Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS"

Transkript

1 Vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS (sist endret ) Kap. l Firma. Formdl. Kontorkommune Sl Fana Sparebank Boligb-cditt AS, forctaksnummer , er stiftet den 25.november Foretakets formål er å yte eller erverve bolighypotekun og å finansiere uflånsvirksomhetea hovedsakelig ved utstedelse av obligaajonermed fortrinnsrett. Utlånsmidlene skaflfcs til veie slik som bestemt i 14. Foretaket har sitt foctetniagskontot i Bergen Kommune. Kap. II AnavaHifl kapital S2 Porctakets aksjekapital er NOK ,- foidelt på aksjcr å NOK. l 600,- firilt innbetalt. Ocneralforeamlingen kan med samtykke av Kongen oppta ansvariig Idnekapital og garanti- Dca ansvarlige lånekapital skal crpptas med en gjennomsnittlig løpetid på minst 5 &T. Garantikapital og ansvarlig lånekapital skal tjene til å dekke foretakets forplikteisct. Ved opptak av garanti- eller lånekapital skal det klart fiemgå av vilkårene hvorvidt kapitalen skal deuce foretokets forpliktelser i heohold til tidligeie, samtidige eller fitmtidige opptak av slik kapital. Kap. Ill Styret 53 Foretakets styre bestdr av 4 medlemmer og velges av generalforsamlingen for 2 år. EttCT ctt er trer rnanst halvparten av de valgte medleinmer ut etter loddtrekning og etter ytterligerc l år de gjenværende. Styremedlemmene kan gjenvelges. Styiets leder og nestleder velges av generalforsamlingen. s^ Styret» leder skal sørge for at styret avholder møte en gang hvert kvartal og ellers så ofte fotetakefs virksomhet tilsier det eller nflr et styremedlem krever det. For at styrebeslutnmg skal vaere gyldig, må den være fattet i møte hvor minst 3 medlemmer stemmer for beslutningen. 5 Styret leder foretakets vuksoæhct. Det tilligger styret således blant annetå: Side lav 5

2 l. treffe beslutning om opptak av Idn, 2. bevilge kreditt og stille garantiar samt fastsette vilkflrene for dette, 3. bestemme hvorlcdes de av foretakets midler som ikkc er utlånt, skal anbringes, 4. meddele prokura eller spesialfullmakt, 5. ansette daglig leder. Foretakets firma tegnes av styrcts leder, daglig leder eller to av styremedlemmene i fellcsskap. DagUg leder har den dagligc Icdelse av foretakets forrctninger i samsvar med instruks fastsatt av styret Kap. IV Representantskapet 6 Representantskapet består av minst 6 medlemmer og 2 varamedlemmier. Rqnesentantskapet bør være allsidig sammensatt og ha reprcsentanter fi-a de ulike distriktcr, interessegrupper og næringer som er berørt av foretakets viasomhet. Rqpiesentantskapets formann og minst halvparten av representantskapcts medlemmer skal vaere bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det eakelte tilfelle. Bostedsbavet gjelder ikke statsborgere i statcrsom erparti EØS-avtaIcn,nSrde erbosatti en slik stat. Styremedlem, observatør og daglig leder katt ikke vaerc medlem av reprcscntaatskapet. Medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingcn for 2 år. Etter det første året trer minst halvparten av de generalforsamlingsvalgte medlemmer ut etter loddtrekmng. Etter yttedigere ctt år trer de gjenvaereniie ut. Et representantskapsmcdlcm har rett til å tre tilbake fssr valperioden er utløpt dersom sarlig grunn foreligger. Representantskapet og den som har valgt medlcmmet, skal gis rimelig forhåndsvarael. Et representantskapsmcdlem kan avscttes av den som har valgt msdleanmet Trer et medlem av representantskapet ut fiff vedkommendes valgperiode er utløpt, velges ved første anlcdning nytt medlem for resten av perioden. Representantskapet vclger åriig innen sin midte sin leder og nestleder. S7 Representantskapet sammcokalles av leder og har møte minst en gang i året og ellers når denne finncr det nødvendig, samt når det kreves av styret, kontrollkomiteen eller minst en sjettedel av representantskapets medlemmer. Styrete og kontroukomiteens medlemmer og revisor skal nmkalles til representantskapets møter. Dersom representaatslcapet for det enkelte tilfelle ikke bestemmer noe annet, har styrets og kontrollkomiteeas medlemmer rett til å veerc til stede og uttale seg på møter i representantskapet, Styrete formann og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre dette er åpeabart unødvendig eller det foreligger gyldig Såfall. I sistaevnte tilfelle skal det utpckes en stedfortreder. Godtgjørelsen til rcpresentantskapets medlemmer fastsettes av generatforsiunlingen. Sid< 2 nv5

3 Et rqmpesentantskapsmedlcm må ikke i anledning sitt arbeid for representantskapet motta godtgjørelse &a andre enn foretaket. Dette gjelder også godtgjørelse som m medkontrahent eller hans eller hennes representant har betmget seg hos foretaket. Godtgjørelse som er avtalt eller mottatt i strid med forbudet i tredje ledd, tilfaller foretaket. Dette gjelder også avkastning av og eiendcler som er kommct i stedet for godtgjørelsen. Forbudet i tredje ledd erikke til hinder for at representantskapsmedlem som ikke deltar i dm daglige ledelse, kan opptre som mellommann overfor foretaket mot vanlig mellonmoanngodtgjørelse dcreom: l. representantskapsmedlemmct ikke også repreæntetcr foretaket, og 2. foiwetomgen inngår i mellonunannsvtrksomhet som reprcsentantskapsmcdlemmct driver som næring. Rcpresentantskapets medlemmer må ikke forcta noe som er egnet til å gi visse aksjeeiere eller andre en uriraelig fordel på andre aksjeeieres eller foretakets bekostning. Representantskapet mi ikke etterkomme noen beslutaing av gcncralfbrsainlingen eller et annet foretaksorgan livis beslutningen strider mot lov cucr forctakcts vedtekter. Representantskapet er vedtaksført når mcr Km halvparten av samtligc medlemmer er til stede. Representantskapet kan dog ikke treffe bcslutning med mindre alle medlemmene er gitt anledning til å delta i sakens behandling. Har et medlem forfall, skal varamedlem gis anledning til å møte. Som represcntaiitskapcts beslutning gjelder det som flcrtauet blant de møtende har stemt for eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutung, m& dog alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige repfesentantskflpsmedlemmer. s» Representantskapet skal således: l. feire tilsyn med styrets og daglig leders forvaltoing av foretaket og påsc at faretakets formål fremmes i samsvar med lovgivningen, vedtektene og geaeralforsamlingens og representantskapets egne vedtak, 2. velge revisor, 3. mottaopplysdingeromfotetalcetsdriftoggågjeuiomdetsregnskapsutdragog berctningcr fta kontrollkomiteen. Hvert medlem kan på møte i representantskapet lucve opplyaninger om foretakets drift i dea utstrekmng de finner det nødvmdig. Representantskapet kan selv eller ved utvalg ivcasette undersøkelser, 4. gå gjennom årsoppgjør og revisjonsbcretning og gi ottalelse til gencralforsamlmgen om styrcts forslag til årsregnskapet, og styrets forslag til anvendclse av ovcrakudd eller dekning av tap. Styrets forslag samt revisjonsberetmng skal seades representantekapets medlemmer scnest ca uke &r saken skal behandlcs, 5. avgi uttalelse i saker vedkommeade foretaket, som forelegges det av styret eller kontrollkomiteen. Representantskapet kan vedta anbeialinger til styret i hvilken som helst sak. Over forhandlmge&e føres protokoll under møteiedctens ansvar. Protokollen skal godkjennes og underskrives av alle møtedeltakeme eller av møteleder og to andre møtedeltakere som velges på møtet. Srdc3n5

4 Kap. V Kontrollkomiteen S9 Foretaket skal ha koqtroukdmité bestående av 3 medlemmer og l varamedlbm. l medlem skal tilfiedsstille de krev som stiues til dommerc etter domstolslovens 54, aunet ledd. Valgct av dette medlem må godlqeanes av Kredittilsynet. Valgenc gjelder for 2 er. K.ontrollkomitcen skal føre tilsyn med foretakcts virksorahet, hcnmdcr styrcts disposisjoner og bl.a. pflse at viasomheten drives i samsvar med gjeldende lover og vaitektcr. Styremedlem, varamedlem til styret, revisor eller ansatt i foretaket kan ikkc vclgcs tu medlem euer varamedlem sv kontroukomiteen. Heller ikke kan det velges noen som er umyndig eller som stflr i underordnings- euer avhnagighetsfoaold tu, eller er gifi; med eller i rett opp- eller nedstigende linje eller i jgarate sidelinje er beslektet eller besvogrct med stywmedlem, varamedlem til styret, revisor eller ansatt i foretaket Heller ikkc kan det velgcs noen hvis bo er under koakursbehandling, akkordforiumdlmg eller privat administrasjon. Inntier fbrirøld som figør at vedkommeade ikke lenger er valgbar, trer han ut av kontiollkomiteen. Kap. VI Revisjonen 10 Foretaket skal ha statsautorisert revisor som velges av nprcscatantskapctjfi'. finansieruigsvirksomhetsloven Kap. VII Gencralforsamlingen sa Orduuer generalfbraaniling avholdes hvert år amen utgangen av juni mfined og innkalles av rcpresentaatskapets leder. afeaordmær generaubreamlmg skal holdes når styret, kontroula»nutecn, representantsktgwl euer dets leder eller foretakcts revisor eller aksjeeiere som represeoterer minst en tiendedel av aksjclcapitalen krever det. Fristen for innkauing til ordinaer- og ekstraordinær generalforsamlmger er en uke. InnkaUelsen siger ved brev til alle aksjoeiere med Igent oppholdssted. InnkaUingcn skal angi tid og sted fer møte. S 12 På den ordinacre generalforsamling skal følgcnde spørsm&l behandles og avgførcs: l. godkjenne åraregnakap 2. anvendelseayårsovetskudd eller dekning av undccskudd i hiaholdtu den &Btsatte balanse, og utdeling av utbytte Sidt4*v5

5 3. fiutsettegodtgjøreisb til foretaketstimtsmenn og revisor 4. valgavreinibsaitairterihedhoidtuvedtddenes 6 5. andre saker som etter lov Uer vedtekter hører under genwalfbraamlingcn 6. velgocnia)iitrolueonutéi8amsvarmedvcdtéktenes 9 FOf^T <c'7cci^^^:~l. Kap. VIII Foretakef vlricsomhet S 13 Foretaket skal ti] enliver tid ha en forsvariig kapitalddning som oppfyller det minstetaav til kapitaldekmng som følger av lov eller av forskrifter gitt av Kongen. S 14 Foietaket skaægar seg umlånsmidler fia: l. lovregulerte kredlttinatitusjoner 2. andre norske Ubgivere 3. iitønlsidsfcp Iflngivere hmlfln skri normalt sige gjennom utsteddse av obligasjoner med fbrtrumsrett eller via UkviditetslAn eller andre ordinære finansieringsmctoder. Styret kan beslutte at den sildccrhetsmassen som undd^is fortriimsrctt etter finanaeringsvirksomhetsloven kap. W underkap. 2 skal ha en høyere verdi enn verdien av de obligasjonæe som har fortrinnsrett til dekmng i den aktuelle sikkcd-hctsmasscn. sis Lån av foretakets midler bevilges av styret. Styret fastsetter rente- og lånevilkår. Kap. IX Årsoppgjør S 16 Årsoppgjør avgis ftr hvert kalenderår. Styrete forslag til ånsoppgjør og revisjonsberetoing skal sendes kontrollkomiteen til uttalelse, og deretter forelegges fer representantskapet. Representantskapet skal avgi uttalclse til generalfoisamlingen om styrets forslag til årsoppgjør. Kap. X Aldersgrense S 17 Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 67 år. Kap. XI Overgangsbertemmeteer 18 Disse vedtektene trer i kraft så snart de er godkjent av Kcmgen. Vedtektene kan ikke endres uten godjgennelbe frå Kongen. Side Sw5

6 Sak 2010/11572 I medhold av lov 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og fidaiisinstitusjoner 3-3 femte ledd, og etter fullmakt frå Finansdepartementet, godigamer Pinaastilsynet disse vedtektene som vedtekter for Fana Sparebank Boligkreditt AS, sist endret på dcstraoidmaer generalforsamling 27. september , ferste ledd, lyder etter dette: "Foretakets aksjekapital er NOK ,- fordelt på aksjer å NOK. l 600,- fullt innbetalt" Disse vedtektene avløser foretakets hittil gjeldeade vedtekter. Oslo, 18. november 2011 For Finanstilsynet 1l^ U-v^ U^--^)- BjøA Andersen seksjonssjef ^A^ Gabriel Støyva rådgiver

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap

VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap 9. oktober 2014 VEILEDENDE VEDTEKTER (NORMALVEDTEKTER) FOR BETALINGSFORETAK aksjeselskap Kap. 1 Firma. Formål. Kontorkommune 1 AS... er stiftet den... Selskapets formål er å... (Formålsparagrafen må være

Detaljer

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for. Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål (1) Lillestrøm Sparebank er opprettet den 16. mars 1923. (2) Sparebanken har sitt sete i

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål

VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK. Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål HOL SPAREBANK Side 1 1-1 Firma. Kontorkommune. Formål. Hol Sparebank er opprettet den 4. august 1904. VEDTEKTER FOR HOL SPAREBANK Kap. 1. Firma. Kontorkommune. Formål Sparebanken skal ha sitt sete i Hol

Detaljer

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken.

VEDTEKTER. for. Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569. Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres som Oppdalsbanken. VEDTEKTER for Opdals Sparebank Org. nr. 937 901 569 KAP. 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL. 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formål Opdals Sparebank er opprettet den 28. januar 1856. Banken kan markedsføres

Detaljer

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL

VEDTEKTER. for N0TTER0 SPAREBANK FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL BANKENSEKSEMPLAR VEDTEKTER for N0TTER0 SPAREBANK KAP.l FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMAL 1-1 Foretaksnavn. Kontorkommune. Formal Nettere Sparebank er opprettet den 23. januar 1857. Sparebanken har sitt sete

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA

V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA V E D T E K T E R FOR ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA Revisjon mars 2015 VEDTEKTER FOR 2 ASKER SEILFORENINGS BRYGGELAG SA 1 Asker Seilforenings Bryggelag Bryggelagetets navn er Asker Seilforenings Bryggelag

Detaljer

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA

Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtekter for Boligbyggelaget Nord org nr 847 890 622 MVA Vedtatt på generalforsamling 2. mai 1966 med endringer fram til og med generalforsamling 16.04.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Boligbyggelaget

Detaljer

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032

Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 Vedtekter for Borettslaget Persaunet Boligby org nr 990 417 032 vedtatt på stiftelsesmøte 09.10.2006 siste endringer vedtatt 14.05.12 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Borettslaget Persaunet Boligby

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39

VEDTEKTER. for. Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826. Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 VEDTEKTER for Borettslaget Trondheimsveien 5 Org nr 987609 826 Etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39 1 Innledende bestemmelser 1.1 Borettslagets firma og formål Borettslagets navn er Borettslaget

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014)

LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) LOV FOR IDRETTSFORENINGEN READY (Vedtatt av foreningens på ekstraordinært årsmøte 22. april 2014) Lov for Idrettsforeningen Ready, org.nr. 970 168 591, stiftet 14. juni 1907 med senere endringer, senest

Detaljer

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold (1) Borettslaget ligger i Tromsø kommune og har forretningskontor i Tromsø kommune. VEDTEKTER for Rundvannet Borettslag, org nr. 959564116 tilknyttet Tromsø Boligbyggelag AL Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 10.06.1978, sist endret den 27.05.2013. Ikrafttredelse fra samme

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T T E A T E R K V A R T A L E T B Y G G 1 0 etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 11.01.2007. 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Lov for Sandvollan idrettslag

Lov for Sandvollan idrettslag stiftet 25. juli 1920 Basert på lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Forslag til årsmøte 2014. Godkjent av Nord Trøndelag idrettskrets pending. Endringshistorikk se vedlegg 1. I. INNLEDENDE

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets

Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets Lov for Stavanger Roklub Stiftet 9. april 1894 med senere endringer, senest av 18. februar 2013 Godkjent av Rogaland Idrettskrets I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Stavanger Roklub`s formål er å

Detaljer

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15

LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 LOVNORM GODKJENT AV ÅRSMØTET 01.03.15 Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen.

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG

LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG LOVNORM FOR NORDREISA IDRETTSLAG Lov for Nordreisa idrettslag 1, stiftet 17.09.46, med senere endringer, senest av 28.02.87 godkjent av.idrettskrets den I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål (1) Idrettslagets

Detaljer

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt.

Basert på NIFs lovnorm for idrettslag, vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011. Endringer vedatt av årsmøtet Bergen Fallskjermklubb viser i rødt. Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011)

LOVNORM FOR IDRETTSLAG (BOKMÅL) (Vedtatt av Idrettsstyret 28. november 2011) Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer

Lov for Asker Trial Klubb (ATK)

Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb (ATK) Lov for Asker Trial Klubb 1, stiftet 1999, Vedtatt 25. januar 2006 med senere endringer, senest av 14. februar 2012. Godkjent av Akershus Idrettskrets den 9. mars 2012.

Detaljer

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap.

Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer