BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014"

Transkript

1 BREIBANDSTATUS I SOGNDAL KOMMUNE 2014

2 Innhold Innleiing...3 Samandrag...3 Status breibandsdekning Sogndal kommune Status breibanddekning Sogndal kommune Breibandstatus etter næring, skule og privat...8 Mobilt breiband og mobildekning i Sogndal kommune Breiband 2015 og åra framover...14 Område i Sogndal kommune kor det ikkje er høgkapasitetsbreiband i dag...16 Vedlegg...18 A Avklaringar og definisjonar av breiband...18 B - Breibandsøknader Post- og teletilsynet Side 2 av 18

3 Innleiing Vardahei IT AS har på oppdrag frå Sogn Næring AS utarbeida denne rapporten. Formålet med rapporten er å gi ein status/oversikt over breibandstilbodet i kommunen. Som grunnlag for denne statusen har me henta informasjon frå ulike kjelder. Dei viktigaste kjeldene er: «Breiband 2.0 Status og utvikling mot 2015» Utarbeida av Nexia for Fornyings- og administrasjonsdepartementet. «Bredbåndsdekning 2013» Utarbeida av Nexia for Fornyings-, administrasjons- og kyrkjedepartementet. Breiband mot 2020» Utarbeida av Nexia for Erhvervsstyrelsen Danmark «Bredbånd = verdiskapning» Utarbeida av Nexia for IKT-Norge «Breibandsøknad til Post- og teletilsynet 6.juni 2014» Utarbeida av Sogn og Fjordane fylkeskommune ved prosjektleiar Olav Skarsbø. Møte/intervju med utbyggjarar og nøkkelpersonar o Sognenett AS v/ Ole Petter Hatlevoll og Geir Volle o Sogndal kommune v/knut Navarsete o Telenor via info frå Knut Navarsete o Sogn og Fjordane fylkeskommune v/olav Skarsbø Me sende og førespurnad til Telenor på dataopplysningar, men har ikkje fått noko tilbakemelding innan fristen for denne raporten. Me ynskjer med rapporten å gi ei nøytral framstilling av korleis tilbodet er i kommunen. Breiband er med dagens mange alternativ og ulike teknologiar eit vidt begrep. Me kjem i rapporten til å peike på og forklare dei mest brukte, samt sette standardar for kva kapasitetsklassar ein opererer innanfor. I område kor det er dårleg kapasitet, vil me dersom me har nok data kunne seie noko om kostnader for å betre tilbodet. I andre lågkapasitetsområde har me ikkje tilstrekkeleg med data til å kunne seie noko om kostnader, men vil kunne seie noko om alternative teknologiar som vil vera naturleg å byggje ut. Samandrag Sogndal kommune har i dag eit breibandstilbod som er godt (høgkapasitet tilbod om meir en 30 Mbits) i Sogndal sentrum, Kjørnes og i Kaupanger unnateke Valeberg og Kaupangerskogen. Dei største næringsområda har dermed god dekning. Utfordringane ligg på småplassane, kor det for utbyggarane av breiband ikkje alltid er ein økonomisk gevinst å bygge ut. Side 3 av 18

4 Med dagens fleksible jobb- og fritidsmønster, er det viktig å kunne tilby god breibandskapasitet også heime eller på hytta. Oppgåver og tenester knytt opp mot det offentlege/skular blir og meir og meir basert på at ein har eit godt breibandstilbod også i heimen. For verksemder lokalisert i lågkapasitetsområder vil det kunne vera utfordringar å driva effektivt. Kommunikasjon med kundar/leverandørar og internt krev at IT-systema ein brukar fungerer raskt og godt. Med ei «dårleg linje» vil ein kanskje ikkje kunne tilby eit like godt produkt som liknande bedrifter med ei «god linje». Vidare ser me i dagens IT-marknad ein sterkt aukande trend der lokal IT-infrastruktur vert flytta ut i «skya». Dette krev at tilgang på bandbreiddekapasitet er stor begge veger (opp/ned), noko som dagens lågkapasitetsalternativ ikkje dekkar. Eit godt breibandstilbod blir etter kvart like viktig som å kunna tilby straum og vatn. Ein må framover planlegge for at utkantane dei nærmaste åra også får same tilbod som dei sentrale områda. For å få fleire folk til å flytte til og besøke Sogndal kan godt breiband over heile kommunen vere eit virkemiddel for å oppnå dette. For dei som vil lese meir om samfunnsnytten ved å ha raskt breiband viser vi til rapporten «Bredbånd = verdiskapning», som Nexia har utarbeida på oppdrag frå IKT-Norge: Status breibandsdekning Sogndal kommune 2013 Me har sett på rapporten til Nexia som har gjennomført dekningsanalyse for alle kommuner i landet. I kartet for høgkapasitet (fiber - meir en 30 Mbit) var status for 2013 som vist i kartet på neste side. Som me ser av kartet, var det i 2013 godt utbygd høgkapasitetsnett i Sogndal sentrum og einskilde område utanfor (Kjørnes, Industriområde Kaupanger). Dei andre områda hadde lågkapasitetsnett (ADSL og radio) med varierande hastigheit og med ei kapasitetsgrensa opp mot 10/1 Mbit. I rapporten til Nexia er desse funna gjort: Dekning høyere kapasitet, inkludert satellitt (Mbit/s) Fylke Kommune 1/0,25 2/0,25 4/0,5 12/0,8 25/1 SOGN OG FJORDANE SOGNDAL 100 % 100 % 99 % 98 % 49 % Sida Nexia og har teke med satellitt som eit breibandalternativ, er nok tala i tabellen noko høge. Side 4 av 18

5 Dekning med 30 Mbit/s eller meir Alle bustader har tilbod Nokre bustader har tilbod Ingen bustandar har tilbod Side 5 av 18

6 Status breibanddekning Sogndal kommune 2014 Me har, basert på innhenta informasjon frå utbyggjarar og nøkkelpersonar, utarbeida eit nytt kart med oversikt over status pr. 1 august Me har ikkje hatt moglegheit å gå ned på husstandsnivå, men har oppdatert breibandstilbodet på «områdenivå». Nexia jobbar med å lage ein ny dekningsrapport for kommunane for 2014, me har førespurt på data frå denne, men denne rapporten har me fått beskjed om ikkje vil vera tilgjengeleg før oktober Ut frå våre funn er dei største forskjellane frå 2013 til 2014 følgjande: Kaupanger unnateke Kaupangerskogen har no tilbod om høgkapasitet breiband Stedjesida har fått tilbod om høgkapasitet breiband Nornesfeltet har fått tilbod om høgkapasitet breiband Større delar av Kjørnesfeltet har fått tilbod om høgkapasitet breiband Sjå kart neste side. Side 6 av 18

7 Dekning med 30 Mbit/s eller meir Alle bustader har tilbod Nokon bustader har tilbod Ingen bustandar har tilbod Side 7 av 18

8 Breibandstatus etter næring, skule og privat Næring: Sogndal sentrum med omland og Kaupanger industriområde har godt tilbod via fiber. Det er elles stor spreiing av enkelt- og landbruksverksemder over heile kommunen. Med dagens tilbod til desse (i hovudsak mindre en 10 Mbit/s) kan det vera utfordrande å ha ein effektiv arbeidskvardag. Også friheita til å kunne jobbe frå ulike lokasjonar (heimekontor, på hytta osv.) kan vera utfordrande om ein ikkje bur i dei områda som tilbyr høgkapasitetsbreiband. Skule: Sogndal og Kaupanger har eit godt tilbod via fiber. Ylvisåker er i nærleiken av ein VDSL-sentral og vil då teoretisk få opp mot 30 Mbit/s, som då fell inn under høgkapasitetsnett. Fjærland skule har ikkje høgkapasitet i dag, og ligg langt frå nærmaste telefonsentral slik at også ADSL-tilbodet blir dårleg. For elevar er det viktig at det ikkje berre er eit godt tilbod på skulen. Elevane treng òg eit godt tilbod heime slik at lekser/innleveringar kan gjerast via nye læreplattformer som t.d «Its learning». Privat: Med fleire og fleire tenester som blir internettbasert (f. eks TV/video, musikk) krev dette stor bandbreidde. Utan ein god nedlastningskapasitet vil desse tilboda i praksis ikkje vera tilgjengelege. Generelt: Det er sannsynleg at kapasitetsbehovet innanfor alle kategoriane vil auka betydeleg i åra framover, og at ein difor bør planlegge utbygging basert på dette. Sjå òg kapittel «Breiband 2015 og åra framover» i denne rapporten når det gjeld forventa kapasitetsbehov framover. Mobilt breiband og mobildekning i Sogndal kommune 2014 Telenor opplyste i juni (kjelde: Fylkeskommunen) at det var planar om å oppgradere/sette i drift 3 basestasjonar med 4G i Sogndal. Dette er Gravensteinsgata, Barsnes/Ølnes og Festingdalen. I tillegg er basestasjon på Fosshaugane Campus i produksjon. Side 8 av 18

9 Dekningskart frå Telenor viser følgjande dekning: (3G og 2G fell inn under normal mobildekning (tale), medan 4G er tenkt for datatrafikk.) Forventa dekning utandørs, 2G: Side 9 av 18

10 Forventa dekning utandørs, 3G: Side 10 av 18

11 Forventa dekning utandørs, 4G: Side 11 av 18

12 Dekningskart frå Netcom viser følgjande dekning: Forventa dekning utandørs, GSM/2G: Side 12 av 18

13 Forventa dekning utandørs, 3G: Netcom har pr i dag ikkje 4G-dekning i Sogndal kommune. Ein skal vere klar over at desse dekningskarta er basert på utrekningar gjort av leverandørane, og kva dekning ein får i praksis vil variere avhengig av ei rekke faktorar. Bl.a type mobil/utstyr ein brukar, avstand til basestasjon, topografisk forhold, korleis huset/bygget ein oppheld seg i er konstruert osv. Men generelt kan ein seie at mobildekninga for vanleg tale/2g i Sogndal kommune er rimeleg god, både for Telenor og Netcom, men med enkelte område med svak dekning. Dette gjeld bl.a deler av Barsnes, Ølnes og Årøy. Også Festingdalen (SIMAS), deler av Fjærlandsfjorden og områda vest for flyplassen har dårleg dekning pr. i dag. For Festingdalen og Barsnes/Ølnes har Telenor planlagt å sette opp nye basestasjonar. Telenor har vesentleg betre dekning på 3G enn Netcom, og når det gjeld 4G tilbyr ikkje Netcom dette i Sogndal kommune pr. i dag. Side 13 av 18

14 Me har i vedlegg A forklart nærmare alternativa med mobilt breiband, og kva fordelar/ulemper det har. Konklusjon er at 4G kan fungere godt som eit supplement til faste/kabla installasjonar (fiber), men er på grunn av teknologi/pris i dag ikkje ei fullgod erstatning for desse. 3G og eldre teknologiar er ikkje gode nok til å oppfylle krava til høgkapasitets breiband i åra framover. Breiband 2015 og åra framover. Regjeringa la hausten 2013 fram målsetting for breibandsdekning for Norge. Målsettinga er å «Sikre tilgang til høyhastighetsbredbånd i hele landet, med mål om hastighet på 100 Mbps». Kostnadsmessig er dette løftet anslege til ca milliardar kroner. Regjeringa lovar vidare å fastsette ei nasjonal graveforskrift. Dette er noko næringa lenge har etterlyst, og som kan gjera det betydelig billigare å rulle ut breiband. Årsaka er at dagens regelverk krev så djupe grøfter at graving er berekna til å stå for minst 70 prosent av kostnadene til breibandsutbygginga. På fylkesnivå har IT-forum Sogn og Fjordane utvikla strategiplanen for breiband i S&Fj., vedteken av S&Fj fylkeskommune. Planen har følgjande målsetting i 2020: Minimum 100 Mbit/s synkront samband til alle bedrifter og minimum 30 Mbit/s til husstandar i Sogn og Fjordane, til same pris som i sentrale strok innan Får å kunne oppnå desse ytelsane, er det i praksis fiber som er einaste alternativ. Det skjer heile tida utvikling som gjer at ein utnyttar eksisterande teknologi innanfor radio og xdsl betre, men fiber er det som er mest framtidsretta, og har «ubegrensa» kapasitet. Me meiner det difor er viktig å planlegge utbygginga framover etter desse målsettingane. Viss ein ser på auken i kapasitetsbehovet dei siste 5-6 åra, er det mykje som tyder på at det som er definert som dagens behov om få år vil vera kategorisert som eit lågkapasitetstilbod. Endringar i bruksmønster i åra framover: Ein hovudtrend er at stadig meir brukarinnhald på internett går frå å vere tekst- og bildebasert til å også omfatte video- og multimediainnhald. F.eks blir det stadig meir vanleg at tradisjonell TV-sjåing blir erstatta av såkalla «Video on Demand» strømmetenester som f.eks Netflix og HBO. I tillegg er det stadig fleire brukarar som ikkje berre konsumerer innhald på nettet, men også produserer innhald. Alt dette fører til at krav til bandbreidde, både opplasting og nedlasting, vil auke markant i åra framover. I bedriftsmarkedet vert det truleg meir og meir vanleg å ta i bruk «skytenester», dvs. at ein i staden for å investere i eigne serverar / IT-løysingar lokalt, vel å leige tenester frå eksterne leverandørar. For at slike skytenester skal fungere godt er ein avhengig av raskt og stabilt breiband. Nexia har på oppdrag frå Erhvervsstyrelsen i Danmark laga ein rapport «Bredbåndsbehov mod 2020». Tabellen under viser forventa behov innenfor ulike brukergrupper i Side 14 av 18

15 Kilde: Nexia Bredbåndsbehov mod 2020 Rapporten meiner dei største kapasitetsdrivarane vil vera meir bruk av desse tjenestene: Video o fleire einheter, Smart-TV med internetttilkopling, høgare oppløysing/kvalitet på bilete, 3D TV. o Fleire videobaserte tenester ala Netflix, Youtube, HBO. Skytenester (Cloud Computing) o Færre lokale installasjonar alle IT-tenester ligger på sentrale serverar. Krev god bandbreidde for opp- og nedlasting. Maskin til maskin - kommunikasjon (M2M) o Kommunikasjon og grensesnitt mellom «daglegdagse» einheiter / boksarer er forventa å auke monaleg. Heile rapporten kan for dei som er interesserte lesast på Side 15 av 18

16 Område i Sogndal kommune kor det ikkje er høgkapasitetsbreiband i dag Sogndalsdalen I dag har abonnentane i området tilgang til ADSL eller trådlaust samband. Pga. stor avstand frå telefonsentral har abonnentar begrensa ADSL-kapasitet. Området har blanding av næring og privat aktivitet med stor aktivitet innafor landbruk og skisport. Spesielt ved Hodlekve er det mykje aktivitet i forbindelse med utbygging av skisenter og hyttefelt. Er søkt om stønad til utbygging (sjå vedlegg B Breibandsøknadar Post- og teletilsynet) Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 318 (Dalavatnet og Notsete) Husstandar som får tilbod om høgkapasitet ved godkjent søknad ref. søknad Post- og teletilsynet: 70 Øvstedalen I dag har abonnentane i området tilgang til ADSL eller trådlaust samband. Pga. avstand frå sentral har abonnentar begrensa eller ingen tilgang. I dalføret er det blanding av næring og privat aktivitet. Stor aktivitet innafor landbruk. I tillegg er det også mindre fagbedrifter. Er søkt om stønad til utbygging (sjå vedlegg B Breibandsøknadar Post- og teletilsynet) Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): Ingen tal, men høgst sannsynleg inkl. i tala til Fardalkretsen (206) Husstandar som får tilbod om høgkapasitet ved godkjent søknad ref. søknad Post- og teletilsynet: 55 I forbindelse med utbetring av vegen til Hagafjellet, er det planlagt fiberrøyr frå Raunehaug til bedehuset. Frå bedehus til Ståi er det i søknad til Post- og teletilsynet tenkt framføring via stolpar. Fjærland Fjærland har i dag berre tilgang til ADSL. På grunn av avstand frå sentral har mange av abonnentane begrensa eller ingen tilgang. I Fjærland er det stor aktivitet innafor skule, omsorg, Norsk bremuseum, Bokbyen, reiseliv og eit robust landbruk. Er søkt om stønad til utbygging (sjå vedlegg B Breibandsøknadar Post- og teletilsynet) Søknaden til Post og teletilsynet basere seg på at Fjærland skal få eit god radiosamband mata av fiberen som passerer bygda. Dvs. at ein må «kutte» fiberen for å få tilgang til denne kapasiteten. Det burde då ut frå kor fiberkabelen vert kutta kunne vera mogleg for nærliggande husstandar å få fibertilgang direkte. Med ei god radiodekning, vil Fjærland på kort sikt ha ein brukbar kapasitet teoretisk opp mot 30 Mbit/s, men på litt lengre sikt bør det som elles i kommunen planleggast for full fiberdekning. Mogleg småkraftutbygging i området vil også tvinge fram ny infrastruktur som vil gjere dette endå meir aktuelt. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 270 (Indre + ytre Fjærland + Mundal) Husstandar som får tilbod om høgkapasitet ved godkjent søknad ref. søknad Post- og teletilsynet: 125 Sognekraft avgjer i april 2015 om det skal startast utbygging av kraftlinje Grindsdalen-Lidal. Ferdig utbygd ca og vil då kunne gi fiber til Hatlestad og Berge, samt mate radio med Side 16 av 18

17 høgkapasitet til t.d. Mundal og Bøyum. Vidare ligg det planar for å oppgradere høgspent i Fjærland som vert ferdig ca Ein vil då kunne ha moglegheit for å tilby høgkapasitet til store delar av Fjærland m/dalføre. Eidsgrenda: I Eidsgrenda har abonnentane tilgang til ADSL, og nokre har tilgang til trådlaust samband. På grunn av avstand frå sentral har einskilde abonnentar begrensa ADSL-kapasitet. Det er blanding av næring og privat aktivitet. Landbruk og reiseliv. I tillegg er det også mindre fagbedrifter. Er søkt om stønad til utbygging (sjå vedlegg B Breibandsøknadar Post- og teletilsynet) Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): talet er inkl. Kaupangerskogen. Husstandar som får tilbod om høgkapasitet ved godkjent søknad ref. søknad Post- og teletilsynet: 26 Fardal Brukbar VDSL for dei som ligg innanfor ein radius på 1 km frå telefonsentral, dvs teoretisk hastigheit opp mot 30 Mbit/s. Skarsbø har radiodekning opp mot 10/1 Mbits. Mogleg uttak for fiber på Ståi. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 206 inkl. Øvstedalen? Slinde ADSL og radio opp mot 10 Mbits. Mogleg uttak for fiber frå Nornesfeltet. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 81 Fimreite Radio opp mot 10 Mbits. Fimreite grendalag har sendt høyringstekst til kommunen med forslag på korleis utbygging kan føregå. Mogleg fiberuttak frå 2 fiberkablar som kryssar bygda i dag. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 46 Barsnes/Hagalandet ADSL og radio opp mot 10/1 Mbits. Det har vore førepurt på framføring av fiber til Barsnes tidligare (kjelde: Sognenett). Vil då vera naturleg å etablere fibernode på Loftesnes som og kan strekkast mot Hagalandet. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 746 (NB! Inkl Kjørnes) Loftesnesbrua-Årøy ADSL og radio opp mot 10/1 Mbits. Mogleg uttak for fiber i Årøy. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 438 (Nes + Øyabrekka) Kaupangerskogen Side 17 av 18

18 ADSL og radio opp mot 10 Mbits. Fibernode på Kaupanger Industriområde kan vera aktuelt uttakspunkt. Folketal (kjelde: SSB Folketal etter grunnkrets): 737 (NB! Inkl Valeberg) I alle desse områda er det eit avgrensa tal husstandar, og det vil for kommersielle utbyggjarar truleg ikkje vera økonomisk forsvarlege prosjekt å gjennomføra utan offentleg stønad og/eventuelt dugnad og eigeninnsats. Sida det er framføringa som er den største kostnaden, er det viktig at «alle» prosjekt i kommunen som omhandlar graving/røyrlegging samstundes blir vurdert med tanke på fiberframføring. Vedlegg A Avklaringar og definisjonar av breiband B - Breibandsøknader Post- og teletilsynet 2014 Side 18 av 18

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

HORDALANDD. Utarbeidd av

HORDALANDD. Utarbeidd av HORDALANDD FYLKESKOMMUNE Utflyttingar frå Hardanger Utarbeidd av Hordaland fylkeskommune Analyse, utgreiing og dokumentasjon August 28 INNLEIING: Analysen er utarbeidd som ein del av Hordaland fylkeskommune

Detaljer

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane

Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Endringar i den differensierte arbeidsgjevaravgifta Konsekvensar for næringslivet i Sogn og Fjordane Frå 1. juli i år vert det innført eit nytt regelverk for regionalstøtte i EØS-området, noko som krev

Detaljer

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen

Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Kort om føresetnadene for folketalsprognosen Folketalsutviklinga i PANDA vert bestemt av fødselsoverskotet (fødde minus døde) + nettoflyttinga (innflytting minus utflytting). Fødselsfrekvensar og dødsratar

Detaljer

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene

Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Kort om forutsetninger for boligbehovsprognosene Framtidas bustadbehov blir i hovudsak påverka av størrelsen på folketalet og alderssamansettinga i befolkninga. Aldersforskyvingar i befolkninga forårsakar

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Strategiplan for Apoteka Vest HF

Strategiplan for Apoteka Vest HF Strategiplan for Apoteka Vest HF 2009 2015 Versjon 0.91 03.09.2008 Strategiplan for Apotekene Vest HF 2009 2015 Side 1 Innleiing Det har vore nokre spennande år for Apoteka Vest HF sida reforma av helseføretaka

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Årsmelding for IT-forum breiband 2015

Årsmelding for IT-forum breiband 2015 Årsmelding for IT-forum breiband 2015 1. Mandat IT-forum breiband vart oppretta som arbeidsgruppe under IT-forum Sogn og Fjordane i februar 2001. IT-forum breiband fekk hovudansvaret for gjennomføringa

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Stråling frå elektronisk kommunikasjon

Stråling frå elektronisk kommunikasjon Stråling frå elektronisk kommunikasjon Ei orientering frå Statens strålevern og Post- og teletilsynet Kva er stråling? I kvardagen omgjev vi oss med ulike typar stråling, frå både naturlege og menneskeskapte

Detaljer

Informasjonshefte Tuv barnehage

Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte Tuv barnehage Informasjonshefte for Tuv barnehage Barnehagen blir drevet av Hemsedal kommune. Barnehagen er politisk lagt under Hovudutval for livsløp. Hovudutval for livsløp består av

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013.

Utfordringsdokument. Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. Utfordringsdokument Basert på Folkehelsekartlegging for Hjelmeland kommune, pr. 01.10.13. (FSK-sak 116/13) Status for Hjelmeland kommune, pr. oktober 2013. DEMOGRAFI Ca. 16 % av befolkninga i Hjelmeland

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal

Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal NAV Årdal Interkommunalt samarbeid ÅLA kommunane vedr økonomisk rådgjevar Mette Hestetun Berg leiar, NAV Årdal ÅLA kven er me NAV, 31.10.2014 Side 2 Avstandar Årdal Lærdal 32 km (28 min) Årdal- Aurland

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Breiband i Valdres. Prosjektmandat

Breiband i Valdres. Prosjektmandat Breiband i Valdres Prosjektmandat 2017 2020 1 1. OPPDRAGSGJEVAR / PROSJEKTEIGAR Kommunane i Valdres ved Styringsgruppa for breiband. Styringsgruppa er samansett av seks ordførarar og seks rådmenn. 2. MÅL

Detaljer

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004

SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 HORDALAND FYLKESKOMMUNE SENTRUMSOMRÅDE I HORDALAND 2003-2004 Hordaland fylkeskommune, Arbeidslaget Analyse, utgreiing og dokumentasjon, juli 2004. www.hordaland.no/ru/aud/ Innleiing Ved hjelp av automatiske

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv

Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Gründercamp Samarbeid skule næringsliv Kva er gründercamp? Treningsleir i kreativitet og nyskaping Elevane får eit reelt oppdrag med ei definert problemstilling Skal presentere ei løysing innanfor eit

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Bustadområde i sentrum. Vurdering

Bustadområde i sentrum. Vurdering Bustadområde i sentrum Vurdering Balestrand 10.10.2009 Gode bustadområde i Balestrand sentrum Kommuneplan, arealdelen Status I. Sentrumsnære buformer For Balestrand sentrum er det gjeldande reguleringsplanar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE.

ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. ANALYSE AV TAL PERSONAR SOM BUR INNAFOR EIN AVSTAND PÅ 45 MINUTT MED BIL FRÅ UTVALDE REGIONSENTER I SOGN OG FJORDANE. Målsetting for analysen Målsettinga for analysen er og vise kor mange personar som

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding:

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229. IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster. Rådmannen si tilråding: SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Marie Evjestad Arkivsaksnr.: 07/1229 Arkiv: 631 A2 IT-arbeidsplassar for ungdomsskuleelevar i Luster Rådmannen si tilråding: 1. Luster kommunestyre vedtek, med tilvising

Detaljer

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND

PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR BREIBAND 2016-2028 Vedteke: Saks nr: Dato: 04.06.2015 Innhold 1 Innleiing... 2 2 Bakgrunn for planarbeidet... 2 2.1 Krav til planlegging av tenesteområdet... 2 3 Mål

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad.

FIBER TIL HEIMEN. Utbygging av fiber. Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga. til din bustad. FIBER TIL HEIMEN Utbygging av fiber Her følgjer nyttig informasjon knytt til fiberutbygginga til din bustad. Fiber til heimen F Ø L G J A N D E V I L S K J E F R A M O V E R Entreprenøren legg ned fiberkabel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel

MØTEPROTOKOLL. Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00. Tittel Møtestad: Gamle kantina Møtedato: 26.02.2014 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Leikanger ungdomsråd SAKLISTE: Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/14 14/389 Framlegg til møteplan for Leikanger ungdomsråd våren 2014 2/14

Detaljer

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland

Kompetansearbeidsplassar i Hordaland Kompetansearbeidsplassar i Hordaland AUD-rapport nr. 8 11 September 211 1 Tal kompetansearbeidsplassar i Hordaland har vekse med 21 % i perioden 22 29, mot 17 % i landet som heile. Alle regionane i Hordaland

Detaljer

Ny strategiplan for Høgskulen

Ny strategiplan for Høgskulen Ny strategiplan for Høgskulen Nokre innspel til det vidare arbeidet Petter Øgar Mi forståing av strategisk plan Ein overordna og langsiktig plan for å oppnå bestemte overordna mål for organisasjonen Måla

Detaljer

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER

Saksframlegg FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saksframlegg Saksbehandlar: Reidun Aaker Arkivsaksnr.: 09/639 Arkiv: M30 100000021988.s FELLES AVLAUP SANGEFJELL? VAL AV AVLAUPSLØYSING FOR EKSISTERANDE OG NYE HYTTER Saka vert avgjort av: Ål kommunestyre

Detaljer

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA

FØRESPURNAD OM UTTALE - AKADEMIET BERGEN AS VEDKOMMANDE SØKNAD OM GODKJENNING ETTER PRIVATSKOLELOVA HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200801229-5 Arkivnr. 540 Saksh. Haugen, Birthe Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 16.11.2010 24.11.2010-25.11.2010 FØRESPURNAD

Detaljer

Team Hareid Trygg Heime

Team Hareid Trygg Heime Team Hareid Trygg Heime Hareid i fugleperspektiv fotografert frå Holstad-heia. Hareid er ein kystkommune med litt i overkant av 5000 innbyggarar. I areal er det ei lita kommune, med kommunesenteret Hareid,

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst

egevinst Bakgrunn: Dei har kalla tilnærminga egevinst Bakgrunn: Behovet for betre utnytting av IKT investeringar har blitt understreka av fleire og er kommen til uttrykk i nasjonale handlingsplanar som enorge 2009 og KS sin ekommune 2009 På bakgrunn av dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Bredbåndsprosjekter i Sør-Trøndelag Fulle BREDDE - RDA 2013

Bredbåndsprosjekter i Sør-Trøndelag Fulle BREDDE - RDA 2013 Bredbåndsprosjekter i Sør-Trøndelag Fulle BREDDE - RDA 2013 Innhold: - etrøndelag - Roller - Historikk og resultater - Begreper - Anskaffelsesprosessen Pål M. Dahlø ekoordinator/prosjektleder etrøndelag/n&i/regut/stfk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN.

NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND MED REGULERINGSPLAN. HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Eigedomsseksjonen Arkivsak 201002106-7 Arkivnr. 171 Saksh. Haavardtun, Helge Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 31.01.2013 NY SKULE I ÅSANE. UTBYGGINGSAVTALE I SAMBAND

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag

Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005. Innhald i foredraget. Lovgrunnlag Årsmøte i Driftsassistansen 23-24 mai 2005 Innhald i foredraget Lovgrunnlag KRAV TIL BRANNVANN I VANNFORSYNINGEN Sivilingeniør Tobias Dahle Uttak av brannvatn frå kommunalt leidningsnett - eksempel frå

Detaljer

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14

TILBUDSSTRUKTUR FOR FAGSKOLANE I HORDALAND - TEKNISK FAGSKOLE 2013/14 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Drift- og utviklingsseksjonen Arkivsak 201112362-76 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Hordaland fagskulestyre Opplærings- og helseutvalet Møtedato

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane

Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Strategi for breiband i Sogn og Fjordane Mars 2011 Inkludert høyringskommentarar 1 Innhald 1. Bakgrunn... 3 2. Kva er breiband og kvifor er det viktig med andre generasjon... 4 2.1 Kva har Sogn og Fjordane

Detaljer

Framtidige behov for hjelpemiddel

Framtidige behov for hjelpemiddel Framtidige behov for hjelpemiddel AV SIGURD GJERDE SAMANDRAG Hjelpemiddelformidling er ein stor og viktig del av hjelpetilbodet for alle med funksjonsvanskar. Samfunnet satsar store ressursar på formidling

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei

Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei Eldrerådet er eit rådgjevande organ for det kommunale politiske styringsverk, og skal ha framlagt for seg alle saker av særleg interesse for dei eldre i kommunen 1 2 Sogndal Eldreråd var samansett slik

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Resultat brukarundersøkingar

Resultat brukarundersøkingar Resultat brukarundersøkingar Etne Hausten 2010 Kommuneplanen slår fast at Etne skal vera ein heilskapleg og målstyrt organisasjon. Kommunestyret vedtok i K-sak 048/07 eit målstyringssystem for n og at

Detaljer

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet

Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Mai 2010 AUD- rapport nr. 6-10 Folketal, verdiskaping og kunnskapsproduksjon på Vestlandet Dei fire vestlandsfylka Rogaland, Hordaland, Sogn

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015

Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 BREV MED NYHENDE 06/02/2015 Endringar i plan- og bygningslova (plandelen) frå 1. januar 2015 Av advokat Anders Elling Petersen Johansen Bakgrunn Regjeringa har, etter eiga utsegn, ei målsetjing om å gjere

Detaljer

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77)

Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Lettare litteraturnett (Ref #77ab3a77) Søknadssum: 411 000 Varighet: Toårig Kategori: Innsatsområder Nye formidlingsmetoder Nasjonalbibliotekets digitale tjenester som grunnlag for nye tilbud Opplysninger

Detaljer

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE

FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Side 1 Tingvoll, 21. september 2013 NVE FRÅSEGN MALME OG RØSHOL KRAFTVERK I FRÆNA KOMMUNE Naturvernforbundet har gått langs elva på den planlagde utbyggingsstrekninga 15.9.2013. Vi har ikkje gått traseen

Detaljer

Avdeling for regional planlegging

Avdeling for regional planlegging Møte med Avdeling for regional planlegging MD Presentasjon av utfordringar i fylket Fylkesrådmann Jan Øhlckers Tysdag 22.september 2009 DN: Størst variasjon er det i Sogn og Fjordane som har 22 vegetasjonsgeografiske

Detaljer

Innleiing. Organisering

Innleiing. Organisering Breiband i bygda Målet med denne rettleiaren er å hjelpe bygdelag til lettare å kunne realisere utbygging av moderne og framtidsretta kommunikasjonsnettverk. IT-forum Sogn og Fjordane Breiband har i over

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL

VIDARE SAMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNANE PÅ VESTLANDET MED TANKE PÅ Å FREMJE NYNORSKE LÆREMIDDEL Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200800581-42 Arkivnr. 027 Saksh. Fredheim, Ingeborg Lie, Gjerdevik, Turid Dykesteen, Bjørgo, Vigdis, Hollen, Sverre Saksgang Møtedato Vestlandsrådet 02.12.2008-03.12.2008

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Granvin herad Sakspapir

Granvin herad Sakspapir Granvin herad Sakspapir Styre, komite, utval Møtedato Saknr Sbh Formannskapet 23.11.2010 059/10 KJF Sakshandsamar: Kjersti Finne Arkivkode: K2-L12 Arkivsaknr: 10/79 Søknad om oppstart av detaljregulering

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest

Oppgradering av eksisterende boligmasse. Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Oppgradering av eksisterende boligmasse Husbankens økonomiske verkemidlar v/ Sigbjørn Spurkeland, Husbanken vest Husbankens mål og arbeid Oppgradering av eksisterande bustadar Fleire bustadar og bygg skal

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år

PROSJEKTPLAN. - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år PROSJEKTPLAN - TOPP - idrettsutvikling for ungdom 16-19 år Styrke aktivitets, kunnskaps- og kompetanse utviklinga i idretten i Sogn og Fjordane gjennom lokal oppfølging. Ajourført prosjektplan Etter idrettskrinsstyret

Detaljer

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015

Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 Sogndal kommune Tenesteeining Plan Postboks 153 6851 SOGNDAL Vår ref.: Dag Loftesnes/Heidi Helle Deres ref.: Dato: 11. september 2015 SØKNADAR FOR BRÅTANE BUSTADFELT Bråtane Sogn as er endeleg i full gang

Detaljer

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule

Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Rapport om bruk av vikarar i barnehage, grunnskule og vidaregåande skule Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane, 1 2010 Innhald Innleiing s. 3 I barnehagane s. 4 I grunnskulane s. 9 I dei vidaregåande skulane

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utval : Jostedalsbreen nasjonalparksty re - AU Møtesta d: Telefonmøte Dato: 02.05.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldast snarast. Vararepresentantar møter etter nærare beskjed.

Detaljer

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG

RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG RETNINGSLINER FOR BEHANDLING AV ANLEGGSBIDRAG OG BOTNFRÅDRAG Stikkord for innhald Retningsliner for behandling av anleggsbidrag og botnfrådrag er eit dokument som skal vere underlaget for likebehandling

Detaljer

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Finansutvalet HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 22.01.2015 Møtetid: Kl. 13:00 14:15 Møtestad: Kommuenstyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl. møtte

Detaljer

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND

RADIOSAMBAND I TUNNELAR I HORDALAND HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200906373-6 Arkivnr. 814 Saksh. Iversen, Erlend Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 14.04.2010 22.04.2010 RADIOSAMBAND I TUNNELAR I

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013

Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 Lustrasamfunnet i framtida - i går? - i morgon? Bygdemøte på kommuneplanen januar -2013 - Side 1 - Kommuneplanarbeidet er på gang. *********** Medverknad/ innspel er viktig. Difor bygdemøte. ***********

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer