Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig."

Transkript

1 Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Side 1 av 47

2 1 Kvam Herad i Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar Nøkkeltal og tenester KOSTRA Barnehage Skulen Pleie- og omsorgstenesta Barnevern: Sosialtenesta Kommunehelse: Kommunale vegar: VAR-området Kultur og næring Plan- og oppmåling: Brukarar Informasjon Brukardialog Medarbeidarar Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ytre miljø Sakshandsaming og IKT Sakshandsaming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Årsrekneskap Økonomisk driftsoversikt Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Prosjekt Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje Låneportefølgje Endring arbeidskapitalen Anskaffelse og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR-området Kapitalkonto (25990) Vedlegg: Årsverk endring frå 2005 til Side 2 av 47

3 1 Kvam Herad i 2006 Statsbudsjettet for 2006 gav kommunane auka økonomisk ramme gjennom Soria Moria - erklæringa, og sektoren fekk i tillegg over 6 milliardar kroner i meir skatteinngang målt i forhold til overslaget i Revidert nasjonalbudsjett Likevel er fokus på utgiftskontroll i kommunane hovudårsaka til det gode resultatet for Nye utrekningar viser at årslønsveksten i kommunesektoren var på ca. 4 % (Kvam herad ca. 4,5%) i Dette er 0,5% over det som vart lagt til grunn då kommuneopplegget for 2006 vart vedteke i statsbudsjettet. I tillegg til auka årslønsvekst kjem auka tenesteproduksjon. Driftsinntektene til kommunesektoren auka i 2006 med 9,2 % (Kvam herad 6,3%) i forhold til året før, mens driftsutgiftene auka med 7,0% (Kvam 6,2%). Dette ga et netto driftsresultat på 5,4%, (Kvam herad 4,8%). I Kvam skapte Soria Moria store forventningar frå ulike interessegrupper i befolkninga og frå tilsette i ulike fagmiljø. Desse vart presentert for Kvam heradsstyre gjennom budsjettframlegget for Etter fleire år med fokus på nedskjeringar vedtok Heradsstyret gjennom budsjettvedtaket og i 1. tertialrapport auke i drifta på ulike område. I 2004 og 2005 var det gjennomført ei arbeidskrevjande nedbemanning med 24 årsverk. Den samla planlagde nedskjeringa på 15 årsverk i Pleie og omsorg vart gjennom budsjettvedtaka i 2006 redusert til 8. I tillegg var det spesiell fokus på ulike kultur og næringstiltak, t.d. auka støtte til Sjuseteløypa, Tusenårsstaden (Kabuso), Fartøyvernsenteret, Hardanger folkemuseum, Kyrkjeleg fellesråd, kyrkjegardane. Det er vedteke oppstart av ny planarbeid for kultur og næringstiltak, tilrettelegging av nytt verftsområde i Hansvågen, arbeid med å etablera nye arbeidsplassar i Ålvik. Skulesaka har vore den mest arbeidskrevjande både for administrasjonen og politikarane. Dei motstridande syna på kva som er beste løysinga verkar negativt på samkvemmet mellom kvemmingane. Slik er vi for lite opptekne av målet om i fellesskap å byggja og visa fram den gode Kvammabygda. Samtidig er det svært viktig å peika på at den gode innsatsen tilsette i Kvam herad gjer for å tilby gode tenester til innbyggjarane. Brukarane av pleie- og omsorgstenestene har fått svært gode butilbod gjennom utbyggingsplanen for eldreomsorga. Siste utbyggingstrinn var den nyopna Toloheimen, som vart teken i bruk i februar. Viktigaste for svært mange barnefamiliar var den flotte innsatsen dei tilsette i barnehagane gjorde for å sikra barnehagetilbod til alle som søkte. Side 3 av 47

4 1.1 SAMFUNN - KOMMUNEPLAN Kommuneplanen Dei tilsette arbeider etter måla i kommuneplanen og i samsvar med dei oppgåvene kommunane skal yta i samsvar med lovverk og kommunale budsjettvedtak. I dagleg arbeid er Balansert målstyring styringsreidskapen med 5 fokus-område: utvikling av eit godt samfunn (1), at vi har nøgde brukarar (2), at vi har nøgde tilsette (3) som har god kompetanse og gode arbeidsmetodar (4) og har god økonomistyring (5). I juni 2006 vart arealdelen i kommuneplanen vedteken, og det vart auka innsats på å ferdigstilla Kvamskogplanen. Desse politiske vedtaka gjev befolkninga og tilsette klare retningsliner for arealbruk og bør redusera trongen for dispensasjonssøknader. Samfunn Folketalet hadde også nedgang først i Siste halvår var det ein liten oppgang. Fødselstalet var 67, som er det lågaste kommunen har hatt etter Kvam vart ny kommune i Det har vore stor byggeaktivitet i kommunen og gjennom arealdelen vart det klarlagt kva som er attraktive nye byggeområde. Særleg er det forventning til å få klarlagt ein spennande reguleringsplan for strandlinene i Norheimsund og Øystese. Straks skytebanen i Tolomarka vert flytta, er 50 regulerte tomter i Tolomarka utbyggingsklare. Bu i Kvam, jobb kvar du vil vart formulert som slagord i årsmeldinga for Nytt slagord i 2006 er 3-T ; tunnelprosjekta mot Bergen, som vil korta ned vegen mot Bergen i det omfanget at Kvam vert innanfor akseptabel pendlar-avstand. Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fem konkrete områder for samarbeid er teke med her: Samarbeidet med Marijampole, Litauen er fasa ut av det opphavleg samarbeidsprosjektet med KS som sentral medspelar. Det vert arbeidd med nye prosjekt, finansiert av EU-midlar. Samarbeidet markerte 10årsjubileum i Det er inngått ein avtale for vidare samarbeid. Lærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. Utveksling med franske kommunar. Ein delegasjon frå Frankrike var i Kvam i juni Med i delegasjonen var fleire ordførarar og andre sentrale politikarar frå regionen La Confluense. Hordaland fylkeskommune og andre kommunar i regionen var med i eit opplegg for besøket. Det ser ikkje ut til at det er aktuelt å vidareføra dette som eit fast samarbeid. Safe Community heradet er godkjent som trygt lokalsamfunn. Arbeidet vart ført vidare i Heradsstyret har vedteke at skulane skal ha internasjonal kontakt. Arbeidet er så vidt starta opp. Ein skule er inne i prosedyren med kontaktar gjennom Commenius. Side 4 av 47

5 Drift og prioriteringar 1.2 NØKKELTAL OG TENESTER Årsmeldinga, som er presenter her, er eit utdrag frå sentrale element av aktiviteten i Kvam herad i Den interne årsmeldinga, som er i elektronisk form, gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapportarer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på Dei fyrste KOSTRA-tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Driftsutgifter 2006 fordelt på KOSTRA-grupper Anna 22 % PLO 32 % Kultur/Idrett 3 % Komm.helse 5 % Adm. 6 % Barnehage 9 % Skule 23 % Side 5 av 47

6 KOSTRA Utvalde KOSTRA-tal Kvam 2006 Kvam 2005 Kommgr Norge 2006 Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,5 76,8 81,3 80,4 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,8 11,9 9,2 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, 14,0 13,0 9,0 8,8 kommunehelsetjenesten Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. 0,6 1,0 2,1 1,8 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år 64,8 66,7 45,6 45,5 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 15,6 21,4 17,6 21,3 omsorgstjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,7 2,8 2,7 2,8 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,1 4,6 4,1 3,7 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 4,0 4,3 3,8 4,4 totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 12,2 12,0 12,6 8,2 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutg. til grunnskoleopplæring, per innb år Netto driftsut. til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer 19,3 16,8 15,8 14,3 totalt Elever per kommunal skole 86,0 90,0 150,0 203,0 Antall elever i årstrinn i prosent av antall elever i ,3 77,4 92,3 96,9 årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 10,8 11,6 12,2 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,6 13,3 14,2 15,2 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: Reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftsutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kostra tala viser og at opplevd fattigdom i Kvam er relativ, samanlikna med andre kommunar. Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve til fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje Side 6 av 47

7 fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar. Kvam får høgare adm. kostnader og relativt lågare tenesteutgifter. Kva viser overordna KOSTRA-tala for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt. Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar Barnehage Nye avdelingar i Norheimsund og Øystese. Grunna ventelister klarte vi å få til to ekstra avdelingar som gav plass til 40 barn. Prosessen gjekk fort, men til slutt vart begge bygga godkjende. Rett før årsskiftet opna ei ny ute-avdelingsgruppa i Tolomarka barnehage i mellombelse brakkebygg. Den framtidige barnehagen i Øystese fekk namnet Busdalen etter staden den skal liggja. Regulering og arkitektarbeid har gått parallelt. Planen er at den skal vera ferdig til Tal born og plassar. Etter at barnehagesatsane har gått ned, har trongen for heildagsplassar alle dagar auka. Berre Fykse barnehage har tilbod 4 dagar. Barnehagedekninga har gått opp for alle aldersgrupper. Pr. 15. januar var 402 born i barnehage (374 i 2005). Barnehageåret 2005/06 har det vore ventelister for plass i barnehagen. Med nye mellombels avdelingar i Øystese og Norheimsund er ventelista vekke. Barnehagesektoren har ( i lag med skulane) teke i bruk IT-basert administrasjonsprogram Skulen. Kvammaskulen 2007 Oppfølgjinga av vedtaket frå mars 05 har ein organisert i prosjektet Kvammaskulen Det har vore mykje diskusjon og skriving om prosjektet. I stor grad har det vore ein debatt om felles ungdomsskule for Norheimsund Øystese og ny skule Strandebarm skule ved Idrettsparken på Tangerås. Kunnskapsløftet Heradsstyret vedtok i september plan for kompetanseutvikling ved skulane i heradet. Skulane har arbeidd med lokale læreplanar, tilpassa opplæring, IT (It's learning) og tema i grenselandet mellom Kunnskapsløftet og Kvammaskulen Grunnskule. Rammene for undervisningstimetalet skuleåret 2006/07 er på same nivå som året før. Timetalet oppå basis (timar til deling, tilpassa opplæring og spesialundervisning i høve til timetalet klassen skal ha) er 41,5 %. Heradsstyret har som mål ( skulebruksplanen) å liggja på 47%. Dette måltalet er heilt ut fastsett lokalt og er ikkje knytt til sentralt regelverk. Side 7 av 47

8 Kvam er med i skulevurderingsystemet til Hardanger-Voss kompetanseregion. Skulebruksplanen vart vedteken i mars Planen omhandlar kva innhald og kvalitet skulen skal ha i Kvam. Vedtaket inneber at frå august 2009 skal Kvam ha 6 grunnskular. Elevtal. Tendensen for elevtalsutviklinga er som før. Tabellane under viser elevtal i 06/07 og elevtalsutvikling i åra frametter. Ved skulane er elevtalet slik i 2006/07 tala henta frå GSI Barnetrinn Ungdomstrinn Sum 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år Barnetrinn 8. år 9. år 10. år Ungdoms -trinne Sum 1-10 Gutter Jenter I alt SFO: Inneverande skuleår er det SFO-tilbod på Innstranda, i Norheimsund og i Øystese. Vaksenopplæringa: Vaksenopplæringa er delt inn i to avdelingar, spesialpedagogisk avdeling og framandspråkleg avdeling. Elevtalet har vore stabilt samanlikna med tidlegare år. Kulturskulen. Kulturskulen har hatt høg aktivitet. Elevtalet har auka med 70 frå sist år til 456 elevar. Skulen har profilert sin eigen aktivitet og Kvam som kulturkommune på ein god måte Pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta har i 2006 hatt størst auke i tal på brukarar over 85 år og yngre 0-17 år, fordelt på 429 i heimetenesta og 75 i institusjon. Tal mottakarar i heimetenesta som mottek hjelp meir enn 35,5 t/v har auka frå 12 til 18. Samla var det 504 ( 469 i 2005) brukarar i pleieog omsorgstenesta. Tenesta vert drive i samsvar med serviceerklæringane. Ombygd Toloheimen vart teken i bruk 18. februar Med dette har Kvam nådd måla i handlingsplanen for eldreomsorga. Vi har ein nettoauke på 23 institusjons- og omsorgsbustader med 75 sjukeheimsrom, 100 omsorgsbustader og 55 trygdebustader for eldre. Målet om å nytta like mykje ressursar i institusjons- og heimetenestene er nådd. Sjukeheimsplassane vert no berre nytta til rehabilitering, korttid, avlastning, og omsorg for demente og alvorleg sjuke. Omsorgsbustader gjev gode bu- og omsorgstilbod (også heildøgnstilbod) og trygdebustadane er tilrettelagde for eldre som treng funksjonelle bustader og heimetenester Barnevern: Barnevernet var fram til 2006 deltakar i KS sitt Effektiviseringsnettverk, og er no med i eit nytt og utvida KS-nettverk. Fokus har vore å arbeida med dei rette sakene, og avklara ansvar og oppgåver mot sosial og pleie- og omsorgstenesta. Dessutan har fokus vore å gje fleire barn hjelpetiltak i eigen heim framfor omsorgstiltak. Samarbeidet med Kvam-Voss familiesenter har utvikla seg godt ( 2006 er det 2. året i 3 års-prosjektperioden). Ved årsslutt var det 74 born som tok imot hjelp 4 av desse er i omsorgstiltak. Bemanninga er stabil. Heradsstyret fekk ved 1. Side 8 av 47

9 tertialrapport ei særskilt tilbakemelding om dei tiltak som var sett i verk og hadde gjeve god verknad, m.a. med færre born under omsorg. Fylkesmannen førte tilsyn med barnevernet i desember Registert avvik var at det var gjennomført berre 2 av 4 pålagde tilsyn med fosterheimane Sosialtenesta Sosialtenesta har også dette året hatt fokus på den lokale etableringa av NAV (Nasjonal arbeidsog velferdskontor) og oppstartsdato er sett til 1. oktober. 07. Tenesta har også teke del i KS- Effektiviseringsnettverket. Resultatet viser at Kvam herad har ei god teneste, men arbeider med ulike forbetringspunkt. Det er ein liten nedgang i talet sosialhjelpsmottakarar. Det har lukkast å skaffa fleire støttekontaktar, men framleis er det rekrutteringsvanskar. Det er vanskeleg å skaffa tilrettelagde bustad- og fritidstilbod for rusbrukarar, og tenesta har spesielt fokus på å betra oppfølginga av desse personane Kommunehelse: Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med service-erklæringane og det er få (2) klager på helsetenesta. Det er litt ventetid både på legekontora og fysioterapi-institutta. Personellet er framleis stabilt, det er difor god kontinuitet for brukarane. Legevaktsordning har hatt auka tal brukarar (totalt 4.500) og legane prioriterer også akutthjelp på dagtid. Sentrale føringar peikar på trong for auka legeressurs i sjukeheimane. Talet nyfødde i 2006 er 67 (102 i 2005). Førebyggjande tiltak er prioritert, m.a. har helsestasjon for unge 160 brukarar. Fysioterapeutane gjev gruppetrening for ulike pasientgrupper. Eit godt samarbeid med spesialisthelsetenesta (særleg Voss sjukehus) har medført auka poliklinisk tilbod i Kvam. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern er fleire flytta ut frå institusjonar til kommunale butilbod. Nytt aktivitetstilbod er under planlegging Kommunale vegar: Kvam har om lag 110 km kommunal veg, der 90 % har fast dekke. Målet for 2006 var: 1. Å oppretthalda / føra vidare drift- og kvalitetsnivå som 2005 utan kostnadsauke. 2. Fremja sak om det kommunale vegnettet gjennomgang og vurdering av omfang evt. overføring til private. Både 2005 og 2006 hadde ekstremt mykje nedbør med uventa hendingar som ras/rasfare, flaum osv. Driftskostnaden er difor høgare enn budsjettert. Det har ikkje vore kapasitet i eininga til å fremja sak om det kommunale vegnettet. Asfalteringsprogrammet er gjennomført i samsvar med plan, men det er framleis er eit stykke att før ønskt fornyingstakt på om lag 15 år er nådd VAR-området Avlaup: Side 9 av 47

10 Kommunedelplan for avløp vart vedteken i Planen har 25 prioriterte tiltak i perioden og er retningsgjevande for arbeidet innan tenesteområdet. Kvam herad sine tekniske anlegg er 60 km, avlaupsleidningar, 19 pumpestasjonar, 2 silanlegg og 5 slamskiljarar. Vassforsyning: Kvam-, Strandebarm- og Kvamskogen vassverk er kommunale. Overtaking av Oma vassverk vart vedteke i 2006, det praktiske arbeidet starta i 2006 og er forventa ferdig 1. halvår Oma vert då integrert i Strandebarm vassverk. Overtaking av VA -anlegga i Ålvik fekk nokre ekstromgangar i Det formelle er no løyst og vi er klare for vidare planlegging Kultur og næring Kultur. Dei 340 frivillige lag og organisasjonane i Kvam er ein bærebjelke i det lokale kulturlivet. Kvam vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland 2006 og gjekk vidare i til landsfinalen, der vi var mellom dei nominerte. I november vart det arrangert konferanse Kvam i kultur og opplevingsøkonomien v/flemming Madsen. Konferansen gav inspirasjon til oppfølging og vidare arbeid. Innan idrett har Kvam ein anleggssituasjon som er god for fotball, friidrett, ski og hallidrett. Nye anlegg i 2006: Banen i Øystese omarbeidd til krøllgrasbane, etter lokalt initiativ. Kvam kino hadde 5746 vitjande gjester i 2006, ein auke på over 10 % frå Det var 155 framsyningar,- fordelt på 62 titlar. Tilbodet om billettar på nettet er positivt motteke av kvemmingane. Kvam bygdemuseum og Ingebrigt Vik Museum vart i 2006 ein del av det konsoliderte Hardanger Museum. Eit oppgradert og utvida Ingebrigt Vik Museum opna i juni. Museet vert no drive i nært samarbeid med kunsthuset Kabuso. Næring Førstelineprosjektet, der Kvam var ein av deltakarane, vart avslutta i Kommunen har og vore aktiv i arbeidet med elevbedrifter i ungdomsskulen. Det er vart registrert 91 nye foretak i 2005 og 97 i 2006, ein oppgang på bortimot 7%. Kvam herad hadde som mål å få godkjent etablering av SIVA næringshage i 2006.Diverre lukkast vi ikkje, men er oppfordra til å søkja på nytt i I juni vart Ålvik utvalet oppnemnd for å arbeida med omstilling i samband med flyttinga av Elkem Bjølvefossen til Island. For å få best mogeleg grep om dette arbeidet er det oppretta eit kommunalt foretak Ålvik Vekst. Kvam har fått eit godt omdøme blant båtfolket, noko gjestehamna i Norheimsund skal ha æra for. Kommunen har arbeidd målretta med å få etablera eigen gjestekai i Botnen. Arbeidet er no i hamn og det gjev nye moglegheiter for dei som ynskjer å oppleva landskapet i Fyksesundet frå fjorden. Side 10 av 47

11 Fyksesund landskapspark vart etablert i Fylkesmannen reknar dette som det beste prosjektet i Hordaland. Føremålet er å nytta dei unike kultur- og naturlandskapsverdiane i og rundt sundet til næringsutvikling for grunneigarane, basert på opplevingar og aktivitetar for tilreisande gjester frå inn og utland. Kvam herad har vore representert i førearbeidet til Hardanger kunstskule, og oppretta med verknad frå 2007 tre etablerarstipend á kr , - til kunstnarar som vil etablera seg i kommunen. Kvam herad og Kvam næringsråd gjennomførte i oktober eit reiselivsseminar, der mellom anna reiselivsanalyse for Kvam vart presentert. Analysen peika på dei moglegheitene som er i kommunen. Næringsutvikling i landbruket Bygdeutviklingsmidlar frå Innovasjon Noreg er viktig verkemiddel for næringsutvikling innan landbruket. BU-midlar løyvde til landbruket i Kvam i perioden År Tilskot - totalt Lån - totalt Tabellen viser BU midlar løyvd til Kvam i perioden var eit "toppår" i denne samanheng. Nedgangen i 2006 kan ha samanheng med ein generell redusert vilje til investering innan landbruket. Svinginga kan også vera tilfeldig, vi kjenner til eit par større prosjekt som er utsette til Generelt er det stor etterspurnad etter desse midlane Plan- og oppmåling: Kvam herad har som mål at ein ved god planlegging skal leggja til rette for vekst i kommunen. Trass gode planar er trenden nedgang i folketalet, pr var det 8230 innbyggjarar i Kvam, ein nedgang på 76 personar i frå Kommuneplanen sin arealdel for perioden var vedteken den Andre viktige planar i 2006 : Reguleringsplan for Norheimsund sentrum, Haldeplassen - Kaldestad. Ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv Arbeidet med ny kommmunedelplan for Kvamskogen har diverre teke lengre tid enn forventa, og vart ikkje klar for høyring og offentleg ettersyn i Totalt vart det i 2006 vart vedteke 11 ulike reguleringsplanar og reguleringsendringar Av 17 søknader om tiltak i strandsona, godkjende kommunen berre 5. To av dei godkjende tiltaka var i samsvar med godkjent plan. 12 søknader vart avslått. Kvam herad førte tilsyn med 13 prosjekt i fjor. Generelle funn er at føretaka har system for eigenkontroll. For å nå regjeringa sitt mål om tilsyn, må heradet føra 50 gonger så ofte tilsyn som i Side 11 av 47

12 Geodata Bygg- og anleggsaktiviteten i kommunen er framleis stor Det vart i 2006 utført 220 kart- og delingsforretningar i samsvar med servicerklæringa. Inntektene knytt til Kart- og oppmåling vart 109,5 % av mål sett i budsjettet. Det var formidla sal av 7 kommunale bustadtomter og 2 industritomter i Ved årsskiftet er det ledig 38 bustadtomter (kommunale/private) i Øystese og Norheimsund, samla i heile Kvam er talet på 56 ledige bustadtomter Det er om lag 10 da ledig industriareal i Øystese- og Norheimsundsområdet. I resten av Kvam er det m 2 ledig industriareal. Kvam forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 386,5 km / 6671 VA-punkt/ 1108 VAvedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor har avdelinga kartlagt 70 km VAleidning, som ei auke på 18 %. 1.3 BRUKARAR Unik døgnbruk av Informasjon Kvam herad er ein open organisasjon, der 1200 innbyggjarane/brukarane på ein enkel 1000 måte kan få tilgang på offentleg informasjon og dokumentasjon. 800 Auka bruk av og 2004 positive tilbakemeldingar er ein indikasjon på at tenesta fungerer for brukarane Kundemottaket i rådhuset og i biblioteka er og lagt til rette med vekt på at 200 brukarane skal kjenna seg velkomne og få 0 den informasjon dei har behov for. Juli November Heile året Digitale kommunikasjonskanalar er eit av våre viktigaste verkty i kommunikasjon med innbyggjarar og tilsette, enten via spesialportalar som Lagsportalen, skule/barnehagesider, Intranett og kartsider eller via hovudsida vår Ved norge.no si rangering av nettstader var kvam.no 4. beste kommune når det gjeld innhald, men kom samla på 40. plass. I Hordaland var vi samla den 3.beste kommunen. Å hevda seg på nasjonalt plan er ressurskrevjande, men motiverande. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år, i 2006 vart søknad om barnehageplass opna. Alle søknader kjem no elektronisk. Tal brukarar Utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. (strategi 27.3) Heidi Marie Vestrheim i Øystese bibliotek. Bibliotektenestene er under stadig utvikling, og vi ser at biblioteka har etablert seg som ny Side 12 av 47

13 informasjonsarena og møteplass for mange. Dette er med på å byggje opp om det strategiske målet Gode levevilkår med spennande og varierte tilbod og viktige steg på vegen mot målet om 24- timars kommunen Statistikk over utlån: Utlån Kvam folkebibliotek i 2006 Totalt utlån Ope pr. veke Norheimsund * t Strandebarm ,5 t Øystese t Ålvik t Bokbussen KVAM Utlånet av bøker og andre media i Kvam var i 2006 på om lag 7,6 per innbyggjar. Til samanlikning var landsgjennomsnittet i 2005 på 5,41. Utlånet ved biblioteket i Norheimsund har no stabilisert seg. * Hovudbiblioteket i Norheimsund har laurdagsope + ope heile sommaren. Brukardialog. Brukarane har siste åra vore sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Serviceerklæringane vert systematisk oppdatert og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. Siste 2 åra har alle brukarorganisasjonane 2 gonger i året vore invitert til fellesmøte. Målet er å koma med innspel til forbetringar og tiltak som kan betra tilhøva for personar med funksjonshemmingar eller med diagnostiserte sjukdomar. Brukardialog skjer elles i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette, og gjennom kontakt med representantar frå kultur- og næringslivet og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. I 2006 har vi førebudd etablering av nytt sentralt plassert biblioteket også i Ålvik. Kvam herad tek del i Kommunens Sentralforbund sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarundersøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre, læra av kvarandre og setja i verk ulike forbetringstiltak i desse tenestene for å oppnå betre resultat ved neste undersøking. Den årlege brukarundersøkinga som gjeld matomsorga i pleie- og omsorgstenesta vart gjennomført våren Denne har vore gjennomført i tillegg til tilbakemeldingar frå det faste brukarpanelet. Resultata er gode, og dei har betra seg år for år. Foreldreundersøking i skulen i Kvam: Våren 2006 gjennomførte vi ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet administrerer. Tendensen i svara frå foreldra i Kvam går att i svara nasjonalt. Foreldra gjev positiv tilbakemelding om: at dei ser på skulegangen som viktig og dei hjelper barnet i skulearbeidet Side 13 av 47

14 at foreldresamtalen/utviklingssamtalen fungerer godt at dei vert møtt på ein god måte når dei tek kontakt med skule Foreldra gjev negativ tilbakemelding på: standarden på skulebygg mange foreldre melder at dei ikkje er nøgde med standard på lærebøker/ undervisningsmateriell og heller ikkje nøgde med skulen sine uteareal mange foreldre er ikkje nøgde med den digitale kompetansen eleven har utvikla på skulen mange foreldre melder at dei har liten innverknad på område som går på innhaldet i undervisninga og undervisningsopplegg Elevundersøkinga: Skulane må delta i Elevundersøkinga (tidlegare kalla Elevinspektørene) elevane på 7. og 10. trinnet. Resultatet av dei finn ein på - og resultatet frå vår 2006 vart slik: 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kvam 7. tr. Nasjonalt 7. tr. Kvam 10. tr. Nasjonalt 10. tr. Trivsel Mobbing Elevenes motivasjon Motiverende lærere Arbeidsmiljø Arbeidsplaner og læreplanmål Elevråd Elevmedvirkning Fysisk læringsmiljø Ein merkar seg at tendensane går igjen i Kvam og nasjonalt. Dette er tredje året vi har resultat frå Elevundersøkinga. Beste resultat har ein på trivsel og mobbing, svakast skårer vi på elevmedverknad og fysisk læringsmiljø. Elevane har svart på spørsmåla i tida februar til og med april. Generelt har ikkje resultatet endra seg særleg desse åra med elevundersøkingane. Eksamensresultat Eksamensresultatet finn ein og på og resultata frå våren 2006 vart som følgjer: Side 14 av 47

15 Karakterar 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Kvam kommune Hordaland Nasjonalt Desse viser at elevane i Kvam i snitt skårer høgare eller likt med landsgjennomsnittet. Fram t.o.m. våren 2005 kom elevane ved ein skule opp til eksamen i samme faget. Frå våren 2006 kom gruppene/klassane opp i ulike fag dette for at det skal vera lettare å organisera bruken av datamaskinene under eksamen. Dette gjer at skulane får fleire eksamensdagar. 1.4 MEDARBEIDARAR Plan for strategisk kompetanseutvikling vart utarbeidd Den omtalar kompetansebehov og rekrutteringsbehov 15 år framover. Planen er bygd på vedteken Kommuneplan, strategikartet i Balansert målstyring og Personalpolitisk handlingsplan. Personalpolitisk handlingsplan vektlegg normstyring framfor rigide reglar, og inneheld etisk plattform for tilsette. Slik personalpolitikk krev bevisste leiarar og motiverte medarbeidarar, m.a. er det viktig å drøfta kva kjerneverdiane engasjement, kompetanse, integritet og samspel inneber i dagleg arbeid. Kvam har etablert god dialog med dei tilsette og deira organisasjonar. I desember vart det gjennomført KS si leiaropplæring om Medarbeidarskap, der den einskilde medarbeidar vert ansvar til å ta ansvar. Slik kompetanseheving gjev gode rammer for ein moderne og fleksibel personalpolitikk. Fokus på nedbemanning har også prega Omstillingsavtalen med fagorganisasjonane har vore lagt til grunn for arbeidet i den sentrale parts-samansette stillingsvurderingsgruppa. Alle stillingsbehov har vore vurdert. Arbeidet har vore prega av felles forståing av måla og ein god dialog. Personalfesten i Øystesehallen i desember samla nær 400 tilsette. 14 tilsette med 25 års tenestetid vart spesielt heidra med den kommunale gåva, eit hovold, som symbolet våre evne til samhald, halda ut og til å ta eit tak Medarbeidararundersøking Det har ikkje vore gjennomført nye medarbeidarundersøkingar i (Pleie og omsorg gjennomfører sin i febr. 2007). Kvam herad si medarbeidarundersøking byggjer på den som er utvikla gjennom KS sitt effektiviseringsnettverk, der vi også har teke del i Vi tek sikte på kartlegging kvart 2. år. Sosial og barnevern hadde undersøking på slutten av Side 15 av 47

16 Resultata i undersøkingane er grunnlag for ulike tiltak, men alle undersøkingane som har vore gjennomført viser først og fremst ønskje om forbetring i høve til for stort tidspress. Sett bort frå dette gjev medarbeidarundersøkingane gode tilbakemeldingar Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvam har utvikla eit godt (elektronisk ) system for det systematiske Helse-, Miljø og sikkerhetsarbeidet. Trygdeetatens arbeidslivssenter og Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste (YHB) er samarbeidspartar i individuelle og organisatoriske tiltak for å oppnå målsetjingane i avtalen om Inkluderande Arbeidsliv (IA). Eit aukande behov for å tilretteleggja arbeidsplassar for personar med helseplager eller redusert arbeidsevne er eit ressurskrevjande arbeid for leiarar og ei utfordring for det totale arbeidsmiljøet. Kommunen har no ein rammeavtale med YHB som omfattar heile organisasjonen og ikkje berre innan dei tenestene der vi har innmelde medlemer. Sjukefråvær: Prosentvis fråvær Sjukefråvær: Prosentvis fråvær 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 8,18 % snitt 2,00 % 0,00 % Jan. Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråværet har auka med 0,3 % i 2006 samanlikna med Gjennomsnittleg sjukefråvær var i ,2% mot 7,9% i Både i 2005 og 2006 er det nedgang på slutten av året. Høgare sjukefråvær tidleg på året har vanlegvis samanheng med årlege influensa-utbrot. Truleg er det innføring av IA-avtalen og systematisk arbeid som gjer at vi ikkje har fått auke frå 2004, slik den generelle tendensen i arbeidslivet elles viser. I Kvam er målsetjinga lågast mogleg fråvær utan å talfesta det, samt fokus på tiltak for å få til auka nærvær framfor fokus på fråvær. Barnehage og Pleie og omsorg ligg framleis høgaste, barnehage hadde ein liten nedgang, medan pleie- og omsorg ein oppgang Ytre miljø Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp vart avløpsplanen revidert. Kommunen er nøgd med renovasjonsavtalen med BIR. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering freistar Kvam herad å ureina det ytre miljø minst mogeleg. Side 16 av 47

17 Renovering av bygg innan pleie- og omsorg er gjennomført og i skulebruksplanen er det vedteke renovering av dei skulane som skal drivast etter strukturendringa. 1.5 SAKSHANDSAMING OG IKT Sakshandsaming Kjerneverdiane (kompetanse, engasjement, integritet og samspel), skal avspegla vårt møte med brukarane, anten det er i direkte kontakt eller gjenom skriftleg sakshandsaming. I tillegg til fagkompetanse krev god sakshandsaming dialog og koordinering internt i organisasjonen og med brukar/innbyggjar, politikar næringsliv og andre offentlege etatar. Kvam har høg produksjon av saker og heller få klagesaker. Vi har som mål at sakshandsaminga skal vera løysingsorientert innan dei rammer lovverket set, og at vi i prosessen skal ha ein positiv dialog med søkjarane. Statistikk over Inn- og utgåande brev : Dokumentmengd er ein av indikatorane på aktivitet i organisasjonen. Statistikken for 2006 viser liten auke. I 2006 vart dokument registrert, ein vekst på 300 dokument frå Saker etter plan- og bygningslova : Talet på saker etter plan- og bygningslova viser ein stabil vekst i frå tusenårsskiftet og fram til i dag. Kvam herad mottok totalt 835 søknader om tiltak etter plan- og bygningslova i Av desse var 122 meldingssaker og 264 frådelingssaker. Sakshandsamingstida for søknader, med lovpålagt behandlingsfrist på 12 veker, var om lag 10 veker. Kvam herad mottok i alt 247 saker på Kvamskogen i Av desse var 107 delingssaker, 16 saker galdt tilknyting til offentleg vass- og avlaupsanlegg og 124 byggjesaker Side 17 av 47

18 Frådelingsaker Byggesaker Meldingsaker R.plansaker Klagesaker etter Plan- og bygningslova og Talet på klagesaker auka i og dei fleste er relatert til Kvamskogen 60 % av alle klagesakene vart fremja av Fylkesmannen i Hordaland Klagesaker i alt Klager på byggesaker Klager på delingsaker Klager på plansaker Politiske møte og saker Aktivitet politiske møter Nr Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker 1 Heradsstyre Formannskap Eldreråd Adm.utval AMU Side 18 av 47

19 6 Klagenemd Politiske arb.grp: Tema-og arbeidsmøte Samla Møteaktiviteten i dei politiske organ er stabil over år. Bruk av politiske arbeidsgrupper er varierande og aktiviteten i 2006 er redusert til under 1/3 i høve til 2004, som var første året med ordninga.. I tillegg til reine politiske arbeidsgrupper, er det og prøvt ut administrative prosjektgrupper med politisk deltaking. ( Kvammaskulen 2007, NAV i Kvam og Kommunedelplan for avløp) Evaluering av den politiske organiseringa konkluderte med å oppretthalda den politiske organiseringa med bruk av tidsavgrensa arbeidsgrupper. I tillegg vart det vedteke å avvikla Viltnemnda frå og med neste valperiode Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) I Kommuneplanen er Kvam som IKT-kommune eit tema. Hovudmålet er å: Leggja til rette for å byggja ut eit tenleg høgfartssamband for næringsliv, innbyggjarar og det offentlege i Kvam. Kvam herad skal leggja til rette for at teknologiverksemder vil etablera seg i Kvam. Teknisk utrustning av data-nettverk i heradet pr Ca 750 datamaskiner knytt i nettverk av desse ca 400 elevmaskiner Ca 150 nettverkseiningar Ca 45 servere Ca 100 printerar Ca 47 hus og bygg tilknytt breiband. Ip telefoni med ca 500 brukarar. Det vart kjøpt inn 230 Datamaskiner til skulane i Dei aller fleste gjekk til utbytting av gamalt matriale. Nytt av året er større innkjøp av bærbare maskiner. Prosjekt. 1. Kvammaskulen IKT. Det store IT- prosjektet i skulen vart starta opp i 2005 og held fram i Prosjektet er planlagt ferdig våren 2007 Prosjektet er 3-delt og dekkar administrasjon av elevar, pedagogiske hjelpemiddel på internett, og pcadministrasjon på elevnettet. Skuleprosjektet er eit samarbeid mellom Kvinnherad kommune og Kvam herad, og omfattar både barnehage og skule. 2. Starta opp turnusprogram for helse-sektoren. Målet er å effektivisera bruk av personalressursar og skapa meir fleksibel organisasjon. Arbeidet er ikkje starta opp. 3. Utarbeida ein IKT-plan. Utkaste til plan frå IKT er ferdig, pga. bytte av rådmann er ikkje planen lag fram. 4. Samspel : eit prosjekt som tek sikte på å samkjøyra ressursar (fagsystem osb ) internt og eksternt. Prosjektet er tenkt å gå til Del prosjekt - Lønnslipp på epost. - Forenkla innlogging. Planlegging starta 06. Vert truleg realisert 07. Side 19 av 47

20 - Min side tilpassingar til nettsidene. Planlegging starta VA overvaking. IKT har saman med Teknisk eining og bygg vedlikehald vore med å sett i gong eit felles prosjekt for overvaking av bygg, vatn og avlaup i heradet. 6. Telefoni løysingar. Ny avtale om innkjøp og trafikk er inngått med Telenor i samarbeid med 26 andre kommunar i Hordaland / Haugaland. Side 20 av 47

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane.

1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. HST-116/05 Vedtak: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna med maksimalsatsane. 2. Skattemargin Avsetnad til skattemargin er 9 % 3. Eigedomsskatt Eigedomsskatt for 2006 vert

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2015/24-21 Grethe Lassemo,35067109 200 17.03.2015 Kostratal - vedlegg til årsmelding 2014 KOSTRA - KOmmune STat RApportering.

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2011/277-12 Grethe Lassemo,35067109 004 21.03.2011 Kostra tal - vedlegg til årsmeldinga 2010 KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2017/275-14 Grethe Lassemo,35067109 200 05.04.2017 Kostra tal - vedlegg til årsmelding 2016 KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/198-12 Grethe Lassemo,35067109 200 18.03.2013 Kostra tal 2012 - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2016/25-18 Grethe Lassemo, 35067109 200 22.03.2016 Kostra tal 2015 - vedlegg til årsmeldinga KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2012/294-16 Grethe Lassemo,35067109 200 03.07.2012 Kostra tal, vedlegg til årsmeldinga - retta utgåve KOSTRA

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 20.05.2015 8/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2015 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2014 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 13.4.2015 9/2015 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

FORMANNSKAPET

FORMANNSKAPET Saknr. 065/12 ØKONOMIPLAN 2013-2016 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Økonomisjefen gjekk igjennom Budsjettskjema A1, A2 og drifts- og investeringsoversikten for økonomiplanperioden 2013-2016.

Detaljer

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet:

SAKNR. 064/12 BUDSJETT FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: SAKNR. 064/12 BUDSJETT 2013 06.11.2012 FORMANNSKAPET Handsaming i møtet: Utvalet handsama budsjettet 2013 over to dagar. Utvalet gjekk igjennom rådmannen sitt framlegg til budsjett for 2013. Utvalet ønskja

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1

SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Stein Kittelsen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 16/3462-1 Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING/TERTIALRAPPORT 2-2016 Vurdering: Oppsummering Samla venter

Detaljer

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13

Någå om Vågå! -ei førebels KOSTRA-analyse for 2012, pr mars -13 Någå om! -ei førebels KOSTRA-analyse for 212, pr mars -13 Innleiing Det er valt å lage ei utdjupande KOSTRA-oppstilling som eit supplement til årsmeldinga. Årsaka til dette er at årsmeldinga gir eit totalt

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Vågå Kommune KOSTRA og nøkkeltall Kommune KOSTRA statistikk Vi har vald å plukke ut nokre sentral trekk av Kostratal for kvar tenestestad. Dette er mest for å ha eit blikk på oss sjølv, men og for å sjå på utviklingstrekk

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 8/2013 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2012 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 02.05.2013 08/2013 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga.

Folketalet har gått noko opp sidan årsskiftet, men er framleis noko under målsettinga. STATUSRAPPORT PR 01.05.2017 INNLEIING Rådmannen legg med dette fram 1. statusrapport for 2017. Rådmannen meiner at rapporten viser at den økonomiske situasjonen er krevjande. Hovudårsaka til dette er meirkostnaden

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 16.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 04.03.2015 Dykkar dato 07.01.2015 Vår referanse 2015/285 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 31.03.2014 Dykkar dato 10.01.2014 Vår referanse 2014/539 331.1 Dykkar referanse 13/1038 Bømlo kommune Kommunehuset 5430 Bremnes Bømlo

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 19.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 03.04.2014 Dykkar dato 07.03.2014 Vår referanse 2014/3228 331.1 Dykkar referanse Fjell kommune, Postboks 184, 5342 Straume FJELL KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett

Hovudoversikter. Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Hovudoversikter Hovudoversikt drift Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 574 5 528 5 789 5 789 5 789 5 789 Andre salgs-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter

Hovedoversikter. Driftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Hovedoversikter Driftsbudsjett Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Driftsinntekter Brukerbetalinger 5 955 5 928 5 698 5 698 5 698 5 698 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester

Fyresdal kommune Sektor for økonomi og fellestenester Fyresdal Sektor for økonomi og fellestenester Notat Vår ref: Sakshandsamar: Arkivkode: Dato: 2013/1520-5 Grethe Lassemo,35067109 200 17.02.2014 Kostra tal - vedlegg til årsmelding KOSTRA - KOmmune STat

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015, vedteke i kommunestyremøte 11.desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 11.02.2015 Dykkar dato 06.02.2015 Vår referanse 2015/1128 331.1 Dykkar referanse Voss kommune, Postboks 145, 5701 Voss VOSS KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015

VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 VEDLEGG 3 TIL MØTEPROTOKOLL FOR SAMNANGER KOMMUNESTYRE 17.12.2015 Budsjettskjema 1A, 2A, 1B drift, hovudoversikt drift, hovudoversikt investering og detaljar investering KSvedtak 65/15, driftsbudsjett

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2016 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 15. desember 2015. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 02.05.2016 Dykkar dato 21.03.2016 Vår referanse 2016/4032 331.1 Dykkar referanse Kvam herad, Grovagjelet 16, 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 9/2014 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2013 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 7.4.2014 9/2014 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg

Økonomiske oversikter budsjett 2017 Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Rådmannen sitt framlegg Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune

Kontrollutvalet i Sogndal kommune. Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Kontrollutvalet i Sogndal kommune Sak 11/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Sogndal kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Richard Nesheim 17.04.2012 11/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2012/2025 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 03.09.2012 Budsjettrammer 2013 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Administrasjonssjefen si innstilling

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan, vedteke i kommunestyremøte 13.desember 2012. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 14.06.2013 Dykkar dato 18.12.2012 Vår referanse 2012/16386 331.1 Dykkar referanse 12/2669 Askøy kommune Postboks 323 5323 Kleppestø ASKØY KOMMUNE

Detaljer

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune

Kontrollutvalet i Leikanger kommune. Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Kontrollutvalet i Leikanger kommune Sak 08/2012 Kontrollutvalet si fråsegn til årsrekneskapen 2011 for Leikanger kommune Sakshandsamar Møtedato Saknr Bente Hauge 11.05.2012 08/2012 KONTROLLUTVALSSEKRETARIATET

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 155 Arkivsaksnr.: 2010/1115 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 18.11.2010 Økonomiplan 2011-2014 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

Tertialrapport 1-2015

Tertialrapport 1-2015 Tertialrapport 1-2015 1. tertial (januar-april 2015) Denne rapporten viser skatteinngangen, lønnsrekneskapen, status for disposisjonsfondet, hovudtala for kvart budsjettområde og sjukefråværet den fire

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter

Økonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007

NOTAT. Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Harald Inge Anderssen Strategisk nivå Dato: 30.10.2007 Frå Kjell Helvik Vår ref: 07/801-8/N-102.1//KJHE Fondsoversikt med kommentarar per 26. september 2007 Samandrag:

Detaljer

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden.

Personal- og økonomiutvalet drøfta moglege framtidige inntekter for å sjå kva evt. handlingsrom kommunen har utover i perioden. 08.11.2010 PERSONAL OG ØKONOMIUTVALET Handsaming i møtet: Utgangspunktet for arbeidet er ei justering av gjeldande plan 2014 som vart vedteken i juni 2010. Fleire store investeringstiltak vert dyrare enn

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT

SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT SUND KOMMUNE BUDSJETT FOR 2016 ØKONOMIPLAN 20162019 FORMANNSKAPET SITT BUDSJETT AV 09.11.2015 INNHALD BUDSJETT FOR DRIFT SUND KOMMUNE 2016 DRIFTSRAPPORT (SAMLA) BUDSJETTSKJEMA 1 A 3 DRIFTSRAPPORT (SAMLA)

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld:

NOTAT. Frå: Rådmannen. Saka gjeld: Økonomiavdelinga Dato: 28.11.2013 Arkiv: 210 Vår ref (saksnr.): 13/830-81 Journalpostid.: 13/29330 Dykkar ref.: NOTAT EMNE: RÅDMANNENS FORSLAG TIL ENDRING I BUDSJETT/ØKONOMIPLAN FOR 2014-2017 SOM FØLGJE

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 15.06.2010 Kl. 14:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor. Varamedlemar

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja

Kyrkja. Kostradokument nr. 16. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Kyrkja Kostradokument nr. 16 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 21 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Kyrkja Side 1 av 6 Kyrkja - Budsjett pr. 1. tertial 29 Funksjon/ Tenester

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017

Verdal kommune Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Økonomisk oversikt drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 41 585 40 471 40 251 Andre salgs- og leieinntekter 81 807 75 059 78 293 Overføringer med krav til motytelse 183 678 98 086 156 242 Rammetilskudd

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Bremanger kommune kontroll av budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Sakshandsamar: Kåre Træen Vår dato Vår referanse Telefon: 57643004 05.03.2014 2014/30-331.1 E-post: fmsfktr@fylkesmannen.no Dykkar dato Dykkar referanse 03.01.2014 Bremanger kommune Postboks 104 6721 Svelgen

Detaljer

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60.

Kommunen er ikkje under statleg kontroll og godkjenning etter kommunelova 60. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.02.2012 Dykkar dato 16.01.2012 Vår referanse 2012/1088 331.1 Dykkar referanse Ullensvang herad Heradshuset 5780 Kinsarvik ULLENSVANG HERAD

Detaljer

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert

Sparetiltak. Reduserte kostnader. Stipulert Sparetiltak Tiltak Stipulert sparesum Reduserte kostnader 1 Frukt og grønt i skulen, budsjettert med kr 4,-pr elev/dag 300 000 Dette er i tråd med sentrale føringar. Samla utgjer det kr 610 000,- Alternativt

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune

Houvudoversikter Budsjett Flora kommune Økonomisk oversikt - Drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 29 133 29 545 29 825 Andre salgs- og leieinntekter 80 476 77 812 79 404 Overføringer med krav til motytelse 132 728 117 806 94 270 Rammetilskudd

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010

Politisk verksemd. Kostradokument nr. 1. Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Politisk verksemd Kostradokument nr. 1 Førebuande dokument til arbeidet med budsjettet for 2010 Gjennomgang av funksjonar under rammeområdet Politisk verksemd Side 1 av 7 Politisk verksemd økonomisk utvikling

Detaljer