Årsmelding og rekneskap for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding og rekneskap for 2013"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap for 2013

2 Årsmelding frå styret Styret Styret har i 2013 hatt følgjande samansetting: Medlemar: Arild Ingar Lægreid (styreleiar) Anne Kauppi (nestleiar) Hilmar Høl Judith Solheimslid Linga Ivan Øy (tilsett medlem) Personlege vara medlemar: Marie-Helene Hollevik Brandsdal Jan Bent Høyum Ingvill Eldegard Aleksander Øren Heen Per Inge Bale (tilsett vara medlem) Ivan Øy og Per Inge Bale er valde av og mellom dei tilsette. Styresaker Det har vore halde 10 styremøte, der 35 saker har vore handsama. Helse, miljø og tryggleik (HMS) Årdal Energi er sjølvstendig medlem i Bedrifthelse1. Alle våre tilsette har dermed eit tilbod gjennom bedriftshelsetenesta. Det var meldt inn 17 uønska hendingar i 2013, som er ein auke i innmeldte hendingar sidan i fjor. Desse hendingane vert handsama administrativt og tiltak vert umiddelbart sett i verk. Ved hendingar av større karakter, vert desse vurdert og handsama av HMS-utvalet. Årdal Energi hadde 2 mindre alvorlege personskadar, 3 skader på materiell, 7 uønska forhold av anna karakter, 2 forslag til forbetring og 3 nesten ulykker. Sjukefråværet for 2013 var på 7 %. Bruk av eigenmelding utgjorde 0,9 % av fråværet. Ureining Årdal Energi ureina ikkje det ytre miljøet. Det vert ikkje nytta PCB-olje og all anna spillolje vert levert til godkjent spesialfirma. Årdal Energi er med på den kommunale renovasjonsordninga og har ein eigen avtale med eit lokalt firma for handtering av jern/metall og anna brennbart avfall. Side 2

3 1. jan. 13. jan. 25. jan. 6. feb. 18. feb. 1. mar. 13. mar. 25. mar. 6. apr. 18. apr. 30. apr. 12. mai. 24. mai. 5. jun. 17. jun. 29. jun. 11. jul. 23. jul. 4. aug. 16. aug. 28. aug. 9. sep. 21. sep. 3. okt. 15. okt. 27. okt. 8. nov. 20. nov. 2. des. 14. des. 26. des. Årsmelding frå styret Viktige hendingar Av større investeringar i nettet, kan ein nemna ombygging av to nettstasjonar frå mastearrangement til bakkebetjent plassering. Det er gjennomført ein større nettanalyse for å sjå på korleis vi skal ta imot planlagd kraftutbygging i vårt område. Samarbeidet med Vang Energiverk er vidareført. Dette vil gje ein opprydding av master i Tyinosen området. Det er bygd ny straumforsyning til Årdalsenteret. Som vedlikehald på nettet, har ein vidareført arbeidet med utvida vedlikehald av høgspentog lågspentlinjene. Likestilling Årdal Energi har ved utgangen av 2013, 3 kvinnelege tilsette. Verksemda har som målsetjing å ha ein arbeidsstokk og eit avtaleverk som sikrar likestilling. Lokalitetane er godt tilpassa begge kjønn. Utviklinga i kraftprisane Kraftmarknaden er som kjent fri og kundane kan kjøpa krafta si der dei ynskjer. Årdal Energi har som målsetting å halda ein rimeleg pris til den lokale marknaden. Samstundes er det kraftsalet som kan gje oss store nok marginar for å oppfylle eigaren sine ynskjer om forteneste på konsesjonskrafta. I delar av vintermånadane var kraftprisane noko høge. Prisen hadde elles ein ganske normal trend resten av året. Vår snittpris over året var 5,05 øre/kwh høgare enn budsjettert. 60,0 50,0 40,0 System pris Årdal Energi 30,0 20,0 10,0 0,0 Figuren viser systemprisen til NordPool mot Årdal Energi sin kraftpris for Kilde: NordPool / Årdal Energi. Side 3

4 Øre/kWh Årsmelding frå styret Figuren viser utviklinga av årleg snittpris på kraft, i øre/kwh, utan avgifter Effektivitet i distribusjonsnettet Overføring av elektrisk kraft er monopol-verksemd. For å sjå til at overføringa av energi vert gjort så effektivt som mogeleg, fastset NVE årlege inntektsrammer. Årdal Energi jobbar hardt med å oppfylle desse krava. Samanlikning nettleiga (Kilde NVE) Tariffane er utan alle avgifter 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 Aurland BKK Nett Luster Lærdal Sognekraft SFE Nett Stryn Sunnfjord Tussa Nett Årdal S&Fj fylke - snitt Serie1 38,50 22,60 26,40 28,00 35,30 38,60 36,70 36,70 29,00 36,80 32,90 26,40 Nettselskap Landsnitt Stolpediagrammet viser korleis prisane på nettleiga i 2013 var for nettselskapa i fylket, samt snittet for fylket og heile landet. Det må nemnast at nettleiga er avhengig av bustadmønster og topografi i dei ulike leveringsområda. Prisane er rekna om og gjeld ved eit snittforbruk på kwh/år Side 4

5 Årsmelding frå styret Stolpediagrammet viser utviklinga av energileddet(øre/kwh) i nettleiga for bustadar, utan avgifter. Samarbeid / samanslutningar Samarbeidet innan SEIS AS er vidareført, men no meir som eit samarbeidsorgan. Energiselskapa tilknytta SEIS nyttar dette organet til samarbeid og informasjonsutveksling, slik at partane kan gjera kvarandre betre. Planar For 2014 har vi planar om fleire mindre nett-modifikasjonar for ytterlegare å gje kundane ei så stabil kraftforsyning som mogeleg. Vi vil halda fram med å stimulera til ny kraftutbygging i kommunen, noko som er med på å sikra gode vilkår for næringslivet i bygda. Deleigde verksemder Status for verksemder som Årdal Energi er deleigar av: Årdalsnett AS Verksemda går godt og har ein sunn økonomi. Selskapet forserar nedbetaling av lån og har maksimert avskrivingane i samarbeid med revisor. Omsetning for breiband og kabel-tv har auka i høve til Årdalsnett har eit resultat på ca. 1,19 mill. kr etter renter og skatt. Talet på kundar har vore jamt stigande gjennom året. Aksjonærsamansetninga i selskapet har ikkje endra seg i 2013, og det er ikkje føreslege å betala utbytte for Driftssituasjonen har vore god gjennom året. Både for breiband og kabel TV har det vore lite tekniske problem Seimsdal Kraft AS Kraftverket har hatt god drift og produsert 15,0 GWh i Dette er ein nedgang på 4,4 GWh i høve året før. Produksjon varierer årleg ut få vassføringa i elvi. God drift og godkjenning for å selja elsertifikat, er med på å gje jamt godt resultat. Side 5

6 Årsmelding frå styret Offerdal Kraftverk AS Konsesjonssøknad vart sendt inn til NVE i hausten Det er ikkje gjort endeleg vedtak til søknaden enno. Strategi og framtidsutsikter Årdal Energi skal halda fram med å bygga driftssikre fordelingsnett som syter for færre og kortare avbrot til det beste for kundane i Årdal. Årdal Energi skal vidare ha ein sunn og god økonomi, som gjev rett pris til kundane våre, samt avkasting til eigaren. Årdal Energi vil vera og skal vera ein del av lokalsamfunnet i Årdal. For å nå desse måla skal Årdal Energi arbeida for at organisasjonen vår er mest mogeleg effektiv i form av å nytta gode teknologiske løysingar, vera aktive i samarbeidsformer som vil gjera oss meir konkurransedyktige, samt arbeida for gode arbeidstilhøve som gjer Årdal Energi til ein attraktiv arbeidsplass. Etiske retningsliner Årdal Energi har utarbeidd eigne grunnverdiar og etiske verdigrunnlag som set fokus på haldningar og åtferd som er forventa av den einskilde medarbeidar. Side 6

7

8 Nøkkeltal Finansieringsanalyse Side 8

9 Side 9 Resultatrekneskap

10 Side 10 Balanse

11

12 Noter Note 1 Varige driftsmiddel Side 12

13 Noter Note 2 Vurdering av kundefordringar Uteståande fordringar inneheld straumfordringar og andre kundefordringar, samt avsetning til usikre fordringar. Note 3 Bundne midlar I posten inngår bundne bankinnskot (skatt) med kr ,- Note 4 Eigenkapital Side 13

14 Noter Note 5 Meir- og mindreinntekt Årdal Energi KF hadde pr ei akkumulert mindreinntekt på kr I 2013 vart det ei samla mindreinntekt på kr , slik at det pr er ei mindreinntekt på kr Dette er ei kundefordring i Årdal Energi sin balanse. Alle nettverksemder er garantert en minimumsavkastning på 2 %. I perioden oppnådde Årdal Energi en gjennomsnittleg NVE-avkastning på - 0,57 %. Årdal Energi har gjennom enkeltvedtak hjå NVE fått kompensert for differansen mellom minimumsavkastning og oppnådd avkastning gjennom en korreksjon av utgåande saldo meir-/mindreinntekt pr Korreksjonen er ført direkte mot eigenkapital iht. regnskapslova og god regnskapsskikk. Eventuelle framtidige korreksjonar av meir-/mindreinntekt vil bli regnskapsført på tilsvarande måte. Side 14

15 Noter Note 6 Lagerbeholdning Verdien på varelageret pr er kr Dette er ein auke i varelageret på kr frå Note 7 Aksjar i andre selskap Side 15

16 Noter Note 8 Segmentrekneskap Note 9 Tilbakesal av konsesjonskraft Gjennom avtalen med Hydro har Årdal Energi kvart år kunne selje tilbake den konsesjonskrafta som ikkje vert nytta. Årdal Energi hadde i 2013 konsesjon på totalt MWh, eksklusiv framandleverandørar. Av dette tok Årdal Energi KF ut MWh i Etter inngått avtale er differansen på MWh solgt tilbake til Hydro. Side 16

17 Noter Note 10 Ansvarleg lån Årdal Kommune I samband med fastsetjing av ny opningsbalanse for Årdal Energi i 1996 vart det vedteke å opprette eit ansvarleg lån frå Årdal kommune på kr Lånet er registrert som langsiktig gjeld i balansen. Årdal Energi må kvart år svare rente av dette lånet. Renta tilsvarer den gjennomsnittlege kommunalbankrenta gjennom rekneskapsåret + 1%. For 2013 har renta vore på 3,25 %. Note 11 Lønnskostnader og tal tilsette Årdal Energi sine pensjonsforpliktelsar for 2013 er dekka gjennom pensjonsordning i DNB Liv forsikring. Ordninga er administrert av Årdal kommune. Pensjonspremien er ført som pensjonskostnad i rekneskapen. Side 17

18 Side 18 Revisjonsmelding

19 Side 19 Revisjonsmelding

20 Organisering og drift av verksemda Selskapsform År 2013 er det 80. driftsåret for Årdal Energi KF, om ein legg stiftinga av Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning til grunn. Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning vart organisert etter at løyvinga for linjebygging til Farnes vart vedteken i heradstyre Aardal Kommunale elektrisitetsforsyning fekk driftsløyve (mellombels) den 27.september 1933 og har sidan hatt kontinuerleg drift i fleire selskapsformer og namn. Dette elektrisitetsverket vart teke opp i L/L Årdal Kraftlag, som vart stifta L/L Årdal Kraftlag vart vidareført (ved oppkjøp) i Årdal Kommunale kraftforsyning, som vart skipa den Årdal Kommunale kraftforsyning skifta namn til Årdal Energiverk den , og vart frå same dato organisert som ei kommunal verksemd. Etter vedtak i kommunestyret den vart namnet endra til Årdal kommunale energiverk. I same vedtak vart Årdal kommunale energiverk gjort til ei kommunal særverksemd under Årdal kommune med eige styre etter 11 i kommunelova. Årdal kommunestyre gjorde den vedtak om å gjera selskapet om til kommunalt føretak (KF). Namnet vart då Årdal Energi KF frå og med Medlemskap i andre organisasjonar Årdal Energi er medlem av: Defo (Distriktenes energiforening) Kjøpekraft Vest KS Bedrift Revisjon Revisjon er utført av Sogn og Fjordane Revisjon IKS. Side 20

21 Eigedomar og vedlikehald av desse Sekundærstasjonar 1. Øvre Årdal 4 stk. Transformator 6,0 MVA, 6,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i Hydro Aluminium - Metallverket sine lokale på Hydro sitt fabrikkområde i Øvre Årdal, Årdal Energi disponerer dette etter avtale. 2. Årdalstangen 2 stk. Transformator 10,0 MVA, 22,0/6,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 22,0 kv 1 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg inne på Hydro Aluminium - Karbonverket sitt fabrikkområde på Årdalstangen, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. 3. Saltvika 2 stk. Transformator 1,8 MVA, 6,0/11,0 kv 2 stk. Koplingsanlegg 6,0 kv og 11,0 kv Sekundærstasjonen er etablert på eigen tomt og bygg i Saltvika. 4. Seimsdal 2 stk. Koplingsanlegg 11,0 kv og 22,0 kv 1 stk. Transformator 2,0 MVA, 11,0/22,0 kv Sekundærstasjonen er etablert i eige bygg, Årdal Energi disponerer tomten etter avtale. Fordelingsnett Høgspent fordelingsnett Matespenningar for høgspennings distribusjonsnett i Årdal Kommune er som følgjer: Øvre Årdal, Utladalen, Fardalen og Årdalstangen Seimsdal og Ofredal Seimsdal, Naddvik, Tyedalen / Moadalen 6,0 kv 11,0 kv 22,0 kv Det høgspente distribusjonsnettet er samansett av 55,96 km linjer, 86,20km jordkabel, derav 4,23 km som sjøkabel. Side 21

22 Eigedomar og vedlikehald av desse Fordelingstransformatorar Årdal Energi har i dag 146 nettstasjonar, i desse er det plassert følgjande fordelingstransformatorar som har slik yting: Transformator omsetningsforhold Tal (stk.) Total yting (kva) 415 / 240 V / 240 V / 415 V / 240 V / 240 V / 415 V Til saman Desse fordelingstransformatorane er for det meste plassert i eigne nettstasjonar eller i stolpe arrangement. Lågspent fordelingsnett Årdal Energi sitt distribusjonsnett er 230V IT og 400 TN-C anlegg beståande av 176,34 km jordkabelanlegg og 49,63 km luftleidningsanlegg. Fibernett Fiberkabel i sjø og jord Årdal Energi har bygd fiberkabel, denne er forlagt slik: I sjø/vatn Seimsdal Naddvik, 48 fiber Naddvik Fodnes, 48 fiber Fodnes Amla (Kaupanger), 48 fiber Tyinosen Tyin Panorama, 48 fiber I jord/luft Øvre Årdal Tyinosen, 48 fiber Seimsdal Årdalstangen, 48 fiber Seimsdal Årdalstangen, 24 fiber m m m m Sum sjø/vatn m m m m Sum jord/luft m Side 22

23 Driftskontroll og sambandsutstyr Eigedomar og vedlikehald av desse Driftssentral Driftssentralen ved Årdal Energi er levert av NetControl. Her kan ein overvaka last og fjernstyra sekundærstasjonane i Øvre Årdal og på Årdalstangen. Dersom det oppstår feil eller om grenseverdiar vert nådd, vert det sendt SMS-melding til vakthavande. Driftssentralen har direkte samband til sekundærstasjonen i Øvre Årdal via kabel. Ein får då ein kontinuerleg overvaking og betre responstid. Kommunikasjonsprotokollen til fjernbetjeningsutstyret er i dag modem-basert for dei resterande målingane. Samband Internradiosystemet fungerer tilfredsstillande og gjev god dekning utanom delar av Moadalen. I dette området vert det nytta mobiltelefonar av type GSM som gjev ein tilfredsstillande dekking, samt ein satellitt telefon. Vidare finst det 15 mobiltelefonar. Andre eigedomar Årdal Energi har eigen tomt på 5515 m2 i Utladalsvegen 1 i Øvre Årdal, der det står eit kombinert administrasjonsbygg og lagerbygg. I Storevegen Terrasse har Årdal Energi ein 3 roms bustad, som vert utleigd til tilsette eller andre. På Årdalstangen har Årdal Energi ein kombinert sekundærstasjon og montørbase i Saltvika. Her vil det også bli etablert beredskapslager og beredskapskontor ifølgje beredskapsplan for Årdal Energi i krise og krig. Deler av eigedomen er leigd ut til anna verksemd i Årdal kommune. Transportutstyr Oversikt pr : Årsmodell Reg. nr. VW Transporter kassebil 2001 UC Peugeot Boxer lagsbil m/karm 2004 UC VW Transporter kassebil 2005 UC Volvo FM9 - lastebil m/kran 2005 CF Hyundai Terracan 4x4 vaktbil 2006 UC DanTruck 8450 MD 2005 ureg. Peugeot Partner varebil 2006 UC Peugeot Partner varebil 2009 UC Iveco bil m/personkorg 2009 SU Isuzu D-max 4WD - kassebil 2010 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC VW Caddy Maxi varebil 2012 UC Side 23

24 Driftstilhøve Drift Årdal Energi har hatt eit stabilt og godt driftsår. På slutten av året har Årdal Energi vore råka av nokre driftsforstyrringar. Heile Årdal var ute den 1.desember i ca. 25 min., pga. feil i overliggjande nett Fardalen var utan straum i 6,5 t den 5.desember, klink på linja pga. sterk vind Avdalen og Vetti var utan straum den 14.desember i ca. 3 t, klink på linja pga. sterk vind Årdal Energi har komplett rapportering av alle typar driftsforstyrringar i eigen feil- og avbrotsstatistikk, samt at dette vert utrekna og innrapportert til NVE gjennom Netbas. Omsetting av kraft og nett Kjøpsavtalar Årdal Energi kjøper all kraft vi kan ta ut i konsesjonskraft-avtalane Årdal kommune har med Hydro og Østfold Energi (ØE), til saman kwh ( ,29 MWh eller 115,68 GWh). Hydro skal etter gjeldande avtaleverk samordna all konsesjonskraft for Årdal kommune og utføra naudsynt melding til Statnett. I tillegg skal dei syta for at Årdal har nok kraft disponibel til ei kvar tid. Hydro-avtalen er på til saman kwh, fordelt med kwh i Tyin utbygginga og kwh i frå Fortun. Østfold Energi avtalen er på til saman kwh. Prisen på all kraft i frå Hydro og ØE vert regulert årleg av OED (OED prisen). I tillegg kjem energiavgift og fastavgift (residualledd) på innmating til sentralnettet og overføringskostnader i form av energiledd og fastavgift på overføring tilbake frå sentralnettet. Næraste sentralnettspunkt for Årdal Energi er Leirdøla i Luster. Side 24

25 Kraftpris i øre/kwh Nettleiga i øre/kwh Omsetting av kraft og nett Sal Kostnad for tap i distribusjonsnettet: MWh x 308,17 kr/mwh = kr. Det er nytta NVE sin tapspris i IR2013. Tariffar Både kraftprisen og energileddet på nettleiga har vore stabile i 2013, dette er illustrert i diagrammet under: 60,00 55,00 50,00 45,00 60,00 55,00 50,00 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15, Veker Kraftpris = Nettleiga = 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 Kraftprisen til Årdal Energi har vore god i konkurransebiletet for Årdal. Nettleiga steig kraftig i 2012 og vil holda seg høg etter at kostnaden for overliggjande nett gjekk opp Side 25

26 Kundar og DLE Kundekontraktar Pr var det registrert 3583 kontraktar med kundar i Årdal. Installasjonskontroll, DLE DLE har som hovudoppgåver å utføra tilsyn med elektriske installasjonar i vårt forsyningsområde, marknadskontroll og revisjon av elektroinstallatørane sitt internkontrollsystem. I tillegg skal vi informera om el-tryggleik spesielt til eldre og barn. For brann- og ulykkesetterforskingstenester har Årdal Energi inngått avtale med Etrygg AS. Det er i 2013 utført: Planlagd Utført Tilsyn med private anlegg 149 stk. 150 stk. Enkle helseinstitusjonar 1 stk. 6 stk. Tilsyn med elektroentreprenørar 3 stk. 1 stk. Tilsyn med gardsbruk 1 stk. 0 stk. Tilsyn med andre 17 stk. 10 stk. næringsverksemder Informasjonsarbeid 1 mnd. 2 mnd. Målesystem Årdal Energi nyttar delvis oppringt samband, fiber og radio for å samla inn måleverdiar til kundar med over kwh i årleg forbruk og til andre forretningskundar. Pr er det ca. 110 slike system i drift. Årdal Energi nyttar også same systemet for kontroll med innmating, for å fylgje opp den totale energimengda inn i Årdal Energi sitt nett. Systemet, målarar og måleterminalar er levert av Kamstrup. Øvrig verksemd Entreprenør Årdal Energi har utført arbeid for Årdal kommune, Årdalsnett, Seimsdal Kraft, Aurland Energiverk, Lærdal Energi, Hydro Energi, samt mindre oppdrag for private kundar. Side 26

27 Årdal Energi KF - Utladalsvegen ØVRE ÅRDAL Tlf:

Årsmelding og rekneskap 2002

Årsmelding og rekneskap 2002 Årsmelding og rekneskap 2002 www.lusterenergiverk.no Generalforsamling Generalforsamling for Luster Energiverk AS vert halden i Banksalen Gaupne måndag 05.05.03 kl. 16.00 SAKLISTE 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi

3100 km 2 FORRETNINGSOMRÅDE. Produksjon, marknad nett, og anna verksemd. innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi Årsrapport 2012 FORRETNINGSOMRÅDE Produksjon, marknad nett, og anna verksemd 26 000 innbyggjarar får straum via kraftlinjene til Sunnfjord Energi LANGSIKTIG UTVIKLING AV OMRÅDEPRIS 500 400 NOK / MWh 300

Detaljer

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013

www.sykkylven-energi.no Årsmelding og rekneskap 2013 www.sykkylvenenergi.no Årsmelding og rekneskap 213 1 Introduksjon av selskapet Merkeår Innhald 1918 Straumlevering frå kraftstasjonen på Riksheim starta Introduksjon av selskapet... 3 verk tok til den

Detaljer

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet.

Også i 2013 har vi gjeve bidrag til mange kulturmiljø i Fusa. Det er vi svært glad for. Vi får mange gode tilbakemeldingar for dette engasjementet. Årsrapport 2013 INNHALD 4 6 14 15 17 18 20 36 37 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2013 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2013 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012

Årsmelding og rekneskap for. Vang Energiverk KF For året 2011. Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 Årsmelding og rekneskap for Vang Energiverk KF For året 2011 Vang Energiverk KF Den 23. april 2012 1 Innleiing og samandrag Eidsfoss kraftstasjon var tilbake i full drift den 6. september etter generatorhavari

Detaljer

For året 2014 36. driftsår

For året 2014 36. driftsår For året 2014 36. driftsår Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid, Kristoffer Vannes (dagleg leiar), Kåre L. Berge (styreformann),

Detaljer

ÅR SMELDING & REKNE SK AP

ÅR SMELDING & REKNE SK AP ÅR SMELDING & REKNE SK AP 2014 INNHALD 3 4 25 33 34 37 40 42 51 59 115 118 120 122 Året 2014 Styret si årsmelding 2014 Eigarstyring og selskapsleiing Stadfesting frå styret og dagleg leiar 2014 Resultat

Detaljer

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 -

ÅRSMELDING. For året 2012 34. driftsår. S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - ÅRSMELDING For året 2012 34. driftsår S K Skånevik Ølen Kraftlag 5593 SKÅNEVIK - 1 - Styret Bak frå venstre: Gunnar Dalen, Paul Tungesvik, Gunnar Molnes Framme frå venstre: Torunn H. Susort, Hjørdis Sævareid,

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår

ÅRSMELDING 2014. Banken sitt 169. rekneskapsår ÅRSMELDING 2014 Banken sitt 169. rekneskapsår INNHALD: Hovudtrekk i rekneskapen for år 2014 Side 3 Årsmelding 2014 4 Bankåret 2014 rammevilkår og drift Kort om den generelle økonomiske utviklinga Kort

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 75. DRIFTSÅR 1940 2014 ÅRSMELDING 2014 INNHALD SELSKAPET... 3 STYREFORMANNEN HAR ORDET... 5 REKNESKAPEN 2014 STYRET SINE KOMMENTARAR... 5 KJØP OG SAL AV KRAFT... 6 NETTDRIFTA...

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2013 3 Samarbeidspartnarar 7 Økonomisk utvikling 8 Norsk økonomi 2013 9 Resultat og Balanse 2013 10 Risikotilhøve

Detaljer

Årsmelding og rekneskap

Årsmelding og rekneskap Årsmelding og rekneskap 2014 Årsmelding og rekneskap 2014 Hovudtrekk i rekneskapen 2 Bankåret 2014 3 Samarbeidspartnarar 8 Økonomisk utvikling 9 Norsk økonomi 2014 9 Resultat og Balanse 2014 11 Risikotilhøve

Detaljer

Årsrapport og rekneskap

Årsrapport og rekneskap Årsrapport og rekneskap 2012 Lustrabadet vart opna Korttidsavdelinga vart etablert Bustadfeltet Borhaug i Solvorn Kulturpris til Geirr Vetti Rådmannen, april 2013 Luster kommune - årshjul 2012 - Luster

Detaljer

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9.

INNHALD. Dette er Fjord1 5. Fjord1s visjon og verdiar 6. Organisasjonskart 7. Adm. direktør har ordet 8. Selskapsleiinga 9. Å r s r a p p o r t 2 0 1 3 INNHALD Dette er Fjord1 5 Fjord1s visjon og verdiar 6 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Selskapsleiinga 9 Året som gjekk 10 Aktiviteten vår 14 Verksemdstyring 20

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2012. 147. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2012 147. forretningsår ÅRSMELDING 2012 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Verdsøkonomien slit enno med etterdønningane etter finanskrisa i 2008. Det er skrive fleire nye og spennande

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap

Innhald. Visjon, forretningsidé og hovudmål Samandrag Årsberetning Rammevilkår Lokalsamfunnet Bankdrifta. Resultatrekneskap Årsrapport 2009 1 Innhald 3 Visjon, forretningsidé og hovudmål 4 Samandrag 7 Årsberetning 7 Rammevilkår 8 Lokalsamfunnet 9 Bankdrifta 12 Resultatrekneskapet 14 Balanse 15 Risikoeksponering 19 Personaltilhøve,

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2013

Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 Årsmelding og rekneskap 2013 1 2 15 16 18 19 39 Hovudtrekk i rekneskapen Årsmelding 2013 Resultatrekneskap Balanse Kontantstraum Notar Tillitsvalde Voss Sparebank skapar verdiar

Detaljer

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår

Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår Årsmelding og rekneskap 2014 149. forretningsår - 2 - - 3 - ÅRSMELDING 2014 RAMMEVILKÅR FOR SPAREBANKANE Norsk økonomi voks som normalt i fjor, med om lag uendra arbeidsløyse og ein prisvekst på 2,0 %.

Detaljer

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F

GDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEBANKEN UNGDOMSBA LLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN GRÜNDERBANKEN F IMEBANKEN UNGDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN F NKEN GRÜNDERBANKEN FJORDBANKEN SPAREBANKEN BYGG N SENIORBANKEN BYGDEBANKEN SUTALAUSBANKEN HEIMEB GDOMSBANKEN FJELLBANKEN SKOBANKEN FAMILIEBANKEN UST FJORDBANKEN

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12

ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT ETNE SPAREBANK - INNHALD Side Nøkkeltal 2 Desse styrte sparebanken i 2014 3 Styrets årsmelding for 2014 4 Resultatrekneskap 11 Balanse 12 Tilleggsopplysningar til rekneskapen

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2014 Etne Elektrisitetslag. Nyvoll, 5590 Etne www.etneelag.no 1 Etne El-lag Årsmelding frå styret VALNEMND Valnemnda har i 2014 vore følgjande: Torunn Stålesen leiar. Alf Ove Birkenes

Detaljer

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar!

Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! S S R - S Ø R E S U N N M Ø R E R E I N H A L D S V E R K Å R S M E L D I N G 2 0 1 1 Finn fram kvardagshelten i deg, det nyttar! INNHALD Omstilling og nye utfordringar 4 Eit tilbakeblikk 5 Eigarmelding

Detaljer