Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008"

Transkript

1 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer 2. Årsregnskap 2008 med: Årsberetning Resultat Balanse Noter 1-23 Saksbehandlers kommentar: Vedlagt følger Nordlandssykehuset HFs årsregnskap for Regnskapet avlegges med et underskudd på 110,2 mill kr. Dette utgjør et avvik fra styringsmål (tillatt underskudd) på 92 mill kr. Styringsmål i 2008 på 18,2 mill kr er knyttet til økte pensjonskostnader. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Overtakelse av ambulansetjenesten Ikke realiserte besparelser knyttet til tiltak, spesielt innenfor lønnsområdet Økte gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser Økte finanskostnader Ubalanse som følge av overtakelse av Vesterålen Økte IKT-kostnader Det vises for øvrig til vedlagt dokument med kommentarer og oppsummering av regnskapet for 2008, samt årsberetning for Styresak 16/09 14 april

2 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2008 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Av årsunderskuddet på kr, føres kr ,- mot fond for vurderingsforskjeller og ,- kr fremføres som udekket tap. Avstemming : Vedtak Styresak 16/09 14 april

3 Vedlegg 1 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2008 Kommentarer

4 Årsregnskap kommentarer Nøkkeltall Økonomi 2006* Totale driftsinntekter Totale driftskostnader Finansielle poster Årsresultat Egenkapitalandel 57,8 % 47,9 % 43,9 % Investeringer Likvide midler pr Aktivitet 2006* Somatikk Heldøgnspasienter Dagpasienter DRG-fin konsultasjoner DRG-poeng ** Polikliniske konsultasjoner Psykiatri Utskrevne pasienter Antall liggedøgn Polikliniske konsultasjoner * 2006-regnskap korrigert for helårstallene for Vesterålen. ** DRG-poeng presentert i logikk for det enkelte år Personell Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Sykefravær 8,8 % 9,3 % 9,5 % Gjennomsnittsalder 46 år 44 år 44 år Kjønnsfordeling 25 % menn 25 % menn 25 % menn 75 % kvinner 75 % kvinner 75 % kvinner

5 Drift Tallene i tabellene nedenfor presenteres i 1000-kr. Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Resultat Nordlandssykehusets regnskap for 2008 viser et underskudd på 110,2 mill kr, dvs 92 mill kr utover tillatt underskudd på 18,2 mill kr. Årlig melding ble utarbeidet parallelt med årsavslutningen. Resultatet i årlig melding avviker derfor noe fra endelig resultat. I 2008 har det vært betydelig usikkerhet om effekten av omlegging av finansieringsordningen for poliklinikk somatikk. Lønnsoppgjøret ble ca 15 mill kr utover avsetning. I 2008 har det for øvrig vært stor fokus på arbeid og oppfølging av tiltaksplaner. Arbeidet er videreført inn i budsjett 2009, med sterkere forankring og konkretisering på avdelingsnivå. Nordlandssykehuset har i 2008 rapportert en prognose på mill kr utover godkjent styringsmål. Sluttresultatet ble 27 mill kr bedre enn prognose basert på november-regnskapet. Et forbedret resultat er i hovedsak knyttet til økte inntekter, totalt 26 mill kr i forbedring. Årsavslutning og utvidede frister medfører at det er stort fokus på å få inn alle kostnader og inntekter i siste periode. I tillegg kommer en god del avregninger (ISF, laboppgjør, lisenser osv) i denne perioden, samtidig som det foretas endelig vurderinger av hvilke tidsavgrensinger som er nødvendig for manglende faktura

6 eller refusjon. Dette gjør at siste periode i regnskapet inneholder mer enn en ordinær driftsperiode skulle tilsi. I desember 2008 fikk Nordlandssykehuset overført 16,2 mill kr i økt basisramme fra Helse Nord til omstillingstiltak Disse midlene var ikke kjent i tidligere prognoser. Avregning ISF 2007 fra HOD har bidratt med ca 2 mill kr i merinntekter utover det som er lagt til grunn i prognosen. I tillegg ble ISF-inntektene i desember måned høyere enn forutsatt i budsjettet. Inntekter fra stråleterapi er tidsavgrenset de siste månedene da aktivitetsgrunnlag hentes fra eget system som kjøres tertialvis. Økt aktivitet innenfor stråleterapi i siste tertial har også bidratt til inntekter utover prognose. På slutten av året ble det avklart at omlegging av finansiering poliklinikk somatikk medførte at dette området skulle omfattes av gjestepasientoppgjør mellom regionene. I desember er det inntektsført 1,1 mill kr knyttet til ISF-inntekt for slikt gjestepasientkjøp. Vi har ikke mottatt faktura fra andre regioner for 2008, men utgift og inntekt er tidsavgrenset basert på framskriving av tall fra NPR pr. 2. tertial Samlede driftskostnader ble 18 mill kr lavere enn prognose. Høyere refusjoner vedrørende arbeidskraft og reduserte driftskostnader bidro til dette. Reduserte kostnader til Helse Nord for lisenser i 2008 på 3,2 mill kr var ikke kjent før i januar I tillegg har det i vært for høye avsetninger i prognosen på bl.a. energi, syketransport, kommunale avgifter og avsetning for generelt etterslep på ordinære faktura. Av samlet forbedring i regnskapsresultat utgjør forhold knyttet til Helse Nord eller HOD ca 21 mill kr. Generelle kommentarer: Driftsinntekter Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter I forhold til 2007 er de største endringene på inntektssiden relatert til innføring av ny finansiering poliklinikk somatikk og reduksjon i andel refusjon for lab og røntgen. Sistnevnte er blitt kompensert gjennom økt basisramme i I 2008 er det også en betydelig vekst i pensjonskostnadene som er kompensert gjennom økt basisramme. Omlegging av finansiering poliklinikk somatikk har medført stor usikkerhet i inntektsføringen hele Endelig avregning ISF poliklinikk vil foreligge høsten 2009.

7 I forbindelse med omlegging i 2008 har departementet valgt å innskjerpe tolkningen av regelverket. Dette gjelder i forhold til hvilke personellgrupper som kan kreve ISFrefusjon og utløse egenandel. Dette har medført lavere poliklinikkinntekter i I 2009-regelverket er dette lempet på og flere helsepersonellgrupper kan utløse ISFrefusjon, men ikke egenandel. Økning i øremerket tilskudd psykisk helse er knyttet til prosjekter under opptrappingsplanen. Mindreinntekter i 2008 mot budsjett er relatert til vakanser. Ubrukte midler opptrappingsplan psykisk helse 2008 er avsatt i balansen. Dette øremerkede tilskuddet bortfaller fra 2009 og er da lagt inn i basisrammen. Under andre inntekter føres bl.a. egenandeler pasienter og tilskudd forskning. Sistnevnte blir ikke budsjettert, men bokføres i hht. forbruk innenfor forskningsprosjektene. Dette for at slik aktivitet ikke skal påvirke netto driftsresultat for de enkelte avdelinger, men dette bidrar til et vesentlig budsjettavvik på denne posten. Det er imidlertid tilsvarende beløp på kostnadssiden. Av økte inntekter utover budsjett er ca 18 mill kr knyttet til forhold som ikke var kjent for Nordlandssykehuset tidligere i driftsåret, bl.a. økt basisramme fra Helse Nord og avregning ISF Driftskostnader Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Samlet merforbruk driftskostnader i 2008 ble ca 18 mill kr lavere enn prognosen. Prognostisering av kjøp av helsetjenester er svært vanskelig siden det er et betydelig etterslep av faktura. I 2008 har økningen innenfor rusområdet, som startet i 2007, fortsatt. Kjøp av gjestepasientplasser somatikk har vist en nedgang. Dette har medført lavere ISFinntekt fra gjestepasientkjøp, som bidrar til avviket i artsgruppen ISF egne pasienter.

8 Innenfor gruppen varekostnader utgjør økning i bruk av TNF-hemmere 16,2 mill kr fra 2007 til Økt bruk av disse medikamentene utgjør 10 mill kr av budsjettavviket for varekostnader i Innleie av arbeidskraft fra firma (leger og sykepleiere) viser et merforbruk på 14 mill kr i forhold til budsjett Merforbruket er i sin helhet knyttet til innleie av sykepleiere fra byrå, som ga et merforbruk på 19 mill kr og en økning sammenlignet med fjoråret på om lag 7 mill kr. Innleie av leger fra byrå viser en besparelse på 5 mill kr i forhold til budsjett, men en må da se forbruket opp mot innleie som avtaltes direkte med lege og utbetales over fast lønn (art 5003). Denne arten viser samlet et merforbruk på 11 mill kr. Budsjettmessig vil deler av begge typer innleie være budsjettert innenfor andre lønnsposter eller ved refusjoner. Innleie fra byrå inngår ikke i månedsverksstatistikken. Lønn til fast ansatte ga et merforbruk på 93 mill kr mot budsjett i Lønnsoppgjøret ble ca 15 mill kr høyere enn avsatt i budsjettet. En vesentlig del av budsjettavviket innenfor denne gruppen er knyttet til uløste tiltaksplaner i Utviklingen innenfor månedsverk var positiv i 2008, sammenlignet med Det vises til kommentarer under pkt Årsverksutvikling. I snitt ble det brukt 69 månedsverk fra egne ansatte mindre pr måned enn i Økning i pensjonskostnader kom høsten 2007 knyttet til nye prinsipper for aktuarberegning. I 2008 fikk Nordlandssykehuset økt basisrammen med 97,5 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for å dekke de økte pensjonskostnadene. Offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft ga et budsjettavvik på 28 mill kr i Posten omfatter refusjon omsorgspermisjon, refusjon sykepenger og ulike refusjoner knyttet til arbeidskraft. Bl.a inngår IA-midler og lærlingetilskudd i denne posten. Sykefraværet økte fra 9,3 % i 2007 til 9,5 % i Økningen er relatert til langtidsfraværet. En stor andel av merforbruk innenfor andre driftskostnader på 12,7 mill kr i 2008 er knyttet til uløste budsjettproblem. I forbindelse med årsavslutningen er det gjort en del nye vurderinger av tidsavgrensingene for ikke mottatte faktura som har medført at avviket er redusert i forhold til den prognose som ble rapportert pr november. Finansposter Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Sammenlignet med 2007 har finanskostnadene økt betydelig og dette er i hovedsak knyttet til lån og økt bruk av kassekreditt. Nordlandssykehuset har i 2008 mottatt internt investeringslån fra Helse Nord på 70 mill kr. I tillegg er det i august mottatt 50 mill kr til

9 investeringslån knyttet til byggetrinn II. Budsjettavviket er også knyttet til økt trekkramme på kassakreditten i Investeringer Investeringer Ramme overført 08 Ramme 08 Investert hittil 08 Forbruk av ramme IKT utstyr % Microsoftlisenser Medisinteknisk utstyr % Utstyr/ombygging % Annet (DTEK prosjekter) % Ufordelte rammer % Real time PCR-maskin(forskningsmidler) % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: Stokmarknes (inkl overført ubrukt ramme fra HHF 2006) % Psykiatriplan (opptrappingsplan) % BUPA 10 nye døgnplasser % Lokaler for arbeidstrening % BUPA familieavdeling % Pasienthotell % Nye røntgen lab 3,4,5,7 og % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt.byggetrin Modernisering Lofoten (somatikk) % Modernisering Lofoten (psykiatri) % Legevakt vestvågøy % SUM total % Investeringer har i løpet av 2008 blitt utsatt i den grad det har vært mulig på grunn av den likviditetsmessige situasjonen Nordlandssykehuset var i ved inngangen av året. Utstyrsinvesteringer har kun blitt gjennomført ved brekkasje. Det er ved utgangen av året benyttet 29,9 millioner kroner til utstyr, noe som utgjør 62 % av investeringsrammen til utstyr. Men herav gjelder 10,77 millioner kroner Microsoft-lisensene som skal trekke på investeringsrammen for Disse er tatt inn i regnskap 2008 etter beslutning fra Helse Nord og saken er først avklart i forbindelse med årsoppgjøret. Når det gjelder oppstart av byggetrinn 2 har dette vært utsatt noe i 2008, slik at det pr utgangen av 2008 var forbrukt 62 % av rammen. På byggetrinn 1 gjenstår bare noe etterarbeid, og årsaken til at det her står negativ investeringsbeløp i 2008 er at to prosjekter var feilrapporter her og er nå flyttet over til byggetrinn 2. Totalt er det forbrukt 66 % av investeringsrammen til utbyggingsprosjektene.

10 Likviditet I løpet av året har det vært høyt fokus på tiltaksarbeid og streng likviditetsstyring. Driftsresultatet ble som følge av tiltaksarbeidet bedre enn forventet, noe som bidro positivt på likviditeten. En annen faktor som påvirket likviditeten er at investeringer er utsatt i den grad det har vært mulig. I tillegg bidro ekstrabevillingen fra Helse Nord i desember vedr basisrammen positivt. Årsverksutvikling Nordlandssykehuset brukte i 2008 i gjennomsnitt 3211 årsverk fordelt på 3691 ansatte i hel- og deltidsstillinger. For 2007 var tilsvarende tall 3280 årsverk fordelt på 3684 ansatte. Reduksjon i antall årsverk er knyttet til en omfattende tiltaksplan i helseforetaket. Tabellen under viser brutto månedsverk pr. måned hittil i år mot samme periode i fjor. Januar måned er høy pga ekstra lønnskjøring knyttet til resterende variabellønn fra desember I regnskapet blir kostnaden ført på riktig år, men i månedsverksstatistikken framkommer månedsverkene i utbetalingsperioden. Personellressurs knyttet til ekstern innleie er ikke inkl. i tallene. Av tabellen kommer det frem at det totalt hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor er forbrukt 69 årsverk mindre. I tabellen er det trukket frem noen enkeltområder, samt fordelingen mellom variable ytelser og faste ytelser.

11 Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Kir/gyn post Med avd ØNØR post Variabel lønn Fast lønn Sum forklaring I tillegg til gjennomføring av omstilling og nedbemanning i sykehuset ble det 2. halvår 2008 iverksatt ny rutine for godkjenning av innleie hva angår lege- og sykepleiespesialister. Godkjenning ble tillagt en felles, sentral gruppe. Utlysing av stillinger har også over tid vært underlagt godkjenning av personalsjef, på grunnlag av anbefalinger fra den enkelte avdelings-/klinikksjef. Endringer i bruken av stillingshjemler underveis i året har krevd godkjenning fra økonomi- og/eller personalsjef. I figuren under vises brutto månedsverk i 2008 og i Av figuren går det frem at sammenlignet med fjoråret er forbruket av månedsverk betydelig redusert Utvikling månedsverk Årsverk årsverk 2007 årsverk jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Periode

12 Prioritering Brutto driftskostnader pr funksjonsområde Funksjon RE 2007 RE 2008 JB 2008 Sum Somatikk Sum Psykisk helse Sum Rusomsorg Ambulanse Luftambulanse Pasienttransport Sum Prehospitale tjenester Sum Personalboliger, -barnehager Sum driftskostnader RE Regnskap JB Justert budsjett Funksjonenes andel av totale driftskostnader det enkelte år: Andel av totale driftskostnader Funksjon RE 2007 RE 2008 JB 2008 Sum Somatikk 64,8 % 64,6 % 65,0 % Sum Psykisk helse 22,3 % 22,3 % 22,7 % Sum Rusomsorg 1,1 % 1,4 % 1,0 % Ambulanse 4,8 % 4,8 % 4,3 % Luftambulanse 0,4 % 0,6 % 0,5 % Pasienttransport 5,9 % 5,6 % 5,8 % Sum Prehospitale tjenester 11,0 % 11,0 % 10,5 % Sum Personalboliger, -barnehager 0,8 % 0,8 % 0,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % RE Regnskap JB Justert budsjett Kostnader knyttet til administrasjon og stabsfunksjoner fordeles ut på de ulike funksjoner i hht. fordelingsnøkler. Funksjonskontoplanen inneholder ikke egne funksjoner for slike støttefunksjoner. Dersom regnskap 2007 prisjusteres i hht gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen fra 2007 til 2008 har somatikk en vekst på 1,68 %, mens psykisk helse (eksl rus) har en økning på 1,23 % i Rusomsorg og luftambulanse er de funksjoner som har størst prosentvis vekst fra regnskap 2007 til regnskap Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,4 % ,5 % ,6 % ,6 % -961 Elektive dagopphold ,8 % ,9 % ,8 % ,5 % 446 DRG-fin konsultasjoner ,7 % ,0 % ,0 % ,6 % RTV-fin konsultasjoner ,3 % ,1 % ,0 % ,9 % 5 571

13 Aktivitet for heldøgnpasienter viser en nedgang på 961 utskrivninger i Dette utgjør en reduksjon på 3.6 % sammenlignet med Det er nedgang både i Bodø og Vesterålen, men Lofoten sykehus viser en økning på 6,5 %. Sammenlignet med plantall var det en nedgang på 5 % for antall døgnopphold. Nedgang i Bodø kan delvis forklares med at aktivitet for gruppebasert rehabilitering er flyttet fra inneliggende dag /døgnpasienter til poliklinikk. Samtidig en del dagkirurgiske operasjoner (brystkreft) som tidligere ble behandlet som inneliggende er nå overført til dagkirurgisk enhet. DRG-indeksen for inneliggende pasienter i Bodø økte fra 1,055 DRG-poeng til 1,104 DRG-poeng og i Vesterålen den økte fra 0,931 til 0,96 DRG-poeng i Denne økning i indeksen ved disse sykehus tyder på at flere tyngre og ressurskrevende pasienter ble behandlet i 2008 sammenlignet med DRG indeksen i Lofoten gikk noe ned, fra 0,86 poeng til 0,85 poeng. Elektive dagopphold økte totalt med 7,5 % og dette er ca 16 % over plan. Økningen gjelder både Vesterålen og Lofoten. I Bodø var det en nedgang på 6,8 % i forhold til i fjor. Reduksjon av dagopphold i Bodø, som tidligere nevnt, forklares med at gruppebasert rehabilitering som tidligere ble registrert som dag/ døgnaktivitet, er nå flyttet til poliklinikk. Samme gjelder brystkreft operasjoner som ble i 2008 overført til dagkirurgisk enhet. Utviklingen totalt innenfor dagopphold er i tråd med sykehusets mål å vri aktiviteten fra døgn til dagbehandling. Poliklinisk aktivitet har også økt. DRG-finansierte konsultasjoner økte med 15,6 % og dette var ca 2 % over plan. RTV- finansiert konsultasjoner har økt med 4,9 % i forhold til 2007 og er i samsvar med plan for Psykisk helse Barne- og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,5 % -7 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,6 % ,6 % 961 Ant. oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,1 % -161 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,5 % ,8 % ,1 % Antall tiltak ,1 % ,9 % ,8 % ,3 % Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatri er redusert med 6,5 % i forhold til i fjor, men dette er likevel 11 % over plan for samme periode. Aktivitet målt som liggedøgn har økt med 20,6 %. Den økte døgnaktiviteten forklares med oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø samt at 3 dagplasser ved ungdomsavdeling i Bodø ble omgjort til døgnplasser i Antall liggedøgn var fortsatt 8 % under plan for 2008.

14 Nedgang i oppholdsdager skyldes omgjøring av 3 dagplasser til døgnplasser som medførte økning av døgnaktivitet ved ungdomsavdeling. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har økt henholdsvis 20,1 % og 23,3 % sammenlignet med Økningen gjelder alle sykehus og skyldes i hovedsak flere besatte stillinger. Både polikliniske konsultasjoner og tiltak ligger henholdsvis 27 % og 22 % over plan Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,6 % ,1 % ,9 % 118 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,1 % ,7 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,0 % ,7 % -251 Antall pol.kl.konsultasjoner ,8 % ,6 % ,3 % ,3 % Antall utskrivninger innenfor voksenpsykiatrien økte med 6,9 % sammenlignet med 2007 og denne økningen var 19 % over plan for Økningen gjelder både Bodø og Vesterålen. Aktiviteten målt som liggedøgn gikk imidlertid ned med 4,4 % sammenlignet med 2007 og dette var ca 6 % under plan for Antall oppholdsdager har også gått ned både i Bodø og Vesterålen. Total nedgang er 5,7 % i forhold til i 2007 og 11 % i forhold til plantall for Poliklinisk aktivitet i Nordlandssykehuset har totalt økt med 5,3 % i Både Bodø og Vesterålen viser økning, men tall for Lofoten indikerer nedgang. Samlet poliklinisk aktivitet ligger fortsatt 15 % under plan. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner i forhold til 2007 skyldes bedre produktivitet innenfor voksenpsykiatrien, hvor antall konsultasjoner per behandler per virkedag har økt fra 1,4 til 1,5, men dette er fortsatt under helsedirektoratets aktivitetskrav om 3 konsultasjoner pr. behandler pr. virkedag. Rusomsorg Bodø NLSH totalt Aktivitet Endr Endr. Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,0 % 275

15 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Det ble registrert totalt konsultasjoner i 2008 ved Rusteamet i Bodø, som er en økning på 19 % i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt ca 18 % under plan som var konsultasjoner. I tillegg til rusteamet kjøpes betydelig kapasitet innenfor rusbehandling gjennom gjestepasientkjøp.

16 Vedlegg 2 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2008 Årsberetning Resultat Balanse Noter

17 ÅRSBERETNING 2008 Virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten, Vesterålen og Salten. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. Fortsatt drift Regnskapet for 2008 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Årsverk Nordlandssykehuset HF brukte i 2008 i gjennomsnitt 3211 årsverk fordelt på 3691 ansatte i hel- og deltidsstillinger. For 2007 var tilsvarende tall 2732 årsverk fordelt på 3324 ansatte. Reduksjon i antall årsverk er knyttet til en omfattende tiltaksplan i helseforetaket. Aldersammensetning og likestilling Gjennomsnittsalderen for de fast ansatte ved Nordlandssykehuset HF er på 44 år. 75 % av de ansatte er kvinner. Gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling varierer lite fra år til år. Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å endre balansen mellom kjønnene, men i forbindelse med rekruttering og lønnsforhandlinger er vi bevisste på at det skal være likebehandling og likestilling mellom kjønnene. 60% av de faste medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kvinner. Foretaksstyret hadde ved utgangen av 2008 en kvinneandel på over 60 %. Av de eieroppnevnte representantene er 4 av de 7 representantene kvinner. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidstilsynet gjennomførte kontrolltilsyn etter God vakt kampanjen høsten I sin tilsynsrapport konkluderer Tilsynet med at det er iverksatt gode tiltak som sikrer et godt og kontinuerlig fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i helseforetaket. Siste år har vært preget av høy omstillingsaktivitet og krevende utfordringer i det å opprettholde balanse mellom oppgaver og ressurser. Arbeidstilsynet har varslet et mulig

18 pålegg knyttet til funn som indikerer at en del ansatte har vært utsatt for uakseptabelt tidspress. Videre har Tilsynet varslet mulig pålegg vedrørende manglende etterlevelse av omstillingsrutiner ved gjennomføring av eksternt initierte omstillinger, og pålegg for manglende opplæring av noen verneombud. De to forhold som vedrører tidspress og omstilling vil Tilsynet ta opp med Helse Nord RHF før Nordlandssykehuset HF eventuelt får det tilbake i form av pålegg. Det har vært 9 møter og behandlet 54 saker i arbeidsmiljøutvalget. Intern revisjon på HMS området har vært rettet mot HMS handlingsplaner og etablering og drift av kvalitet og arbeidsmiljøgrupper, KVAM grupper. Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et gjennomsnittlig sykefravær på 9,5%. Fraværet i 2007 var på 9,3 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i Dette målet er ikke nådd. Oversikten nedenfor viser en økning i langtidsfraværet fra 2007 til 2008, mens korttidsfraværet har gått ned. Sykefraværet fordeler seg slik: Langtidsfravær over 16 dager 6,84 % 6,50 % Fravær 1 16 dager 1,08 % 1,13 % Egenmeldt fravær 1,56 % 1,67 % Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og utvalg for AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) i sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV-etaten. Sykehuset deltok også i 2008 i Helse Nord RHFs prosjekt Arbeidsglede. Sykehuset skulle i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Denne evalueringen er forsinket, men er planlagt gjennomført våren Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Skade på personell Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til sentral stab. Dette gjelder alle typer skader, herunder sprøytestikk, kutt, slag og trusler fra pasienter. Det er i 2008 innmeldt 276 slike hendelser i Bodø. Dette er en nedgang på 167 tilfeller i forhold til Av disse er 181 skader tilknyttet psykiatri. En stor andel av skadene innen somatikk i Bodø skyldes stikkskader og lignende. For 2008 er det innrapportert 44 slike tilfeller. I Lofoten er det rapportert 14 skader innen somatikk, herunder 8 stikkskader. Vesterålen har rapportert 30 skader, inklusiv 17 stikkskader. Samtlige skader er tilknyttet somatikk. Fra Bodø er til sammen 31 skader videresendt til trygdeetat og/eller forsikringsselskap for videre oppfølging og vurdering. Stikkskader og lignende følges i nødvendig grad opp internt og/eller via bedriftshelsetjenesten.

