4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009"

Transkript

1 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig Voldmo Lise-Lotte Vier (permisjon i perioden 1/3-30/9 2009) Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn/-kvinner: Kontrollkomité : Per Kåre Selle, leder Espen Johannessen Valgkomité : Solfrid Hidreskog, leder Mogens Lykke-Pedersen Inger Marie Ruud Jessie Østerberg (vara) Revisor : Alv Engebø (engasjert) Generelt. Kristiansand Golfklubb (KGK) er lokalisert i Kristiansand og ble stiftet 24. juni Styret har hatt som mål igjennom lønnsom drift og full åpenhet overfor medlemmene å sikre flest mulig adgang til golfsporten uten for store økonomiske utlegg. Styrets mål for 2009 har vært oppnådd etter målsettingen, og KGK opplever jevn tilstrømning av nye medlemmer i tråd med styrets forventninger. Klubben har i dag flere medlemmer enn noen gang tidligere, men vil samtidig ha høyt fokus på rekruttering i Styret mener at grunnen i 2009 er lagt for videre lønnsom drift samt utvikling av eksisterende anlegg. I år har klubben fått ny vei mellom hull 8 og 9, samt at det er igangsatt bygging av Probu oppe ved drivingrangen. Styret har igjennom sesongen notert seg at samspillet mellom medlemmer og ansatte har utviklet seg positivt og bidratt til at miljøet i klubben er veldig bra. Vi er stolte av det gode miljøet vi har i klubben, og tror at dette er viktig å bygge videre på. Side 1

2 Styret ønsker å takke alle medlemmer som gjennom driftsperioden ved utførelse av tillitsverv, dugnadsarbeide og våre ansatte, som har bidratt sterkt til en positiv drift og et fint sosialt miljø i klubben. Styret ønsker også å takke klubbens sponsorer og samarbeidspartnere som gjennom perioden har bidratt til en positiv drift i klubben og gjennomføring av turneringer og andre arrangementer. Medlemsutvikling. I perioden er det registrert totalt 952 medlemmer. Av de innmeldte er 817 medlemmer med spillerett og 135 medlemmer uten spillerett. 335 medlemmer tilsvarende 35.2 % av klubbens medlemmer er grønt kort spillere eller medlemmer uten kort, i 2008 var tilsvarende tall 39.2 %. Kategori inndeling er som følger: (Tall i parentes er 2008 tall) m/spillerett u/spillerett Voksne 671 (635) 135 (131) Ungdom 43 ( 35) 0 ( 0) Juniorer 96 (115) 0 ( 0) Æresmedlemmer 7 ( 7) 0 ( 0) 817 (792) 135 (131) Aldersfordeling er som følger: Damer Herrer I alt Under 25 år 21 ( 37) 109 (120) 130 (157) 14% (17%) år 121 (111) 478 (445) 599 (556) 63% (60%) Over 60 år 76 ( 74) 147 (136) 223 (210) 23% (23%) 218 (222) 734 (701) 952 (923) Økonomi. Årsregnskapet er satt opp i tråd med regnskapslovsbestemmelsene. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er revidert av Revisorsenteret v/alv A. Engebø. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Regnskapet er i 2009 ført av Kristiansand Golfklubb. Klubben passerte i millioner i omsetning og valgte da å ikke klassifisere seg som et lite idrettslag (omsetning lavere enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres nå etter regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på kr ,-. Nytt av året er også at regnskapet har fulgt kalenderåret. Dette betyr at regnskapsåret er 15 måneder i 2009 da dette var et overgangsår. Det fremlagte regnskap er for perioden til Side 2

3 Styret er fornøyd med årets positive driftsresultat har vært preget av sterk konkurranse når det gjelder salg i proshop samt et tøft marked for å signere samarbeidsavtaler som en ser av regnskapet oppnådde en ikke budsjett på disse postene. Det positive har vært medlemsveksten der vi avsluttet sesongen med 952 medlemmer som er ny rekord for klubben. I tillegg har klubben hatt fokus på kostnadskontroll noe som har medført at regnskapet er kr bedre enn budsjettet vedtatt på årsmøte i Det er ikke utbetalt lønn styrets medlemmer. Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært tilfredsstillende og det finnes i tillegg tilstrekkelig fleksibilitet i klubbens låneavtale med DnB NOR til sesongsvingninger og mindre investeringer. Klubben har i 2008 gjort noen større investeringer på banen, som bygging av ny vei mellom hull 8 og 9 samt igangsettelse av prosjekt for korthullsbane. Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens stilling og resultat. Organisasjon, administrasjon og daglig drift. Klubben var i driftsperioden organisert med et styre og underliggende utvalg med hver sin leder. I tillegg har klubben i 2009 hatt en modell med egen ledergruppe bestående av Helge Josdal, Hans Åberg og Cato Benham. Denne ble stiftet da Gabriella Åberg, som har hatt det administrative ansvaret tidligere, har vært ute i fødselspermisjon i sesongen Ledergruppen har i denne perioden fungert som en administrativ enhet som håndterer alt fra kontrakter, innkjøp, administrasjon og regnskap. Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 8 personer, hvorav 3 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2 heltidsstillinger i proshop, 4 deltidsstillinger i administrasjonen/kjøkken, 2 heltidsstillinger og 1 deltidstilling på banen. Ved utgangen av perioden har klubben 2 heltidsansatte på banen samt 2 heltidsansatte i proshop (1 pro + 1 adm leder). I tillegg har en del av administrasjonen blitt utført som dugnadsarbeid av styremedlemmer og medlemmene etter behov. Klubbens assistentpro, Gabriella Åberg, har vært i fødselspermisjon hele 2009-sesongen. Vår pro Hans Åberg har i året 2009 måttet ta ekstra ansvar i og med at Gabriella har vært i fødselspermisjon, og har hatt høyt arbeidspress med mange kurs. Dette har vært løst til stor tilfredsstillelse, og styret ønsker å takke for denne innsatsen. I proshopen har Lise-Lotte Vier vært ansatt i full stilling, og gjort en fremragende jobb med så vel praktisk, administrativt, som klubbsekretær samt shop og kafe. Lise-Lotte har fungert som en vikar for Gabriella også på flere oppgaver, og utført disse meget bra. Side 3

4 På banen har Arne Tjärnström og Karl-Åke Johanson sørget for ypperlige spilleforhold gjennom hele sesongen. I tillegg har Ida Høgstrøm og Alf Rune Grøsle vært inne og jobbet kortere perioder som sommerhjelp. Cato Benham har bidratt på flere områder i klubbens arbeid både mot sponsorer, administrasjon, regnskap og annet, og styret ønsker å rette stor takk for det arbeid som er gjort. Bygg og anlegg Det har i perioden kun blitt utført mindre vedlikeholdsarbeider på bygg samt maling av klubbhuset På banen er utført nødvendige vedlikeholdsarbeider samt utbedring av vei mellom hull 8 og 9. I tillegg er det gravd grøfter og lagt ny drenering. Den nye greenen på hull 4 ble tatt i bruk til St.Hans og resultatet synes å være meget tilfredsstillende. Banedugnaden ble gjennomført på en bra måte. Banen har i driftsperioden vært i fin fin stand og har blitt tatt godt vare på av våre faste greenkeeper Arne Tjärnström og sesongarbeidere. Senior dugnadsgjengen med Martha Haugland i spissen har igjen i år med ukentlig vedlikehold bl.a. av våre fairwayer utført et stort stykke arbeide til glede for alle brukere av banen. Cafe Svingen har i driftsperioden vært bestyrt av alle ansatte med periodevis assistanse fra frivillige.. Korthullsprosjekt Styret nedsatte i 2009 et utvalg som skulle utrede mulighetene for å kunne bygge en korthullsbane på den eiendom som golfklubben i dag leier av grunneier. I dette utvalget har Sten Pedersen, Cato Benham og Helge Josdal jobbet frem 3 hovedområder/utfordringer i forprosjektet: utforming, søknad om offentlige midler og finansiering via sponsorer. Status for dette pr er at vi har fått arkitekttegnet utkast til 6-hulls kortbane i området mellom hull 7 og hull 9 som anses som spennende og realistisk. Klubben har gitt et oppdrag til Benham Holding om å utrede mulighetene for å få næringslivet i Kristiansand på banen i forhold til øvrig finansiering. Finansiering vil ellers skje med spillemidler og mulig mva refusjon fra Norges Idrettsforbund. Når endelig plan for finansiering av prosjektet foreligger sommeren 2010 vil styret på bakgrunn av rapport fra utvalget ta stilling til om det er realistisk, og deretter innkalle medlemmene i KGK til beslutning om videre fremdrift. Utvalg Følgende utvalg/ledere har fungert i driftsperioden: Markedsutvalg : Arvid Løite Junior-/eliteutvalg : Jon Sverre Karterud Turneringsutvalg : Tom-Reidar Natvig Handicaputvalget : Finn-Georg Humlekjær Nybegynnerutvalg : Kjell Ugland Side 4

5 Gubbeutvalg : Tore Underland Dameutvalg : Inger Brodin Seniorutvalg : Randi og Eivind Thune Baneutvalg : Sten Pedersen Dugnadsutvalg : Bjørn-Arvid Karlsen Miljøutvalg : Solveig Voldmo Styret vil rette en spesiell takk til administrasjonen, våre proer, våre greenkeepere, alle utvalgsledere, utvalgsmedlemmer, klubbmedlemmer og andre frivillige som har bidratt til å få sesongen vel i havn. Samarbeidsavtaler For sesongen 2009 ble det inngått samarbeidsavtaler som nevnt under. Som det fremgår av regnskapet, klarte vi ikke helt å oppnå budsjett. Vi oppnådde følgende hullsponsorer: Cafè Bar / Containerpartner, National Oilwell Varco, Vavik & Tønnessen, Agder El Installasjon og DNBNor. Øvrige samarbeidspartnere: Color Line, CB, Din Reisepartner / Din Golfreise, EDB Totalpartner, Din Eiendom, Keas, MacGregor Hydramarine, Murer Glenn Ege, Romnes, Tannpaleet, 3 Tannleger, Aamot Skiltreklame og Olyo. Vi takker alle våre samarbeidspartnere og ser frem til fortsatt samarbeid neste sesong. Samarbeidsforhold. Det gode samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har i 2009 vært åpent og problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette. Klubben har i driftsperioden samarbeidet med alle andre golfklubber i Aust Agder og Vest Agder. Sportslige aktiviteter. Deltakelsen i klubbturneringene viste i driftsperioden ingen økning fra foregående år. Aktivitetene på damekveld, gubbekveld og senior formiddag har etter styrets mening vært tilfredsstillende. Disse aktiviteter er vesentlige faktorer i klubbens sosiale liv og ikke minst som et viktig holdepunkt og turneringstilbud for våre nye medlemmer. Styret ser meget positivt på denne formen for aktivitet på egen bane som er med på å engasjere både nye og gamle medlemmer. Nytt av året var at aldersgrensen for dame- og gubbekveld ble senket til 19 år. Dette har ikke vært merkbart i noen retning, men vi håper virkningen kommer. Klubbkamper har vært arrangert mot Mandal. Mandal vant denne med klar margin og mye skyldes minimal oppslutning fra vår klubb. Vi ser frem til neste års turnering, og håper vi kan vinne tilbake fatet. Styret har i perioden ikke behandlet disiplinær saker. Side 5

6 Junior- og elitegruppen har i denne sesongen hatt tilgang på trener ressurser gjennom Hasse på trenersiden. Sesongen startet med treningstur til Sverige for elitegruppa, slik at spillerne var godt forberedt da sesongen startet. To av våre jenter har vært med på B-tour, ingen på Titleist-Tour. I tillegg har ei jente deltatt på Galvin Green. Seks av guttene våre har vært på B-touren, og to har vært på Titleist-tour. I NM lag ble guttene nummer seks i 1. divisjon. De rykket opp fra 2. divisjon året før, og holdt plassen i 1.divisjon. I 2009 stilte vi ikke med jentelag. Vi hadde en spiller i finalen på Suzann Junior Challenge, Daniel Aulin Jansen. Daniel Aulin Jansen har blitt tatt ut til å representere KGK på Landslaget for juniorer i Sesongen sett under ett må sies å være et skritt i riktig retning sportslig med enda større forventninger for fremtiden med Gabriella og Hasse på laget. Klubbens medlemmer i 2009 kan fordeles i hcp grupper som følger: (2008 tall i parentes) Gruppe 1: under 4,5 4 ( 4) Gruppe 2: 4,5-11,4 13 ( 10) Gruppe 3: 11,5-18,4 69 ( 55) Gruppe 4: 18,5-26,4 165 (162) Gruppe 5: 26,5-36,0 358 (330) Gruppe 6: Over (362) Årets klubbmestere i 2009 ble: Herrer Damer Junior Senior herrer Senior damer Årets Gubbe- og Damespiller i 2008 ble: Årets Dame Årets Gubbe Hans Åberg Maren Asbjørnsen Daniel Aulin Jansen Ånund Homme Inger Augland Homme Anne Kaupang Ivar Furset Møter Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter. Referater fra styremøter har vært tilgjengelige på web siden. Det har i perioden vært avholdt ordinært årsmøte i november 2008, et ekstraordinært årsmøte i november 2009, samt 1 medlemsmøte. Miljø Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. Side 6

7 Side 7

8 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand Regnskap Kristiansand Golfklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap Budsjett Regnskap Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstra ordinære kostnader 0 Sum ekstraordinære poster Resultat etter ekstraordinære poster Overføring Overført annen egenkapital Overført til udekket tap Sum overføringer Side 8

9 Regnskap Kristiansand Golfklubb Balanse Eiendeler Note pr pr Anleggsmidler Varige driftsmidler Golfbane Randesund med påstående bygninger Maskiner og rullende banemateriell Driftsløsøre, inventrar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Varelager pro-shop Sum varelager Fordringer Kundefordringer Gavekort ikke innløst Andre fordringer Sum fordringer Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 9

10 Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kees Verkerk juniorfond Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 10

11 Side 11

12 Regnskapsprinsipper Med de unntak som er redegjort for, er alle poster i årsregnskapet verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser. Klubben har valgt å følge regnskapslovens bestemmelser fra regnskapsåret 2008 da omsetningen til klubben har passert 5 millioner i omsetning. Fra og med regnskapsåret 2009 har KGK valgt å følge kalenderår i sin regnskapsførsel. Dette betyr at regnskapsåret 2009 er 15 måneder og strekker seg fra til Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp og neste års avdrag på denne gjelden, er oppført som langsiktig gjeld. Varebeholdning Klubben har en varebeholdning på kr pr Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Leieavtaler Festeavtale for golfbanen er inngått den og innebærer at tidligere festavtale er avviklet og ny festeavtale inngått. De tidligere bestemmelsene er i det vesentligste videreførte. Festeavtalen har en varighet på 40 år regnet fra , men med særskilte bestemmelser om fornyelse. Årlig festeavgift er kr og med klausul om indeksregulering, første gang Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet; hvilket innebærer at inntektsføring av kontingenter skjer innenfor det året opptjening og faktisk betaling skjer. Andre poster inntektsføres ved betaling til klubben. Regnskapsår Regnskapsåret er for perioden til Side 12

13 Note 1. Spesifikasjon av anleggsmidler Golfbane og bygninger Maskiner og banemateriell Driftsløsøre, inventar o.l. Tekst Sum Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Tilgang på aktiverte driftsmidler i 2009 er bygging av ny vei mellom hull 8 og 9 samt aktivering av utviklingskostnader til probu og korthullsbane til sammen med kr Hvis banen ble bygget i 2008 antas byggekostnaden å ligge på mellom 15 og 20 millioner kroner. Det er ikke foretatt avskrivninger på anleggsmidler i 2009 da virkelig verdi er betydelig høyere enn bokført verdi. Det ble foretatt en avskrivning av anleggsmidler på kr i 2006 for å tilpasse seg regnskapsbestemmelsene for små idrettslag som kun tillater at anleggsmidler ikke oppføres i balansen for små idrettslag som kun tillater at anleggsmidler ikke oppføres i balansen til høyere verdi enn langsiktig gjeld. Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Antall ansatte i sesongen 2009: 4 fulltidsansatte, 4 deltidsansatte OTB ordning for det ansatte etablert i henhold til gjeldene lov. Revisor Utbetalling til revisor i 2009 har vært kr i revisjonstjenester Side 13

14 Note 3 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 4 Pantstillelser og garantier etc. Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr Note 5 Annen kortsiktig gjeld Under denne posten er medtatt skyldig offentlige trekk med kr samt opptjente ikke utbetalte feriepenger på kr Note 6 Andre driftskostnader Posten består av nedenstående hovedposter: Kostnadsart Festavgift/baneleie Renhold, lys og varme Leasing, utstyr, maskiner Rep. og vedlikehold Honoaraer og it Kontorrekv., trykksaker, Norsk Golf Reisekostnader Reklame, annonser mv Forsikringer Avgift NGF Diverse Sum andre driftskostnader Side 14

15 Note 7 Drifts- og andre inntekter Inntektsart Salgsinntekter kjøkken Salgsinntekter proshop Grønt kort kurs og instruksjon Sponsorinntekter Diverse 0 0 Sum salgsinntekter Spilleinntekter Medlemskontigenter Greenfee / baneleie Driving range Turneringer Leieinntekter skap Diverse Sum andre inntekter Note 8 Spesifikasjon av egenkapitalen Klubbens egenkapital er slik sammensatt: Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Hvis egenkapitalen hadde blitt korrigert for avskrivningen av anleggsmidlene som ble gjort i 2006 ville den vært korrigert med kr og den ville vist kr Side 15

16

17

18 6. Behandle innkomne forslag og saker Forslag fra Styret: 1. Styret kan benytte årets overskudd til forbedring av klubbens fasiliteter. 2. Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i budsjettet for 2010 innenfor eksisterende budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og avgifter. 7. Informasjon om medlemskontingent Medlemskontingentene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17/ Kontingent Kontingent Dugnadsavgift Senior med spillerett Senior uten spillerett Årsgreenfee Ungdom med spillerett Junior med spillerett Junior 0-14 med spillerett Tilbud Dugnadsavgift kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300 i proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, komiteverv eller annet frivillig arbeid. Side 18

19 8. Vedta idrettslagets budsjett Budsjettforslag 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Salg cafe Salg - Pro-shop - 25% mva Salg - Kurs/instruksjon Sponsorinntekter Kontingenter Dugnadsrefusjon Inntekter kølleskap Dugnadsinntekter Baneleie / firma-greenfee Diverse inntekter og tilskudd Inntekter - Greenfee Inntekter - Range Turneringsinntekter Leieinntekter "Grasrotandel" Tilskudd Norges Idrettsforbund Salg av brukte anleggsmidler Sum inntekter Varekjøp - Pro-shop - 25% mva Varekjøp cafe Varekjøp - kurs/instruksjon Sponsorkostnader Premier til turneringer Kostnader probu Ekstra inntekter probu Innleid arbeidskraft (Proshop / sponsormarked) Sum varekjøp etc Lønn Arbeidsgiveravgift Premie pensjonsordning Andre personalkostnader Sum lønn og sos. kostnader Side 19

20 Festeavgift Lys, varme,renhold,renovasjon etc Leasing maskiner og utstyr Driftskostnader - Proshop / kontor Driftskostnader - Kafè Driftskostnader - Bane Driftskostnader - Utstyr / maskiner Driftskostnader - Byggninger Driftskostnader - Range Driftskostnader probu Drift- og reisekostn. - Junior avd Regnskap / revisjon Kostnader data / it Trykksaker/informasjon Aviser, tidsskrifter, bøker, Norsk Golfmv Møter, kurs, oppdatering mv Telefon,porto Gebyrer Refusjon MVA - NGF Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Reklamekostnader/annonser Gaver NGF - avgift Forsikring Diverse kostnader Sum andre kostnader Renteinntekter - Bank Purregebyr, kunder Rentekostnader - Bank Sum finanskostnader Driftsresultat Invvesteringer Nye prosjekter på banen - grenn hull Sikringstiltak range (nett) Møbler / inventar i klubbhus Gressutslag hull Sum investeringer Side 20

21 9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan Årsmøte Kontrollutvalg Valgkomite Styret Ansatte Administrasjon Banemannskap Proer Styreoppnevnte komiteer Side 21

22 10. Foreta følgende valg Valgkomiteens forslag presenteres på årsmøtet. Side 22

4. LAGETS ÅRSMELDING 2011 Driftsperiode 01.01.2011-31.12.2011

4. LAGETS ÅRSMELDING 2011 Driftsperiode 01.01.2011-31.12.2011 4. LAGETS ÅRSMELDING 2011 Driftsperiode 01.01.2011-31.12.2011 Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Sten Pedersen Styremedlemmer : Mikael Pedersen Bjørn Vidar Karlsen Solveig Voldmo Finn

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

3. LAGETS ÅRSMELDING 2007 Driftsperiode 01.10.2006-30.09.2007

3. LAGETS ÅRSMELDING 2007 Driftsperiode 01.10.2006-30.09.2007 3. LAGETS ÅRSMELDING 2007 Driftsperiode 01.10.2006-30.09.2007 Styrets sammensetning: Leder : Mikael Pedersen Nestleder : Solfrid Hitreskog Styremedlemmer : Arvid Løite Inger Marie Ruud Torbjørn Homme Espen

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset

Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Referat fra årsmøte i Kristiansand Golfklubb 26. februar 2013 kl. 19.00 i klubbhuset Årsmøtet behandlet følgende: 1. Godkjenning av de stemmeberettigede 48 stemmeberettigede møtte på årsmøtet. Årsmøtet

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Høybråten og Stovner idrettslag

Høybråten og Stovner idrettslag Resultatregnskap for 2013 for perioden 01.01. - 31.12. Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemsinntekter 2 2 901 133 2 703 273 Aktivitetsinntekter 3 1 076 934 690 241 Sponsor og reklameinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Å R S R E G N S K A P

Å R S R E G N S K A P Å R S R E G N S K A P 2 0 1 2 Oslo Cyklekrets Org. 980 649 008 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 4: Noter Side 6: Prosjektrapport Side 7: Resultatkonti 1 Resultat 2012 Noter 2012 2011

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 26. februar 2013 kl. 19.00

ÅRSMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 26. februar 2013 kl. 19.00 ÅRSMØTE KRISTIANSAND GOLFKLUBB 26. februar 2013 kl. 19.00 4. LAGETS ÅRSMELDING 2012 Driftsperiode 01.01.2012-31.12.2012 Styrets sammensetning: Leder : Sten Pedersen Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014

Grønmo Golfklubb Org.nr: 981711890. Noter til årsregnskapet 2014 Note 1 - Regnskapsprinsipper og virksomhet Grønmo golfklubb ble etablert i 1995, og er et idrettslag tilknyttet Norges Golfforbund og Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ("Norges

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb

Resultatregnskap for 2010 Nordstrand Tennisklubb Resultatregnskap for 2010 Salgsinntekt Sponsorinntekter Annen driftsinntekt Medlemsavgifter Leieinntekter Treningsavgifter Sum driftsinntekter Note 2010 2009 197 369 295 272 435 000 230 000 1 719 436 1

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l.

Balansesammendrag. Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Bankinnskudd, kontanter o.l. Dato fra - til: Regnskapsår 23 Periode: - 7 - Balansesammendrag EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 263 476 274 172 Salgsinntekt 2 7 367 946 6 188 464 Annen driftsinntekt 553 193 504 058 Sum driftsinntekter 8 184 615 6 966 694

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem

Helge Stanghelle Jan Olav Røseng Kenneth Syversen Sigmund Ivar Bakke president visepresident styremedlem styremedlem Norsk Bridgeforbund Resultatregnskap 2006 Note 2005 DRIFTSINNTEKTER: Salgsinntekter (1.015.518) 3 (866.400) Medlemskontingenter og lisenser (3.194.321) (3.095.975) Startavgifter mesterskapsturneringer

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Langrenn. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 398 354 496 174 Annen driftsinntekt 105 152 129 372 Offentlig tilskudd 4 66 378 46 499 Sum driftsinntekter 569 884

Detaljer

Grenland Golfklubb. Eiendeler

Grenland Golfklubb. Eiendeler Balanse Eiendeler Fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Egenkapital Langsiktig gjeld Grenland Golfklubb 1100 Klubbhus 1101 Påkost bygg 1102 Asfalt/påkost parkeringsplass 1155 Golfbanen 1200 Maskiner

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN

KARMA TASHI LING BUDDHISTSAMFUNN Årsregnskap for 2015 Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisors beretning (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) (Signert på separat kopi) Resultatregnskap for 2015 Note

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990

Årsregnskap. Fossum Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 969954990 Årsregnskap 2010 Organisasjonsnummer: 969954990 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2010 2009 Salgsinntekter 2 12 613 433 13 797 801 Sum driftsinntekter 12 613 433 13 797 801 Varekostnader

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 5 976 308 2 813 304 Annen driftsinntekt 29 092 5 548 Offentlig tilskudd 5 184 632 187 475 Sum driftsinntekter 6 190 032 3

Detaljer

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 26. februar 2014

Årsmøte Kristiansand Golfklubb 26. februar 2014 Årsmøte Kristiansand Golfklubb 26. februar 2014 LAGETS ÅRSMELDING 2013 Driftsperiode 01.01.2013-31.12.2013 Styrets sammensetning: Leder : Sten Pedersen Nestleder : Cato Benham (til 30. september 2013)

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB

Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB Årsregnskap LARVIK JUDOKLUBB 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 101 356 63 091 Offentlige tilskudd 3 140 177 113 830

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Svømmeklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Medlemskontigent 270 000 263 476 Salgsinntekt 2 7 654 255 7 367 946 Annen driftsinntekt 357 535 553 193 Sum driftsinntekter 8 281 790 8 184 615

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518

Årsregnskap. Holmen Idrettsforening. Organisasjonsnummer: 971568518 Årsregnskap 2013 Organisasjonsnummer: 971568518 RESULTATREGNSKAP HOLMEN IDRETTSFORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2013 2012 Annen driftsinntekt 2 6 979 177 6 394 999 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer