Høstkonferansen Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høstkonferansen 2011. Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v."

Transkript

1 Høstkonferansen 2011 Ny finanslovgivning hovedlinjer, fremdrift m.v. Banklovkommisjonens utredning nr.24 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Olav Breck Sparebankforeningen

2 Banklovkommisjonens utredning 24 NOU 2011: 8 Ny finanslovgivning Utkast lov om finansforetak og finanskonsern mv (finansforetaksloven). Hovedmandatet i oppdraget Banklovkommisjonen fikk ved oppnevningen ved kgl.res. i 1990!

3 Banklovkommisjonens utredning 24 (forts.) NOU i 2 bind (A og B). Ca. 300 paragrafer med generelle og spesielle motiver (lovforarbeider). En av de mest omfattende NOUer noensinne. Bind B den interessante sett fra et brukersynspunkt. Enstemmig, dog noen få særmerknader, bla 2 fra finansnæringen. Trolig bred støtte fra finansnæringen gjennom den pågående høringsrunden

4 Allerede innledningsvis: Ingen revolusjonerende nyheter eller inngripende endringer i rammereglene. Mest en videreføring og samling / samordning gjennom et helhetlig rettslig byggverk. NB! De sentrale nyheter for sparebankene er allerede for lengst innført som resultat av delutredninger, senest i 2009, jf. Rammevilkårutvalget og dets oppfølging

5 Allerede innledningsvis: (forts.) For øvrig i substans er det verdt å merke seg den mer helhetlige oppmerksomhet / regulering av finanskonsern / konsernlignende samarbeidsgruppe. (les: Terra og Spb. 1). - et langt skritt i retning av å rettsliggjøre finanskonsern

6 Hovedsiktemål: Et lovutkast som vil utgjøre et oversiktlig, modernisert og robust regelverk for alle typer av finansforetak, fra de mer overordnede krav til konsesjon og etableringsrett til de nærmere regler for organisering av og virksomhet i institusjonene. Fremstår som en konsistent / enhetlig regulering om alle vesentlige forhold som bør være undergitt samme normer, f eks styrets /adm.dir.s oppgaver /ansvar i et finansforetak

7 Hovedsiktemål: (forts.) Tar for seg hovedelementene i den offentligrettslige reguleringen av finansområdet. Mange nye forskriftshjemler, mens sentrale elementer i en del någjeldende forskrifter er løftet opp på lovs nivå. Erstatter banklovene, lov om sikringsordninger og off. adm., e- pengeforetaksloven, vesentlige deler av finansierings- / forsikringslovene m.m. samt en god del forskriftstoff

8 Enkelte overordnede trekk: I vesentlig grad vektlagt å sikre samordnet gjennomføring av EU/EØS regelverket: EUs kredittinstitusjonsdirektiv 2006/48/EF med senere endringer og forsikringsdirektivet 2009/138/ EF utgjør sentrale bærebjelker

9 Noen EU-rettslige grunnprinsipper for forståelsen: Hjemstatskonsesjon gir markedsadgang i andre stater innenfor EU/EØS området, basert på etableringsrett, fri utveksling av tjenesteytelser over landegrensene og hjemstatstilsyn (begrenset vertsstatstilsyn). Gjelder filial / grenseoverskridende virksomhet. Datterbank krever egen konsesjon i vertsstaten med tilhørende tilsynsansvar der. En rekke bestemmelser om EØS-filials virksomhet her i riket. Også hjemmel for norsk off. adm, jf. Kaupthing saken

10 Noen EU-rettslige grunnprinsipper for forståelsen: (forts.) Rammedirektiver med omfattende fullmakter til EU-kommisjonen (typisk kredittinstitusjonsdirektivet og forsikringsdirektivet) = kommisjonsforskrifter Utvikling i retning av totalharmoniseringsregler / forordninger Mindre nasjonalt handlingsrom, jf. innskytergarantiordningen

11 Ytterligere nøkkelmomenter Aksjelovgivningen som sentralt bakteppe. Gjennomført aksjerettslig terminologi. Allmennaksjeloven gitt direkte anvendelse på spber i stor grad. Betydelig vektlegging av samordning av de foretaksrettslige rammebetingelsene uavhengig av foretaksform

12 Ytterligere nøkkelmomenter (forts.) Begrepet finansforetak erstatter finansinstitusjon som fellesbetegnelse, og omfatter: Bank Kredittforetak Finansieringsforetak Forsikringsforetak Pensjonsforetak Holdingforetak Betalingsforetak E-pengeforetak

13 Hovedsystematikk I tillegg til innledende og avsluttende kapitler er lovutkastet basert på 4 hoveddeler fordelt på 18 kapitler: Del I: Konsesjonssystemet (kap 2 6) det offentligrettslige rammeverk for konsesjoner, markedsadgang, eier- og finanskonsernforhold. Del II: Finansforetakene (kap 7 12) etablering av finansforetak, styrings og kontrollorganer, tillitsvalgte og ansattes plikter, kapitalforhold og foretaksendringer

14 Hovedsystematikk (forts.) Del III: Virksomheten (kap 13 15) De overordnede krav til finansforetakenes systemer for overvåking, styring og kontroll av virksomheten, om soliditetskravene samt om virksomheten innenfor finanskonsern / samarbeidende finansgrupper. Del IV: Sikringsordninger. Soliditetssvikt (kap 16 18) I hovedsak inkorporering av banksikringsloven, dvs. sikringsordningen for banker og forsikringsforetak, samt reglene om soliditetssvikt og off. adm

15 Del I Konsesjonssystemet (kap 2 6) Delkonsesjonssystem: Ikke mye substansielt nytt utover et langt mer oversiktlig og enhetlig rettslig system. NB! Konsesjonen som ytre virksomhetsgrense tilknyttet virksomhet, utkontraktering. Foretaksnavn. Nedfelt overordnede prinsipper klarhetskrav på konsern / foretaks- / datter- / filialnivå forskriftshjemmel Rettslig beskyttelse av bank- / sparebankbegrepet Eierandelsbegrensninger / egnethetsvurdering

16 Del I Konsesjonssystemet (kap 2 6) Finanskonsern / samarbeidende gruppe forts., jf her også kap 15. Hovedprinsipper: Holdingforetaket / annet morselskap / gruppe av finansforetak med eierinteresser i de aktuelle foretak, skal se til at den samlede virksomheten i finanskonsernet organiseres / drives på forsvarlig måte: skal forvisse seg om at det er etablert klare og hensiktsmessige styrings- og kontrollordninger for den samlede virksomhet i konsernet Jf (1) og 15-1 (8). Dog: Styrets / daglig ledelse eller andre styrende organer i morselskapet kan ikke treffe beslutninger med bindende virkning for datterforetak i konsernet. Jf (7)

17 Del II Finansforetakene (kap 7-12) Kap 7 9 (bl.a. vedtekter, styrings- / kontrollorgan, tillitsvalgte / ansatte) vektlagt forenkling / enhetlig foretaksrettslig regelverk uavhengig av organisasjonsform. Ikke ubetydelig spillerom på vedtektsnivå: Opphør av lovkrav om funksjonstidsbegrensning for tillitsvalgte. Ønske om vedtektsregulering? Betydelig vekt på generelle krav til forsvarlig virksomhet / betryggende systemer for styring og kontroll klargjøring på lovs nivå av den interne fordeling av myndighet /ansvar mellom styrings- og kontrollorganene forutsettes supplert av retningslinjer / instrukser fastsatt i det enkelte foretak tilpasset dets størrelse / kompleksitet

18 Del II Finansforetakene (kap 7-12) (forts.) Styringsorganer: Gen.fors., styre, daglig leder. Jf Klargjøring av sammensetning, oppgaver, saksbehandling osv i all hovedsak videreføring av gjeldende rett, herunder styrets omfattende ansvar for organisasjon, forvaltning og tilsyn. Instrukskrav overfor daglig leder. Reell egnethetsprøving fra Fts side, av nye styremedlemmer og personer som inngår i den faktiske ledelsen. Styreleder ikke medlem av styret i datterforetak uten Fts samtykke. Tilsv. klargjøring av daglig leders hovedoppgaver. Vedk. ikke også daglig leder i datterforetak uten Fts samtykke

19 Daglig leder oppgaver / plikter, jf / 8-12 Stå for den daglige ledelsen; følge styrets retningslinjer / pålegg. Minst månedlig gi styret underretning om foretakets virksomhet, stilling og resultatutvikling. Rett og plikt til å delta i styrets behandling. Sørge for å ha kompetente medarbeidere som sikrer forsvarlig virksomhet, herunder fastsatte oppgaver, ansvarsforhold og rapporteringsrutiner. Sørge for at det etableres forsvarlige styrings- og kontrollsystemer, jf. kap 13, herunder at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte. Sørge for regnskapsføring i samsvar med lov / forskrift

20 Styrets oppgaver og tilsynsansvar, jf. 8 6 / 8-7 Forvaltningsansvaret, herunder påse at forsvarlig organisering og etablert forsvarlig styrings- og kontrollsystemer, jf. kap. 13. Tilsyn med den daglige ledelse (fastsette instruks!) og virksomheten for øvrig. Fastsette planer, budsjetter og retningslinjer. Påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning gjenstand for betryggende kontroll. 4 møter med revisor årlig uten daglig leder. Forvisse seg om at internrevisjon blir etablert og gjennomført på en forsvarlig måte

21 Del II Finansforetakene (kap 7-12) (forts.) Kontrollorganer. Internrevisjon, revisor, revisjonsutv. Jf 8-16 flg. Kontrollkomiteordningen foreslås opphevet. Generelt internt krav om internrevisjon til å påse at foretaket er organisert og drives på en forsvarlig måte jf. kravene i kap 13 og i Forskrift om risikostyring og internkontroll. Rapportere til styret / daglig leder. NB! Disp. hjemmel for Ft. Revisor statsautorisert / reg. Kan ikke gis oppg. som påvirker uavhengighet / objektivitet. Konsernforetak samme revisor som konsernspissen. Rev.utv. ren videreføring av gjeldende bestemmelser

22 Del II Finansforetakene (kap 7-12) (forts.) Tillitsvalgte og ansatte lån og garantier. Jf 9-9. Lån / garantier til: gen.fors.leder + styremedlemmer kun innenfor normale vilkår for kredittordninger som foretaket tilbyr sine øvrige personkunder. Lån / garantier til: Ansatte / daglig leder i samsvar med foretakets regler for finansiell bistand til ansatte. NB! Lån / garantier som ikke oppfyller foranstående krav, kan bare skje iht styrevedtak + bekreftelse fra revisor / internrevisjon om betryggende sikkerhet

23 Del II Finansforetakene (kap 7-12) (forts.) Lån / garantier til foretak hvor tillitsvalgte / ansatte er ansvarlig deltaker / styremedlem. Jf Kan bare gis til foretak der gen.fors. leder / styreleder / ledende ansatt er ansvarlig deltaker / styremedlem når revisor / internrevisjon bekreftet at betryggende sikkerhet foreligger. Rekke unntak, bla: lånet / garantien i samsvar med normale vilkår for kredittordninger som finansforetaket tilbyr tilsv. foretakskunder, den person det gjelder representerer finansforetakets interesser i foretaket, og foretaket enten har direkte tilknytning til finansforetakets drift eller driver en virksomhet som finansforetaket selv kan drive

24 Kapitalforhold, egenkapitalbevis, foretaksendringer, kap I all hovedsak en videreføring av fil 2b-d, jf. lovreformen fra som en oppfølging av foreningens Rammevilkårutv. og BLKs utredning NOU 2009: 2 om Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren m.v. Nytt er lovfesting av foretaksrettslige hovedregler om fondsobligasjonskapital, jf og endringer i kredittinstitusjonsdirektivet gjennom direktiv 2009/111/EF i lys av erfaringer fra finanskrisen. Gjelder såkalt hybridkapital med egenskaper som både lånekapital og egenkapital: Skal ved beregningen av ansv. kap. kunne regnes om kjernekap. likt med egenkap. innenfor fastsatte beløpsmessige grenser

25 Kapitalforhold, egenkapitalbevis, foretaksendringer, kap forts Nytt om utbytteutdeling egenkapitalbevis: (2). Bort fra gjeldende 30 % og 60 % regel fra 2009 mht meldeplikt/samtykke fra Ft. Generell meldeplikt når utbytte overstiger 50 pst av godkjent resultatregnskap Harmonisering med ASA / AS

26 Del III. Virksomheten, kap Kap. 13, særlig om finansforetakenes virksomhet og kapitalforhold. Regulerer de viktigste krav mht god foretaksstyring og finansforetakets interne administrative systemer for styring, overvåking og kontroll, jf. hovedelementene i Baselreglenes såkalte Pilar 2 og Forskrift om risikostyring og internkontroll

27 Del III. Virksomheten, kap forts. I tillegg tatt høyde for Basel III og kommende CRD IV gjennom forskriftshjemler for nye kvantitative krav til stabil innlånsfinansiering og likviditetsdekning, samt minstekrav til egenkapital beregnet ut fra foretakets uvektede balanse (leverage ratio). Godtgjørelsesordninger. Ren videreføring av nylig vedtatte bestemmelser. Kundeforhold (organisering av kundebehandlingen, kundeinfo. bl.a. om spare- og kapitalprodukter, klagenemndsordninger mv)

28 Kapital- og soliditetskrav, jf. kap 14 Hovedelementene i de soliditetskrav som direkte gjelder ansvarlig kapital og kapitaldekning i finansforetak, jf Pilar I: Konkretisering av de former for kapital som kan regnes som ansv. kap. i finansforetak som ikke er forsikringsforetak, jf egenkap., kjernekap., godkjent kjernekap. Tilleggskap. (ansv. lånekap.). Minstekrav til ansv.kap. i finansforetak som ikke er pensjonseller forsikringsforetak. Utg.p. 8 pst. av beregningsgrunnlaget + en rekke nærmere spesifikasjoner og hjemler. Samlet beholdning av eierandeler mv (forsvarlighetskrav målt mot kjernekapitalen). Nærmere spesifiserte regler om egne eiendeler som sikkerhet

29 Virksomhet i finanskonsern, herunder finansgrupper, jf. kap 15 Morselskapets rolle og ansvar Konsolideringsregler Transaksjoner mellom konsernforetak. Utg.p: I samsvar med vanlige forretningsmessige vilkår / prinsipper. Lån / garantier mellom konsernforetak. Begrensning for forsikringsforetaks utlånsadgang. Utveksling av kundeinfo mellom konsernforetak tilfredsstillende åpning for utveksling av kundeopplysninger mellom konsernforetak og registrering av relevante kundeopplysninger i et felles konsernkunderegister: Kundens navn, firma Hvordan kunden kontaktes Hvilke typer av finansielle tjenester/produkter kundeforholdet omfatter (for eksempel låneform) fødselsdato

30 Del IV. Sikringsordninger. Soliditetssvikt Videreføring av regelverket i banksikringsloven. Vil bli gjennomgått av BLK med utg.p. i et eget mandat med basis i EUs pågående arbeide med bl.a. bankgarantiordningen

31 Oppheving og endring av andre lover / ikraftsetting - overgangsregler Opphevelse av banklovene og e-pengeforetaksloven Opphevelse av de institusjonelle delene av finansieringsog forsikringslovene. Ikraftsetting samlet eller suksessivt Lovens krav må være oppfylt ett år etter ikrafttreden. Hjemmel for overgangsregler Lovprop. / Stort. behandling våren 2012? Implementering ?

Forslag til ny lov om finansforetak

Forslag til ny lov om finansforetak INNBLIKK Nyhetsbrev fra Financial Services nr. 15-2014 Forslag til ny lov om finansforetak Fredag 20. juni sendte Finansdepartementet ut pressemelding og offentliggjorde Stortingsproposisjonen om ny Lov

Detaljer

Soliditetsregler i finansgrupper

Soliditetsregler i finansgrupper Høringsnotat Soliditetsregler i finansgrupper DATO: 16.04.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Bakgrunn 4 2 Regulering av grupper i gjeldende lov og forskrift 5 2.1 Finansieringsvirksomhetsloven 5 2.2 Verdipapirhandelloven

Detaljer

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk

Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Gjennomføring av CRD IV i norsk regelverk Høringsnotat og forskriftsforslag 24.01.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Bakgrunn 5 1.2 Strukturen på CRD IV 9 1.3 Gjennomføring i norsk rett 11

Detaljer

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011

EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 RAPPORT # 17 EØS-avtalens betydning for det norske finansmarkedet 1994-2011 Utvalget for utredning av Norges avtaler med EU 2 OM RAPPORTEN Utvalget Rapporten for utredning er av Norges skrevet avtaler

Detaljer

FORENKLING AV AKSJELOVEN

FORENKLING AV AKSJELOVEN FORENKLING AV AKSJELOVEN - VURDERING AV OG FORSLAG TIL FORENKLING AV AKSJELOVENS KAPITAL- OG ORGANISASJONSREGLER - GUDMUND KNUDSEN BUGGE, ARENTZ-HANSEN & RASMUSSEN FORORD Næringslivets Hovedorganisasjon

Detaljer

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester

1. Forsikringsvirksomhetsloven 12-5 syvende ledd opplysningsplikt til informasjonsordning for finansielle tjenester HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL ENDRINGER I EKSISTERENDE FORSKRIFTER OG UTKAST TIL NYE FORSKRIFTER SOM FØLGE AV ENDRINGENE I FORSIKRINGSVIRKSOMHETSLOVEN OM SKADEFORSIKRING (KAPITTEL 12 MV.) Finanstilsynet

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

FINANSNYTT STRATEGI:

FINANSNYTT STRATEGI: 1 Nyhetsmagasin fra KPMG # 1 April 2014 STRATEGI: lønnsomhetsstyring, risikostyring og kapitalstyring Forslag til forskrift for CRD IV-gjennomføringen i Norge Risikokultur og kulturrisiko Forberedelser

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I BANK2 ASA - 2013 Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b. Styret bygger sine vurderinger på «Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse»

Detaljer

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse

Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering. Innholdsfortegnelse Veiledning til ny lov og forskrift med tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering Innholdsfortegnelse Alminnelig del...3 1. Innledning... 3 1.1 De viktigste endringene i hvitvaskingsregelverket og regelverkets

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL

Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen RETNINGSLINJER FOR SELSKAPSKONTROLL Standarder og retningslinjer for revisjon i Riksrevisjonen Riksrevisjonen Pilestredet 42 Postboks 8130 Dep 0032 OSLO Telefon: 22 24 20 00 Telefax: 22 24 10 01 E-post: riksrevisjonen@riksrevisjonen.no www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

PILAR III 2013 August 2014

PILAR III 2013 August 2014 PILAR III 2013 August 2014 1 Innledning...3 2 Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)...4 3 Konsernstruktur...4 4 Nåværende kapitalsituasjon...5 5 Innfasing nye og økende formelle kapitalkrav...6

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015)

Innst. 299 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 90 L (2014 2015) Innst. 299 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 90 L (2014 2015) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i sentralbankloven (organiseringen av Norges Bank) Til Stortinget

Detaljer

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK

REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE I TOTENS SPAREBANK Denne redegjørelsen følger av regnskapsloven 3-3b og Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper fra Oslo Børs. Styret bygger sine

Detaljer

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3

Kragerø Sparebank. Offentliggjøring av. finansiell informasjon. Basel II - Pilar 3 Kragerø Sparebank Offentliggjøring av finansiell informasjon 2011 Basel II - Pilar 3 Innholdsfortegnelse 1 Organisasjonsstruktur og strategisk utvikling... 3 2 Basel ii nye kapitaldekningsregler... 4 3

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V.

FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Vedlegg nr. 2 til rundskriv H-15/04 FORSKRIFT OM REVISJON I KOMMUNER OG FYLKESKOMMUNER M.V. Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15. juni 2004 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I

EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I EIERMELDING FOR KOMMUNALE OG INTERKOMMUNALE SELSKAPER SOM FROGN HAR EIERINTERESSER I Vedtatt av Frogn kommunestyre 7.september 2009 1. rullering: Vedtatt av Frogn kommunestyre 20. juni 2011 2 1. Innledning

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h.

Lov og instruks om Riksrevisjonen. med kommentarer. Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h. Lov og instruks om Riksrevisjonen Hmsdqmd qdsmhmf rkhmidq enq oq j shrdqhmf uneedmskhfgdsroqhmr hoods h med kommentarer Qhjrqduhrinmdm Lov og instruks om Riksrevisjonen med kommentarer Lov 7. mai 2004

Detaljer

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Valutaseminaret 2014. NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Valutaseminaret 2014 NYE KRAV TIL BANKENE Foredrag av Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Innledning Etter den internasjonale finanskrisen har vi fått strengere, mer omfattende og mer kompliserte reguleringer

Detaljer

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14

Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 Eierskapsmelding for Alta kommune Behandlet i Kommunestyret 20.09.10 og 20.10.14 www.alta.kommune.no Innhold 1. Innledning... 3 2. Valg av selskapsform - Styringsmuligheter... 5 3. Alta kommunes eierskapspolitikk...

Detaljer