Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: Tid: 10:00-11:25 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Medlem Cesilie Iversen Medlem Klara Fossbakken Medlem Aud Moe Medlem Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunnar Myhr Medlem Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Reidun Johansen Konsulent

2 Saksnr PS 5/10 PS 6/10 Innhold Godkjenning av protokoll Referatsaker PS 7/10 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn /288/40 Eldre råds høringsuttalelse PS 8/10 PS 9/10 Reguleringsplan Nesheim skole /16/7 - Eldre råds høringsuttalelse Sluttrapporter fra omstillingsprogrammet i Eldre råds høringsuttalelse PS 10/10 PS 11/10 Strategi Helse Midt-Norge RHF - Eldre råds høringsuttalelse Nyvalg medlem til Frivillighetsprosjektet Orienteringer: Arvid Vada, Seniorforum orienterte om Seniorforum og om seniorundersøkelsen

3 PS 5/10 Godkjenning av protokoll Protokoll fra møte den godkjennes Protokoll fra møte den godkjennes PS 6/10 Referatsaker Referatsakene tas til etterretning Referatsakene tas til etterretning RS 2/10 Melding om vedtak - Reguleringsplan Åsvegen /37/226 PS 7/10 Reguleringsplan Kleivan boligfelt, trinn /288/40 Leder i eldres råd fremmet følgende forslag: "Eldres råd ser positivt på utvidelsen av boligfeltet i Okkenhaug. Eldres Råd savner imidlertid bestemmelse om universell utforming i reguleringsbestemmelsene". Eldres råd ser positivt på utvidelsen av boligfeltet i Okkenhaug. Eldres Råd savner imidlertid bestemmelse om universell utforming i reguleringsbestemmelsene. PS 8/10 Reguleringsplan Nesheim skole /16/7 - Eldre råds høringsuttalelse Rådmannens forslag til vedtak:

4 Forslag til reguleringsplan for Nesheim skole, datert , rev , sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i hht. plan- og bygningslovens Leder i eldres råd fremmet følgende forslag: Eldres råd har ingen merknader til den fremlagte reguleringsplan for Nesheim skole 1719/16/7. Eldres råd har ingen merknader til den fremlagte reguleringsplan for Nesheim skole 1719/16/7. PS 9/10 Sluttrapporter fra omstillingsprogrammet i Eldre råds høringsuttalelse Rådmannens forslag til vedtak: 1. Som styringsgruppe for omstillingsprogrammet tar administrasjonsutvalget sluttrapportene med rådmannens vurderinger til orientering. 2. Styringsgruppa foreslår følgende videre framdrift: Forslagene fra rådmannen sendes på høring fram til 1. mai Rådmannen legger fram sak med sikte på behandling i formannskap 19. mai og kommunestyre 26. mai Leder fremmet følgende forslag: Omstillingsprogrammet i 2009 sluttrapport fra arbeidsgrupper- Høring Omstillingsprogrammet i 2009 omfattet i alt 6 prosjekter. Forslagene til tiltak fra de ulike prosjektene er vurdert av rådmannen, som trekker sine egne konklusjoner ut fra forslagene. Eldres Råd vil her gi sine merknader og kommentarer til prosjekt 6: Struktur pleie og omsorg. Rådmannen gir først et sammendrag av hovedkonklusjonene i prosjektet ut fra det mandat prosjektet ble gitt. Det konkluderes med at endringen fra to til tre distrikt har vært vellykket. Felles inntaksnemnd er også positivt. Det foreslås fra prosjektet at brannvesenet overtar montering mv av trygghetsalarmer. Det foreslås bygging av 20 leiligheter i bokollektiv lagt i tilknytning til eksisterende baser. Videre foreslår prosjektgruppa bygging av 20 plasser for demente i tråd med den vedtatte pleie og omsorgsplanen Disse var planlagt lagt til Staup og ferdigstilt i 2013.

5 I rådmannens vurdering heter det at rådmannen slutter seg til gruppas konklusjoner, men pga konsekvensene av samhandlingsreformen enda ikke er klare foreslås å utsette bygging av ny institusjon, slik at behovet for nye plasser for heldøgns pleie og omsorg slik det er dokumentert i Pleie- og omsorgsplanen må løses med tilbygg til eksisterende institusjon i Planlegging av dette bør starte i Eldres Råd er overrasket og forbauset over at utbygging av ny institusjon foreslås utsatt. Begrunnelsen for å utsette byggingen pga samhandlingsreformen synes ikke rimelig. I Pleie- og omsorgsplanen er det ikke tatt hensyn til den kommende samhandlingsreformen. Utgangspunktet for forslaget om ny institusjon ligger for det første i at vi i dag har et overbelegg på dagens institusjoner. Dernest er det tatt hensyn til den demografiske utvikling med et økende antall eldre og da spesielt eldre eldre. En ny institusjon for demente betyr også et bedre faglig tilbud til denne brukergruppen med vekt bl a på utredning. I tillegg er det i Pleie- og omsorgsplanen lagt opp til et dagsenter for demente i den nye institusjonen. Plassering av institusjonen på Staup er også ideelt. Erfaringene fra grønn omsorg kan videreføres her. Staup er således best egnet for demensomsorgen. Etablering av demensomsorgen på Staup ville ha frigjort plasser ved dagens institusjoner. Sett ut fra samhandlingsreformen ville en slik spesialisering av omsorgen åpne for nye spesialfunksjoner som rehabilitering og palliativ behandling. Disse kan da legges til de eksisterende institusjoner. Overtakelse av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten slik samhandlingsreformen foreslår, innebærer at man må bygge opp kompetanse og fordele ulike spesialoppgaver til ulike enheter. Dette vil også være en styrke for rekrutteringen av personell til pleie og omsorg. Eldres Råd vil bli svært overrasket dersom en ny institusjon ikke kommer på plass i Levanger kommune står overfor store utfordringer på pleie- og omsorgsområdet. Demensomsorgen må styrkes betydelig. En påbygging av nåværende institusjoner er ikke i tråd med faglig vurderinger. Det er også et brudd med vedtatt Pleie- og omsorgsplan. Omstillingsprogrammet i 2009 sluttrapport fra arbeidsgrupper- Høring Omstillingsprogrammet i 2009 omfattet i alt 6 prosjekter. Forslagene til tiltak fra de ulike prosjektene er vurdert av rådmannen, som trekker sine egne konklusjoner ut fra forslagene. Eldres Råd vil her gi sine merknader og kommentarer til prosjekt 6: Struktur pleie og omsorg. Rådmannen gir først et sammendrag av hovedkonklusjonene i prosjektet ut fra det mandat prosjektet ble gitt. Det konkluderes med at endringen fra to til tre distrikt har vært vellykket. Felles inntaksnemnd er også positivt.

6 Det foreslås fra prosjektet at brannvesenet overtar montering mv av trygghetsalarmer. Det foreslås bygging av 20 leiligheter i bokollektiv lagt i tilknytning til eksisterende baser. Videre foreslår prosjektgruppa bygging av 20 plasser for demente i tråd med den vedtatte pleie og omsorgsplanen Disse var planlagt lagt til Staup og ferdigstilt i I rådmannens vurdering heter det at rådmannen slutter seg til gruppas konklusjoner, men pga konsekvensene av samhandlingsreformen enda ikke er klare foreslås å utsette bygging av ny institusjon, slik at behovet for nye plasser for heldøgns pleie og omsorg slik det er dokumentert i Pleie- og omsorgsplanen må løses med tilbygg til eksisterende institusjon i Planlegging av dette bør starte i Eldres Råd er overrasket og forbauset over at utbygging av ny institusjon foreslås utsatt. Begrunnelsen for å utsette byggingen pga samhandlingsreformen synes ikke rimelig. I Pleie- og omsorgsplanen er det ikke tatt hensyn til den kommende samhandlingsreformen. Utgangspunktet for forslaget om ny institusjon ligger for det første i at vi i dag har et overbelegg på dagens institusjoner. Dernest er det tatt hensyn til den demografiske utvikling med et økende antall eldre og da spesielt eldre eldre. En ny institusjon for demente betyr også et bedre faglig tilbud til denne brukergruppen med vekt bl a på utredning. I tillegg er det i Pleie- og omsorgsplanen lagt opp til et dagsenter for demente i den nye institusjonen. Plassering av institusjonen på Staup er også ideelt. Erfaringene fra grønn omsorg kan videreføres her. Staup er således best egnet for demensomsorgen. Etablering av demensomsorgen på Staup ville ha frigjort plasser ved dagens institusjoner. Sett ut fra samhandlingsreformen ville en slik spesialisering av omsorgen åpne for nye spesialfunksjoner som rehabilitering og palliativ behandling. Disse kan da legges til de eksisterende institusjoner. Overtakelse av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten slik samhandlingsreformen foreslår, innebærer at man må bygge opp kompetanse og fordele ulike spesialoppgaver til ulike enheter. Dette vil også være en styrke for rekrutteringen av personell til pleie og omsorg. Eldres Råd vil bli svært overrasket dersom en ny institusjon ikke kommer på plass i Levanger kommune står overfor store utfordringer på pleie- og omsorgsområdet. Demensomsorgen må styrkes betydelig. En påbygging av nåværende institusjoner er ikke i tråd med faglig vurderinger. Det er også et brudd med vedtatt Pleie- og omsorgsplan. PS 10/10 Strategi Helse Midt-Norge RHF - Eldre råds høringsuttalelse Leder i eldres råd fremmet følgende forslag:

