En rapport fra prosjektet. BIM ut i felt. BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "En rapport fra prosjektet. BIM ut i felt. BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret"

Transkript

1 En rapport fra prosjektet BIM ut i felt BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter Kunnskapssenteret Skrevet av Rendra januar 2014

2 KUNNSKAPSSENTERET Kunnskapssenteret er et bygg for forskning, undervisning og pasientbehandling. Det er det siste kliniske senteret som ble bygd i det nye St. Olavs Hospital på Øya i Trondheim. Bygget har et areal på ca kvm og er det første sykehusbygget med passivhusstandard. I tillegg er store deler av byggets funksjon tilrettelagt for forksningsaktivitet, hvor spesielt infeksjonsmedisin med sine isolater gir bygningsmessige utfordringer. Prosjektet ble gjennomført som et hel-bimprosjekt. Man skulle utnytte mulighetene i åpenbim til bedre kommunikasjon, grensesnittavklaringer, byggemetode og riktig dokumentasjon til byggeplass. Denne tankegangen for bruk av åpenbim i byggeprosjekter fant Rendra svært interessant, og allerede i mars 2012 innledet Helsebygg Midt-Norge og Rendra en relasjon med intensjon om å sette i gang et pilotprosjekt.

3 Avsluttende rapport Et år er gått og prosjektet BIM ut i felt - BIM modeller og digital rapportering for mobile enheter. Kunnskapssenteret er avsluttet. Prosjektet ble initiert av Helsebygg Midt-Norge etter et lengre samarbeid med Rendra rundt muligheter for å bruke BIM på byggeplass. Etter en runde med entreprenørene Veidekke og Caverion, samt arktitekt Nordic Architects ble også disse med som testbrukere hvor de fikk mulighet for å gi innspill, kritisk tilbakemelding og påvirke utviklingen av et BIM-basert visualiseringsverktøy for byggeprosjekter. Rendra var høsten 2012 i tidlig fase sluttbruker-utviklingen av en løsning med mål om å få BIM ut i hendene på de som bygger det som er prosjektert. Med bakgrunn i våre felles interesser ble det enighet om å inngå et samutviklingsprosjekt rundt problemstillingen BIM ut i felt. Den ble kontrakt underskrevet, og prosjektet gikk inn i fase 0. Rendra tok prosjektledelsen, mens Helsebygg Midt-Norge, Veidekke, Caverion og Nordic Architects fikk påvirkningskraft på kravspesifikasjon for funksjonalitet som skulle utvikles. Videre vil denne rapporten beskrive prosjektet, hva vi har fått ut av prosjektet, samt veien videre for Rendra.

4 Prosjektets oppbygning Prosjektet ble delt inn i fem faser. Fase 0 hadde som fokus å kartlegge involverte brukere og klargjøre for igangkjøring av den aktive delen av prosjektet. Den aktive delen av prosjektet bestod av de to neste fasene hvor alle testbrukerne hadde tilgang til BIMen på ipad. Hver fase representerte problemstillinger Rendra tidligere hadde avdekt rundt BIM i felt, med god veiledning av Helsebygg Midt-Norge og Pål Ingdal. Planen var å kjøre én workshop per måned rundt forhåndsbestemte problemstillinger. Det viste seg å bli en utfordring å få samlet alle deltagerne, og det ble kun gjennomført to workshops i løpet av prosjektet. Da det ble utfordrende å få til strukturerte workshops ble Rendra i stedet tatt med på forskjellig type befaringsrunder. Samtidig gjennomførte fire av Rendras deltagere HMS-kurs og kunne dermed gå på byggeplass å observere prosjektdeltagere og andre i byggeprosjektet i deres arbeidssituasjon. Prosjektet gikk inn i siste fase i juni Denne fasen var dedikert til fri bruk av løsningen for alle testbrukerne.

5 Sammarbeidet Sammen har vi jobbet som et team for å kartlegge dagens situasjon og hvordan man ideelt skulle gjennomført diverse prosesser i arbeidshverdagen. På denne måten har alle prosjektdeltagerne hatt mulighet til å bidra med sin kompetanse og erfaring for å spisse, samt videreutvikle problemstillingene. Gjennom alle disse aktivitetene ble Rendra bedre kjent med arbeidsprosesser ute på byggeplass og mellom brakke og byggeplass, og fikk dermed en bedre forståelse for sluttbrukers behov og problemer. Denne vrien på prosjektet viste seg å være særdeles verdifull for Rendras utvikling da det gav god innsikt i problemområder og behov ute på byggeplass. Rendra sin filosofi er at løsningen som utvikles skal støtte opp under de positive aspektene ved dagens arbeidsprosesser gjennom å gi brukerne verktøy til å løse de problemene som oppstår. Det vil si at Rendra sine løsninger ikke skal kreve at bruker må sette av mye tid for å tilpasse arbeidshverdagen sin til nok et teknisk medium. Med bakgrunn i dette har tilbakemeldinger, idéstorming og innspill fra workshopene, befaringene og individuelle samtaler vært veldig verdifulle for sluttresultatet. Testbrukerne har vært en engasjert gjeng, og de har bidratt til å gjøre prosjektet svært matnyttig. Alle har turt å tenke utenfor tradisjonelle rammer, og vært med på å forme visjonen til Rendras løsning (denne presenteres senere i dokumentet).

6 Måloppnåelse Vi finner at de overordnede målene som ble presentert i bestillingskjemaet er oppfylt. Disse målene er: Visualisering av BIM-modeller på ipad, iphone og PC/Mac Digitalisert avviksrapportering: HMS, avviksrapportering, kvalitetsrapportering osv. Dokument- og datahåndtering Sanntidskommunikasjon Web-basert administrasjonsgrensesnitt Visning av objektinformasjon Løsningen var, som nevnt, på et tidlig stadium i sluttbruker-utviklingen i januar Dette gjorde at nytten og brukbarheten av løsningen for testbrukerne var lav i det prosjektet startet. Da er det viktig å merke seg at Rendras løsning er mer enn en enkel applikasjon for nettbrett og smarttelefoner. Rendra utvikler en helhetlig plattform-løsningen med en avansert kjerne som tilgjengeliggjør store modeller for alle interessenter. Denne kjernen er videreutviklet parallelt med annen funksjonalitet i løpet av prosjektet. En robust og automatisert kjerne åpner for store fremskritt innen bruksnytten til BIMen, som igjen åpner for uendelig nye muligheter for sluttbruker-funksjonalitet. Prosjektet har dermed hjulpet Rendra å prioritere hvordan kjernen burde utvikles i forhold til hvilken funksjonalitet som gir størst nytte for sluttbruker nå og om fem år. På denne måten har fokuset vært på hva den fremtidige nytten i løsningen vil være, fremfor å benytte seg av snarveier for å gi midlertidig nytte i utviklingsprosjektet. Denne prioriteringen fikk konsekvenser for den konkrete leveransen definert i bestillingsskjemaet. Funksjonalitetene filtrering av objekter, objektinformasjon og filtrering av objektinformasjon ble noe forsinket. En tidlig versjon av visualisering av objektinformasjon er nå på plass i løsningen og filtrering av objekter vil være på plass i løpet av vinteren Videre vil filtrering av objektinformasjon basert på rolle trenge noe mer utforskning og kommer på et senere tidspunkt.

7 Ytterligere funksjonalitet På tross av enkelte omprioriteringer har aldri kontrakten stått i veien for å utvikle det vi sammen har kommet frem til er de beste løsningen, og alle parter har vært smidig og dynamiske. En kontraktsfestet kravspesifikasjon for funksjonalitet kunne gjort prosjektet mer rigid i forhold til læring og utfordringer som oppstod i løpet av prosjektet. Prosjektgruppens kreative samarbeid har gjort at vi har kommet frem til en rekke nye løsninger som ligger utenfor den forhåndsbestemte kravspesifikasjonen, henholdsvis: Mulighet for å dokumentere objekter og som bygget -dokumentasjon ved bruk av foto knyttet til objektet i modellen. Fotografiet blir linket til og vises som informasjon tilhørdende objektet og i navigasjonskartet Eksport av saker til.bcf og.csv (regneark), i tillegg til.pdf og generering av link Utvidet generisk sakssystem. Systemet fungerer både som personlige huskelapper eller for innhenting av avvik, mangler osv. Et system for håndtering av dokumenter med merkelapper for å filtrere de tegningene og dokumentene man ønsker å se Utvidet brukeroversikt Posisjonering i navigasjonskartet Visning av saker i navigasjonskartet Varslinger i applikasjonen

8 BIM i produksjon Rendras løsning ble testlansert i månedskifte oktober/november med påfølgende kommersiell lansering i januar Den kommersielle løsningen vil være Rendras første bidrag for å få åpenbim ut i felt. Konseptet BIM ut i felt oppleves nokså abstrakt for de som faktisk befinner seg ute på byggeplass. Derfor har prosjektet brukt tid på å sette seg inn i deres behov og hvordan disse behovene kan løses gjennom en arbeidsflyt som inkluderer åpenbim. Den kommersielle løsningen åpner for nye muligheter innenfor integrerte operasjoner i byggeprosjekter. Ved å utnytte verktøy som BIM, nettbrett og smarttelefoner på byggeplass, kan tidkrevende arbeidsprosesser som distribusjon av byggeunderlag, KS, HMS og teknisk koordinering forenkles og trimmes. Med bakgrunn i disse mulighetene har versjon 1.0 latt BIM være utgangspunktet for fire forskjellige hovedfunksjoner. Disse er holdt generisk for å skape en BIM-plattform hvor man senere kan utvikle moduler spisset mot roller, funksjoner og handlinger innenfor byggets livssyklus. Under ser man hvordan Rendra overordnet presenterer versjon 1.0 av løsningen. Her er det viktig å merke at all støttefunksjonalitet tar utgangspunkt i modellen, som vil si at åpenbim utgjør selve kjernen til plattformen. Last opp fagmodeller, dokumenter fra nettleser All informasjon lagres på plattformen som kjøres i nettskyen. Sikrer at alle forholder seg til det samme produksjonsunderlaget Høst inn produksjonsdata fra felt med nettbrett. Jobb med oppdaterte modeller og tegninger uansett om du er på brakke eller på byggeplass Ta med BIMen ut i felt på alle typer nettbrett eller se den i nettleseren på PC. Navigasjon skjer via interaksjon med plantegninger og modellen. På denne måten beveger man seg raskt fra etasje til etasje og rom til rom Saker som avvik, mangler, RFI osv. knyttes til BIMen for enkel oversikt via interessepunkter. Disse kan benyttes som personlige huskelapper eller inn i arbeidsflyt rundt utbedring av saker. Punkter kan enkeltvis eller i lister eksporteres til.pdf,.csv eller.bcf. De kan også deles via nettleser, også til personer utenfor prosjektet Bruker kan velge å se all tilgjengelig bygningsinformasjon tilknyttet modellen ved å trykke på objektene. Man kan også velge å skjule deler av modellen for å se skjulte elementer og skaffe seg bedre oversikt over hva som er prosjektert Skjermdel BIMen til andre brukere av løsningen eller personer utenfor prosjektet. På denne måten kan man på et tidlig stadium i byggets livsyklus kommunisere hva som skal bygges til brukere, eller samhandle med personer som ikke befinner seg på byggeplass Man kan berike BIMen med tegninger og andre dokumenter slik at alle har rask tilgang til oppdatert tegningsunderlaget og annen informasjon av interesse. Alle opplastede dokumenter distribueres umiddelbart videre til alle i prosjektet Statusfoto av som-bygget knyttes opp til BIMen. Fotografiene blir automatisk lagret med objektinformasjon, tidspunkt, bruker og lokasjonsdata

9 Nettdekning på byggeplass Rendras løsning strømmer modellen fra en sentral server til mobileenheter. Dette gjør at man er avhengig av nettdekning, enten 3G/4G eller WiFi, for å kunne benytte seg av løsningen. Brukeropplevelsen når man navigerer i modellen kan påvirkes av ugunstige dekningsforhold, for eksempel et lite utbygd mobilnett eller de fysiske forholdene i bygget. Man må derfor regne med at dekningsforholdene på byggeplass vil variere fra prosjekt til prosjekt. Tilbakemeldingene fra bruk i prosjektet var at det var ugunstige forhold for nettdekning til mobileenheter fra bakkenivå og ned, og derfor opplevde man lav responsivitet i løsningen. Dette var før det ble installert forsterkere i bygget. Med bakgrunn i dette satte Rendra i gang et samarbeid med Telenor for å teste ut alternative løsninger for å forsterke signaler. Den løsningen som gav best resultat i forhold til brukeropplevelse var en stasjonær router som gjør om 4G-signalet til wifi-frekvens. Andre erfaringer fra pilotkunder er bruk av forsterkere i kjellerrom, dette benyttes blant annet ved Prosjekt nytt østfoldsykehus. De melder om god responsivitet ved bruk av løsningen, selv i kulvertene. Utfordringene rundt nettdekning er aktuell for flere kommunikasjons- og informasjonsbehov på byggeplass. Gjennom nær kontakt med teleoperatørene opplever vi at disse er klare over hvilke utfordringer bygningsmasse utgjør for dekningsforholdene innendørs, og at disse jobber sammen med BA-næringen for å finne løsninger på denne problematikken.

10 Rendra videre I prosjektet har Rendra videreutviklet vår forståelse for åpenbim og hvilke muligheter dette konseptet åpner for innen tverrfaglig samhandling og effektivisering av arbeidshverdagen. Samtidig har det vært viktig å kartlegge hva som vil være morgendagens prosesser. Her har prosjektet bidratt både gjennom workshopene og ved å sette Rendra i kontakt med flere visjonære personligheter i BIM-miljøet. Disse faktorene har hjulpet oss til å skape en visjon for løsningen. Byggeplass er stedet der verdi skapes i et byggeprosjekt. Vi mener det er helt naturlig at verktøy som støtter opp under utførelse og overlevering av bygg til riktig kvalitet, kostnad og tid må fungere godt ute på byggeplassen, og være tilgjengelig på enheter som er enkle å ta med ut der jobben gjøres. Vi tror at integrerte operasjoner og trimmet bygging er fremtiden i byggenæringen. En slik endring vil kreve gode verktøy og nye arbeidsprosesser. Rendra O vil videreutvikles for å bedre støtte opp innfor trimmede og industrialiserte prosesser fra byggestart til og med overlevering. Sammen med bransjen ønsker vi å utvikle nye arbeidsprosesser for en bedre og mer effektiv arbeidshverdag. Vi vet ikke nøyaktig hvor denne veien vil gå, men vi er sikre på at tett samarbeid med dyktige bedrifter i næringen er nøkkelen for å utvikle gode verktøy som støtter opp under utførelse og overlevering av bygg til riktig kvalitet, kostnad og tid hver gang. Fremtiden er åpen og full av muligheter

11 TUSEN TAKK FOR OSS! Da gjenstår det å takke for samarbeidet så langt. Det har vært veldig lærerikt og inspirerende å jobbe med alle sammen. Vi håper også dere har hatt utbytte av å være med på utviklingen av det som forhåpentligvis er fremtidens åpenbim-verktøy. Ønsker dere å følge oss videre se eller ta kontakt med Ragnhild enten på: mail: tlf: Prosjektdeltakere i samutviklingsprosjektet Kunnskapssenteret: Helsebygg Midt-Norge: Pål Ingdal Jan Herman Pedersen Sigmund Grinnen Nordic Architects: Rannveig Landrø Veidekke: Jan Inge Bakken Caverion: Åge Rødde Ronny Johnsen Rendra: Sigve Pettersen Ragnhild Byrkjeland Johan Røed Sigrid Kjøbli Kristian Fallrø

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10

Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Hovedprosjekt våren 2011 gruppe 10 Endre Gulbrandsen s150690 PROSJEKT NR. 2011 10 Studieprogram: Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo TILGJENGELIGHET Åpen

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse -

1. Prosessrapport. Experior - rich test editor for FitNesse - 1. Experior - rich test editor for FitNesse - 1.1. Forord Denne rapporten inneholder dokumentasjon av prosessen og gruppens arbeid, i form av informasjon om blant annet bakgrunn for prosjektet, mål, rammebetingelser,

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Bachelorprosjekt 2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Et oppfølgings- og dokumentstyringsverktøy for Takst og Prosjektkontroll AS Gruppe 19 Thomas Myklebust Fjørstad Marius Lørstad Solvang Espen Jøstne Hansen

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

Furuset frivilligsentral

Furuset frivilligsentral Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Furuset frivilligsentral En CRM-løsning Jan-Ole Bårdevik Kenneth Kjelsås Strand 22.05.2013 PROSJEKT NR. 7 Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse:

Detaljer

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral

Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo. Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010. Taxisentral Avdeling for ingeniørutdanning Høgskolen i Oslo Prosjektrapport Systemutvikling (lo138a) Høst 2010 Taxisentral Gruppe 19 Prosjekthjemmeside: http://gruppe19.lmdahl.no/ Forfattere: Larsen, Mads s156151

Detaljer

Studenter og digitale tekster

Studenter og digitale tekster Studenter og digitale tekster Sluttrapport for prosjektet Ragnvald Sannes og Dagmar Langeggen Handelshøyskolen BI 2014 Prosjektet er delfinansiert av Nasjonalbiblioteket, prosjektreferanser Søknad med

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre.

Innledning. Analysedelen i prosjektet tar for seg ulike javascript rammeverk, deres kvaliteter og svakheter vurdert opp mot hverandre. Page 1 of 139 Page 2 of 139 Innledning PROSJEKT NR. Studieprogram: Informasjonsteknologi Postadresse: Postboks 4 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Holbergs plass, Oslo HOVEDPROSJEKT HOVEDPROSJEKTETS

Detaljer

Hovedprosjekt våren 2009

Hovedprosjekt våren 2009 Hovedprosjekt våren 2009 Prosjektrapport Timereg Gruppe 18 Mads E. Eide og Petter B. Falch Page 1 of 42 TILGJENGELIGHET Student.iu.hio.no/hovedprosjekt er/2009/data/18/ PROSJEKT NR. 18 Studieprogram: Anvendt

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune

Bolig for alle. Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Prosjektrapport nr. 4/2010 Bolig for alle Arbeidet med boligsosial handlingsplan i Lillesand kommune Forsknings- og fasiliteringsbidraget Hanne Cecilie Jensen Trond Stalsberg Mydland Tittel Forfattere

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Del IV: Prosessdokumentasjon

Del IV: Prosessdokumentasjon 1 2 Forord Dette dokumentet omhandler detaljert beskrivelse av vår arbeidsprosess gjennom hele perioden med prosjektet. Prosessdokumentasjonen er en viktig del av sluttrapporten, og er delt opp i følgende

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Master i informasjonsteknologi, datateknikk Vårsemesteret, 2010 Åpen / Konfidensiell Forfatter: Kristine Robertsen (signatur

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave

Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave 2011 Venua Consulting - Systemanalyse Bacheloroppgave Oppgave utført av følgende studenter på linjen anvendt datateknologi 2011 Marcin Niziol s148113 Geir Ove Reitan s155543 Alexander Talstad Hansen s155504

Detaljer

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL

NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL NETTBUTIKK FOR HELSEPERSONELL Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo og Akershus Våren 2015 Hanna Tekie Roza Moustafa Camilla Kaasi Denne siden er blank med hensikt. 1-2 PROSJEKT NR. 14 Studieprogram: Informasjonsteknologi

Detaljer

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE

RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE magasinet RING FRA NULL KRONER PER MINUTT FRA HVOR SOM HELST I VERDEN TIL HVOR SOM HELST I NORGE Med vår nye tjeneste Mobil IP kan du ringe hjem til Norge med ditt eget mobilnummer fra null kroner per

Detaljer

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem

Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Forprosjekt Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovskartlegging 15. august 2012. Prosjekttittel: Nye varslingssystemer i morgendagens sykehjem Behovsområde: Fremtidens eldreboliger Prosjekteier

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper

Hele bilaget er en annonse fra Value Publishing. Omstilling gjennom. Byggenæringen skusler vekk potensialet. Gevinsten glipper n Røde tall på bunnlinjen: Sviktende rutiner får skylda Side 4 n Felles prosjektering: Omstilling gjennom økt erfaring Side 10 n Jobb og utdanning: BIM-kompetanse ettertraktet Side 14 BuildingSMART En

Detaljer