for det i neste kommunestyremøte. Brigt Olav Gåsdal (Ap) stilte spørsmål om trafikktryggleiken på Liavegen og skogrydding mello SAMNANGER KOMMUNE 1 av 7 MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 10.09.2013 Møtetid: 15:00-19.30 Møtestad: Kommunehuset Av 7 medlemmer møtte 7, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer