Erik Jarl 4. februar 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erik Jarl 4. februar 2010"

Transkript

1 Folketrygd og tjenestepensjon Erik Jarl 4. februar 2010

2 Agenda - Folketrygd - Tjenestepensjoner - Ytelsesordninger - Innskuddsordninger - Obligatorisk tjenestepensjon - ( Ytelse eller innskudd )

3 Folketrygden

4 Folketrygden Omfang Finansiering Ytelser - Alderspensjon - Sykepenger - Attføring / Rehabilitering - Uføre og etterlattepensjon - Arbeidsledighetstrygd - Medisinsk stønad - Fødselspenger - Ytelser ved yrkesskade - Stønad til enslige forsørgere 4

5 Folketrygden - medlemskap Medlemmer i folketrygden er: - Den som er bosatt i Norge* - Arbeidstaker i Norge - Studenter med lån eller stipend fra Statens lånekasse - Arbeidstakere på norsk kontinentalsokkel - Norske statsborgere som arbeider for den norske stat i utlandet Trygdetid * Trygdemedlemskapet opprettholdes under opphold i utlandet som ikke er ment å vare i mer enn 12 mnd, dersom lønn ikke utbetales av utenlandsk arbeidsgiver. Du kan søke om frivillig trygdemedlemskap ved arbeid i utlandet. 5

6 Folketrygden - finansiering Pay as you go -system Arbeidsgiveravgift - Graderte satser etter bedriftens beliggenhet Høyeste sats: 14,1 % Trygdeavgift - 7,8 % av lønnsinntekt - 3,0 % av pensjonsinntekt - 10,7 % av næringsinntekt 6

7 Grunnbeløpet G i Folketrygden En beregningsfaktor for: - Opptjening av rettigheter, og - ytelsenes størrelse. - Fra 1. mai 2009: kr Reguleres i takt med det alminnelige lønnsnivået Fastsettes av Stortinget hvert år, vanligvis 1. mai 7

8 Folketrygden - alderspensjon Alderspensjon Utbetales t fra måneden etter fylte 67 år Består av: - Grunnpensjon - Tilleggspensjon 8

9 Grunnpensjon Grunnpensjonen avhenger av trygdetid (botid)*. - Det kreves 40 års trygdetid for å få full pensjon. Ved kortere opptjeningstid avkortes pensjonen forholdsmessig. Enslige 100% G kr Gift og ektefelle har egen pensjon 85% G kr Når ektefellen tjener mindre enn 2 G 100% G kr Gift og ektefellen tjener mer enn 2 G 85% G kr Samboere i 12 av de siste 18 månedene 85% G kr Samboere som tidligere har vært gift 85% G kr med hverandre 9 *Trygdetid er botid mellom 16 og 67 år

10 Folketrygdens tilleggspensjon Det kreves 40 år med opptjening for å få full pensjon. Et opptjeningsår er år der inntekten overstiger 1 G (poengår). Pensjonen avkortes forholdsmessig med hvert år som mangler på 40 år. Tilleggspensjonen er avhengig av tidligere inntekt. Pensjonsinntekt er lønnsinntekt/arbeidsinntekt (pensjonspoeng). Pensjons- og kapitalinntekter er ikke pensjonsgivende. Maksimal pensjonsgivende inntekt utgjør 12 G. 10

11 Folketrygden - tilleggspensjon Pensjonspoeng/poengtall: Regnes ut for hvert kalenderår, og danner grunnlaget for fremtidig tilleggspensjon. Inntekt* - G = Pensjonspoeng G * Inntekt som teller ved beregning av pensjonspoengene: - Hele inntekten inntil 6 G og - 1/3 av inntekt mellom 6 G og 12 G. Grunnlaget for fremtidig tilleggspensjon er gjennomsnittet av de 20 beste pensjonspoengene = Sluttpoengtall (SLP) 11

12 Folketrygden - tilleggspensjon Hvor stor blir tilleggspensjonen? Summen av: SLP * G * 0,45 * opptjeningsår før `92 / 40 SLP * G * 0,42 * opptjeningsår etter `92 /40 12

13 Folketrygden: grunnpensjon + tilleggspensjon Oppsummering eksempel: Sivilstatus: Gift Antall poengår: 40 Sluttpoengtall: 5,42 Antall år før `92: 25 Antall år etter `92: 15 Grunnpensjon: kr SLP * G * 0,45 * opptjeningsår før `92 / 40 kr ,42 * * 0,45 * 25/40 SLP * G * 0,42 * opptjeningsår etter `92 /40 kr ,42 * * 042 0,42 * 15/40 Tilleggspensjon: kr Sum årlig pensjon: kr

14 Folketrygden - tilleggspensjon Maksimal opptjening Pensjonspoeng Fra og med 1992 Maksimalt = ( 6G + 1/3 x 6G ) - G G = 7 Til og med 1991 Maksimalt = ( 8G + 1/3 x 4G ) - G G = 8,33 14

15 Folketrygden - sum alderspensjon 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Pensjon i prosent av lønn Lønn Forutsetninger: Gift person født 1967 eller senere 15

16 Minstepensjon Minstepensjonen er en garantert pensjon til personer som har lav eller ingen opptjening av tilleggspensjon. Særtillegg utbetales da som tillegg til grunnpensjonen. Minstepensjonens størrelse: Enslig pensjonist: Grunnpensjon: G * 100% = Særtillegg: G * 94% = Pensjonistektepar der begge er minstepensjonister Pensjon til hver ektefelle: Grunnpensjon: G * 85% = Særtillegg: G * 94% = Kr Kr

17 Folketrygden - sykepenger Sykepenger Utgjør full lønn inntil 6 G (kr ). Utbetales i inntil 1 år. Arbeidsgiver betaler de første 16 sykedagene. Arbeidsforholdet skal ha vart i 4 uker. Begynner på ny sykepengeperiode etter 26 ukers friskmelding. 17

18 Folketrygden - attføring/ rehabiliteringspenger Attføring/rehabiliteringspenger omfatter: - Rehabiliteringspenger i ved medisinsk i rehabilitering i - Attføringspenger ved yrkesrettet attføring - Opplæring (ved yrkesrettet attføring) - Tekniske hjelpemidler Attføringspenger/rehabiliteringspenger utgjør 66 % av lønnsgrunnlaget. Lønnsgrunnlaget er maksimert til 6 G (kr ). Fra 1. mars 2010 gjelder dette også midlertidig uførestønad 18

19 Folketrygden - uførepensjon Krav til uførepensjon: - Må være 18 år eller eldre - Må være minst 50% varig arbeidsufør - Attføring/behandling må være prøvd - Må ha vært trygdet t i minst 3 år umiddelbart før uførheten inntrådte - Unntak: krav om forutgående trygdetid er ett år for den som er yngre enn 26 år og den som har vært utenfor trygden i mindre enn 5 år etter fylte 16. Uførepensjonen beregnes på samme måte som alderspensjon, og man får godskrevet pensjonspoeng frem til 67 år. 19

20 Folketrygden - etterlattepensjon Krav til etterlattepensjon: - Gjenlevende ektefelle må ha vært gift med avdøde i minst fem år. Hvis gjenlevende ektefelle har barn med avdøde stilles ikke krav til ekteskapets varighet. - Gjenlevende samboer gis rett til pensjon dersom de har barn sammen eller tidligere har vært gift med hverandre. Etterlattepensjon opphører ved gjengifte 20

