Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig."

Transkript

1 Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Side 1 av 47

2 1 Kvam Herad i Samfunn - Kommuneplan Drift og prioriteringar Nøkkeltal og tenester KOSTRA Barnehage Skulen Pleie- og omsorgstenesta Barnevern: Sosialtenesta Kommunehelse: Kommunale vegar: VAR-området Kultur og næring Plan- og oppmåling: Brukarar Informasjon Brukardialog Medarbeidarar Medarbeidararundersøking Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Ytre miljø Sakshandsaming og IKT Sakshandsaming Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Årsrekneskap Økonomisk driftsoversikt Rekneskapsskjema 1A Rekneskapsskjema 1B Investeringar Kvam herad Økonomisk hovudoversikt investeringsrekneskap Prosjekt Rekneskapsskjema 2B Balanse Kvam herad Notar Aksjar og andelar Obligasjonsportefølgje Låneportefølgje Endring arbeidskapitalen Anskaffelse og bruk av midlar Avsetningar og bruk av avsetningar Note til balanserekneskapen Pensjonsnote Garantinote Note til VAR-området Kapitalkonto (25990) Vedlegg: Årsverk endring frå 2005 til Side 2 av 47

3 1 Kvam Herad i 2006 Statsbudsjettet for 2006 gav kommunane auka økonomisk ramme gjennom Soria Moria - erklæringa, og sektoren fekk i tillegg over 6 milliardar kroner i meir skatteinngang målt i forhold til overslaget i Revidert nasjonalbudsjett Likevel er fokus på utgiftskontroll i kommunane hovudårsaka til det gode resultatet for Nye utrekningar viser at årslønsveksten i kommunesektoren var på ca. 4 % (Kvam herad ca. 4,5%) i Dette er 0,5% over det som vart lagt til grunn då kommuneopplegget for 2006 vart vedteke i statsbudsjettet. I tillegg til auka årslønsvekst kjem auka tenesteproduksjon. Driftsinntektene til kommunesektoren auka i 2006 med 9,2 % (Kvam herad 6,3%) i forhold til året før, mens driftsutgiftene auka med 7,0% (Kvam 6,2%). Dette ga et netto driftsresultat på 5,4%, (Kvam herad 4,8%). I Kvam skapte Soria Moria store forventningar frå ulike interessegrupper i befolkninga og frå tilsette i ulike fagmiljø. Desse vart presentert for Kvam heradsstyre gjennom budsjettframlegget for Etter fleire år med fokus på nedskjeringar vedtok Heradsstyret gjennom budsjettvedtaket og i 1. tertialrapport auke i drifta på ulike område. I 2004 og 2005 var det gjennomført ei arbeidskrevjande nedbemanning med 24 årsverk. Den samla planlagde nedskjeringa på 15 årsverk i Pleie og omsorg vart gjennom budsjettvedtaka i 2006 redusert til 8. I tillegg var det spesiell fokus på ulike kultur og næringstiltak, t.d. auka støtte til Sjuseteløypa, Tusenårsstaden (Kabuso), Fartøyvernsenteret, Hardanger folkemuseum, Kyrkjeleg fellesråd, kyrkjegardane. Det er vedteke oppstart av ny planarbeid for kultur og næringstiltak, tilrettelegging av nytt verftsområde i Hansvågen, arbeid med å etablera nye arbeidsplassar i Ålvik. Skulesaka har vore den mest arbeidskrevjande både for administrasjonen og politikarane. Dei motstridande syna på kva som er beste løysinga verkar negativt på samkvemmet mellom kvemmingane. Slik er vi for lite opptekne av målet om i fellesskap å byggja og visa fram den gode Kvammabygda. Samtidig er det svært viktig å peika på at den gode innsatsen tilsette i Kvam herad gjer for å tilby gode tenester til innbyggjarane. Brukarane av pleie- og omsorgstenestene har fått svært gode butilbod gjennom utbyggingsplanen for eldreomsorga. Siste utbyggingstrinn var den nyopna Toloheimen, som vart teken i bruk i februar. Viktigaste for svært mange barnefamiliar var den flotte innsatsen dei tilsette i barnehagane gjorde for å sikra barnehagetilbod til alle som søkte. Side 3 av 47

4 1.1 SAMFUNN - KOMMUNEPLAN Kommuneplanen Dei tilsette arbeider etter måla i kommuneplanen og i samsvar med dei oppgåvene kommunane skal yta i samsvar med lovverk og kommunale budsjettvedtak. I dagleg arbeid er Balansert målstyring styringsreidskapen med 5 fokus-område: utvikling av eit godt samfunn (1), at vi har nøgde brukarar (2), at vi har nøgde tilsette (3) som har god kompetanse og gode arbeidsmetodar (4) og har god økonomistyring (5). I juni 2006 vart arealdelen i kommuneplanen vedteken, og det vart auka innsats på å ferdigstilla Kvamskogplanen. Desse politiske vedtaka gjev befolkninga og tilsette klare retningsliner for arealbruk og bør redusera trongen for dispensasjonssøknader. Samfunn Folketalet hadde også nedgang først i Siste halvår var det ein liten oppgang. Fødselstalet var 67, som er det lågaste kommunen har hatt etter Kvam vart ny kommune i Det har vore stor byggeaktivitet i kommunen og gjennom arealdelen vart det klarlagt kva som er attraktive nye byggeområde. Særleg er det forventning til å få klarlagt ein spennande reguleringsplan for strandlinene i Norheimsund og Øystese. Straks skytebanen i Tolomarka vert flytta, er 50 regulerte tomter i Tolomarka utbyggingsklare. Bu i Kvam, jobb kvar du vil vart formulert som slagord i årsmeldinga for Nytt slagord i 2006 er 3-T ; tunnelprosjekta mot Bergen, som vil korta ned vegen mot Bergen i det omfanget at Kvam vert innanfor akseptabel pendlar-avstand. Internasjonalt arbeid. Kvam er med i samarbeidet om Vestnorsk Brusselkontor. Fem konkrete områder for samarbeid er teke med her: Samarbeidet med Marijampole, Litauen er fasa ut av det opphavleg samarbeidsprosjektet med KS som sentral medspelar. Det vert arbeidd med nye prosjekt, finansiert av EU-midlar. Samarbeidet markerte 10årsjubileum i Det er inngått ein avtale for vidare samarbeid. Lærlingar i Irland, barne- og ungdomsarbeidarfag. Barnehagesjefen har organisert utplassering for lærlingar i Irland finansiert av EU-midlar. Utveksling med franske kommunar. Ein delegasjon frå Frankrike var i Kvam i juni Med i delegasjonen var fleire ordførarar og andre sentrale politikarar frå regionen La Confluense. Hordaland fylkeskommune og andre kommunar i regionen var med i eit opplegg for besøket. Det ser ikkje ut til at det er aktuelt å vidareføra dette som eit fast samarbeid. Safe Community heradet er godkjent som trygt lokalsamfunn. Arbeidet vart ført vidare i Heradsstyret har vedteke at skulane skal ha internasjonal kontakt. Arbeidet er så vidt starta opp. Ein skule er inne i prosedyren med kontaktar gjennom Commenius. Side 4 av 47

