4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode 01.10.2008-31.12.2009"

Transkript

1 4. LAGETS ÅRSMELDING 2009 Driftsperiode Styrets sammensetning: Leder : Helge Josdal Nestleder : Mikael Pedersen Styremedlemmer : Arvid Løite Sten Pedersen Tom-Reidar Natvig Solveig Voldmo Lise-Lotte Vier (permisjon i perioden 1/3-30/9 2009) Øvrige årsmøtevalgte tillitsmenn/-kvinner: Kontrollkomité : Per Kåre Selle, leder Espen Johannessen Valgkomité : Solfrid Hidreskog, leder Mogens Lykke-Pedersen Inger Marie Ruud Jessie Østerberg (vara) Revisor : Alv Engebø (engasjert) Generelt. Kristiansand Golfklubb (KGK) er lokalisert i Kristiansand og ble stiftet 24. juni Styret har hatt som mål igjennom lønnsom drift og full åpenhet overfor medlemmene å sikre flest mulig adgang til golfsporten uten for store økonomiske utlegg. Styrets mål for 2009 har vært oppnådd etter målsettingen, og KGK opplever jevn tilstrømning av nye medlemmer i tråd med styrets forventninger. Klubben har i dag flere medlemmer enn noen gang tidligere, men vil samtidig ha høyt fokus på rekruttering i Styret mener at grunnen i 2009 er lagt for videre lønnsom drift samt utvikling av eksisterende anlegg. I år har klubben fått ny vei mellom hull 8 og 9, samt at det er igangsatt bygging av Probu oppe ved drivingrangen. Styret har igjennom sesongen notert seg at samspillet mellom medlemmer og ansatte har utviklet seg positivt og bidratt til at miljøet i klubben er veldig bra. Vi er stolte av det gode miljøet vi har i klubben, og tror at dette er viktig å bygge videre på. Side 1

2 Styret ønsker å takke alle medlemmer som gjennom driftsperioden ved utførelse av tillitsverv, dugnadsarbeide og våre ansatte, som har bidratt sterkt til en positiv drift og et fint sosialt miljø i klubben. Styret ønsker også å takke klubbens sponsorer og samarbeidspartnere som gjennom perioden har bidratt til en positiv drift i klubben og gjennomføring av turneringer og andre arrangementer. Medlemsutvikling. I perioden er det registrert totalt 952 medlemmer. Av de innmeldte er 817 medlemmer med spillerett og 135 medlemmer uten spillerett. 335 medlemmer tilsvarende 35.2 % av klubbens medlemmer er grønt kort spillere eller medlemmer uten kort, i 2008 var tilsvarende tall 39.2 %. Kategori inndeling er som følger: (Tall i parentes er 2008 tall) m/spillerett u/spillerett Voksne 671 (635) 135 (131) Ungdom 43 ( 35) 0 ( 0) Juniorer 96 (115) 0 ( 0) Æresmedlemmer 7 ( 7) 0 ( 0) 817 (792) 135 (131) Aldersfordeling er som følger: Damer Herrer I alt Under 25 år 21 ( 37) 109 (120) 130 (157) 14% (17%) år 121 (111) 478 (445) 599 (556) 63% (60%) Over 60 år 76 ( 74) 147 (136) 223 (210) 23% (23%) 218 (222) 734 (701) 952 (923) Økonomi. Årsregnskapet er satt opp i tråd med regnskapslovsbestemmelsene. I samsvar med regnskapslovens 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet. Regnskapet er revidert av Revisorsenteret v/alv A. Engebø. Egen revisorerklæring er vedlagt regnskapet. Regnskapet er i 2009 ført av Kristiansand Golfklubb. Klubben passerte i millioner i omsetning og valgte da å ikke klassifisere seg som et lite idrettslag (omsetning lavere enn 5 millioner kroner) og regnskapet føres nå etter regnskapsbestemmelsene for stort idrettslag. Driftsresultatet før ekstraordinære poster viser et overskudd på kr ,-. Nytt av året er også at regnskapet har fulgt kalenderåret. Dette betyr at regnskapsåret er 15 måneder i 2009 da dette var et overgangsår. Det fremlagte regnskap er for perioden til Side 2

3 Styret er fornøyd med årets positive driftsresultat har vært preget av sterk konkurranse når det gjelder salg i proshop samt et tøft marked for å signere samarbeidsavtaler som en ser av regnskapet oppnådde en ikke budsjett på disse postene. Det positive har vært medlemsveksten der vi avsluttet sesongen med 952 medlemmer som er ny rekord for klubben. I tillegg har klubben hatt fokus på kostnadskontroll noe som har medført at regnskapet er kr bedre enn budsjettet vedtatt på årsmøte i Det er ikke utbetalt lønn styrets medlemmer. Klubbens likviditet har igjennom sesongen vært tilfredsstillende og det finnes i tillegg tilstrekkelig fleksibilitet i klubbens låneavtale med DnB NOR til sesongsvingninger og mindre investeringer. Klubben har i 2008 gjort noen større investeringer på banen, som bygging av ny vei mellom hull 8 og 9 samt igangsettelse av prosjekt for korthullsbane. Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har betydning for klubbens stilling og resultat. Organisasjon, administrasjon og daglig drift. Klubben var i driftsperioden organisert med et styre og underliggende utvalg med hver sin leder. I tillegg har klubben i 2009 hatt en modell med egen ledergruppe bestående av Helge Josdal, Hans Åberg og Cato Benham. Denne ble stiftet da Gabriella Åberg, som har hatt det administrative ansvaret tidligere, har vært ute i fødselspermisjon i sesongen Ledergruppen har i denne perioden fungert som en administrativ enhet som håndterer alt fra kontrakter, innkjøp, administrasjon og regnskap. Klubben ble i driftsperioden administrert og driftet med heltids- og deltidsansatt personell. Totalt har 8 personer, hvorav 3 kvinner, vært engasjert i hel-/deltidsstillinger i løpet av perioden. 2 heltidsstillinger i proshop, 4 deltidsstillinger i administrasjonen/kjøkken, 2 heltidsstillinger og 1 deltidstilling på banen. Ved utgangen av perioden har klubben 2 heltidsansatte på banen samt 2 heltidsansatte i proshop (1 pro + 1 adm leder). I tillegg har en del av administrasjonen blitt utført som dugnadsarbeid av styremedlemmer og medlemmene etter behov. Klubbens assistentpro, Gabriella Åberg, har vært i fødselspermisjon hele 2009-sesongen. Vår pro Hans Åberg har i året 2009 måttet ta ekstra ansvar i og med at Gabriella har vært i fødselspermisjon, og har hatt høyt arbeidspress med mange kurs. Dette har vært løst til stor tilfredsstillelse, og styret ønsker å takke for denne innsatsen. I proshopen har Lise-Lotte Vier vært ansatt i full stilling, og gjort en fremragende jobb med så vel praktisk, administrativt, som klubbsekretær samt shop og kafe. Lise-Lotte har fungert som en vikar for Gabriella også på flere oppgaver, og utført disse meget bra. Side 3

4 På banen har Arne Tjärnström og Karl-Åke Johanson sørget for ypperlige spilleforhold gjennom hele sesongen. I tillegg har Ida Høgstrøm og Alf Rune Grøsle vært inne og jobbet kortere perioder som sommerhjelp. Cato Benham har bidratt på flere områder i klubbens arbeid både mot sponsorer, administrasjon, regnskap og annet, og styret ønsker å rette stor takk for det arbeid som er gjort. Bygg og anlegg Det har i perioden kun blitt utført mindre vedlikeholdsarbeider på bygg samt maling av klubbhuset På banen er utført nødvendige vedlikeholdsarbeider samt utbedring av vei mellom hull 8 og 9. I tillegg er det gravd grøfter og lagt ny drenering. Den nye greenen på hull 4 ble tatt i bruk til St.Hans og resultatet synes å være meget tilfredsstillende. Banedugnaden ble gjennomført på en bra måte. Banen har i driftsperioden vært i fin fin stand og har blitt tatt godt vare på av våre faste greenkeeper Arne Tjärnström og sesongarbeidere. Senior dugnadsgjengen med Martha Haugland i spissen har igjen i år med ukentlig vedlikehold bl.a. av våre fairwayer utført et stort stykke arbeide til glede for alle brukere av banen. Cafe Svingen har i driftsperioden vært bestyrt av alle ansatte med periodevis assistanse fra frivillige.. Korthullsprosjekt Styret nedsatte i 2009 et utvalg som skulle utrede mulighetene for å kunne bygge en korthullsbane på den eiendom som golfklubben i dag leier av grunneier. I dette utvalget har Sten Pedersen, Cato Benham og Helge Josdal jobbet frem 3 hovedområder/utfordringer i forprosjektet: utforming, søknad om offentlige midler og finansiering via sponsorer. Status for dette pr er at vi har fått arkitekttegnet utkast til 6-hulls kortbane i området mellom hull 7 og hull 9 som anses som spennende og realistisk. Klubben har gitt et oppdrag til Benham Holding om å utrede mulighetene for å få næringslivet i Kristiansand på banen i forhold til øvrig finansiering. Finansiering vil ellers skje med spillemidler og mulig mva refusjon fra Norges Idrettsforbund. Når endelig plan for finansiering av prosjektet foreligger sommeren 2010 vil styret på bakgrunn av rapport fra utvalget ta stilling til om det er realistisk, og deretter innkalle medlemmene i KGK til beslutning om videre fremdrift. Utvalg Følgende utvalg/ledere har fungert i driftsperioden: Markedsutvalg : Arvid Løite Junior-/eliteutvalg : Jon Sverre Karterud Turneringsutvalg : Tom-Reidar Natvig Handicaputvalget : Finn-Georg Humlekjær Nybegynnerutvalg : Kjell Ugland Side 4

5 Gubbeutvalg : Tore Underland Dameutvalg : Inger Brodin Seniorutvalg : Randi og Eivind Thune Baneutvalg : Sten Pedersen Dugnadsutvalg : Bjørn-Arvid Karlsen Miljøutvalg : Solveig Voldmo Styret vil rette en spesiell takk til administrasjonen, våre proer, våre greenkeepere, alle utvalgsledere, utvalgsmedlemmer, klubbmedlemmer og andre frivillige som har bidratt til å få sesongen vel i havn. Samarbeidsavtaler For sesongen 2009 ble det inngått samarbeidsavtaler som nevnt under. Som det fremgår av regnskapet, klarte vi ikke helt å oppnå budsjett. Vi oppnådde følgende hullsponsorer: Cafè Bar / Containerpartner, National Oilwell Varco, Vavik & Tønnessen, Agder El Installasjon og DNBNor. Øvrige samarbeidspartnere: Color Line, CB, Din Reisepartner / Din Golfreise, EDB Totalpartner, Din Eiendom, Keas, MacGregor Hydramarine, Murer Glenn Ege, Romnes, Tannpaleet, 3 Tannleger, Aamot Skiltreklame og Olyo. Vi takker alle våre samarbeidspartnere og ser frem til fortsatt samarbeid neste sesong. Samarbeidsforhold. Det gode samarbeidet med grunneier, øvrige lokale aktører, myndigheter og overordnede organ har i 2009 vært åpent og problemfritt. Styret vurderer disse forhold som svært betydningsfulle for klubbens videre utvikling og vil også i fremtiden prioritere tiltak som styrker dette. Klubben har i driftsperioden samarbeidet med alle andre golfklubber i Aust Agder og Vest Agder. Sportslige aktiviteter. Deltakelsen i klubbturneringene viste i driftsperioden ingen økning fra foregående år. Aktivitetene på damekveld, gubbekveld og senior formiddag har etter styrets mening vært tilfredsstillende. Disse aktiviteter er vesentlige faktorer i klubbens sosiale liv og ikke minst som et viktig holdepunkt og turneringstilbud for våre nye medlemmer. Styret ser meget positivt på denne formen for aktivitet på egen bane som er med på å engasjere både nye og gamle medlemmer. Nytt av året var at aldersgrensen for dame- og gubbekveld ble senket til 19 år. Dette har ikke vært merkbart i noen retning, men vi håper virkningen kommer. Klubbkamper har vært arrangert mot Mandal. Mandal vant denne med klar margin og mye skyldes minimal oppslutning fra vår klubb. Vi ser frem til neste års turnering, og håper vi kan vinne tilbake fatet. Styret har i perioden ikke behandlet disiplinær saker. Side 5

6 Junior- og elitegruppen har i denne sesongen hatt tilgang på trener ressurser gjennom Hasse på trenersiden. Sesongen startet med treningstur til Sverige for elitegruppa, slik at spillerne var godt forberedt da sesongen startet. To av våre jenter har vært med på B-tour, ingen på Titleist-Tour. I tillegg har ei jente deltatt på Galvin Green. Seks av guttene våre har vært på B-touren, og to har vært på Titleist-tour. I NM lag ble guttene nummer seks i 1. divisjon. De rykket opp fra 2. divisjon året før, og holdt plassen i 1.divisjon. I 2009 stilte vi ikke med jentelag. Vi hadde en spiller i finalen på Suzann Junior Challenge, Daniel Aulin Jansen. Daniel Aulin Jansen har blitt tatt ut til å representere KGK på Landslaget for juniorer i Sesongen sett under ett må sies å være et skritt i riktig retning sportslig med enda større forventninger for fremtiden med Gabriella og Hasse på laget. Klubbens medlemmer i 2009 kan fordeles i hcp grupper som følger: (2008 tall i parentes) Gruppe 1: under 4,5 4 ( 4) Gruppe 2: 4,5-11,4 13 ( 10) Gruppe 3: 11,5-18,4 69 ( 55) Gruppe 4: 18,5-26,4 165 (162) Gruppe 5: 26,5-36,0 358 (330) Gruppe 6: Over (362) Årets klubbmestere i 2009 ble: Herrer Damer Junior Senior herrer Senior damer Årets Gubbe- og Damespiller i 2008 ble: Årets Dame Årets Gubbe Hans Åberg Maren Asbjørnsen Daniel Aulin Jansen Ånund Homme Inger Augland Homme Anne Kaupang Ivar Furset Møter Det har i perioden vært avholdt 16 styremøter. Referater fra styremøter har vært tilgjengelige på web siden. Det har i perioden vært avholdt ordinært årsmøte i november 2008, et ekstraordinært årsmøte i november 2009, samt 1 medlemsmøte. Miljø Styret mener de ansattes arbeidsmiljø blir ivaretatt på en ordentlig måte og at det ikke foregår aktiviteter i strid med gjeldene forskrifter hva gjelder forurensning av miljø og natur. Side 6

7 Side 7

8 5. Behandle lagets regnskap i revidert stand Regnskap Kristiansand Golfklubb Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap Budsjett Regnskap Salgsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen renteinntekt Annen rentekostnad Annen finanskostnad Resultat av finansposter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Ekstra ordinære kostnader 0 Sum ekstraordinære poster Resultat etter ekstraordinære poster Overføring Overført annen egenkapital Overført til udekket tap Sum overføringer Side 8

9 Regnskap Kristiansand Golfklubb Balanse Eiendeler Note pr pr Anleggsmidler Varige driftsmidler Golfbane Randesund med påstående bygninger Maskiner og rullende banemateriell Driftsløsøre, inventrar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Forskuddsbetalte kostnader Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varelager Varelager pro-shop Sum varelager Fordringer Kundefordringer Gavekort ikke innløst Andre fordringer Sum fordringer Bankinskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 9

10 Egenkapital og gjeld Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum annen egenkapital Sum egenkapital Gjeld Langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Kees Verkerk juniorfond Leverandørgjeld Skattetrekk og andre trekk Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Side 10

11 Side 11

12 Regnskapsprinsipper Med de unntak som er redegjort for, er alle poster i årsregnskapet verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser. Klubben har valgt å følge regnskapslovens bestemmelser fra regnskapsåret 2008 da omsetningen til klubben har passert 5 millioner i omsetning. Fra og med regnskapsåret 2009 har KGK valgt å følge kalenderår i sin regnskapsførsel. Dette betyr at regnskapsåret 2009 er 15 måneder og strekker seg fra til Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balansedagen er medtatt som anleggmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpmidler. Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp og neste års avdrag på denne gjelden, er oppført som langsiktig gjeld. Varebeholdning Klubben har en varebeholdning på kr pr Fordringer Fordringer er oppført i balansen med fordringens pålydende etter fradrag for konstaterte og forventede tap. Leieavtaler Festeavtale for golfbanen er inngått den og innebærer at tidligere festavtale er avviklet og ny festeavtale inngått. De tidligere bestemmelsene er i det vesentligste videreførte. Festeavtalen har en varighet på 40 år regnet fra , men med særskilte bestemmelser om fornyelse. Årlig festeavgift er kr og med klausul om indeksregulering, første gang Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet; hvilket innebærer at inntektsføring av kontingenter skjer innenfor det året opptjening og faktisk betaling skjer. Andre poster inntektsføres ved betaling til klubben. Regnskapsår Regnskapsåret er for perioden til Side 12

13 Note 1. Spesifikasjon av anleggsmidler Golfbane og bygninger Maskiner og banemateriell Driftsløsøre, inventar o.l. Tekst Sum Anskaffelseskost pr Tilgang driftsmidler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Av- og nedskrivninger pr Bokført verdi Tilgang på aktiverte driftsmidler i 2009 er bygging av ny vei mellom hull 8 og 9 samt aktivering av utviklingskostnader til probu og korthullsbane til sammen med kr Hvis banen ble bygget i 2008 antas byggekostnaden å ligge på mellom 15 og 20 millioner kroner. Det er ikke foretatt avskrivninger på anleggsmidler i 2009 da virkelig verdi er betydelig høyere enn bokført verdi. Det ble foretatt en avskrivning av anleggsmidler på kr i 2006 for å tilpasse seg regnskapsbestemmelsene for små idrettslag som kun tillater at anleggsmidler ikke oppføres i balansen for små idrettslag som kun tillater at anleggsmidler ikke oppføres i balansen til høyere verdi enn langsiktig gjeld. Note 2 - Lønnskostnad, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte med mer Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Antall ansatte i sesongen 2009: 4 fulltidsansatte, 4 deltidsansatte OTB ordning for det ansatte etablert i henhold til gjeldene lov. Revisor Utbetalling til revisor i 2009 har vært kr i revisjonstjenester Side 13

14 Note 3 - Bankinnskudd I posten inngår bundne bankinnskudd med kr ,-. Note 4 Pantstillelser og garantier etc. Gjeld som er sikret ved pant utgjør kr Balanseført verdi av de pantsatte eiendelene utgjør kr Note 5 Annen kortsiktig gjeld Under denne posten er medtatt skyldig offentlige trekk med kr samt opptjente ikke utbetalte feriepenger på kr Note 6 Andre driftskostnader Posten består av nedenstående hovedposter: Kostnadsart Festavgift/baneleie Renhold, lys og varme Leasing, utstyr, maskiner Rep. og vedlikehold Honoaraer og it Kontorrekv., trykksaker, Norsk Golf Reisekostnader Reklame, annonser mv Forsikringer Avgift NGF Diverse Sum andre driftskostnader Side 14

15 Note 7 Drifts- og andre inntekter Inntektsart Salgsinntekter kjøkken Salgsinntekter proshop Grønt kort kurs og instruksjon Sponsorinntekter Diverse 0 0 Sum salgsinntekter Spilleinntekter Medlemskontigenter Greenfee / baneleie Driving range Turneringer Leieinntekter skap Diverse Sum andre inntekter Note 8 Spesifikasjon av egenkapitalen Klubbens egenkapital er slik sammensatt: Egenkapital Årets overskudd Egenkapital Hvis egenkapitalen hadde blitt korrigert for avskrivningen av anleggsmidlene som ble gjort i 2006 ville den vært korrigert med kr og den ville vist kr Side 15

16

17

18 6. Behandle innkomne forslag og saker Forslag fra Styret: 1. Styret kan benytte årets overskudd til forbedring av klubbens fasiliteter. 2. Styret gis mulighet til å foreta nødvendige omdisponeringer i budsjettet for 2010 innenfor eksisterende budsjettrammer samt foreta nødvendige markedsmessige tilpasninger av kontingenter og avgifter. 7. Informasjon om medlemskontingent Medlemskontingentene ble vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17/ Kontingent Kontingent Dugnadsavgift Senior med spillerett Senior uten spillerett Årsgreenfee Ungdom med spillerett Junior med spillerett Junior 0-14 med spillerett Tilbud Dugnadsavgift kr. 200 tilbakebetales med et gavekort på kr. 300 i proshop ved deltakelse på dugnad, styreverv, komiteverv eller annet frivillig arbeid. Side 18

19 8. Vedta idrettslagets budsjett Budsjettforslag 2010 Regnskap 2009 Budsjett 2009 Budsjett 2010 Salg cafe Salg - Pro-shop - 25% mva Salg - Kurs/instruksjon Sponsorinntekter Kontingenter Dugnadsrefusjon Inntekter kølleskap Dugnadsinntekter Baneleie / firma-greenfee Diverse inntekter og tilskudd Inntekter - Greenfee Inntekter - Range Turneringsinntekter Leieinntekter "Grasrotandel" Tilskudd Norges Idrettsforbund Salg av brukte anleggsmidler Sum inntekter Varekjøp - Pro-shop - 25% mva Varekjøp cafe Varekjøp - kurs/instruksjon Sponsorkostnader Premier til turneringer Kostnader probu Ekstra inntekter probu Innleid arbeidskraft (Proshop / sponsormarked) Sum varekjøp etc Lønn Arbeidsgiveravgift Premie pensjonsordning Andre personalkostnader Sum lønn og sos. kostnader Side 19

20 Festeavgift Lys, varme,renhold,renovasjon etc Leasing maskiner og utstyr Driftskostnader - Proshop / kontor Driftskostnader - Kafè Driftskostnader - Bane Driftskostnader - Utstyr / maskiner Driftskostnader - Byggninger Driftskostnader - Range Driftskostnader probu Drift- og reisekostn. - Junior avd Regnskap / revisjon Kostnader data / it Trykksaker/informasjon Aviser, tidsskrifter, bøker, Norsk Golfmv Møter, kurs, oppdatering mv Telefon,porto Gebyrer Refusjon MVA - NGF Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig Reisekostnader, ikke oppgavepliktig Reklamekostnader/annonser Gaver NGF - avgift Forsikring Diverse kostnader Sum andre kostnader Renteinntekter - Bank Purregebyr, kunder Rentekostnader - Bank Sum finanskostnader Driftsresultat Invvesteringer Nye prosjekter på banen - grenn hull Sikringstiltak range (nett) Møbler / inventar i klubbhus Gressutslag hull Sum investeringer Side 20

21 9. Bestemme idrettslagets organisasjonsplan Årsmøte Kontrollutvalg Valgkomite Styret Ansatte Administrasjon Banemannskap Proer Styreoppnevnte komiteer Side 21

22 10. Foreta følgende valg Valgkomiteens forslag presenteres på årsmøtet. Side 22

Generalforsamling i Miklagard Golf AS

Generalforsamling i Miklagard Golf AS Generalforsamling i Miklagard Golf AS 11 mars 2015 Til aksjonærene i Miklagard Golf AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MIKLAGARD GOLF AS Ordinær generalforsamling avholdes onsdag 11. mars 2015

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014.

Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Grenland og omegn Golfklubb Innkalling til Årsmøte 2014. Sted: Underetasjen i Borgestadklinikken, Kongensgate, Skien, Inngang underetasjen Tid: Onsdag 26. februar kl. 18.00 Dagsorden: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012

Årsberetning for 2012 Vedlegg 1. Lier Idrettslag 2012 Årsberetning for 2012 Vedlegg 1 Lier Idrettslag 2012 Årsmøtet avholdes på Lier IL klubbhus tirsdag 19 mars og begynner kl 1900. Alle medlemmer er hjertelig velkomne! Sakliste: 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013

boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 boligsamvirket.no årsberetning og regnskap 2013 ÅRSBERETNING FOR 2013 BOLIGBYGGELAGETS FORMÅL Halden Boligbyggelag, med forretningskontor i Halden (Niels Stubs gate 6), er en medlemsorganisasjon som har

Detaljer

Hovedstyrets årsberetning 2014

Hovedstyrets årsberetning 2014 1 Styret for Hovedstyrets årsberetning 1.1 Hovedstyrets sammensetning Arbeidsutvalg (AU) Leder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem Heidi Sønsthagen Ates Thomas Falch Atle Sand

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles til generalforsamling i Songvaar Vekst AS onsdag 23. april 2014 kl. 9.00 i Søgne Rådhus. Saker til behandling: Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Konstituering

Detaljer

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr.

årsberettning Sponsorer: TVERLANDET IL BERIKENDE RESPEKTERENDE OPPRIKTIG www.tverlandetil.no E-post: post@tverlandetil.no Kontonr. 1 Sponsorer: 2013 årsberettning Generalsponor: TVERLANDET IL 2 3 VEDTEKTER FOR TVERLANDET IDRETTSLAG Vedtatt av årsmøtet 03.12.1990 Godkjent av Norges Idrettsforbund 22.02.1993 Revidert 20.11.1991 / 24.11.1992

Detaljer

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014. Nordstrand IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING FORENINGEN 2014 Nordstrand IDRETTSFORENING NORDSTRAND IDRETTSFORENING GENERALFORSAMLING HOVEDSTYRETS BERETNING 25. mars 2015 kl. 19.30 i Store sal på Niffen DAGSORDEN: 1. Åpning ved styrets

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009

VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 VELKOMMEN TIL FIF ÅRSMØTE 2009 FIF-huset 03.03.09 kl. 19.00 Page: 1 INNHOLD: Saksliste Årsmøte 2009 Årsmelding 2008 Regnskap 2008 Ny lov for FIF Årsmøteforslag Budsjettforslag 2009 Valgkomiteens innstilling

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015

Årsrapport 2014. Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Saksliste årsmøte 28. april 2015 Årsmelding 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 2 Saksliste årsmøte 2015 Medlemmer* av Bodø Bordtennisklubb ønskes velkommen til årsmøte som avholdes tirsdag 28. april 2015,

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger.

Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. Stavanger Året 2012 var et år med høy aktivitet i Brunstad Kristelige Menighet (BKM) Stavanger. BKM Stavanger er forankret i den tro og lære som Johan Oscar Smith [Horten 1871 1943] sto for og utøvet.

Detaljer

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall

Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK. Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Årsmøte i Aurskog Finstadbru GK Torsdag 26. februar 2015 kl. 18:00, Aurskog Idrettshall Agenda: 1 Godkjennelse av stemmeberettigede 2 Godkjennelse av innkalling, saksliste og forretningsorden 3 Valg av

Detaljer

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25

Innhold. Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 årsberetning Innhold Styrets årsberetning 4 Årsegnskap 7 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Noter 18 Kontantstrømoppstilling 24 Revisors beretning 25 2 Hovedpunkter 2012 Årsresultat for 2012 ble 2,8 mnok,

Detaljer

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen

Sakspapirer Vintergeneralforsamling. Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Sakspapirer Vintergeneralforsamling Tirsdag 18. februar 2014 kl. 17:15 Auditorium S8, Gløshaugen Saksliste generalforsamling NTNUI tirsdag 18. februar 2014 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Sak 5: Sak 6: Sak

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010

Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 Studentsamskipnaden i Vestfold ÅRSRAPPORT 2010 1 2010 -året for de store endringene: Etter over 29 år i en nomadetilværelse, med lang avstand til studentene, har endelig Studentsamskipnaden i Vestfold

Detaljer