HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen"

Transkript

1 Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhusets nye møterom Møtedato: Fra: 09:00 Til: 12:00 Tilstede: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Gunn Marit Nilsen og Morten Andersen Fra administrasjonen (evt. andre): Innkalling: Saksliste: Referater: Delegerte vedtak: Behandlede saker: Rådmann Øyvind Hauken, Tove Godtvassli (sekretær). Odd Magnus Rasmussen fra Teknisk Etat i 47/12. Sigmund Bjerk i sak 33/12. Godkjent Høyre har merknader om at også denne gang får de tilsendt sakspapirer i ettertid og at det ligger unødvendig mye papirer til sakene. Det var også denne gang mange saker. Ordfører har merknad til at tilleggsaker ble lagt ut sent mandag. Ordfører foreslår at sak 33/12 behandles først. Enstemmig vedtatt. Til orientering Ingen 32/12-52/12 og tilleggssak 53/12 behandles på dette møtet. Gunn Marit Nilsen fikk etter søknad fritak fra møtet fra kl Det vil si at hun fratrådte etter behandling av sak 46/12. Neste møte i Formannskapet avholdes i Hamningberg. Administrasjonsstyret ble utsatt da det er streik i kommunal sektor. Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Båtsfjord, den Underskrifter: Postadresse: Besøksadresse: Postboks 610 Hindberggata 18 Telefon: BÅTSFJORD BÅTSFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 32/12 12/211 REGNSKAPSRAPPORT PR /12 11/462 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK 34/12 12/87 RESERVEAGGREGAT BÅTSFJORD HELSESENTER OG PUMPESTASJON I PRESTEGÅRDBAKKEN 35/12 12/432 FORSKOTTERING AV MIDLER TIL ASFALTERING SKOLEGATA 36/12 11/791 ANTAKELSE AV ASFALTENTREPRENØR OG ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I /12 12/408 MASSEUTTAK STORHOLMEN 38/12 12/282 UNG JOBB /12 12/415 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET 40/12 12/414 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING KIRKEBUDSJETTET 41/12 12/356 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING - IT AVDELING LISENSER PÅ MICROSOFT OFFICE 42/12 12/344 EKSTRABEVILLING TIL UTVIDET AVLASTNINGSTILBUD I PU - BOLIGEN 43/12 12/345 EKSTRABEVILLING TIL REVIDERTE AVTALER MED BÅTSFJORD SERVICE 44/12 12/416 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL RUSPROSJEKTET møteleder sekretær Side 2

3 47/12 12/319 SØKNAD OM TILDELING AV TOMTER 48/12 12/417 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER /12 12/418 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER /12 12/419 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE /12 12/420 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS 52/12 12/325 GODKJENNING AV PROTOKOLL 53/12 12/455 SØKNAD TIL FISKERIFONDET møteleder sekretær Side 3

4 Sak nr.: 32/12 Emnekode: 212 REGNSKAPSRAPPORT PR Foreløpig regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. Innstilling enstemmig vedtatt. Foreløpig regnskapsrapport for 1. kvartal 2012 tas til orientering. Sak nr.: 33/12 Emnekode: L05 TORG OG KAIPROMENADE - REVIDERT INVESTERINGSTILTAK Foreliggende detaljplaner og tegninger for torget følges og ferdigstilles, med unntak av det store glassbygget som utgår. Detaljplaner og tegninger av det utvidede pumpehuset må tilpasses et torg uten det store glassbygget. Det inngås kontrakt med Pir II om å sluttføre planarbeidet og utarbeide nye anbudsdokumenter i samsvar med dette. Arbeidet med utvidelse av pumpehuset og opparbeiding av uteområdet utføres tidligst mulig, helst i løpet av 2013, etter en ny utlysning på Doffin. Sist vedtatte økonomiplan sin bevilgning på 10 millioner kroner i 2013 brukes til å fullføre uteområdet og utvide pumpehuset. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Vedtaket i kommunestyret den sak 3/12 opprettholdes. Tilleggsforslag fra H v/morten Andersen: Det utarbeides en driftsplan for området med budsjett og beskrivelse av ansvar. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra Høyre settes opp mot forslag fra BAP med tilleggsforslag fra Høyre. Forslag fra BAP med tilleggsforslag fra Høyre enstemmig vedtatt. Vedtaket fra kommunestyret den sak 3/12 opprettholdes. Følgende arbeid skal gjennomføres/fullføres i 2012: møteleder sekretær Side 4

5 Påbegynt arbeid med plastring fra sjøsiden fullføres Utsetting/montering av flytebryggen (Båtsfjord havn sitt ansvar) Planering av torget (egne maskiner brukes) Pumpehuset utvides med lager, vannuttak, strømuttak og offentlige toaletter. Dette skal være universelt utformet. Arkitekt kan brukes til tegning av dette. Bygg- og industriservice meddeles snarest skriftlig om at deres anbud fra 2010 likevel ikke fører til noen kontrakt da kommunestyrets budsjettvedta ikke gir mulighet for å gjennomføre de planlagte arbeidene. Det utarbeides en driftsplan for området med budsjett og beskrivelse av ansvar. Sak nr.: 34/12 Emnekode: 614 Saksbehandler: Ove Arnesen RESERVEAGGREGAT BÅTSFJORD HELSESENTER OG PUMPESTASJON I PRESTEGÅRDBAKKEN Båtsfjord kommune v/teknisk sjef inngår kontraktsforhandlinger med firma Haugsnes Elektro AS, Båtsfjord iht. inngitt tilbud datert Dersom Båtsfjord kommunen ikke kommer til enighet med Haugsnes, vil kommunen prøve å få i stand forhandlinger med firma Elektro Team AS, Honningsvåg. Det nye nødstrømsaggregatet plasseres i eksisterende aggregatrom på Helsesentret. Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutse: Tiltaket finansieres innenfor en total investeringsramme på 2,5 millioner kr., i følgende prioriterte rekkefølge: - Salg av gammelt aggregat - Gjenstående ubrukte lånemidler for tiltaket - Lån Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune v/teknisk sjef inngår kontraktsforhandlinger med firma Haugsnes Elektro AS, Båtsfjord iht. inngitt tilbud datert Dersom Båtsfjord kommunen ikke kommer til enighet med Haugsnes, vil kommunen prøve å få i stand forhandlinger med firma Elektro Team AS, Honningsvåg. Det nye nødstrømsaggregatet plasseres i eksisterende aggregatrom på Helsesentret. møteleder sekretær Side 5

6 Tiltaket finansieres innenfor en total investeringsramme på 2,5 millioner kr., i følgende prioriterte rekkefølge: - Salg av gammelt aggregat - Gjenstående ubrukte lånemidler for tiltaket - Lån Sak nr.: 35/12 Emnekode: Q04 FORSKOTTERING AV MIDLER TIL ASFALTERING SKOLEGATA Båtsfjord kommune forskotterer inntil 1 million kroner i 2012 for å betale asfaltering av Skolegata fra Toppen til kryss Gamle kirkegårdsvei. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Finnmark fylkeskommune om dette. Det er en forutsening av Finnmark fylkeskommune skal betale tilbake så tidlig som mulig i 2013, fortrinnsvis innen Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Dette finansieres av investeringsfond ved avslutning av likviditetsreserven. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Båtsfjord kommune forskotterer inntil 1 million kroner i 2012 for å betale asfaltering av Skolegata fra Toppen til kryss Gamle kirkegårdsvei. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale med Finnmark fylkeskommune om dette. Det er en forutsening av Finnmark fylkeskommune skal betale tilbake så tidlig som mulig i 2013, fortrinnsvis innen Dette finansieres av investeringsfond ved avslutning av likviditetsreserven. Sak nr.: 36/12 Emnekode: Q04 Saksbehandler: Ove Arnesen ANTAKELSE AV ASFALTENTREPRENØR OG ASFALTERING AV KOMMUNALE VEIER OG PLASSER I møteleder sekretær Side 6

7 Det inngås kontraktsforhandling med firma Veidekke AS, Alta for perioden med opsjon på forlengelse. Tidligere vedtatt asfaltplan for 2012 følges; med unntak av asfaltering av fortau Foma (Skogholmvegen) som flyttes frem til utførelse i Vei fra kryss holmen (forbi ungdomsklubben) og til kryss Polarklipp flyttes fra 2013 til Asfalteres der behovet er størst (ca. 300 mtr.) Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Forarbeider og asfaltering av skader etter legging av kabler og lignende skal dekkes av de ansvarlige. Endringsforslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre Foreslår av det i planen for asfaltering av kommunale veier og plasser fjerner prosjektet med asfaltering av kommunale bygdeveier veien til Syltefjord. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP settes opp mot innstilling og endringsforslag Høyre: Innstilling med tilleggsforslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Det inngås kontraktsforhandling med firma Veidekke AS, Alta for perioden med opsjon på forlengelse. Tidligere vedtatt asfaltplan for 2012 følges; med unntak av asfaltering av fortau Foma (Skogholmvegen) som flyttes frem til utførelse i Vei fra kryss holmen (forbi ungdomsklubben) og til kryss Polarklipp flyttes fra 2013 til Asfalteres der behovet er størst (ca. 300 mtr.) Forarbeider og asfaltering av skader etter legging av kabler og lignende skal dekkes av de ansvarlige. Sak nr.: 37/12 Emnekode: U24 Saksbehandler: Ove Arnesen møteleder sekretær Side 7

8 MASSEUTTAK STORHOLMEN Vedtaket i sak 5/11. Henstiller formannskapet å oppheve vedtaket fra og med i dag Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Teknisk styre ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet legges fram for teknisk styre til neste møte. Endringsforslag til innstilling fra BAF v/geir Knutsen: Nytt 1. avsnitt: Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag Nytt 2. avsnitt: Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Avsnitt 3: Ingen endringer Avsnitt 4: Ingen endringer Avsnitt 5: Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Avsnitt 6 (nytt): Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Forslag fra Høyre: Opprettholder forslag fra møte i Teknisk styre den Foreslår at det etableres en oversikt over disponeringen av massen på Storholmen. Oversikten skal inneholde kostnader og inntekter ved bruk av denne massen. At det lages en plan for hvordan massen skal brukes, og tidsperspektiv på når den skal brukes. Avstemming: Forslag fra H: Falt 2 mot 3 stemmer. Falt ingen stemmer Forslag BAP: vedtatt 3 mot 2 stemmer. Vedtaket i sak 5/11 i formannskapet oppheves fra og med i dag møteleder sekretær Side 8

9 Administrasjonen skal snarest ( ) utarbeide retningslinjer for hvordan massen kan avhentes/selges. Det vil si at all masseuttak fra Storholmen (unntak fra Båtsfjord kommune) skal stoppes umiddelbart. Masser i forbindelse med plastring av torget skal gå som planlagt. Formannskapet ber om at samtlige søknader iht. tidligere vedtak 5/11 i formannskapet, legges fram for kommunestyret Viser til behandlingen i teknisk styre den Spørsmålene skal besvares skriftlig og legges ved sakspapirene til kommunestyret den Sak nr.: 38/12 Emnekode: 412 Saksbehandler: May Bente Eriksen UNG JOBB 2012 Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb Tilleggsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Dette finansieres på følgende måte: 1. Søknad sendes omstillingsstyret 2. Hvis avslag, så dekkes dette av lønnsreserven. Avstemming: Innstilling med tilleggsforslag enstemmig vedtatt. Barne- og ungdomsleder får disponere kr i lønnsmidler til Ung jobb Dette finansieres på følgende måte: 1. Søknad sendes omstillingsstyret 2. Hvis avslag, så dekkes dette av lønnsreserven. Sak nr.: 39/12 Emnekode: 153 møteleder sekretær Side 9

10 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL KONTROLLUTVALGET Det tilleggsbevilges kr til konto for opplæring/ kurs for kontrollutvalgets medlemmer. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Innstilling enstemmig vedtatt. Det tilleggsbevilges kr til konto for opplæring/ kurs for kontrollutvalgets medlemmer. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Sak nr.: 40/12 Emnekode: 153 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING KIRKEBUDSJETTET For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til Båtsfjord menighetsråd. Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 øker tilskuddet til Båtsfjord menighetsråd fra kr til kr ,-. I tillegg bevilger Båtsfjord kommune for 2013 et beløp tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning i % i kirkelig tariffområde i 2011 når det gjelder lønnspostene, og gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen i 2011 når det gjelder øvrige utgiftsposter. Kirkevergen utreder disse påslagene innen Denne ordningen videreføres for kommende år slik at det reelle tilskuddet (inkludert lønns- og prisstigning) til Båtsfjord menighetsråd opprettholdes på 2012-nivå. Dersom Båtsfjord menighetsråd ønsker å øke driftsnivået utover dette må de i utgangspunktet være forberedt på å skaffe nødvendige bevilgninger fra andre enn Båtsfjord kommune. Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: 1. setning endres til: For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til dekning av underskuddet for møteleder sekretær Side 10

11 Avstemming: Innstilling settes opp mot endringsforslag fra BAP. Innstilling falt 2 mot 3 stemmer. For 2012 tilleggsbevilger Båtsfjord kommune kr ,- til dekking av underskudet for Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Fra og med 2013 øker tilskuddet til Båtsfjord menighetsråd fra kr til kr ,-. I tillegg bevilger Båtsfjord kommune for 2013 et beløp tilsvarende gjennomsnittlig lønnsøkning i % i kirkelig tariffområde i 2011 når det gjelder lønnspostene, og gjennomsnittlig økning i konsumprisindeksen i 2011 når det gjelder øvrige utgiftsposter. Kirkevergen utreder disse påslagene innen Denne ordningen videreføres for kommende år slik at det reelle tilskuddet (inkludert lønns- og prisstigning) til Båtsfjord menighetsråd opprettholdes på 2012-nivå. Dersom Båtsfjord menighetsråd ønsker å øke driftsnivået utover dette må de i utgangspunktet være forberedt på å skaffe nødvendige bevilgninger fra andre enn Båtsfjord kommune. Sak nr.: 41/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Tove Godtvassli SØKNAD OM TILLEGGSBEVILLING - IT AVDELING LISENSER PÅ MICROSOFT OFFICE Det bevilges kr ,- for å dekke OVS leieavtale år 1. Pengene tas fra budsjettreserven. Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Kostnadene fordeles på antall lisenser pr. ansvarsområde og gis tillatelse til at kostnadene tas fra de ulike ansvarsområder for inndekking av kostnadene i Avstemming: Innstilling settes opp mot forslag fra BAP: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Kostnadene fordeles på antall lisenser pr. ansvarsområde og gis tillatelse til at kostnadene tas fra de ulike ansvarsområder for inndekking av kostnadene i Sak nr.: 42/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Anne Marte Libakken møteleder sekretær Side 11

12 EKSTRABEVILLING TIL UTVIDET AVLASTNINGSTILBUD I PU - BOLIGEN Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til avlastning i PU- boligen på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Innstilling enstemmig vedtatt Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til avlastning i PU- boligen på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Sak nr.: 43/12 Emnekode: 153 Saksbehandler: Anne Marte Libakken EKSTRABEVILLING TIL REVIDERTE AVTALER MED BÅTSFJORD SERVICE Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til kjøp av tjenester ved Båtsfjord Service på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Innstilling enstemmig vedtatt. Det bevilges ,- kroner til å dekke økte utgifter til kjøp av tjenester ved Båtsfjord Service på ansvar Pengene tas fra budsjettreserven. Sak nr.: 44/12 Emnekode: 153 SØKNAD OM TILLEGGSBEVILGNING TIL RUSPROSJEKTET møteleder sekretær Side 12

13 Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Ledelsen i prosjektet pålegges å undersøke alle mulige alternative muligheter for økonomisk støtte til prosjektet. Administrasjonen må også utrede hvordan tiltakene i rusprosjektet kan videreføres med ingen eller sterkt redusert statsstøtte fra Endringsforslag fra BAP v/geir Knutsen: Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Avstemming: Innstilling settes opp mot endringsforslag fra BAP: Endringsforslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Det tilleggsbevilges inntil kr ,- til rusprosjektet i Beløpet dekkes av reserverte tilleggsbevilgninger. Ledelsen i prosjektet pålegges å undersøke alle mulige alternative muligheter for økonomisk støtte til prosjektet. Administrasjonen må også utrede hvordan tiltakene i rusprosjektet kan videreføres med ingen eller sterkt redusert statsstøtte fra Sak nr.: 45/12 Emnekode: REVISJON AV RUSPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Formannskapet har følgende innspill til det foreliggende utkastet til ny ruspolitisk plan: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Fremlagte utkast med innspillene fra kultur- og oppvekststyret den og helse- og omsorgstyre den vedtas. Avstemming: Forslag fra BAP enstemmig vedtatt. Fremlagte utkast med innspillene fra kultur- og oppvekststyret den og helse- og omsorgstyre den vedtas. møteleder sekretær Side 13

14 Sak nr.: 46/12 Emnekode: KOMMUNAL PLANSTRATEGI BÅTSFJORD KOMMUNE FOR Formannskapet har følgende innspill til Båtsfjord kommunes forslag til kommunal planstategi: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Vedtaket fra kommunestyret den sak 29/12 opprettholdes. Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest mulig og senest innen Forslag fra Høyre v/gunn Marit Nilsen: Senest innen tas bort. Avstemming: Forslag fra BAP settes opp mot forslag fra Høyre. Forslag fra BAP vedtatt 3 mot 2 stemmer. Formannskapet har følgende innspill til Båtsfjord kommunes forslag til kommunal planstategi: Vedtaket fra kommunestyret den sak 29/12 opprettholdes. Ny reguleringsplan for industriområde på Storholmen Nord skal utarbeides snarest mulig og senest innen Sak nr.: 47/12 Emnekode: Saksbehandler: Odd Magnus Rasmussen SØKNAD OM TILDELING AV TOMTER Saken legges frem uten innstilling. Det er enighet i formannskapet om at saken utsettes. møteleder sekretær Side 14

15 Saken utsettes. Sak nr.: 48/12 Emnekode: X42 VALG AV LAGRETTEMEDLEMMER/ MEDDOMMERE TIL HÅLOGALAND LAGMANNSRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2016 For perioden velges følgende kvinne og mann fra Båtsfjord kommune som lagrettemedlemmer/ meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kvinne: Mann: Forslag: Kvinne: Elin Karlsen Mann: Leif Arne Viken Enstemmig vedtatt. For perioden velges følgende kvinne og mann fra Båtsfjord kommune som lagrettemedlemmer/ meddommere til Hålogaland lagmannsrett: Kvinne: Elin Karlsen Mann: Leif Arne Viken Sak nr.: 49/12 Emnekode: X42 VALG AV MEDDOMMERE FOR ØST-FINNMARK TINGRETT FOR PERIODEN 1. JANUAR DESEMBER 2016 For perioden velges følgende 8 kvinner og 8 menn fra Båtsfjord kommune som meddommere for Øst-Finnmark Tingrett: møteleder sekretær Side 15

16 Kvinner: Menn: Eirin Eriksen, Aud Amundsen, Arna Karlsen, Svanhild Nergaard, Ann Karin Kristiansen, Bjørg Ryan, Solveig Lund og Solveig Zahl Johansen. Stein Kollstrøm, Leif Christian Antonsen, Alf Gunnar Sørensen, Per Magnus Sørensen, Torfinn Sørnes, Odd Arne Harjo, Jan Steinar Nylund og Jan Roger Eriksen. Enstemmig vedtatt. For perioden velges følgende 8 kvinner og 8 menn fra Båtsfjord kommune som meddommere for Øst-Finnmark Tingrett: Kvinner: Menn: Eirin Eriksen, Aud Amundsen, Arna Karlsen, Svanhild Nergaard, Ann Karin Kristiansen, Bjørg Ryan, Solveig Lund og Solveig Zahl Johansen. Stein Kollstrøm, Leif Christian Antonsen, Alf Gunnar Sørensen, Per Magnus Sørensen, Torfinn Sørnes, Odd Arne Harjo, Jan Steinar Nylund og Jan Roger Eriksen. Sak nr.: 50/12 Emnekode: X42 VALG AV JORDSKIFTEMEDDOMMERE Følgende personer velges til jordskiftemeddommere i Båtsfjord kommune for perioden 1. januar januar 2017: Kvinner: Menn: Forslag: Kvinner: Menn: Bjørg Ryan, Ann Karin Kristiansen og Svanhild Nergaard Per Magnus Sørensen, Alf Gunnar Sørensen og Leif Christian Antonsen møteleder sekretær Side 16

17 Enstemmig vedtatt. Følgende personer velges til jordskiftemeddommere i Båtsfjord kommune for perioden 1. januar januar 2017: Kvinner: Menn: Bjørg Ryan, Ann Karin Kristiansen og Svanhild Nergaard Per Magnus Sørensen, Alf Gunnar Sørensen og Leif Christian Antonsen Sak nr.: 51/12 Emnekode: 033 VALG AV VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA FINNMARK IKS Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 2 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 3 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Forslag fra BAP v/geir Knutsen: Som vararepresentant nr. 2 velges Anne Olavson Som vararepresentant nr. 3 velges Ståle Olsen Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 2 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Anne Olavson Som Båtsfjord kommunes vararepresentant nr. 3 til representantskapet i IKA Finnmark IKS perioden velges: Ståle Olsen Sak nr.: 52/12 Emnekode: 515 GODKJENNING AV PROTOKOLL møteleder sekretær Side 17

18 Protokollen godkjennes. Innstilling enstemmig vedtatt. Protokollen godkjennes. Sak nr.: 53/12 Emnekode: 242 U01 SØKNAD TIL FISKERIFONDET AB-Fisk SUS v/ Andreas Bye Paulsen innvilges kr ,- i lån til kjøp av fartøy JOHANNE LK5683, forutsatt at annen finansiering går i orden. Det delegeres til rådmannen å avtale nedbetalingsplan innenfor vedtektenes rammer i 6. Vilkår for øvrig følger av fondets vedtekter. Innstilling enstemmig vedtatt. AB-Fisk SUS v/ Andreas Bye Paulsen innvilges kr ,- i lån til kjøp av fartøy JOHANNE LK5683, forutsatt at annen finansiering går i orden. Det delegeres til rådmannen å avtale nedbetalingsplan innenfor vedtektenes rammer i 6. Vilkår for øvrig følger av fondets vedtekter. møteleder sekretær Side 18

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 30.01.2013 Fra: 1800 Til: 19:00 Tilstede: Geir Knutsen, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen, Alf Magne Karlsen, Solveig

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/13 13/203 INVESTERINGER 2013 GODKJENNING AV TILTAK HELSE- OG OMSORG Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Tid: 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 67/09 09/204 MELKARN BOLIGSTIFTELSE - OPPNEVNING AV NYTT STYRE OG DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN I STIFTELSEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: 09.11.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret Gamvik kommune Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2010 Tid: 0900-1500 Tilstede på møtet: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Marius Nilsen, Siv-Anita Steel, Inger Roren, Kai Brox,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 81/11 11/823 GODKJENNING AV ENDRING PKT. 6.2 I VEDTEKTER FOR KONTROLLUTVALGAN IS Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 15.12.2011 Tid: 1800 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Yvonne Kvernmo ( sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 13.04.2015 Tid: 09:00-11:00 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Rita Roaldsen Elsa Holm

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/10 10/268 ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR BÅTSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 17.06.2010 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 05.03.2009 Tid: ca. kl. 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/ 316 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30.

Møteprotokoll. Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30. 4/06 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Gjenreisingsmuseet for Finnmark og Nord Troms Dato: Torsdag 22.06.2006 Tidspunkt: Kl. 08:30 Møteprotokoll Følgende medlemmer møtte: Fra AP: Ordfører Alf E. Jakobsen,

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT.

FV 192 FINANSIERING AV KOMMUNENS ANDEL. Q10 44 BRØYTING/VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE VEGER Q03 47 SALG AV TOMTEAREAL - DISPONERING AV INNTEKT. MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Møtedato: 24.09.2008 Tid: 19.00 Gruppemøter kl: 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 22/07 07/223 REFERATER Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Håvard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Mari Gamst for Målfrid Hansen Halvard Holst-Olsen for Per Sæther Siv

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus onsdag 29.01.2014 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2005/10-807/2013 Saksbehandler: Dag Arntsen Dato: 08.01.2013 Saksframlegg Planlegging av tekniske anlegg - finansiering Utv.saksnr Utvalg Møtedato 9/13 Formannskapet

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTEINNKALLING FOR Bystyret MØTE NR.: 03/13 TID: 16.12.2003 16:00 MERK TIDEN!! STED: BYSTYRESALEN Eventuelle forfall meldes til de respektive partiers innpiskere (evt. tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 Berg kommune Møtested: Havørns lokaler, Senjahopen Møtedato: 28.02.2007 Tid: 15.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Roy-Willy Hansen, Trond Abelsen, Siv Wilsgård, Wivi Jakobsen,

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.08.2005 Tid: Fra kl.: 10.30 - til kl. 14.35 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Forfall: MERKNADER: PROTOKOLL:

Detaljer

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 01.11.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00, eller

Detaljer