1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere"

Transkript

1 Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) Fax: ( Org.nr: MVA <Navn> <Kontaktperson> <Adresse/Postboks> <Postnummer og Sted> 9. januar 2013 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON ASA, organisasjonsnummer , innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 31. januar 2013 kl i selskapets kontorer, Kystveien 226, 4841 Arendal. Styret har fastsatt slik forslag til Dagsorden 1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden 4. Godkjennelse av utvidelse av periode for utøvelse av tegningsretter utstedt 28. februar2011 * * * * * Page 1 of 8

2 Aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen bes fylle ut og undertegne vedlagte møteseddel, og aksjeeiere som ønsker å bemyndige andre til å møte og avgi stemme for seg om å fylle ut og undertegne vedlagte fullmaktsskjema. Møteseddel og fullmaktsskjema returneres innen 30. januar 2013 kl 16:00 til: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services Pb 1166 Sentrum 0107 Oslo Telefax: Påmelding kan eventuelt registreres på vår hjemmeside Fullmaktsskjemaet må også medbringes i original på generalforsamlingen. Dersom fullmaktsskjemaet undertegnes uten angivelse av navnet til fullmektigen, vil selskapet påføre navnet til daglig leder eller et av styremedlemmene. Aksjeeieren anses i så fall å ha gitt vedkommende fullmakt til å møte og å avgi stemme for seg. Med vennlig hilsen for STYRET I CECON ASA Riulf Rustad Styreleder Page 2 of 8

3 Møteseddel <Navn/Firma> <Kontaktperson> <Adresse/Postboks> <Postnummer og sted> <Referansenummer> Undertegnede vil møte i ordinær generalforsamling i CECON ASA torsdag 31. januar 2013 kl. 15:00 og avgi stemme for:.. antall egne aksjer.. antall andres aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) I alt for.. aksjer antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Eventuelle fullmakter til å møte og avgi stemme for andre vedlegges og tas med i original på generalforsamlingen FULLMAKTSSKJEMA <Navn/Firma> <Kontaktperson> <Adresse/Postboks> <Postnummer og sted> <Referansenummer> Undertegnede gir fullmakt til å møte og avgi stemme i den ordinære generalforsamling i CECON ASA torsdag 31. januar 2013 kl 15:00 til navnet til fullmektig med blokkbokstaver og fødselsdato for mine/våre.. aksjer. antall Sted og dato underskrift (gjentas med blokkbokstaver) Dersom fullmakten gis i henhold til signatur vedlegges firmaattest. Page 3 of 8

4 NÆRMERE OM SAKENE PÅ DAGSORDEN Sak 4 Cecon ASA ( Selskapet eller Cecon ) bestilte i 2007 tre offshore konstruksjonsskip ( Skipene ) fra Davie Yards ( Davie eller verftet ) i Canada til en samlet pris av USD 410 millioner. Finansielle problemer inntraff på verftet i 2008/2009 og medførte reforhandling av skipsbyggingskontraktene, hvilket resulterte i forsinket levering og økning i total pris til USD 473 millioner. Davie Yards fikk kreditor beskyttelse i 2010, dette medførte alvorlige økonomiske vanskeligheter for Cecon. Skipene var i utgangspunktet finansiert av egenkapital på USD , en 200 millioner dollar 1. prioritets lånefasilitet tilknyttet til alle tre skipene fra Export Development Canada ("EDC" eller "EDC lånet"), og et USD 100 millioner 2. prioritets obligasjonslån ("2007-lånet ). Totalt USD er betalt til verftet til dags dato. Selskapet har ikke vært i stand til å betjene sin gjeld siden 2010, og arbeidet startet med å restrukturere selskapets kapitalstruktur. En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt i februar 2011, og obligasjonseierne godkjente restruktureringen i mars lånet og et USD 10 millioner lån ("2009-lånet ), samt krav om påløpte ikke-betalte renter, ble restrukturert og delvis konvertert til egenkapital i selskapet. En ny restrukturert USD 73,125 millioner obligasjonslån, garantert av selskapet, ble utstedt av to skipseiende selskaper i Cecon konsernet, rettet mot innehavere av 2007-lånet og 2009-lånet. Ettersom selskapet hadde et prekært behov for tilførsel av likviditet, ble et nytt obligasjonslån på USD 7 millioner i arbeidskapital ("Transje A obligasjonslånet") utstedt samtidig. Transje A obligasjonslånet er garantert av enkelte av de skipseiende selskaper i konsernet. Obligasjonseiere i 2007-lånet som deltok i det nye transje A obligasjonslånet, hadde sine gjenværende eksisterende obligasjoner klassifisert som "Transje B obligasjoner" (nåværende utestående beløp USD 56,8 millioner), mens de resterende obligasjonseierne hadde sine obligasjoner klassifisert som "Transje C1 obligasjoner" (nåværende utestående beløp USD 13,8 millioner). Visse andre krav, inkludert 2009-lånet, ble omgjort til "Transje C2 obligasjoner" (nåværende utestående beløp USD 9,5 millioner). 65 millioner frittstående tegningsretter ble utstedt til samtlige innehavere av Transje A obligasjonslånet. Løpetiden på tegningsrettene korresponderte med forfallet på Transje A obligasjonslånet, og hensikten var å gi tilstrekkelige midler til å betale tilbake Tranche A obligasjonslånet på forfallsdato. Transje A til C2 obligasjoner er sikret med blant annet en førsteprioritets pant i aksjene i hvert av selskapets datterselskap, bankkonto for midler fra transje A obligasjonslån (gjelder kun Transje A obligasjoner), en førsteprioritetspant av eventuelle interne fordringer i selskapet, en annen prioritetspant på konsernintern gjeld skyldig utstederne av Transje B og C-obligasjoner, samt en annen prioritets sikkerhet i vesentlighet alle eiendeler hos utsteder. Transje A obligasjoner rangerer senior til Tranche B og C obligasjoner, Transje B obligasjoner senior til Transje C obligasjoner. EDC lånet innehar første prioritets pant i skip under bygging, samt første prioritet når det gjelder sikkerhet i alt relevant utstyr og eiendeler hertil, som er på plass for å fullføre byggingen av skipene. Den gyldige reforhandlede låneavtalen (Amended and Restated Loan Agreement) som regulerer Tranche A - C2 obligasjoner, er tilgjengelig på og for ytterligere detaljer om historisk utvikling henviser selskapet til børsmeldinger og annen publisert informasjon og dokumentasjon i markedet. Selskapet har arbeidet med å løse utfordringene tilknyttet Davie Yards, med å forhandle nye skipsbyggingskontrakter med nye vertseiere, samt å sikre nødvendig finansiering for å ferdigstille skipene. Verftet ble kjøpt av ZM Industries i november 2012 (se børsmelding datert 5. november 2012). 5. desember 2012 inngikk Cecon en avtale med EDC å kjøpe EDC lånet for USD 27 millioner, hvilket gir en gjeldsreduksjon på USD 173 millioner pluss Page 4 of 8

5 alle påløpte ubetalte renter. Avtalen med EDC om utkjøp av EDC lånet forutsetter at bygging av skipene blir påbegynt ved verftet i Canada innen kort tid, en betingelse som igjen krever at byggefinansiering for alle skipene er på plass før oppstart av arbeidet. En ny skipsbyggingskontrakt for ferdigstillelse av det første skipet ("byggenr 717") er i hovedsak fremforhandlet med verftet til en fast pris på USD 69,5 millioner. Selskapet har mottatt en verdivurdering fra en anerkjent norsk skipsmegler, som verdsetter skipene til USD millioner ved levering. På bakgrunn av at selskapet overtar EDC lånet og signerer avtale om York finansiering, er kontrakten for å fullføre byggingen av det første skipet ansett å være positiv for alle interessenter i selskapet. Byggekontrakter for de to andre skipene forventes å bli ferdigstilt på tilsvarende vilkår i midten av januar Avtalen med EDC krever at Cecon inngår byggekontrakter for alle tre skipene med verftet på vilkår som er akseptable for EDC. Det er følgelig nødvendig at Cecon raskt finner en bærekraftig løsning for finansiering av ferdigstillelsen av skipene. Selskapet har hittil betalt totalt USD for de tre skipene, hvorav USD 300 millioner er lån. Dersom skipene ikke ferdigstilles, er det sannsynlig at all finansiering gitt av andre interessenter enn EDC fram til i dag, vil gå tapt, da Cecons aktivitet utenom skipene er relativt begrenset, med for tiden et nøytralt EBITDA-bidrag, og en vesentlig gjeldsgrad kan dermed ikke forsvares. Cecon er følgelig ikke i posisjon til å kunne betjene nåværende USD 332 millioner løpende gjeldsforpliktelse (inkludert eventuelle påløpte renter betalt ved paid in kind (PIK) og påløpte ikke betalte renter til EDC). Cecon har i løpet av de siste 12 månedene arbeidet intensivt med sine rådgivere for å etablere ovennevnte byggefinansiering for skipene. ABG Sundal Collier og Pareto Securities er engasjert som selskapets finansielle rådgivere. Selskapet har utført en stor innsats for vurdering av flere finansieringsalternativer potensielt tilgjengelig for selskapet. Cecon har konkludert med at et tilbud fra York Capital ("York finansiering") representerer det beste tilgjengelige alternativet når det gjelder å finansiere ferdigstillelsen av skipene og dermed opprettholde dagens verdier, samt legge til rette for å skape fremtidige verdier for interessenter i selskapet. Ref. børsmelding publisert 2. januar York finansiering inkluderer USD 107,5 millioner for finansiering av ferdigstillelsen av byggenr 717, innfrielse av gjeld, arbeidskapital og utkjøp av EDC lån. I tillegg inkluderer York finansiering to valgfrie transjer for finansiering av hhv byggenr 718 og byggenr 719. York finansiering innebærer en omstrukturering av konsernet, hvor et nytt 100 % eid datterselskap av Cecon etableres med det formål å eie de skipseiende datterselskaper ("Rever AS"). Rever AS vil være låntaker, og selskapet vil som en del av York finansiering utstede tegningsretter eller en tilsvarende kompensasjon, som gir York rett til å kjøpe 15 % av aksjene i Rever AS. Det er selskapets og Yorks hensikt å forberede Rever AS til en egen børsnotering innenfor en periode på 18 måneder. York finansieringen er ansett som den mest konkurransedyktige og attraktive finansieringsløsningen for Cecon blant annet på grunn av følgende: - York finansiering er, basert på visse vilkår, garantert fulltegnet med betydelig mindre gjennomførings risiko enn andre tilgjengelige finansiering alternativer for selskapet; - York finansiering kan være fullført innen en akseptabel og forholdsvis kort tidsramme, hvilket er nødvendig for at Cecon skal kunne oppfylle sine kontraktsforpliktelser og avtaler med verftet og med EDC, samt for å kunne overholde enkelte kortsiktige gjeldsforpliktelser; - York finansiering gjelder frem til levering av de respektive skipene og kan deretter refinansieres med tradisjonell langsiktig senior sikret take-out finansiering. Oppsummert anser Cecon dette for å være det mest optimale og minst risikable alternativet tilgjengelig for selskapet for å realisere de verdiene som er låst i de tre nybyggene. Finansieringen fra York vil gjøre selskapet i stand til å starte prosessen med å ferdigstille skipene på en positiv måte. For å oppfylle vilkårene for York finansiering må nåværende obligasjonseiere i den reforhandlede låneavtalen (innehavere av Transje A til C2 obligasjoner) godta visse endringer i denne avtalen. Utredningen av detaljene når det gjelder disse Page 5 of 8

6 endringer er ennå ikke ferdig, men York finansiering vil kreve at Transje A obligasjonseierne aksepterer, blant annet, en forlengelse av forfallsdato på lån fra 18. mars 2013 til 31. desember Transje A obligasjonseiere under den reforhandlede låneavtalen prioriteres før Tranche B og C. Det er forventet at Transje A obligasjonseiere vil bli pålagt å godta en relativt større økt risiko i forhold til Tranche B og Transje C obligasjoner, og de er dermed også bedt om å akseptere en relativt større innrømmelse i forhold til hva som kreves av Tranche B og C obligasjonseiere. For å sikre at den underliggende og indirekte hensikten med de eksisterende tegningsretter utstedt i forbindelse med refinansieringen i mars 2011 opprettholdes, foreslår selskapet derfor at aksjonærene godkjenner å forlenge utøvelsesperioden for tegningsrettene til å samsvare med forventet utvidelse av forfallsdato for transje A, hvilket er nødvendig for å fullføre York finansieringen. Forslag til vedtak: Under forutsetning av at York finansieringen fullføres, der under at vilkårene i den reforhandlede låneavtalen av 10. mars 2011 endres for å sikre ferdigstillelse av York finansiering, foreslår styret at aksjonærene vedtar å endre vilkårene i de utstedte tegningsrettene vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 28. februar 2011, i dag registrert under ISIN NO , og at avtalen som ble inngått med Norsk Tillitsmann 10. mars 2011 når det gjelder tegningsrettene skal endres i samsvar: a) Per 7. januar 2013 eksisterer det tegningsretter i saken i henhold til vedtak fattet på ekstraordinær generalforsamling 28. februar Tegningsrettene er registrert under ISIN NO og skal fortsette å være registrert under samme ISIN. Ingen ytterligere tegningsretter er tegnet eller utstedt i henhold til dette vedtaket. Dette vedtaket skal gjelde for tegningsrettene registrert under ISIN NO gjeldende fra det tidspunktet vedtaket trer i kraft, som skal samsvare med tidspunktet for ferdigstillelse av York finansiering i henhold til punkt c) nedenfor, og skal være betinget av at utløpsdato på Transje A obligasjoner blir forlenget til 31. desember Tegningsrettenes vilkår er vedlagt som Vedlegg 1 ("Warrant Conditions") b) Endringene i vilkårene for tegningsrettene skal tre i kraft samtidig som betaling av Transje A under York finansiering på betingelse av at Transje A obligasjonseierne på det tidspunkt er blitt enige om å forlenge utløpsdato på transje A obligasjon til 31. desember Aksjonærenes forkjøpsrett etter den norske allmennaksjeloven fravikes. c) Dersom ikke mindre, mulige justeringer skal gjøres i henhold til punkt C og / eller D av Warrant Conditions, gir hver tegningsrett rett til å tegne én aksje i selskapet. Antall aksjer en innehaver av tegningsretter vil være berettiget til å tegne per tegningsrett kan, i visse situasjoner justeres som beskrevet i punkt C av Warrant Conditions. d) Ingen godtgjørelse er angitt for tegningsrettene. e) Betaling for aksjer utstedt i henhold til tegningsrettene skal være NOK 0,65 per aksje (med forbehold om justering som beskrevet i punktene C og D av Warrant Conditions). f) Fristen for utøvelse av tegningsrettene skal være 31. desember Tegningsrettene kan utøves når som helst, og for et ubegrenset antall ganger, i løpet av denne perioden. g) Aksjene som utstedes som følge av utøvelse av tegningsretter skal ha de samme rettigheter som selskapets allerede utstedte aksjer, herunder gi rett til utbytte fra og med det regnskapsåret de blir utstedt. h) Tegningsrettene er utstedt basert på de vilkår og betingelser som er fastsatt i Warrant Conditions knyttet til innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen og vil være vedlagt protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen. i) Dersom selskapet beslutter å øke aksjekapitalen, skal innehavere av tegningsretter opprettholde sine rettigheter som fastsatt i punkt C.1 av Warrant Conditions, hvis selskapet beslutter å nedsette aksjekapitalen, skal innhavere av tegningsretter opprettholde sine rettigheter som fastsatt i punkt C. 3 av Warrant Conditions, hvis det er besluttet å utstede frittstående tegningsretter som beskrevet i kapittel 11 av Allmennaksjeloven, skal innehavere av tegningsretter opprettholde sine rettigheter som er fastsatt i punkt C.2 av Warrant Conditions, eller i tilfelle selskapet er oppløst, fusjonert, fisjonert eller restrukturerer eller det er andre restruktureringer/omorganiseringer av selskapets kapital av noen form, skal innehavere av tegningsretter opprettholde sine rettigheter som fastsatt i punkt D av Warrant Conditions. j) Dersom tegningsrettene utøves skal selskapets aksjekapital økes tilsvarende uten at det er nødvendig å innkalle til eller avholde ny generalforsamling. Ved utøvelse av tegningsretter skal selskapet sørge for at de nye aksjene er utstedt og registrert i samsvar med punkt B av Warrant Conditions. k) Dersom deler av dette vedtaket, om utstedelse av tegningsretter, er funnet å være ugyldig, ikke kan utføres eller settes til side på noen måte, skal den ikke-berørte delen av vedtaket gjelde etter sin ordlyd. l) Tegingsretten skal forbli registrert i Foretaksregisteret og det høyeste beløpet for kapitalforhøyelsen som følge av utøvelsen skal fortsatt være NOK Page 6 of 8

7 APPENDIX 1 WARRANT CONDITIONS C Adjustment of the Exercise Price/Exercise Right C.1 In the event of a new issue of Shares in which shareholders have preferential rights to subscribe for the new Shares, (i) if the Shares are listed on an exchange, a new Exercise Price shall be calculated as follows: (share price number of shares before share issue) + (share issue price number of new shares) New Exercise Price = number of shares before share issue + number of new shares Old Exercise Price Share Price The share price is the average of the weighted average of official daily trading price on the exchange the last three days the shares are quoted including rights. (ii) if the Shares are not listed, each Warrantholder shall have the same subscription right as the shareholders, as if the Warrantholder had already exercised its Exercise Right(s) in full. C.2 In the event of an issue of financial Instruments in accordance with Chapter 11 of the Norwegian Companies Act in which existing shareholders have preferential rights to subscribe for the financial Instruments, (i) if the Shares are listed on an exchange, a new Exercise Price shall be calculated as follows: New Exercise Price = average price during subscription period average price during the subscription period plus the average price of the warrants in the same period Old Exercise Price The average price is the average of the weighted average of official daily trading price on the exchange during the subscription period. Days without trading are not included in the calculation. (ii) if the Shares are not listed, each Warrantholder shall have the same subscription right as the shareholders, as if the Warrantholder had already exercised its Exercise Right(s) in full. C.3 In the event of a capital write-down of the Parent Borrower s share capital and subsequent repayment to shareholders, (i) if the Shares are listed on an exchange, a new Exercise Price shall be calculated as follows: share price less amount repaid per share New Exercise Price = Old Exercise Price share price The share price is the average of the weighted average of official daily trading price on the exchange the last three days shares are quoted including rights. (ii) if the Shares are not listed, the Exercise Price shall be reduced with an amount equal to the amount repaid per share. A reduction of the Parent Borrower's share capital without repayment to the shareholders shall have no influence on the Exercise Price. C.4 In the event of an issue of new bonus Shares in the Parent Borrower (with the exception of shares issued in settlement of a merger offer), split or consolidation, the new Exercise Price shall be fixed as follows: Page 7 of 8

8 number of shares prior to bonus issue, New Exercise Price = split or consolidation number of shares after bonus issue, old Exercise Price split or consolidation In the event that the Shares are split into more than one class of shares, the Exercise Right shall be adjusted so that Warrantholders interest in the separate share classes remains unchanged, regardless of whether the Warrantholders elect to exercise prior to, or after the date on which the shares are quoted post-split. An issue of bonus Shares writing up the par value of the Shares in the Parent Borrower shall have no influence on the Exercise Price. C.5 Should the Parent Borrower make a dividend payment to shareholders of the Parent Borrower, the Exercise Price shall be adjusted according to the principles of Clause C.3. C.6 If changes are made in the share capital, other than those mentioned in Clauses C1 to C5 above, which are unfavourable to the Warrantholders compared to the shareholders, the Loan Trustee and the Parent Borrower shall agree on a new Exercise Price. This also applies to other transactions, which are unfavourable to the Warrantholders. The principles expressed in Clauses C1 to C5 above shall always be the basis for any adjustments pursuant to this Clause C6. C.7 If the Exercise Price is below par value of the shares, par value of the shares still applies, and the Parent Borrower shall upon exercise pay the Warrantholder the difference between the par value of the shares and the applicable Exercise Price. D Merger and De-merger D.1 If the Parent Borrower decides on a statutory merger (in accordance with prevailing legislation from time to time) in which the Parent Borrower is the acquired company, the Warrants shall, on completion of the merger, be transformed to rights to subscribe shares (warrants) in the acquiring company, on terms adjusted for the exchange ratio applied in the merger. Warrantholders shall receive written notification of the merger from the Parent Borrower through the Securities Depository no later than 5 (five) Banking Days after the announcement referred to in the Companies Act has been made. D.2 Should the Parent Borrower decide on a merger, in which the Parent Borrower is the acquiring company, and shareholders in the acquired company receive settlement in the form of Shares or a combination of Shares and cash, no adjustment will be made to the Exercise Price. D.3 In the event of a de-merger, a split-up, a spin-off or if any other event occurs which in the opinion of the Loan Trustee has the same effect as a de-merger, such adjustments to the Exercise Right and the Exercise Price shall be made pursuant to the principles as set out in Clause C as the Loan Trustee in its reasonable opinion shall consider appropriate. Page 8 of 8

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Riulf Rustad, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Kystveien 226 P.O. Box 165 N-4801 Arendal NORWAY Tel: (+47) 370 60 880 Fax: (+47 370 62 899 www.cecon.no Org.nr: 938 803 595 MVA 25. mai 2012 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 13. oktober 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes fredag 27. oktober 2006 kl. 09:00 i

Detaljer

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved styreleder Jan Løkling og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til Aksjeeiere i Grenland Group ASA 11.05. 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Grenland Group ASA innkalles til ordinær generalforsamling 4. juni 2010 kl. 13.00 i selskapets lokaler

Detaljer

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

27. august 2007. 1 Åpning av møtet ved Arve Andersson, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 27. august 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i CECON AS, organisasjonsnummer 938 803 595 innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 24. mai 2006 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 9. juni 2006 kl. 10:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Chemical ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA avholdes 28. mai 2008 kl. 10.00 i selskapets kontorlokaler på

Detaljer

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje.

Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen avholdes i selskapets lokaler på Ørje. Til aksjeeierne i Noral ASA 22. april 2004 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORAL ASA Aksjeeierne i Noral ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 6. mai kl. 16:00. Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EMS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EMS ASA 1/5 Til aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA (EMS ASA) 8. juni 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EMS ASA Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA (EMS) innkalles til ekstraordinær

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 20. oktober 2017

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling 16 juni 2000 kl 15.00 i selskapets lokaler i Karenslyst alle 9 c, 0278

Detaljer

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Til aksjeeierne i Domstein ASA DOMSTEIN ASA INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Domstein ASA avholdes på selskapets kontorer i Måløy, den 1. juli 2004 kl 13.00. Til behandling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 6. mai 2009 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Eitzen Maritime Services ASA avholdes 28. mai 2009 kl. 12.00 i selskapets

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Notice to extraordinary general meeting Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Aksjeeierne i Villa Organic AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling onsdag 18 juli 2012 kl. 16:00 på selskapets forretningskontor i Strandgaten 1,

Detaljer

Fredag 18. desember 2009 kl i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen

Fredag 18. desember 2009 kl i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Til aksjeeierne i Wilson ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ekstraordinær generalforsamling avholdes Fredag 18. desember 2009 kl 10.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Til behandling

Detaljer

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Dagsorden. 1. Åpning av møtet ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter Til Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA 12. juni 2008 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Eitzen Maritime Services ASA innkalles til en ekstraordinær generalforsamling den

Detaljer

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Dagsorden. 1 Åpning av møtet ved styreleder Harald Ellefsen, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere 31. mars 2000 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse AS innkalles til ordinær generalforsamling Onsdag 12. april 2000 kl 10.00 i Oslo Konserthus, Lille sal, hovedinngang fra Ruseløkkveien,

Detaljer

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA

Til aksjonærene i Aega ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AEGA ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA onsdag 7. mars 2012 kl 10:00 i selskapets lokaler

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014

Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014 Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 23. desember 2014 INNKALLInG TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA, organisasjonsnummer

Detaljer

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA.

This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. NORDIC TRUSTEE This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Nordic Trustee ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN N00010675119 FRN Energiselskapet Buskerud

Detaljer

Innkalling. Eitzen Chemical ASA

Innkalling. Eitzen Chemical ASA Til aksjonærene i Eitzen Chemical ASA 5. november 2009 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Eitzen Chemical ASA ( Selskapet

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 9. mai 2008 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes onsdag 28. mai 2008 kl. 14:00 i selskapets kontorlokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til Aksjeeierne i Camillo Eitzen & Co ASA 23 mai 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Camillo Eitzen & Co ASA avholdes fredag 8 juni 2007 kl. 14:00 i konferanserommet

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 12.00

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. NOVEMBER 2009 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling m/vedlegg - Fullmaktsskjema Bergen, 3. november

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA Onsdag den 2. desember 2015 kl. 12:00, i selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I EASYBANK ASA (org.nr. 986 144 706) Det innkalles til ordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") den 27. april 2017 kl. 17:00 i Stensberggaten

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Til aksjonærene i Rocksource ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt Onsdag, 23. februar 2011 kl 1100 CET i Shippingklubben,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.11 2000 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Nethouse ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 29.11 2000 klokken 1500 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 9 c,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA (

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 24. november 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 2. november 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 24. november

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 9. desember 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. januar 2017 kl. 09.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: Thon Conference Vika

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Fredag 27. september 2013, kl. 10.00 i auditoriet, 1. etasje,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr )

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr ) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MONOBANK ASA (Org.nr. 913 460 715) Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ( Banken ) i Bankens lokaler i Torgallmenningen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo 30. april 2009

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. den 10. oktober 2016, kl Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA Oslo, 14. september 2016 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA, den 10.

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: fredag den 27.

Detaljer

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo.

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl i selskapets lokaler i Brynsalleen 2, Oslo. Til aksjonærene i Ementor ASA Oslo, 15.februar 2006 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling fredag den 3. mars 2006 kl. 16.30 i selskapets

Detaljer

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl

Nordic Financials ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA 18. jan 2016, kl Til aksjonærene i INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC FINANCIALS ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i ("Selskapet"). Generalforsamlingen avholdes i Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Ref. nr. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA holdes på: Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROCKSOURCE ASA Ordinær generalforsamling i Rocksource ASA ble avholdt onsdag 7. mai 2008, klokken 15.00 i Thon Conference Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i DOF Installer ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i DOF Installer ASA holdes på selskapets kontor i: Alfabygget, 5392 STOREBØ 25. mai 2011 kl 14.00 Generalforsamlingen

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA. Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Agenda: Til: Aksjonærene i Algeta ASA Oslo, 18. februar 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGETA ASA Den ekstraordinære generalforsamlingen i Algeta ASA skal avholdes, Tid: onsdag 4. mars 2009,

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 20. oktober 2009 kl på Sjølyst Plass i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 20. oktober 2009 kl. 10.00 på Sjølyst Plass i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i (Selskapet), 20. oktober 2009 kl. 1000

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING EVRY ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I EVRY ASA En ekstraordinær generalforsamling i EVRY ASA ("Selskapet") skal avholdes på Telenor Expo, Snarøyveien 30, Fornebu, den 23. mars 2015 klokken 10.00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING INSTABANK ASA. 4. oktober 2017 kl INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA 4. oktober 2017 kl. 14.00 Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), 4. oktober 2017 kl. 14.00

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008

1/7. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 1/7 TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. april 2008 Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA innkalles til ordinær generalforsamling 20. mai 2008 kl. 10:00

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING TIL AKSJEEIERNE I NORSE ENERGY CORP. ASA 28. mai 2009 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Aksjeeierne i Norse Energy Corp. ASA ( Selskapet ) innkalles til ekstraordinær generalforsamling 12.

Detaljer

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Serodus ASA. Org. nr Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Serodus ASA Org. nr. 992 249 897 Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Serodus ASA ("Selskapet") mandag den 6. januar 2014 kl. 1400 i

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i NORSE ENERGY CORP. ASA Oslo, 12. januar 2010 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Norse Energy Corp. ASA ( Norse ) den 2.

Detaljer

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

1 VALG AV MØTELEDER 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OFFICE TRANSLATION PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HIDDN SOLUTIONS ASA Den 16. mai 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING)

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGASTI HOLDING ASA (UNDER AVIKLING) Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Agasti Holding ASA (under avvikling) ("Selskapet") den

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Hurtigruten ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Hurtigruten ASA avholdes på Quality Grand Hotel i Narvik Fredag 20. februar 2009 kl 12.30

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 10. november 2011 kl 10:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA 1 av 8 Til aksjeeierne i Nutri Pharma ASA 28 april, 2010 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NUTRI PHARMA ASA Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Nutri Pharma ASA. Sted: Selskapets

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Intex Resources ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Intex Resources ASA, org nr 976 094 875, ( Intex eller Selskapet ) holdes på: KS Agenda Møtesenter,

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 25. april 2012 kl. 14.00 i Thon Vika Atrium,

Detaljer

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899

SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 SEAFOOD INNOVATION SINCE 1899 Til Aksjonærene i Lerøy Seafood Group ASA (LSG) ORDINÆR GENERALFORSAMLING 21. MAI 2015 KL 09.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Innkalling - Fullmaktsskjema Bergen,

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 12. juni 2013 kl. 13.30

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Onsdag den 1. juni 2011 kl. 09.00, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA

TIL AKSJEEIERNE I BADGER EXPLORER ASA Stavanger, 2. februar 2017 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 23. februar 2017 kl. 08.00 CET Badger Explorer ASA, Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger, Norge Det innkalles med dette til

Detaljer

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Åpning av møtet ved forretningsfører og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Til aksjonærene i Pareto Offshoreinvest AS INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PARETO OFFSHOREINVEST AS 5. juni 2013 Aksjeeierne i Pareto Offshoreinvest AS innkalles til generalforsamling den 14.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 21 mai ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 21 mai 2007 i selskapets lokaler i Kobbervikdalen

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr )

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA. (org. nr ) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING DOLPHIN INTERCONNECT SOLUTIONS ASA (org. nr. 984 861 060) Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Dolphin Interconnect Solutions ASA ( Selskapet )

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Til aksjonærene i BWG Homes ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 09:00 i selskapets lokaler

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Til aksjeeierne i Rosenlund ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ROSENLUND ASA Aksjeeierne i Rosenlund ASA innkalles til ordinær generalforsamling torsdag 30.august 2012 kl. 14:00 i selskapets

Detaljer

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING AKVA GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i AKVA group ASA torsdag 19. mai 2011 kl 10.00 i selskapets lokaler i Nordlysveien 4 i Bryne.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA. 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPECTRUM ASA 23. juni 2015 kl. 10.00 på Sjølyst Plass 2 i Oslo Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Spectrum ASA (Selskapet), 23.

Detaljer

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15.

Til aksjonærene i Scana Industrier ASA. Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA. den 26. april 2006 kl. 15. Til aksjonærene i Scana Industrier ASA Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i SCANA INDUSTRIER ASA den 26. april 2006 kl. 15.00 i Løkkeveien 103, Stavanger. Følgende saker foreligger til

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo.

Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs gate 1, Oslo. Til aksjeeiere i Songa Offshore ASA Oslo, 30. april 2007 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Songa Offshore ASA avholdes 21. mai kl 17:00 i Shippingklubben, Haakon VIIs

Detaljer

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA

Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling i Saga Tankers ASA Det vil bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i Saga Tankers ASA ( Selskapet ) den 13. desember 2010 kl 12:00 (norsk tid) i kontorlokalene

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Tirsdag den

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ( Selskapet ) som vil finne sted: 16.

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjonærene i Selvaag Bolig ASA Oslo, 8.4.2016 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret i Selvaag Bolig ASA ( Selskapet ) innkaller herved til ordinær generalforsamling. Tid: Sted: 29. april

Detaljer

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001

Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Vedlegg til innkalling til ordinær generalforsamling i TOMRA SYSTEMS ASA 19. april 2001 Punkt 5 A Fullmakt om rettede emisjoner Styret har de siste årene hatt en generell fullmakt til å utvide aksjekapitalen

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 22. mai 2014 kl. 14.00, i selskapets lokaler, 5 etasje,

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA torsdag 24. mai 2012 kl. 16.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet

Detaljer

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF

ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF GLOBAL RIG COMPANY ASA GLOBAL RIG COMPANY ASA ORG NR 990 947 619 ORG NO 990 947 619 Ekstraordinær generalforsamling

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA. Ordinær generalforsamling avholdes Til aksjeeierne i Wilson ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I WILSON ASA Ordinær generalforsamling avholdes Onsdag 11. mai 2011 kl 18.00 i selskapets lokaler i Bradbenken 1, Bergen Generalforsamlingen

Detaljer

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below)

(Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) MØTESEDDEL OG FULLMAKTSSKJEMA (Notification of attendance Proxy documents: English version follows below) i forbindelse med ekstraordinær generalforsamling i som avholdes 24.11.2017 kl. 09:30 i Lilleakerveien

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA

TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA TIL AKSJONÆRENE I NRC GROUP ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i NRC Group ASA Torsdag den 12. mai 2016 kl. 15:00, i selskapets lokaler,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA. Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes Til aksjonærene i Nordic Mining ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC MINING ASA Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Mining ASA avholdes 1. mars 2010, klokken 16.30 i Thon Conference

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G

I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G I N N K A L L I N G T I L G E N E R A L F O R S A M L I N G Det innkalles med dette til generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundsgt. 17/19 i Bergen: torsdag den 27. mai 2010

Detaljer

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future...

REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Heading for the future... REM OFFSHORE ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Heading for the future... REM OFFSHORE ASA - INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 11.MAI 2010 Til aksjonærer i Rem Offshore ASA INNKALLING

Detaljer

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL

Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL Til Aksjonærene i Petroleum Geo-Services ASA (PGS) Our ref.: ESA Lysaker, 16. september 2009 PGS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. oktober 2009 KL. 13.00 Vedlagt oversendes følgende informasjon: - Fullmakt

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ya HOLDING ASA Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i selskapet den 11. august 2015 kl. 14.00. Møtet avholdes i selskapets lokaler i Fridtjof

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Til alle aksjonærer i Hjellegjerde ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Hjellegjerde ASA Styret i Hjellegjerde ASA ( Selskapet ) innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING REPANT ASA. Kl 17.00, 7 desember ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER PER KVERNELAND Til aksjonærene i Repant ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i REPANT ASA Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Repant ASA Kl 17.00, 7 desember 2006 i selskapets lokaler

Detaljer

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING ORDINÆR GENERALFORSAMLING Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Gyldendal ASA mandag 19. mai 2008 kl. 15.00 i Gyldendalhuset, Sehesteds gate 4, 0164 Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet og

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Til aksjeeiere i Norwegian Property ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA avholdes på: Hotel Continental Stortingsgaten 24/26, Oslo Torsdag den

Detaljer