Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS"

Transkript

1 Prospekt for rettet emisjon Polarfisk AS Innbydelse til egenkapitalinnskudd NOK Bestillingsperiode til og med Produksjon av sort russisk kaviar fra størfisk i landbasert oppdrett. 1

2 Til investorene Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet emisjon i Polarfisk AS (senere omtalt også som selskapet eller Polarfisk). Dokumentet har flere vedlegg som sammen beskriver forutsetningene og målsetningen ved emisjonen samt betingelser for å delta i emisjonen. Emisjonen retter seg mot nye eiere som godkjennes av sittende styre. Målet med denne emisjonen er på NOK konvertering av lån NOK fordelt på aksjer med pålydende NOK 0,10 og overkurs NOK 4,90 (kjøpspris NOK 5,00 pr aksje). Bestillingsperioden er til og med Dette prospektet faller utenfor verdipapirhandellovens krav til prospekter. Revisor for selskapet er Ernst & Young AS, Bodø, ved statsautorisert revisor Birger Lundestad. Polarfisk AS tar forbehold mot eventuelle feil i prospektet. Bankforbindelse er DNB Bedrift, Bodø. For utfyllende beskrivelse av selskapets planer vises det til vedleggene til dette dokumentet. Emisjonsdokumentet er oppdatert 9. mars 2015 (opprinnelig dato: ). Endringer i dokumentet er tegningsfrist som er satt til 20. mai 2015 og minste tegningsbeløp til NOK ,-. Makstegning, kjøpspris for aksjen og andre forutsetninger er uendret. Halsa, Anker Bergli Anker Bergli, styreleder Sammendrag og bakgrunn Selskapet Polarfisk AS ble etablert i mai Etableringen var et resultat av initiativtakerens tidligere erfaringer og sterke interesse for produksjon av matfisk i landbaserte oppdrettsanlegg. Målsetningen er å bygge opp en solid, bærekraftig og lønnsom produksjon av matfisk med rognproduksjon som foredles til høykvalitets produkter av stør kaviar og stør kjøtt for salg nasjonalt og på det globale luksusmarkedet. Etableringen av selskapet var et første skritt på veien for å søke å oppnå Norges første konsesjon for oppdrett av størfisk i landbasert akvakultur. Stør er en fisk som produserer rogn som foredles til svart kaviar som er en av verdens dyreste og eksklusive matretter (kjent som Russian caviar). Stør kjøtt, som utgjør ca. 50 % av fisken, er også et høyt verdsatt produkt i mange deler av verden. Stør kjøtt kan brukes i mange varierte og eksklusive 2

3 matretter, men produktet er lite tilgjengelig på det europeiske marked på grunn av foreløpig begrenset produksjonsvolum. På grunn av et svært strengt regelverk i Norge med forbud mot oppdrett av fremmede arter har det hittil vært vanskelig å oppnå konsesjon på oppdrett av størfisk. Etter en lang og omfattende prosess har imidlertid undertegnede med Polarfisk AS klart å bryte igjennom denne vanskelige barrieren. Selskapet har nå fått tillatelse fra alle nødvendige sektoretater for å kunne etablere og drifte Norges første moderne landbaserte oppdrettsanlegg med produksjon av en av de edleste og mest robuste fiskearter i verden. Status pr : Polarfisk AS er eier av eiendom med lokaler på lokalitet i Bjærangsfjord i Meløy kommune i Nordland Fylke. Selskapet har mottatt alle plansaker med godkjenninger fra kommunen til etablering av landbasert oppdrett av størfisk. Søknad om byggetillatelse blir sendt i forbindelse med prosjektarbeidet. Viser til vedlagte prosjektplan. Polarfisk AS har etter søknad fått tildelt varig vassdragskonsesjon fra NVE til bruk i oppdrettsanlegget til oppdrettsformål. Fiskeridirektoratet har gitt Polarfisk AS tillatelse til oppdrett i akvakultur av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør på lokaliteten Øren med landbasert anlegg i Bjærangsfjord i Meløy. Fylkesmannen i Nordland har gitt Polarfisk AS likedan tillatelse med et årlig fôrforbruk på inntil 1000 tonn. Dette tilsvarer en biomasseproduksjon på 2,4 tonn størfisk pr døgn. Mattilsynet i Nordland har den gitt Polarfisk AS godkjenning til oppdrettsvirksomhet av størfisk med en MTB (maks tillatt biomasse) på 650 tonn i anlegget. Konsesjonsdokument med tillatelse til Polarfisk AS for landbasert oppdrett av størfisk ble utstedt av Nordland Fylkeskommune den Polarfisk AS skal ha sitt hovedfokus på etablering, utvikling og bærekraftig drift av Norges første landbaserte produksjonsanlegg for Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Anlegget skal ivareta hele næringskjeden fra klekking og produksjon på yngel og settefisk av størfisk. Videre med påvekst til rogn- og matfisk, videreforedling og salg av markedsklare produkter. Produktene skal markedsføres mot utvalgte markedssegmenter, men med spesiell fokus mot luksusmarkedet internasjonalt. Polarfisk AS baserer forretningskonseptet på et høyt kommersielt potensial og kompetanseinnhold. Polarfisk er i dialog for samarbeid med en Nederlandsk bedrift, Anna Royal Dutch Caviar. Selskapet drifter landbasert oppdrett av størarter i resirkuleringsanlegg med vann (RAS Recirculating Aquaculture Systems). Systemet er det mest effektive, sikre, 3

4 rasjonelle og bærekraftige systemet for landbasert oppdrett av fisk. Systemet gir en stor konkurransefordel med hensyn til miljøkontroll, sporing, kvalitet og matsikkerhet. Polarfisk AS skal bygge et komplett landbasert oppdrettsanlegg for størfisk med foredlingsanlegg og ferdigvareproduksjon integrert. Anleggsinvesteringer ferdig utbygd er beregnet totalt til oppunder 210 MNOK. Det er beregnet ansatte. Stående biomasse til enhver tid ved oppkjørt anlegg: tonn. Planlagt årsproduksjon: 10 tonn kaviar og tonn sløyd og filetert størfisk. Salgspriser (fra produsent): For de aktuelle produkter er det registrert priser fra NOK til USD pr kg kaviar avhengig av kvalitet og markedssegment. For sløyd iset størfisk fra 50 NOK pr kg og for størfilet opptil 160 NOK pr kg. Kalkulert omsetning pr år ved full drift: MNOK avhengig av oppnådd pris. Kalkulerte kostnader pr år ved full drift: inntil 70 % av oppnådd salgspris. Selskapet skal etablere en egenkapitalbase i størrelsesorden inntil 75 MNOK som skal brukes til innskuddskapital for investeringer og drift. For finansiering av faste investeringer skal det også søkes investeringstilskudd og lån fra Innovasjon Norge, eksportfinansiering/garanti for banklån gitt fra utenlandske leverandører av utstyr og bygninger. Emisjonstekniske forhold Etablering av selskapets egenkapitalbase har følgende forutsetninger. Det skal gjennomføres 2 stk. rettede emisjoner og 1 stk. fondsemisjon. 1. Rettet emisjon, invitasjon til tegning av aksjer med innbetaling minimum NOK og maks NOK inkl. konvertering av lån NOK. 2. Fondsemisjon, omgjøring av inntil 1,5 MNOK overkurs fra 1. rettet emisjon til aksjekapital i selskapet. 3. Rettet emisjon, invitasjon til tegning av aksjer med innbetaling inntil 75 MNOK. Oversikt i plan for aksjer, aksjekapital og emisjoner i Polarfisk AS i (ved henvendelse) Aksjens pålydende verdi er på 0,10 NOK. Tegningskurs er satt til NOK 5,00. Overkursen på 4,90 NOK er basert på lav prising med hensyn til verdi av eiendom med bygning for rask oppstart, vassdragskonsesjon, tillatelser fra Meløy kommune, tillatelser fra sektoretater og første eksklusive tillatelse fra Fiskeridirektoratet med konsesjon på oppdrett av størfisk som er gitt i Norge. Miljø- og Klimadepartementet innvilget den 12. februar 2015 Polarfisk AS tillatelse til import av øyerogn fra størfisk. Importtillatelsen gjelder alle størartene som selskapet har fått konsesjon for oppdrett på. 4

5 Bestilling av aksjer Bindende bestilling av aksjer skjer ved å fylle ut, signere og sende inn vedlagte bestillingsblankett / tegningsblankett. Bestillingen kan også gjøres elektronisk. Dokumentet sendes til: Polarfisk AS, postboks 130, 8161 Glomfjord, senest innen Interessenter som tegner seg for aksjer vil fortløpende bli vurdert for godkjenning. Det er derfor viktig at interesserte tegner seg for aksjer så raskt som mulig. Bestillingen kan gjøres elektronisk på nettsiden / tegningsblanketten kan alternativt skannes inn i PDF format eller annet format og sendes som vedlegg i e-post til Formell aksjeutvidelse skjer på generalforsamlingen etter at bestillingsperioden er avsluttet. Sittende styre kan beslutte at bestillingsperioden avsluttes når emisjonen er godkjent med minimum 0,3 MNOK eller fulltegnet med inntil MNOK. Alle aksjer vil være av samme klasse med kjøpspris 5,00 NOK pr aksje. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Selskapet styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer. Innbetaling Innbetaling skal skje til Polarfisk AS sin bankkonto nr DNB senest 5 dager etter tilbakemelding fra styreleder med godkjenning av bestilte aksjer. Manglende innbetaling i henhold til kravene vil medføre forsinkelsesrente på 8 % p.a. eller at bestillingen blir kansellert til fordel for andre bestillinger. Styret har fullmakt til å disponere midler av innbetalte beløp etter behov for å gjennomføre selskapets aktivitet og utvikling. Fremgangsmåte Selskapet vedtok i ekstraordinær generalforsamling den 20. desember 2014 å øke selskapets egenkapital gjennom rettet emisjon. Emisjonen ble fornyet nå den Tegningsfristen på aksjer ble da forlenget på grunn av forsinkelse påført Polarfisk av Miljødirektoratet ved behandlingen av importsøknaden på befruktet rogn fra stør. 5

6 Bestillingsfristen for å delta i første emisjon er nå satt senest til , men interesserte bes om å melde seg tidligst mulig for å sikre seg godkjenning for kjøp av aksjer. Sittende styre har fullmakt til å avslutte tegningsperioden når tilstrekkelige mål for innbetalt kapital er oppnådd selv om angitt bestillingsperiode ikke er utløpt. Polarfisk AS har tatt hensyn til at det kan betales provisjon / godtgjørelse til eksterne hjelpere eller konsulenter. Det kan omfatte inntil 10 % av det spesifikke beløp som vedkommende har sørget for å tilføre selskapet i ny kapital i denne emisjonen. Ved positiv vurdering vil eksisterende og nye eiere bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å sluttføre emisjonen. Møtet skal gjennomføres senest innen 3 uker etter vedtatt avsluttet tegningsperiode. Samtidig velges nytt styre i selskapet. Aksjonærforhold Styreleder Anker Bergli er i dag eneaksjonær i selskapet og eier aksjer. Gjeldende vedtekter for selskapet Polarfisk- AS Org.nr Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Polarfisk AS. Selskapet er et aksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Meløy kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er: produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter og det som naturlig hører hertil. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,- fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,10. 5 Ledelse Selskapets styre består av 1 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. 6 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 6

7 7 Aksjeeierregistrering Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. 8 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning Relevante punkter i vedtektene vil endres ved gjennomføring av emisjon for å reflektere det nye eierskapet. Aksjonæravtale for Polarfisk AS. A Eierforhold 1. Salg av aksjer i selskapet skal forelegges styret, og skje i henhold til aksjeloven, jmf 4-16 og Nye eiere skal tiltre gjeldende aksjonæravtale. 3. Hver aksje har en stemme. 4. Eierne har som intensjon at selskapet skal invitere inn flere eiere for å styrke sin posisjon og gjennomføringsevne. 5. Emisjon kan gjennomføres med godkjennelse fra 2/3 av aksjene. 6. Ved emisjon forplikter ikke eksisterende eiere seg til å gå inn med kapital, men må da godta at sin eierandel blir forholdsmessig redusert. 7. Endringer i aksjonæravtalen kan gjøres med godkjenning av 2/3 av aksjene. 8. Nytt styre i selskapet gis fullmakt til å utstede inntil opsjoner i tillegg til det endelige aksjevolumet i rettet emisjon nr. 1. Opsjonene kan utstedes til styremedlemmer og til nøkkelpersonell i spesielle oppdrag i stedet for honorar. Da skal det utstedes 1 aksje pr. opsjon. Vederlag mottaker skal betale settes til pålydende NOK 0,10 pr. aksje. 9. Nytt styre i selskapet gis fullmakt til å utstede inntil opsjoner i tillegg til det endelige aksjevolumet i rettet emisjon nr. 2. Opsjonene kan utstedes til styremedlemmer og til nøkkelpersonell i spesielle oppdrag i stedet for honorar. Da skal det utstedes 1 aksje pr. opsjon. Vederlag mottaker skal betale settes til pålydende NOK 0,10 pr. aksje. 7

8 10. Opsjonsprogrammet skal være frivillig for mottaker. Sittende styre skal utarbeide forslag til opsjonsavtale som behandles på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med gjennomføring av emisjon nr. 1. B Selskapets virksomhet 1. Selskapet er opprettet for å etablere og drifte Norges første landbaserte oppdrettsanlegg med størfisk som tilhører Acipenserfamilien. Polarfisk AS har fått tillatelse til oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Selskapet vil nå etablere hele næringskjeden fra klekking av rogn, produksjon av yngel, rogn - og matfisk, foredling og salg av varene nasjonalt og internasjonalt. 2. Selskapet har intensjon om å bli en innovativ, sterk, lønnsom og bærekraftig aktør i oppdrettsnæringen. Eierne er innforstått med at dette kan medføre emisjoner i selskapet og/ eller samarbeid med andre aktører. 3. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. C Arbeidsforhold 1. Selskapet har inngått ansettelsesavtale med daglig leder Anker Bergli, som etablerte selskapet. Det har vært nødvendig med intensiv personlig engasjement i en krevende oppfølging av sektoretatene som har behandlet oppdrettskonsesjonen for selskapet. Det har vist seg å gi svært positive resultater. D Utbytte 1. Selskapets mål er å betale utbytte til aksjonærene så snart det viser seg å være økonomisk forsvarlig og innenfor gjeldende lovgivning. 2. Intensjonen er at selskapet skal betale rimelig utbytte etter 3. driftsår etter gjennomført emisjon. E Organisering og ledelse 1. Generalforsamlingen velger 5 til 7 styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder. 8

9 F Diverse 1. Eierne forplikter seg til å behandle selskapets informasjon konfidensielt ovenfor eksterne parter. 2. All kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene skal skje gjennom e-post. Det er aksjeeierens eget ansvar å holde selskapet orientert om aksjeeierens rette e- postadresse. G Lovvalg og verneting 1. Enhver tvist vedrørende denne avtalen skal behandles etter norsk lov og føres for voldgiftsdomstol i henhold til voldgiftsloven. Partene skal forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom det ikke fører frem skal voldgiftsbehandlingen skje i Bodø Aksjonæravtalen skal tiltredes av nye aksjeeiere. Regnskap Revidert regnskap for 2013 og 2014 vil være tilgjengelig om 2 3 uker. Det har ikke vært noen vesentlig aktivitet i selskapet som har endret grunnlaget for denne emisjonen. Importtillatelsen som ble gitt av departementet i februar i år har imidlertid styrket forretningsverdien av selskapet formidabelt. Polarfisk AS er juridisk eier av alle konsesjoner, tillatelser og eiendom på lokaliteten. Det må presiseres at reelle verdier som selskapet er i besittelse av ikke er balanseført. Det er imidlertid ikke et hinder for selskapets muligheter, men heller et skatteteknisk spørsmål. Adminor AS i Bodø er regnskapsfører for selskapet. Selskapets styre og ledelse Selskapets styre er pr. dato som følger: Styreleder: Anker Gerhard Bergli, Holandsfjord, 8178 Halsa Varamedlem: Magnar Pedersen, 8170 Engavågen Daglig leder: Anker Gerhard Bergli Ekstraordinær generalforsamling etter kapitalforhøyelsen / emisjon skal velge nytt styre. 9

10 Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Polarfisk AS har fått tilbud om bistand med spisskompetanse på størfiskoppdrett og bygging, oppstart og oppfølging av driften på selskapets planlagte landbasert oppdrettsanlegg med RAS-teknologi: Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar (etablert i 2009) v/ Oleg Salkazanov, med spisskompetanse på størfiskoppdrett fra Russland. Oleg Salkazanov, som drifter Anna Royal Dutch Caviar med oppdrett av bl.a. Russisk stør i Eindhoven i Nederland, har tilbudt Polarfisk AS sin kompetanse og hjelp i etablerings-, oppstarts- og innkjøringsfasen av vårt planlagte anlegg her i Norge. Polarfisk AS har satt av tid i forprosjektet til besøk på hans anlegg i Nederland og for å forhandle frem og inngå en skriftlig avtale med Oleg Salkazanov om dette. Coppens fôrprodusent i Nederland har gitt undertegnede førstehåndsinformasjon med innsikt i deres omfattende forskningsmateriale på reproduksjon av størfisk, og dette materialet omfatter alle tre arter av størfisk som Polarfisk skal oppdrette her i Norge. Coppens vil også bistå selskapet med kompetanse både i oppstartfasen og underveis. Coppens har også medelt at de vil bidra til at vi får besøke aktuelle oppdrettsanlegg for stør der de har leveranse av fôr til. Coppens leverer også spesielt fôr som er tilpasset alle stadiene i oppdrettssyklusen. Polarfisk har fått henvendelse med tilbud om faglig bistand fra SINTEF Fiskeri og havbruk v/ Gunvor Øie som er Forskningssjef ved Marin Ressursteknologi. I SINTEF har de en gruppe som har jobbet med levendefôrkvalitet og mikrobiell vannkvalitet til nye arter i over 20 år. Tilbudet gir mulighet for samarbeid med Sintef, særlig for å sikre god startfôring for å oppnå best mulig kvalitet og overlevelse på yngel. Billund Akvakulturservice i Danmark har bygd et av verdens største landbasert oppdrettsanlegg (Aquatir) for stør i Moldova. Selskapet ønsker å bidra med kompetanse, besøk på Aquatir anlegget og selskapet ønsker også å konkurrere om å levere RAS - teknologien til Polarfisk`s nye anlegg. Flere selskap som har spesialisert på resirkuleringsteknologi (RAS) i landbasert oppdrett av fisk, har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen om bygging av teknologien i stør anlegget til Polarfisk. Blant disse er Krùger Kaldnes, Artec Aqua AS, Aquatec Solutions AS i Danmark og Sterner AS. Linto AS, v/tom Normann har levert Polarfisk gode forslag og priser på isolert bygningsmasse som det kan arbeides videre med. Den ble inngått en omfattende intensjonsavtale om forsknings- og utvikling med Universitetet i Nordland. Det skal organiseres en prosjektgruppe som sammen med nyvalgt styre skal fortsette prosjektarbeidet etter emisjonen. 10

11 Risikoforhold Selskapet har pr i dag hatt betydelig aktivitet tilknyttet styreleder Anker Bergli som har arbeidet nesten kontinuerlig med konsesjoner, undersøkelser og tillatelser, og dette arbeidet har pågått siden mai Risikoen har i størst grad vært bundet opp mot hans personlige utlegg og dertil utfordringer i forbindelse prosessene med å få tildelt første konsesjon i Norge på en ny og spennende oppdrettsart. Selskapet har pr dato noen avgrensede kostnader som må dekkes, samt litt løpende utgifter med lokaliteten og anlegget som står der i dag. Polarfisk sin planlagte aktivitet er imidlertid av et slikt omfang at det må påregnes en økt finansiell risiko for selskapet. Risikoen ser ut til å være innenfor godt håndterbare grenser. Det vil bli lagt opp til høy sikkerhet og de best oppnåelige kvalitetskriterier både for produksjon i anlegget og salg av ferdige produkter fra selskapet. Det som gjelder er å ta den tid som er nødvendig for å bygge opp en solid biomasse som grunnlag i en kontinuerlig og forutsigende produksjon. Muligheten til bra avkastning på kapital som skal investeres i dette prosjektet ser da ut til å kunne bli svært god for alle parter. Anlegget som skal bygges med moderne RAS teknologi fleksibelt mot ferskvann, brakkvann, sjøvann og temperaturreguleringer, gir god sikkerhet for investert kapital. Det kan brukes til de fleste kjente fisk arter som oppdrettes i landbaserte anlegg i dag. Polarfisk AS skal gjennom profesjonell ledelse og sunn økonomisk styring søke å redusere risikoen så langt som mulig. Produksjonsplan Polarfisk AS skal produsere rogn til kaviarproduksjon fra Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Årsaken til at det velges tre arter er at disse har forskjellig modningstid før en kan høste rogn fra dem. For å få uttak av rogn allerede etter 2-2,5 år har Sterlett stør blitt tatt inn som en av artene. For å få til kontinuitet og bredde i produktutvalget har vi også Russisk og Sibirsk stør. Russisk stør er arten som bringer frem rogn priset tett under Beluga stør. Alle kaviarproduktene av rogn fra disse størartene er høyt priset i store deler av verden. Kjøttproduktene er også godt betalt og av svært god kvalitet med stort bruksområde. Det har ikke vært mulighet for oppdrett av stør i Norge før nå. Årsaken er at ingen har tidligere lagt frem en tilstrekkelig god plan for å få tillatelse fra Fiskeridirektoratet for denne type oppdrett. Produksjonsmengden som planlegges baserer seg på å kunne få til god økonomi i selskapet og best mulig avkastning på investert kapital når anlegget er i full drift. Det handler videre også om å bli en sterk aktør i markedet samtidig med at selskapet skal klare å bygge opp et godt renommé med solide merkevarer med basis i en god og kvalitetssikret drift. 11

12 Polarfisk AS er første selskap som har fått tillatelse til landbasert oppdrett av størfisk i Norge og det er lagt opp til følgende produksjonsvolum: Kaviar: kg pr år Størfisk, sløyd : kg pr år Stør filet: kg pr år Produksjonen omfatter alle tre artene som for øvrig er av samme familie (Acipenser). Produksjonstiden er forskjellig mellom artene. Høstiden av rogn til kaviarproduksjon fra klekking av øyerogn til slakting av fisken varierer som følger: Sterlett stør: 2 2,5 år Sibirsk stør: 3 3,5 år Russisk stør: 3,5 4,5 år Artene utfyller hverandre godt og de vil gi et variert produktutkomme. Omløpet som skissert ovenfor er oppgitt fra Billund Aquakulturservice AS i Danmark. Data er hentet ut fra registrert produksjonssyklus og tilveksttabeller i Aquatir oppdrettsanlegg for størfisk i Moldova. Produksjon av størfisk foregår på temperaturer opp til 23 grader celsius. Produksjonssyklus og tilvekst blir derfor helt annerledes og mye raskere i et regulert landbasert anlegg enn i naturen. Investeringer Polarfisk AS skal bygge opp et moderne landbasert oppdrettsanlegg med avdelinger for produksjon av stør yngel, settefisk, matfisk med rogn- og kjøttproduksjon. Anlegget vil inneholde slakteri med tilhørende foredlingsavdeling for kaviar og stør kjøtt, kjølelager for modning av kaviarprodukter, samt kjøle- og fryselager for stør kjøttprodukter. Det må tas med i vurderingen av anleggskostnaden at det handler om hele næringskjeden frem til ferdigproduserte salgbare produkter. Hele anleggsstrukturen skal vektlegges med kvalitetssikring og program for trygg matproduksjon. Bygningsmasse, isolert og klimaregulert: m2 Installert oppdrettsvolum: m3 Totale faste investeringer ca.: 210 MNOK Egenkapital i dag, eiendom og konsesjoner: 8 MNOK Egenkapital for drift og investeringer, rettede emisjoner: MNOK Investeringene er beregnet i forhold til foreløpige innhentede vurderinger, priser og opplysninger. Utbyggingen av oppdrettsanlegget skal utføres trinnvis. Les mer på /under dokumenter: Plan for oppstart, utbygging og oppkjøring av oppdrettsanlegget i Bjærangsfjord. 12

13 Finansieringsmuligheter Styreleder i Polarfisk mener at prosjektet bør ha en rimelig stor andel av anlegg finansiert av Innovasjon Norge. Dette prosjektet er av en ny type driftsform for matfiskanlegg i Norge. Det burde åpne for romslige tilskudd og lån på både anlegg og driftsutstyr. Polarfisk skal gjenbruke driftsvannet i størst mulig grad og vil derfor ta vare på alt slam og avfall fra produksjon. Slam, avskjær og utsortert fisk regnes nå som en ressurs og selskapet skal utvikle system for å ivareta denne utfordringen. Innovasjon Norge har spesielle tilskudds- og finansieringsordninger som kan søkes på i denne forbindelse. Utenlandske leverandører kan gi Polarfisk eksportfinansieringsgaranti på mellom 50 og 80 % av leveransene til selskapet. En slik garanti vil bli en forutsetning for å få levere utstyr fra utenlandske selskap. Denne garantien kan brukes til sikkerhet for norsk banklån til Polarfisk. Når det gjelder egenkapital til større investeringer og drift, så må selskapet anskaffe denne gjennom en planlagt emisjon nr. 3 som det er ønskelig skal innbringe minimum 40 MNOK. I tillegg kan det søkes til Innovasjon Norge om risikolån og garanti for bruk til driftskreditt i bank hvis det blir nødvendig. Formålet med emisjonen Formålet med denne emisjonen er å styrke selskapets egenkapital for videre utvikling. Den vil også gi grunnlag for å omsøkte etablerertilskudd fra Innovasjon Norge og styrke finansieringen av forprosjektet / detaljplanleggingen som Polarfisk skal gjennomføre. Det vil bli utarbeidet en fullstendig forretnings- og driftsplan gjennom forprosjektet basert på innhentet faktagrunnlag. Sammendrag av mål, tidsramme og ressursbruk i forprosjekt for etablering av oppdrettsanlegget er vedlagt. Budsjett Forprosjekt / detaljplanlegging, se vedlegg NOK Startkapital til Polarfisk AS 2, NOK Sum NOK Finansiering Rettet emisjon med tegningsfrist senest NOK Tilskudd fra Innovasjon Norge NOK Sum NOK 13

14 Plan for oppstart, utbygging og oppkjøring av størfisk-anlegget i Bjærangsfjord. 1. Gjennomføring av forprosjekt / detaljplanlegging i henhold til vedlegg nr. 2 under dokumenter. Under dette ligger det utarbeidelse og signering av samarbeidsavtale med Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar. Selskapet har tilbudt Polarfisk AS bistand, befruktet rogn av stør og kompetanse i oppkjøringen av produksjonsanlegget. Punkt om samarbeid med dette Nederlandske selskapet er nevnt på side 10 i prospektet under dokumenter. 2. Straks forprosjektet er tilfredsstillende gjennomført skal Polarfisk AS gjøre innkjøp av befruktet stør rogn(øyerogn) fra Anna R. D. Caviar i Nederland. Øyerognen klekkes i eksisterende lokaler på lokaliteten hos Polarfisk i Bjærangsfjord i Meløy kommune. Etter klekking, startfôring med levendefôr og tørrfôr, så kan produksjon av yngel opp til settefisk foregå i eksisterende lokaler på lokaliteten. Oppstarten gjennomføres på denne måten for å tilegne personell nødvendig og sikker kompetanse på denne del av produksjonsyklusen. Dermed er det samtidig ivaretatt å begrense den økonomiske risiko for selskapets aksjonærer og at oppstartsfasen er under god kontroll. 3. Når yngel- og settefiskproduksjonen er i god og tilfredsstillende utvikling og vekst, så kan utbygging av produksjonsbygg nr. 1 av det nye anlegget starte opp og gjennomføres. Utbyggingen kan utføres i 2 påfølgende steg. Når bygningsmassen i steg 1. er ferdig bygget, så vil yngel og settefisken som er produsert i det nå eksisterende/gamle delen av anlegget bli overflyttet til den nye bygget-seksjon 1. Det førstnevnte gamle/eksisterende bygget blir så fjernet og byggesteg 2 blir oppført og til slutt sammenkoplet med det første nybygget, ovenfor benevnt som steg 1. Et samlet produksjonsbygg nr. 1 er nå ferdigstilt og vil ha en kapasitet til produksjon på ca. 5 tonn av eksklusiv caviar per år for verdensmarkedet. Biproduksjon av størkjøtt vil samlet utgjøre ca. 120 tonn sløyd fisk og filèt. Størkjøttet vil i første fase bli solgt til europeiske land og eventuelt noen land utenfor Europa der dette er vanlig konsumvare. Etter hvert vil størkjøttet gradvis bli introdusert på det norske markedet. Det vil skje i samarbeid med eksisterende produsenter som i dag betjener og behersker hjemmemarkedet. 4. På basis av tilfredsstillende resultat oppnådd i produksjonsbygg nr. 1, så kan bygging av produksjonsbygg nr. 2 deretter gjennomføres. Samlet vil den planlagte utbygging kunne gi drift med en årlig produksjon på 10 tonn eksklusiv caviar og 220 tonn størkjøtt i henhold til driftsbudsjett, vedlegg under dokumenter på selskapets webside: 14

15 Vedlegg: 1. Utfyllende orientering om størfisk prosjektet. 2. Prosjektplan: Sammendrag av mål, tidsramme og ressursbruk. 3. Konsesjonsdokument for oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. 4. (6.9) Plan for aksjer, aksjekapital og emisjoner, kan utleveres ved forespørsler. Kart og bilder fra eksisterende anlegg(side 15). Bestillingsblankett for aksjetegning finnes under dokumenter på Kart med avmerket lokalitet på Øren i Bjærangsfjord i Meløy kommune i Nordland. Eksisterende anlegg før utbygging, Polarfisk AS på Øren i Bjærangsfjord. 15

16 Anleggets 1. utbyggingstrinn på Øren ved Storåga i Bjærangsfjord. Stør yngel Stør, 6 måneder gammel Stør i oppdrett 16

Prospekt for rettet emisjon

Prospekt for rettet emisjon Prospekt for rettet emisjon Tilbud om aksjetegning i Polarfisk AS, minimum 2.000.000 NOK (400.000 aksjer) - maksimum 29.925.000 NOK (5.985.000 aksjer) Minste tegningsbeløp 10.000 NOK Tegningsfrist: 27.

Detaljer

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Mars Juni 2017 Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Tilbud om aksjetegning 1 2. Emisjonstrinn, 2017 Meddelelser Av Anker Bergli, daglig leder Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet emisjon

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS

Prospekt for emisjon i Polarfisk AS August November 2017 Prospekt for emisjon i Polarfisk AS Tilbud om aksjetegning 3. Emisjonstrinn, 2017 Meddelelser Av Anker Bergli, daglig leder Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken eller "Selskapet") i Bankens lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS

STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS STIFTELSESDOKUMENT FOR HATTFJELLDAL SERVICE-/NÆRINGSBYGG AS Formannskapet beslutter den 15.12.14, i f.sak /14, med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 071/14, å stifte eiendomsselskapet Hattfjelldal

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MEDSAFE ASA. (Org. nr.: 976 800 842) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MEDSAFE ASA (Org. nr.: 976 800 842) 1 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Medsafe

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA Sted: Hotell Continental, Oslo Dato: 19. mai 2010 Kl.: 09.00 Møtet vil åpnes av styrets leder, Einar Askvig Til behandling foreligger:

Detaljer

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Forslag til vedtak Til innkallingens punkt 5: Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2007 for selskapet og konsernet samt styrets årsberetning. Til innkallingens punkt 6: Styret

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 29. august 2011 kl på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 29. august 2011 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet),

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525)

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Etrinell AS (org.nr 980 645 525) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling på selskapets kontor i Karenslyst allè 8 B i Oslo den 28.06.2013 fra

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Remora AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling den 28. juni 2013 klokken 10:00 i selskapets lokaler i Stavanger. Generalforsamlingen

Detaljer

Generalforsamling Stormen Drift AS

Generalforsamling Stormen Drift AS Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 21.06.2013 43600/2013 2011/9620 D12 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/133 Formannskapet 26.06.2013 Generalforsamling Stormen Drift AS Forslag til vedtak

Detaljer

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl

Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl Til aksjonærene i C.TYBRING-GJEDDE ASA Innkallelse til ordinær generalforsamling torsdag 3. mai 2001 kl. 15.00 i selskapets lokaler på Karihaugen Til behandling foreligger: 1. Administrerende direktør

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 21. mai 2014 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 5.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I IDEX ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Idex ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: Onsdag 12. september 2007 kl. 09.00 på Felix

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Rune I. Fløgstad. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Husøyvegen 278 4262 Avaldsnes Norge Til aksjonærer i Telefaks +47 52 85 94 90 Org.Nr. NO 985 220 492 MVA Web: www. seagarden.no Side 1 av 8 Dato: 19. juni 2015 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling

7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling FORSLAG TIL VEDTAK 7. Endring av vedtektenes bestemmelse om innkalling til generalforsamling Styret foreslår at vedtektenes 6 om fristen for innkalling til generalforsamlingen utvides fra 1 til 2 uker,

Detaljer

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN

TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN TILLEGGSAVTALE TIL FUSJONSPLAN Denne tilleggsavtale ( Tilleggsavtalen ) til fusjonsplan datert 12. juni 2013 er inngått den 11. juli 2013 mellom: (1) Borgestad Startup AS, org nr 911 879 808, Gunnar Knudsensvei

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 25. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 10. mai 2007 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 25. mai 2012 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 12.

Detaljer

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Til aksjonærene i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Invitasjon til Oi! - dag og innkalling til generalforsamling i Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Sted: SpareBank 1 SMN sine lokaler i Søndre g t 4, Trondheim

Detaljer

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass

Eventuell interkommunal selskapsdannelse innen olje-gass Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.08.2013 55065/2013 2013/5200 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/145 Formannskapet 28.08.2013 Bystyret 12.09.2013 Eventuell interkommunal selskapsdannelse

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Til aksjeeierne i I.M. Skaugen SE INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2010 Aksjeeierne i I.M. Skaugen SE innkalles herved til ordinær generalforsamling 18. mars 2010, kl. 16:00, på selskapets kontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING MELHUS SPAREBANK INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MELHUS SPAREBANK Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Melhus Sparebank den 13. november 2017 kl. 19.00 i bankens lokaler. Til behandling

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND)

VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) VEDTEKTER FOR STATENS INVESTERINGSFOND FOR NÆRINGSVIRKSOMHET I UTVIKLINGSLAND (NORFUND) Fastsatt av Norfunds generalforsamling 26. august 2013 med hjemmel i lov av 9. mai 1997 nr. 26 om statens investeringsfond

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Ementor ASA. Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 7. april 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen avholdes torsdag 27. april 2006 kl.16.30 i selskapets lokaler i Brynsalléen 2, Oslo. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på. Hotel Continental, Oslo Til aksjonærene i Storm Real Estate ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Storm Real Estate ASA ( Selskapet ) holdes på Hotel Continental, Oslo Torsdag den 10. mai 2012,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I C. TYBRING-GJEDDE ASA År 2003 den 23. mai ble ordinær generalforsamling avholdt i C.TYBRING-GJEDDE ASA. Tilstede var de aksjonærer som fremgår av vedlagte liste

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Onsdag, 9. mai 2012 kl Bjergsted Terrasse 1, Stavanger Til aksjeeierne i SpareBank 1 SR-Bank ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag, 9. mai 2012 kl. 17.00 Bjergsted Terrasse 1, Stavanger DAGSORDEN Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Åpning

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning

1.Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning Til aksjeeierne i igroup.no AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I igroup.no AS Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i igroup.no AS fredag den 7. april 2000 kl 10.00 i Sandviksveien

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Spon Fish AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spon Fish AS. Sted: Munkedamsveien 53 B i Oslo. Dato: 8. januar

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475

PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Org. no. 990 906 475 PARETO BANK ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Org. no. 990 906 475 Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA ("Selskapet") tirsdag 1. mars 2016 kl. 16.00

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap

Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Formler og fakta Sist redigert 30.06.2009 Kapitalforhøyelse i aksjeselskap Penger kan tilføres en bedrift på flere måter enn ved å generere overskudd fra driften.konsernbidrag, aksjonærbidrag, fusjon,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Infrastruktur I AS den 31. mai 2016 kl. 09:00 på Felix Konferansesenter,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo.

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Til aksjonærene i Itera ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ordinær generalforsamling i Itera ASA, mandag 22. mai 2017 kl. 17.00 i selskapets lokaler, Nydalsveien 28, Oslo. Styret

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i GC Rieber Shipping ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i GC Rieber Shipping ASA ( Selskapet ) tirsdag den 13. april 2010 kl.

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Til aksjonærene i Grégoire AS

Til aksjonærene i Grégoire AS Til aksjonærene i Grégoire AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Grégoire AS vil bli avholdt torsdag 20. mai 2010 kl 15.00 i selskapets lokaler i Jåttåvågveien 7, 4020

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I IT & PROCESS AS Styret i IT & Process AS innkaller herved til ordinær generalforsamling i selskapet torsdag den 12. juni 2003 kl 15.00. Møte vil avholdes i Karenslyst

Detaljer

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015

AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS. Risør 17.03.2015 AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36

Torsdag 17. februar 2011 kl. 14:00 Park Inn Oslo Airport, på Gardermoen, Møterom 36 AKSJONÆRER I NORWAY ROYAL SALMON ASA Deres ref.: Vår ref.: Dato: JB/ja Trondheim, 3. februar 2011 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norway

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC SEAFARMS AS Til aksjeeiere i Nordic Seafarms AS Aksjeeierne i Nordic Seafarms AS innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling. Møtet avholdes på selskapets kontor, Strandgaten 223 (3.etg) i Bergen den 17.

Detaljer

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA

Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Til aksjonærene i Norske Skogindustrier ASA Ekstraordinær generalforsamling i Norske Skogindustrier ASA avholdes torsdag 22. september 2005 kl. 1300 i selskapets forretningslokaler i Oksenøyveien 80, 1326

Detaljer

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS

Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS Stiftelsesdokument for Helgeland Reiseliv AS (Oette er et utkast pr. 11. oktober 2011 til stift&sesdokument for Helgeland Reiseliv os. Endelig dokument må justeres i forhold tif kapitel 3 og 6 avbengig

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

Til aksjonærene i. AKVA group ASA

Til aksjonærene i. AKVA group ASA Til aksjonærene i AKVA group ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling den 3. juni 2010 kl. 16:30 i selskapets lokaler i Nordlysvegen 4, 4340 Bryne. Registrering vil skje fra kl. 16:15. Generalforsamlingen

Detaljer

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824

TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 TEGNINGSBLANKETT for tegning av aksjer i TrønderEnergi AS, org nr 980 417 824 1. Styret i TrønderEnergi AS ("Selskapet") ble i ordinær generalforsamling den 11.05.2015 gitt fullmakt å vedta kapitalforhøyelsen.

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i NEAS ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i NEAS ASA torsdag 12. april 2012 kl. 09.00 i selskapets hovedkontor i Arnstein Arnebergs vei

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING NORSK VEKST ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag 18. juli kl. 1100 i Wikborg Reins lokaler, Kronprinsesse Märthas plass 1, Oslo Arendals Fossekompani ASA har gjennom frivillig tilbud

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 11. februar 2016 kl 10.00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND Det innkalles med dette til ekstraordinært representantskapsmøte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland ("Banken") den 18. mai 2017 kl. 1830

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLOBAL EIENDOM UTBETALING 2008 AS Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Global Eiendom Utbetaling 2008 AS den 21. mai 2014 kl. 12.00 i Felix

Detaljer

Kapitalforhøyelse Innhold

Kapitalforhøyelse Innhold Kapitalforhøyelse Innhold 1. Protokoll fra styremøte i Mot Dag AS 2. Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Mot Dag AS 3. Tegningsdokument for tegning av aksjer i Mot Dag AS Protokoll fra styremøte

Detaljer

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL

VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA. Sist oppdatert KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL VEDTEKTER FOR MONOBANK ASA Sist oppdatert 02.03.2017 KAPITTEL 1 FIRMA. KONTORKOMMUNE. FORMÅL 1-1 Monobank ASA er opprettet den 28. mars 2014 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken

Detaljer

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»):

Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): AKSJONÆRAVTALE FOR RISØR BY AS Risør 17.03.2015 Det er denne dag inngått følgende aksjonæravtale («Avtalen») mellom eierne av Risør By AS under stiftelse («Selskapet»): 1 BAKGRUNN OG FORMÅL 1.1 Bakgrunn

Detaljer

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA»

«Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets navn er Aker ASA» FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGENS BESLUTNINGER Sak 4. Endring av selskapets vedtekter. Vedtektenes 1 endres til å lyde som følger: «Selskapet er et allmennaksjeselskap med forretningskontor i Bærum. Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ETRINELL AS. Det innkalles hermed til ordinær generalforsamling i Etrinell AS. Generalforsamlingen avholdes i Regus Skøyens lokaler i Karenslyst allè 8b, 0278

Detaljer