21 Etterlattepensjon og fraskilt ektefelle Gjenlevende fraskilt ektefelle har rett til etterlattepensjon dersom: - han/hun ikke har giftet seg på nytt, og - det ikke har gått mer enn fem år fra skilsmissen til dødstidspunktet, og - ekteskapet hadde vart i minst 25 år, eller at ekteskapet hadde vart i 15 år og ektefellene hadde barn sammen. Pensjonen opphører ved gjengifte. 21

22 Folketrygden - etterlattepensjon Pensjon til gjenlevende ektefelle Grunnpensjon 1G Tilleggspensjon 55 % av avdødes tilleggspensjon Behovsprøving: - Pensjonen avkortes med 40 % av gjenlevendes egen faktiske eller mulige arbeidsinntekt som overstiger 0,5G. 22

23 Folketrygden - barnepensjon Barnepensjon utbetales til avdødes barn under 18 år. - Til 20 år dersom begge foreldre er døde og barnet er under utdanning. Barnepensjon utgjør: - 40 % av G for første barn (kr ) - 25 % av grunnbeløpet for hvert av de øvrige barn (kr ). Barnepensjon utbetales med likt beløp til hvert pensjonsberettiget barn Hvert barnekull blir sett på for seg. - Dersom begge foreldre er døde, får første barnet ektefellepensjon. Andre og tredje barnet får da 40 % og 25 % osv.

24 Tjenestepensjonso Tjenestepensjonsordninger Ytelse Innskudd

25 Noen begreper LOF - Lov om foretakspensjon LOI Lov om innskuddspensjon OTP Obligatorisk tjenestepensjon YTP Ytelsesbasert tjenestepensjon ITP Innskuddsbasert tjenestepensjon G Folketrygdens grunnbeløp, p.t FAL Forsikringsavtaleloven Forsvl. - Forsikringsvirksomhetsloven 25

26 Rammebetingelser Forsikringsloven - Regulerer hvordan forsikringsvirksomhet skal drives Forsikringsavtaleloven - Angir hvordan forsikringsavtaler skal se ut og virke mv. Lov om foretakspensjon/lov om innskuddspensjon - Setter betingelsene for rett til inntektsfradrag Folketrygdloven - Stiller indirekte krav til en LOF-ordning Skatteloven - Hjemler inntektsfradrag for premie/innskudd, egenandeler, fondsavsetninger mv. Ekteskapsloven - Regler om fraskilt ektefelles rettigheter i pensjonsordningen Andre lover og forskrifter 26

27 Rettskilde-pyramiden Forsikrings- Avtalen (per kunde) Forsikringsvilkår (per produkt) Forskrifter Rundskriv Kredittilsynet mv. Skriftlige avklaringer fra FIN mv. FAL/Forsvl. LOF/LOI Lov om folketrygd Skatteloven 27

28 Foretakspensjon = forsikring! (Ytelsespensjon) Pensjon er kompensasjon for bortfalt arbeidsinntekt Bortfallet kan komme som følge av - Dødsfall Etterlattepensjoner - Tap av ervervsevne Uførepensjon Samme hovedprinsipp som i all forsikring -Spleiselag - Alle betaler premie, men ikke alle får erstatning 28

29 Innskuddspensjon = sparing! I en innskuddsordning er det kun alderspensjonen som er "innskuddsbasert" - Størrelsen på alderspensjonen er ukjent - Avhenger av hva som står på konto ved pensjonering - Tilknyttede risikodekninger er forsikringer Forsikring hva er det? - Erstatning av økonomisk tap som følge av en "plutselig og uforutsett ytre påvirkning, uberoende av den forsikredes egen vilje". - Spleiselag: De som rammes får erstatning ikke andre 29

30 Hva er det vi forsikrer? Risiko for - (gradert) tap av ervervsevne før nådd pensjonsalder - dødsfall før og etter nådd pensjonsalder - "overlevelsesrisiko" risiko for et langt liv Risiko vurderes ut fra statistiske forventninger - "aktuarmat" Premie fastsettes etter tariffer, som igjen er basert på statistiske forventninger pluss en margin 30

31 Dødelighetsarv og overlevelse Fellesskapets rolle Dødelighetsarv Overlevelse Statistisk forventet levealder Ved dødsfall før forventet levealder blir oppspart kapital overført til fellesskapet. Ved "overlevelse" ut over forventet levealder blir nødvendig kapital tilført fra fellesskapet 31

32 Innskuddspensjon dødsfall Hva skjer med kapitalen? (Hovedregel) Til etterlattepensjoner/dødsbo Kontoen er tom! Opphørsalder Ved dødsfall blir gjenstående saldo brukt til etterlattepensjon eller utbetalt til dødsboet. Utbetalingen stanser ved opphørsalder 32

33 Ytelsesbasert t pensjonsordning

34 Hva er ytelsesbasert pensjon? En pensjonsordning som tegnes av arbeidsgiver til fordel for arbeidstakerne og deres etterlatte Et supplement til folketrygden Dekker ytelser opp til valgt pensjonsnivå Etableres som Ytelsesbasert t pensjonsforsikring i etter lov om foretakspensjon 34

35 Lov om foretakspensjon Skattereglene: Foretak - Bedriften får inntektsfradrag - Bedriften må betale arbeidsgiveravgift g Arbeidstaker - Den ansatte får ikke premien som inntekt - Ansatte får fradrag for pensjonsinnskudd (egenandel) - Utbetaling skattlegges som pensjonsinntekt (lav trygdeavgift) 35

36 Lov om foretakspensjon Generelle krav Krav til antall ansatte - minst 2 personer med minst 75 prosent lønn/arbeidstid, eller - minst 1 person uten eierinteresse (minst 75 prosent lønn/arbeidstid) - Personer i minst 20% stilling og som til sammen tilsvarer 2 årsverk Styringsgruppe - Dersom pensjonsordningen omfatter 15 eller flere forsikrede, skal det opprettes en styringsgruppe. - Styringsgruppen skal bestå av minst 3 medlemmer, hvorav minst ett velges av og blant medlemmene. - Styringsgruppen har uttalerett. SGJ 36

37 Lov om foretakspensjon Krav til opptak i ordningen: Ansattes opptak i pensjonsordningen - Opptak fra ansettelsesdagen for alle som er fylt 20 år - Bedriften kan også avtale opptak ved lavere alder Deltidsansatte - Alle med 20 prosent arbeidstid eller mer skal være med i pensjonsordningen - Pensjonen for deltidsansatte skal stå i forhold til stillingsprosenten Arbeidsdyktighet - For å bli tatt opp i pensjonsordningen kreves det hel arbeidsdyktighet SGJ 37

38 Lov om foretakspensjon Pensjonsgrunnlaget g - Årlig lønn, maksimalt 12 G, inkl. skattepliktige tillegg - Kan se bort fra overtid og andre varierende tillegg Pensjonsalder - vanligvis 67 år, visse særaldersgrenser. 38

39 Alderspensjon Differanseordning - Differansen mellom ønsket pensjonsnivå og beregnede ytelser fra folketrygden 66 prosent av lønn -Beregnet alderspensjon fra folketrygden (tilleggspensjon + grunnpensjon) = Forsikret alderspensjon Tilleggsordning - Formelbasert tillegg til beregnede ytelser fra folketrygden - Eks: 24%(PGRL-1,37G) + 28%(PGRL-6,00G) KORR92 39

40 Hel eller 3/4 G Folketrygdens grunnpensjon utgjør hel eller 3/4 G. - I en pensjonsordning hvor vi tar til fradrag 3/4 grunnpensjon, vil en gift person få det valgte pensjonsnivå, mens en enslig person vil få det valgte nivå med tillegg av 1/4 G. - Tilsvarende i en ordning med fradrag av hel G vil en enslig få det valgte nivå, mens en gift person vil få det valgte nivå med fradrag av 1/4 G. 40

41 Alderspensjon Pensjonsordningen må omfatte alderspensjon, - Utbetaling fra 67 år i minst 10 år (til 77 år). - Gjeldende særaldersgrenser videreføres Maksimal alderspensjon inkl. folketrygd: % av lønn inntil 6 G - 70 % av lønn mellom 6 og 12 G SGJ 41

42 Alderspensjon - opphørende/avtrappende/livsvarig Inntekt Opphørende pensjon Livsvarig Folketrygd 67 år 42

43 Lineær opptjening/tidligere opptjening: Lov om foretakspensjon krever at pensjonene skal opptjenes lineært Lineær opptjening Alderspensjon Gap Tidligere opptjening Ansettelse Pensjonsalder Lineær opptjening - fripolise i forhold til ansettelsestid Tidligere opptjening - fripolise i forhold til innbetalt premie 43

44 Uførepensjon Utbetales t vanligvis i etter 12 måneders karens, dvs. fra den dag sykepengene fra folketrygden opphører, men likevel tidligst fra opphør av attførings-/rehabiliteringspenger. Følger normalt folketrygdens uføregrad, men utbetales helt ned til 20 % uførhet (i folketrygden ned til 50 % uførhet). Samme beløp som alderspensjonen i forsikringen. Barnetillegg kan tilknyttes (10 % av uførepensjonen for hvert barn under 18/21 år). 44 Forslag til nye regler fra 1. mars 2010: kan utbetales sammen med attførings-/rehabiliteringspenger, g g men maks 66% av lønn

45 Ektefellepensjon/samboerpensjon Normalt % av forsikringens alderspensjon. Kan være - livsvarig, eller - opphørende, tidligst etter 10 år, likevel minst så lenge det utbetales barnepensjon Registrert partner likestilles med ektefelle. Fraskilt ektefelle får rett til pensjon etter reglene i ekteskapsloven ( 86 89) 45 Samboerpensjon er nytt fra 2001 og kan tilknyttes som en ny ytelse. - Samboer = felles bolig / - barn eller 5 års forhold - Rett til ektefellepensjon går foran rett til samboerpensjon

46 Barnepensjon Barnepensjon sikrer månedlige utbetalinger til barn opp til 18 eller 21 år ved ansattes død. Nivået på barnepensjonen utgjør vanligvis 50 prosent av alderspensjonen i bedriftens ordning. - gjelder første eller yngste barn - for hvert av de øvrige barna er nivået 25 prosent For barn som er varig uføre ved nådd opphørsalder, utbetales likevel barnepensjon så lenge uførheten varer. 46

47 Premiefritak Premiefritak innebærer at: - hvis den ansatte blir arbeidsufør, sørger forsikringsordningen for videre innbetalinger til fremtidige alders-, ektefelle- og/eller barnepensjoner. Ytelsen tilsvarer premien for den uføre og gis i forhold til uføregraden. Retten til premiefritak inntrer normalt samtidig som retten til uførepensjon (normalt etter 12 måneder). 47

48 Opptjeningstid for full pensjon Får å få fulle pensjoner fra forsikringen kreves det vanligvis minst 30 års tjenestetid hos forsikringstakeren (kan også kreves inntil 40 år). Dersom vedkommende ikke vil få 30 (40) år, reduseres pensjonene tilsvarende. 48

49 Hvem betaler premien i kollektiv pensjon? Arbeidsgiver betaler vanligvis hele premien. - Premien (arbeidsgivers andel) er fradragsberettiget Pensjonsinnskudd (egenandel) fra ansatte kan avtales: - Normalt 2 % av pensjonsgrunnlaget (kan være inntil 4 %) - høyst 50 % av premien for vedkommende ekskl. omkostninger - Pensjonsinnskudd fra ansatte gir rett til inntektsfradrag (for personen) Premien for en ytelsesbasert pensjonsordning etter lov om foretakspensjon er ikke skattepliktig for arbeidstakeren, og skal derfor ikke føres som lønn. 49

50 Premieberegning Premien er avhengig av: Grunnlagsrenten: jo lavere renteforutsetning, jo høyere premie. - Kontrakter etablert før 1994: 4% til 2004, deretter 3% - Kontrakter etablert : 3% - Nye kontrakter: 2,75 % Medlemmets alder/antall mulige spareår. Medlemmets kjønn. 50 For ektefelle- og barnepensjoner er premiene beregnet ut fra sannsynligheten for å være gift, aldersforskjell, antall barn og deres alder.

51 Avkastningsgaranti Tidligere grunnlagsrente Garantert avkastning som ligger til grunn for premieberegningen 0 % rente i hele perioden i årlig innbetaling Ligger som en forutsatt avkastning 3 % rente i hele perioden Avkastning utover den garanterte tilføres kontrakten som overskudd i årlig innbetaling 30 års innbetalingstid Pensjonsalder Utbetalingstid 51

52 Premie - Lineær opptjening Årets premie utgjør summen av: En ettårig premie for opptjening av årets ytelser som følge av økt medlemstid. En ettårig risikopremie for å dekke avtalte forsikringsytelser for ektefelle-, barne- og uførepensjon samt premiefritak. En engangspremie på reguleringstidspunktet for å dekke opp økning av ytelser for tidligere opptjeningstid. 52

53 Premie - Lineær opptjening Engangspremie ved lønnsregulering Sikrede pensjoner Lineær fripolise etter regulering Etter regulering Før regulering Lineær fripolise før regulering Opptak Regulerings- Pensjonsalder tidspunkt Den forsikrede har til enhver tid rett på en lineær fripolise. På reguleringstidspunktet må det derfor betales en engangspremie for å øke fripolisen. 53

54 Når den ansatte slutter før pensjonsalder Meldes ut av pensjonsordningen - Unntak kan gjøres for AFP-pensjonister. Får tilbud om fortsatt premiebetaling - Samme ytelser/kombinasjon som i kollektivforsikringen. - Premien regnes etter kollektive satser. Får individuell fripolise hvis medlemstiden er mer enn 12 måneder 54

55 Regulering av ytelser til pensjonister Pensjonsytelsene skal reguleres med overskuddet på pensjonistenes premiereserve Dekkes med engangspremie fra pensjonistenes overskuddfond. Reguleringen kan ikke overstige økningen i G - Kan avtales minimumsregulering, g, men ikke utover økningen i G - Hvis midlene i pensjonistenes overskuddsfond ikke finansierer avtalt minimumsregulering, kan nødvendige midler overføres fra premiefond eller innbetales. 55

56 Delinger / Sammenslåinger Deling - Særlige regler om behandling av pensjonsforsikringen og tilhørende midler i premiefondet ved - Deling av foretak - Utskilling av en del av foretaket - Avvikling av virksomhet i foretaket Sammenslåing - Særlige regler om behandling av pensjonsforsikring ved sammenslåing av foretak / virksomhet. 56

57 Innskuddspensjon

58 Innskuddspensjon Hva er Storebrand Innskuddspensjon? Bedriftsbetalt pensjon med avtalt pensjonsinnskudd. Avtalt pensjonsinnskudd settes inn på de ansattes pensjonskontoer. Innskuddene investeres i fond. Ansatte kan selv foreta egne investeringsvalg. Pensjonen blir summen av innskudd og avkastning. 58

59 Innskuddspensjon Innskuddspensjonsloven har tilnærmet de samme rammene som for tradisjonelle ytelsesordninger, Lov om foretakspensjon - Krav til antall ansatte - Styringsgruppe - Hvem som skal være med - Pensjonsalder - Utbetalingstid - Generelt; lik behandling av alle medlemmene 59

60 Innskuddspensjon Forvaltning av pensjonskapitalen: Alt. 1: Kollektiv forvaltning der livselskapet bestemmer forvaltingen Alt. 2: Kollektiv forvaltning der bedriften bestemmer forvaltningen, og har investeringsvalget. Alt. 3: Individuelt investeringsvalg Den ansatte bestemmer investeringen og får all avkastning, men står også risiko for verditap Storebrand 60 Innskuddspensjon er i henhold til alt. 3

61 Innskuddspensjon Sparing Maksimale sparebeløp p i hht. loven Lønn: 0 1G Ingen sparing Lønn: 1 6G 5% Lønn: 6 12G dobling, maks 8% Lønn: > 12G Ingen sparing eller Fast beløp: Maks 20% av G Deltid: Innskuddet skal utgjøre en forholdsmessig del i forhold til fulltid 61

62 Innskuddspensjon Sparing Hvis utbetaling av pensjon er med dødelighetsarv (forsikret løsning): - Kvinner skal ha høyere innskudd enn menn, 16% Innskuddene kan også settes 25% høyere eller lavere enn fastsatt i regelverket (avtalen). Men de maksimale satsene gjelder uansett! 62

63 Innskuddspensjon Innskudd fra arbeidstaker Eget sparebeløp kan maksimalt utgjøre 4% av lønn og samtidig maks 50% av det totale årlige sparebeløp Maksimalt innskudd er uendret: 5% mellom 1 og 6G 8% mellom 6 og 12G 63

64 Investeringsvalg Standardisert fondsvalg Fritt fondsvalg Valg med begrensninger Fondspakke med risikoprofil 1-7 Fondspakke med risikoprofil 1-10 Spareprofiler Storebrand offensiv pensjon Storebrand balansert pensjon Storebrand forsiktig pensjon Storebrand Link bankkonto Fritt valg Lavrisikofond Rentefond Obligasjonsfond Kombinasjonsfond Aksjefond 64

65 Spareprofiler* 7 % eiendom Offensiv Avkast tning Balansert 8 % eiendom 13 % renter 80 % aksjer 42 % renter 50 % aksjer Forsiktig 9 % eiendom 20 % aksjer Forvaltningen inkluderer: SRI (sosialt ansvar) Kvartalsvis rebalansering Valutasikring 71 % renter Risiko 65 * I tillegg er valget Storebrand Link bankkonto tilgjengelig

66 Våre samarbeidspartnere Fond fra 10 ulike forvaltere. Gratis bytte av fond. 66

67 Utbetaling av pensjon Pensjonen utbetales med rentegaranti - Garantert minsteavkastning på 2,75 prosent - Valgfri utbetalingsperiode (minst 10 år) - Uten dødelighetsarv NB! Dersom livsvarig utbetaling ønskes, vil dette medføre ekstra innbetaling for kvinner og dødelighetsarv i utbetalingsperioden. 67

68 Utbetaling av pensjonen Hvis årlig pensjon utgjør mindre enn 20% av G kan utbetalingstiden settes lavere enn 10 år Maksimal utbetaling av pensjon kan ikke overstige differansen mellom 10,2G og en beregnet folketrygd ved 12G. I så fall skal utbetalingen fordeles over flere år. 68

69 Innskuddspensjon Utbetaling ved død - Oppspart kapital utbetales som - Barnepensjon; maks 1G pr barn pr år, og / eller - Etterlattepensjon; minimum 10 års utbetaling eller - til dødsbo. - Ved dødelighetsarv i utbetalingstiden - Oppspart kapital går til forsikringsfellesskapet. 69

70 Innskuddspensjon Risikodekninger - Henviser til Lov om Foretakspensjon - Kan avtales: -Uførepensjon - Barne- og ektefelle- / samboerpensjon - Innskuddsfritak ved uførhet - Premiefritak ved uførhet - Med eller uten fripolise 70

71 Illustrativ Med eller uten fripoliseopptjening Premieutvikling for et medlem som meldes inn i ordningen som 25-åring Premie Med fripoliseopptjening Uten fripoliseopptjening Alder Pensjonslader 71

72 Obligatorisk i tjenestepensjont j

73 Innføring av obligatorisk tjenestepensjon Alle ansatte får pensjon fra arbeidsgiver Bedriften kan velge mellom: - Innskuddspensjon: 2% av lønn (1-12G) Ytelsespensjon:? (noe uklart) Minstekrav må oppfylles - Alderspensjon - Innskuddsfritak Kompenserer for innføring av levealdersjustering i folketrygden 73

74 OTP kompenserer for endringer i folketrygden Pensjon fra 67 år i % av lønn 100 % 90 % 80 % 70 % 55% 60 % 1 % 50 % 40 % 30 % 54 % 20 % 10 % 0 % Alder i dag: 54% 5 % 49 % 56% 12 % 44 % 60-åring 40-åring 20-åring Folketrygd OTP - 2% innskudd Foruts: Lønn , jobbstart 24 år, 3% realavkastning, delingstall, utbetaling 10 år fra 67 år. 74 Kilde: Ot. prp. nr. 10 ( ) og Storebrand

75 Ytelse eller Innskudd

76 Ytelse / Innskudd Innskuddspensjon Ytelsespensjon Hva er avtalt? Innbetalingen Utbetalingen Hva blir pensjonen? Sum innbetaling og avkastning Avtalt %-sats av sluttlønn Livsløpsbasert Sluttlønnsbasert Hvem tar risiko for Den ansatte tar risikoen for Bedriften tar risikoen for fremtidig pensjon? størrelsen på pensjonen pensjonskostnadene Hvem foretar De ansatte / Livselskapet Et livselskap investeringsvalget? Hva er variabelt? Utbetalt pensjon Innbetalingen Hva med forsikring? Tilpasses bedriftens ønsker Tilpasses bedriftens ønsker Hva skjer med kapitalen Etterlattepensjon eller dødsbo Forsikringsfellesskapet, gir ved død? høyere pensjon 76

77 Innskuddspensjon versus ytelsespensjon en sammenligning % av lønn Premie i en ytelsesordning Innbetaling i en innskuddsordning Alder 77

78 Eksempel Ytelsesordning 66% Alder Lønn Premie FT Ytelse Totalt År Kr kr kr kr % Inklusive normale risikodekninger - Ved 6% avkastning vil overskudd dekke 3% lønnsøkning års opptjening

79 Eksempel Innskuddspensjon Alder Lønn Innsk + premie FT Ytelse Tot År Kr kr kr kr % % % % % % % % % % Sparing: 3,5% - 7% Avkastning: 6% 79 Samme risikodekninger

80 Lønn % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % n ent av løn Endring pensjon Pros Lønn % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % Endring Endring pensjon pensjon Endring pensjon Alder YTP % av lønn ITP % av lønn 66 % 104 % 66 % 95 % 66 % 87 % 66 % 80 % Lønn 65 % 75 % 64 % 70 % 62 % 67 % 61 % 64 % 60 % 61 % 12G Innskudd 4G Innskudd 12G Ytelse 4G Ytelse YTP % av lønn 58 % 59 % ITP % av lønn 66 % 110 % 66 % 95 % 66 % 82 % 66 % 72 % 63 % 62 % 57 % 55 % 52 % 49 % 47 % 45 % 43 % 42 % 40 % 39 % Innskuddsmodell d Øvrige forutsetninger t inntil 1 G 0 % Pensjonsalder 67 år mellom 1 og 6 G 5 % Folketrygd 1G mellom 6 og 12 G 8 % Utbetalingstid 10 år Avkastningssatser 80 6 %

81 Lønn % 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Pro osent av lø ønn 95 Endring pensjon Lønn % 15 % 10 % 5 % 0 % -5 % -10 % -15 % Endring pensjon Endring pensjon Endring pensjon Alder YTP % av lønn ITP % av lønn 66 % 87 % 66 % 81 % 66 % 76 % Lønn 66 % 72 % 65 % 68 % 64 % 66 % 12G Innskudd 62 % 61 % 63 % 61 % 4G Innskudd 60 % 60 % 58 % 58 % 12G Ytelse YTP 4G % Ytelse av lønn ITP % av lønn 66 % 82 % 66 % 73 % 66 % 65 % 66 % 58 % 63 % 52 % 57 % 47 % 52 % 43 % 47 % 41 % 43 % 40 % 40 % 39 % Innskuddsmodell Øvrige forutsetninger inntil 1 G 0 % Pensjonsalder 67 år mellom 1 og 6 G 5 % Folketrygd 1G mellom 6 og 12 G 8 % Utbetalingstid Livsvarig Avkastningssatser 6 % 81

82 Eksempler Lønn: Avkastning 6,2 5,1% Lønnsreg. 3%, G-reg. 3%, Inflasjon 3% YTP ITP Diff Etter 5 år % Etter 10 år % Ved p.alder % 42 år 82

83 Eksempler Lønn: Avkastning 6,2 5,1% Lønnsreg. 4%, G-reg. 3%, Inflasjon 3% YTP ITP Diff Etter 5 år % Etter 10 år % Ved p.alder % 42 år 83

84 Eksempler Lønn: Avkastning 7,2 5,1% Lønnsreg. 3%, G-reg. 3%, Inflasjon 3% YTP ITP Diff Ved p.alder % 42 år 84

85 Muligheter for omdanning av pensjon Flere muligheter ved overgang til innskuddspensjon. Lovverket legger føringer for hvordan løsningene kan utformes. God og pålitelig rådgivning viktig. Storebrand har erfaringer med denne typen prosesser. 85

86 Overgangsløsninger fra ytelse til innskudd Innskuddspensjon Parallell ordning Lukket ordning Kombinert ordning Ytelsesordningen avsluttes og innskuddsordning etableres. - Bedriften har en innskudds- og en ytelsesordning. - Kun en ordning pr medlem. - De ansatte velger fritt. Alt. 1: Nåværende medlemmer fortsetter med ytelsesordning, men kan velge innskuddspensjon på lukkingstidspunktet. kt t Nyansatte begynner i innskuddsordning. Alt. 2: Medlemmer med 15 år til pensjonsalder fortsetter i ytelsesordning. De øvrige og nyansatte begynner i innskuddsordning. Hver ansatt er medlem av to ordninger, en ytelses- og en innskuddsordning. 86

87 Prosess ved omdanning av pensjon Fripoliser til utmeldte medlemmer Det må bygges opp en administrasjonsreserve for de individuelle fripolisene (dvs for de utmeldte medlemmene). Styrking av administrasjonsreserve må finansieres av bedriften iht. regler gitt av myndighetene. De med Ap-reserve mindre enn ½ G kan overføres til IPS. Ikke krav til adm.reserve. Lineær opptjening Kan finansieres av premiefondsmidler for alle medlemmene i forkant. 87

88 Prosess ved omdanning av pensjon Premiefondsmidler Premiefond knyttet til ytelsesordningen kan overføres til innskuddsordningen Tilleggsavsetninger Ved opphør av ytelsesordningen skal tileggsavsetningen fordeles på medlemmene 88

89 89...kanskje

90 Potensial for forbedring Bedriften har kompetanse om sin egen virksomhet Storebrand har kompetanse på mulighetene og konsekvensene for bedriften og de ansatte Demografi Økonomi Personal- Politikk 90

91 Vurderingsprosessen Finne riktige beslutningskriterier Modellering Valg av ny ordning Etablering Drift Forankring ansatte Konsekvenser 91

92 Storebrand skal være Nordens fremste og mest respekterte samarbeidspartner innen langsiktig sparing og forsikring 92

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket)

Avtale. mellom. A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) Avtale mellom A/S Norske Shell Foretaksnummer: 914807077 (i det følgende kalt foretaket) og A/S Norske Shell pensjonskasse Foretaksnummer: 971526254 ( i det følgende kalt pensjonskassen) om foretakspensjon

Detaljer

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon

Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon NOTAT Til: Utdanningsforbundet Dato: 13.6.214 Sammenlikning av PBLs tariffestede ytelsespensjonsordning med innskuddspensjon Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Forutsetninger... 3 2.1. Beregningsforutsetninger...

Detaljer

Nye pensjonsordninger i privat sektor

Nye pensjonsordninger i privat sektor Actuarial and economic analysis Nye pensjonsordninger i privat sektor Naturviterne 13.03.2014 Sissel Rødevand, partner og aktuar i Actecan 1 Vil snakke litt også om gamle pensjonsordninger og offentlige

Detaljer

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006

ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 ESS Support Services AS Møte 13.11. 2006 Agenda Alternativ 1; Eksisterende ordning fortsetter Alternativ 2; Innskuddspensjon for alle Alternativ 3; Eksisterende ordning lukkes og innskuddspensjon etableres

Detaljer

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013

INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJON OM PENSJONSFORSIKRING FOR ANSATTE I SUBSEA 7 NORWAY AS FEBRUAR 2013 INFORMASJONSBROSJYRE 2013 SUBSEA 7 NORWAY AS INNHOLD 1. Innledning... 1 2. Navn og adresser... 2 3. Ord og uttrykk... 2 4.

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2013/2014 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 7 Alderspensjon

Detaljer

Innhold. Innledning... 25

Innhold. Innledning... 25 Innhold Innledning... 25 Kapittel 1 Ytelser ved inntektsbortfall... 29 1.1. Innledning... 29 1.2. Tre hovedpilarer... 31 1.2.1. Folketrygden... 32 1.2.2. Pensjon og forsikring gjennom arbeidsforhold...

Detaljer

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005

Foreningen for tekniske systemintegratorer. Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Foreningen for tekniske systemintegratorer Spørsmål og svar om obligatorisk tjenestepensjon 2005 Gjeldene fra 1. januar iverksettes fra 1. juli 2006 1. Hva er en tjenestepensjon? En ordning med tjenestepensjon

Detaljer

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring

Tillitsvalgtskonferansen 2015. Tjenestepensjon i endring Tillitsvalgtskonferansen 2015 Tjenestepensjon i endring Disposisjon Utviklingen av tjenestepensjonsordninger Hvilke ordninger finnes? Siste nytt - Banklovkommisjonens utredning nr 29 (NOU 2015:5) Status

Detaljer

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning

4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning Din pensjon i KLP! Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering

Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011. Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Nytt pensjonsregime fra 1.1.2011 Ny folketrygd Ny AFP-pensjon Nye regler for tjenestepensjon Nye regler ved uførhet, attføring og rehabilitering Pensjonssystemets elementer Pensjonssystemet i Norge består

Detaljer

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015)

Lovvedtak 63. (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) Lovvedtak 63 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 225 L (2014 2015), jf. Prop. 42 L (2014 2015) I Stortingets møte 28. april 2015 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING

INNHOLD KOLLEKTIV PENSJONSORDNING INNHOLD Kollektiv pensjonsforsikring Personforsikring Helårs reiseforsikring ansatt med familie Dine private forsikringer Her finner du oversikt over de forsikringene som vi har som ansatte i Schlumberger

Detaljer

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse

Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse Dine rettigheter i Harstad kommunale pensjonskasse 2015 Innholdsfortegnelse Hva er offentlig tjenestepensjon? 3 Medlemskap 3 Overføringsavtalen 4 Sykdom og uførhet 5 Avtalefestet pensjon 8 Alderspensjon

Detaljer

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011

Pensjonsordbok. Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Pensjonsordbok Av Stein Stugu, De Facto, mars 2011 Alleårsregel Grunnlaget for opptjening av pensjon i ny folketrygd. All inntekt opp til 7,1 G (grunnbeløp) i året skal gi høyere pensjon. Gjelder inntekt

Detaljer

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat

Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Actuarial and economic analysis Uføretrygd fra 2015 - folketrygden, offentlig, privat Den Norske Aktuarforening 27.11.2014 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Dagens gjennomgang Behovet for

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012

Statistikk og nøkkeltall. for livsforsikring og pensjon 2012 Statistikk og nøkkeltall for livsforsikring og pensjon Alle data i dette heftet er hentet fra Finans Norges statistikker innhentet fra de ulike medlemsselskaper de senere år. Det gjøres oppmerksom på at

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard

Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard Pensjon og valgmuligheter n mai 2014 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 2 1 Pensjon Alderspensjon i

Detaljer

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Enkelte effekter av Banklovkommisjonens forslag til ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Rapport 2014 2 06.03.2014 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1 Innledning og bakgrunn... 4 1.1

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2014) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 215 (data pr 31.12.214) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Din pensjon i KLP! 1

Din pensjon i KLP! 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere

Innskuddspensjon. Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere Innskuddspensjon Konsekvenser for arbeidstaker og arbeidsgivere SKAGEN Fondene Etablert i 1993 63 ansatte i Stavanger, Ålesund, Oslo, Bergen, Trondheim og Stockholm Uavhengig Formelt Stavanger Fondsforvaltning

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2013) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 214 (data pr 31.12.213) for skadeforsikring 214 Alle data i dette heftet er basert på tall fra Finans Norges statistikker

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Foto: Jo Michael Fremtidens tjenestepensjoner Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Abelia Instituttsektoren 23. april 2014 Ved utgang 2012 var det Antall ordninger Antall medlemmer 9% Innskudds

Detaljer

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon

Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Avtale om lov om foretakspensjon og lov om innskuddspensjon Vedtatt av Bransjestyre liv og pensjon i FNH / FNH Servicekontor Vedtagelsestidspunkt 19.09.2001 Ikrafttredelse og 14.06.2002 overgangsregler

Detaljer

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014

Statistikk og nøkkeltall. (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Statistikk og nøkkeltall for Statistikk livsforsikring og nøkkeltall og pensjon 2016 (data pr 31.12.2015) for skadeforsikring 2014 Fakta om livsforsikring og pensjon Livsforsikring sikrer en person økonomisk

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO

Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013. Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Pensjonsreformen Nytt regelverk for tjenestepensjoner NHO Oslo og Akershus 11. februar 2013 Kristin Diserud Mildal, prosjektdirektør NHO Ny alderspensjon i folketrygden NY FOLKETRYGD Arbeid skal lønne

Detaljer

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle

AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor - en solidarisk pensjonsordning med fleksibilitet og trygghet for alle Utdanningsforbundet Bergen, 23.02.2011 Unio står på sitt verdivalg Unio valgte trygg og

Detaljer

Offentlig tjenestepensjon

Offentlig tjenestepensjon Offentlig tjenestepensjon OFFENTLIG TJENESTEPENSJON... 1 1. HVA ER OFFENTLIG PENSJON?... 1 2. FOLKETRYGD OG TJENESTEPENSJON... 1 3. HVEM HAR RETT TIL PENSJON?... 2 4. HVILKE PENSJONSYTELSER KAN JEG FÅ

Detaljer

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1

Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Din pensjon i KLP! Gjeldende fra 01.01.2015 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP)

Detaljer

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485

Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014. Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Gjennomgang av regelendringer for tjenestepensjon 9.4.2014 Wenche Bø Danica Pensjon Mail: wenb@danica.no mob 97498485 Agenda Folketrygd - innskuddspensjon Eksempler Tjenestepensjonsloven Hybrid Uføretrygd

Detaljer

Din pensjon i KLP! PB 1

Din pensjon i KLP! PB 1 Din pensjon i KLP! 1 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Hvem er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning i KLP? 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon / Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Attførings- og uførepensjon

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter n november 2013

Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Pensjon og valgmuligheter n november 2013 Tone Westgaard 1 Agenda Folketrygden Alderspensjon Statens pensjonskasse AFP Alderspensjon Uførepensjon Etterlattepensjon Valgmuligheter 3 1 4 Hovedpunkter i alderpensjon

Detaljer

Den kostbare senioren fakta eller myte?

Den kostbare senioren fakta eller myte? Rapport 213 6 3.9.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 3 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse... 5 2. Overordnet beskrivelse av de forskjellige pensjonsordningene... 7 2.1 Ytelsesordninger... 7 2.2

Detaljer

Vi snakker om kvinner og pensjon

Vi snakker om kvinner og pensjon Vi snakker om kvinner og pensjon Økonomi hvorfor er vi så lite opptatt av det? 44 prosent vil om skilsmissemønsteret forblir uendret, ha minst én skilsmisse bak seg, innen de er 60 år (kilde ssb) Folketrygdens

Detaljer

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef

Pensjon. A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Pensjon A.Gabriel Birkeland Økonomisjef Berlin 21.10.2015 53% i aldersgruppen 55-66 år vet ikke hva pensjonen blir Det viser en landsdekkende undersøkelse gjennomført av SpareBank1-gruppen i 2014. Og tendensen

Detaljer

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon

Vilkår for foretakspensjonsordning. etter lov om foretakspensjon Vilkår for foretakspensjonsordning etter lov om foretakspensjon Gjelder fra 01.03.2010 Innhold A. Oversikt over foretakspensjonsordningen 4 B. Vilkår for foretakspensjon Pensjonsopptjening 5 C. Alderspensjon

Detaljer

Pensjon etter privatisering

Pensjon etter privatisering Actuarial and economic analysis Pensjon etter privatisering 27.10.2015 Sissel Rødevand, aktuar og partner i Actecan 1 Den dårligst tillatte innskuddsordningen er vanlig praksis i servicenæringen og gir

Detaljer

Forutsetninger for tilbudet

Forutsetninger for tilbudet Forutsetninger for tilbudet Tilbudet fra Storebrand er basert på Hovedtariffavtalen for kommunal sektor med tilhørende standardvedtekter og kap. 8b i forsikringsvirksomhetsloven. Premien er utjevnet på

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013

Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune Arbeidsgiverpolitikk for «seniorer» Rica Parken Hotel 28. november 2013 Folketrygd / Offentlig tjenestepensjon /AFP Lønn eller pensjon eller begge deler? Hvordan kombinere

Detaljer

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 55. Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 55 Jf. Innst. O. nr. 50 (1999-2000) og Ot.prp. nr. 47 (1998-1999) År 2000 den 24. februar holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om foretakspensjon. Del I Innledende bestemmelser

Detaljer

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m

F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m F r e m t i d e n s t j e n e s t e p e n s j o n e r l o v f o r s l a g o g m u l i g h e t s r o m Kristin Diserud Mildal, NHOs forsikringskonferanse N H O s S T Å S T E D Nye tjenestepensjoner må bygge

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24.

Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. Forskrift om endring i forskrift til lov av 24. mars 2000 nr. 16 om foretakspensjon, forskrift til lov av 24. november 2000 nr. 81 om innskuddspensjon i arbeidsforhold (innskuddspensjonsloven), forskrift

Detaljer

Lov om endringar i folketrygdlova mv.

Lov om endringar i folketrygdlova mv. Lov om endringar i folketrygdlova mv. DATO: LOV-2010-11-26-59 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2010 hefte 13 s 2227 IKRAFTTREDELSE: 2010-11-26, 2011-01-01 ENDRER: LOV-1997-02-28-19,

Detaljer

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen

Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen Ansatt i NMBU Dine pensjonsrettigheter Offentlig tjenestepensjon etter pensjonsreformen 28. August 2014 Spesialrådgiver Kjell Morten Aune 1 Innhold Pensjonsbildet Ny og gammel folketrygd Modellen for

Detaljer

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon

Pensjon,. og reform. Tirsdag 1. Mars 2011. Geir Sæther, Danica Pensjon Pensjon,. og reform Tirsdag 1. Mars 2011 Geir Sæther, Danica Pensjon 2 Bakgrunn: Alderssammensetning i den norske befolkningen Antall personer over 67 år øker fra dagens 13% til 22% i 2050. Antall unge

Detaljer

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger

Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014. Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger Finansdepartementet Postmottak@fin.dep.no Deres ref 13/2824 Vår ref 207.04.03 Dato: 6. mars 2014 Høringsuttalelse vedrørende NOU 2013:12 Uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger I NOU 2013: 12

Detaljer

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016

Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Pensjonsinfo Mandal 1. mars 2016 Agenda Folketrygden Offentlig tjenestepensjon - fordeler og ytelser etc. Valgmuligheter Medlemsfordeler Folketrygd Pensjonssystemet Egen sparing Tjenestepensjon og AFP

Detaljer

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13

Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Ny lov om tjenestepensjon hva nå? Pensjonsforum 22.11.13 Banklovkommisjonens utkast til ny tjenestepensjonslov Ensidige og klare tilbakemeldinger fra markedet, bedriftsledere, tillitsvalgte, aktuarer og

Detaljer

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd

De tre viktigste er: Levealderjustering Ny regulering Flere valgmuligheter gjennom fleksibel folketrygd PENSJON Som medlem i SkP kan du søke pensjon dersom du slutter i jobb fordi du har nådd stillingens aldersgrense eller du har blitt midlertidig eller varig arbeidsufør. Gjenlevende ektefelle, registrert

Detaljer

Innskuddspensjon - Hva er det?

Innskuddspensjon - Hva er det? Innskuddspensjon - Hva er det? Om AS Stiftet i 1867 Norges eldste meglerforetak Kontorer i Oslo, Larvik, Stavanger og Bergen 140 ansatte Christian Theodorsen - Seniormegler hos AS er forsikringsmegler.

Detaljer

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon

ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 12/13 ETT SKRITT PÅ VEIEN - Nytt regelverk til hybrid tjenestepensjon 1. Del av pensjonssystemet i privat sektor 2. Opptjening av

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane 17.10.13 Pensjon og valgmuligheter Eirik Skulbørstad 1 Agenda: pensjon og pensjonsmuligheter 1. Folketrygden 2. Statens pensjonskasse a) Alderspensjon b) AFP 3. Pensjonsmuligheter

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011

AFP og tjenestepensjon. Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 AFP og tjenestepensjon Utdanningsforbundet Hordaland Modul 4, 2011 Agenda Nytt regelverk i folketrygden Alderspensjon Pensjonsordningen i SPK / kommunal sektor (KLP) Alderspensjon Avtalefestet pensjon

Detaljer

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE

PENSJON OFFENTLIG ANSATTE PENSJON OFFENTLIG ANSATTE Benedicte Hammersland Tema 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon fra 010111 2.1 Årskullene 1943-1953 2.1.1 Folketrygd

Detaljer

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver

Kvinner og pensjon. Sandnessjøen 25. november 2015. Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver Kvinner og pensjon Sandnessjøen 25. november 2015 Kristin Ludvigsen, bedriftsrådgiver 2 3 Bli en pensjonsvinner 4 Kunnskap om pensjonssystemet Kjennskap til egen pensjon Avstemme drømmer og muligheter

Detaljer

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand

31. januar - 7. februar 2015. NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand 31. januar - 7. februar 2015 NAV Pensjon Informasjonsmøter Thailand Agenda Opptjeningsregler for alderspensjon Kombinasjoner av uføretrygd og alderspensjon Forsørgingstillegg Gjenlevende- og barnepensjon

Detaljer

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1

Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 Din pensjon i KLP Gjeldende fra 1.5.2016 1 2 Innhold: 4 Kort om KLP 6 Kriterier for innmelding i pensjonsordning i KLP 8 Hva er du sikret i KLP? 10 Alderspensjon og Avtalefestet pensjon (AFP) 12 Uførepensjon

Detaljer

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP

Pensjonsreformen. Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe. Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP Pensjonsreformen Alle år teller likt Levealdersjustering Tidliguttak Kan forsette å jobbe Lov om folketrygd Tjenestepensjoner AFP 2 3 Alderspensjon fra folketrygden Opptjeningsregler 1963 eller senere

Detaljer

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder

Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Informasjon om pensjon for NSF Aust-Agder Agenda Folketrygden (NAV) - Gammel opptjening - Ny opptjening - Fleksibilitet Offentlig tjenestepensjon/ AFP Medlemsfordeler 15.04.2013 2 KLP offentlig tjenestepensjon

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

Overgang fra gammelt til nytt

Overgang fra gammelt til nytt Effekter på årlig pensjon og premier av overgang fra ytelsesordning til ny tjenestepensjonsordning Rapport 213 3 12.4.213-2 Innhold Sammendrag og konklusjoner... 2 1. Innledning og oppdragsbeskrivelse...

Detaljer

15.12.2006. Valg av pensjonsordning

15.12.2006. Valg av pensjonsordning ESS Support Services AS Lervigsveien 16 PB 8083,Stvgr. Postterminal 4068 Stavanger Tel.: 51 89 88 00 Fax: 51 89 88 87 Dato Valg av pensjonsordning 15.12.2006 Fra 1. oktober 2006 skal nye medarbeidere som

Detaljer

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23

Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonslovene og folketrygdreformen I Banklovkommisjonens utredning nr. 23 Pensjonsforum, 10. mai 2010 Ved Lise Ljungmann Haugen Banklovkommisjonens hovedsekretær 1 Pensjonslovene og folketrygden - mandat

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser

Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Tjenestepensjon, ny lov og økte maksimale innskuddssatser Agenda Endringer som har skjedd Utviklingen som har skjedd innen innskuddspensjon Folketrygd Tjenestepensjonsloven Hybrid Innskuddspensjon Uføretrygd

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med avkastningsgaranti

Detaljer

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund

MEF arbeidsgiverdagen. 21. Mars 2013 Tove Roulund MEF arbeidsgiverdagen 21. Mars 2013 Tove Roulund Agenda Bakgrunn for endringene i pensjonssystemet Allerede gjennomførte reformer Forslag til nye tjenestepensjoner Individualisering av pensjonssystemet

Detaljer

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner

Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner Virkning fra 1. januar 2014 Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1 Grunnlaget for vedtektene Vedtekten gjelder folkevalgte

Detaljer

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse

Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Innskuddspensjonsordning og hybridordning i egen pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2014 design og ombrekning: Morten Hernæs, 07 Media 07.no foto. Colourbox Trykk: 07 Media 07.no Innskuddspensjonsordning

Detaljer

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng

Pensjon. Næringsforeningen Kristiansand. 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Pensjon Næringsforeningen Kristiansand 8.9.2015 Per Kristian Sørgaard Lars I Eng Godt forberedt?? Egen sparing Lønn i dag Sykepenger Uførepensjon Tjenestepensjon Folketrygd Frisk Syk Syk Død 62 år - alderspensjon

Detaljer

Fremtidens tjenestepensjoner

Fremtidens tjenestepensjoner Fremtidens tjenestepensjoner Odd Arild Grefstad Konsernsjef Nordisk forsikringskonferanse 17. september 2014 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1

Detaljer

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge

SPK Seniorkurs. Pensjonsordningene i Norge SPK Seniorkurs Pensjonsordningene i Norge Forskerforbundet Onsdag 10. februar 2010 Litt generelt om pensjonsordningene i Norge og Statens Pensjonskasse Pensjonsytelser fra Statens Pensjonskasse Andre ytelser

Detaljer

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13

Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Ny tjenestepensjon ny virkelighet, nye muligheter Helge Eriksen DNB Wealth Management 03.12.13 Agenda Et pensjonssystem i endring Fremtidens tjenestepensjoner Alternativer og veien videre Pensjon i alle

Detaljer

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016

Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon. Gjelder fra 1.1.2016 Forsikringsvilkår for innskuddsbasert tjenestepensjon Gjelder fra 1.1.2016 1 Forsikringsvilkår innholdsfortegnelse 1. Innledende bestemmelser 3 1.1 Innskuddspensjon med investeringsvalg, indeksforvaltning

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når

0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når Agenda 0900 0945 Hva er klart og hva gjenstår av endringer på pensjonsmarkedet Uførepensjon hva må endres og når 0945 1000 Fripolise med investeringsvalg regler har trådt i kraft hva nå? 1000 1015 Pause

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon med investeringsvalg Forsikringsvilkår Innskuddspensjon med investeringsvalg Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddspensjon med investeringsvalg av 1. april 2008 Erstatter vilkår for Innskuddspensjon med investeringsvalg

Detaljer

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak

Forsikringsvilkår. Innskuddspensjon. Uten innskuddsfritak Forsikringsvilkår Innskuddspensjon Uten innskuddsfritak Gjelder fra 07.05 2007 Innhold A. Innledning 3 B. Generelle vilkår for innskuddspensjon pensjonsparing 9 3 A. Innledning A-1 Innskuddspensjonsordningen

Detaljer

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden)

Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Ny tjenestepensjon i privat sektor (hybriden) Erik Orskaug, sjeføkonom i Unio Forsvar offentlig pensjon Trafikanten, 18. september 2012 www.unio.no Sparing i pst av lønn Ytelsesordninger (ekskl. lønnsregulering

Detaljer

Pensjon for dummies og smarties

Pensjon for dummies og smarties Pensjon for dummies og smarties John Torsvik, leder Utdanningsforbundet Hordaland 1S Pensjonsvilkårene er en viktig del av medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår. De viktigste elementene er: ( Folketrygdens

Detaljer

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti

Forsikringsvilkår. innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Forsikringsvilkår innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti Gjelder fra 01.04.2008 Vilkår - Innskuddsbasert kollektiv livrente med avkastningsgaranti av 1. april 2008 Erstatter vilkår for

Detaljer

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre

ALDERSPENSJON 2011. Beate Fahre ALDERSPENSJON 2011 Beate Fahre 0 Hovedpunkter ny alderspensjon Allårsregel ikke de 20 beste år som i dag Fleksibel pensjonsalder fra 62 år Må minst få garantipensjon (minstepensjon) 2G ved 67 år Innskuddsordning

Detaljer

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge

Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge INNSKUDDSPENSJON Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge har i DNB Livsforsikring ASA, og hvilke forsikringer du

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENKELTE TILPASNINGER I DELER AV FOLKETRYGDENS REGELVERK 3. april 2009 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ETTERLATTEPENSJON OG GJENLEVENDES ALDERSPENSJON 4 2.1 Hovedtrekk ved gjeldende

Detaljer

A/S Norske Shells Pensjonskasse

A/S Norske Shells Pensjonskasse A/S Norske Shells Pensjonskasse Vilkår for Kollektiv Tjenestepensjon 13.01.2014 Innledning Kollektiv pensjonsforsikring er en forsikring som A/S Norske Shell og foretak som inngår i samme konsern som A/S

Detaljer

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven)

vedtak til lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) Lovvedtak 26 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 97 L (2011 2012), jf. Prop. 9 L (2011 2012) I Stortingets møte 8. desember 2011 ble det gjort slikt vedtak til lov om pensjonsordning

Detaljer

Lov om individuell pensjonsordning

Lov om individuell pensjonsordning Lov om individuell pensjonsordning DATO: LOV-2008-06-27-62 DEPARTEMENT: FIN (Finansdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 7 s 1078 IKRAFTTREDELSE: 2008-06-27, 2008-12-31 ENDRER: LOV-1999-03-26-14, LOV-2000-03-24-16,

Detaljer

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon)

Forsikringsvilkår. for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Forsikringsvilkår for ytelsesbasert tjenestepensjon (foretakspensjon) Vilkår av 1.1. 2016 Erstatter vilkår for foretakspensjon av 1.1.2015 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Lover og regler som gjelder for

Detaljer

Pensjon for offentlig ansatte

Pensjon for offentlig ansatte Pensjon for offentlig ansatte Benedicte Hammersland Disposisjon 1. Pensjonsreformen hva er nytt? 1.1 Folketrygd 1.2 Offentlig tjenestepensjon og AFP 2. Alderspensjon gjeldende regler 2.1 Årskullene 1943-1953

Detaljer

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte

Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Pensjonsreformen konsekvenser for bedriften og den enkelte Torunn Jakobsen Langlo, 1.3.11 www.danica.no Agenda Ny alderspensjon i folketrygden Ny alderspensjon i NAV Tilpasning av tjenestepensjonene 2

Detaljer

Pensjon og valgmuligheter

Pensjon og valgmuligheter Blindern 07. mai 2014 Pensjon og valgmuligheter Fredrik Wold 1 Kursets innhold Forberedelse til pensjonsalder Hva lønner seg for meg? Du får tallene, men det er bare halve jobben. Samlet økonomi, familie,

Detaljer

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001

Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring. Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 Forsikringsvilkår for kollektiv pensjonsforsikring Ytelsesbasert pensjonsforsikring gjelder fra 1. januar 2001 A. INNLEDNING Den kollektive pensjonsforsikringen Kollektiv pensjonsforsikring er en pensjonsforsikring

Detaljer

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1:

Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: Følgende tekst tas inn i Energiavtalenes 12-1: «Arbeidsgiver og lokale arbeidstakerparter som til sammen representerer mer enn 2/3 av de fagorganiserte arbeidstakerne, kan inngå avtale om endringer i bedriftens

Detaljer

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Forsikringsvilkår for tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven) Innhold 1. Tjenestepensjon etter tjenestepensjonsloven... 4 2. Definisjoner... 4 3. Tilleggsdekning som må tilknyttes alderspensjon betalingsfritak...

Detaljer

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil

Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Pensjons og forsikringsordninger i Statoil Presentasjon i henhold til gjeldende regelverk Februar 2010 Hva påvirker pensjonsberegningen? Pensjonsprosenten Pensjonsgrunnlaget Tjenestetiden Eventuelle fripoliser

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer