Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for rettet emisjon. Polarfisk AS"

Transkript

1 Prospekt for rettet emisjon Polarfisk AS Innbydelse til egenkapitalinnskudd NOK Bestillingsperiode til og med Produksjon av sort russisk kaviar fra størfisk i landbasert oppdrett. 1

2 Til investorene Dette prospektet er utarbeidet i forbindelse med rettet emisjon i Polarfisk AS (senere omtalt også som selskapet eller Polarfisk). Dokumentet har flere vedlegg som sammen beskriver forutsetningene og målsetningen ved emisjonen samt betingelser for å delta i emisjonen. Emisjonen retter seg mot nye eiere som godkjennes av sittende styre. Målet med denne emisjonen er på NOK konvertering av lån NOK fordelt på aksjer med pålydende NOK 0,10 og overkurs NOK 4,90 (kjøpspris NOK 5,00 pr aksje). Bestillingsperioden er til og med Dette prospektet faller utenfor verdipapirhandellovens krav til prospekter. Revisor for selskapet er Ernst & Young AS, Bodø, ved statsautorisert revisor Birger Lundestad. Polarfisk AS tar forbehold mot eventuelle feil i prospektet. Bankforbindelse er DNB Bedrift, Bodø. For utfyllende beskrivelse av selskapets planer vises det til vedleggene til dette dokumentet. Emisjonsdokumentet er oppdatert 9. mars 2015 (opprinnelig dato: ). Endringer i dokumentet er tegningsfrist som er satt til 20. mai 2015 og minste tegningsbeløp til NOK ,-. Makstegning, kjøpspris for aksjen og andre forutsetninger er uendret. Halsa, Anker Bergli Anker Bergli, styreleder Sammendrag og bakgrunn Selskapet Polarfisk AS ble etablert i mai Etableringen var et resultat av initiativtakerens tidligere erfaringer og sterke interesse for produksjon av matfisk i landbaserte oppdrettsanlegg. Målsetningen er å bygge opp en solid, bærekraftig og lønnsom produksjon av matfisk med rognproduksjon som foredles til høykvalitets produkter av stør kaviar og stør kjøtt for salg nasjonalt og på det globale luksusmarkedet. Etableringen av selskapet var et første skritt på veien for å søke å oppnå Norges første konsesjon for oppdrett av størfisk i landbasert akvakultur. Stør er en fisk som produserer rogn som foredles til svart kaviar som er en av verdens dyreste og eksklusive matretter (kjent som Russian caviar). Stør kjøtt, som utgjør ca. 50 % av fisken, er også et høyt verdsatt produkt i mange deler av verden. Stør kjøtt kan brukes i mange varierte og eksklusive 2

3 matretter, men produktet er lite tilgjengelig på det europeiske marked på grunn av foreløpig begrenset produksjonsvolum. På grunn av et svært strengt regelverk i Norge med forbud mot oppdrett av fremmede arter har det hittil vært vanskelig å oppnå konsesjon på oppdrett av størfisk. Etter en lang og omfattende prosess har imidlertid undertegnede med Polarfisk AS klart å bryte igjennom denne vanskelige barrieren. Selskapet har nå fått tillatelse fra alle nødvendige sektoretater for å kunne etablere og drifte Norges første moderne landbaserte oppdrettsanlegg med produksjon av en av de edleste og mest robuste fiskearter i verden. Status pr : Polarfisk AS er eier av eiendom med lokaler på lokalitet i Bjærangsfjord i Meløy kommune i Nordland Fylke. Selskapet har mottatt alle plansaker med godkjenninger fra kommunen til etablering av landbasert oppdrett av størfisk. Søknad om byggetillatelse blir sendt i forbindelse med prosjektarbeidet. Viser til vedlagte prosjektplan. Polarfisk AS har etter søknad fått tildelt varig vassdragskonsesjon fra NVE til bruk i oppdrettsanlegget til oppdrettsformål. Fiskeridirektoratet har gitt Polarfisk AS tillatelse til oppdrett i akvakultur av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør på lokaliteten Øren med landbasert anlegg i Bjærangsfjord i Meløy. Fylkesmannen i Nordland har gitt Polarfisk AS likedan tillatelse med et årlig fôrforbruk på inntil 1000 tonn. Dette tilsvarer en biomasseproduksjon på 2,4 tonn størfisk pr døgn. Mattilsynet i Nordland har den gitt Polarfisk AS godkjenning til oppdrettsvirksomhet av størfisk med en MTB (maks tillatt biomasse) på 650 tonn i anlegget. Konsesjonsdokument med tillatelse til Polarfisk AS for landbasert oppdrett av størfisk ble utstedt av Nordland Fylkeskommune den Polarfisk AS skal ha sitt hovedfokus på etablering, utvikling og bærekraftig drift av Norges første landbaserte produksjonsanlegg for Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Anlegget skal ivareta hele næringskjeden fra klekking og produksjon på yngel og settefisk av størfisk. Videre med påvekst til rogn- og matfisk, videreforedling og salg av markedsklare produkter. Produktene skal markedsføres mot utvalgte markedssegmenter, men med spesiell fokus mot luksusmarkedet internasjonalt. Polarfisk AS baserer forretningskonseptet på et høyt kommersielt potensial og kompetanseinnhold. Polarfisk er i dialog for samarbeid med en Nederlandsk bedrift, Anna Royal Dutch Caviar. Selskapet drifter landbasert oppdrett av størarter i resirkuleringsanlegg med vann (RAS Recirculating Aquaculture Systems). Systemet er det mest effektive, sikre, 3

4 rasjonelle og bærekraftige systemet for landbasert oppdrett av fisk. Systemet gir en stor konkurransefordel med hensyn til miljøkontroll, sporing, kvalitet og matsikkerhet. Polarfisk AS skal bygge et komplett landbasert oppdrettsanlegg for størfisk med foredlingsanlegg og ferdigvareproduksjon integrert. Anleggsinvesteringer ferdig utbygd er beregnet totalt til oppunder 210 MNOK. Det er beregnet ansatte. Stående biomasse til enhver tid ved oppkjørt anlegg: tonn. Planlagt årsproduksjon: 10 tonn kaviar og tonn sløyd og filetert størfisk. Salgspriser (fra produsent): For de aktuelle produkter er det registrert priser fra NOK til USD pr kg kaviar avhengig av kvalitet og markedssegment. For sløyd iset størfisk fra 50 NOK pr kg og for størfilet opptil 160 NOK pr kg. Kalkulert omsetning pr år ved full drift: MNOK avhengig av oppnådd pris. Kalkulerte kostnader pr år ved full drift: inntil 70 % av oppnådd salgspris. Selskapet skal etablere en egenkapitalbase i størrelsesorden inntil 75 MNOK som skal brukes til innskuddskapital for investeringer og drift. For finansiering av faste investeringer skal det også søkes investeringstilskudd og lån fra Innovasjon Norge, eksportfinansiering/garanti for banklån gitt fra utenlandske leverandører av utstyr og bygninger. Emisjonstekniske forhold Etablering av selskapets egenkapitalbase har følgende forutsetninger. Det skal gjennomføres 2 stk. rettede emisjoner og 1 stk. fondsemisjon. 1. Rettet emisjon, invitasjon til tegning av aksjer med innbetaling minimum NOK og maks NOK inkl. konvertering av lån NOK. 2. Fondsemisjon, omgjøring av inntil 1,5 MNOK overkurs fra 1. rettet emisjon til aksjekapital i selskapet. 3. Rettet emisjon, invitasjon til tegning av aksjer med innbetaling inntil 75 MNOK. Oversikt i plan for aksjer, aksjekapital og emisjoner i Polarfisk AS i (ved henvendelse) Aksjens pålydende verdi er på 0,10 NOK. Tegningskurs er satt til NOK 5,00. Overkursen på 4,90 NOK er basert på lav prising med hensyn til verdi av eiendom med bygning for rask oppstart, vassdragskonsesjon, tillatelser fra Meløy kommune, tillatelser fra sektoretater og første eksklusive tillatelse fra Fiskeridirektoratet med konsesjon på oppdrett av størfisk som er gitt i Norge. Miljø- og Klimadepartementet innvilget den 12. februar 2015 Polarfisk AS tillatelse til import av øyerogn fra størfisk. Importtillatelsen gjelder alle størartene som selskapet har fått konsesjon for oppdrett på. 4

5 Bestilling av aksjer Bindende bestilling av aksjer skjer ved å fylle ut, signere og sende inn vedlagte bestillingsblankett / tegningsblankett. Bestillingen kan også gjøres elektronisk. Dokumentet sendes til: Polarfisk AS, postboks 130, 8161 Glomfjord, senest innen Interessenter som tegner seg for aksjer vil fortløpende bli vurdert for godkjenning. Det er derfor viktig at interesserte tegner seg for aksjer så raskt som mulig. Bestillingen kan gjøres elektronisk på nettsiden / tegningsblanketten kan alternativt skannes inn i PDF format eller annet format og sendes som vedlegg i e-post til Formell aksjeutvidelse skjer på generalforsamlingen etter at bestillingsperioden er avsluttet. Sittende styre kan beslutte at bestillingsperioden avsluttes når emisjonen er godkjent med minimum 0,3 MNOK eller fulltegnet med inntil MNOK. Alle aksjer vil være av samme klasse med kjøpspris 5,00 NOK pr aksje. Minsteandel for privatpersoner er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for selskaper er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for investeringsfond er satt til aksjer, svarende til NOK Minsteandel for utenlandske investorer er satt til aksjer, svarende til NOK Sittende styre kan gjøre unntak ved skriftlige forespørsler. Det er ingen maksimumsbestilling. Selskapet styre forbeholder seg rettigheten til å kansellere eller redusere antall bestilte aksjer. Innbetaling Innbetaling skal skje til Polarfisk AS sin bankkonto nr DNB senest 5 dager etter tilbakemelding fra styreleder med godkjenning av bestilte aksjer. Manglende innbetaling i henhold til kravene vil medføre forsinkelsesrente på 8 % p.a. eller at bestillingen blir kansellert til fordel for andre bestillinger. Styret har fullmakt til å disponere midler av innbetalte beløp etter behov for å gjennomføre selskapets aktivitet og utvikling. Fremgangsmåte Selskapet vedtok i ekstraordinær generalforsamling den 20. desember 2014 å øke selskapets egenkapital gjennom rettet emisjon. Emisjonen ble fornyet nå den Tegningsfristen på aksjer ble da forlenget på grunn av forsinkelse påført Polarfisk av Miljødirektoratet ved behandlingen av importsøknaden på befruktet rogn fra stør. 5

6 Bestillingsfristen for å delta i første emisjon er nå satt senest til , men interesserte bes om å melde seg tidligst mulig for å sikre seg godkjenning for kjøp av aksjer. Sittende styre har fullmakt til å avslutte tegningsperioden når tilstrekkelige mål for innbetalt kapital er oppnådd selv om angitt bestillingsperiode ikke er utløpt. Polarfisk AS har tatt hensyn til at det kan betales provisjon / godtgjørelse til eksterne hjelpere eller konsulenter. Det kan omfatte inntil 10 % av det spesifikke beløp som vedkommende har sørget for å tilføre selskapet i ny kapital i denne emisjonen. Ved positiv vurdering vil eksisterende og nye eiere bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling for å sluttføre emisjonen. Møtet skal gjennomføres senest innen 3 uker etter vedtatt avsluttet tegningsperiode. Samtidig velges nytt styre i selskapet. Aksjonærforhold Styreleder Anker Bergli er i dag eneaksjonær i selskapet og eier aksjer. Gjeldende vedtekter for selskapet Polarfisk- AS Org.nr Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Polarfisk AS. Selskapet er et aksjeselskap. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Meløy kommune. 3 Virksomhet Selskapets virksomhet er: produksjon og salg av fisk og fiskeprodukter og det som naturlig hører hertil. 4 Aksjekapital Selskapets aksjekapital er NOK ,- fordelt på aksjer, hver pålydende NOK 0,10. 5 Ledelse Selskapets styre består av 1 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura. 6 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. 6

7 7 Aksjeeierregistrering Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken. 8 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning Relevante punkter i vedtektene vil endres ved gjennomføring av emisjon for å reflektere det nye eierskapet. Aksjonæravtale for Polarfisk AS. A Eierforhold 1. Salg av aksjer i selskapet skal forelegges styret, og skje i henhold til aksjeloven, jmf 4-16 og Nye eiere skal tiltre gjeldende aksjonæravtale. 3. Hver aksje har en stemme. 4. Eierne har som intensjon at selskapet skal invitere inn flere eiere for å styrke sin posisjon og gjennomføringsevne. 5. Emisjon kan gjennomføres med godkjennelse fra 2/3 av aksjene. 6. Ved emisjon forplikter ikke eksisterende eiere seg til å gå inn med kapital, men må da godta at sin eierandel blir forholdsmessig redusert. 7. Endringer i aksjonæravtalen kan gjøres med godkjenning av 2/3 av aksjene. 8. Nytt styre i selskapet gis fullmakt til å utstede inntil opsjoner i tillegg til det endelige aksjevolumet i rettet emisjon nr. 1. Opsjonene kan utstedes til styremedlemmer og til nøkkelpersonell i spesielle oppdrag i stedet for honorar. Da skal det utstedes 1 aksje pr. opsjon. Vederlag mottaker skal betale settes til pålydende NOK 0,10 pr. aksje. 9. Nytt styre i selskapet gis fullmakt til å utstede inntil opsjoner i tillegg til det endelige aksjevolumet i rettet emisjon nr. 2. Opsjonene kan utstedes til styremedlemmer og til nøkkelpersonell i spesielle oppdrag i stedet for honorar. Da skal det utstedes 1 aksje pr. opsjon. Vederlag mottaker skal betale settes til pålydende NOK 0,10 pr. aksje. 7

8 10. Opsjonsprogrammet skal være frivillig for mottaker. Sittende styre skal utarbeide forslag til opsjonsavtale som behandles på ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med gjennomføring av emisjon nr. 1. B Selskapets virksomhet 1. Selskapet er opprettet for å etablere og drifte Norges første landbaserte oppdrettsanlegg med størfisk som tilhører Acipenserfamilien. Polarfisk AS har fått tillatelse til oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Selskapet vil nå etablere hele næringskjeden fra klekking av rogn, produksjon av yngel, rogn - og matfisk, foredling og salg av varene nasjonalt og internasjonalt. 2. Selskapet har intensjon om å bli en innovativ, sterk, lønnsom og bærekraftig aktør i oppdrettsnæringen. Eierne er innforstått med at dette kan medføre emisjoner i selskapet og/ eller samarbeid med andre aktører. 3. Selskapet skal drives etter bedriftsøkonomiske prinsipper. C Arbeidsforhold 1. Selskapet har inngått ansettelsesavtale med daglig leder Anker Bergli, som etablerte selskapet. Det har vært nødvendig med intensiv personlig engasjement i en krevende oppfølging av sektoretatene som har behandlet oppdrettskonsesjonen for selskapet. Det har vist seg å gi svært positive resultater. D Utbytte 1. Selskapets mål er å betale utbytte til aksjonærene så snart det viser seg å være økonomisk forsvarlig og innenfor gjeldende lovgivning. 2. Intensjonen er at selskapet skal betale rimelig utbytte etter 3. driftsår etter gjennomført emisjon. E Organisering og ledelse 1. Generalforsamlingen velger 5 til 7 styremedlemmer. Generalforsamlingen velger styreleder. 8

9 F Diverse 1. Eierne forplikter seg til å behandle selskapets informasjon konfidensielt ovenfor eksterne parter. 2. All kommunikasjon mellom selskapet og aksjonærene skal skje gjennom e-post. Det er aksjeeierens eget ansvar å holde selskapet orientert om aksjeeierens rette e- postadresse. G Lovvalg og verneting 1. Enhver tvist vedrørende denne avtalen skal behandles etter norsk lov og føres for voldgiftsdomstol i henhold til voldgiftsloven. Partene skal forsøke å løse tvisten ved forhandlinger. Dersom det ikke fører frem skal voldgiftsbehandlingen skje i Bodø Aksjonæravtalen skal tiltredes av nye aksjeeiere. Regnskap Revidert regnskap for 2013 og 2014 vil være tilgjengelig om 2 3 uker. Det har ikke vært noen vesentlig aktivitet i selskapet som har endret grunnlaget for denne emisjonen. Importtillatelsen som ble gitt av departementet i februar i år har imidlertid styrket forretningsverdien av selskapet formidabelt. Polarfisk AS er juridisk eier av alle konsesjoner, tillatelser og eiendom på lokaliteten. Det må presiseres at reelle verdier som selskapet er i besittelse av ikke er balanseført. Det er imidlertid ikke et hinder for selskapets muligheter, men heller et skatteteknisk spørsmål. Adminor AS i Bodø er regnskapsfører for selskapet. Selskapets styre og ledelse Selskapets styre er pr. dato som følger: Styreleder: Anker Gerhard Bergli, Holandsfjord, 8178 Halsa Varamedlem: Magnar Pedersen, 8170 Engavågen Daglig leder: Anker Gerhard Bergli Ekstraordinær generalforsamling etter kapitalforhøyelsen / emisjon skal velge nytt styre. 9

10 Faglig bistand med kompetanse og samarbeid Polarfisk AS har fått tilbud om bistand med spisskompetanse på størfiskoppdrett og bygging, oppstart og oppfølging av driften på selskapets planlagte landbasert oppdrettsanlegg med RAS-teknologi: Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar (etablert i 2009) v/ Oleg Salkazanov, med spisskompetanse på størfiskoppdrett fra Russland. Oleg Salkazanov, som drifter Anna Royal Dutch Caviar med oppdrett av bl.a. Russisk stør i Eindhoven i Nederland, har tilbudt Polarfisk AS sin kompetanse og hjelp i etablerings-, oppstarts- og innkjøringsfasen av vårt planlagte anlegg her i Norge. Polarfisk AS har satt av tid i forprosjektet til besøk på hans anlegg i Nederland og for å forhandle frem og inngå en skriftlig avtale med Oleg Salkazanov om dette. Coppens fôrprodusent i Nederland har gitt undertegnede førstehåndsinformasjon med innsikt i deres omfattende forskningsmateriale på reproduksjon av størfisk, og dette materialet omfatter alle tre arter av størfisk som Polarfisk skal oppdrette her i Norge. Coppens vil også bistå selskapet med kompetanse både i oppstartfasen og underveis. Coppens har også medelt at de vil bidra til at vi får besøke aktuelle oppdrettsanlegg for stør der de har leveranse av fôr til. Coppens leverer også spesielt fôr som er tilpasset alle stadiene i oppdrettssyklusen. Polarfisk har fått henvendelse med tilbud om faglig bistand fra SINTEF Fiskeri og havbruk v/ Gunvor Øie som er Forskningssjef ved Marin Ressursteknologi. I SINTEF har de en gruppe som har jobbet med levendefôrkvalitet og mikrobiell vannkvalitet til nye arter i over 20 år. Tilbudet gir mulighet for samarbeid med Sintef, særlig for å sikre god startfôring for å oppnå best mulig kvalitet og overlevelse på yngel. Billund Akvakulturservice i Danmark har bygd et av verdens største landbasert oppdrettsanlegg (Aquatir) for stør i Moldova. Selskapet ønsker å bidra med kompetanse, besøk på Aquatir anlegget og selskapet ønsker også å konkurrere om å levere RAS - teknologien til Polarfisk`s nye anlegg. Flere selskap som har spesialisert på resirkuleringsteknologi (RAS) i landbasert oppdrett av fisk, har meldt sin interesse for å delta i anbudskonkurransen om bygging av teknologien i stør anlegget til Polarfisk. Blant disse er Krùger Kaldnes, Artec Aqua AS, Aquatec Solutions AS i Danmark og Sterner AS. Linto AS, v/tom Normann har levert Polarfisk gode forslag og priser på isolert bygningsmasse som det kan arbeides videre med. Den ble inngått en omfattende intensjonsavtale om forsknings- og utvikling med Universitetet i Nordland. Det skal organiseres en prosjektgruppe som sammen med nyvalgt styre skal fortsette prosjektarbeidet etter emisjonen. 10

11 Risikoforhold Selskapet har pr i dag hatt betydelig aktivitet tilknyttet styreleder Anker Bergli som har arbeidet nesten kontinuerlig med konsesjoner, undersøkelser og tillatelser, og dette arbeidet har pågått siden mai Risikoen har i størst grad vært bundet opp mot hans personlige utlegg og dertil utfordringer i forbindelse prosessene med å få tildelt første konsesjon i Norge på en ny og spennende oppdrettsart. Selskapet har pr dato noen avgrensede kostnader som må dekkes, samt litt løpende utgifter med lokaliteten og anlegget som står der i dag. Polarfisk sin planlagte aktivitet er imidlertid av et slikt omfang at det må påregnes en økt finansiell risiko for selskapet. Risikoen ser ut til å være innenfor godt håndterbare grenser. Det vil bli lagt opp til høy sikkerhet og de best oppnåelige kvalitetskriterier både for produksjon i anlegget og salg av ferdige produkter fra selskapet. Det som gjelder er å ta den tid som er nødvendig for å bygge opp en solid biomasse som grunnlag i en kontinuerlig og forutsigende produksjon. Muligheten til bra avkastning på kapital som skal investeres i dette prosjektet ser da ut til å kunne bli svært god for alle parter. Anlegget som skal bygges med moderne RAS teknologi fleksibelt mot ferskvann, brakkvann, sjøvann og temperaturreguleringer, gir god sikkerhet for investert kapital. Det kan brukes til de fleste kjente fisk arter som oppdrettes i landbaserte anlegg i dag. Polarfisk AS skal gjennom profesjonell ledelse og sunn økonomisk styring søke å redusere risikoen så langt som mulig. Produksjonsplan Polarfisk AS skal produsere rogn til kaviarproduksjon fra Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. Årsaken til at det velges tre arter er at disse har forskjellig modningstid før en kan høste rogn fra dem. For å få uttak av rogn allerede etter 2-2,5 år har Sterlett stør blitt tatt inn som en av artene. For å få til kontinuitet og bredde i produktutvalget har vi også Russisk og Sibirsk stør. Russisk stør er arten som bringer frem rogn priset tett under Beluga stør. Alle kaviarproduktene av rogn fra disse størartene er høyt priset i store deler av verden. Kjøttproduktene er også godt betalt og av svært god kvalitet med stort bruksområde. Det har ikke vært mulighet for oppdrett av stør i Norge før nå. Årsaken er at ingen har tidligere lagt frem en tilstrekkelig god plan for å få tillatelse fra Fiskeridirektoratet for denne type oppdrett. Produksjonsmengden som planlegges baserer seg på å kunne få til god økonomi i selskapet og best mulig avkastning på investert kapital når anlegget er i full drift. Det handler videre også om å bli en sterk aktør i markedet samtidig med at selskapet skal klare å bygge opp et godt renommé med solide merkevarer med basis i en god og kvalitetssikret drift. 11

12 Polarfisk AS er første selskap som har fått tillatelse til landbasert oppdrett av størfisk i Norge og det er lagt opp til følgende produksjonsvolum: Kaviar: kg pr år Størfisk, sløyd : kg pr år Stør filet: kg pr år Produksjonen omfatter alle tre artene som for øvrig er av samme familie (Acipenser). Produksjonstiden er forskjellig mellom artene. Høstiden av rogn til kaviarproduksjon fra klekking av øyerogn til slakting av fisken varierer som følger: Sterlett stør: 2 2,5 år Sibirsk stør: 3 3,5 år Russisk stør: 3,5 4,5 år Artene utfyller hverandre godt og de vil gi et variert produktutkomme. Omløpet som skissert ovenfor er oppgitt fra Billund Aquakulturservice AS i Danmark. Data er hentet ut fra registrert produksjonssyklus og tilveksttabeller i Aquatir oppdrettsanlegg for størfisk i Moldova. Produksjon av størfisk foregår på temperaturer opp til 23 grader celsius. Produksjonssyklus og tilvekst blir derfor helt annerledes og mye raskere i et regulert landbasert anlegg enn i naturen. Investeringer Polarfisk AS skal bygge opp et moderne landbasert oppdrettsanlegg med avdelinger for produksjon av stør yngel, settefisk, matfisk med rogn- og kjøttproduksjon. Anlegget vil inneholde slakteri med tilhørende foredlingsavdeling for kaviar og stør kjøtt, kjølelager for modning av kaviarprodukter, samt kjøle- og fryselager for stør kjøttprodukter. Det må tas med i vurderingen av anleggskostnaden at det handler om hele næringskjeden frem til ferdigproduserte salgbare produkter. Hele anleggsstrukturen skal vektlegges med kvalitetssikring og program for trygg matproduksjon. Bygningsmasse, isolert og klimaregulert: m2 Installert oppdrettsvolum: m3 Totale faste investeringer ca.: 210 MNOK Egenkapital i dag, eiendom og konsesjoner: 8 MNOK Egenkapital for drift og investeringer, rettede emisjoner: MNOK Investeringene er beregnet i forhold til foreløpige innhentede vurderinger, priser og opplysninger. Utbyggingen av oppdrettsanlegget skal utføres trinnvis. Les mer på /under dokumenter: Plan for oppstart, utbygging og oppkjøring av oppdrettsanlegget i Bjærangsfjord. 12

13 Finansieringsmuligheter Styreleder i Polarfisk mener at prosjektet bør ha en rimelig stor andel av anlegg finansiert av Innovasjon Norge. Dette prosjektet er av en ny type driftsform for matfiskanlegg i Norge. Det burde åpne for romslige tilskudd og lån på både anlegg og driftsutstyr. Polarfisk skal gjenbruke driftsvannet i størst mulig grad og vil derfor ta vare på alt slam og avfall fra produksjon. Slam, avskjær og utsortert fisk regnes nå som en ressurs og selskapet skal utvikle system for å ivareta denne utfordringen. Innovasjon Norge har spesielle tilskudds- og finansieringsordninger som kan søkes på i denne forbindelse. Utenlandske leverandører kan gi Polarfisk eksportfinansieringsgaranti på mellom 50 og 80 % av leveransene til selskapet. En slik garanti vil bli en forutsetning for å få levere utstyr fra utenlandske selskap. Denne garantien kan brukes til sikkerhet for norsk banklån til Polarfisk. Når det gjelder egenkapital til større investeringer og drift, så må selskapet anskaffe denne gjennom en planlagt emisjon nr. 3 som det er ønskelig skal innbringe minimum 40 MNOK. I tillegg kan det søkes til Innovasjon Norge om risikolån og garanti for bruk til driftskreditt i bank hvis det blir nødvendig. Formålet med emisjonen Formålet med denne emisjonen er å styrke selskapets egenkapital for videre utvikling. Den vil også gi grunnlag for å omsøkte etablerertilskudd fra Innovasjon Norge og styrke finansieringen av forprosjektet / detaljplanleggingen som Polarfisk skal gjennomføre. Det vil bli utarbeidet en fullstendig forretnings- og driftsplan gjennom forprosjektet basert på innhentet faktagrunnlag. Sammendrag av mål, tidsramme og ressursbruk i forprosjekt for etablering av oppdrettsanlegget er vedlagt. Budsjett Forprosjekt / detaljplanlegging, se vedlegg NOK Startkapital til Polarfisk AS 2, NOK Sum NOK Finansiering Rettet emisjon med tegningsfrist senest NOK Tilskudd fra Innovasjon Norge NOK Sum NOK 13

14 Plan for oppstart, utbygging og oppkjøring av størfisk-anlegget i Bjærangsfjord. 1. Gjennomføring av forprosjekt / detaljplanlegging i henhold til vedlegg nr. 2 under dokumenter. Under dette ligger det utarbeidelse og signering av samarbeidsavtale med Nederlandsk selskap: Anna Royal Dutch Caviar. Selskapet har tilbudt Polarfisk AS bistand, befruktet rogn av stør og kompetanse i oppkjøringen av produksjonsanlegget. Punkt om samarbeid med dette Nederlandske selskapet er nevnt på side 10 i prospektet under dokumenter. 2. Straks forprosjektet er tilfredsstillende gjennomført skal Polarfisk AS gjøre innkjøp av befruktet stør rogn(øyerogn) fra Anna R. D. Caviar i Nederland. Øyerognen klekkes i eksisterende lokaler på lokaliteten hos Polarfisk i Bjærangsfjord i Meløy kommune. Etter klekking, startfôring med levendefôr og tørrfôr, så kan produksjon av yngel opp til settefisk foregå i eksisterende lokaler på lokaliteten. Oppstarten gjennomføres på denne måten for å tilegne personell nødvendig og sikker kompetanse på denne del av produksjonsyklusen. Dermed er det samtidig ivaretatt å begrense den økonomiske risiko for selskapets aksjonærer og at oppstartsfasen er under god kontroll. 3. Når yngel- og settefiskproduksjonen er i god og tilfredsstillende utvikling og vekst, så kan utbygging av produksjonsbygg nr. 1 av det nye anlegget starte opp og gjennomføres. Utbyggingen kan utføres i 2 påfølgende steg. Når bygningsmassen i steg 1. er ferdig bygget, så vil yngel og settefisken som er produsert i det nå eksisterende/gamle delen av anlegget bli overflyttet til den nye bygget-seksjon 1. Det førstnevnte gamle/eksisterende bygget blir så fjernet og byggesteg 2 blir oppført og til slutt sammenkoplet med det første nybygget, ovenfor benevnt som steg 1. Et samlet produksjonsbygg nr. 1 er nå ferdigstilt og vil ha en kapasitet til produksjon på ca. 5 tonn av eksklusiv caviar per år for verdensmarkedet. Biproduksjon av størkjøtt vil samlet utgjøre ca. 120 tonn sløyd fisk og filèt. Størkjøttet vil i første fase bli solgt til europeiske land og eventuelt noen land utenfor Europa der dette er vanlig konsumvare. Etter hvert vil størkjøttet gradvis bli introdusert på det norske markedet. Det vil skje i samarbeid med eksisterende produsenter som i dag betjener og behersker hjemmemarkedet. 4. På basis av tilfredsstillende resultat oppnådd i produksjonsbygg nr. 1, så kan bygging av produksjonsbygg nr. 2 deretter gjennomføres. Samlet vil den planlagte utbygging kunne gi drift med en årlig produksjon på 10 tonn eksklusiv caviar og 220 tonn størkjøtt i henhold til driftsbudsjett, vedlegg under dokumenter på selskapets webside: 14

15 Vedlegg: 1. Utfyllende orientering om størfisk prosjektet. 2. Prosjektplan: Sammendrag av mål, tidsramme og ressursbruk. 3. Konsesjonsdokument for oppdrett av Russisk stør, Sibirsk stør og Sterlett stør. 4. (6.9) Plan for aksjer, aksjekapital og emisjoner, kan utleveres ved forespørsler. Kart og bilder fra eksisterende anlegg(side 15). Bestillingsblankett for aksjetegning finnes under dokumenter på Kart med avmerket lokalitet på Øren i Bjærangsfjord i Meløy kommune i Nordland. Eksisterende anlegg før utbygging, Polarfisk AS på Øren i Bjærangsfjord. 15

16 Anleggets 1. utbyggingstrinn på Øren ved Storåga i Bjærangsfjord. Stør yngel Stør, 6 måneder gammel Stør i oppdrett 16

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT

POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT POLARFISK AS ARCTIC STURGEON: CAVIAR AND MEAT Vedlegg nr.1 til emisjonsdokument, oppdatert 9. mars 2015, (opprinnelig dokument 15.12.2014). Kapitalforhøyelse som gjennomføres med en rettet emisjon mot

Detaljer

NORWAY ROYAL SALMON AS

NORWAY ROYAL SALMON AS ÅRSRAPPORT 2009 1 NORWAY ROYAL SALMON AS Norway Royal Salmon AS (NRS) er et totalintegrert oppdrettsselskap som gjennom et omfattende nettverkssamarbeid og egen oppdrettsvirksomhet tilbyr laks og ørret

Detaljer

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje

Prospekt. Mamut ASA. Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50. Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Prospekt Mamut ASA Offentlig tilbud om kjøp av 7.000.000 nye aksjer hver pålydende NOK 0,50 Indikativ kjøpskurs: NOK 6 9 per aksje Bestillingsperiode: 28. april 7. mai 2004 Søknad om opptak til notering

Detaljer

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

OSLO BØRS Aksjer for alle. En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet OSLO BØRS Aksjer for alle En innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet FORORD «Aksjer for alle» er laget for å forklare hvordan børsen og aksjemarkedet fungerer og hvordan man kan komme i gang

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Investeringsmulighet i Florida

Investeringsmulighet i Florida REGISTRERINGSPROSPEKT Investeringsmulighet i Florida EMISJON I CHAMPIONS GATE AS Minimum tegningsbeløp NOK 200 000, tilsvarende 13 333 aksjer. Tegningskurs NOK 1,50 per aksje, hver pålydende NOK 1,00.

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs.

Prospekt. Norwegian Air Shuttle ASA. Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Prospekt Norwegian Air Shuttle ASA Introduksjonsprospekt i forbindelse med søknad om notering av selskapets aksjer på Oslo Børs. Offentlig aksjekapitalforhøyelse ved utstedelse av minimum 6 060 606 og

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann

Laks på land En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann En utredning om egne tillatelser til landbasert matfiskoppdrett av laks, ørret og regnbueørret med bruk av sjøvann Utført av en hurtigarbeidende arbeidsgruppe på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet

Aksjer for alle. en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Aksjer for alle en kort innføring for deg som vil vite mer om aksjemarkedet Forord Verdipapirmarkedet har flere viktige samfunnsøkonomiske oppgaver å ivareta. I første rekke skal det tilføre kapital til

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142

Prospekt PRE. EiendomsInvest Tyskland II AS. Organisasjonsnummer 991 275 142 PRE II Prospekt EiendomsInvest Tyskland II AS Organisasjonsnummer 991 275 142 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon VI) av minimum 10.000 aksjer og maksimum 1.000.000 aksjer Tegningskurs NOK

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA ÅRSRAPPORT 2008 Heading for the future... INNHOLD 4 5 11 14 15 16 18 40 41 43 44 NØKKELTALL EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE STYRETS ÅRSBERETNING KONSERN RESULTATREGNSKAP KONSERN BALANSE

Detaljer

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013

Rapport. Forvaltningsrevisjon Vestby Næringsselskap AS og Vestby Fjernvarme AS. Oslo, 15.mars 2013 Rapport Forvaltningsrevisjon Oslo, 15.mars 2013 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer for oppdragsgivers regning

Detaljer

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042

Prospekt PRE. PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Prospekt PRE Tyskland Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 Innbydelse til deltakelse i mulig emisjon (Emisjon II) av minimum 50 000 aksjer og maksimum 1 000 000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS

IRev. SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007. Innlandet Revisjon IKS Innlandet Revisjon IKS IR IRev SELSKAPSKONTROLL AV HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP Rapport 7/2007 For kontrollutvalgene ne i kommunene Ringerike, Hole, Jevnaker, Lunner og Gran Mai 2007 Forord Innlandet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014

R a p p o r t f r a s e l s k a p s k o n t r o l l MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Rapport fra selskapskontroll MedTech Trondheim AS Sør-Trøndelag fylkeskommune Januar 2014 Forord Denne selskapskontrollen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune i

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser Ski kommune Dato 17.01.2011 RAPPORT 6/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 SKI KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS

ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS ØSTRE TOTEN EIENDOMSSELSKAP AS Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 11-2013 1 2013-974/ALJ/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll av Østre Toten Eiendomsselskap AS som

Detaljer

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681

Prospekt PRE II. Organisasjonsnummer 992 201 681 PRE II Prospekt PRE China Private Equity II AS Organisasjonsnummer 992 201 681 Innbydelse til mulig deltakelse i rettet emisjon (Emisjon IV) av minimum 100.000 akskjer og maksimum 12.000.000 aksjer Bestillingskurs

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer