MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget"

Transkript

1 Møte nr. 9/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den kl på Skaidi hotel. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse Hansen KOBL Medlem Ragnar Olsen AP Medlem Randi Solli Pedersen AP Dersom du ikke kan møte må du melde fra til servicekontoret, på tlf , så snart som mulig. Forfallsgrunn må oppgis. Varamedlemmer innkalles etter nærmere varsel. Saksdokumentene er utlagt til gjennomsyn på servicekontoret, biblioteket og kommunens hjemmside Kvalsund Tor Myrseth ordfører

2 SAKSLISTE Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 17/08 08/320 REFERATSAKER I PERIODEN TIL /08 08/319 GODKJENNING AV PROTOKOLLER 19/08 07/1135 FV SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KVALSUND TIDLIGERE FERGELEIE MED KAI 20/08 05/1 BEDRIFTSETABLERING - FINANSIERING 21/08 08/13 SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - OMRÅDEMARKEDSFØRING, VERTSKAP, INFORMASJON OG REISEMÅLSUTVIKLING EVENTUELT SENERE INNKOMNE SAKER.

3 Sak 17/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 08/320 Saksnr.: Utvalg Møtedato 17/08 Personal- og økonomiutvalget REFERATSAKER I PERIODEN TIL Ordførers innstilling: Referatsakene tas til orientering.

4 Sak 17/08 SAKSGRUNNLAG: 1. Arbeidsmiljøutvalget Protokoll fra møte Kontrollutvalget Protokoll fra møte Omsorg- og oppvekstutvalget Protokoll fra møte Kompetanseforum Vest-Finnmark Virksomhetsplan NAV Sykefraværet i Finnmark Økning av sykefraværet 4. kvartal NAV Finnmark Pressemelding av Går mot strømmen når sykefraværet øker 7. NAV Finnmark Pressemelding av Arbeidsmarked i Finnmark er stabilt 8. Konkurransetilsynet Årsmelding Tildeling av rente- og avdragsfritt lån Referatsakene tas til orientering. Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

5 Sak 18/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Grete Olsen Arkiv: 033 &17 Arkivsaksnr.: 08/319 Saksnr.: Utvalg Møtedato 18/08 Personal- og økonomiutvalget GODKJENNING AV PROTOKOLLER Ordførers innstilling: Protokoll fra møte og godkjennes.

6 Sak 18/08 SAKSGRUNNLAG: SAKSOPPLYSNINGER: SAKSVURDERING: Rådmannens tilråding: Geir Nesse rådmann

7 Sak 19/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Jon Einar Strige Arkiv: P24 Arkivsaksnr.: 07/1135 Saksnr.: Utvalg Møtedato 19/08 Personal- og økonomiutvalget FV SPØRSMÅL OM KOMMUNAL OVERTAKELSE AV KVALSUND TIDLIGERE FERGELEIE MED KAI Ordførers innstilling: Personal og Økonomiutvalget aksepterer tilbudet fra Statens Vegvesen og vedtar kommunal overtakelse av den gamle fergekaia ved fylkesveg 132 for kr ,- Beløpet belastes konto

8 Sak 19/08 SAKSGRUNNLAG: Brev datert fra Statens Vegvesen med tilbud om kommunal overtakelse av det tidligere fergeleiet ved fylkesveg 132. SAKSOPPLYSNINGER: Firma Nordive A/S ved Tom Holmgren ønsker å etablere seg i Kvalsund. Firmaet er spesialisert innenfor dykkeoppdrag og har bl.a gått til anskaffelse av en ferge. I den forbindelse har selkapet kontaktet Statens Vegvesen med tanke på overtagelse av det gamle fergeleiet i Kvalsund. Eiendommen på ca. 500 m2 og fergekaien tilbys solgt til Kvalsund kommune for kr ,-. SAKSVURDERING: Kommunen er positiv til etablering av ny næringsvirksomhet og ønsker å legge til rette for nye etableringer. Den gamle fergekaien er i dag ikke i bruk. Området rundt benyttes til mellomlagring av utstyr fra Statens Vegvesen. Det nyetablerte firma har behov for sjønære arealer og en plass for fortøying av firmaets egen ferge. I så måte dekker den gamle fergekaien firmaets behov. Kvalsund kommune har behov for større industriarealer i Kvalsund tettsted som følge av at etterspørselen etter nye industriarealer er økende. Derfor vil vi anbefale at kommunen går til anskaffelse av det nevnte område, for viderefeste til firmaet Nordive A/S. Rådmannens tilråding: Personal og Økonomiutvalget aksepterer tilbudet fra Statens Vegvesen og vedtar kommunal overtakelse av den gamle fergekaia ved fylkesveg 132 for kr ,- Beløpet belastes konto Geir Nesse rådmann

9 Sak 20/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Tor Myrseth Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 05/1 Saksnr.: Utvalg Møtedato 51/05 Personal- og økonomiutvalget /05 Kommunestyret /06 Personal- og økonomiutvalget /06 Kommunestyret /07 Personal- og økonomiutvalget /07 Personal- og økonomiutvalget /08 Personal- og økonomiutvalget BEDRIFTSETABLERING - FINANSIERING Ordførers innstilling: Personal og økonomiutvalget vedtar å ikke kjøpe ytterligere nye aksjer i Arctic Stockfish AS for kr ,- dvs. 775 aksjer a kr. 200,-. Kvalsund kommunes aksjepost i selskapet vil dermed fortsatt være 3000 aksjer til kostpris kroner.

10 Sak 20/08 SAKSGRUNNLAG: Forretningsplan for selskapet. Brev fra Arctic Innomar AS av 16. oktober Vedtak i personal og økonomiutvalget den i sak 0051/05. Vedtak i kommunestyret den i sak 61/05. Vedtak i personal og økonomiutvalget den i sak 16/07. Henvendelse fra selskapet om at nåværende aksjonærer bidrar i aksjeemisjon. Vedtak i personal og økonomiutvalget den i sak 31/07. Henvendelse fra selskapet om at nåværende aksjonærer bidrar i emisjonen. SAKSOPPLYSNINGER: Arctic Stockfish AS er det første selskapet i sitt slag i Norge. Det ble etablert i 2007 og startet opp med produksjon høsten samme år. Det produserer fiskehoder og rygger som leveres til det nigerianske markedet. Islandske Ice Group står for salg og eksport. Dette selskapet er også en av de store aksjonærene i Arctic Stockfish AS. Den andre store aksjonæren er Aker Seafoods. Ved stiftelsen gikk Kvalsund kommune inn som eier ved å tegne aksjer for kr i selskapet tilsvarende 1750 aksjer. Ved senere emisjon har vi kjøpt aksjer for ytterligere kr , slik at status nå er at kommunen eier 3000 aksjer til kostpris kr Som følge av behov for ytterligere kapitaltilførsel for å styrke selskapets likviditet og langsiktige finansiering pågår det en prosess med å skaffe til veie kr Dette skal skje gjennom en 50/50 deling mellom økt lån i Innovasjon Norge med kr og den andre halvparten ved tegning av nye aksjer (emisjon) blant nåværende eiere. De 2 største eierne, Aker Seafoods og Ice Group, har allerede tegnet seg for kr Arctic Innomar har tegnet seg for kr For å opprettholde eierandelen vår inviteres derfor Kvalsund kommune til å tegne seg for kr tilsvarende 775 aksjer. For å styrke råstoffgrunnlaget til virksomheten og redusere transportkostnadene, etableres i disse dager selskapet Arctic Seatrans. Formålet er å frakte råstoff fra ulike steder i Vest Finnmark til Arctic Stockfish. I dag foregår mesteparten av transporten over land. I tillegg vil man kunne fange opp råstoff fra Fjordlaks sitt anlegg i Tufjord når transportselskapet er kommet i drift. Det vil utgjøre et vesentlig bidrag til det totale råstoffvolumet.

11 Sak 20/08 P.t. er det tilnærmet full produksjonsutnyttelse ved bedriften på Grøtnes. Volumet utgjør tonn per måned. Utfordringen nå ligger i lav dollarkurs, da produktene selges i den valutaen. SAKSVURDERING: Selv om både investeringene og den første driftsfasen har ført til behov for tilførsel av kapital i form av økte lån og aksjekapital, har selskapet taklet disse utfordringene på en positiv måte. Vi ser derfor med nøktern optimisme på at det nå legges opp til å sikre selskapets finansielle stilling på noe lengre sikt. Kvalsund kommune har i alt tegnet aksjer for ,- i selskapet. I tillegg har kommunen gitt ,- i kommunal garanti for tilrettelegging av infrastruktur ved bedriftsetableringen og kostnadsdekning for vann og avløp med inntil kr ,- Totalt har kommunen investert kr ,- ved bedriftsetableringen på Grøtnes. Ordføreren ser det som positivt at kommunen går inn på eierseiden i en oppstartingsfase for å sikre bedre kontroll med utviklingen. Siden bedriften nå er inne i en driftsfase finner ordfører det ikke riktig å tegne nye aksjer for kr ,- i Artic Stockfish A/S. Tor Arvid Myrseth ordfører

12 Sak 21/08 SAKSFREMLEGG KVALSUND KOMMUNE Personal- og økonomiutvalget Saksbehandler: Trygve Nilsen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 08/13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 21/08 Personal- og økonomiutvalget SØKNAD OM DRIFTSTILSKUDD - OMRÅDEMARKEDSFØRING, VERTSKAP, INFORMASJON OG REISEMÅLSUTVIKLING Ordførers innstilling: Saken fremmes for personal- og økonomiutvalget som diskusjonssak, og tas opp som ordinær sak på personal- og økonomiutvalgets møte i juni.

13 Sak 21/08 SAKSGRUNNLAG: Brev av der det søkes om driftstilskudd områdemarkedsføring, vertsskap, informasjon og reiselivsutvikling SAKSOPPLYSNINGER: Hammerfest turist søker i brev av kr ,- til profilering, markedsføring og utvikling av Kvalsund kommune som reisemål i I søknaden viser de til at gjeldende samarbeidsavtale med Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as for perioden går ut. Avtalen ønskes forlenget med 4 år, med 12 mnd oppsigelsesfrist. Viktig saksdokument Som vedlegg til søknaden foreligger det forslag til ny samarbeidsavtale mellom Kvalsund kommune og Hammerfest Turist as. Nye strategier Hammerfest Turist AS Formålet til Hammerfest Turist as er å fremme reiselivet i destinasjonsområdet og utføre markedsføringsaktiviteter, stimulere til produktutvikling, samt løse andre fellesoppgaver for reiselivsnæringene i selskapets aktivitetsområde. Selskapet skal være deltaker i Finnmark Reiseliv as og kan delta i annen forretningsmessig virksomhet relatert til reiseliv. Selskapets forretningsidè og overordnede mål fremgår av de til enhver tid gjeldende vedtekter. I Hammerfest Turist AS er vi kommet godt i gang med å utarbeide nye strategier for selskapet og planleggingen av de neste års aktiviteter. Hammerfest Turist AS ønsker en modell hvor selskapet tillegges et langt større ansvar for felles markedsføring, informasjon, vertskap og for reisemåls-/produktutviklingen i regionen, for å få en mer slagkraftig og effektiv markedsorganisering. Dette innebærer at; vi MÅ få satt næringens finansiering i system ( fra dugnad til autogiro ) 2.) vi MÅ øke de markedsorienterte fellesgode aktivitetene; - områdemarkedsføring - informasjon - vertskap - reisemåls-/produktutvikling Dette betyr for det første at det konkret er behov for en finansieringsmodell som frigjør selskapets tid, slik at selskapet kan bruke ressurser på operative aktiviteter, det vil si å markedsføre og utvikle Kvalsund som reisemål.

14 Sak 21/08 For det andre må det overordnede målet for den offentlige innsatsen skal være å understøtte en langsiktig og markedsorientert utvikling av destinasjonen og reiselivstilbudene på destinasjonen i tråd med dette, mens den private innsatsen skal være å skape best mulig produkter, service og kvalitet tuftet kunnskap om markedets ønsker. Konkretisering av strategiene/fellesgode aktivitetene Områdemarkedsføring er distribusjon av materiell, deltagelse på messer, workshops og salgsbesøk alene, sammen med andre - for eksempel Finnmark Reiseliv, Cruisenettverket, eller at vi blir representert av andre. Innenfor dette begrepet ligger den generelle markedsføringen av HT s geografiske område som er Hammerfest og Kvalsund. Selskapet deltar også i mer spisset markedsføring som for eksempel kan være mot cruise og fisketurisme. Informasjon er drift av turistinformasjonen, samt produksjon og distribusjon av brosjyremateriell, kart og lignende. HT s hjemmeside ligger også under dette området. Vertskapsoppgaven utføres som en felles representant for reiselivsnæringen i selskapets geografiske arbeidsområde. Arbeidsoppgaven kan være: - Ta hånd om og legge til rette for journalister som ønsker å besøke området. - I samarbeid med andre for eksempel Finnmark Reiseliv eller på eget initiativ å gjennomføre visningsturer for turoperatører. - Bistå kommunene og næringsaktører i planlegging og gjennomføring av besøk av kunder, samarbeidspartnere og lignende. Reisemålsutvikling HT skal bidra til og initiere prosjekter som kan styrke næringsog kulturlivets posisjon i selskapets nedslagsfelt. HT skal sammen med aktører, kommuner og organisasjoner bidra til å løfte reiselivet i Hammerfest til det kvalitetsnivå som forventes av våre besøkende.selskapet skal ha nødvendig fysisk kapasitet (les kontorfasiliteter) til å ha inne prosjektmedarbeidere for kort eller lengre sikt. Arbeidet med å få til en bærekraftig næringsutvikling i Seiland nasjonalpark kan være et slikt eksempel. Produktutvikling bidra til å heve kvaliteten og utvikle nye prosjekter hos reiselivsog opplevelsesbedrifter i selskapets geografiske forretningsområde. Fokus skal særlig være på prosjekter som gir styrking av kapasitet, kvalitet og nyskapning innen de ulike reiselivsnæringer. Gjennom sitt kontaktnett skal HT kunne gi signaler og innspill til aktører om hvordan deres produkt blir oppfattet reelt. Dette innebærer at vi i vår søknad til Kvalsund kommune legger til grunn en justering fra tidligere års nivå, slik at vi kan nå de mål vi har satt for selskapet og reiselivet i destinasjonsområdet. På dette grunnlag søker vi Kvalsund kommune om kr ,- til profilering, markedsføring og utvikling av Kvalsund kommune som reisemål i 2008.

15 Sak 21/08 Tilsvarende søker vi Hammerfest kommune om kr ,- i driftstilskudd områdemarkedsføring, vertskap, informasjon og reiselivsutvikling i (Reiselivnæringen selv bidrar direkte med kr ,- i 2007, i form av markedsbidrag, deltakelse i prosjekter, annonsekjøp etc. Bidraget i 2008 blir ikke noe mindre.) SAKSVURDERING: Søknaden bærer preg av å være strukturert og vel gjennomtenkt. Spesielt dette med Nye strategier Hammerfest Turist AS der det påpekes at de ønsker en modell hvor selskapet tillegges et langt større ansvar for felles markedsføring, informasjon, vertskap og for reisemåls-/produktutviklingen i regionen, for å få en mer slagkraftig og effektiv markedsorganisering er meget interessante. Slike målsetninger er viktig fordi kommunens arbeid med næringutvikling, slik det i dag er organisert med kun fokus på saksbehandling for Utviklingsutvalget, ikke gir rom for strategisk utviklingsarbeid. Rådmannen er derfor av den oppfatning at Hammerfest turist, med en slik målsetning vil kunne påta seg en del av det strategiske arbeid. På en annen side vil det være uheldig hvis kommunen ikke inngår samarbeid med Hammerfest turist. Konsekvensen kan da fort bli at det strategiske næringsutviklingsarbeidet totalt sett uteblir, med blant annet det resultat at man ikke får utnyttet den positive omtale kommunen den senere tid har fått. I august 2007 ble Kvalsund kommune, av Statistisk sentralbyrå (SSB) kåret til den kommunen i landet som har flest etableringer, sett i forhold til folketallet, jfr. Finnmark dagblad fredag 10.august 2007 (Kvalsund på etablerertoppen i Norge). Å toppe en slik statistikk (på landsbasis) forplikter, og skal kommunen fortsatt være langt fremme hva gjelder nyetableringer, er det viktig at det strategiske næringsutviklingsarbeid ikke blir nedprioritert. Geir Nesse rådmann

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 6/2007 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 18.09.2007 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 4/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.04.2012 kl. 12.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget

MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2009 MØTEI KALLI G Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 27.10.2009 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 19/10 Møte nr. 5/2010 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 10.06.2010 kl. 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/2011 Kommunestyret holder møte onsdag 22.06.2011 kl. 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Varamedl. Navn Tor Arvid Myrseth KSL Eli

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 3/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag 18.04.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 7/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte mandag den 05.09.2005 kl. 08.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet.

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte torsdag 27.10.2005 kl. 18.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 05.11.2012 Tidspunkt: TBD ifm formannskapsmøtet som starter 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Driftstilskudd til Visit Bodø

Driftstilskudd til Visit Bodø Team Bodø KF Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.03.2010 12940/2010 2010/6065 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/78 Formannskapet 02.06.2010 10/62 Bystyret 17.06.2010 Driftstilskudd til Visit Bodø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 13/137 PROSJEKT - UT I ØYAN. Rådmannens innstilling: 1. Rammene, som beskrevet i saksutredningen, for prosjektplanen godkjennes.

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 14.03.2013 kl. 17:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00631 Arkivkode: 033 Evt. forfall meldes på telefon 32068300, eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget

MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Møte nr. 9/2014 MØTEINNKALLING Utviklingsutvalget Utviklingsutvalget holder møte den 12.12.2014 klokka 10:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Randi Solli Pedersen Nestleder Ingar Eira

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 1/2005 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 13.01.2005 kl. 12.30 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 18.08.2015 kl. 14:00 Sted: Nes kommunehus, ordførers kontor Arkivsak: 12/00623 Arkivkode: 033 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/09 09/400 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.2009 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 23.04.2009 Tid: Kl 09.00 NB! Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge

Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway. Reisemålsselskapene i Norge Foto: Terje Rakke, Nordic life, Innovation Norway Reisemålsselskapene i Norge En rapport fra NHO Reiselivs strukturutvalg, mai 2011 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Sammendrag... 5 Del I: Formål, bakgrunn

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 34 Hattfjelldal kommune Side 1 av 34 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: Røsvatn Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Ann-Elen Sæterstad Olsen (representant)

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2. 06.04.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Moer sykehjem, 2. etasje, møterom 1-2 06.04.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil Leder AP Tor-Petter Christensen Medlem Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.06.2015 Tidspunkt: 09:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer