a) Hvordan vil du forklare den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "a) Hvordan vil du forklare den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen?"

Transkript

1 a) Hvordan vil du forklare den aktuelle amerikanske og internasjonale finanskrisen? Innledning I midten av 2006 startet en finanskrise som heretter vil omtales som finanskrisen. I første omgang var det eiendomsmarkedet i USA som opplevde sterkt fallende priser. Problemene spredde seg til finansinstitusjonene, og krisen ble etterhvert internasjonal. Flere og flere land opplevde at banker gikk overende med enorme ringvirkninger for samfunnet, som er blitt avhengig av å ha et fungerende globalt finansmarked. En definisjon av en finansiell krise er som følger: A financial crisis is a disturbance to financial markets, associated typically with falling asset prices and insolvency among debtors and intermediaries, which ramifies through the financial system, disrupting the market s capacity to allocate capital within the economy 1. Jeg vil i denne oppgaven se på hvordan finanskriser kan beskrives med Kindleberger-Minsky modellen 2, 3. Jeg vil også se på keynes begrep om animal sprits 4 og drøfte ulike syn på kriser med utgangspunkt i en artikkel av Paul Krugmann 5. Til slutt vil jeg kommentere finanskrisen sett i lys av overstående gjennomgang og kort kommentere hvordan norske bedrifter påvirkes av dagens situasjon. Kindleberger-Minsky modellen Kindleberger arbeidet videre med Minsky sin forklaringsmodell for kriser 6 til Kindleberger-Minsky modellen. Denne modellen deler forløpet til finansielle kriser i fem; displacement, boom, mania, distress og revulsion, og disse kan beskrives som følger 2, 3, 7 : En forskyvning (displacement) i økonomien kan også beskrives som en exogent sjokk. Her er det en ny kraft som trer inn endrer landskapet i det makroøkonomiske systemet. Det kan være en teknologisk nyvinning, krig, oppdagelsen av et nytt kontinent etc. Forskyvningen er av en slik art at de økonomiske utsiktene blir positive. Kindleberger åpner for at forskyvningen kan komme fra finansiell deregulering 6. Dette følges av økt etterspørsel, prisene stiger og nye profitt muligheter oppstår (Boom). Man får bl.a. høyere giring og spekulasjon i prisøkning. Stadig flere firma og husholdninger blir spekulanter. Kindleberger bruker ordtaket Monkey see, monkey do for å beskrive hvordan aktører i markedet følger strømmen uten helt å forstå hva som egentlig skjer. Dette er hva modellen beskriver som 1

2 punktet der det irrasjonelle tar over for det rasjonelle; mania. Faretegnene er tilstede, men flertallet ignorerer dem, og det kommer stadig mer utsvevende forklaringer på hvorfor disse faresignalene kan ignoreres. Så kommer distress. I denne perioden vil de informerte aktørene begynne å vurdere mulighetene for at euforien ikke har vært så godt begrunnet. For økonomien som helhet blir det en økt fokus på likviditet. Denne nye usikkerheten kan etterhvert bli til et stormløp etterhvert som enkelte gradvis innser at toppen er nådd. Et konkret tegn på krisen kan være en storbank som går over ende. Etterhvert som prisene faller, konkursene øker, blir det klart at ikke alle får solgt på topp. Det er ikke nok penger i systemet. Ordet kindleberger introduserer på dette stadiet er revulsion, en kraftig reaksjon på en nå åpenbar kritisk situasjon. Det er fremdeles ikke for sent og Kindleberger nevner at eksempelvis en Lender of last resort kan redde situasjonen. Dette skal kunne gjøres ved at denne Lender of last resort overbeviser markedet om at den kan låne ut nok penger til å tilfredstille etterspørselen. Animal Spirits «Animal spirits» er et begrep brukt av bl.a. Keynes 6, 8 som representerer menneskets tilbøyelighet til ikke alltid handle ut fra rasjonell kalkulasjon. Keynes skriver: «...animal spirits - a spontaneous urge to action rather than inaction, and not as the outcome of a weighted average of quantitative benefits multiplied by quantitative probabilities». Keynes skriver at dette er en kilde for instabilitet. Menneskets trang til å handle, ta kontroll, gjør at det ikke alltid ligger rasjonelle vurderinger bak alle handlingene. Denne faktoren vil, i følge Keynes, forsterke kriser. Samtidig vil den overdrive avhengigheten økonomisk vekst har til stemingen som råder i samfunnet. Dette beskriver en slags flokkmentalitet som også kommer tydelig frem i Kindleberger-Minsky modellen. Keynes mener ikke at alt styres av slike bølger av optimisme/pessimisme, men ønsker å poengtere at avgjørelsene vi tar ikke er 100% avhengig av rasjonelle og logiske slutninger, men gjerne påvirkes av mer irrasjonelle faktorer i menneskets natur. Spesielt i mangel av vilkår for rasjonell handling styres vi av menneskelige faktorer som vane, instinkt, ønske og tillit. Problemer med å vurdere verdien av f.eks aksjer vil da føre til kortsiktig spekulasjon, og handlinger styres av massepsykologi. Forventet verdi vil da frigjøre seg i større grad fra eiendelspriser. 2

3 Den amerikanske finanskrisen sett i lyst av Kindleberger-Minsky modellen I slutten av 1990 årene kom det en rekke dereguleringer i USA. I 1999 opphevet man bl.a. skillet mellom investeringsbanker og ordinære innskudsbaserte banker. I åpnet man for at investeringsbankene kunne operere med en langt høyere gearing enn før (øker muligheten for finansiell sårbarhet). Disse endringene representerer en (de jure) liberalisering og åpnet markedet for finansielle innovasjoner. I 2001 sprakk IT boblen, og det gikk en pengestrøm fra dette markedet og inn på boligmarkedet, det førte også til at den amerikanske sentralbanken (FED) pumpet penger inn i den amerikanske økonomien 9. FED senkter i 2001 renten til 1%, og sammen bidro dette til at boligmarkedet opplevde en eventrylig vekst. På den andre siden var Kina på full fart inn i den internasjonale økonomien og førte med seg en økt råvarepris, og lavere varepriser (redusert KPI). Det økte globaliseringen de siste tiårene har lagt til rette for at det skulle kunne utvikle seg en høy systemrisiko utover kun ett land. Risiko som en aktør tar med den konsekvens at andre aktører også blir påført denne risikoen, er blitt ytterligere uavhengig av landegrensene. Dette var noen av faktorene som endret det økonomiske lanskapet (displacement). Bordet var dekket for oppstarten til en finansiell krise etter Kindleberger-Minsky modellen. Her må det sies at ikke alle forskyvningene var av eksogen karakter. Boligprisveksten var allerede i 2000 på 10% 9, altså før renten gikk ned til 1%. Det vokste frem en forventning om at boligprisene bare ville fortsette å stige. Etterspørselen steg, sammen med lånevilligheten 10. Det var åpenbart for alle at det var flere som tjente gode penger på å investere i boligmarkedet ("Monkey see, monkey do"). Boomen etterfølges av en eufori/mania der aktørene i markedet "vet" at prisene vil fortsette å gå opp i været. Mellom 2005 og 2007 er 50% av alle pantelån i USA knyttet til lån med dårlig eller ingen kredittvurdering, lån med avdrag- og rentefritak o.l. 6. Klare faresignal som ble ignorert i pga. klokketroen på at prisene ville fortsette oppover. Hvis ikke lånetageren kunne betale på lånet regnet man med at en kunne overta eiendommen og selge til en god pris. Flere finansielle innovasjoner oppstå frem mot finanskrisen 6 ; Credit Deafault Swap, junk bonds, 3

4 verdipapirisering (MBS, CDO, etc.), hedge funds, subprime lån. Verdipapiriseringen består av at lån selges til et foretak (SPV, Special purpose vehicle) som utsteder gjeldsbærende instrumenter (f.eks. obligasjoner) for å finansiere kjøpet, og er ikke underlagt finansielt tilsyn. Dermed ble risikoen overført ut av bankene. Slik strukturert finans oppstod på 1970 tallet og var i 2005 et marked på 7000 milliarder dollar, og i 2007 over 8000 milliarder USD 6. Fra 2001 til 2005 tredobles verdien i CDOer, en av de mange innovasjonene, til nesten 300 milliarder USD 6. Desto større pakker som selges, desto større er fortjenesten for selger. Slike pakker selgs på det internasjonale markedet og kjøperne har liten innsikt i hvilken risiko som følger med dem. Et typisk eksempel er saken der norske kommuner kjøpte slike produkter fra Terra Securities, uten å ha noen form foståelse for hva dette egentlig var og hvilken risiko det innebar (se animal spirits). Dette representerte en åpenbar systemrisiko da en kollaps ville kunne spre seg raskt fra en enkelt instistusjon til hele det finansielle systemet. Når så etterspørselen var mettet, og prisene begynte å falle i 2006 gikk man raskt inn i distress. Bankene forsøkte å stramme inn på sikkerheten på sine utlån, men dette gjorde bare at prisfallet ble enda sterkere. Stormløpet ut av markedet vokste (revulsion) og boligboblen sprakk, men en spredning til hele det finansielle systemet. Bankene mistet tilliten til hverandre og det oppstod en situasjon der ingen våget å låne penger til hverandre i frykt for at lånetaker ville få konkurs. En slik bankkrise er den alvorligste formen for finanskrise da den lammer finnansmarkedenes evne til å allokere kapital 6. Det ble gjort flere forsøk på å være en lender for last resort av både internasjonal og nasjonal karakter. Noen banker ble tatt over av staten, andre fikk gode lånebetingelser o.l. Man klarte å redde enkelte banker, men ikke alle. Også i Norge var det en periode med mistillit mellom bankene, men med sin enorme ressurser var det ikke umulig for staten å virke overbevisende ved å tilby swapordninger for å unngå en truende "credit-crunch". Forståelsen av kriser I etterkant av den finansielle krisen kan det være vanskelig å forstå hvordan man kunne la vær å se den komme. Paul Krugman har skrevet en artikkel 6 som forsøker å svare på dette spørsmålet. Krugman starter med et delkapittel som heter "Mistaking beauty for truth". Det pekes på hvordan økonomene, i alle leire, har latt seg trekke mot troen på at man har nærmet seg en "theory of everything". At kompliserte matematiske modeller, som ikke åpner for et irrasjonelt marked, gir en 4

5 perfekt beskrivelse av hvordan markedet fungerer. Man har gått vekk fra Keynes sine "animal spirits" og operer med ideen om at markedet til enhver tid operer med riktig pris. Dette utelukker da bobbler, og hvis man opplever en nedgang så er dette en nødvendighet. Kritikken, som bl.a. peker på at de tilsynelatende velfungere modellene (med god empiri) kun viser at "prisene" er riktige i forhold til hverandre, og ikke i forhold til "fundamental like earnings" ble avfeid. Eugene Fama, "efficient market"-oppfinnere, forsvarte de høye boligmarkedprisene ved å konstatere at kjøperne nøye vurderte og sammenlignet priser. I følge Krugmann begikk han igjen feilen ved å annta at riktig pris i forhold til andre priser, ikke nøvendgvis var riktig pris. b) Hvordan påvirker finansielle kriser bedriftenes strategiske situasjon? 5

6 1) Eichengreen, Barry J. and Portes, Richard, The Anatomy of Financial Crises (August 1989). NBER Working Paper Series, Vol. w2126, pp. -, ) Knutsen, Sverre. "Animal spirits" eller "rasjonelle bobler"? - Refleksjon om finanskriser og deres årsaker, powerpoint forelesning, BI, desember ) Kindleberger, Charles. Manias, panics and crashes, rev.ed. Basic books, New York, url 4) Keynes, John Maynard. The General Theory of Employment, Interest and Money, kap 12. url url 5) Krugmann, Paul. How Did Economists Get It So Wrong?,The New York Times, ) Minsky, Hyman. John Maynard Keynes,Columbia University press, ) Grice, Dylan. Popular Delusions, A Minskian roadmap to the next gold mania, Societe Generale, Cross asset research, ) John M Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money, London: Macmillan, 1936, kap. 12 9) Knutsen, Sverre, Finansielle kriser i aktuelt og historisk perspektiv, MAGMA, årgang 11 Nr. 03/ )Reinhart, Carmen and Rogoff, Kenneth S., Is the 2007 U.S. Sub-Prime Finacial Crisis so different? An international Historical Comparison, 2008.

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning

Oppgave uke 53 Økonomisk historie. Innledning Ronny Johansen, student id.:0892264 rojo@lundbeck.com Oppgave uke 53 Økonomisk historie Innledning De siste årene har vi opplevd en finansiell krise over hele verden som vi ikke har sett siden 1930-tallet.

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

Vil historien gjenta seg?

Vil historien gjenta seg? NORGES HANDELSHØYSKOLE BERGEN, JUNI 2010 Vil historien gjenta seg? En historisk analyse av den store depresjonen 1929 1933 og finanskrisen 2007-2009 Adel Homayouni Asgeir Aga Nilsen Veileder: Professor

Detaljer

Finansiell endring Publisering 3

Finansiell endring Publisering 3 Page1 FINANSIELL ENDRING: PUBLISERING 3 Spørsmål 1: Hva var årsakene til den norske bankkrisen i 1920-årene? You never know who's swimming naked until the tide goes out. Warren Buffet, Investor Innledning

Detaljer

Egenkapitalkrav ved boligkjøp

Egenkapitalkrav ved boligkjøp Egenkapitalkrav ved boligkjøp Bakgrunn for Finanstilsynets vedtak om økt egenkapitalkrav ved opptak av boliglån - Equity to cover margin requirement on residential borrowing The background for the financial

Detaljer

Working Paper Series 2/09

Working Paper Series 2/09 Working Paper Series 2/09 FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Arne Jon Isachsen CME/BI Mars 2009 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN DEN MENNESKELIGE FAKTOR Den

Detaljer

Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge

Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2010 Historisk sammenheng mellom finans- og realøkonomiske kriser i Norge Anders Øverland Rønningsland Selvstendig arbeid innen masterstudiet i økonomi og administrasjon

Detaljer

STATEN OG FINANSKRISEN

STATEN OG FINANSKRISEN STATEN OG FINANSKRISEN Dette er slutten på laissez-faire, påpeker Frankrikes president Nicolas Sarkozy, og får støtte av den tyske finansministeren Peer Steinbrück, som mener at laissez-faire -tilhengernes

Detaljer

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN

SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN SAMFUNNSØKONOMEN NR. 4, 2009 63. årgang NR. 4 2009 63. årgang SAMFUNNSØKONOMEN TEMA: FINANSKRISEN Holden: ÅRSAKER OG MEKANISMER Bjerkan: MYNDIGHETENES HÅNDTERING Eika og Prestmo: EFFEKTER AV KRISETILTAK

Detaljer

Working Paper Series 1/10

Working Paper Series 1/10 Working Paper Series 1/10 FINANSKRISEN KONSEKVENSER FOR USA Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2010 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management FINANSKRISEN KONSEKVENSER FOR USA I sine

Detaljer

Finanskrisas bakgrunn

Finanskrisas bakgrunn Finanskrisas bakgrunn Rune Skarstein Denne artikkelen tar utgangspunkt i observasjonen at slutten av vekstfasene i kapitalismen har vært preget av en forvokst finanskapital på jakt etter store og raske

Detaljer

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært?

Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Working Paper Series 4/13 Bank og Finans Hva har hendt? Og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen CME/BI April 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Finanskrisenes teori.

Finanskrisenes teori. Finanskrisenes teori. Erik S. Reinert Finanskriser skapes når det oppstår et misforhold mellom realøkonomien (den totale produksjonen av varer og tjenester) og finansøkonomien ( pengemengden ) 1. Dagens

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har

Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Kina er tjent med Ugreit med den valuta- Euroland politikken landet fdffdsfsf ff nå har Arne Jon Isachsen Centre for Monetary Economics (CME) Månedsbrev 07/2014 Kina trenger en gradvis liberalisering av

Detaljer

Er det finansielle systemet stabilt?

Er det finansielle systemet stabilt? Er det finansielle systemet stabilt? Foredrag av sentralbanksjef Svein Gjedrem på Sparebankforeningens årsmøte 18. oktober 2001 i Haugesund Innledning Finansnæringens rolle i økonomien har økt de siste

Detaljer

Working Paper Series 6/08

Working Paper Series 6/08 Working Paper Series 6/08 OM FINANSKRISEN I USA Arne Jon Isachsen CME/BI Oktober 2008 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management OM FINANSKRISEN I USA Hensikten med dette Arbeidsnotatet

Detaljer

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring

Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Studentnummer: 0850809 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Digital mappe i Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Eksamenskode og navn: SØK 2500 Anvendt makroøkonomi og finansiell endring Innleveringsdato:

Detaljer

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt Levert 25. september 2009 Handelshøjskolen i København, Institut for finansiering Solbjerg Plads 3, 2000 Fredriksberg Master Thesis Cand.Merc. FIR Securitization Renessanse med inspirasjon fra danske realkreditt

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Sammendrag kapittel 8

Sammendrag kapittel 8 Oppgave 1) Sammendrag kapittel 8 Det finansielle system er komplekst i både struktur og funksjon over hele verden og inkluderer mange ulike typer institusjoner. Her har man alt fra banker, forsikringsselskaper,

Detaljer

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk

SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk SOSIALISME PÅ SPAREBLUSS - USAs feilslåtte boligpolitikk En viktig bakgrunn for den ustabile utviklingen i det amerikanske boligmarkedet, som ledet til subprime-krisen og dagens finanskrise, har vært forsøk

Detaljer

Finansiering av bedrifter under nedgangstider

Finansiering av bedrifter under nedgangstider EK206E 003 Entreprenørskap og småbedriftsledelse Finansiering av bedrifter under nedgangstider Hva har forandret seg under finanskrisen? av Reno-A. Dybwad Hansen & Anders Sørmo Abstract The main objective

Detaljer

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt

Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2009 Asymmetrisk informasjon og rasjonering av kreditt En teoretisk analyse av Øyvind Heiberg Solli Veileder: Eirik Gaard Kristiansen Selvstendig arbeid innen masterstudiet

Detaljer

Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært?

Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært? Bank og finans hva har hendt? og hva har vi lært? Arne Jon Isachsen Arne Jon Isachsen er professor ved institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI. Han har doktorgrad fra Stanford University

Detaljer

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015

Finansmarkedet 1. Innhold. Forelesningsnotat 11, mars 2015 Forelesningsnotat 11, mars 2015 Finansmarkedet 1 Innhold Finansmarkedet...1 Bedrifters finansiering...5 Lån og sparing i husholdningene...7 Direkte og indirekte finansiering - finansielle mellomledd...

Detaljer

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2

Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelser i SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Eksamensbesvarelsene er fra eksamen våren 2014. Forberedelsen og eksamensoppgaven finner du her: Eksamensoppgaver Eksamensveiledningen med kjennetegn finner

Detaljer

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje

civi ta-rapport FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje FINANSKRISEN: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting av finanskrisens viktigste årsaker Av Marius Gustavson og Villeman Vinje Civita-rapport Finanskrisen: Markedssvikt eller styringssvikt? En drøfting

Detaljer

Kannibalsk kapitalisme 1

Kannibalsk kapitalisme 1 Rune Skarstein Kannibalsk kapitalisme 1 Kapitalismen i vedvarende endring Historisk har kapitalismen gått gjennom faser med høy akkumulasjon, og tilsvarende høy vekst, og stagnasjonsfaser som har startet

Detaljer

C i v i t a - n o t a t

C i v i t a - n o t a t nr.7 / 2008 KAPITALISMEN ETTER FINANSKRISEN Artikkel i FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale kulturelle rettigheter fastslår retten for enhver til å ha en tilfredsstillende levestandard

Detaljer