7 Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet et høringsdokument Strategi 2020 som er sendt ut på bred høring bl a til kommunene. Høringsfristen er satt til 20.mai. Levanger kommune tar sikte på å avgi uttalelse på kommunestyremøtet i april. Eldres Råd ønsker således å komme med et innspill i den anledning samt avgi en egen direkte uttalelse til Helse Midt-Norge RHF. I høringsbrev av har styreleder Kolbjørn Almlid I Helse Midt-Norge satt opp 5 punkter som det ønskes at uttalelsene konsentreres om. Det er: 1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020? Er det andre utfordringer som vurderes like viktige? 2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for spesialisthelsetjenesten mot 2020? Er det andre strategiske mål som vurderes som like viktige? 3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut på høring? Er det andre måter å organisere tjenestene på som vil gi rom for å møte de utfordringene som er beskrevet? 4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavedeling/ tjenesteorganisering som kan bidra til å løse de målene som er satt, herunder forholdet mellom å sentralisere noen spesialiserte tjenester og desentralisere andre oppgaver? 5. Andre tilbakemeldinger De 4 hovedutfordringene er: Befolkningens sammensetning og behov endres Det vil bli tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Vi står foran en betydelig demografisk endring i befolkningen der andelen eldre øker. Samtidig stiller vi større krav til kvalitet i behandlingen. Vi vet mer og forventer mer. Endringen i demografi gjør at det blir færre til å hjelpe flere. Hver 6. elev fra ungdomsskolen må rekrutteres til helse og omsorgssektoren. I framtida blir situasjonen verre. I løpet av de siste 8 årene har helse- og omsorgsektoren fordoblet sine budsjetter. Dette har i første rekke skjedd i spesialisthelsetjenesten. En slik utvikling er ikke bærekraftig og kan ikke fortsette. Dette er også bakgrunnen for samhandlingsreformen. Eldres Råd i Levanger kommune er enig i de fire hovedutfordringene. I tillegg vil vi peke på som høringsdokumentet nevner at nye behandlingsformer og mer poliklinisk behandling gir visse muligheter til å møte utfordringene. De 5 strategiske målene er: - Styrket innsats for de store pasientgruppene - Kunnskapsbasert pasientbehandling - En organisering som underbygger trygge pasientforløp

8 - Rett kompetanse på rett sted til rett tid - Økonomisk bærekraft En styrket innsats skal skje til personer med psykiske lidelser og til rusomsorg. I tillegg må tilbudet livsstils- og aldersrelaterte sykdommer som kreft styrkes. Styrkingen må skje ved en omfordeling av ressurser. I dag er det en forholdsvis stor ressursbruk i akuttberedskapen. En omfordeling her må vurderes. St. Olavs hospitals rolle som universitetssykehus skal ha en tydeligere og fremtredende rolle i kunnskapsutviklingen og fungere som en regional kompetansebase. Pasientforløpene skal knytte de ulike deltjenestene bedre sammen. Dette gjøres gjennom bedre logistiske prosesser, bruk av IKT og bedre kvalitetssystemer. Sikring av kompetanse blir en stor utfordring fremover. Det samme gjelder arbeidet med økonomisk bærekraft innen de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Eldres Råd slutter seg til de strategiske mål som er satt opp. Det vil bli krevende spesielt å sørge for rett kompetanse på rett sted til rett tid. Helse Midt-Norge må aktiv arbeide for at helsepersonell oppfatter sykehusene som attraktive arbeidsplasser. Men dette må ikke skje på bekostning av kommunenes behov for helsepersonell. Det mål egges opp til en felles innsats på dette feltet. Tjenesteorganiseringen mot 2020 må på den ene side styrke tilbudet til de med mest behov. På den andre side legger Helse Midt-Norge opp til utbygging av ulike desentraliserte tjenester nær brukernes bosted. Det heter i Strategi 2020 at de store pasientgruppene skal få hoveddelen av sine behov for spesialisttjenester dekket i lokalsykehuset eller i desentraliserte poliklinikker/dagtilbud. Lokalsykehusene skal ha akuttberedskap innenfor indremedisin og tilhørende nødvendige medisinske støttefunksjoner. Alle sykehus skal ha vaktordning innen anestesi. Eldres Råd vil gi sin tilslutning til denne tjenesteorganiseringen. For fremtidig akuttkirurgi er organisering foreslått annerledes. I dag er det i gjennomsnitt 224 øyeblikkelig hjelp-innleggelser fordelt på 8 sykehus i regionen. I snitt er det 5-7 ø- hjelpspasienter til de minste sykehusene. De fleste av disse er indremedisinske pasienter. Kirurgi og ortopedi utgjør bare ca ¼-del. Utenom St Olavs hospital er det Ålesund og Levanger som mottar flest ø-hjelpspasienter. For å opprettholde akuttberedskap innenfor en spesialitet kreves bred kompetanse og vaktteam innen flere fag. I Strategi 2020 foreslås det derfor at det blir ett sykehus i hvert HF-område som har akuttberedskap i de kirurgiske disipliner. Eldres Råd mener både ut fra antallet ø-hjelpspasienter, oppbygd kompetanse og rekruttering at akuttberedskapen i Helse Nord-Trøndelag legges til Sykehuset Levanger, som får status som akuttsykehus. Befolkningens trygghet for hjelp ved akutt sykdom og skade er viktig. I de senere år har det skjedd en betydelig opprustning og kompetanseheving av de prehospitale tjenestene både i ambulanse, båt og i helikopter. Det er bestemt at ambulanse skal bemannes i tillegg med lege eller jordmor når transporten overstiger 1,5 time.

9 I dag er det 4 døgnavdelinger som tar mot barn til akutte innleggelser. I Strategi 2020 er det foreslått å begrense det til 2 barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap. Disse forslås lagt til st Olavs hospital og Ålesund. Det sies videre at i de andre foretakene er det bare pasientgrunnlag for 5dagersposter for døgndrift. Eldres Råd vil sterkt gå imot at barneavdelingen med døgnbasert akuttberedskap ved Sykehuset Levanger om gjøres til 5-dagers post. Den må bestå sammen med den øvrige akuttberedskapen på sykehuset. I dag fungerer St Olavs hospital på mange måter som et lokalsykehus for Sør-Trøndelag. Det hadde vært interessant å se om enkelte av lokalsykehusoppgavene kunne vært flyttet ut til andre sykehus i regionen. St Olavs hospital kunne da fått en klarere profil som kompetansebase. Eldres Råd vil be om at man vurderer utflytting av tilbud som i dag gis ved St Olavs hospital og som i første rekke er lokalsykehusfunksjon, til andre sykehus i regionen. Sykehuset Levanger kan i denne sammenheng avlaste St Olavs hospital på visse områder som bl.a fødeavdeling og ortopedi. Helse Midt-Norge RHF har utarbeidet et høringsdokument Strategi 2020 som er sendt ut på bred høring bl a til kommunene. Høringsfristen er satt til 20.mai. Levanger kommune tar sikte på å avgi uttalelse på kommunestyremøtet i april. Eldres Råd ønsker således å komme med et innspill i den anledning samt avgi en egen direkte uttalelse til Helse Midt-Norge RHF. I høringsbrev av har styreleder Kolbjørn Almlid I Helse Midt-Norge satt opp 5 punkter som det ønskes at uttalelsene konsentreres om. Det er: 1. Er det enighet om de fire hovedutfordringene som beskrives i Strategi 2020? Er det andre utfordringer som vurderes like viktige? 2. Er det enighet om de 5 strategiske målene som Helse Midt-Norge har satt for spesialisthelsetjenesten mot 2020? Er det andre strategiske mål som vurderes som like viktige? 3. Er det enighet om de prinsippene for oppgavedeling som styret har vedtatt sendt ut på høring? Er det andre måter å organisere tjenestene på som vil gi rom for å møte de utfordringene som er beskrevet? 4. Har høringsinstansene konkrete forslag til oppgavedeling/ tjenesteorganisering som kan bidra til å løse de målene som er satt, herunder forholdet mellom å sentralisere noen spesialiserte tjenester og desentralisere andre oppgaver? 5. Andre tilbakemeldinger De 4 hovedutfordringene er: Befolkningens sammensetning og behov endres

10 Det vil bli tydeligere krav til dokumentert kvalitet Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor Økonomisk vekst bremses for spesialisthelsetjenesten Vi står foran en betydelig demografisk endring i befolkningen der andelen eldre øker. Samtidig stiller vi større krav til kvalitet i behandlingen. Vi vet mer og forventer mer. Endringen i demografi gjør at det blir færre til å hjelpe flere. Hver 6. elev fra ungdomsskolen må rekrutteres til helse og omsorgssektoren. I framtida blir situasjonen verre. I løpet av de siste 8 årene har helse- og omsorgsektoren fordoblet sine budsjetter. Dette har i første rekke skjedd i spesialisthelsetjenesten. En slik utvikling er ikke bærekraftig og kan ikke fortsette. Dette er også bakgrunnen for samhandlingsreformen. Eldres Råd i Levanger kommune er enig i de fire hovedutfordringene. I tillegg vil vi peke på som høringsdokumentet nevner at nye behandlingsformer og mer poliklinisk behandling gir visse muligheter til å møte utfordringene. De 5 strategiske målene er: - Styrket innsats for de store pasientgruppene - Kunnskapsbasert pasientbehandling - En organisering som underbygger trygge pasientforløp - Rett kompetanse på rett sted til rett tid - Økonomisk bærekraft En styrket innsats skal skje til personer med psykiske lidelser og til rusomsorg. I tillegg må tilbudet livsstils- og aldersrelaterte sykdommer som kreft styrkes. Styrkingen må skje ved en omfordeling av ressurser. I dag er det en forholdsvis stor ressursbruk i akuttberedskapen. En omfordeling her må vurderes. St. Olavs hospitals rolle som universitetssykehus skal ha en tydeligere og fremtredende rolle i kunnskapsutviklingen og fungere som en regional kompetansebase. Pasientforløpene skal knytte de ulike deltjenestene bedre sammen. Dette gjøres gjennom bedre logistiske prosesser, bruk av IKT og bedre kvalitetssystemer. Sikring av kompetanse blir en stor utfordring fremover. Det samme gjelder arbeidet med økonomisk bærekraft innen de økonomiske rammer som stilles til disposisjon. Eldres Råd slutter seg til de strategiske mål som er satt opp. Det vil bli krevende spesielt å sørge for rett kompetanse på rett sted til rett tid. Helse Midt-Norge må aktiv arbeide for at helsepersonell oppfatter sykehusene som attraktive arbeidsplasser. Men dette må ikke skje på bekostning av kommunenes behov for helsepersonell. Det mål egges opp til en felles innsats på dette feltet. Tjenesteorganiseringen mot 2020 må på den ene side styrke tilbudet til de med mest behov. På den andre side legger Helse Midt-Norge opp til utbygging av ulike desentraliserte tjenester nær brukernes bosted. Det heter i Strategi 2020 at de store pasientgruppene skal få hoveddelen av sine behov for spesialisttjenester dekket i lokalsykehuset eller i desentraliserte poliklinikker/dagtilbud. Lokalsykehusene skal ha akuttberedskap innenfor indremedisin og tilhørende nødvendige medisinske støttefunksjoner. Alle sykehus skal ha vaktordning innen anestesi.

11 Eldres Råd vil gi sin tilslutning til denne tjenesteorganiseringen. For fremtidig akuttkirurgi er organisering foreslått annerledes. I dag er det i gjennomsnitt 224 øyeblikkelig hjelp-innleggelser fordelt på 8 sykehus i regionen. I snitt er det 5-7 ø- hjelpspasienter til de minste sykehusene. De fleste av disse erindremedisinske pasienter. Kirurgi og ortopedi utgjør bare ca ¼-del. Utenom St Olavs hospital er det Ålesund og Levanger som mottar flest ø-hjelpspasienter. For å opprettholde akuttberedskap innenfor en spesialitet kreves bred kompetanse og vaktteam innen flere fag. I Strategi 2020 foreslås det derfor at det blir ett sykehus i hvert HF-område som har akuttberedskap i de kirurgiske disipliner. Eldres Råd mener både ut fra antallet ø-hjelpspasienter, oppbygd kompetanse og rekruttering at akuttberedskapen i Helse Nord-Trøndelag legges til Sykehuset Levanger, som får status som akuttsykehus. Befolkningens trygghet for hjelp ved akutt sykdom og skade er viktig. I de senere år har det skjedd en betydelig opprustning og kompetanseheving av de prehospitale tjenestene både i ambulanse, båt og i helikopter. Det er bestemt at ambulanse skal bemannes i tillegg med lege eller jordmor når transporten overstiger 1,5 time. I dag er det 4 døgnavdelinger som tar mot barn til akutte innleggelser. I Strategi 2020 er det foreslått å begrense det til 2 barneavdelinger med døgnbasert akuttberedskap. Disse forslås lagt til st Olavs hospital og Ålesund. Det sies videre at i de andre foretakene er det bare pasientgrunnlag for 5dagersposter for døgndrift. Eldres Råd vil sterkt gå imot at barneavdelingen med døgnbasert akuttberedskap ved Sykehuset Levanger om gjøres til 5-dagers post. Den må bestå sammen med den øvrige akuttberedskapen på sykehuset. I dag fungerer St Olavs hospital på mange måter som et lokalsykehus for Sør-Trøndelag. Det hadde vært interessant å se om enkelte av lokalsykehusoppgavene kunne vært flyttet ut til andre sykehus i regionen. St Olavs hospital kunne da fått en klarere profil som kompetansebase. Eldres Råd vil be om at man vurderer utflytting av tilbud som i dag gis ved St Olavs hospital og som i første rekke er lokalsykehusfunksjon, til andre sykehus i regionen. Sykehuset Levanger kan i denne sammenheng avlaste St Olavs hospital på visse områder som bl.a fødeavdeling og ortopedi. PS 11/10 Nyvalg medlem til Frivillighetsprosjektet Rådmannens forslag til vedtak: Som Eldre råds representant til Frivillighetsprosjektet velges:

12 Som Eldre råds representant til Frivillighetsprosjektet velges: Per Aunet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Cesilie Iversen Klara Fossbakken Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Cesilie Iversen Klara Fossbakken Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 03.11.2009 Tid: 10:00 10:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Hvor er vi nå? Drøfting og utredning Styreseminar og Namsos-vedtaket i RHF-styret, oktober 2009 Vedtak om prosjektorganisering og prosess, november

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Behov for endring Den vestlige verden står overfor en varig demografisk endring som innebærer at den yrkesaktive delen av befolkningen reduseres.

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma - Tilgang på legehjemler Styreseminar HNR 18.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Melhus kommune 1 SAMLET SAKSFRAMSTILLING HØRINGSSVAR STRATEGI 2020 HELSE*** MIDT-NORGE PS sak : Utvalg ' Møtedato 71/10 Formannskapet --' --. 18.05.2010 Motta,t: Arkivsak : 1012637 Saksbehandler: Trond

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 24.11.2010 Tid: 10:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder Hans

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Judith Haugdahl Klara Fossbakken Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 11:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma

- Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Strategi 2020 - Gjennomgang høringssvar - Vårt strategiske dillemma Styremøte 02.06.2010 Daniel Haga Innkomne høringssvar Ca 220 høringsinstanser fikk invitasjon Per 27.05.2010 har 135 svart: 69 av 85

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 2040, Levanger rådhus Dato: 18.02.2009 Tid: 10:00 11.30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Gunn

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Annet: Repr. Aud Moe fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 30/08.

Annet: Repr. Aud Moe fikk permisjon og forlot møtet etter behandling av sak 30/08. Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: Skogn helsetun Dato: 29.10.2008 Tid: 10:00 12:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Fredrik Donjem Leder Asgjerd Valstad

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: Breidablikktunet Dato: 24.09.2008 Tid: 10:00 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder Gunn Elin

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet

Høring av utkast til Strategi Trygghet Respekt Kvalitet Høring av utkast til Strategi 2020 Trygghet Respekt Kvalitet Disposisjon Oppfølging etter innspill i styremøte 22.02.2010 Hovedbudskap i strategidokumentet Videre prosess Oppfølging etter innspill i styremøte

Detaljer

Frosta kommune Administrasjon

Frosta kommune Administrasjon Frosta kommune Administrasjon HELSE 4^0 M IDT-NORGE ^ mi )Tt^3tt: Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL SakSbF.r Arkiv: SA1.._ Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2010/788/5/

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg., Levanger rådhus Dato: 29.06.2011 Tid: 10:00 11:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Nestleder

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes Eide kommune Eide kommune Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2010/329-5 Monica Kjøl Tornes 21.05.2010 Høring - Strategi 2020 Helse Midt

Detaljer

Strategi 2020 høringsuttalelse fra Innherred Seniorforum BA

Strategi 2020 høringsuttalelse fra Innherred Seniorforum BA v/ Arvid Vada Bambergvn 5 c 7600 Levanger Tlf 74080388 E-post arvid.vada@ntebb.no Levanger, 20. mai 2010 Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 Stjørdal Strategi 2020 høringsuttalelse fra Innherred Seniorforum

Detaljer

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 19.04.10 Saknr. Tittel: 26/10 Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge - Høringsuttalelse Endringsforlag fra Ole

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Akuttdagene 2010 Stiklestad 20. oktober 2010 Daniel Haga Direktør for samhandling Disposisjon Generelt om strategiarbeidet Strategiprosessen Hovedutfordringer Behov

Detaljer

Strategi des Informasjon til styrene i HMN

Strategi des Informasjon til styrene i HMN Strategi 2020-10.des 2009 Informasjon til styrene i HMN Styrets vedtak (okt -09) Organisering av arbeidet med Strategi 2020 Arbeidet organiseres som et prosjekt Prosjekteier: Dir. for samhandling Daniel

Detaljer

Prehospital sektor status og veien videre

Prehospital sektor status og veien videre Prehospital sektor status og veien videre Ekspedisjonssjef Cathrine Meland Spesialisthelsetjenesteavdelingen 28.November 2016 Prehospitale tjenester - status og veien videre NOU 2015: 17 Først og fremst

Detaljer

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10

Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Protokoll nr. 06/10 Styremøte 23.06.10 Til stede: Styremedlemmer: Helge Aarseth, styreleder John Harry Kvalshaug, nestleder Svein Anders Grimstad Marit Røykenes Dahle Eva Karin Gråberg Sidsel Sæterøy Asbjørn

Detaljer

Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge

Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringsuttalelse fra Regionalt brukerutvalg Uttalelsen ble enstemmig vedtatt i møte 3. mai 2020. I tillegg til Regionalt brukerutvalg,

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 92/08 Sluttrapport, eierstrategi 2010, syke barn Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 25.09.2008 92/08 Saksbeh: Svanhild Jenssen Arkivkode:

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunn Elin Nyvik Medlem

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Gunn Elin Nyvik Medlem Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: Formannskapsalen 3.etg, Levanger rådhus Dato: 03.06.2015 Tid: 10:00 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Solem

Detaljer

Eldres Råd Møteprotokoll

Eldres Råd Møteprotokoll Eldres Råd Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1. etg. v/heisen, rom 1068, Levanger Rådhus Dato: 27.08.2007 Tid: 10:00 11.30 Følgende medlemmer var tilstede: Sven Tangen, leder Inger Sandberg, nestleder

Detaljer

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet

Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Notat 2.3.9 Utredning og faglig vurdering av framtidig virksomhet ved Orkdal Sjukehus planlagt virksomhet Orkdal Sjukehus er i dag et lokalsykehus med akuttmottak innenfor indremedisin og kirurgi og fødeavdeling.

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge

Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Samhandlingsreformen sett fra Helse Midt-Norge Styringsdialogkonferansen Steinkjer 8. januar 2010 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Noen kritiske områder for å lykkes med samhandlingsreformen

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Aashild Gilberg Gunnar Myhr

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Asgjerd Valstad Aashild Gilberg Gunnar Myhr Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, 3. etg., Levanger rådhus Dato: 10.04.2013 Tid: 10:00 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Gunn Elin Nyvik Medlem

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS

Vår ref. Deres ref. Dato Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Fosen DMS IKS Helse Midt-Norge postmottak@helse-midt.no Vår ref. Deres ref. Dato 18.05.2010 Strategi 2020 - Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Høringssvar fra Fosen DMS IKS Kommunene

Detaljer

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner)

Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Prosjektoppdrag Forprosjekt: Funksjonsdeling Helse Nord- Trøndelag og St Olavs hospital HF (Trøndelagsfunksjoner) Forfatter AV Dato 14.12.2012 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK FORANKRING...

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010.

Behovet for å ha gode desentraliserte tilbud er også omtalt i Samhandlingsreformen som ble vedtatt i Stortinget 27. april 2010. HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 47/10 Desentraliserte spesialisthelsetjenester Saksbeh: Daniel Haga Arkivkode: 012 Saksmappe: 2009/458 Forslag til vedtak: 1. Styret for Helse Midt-Norge RHF har som mål

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 27/07: Helse Midt-Norge 2010 Framtidig organisering av akuttkirurgisk/ortopedisk tilbud Saken behandles i: Møtedato 16. februar 2007 Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Harald Almåsbakk Leder

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Harald Almåsbakk Leder Levanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Eldres Råd Møtested: 1008, 1. etg., Levanger rådhus Dato: 28.03.2012 Tid: 10:00 11:35 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Kåre Harald Almåsbakk

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 48/12 Strategi 2020 Prosjekt: Fremtidig universitetssykehusfunksjon Saksbehandler Henrik Andreas Sandbu Ansvarlig Nils Hermann Eriksson direktør Saksmappe Dato for styremøte

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom. - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Tema i orienteringen: Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene

Detaljer

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester

Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Pilotprosjektet samhandling innen helse- og omsorgstjenester Bakgrunn for prosjektet Utviklingen i antall eldre og forventet økt behov for helse- og omsorgstjenester Ønske om å utnytte ressursene bedre

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge. Fylkesting Nord-Trøndelag. Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Fylkesting Nord-Trøndelag Adm.dir. Gunnar Bovim Steinkjer 27. april 2010 Disposisjon Verdigrunnlag og samfunnsperspektiv Hovedutfordringer Omstillingsbehov Samhandlingsreform

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Eystein Folstad MEDL V Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.08.2010 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jorid Endal Bjørnevold

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.?

Orienteringer - Enhetsleder Institusjonstjenester, Jørgen Worum orienterer om: Helsehus Staup Åsen omsorgsboliger Hva skjer med Ytterøy/Skogn inst.? Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 20.01.2016 Tid: 10:00 Faste mer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF

Det nasjonale og regionale framtidsbilde. Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Det nasjonale og regionale framtidsbilde Helseledersamling Stjørdal, 23. oktober Mette Nilstad senior strategirådgiver Helse Midt-Norge RHF Tema 1 Nasjonal helse og sykehusplan uten å vite fasiten 2 Strategi

Detaljer

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten

MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten MOLDE KOMMUNE Rådmannen Helsetjenesten HELSE ^:^ MIDT -NORGE ^ Saksdok ^ Mottatt: 0 5 AP ;f, 2O11 Helse Midt-Norge RHF Postboks 464 7501 STJØRDAL I Sc.kSC!t.;r, S-^ >.i 11101f, Arkiv Deres ref: Vår ref:

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR STRATEGISK FOKUS VIDERE OPPFØLGING. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 27.01.11 SAK NR 004 2011 STRATEGISK FOKUS 2011-2014 VIDERE OPPFØLGING Forslag til VEDTAK: 1. Styret er meget tilfreds med den store oppslutningen og det grundige arbeidet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal Medlem H

MØTEPROTOKOLL. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Christine Francis Holmedal Medlem H MØTEPROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.01.2017 Tidspunkt: 09:00 10.20 FRA SAKSNR: PS 1/17 TIL SAKSNR: PS 5/17 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte: 4 av 5

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Møtetid: 14.04 2011 kl. 10.00 15.00 Møtested: Sykehuset Namsos Saksnr.: 17/2011-21/2011 Arkivsaksnr.: 2011/1253 Møteleder: Steinar Aspli Møtende medlemmer: Steinar Aspli Ragnhild Torun Skjerve Siw Bleikvassli

Detaljer

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Møre og Romsdal Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Kristiansund, 21. Mai 2010 SVAR PÅ HØRING - STRATEGI 2020 FFO Møre og Romsdal vil vise til vedlegget som

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016

Utvikling av lokalmedisinske sentre. Politisk referansegruppe 1. april 2016 Utvikling av lokalmedisinske sentre Politisk referansegruppe 1. april 2016 Sykehuset Innlandet Fra strategisk hovedmål om pasientbehandling i foretakets utviklingsplan av 2013: Sykehuset Innlandet skal

Detaljer

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus

Høringsuttalelse. om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 0 Høringsuttalelse om kirurgisk akuttberedskap ved Odda sjukehus 1 KIL er en interesseforening for kommuner som arbeider for å styrke og videreutvikle sine lokalsykehus ut fra lokale forhold. Vi har tro

Detaljer

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad

Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekt Samhandling innen helseog omsorgstjenester Status pr 8.11.2011 Prosjektleder Inge Falstad Prosjekteiere/deltakere Følgende kommuner i Værnesregionen: Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker Helse Midt-

Detaljer

Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme.

Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme. Når befolkningen endrer seg, må helsevesenet gjøre det samme. Hvordan kan planarbeidet bidra til nødvendig omstilling for å møte framtidige behov? Trondheim 16.12.2011 Daniel Haga Helse Midt-Norge RHF

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Anders Gunstein Myrset Torbjørg Karijord Svein Atle Roset

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll Anders Gunstein Myrset Torbjørg Karijord Svein Atle Roset Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 12.09.2016 Tidspunkt: 10:00 12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Aina Bogen MEDL AP Møteprotokoll Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: F.sal, Midtre Gauldal rådhus Dato: 28.08.2017 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tor Flagestad Leder

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 22/17 Utviklingsplaner - avklaring kirurgisk akuttberedskap Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe 2017/4 Dag Helge Hårstad Jan Eirik Thoresen Dato for styremøte 9.

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Mellvin Arvid Steinsvoll. Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Råd for eldre og funksjonshemma Kommunestyresalen, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 09:00 11:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c.

Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Referat styringsgruppemøte i Fjellhelse 21.06.2013 Sted: Tynset, Kompetansesenteret Aumliveien 4c. Medlemmer tilstede: Bersvend Salbu, regionrådsleder og Tynset kommune Hans Vintervoll, Røros kommune Jan

Detaljer

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/

Pleie og omsorgsplan. Levanger kommune. Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/ Pleie og omsorgsplan Presentasjon for DK som styringsgruppe 12/12 2007 De 3 hovedutfordringene Kapasitet Kvalitet Kompetanse Det er 3 hovedutfordringer i sektoren pleie og omsorg i planperioden fram til

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Marit Alvig Espenes Nestleder AP John Bernhard Andersen Medlem AP Randi Vaeng Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: H11 Arkivsaksnr.: 13/1438 HØRING-UTVIKLINGSPLAN 2025 - HELGELANDSSYKEHUSET Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune vil berømme Helgelandssykehuset

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge

Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Innspill til strategi 2020-helse Midtnorge Etter å ha lest og diskutert høringsdokumentet i legegruppen inne ortopedisk kirurgi, sykehuset Namsos, har vi lyst til å komme med en del betraktninger. En må

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 11.05.2017 Tid: 19:00 Til stede på møtet: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Hilde Frankmo Tveråen Medlem Gro Eli Svendsen Slemmen

Detaljer

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen

Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Namsskogan kommune Sentraladministrasjonen Helse Midt-Norge Postboks 464 7501 STJØRDAL Vår ref: L.nr. Arkiv: Deres ref: Dato: 10/205-5-IKV 1479/10 G20 19.05.2010 MELDING OM POLITISK VEDTAK - SPESIALISTHELSETJENESTEN

Detaljer

Mandat for idefasen struktur og lokalisering

Mandat for idefasen struktur og lokalisering Mandat for AG6 Prehospitale tjenester Mandat for idefasen struktur og lokalisering Bakgrunn Sykehusbygg er bedt om å bistå Helgelandssykehuset HF i gjennomføringen av Idefase for Helgelandssykehuset. Første

Detaljer

TYNSET KOMMUNE Rådmannen

TYNSET KOMMUNE Rådmannen TYNSET KOMMUNE Rådmannen Sykehuset Innlandet Hf Postboks 104 2381 BRUMUNDDAL Tynset, 11.05.2017 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 17/762-5 17581/17 000 Øystein Kyrre Johansen 62485026

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester

SAKSFREMLEGG. Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital Optimal utnyttelse av private helsetjenester SAKSFREMLEGG Sak 22/09 Faglig strategi langtidsbudsjett for St. Olavs Hospital 2010 2015 Optimal utnyttelse av private helsetjenester Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Rolf J. Windspoll

Detaljer

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030

Saksframlegg STJØRDAL KOMMUNE. Strategiplan Omsorg -2030 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2012/4285-1 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ungdomsrådet Komite

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

Enhetsleder Hitra sykehjem Enhetsleder tjenester fyksjonshemmede Enhetsleder hjemmetjenestene. Enhetsleder helse, familie og rehabilitering

Enhetsleder Hitra sykehjem Enhetsleder tjenester fyksjonshemmede Enhetsleder hjemmetjenestene. Enhetsleder helse, familie og rehabilitering Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: K-sal, Hitra Rådhus Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 18:30 21:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg

Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse og omsorg Møteprotokoll Hovedutvalg for helse og omsorg Møtedato: 14.10.2014 Tidspunkt: 12:00-15:30 Møtested: Steinkjer rådhus, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Benthe Asp Leder

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP

Følgende faste medlemmer møtte ikke: Navn Funksjon Representerer Rigmor Gjerde Nerland, (meldt forfall) MEDL SP Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Utvalg for helse og omsorg Formannskapets møterom, Nesset kommunehus Dato: 09.05.2017 Tidspunkt: 12:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR HØRINGSUTTALELSE TIL UTVIKLINGSPLAN FOR HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Formannskapet 30.10.2012 225/12 PEU Saksansvarhg Arkiv: Kl- Arkivsaknr Perry Ulvestad Ohjekt: 12/1827 HØRINGSUTTALELSE TIL

Detaljer

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013

Rullering av Strategi 2020. Styreseminar 30. januar 2013 Rullering av Strategi 2020 Styreseminar 30. januar 2013 Hvorfor rullere Eierskap til Strategi 2020 Kvalitetssikre Strategi 2020 ift. nye føringer og kunnskap Etablere en strategimodell Hva står vi foran

Detaljer