19 Annet Nordlandssykehuset HF ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet personalpolitiske reglementer, retningslinjer og hjelpemidler, basert på den arbeidsgiverpolitikk Nordlandssykehuset HF ønsker å framstå med. Disse revideres jevnlig. Opplæring av ledere og stabspersonell gjennomføres i form av faglig oppdatering, samt opplæring av nye ledere. Utover arbeid i egen regi, har sykehuset avtale med ekstern bedriftshelsetjenesteordning for nødvendig bistand til ansatte, samt i forbindelse med sykehusets helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Påvirkning av ytre miljø Foretakets påvirkning av ytre miljø skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi. Kjemikaliebruk i laboratorievirksomheten ved den største enheten samles i separat anlegg og avhendes som spesialavfall. I statistikkene inngår Somatiske og psykiatriske sykehus i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et totalt energiforbruk på 52,2 mill kwh, fordelt med 47 mill kwh på elektrisk kraft og 5,2 mill kwh på olje. I forhold til 2007 innebærer dette en reduksjon i totalt energiforbruk på om lag 4 % som trolig skyldes normal årsvariasjon (forskjell på 2007-tall i denne rapport skyldes etterregistreringer) Nordlandssykehuset HF totalt sett har i 2008 lukket alle avvik relatert til PCB Vannforbruket for Nordlandssykehuset HF i 2008 er på m3. Siden det har vært manglende totalrapportering på dette tidligere er det ikke hensiktsmessig med trendanalyser. I 2008 leverte foretaket fra seg om lag 1709 tonn avfall fordelt på alle sykehus inkl Røsvik. Jf ovenstående er det dårlig grunnlag for trendanalyse. Avfallet kan kategoriseres i vanlig avfall, smitteavfall og spesialavfall. Vanlig avfall håndteres på tradisjonelt vis. Etter intern oppsamling komprimeres avfallet og kjøres til offentlig avfallsplass. Smitteavfall innsamles og gjennomgår autoklavering før det komprimeres og følger vanlig avfall til offentlig avfallsplass. Ny autoklave er anskaffet ved Nordlandssykehuset Bodø, ved Nordlandssykehuset Lofoten ligger dette i planene for Spesialavfall sorteres i nærmere definerte grupper før det leveres godkjent avfallsplass. Foretaket har for øvrig avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall, inklusive en beredskapsplan ved utfall av autoklave. Avtale med Sikkerhetsrådgiver innenfor avfallshåndteringen er på plass. Biologisk avfall må fom 2009 transporteres til Senja Avfallsselskap for forbrenning. Denne løsningen må fortsette inntil alternative forbrenningsanlegg kan anvendes (vurderes etablert i Bodø og Stokmarknes) Miljøhensyn står også sentralt i den pågående utbyggingen av Nordlandssykehuset HF, både i forbindelse med prosjektering og under bygging. I forbindelse med utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram som blant annet skal sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet som følge av utbyggingen og den påfølgende driften. For å sikre godt fysisk arbeidsmiljø etter ferdigstillelse skal all produksjon foregå etter Rent Bygg metoden slik den er beskrevet i Rentbygg Håndboka av juni 1995 med spesielle krav for sykehus. Det er lagt vekt på at alle materialer skal være miljøriktige og ikke belaste

20 inneklimaet. Byggeplassen skal til en hver tid holdes ryddig og bygge og anleggsavfall skal behandles etter føringer fra Forurensningslovens 32 Håndtering av produksjonsavfall. Energiøkonomisering har fokus i utbyggingsprosjektene både med hensyn til valg av energibærere og forskriftskrav. Varmepumpe i Vesterålen er under oppgradering. Eget program for Psykiatri Rønvik Mellomåsen. Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold ble i 2008 besluttet opprettet med gjennomgående ledelse innenfor Nordlandssykehuset HF. Dette skal gi lik prioritering innenfor området. Den løpende drift fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Når det gjelder nødvendige vedlikeholdstiltak er dette en utfordring i forhold til ressurstilgangen. Tiltak for å oppfylle lov og forskrift gjennomføres. For somatikk i Bodø og Vesterålen kan lav vedlikeholdsaktivitet utover det å tilfredsstille lov og forskrift, forsvares ut fra planer om en svært omfattende utbygging som tar opp i seg nødvendige tiltak på bygg og infrastruktur. Det er selvsagt en risiko forbundet med en slik strategi, slik at man kan komme i en situasjon hvor nødvendige vedlikeholdstiltak må gjennomføres før nybygg er realisert. For Lofoten og Rønvik vil det bli gjennomført tilstandsanalyser i henhold til Norsk standard for å fastslå anleggenes beskaffenhet på en objektiv måte, og behov for nødvendig vedlikehold og oppgradering. Det er utarbeidet en strategi for avhending av deler av boligmassen. En betydelig del av denne har lav standard. Gjennomført taksering i Bodø viser at det er godt samsvar mellom bokførte verdier og markedsverdi For å innfri målsetting om tilrettelegging for rekruttering gjennom å tilby boliger må Nordlandssykehuset HF endre politikk innenfor dettet området. Det er derfor iverksatt et arbeid for å etablere ny boligstrategi som vil omfatte hele boligforvaltningen. Dette omfatter hvilke enheter som beholdes, selges, eventuelle nyanskaffelser og oppgradering. Utredningen ferdigstilles ila 09, og salg gjennomføres ut fra markedssituasjon. Utbygging Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø Nordlandssykehuset HF har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av ca m² nybygg ved den somatiske virksomheten i Bodø. Prosjektet benevnes Utbyggingsprosjektet. Overordnet målsetting for Utbyggingsprosjektet er å videreutvikle Nordlandssykehuset HF gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse, sammen med utvidelse ved nybygg, til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette gjennom å legge vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, gode samband og effektiv logistikk. Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2007.

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat

Regnskap 2010. Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Regnskap 2010 Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering av resultat Styresak 32-2011 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning 2010 herunder disponering

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning

Regnskap 2014. Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning Regnskap 2014 Styrets årsberetning Resultatregnskap og balanse Kontantstrømoppstilling Noter til årsregnskapet Revisjonsberetning STYRETS BERETNING 2014 HELSE NORD RHF 1. Opplysninger om arten av virksomheten

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 14. september 2012 Møtedato: 25. september 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 68/2012 Navn på sak: Månedsrapport kvalitet og

Detaljer

Styrets årsberetning og regnskap 2009

Styrets årsberetning og regnskap 2009 Styrets årsberetning og regnskap 2009 ÅRSRAPPORT AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS 2009 Årsberetning for 2009 2 OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 prosent av Helse Sør-Øst RHF og ble

Detaljer

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1.

Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning (vedlegg 1) Innspill til investeringsplan 2010-2018, brev fra Helse Nord RHF av 27.1. Økonomi Styresak nr. 19/09 Investeringsplan 2010-2018 - rullering Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Saksnr.: 2009/977 Dato: 20.04.2009 Trykt vedlegg: Bærekraftsanalyse 2010-2018 saksutredning

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering:

ÅRSBERETNING 2010. 4. Pasientbehandling i helseforetaksgruppen For følgende områder gis det en kort orientering: ÅRSBERETNING 2010 1. Opplysninger om arten av virksomheten og hvor virksomheten drives Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) ble stiftet 18.12.2001 som eget helseforetak (HF), og leverer som universitetssykehus

Detaljer

Årsberetning 2011. Om virksomheten

Årsberetning 2011. Om virksomheten Årsberetning 2011 Om virksomheten Sykehuset Innlandet HF (SI) eies av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.01. Hovedoppgavene er pasient - behandling, forskning, undervisning, og opplæring av pasienter

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 8. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 18. juni 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2012 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Innst. S. nr. 243 (2001-2002)

Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innst. S. nr. 243 (2001-2002) Innstilling fra sosialkomiteen om spesialisthelsetjenestens økonomi og budsjett 2002 St.prp. nr. 59 (2001-2002) Til Stortinget 1. SAMMENDRAG 1.1 Innledning Regjeringen fremmer

Detaljer

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø

Styremøte. Innkalling med sakspapirer. 4. desember 2014 kl. 9.30 15.00. Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styremøte Innkalling med sakspapirer kl. 9.30 15.00 Sted: Radisson Blu Hotel Tromsø Styrets medlemmer i Sykehusapotek Nord Observatør for brukerutvalget i Sykehusapotek Nord Deres ref.: Vår ref.: 2014/105

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF

ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF ÅRSBERETNING FOR 2014 AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF OM HELSEFORETAKET Akershus universitetssykehus HF eies 100 % av Helse Sør-Øst RHF og ble stiftet 05.12.2001 i forbindelse med at ansvaret for spesialisthelsetjenesten

Detaljer