PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI"

Transkript

1 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato: Revisor: PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Regnskapsavslutning: Revidert regnskap med porteføljeoversikt avlegges per Andelseierregister: Andelene føres av forvaltningsselskapet i VPS. Depotmottaker: Firma: Handelsbanken NUF avdeling av Svenska Handelsbanken AB Forretningskontor: Tjuvholmen Alle 11, Oslo Postadresse: Postboks 1342 Vika, 0113 Oslo Organisasjonsnummer: Hovedvirksomhet: Bank Investeringsmål Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er et markedsnøytralt aksjebasert fond som har som formål å investere andelseiernes innskutte midler i finansielle instrumenter med sikte på å oppnå en høyest mulig absolutt avkastning, innenfor fondets risikoprofil, uavhengig av aksjemarkedenes bevegelser. Det er forventet at årlig volatilitet vil ligge i området 10 prosent. Fondet er et aktivt forvaltet fond som investerer globalt i aksjemarkedene, hovedsakelig ved å kjøpe aksjer long og selge en tilsvarende andel aksjer short. Referanseindeks Da fondet i liten grad vil være eksponert mot aksjemarkedets generelle bevegelser måles ikke fondet mot en aksjebasert referanseindeks. Fondet har en referanserente, som er den avkastning fondet forventes å gi før kostnader og uten bidrag fra fondets forvaltningsstrategi omtalt nedenfor. Referanserenten er NIBOR en uke. Investeringsstrategi Fondets investeringsstrategi er å plassere kontantinnskudd fra andelseierne i pengemarkedsfond, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende instrumenter. Innskudd kan også plasseres i bankinnskudd. Fondet vil deretter låne inn aksjer, for å selge disse aksjene short i markedet. Salgssum for aksjer som er solgt short i markedet vil deretter benyttes til kjøp av andre aksjer i markedet. Fondet kan alternativt låne et tilsvarende beløp for kjøp av aksjer, dersom dette anses formålstjenlig for å sikre fondet mot valutarisiko. I så fall vil salgssummen mottatt i forbindelse med short salg bli plassert i bank, og kan tjene som sikkerhet overfor långiver. Fondet vil kunne inngå derivatavtaler som alternativ til long- eller shorthandel i underliggende aksjer, samt for å sikre fondet mot valutarisiko. Fondet vil være eksponert mot selskapsspesifikk risiko, hovedsakelig i og i tilknytning til energisektoren. Plasseringene bygger på fundamental analyse, og gjøres gjennom en kombinasjon av long- og shortposisjoner. Fondets portefølje settes sammen slik at den forventede avkastningen blir skapt gjennom avkastningsforskjellen mellom to aksjer eller aksjekurver. Eksponering mot generelle markedsfaktorer, som aksjemarkedsbevegelser, sektorbevegelser etc. skal ikke dominere avkastningen.

2 Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet må låne finansielle instrumenter som dekning for shortsalg. Fondets eiendeler kan stilles som sikkerhet for fondets låne- og derivatforpliktelser. Sikkerhet kan stilles i medhold av lov om finansiell sikkerhetsstillelse eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Sikkerhet kan stilles i form av regulært pant, pant med bruksrett og ved overføring til eie. Ansvarlige investeringer: Alle investeringer gjøres i samsvar med KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer. Forvaltere: Fondet forvaltes av Eric Nasby og Torkel Aaberg. Nasby har 9 års erfaring fra finans, herunder fra Statoil, Nordea, Handelsbanken og KLP KF. Aaberg har 20 års erfaring fra Enskilda Securities, SEB Asset Management og KLP KF. Forvalterne har i perioden forvaltet porteføljen til et irsk fond med tilsvarende forvaltningsmandat som KLP Alfa Global Energi på vegne av KLP KF. Historisk avkastning: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi ble startet oktober Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Fondets avkastning kan variere betydelig innenfor et år. Den enkelte andelseiers tap eller gevinst vil derfor avhenge av de eksakte tidspunktene for kjøp og salg av andelene. For investeringer i verdipapirfond gjelder ikke noe garanti for det investerte beløpet, tilsvarende den innskuddsgaranti som gjelder for bankinnskudd på inntil to millioner i norske banker. (For norske filialer av utenlandske banker kan det gjelde andre beløpsgrenser). Fondets risikoprofil: Det må forventes at det kan forekomme relativt store kurssvingninger i fondet (4 på en risikoskala fra 1 til 7 for fond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning AS der 1 er laveste risiko og 7 er høyeste risiko). Fondets risikoprofil er middels i forhold til sammenlignbare fond i samme aktivaklasse (markedsnøytrale fond). Fondets mest sentrale risiko er forvalterrisiko dvs. risiko for at fondets forvaltere ikke lykkes med å gjennomføre fondets strategi. I tillegg kommer selskapsspesifikk risiko, samt motpartsrisiko.

3 Fondet har i henhold til fondets vedtekter anledning til å kjøpe eller selge finansielle instrumenter tilsvarende 200 % av fondets forvaltningskapital. Forvaltningsselskapet har fastsatt en lavere grense for slik eksponering nedenfor. Eksponeringen vil imidlertid fortsatt kunne overstige fondets forvaltningskapital vesentlig, enten gjennom opptak av verdipapir- eller kontantlån, eller gjennom handel med derivater. Styring av risiko Formålet med styringen av risiko er å sikre at fondet opererer innenfor sin investeringsstrategi, samt å begrense uønskede effekter på fondets verdiutvikling. Styringen er en kontinuerlig aktivitet, som foretas basert på risikoanalyser av dette fondet og på tilsvarende investeringsmandater, i tillegg til historikk i verdipapirmarkedet. Risikoanalysen peker på sannsynlighet for uønsket utfall, og hva konsekvensen av uønskede utfall er. På bakgrunn av dette gjøres det en risikoevaluering. Denne danner grunnlag for risikoreduserende tiltak, som for eksempel fastsettelse av rammer for eksponering mot motparter, største posisjoner i enkeltselskaper etc. Rammene for forvaltningen av fondet er gitt gjennom lov, forskrifter og rundskriv fra Finanstilsynet, i tillegg til fondets vedtekter og herværende prospekt og interne rammer. Forvalterrisikoen overvåkes gjennom at ledelsen i forvaltningsselskapet har løpende oppfølging av forvalterne og deres verdiskapning. Svingningsrisikoen og motpartsrisikoen følges opp tilsvarende av en uavhengig enhet hos forvalter. Fondet har adgang til å gjenbruke aktiva mottatt som sikkerhet ved handel i finansielle instrumenter. Eksponering skapt ved gjenbruk av aktiva inngår ved måling av fondets eksponering. Fondets samlede svingningsrisiko måles ved estimert årlig volatilitet, som er et statistisk mål for svingningene. For beregning av forventet volatilitet benyttes Algo Risk Service. For å kompensere for svakheter ved risikomåling basert på volatilitet er det fastsatt supplerende risikobegrensninger knyttet til eksponeringer. Fondets forvaltere er ansvarlig for løpende styring av fondets risiko. På daglig basis overvåkes i tillegg de fastsatte ytre rammene for fondets risiko av en uavhengig enhet hos forvalter. Hvis forvalterne bryter noen av de fastsatte rammene, rapporteres dette til ledelsen, som igjen kan være pålagt å rapportere dette til Finanstilsynet. Den uavhengige enheten er også ansvarlig for verdsettelse av fondets investeringer. Eksponeringsbegrensninger for fondet Fondets absolutte eksponeringsgrenser er angitt i fondets vedtekter. Forvaltningsselskapet har, innenfor disse maksimalrammene, for tiden fastsatt følgende maksimale utnyttelse, i forhold til fondets forvaltningskapital: Estimert volatilitet, årlig maksimum 20 % Kontantlån til valutasikringsformål 130 % Likviditetslån 10 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter +/- 200 % Innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter med aksjemarkedseksponering +/- 130% Samlet lang eller kort eksponering inkludert derivatposisjoner +/-130 % Maksimal kumulativ eksponering mot ett og samme bankkonsern 50 % Total markedseksponering* 15 % * Total markedseksponering er sum av long posisjoner og kontanter minus short posisjoner og kontantlån til valutasikringsformål) 1. Rammene for estimert volatilitet, kontantlån, innlån/shortsalg/kjøp av finansielle instrumenter og derivatposisjoner er snevrere enn fondets maksimale eksponeringsrammer fastsatt i vedtektene. Øvrige rammer er i tråd med vedtektenes maksimale rammer.

4 Fondet har ikke særskilte eksponeringsgrenser i vedtektene mot prime broker som sikkerhetshaver. Slik eksponering skal være i tråd med fondets generelle risikoprofil. Forvaltningsselskapet har internt fastsatt retningslinjer for maksimal eksponering mot sikkerhetshaver for å operasjonalisere dette generelle kravet. For tiden gjelder følgende grenser: Der sikkerhetshaver er bank er øvre grense for åpen eksponering satt til 35 % av fondets forvaltningskapital. Der sikkerhetshaver er verdipapirforetak er øvre grense for åpen eksponering satt til 25 % av fondets forvaltningskapital. Det aksepteres ikke åpen eksponering mot andre typer sikkerhetshavere enn prime brokere. Grensene beregnes ut fra nettoeksponering der fondet har inngått avtaler om motregning i og utenfor konkurs. Fondets grenser for finansiell giring fastsatt i tråd med lov om forvaltning av alternative investeringsfond 3-8 er satt til 3 ganger fondets netto forvaltningskapital beregnet etter både bruttometoden og forpliktelsesmetoden. Forvaltningsselskapet kan endrede de oppgitte eksponeringsrammene innenfor de maksimalrammer som følger av vedtektene. Slike endringer skal varsles andelseierne gjennom endring av prospekt. Prime broker for fondet Fondet har inngått avtale med to prime brokere. Prime brokers hovedfunksjon er å tilby oppgjørstjenester, lånefasilitet for fondet i forbindelse med shortsalg og kontantlån, samt etablere og styre sikkerhetsstillelse i forbindelse med slike lån. Prime broker kan også utføre rene meglertjenester. Fondet benytter Morgan Stanley & Co. International plc (MSI), London og Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB), Stockholm som prime brokere. MSI er et verdipapirforetak og regulert av Financial Services Authority i Storbritannia. SEB er bank og regulert av Finansinspektionen i Sverige. Begge prime brokere har inngått avtale med fondets depotmottaker for så vidt gjelder oppbevaring av finansielle instrumenter som er pantsatt til fordel for prime broker, men ikke overført til eie eller tatt til bruk. Norske finansielle instrumenter som ikke er overført til eie eller tatt i bruk av prime broker oppbevares av fondets depotmottaker. Kontante midler oppbevares i kredittinstitusjon gjennom depotmottaker, i den utstrekning slike midler ikke er stilt som sikkerhet overfor prime broker. Betingelser: Tegningsgebyr (inntil): 0,20 % Innløsningsgebyr (inntil): 0,20 % Forvaltningsgodtgjørelse: Fast 0,80 % Variabelt 10 % av verdiendringen utover referanserenten, hvis verdien overstiger tidligere høyeste registrerte verdi Alle kostnader knyttet til forvaltning av fondet, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader er inkludert i ovennevnte forvaltningsgodtgjørelse. De belastet transaksjonsdrevne kostnader vil i hovedsak bestå av kurtasje, bank og depotkostnader knyttet til kjøp/salg av finansielle instrumenter og finansiering av posisjoner i finansielle instrumenter hos prime brokere. Øvrige kostnader (unntatt kurtasjekostnader) 2013: 0,08 % Totalkostnad ,88 % Minimumsinnskudd: NOK 5 millioner

5 2. ANDELSEIERE Andelens art Fondet er en selvstendig formuesmasse. Andelseierne eier en ideell andel av fondets netto formuesmasse fra innbetalingsdato til oppgjørsdato. Det utstedes ikke omsettelige andelsbevis. Andelene registreres hos forvaltningsselskapet. Andelene er registrert på navn. Det kan knyttes disposisjonsfullmakt til andelene. Hver andel er pålydende kr Andelseierne har rett til å få innløst sine andeler. Andelseierne i de fond KLP Kapitalforvaltning AS forvalter, skal velge 2 av 6 representanter i styret til KLP Kapitalforvaltning AS. Hver representant er på valg annethvert år. Valgmøte skal være avholdt innen utgangen av juni måned. Tegning og innløsning av fondsandeler Fondet er et spesialfond med begrenset krets av innskytere ved at fondet kun er åpent for tegning for investorer som er klassifisert som profesjonell investor i henhold til verdipapirhandelloven. Krav om innløsning må varsles 10 virkedager før innløsning. For ytterligere informasjon om tegning og innløsning se vedtektene 15 og 16 Suspensjon av innløsningsretten Innløsningsretten i fondet følger lovens krav 4-12 syvende ledd: Under stenging av børs eller andre ekstraordinære forhold, samt i særlige tilfeller der det er berettiget ut fra hensynet til andelseiernes interesser, kan forvaltningsselskapet med samtykke fra Finanstilsynet helt eller delvis utsette verdiberegningen og utbetalingen av innløsningskrav. Verdiberegning: Fondets andelsverdi kalkuleres daglig. Grunnlaget for beregning av verdien av andelen skal være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter tillagt verdien av fondets likvider/fordringer, påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, samt fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Informasjon om fondene: Fondenes andelsverdi kunngjøres via Oslo Børs daglig. Årsrapporter og halvårsrapporter er tilgjengelig på klp.no. Avvikling: Finanstilsynet skal godkjenne og kan sette regler for avvikling av fondet eller overføring av fondet til annet forvaltningsselskap. 3. SKATTEREGLER OG UTBYTTE FOR AKSJEFOND Skatteregler for fondet Aksje- og kombinasjonsfond beskattes etter Fritaksmetoden. Dette innebærer at 3 prosent av kursgevinster fra aksjer/-derivater og aksjeutbytte innvunnet i EØS-området inngår i skattegrunnlaget. Fondet er fritatt for skatt på realiserte kursgevinster fra aksjer innvunnet utenfor EØS-området. Aksjeutbytte og gevinst på aksjederivat innvunnet utenfor EØS er derimot skattepliktig. I skattemessig inntekt inngår også renteinntekter og kursgevinster fra rentebærende verdipapirer, samt gevinster på valuta og sikringsforretninger. Fondet beskattes med 27 prosent av netto skattemessig inntekt. Fondet er fritatt for formuesskatt. Skatteregler for personlige andelseiere med skatteplikt til Norge

6 Personlige andelseiere i aksjefond beskattes etter Aksjonærmodellen. Etter denne modellen skal realiserte kursgevinster og utbytte fra fondsandeler beskattes med 27 prosent ved realisasjon, og det innrømmes fradrag for tap. Før beskatning av kursgevinst fra aksjefond skal det trekkes fra en skjermingsrente som fastsettes og gjøres gjeldende årlig. Skjermingsrenten tilsvarer avkastningen etter skatt for 3 måneders statskasseveksler, og den akkumuleres for hvert år andelene eies. Utnyttelse av skjermingsrenten forutsetter at andelene innløses med gevinst, og full utnyttelse av skjermingsrenten forutsetter at samlet gevinst i eierperioden overstiger samlet skjermingsrente i eierperioden. Ubenyttet skjermingsrente på noen andeler kan ikke overføres til andre andeler. Flytting mellom fond anses som en realisasjon. Gevinster eller tap skal føres etter "først inn først ut"- prinsippet (FIFU), som innebærer at de først tegnede andelene skal innløses først. Andeler i verdipapirfond er gjenstand for formuesbeskatning, som kan utgjøre inntil 1 prosent av verdien. Skattegrunnlaget utgjør 100 prosent av markedsverdien ved årsskiftet. Skatteregler for selskap med skatteplikt til Norge Andelseier som er selskap tilsvarer selskapsaksjonærer og beskattes etter Fritaksmetoden. Med selskap mens aksjeselskap og selskap som er likestilt med aksjeselskap. I tillegg er foreninger, stiftelser, kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskap og visse konkurs- og administrasjonsbo omfattet av Fritaksmetoden. Skatteregler for andelseiere med skatteplikt til utlandet Utenlandske andelseiere svarer kildeskatt på utbytte til Norge etter den sats som følger av det enkelte lands skatteavtale. Som hovedregel har våre aksjefond vedtektsfestet at det ikke skal utbetales utbytte til andelseierne. Derfor bli andelseierne i disse fondene ikke omfattet av bestemmelsen om kildeskatt på utbytte. Kursgevinster er ikke skattepliktig for utenlandske andelseiere. Investorer som er skattepliktig til andre land enn Norge, bør undersøke gjeldende skatteregler i de respektive land. Dersom skattereglene endres i Norge eller andelseierens hjemland og det inngås nye skatteavtaler, kan reglene ovenfor bli endret og fondet må innrette seg etter de til enhver tid gjeldende bestemmelser. Utbytte KLP fondene utbetaler ikke utbytte til andelseierne. 4. FORVALTNINGSSELSKAPET Firma: KLP Kapitalforvaltning AS Forretningskontor: Dronning Eufemias gate 10, 0191 Oslo Postadresse: Postboks 400 Sentrum, 0103 Oslo Organisasjonsnummer: Stiftelsesdato: 22. desember Tillatelse til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt 9. mai Tillatelse til å forvalte alternative investeringsfond gitt Aksjekapital: Kr tegnet og fullt innbetalt. Aksjonærforhold: 100 prosent eiet av Kommunal Landspensjonskasse Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Adm. direktør: Håvard Gulbrandsen, Cappelens vei 16, 1162 Oslo Aksjekapital: Kr tegnet og fullt innbetalt. Aksjonærforhold: 100 prosent eiet av Kommunal Landspensjonskasse Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate 8, 0191 Oslo Adm. direktør: Håvard Gulbrandsen, Cappelens vei 16, 1162 Oslo

7 Fond forvaltet av selskapet Pengemarkedsfond: KLP Pengemarked, KLP Kort Stat Obligasjonsfond: KLP FRN, KLP Obligasjon 1 år, KLP Obligasjon 3 år, KLP Obligasjon 5 år, KLP Statsobligasjon, KLP Kredittobligasjon, KLP Obligasjon Global I, KLP Obligasjon Global II Kombinasjonsfond: KLP Kombinasjon, KLP Kombinasjon M Aksjefond: KLP AksjeNorge, KLP AksjeNorden Indeks, KLP AksjeGlobal Indeks I, KLP AksjeGlobal Indeks II, KLP AksjeGlobal Indeks III, KLP AksjeGlobal Indeks IV, KLP AksjeNorge Indeks, KLP AksjeNorge Indeks II, KLP AksjeGlobal LavBeta I, KLP AksjeGlobal LavBeta II, KLP AksjeUSA Indeks USD, KLP AksjeUSA Indeks II, KLP AksjeEuropa Indeks I, KLP Aksje Europa Indeks II, KLP AksjeAsia Indeks I, KLP AksjeAsia Indeks II, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks I, KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II, KLP AksjeVerden Indeks Spesialfond: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi og Spesialfondet KLP Alfa Global Rente. 5. ERKLÆRING FRA STYRET Så langt vi kjenner til er opplysningene i prospekt og vedlegg for KLP-fondene i samsvar med de faktiske forhold og det forekommer ikke utelatelser som er av en slik art at de kan endre prospektets betydningsinnhold. Oslo, Styret i KLP Kapitalforvaltning AS Sverre Thornes, Per Ørvik Hilde Seem Styreleder Hans Jørgen Gade Cathrine Hellandsvik Kjetil Houg Vedlegg: Vedtekter for fondet.

8 VEDTEKTER FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1 Spesialfondets navn m.v. Spesialfondet KLP Alfa Global Energi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler i fondet. Fondet er opprettet i medhold av lov om verdipapirfond av 12. juni 1981 nr. 52 ( vpfl. ). Fondet består for det vesentlige av finansielle instrumenter og / eller bankinnskudd i henhold til vpfl. 4-5 sjette ledd ( bankinnskudd ). 2 Forvaltningsselskap og depotmottaker Fondet forvaltes av forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning AS. Fondets depotmottaker er Svenska Handelsbanken AB (publ.), filial Norge: Organisasjonsnummer Handelsbanken NUF. 3 Fondets investeringsstrategi, karakter mv. Fondets klassifisering Fondet er et spesialfond. Fondet vil plassere kontantinnskudd fra andelseierne i pengemarkedsfond, pengemarkedsinstrumenter og andre rentebærende instrumenter, herunder bankinnskudd. Fondet vil videre låne inn aksjer, for å selge disse aksjene short i markedet. Salgssummen for de aksjene som er solgt short i markedet vil deretter benyttes til kjøp av andre aksjer i markedet. Fondet kan alternativt låne et tilsvarende beløp for kjøp av aksjer, dersom dette anses tjenlig for å sikre fondet mot valutarisiko. Salgssum mottatt ved short salg vil i tilfelle bli plassert i bank, og kan tjene som sikkerhet overfor långiver. Den rentebærende plasseringen av kontantinnskudd fra andelseierne, samt aksjer som er kjøpt i markedet kan tjene som sikkerhet overfor den eller de institusjoner fondet har lånt finansielle instrumenter av, samt som sikkerhet for derivater og eventuelt kontantlån. Fondets kredittrisiko for de rentebærende plasseringene er: høy middels lav Fondets modifiserte durasjon for så vidt gjelder rentebærende plasseringer skal være i intervallet fra 0-1. Overordnet målsetting Formålet for forvaltningen av fondet er å oppnå høyest mulig absolutt avkastning uavhengig av aksjemarkedenes bevegelser (markedsnøytralt aksjebasert fond). Referanseindeks Fondet vil i liten grad være eksponert mot aksjemarkedets bevegelser og vil derfor ikke måles mot en aksjereferanseindeks. Fondets referanserente er NIBOR 1 uke. Med referanserente menes den avkastning fondet forventes å gi før kostnader uten positivt bidrag fra fondets forvaltningsstrategi (fondets utgangspunkt for avkastning som følge av forvaltningsstrategien). Investeringsstrategi for å oppnå fondets målsetting Fondets midler skal plasseres i finansielle instrumenter og /eller bankinnskudd slik det fremgår av vedtektene 4 og plasseres i de markeder / land som fremgår av vedtektene 5. Fondets strategi skal videre være å skape meravkastning basert på fundamental analyse. Fondet vil hovedsaklig ta selskapsspesifikk risiko innenfor energisektoren gjennom en kombinasjon av long- og shortposisjoner. Fondet vil søke å isolere denne risikoen og nøytralisere øvrige risikoer. Fondets

9 portefølje skal settes sammen slik at den forventede avkastningen blir skapt gjennom avkastningsforskjellen mellom to aksjer (aksjepar) eller mellom aksjekurver. Eksponering mot generelle markedsfaktorer, for eksempel aksjemarkedsbevegelser, størrelse på selskaper eller stilarter (eksempelvis vekst, verdi), skal ikke dominere avkastningen. Styring av risiko Generelt Fondets risikoprofil er middels i forhold til andre sammenlignbare fond i samme aktivaklasse. Fondets mest sentrale risiko er forvalterrisiko samt selskapsspesifikk risiko innenfor energisektoren. Fondet skal søke å oppnå tilnærmet lik eksponering long og short. Fondets plasseringer i verdipapirfondsandeler skal sammen med fondets øvrige plasseringer være i samsvar med nærværende vedtekter, herunder investeringsstrategi. Forvalterrisikoen styres gjennom løpende ledelsesmessig oppfølging hos forvaltningsselskapet. Denne risikoen overvåkes gjennom verktøy som måler hvordan avkastningen er skapt, herunder hvordan avkastningen samvarierer med ulike faktorer. Fondets volatilitet og annen økonomisk risiko styres gjennom vedtektsfastsatte rammer og supplerende interne rammer hos forvaltningsselskapet. Eksponeringen overvåkes løpende av et uavhengig miljø hos forvaltningsselskapet som måler eksponering i forhold til fastsatte grenser. Maksimale eksponeringsgrenser for fondet Årlig estimert volatilitet Fondets estimerte årlige volatilitet (som beskrevet i fondets prospekt) kan ikke overstige 30 prosent. I et normalmarked forventes den årlige volatiliteten å være om lag 15 prosent. For beregningen av estimert årlig volatilitet benyttes en til enhver tid anerkjent ekstern leverandør, angitt i fondets prospekt. Kontantlån til valutasikringsformål Kontantlån til valutasikringsformål kan maksimalt utgjøre 200 prosent av fondets forvaltningskapital. Grensen for fondets lån beregnes netto slik at innskudd kommer til fradrag ved beregningen av maksimal eksponering, forutsatt at fondet har motregningsadgang for lånet i eget innskudd, i og utenfor konkurs. Likviditetslån Likviditetslån kan maksimalt utgjøre 10 prosent av fondets forvaltningskapital Innlån av finansielle instrumenter og bruk av derivater Fondet kan låne finansielle instrumenter tilsvarende 200 prosent av fondets forvaltningskapital. De aktuelle innlånte finansielle instrumentene skal i sin helhet selges i markedet, og genererer dermed en short-eksponering for fondet. Fondet kan alternativt nytte derivatposisjoner for å etablere tilsvarende markedseksponering. Eksponeringsgrense, shortsalg og bruk av derivater Fondet kan selge lånte finansielle instrumenter tilsvarende 200 prosent av fondets forvaltningskapital. Fondet kan alternativt nytte derivatposisjoner for å etablere en tilsvarende markedseksponering. Eksponering ved kjøp av finansielle instrumenter og bruk av derivater Fondet kan kjøpe finansielle instrumenter tilsvarende 200 prosent av fondets forvaltningskapital. De finansielle instrumentene kjøpes for de midler som mottas i forbindelse med short-salg, eventuelt ved lån i samme valuta. Fondet kan alternativt nytte derivatposisjoner for å etablere tilsvarende markedseksponering. Største totale markedseksponering Fondets største tillatte markedseksponering (sum av long-posisjoner fratrukket sum av short posisjoner, samt sum kontantinnskudd minus sum kontantlån til valutasikringsformål) er +/- 15 prosent. Eksponering via derivater skal ikke medføre at denne grensen overstiges. Plasseringen av

10 kontantinnskudd fra andelseiere i forbindelse med tegning er ikke medregnet i denne eksponeringsgrensen. Fond med begrenset krets av innskytere Fondet har særskilt samtykke fra Finanstilsynet og er et fond med begrenset krets av innskytere, jf. vpfl Samtykket innebærer at fondet kun er åpent for tegning for investorer som er klassifisert som profesjonell investor i medhold av nasjonale regler som implementerer direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) og rettsakter hjemlet i dette direktivet. 4 Investeringsområde Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter og/eller bankinnskudd: omsettelige verdipapirer ja nei verdipapirfondsandeler ja nei pengemarkedsinstrumenter ja nei derivater ja nei bankinnskudd ja nei Følgende non-ucits fond er investerbare for fondet: - Fond hvor både verdipapirfondet og forvaltningen er underlagt betryggende tilsyn i hjemlandet, og hvor det er etablert tilfredsstillende samarbeid om tilsyn mellom tilsynsmyndigheten i forvaltningsselskapets hjemland og Norge, - hvor andelshaverne har beskyttelse minst på linje med den beskyttelse andelshaverne har ved investeringer i verdipapirfond som omfattes av UCITS-direktivet, spesielt når det gjelder oppbevaring av midler, låneopptak, långivning og handel med finansielle instrumenter fondet ikke eier og - hvor det avlegges rapport for fondet minst to ganger årlig om de aktivitetene de verdipapirfondene det investeres i. Øvrige begrensninger som for øvrig følger av verdipapirfondloven 4-5 tredje ledd gjelder ikke. Fondet kan inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende og med indekser med finansielle instrumenter som angitt over som underliggende. Fondet kan videre inngå opsjoner, terminer og bytteavtaler med rente, valuta eller vekslingskurs som underliggende. For investering i valutaderivater gjelder derivatforskriften 3 annet ledd tilsvarende. 5 Krav til likvid plassering Fondets investeringer skal gjennomføres i samsvar med verdipapirfondloven 4-6, med unntak av 4-6 første ledd nr. 4, som erstattes med disse vedtekters 5 annet ledd nr. 5. Fondets midler kan plasseres i finansielle instrumenter som: 1. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et norsk regulert marked som definert i lov om regulerte markeder (børsloven) av 29. juni 2007 nr ja nei 2. er opptatt til offisiell notering eller omsettes på et regulert marked som definert i direktiv 2004/39/EF om markeder for finansielle instrumenter (MiFID) artikkel 4 (1) nr. 14 i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei

11 Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige stater som til enhver tid er medlem av EØS-avtalen 3. omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten i en stat som er part i EØS-avtalen ja nei Følgende stater vil være aktuelle: Samtlige stater som til enhver tid er medlem av EØS-avtalen 4. er opptatt til offisiell notering på en børs i en stat som ikke er part i EØS-avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten og børs og marked er angitt i fondets vedtekter og er godkjent av Finanstilsynet ja nei Følgende stater vil være aktuelle: Velutviklede markeder i verden som er gjenspeilet i MSCI All Country World Index. 5. finansielle instrumenter i selskaper hvor det foreligger bindende tilsagn om at de aktuelle finansielle instrumentene vil bli søkt opptatt til offisiell notering på børs eller marked som avkrysset i punktene 1 til 3. Opptak til offisiell notering må ha funnet sted senest innen ett år fra tilsagn ble gitt ja nei Fondets midler kan plasseres i pengemarkedsinstrumenter som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 annet ledd, dersom instrumentene er omfattet av vpfl. 4-6 annet ledd nr. 1 til 4. Fondets midler kan plasseres i verdipapirfondsandeler som omsettes på et annet marked enn angitt i vedtektene 5 annet ledd. Fondets midler kan plasseres i derivater som omsettes på et annet marked enn angitt i: vedtektene 5 annet ledd. ja nei Derivatforskriften 3 tredje ledd skal gjelde tilsvarende for fondets handel i unoterte derivater. Derivatforskriften 3 første ledd gjelder tilsvarende, slik at plassering i derivater basert på omsettelige verdipapirer skal kun finne sted i den utstrekning underliggende er omfattet av vedtektene 5 annet ledd nr Inntil 10 prosent av fondets midler kan plasseres i andre finansielle instrumenter enn de som er nevnt i vpfl. 4-6 første og annet ledd. 6 Risikospredning ved plasseringer Fondets sammensetning skal gi en hensiktsmessig spredning av risikoen for tap. Fondets plasseringer i finansielle instrumenter utstedt av samme selskap kan, med de begrensninger som følger av verdipapirfondloven 4-9, ikke utgjøre mer enn 15 prosent av fondets eiendeler. Det gjelder ingen grense for hvor mange posisjoner på inntil 15 prosent fondet kan ha. Fra dette gjelder følgende unntak: 1. Fondet kan plassere inntil 35 prosent av fondets forvaltningskapital i omsettelige verdipapirer utstedt eller garantert av en og samme stat som er part i EØS-avtalen, dennes lokale offentlige myndigheter eller av internasjonale statlige organisasjoner der en eller flere av statene som er part i EØS-avtalen deltar. Det er ingen begrensninger på hvor mange slike plasseringer fondet kan ha.

12 2. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets forvaltningskapital i pengemarkedsinstrumenter utstedt eller garantert av norsk stat, uten krav til spredning av kapitalen på flere utstedelser. 3. Fondet kan plassere inntil 25 prosent av fondets forvaltningskapital i obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av ett og samme foretak hjemmehørende i en EØS-stat etter bestemmelsene i finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2 underkapittel IV. Det er ingen begrensninger på hvor mange slike plasseringer fondet kan ha. 4. Fondet kan plassere inntil 100 prosent av fondets forvaltningskapital i ett og samme norske pengemarkedsfond. For øvrige verdipapirfondsinvesteringer gjelder en øvre grense på 20 prosent av fondets forvaltningskapital for investering i ett enkelt verdipapirfond. Fondet kan plassere inntil 35 prosent av fondets forvaltningskapital i bankinnskudd i en og samme bank, uten hensyn til eventuelle investeringer i finansielle instrumenter utstedt av samme bank, herunder unoterte derivater hvor banken er fondets motpart. Fondets plassering mot en og samme bank beregnes netto slik at utlån kommer til fradrag i innskudd ved beregning av grensen, forutsatt at fondet har motregningsadgang for innskudd og lån i og utenfor konkurs. Grensen på 35 prosent kan økes til 45 prosent der en slik økning skyldes at krav til sikkerhet i form av bankinnskudd i forbindelse med fondets kontantlån, lån av finansielle instrumenter eller derivathandel overstiger 35 prosent. Ved en økning over 35 prosent som følge av slikt krav til sikkerhetsstillelse skal fondet plassere øvrige innskudd i sin helhet i annen bank, slik at det innskuddet som overstiger 35 prosent i sin helhet tjener som sikkerhet. Økning fra 35 til 45 prosent forutsetter videre at den aktuelle bank har rating tilsvarende investment grade. Investeringer i finansielle instrumenter utstedt av den bank hvor sikkerheten er plassert skal samlet sett ikke overstige 5 prosent av fondets forvaltningskapital. For det tilfelle at den bank som krever sikkerhet videreplasserer midler for sikkerhetsstillelse i annen bank, og annen bank bekrefter at midlene vil bli ansett som klientmidler for fondet og dermed ikke inngå i konkursboet til den bank som krever sikkerhet, skal grensen i forrige ledd regnes i forhold til den eller de bank(er) midlene faktisk er plassert i. Selskaper innenfor samme konsern, som definert i direktiv 83/349/EØF og lov om årsregnskap av 17. juli 1998 nr eller i overensstemmelse med anerkjente internasjonale regnskapsregler, anses for å være samme selskap i forhold til de spredningsregler som omtalt i denne paragraf. Risikospredningen som inntatt i denne paragraf gjelder både for finansielle instrumenter som kjøpes long og for finansielle instrumenter som lånes inn og deretter selges short. Fondets eksponering i derivater skal beregnes på følgende måte: - Rett eller plikt til kjøp skal legges til fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder - Rett eller plikt til salg kan trekkes fra fondets øvrige plasseringer mot samme utsteder. Følgende verdier skal benyttes ved beregningen i forrige ledd: - Terminer og bytteavtaler: markedsverdi av underliggende - Opsjoner: Markedsverdien av underliggende multiplisert med opsjonens delta. 7 Eierbegrensninger Fondets plasseringer skal til enhver tid være i samsvar med vpfl Fondets eksponering i derivater skal beregnes i medhold av reglene i derivatforskriften 4 sjette og sjuende ledd.

13 Realisasjonsgevinster reinvesteres i fondet. Utbytte utdeles ikke til andelseierne. 8 Realisasjonsgevinster og utbytte 9 Utlån og innlån av finansielle instrumenter Spesialfondet kan låne ut finansielle instrumenter i samsvar med vpfl Alle inntekter fra utlån skal tilfalle fondet. Spesialfondet kan låne finansielle instrumenter. 10 Kontantlån Fondet kan låne kontante midler. Slikt kontantlån skal utelukkende skje i den hensikt å begrense valutarisiko. Innlån i en valuta skal dermed bare skje i forbindelse med fondets investeringer, herunder bankinnskudd, i samme valuta. Lån i en og samme valuta skal ved låneopptaket aldri overstige investert beløp, herunder bankinnskudd, i samme valuta. Dersom verdien av investeringene endres slik at kontantlånet overstiger verdien av plasseringer i samme valuta, skal fondet søke å bringe forholdet mellom longposisjoner (finansielle instrumenter og bankinnskudd) og kontantlånet i balanse innen rimelig tid. For dette formål kan fondet nedbetale kontantlån, øke kontantinnskudd eller øke long-eksponeringen i den aktuelle valutaen uten lånefinansiering. Fondet kan alternativt sikre valutarisiko som følge av verdifall i longposisjoner i forhold til shortposisjoner gjennom valutaderivater. 11 Sikkerhetsstillelse Fondet kan pantsette fondets eiendeler som sikkerhet for kontantlån, lån av finansielle instrumenter og derivater. Det kan avtales bruksrett til pantsatte eiendeler etter lov om finansiell sikkerhetsstillelse eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Fondet kan i tillegg stille sikkerhet for kontantlån, lån av finansielle instrumenter og derivater ved overdragelse av eiendomsrett for finansiell sikkerhet ( transfer of right and title ) i medhold av lov om finansiell sikkerhetsstillelse eller tilsvarende utenlandsk lovgivning. Det gjelder ingen samlet grense for slik sikkerhetsstillelse. 12 Derivathandel Forventet risiko og forventet avkastning på fondets underliggende verdipapirportefølje vil som følge av derivatplasseringene. øke reduseres forbli uendret Dekning av leverings- og markedsrisiko ved handel i derivater skal skje i medhold av derivatforskriften 3a.

14 Beregning av motpartsrisiko og posisjonsgrenser ved handel i unoterte derivater skal skje i medhold av derivatforskriften 4 fjerde og femte ledd. Hver andel i fondet er pålydende kroner 1000,-. 13 Verdiberegning Ved beregning av fondets verdi (forvaltningskapitalen) i nærværende vedtekter skal grunnlaget være markedsverdien av porteføljen av finansielle instrumenter og bankinnskudd, verdien av fondets likvider og øvrige fordringer, verdien av påløpte ikke-forfalte inntekter og verdien av eventuelt fremførbart underskudd, fratrukket gjeld og påløpte ikke-forfalte kostnader, herunder latent skatteansvar. Andelsverdien er fondets verdi dividert på antall andeler. Beregning av andelsverdien skal foretas 5 ganger i uken. 14 Forvaltningsgodtgjørelse Forvaltningsgodtgjørelse er forvaltningsselskapets inntekter for forvaltning av fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen er basert på fondets daglige verdi, beregnet i samsvar med vedtektene 13. Med transaksjonsdrevne kostnader menes i denne paragraf kurtasjekostnader, kostnader i forbindelse med etablering av innlån av finansielle instrumenter, kontantlån, sikkerhetsstillelse, bankgebyrer og depotkostnader som påløper ved utføring av transaksjoner for fondet. Forvaltningsselskapet kan belaste fondet med en fast forvaltningsgodtgjørelse. Fast forvaltningsgodtgjørelse beregnes daglig. Forvaltningsgodtgjørelsen fordeles likt på hver andel i fondet. Forvaltningsgodtgjørelsen utgjør maksimalt 0,8 prosent pro anno. Oppjustering av forvaltningsgodtgjørelsen skal meddeles andelseierne minst tre uker før gjennomføringen. Alle kostnader forvaltningsselskapet kan belaste fondet er inkludert i ovennevnte prosentsats, bortsett fra transaksjonsdrevne kostnader. Kostnader knyttet til tegning og innløsning av andeler er regulert i vedtektene 15 og 16. Forvaltningsselskapet kan i tillegg belaste fondet med en variabel forvaltningsgodtgjørelse. Ved en prosentvis større verdistigning, beregnet i samsvar med vedtektene 13, enn NIBOR 1 uke (referanserenten) vil forvaltningsselskapet i tillegg til den daglige faste forvaltningsgodtgjørelsen beregne seg 10 prosent godtgjørelse av verdiendringen utover den prosentvise verdiendringen til NIBOR 1 uke. Variabel forvaltningsgodtgjørelse kan likevel først belastes når verdien av en andel overstiger tidligere registrerte høyeste verdi av en andel. Daglig fast forvaltningsgodtgjørelse trekkes fra før mergodtgjørelse beregnes. Variabel forvaltningsgodtgjørelse beregnes og belastes daglig. Forvaltningsselskapet KLP Fondsforvaltning kan plassere verdipapirfondets midler i underfond som belastes med forvaltningsgodtgjørelse som utgjør maksimalt 0,2 prosent pro anno. Forvaltningsgodtgjørelsen som belastes underfondene vil komme i tillegg til KLP Fondsforvaltnings forvaltningsgodtgjørelse, angitt ovenfor.

15 Det vil dessuten påløpe transaksjonsdrevne kostnader i underfondet. Eventuell returprovisjon KLP Fondsforvaltning mottar fra et forvaltningsselskap eller tilsvarende for et underfond, anses som forvaltningsgodtgjørelse for KLP Fondsforvaltning. Returprovisjonen skal i så fall inkluderes i den faste forvaltningsgodtgjørelsen som belastes hovedfondet, angitt ovenfor på maksimalt 0,8 prosent pro anno. 15 Tegning av andeler Registrering av andelseiere skjer ved innføring i andelseierregister som føres av KLP Fondsforvaltning AS. Det utstedes ikke andelsbrev. Andelseierne skal få skriftlig bekreftelse på at deres andelsrett i fondet er registrert. Fondet er et verdipapirfond med begrenset krets av innskytere. Følgende kan tegne andeler i fondet: Innskytere som er klassifisert som profesjonelle investorer, jf. vedtektene 3. Tegning av nye andeler skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter tegningstidspunktet (som er når tegning er kommet inn til forvaltningsselskapet, midler i samsvar med tegningen er mottatt og eventuell legitimasjonskontroll er foretatt), med tillegg av kostnader knyttet til tegning av nye andeler. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,2 prosent av tegningsbeløpet. Tegningstidspunktet må være innen samme skjæringstidspunkt som angitt i vedtektene 16 for at første kursberegning etter tegningstidspunktet skal bli lagt til grunn. Ved første gangs tegning må den enkelte andelseier tegne seg for minst kroner ,-. Det skal ikke påløpe tegningskostnader ved Spesialfondet KLP Alfa Global Energis plasseringer i andre verdipapirfond. 16 Innløsning av andeler Andelseier har rett til å få sine andeler innløst i kontanter. Krav om innløsning skal fremsettes overfor forvaltningsselskapet. Krav om innløsning må fremsettes skriftlig. Innløsning skal skje til andelsverdien ifølge første kursberegning etter at innløsningskravet er kommet inn til forvaltningsselskapet. Innløsningskrav må fremsettes med 10 virkedagers varsel, slik at krav om innløsning anses å ha kommet inn til forvaltningsselskapet 10 virkedager etter at slikt varsel er fremsatt. Innløsningskravet må ha kommet inn til forvaltningsselskapet innen klokken (skjæringstidspunktet) for at første kursberegning etter at innløsningskravet innkom skal bli lagt til grunn. Innløsningsbeløpet reduseres med innløsningskostnader. Kostnadene kan utgjøre inntil 0,2 prosent av innløsningsbeløpet. Forvaltningsselskapet skal gjennomføre innløsningen snarest mulig og senest innen 2 uker. Det skal ikke påløpe innløsningskostnader ved Spesialfondet KLP Alfa Global Energis (hovedfondets) innløsning av andeler i andre verdipapirfond.

16 17 Kunngjøring av andelsverdi Andelsverdien skal normalt kunngjøres 5 ganger i uken. Kunngjøringen skal skje gjennom Oslo Børs ASA. 18 Forvaltningsselskapets styre mv. Andelseierne i de fond forvaltningsselskapet forvalter velger minst en tredjedel av medlemmene i forvaltningsselskapets styre og dessuten minst halvparten av dette antallet som varamedlem(mer). Varamedlemmer skal ha møterett, men ikke stemmerett i styremøtene. De andelseiervalgte styremedlemmer og varamedlemmer velges på valgmøte. Valgmøtet innkalles ved offentlig kunngjøring eller skriftlig henvendelse til andelseierne, med minst to ukers varsel. Valgmøte holdes innen seks måneder etter utløpet av hvert regnskapsår. På valgmøtet gir hver andel én stemme. Alle andelene i fondet har lik verdi. Andelseier kan stemme ved fullmektig. Valg skjer ved simpelt flertall av stemmer representert på møtet. Ingen møtedeltaker kan avgi stemme for mer enn 1/3 av samtlige stemmer representert på møtet. 19 Tvisteløsningsorgan Forvaltningsselskapet er tilsluttet Finansklagenemnda. 20 Endring av vedtektene Fondets vedtekter kan bare endres av forvaltningsselskapets styre etter godkjennelse av Finanstilsynet. Beslutning om endringer i verdipapirfondets vedtekter er bare gyldig dersom et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmer har stemt for endringen. ********* Vedtektene ble sist endret på bakgrunn av forhåndsgodkjenning i Finanstilsynets brev av

17

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Global II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Global II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfond

Vedtekter for verdipapirfond Vedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Kort Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Sverige II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Sverige II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Norden Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norden 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norden er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Finland II Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Finland II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Finland II er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012

VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 VERDIPAPIRFONDET LANDKREDITT HØYRENTE VEDTEKTER PR 15.11.2012 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Landkreditt Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn

Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn Vedtekter for verdipapirfondet TrendEn 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet TrendEn er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norge Vekst er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE NORGE. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE NORGE 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kombi er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Nordic Best Selection er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE PENGEMARKED 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE GLOBAL 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Global er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av andeler

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v.

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak. Verdipapirfondets navn m.v. Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon II er en selvstendig formuesmasse oppstått

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v.

VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON. Verdipapirfondets navn m.v. VEDTEKTER FOR FORTE OBLIGASJON 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Forte Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Konservativ 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Konservativ ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente

Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Rente ( Fondet ) er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente

Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente Vedtekter for verdipapirfondet UNIFOR Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet UNIFOR Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente

Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente Vedtekter for verdipapirfondet First Aktiv Høyrente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Aktiv Høyrente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks

Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Indeks 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Indeks er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Fund Norske Aksjer Institusjon I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norske Aksjer Institusjon I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Aksje Vedtekter for verdipapirfondet SPV Aksje 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Aksje er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator

Vedtekter for verdipapirfondet First Generator Vedtekter for verdipapirfondet First Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet First Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Lang Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Lang Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Organisasjonsnummer. 988244163 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Kort Stat Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Kort Stat er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond

Standardvedtekter for verdipapirfond Standardvedtekter for verdipapirfond 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Terra Total er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse av

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet : Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 05.08.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

Pharos High Yield Verdipapirfond

Pharos High Yield Verdipapirfond VEDTEKTER FOR PHAROS HIGH YIELD VERDIPAPIRFOND 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Pharos High Yield Verdipapirfond ("Fondet") er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Likviditet I er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Organisasjonsnummer: 993511668 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato: 03.01.2011

Detaljer

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon

Vedtekter verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon Vedtekter for verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Danske Invest Norsk Obligasjon er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON 1 ÅR (tidligere KLP Rentefond II) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon 1 år Organisasjonsnummer: 879518342 Type fond: UCITS Klassifisering

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Organisasjonsnummer: 992966092 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske fond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt

Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt Vedtekter for verdipapirfondet Atlas Absolutt 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Atlas Absolutt er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked

Vedtekter for verdipapirfondet. Alfred Berg Pengemarked Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Pengemarked er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Organisasjonsnummer: 996415406 Type fond: AIF - Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom

Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 07.08.2007 Vedtekter for verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet DnB NOR Global Eiendom er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Organisasjonsnummer: 990122571 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning

Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning Vedtekter for verdipapirfondet Nordea Avkastning 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Nordea Avkastning er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Templeton Emerging Markets Vedtekter for et ODIN Templeton Emerging Markets 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Templeton Emerging Markets er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Organisasjonsnummer: 880854062 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Norske aksjefond Stiftelsesdato:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa

Vedtekter for verdipapirfondet. ODIN Robur Øst-Europa Vedtekter for et ODIN Robur Øst-Europa 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Robur Øst-Europa er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta II Organisasjonsnummer: 912651096 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator

Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator Vedtekter for verdipapirfondet Swedbank Generator 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Swedbank Generator er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet

Vedtekter for verdipapirfondet Vedtekter for verdipapirfondet ODIN Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet ODIN Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP PENGEMARKED 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Pengemarked Organisasjonsnummer: 979518218 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond Stiftelsesdato:

Detaljer

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter:

Investeringsområde. Fondets midler kan plasseres i følgende finansielle instrumenter: Vedtekter for verdipapirfondet Alfred Berg Norge + 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge + er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Organisasjonsnummer: 996599892 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks Stiftelsesdato: 14.7.2005 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias gate

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Org.nr: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN Vekst 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN Vekst forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS (SKAGEN). Fondet er godkjent i

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.4.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KOMBINASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kombinasjon Org.nr. 996599892 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Internasjonale kombinasjonsfond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge

Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge Vedtekter for verdipapirfondet Kaupthing Norge 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Kaupthing Norge er en selvstendig formuesmasse oppstått ved innskudd fra en ubestemt krets av personer mot

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Stiftelsesdato: 20.09.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEUSA INDEKS USD 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeUSA Indeks USD Org.nr: 986332650 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordamerikanske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE VERDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Verden Indeks Organisasjonsnummer: 996716716 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF:

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Organisasjonsnummer: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente

Vedtekter for verdipapirfondet. SPV Rente Vedtekter for verdipapirfondet SPV Rente 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet SPV Rente er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av personer mot utstedelse

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks II Org.nr: 987570199 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik

Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik Vedtekter for Verdipapirfondet Holberg Rurik 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Rurik forvaltes av forvaltningsselskapet Holberg Fondsforvaltning AS. Fondet er

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Stiftelsesdato: 7. juni 1996 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Indeks Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Global Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN INDEKS 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorden Indeks Org.nr: 980854043 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Nordiske fond Stiftelsesdato:

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Delphi Norge Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger tas

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks II Organisasjonsnummer: 990140847 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Andre regionale

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Verdi Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Stiftelsesdato: 23.5.2011. Revisor:

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Rente+ Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20

Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 Vedtekter Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet Holberg Obligasjon NordenLikviditet 20 forvaltes av forvaltningsselskapet

Detaljer

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss

Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslåtte endringer i vedtektene til verdipapirfondet Storebrand Norge Pluss Foreslått endring 2 Følgende setning tas inn: "Fondet har andelsklasser som omtales nærmere i vedtektene 7." 5 Følgende setninger

Detaljer

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond

Anbefalte vedtekter for verdipapirfond Bransjeanbefaling for medlemmene i Verdipapirfondenes forening Anbefalte vedtekter for verdipapirfond (Vedtatt av styret i Verdipapirfondenes forening 16. februar 2012. Revidert 4. mai og 12. september

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP OBLIGASJON GLOBAL I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP Obligasjon Global I Stiftelsesdato: 25.04.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Karenslyst

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP KORT STAT 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Kort Stat Organisasjonsnummer: 912651029 Type fond: AIF - Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Pengemarkedsfond

Detaljer

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004

Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 Standardvedtekter for verdipapirfond Fastsatt i september 2004 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet [...] er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt krets av

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE INDEKS II Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Indeks II Stiftelsesdato: 5.8.2008 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEASIA INDEKS I Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeAsia Indeks I Stiftelsesdato: 20.9.2006. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Optimal Allokering er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL LAVBETA I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal LavBeta I Organisasjonsnummer: 912651037 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Globale

Detaljer

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2

Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 Vedtekter for verdipapirfondet SKAGEN m 2 1 Verdipapirfondets og forvaltningsselskapets navn Verdipapirfondet SKAGEN m 2 forvaltes av forvaltningsselskapet SKAGEN AS. Fondet er godkjent i Norge og reguleres

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet:

Innkalling til andelseiermøte for verdipapirfondet: KLP Fondsforvaltning har pr i dag sju rentefond som i hovedsak investerer i det norske rentemarkedet. De fleste av fondene ble opprettet for mer enn fem år siden. I løpet av denne tiden har investeringsmulighetene

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP STATSOBLIGASJON 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Statsobligasjon Org.nr: 993511668 Type fond: Nasjonalt fond Klassifisering VFF: Obligasjonsfond 4+ Stiftelsesdato:

Detaljer

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI

PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI 1. VERDIPAPIRFONDET PROSPEKT FOR SPESIALFONDET KLP ALFA GLOBAL ENERGI Navn: Spesialfondet KLP Alfa Global Energi Type fond: Spesialfond Klassifisering VFF: Andre verdipapirfond Stiftelsesdato: 03.01.2011

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE Opplysninger om fondet: FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeNorge Stiftelsesdato: 18. september 1998 Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV

FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV FULLSTENDIG PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS IV Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks IV Stiftelsesdato: 27.4.2005. Revisor: PricewaterhouseCoopers,

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL INDEKS I Opplysninger om fondet: Navn: Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Indeks I Stiftelsesdato: 29.11.2004. Revisor: PricewaterhouseCoopers, Dronning Eufemias

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS II 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II Organisasjonsnummer: 996716678 Type fond: AIF

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente)

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente) PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP FRN (tidligere KLP Aktiv Rente) 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP FRN Org.nr: 979518382 Type fond: UCITS Klassifisering VFF: Obligasjonsfond 0-2 år Stiftelsesdato:

Detaljer

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk

Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk Vedtekter for Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk 1 Verdipapirfondets navn m.v. Verdipapirfondet Alfred Berg Norge Etisk er en selvstendig formuesmasse oppstått ved kapitalinnskudd fra en ubestemt

Detaljer

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I

PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I PROSPEKT FOR VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJE FREMVOKSENDE MARKEDER INDEKS I 1. VERDIPAPIRFONDET Navn: Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks I Organisasjonsnummer: 996715426 Type fond: UCITS

Detaljer