Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008"

Transkript

1 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer 2. Årsregnskap 2008 med: Årsberetning Resultat Balanse Noter 1-23 Saksbehandlers kommentar: Vedlagt følger Nordlandssykehuset HFs årsregnskap for Regnskapet avlegges med et underskudd på 110,2 mill kr. Dette utgjør et avvik fra styringsmål (tillatt underskudd) på 92 mill kr. Styringsmål i 2008 på 18,2 mill kr er knyttet til økte pensjonskostnader. De viktigste årsakene til avviket er følgende: Overtakelse av ambulansetjenesten Ikke realiserte besparelser knyttet til tiltak, spesielt innenfor lønnsområdet Økte gjestepasientkostnader rus og spiseforstyrrelser Økte finanskostnader Ubalanse som følge av overtakelse av Vesterålen Økte IKT-kostnader Det vises for øvrig til vedlagt dokument med kommentarer og oppsummering av regnskapet for 2008, samt årsberetning for Styresak 16/09 14 april

2 Innstilling til vedtak: Styret inviteres til å fatte følgende Vedtak 1. Styret vedtar vedlagte Årsregnskap 2008 som Nordlandssykehuset HFs regnskap for Av årsunderskuddet på kr, føres kr ,- mot fond for vurderingsforskjeller og ,- kr fremføres som udekket tap. Avstemming : Vedtak Styresak 16/09 14 april

3 Vedlegg 1 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2008 Kommentarer

4 Årsregnskap kommentarer Nøkkeltall Økonomi 2006* Totale driftsinntekter Totale driftskostnader Finansielle poster Årsresultat Egenkapitalandel 57,8 % 47,9 % 43,9 % Investeringer Likvide midler pr Aktivitet 2006* Somatikk Heldøgnspasienter Dagpasienter DRG-fin konsultasjoner DRG-poeng ** Polikliniske konsultasjoner Psykiatri Utskrevne pasienter Antall liggedøgn Polikliniske konsultasjoner * 2006-regnskap korrigert for helårstallene for Vesterålen. ** DRG-poeng presentert i logikk for det enkelte år Personell Gjennomsnittlig antall ansatte Gjennomsnittlig antall årsverk Sykefravær 8,8 % 9,3 % 9,5 % Gjennomsnittsalder 46 år 44 år 44 år Kjønnsfordeling 25 % menn 25 % menn 25 % menn 75 % kvinner 75 % kvinner 75 % kvinner

5 Drift Tallene i tabellene nedenfor presenteres i 1000-kr. Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Resultat Nordlandssykehusets regnskap for 2008 viser et underskudd på 110,2 mill kr, dvs 92 mill kr utover tillatt underskudd på 18,2 mill kr. Årlig melding ble utarbeidet parallelt med årsavslutningen. Resultatet i årlig melding avviker derfor noe fra endelig resultat. I 2008 har det vært betydelig usikkerhet om effekten av omlegging av finansieringsordningen for poliklinikk somatikk. Lønnsoppgjøret ble ca 15 mill kr utover avsetning. I 2008 har det for øvrig vært stor fokus på arbeid og oppfølging av tiltaksplaner. Arbeidet er videreført inn i budsjett 2009, med sterkere forankring og konkretisering på avdelingsnivå. Nordlandssykehuset har i 2008 rapportert en prognose på mill kr utover godkjent styringsmål. Sluttresultatet ble 27 mill kr bedre enn prognose basert på november-regnskapet. Et forbedret resultat er i hovedsak knyttet til økte inntekter, totalt 26 mill kr i forbedring. Årsavslutning og utvidede frister medfører at det er stort fokus på å få inn alle kostnader og inntekter i siste periode. I tillegg kommer en god del avregninger (ISF, laboppgjør, lisenser osv) i denne perioden, samtidig som det foretas endelig vurderinger av hvilke tidsavgrensinger som er nødvendig for manglende faktura

6 eller refusjon. Dette gjør at siste periode i regnskapet inneholder mer enn en ordinær driftsperiode skulle tilsi. I desember 2008 fikk Nordlandssykehuset overført 16,2 mill kr i økt basisramme fra Helse Nord til omstillingstiltak Disse midlene var ikke kjent i tidligere prognoser. Avregning ISF 2007 fra HOD har bidratt med ca 2 mill kr i merinntekter utover det som er lagt til grunn i prognosen. I tillegg ble ISF-inntektene i desember måned høyere enn forutsatt i budsjettet. Inntekter fra stråleterapi er tidsavgrenset de siste månedene da aktivitetsgrunnlag hentes fra eget system som kjøres tertialvis. Økt aktivitet innenfor stråleterapi i siste tertial har også bidratt til inntekter utover prognose. På slutten av året ble det avklart at omlegging av finansiering poliklinikk somatikk medførte at dette området skulle omfattes av gjestepasientoppgjør mellom regionene. I desember er det inntektsført 1,1 mill kr knyttet til ISF-inntekt for slikt gjestepasientkjøp. Vi har ikke mottatt faktura fra andre regioner for 2008, men utgift og inntekt er tidsavgrenset basert på framskriving av tall fra NPR pr. 2. tertial Samlede driftskostnader ble 18 mill kr lavere enn prognose. Høyere refusjoner vedrørende arbeidskraft og reduserte driftskostnader bidro til dette. Reduserte kostnader til Helse Nord for lisenser i 2008 på 3,2 mill kr var ikke kjent før i januar I tillegg har det i vært for høye avsetninger i prognosen på bl.a. energi, syketransport, kommunale avgifter og avsetning for generelt etterslep på ordinære faktura. Av samlet forbedring i regnskapsresultat utgjør forhold knyttet til Helse Nord eller HOD ca 21 mill kr. Generelle kommentarer: Driftsinntekter Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Basisramme ISF egne pasienter ISF somatisk poliklinisk aktivitet Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Laboratorie- og radiologiinntekter Øremerkede tilskudd psykisk helse Andre øremerkede tilskudd Andre inntekter Sum driftsinntekter I forhold til 2007 er de største endringene på inntektssiden relatert til innføring av ny finansiering poliklinikk somatikk og reduksjon i andel refusjon for lab og røntgen. Sistnevnte er blitt kompensert gjennom økt basisramme i I 2008 er det også en betydelig vekst i pensjonskostnadene som er kompensert gjennom økt basisramme. Omlegging av finansiering poliklinikk somatikk har medført stor usikkerhet i inntektsføringen hele Endelig avregning ISF poliklinikk vil foreligge høsten 2009.

7 I forbindelse med omlegging i 2008 har departementet valgt å innskjerpe tolkningen av regelverket. Dette gjelder i forhold til hvilke personellgrupper som kan kreve ISFrefusjon og utløse egenandel. Dette har medført lavere poliklinikkinntekter i I 2009-regelverket er dette lempet på og flere helsepersonellgrupper kan utløse ISFrefusjon, men ikke egenandel. Økning i øremerket tilskudd psykisk helse er knyttet til prosjekter under opptrappingsplanen. Mindreinntekter i 2008 mot budsjett er relatert til vakanser. Ubrukte midler opptrappingsplan psykisk helse 2008 er avsatt i balansen. Dette øremerkede tilskuddet bortfaller fra 2009 og er da lagt inn i basisrammen. Under andre inntekter føres bl.a. egenandeler pasienter og tilskudd forskning. Sistnevnte blir ikke budsjettert, men bokføres i hht. forbruk innenfor forskningsprosjektene. Dette for at slik aktivitet ikke skal påvirke netto driftsresultat for de enkelte avdelinger, men dette bidrar til et vesentlig budsjettavvik på denne posten. Det er imidlertid tilsvarende beløp på kostnadssiden. Av økte inntekter utover budsjett er ca 18 mill kr knyttet til forhold som ikke var kjent for Nordlandssykehuset tidligere i driftsåret, bl.a. økt basisramme fra Helse Nord og avregning ISF Driftskostnader Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Kjøp av offentlige helsetjenester Kjøp av private helsetjenester Varekostnader knyttet til aktivitet Innleid arbeidskraft (fra firma) Lønn til fast ansatte Overtid og ekstrahjelp Pensjon inkl arbeidsgiveravg av pensjon Offentlige tilskudd og ref vedr arbeidskraft Annen lønn Avskrivninger Nedskrivninger Andre driftskostnader Sum driftsutgifter Samlet merforbruk driftskostnader i 2008 ble ca 18 mill kr lavere enn prognosen. Prognostisering av kjøp av helsetjenester er svært vanskelig siden det er et betydelig etterslep av faktura. I 2008 har økningen innenfor rusområdet, som startet i 2007, fortsatt. Kjøp av gjestepasientplasser somatikk har vist en nedgang. Dette har medført lavere ISFinntekt fra gjestepasientkjøp, som bidrar til avviket i artsgruppen ISF egne pasienter.

8 Innenfor gruppen varekostnader utgjør økning i bruk av TNF-hemmere 16,2 mill kr fra 2007 til Økt bruk av disse medikamentene utgjør 10 mill kr av budsjettavviket for varekostnader i Innleie av arbeidskraft fra firma (leger og sykepleiere) viser et merforbruk på 14 mill kr i forhold til budsjett Merforbruket er i sin helhet knyttet til innleie av sykepleiere fra byrå, som ga et merforbruk på 19 mill kr og en økning sammenlignet med fjoråret på om lag 7 mill kr. Innleie av leger fra byrå viser en besparelse på 5 mill kr i forhold til budsjett, men en må da se forbruket opp mot innleie som avtaltes direkte med lege og utbetales over fast lønn (art 5003). Denne arten viser samlet et merforbruk på 11 mill kr. Budsjettmessig vil deler av begge typer innleie være budsjettert innenfor andre lønnsposter eller ved refusjoner. Innleie fra byrå inngår ikke i månedsverksstatistikken. Lønn til fast ansatte ga et merforbruk på 93 mill kr mot budsjett i Lønnsoppgjøret ble ca 15 mill kr høyere enn avsatt i budsjettet. En vesentlig del av budsjettavviket innenfor denne gruppen er knyttet til uløste tiltaksplaner i Utviklingen innenfor månedsverk var positiv i 2008, sammenlignet med Det vises til kommentarer under pkt Årsverksutvikling. I snitt ble det brukt 69 månedsverk fra egne ansatte mindre pr måned enn i Økning i pensjonskostnader kom høsten 2007 knyttet til nye prinsipper for aktuarberegning. I 2008 fikk Nordlandssykehuset økt basisrammen med 97,5 mill kr i revidert nasjonalbudsjett for å dekke de økte pensjonskostnadene. Offentlige tilskudd og refusjoner vedrørende arbeidskraft ga et budsjettavvik på 28 mill kr i Posten omfatter refusjon omsorgspermisjon, refusjon sykepenger og ulike refusjoner knyttet til arbeidskraft. Bl.a inngår IA-midler og lærlingetilskudd i denne posten. Sykefraværet økte fra 9,3 % i 2007 til 9,5 % i Økningen er relatert til langtidsfraværet. En stor andel av merforbruk innenfor andre driftskostnader på 12,7 mill kr i 2008 er knyttet til uløste budsjettproblem. I forbindelse med årsavslutningen er det gjort en del nye vurderinger av tidsavgrensingene for ikke mottatte faktura som har medført at avviket er redusert i forhold til den prognose som ble rapportert pr november. Finansposter Tekst Regnskap 2008 Justert budsjett 2008 Avvik 2008 Regnskap 2007 Finansinntekter Finanskostnader Sum finansielle poster Sammenlignet med 2007 har finanskostnadene økt betydelig og dette er i hovedsak knyttet til lån og økt bruk av kassekreditt. Nordlandssykehuset har i 2008 mottatt internt investeringslån fra Helse Nord på 70 mill kr. I tillegg er det i august mottatt 50 mill kr til

9 investeringslån knyttet til byggetrinn II. Budsjettavviket er også knyttet til økt trekkramme på kassakreditten i Investeringer Investeringer Ramme overført 08 Ramme 08 Investert hittil 08 Forbruk av ramme IKT utstyr % Microsoftlisenser Medisinteknisk utstyr % Utstyr/ombygging % Annet (DTEK prosjekter) % Ufordelte rammer % Real time PCR-maskin(forskningsmidler) % EK KLP % SUM øvrig ramme % Prosjekter: Stokmarknes (inkl overført ubrukt ramme fra HHF 2006) % Psykiatriplan (opptrappingsplan) % BUPA 10 nye døgnplasser % Lokaler for arbeidstrening % BUPA familieavdeling % Pasienthotell % Nye røntgen lab 3,4,5,7 og % Hovedprosjekt trinn % Hovedprosjekt trinn % Ankomstregistert fakt.byggetrin Modernisering Lofoten (somatikk) % Modernisering Lofoten (psykiatri) % Legevakt vestvågøy % SUM total % Investeringer har i løpet av 2008 blitt utsatt i den grad det har vært mulig på grunn av den likviditetsmessige situasjonen Nordlandssykehuset var i ved inngangen av året. Utstyrsinvesteringer har kun blitt gjennomført ved brekkasje. Det er ved utgangen av året benyttet 29,9 millioner kroner til utstyr, noe som utgjør 62 % av investeringsrammen til utstyr. Men herav gjelder 10,77 millioner kroner Microsoft-lisensene som skal trekke på investeringsrammen for Disse er tatt inn i regnskap 2008 etter beslutning fra Helse Nord og saken er først avklart i forbindelse med årsoppgjøret. Når det gjelder oppstart av byggetrinn 2 har dette vært utsatt noe i 2008, slik at det pr utgangen av 2008 var forbrukt 62 % av rammen. På byggetrinn 1 gjenstår bare noe etterarbeid, og årsaken til at det her står negativ investeringsbeløp i 2008 er at to prosjekter var feilrapporter her og er nå flyttet over til byggetrinn 2. Totalt er det forbrukt 66 % av investeringsrammen til utbyggingsprosjektene.

10 Likviditet I løpet av året har det vært høyt fokus på tiltaksarbeid og streng likviditetsstyring. Driftsresultatet ble som følge av tiltaksarbeidet bedre enn forventet, noe som bidro positivt på likviditeten. En annen faktor som påvirket likviditeten er at investeringer er utsatt i den grad det har vært mulig. I tillegg bidro ekstrabevillingen fra Helse Nord i desember vedr basisrammen positivt. Årsverksutvikling Nordlandssykehuset brukte i 2008 i gjennomsnitt 3211 årsverk fordelt på 3691 ansatte i hel- og deltidsstillinger. For 2007 var tilsvarende tall 3280 årsverk fordelt på 3684 ansatte. Reduksjon i antall årsverk er knyttet til en omfattende tiltaksplan i helseforetaket. Tabellen under viser brutto månedsverk pr. måned hittil i år mot samme periode i fjor. Januar måned er høy pga ekstra lønnskjøring knyttet til resterende variabellønn fra desember I regnskapet blir kostnaden ført på riktig år, men i månedsverksstatistikken framkommer månedsverkene i utbetalingsperioden. Personellressurs knyttet til ekstern innleie er ikke inkl. i tallene. Av tabellen kommer det frem at det totalt hittil i år sammenlignet med samme periode i fjor er forbrukt 69 årsverk mindre. I tabellen er det trukket frem noen enkeltområder, samt fordelingen mellom variable ytelser og faste ytelser.

11 Nordlandssykehuset HF jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Snitt i perioden årsverk årsverk Endring Forklaring: Kir/gyn post Med avd ØNØR post Variabel lønn Fast lønn Sum forklaring I tillegg til gjennomføring av omstilling og nedbemanning i sykehuset ble det 2. halvår 2008 iverksatt ny rutine for godkjenning av innleie hva angår lege- og sykepleiespesialister. Godkjenning ble tillagt en felles, sentral gruppe. Utlysing av stillinger har også over tid vært underlagt godkjenning av personalsjef, på grunnlag av anbefalinger fra den enkelte avdelings-/klinikksjef. Endringer i bruken av stillingshjemler underveis i året har krevd godkjenning fra økonomi- og/eller personalsjef. I figuren under vises brutto månedsverk i 2008 og i Av figuren går det frem at sammenlignet med fjoråret er forbruket av månedsverk betydelig redusert Utvikling månedsverk Årsverk årsverk 2007 årsverk jan feb mars april mai juni juli aug sept okt nov des Periode

12 Prioritering Brutto driftskostnader pr funksjonsområde Funksjon RE 2007 RE 2008 JB 2008 Sum Somatikk Sum Psykisk helse Sum Rusomsorg Ambulanse Luftambulanse Pasienttransport Sum Prehospitale tjenester Sum Personalboliger, -barnehager Sum driftskostnader RE Regnskap JB Justert budsjett Funksjonenes andel av totale driftskostnader det enkelte år: Andel av totale driftskostnader Funksjon RE 2007 RE 2008 JB 2008 Sum Somatikk 64,8 % 64,6 % 65,0 % Sum Psykisk helse 22,3 % 22,3 % 22,7 % Sum Rusomsorg 1,1 % 1,4 % 1,0 % Ambulanse 4,8 % 4,8 % 4,3 % Luftambulanse 0,4 % 0,6 % 0,5 % Pasienttransport 5,9 % 5,6 % 5,8 % Sum Prehospitale tjenester 11,0 % 11,0 % 10,5 % Sum Personalboliger, -barnehager 0,8 % 0,8 % 0,8 % Sum driftskostnader 100,0 % 100,0 % 100,0 % RE Regnskap JB Justert budsjett Kostnader knyttet til administrasjon og stabsfunksjoner fordeles ut på de ulike funksjoner i hht. fordelingsnøkler. Funksjonskontoplanen inneholder ikke egne funksjoner for slike støttefunksjoner. Dersom regnskap 2007 prisjusteres i hht gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen fra 2007 til 2008 har somatikk en vekst på 1,68 %, mens psykisk helse (eksl rus) har en økning på 1,23 % i Rusomsorg og luftambulanse er de funksjoner som har størst prosentvis vekst fra regnskap 2007 til regnskap Aktivitet Somatikk Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Antall opphold Endr Endr Endr Endr. Antall Heldøgnsopphold ,4 % ,5 % ,6 % ,6 % -961 Elektive dagopphold ,8 % ,9 % ,8 % ,5 % 446 DRG-fin konsultasjoner ,7 % ,0 % ,0 % ,6 % RTV-fin konsultasjoner ,3 % ,1 % ,0 % ,9 % 5 571

13 Aktivitet for heldøgnpasienter viser en nedgang på 961 utskrivninger i Dette utgjør en reduksjon på 3.6 % sammenlignet med Det er nedgang både i Bodø og Vesterålen, men Lofoten sykehus viser en økning på 6,5 %. Sammenlignet med plantall var det en nedgang på 5 % for antall døgnopphold. Nedgang i Bodø kan delvis forklares med at aktivitet for gruppebasert rehabilitering er flyttet fra inneliggende dag /døgnpasienter til poliklinikk. Samtidig en del dagkirurgiske operasjoner (brystkreft) som tidligere ble behandlet som inneliggende er nå overført til dagkirurgisk enhet. DRG-indeksen for inneliggende pasienter i Bodø økte fra 1,055 DRG-poeng til 1,104 DRG-poeng og i Vesterålen den økte fra 0,931 til 0,96 DRG-poeng i Denne økning i indeksen ved disse sykehus tyder på at flere tyngre og ressurskrevende pasienter ble behandlet i 2008 sammenlignet med DRG indeksen i Lofoten gikk noe ned, fra 0,86 poeng til 0,85 poeng. Elektive dagopphold økte totalt med 7,5 % og dette er ca 16 % over plan. Økningen gjelder både Vesterålen og Lofoten. I Bodø var det en nedgang på 6,8 % i forhold til i fjor. Reduksjon av dagopphold i Bodø, som tidligere nevnt, forklares med at gruppebasert rehabilitering som tidligere ble registrert som dag/ døgnaktivitet, er nå flyttet til poliklinikk. Samme gjelder brystkreft operasjoner som ble i 2008 overført til dagkirurgisk enhet. Utviklingen totalt innenfor dagopphold er i tråd med sykehusets mål å vri aktiviteten fra døgn til dagbehandling. Poliklinisk aktivitet har også økt. DRG-finansierte konsultasjoner økte med 15,6 % og dette var ca 2 % over plan. RTV- finansiert konsultasjoner har økt med 4,9 % i forhold til 2007 og er i samsvar med plan for Psykisk helse Barne- og ungdomspsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Ant. utskrevne - døgnbehandl ,5 % ,5 % -7 Ant. liggedøgn - døgnbehandl ,6 % ,6 % 961 Ant. oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,1 % -161 Ant. pol.kl.konsultasjoner ,4 % ,5 % ,8 % ,1 % Antall tiltak ,1 % ,9 % ,8 % ,3 % Antall utskrivninger innenfor barne- og ungdomspsykiatri er redusert med 6,5 % i forhold til i fjor, men dette er likevel 11 % over plan for samme periode. Aktivitet målt som liggedøgn har økt med 20,6 %. Den økte døgnaktiviteten forklares med oppstart av ny klinikkavdeling i Bodø samt at 3 dagplasser ved ungdomsavdeling i Bodø ble omgjort til døgnplasser i Antall liggedøgn var fortsatt 8 % under plan for 2008.

14 Nedgang i oppholdsdager skyldes omgjøring av 3 dagplasser til døgnplasser som medførte økning av døgnaktivitet ved ungdomsavdeling. Antall polikliniske konsultasjoner og tiltak har økt henholdsvis 20,1 % og 23,3 % sammenlignet med Økningen gjelder alle sykehus og skyldes i hovedsak flere besatte stillinger. Både polikliniske konsultasjoner og tiltak ligger henholdsvis 27 % og 22 % over plan Voksenpsykiatri Bodø Lofoten Vesterålen NLSH totalt Aktivitet Endr Endr Endr Endr. Antall Antall utskrevne - døgnbehandl ,6 % ,1 % ,9 % 118 Antall liggedøgn - døgnbehandl ,1 % ,7 % ,4 % Antall oppholdsdager - dagbehandl ,1 % ,0 % ,7 % -251 Antall pol.kl.konsultasjoner ,8 % ,6 % ,3 % ,3 % Antall utskrivninger innenfor voksenpsykiatrien økte med 6,9 % sammenlignet med 2007 og denne økningen var 19 % over plan for Økningen gjelder både Bodø og Vesterålen. Aktiviteten målt som liggedøgn gikk imidlertid ned med 4,4 % sammenlignet med 2007 og dette var ca 6 % under plan for Antall oppholdsdager har også gått ned både i Bodø og Vesterålen. Total nedgang er 5,7 % i forhold til i 2007 og 11 % i forhold til plantall for Poliklinisk aktivitet i Nordlandssykehuset har totalt økt med 5,3 % i Både Bodø og Vesterålen viser økning, men tall for Lofoten indikerer nedgang. Samlet poliklinisk aktivitet ligger fortsatt 15 % under plan. Økningen i antall polikliniske konsultasjoner i forhold til 2007 skyldes bedre produktivitet innenfor voksenpsykiatrien, hvor antall konsultasjoner per behandler per virkedag har økt fra 1,4 til 1,5, men dette er fortsatt under helsedirektoratets aktivitetskrav om 3 konsultasjoner pr. behandler pr. virkedag. Rusomsorg Bodø NLSH totalt Aktivitet Endr Endr. Antall Antall pol.kl.konsultasjoner ,0 % ,0 % 275

15 Ved Nordlandssykehuset HF er det kun Salten psykiatrisk senter (SPS) i Bodø som har rusteam som egen enhet og hvor aktiviteten er registrert under rusomsorg. I øvrige poliklinikker er behandling av denne gruppe pasienter registrert som en del av psykiatrisk aktivitet. Det ble registrert totalt konsultasjoner i 2008 ved Rusteamet i Bodø, som er en økning på 19 % i forhold til samme periode i fjor, men den ligger fortsatt ca 18 % under plan som var konsultasjoner. I tillegg til rusteamet kjøpes betydelig kapasitet innenfor rusbehandling gjennom gjestepasientkjøp.

16 Vedlegg 2 Nordlandssykehuset HF Årsregnskap 2008 Årsberetning Resultat Balanse Noter

17 ÅRSBERETNING 2008 Virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen. I tillegg kommer mindre enheter lokalisert i øvrige deler av Lofoten, Vesterålen og Salten. Foretaket er 100 % eid av Helse Nord RHF. Nordlandssykehuset HF skal være et ledende sykehus i Nord-Norge innenfor diagnostikk, behandling, utdanning, opplæring og forskning. Vi skal dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester og ønsker å være det naturlige førstevalg for befolkningen i Salten, Lofoten og Vesterålen. Pasienten skal stå i sentrum for all vår virksomhet. Fortsatt drift Regnskapet for 2008 er avlagt under forutsetning om fortsatt drift, da det etter styrets oppfatning ikke er forhold som tilsier noe annet. Det vises i denne sammenheng til 5 i helseforetaksloven som fastslår at helseforetak ikke kan slås konkurs. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær Årsverk Nordlandssykehuset HF brukte i 2008 i gjennomsnitt 3211 årsverk fordelt på 3691 ansatte i hel- og deltidsstillinger. For 2007 var tilsvarende tall 2732 årsverk fordelt på 3324 ansatte. Reduksjon i antall årsverk er knyttet til en omfattende tiltaksplan i helseforetaket. Aldersammensetning og likestilling Gjennomsnittsalderen for de fast ansatte ved Nordlandssykehuset HF er på 44 år. 75 % av de ansatte er kvinner. Gjennomsnittsalder og kjønnsfordeling varierer lite fra år til år. Det er ikke gjennomført særskilte tiltak for å endre balansen mellom kjønnene, men i forbindelse med rekruttering og lønnsforhandlinger er vi bevisste på at det skal være likebehandling og likestilling mellom kjønnene. 60% av de faste medlemmene i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) er kvinner. Foretaksstyret hadde ved utgangen av 2008 en kvinneandel på over 60 %. Av de eieroppnevnte representantene er 4 av de 7 representantene kvinner. Arbeidsmiljø mm (internt) Arbeidstilsynet gjennomførte kontrolltilsyn etter God vakt kampanjen høsten I sin tilsynsrapport konkluderer Tilsynet med at det er iverksatt gode tiltak som sikrer et godt og kontinuerlig fokus på Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i helseforetaket. Siste år har vært preget av høy omstillingsaktivitet og krevende utfordringer i det å opprettholde balanse mellom oppgaver og ressurser. Arbeidstilsynet har varslet et mulig

18 pålegg knyttet til funn som indikerer at en del ansatte har vært utsatt for uakseptabelt tidspress. Videre har Tilsynet varslet mulig pålegg vedrørende manglende etterlevelse av omstillingsrutiner ved gjennomføring av eksternt initierte omstillinger, og pålegg for manglende opplæring av noen verneombud. De to forhold som vedrører tidspress og omstilling vil Tilsynet ta opp med Helse Nord RHF før Nordlandssykehuset HF eventuelt får det tilbake i form av pålegg. Det har vært 9 møter og behandlet 54 saker i arbeidsmiljøutvalget. Intern revisjon på HMS området har vært rettet mot HMS handlingsplaner og etablering og drift av kvalitet og arbeidsmiljøgrupper, KVAM grupper. Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et gjennomsnittlig sykefravær på 9,5%. Fraværet i 2007 var på 9,3 %. Målet har vært å komme ned på 7,5 % i Dette målet er ikke nådd. Oversikten nedenfor viser en økning i langtidsfraværet fra 2007 til 2008, mens korttidsfraværet har gått ned. Sykefraværet fordeler seg slik: Langtidsfravær over 16 dager 6,84 % 6,50 % Fravær 1 16 dager 1,08 % 1,13 % Egenmeldt fravær 1,56 % 1,67 % Langtidssykemeldte følges opp i henhold til intensjonene i IA -avtalen. Det er etablert felles attføringsutvalg og utvalg for AKAN (Arbeidslivets komité mot alkoholisme og narkomani) i sykehuset, og i tillegg er det etablert et systematisk samarbeid med NAV-etaten. Sykehuset deltok også i 2008 i Helse Nord RHFs prosjekt Arbeidsglede. Sykehuset skulle i 2008 evaluere utprøvde tiltak og gjøre en grundig kartlegging av årsakene til sykefravær ved et par avdelinger i sykehuset. Denne evalueringen er forsinket, men er planlagt gjennomført våren Iverksetting av nye tiltak for å redusere sykefravær vil avhenge av resultatet av kartleggingen. Skade på personell Hendelser i sykehuset som kan forårsake personskader blir fortløpende meldt inn til sentral stab. Dette gjelder alle typer skader, herunder sprøytestikk, kutt, slag og trusler fra pasienter. Det er i 2008 innmeldt 276 slike hendelser i Bodø. Dette er en nedgang på 167 tilfeller i forhold til Av disse er 181 skader tilknyttet psykiatri. En stor andel av skadene innen somatikk i Bodø skyldes stikkskader og lignende. For 2008 er det innrapportert 44 slike tilfeller. I Lofoten er det rapportert 14 skader innen somatikk, herunder 8 stikkskader. Vesterålen har rapportert 30 skader, inklusiv 17 stikkskader. Samtlige skader er tilknyttet somatikk. Fra Bodø er til sammen 31 skader videresendt til trygdeetat og/eller forsikringsselskap for videre oppfølging og vurdering. Stikkskader og lignende følges i nødvendig grad opp internt og/eller via bedriftshelsetjenesten.

19 Annet Nordlandssykehuset HF ønsker å ha tilfredse ansatte, nødvendig medvirkning og gode arbeidsforhold. Som et ledd i dette arbeidet er det utarbeidet personalpolitiske reglementer, retningslinjer og hjelpemidler, basert på den arbeidsgiverpolitikk Nordlandssykehuset HF ønsker å framstå med. Disse revideres jevnlig. Opplæring av ledere og stabspersonell gjennomføres i form av faglig oppdatering, samt opplæring av nye ledere. Utover arbeid i egen regi, har sykehuset avtale med ekstern bedriftshelsetjenesteordning for nødvendig bistand til ansatte, samt i forbindelse med sykehusets helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Påvirkning av ytre miljø Foretakets påvirkning av ytre miljø skjer i hovedsak gjennom avfallsproduksjon og forbruk av energi. Kjemikaliebruk i laboratorievirksomheten ved den største enheten samles i separat anlegg og avhendes som spesialavfall. I statistikkene inngår Somatiske og psykiatriske sykehus i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset HF hadde i 2008 et totalt energiforbruk på 52,2 mill kwh, fordelt med 47 mill kwh på elektrisk kraft og 5,2 mill kwh på olje. I forhold til 2007 innebærer dette en reduksjon i totalt energiforbruk på om lag 4 % som trolig skyldes normal årsvariasjon (forskjell på 2007-tall i denne rapport skyldes etterregistreringer) Nordlandssykehuset HF totalt sett har i 2008 lukket alle avvik relatert til PCB Vannforbruket for Nordlandssykehuset HF i 2008 er på m3. Siden det har vært manglende totalrapportering på dette tidligere er det ikke hensiktsmessig med trendanalyser. I 2008 leverte foretaket fra seg om lag 1709 tonn avfall fordelt på alle sykehus inkl Røsvik. Jf ovenstående er det dårlig grunnlag for trendanalyse. Avfallet kan kategoriseres i vanlig avfall, smitteavfall og spesialavfall. Vanlig avfall håndteres på tradisjonelt vis. Etter intern oppsamling komprimeres avfallet og kjøres til offentlig avfallsplass. Smitteavfall innsamles og gjennomgår autoklavering før det komprimeres og følger vanlig avfall til offentlig avfallsplass. Ny autoklave er anskaffet ved Nordlandssykehuset Bodø, ved Nordlandssykehuset Lofoten ligger dette i planene for Spesialavfall sorteres i nærmere definerte grupper før det leveres godkjent avfallsplass. Foretaket har for øvrig avtale med renovasjonsselskap for mottak og håndtering av spesialavfall, inklusive en beredskapsplan ved utfall av autoklave. Avtale med Sikkerhetsrådgiver innenfor avfallshåndteringen er på plass. Biologisk avfall må fom 2009 transporteres til Senja Avfallsselskap for forbrenning. Denne løsningen må fortsette inntil alternative forbrenningsanlegg kan anvendes (vurderes etablert i Bodø og Stokmarknes) Miljøhensyn står også sentralt i den pågående utbyggingen av Nordlandssykehuset HF, både i forbindelse med prosjektering og under bygging. I forbindelse med utbyggingsprosjektet er det utarbeidet et eget miljøoppfølgingsprogram som blant annet skal sikre at omgivelsene ikke påføres ulemper knyttet til helse, miljø og sikkerhet som følge av utbyggingen og den påfølgende driften. For å sikre godt fysisk arbeidsmiljø etter ferdigstillelse skal all produksjon foregå etter Rent Bygg metoden slik den er beskrevet i Rentbygg Håndboka av juni 1995 med spesielle krav for sykehus. Det er lagt vekt på at alle materialer skal være miljøriktige og ikke belaste

20 inneklimaet. Byggeplassen skal til en hver tid holdes ryddig og bygge og anleggsavfall skal behandles etter føringer fra Forurensningslovens 32 Håndtering av produksjonsavfall. Energiøkonomisering har fokus i utbyggingsprosjektene både med hensyn til valg av energibærere og forskriftskrav. Varmepumpe i Vesterålen er under oppgradering. Eget program for Psykiatri Rønvik Mellomåsen. Drift og vedlikehold Drift og vedlikehold ble i 2008 besluttet opprettet med gjennomgående ledelse innenfor Nordlandssykehuset HF. Dette skal gi lik prioritering innenfor området. Den løpende drift fungerer i hovedsak tilfredsstillende. Når det gjelder nødvendige vedlikeholdstiltak er dette en utfordring i forhold til ressurstilgangen. Tiltak for å oppfylle lov og forskrift gjennomføres. For somatikk i Bodø og Vesterålen kan lav vedlikeholdsaktivitet utover det å tilfredsstille lov og forskrift, forsvares ut fra planer om en svært omfattende utbygging som tar opp i seg nødvendige tiltak på bygg og infrastruktur. Det er selvsagt en risiko forbundet med en slik strategi, slik at man kan komme i en situasjon hvor nødvendige vedlikeholdstiltak må gjennomføres før nybygg er realisert. For Lofoten og Rønvik vil det bli gjennomført tilstandsanalyser i henhold til Norsk standard for å fastslå anleggenes beskaffenhet på en objektiv måte, og behov for nødvendig vedlikehold og oppgradering. Det er utarbeidet en strategi for avhending av deler av boligmassen. En betydelig del av denne har lav standard. Gjennomført taksering i Bodø viser at det er godt samsvar mellom bokførte verdier og markedsverdi For å innfri målsetting om tilrettelegging for rekruttering gjennom å tilby boliger må Nordlandssykehuset HF endre politikk innenfor dettet området. Det er derfor iverksatt et arbeid for å etablere ny boligstrategi som vil omfatte hele boligforvaltningen. Dette omfatter hvilke enheter som beholdes, selges, eventuelle nyanskaffelser og oppgradering. Utredningen ferdigstilles ila 09, og salg gjennomføres ut fra markedssituasjon. Utbygging Modernisering og utbygging av Nordlandssykehuset Somatikk Bodø Nordlandssykehuset HF har under utførelse full renovering av eksisterende bygningsmasse samt oppføring av ca m² nybygg ved den somatiske virksomheten i Bodø. Prosjektet benevnes Utbyggingsprosjektet. Overordnet målsetting for Utbyggingsprosjektet er å videreutvikle Nordlandssykehuset HF gjennom opprusting og ombygging av eksisterende bygningsmasse, sammen med utvidelse ved nybygg, til å bli et moderne og fremtidsrettet sykehus. Dette gjennom å legge vekt på pasienttrivsel og arbeidsmiljø så vel som effektivisering av drift gjennom økt oversiktlighet, gode samband og effektiv logistikk. Utbyggingsprosjektet gjennomføres i 2 byggetrinn, hvorav byggetrinn 1 ble ferdigstilt og tatt i bruk våren 2007.

ÅRSBERETNING 2008. å r s r a p p o r t 08

ÅRSBERETNING 2008. å r s r a p p o r t 08 ÅRSBERETNING 2008 virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet 18.12.2001 og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk og psykiatri. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011

Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Økonomi Styresak 68/2011 Driftsrapport juni og juli 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 06.09.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juni og juli 2011 Ikke trykt vedlegg:

Detaljer

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012

Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Økonomi Styresak 17/2012 Driftsrapport februar 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 15.03.2012 Dokumenter i saken Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt

Tekst RE hif RE hiå JB hiå Avvik hiå Årsprognose JB totalt Økonomi Styresak nr. 16 /10 Styresak økonomirapport februar 2010 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: /1651 Dato: 17.03.2010 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Økonomirapport februar 2010 Saksbehandlers

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær

ÅRSBERETNING 2013. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær ÅRSBERETNING 2013 Virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet 18.12.2001 og har ansvar for spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykiatri og rus. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø,

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005

ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 2005 Styresaknr. 26/5 REF: 25/85 ØKONOMIRAPPORT FOR MARS 25 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Økonomirapport til Helse Nord datert 15.4.5 Saksbehandlers kommentar: Som det fremgår

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Årsberetning og årsregnskap 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 19-2014 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 26.3.2014 Rønning Trykte vedlegg:

Detaljer

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF

Rapportering januar 2008. Rusbehandling Midt-Norge HF Rapportering januar 2008 Rusbehandling Midt-Norge HF Resultat 2007 Basert på endelig regnskap 2007 Resultat- og estimatutvikling 2006-2007 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000-6 000 Januar Februar Mars

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010. Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark HF per februar 2010 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato 16. mars 2010 Møtedato: 23. mars 2010 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervi Sak nr: 17/2010 Navn på sak: Resultat og tiltaksrapport Helse Finnmark

Detaljer

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013

Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Økonomi Styresak 31/2013 Driftsrapport mars 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2013/268 Dato: 15.04.2013 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport mars 2013 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 20. oktober 2010 Arkivnr.: 2010/680/131 Saksbeh/tlf: Erling Bang/Erik S. Skjemstad, 75512918 Dato: 18.10.2010 Styresak 106-2010 Økonomirapport nr. 9-2010 Sakspapirene var ettersendt. Helse Nord

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 18. juni 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/A. B. Sund, 75 51 29 00 Bodø, 17.6.2014 Styresak 80-2014 Virksomhetsrapport nr. 5-2014 Saken var lagt frem ved møtestart. Formål/sammendrag

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.2.2015 Styresak 18-2015 Virksomhetsrapport nr. 1-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. november 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: E. Bang/J.P. Monsen Bodø, 19.11.2014 Styresak 130-2014 Virksomhetsrapport nr. 10-2014 Saksdokumenter var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. april 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erling Bang m. fl., 75 51 29 00 Bodø, 23.4.2013 Styresak 43-2013 Virksomhetsrapport nr. 3-2013 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012

Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Økonomi Styresak 53/12 Driftsrapport juni og juli 2012 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2012/405 Dato: 29.08.2012 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport juli 2012 Ikke trykt vedlegg: ØBAK

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016

Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2016 Sak 68/15 Vedlegg 1: Presentasjon Sunnaas sykehus HF 1 - Tidsplan skriv nr. 7 fra HSØ RHF: FTL behandlet forslag til 30.11.2015 Styret vedtar 16.12.2015 Alle tall og grafer i denne presentasjon er fra

Detaljer

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:

Saksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende: Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger

Tilbake til innholdsfortegnelse. Forutsetninger Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Budsjett Styremøte Sunnaas sykehus HF 21.12.2016

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018

2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 2014-05-15 sak 29/14 Vedlegg 2 Økonomisk Langtidsplan (ØLP) 2015-2018 15. mai 2014 Økonomi- og analyseenhet 1 Bakgrunn for fremleggelse Økonomisk Langtidsplan 2015-2018 til styret HSØ RHF forutsetter Styrebehandling

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 26. mars 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Bang/Eichler/Monsen/Sund Bodø, 19.3.2015 Styresak 29-2015 Virksomhetsrapport nr. 2-2015 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Budsjett 2012 Endelig behandling

Budsjett 2012 Endelig behandling Styret i Sunnaas sykehus HF Sak 91/11 Budsjett 2012 Endelig behandling Dato: 21.12.2011 Forslag til vedtak: Endelig Budsjett 2012 vedtas. Sammendrag og konklusjon Budsjett 2012: Tilnærmet likt aktivitetsnivå

Detaljer

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11

Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2011 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 27/2012 Konstituert økonomidirektør Beslutningssak 21.03.11 Dana Tønnessen

Detaljer

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr

Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 16.5.2012 Sak 34/12 Virksomhetsstatus pr 30.4.2012 Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket

Detaljer

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012

Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i

Detaljer

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde

Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF. Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Årsregnskap 2008 - Helse Nordmøre og Romsdal HF Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Somatikk 1 272 203 1 054 657 Psykisk helsevern 423 371 387

Detaljer

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004

Styresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02.

Styresak nr. 7/10. Pasienttransport utvikling 2007-2009. Saksbehandlers kommentar : Oppsummering. Saksnr.: 2010/253. Dato: 08.02. Økonomi Styresak nr. 7/10 Pasienttransport utvikling 2007-2009 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2010/253 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Styremøte, 14 april 2008

Styremøte, 14 april 2008 Administrasjon Bodø Styremøte, 14 april 2008 Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Store møterom S-fløya. Møtestart : 08:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING

BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING . Styresaknr. 22/06 REF: 2006/000154 BUDSJETT 2007 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Helse Nords styresak 40/06 Saksbehandlers kommentar:

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær

ÅRSBERETNING 2012. Arbeidsmiljø, likestilling og sykefravær ÅRSBERETNING 2012 Virksomhet Nordlandssykehuset HF (NLSH) ble stiftet 18.12.2001 og driver spesialisthelsetjeneste innen somatikk, psykiatri og rus. Hoveddelen av virksomheten er lokalisert i Bodø, Gravdal

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt.

Styresak Virksomhetsrapport nr Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Erling Bang, 75 51 29 56 Dato: 22.3.2012 Styresak 34-2012 Virksomhetsrapport nr. 2-2012 Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne styresaken har

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per desember 2008 til etterretning. Hamar, 17. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25-26.02.2009 SAK NR 004-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER DESEMBER 2008 Forslag til vedtak: Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF

Ledelsesrapport. Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Ledelsesrapport desember 2013 Styremøte 20. februar 2014 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi 7. Investeringer 8. Likviditet Investeringer

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.

Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14. MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Administrasjonens møterom D1-707, Tromsø Dato: 19.3.2014 Tid: 08:30-14.50 Faste mer som møtte: Navn Funksjon Merknad Jorhill

Detaljer

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016

Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Virksomhetsrapport aktivitet, HR, økonomi april 2016 Styresak 043-2016 Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 19. mai 2016 3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk, april Virksomhetsrapport

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26

2010 Virk 2011 Prog. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 SUM 12-26 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 212-215/226 Tall i mill.211 kr. RESULTATUTVIKLING OG KONTANTSTRØM FRA DRIFT 21 Virk 211 Prog. 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 SUM 12-26 Basisramme 364

Detaljer

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7. Mål og budsjett 2014 STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1908 Mål og budsjett 2014 Sammendrag: Styret er forelagt et budsjett for Sykehuset Østfold med et økonomisk resultat i

Detaljer

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november

Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Styresak 105-2015 Virksomhetsrapport november Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm Kristiansand 17. desember 2015 Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 800 000 700 000 600 000

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar foreløpig aktivitets- og økonomirapport per februar 2009 til etterretning. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30.03.2009 SAK NR 019-2009 AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER FEBRUAR 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar foreløpig aktivitets-

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007

REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Styresaknr. 37/07 REF: 2007/000135 REVISJONSRAPPORT PR. 31.08.2007 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2. tertial 2007, Power Point

Detaljer

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014

Styresak 22-2014 Driftsrapport februar 2014 Økonomi Styresak 22-214 Driftsrapport februar 214 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 214/42 Dato: 13.3.214 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport februar 214 Nordlandssykehuset HF Ikke trykt

Detaljer

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær

Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Vedlegg til styresak rapportering per november 2010: Tabellvedlegg med tabeller/figurer aktivitet/økonomi/årsverk/sykefravær Intern resultatrapport for OUS November 2010 Tabell 1: Hovedtall Tabell 2: Avvik

Detaljer

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET

AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 19/07 REF: 2007/000192 AVHENDING AV BOLIGER I NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg: Styresak 52/06 budsjett 2007 Trykt vedlegg : Protokoll fra

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018

PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Styresaknr. 17/08 REF: 2006/000154 PREMISSER FOR DRIFT OG INVESTERING 2009-2018 Saksbehandler: Gro Ankill Dokumenter i saken: Uttrykte vedlegg: Styresak 98-2006 i Helse Nord Plankalender 2008, datert 23.11.2007

Detaljer

Styresak 116-2014 Budsjett 2015

Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Direktøren Styresak 116-2014 Budsjett 2015 Saksbehandler: Gro Ankill, Barthold Vonen Saksnr.: 2014/90 Dato: 05.12.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Utredning Budsjett 2015 Ikke trykt vedlegg: Styresak

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013

Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Styresak 09/2014: Foreløpig årsresultat 2013 Møtedato: 21.02.2014 Møtested: Sandnessjøen Innledning Resultat Resultatet for desember er positivt og viser et overskudd på 5,1 mill.kr noe som gir et negativt

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011

Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Direktøren Styresak 59/2011 Investering i utstyr 2011 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2010/1043 Dato: 17.06.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Styresak 78/10 Budsjett 2011 Konsernbestemmelser

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.03.15 Sak nr: 013/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering februar Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012

STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT PR 31.08.2012 Saksbehandlere: Bård Mortensen, Mariann M. Hunstad Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 26. september 2012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 44 2012 TERTIALRAPPORT

Detaljer

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger

Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Direktøren Styresak 81/11 Utbyggingsprosjektet ved Nordlandssykehuset i Bodø - usikkerhetsanalyse og rammeforutsetninger Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2011/1888 Dato: 28.09.2011 Dokumenter i saken:

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 23/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr januar 2016 Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 15/634 Mats Troøyen Anne-Marie Barane Dato for styremøte 10.03.2016 Forslag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 110/07 Langtidsbudsjett 2008-2013 Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/7 Langtidsbudsjett 28-213 Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 29.11.7 11/7 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF

Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015. Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Månedsrapport Kvalitet, aktivitet og økonomi juli 2015 Styremøte 3. september 2015 Sykehuset Innlandet HF Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Bemanning 6. Økonomi / Finans

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF

Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF Årsregnskap og styrets årsberetning 01.01.2009-31.12.2009 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2009 - Helse Nordmøre

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013

Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Direktøren Styresak 2-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12. desember 2013 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2014/336 Dato: 10.02.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Rapport 1. tertial 2011

Rapport 1. tertial 2011 Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...

Detaljer

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008

Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Direktøren Styresak nr. 51/08 Godkjenning av Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008 Rolf Inge Jensen 2008/894 3.11.2008 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokoll fra styremøte 10 oktober 2008. Saksbehandlers

Detaljer