5 Drift og prioriteringar 1.2 NØKKELTAL OG TENESTER Årsmeldinga, som er presenter her, er eit utdrag frå sentrale element av aktiviteten i Kvam herad i Den interne årsmeldinga, som er i elektronisk form, gjev eit fyldigare og meir detaljert bilete av aktivitet innanfor kvar eining. Alle dokument er å finna på både på saksarkivet og arkivet til eininga Økonomi og organisasjon. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gjev informasjon om kommunal og fylkeskommunal verksemder. Kommunane rapportarer til SSB som utarbeidar desse statistikkane årleg. Heile materialet ligg på Dei fyrste KOSTRA-tala for rekneskapsåret vert publisert 15. mars. Reviderte og meir gjennomarbeidde tal vert lagt ut 15. juni. Driftsutgifter 2006 fordelt på KOSTRA-grupper Anna 22 % PLO 32 % Kultur/Idrett 3 % Komm.helse 5 % Adm. 6 % Barnehage 9 % Skule 23 % Side 5 av 47

6 KOSTRA Utvalde KOSTRA-tal Kvam 2006 Kvam 2005 Kommgr Norge 2006 Netto driftsutg. pr. innb. i kr., adm., styring og fellesutgifter Andel barn 1-5 år med barnehageplass 84,5 76,8 81,3 80,4 Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Legeårsverk pr innbyggere, kommunehelsetjenesten 10,8 11,9 9,2 8,9 Fysioterapiårsverk per innbyggere, 14,0 13,0 9,0 8,8 kommunehelsetjenesten Årsverk av helsepersonell pr innbyggere. 0,6 1,0 2,1 1,8 Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 80 år og over Netto driftsutg., pleie og omsorg pr. innbygger 67 år og over Andel beboere i bolig til pleie- og omsorgsformål 80 år 64,8 66,7 45,6 45,5 Plasser i institusjon i prosent av mottakere av pleie- og 15,6 21,4 17,6 21,3 omsorgstjenester Andelen sosialhjelpsmottakere i forhold til innbyggere 2,7 2,8 2,7 2,8 Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger Andel barn med barneverntiltak ift. innb år 4,1 4,6 4,1 3,7 Årsgebyr for vannforsyning (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret+1) Netto driftsutgifter kultursektoren i prosent av kommunens 4,0 4,3 3,8 4,4 totale netto driftsutgifter Netto driftsutgifter i kr pr. innbygger, samferdsel i alt Lengde kommunale veier og gater i km pr innbygger 12,2 12,0 12,6 8,2 Netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, per innbygger Netto driftsutg. til grunnskoleopplæring, per innb år Netto driftsut. til skolefritidsordning, per innbygger 6-9 år Netto driftsutgifter til kommunale musikk- og kulturskoler, per innbygger 6-15 år Timer spesialundervisning i prosent av antall lærertimer 19,3 16,8 15,8 14,3 totalt Elever per kommunal skole 86,0 90,0 150,0 203,0 Antall elever i årstrinn i prosent av antall elever i ,3 77,4 92,3 96,9 årstrinn Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 1.til 7.årstrinn 10,8 11,6 12,2 13,5 Gjennomsnittlig gruppestørrelse, 8.til 10.årstrinn 13,6 13,3 14,2 15,2 Netto driftsutgifter pr. innbyggjar vil endra seg når følgjande 3 faktorar endrar seg: Reell driftsutgift, prisstigning (nominell utgift) og innbyggjartal. I Kvam sitt tilfelle har vi ein nedgang i folketalet, slik at dersom ikkje driftsutgiftene fylgjer denne nedgangen, vil den stiga pr. innbyggjar. Dette er ein av dei store utfordringane til kommunen. Driftsutgifta kan endra seg som følgje av at drifta er meir effektiv og av at temaet er høgare eller lågare prioritert. Nøkkeltal må difor analyserast nærare og sjåast i samanheng for å finna ut om det er ei positiv eller negativ utvikling for tenesteproduksjonen. Utviklinga seier heller ikkje noko om opplevd kvalitet. Kostra tala viser og at opplevd fattigdom i Kvam er relativ, samanlikna med andre kommunar. Kvam herad er organisert på ein annan måte i høve til fellesfunksjonar enn dei fleste andre kommunar. Dei administrative funksjonane er i stor grad sentralisert og kostnadene vert ikkje Side 6 av 47

7 fordelt ut på tenesteproduksjonen elles. Det gjer eit litt skeivt bilete av KOSTRA-tema i høve til andre kommunar. Kvam får høgare adm. kostnader og relativt lågare tenesteutgifter. Kva viser overordna KOSTRA-tala for Kvam herad? Stort sett bruker Kvam meir innan dei fleste tenester enn landsgjennomsnitt. Særleg gjeld dette kommunehelse og skule. Unntaket er Pleie og omsorg, der ressursbruken er lågare pr. brukar. Dette fortel noko om interne politiske prioriteringar Barnehage Nye avdelingar i Norheimsund og Øystese. Grunna ventelister klarte vi å få til to ekstra avdelingar som gav plass til 40 barn. Prosessen gjekk fort, men til slutt vart begge bygga godkjende. Rett før årsskiftet opna ei ny ute-avdelingsgruppa i Tolomarka barnehage i mellombelse brakkebygg. Den framtidige barnehagen i Øystese fekk namnet Busdalen etter staden den skal liggja. Regulering og arkitektarbeid har gått parallelt. Planen er at den skal vera ferdig til Tal born og plassar. Etter at barnehagesatsane har gått ned, har trongen for heildagsplassar alle dagar auka. Berre Fykse barnehage har tilbod 4 dagar. Barnehagedekninga har gått opp for alle aldersgrupper. Pr. 15. januar var 402 born i barnehage (374 i 2005). Barnehageåret 2005/06 har det vore ventelister for plass i barnehagen. Med nye mellombels avdelingar i Øystese og Norheimsund er ventelista vekke. Barnehagesektoren har ( i lag med skulane) teke i bruk IT-basert administrasjonsprogram Skulen. Kvammaskulen 2007 Oppfølgjinga av vedtaket frå mars 05 har ein organisert i prosjektet Kvammaskulen Det har vore mykje diskusjon og skriving om prosjektet. I stor grad har det vore ein debatt om felles ungdomsskule for Norheimsund Øystese og ny skule Strandebarm skule ved Idrettsparken på Tangerås. Kunnskapsløftet Heradsstyret vedtok i september plan for kompetanseutvikling ved skulane i heradet. Skulane har arbeidd med lokale læreplanar, tilpassa opplæring, IT (It's learning) og tema i grenselandet mellom Kunnskapsløftet og Kvammaskulen Grunnskule. Rammene for undervisningstimetalet skuleåret 2006/07 er på same nivå som året før. Timetalet oppå basis (timar til deling, tilpassa opplæring og spesialundervisning i høve til timetalet klassen skal ha) er 41,5 %. Heradsstyret har som mål ( skulebruksplanen) å liggja på 47%. Dette måltalet er heilt ut fastsett lokalt og er ikkje knytt til sentralt regelverk. Side 7 av 47

8 Kvam er med i skulevurderingsystemet til Hardanger-Voss kompetanseregion. Skulebruksplanen vart vedteken i mars Planen omhandlar kva innhald og kvalitet skulen skal ha i Kvam. Vedtaket inneber at frå august 2009 skal Kvam ha 6 grunnskular. Elevtal. Tendensen for elevtalsutviklinga er som før. Tabellane under viser elevtal i 06/07 og elevtalsutvikling i åra frametter. Ved skulane er elevtalet slik i 2006/07 tala henta frå GSI Barnetrinn Ungdomstrinn Sum 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7. år Barnetrinn 8. år 9. år 10. år Ungdoms -trinne Sum 1-10 Gutter Jenter I alt SFO: Inneverande skuleår er det SFO-tilbod på Innstranda, i Norheimsund og i Øystese. Vaksenopplæringa: Vaksenopplæringa er delt inn i to avdelingar, spesialpedagogisk avdeling og framandspråkleg avdeling. Elevtalet har vore stabilt samanlikna med tidlegare år. Kulturskulen. Kulturskulen har hatt høg aktivitet. Elevtalet har auka med 70 frå sist år til 456 elevar. Skulen har profilert sin eigen aktivitet og Kvam som kulturkommune på ein god måte Pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta har i 2006 hatt størst auke i tal på brukarar over 85 år og yngre 0-17 år, fordelt på 429 i heimetenesta og 75 i institusjon. Tal mottakarar i heimetenesta som mottek hjelp meir enn 35,5 t/v har auka frå 12 til 18. Samla var det 504 ( 469 i 2005) brukarar i pleieog omsorgstenesta. Tenesta vert drive i samsvar med serviceerklæringane. Ombygd Toloheimen vart teken i bruk 18. februar Med dette har Kvam nådd måla i handlingsplanen for eldreomsorga. Vi har ein nettoauke på 23 institusjons- og omsorgsbustader med 75 sjukeheimsrom, 100 omsorgsbustader og 55 trygdebustader for eldre. Målet om å nytta like mykje ressursar i institusjons- og heimetenestene er nådd. Sjukeheimsplassane vert no berre nytta til rehabilitering, korttid, avlastning, og omsorg for demente og alvorleg sjuke. Omsorgsbustader gjev gode bu- og omsorgstilbod (også heildøgnstilbod) og trygdebustadane er tilrettelagde for eldre som treng funksjonelle bustader og heimetenester Barnevern: Barnevernet var fram til 2006 deltakar i KS sitt Effektiviseringsnettverk, og er no med i eit nytt og utvida KS-nettverk. Fokus har vore å arbeida med dei rette sakene, og avklara ansvar og oppgåver mot sosial og pleie- og omsorgstenesta. Dessutan har fokus vore å gje fleire barn hjelpetiltak i eigen heim framfor omsorgstiltak. Samarbeidet med Kvam-Voss familiesenter har utvikla seg godt ( 2006 er det 2. året i 3 års-prosjektperioden). Ved årsslutt var det 74 born som tok imot hjelp 4 av desse er i omsorgstiltak. Bemanninga er stabil. Heradsstyret fekk ved 1. Side 8 av 47

9 tertialrapport ei særskilt tilbakemelding om dei tiltak som var sett i verk og hadde gjeve god verknad, m.a. med færre born under omsorg. Fylkesmannen førte tilsyn med barnevernet i desember Registert avvik var at det var gjennomført berre 2 av 4 pålagde tilsyn med fosterheimane Sosialtenesta Sosialtenesta har også dette året hatt fokus på den lokale etableringa av NAV (Nasjonal arbeidsog velferdskontor) og oppstartsdato er sett til 1. oktober. 07. Tenesta har også teke del i KS- Effektiviseringsnettverket. Resultatet viser at Kvam herad har ei god teneste, men arbeider med ulike forbetringspunkt. Det er ein liten nedgang i talet sosialhjelpsmottakarar. Det har lukkast å skaffa fleire støttekontaktar, men framleis er det rekrutteringsvanskar. Det er vanskeleg å skaffa tilrettelagde bustad- og fritidstilbod for rusbrukarar, og tenesta har spesielt fokus på å betra oppfølginga av desse personane Kommunehelse: Innbyggjarane får utført tenestene i samsvar med service-erklæringane og det er få (2) klager på helsetenesta. Det er litt ventetid både på legekontora og fysioterapi-institutta. Personellet er framleis stabilt, det er difor god kontinuitet for brukarane. Legevaktsordning har hatt auka tal brukarar (totalt 4.500) og legane prioriterer også akutthjelp på dagtid. Sentrale føringar peikar på trong for auka legeressurs i sjukeheimane. Talet nyfødde i 2006 er 67 (102 i 2005). Førebyggjande tiltak er prioritert, m.a. har helsestasjon for unge 160 brukarar. Fysioterapeutane gjev gruppetrening for ulike pasientgrupper. Eit godt samarbeid med spesialisthelsetenesta (særleg Voss sjukehus) har medført auka poliklinisk tilbod i Kvam. Gjennom opptrappingsplanen for psykisk helsevern er fleire flytta ut frå institusjonar til kommunale butilbod. Nytt aktivitetstilbod er under planlegging Kommunale vegar: Kvam har om lag 110 km kommunal veg, der 90 % har fast dekke. Målet for 2006 var: 1. Å oppretthalda / føra vidare drift- og kvalitetsnivå som 2005 utan kostnadsauke. 2. Fremja sak om det kommunale vegnettet gjennomgang og vurdering av omfang evt. overføring til private. Både 2005 og 2006 hadde ekstremt mykje nedbør med uventa hendingar som ras/rasfare, flaum osv. Driftskostnaden er difor høgare enn budsjettert. Det har ikkje vore kapasitet i eininga til å fremja sak om det kommunale vegnettet. Asfalteringsprogrammet er gjennomført i samsvar med plan, men det er framleis er eit stykke att før ønskt fornyingstakt på om lag 15 år er nådd VAR-området Avlaup: Side 9 av 47

10 Kommunedelplan for avløp vart vedteken i Planen har 25 prioriterte tiltak i perioden og er retningsgjevande for arbeidet innan tenesteområdet. Kvam herad sine tekniske anlegg er 60 km, avlaupsleidningar, 19 pumpestasjonar, 2 silanlegg og 5 slamskiljarar. Vassforsyning: Kvam-, Strandebarm- og Kvamskogen vassverk er kommunale. Overtaking av Oma vassverk vart vedteke i 2006, det praktiske arbeidet starta i 2006 og er forventa ferdig 1. halvår Oma vert då integrert i Strandebarm vassverk. Overtaking av VA -anlegga i Ålvik fekk nokre ekstromgangar i Det formelle er no løyst og vi er klare for vidare planlegging Kultur og næring Kultur. Dei 340 frivillige lag og organisasjonane i Kvam er ein bærebjelke i det lokale kulturlivet. Kvam vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland 2006 og gjekk vidare i til landsfinalen, der vi var mellom dei nominerte. I november vart det arrangert konferanse Kvam i kultur og opplevingsøkonomien v/flemming Madsen. Konferansen gav inspirasjon til oppfølging og vidare arbeid. Innan idrett har Kvam ein anleggssituasjon som er god for fotball, friidrett, ski og hallidrett. Nye anlegg i 2006: Banen i Øystese omarbeidd til krøllgrasbane, etter lokalt initiativ. Kvam kino hadde 5746 vitjande gjester i 2006, ein auke på over 10 % frå Det var 155 framsyningar,- fordelt på 62 titlar. Tilbodet om billettar på nettet er positivt motteke av kvemmingane. Kvam bygdemuseum og Ingebrigt Vik Museum vart i 2006 ein del av det konsoliderte Hardanger Museum. Eit oppgradert og utvida Ingebrigt Vik Museum opna i juni. Museet vert no drive i nært samarbeid med kunsthuset Kabuso. Næring Førstelineprosjektet, der Kvam var ein av deltakarane, vart avslutta i Kommunen har og vore aktiv i arbeidet med elevbedrifter i ungdomsskulen. Det er vart registrert 91 nye foretak i 2005 og 97 i 2006, ein oppgang på bortimot 7%. Kvam herad hadde som mål å få godkjent etablering av SIVA næringshage i 2006.Diverre lukkast vi ikkje, men er oppfordra til å søkja på nytt i I juni vart Ålvik utvalet oppnemnd for å arbeida med omstilling i samband med flyttinga av Elkem Bjølvefossen til Island. For å få best mogeleg grep om dette arbeidet er det oppretta eit kommunalt foretak Ålvik Vekst. Kvam har fått eit godt omdøme blant båtfolket, noko gjestehamna i Norheimsund skal ha æra for. Kommunen har arbeidd målretta med å få etablera eigen gjestekai i Botnen. Arbeidet er no i hamn og det gjev nye moglegheiter for dei som ynskjer å oppleva landskapet i Fyksesundet frå fjorden. Side 10 av 47

11 Fyksesund landskapspark vart etablert i Fylkesmannen reknar dette som det beste prosjektet i Hordaland. Føremålet er å nytta dei unike kultur- og naturlandskapsverdiane i og rundt sundet til næringsutvikling for grunneigarane, basert på opplevingar og aktivitetar for tilreisande gjester frå inn og utland. Kvam herad har vore representert i førearbeidet til Hardanger kunstskule, og oppretta med verknad frå 2007 tre etablerarstipend á kr , - til kunstnarar som vil etablera seg i kommunen. Kvam herad og Kvam næringsråd gjennomførte i oktober eit reiselivsseminar, der mellom anna reiselivsanalyse for Kvam vart presentert. Analysen peika på dei moglegheitene som er i kommunen. Næringsutvikling i landbruket Bygdeutviklingsmidlar frå Innovasjon Noreg er viktig verkemiddel for næringsutvikling innan landbruket. BU-midlar løyvde til landbruket i Kvam i perioden År Tilskot - totalt Lån - totalt Tabellen viser BU midlar løyvd til Kvam i perioden var eit "toppår" i denne samanheng. Nedgangen i 2006 kan ha samanheng med ein generell redusert vilje til investering innan landbruket. Svinginga kan også vera tilfeldig, vi kjenner til eit par større prosjekt som er utsette til Generelt er det stor etterspurnad etter desse midlane Plan- og oppmåling: Kvam herad har som mål at ein ved god planlegging skal leggja til rette for vekst i kommunen. Trass gode planar er trenden nedgang i folketalet, pr var det 8230 innbyggjarar i Kvam, ein nedgang på 76 personar i frå Kommuneplanen sin arealdel for perioden var vedteken den Andre viktige planar i 2006 : Reguleringsplan for Norheimsund sentrum, Haldeplassen - Kaldestad. Ny kommunedelplan for idrett- og friluftsliv Arbeidet med ny kommmunedelplan for Kvamskogen har diverre teke lengre tid enn forventa, og vart ikkje klar for høyring og offentleg ettersyn i Totalt vart det i 2006 vart vedteke 11 ulike reguleringsplanar og reguleringsendringar Av 17 søknader om tiltak i strandsona, godkjende kommunen berre 5. To av dei godkjende tiltaka var i samsvar med godkjent plan. 12 søknader vart avslått. Kvam herad førte tilsyn med 13 prosjekt i fjor. Generelle funn er at føretaka har system for eigenkontroll. For å nå regjeringa sitt mål om tilsyn, må heradet føra 50 gonger så ofte tilsyn som i Side 11 av 47

12 Geodata Bygg- og anleggsaktiviteten i kommunen er framleis stor Det vart i 2006 utført 220 kart- og delingsforretningar i samsvar med servicerklæringa. Inntektene knytt til Kart- og oppmåling vart 109,5 % av mål sett i budsjettet. Det var formidla sal av 7 kommunale bustadtomter og 2 industritomter i Ved årsskiftet er det ledig 38 bustadtomter (kommunale/private) i Øystese og Norheimsund, samla i heile Kvam er talet på 56 ledige bustadtomter Det er om lag 10 da ledig industriareal i Øystese- og Norheimsundsområdet. I resten av Kvam er det m 2 ledig industriareal. Kvam forvaltar samla eit digitalt leidningsnettverk på 386,5 km / 6671 VA-punkt/ 1108 VAvedlegg (skisser, bilete). Samanlikna med talet i fjor har avdelinga kartlagt 70 km VAleidning, som ei auke på 18 %. 1.3 BRUKARAR Unik døgnbruk av Informasjon Kvam herad er ein open organisasjon, der 1200 innbyggjarane/brukarane på ein enkel 1000 måte kan få tilgang på offentleg informasjon og dokumentasjon. 800 Auka bruk av og 2004 positive tilbakemeldingar er ein indikasjon på at tenesta fungerer for brukarane Kundemottaket i rådhuset og i biblioteka er og lagt til rette med vekt på at 200 brukarane skal kjenna seg velkomne og få 0 den informasjon dei har behov for. Juli November Heile året Digitale kommunikasjonskanalar er eit av våre viktigaste verkty i kommunikasjon med innbyggjarar og tilsette, enten via spesialportalar som Lagsportalen, skule/barnehagesider, Intranett og kartsider eller via hovudsida vår Ved norge.no si rangering av nettstader var kvam.no 4. beste kommune når det gjeld innhald, men kom samla på 40. plass. I Hordaland var vi samla den 3.beste kommunen. Å hevda seg på nasjonalt plan er ressurskrevjande, men motiverande. Målet er å gjera ei ny teneste interaktivt tilgjengeleg kvart år, i 2006 vart søknad om barnehageplass opna. Alle søknader kjem no elektronisk. Tal brukarar Utvikla biblioteka til offentlege informasjonssentra og møteplassar. (strategi 27.3) Heidi Marie Vestrheim i Øystese bibliotek. Bibliotektenestene er under stadig utvikling, og vi ser at biblioteka har etablert seg som ny Side 12 av 47

13 informasjonsarena og møteplass for mange. Dette er med på å byggje opp om det strategiske målet Gode levevilkår med spennande og varierte tilbod og viktige steg på vegen mot målet om 24- timars kommunen Statistikk over utlån: Utlån Kvam folkebibliotek i 2006 Totalt utlån Ope pr. veke Norheimsund * t Strandebarm ,5 t Øystese t Ålvik t Bokbussen KVAM Utlånet av bøker og andre media i Kvam var i 2006 på om lag 7,6 per innbyggjar. Til samanlikning var landsgjennomsnittet i 2005 på 5,41. Utlånet ved biblioteket i Norheimsund har no stabilisert seg. * Hovudbiblioteket i Norheimsund har laurdagsope + ope heile sommaren. Brukardialog. Brukarane har siste åra vore sentralt plassert i Kvam herad sitt organisasjonskart. Serviceerklæringane vert systematisk oppdatert og det vert nytta brukarundersøkingar, brukarpanel og annan brukardialog / kurs og konferansar for å kartleggja om vi utfører tenestene slik forventningane er, og for å setja i verk eventuelle tiltak. Siste 2 åra har alle brukarorganisasjonane 2 gonger i året vore invitert til fellesmøte. Målet er å koma med innspel til forbetringar og tiltak som kan betra tilhøva for personar med funksjonshemmingar eller med diagnostiserte sjukdomar. Brukardialog skjer elles i dagleg kontakt mellom brukarane og tilsette, og gjennom kontakt med representantar frå kultur- og næringslivet og gjennom lovpålagde organ som FAU i barnehage og skule. I 2006 har vi førebudd etablering av nytt sentralt plassert biblioteket også i Ålvik. Kvam herad tek del i Kommunens Sentralforbund sitt Effektiviseringsnettverk, som har utvikla standardiserte brukarundersøkingar for ulike kommunale tenester, og med høve for kommunane til å samanlikna seg med kvarandre, læra av kvarandre og setja i verk ulike forbetringstiltak i desse tenestene for å oppnå betre resultat ved neste undersøking. Den årlege brukarundersøkinga som gjeld matomsorga i pleie- og omsorgstenesta vart gjennomført våren Denne har vore gjennomført i tillegg til tilbakemeldingar frå det faste brukarpanelet. Resultata er gode, og dei har betra seg år for år. Foreldreundersøking i skulen i Kvam: Våren 2006 gjennomførte vi ei foreldreundersøking som Utdanningsdirektoratet administrerer. Tendensen i svara frå foreldra i Kvam går att i svara nasjonalt. Foreldra gjev positiv tilbakemelding om: at dei ser på skulegangen som viktig og dei hjelper barnet i skulearbeidet Side 13 av 47

14 at foreldresamtalen/utviklingssamtalen fungerer godt at dei vert møtt på ein god måte når dei tek kontakt med skule Foreldra gjev negativ tilbakemelding på: standarden på skulebygg mange foreldre melder at dei ikkje er nøgde med standard på lærebøker/ undervisningsmateriell og heller ikkje nøgde med skulen sine uteareal mange foreldre er ikkje nøgde med den digitale kompetansen eleven har utvikla på skulen mange foreldre melder at dei har liten innverknad på område som går på innhaldet i undervisninga og undervisningsopplegg Elevundersøkinga: Skulane må delta i Elevundersøkinga (tidlegare kalla Elevinspektørene) elevane på 7. og 10. trinnet. Resultatet av dei finn ein på - og resultatet frå vår 2006 vart slik: 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Kvam 7. tr. Nasjonalt 7. tr. Kvam 10. tr. Nasjonalt 10. tr. Trivsel Mobbing Elevenes motivasjon Motiverende lærere Arbeidsmiljø Arbeidsplaner og læreplanmål Elevråd Elevmedvirkning Fysisk læringsmiljø Ein merkar seg at tendensane går igjen i Kvam og nasjonalt. Dette er tredje året vi har resultat frå Elevundersøkinga. Beste resultat har ein på trivsel og mobbing, svakast skårer vi på elevmedverknad og fysisk læringsmiljø. Elevane har svart på spørsmåla i tida februar til og med april. Generelt har ikkje resultatet endra seg særleg desse åra med elevundersøkingane. Eksamensresultat Eksamensresultatet finn ein og på og resultata frå våren 2006 vart som følgjer: Side 14 av 47

15 Karakterar 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Norsk hovedmål Norsk sidemål Matematikk Engelsk Kvam kommune Hordaland Nasjonalt Desse viser at elevane i Kvam i snitt skårer høgare eller likt med landsgjennomsnittet. Fram t.o.m. våren 2005 kom elevane ved ein skule opp til eksamen i samme faget. Frå våren 2006 kom gruppene/klassane opp i ulike fag dette for at det skal vera lettare å organisera bruken av datamaskinene under eksamen. Dette gjer at skulane får fleire eksamensdagar. 1.4 MEDARBEIDARAR Plan for strategisk kompetanseutvikling vart utarbeidd Den omtalar kompetansebehov og rekrutteringsbehov 15 år framover. Planen er bygd på vedteken Kommuneplan, strategikartet i Balansert målstyring og Personalpolitisk handlingsplan. Personalpolitisk handlingsplan vektlegg normstyring framfor rigide reglar, og inneheld etisk plattform for tilsette. Slik personalpolitikk krev bevisste leiarar og motiverte medarbeidarar, m.a. er det viktig å drøfta kva kjerneverdiane engasjement, kompetanse, integritet og samspel inneber i dagleg arbeid. Kvam har etablert god dialog med dei tilsette og deira organisasjonar. I desember vart det gjennomført KS si leiaropplæring om Medarbeidarskap, der den einskilde medarbeidar vert ansvar til å ta ansvar. Slik kompetanseheving gjev gode rammer for ein moderne og fleksibel personalpolitikk. Fokus på nedbemanning har også prega Omstillingsavtalen med fagorganisasjonane har vore lagt til grunn for arbeidet i den sentrale parts-samansette stillingsvurderingsgruppa. Alle stillingsbehov har vore vurdert. Arbeidet har vore prega av felles forståing av måla og ein god dialog. Personalfesten i Øystesehallen i desember samla nær 400 tilsette. 14 tilsette med 25 års tenestetid vart spesielt heidra med den kommunale gåva, eit hovold, som symbolet våre evne til samhald, halda ut og til å ta eit tak Medarbeidararundersøking Det har ikkje vore gjennomført nye medarbeidarundersøkingar i (Pleie og omsorg gjennomfører sin i febr. 2007). Kvam herad si medarbeidarundersøking byggjer på den som er utvikla gjennom KS sitt effektiviseringsnettverk, der vi også har teke del i Vi tek sikte på kartlegging kvart 2. år. Sosial og barnevern hadde undersøking på slutten av Side 15 av 47

16 Resultata i undersøkingane er grunnlag for ulike tiltak, men alle undersøkingane som har vore gjennomført viser først og fremst ønskje om forbetring i høve til for stort tidspress. Sett bort frå dette gjev medarbeidarundersøkingane gode tilbakemeldingar Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Kvam har utvikla eit godt (elektronisk ) system for det systematiske Helse-, Miljø og sikkerhetsarbeidet. Trygdeetatens arbeidslivssenter og Ytre Hardanger Bedriftshelseteneste (YHB) er samarbeidspartar i individuelle og organisatoriske tiltak for å oppnå målsetjingane i avtalen om Inkluderande Arbeidsliv (IA). Eit aukande behov for å tilretteleggja arbeidsplassar for personar med helseplager eller redusert arbeidsevne er eit ressurskrevjande arbeid for leiarar og ei utfordring for det totale arbeidsmiljøet. Kommunen har no ein rammeavtale med YHB som omfattar heile organisasjonen og ikkje berre innan dei tenestene der vi har innmelde medlemer. Sjukefråvær: Prosentvis fråvær Sjukefråvær: Prosentvis fråvær 12,00 % 10,00 % 8,00 % 6,00 % 4,00 % 8,18 % snitt 2,00 % 0,00 % Jan. Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sjukefråværet har auka med 0,3 % i 2006 samanlikna med Gjennomsnittleg sjukefråvær var i ,2% mot 7,9% i Både i 2005 og 2006 er det nedgang på slutten av året. Høgare sjukefråvær tidleg på året har vanlegvis samanheng med årlege influensa-utbrot. Truleg er det innføring av IA-avtalen og systematisk arbeid som gjer at vi ikkje har fått auke frå 2004, slik den generelle tendensen i arbeidslivet elles viser. I Kvam er målsetjinga lågast mogleg fråvær utan å talfesta det, samt fokus på tiltak for å få til auka nærvær framfor fokus på fråvær. Barnehage og Pleie og omsorg ligg framleis høgaste, barnehage hadde ein liten nedgang, medan pleie- og omsorg ein oppgang Ytre miljø Kommunen har utvikla gode system for sikker vassforsyning og avløp vart avløpsplanen revidert. Kommunen er nøgd med renovasjonsavtalen med BIR. Gjennom reinseverk (VA) og kjeldesortering freistar Kvam herad å ureina det ytre miljø minst mogeleg. Side 16 av 47

17 Renovering av bygg innan pleie- og omsorg er gjennomført og i skulebruksplanen er det vedteke renovering av dei skulane som skal drivast etter strukturendringa. 1.5 SAKSHANDSAMING OG IKT Sakshandsaming Kjerneverdiane (kompetanse, engasjement, integritet og samspel), skal avspegla vårt møte med brukarane, anten det er i direkte kontakt eller gjenom skriftleg sakshandsaming. I tillegg til fagkompetanse krev god sakshandsaming dialog og koordinering internt i organisasjonen og med brukar/innbyggjar, politikar næringsliv og andre offentlege etatar. Kvam har høg produksjon av saker og heller få klagesaker. Vi har som mål at sakshandsaminga skal vera løysingsorientert innan dei rammer lovverket set, og at vi i prosessen skal ha ein positiv dialog med søkjarane. Statistikk over Inn- og utgåande brev : Dokumentmengd er ein av indikatorane på aktivitet i organisasjonen. Statistikken for 2006 viser liten auke. I 2006 vart dokument registrert, ein vekst på 300 dokument frå Saker etter plan- og bygningslova : Talet på saker etter plan- og bygningslova viser ein stabil vekst i frå tusenårsskiftet og fram til i dag. Kvam herad mottok totalt 835 søknader om tiltak etter plan- og bygningslova i Av desse var 122 meldingssaker og 264 frådelingssaker. Sakshandsamingstida for søknader, med lovpålagt behandlingsfrist på 12 veker, var om lag 10 veker. Kvam herad mottok i alt 247 saker på Kvamskogen i Av desse var 107 delingssaker, 16 saker galdt tilknyting til offentleg vass- og avlaupsanlegg og 124 byggjesaker Side 17 av 47

18 Frådelingsaker Byggesaker Meldingsaker R.plansaker Klagesaker etter Plan- og bygningslova og Talet på klagesaker auka i og dei fleste er relatert til Kvamskogen 60 % av alle klagesakene vart fremja av Fylkesmannen i Hordaland Klagesaker i alt Klager på byggesaker Klager på delingsaker Klager på plansaker Politiske møte og saker Aktivitet politiske møter Nr Organ Møte Saker Møte Saker Møte Saker 1 Heradsstyre Formannskap Eldreråd Adm.utval AMU Side 18 av 47

19 6 Klagenemd Politiske arb.grp: Tema-og arbeidsmøte Samla Møteaktiviteten i dei politiske organ er stabil over år. Bruk av politiske arbeidsgrupper er varierande og aktiviteten i 2006 er redusert til under 1/3 i høve til 2004, som var første året med ordninga.. I tillegg til reine politiske arbeidsgrupper, er det og prøvt ut administrative prosjektgrupper med politisk deltaking. ( Kvammaskulen 2007, NAV i Kvam og Kommunedelplan for avløp) Evaluering av den politiske organiseringa konkluderte med å oppretthalda den politiske organiseringa med bruk av tidsavgrensa arbeidsgrupper. I tillegg vart det vedteke å avvikla Viltnemnda frå og med neste valperiode Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) I Kommuneplanen er Kvam som IKT-kommune eit tema. Hovudmålet er å: Leggja til rette for å byggja ut eit tenleg høgfartssamband for næringsliv, innbyggjarar og det offentlege i Kvam. Kvam herad skal leggja til rette for at teknologiverksemder vil etablera seg i Kvam. Teknisk utrustning av data-nettverk i heradet pr Ca 750 datamaskiner knytt i nettverk av desse ca 400 elevmaskiner Ca 150 nettverkseiningar Ca 45 servere Ca 100 printerar Ca 47 hus og bygg tilknytt breiband. Ip telefoni med ca 500 brukarar. Det vart kjøpt inn 230 Datamaskiner til skulane i Dei aller fleste gjekk til utbytting av gamalt matriale. Nytt av året er større innkjøp av bærbare maskiner. Prosjekt. 1. Kvammaskulen IKT. Det store IT- prosjektet i skulen vart starta opp i 2005 og held fram i Prosjektet er planlagt ferdig våren 2007 Prosjektet er 3-delt og dekkar administrasjon av elevar, pedagogiske hjelpemiddel på internett, og pcadministrasjon på elevnettet. Skuleprosjektet er eit samarbeid mellom Kvinnherad kommune og Kvam herad, og omfattar både barnehage og skule. 2. Starta opp turnusprogram for helse-sektoren. Målet er å effektivisera bruk av personalressursar og skapa meir fleksibel organisasjon. Arbeidet er ikkje starta opp. 3. Utarbeida ein IKT-plan. Utkaste til plan frå IKT er ferdig, pga. bytte av rådmann er ikkje planen lag fram. 4. Samspel : eit prosjekt som tek sikte på å samkjøyra ressursar (fagsystem osb ) internt og eksternt. Prosjektet er tenkt å gå til Del prosjekt - Lønnslipp på epost. - Forenkla innlogging. Planlegging starta 06. Vert truleg realisert 07. Side 19 av 47

20 - Min side tilpassingar til nettsidene. Planlegging starta VA overvaking. IKT har saman med Teknisk eining og bygg vedlikehald vore med å sett i gong eit felles prosjekt for overvaking av bygg, vatn og avlaup i heradet. 6. Telefoni løysingar. Ny avtale om innkjøp og trafikk er inngått med Telenor i samarbeid med 26 andre kommunar i Hordaland / Haugaland. Side 20 av 47

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: 102.2 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 ACOS 14/423/-43 Formannskapet sitt framlegg til Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2015-2018 Høyringsdokument Innhald Lovgrunnlaget... 4 Økonomi- og finansreglement... 5 Økonomireglementet... 5 Finansreglementet...

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012

Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til drift- og investeringsbudsjett 2009 og Økonomiplan 2009 2012 Rådmannens generelle kommentarar til budsjett og økonomiplan 2009 2012 Reglement for økonomiplan og

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 AUKRA KOMMUNE Aukra kommune 1814-2014 Aukra var opphavleg ein kommune som omfatta Gossa, Otrøya, ein del av Midøya, øyane i Sandøy, samt Julsundet og Mordal på Romsdalshalvøya. Namnet Aukra, som er unikt i Noreg, kjem

Detaljer

10/457. Bokn kommune

10/457. Bokn kommune 10/457 Bokn kommune Rådmannen sitt forslag til Drift- og investeringsbudsjett 2011 og Økonomiplan 2012-2014 10/457 Innhald Rådmannens generelle kommentarar 3 Reglement for økonomiplan og årsbudsjett 3

Detaljer

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service

Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service Fjell kommune Årsmelding 2007 Styring, engasjement, tillit og service 2007 1. halvår Viktige hendingar Januar: Plan for nykartlegging av Fjell kommune vedteken. Bassenget på Bildøyna vert klar til bruk

Detaljer

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013:

Årsmelding 2013. Lom kommune. Gjestfri og nyskapande. Årsmelding 2013. Innhaldet i årsmelding 2013: Årsmelding Gjestfri og nyskapande Innhaldet i årsmelding : Innleiing 3 Ordføraren sine kommentarar 6 Administrasjonssjefen si vurdering 7 Politisk organisering og saker 8 Personal og organisasjon 9 Økonomisk

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016

Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Overordna analyse Plan for forvaltningsrevisjon 2012-2016 Hordaland fylkeskommune Opplysningar som kjem fram i dokumentet er ikkje verifisert, og kan ikkje bli nytta som faktagrunnlag utan ytterlegare

Detaljer

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE

KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE KOMREV3 IKS PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PERIODEN 2007-2008 GISKE KOMMUNE 14. november 2006 BAKGRUNN I samanheng med endringane i kommunelova knytt til internt tilsyn og kontroll, 74-81, vart det laga

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 166/06 06/127 REKNESKAPSRAPPORT PR SEPTEMBER 2006 2399 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Rådhuset, formannskapsalen Møtedato: 31.10.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Møtet tek til med eit fellesmøte kl. 09.00 med Os Sokneråd. SAKLISTE

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel...

INNHALDSOVERSYN... FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem... 9. TALDEL 4. Taldel... INNHALDSOVERSYN Budsjett 2014/ Økonomiplan 2014-2017 INNHALDSOVERSYN FØREORD INNHALDSOVERSYN... BUDSJETTREGLEMENT FELLESDEL 1. Innleiing... 1 2. Overordna budsjettprofil... 4 3. Fylkeskommunen sitt styringssystem...

Detaljer

Møtebok for Kommunestyret i Radøy

Møtebok for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Møtedato: 12.06.2014 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Møtebok for Kommunestyret i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Morgan Taule AP Medlem Kirsti Gjetle

Detaljer

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan

Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan Kommuneplanen sin handlingsdel med økonomiplan 2015-2018 Handlingsdelen gjev grunnlag for kommunen si prioritering av ressursar, planleggings- og samarbeidsoppgåver. Kommuneplanen sin handlingsdel skal

Detaljer

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume

Fjell kommune. Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV. Frå helseområdet på Straume Fjell kommune Helse- og omsorgstenester i framtida SJEF I EIGE LIV Frå helseområdet på Straume Rapport desember 2012 I eit samarbeid med Husbanken Region Vest har rådmannen i Fjell laga denne rapporten.

Detaljer

Fitjar kommune Møteinnkalling

Fitjar kommune Møteinnkalling Fitjar kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 13.05.2015 Tidspunkt: 10:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei

Detaljer