REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER. Høringsutkast versjon 1.0 /17.02."

Transkript

1 REGLER FOR OPPTAK OG NOTERING AV OBLIGASJONER PÅ MARKEDSPLASSEN, HERUNDER LØPENDE FORPLIKTELSER Høringsutkast versjon 1.0 / Side 1 av 26

2 INNHOLD: 1 INNLEDNING Generelt Virkeområde Notering på Markedsplassen Handel på Markedsplassen OPPTAKSVILKÅR Generelle vilkår Krav til lånet Innbetaling og fri omsettelighet Registrering av lånet i verdipapirregister Handelspost Vilkår for notering Hva søknaden må omfatte Noteringsdokument Tillitsmann Søknad om notering på Markedsplassen Søknadens innhold Underretning og offentliggjøring av vedtaket Avtale for notering på Markedsplassen Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen Innkalling til obligasjonseiermøte Obligasjonseiermøte Gjentatt obligasjonseiermøte Tilbakekjøpstilbud NOTERINGSDOKUMENT FOR LÅN Alminnelige regler Noteringsdokumentets formål Plikt til å utarbeide noteringsdokument Ansvarserklæring Kontroll av noteringsdokumentet Offentliggjøring av noteringsdokument Tillegg til noteringsdokument Samordningsregler Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK Minimumskrav til noteringsdokument Tilleggkrav for noteringsdokument Dispensasjonsadgang Krav til innhold i lånebeskrivelse Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK LØPENDE FORPLIKTELSER Alminnelige bestemmelser Likebehandling God forretningsskikk Krav til skriftlighet og språk Kontaktperson Opplysninger til Markedsplassen Forbud mot misbruk av innsideopplysninger Behandling av innsideopplysninger Forbud mot rådgivning Side 2 av 26

3 4.1.9 Markedsmanipulasjon Utsteders informasjonsplikt Informasjon som skal offentliggjøres ved melding til markedet Meldinger til obligasjonseierne Utsatt offentliggjøring Fremgangsmåte ved offentliggjøring av opplysninger Utsteders melding til markedet Offentliggjøring av opplysninger Offentliggjøring utenom Markedsplassens åpningstid Regnskap Plikt til å avlegge årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Tidspunkt for behandling av årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Offentliggjøring av årsregnskap, årsberetning og delårsrapporter Tilleggsopplysninger til årsregnskap, årsberetning og delårsrapport Dispensasjonsadgang Lånedokumentasjon, obligasjonseiermøter mv Tilgjengelighet av lånedokumentasjon Markedsplassens adgang til obligasjonseiermøtet Protokoll fra obligasjonseiermøtet KURSNOTERINGEN Handel på markedsplassen Handelspause Handelsforbud Særlig observasjon STRYKNING Strykning Midlertidig strykning SANKSJONER Løpende daglig gebyr for utsteder av noterte lån Overtredelsesgebyr for utsteder av noterte lån Rapportering Disiplinærnemnd AVGIFTER IKRAFTTREDELSE OG ENDRINGER Side 3 av 26

4 1 INNLEDNING 1.1 Generelt Disse regler og forretningsvilkår er fastsatt av styret i Oslo Børs, og gjelder for Markedsplassen. Markedsplassen er et uregulert marked og er ikke underlagt reguleringen i Børsloven av 17. november Markedsplassen driftes og organiseres av Oslo Børs ASA. 1.2 Virkeområde Reglene gjelder for alle utstedere av obligasjoner som har eller søker om notering av obligasjoner ved Markedsplassen, herunder obligasjoner med kortere løpetid enn 12 måneder. 1.3 Notering på Markedsplassen Obligasjonslån som noteres på Markedsplassen inndeles i følgende kategorier: Lån med pålydende per obligasjon minimum NOK 1 og maksimum NOK Lån med pålydende per obligasjon minimum NOK eller tilsvarende verdi i valuta Forskjellige vilkår for notering vil komme til anvendelse avhengig av minimum pålydende pr obligasjon. 1.4 Handel på Markedsplassen Handel på Markedsplassen reguleres av Handelsregler for Markedsplass. 2 OPPTAKSVILKÅR 2.1 Generelle vilkår Notering av obligasjoner kan skje dersom obligasjonene er egnet for notering og utsteder kan gi tilstrekkelig informasjon til at markedsaktørene settes i stand til å fastsette markedsriktige kurser. Ved vurderingen legges det også vekt på andre forhold av betydning, herunder bestemmelser i lånevilkårene som har betydning for likebehandling av obligasjonseiere. 2.2 Krav til lånet Innbetaling og fri omsettelighet Obligasjoner kan kun tas opp til notering dersom de er fullt innbetalt og fritt omsettelige. Side 4 av 26

5 2.2.2 Registrering av lånet i verdipapirregister Lånet skal være registrert i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen Handelspost Obligasjonenes pålydende kan maksimalt være en handelspost. Markedsplassen fastsetter verdien av hver handelspost. For lån med pålydende per obligasjon på minimum NOK kan handelsposten være: NOK USD EUR NOK For lån med pålydende per obligasjon på minimum NOK 1 er handelsposten: NOK Markedsplassen kan for det enkelte tilfellet beslutte at et lån kan noteres med en handelspoststørrelse som avviker fra ovennevnte. 2.3 Vilkår for notering Hva søknaden må omfatte Søknad om opptak til notering skal gjelde alle obligasjoner som tilhører samme lån. Ved senere utvidelser av lånet, vil de nye obligasjonene automatisk tas opp til notering straks Markedsplassen blir informert om endringen i utestående volum Noteringsdokument Opptak til notering er betinget av at det utarbeides og offentliggjøres et noteringsdokument etter reglene i kapittel Tillitsmann Utsteder av obligasjonslån kan velge å oppnevne tillitsmann som skal sørge for en forsvarlig ivaretakelse av obligasjonseiernes interesser. Tillitsmannen skal ha nødvendig uavhengighet, habilitet og kompetanse for å kunne oppnevnes som tillitsmann. I tvilstilfeller kan markedsplassen avgjøre om vilkårene som tillitsmann er oppfylt. Markedsplassen kan, hvis særlige grunner tilsier det, i lånets løpetid innkalle til obligasjonseiermøte og foreslå skifte av tillitsmann for lånet. Dersom tillitsmann ikke er oppnevnt, må noteringsdokumentet angi fremgangsmåte for endringer i lånevilkår samt regler for håndtering av eventuelle uoverensstemmelser mellom obligasjonseier og utsteder. Side 5 av 26

6 Markedsplassen kan kreve at det etableres en tillitsmannsordning som et vilkår for notering av det enkelte obligasjonslån. 2.4 Søknad om notering på Markedsplassen Søknadens innhold Søknad om notering av obligasjoner skal inneholde en henvisning til noteringsdokumentet, samt en angivelse av obligasjonenes verdipapirnummer i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen. Søknad om notering skal være besluttet og signeres av kompetent selskapsorgan eller noen som har fått nødvendig fullmakt av kompetent selskapsorgan. Søknaden skal inneholde eller ha som vedlegg opplysningene nedenfor, med mindre de er gitt markedsplassen tidligere og det ikke er skjedd endringer. 1. Utsteders vedtekter eller tilsvarende regler der slike finnes. 2. Angivelse av lånets samlede pålydende verdi dersom den er endret etter noteringsdokumentets utarbeidelse. 3. Utsteders kontaktperson overfor Markedsplassen, jf punkt Angivelse av de beslutninger, tillatelser og godkjennelser som har vært nødvendige for låneopptaket og utstedelse av obligasjonene samt opplysninger om vedtak, beslutninger mv. fattet av utsteder som kan være av betydning for spørsmålet om obligasjonene er egnet for notering. 5. Opplysninger om avtaler mellom utsteders eiere, avtaler mellom obligasjonseiere og andre avtaler, beslutninger m.v. som er kjent for utsteder, og som kan være av betydning for spørsmålet om obligasjonene er egnet for notering. 6. Kopi av undertegnet lånekontrakt dersom dette utarbeides. 7. Kopi av lånebeskrivelse dersom dette utarbeides. 8. Noteringsdokument jf punkt Dersom utsteder ikke utarbeider noteringsdokument som tilfredsstiller kravene i punkt og utsteder ikke har børsnoterte verdipapirer, skal utsteder oversende årsregnskap og årsberetning for siste 3 regnskapsår samt siste delårsregnskap. 9. Bekreftelse på at lånet er fullt innbetalt. 10. Kopi av frigivelsesbrev dersom det er oppnevnt tillitsmann for lånet. Markedsplassen kan gjøre unntak fra bestemmelser om opplysninger ved søknad om notering dersom Markedsplassen finner at opplysningene ikke er av betydning for vurdering av søknaden Underretning og offentliggjøring av vedtaket Søkeren skal ha skriftlig underretning om vedtaket. Hvis søknaden avslås, skal grunnen til avslaget gjengis i underretningen. Side 6 av 26

7 2.5 Avtale for notering på Markedsplassen Markedsplassen kan kreve at tredjeparter som påtar seg forpliktelser overfor utsteder og/eller investorer skal inngå avtale med Markedsplassen. Avtalen skal anses å være en nærmere regulering av tredjepartens rettigheter og plikter overfor Markedsplassen. Ved brudd på slike avtaler, kan Markedsplassen ilegge sanksjoner i henhold til disse reglene kapittel 7. Ileggelse av løpende gebyr eller overtredelsesgebyr besluttes av disiplinærnemnden. Tilsvarende kan Markedsplassen kreve at det skal inngås avtaler med utenlandske utstedere som regulerer nærmere rettigheter og forpliktelser i tilknytning til utenlandske lån. Markedsplassen kan kreve advokaterklæring (legal opinion) i forbindelse med søknad om notering fra utenlandske utstedere. 2.6 Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen Innkalling til obligasjonseiermøte Overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen kan vedtas av obligasjonseiermøte. Overføring til Markedsplassen forutsetter at utsteder fremsetter et tilbakekjøpstilbud til samtlige obligasjonseiere i ht reglene i punkt Innkallelsen til obligasjonseiermøte skal være skriftlig og bestemt angi de saker som ønskes behandlet, og herunder angi begrunnelse for og konsekvenser ved overføring av det børsnoterte lånet til Markedsplassen, betingelser i tilbud om tilbakekjøp som skal fremsettes før overføring av lånet kan finne sted, jf punkt Innkalling til obligasjonseiermøte skal være avsendt og eventuelt kunngjort senest 5 virkedager før møtetidspunktet. Innkalling skjer ved skriftlig melding via Verdipapirregisteret til den enkelte obligasjonseier med kjent oppholdssted og til Markedsplassen for offentliggjøring Obligasjonseiermøte For at obligasjonseiermøte skal kunne fatte gyldig beslutning om flytting av lånet, må obligasjonseiere som representerer minst 50 % av utestående lån være representert, se dog punkt Videre kreves at et kvalifisert flertall på 2/3 av de representerte obligasjoner på møtet har stemt for beslutning om flytting av lånet Gjentatt obligasjonseiermøte Er under 50 % av utestående lån representert kan det ikke fattes gyldig beslutning på det første obligasjonseiermøtet hvor saken behandles. Etter ny møteinnkalling og annen gangs behandling av saken i nytt møte, kan det fattes gyldig beslutning etter Side 7 av 26

8 avstemningsreglene ovenfor, også i de tilfelle hvor mindre enn 50 % av utestående lån er representert Tilbakekjøpstilbud Tilbakekjøpstilbud fremsatt i forbindelse med overføring av lån notert på Oslo Børs til Markedsplassen skal være i samsvar med likebehandlingsreglene i punkt 4.1.1, og tilbudet skal være til markedsriktig kurs. Tilbudet kan ikke sendes ut før gyldig vedtak om overføring av lånet er fattet på obligasjonseiermøte. Følgende forhold må som et minimum angis i tilbakekjøpstilbudet: Begrunnelse for tilbakekjøpstilbudet Tilbakekjøpskurs, eventuelt fremgangsmåte for fastsettelse av tilbakekjøpskurs dersom tilbakekjøpstilbudet gjennomføres som en omvendt auksjon i Saxess Fremgangsmåte for aksept og akseptfrist Oppgjørstidspunkt Eventuelle omkostninger for obligasjonseier Behandling av eventuelle uttrukne obligasjoner Tillitsmannens anbefaling dersom det er oppnevnt tillitsmann for lånet Akseptfristen for tilbudet kan tidligst være 2 uker fra fremsettelse av tilbudet. Markedsplassen kan kreve forlenget varslingsfrist dersom særlige forhold tilsier det. Ved gjennomført tilbakekjøpstilbud kan lånet flyttes til Markedsplassen. Utsteder plikter ikke å fremsette tilbakekjøpstilbud dersom samtlige obligasjonseiere møter på obligasjonseiermøte og samtykker i overføring av lånet til markedsplassen. Utkast til tilbakekjøpstilbud skal forelegges Markedsplassen for gjennomsyn før tilbudet kan offentliggjøres. Markedsplassen skal ha gitt sine kommentarer til utkastet senest 5 handelsdager etter at utkastet er mottatt. Tilbakekjøpstilbudet skal via verdipapirregisteret sendes til den enkelte obligasjonseier med kjent oppholdssted og til Markedsplassen for offentliggjøring. Resultatet av tilbakekjøpstilbudet skal offentliggjøres som melding til Markedsplassen etter reglene i punkt 4. Side 8 av 26

9 3 NOTERINGSDOKUMENT FOR LÅN 3.1 Alminnelige regler Noteringsdokumentets formål Noteringsdokumentet utarbeidet etter disse regler skal inneholde de opplysninger som, avhengig av særlige forhold hos utsteder, er nødvendige for at investorene og deres investeringsrådgivere skal kunne foreta en velfundert vurdering av utsteders balanse, resultat og utsikter, og av rettigheter knyttet til lånet. Noteringsdokumentet skal ikke inneholde villedende eller ufullstendige opplysninger om forhold som må tillegges vekt ved bedømmelsen av spørsmålet om å erverve eller avhende obligasjoner Plikt til å utarbeide noteringsdokument Utsteder skal fremlegge et noteringsdokument i forbindelse med at lån søkes notert på Markedsplassen. Krav til noteringsdokumentets innhold reguleres i punkt Ansvarserklæring Personer som er ansvarlig for noteringsdokumentet skal avgi en erklæring om at opplysningene i noteringsdokumentet, så langt de kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer utelatelser som er av en slik art at de kan endre noteringsdokumentets betydningsinnhold. Dersom det er oppnevnt en tillitsmann for obligasjonslånet, jf punkt 2.3.3, og obligasjonslånet tas opp til notering senest 4 uker etter innbetalingsdato, kan utsteders ansvarserklæring overfor tillitsmannen også benyttes i forbindelse med søknad om notering av obligasjonslånet ved at kopi av erklæringen oversendes til Markedsplassen. Markedsplassen kan sette krav til innholdet i erklæringen avgitt overfor tillitsmannen dersom denne erklæringen skal erstatte ansvarserklæringen i første ledd Kontroll av noteringsdokumentet Markedsplassen skal kontrollere ethvert noteringsdokument utarbeidet i henhold til disse reglenes kapittel 3, før noteringsdokumentet kan offentliggjøres. Markedsplassen skal avslutte kontrollen snarest, og senest en uke etter at det endelige noteringsdokumentet og annet materiale er mottatt. Markedsplassen skal gi skriftlig meddelelse til utsteder om resultatet av kontrollen. Side 9 av 26

10 3.1.5 Offentliggjøring av noteringsdokument Noteringsdokumentet skal være innsendt til Markedsplassen senest kl siste handelsdag før obligasjonene tas opp til notering og samtidig gjøres allment tilgjengelig på internett. Markedsplassen har rett til å holde noteringsdokumenter tilgjengelig på en internettside som driftes av markedsplassen Tillegg til noteringsdokument Enhver ny vesentlig omstendighet og enhver vesentlig unøyaktighet i noteringsdokumentet som kan få betydning for vurderingen av obligasjonene, og som fremkommer eller oppdages mellom tidspunktet for offentliggjøring av noteringsdokumentet og det tidspunkt da obligasjonene tas opp til notering, skal tas med i et tillegg til noteringsdokumentet som skal godkjennes av Markedsplassen i samsvar med disse reglenes punkt 3.1.4, og offentliggjøres uten ugrunnet opphold i samsvar med disse reglenes punkt Dette gjelder også dersom noteringsdokumentet er godkjent av utenlandsk utsteders myndighet i henhold til EU-direktiv 80/390/EØF (prospektdirektivet) Samordningsregler Når utenlandsk utsteder samtidig eller med korte mellomrom søker om notering av obligasjoner og utsteder har prospekt godkjent i forhold til EU-direktiv 80/390/EØF (prospektdirektivet), kan utsteder søke om å benytte dette i forbindelse med notering på Markedsplassen. Dette gjelder også tillegg til prospekt som omfattes av punkt 3.1.6, og som er godkjent av utenlandsk utsteders myndighet. 3.2 Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK Minimumskrav til noteringsdokument Dersom utsteder allerede har noterte obligasjonslån på Markedsplassen, eller har obligasjonslån, aksjer eller grunnfondsbevis notert på et regulert, anerkjent marked, skal noteringsdokumentet som et minimum inneholde: 1. Sist avlagte årsregnskap, årsberetning og delårsrapport 2. Virksomhetsbeskrivelse, med mindre dette inngår i årsberetningen 3. Lånebeskrivelse som oppfyller kravene i disse reglene avsnitt 3.3 Side 10 av 26

11 4. Låneavtale dersom dette utarbeides Tilsvarende gjelder dersom utsteder har eksistert i minst 3 år og ikke har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold for virksomheten. Markedsplassen kan stille ytterligere krav til noteringsdokumentets innhold og form hvis det finnes nødvendig for å ivareta de hensyn som er nevnt i punkt Tilleggkrav for noteringsdokument For utstedere som har eksistert i mindre enn 3 år eller har endret selskapsstruktur, forretningskonsept eller andre vesentlige forhold av betydning for virksomheten siste 3 år, skal noteringsdokumentet i tillegg til informasjon som angitt i punkt nr. 1-4 inneholde: 1. Angivelse av firma, forretningskontor og hovedkontor dersom dette er forskjellig fra forretningskontoret. 2. Stiftelsesdato. Dersom utsteders eksistens er av begrenset varighet skal dette oppgis. 3. Hvilken lovgivning utsteder er underlagt. 4. Angivelse av utsteders vedtektsbestemte formål 5. Organisasjonsnummer. 6. Utsteders egenkapital og fordelingen av denne på fri og bunden egenkapital. Det skal opplyses om forestående endringer i egenkapitalen som er vedtatt. 7. Opplysninger om utsteders innlån og utlån. Det skal gis en oversikt over eventuell tapsutvikling. Slik tapsutvikling skal kommenteres. 8. Inngår utsteder i et konsern eller i en gruppe som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse skal det gis en oversikt over konsernet og/eller gruppens oppbygging og eierforhold og utsteders rolle i konsernet og/eller gruppen. 9. Antall, bokført verdi og pålydende verdi av egne aksjer som eies av utsteder eller av et selskap der utsteder deltar direkte eller indirekte med mer enn 50 prosent. 10. Beskrivelse av utsteders hovedvirksomhet, herunder en angivelse av de viktigste kategorier av solgte varer og/eller tjenesteytelser, samt en beskrivelse av utsteders selskapsstruktur eller organisasjonsstruktur. Angivelse av nye produkter og/eller nye former for virksomhet dersom de er av betydning. 11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår. 12. Beliggenhet og størrelse av anlegg som står for mer enn 10 prosent av utsteders omsetning eller produksjon. Kortfattet informasjon om fast eiendom av betydning som utsteder eier. 13. For gruvedrift, kraftproduksjon, utvinning av petroleum og lignende virksomhet, skal det i den utstrekning det er av betydning, gis en beskrivelse av forekomstene, et overslag over reserver som kan utnyttes økonomisk, og over hvor lenge man regner med at de kan utnyttes. Side 11 av 26

12 14. Når uvanlige forhold har hatt innvirkning på opplysningene gitt i henhold til nr. 11til 13skal det opplyses om dette. 15. Informasjon om patenter eller lisenser, om produksjons-, avsetnings- og finansieringsavtaler og om nye produksjonsmetoder utsteder innehar og som utsteders virksomhet er avhengig av dersom disse er av vesentlig betydning for utsteders virksomhet. 16. Opplysning om rettstvister, voldgiftstvister, rettsavgjørelser, voldgiftsavgjørelser og forlik som ikke fremkommer av de regnskaper som skal vedlegges prospektet og som har eller kan få vesentlig innflytelse på utsteders økonomiske stilling. 17. Beskrivelse og tallmateriale for de viktigste investeringer, herunder investering i aksjer, andeler, obligasjoner m.v., som utsteder i de siste tre regnskapsår samt det inneværende regnskapsår har foretatt. 18. Opplysninger om de viktigste investeringer som utsteder er i ferd med å gjøre, med unntak av interesser man er i ferd med å erverve i andre foretak. Det skal gis beskrivelse av disse investeringers geografiske fordeling og finansieringsmåte. 19. Opplysninger om utsteders viktigste fremtidige investeringer som er endelig besluttet av de styrende organer. 20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling i henhold til punkt 4.5.1for de to foregående regnskapsår. Markedsplassen kan kreve en oppstilling basert på de tre foregående regnskapsår, dersom det foreligger særlige grunner. For siste regnskapsår skal også notene til regnskapet samt årsberetningen inntas eller gjengis. Resultattall, balanse samt styrets kommentarer til siste delårsrapport i henhold til punkt 4.5.1, eventuelt styrets forslag til årsregnskap jf punkt 4.5.2, dersom dette er avlagt etter siste årsregnskap. Det skal opplyses om delårsrapporten har vært gjenstand for revisjon. 21. Alminnelige opplysninger om utviklingen i utsteders virksomhet etter avslutningen av det regnskapsår som omfattes av siste offentliggjorte årsregnskap. Det skal gis opplysninger om de seneste og mest vesentlige tendenser i utviklingen m.h.t. produksjon, avsetning, lager- og ordrebeholdningens størrelse og de seneste tendenser med hensyn til utviklingen i omkostninger, salgspriser og andre forhold vedrørende driften og som er av vesentlig betydning. Markedsplassen kan kreve at det utarbeides proformatall. 22. Navn, adresse og stilling hos utsteder for følgende personer, med angivelse av deres viktigste aktiviteter utenfor selskapet, når aktivitetene er av vesentlig betydning i forhold til utsteder: a) medlemmer av administrasjons-, ledelses- eller kontrollorganer, b) komplementarer dersom utsteder er et kommandittaksjeselskap. 23. Det skal angis hvem som har bistått utsteder som tilrettelegger ved utarbeidelse av noteringsdokument. Er noteringsdokumentet utarbeidet av annen enn utsteder, skal dennes navn oppgis. Hvis noen bare har utarbeidet deler av noteringsdokumentet, skal det opplyses hvilke deler dette gjelder. 24. Erklæring som nevnt i punkt Side 12 av 26

13 25. Det skal opplyses om navn og adresse på revisor som har revidert utsteders årsregnskap og årsberetning for de tre siste regnskapsår. Har revisor funnet at årsregnskapet ikke bør fastsettes slik det foreligger, eller i revisjonsberetningen gitt merknader, presiseringer eller tatt forbehold, skal dette angis sammen med den gitte begrunnelse. Dersom utsteder har skiftet revisor i løpet av siste tre år og revisor har grunngitt dette overfor utsteder, skal dette omtales. Har revisor revidert opplysninger i noteringsdokumentet, skal det angis hvilke opplysninger det gjelder. 26. Angivelse av steder hvor dokumenter som er nevnt i noteringsdokumentet vedrørende utsteder er fremlagt til gjennomsyn Dispensasjonsadgang Markedsplassen kan gjøre unntak fra punkt nr dersom særlige forhold tilsier det. Markedsplassen kan gjøre unntak fra krav til enkeltopplysninger i noteringsdokumentet dersom det ikke kan innvirke på vurderingen av utsteders balanse, resultat og utsikter. 3.3 Krav til innhold i lånebeskrivelse Lånebeskrivelsen skal inneholde en beskrivelse av alle vilkår som er nødvendig for å kunne vurdere lånets betingelser, herunder: 1. Samlet nominelt lånebeløp. Dersom utsteder har anledning til å utvide lånet, skal regler for dette angis. 2. Lånets valuta på innbetaling og tilbakebetaling. Angivelse av regler for omregning ved tilbakebetaling eller innbetaling i kurv av valutaer eller dersom lånet skal tilbakebetales i annen valuta enn innbetalingsvaluta. 3. Låneopptakets formål 4. Obligasjonenes pålydende verdi. 5. Kurs ved utstedelse og ved innløsning. 6. Nærmere bestemmelser for ytelse av fordeler, herunder kupongrente og klausuler for utbetaling av påløpte renter. Dato for når lånets forrentning startet samt forfallstidspunkt for renter eller annen fordel. Dersom renten ikke er fast, skal det gis en beskrivelse av hvordan renten fastsettes. Nærmere bestemmelser for ytelse av andre fordeler knyttet til obligasjonene uansett fordelens karakter og beregningsmåten for disse fordelene. 7. Nærmere bestemmelser for lånets avvikling. Forfallsdato og amortisering av lånet, herunder tilbakebetalingsprosedyrer. Dersom førtidig tilbakebetaling er mulig, enten på initiativ fra utsteder eller obligasjonseier, skal dette beskrives med angivelse av tilbakebetalingsbetingelser. 8. Foreldelsesfrist for krav på renter og hovedstol. 9. Sikkerhet for verdipapirene, herunder sammendrag av klausuler som påvirker sikkerheten eller som medfører at lånet har lavere prioritet enn øvrige nåværende eller fremtidige forpliktelser for utsteder. Er lånet sikret med panterett, skal det opplyses om verdivurdering av pantet, basert på alminnelig anerkjente prinsipper. 10. Andre lånevilkår av betydning for noteringen eller omsetningen av obligasjonene. Side 13 av 26

14 11. Kildeskatt av obligasjonsrente tilbakeholdt i utstederlandet og/eller Norge. Det skal gis opplysninger om utsteders eventuelle ansvar for tilbakeholdelse av kildeskatt. 12. Angivelse av om noen representerer obligasjonseierne, herunder hvem som ivaretar deres interesser og hvilke regler som gjelder for representasjonsforholdet. 13. Angivelse av hvor kontrakter som regulerer representasjon av obligasjonseierne og noteringsdokumenter er tilgjengelig 14. Beskrivelse av vilkår og fremgangsmåte for endringer av lånevilkårene samt vilkår og fremgangsmåte for erklæring av lånet som misligholdt. 15. Navn og adresse for tilrettelegger(e). 16. Angivelse av obligasjonenes ISIN i Verdipapirsentralen eller annet verdipapirregister godkjent av Markedsplassen samt navn på det aktuelle verdipapirregistret. 17. Navn på registerfører for utsteder og betalingsagent dersom det er oppnevnt for lånet. Angivelse av hvor obligasjonene er registrert og registreringstidspunkt. 18. Angivelse av den lovgivning som regulerer utstedelse av obligasjonene og hvilken domstol som er rett verneting. 19. En beskrivelse av eventuelle restriksjoner på verdipapirenes omsettelighet. 20. Angivelse av om obligasjonene er eller vil bli søkt notert, distribueres i et regulert marked eller annet tilsvarende marked samt angivelse av hvilke(t). Opplysningene må fremkomme uten å gi inntrykk av at søknad om notering vil bli innvilget. Dersom det er kjent, første mulige dato for notering. 21. Dersom det er eller vil bli inngått avtaler med market makere for lånet, skal det opplyses om dette og om innholdet og varigheten av avtalene. 3.4 Krav til noteringsdokumentets innhold for obligasjonslån hvor pålydende verdi er minimum NOK 1 Ved søknad om notering av obligasjonslån hvor pålydende pr obligasjon er minimum NOK 1,- skal det utarbeides noteringsdokument som tilfredsstiller kravene i børsforskriften kapittel 20 og LØPENDE FORPLIKTELSER 4.1 Alminnelige bestemmelser Likebehandling Utstedere av obligasjoner notert på Markedsplassen skal likebehandle obligasjonseierne. Utsteder må ikke utsette obligasjonseierne for forskjellsbehandling som ikke er saklig begrunnet ut fra utsteders og obligasjonseiernes felles interesse. I forbindelse med omsetning eller utstedelse av obligasjoner eller rettigheter til slike, må utsteders styrende organer, tillitsvalgte eller ledende ansatte ikke treffe tiltak som er egnet til å gi dem selv, visse obligasjonseiere eller tredjemenn en urimelig fordel på bekostning av andre innehavere eller utsteder. Det samme gjelder ved omsetning eller utstedelse av obligasjoner eller rettigheter til slike innen konsern som utsteder inngår i. Side 14 av 26

15 4.1.2 God forretningsskikk Utstedere av noterte obligasjoner på Markedsplassen skal følge god forretningsskikk Krav til skriftlighet og språk Alle søknader, anmodninger, meldinger til markedet eller tilsvarende kommunikasjon mellom utsteder og Markedsplassen skal fremsettes skriftlig eller på annen måte som Markedsplassen bestemmer. Markedsplassen skal behandle slike uten ugrunnet opphold og meddele resultatet av behandlingen skriftlig eller på annen betryggende måte. Utstedere kan velge å gi opplysninger som nevnt i første ledd på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Utsteder kan beslutte å gi opplysningene på engelsk i tillegg til norsk. Beslutning om å endre språk skal offentliggjøres ved melding til markedet Kontaktperson Utsteder skal utpeke en person som til enhver tid kan være tilgjengelig for Markedsplassen og som kan nås uten unødig opphold. Utsteder skal straks melde fra om skifte av utsteders kontaktperson overfor Markedsplassen samt endringer i kontaktpersonens kontoradresse, e-postadresse samt telefonnumre hvor vedkommende kan nås Opplysninger til Markedsplassen Utsteder skal uoppfordret og uten ugrunnet opphold opplyse Markedsplassen om utsteders obligasjoner ikke lenger antas å oppfylle vilkårene for opptak til notering endringer i forhold som tidligere er meddelt Markedsplassen etter punkt nr.1-2, og punkt 3.3 nr. 13,16-18 i den utstrekning utsteder ikke allerede er forpliktet til å offentliggjøre dette etter punkt Utsteder skal uoppfordret og uten ugrunnet opphold oversende til Markedsplassen oppdaterte vedtekter eller tilsvarende regler ved vedtektsendringer eller endring i tilsvarende regler eventuell ny eller endret avdragsplan dersom utsteder endrer utestående volum og endringene ikke skal meldes ved melding til markedet etter underpunkt nr. 7 Utsteder med noterte obligasjoner som ikke er registrert i Verdipapirsentralen, skal senest 7 kalenderdager etter utløpet av kalendermåneden gi Markedsplassen statusrapport for åpne lån med mindre endringen er offentliggjort som melding til markedet i h.t. underpunkt nr. 7. Statusrapporten skal angi endringer i utestående volum samt låntakers egenbeholdning Side 15 av 26

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market)

ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) ABM-reglene (Oslo Alternative Bond Market) Opptaksregler Løpende forpliktelser Versjon 7.0 Sist endret ABM-reglene Innholdsfortegnelse: 1 INNLEDNING... 4 1.1 GENERELT... 4 1.2 VIRKEOMRÅDE... 4 2 OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser)

Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) Løpende forpliktelser for selskaper notert på Oslo Axess (axessreglenes løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. GENERELT... 3 1.1 VIRKEOMRÅDE... 3 1.2 INNDELING AV SELSKAPER MV... 3 2. ALMINNELIGE

Detaljer

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper

Juli 2013. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Juli 2013 Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper (løpende forpliktelser) INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 GENERELT... 5 1.1 INNLEDNING... 5 1.2 VIRKEOMRÅDE...

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser)

Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) Børsnoterte råvarer (ETC-er) (Opptaksregler og løpende forpliktelser) 1. GENERELT... 2 1.1 INNLEDNING... 2 1.2 KRAV TIL BØRSNOTERTE RÅVARER... 2 1.3 KRAV TIL UTSTEDER... 2 1.4 VIRKEOMRÅDE... 2 2. OPPTAKSVILKÅR...

Detaljer

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4

Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Lov om verdipapirhandel - enkelte kommentarer til kapittel 3 og kapittel 4 Misbruk av innsideinformasjon Taushetsplikt og behandling av innsideinformasjon Informasjonshåndtering i forbindelse med bookbuilding

Detaljer

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner

VPO NOK Regelverket. Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner VPO NOK Regelverket Regelverk for VPS verdipapiroppgjør i norske kroner 1 Kort om VPO NOK VPO NOK er et verdipapiroppgjørssystem for Avregning og Oppgjør av handler i finansielle instrumenter i norske

Detaljer

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4

Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 Rundskriv Lov om verdipapirhandel enkelte kommentarer til kapittel 3 og 4 RUNDSKRIV: 28/2011 DATO: 04.11.2011 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Verdipapirforetak Forvaltningsselskaper Noterte foretak/utstederforetak

Detaljer

Foretaksobligasjoner i Norge

Foretaksobligasjoner i Norge Foretaksobligasjoner i Norge En lang rekke selskaper benytter seg av obligasjonsmarkedet som finansieringskilde. Artikkelen gir en oversikt over forskjellige juridiske problemstillinger som kan oppstå

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA

RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON OG INNSIDEREGLEMENT FOR PRIMÆRINNSIDERE I SERODUS ASA (vedtatt i styremøte 16. mars 2011) 1. RETNINGSLINJER FOR KURSSENSITIV INFORMASJON 1.1 Innledning Ettersom

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata

Aksjeloven. Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata Aksjeloven Tittel: Lov om aksjeselskaper Dato: 13.06.1997 Sist endret: 25.04.2003 Publikasjon: - Departement: Justisdepartementet Kilde: Lovdata INNHOLD Kapittel 1. Innledende bestemmelser I. Lovens virkeområde.

Detaljer

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1

www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Kundevilkår Norne Securities AS www.norne.no Kundevilkår - Norne Securities AS 1 Innholdsfortegnelse Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter....................................

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Avtale om Plasseringskonto

Avtale om Plasseringskonto Avtale om Plasseringskonto 1. Avtaleinngåelsen I det følgende inngås det avtale mellom Skandiabanken AB - Filial Norge (heretter omtalt som Banken) og Kunden om Plasseringskonto. Som del av denne avtalen

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER GJENNOM SWEDBANK ABs FILIAL I NORGE - SWEDBANK NORGE 10. Oktober 2014 DEL 1 ALMINNELIGE VILKÅR Disse forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene

Detaljer

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS

Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Alminnelige forretningsvilkår for handel med finansielle instrumenter mv. gjennom RS Platou Project Sales AS Disse Forretningsvilkårene er sist oppdatert 24. mars 2015 RS Platou Project Sales AS NO 998

Detaljer

Gjeldende fra 27. april 2015*

Gjeldende fra 27. april 2015* Alminnelige forretningsvilkår, retningslinjer for ordreutførelse, særlige vilkår knyttet til internetthandel og informasjon om finansielle instrumenter og andeler i deltakerlignede selskaper Gjeldende

Detaljer

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43

Kundeavtale personer. 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) 2 Kunden. 3 Klassifisering. 4 Ordrefullmakt (kan eventuelt legges ved) 2/43 Kundeavtale person Kundeavtale personer Arctic Fund Management AS P.O.Box 1833 Vika, NO-0123 Oslo E-post: fundinvestor@arcticam.no Faks 21 01 46 01 1 Oppdragstaker (heretter kalt AFM ) Navn: Arctic Fund

Detaljer

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter

Knut Bergo. Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 143 Knut Bergo Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter 144 145 Selskapenes handel med egne aksjer børs- og aksjerettslige aspekter Av advokat Knut Bergo, Norge De norske aksjelovene

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett

FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk innløsningsrett Lånebeskrivelse i forbindelse med notering på Nordic ABM Dato: 16.06.14 Endelig ISIN: NO0010713787 FRN Hjelmeland Sparebank Evigvarende obligasjonslån med innløsningsrett for utsteder samt regulatorisk

Detaljer

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis

Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis Prosedyre og krav ved opptak av nye selskaper ved Oslo Børs' hovedliste, SMBliste og liste for grunnfondsbevis 1. Innledning Oslo Børs vil nedenfor redegjøre for de krav som må tilfredsstilles for selskap

Detaljer

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr.

CMC MARKETS UK PLC. CFD Forretningsvilkår. For personer som ikke er bosatt i USA. Januar 2015. Registrert i England. Organisasjonsnr. CMC MARKETS UK PLC CFD Forretningsvilkår For personer som ikke er bosatt i USA Januar 2015 Registrert i England. Organisasjonsnr. 02448409 Godkjent og regulert av Financial Conduct Authority i England.

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR 1. Avtaleforholdet Disse alminnelige forretningsvilkår ( Forretningsvilkårene ) for er utarbeidet i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr.75 ("vphl."). Begrep

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN )

ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) ALMINNELIGE FORRETNINGSVILKÅR FOR HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER MV. GJENNOM GROVEN & PARTNERS KAPITALFORVALTNING AS ( GROVEN ) 1. INNLEDNING Disse alminnelig forretningsvilkår er utarbeidet av Groven

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer