Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar..."

Transkript

1 Etikkodeksen

2 Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex II. Samsvar med Kodeksen De Ansattes og agenters ansvar Ledelsens ansvar Hvordan reagere på etiske spørsmål Firmapersonalets ansvar III. Veiledning for interessekonflikter Gaver og bidrag Urettmessig tilvending av forretnings- eller investeringsmuligheter Lån Kjøp eller salg av varer og tjenester Direkte eller indirekte forretningsinteresser Tjenesteytelser og inntekt utenfor firmaet Annen beskjeftigelse Bruk av firmapersonale eller -eiendom Innsidehandel og renhåndig avsløring Åndsverk IV. Utlandsaktiviteter Lov om korrupt praksis i utlandet Import- og eksportkontrollveiledning Veiledning om utenlandsk boikott V. Korrupt praksis VI. Veiledning om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon Veiledning om konkurranseinformasjon Annonsering og reklame VII. Miljøbeskyttelses-, arbeidshelse- og sikkerhetsveiledning VIII. Produktkvalitets- og sikkerhetsveiledning IX. Beskyttelse av fortrolige forretningsopplysninger X. Samspill med den amerikanske og andre regjeringer Statskontrakter Gaver, gratiale og forretningshøfligheter for ansatte i den amerikanske føderale regjeringen, stats- og lokalmyndighetsansatte XI. Veiledning for politiske bidrag XII. Fremming av et positivt arbeidsmiljø Teleflex Incorporated i

3 XIII. Opptegnelser XIV. Offentlig rapportering XV. Revisjon, undersøkelser og rettslige prosedyrer XVI. Avkall på Forretnings- og Etikkodeksen XVII. Bekreftelse av samsvar og rapportering XVIII. Tilleggsopplysninger ii Teleflex Incorporated

4 Etikkodeksen for Teleflex Incorporated Teleflex Incorporated opprettholder den høyeste forretningsetikk og standard. Teleflex- Etikkodeksen innbefatter verdiene som vi som ansatte betrakter for å være de mest viktige. Denne kodeksen gjenspeiler firmaets og de ansattes engasjement i å arbeide for kundene våre og firmaets aksjeeiere på en lovlydig og etisk måte. Det er viktig at hver ansatt overholder Teleflex' etikkodeks for å bevare firmaets forretningsintegritet og dets omdømme blant medarbeidere, kunder, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og samfunnet vi bor og arbeider i. Teleflex arbeider aggressivt for sitt eget selvstyre og overvåkning av at samsvarsveiledninger og gjeldende lovgivning og forskrifter overholdes. I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex Vår Etikkodeks ( Kodeksen ) gjelder for alle direktører, ledere og ansatte hos Teleflex (som heretter er kalt Ansatte når det gjelder denne Kodeksen). Som et verdensomspennende foretak berøres Teleflex av lovene og forretningspraksis i landene firmaet driver forretninger i. Hver Ansatt, uansett hvor vedkommende befinner seg, holdes ansvarlig for å gjennomføre sine forretningsaktiviteter i samsvar med Kodeksen og lovgivningen i landet han eller hun arbeider eller gjør forretninger i. Dersom en Ansatt mener at det er manglende samsvar mellom Kodeksen og lovene i et bestemt land, bør han eller hun ta dette opp med oppsynsmannen, humanressursrepresentanten, korporativlov- eller humanressursavdelingen, eller etikklinjen. II. Samsvar med Kodeksen De Ansattes og agenters ansvar Høye oppførselsstandarder forventes av alle Ansatte og agenter hos Teleflex uansett stilling eller oppholdssted. Ingen kontorsjef eller oppsynsmann er bemyndiget til å kreve eller tillate oppførsel som går imot Kodeksen eller gjeldende lovgivning, forskrifter eller regelverker. Slike overtredelser tjener aldri firmaets interesser. I noen tilfeller tar firmaets agenter seg av Teleflex' interesser overfor tredjeparter. Følgelig er Ansatte som har oppsyn med firmaagenters aktiviteter ansvarlige for å gjøre en rimelig innsats for å sikre at agentene får en kopi av Kodeksen og overholder relevante bestemmelser. Ledelsens ansvar Humanressursavdelingen, sammen med firmaets oppsynsmenn og kontorsjefer, er ansvarlige for fordeling og overholdelse av Kodeksen. Hver kontorsjef er ansvarlig for å videregi alle veiledninger fra Teleflex til sine Ansatte. Kontorsjefer og oppsynsmenn er også ansvarlige for å opprettholde et arbeidsmiljø hvor konstruktiv, likefrem og åpen diskusjon oppmuntres og forventes. Ledelsen hos Teleflex er ansvarlig for overholdelse av Kodeksen og for å sikre passende og kontinuerlig kommunikasjon, veiledning og opplæring av Ansatte. Kontorsjefer og oppsynsmenn skal også tilkjennegi deres forpliktelse til Kodeksen ved sine ord og handlinger. Teleflex Incorporated 1

5 II. Samsvar med Kodeksen (fortsatt) Hvordan reagere på etiske spørsmål Vi må alle arbeide for å sikre hurtig og konsekvent handling mot overtredelser av Kodeksen vår. Imidlertid kan det være vanskelig i noen situasjoner å vite hva som er forventet av oss. Ettersom det er umulig i en Kodeks å forutse alle mulige situasjoner som kan oppstå, er det viktig å ha en fremgangsmåte for å ta opp nye spørsmål eller problemer på. I den henseende bør følgende skritt tas i betraktning: Spør alltid først, grip inn senere. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre i en situasjon bør du søke hjelp før du griper inn. Spør deg selv: Hva er det egentlig de vil at jeg skal gjøre? Kan det være uetisk eller upassende? Det vil gjøre det mulig for deg å fokusere på spørsmålet som det egentlig gjelder og alternativene du har. Bruk din vurderingsevne og sunn fornuft. Dersom noe virker uetisk eller upassende så er det nok det. Avklar ansvaret ditt og rollen din. De fleste situasjonene dreier seg om ansvarsfordeling. Er kollegaene dine blitt informert? Det kan være nyttig å få andre involvert og diskutere problemet. Diskuter problemet med oppsynsmannen din. Det er en grunnleggende veiledning i alle situasjoner. I mange tilfeller vil oppsynsmannen være bedre informert om spørsmålet og vil sette pris på å bli involvert i beslutningsprosessen. Husk at det er oppsynsmannens ansvar å hjelpe deg med å løse problemer. Søk hjelp fra firmaressurser. Dersom det ikke er passende å diskutere et spørsmål med oppsynsmannen din eller dersom du føler det ville være ubehagelig å ta det opp med ham kan du diskutere det med din humanressursrepresentant. Dersom spørsmålet ikke kan løses lokalt, eller det ville være ubehagelig å diskutere spørsmålet med den lokale ledelsen, bør du kontakte korporativlov- eller humanressursavdelingen. Som beskrevet nedenfor tilbyr firmaet også en etikklinje som du kan ringe anonymt. Overtredelser, mistanke om overtredelser eller anmodninger om noe som kan føre til overtredelser skal rapporteres av Ansatte via disse firmaressursene eller etikklinjen, og det kreves også at Ansatte tar opp spørsmål som gjelder et hvilket som helst emne i Kodeksen, eller annen firmapolitikk de er i tvil om. Alle rapporter om spørsmål som vedrører Kodeksen vil så vidt som mulig bli holdt fortrolig. Ansatte eller agenter som mener at det er skjedd tvilsomme regnskapsførings- eller revisjonssaker bør følge disse rapporteringsprosedyrene. Alle slike rapporter vil bli gjennomgått av styrets revisjonskomité. Det henvises til etikklinjeplakater for opplysninger om særlige telefonnumre og oppkallsinstrukser for landet ditt. De kan også finnes på Forretningsetikk og -samsvarssiden på Global Knowledge Network (Teleflex intranet). Etikklinjen er en anonym og fortrolig rapporteringstjeneste som fremsender alle rapporter til forretningsetikk og samsvarskomitéen som koordinerer undersøkelser mht påståtte overtredelser av Kodeksen. Forretningsetikk og samsvarskomitéen består av Teleflex hovedråd, visepresidenten/økonomisjefen, visepresidenten for bedriftskommunikasjon og visepresidenten for humanressurser. Forretningsetikk og samsvarskomitéen kan kontaktes via post på: Business Ethics and Compliance Committee Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA19468 USA 2 Teleflex Incorporated

6 II. Samsvar med Kodeksen (fortsatt) Passende forbedringstiltak vil bli iverksatt basert på resultatene av en rimelig undersøkelse. Forretningsetikk og samsvarskomitéen rapporterer regelmessig om Teleflex etikk- og samsvarsprogram til styrets revisjonskomité. Represalier mot Ansatte som er involvert i identifisering og rapportering av hendelser som gjelder vegring mot å føye seg med lovgivning, brudd mot kontraktkrav eller uetisk firmapraksis, eller som samarbeider i undersøkelser om slike saker, er strengt forbudt hos Teleflex. Ingen Teleflex Ansatt eller agent som rapporterer en mulig etisk overtredelse eller annen overtredelse av lovgivning eller vedtekt vil bli sagt opp, degradert, suspendert, trakassert eller forskjellsbehandlet på noen som helst måte som følge av den Ansattes eller agents rapportering av en mulig overtredelse. Represalier mot en hvilken som helst person for rapportering av en hvilken som helst anliggende som vedrører Teleflex Kodeks betraktes som en alvorlig overtredelse av firmapolitikk og vil bli behandlet deretter. Ansatte eller agenter som mener at de er svakerestilt etter å ha foretatt en frivillig avsløring ifølge denne veiledningen bør øyeblikkelig rapportere dette vha prosedyrene beskrevet ovenfor. Firmapersonalets ansvar Kodeksen er svært viktig for Teleflex. Dersom de beskrevne standarder og politikker det henvises til i dette dokumentet ikke overholdes vil det føre til disiplinær handling. Det vil bli foretatt disiplinær handling mot: 1. Ansatte eller agenter som overtreder Kodeksen eller relevant lovgivning; 2. Ansatte eller agenter som ikke rapporterer mulige overtredelser som påkrevd i Kodeksen; 3. Kontorsjefer eller oppsynsmenn i den grad overtredelsesforholdene avslører deltakelse, samtykke, oppmuntring eller tolerering av en overtredelse, eller mangel på flid; 4. Alle som gjengjelder, direkte eller indirekte, eller oppmuntrer andre til å gjøre det, mot personer som rapporterer en overtredelse av Kodeksen eller lovgiving; 5. Ansatte eller agenter som ikke samarbeider fullt ut med firmaetterforskere eller revisorer. III. Veiledning for interessekonflikter For å unngå virkelige eller fornemte interessekonflikter tillater Teleflex ikke at Ansatte deltar i aktiviteter som kan svekke, eller virke som om de svekker, uavhengigheten av vurderinger som treffes på vegne av firmaet. Ansatte i firmaet må ikke ta del i aktiviteter som kan involvere, eller kan med rimelighet bil fortolket til å involvere, interessekonflikt med firmaets forretningsinteresser. Slike aktiviteter kan inkludere eksterne forretningsaktiviteter, aktiviteter som fører til personlig vinning eller andre aktiviteter. Det kan forekomme at en tilsynelatende interessekonflikt er mer teoretisk en virkelig, men det er viktig å bringe for dagen alle situasjoner som tilsynelatende kunne være konfliktbærende slik at firmaet raskt kan ta seg av slike saker. Dersom det fins mulighet for at en aktivitet eller et forhold kan føre til en konfliktsituasjon, bør den Ansatte kontakte firmaets juridiske avdeling med det samme for å anmode om skriftlig tillatelse for aktiviteten eller forholdet for å beskytte både den Ansatte og Teleflex. Teleflex Incorporated 3

7 III. Veiledning for interessekonflikter (fortsatt) Gaver og bidrag Ansatte eller en hvilken som helst nær familiemedlem: Må ikke innenfor en periode på tolv måneder gi eller akseptere, direkte eller indirekte, gaver, bidrag eller premier som beløper seg til mer enn $100 (USD), eller en rimelig tilsvarende verdi, til eller fra en hvilken som helst person eller organisasjon blant firmaets leverandører eller kunder. Gaver må ikke overskride vanlige og rimelige grenseverdier som er normale og akseptable i alminnelig forretningspraksis; Må ikke anmode om gaver, bidrag, gratialer, tjenester eller ulovlig provisjon fra Teleflex leverandører eller kunder uansett verdi; Må ikke akseptere bruk av eiendom som tilhører kunder eller leverandører, flytransport eller reiser (inkludert reiser som sponses av kunder eller leverandører) uten foregående skriftlig tillatelse av kontorsjefen for avdelingen; Må ikke gi eller akseptere, direkte eller indirekte, kontanter under noen som helst forhold, eller beverte utover vanlige og rimelige grenser som er normale og akseptable i alminnelig forretningspraksis. Urettmessig tilvending av forretnings- eller investeringsmuligheter Det er forbudt for Ansatte å dra direkte eller indirekte fordel av en hvilken som helst forretningsmulighet som dukker opp i forbindelse med forholdet til Teleflex og som firmaet kan være interessert i, med mindre en slik mulighet er blitt fremlagt for firmaet og avslått, og en slik virksomhet ikke er i strid med andre deler av denne Kodeksen. Denne politikken forbyr også avledning av slike forretningsmuligheter til tredjeparter. Ansatte bør kontakte bedriftens juridiske avdeling for å anmode om skriftlig tillatelse for aktiviteter som kan tolkes at man drar fordel av en forretningsmulighet for bedriften. Lån Ansatte hos Teleflex eller nærmeste familiemedlemmer må ikke låne ut eller låne penger fra leverandører, kunder eller firmaets konkurrenter unntatt for transaksjoner med banker og andre finansielle anstalter i samsvar med vanlig forretningspraksis. Teleflex gir ikke personlige lån til firmaets direktører eller ledere. Kjøp eller salg av varer og tjenester Ansatte hos Teleflex eller deres nærmeste familiemedlemmer må ikke dra personlig fordel fra et hvilket som helst kjøp av eller salg til firmaet av varer eller tjenester, eller dra personlig fordel av transaksjoner som involverer firmaet, inkludert salg eller leasing av fast eller personlig eiendom, unntatt i tilfeller hvor transaksjonen og de pågjeldende personlige interesseforholdene er blitt fullt klarlagt og skriftlig godkjent på forhånd av bedriftens humanressursavdeling. Direkte eller indirekte forretningsinteresser Ansatte hos Teleflex må ikke ha noen forretningsforhold, finansielle eller andre forhold med leverandører, kunder eller konkurrenter, og må ikke delta direkte eller indirekte i et annet foretak som kontorsjef, direktør, med mer enn 5% eierandel, ansatt, agent, representant eller konsulent uten fullt ut å informere og få skriftlig samtykke av korporativlovavdelingen. Denne regelen gjelder også for den Ansattes nærmeste familie. 4 Teleflex Incorporated

8 III. Veiledning for interessekonflikter (fortsatt) Tjenesteytelser og inntekt utenfor firmaet Direktører eller kontorsjefer hos Teleflex, gruppepresidenter eller forretningsenhetsledere må ikke virke som kontorsjef, direktør, ansatt, partner, forvalter eller konsulent for, eller motta lønn, honorarer, utbytte eller annen inntekt (unntatt utbytte og renter fra verdipapirer eller lignende investeringer i offentlig handel) fra et hvilket som helst annet firma enn Teleflex, med mindre et slikt forhold er fullstendig gitt til kjenne på forhånd og skriftlig godkjent av korporativlovavdelingen. Annen beskjeftigelse Vanlige fulltidsansatte bør være oppmerksomme på at stillingen hos Teleflex skal være deres hovedjobb. Annen beskjeftigelse, investering eller en annen inntektskilde må ikke virke forstyrrende på noen som helst måte på utførelsen av deres plikter som ansatte hos Teleflex. Slike forhold som kan tolkes å være i strid med denne veiledningen (feks arbeid for en konkurrent) skal gis til kjenne på forhånd og godkjent skriftlig av bedriftens humanressursavdeling. Teleflex vil bedømme etter eget skjønn om et arbeidsforhold er til skade for dets interesser og i strid med denne veiledningen. Bruk av firmapersonale eller -eiendom Ansatte hos Teleflex må ikke bruke eller la andre bruke firmaets ansatte eller eiendom for personlige formål, og heller ikke tillate uautorisert eller sløset bruk av firmaeiendom. Innsidehandel og renhåndig avsløring Ingen person som er tilknyttet til Teleflex må direkte eller indirekte påvirke verdipapirtransaksjoner, inkludert gjenplassering av pensjonsinvesteringer på grunnlag av solide innsideinformasjoner før slike opplysninger er blitt fullstendig offentliggjort. Solide innsideinformasjoner er en hvilken som helst opplysning om Teleflex eller dets forretninger, eller om et hvilket som helst annet firma som en Ansatt får opplysninger om i forbindelse med arbeidet sitt som ikke er allment offentlig kjent og som kunne påvirke beslutninger om å kjøpe, selge eller holde på aksjer i firmaet. Dessuten er avsløring av slik innsideinformasjon eller tipping av personer som ikke arbeider for firmaet (eller personer i firmaet som slike opplysninger ikke vedkommer) er ulovlig og strengt forbudt i vår firmapolitikk. Verdipapirlovgivning krever også renhåndig offentlig avsløring av opplysninger om børsnoterte firmaer med strenge straffer for firmaer og personer som overtrer disse reglene. Bedriftens kommunikajonsavdeling tar seg av at anmodninger om opplysninger håndteres korrekt og konsekvent. Dersom du kontaktes av verdipapiranalytikere, investorer eller andre tredjeparter for et intervju eller kommentarer skal du henvise til bedriftens kommunikasjonsavdeling. Åndsverk Våre merker og varemerker er verdifulle firmaaktiva. Teleflex-Ansatte er også ansvarlige for å beskytte disse aktiva, inkludert å rapportere uriktig fordeling av våre produkter til tredjeparter. Det er vesentlig at Teleflex beskytter sin konkurransedyktighet og bevarer investeringer i nyproduktutvikling. Teleflex krever fullstendig eiendomsrett av all åndsverk og fysiske produkter som de ansatte frembringer i løpet av og i omfanget av arbeidet sitt. Det kreves at alle ansatte hos Teleflex skriver under på an avtale som tildeler eiendomsretten for oppfinnelser, patenter, patentansøkninger, copyright, varemerker, yrkeshemmeligheter og andre åndsverksrettigheter til firmaet. Teleflex Incorporated 5

9 IV. Utlandsaktiviteter I noen land er forretningspraksis basert på lover, adferdsregler eller prinsipper som ikke er så strenge eller er annerledes. Når det gjelder forretninger i slike land skal denne Kodeksen gjelde med mindre avvik foretatt av en Ansatt eller en agents anleggsleder er lovlig, basert på sunn forretningsfornuft og godkjent på forhånd av gruppepresidenten eller et bedriftskontor. Det er alltid viktig at Ansatte og agenter som gjør internasjonale forretninger kjenner og følger lovene i landet hvor slike forretninger blir gjort. Dersom du ikke kjenner til slike lover og regelverk, må du konferere med din oppsynsmann og korporativlovavdelingen før du går i gang med utenlandske transaksjoner. Lov om korrupt praksis i utlandet Som et amerikansk firma, skal Teleflex strengt rette seg etter Amerikas forente staters korrupt praksis lov (United States Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA )). FCPA forbyr betaling eller tilbud om betaling av noe som helst av verdi til utenlandske tjenestemenn, politiske partier eller kandidater for utenlandske politiske verv for å sikre seg, beholde eller styre forretninger. Betalinger foretatt indirekte gjennom en mellommann, som feks en agent eller salgsrepresentant, under forhold som tilkjennegir at slike betalinger vil bli sendt videre for forbudte formål, er også ulovlige. Spørsmål om mulige overtredelser av en hvilken som helst av de ovennevnte bestemmelsene, bør øyeblikkelig rapporteres til korporativlovavdelingen eller på etikklinjen så snart de oppdages. Import- og eksportkontrollveiledning All import og eksport av varer og tekniske opplysninger til eller fra Amerikas forente stater er underlagt føderal lovgivning og regulering, og likeledes utenlandske transaksjoner som involverer salg av varer i utlandet vha tekniske opplysninger eller deler som stammer fra Amerikas forente stater. Teleflex' politikk er strengt å følge alle anvendelige føderale import- og eksportkontrollovgivning og regelverk. Alle tilknyttet firmaet som er involvert med import, eksport eller gjeneksport av varer, tjenesteytelser, teknologi eller programvarer holdes ansvarlige for å kjenne og etterkomme Amerikas forente staters import- og eksportkontrollregelverk som gjelder for deres plikter. Veiledning om utenlandsk boikott Det er Teleflex politikk strengt og fullt ut å rette seg etter Amerikas forente staters føderale regjerings lover og regelverk angående utenlandske økonomiske boikotter. Alle anmodninger fra kunder eller andre om å foreta boikott skal avvises og rapporteres til korporativlovavdelingen. For spørsmål som gjelder boikott skal man øyeblikkelig kontakte korporativlovavdelingen. V. Korrupt praksis Firmaet forbyr bestikkelser, ulovlig provisjon eller andre utbetalinger, om de foretas direkte eller indirekte, eller til en hvilken som helst person eller organisasjon, inkludert tjenestemenn, politiske partier, kunder, distributører, agenter eller private. Likeledes er mottakelse av bestikkelser, ulovlig provisjon eller en hvilken som helst annen form for usømmelig betaling forbudt. 6 Teleflex Incorporated

10 VI. Veiledning om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon Teleflex er forpliktet til fri og åpen konkurranse på markedet. Ansatte må være oppmerksomme på gjeldende staters og føderal antitrustlovgivning og lovfestet innskrenkning av konkurransepraksis. Avtaler med enten konkurrenter eller kunder for å fastsette priser er alltid ulovlige og aldri forsvarlige. Andre slike uforsvarlige antitrustovertredelser inkluderer avtaler med konkurrenter om å tildele kunder, markeder, forsyninger, eller avtaler med kunder eller konkurrenter om å boikotte et hvilket som helst annet firma. Det er forbudt for Ansatte å engasjere seg i slik praksis. Overtredelse av antitrustlover kan utsette både Teleflex og enkeltansatte for straffansvar så vel som sivilt ansvar. Forsettlige sivile overtredelse kan føre til tredobbelt skadeerstatning. (Forretninger som gjennomføres i andre land krever også at man følger det pågjeldende lands konkurranselovgivning). Antitrustlovene gjelder for mangfoldige bedriftsaktiviteter. Den nedenstående listen over forbudte aktiviteter er en veiledning for samsvar med antitrustlovgivning, men er ikke ment å være uttømmende Det er praksis hos Teleflex at ingen Ansatt må: Bli enig eller prøve å bli enig (enten muntlig eller skriftlig) med en av Teleflex' konkurrenter om en hvilken som helst av de følgende: priser, salgsbetingelser (inkludert rabatter, kredittbetingelser eller fraktgodtgjørelser); produksjonsmengder; markedsoppdeling, salgsområder eller kunder; eller boikotting av transaksjoner med tredjeparter. Videre må det ikke forekomme diskusjon eller utveksling av opplysninger om slike anliggender, inkludert utveksling via handelsforeninger med konkurrenter eller deres representanter. Bli enig eller prøve å bli enig med en kunde om en videresalgspris, antyde at en slik videresalgspris er en betingelse for et salg, eller diskutere med eller antyde for en kunde at Teleflex vil prøve å påvirke videresalgsprisen for en annen kunde. Selge et hvilket som helst produkt på betingelse, forståelse eller enighet om at kunden må kjøpe et annet produkt av Teleflex uten forhåndsgodkjennelse fra korporativlovavdelingen. Komme med villedende kommentarer om andre firmaer, deres tjenesteytelser eller produkter, inkludert Teleflex' konkurrenter. Ansatte bør rådspørre oppsynsmannen, humanresssursrepresentanten, eller korporativlovavdelingen eller humanressursavdelingen før de går til handling angående en sak hvor det er spørsmål om overholdelse av antitrustlover. En hvilken som helst overtredelse av en av de ovenstående bestemmelsene bør rapporteres med det samme til korporativlovavdelingen eller på etikklinjen. Teleflex Incorporated 7

11 VI. Veiledningen om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon (fortsatt) Veiledning om konkurranseinformasjon Det er god forretningspraksis for Teleflex å samle informasjon om markeder som det driver forretninger i, inkludert informasjon om firmaets konkurrenter og deres produkter og tjenesteytelser via handelsrundspørringer, markedsstudier, konkurranseanalyser og benchmarking. Imidlertid, bør Ansatte eller agenter unngå å søke etter slike opplysninger direkte fra firmaets konkurrenter. Allikevel kan Ansatte samle opplysninger om Teleflex' konkurrenter fra andre kilder, som feks publiserte artikler, annonser, offentlig distribuerte brosjyrer, rundspørringer av konsulenter og samtaler med kunder. Ansatte må bare akseptere opplysninger om konkurrenter når det er en rimelig sikkerhet for at både mottakelsen og bruken av opplysningene er lovlig. Ansatte eller agenter bør aldri bevisst bryte eller oppmuntre til brudd på en konkurrents fortrolighetsavtale. Ansatte eller agenter bør heller ikke gi en uriktig fremstilling av deres identitet, foreta ulovlige betalinger eller bryte andre lover når de er i gang med å skaffe seg slike opplysninger. Annonsering og reklame Teleflex er forpliktet til sannferdig og nøyaktig meddelelse av opplysninger om sine produkter. Firmaets annonsering og andre reklamematerialer skal være ærlige og saklige, ikke misvisende eller bedrageriske. VII. Miljøbeskyttelses-, arbeidshelse- og sikkerhetsveiledning Teleflex er forpliktet til å beskytte miljøet og overholde alle gjeldende lover og regelverk omkring offentlig helse, sikkerhet og miljøet. For å tilfredsstille våre miljøstandarder kreves det av alle anlegg at de overholder lovgivning angående offentlig helse, sikkerhet og miljø som gjelder deres virksomhet. Det forventes av alle anlegg at de, ifølge gjeldende miljølovgivning eller regelverk, informerer allmennheten og lokalsamfunnet på en passende måte om beskaffenheten og eventuelle farer ved materialer de fremstiller eller behandler. VIII. Produktkvalitets- og sikkerhetsveiledning Teleflex er forpliktet til å drive forretning med stor omsorg for helsen og sikkerheten av de som bruker produktene for derved å styrke båndet mellom firmaet og kundene. Hver Ansatt spiller en kritisk rolle i å sikre kvaliteten og sikkerheten av Teleflex-produkter, fra første designfase til fabrikasjon, salg og under pågående forbedringer. Vi må alltid overholde alle kontraktforpliktelser og aldri love noe vi ikke kan holde. Dessuten er det vår praksis å samarbeide med statskontorer, industriforeninger og anerkjente myndigheter som er involvert i kvaliteten og sikkerheten av våre produkter. Vi er forpliktet til å stille sikre, narkotikafrie arbeidsplasser til rådighet. Besittelse, bruk av eller å være under innflytelse av alkohol eller ulovlige rusmidler i arbeidstiden utsetter firmaet og våre Ansatte for uakseptable helse- og sikkerhetsrisikoer. Vi forlanger at våre Ansatte arbeider uten påvirkning av alkohol eller ulovlige rusmidler, så vel som uheldige virkninger av et hvilket som helst annet stoff. 8 Teleflex Incorporated

12 IX. Beskyttelse av fortrolige forretningsopplysninger Teleflex har utviklet fortrolige forretnings- og tekniske opplysninger i løpet av mange år, noe som har involvert store kostnader. Pga dette arbeidet er vi nå i besittelse av, eller på annen måte eier, verdifulle forretnings- og tekniske opplysninger. De Ansatte må beskytte Teleflex konfidensielle forretnings- og tekniske opplysninger. Uautorisert avsløring av disse opplysningene kan ødelegge deres verdi for firmaet og gi en urettferdig fordel for andre. Alle Ansatte hos Teleflex er ansvarlige for integriteten og beskyttelsen av alle forretningsinformasjoner (inkludert e-post og talepost) og treffe tiltak for å beskytte informasjonene de blir betrodd med. Mesteparten av opplysningene som Ansatte hos Teleflex får vite om, eller utvikler som del av arbeidet sitt, er firmaets eiendom (dvs verdifulle forretningsaktiva). Eieropplysninger inkluderer yrkeshemmeligheter så vel som sensitive, fortrolige, private eller hemmeligstemplede tekniske, finansielle, personale og forretningsopplysninger. Slike yrkeshemmeligheter inkluderer kundelister, prislister og -politikk, arkiver, praksis, brev, planer, tegninger og datamaskinsprogrammer. Eieropplysninger kan vedrøre nye utviklingsprosjekter, markesføringsplaner, sats- og omkostningsopplysninger, kunde- eller leverandørforhandlinger eller andre firmaanliggender. Adgang til eieropplysninger er begrenset til de som har behov for dem. På ansettelsetidspunktet samtykker alle Ansatte og agenter at de ikke vil avsløre firmaets eieropplysninger eller yrkeshemmeligheter til andre personer eller firmaer uten forhåndsgodkjennelse fra firmaet. Ved opphør av ansettelses- eller forbindelsesforholdet med Teleflex kreves det av alle firmaets Ansatte og agenter at de tilbakeleverer alle firmadokumenter og fortegnelser, spesielt slike som inneholder eieropplysninger og yrkeshemmeligheter. Ansatte er også forpliktet til å holde firmaets opplysninger fortrolige, selv om de forlater det. Spørsmål om Teleflex eieropplysninger og yrkeshemmeligheter bør rettes til de Ansattes oppsynsmann, humanresssursrepresentanten, korporativlovavdelingen, humanressursavdeling eller etikklinjen. X. Samspill med den amerikanske og andre regjeringer Statskontrakter Mens en leverandør slutter en kontrakt med den amerikanske aller andre regjeringer er det hans ansvar å sette seg inn i og følge gjeldende regelverk. Blant disse fins regler som strengt begrenser adgang til opplysninger ved anskaffelser, og forbud angående engasjering av statsansatte. Dersom slike regler ikke overholdes kan det ikke bare føre til tap av kontraktarbeid og inntekt, men også sivil og/eller kriminell straff. Gaver, gratiale og forretningshøfligheter for ansatte i den amerikanske føderale regjeringen, stats- og lokalmyndighetsansatte Føderale, stats- og lokalmyndighetsavdelinger og -kontorer er underlagt lover og regelverk som vedrører de ansattes aksept av bevertning, måltider, gaver, gratiale og andre verdisaker fra firmaer og personer som de pågjeldende statsavdelingene og kontorene gjør forretninger med, eller som de er autorisert til å regulere. Det er Teleflex' politikk å kreve at Ansatte som har å gjøre med statskontorer skal være oppmerksomme på, og strengt etterfølge, slike lover og regelverk. Teleflex Incorporated 9

13 XI. Veiledning for politiske bidrag Amerikansk føderal lov og mange staters vedtekter nedlegger generelt forbud mot at firmaer direkte eller indirekte gir bidrag av noen som helst art. Inkludert i slike forbud er bedriftsmidler, goder eller tjenesteytelser som gis direkte eller indirekte til kandidater for føderale embeter, inkludert en Ansatts arbeidstimer, transport eller andre tjenester som bedriften betaler for. Lokale og statlover styrer også politiske bidrag og aktiviteter i den utstrekning de berører deres respektive virkekretser, og liknende lover fins i andre land. Ansatte må derfor forstå at deltakelse i en politisk prosess skal være på personlig basis, på egen tid og for egen kostnad. XII. Fremming av et positivt arbeidsmiljø Alle Ansatte ønsker og fortjener et arbeidssted hvor de føler seg tilfreds, respektert og verdsatt. Som verdensomspennende arbeidsgiver respekterer vi kulturmangfoldighet. Som arbeidsgiver på dette plan tolererer vi ikke trakassering eller diskriminering av noen som helst slag, inkludert pga rase, farge, religion, kjønn, seksuell preferanse, alder, landsopprinnelse, uførhet og veteranstatus eller sivilstand. Uttrykket "trakassering" kan omfatte nedsettende og andre støtende bemerkninger. vitser eller annen verbal, malende eller ubehagelig fysisk oppførsel. Trakassering kan også inkludere uvelkomne seksuelle tilnærmelser, anmodning om seksuelle tjenester eller uvelkommen eller krenkende berøring og annen verbal, malende eller fysisk oppførsel av en seksuell art (som feks obskøne eller uanstendige vitser, kommentarer eller oppvisninger, eller en hvilken som helst upassende kroppskontakt). Ved å legge til rette et miljø som støtter ærlighet, integritet, respekt, tillid, ansvar og samfunnsånd får vi mulighet til å oppnå utmerkethet på vår arbeidsplass. Selv om alle som arbeider for firmaet er ansvarlige for å bidra til skapelse og vedlikehold av et slikt arbeidsmiljø, er det våre leder- og administrasjonspersonale som har et særlig ansvar for å fremme et arbeidsmiljø som er fri for gjengjeldelse og frembringer det beste i oss. Oppsynsmenn må være forsiktige i deres ordbruk og handlinger for å unngå å presse, eller virke som om de presser, underordnede med følge at disse avviker fra akseptabelt etisk oppførsel. Hvor det er mulig bør vi respektere de Ansattes privatliv. Ansatte med adgang til personlige opplysninger om andre Ansatte (som feks medisinsk eller lønnhistorikk) må være flittige med å sikre fortroligheten, og bare utlevere slike opplysninger til andre etter forretningsbehov. Imidlertid forbeholder firmaet seg rettigheten til å overvåke e-post og talepost og treffe andre rimelige tiltak for å beskytte sine interesser. XIII. Opptegnelser Teleflex krever ærlig og nøyaktig registrering og rapportering av opplysninger for å kunne treffe ansvarlige forretningsbeslutninger. Feks bør man utelukkende rapportere et korrekt antall arbeidstimer. Ansatte bør også registrere tids- og andre opplysninger med det samme, ettersom det vanligvis er nødvendig for å opprettholde nøyaktigheten av firmaopptegnelser. Mange Ansatte bruker regelmessig forretningsutgiftskontoer, som skal dokumenteres og føres nøyaktig. Dersom du er usikker om en omkostning er berettiget kan du spørre oppsynsmannen eller kontrolløren din. Alle firmaets bøker, oppføringer, kontoer og finansielle utskrifter må føres med rimelige detaljer, skal korrekt gjenspeile firmaets transaksjoner og må være i overensstemmelse med lovmessige krav og firmaets eget system for intern kontroll. 10 Teleflex Incorporated

14 XIII. Opptegnelser (fortsatt) Forretningsopptegnelser og -meddelelser offentliggjøres ofte og vi bør unngå overdrivelser, nedsettende bemerkninger, gjettverk eller upassende karakterisering av folk og firmaer som kan misforstås. Dette gjelder også for e-post, interne memoer og formelle rapporter. Opptegnelser bør alltid beholdes eller tilintetgjøres ifølge gjeldende lovgivning. Ifølge slike lover, i tilfelle av rettstvist, vær så vennlig å rådspørre Korporativlovavdelingen. XIV. Offentlig rapportering Teleflex streber etter å oppnå full, renhåndig, nøyaktig, rettidig og forståelig presentasjon i rapporter og dokumenter som firmaer arkiverer hos, eller fremlegger for, Verdipapir og utvekslingskommisjonen (Securities and Exchange Commission (SEC)) og i andre offentlige meddelelser fra firmaet. For å fremme denne målsetningen har Teleflex etablert kontroller og prosedyrer som er beregnet på å sikre at opplysningene som kreves oppgitt av Teleflex i rapporter som det arkiverer hos, eller fremlegger for, SEC samles og meddeles på en passende måte til styret for Teleflex, slik at rettidige avgjørelser kan treffes angående slike påkrevde opplysninger. XV. Revisjon, undersøkelser og rettslige prosedyrer Alle Ansatte skal samarbeide fullt ut når det gjelder revisjoner, forespørsler eller undersøkelser som foretas på befaling av firmaet av dets advokater, etterforskere, firmaets egne eller uavhengige offentlige revisorer. Dessuten skal korporativlovavdelingen underrettes med det samme om alle undersøkelser eller andre rettslige prosedyrer som firmaet blir, eller kan bli, involvert i. Denne politikken dekker også situasjoner hvor en Ansatt blir involvert som en tredjepart (feks som et vitne) dersom saken vedrører den Ansattes plikter overfor firmaet. Selv om det er firmapolitikk og praksis å samarbeide med alle statsundersøkelser, bør man ikke utlevere opplysninger, enten muntlig eller skriftlig, eller opptegnelser eller arkiver av en hvilken som helst art, til et hvilket som helst utenforstående parti i forbindelse med en rettssak eller statsundersøkelse, unntatt etter forhåndsgodkjennelse fra korporativlovavdelingen. Man må heller ikke ansette en utenforstående juridisk rådgiver for å representere firmaet uten forhåndsgodkjennelse fra korporativlovavdelingen. Dessuten, må Ansatte aldri under noen omstendigheter: Ødelegge eller endre på et hvilket som helst dokument under forventning av at dokumentet vil bli utbedt av et statskontor eller en domstol; Lyve eller komme med misvisende uttalelser til en etterforsker fra staten; Prøve på, eller forårsake at, en hvilken som helst annen Ansatt eller person unnlater å fremskaffe eller gir falske eller misvisende opplysninger til en etterforsker fra staten; På noen som helst måte føre en revisor på villspor ved å tilveiebringe, eller få andre til å tilveiebringe, falske, mangelfulle eller uriktige opplysninger. Teleflex Incorporated 11

15 XVI. Avkall på Forretnings- og Etikkodeksen Avkall på denne Kodeksen for styremedlemmer eller direktører kan bare autoriseres av Teleflex' styre eller revisjonskomité og vil bli meddelt umiddelbart ifølge, lov, regelverk eller gjeldende regler. XVII. Bekreftelse av samsvar og rapportering Ved begynnelsen av et ansettelsesforhold eller annen forbindelse med Teleflex kreves det av nyansatte eller agenter at de bekrefter å ha lest denne Kodeksen og forstår at de forventes å etterkomme de spesifikke veiledningene som utgjør del av Kodeksen i ansettelsesperioden og at de går med på å følge Kodeksen. Deretter vil bestemte Ansatte bli bedt om å gjenbekrefte uttalelsene om Kodeksen de avga ved begynnelsen av ansettelsesforholdet. Ved begynnelsen av et ansettelsesforhold eller annen forbindelse med Teleflex kreves det også av nyansatte at de avslører eventuelle interessekonflikter med firmaet basert på interessekonfliktveiledningen beskrevet i Kodeksen. Dersom det oppstår konflikter av denne art etter at ansettelsesforholdet hos, eller annen forbindelse med Teleflex, er påbegynt, skal Ansatte deklarere slike konflikter ved å utfylle og underskrive et passende skjema som kan fås fra humanresssursrepresentanten eller firmaets sjef. XVIII. Tilleggsopplysninger Firmaet har mer detaljerte politikkbeskrivelser for noen av emnene som behandles i Kodeksen. For å få flere opplysninger om disse politikkene, kan man kontakte humanressursavdelingen. Kodeksen og politikkene i den utgjør ikke en ansettelseskontrakt. Det skapes ingen kontraktrettigheter ved utstedelse av Kodeksen eller politikk. Denne Kodeksen kan bli endret fra tid til annen. 12 Teleflex Incorporated

16 Teleflex Incorporated Etikkodeksen Jeg bekrefter at jeg har mottatt Teleflex' Kodeks. Jeg har lest og forstår alle bestemmelsene i Kodeksen. Jeg forstår at alle ansatte forplikter seg til å følge all politikk beskrevet i Kodeksen. Dersom jeg er bekymret om en mulig overtredelse av Teleflex' politikk, vil jeg ta det opp med oppsynsmannen min, humanresssursrepresentanten, korporativlovavdelingen, humanressursavdeling eller på etikklinjen. Den Ansattes eller agentens underskrift Maskinskrevet eller skrevet med blokkbokstaver Tittel eller stilling Cut Here Dato Forretningsenhetens navn Forretningsadresse MERKNAD For Ansatte: Vennligst utfyll og returner denne siden til anleggets humanressursavdeling for innsetting i personalearkivet ditt. For Agenter: Vennligst returner denne siden i utfylt stand til ditt firmas kontaktperson for fremsending til det pågjeldende anleggs humanressursavdeling. Teleflex Incorporated

17 Etikkodeksen Som ansatte hos Teleflex, lover vi å Være ærlige og pålitelige i vår omgang med kunder, leverandører, partnere, allmennheten og hverandre. Fremvise den høyeste oppførselsstandard ved alle forretningsaktiviteter for firmaet. Følge alle lover og regelverk som gjelder for våre forretninger på verdensbasis. Unngå interessekonflikter i forbindelse med forretninger. Strebe etter å skape en sikker arbeidsplass og beskytte og respektere miljøet. Erkjenne verdien av å ha en mangfoldig arbeidsstyrke hos Teleflex og tilby likestilling for alle medlemmer av Teleflex-samfunnet Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA USA Teleflex Incorporated - Rev. 2007

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører

Vanlige spørsmål. Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Vanlige spørsmål Et tillegg til Parker Hannifins etiske regler for distributører Innledning Følgende spørsmål og svar følger Parker Hannifins (Parkers) Etiske regler for distributører (reglene). Vi tilbyr

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER

ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER ALCOA INC. ANTIKORRUPSJONSRETNINGSLINJER BAKGRUNN: Alcoa Inc. ( Alcoa ) og dens ledelse er forpliktet til å utføre alle sine aktiviteter verden over på en etisk måte og i overholdelse av alle gjeldende

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning

Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning Flint Group retningslinjer for gaver og underholdning I FORMÅL Å gi og motta påskjønnelser i forretningssammenheng (gaver, måltider, reiser og underholdning) er vanlig forretningspraksis som har som mål

Detaljer

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig-

Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Etiske retningslinjer for Herøy kommune. -Å pen og redelig- Innhold 1. Generelt... 2 1.1. Ansvar... 2 1.2. Hensynet til innbyggerne... 2 1.3. Hensynet til kommunens omdømme... 2 1.4. Hensynet til kolleger

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING

VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING VILKÅR FOR BRUK AV PREODAY APP OG E-HANDELSLØSNING Ved å sette opp og lage en Preoday App og E-handelsløsning for ditt utsalgssted eller restaurant godtar du disse vilkårene. Hvis du ikke godtar vilkårene,

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

BlackBerry-ID-avtale

BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtale BlackBerry-ID-avtalen eller "avtalen" utgjør en juridisk bindende avtale mellom Research In Motion Limited, eller underselskapet eller partneren som er beskrevet i BBSLA for din jurisdiksjon

Detaljer

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA

Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Intern 1/ 5 Retningslinjer for identifisering og håndtering av interessekonflikter i Sbanken ASA Besluttet av Daglig leder Dato for beslutning 02.06.2016 Frekvens beslutning Årlig Erstatter Nytt dokument

Detaljer

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID

BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID BETINGELSER OG VILKÅR FOR BLACKBERRY-ID FOR Å ETABLERE EN BLACKBERRY-ID-KONTO OG FÅ ADGANG TIL TJENESTER SOM KREVER AT DU HAR EN BLACKBERRY-ID-KONTO, MÅ DU (1) FULLFØRE REGISTRERINGSPROSESSEN FOR EN BLACKBERRY-ID-KONTO

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER for ULLENSAKER KOMMUNE Vedtatt av Ullensaker herredstyre 29.06.99 i sak 36/99. Sist endret 03.09.07 i HST sak 76/07. 1 Verdigrunnlag og formål Ullensaker kommune legger stor vekt

Detaljer

Administrative Policy Norwegian translation from English original

Administrative Policy Norwegian translation from English original Etiske regler Alle enheter KONEs misjon er å skape bedre flyt i bylivet. Vår visjon er at vi leverer den beste People Flow opplevelsen, vi skaper effektivitet og enkelhet for brukere og kunder i hele bygningens

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Etiske regler for distributører

Etiske regler for distributører Etiske regler for distributører Innledning Parker Hannifins etiske regler for distributører (reglene) angir minstekravene og forventningene med hensyn til samsvar med lover og godkjent forretningsførsel

Detaljer

Etiske Retningslinjer

Etiske Retningslinjer Etiske Retningslinjer Trykket august 2015 1 1. Innledning 3 Innledning 1 Innledning 3 Holdninger 3 2 Verdier 3 a) Verdigrunnlag 3 3 Service 3 a) På arbeidsplassen 3 4 Taushetsplikt 3 a) Hjemmel 3 b) Men

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE

INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE INGEN KJØP ER NØDVENDIG FOR Å DELTA ELLER VINNE. ET KJØP VIL IKKE ØKE SJANSENE TIL Å VINNE. 1. Kvalifisering: Denne kampanjen er kun åpen for de som registrerer seg på våre nettsider og som er 18 eller

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler

Code of Conduct. Etiske arbeidsregler Code of Conduct Etiske arbeidsregler innledning Etiske arbeidsregler for Mediq Norge AS Disse arbeidsreglene har blitt laget av OPG for å informere alle som er ansatt i OPG gruppen, heriblant oss i Mediq

Detaljer

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER

EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER EGS POLICY MOT KORRUPSJON OG BESTIKKELSER 1 INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE FOR Å HINDRE KORRUPSJON OG BESTIKKEL- SER EG ønsker å drive virksomhet uten å benytte bestikkelser eller andre former for korrupsjon.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer SIRDAL KOMMUNE Etiske retningslinjer For folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune Vedtatt i kommunestyre 26.06.10, sak 10/53 Etiske retningslinjer for folkevalgte og medarbeidere i Sirdal kommune 1.

Detaljer

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT

Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk. Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Corporate Directive PUBLIC Rev. dato: 2008-06-27 Side 1 av 7 Vårt etiske ansvar - Hydros prinsipper for arbeidsetikk Endringer fra forrige revisjon: Nytt kapittel 8. 1 GENERELT Hydros kultur er rotfestet

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada.

Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere gjelder for deg hvis du har ervervet produktet utenfor USA og Canada. Denne lisensavtalen for sluttbrukere ( Lisensavtalen ) er en juridisk avtale mellom deg og TomTom

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold

3 Avklaring om det foreligger varsel om kritikkverdige forhold Vest politidistrikt Type dokument: Dokumentnr: RU-100-48 Side: 1 av 6 RUTINE Tittel: HÅNDTERING AV VARSEL OM KRITIKKVERDIGE FORHOLD Gjelder for: Politidistriktet Saksbehandler: HMS - Rådgiver Utgitt dato:

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet

Experian plc. Globale etiske retningslinjer. Versjon 1.0. Drive forretninger med integritet Experian plc Globale etiske retningslinjer Versjon 1.0 Drive forretninger med integritet Iverksatt 13. mai 2010 Revidert frem til og med 15. mars 2011 Experian plc Side 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft

Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere når de handler med og/eller på vegne av Microsoft Etiske retningslinjer for Microsofts forhandlere Microsoft streber etter å være mer enn bare en god bedrift de streber etter å bli en fantastisk bedrift. Det som vil gjøre Microsoft fantastisk, er et sterkt

Detaljer

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S

STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S STANDARD INNKJØPSBETINGELSER OG VILKÅR FOR VARER/TJENESTER HOS LEVERANDØRER SOM IKKE HAR EN EKSISTERENDE AVTALE MED McDONALD S 1. Styrende effekt av innkjøpsbetingelser/definisjoner. (a) Følgende innkjøpsbetingelser,

Detaljer

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER

VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER VEDLEGG VI OMTALT I ARTIKKEL 2.3 VEDRØRENDE GJENSIDIG ADMINISTRATIV BISTAND I TOLLSAKER I dette vedlegg forstås med:

Detaljer

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører

United Technologies Corporation. Forretningsgaver fra leverandører United Technologies Corporation Forretningsgaver fra leverandører Innledning UTC går til innkjøp av forsyninger og tjenester ut fra saklige hensyn, og prøver å finne både best verdi samt stabile forretningsforhold

Detaljer

Regler for god forvaltning

Regler for god forvaltning Regler for god forvaltning 1 Innledning Vi bruker reglene våre for god forvaltning som en minstestandard i vårt forsøk på å oppnå målsetningen om å kontinuerlig forbedre produksjonsmiljøet og arbeidsvilkårene

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Spørsmål og svar for AAR-ansatte

Spørsmål og svar for AAR-ansatte Spørsmål og svar for AAR-ansatte Om EthicsPoint Hva er EthicsPoints poeng med AARs etikkhotlinje? Hvorfor trenger vi et system som EthicsPoint? Hva er EthicsPoint? Rapportering - generelt Hvem kan kontakte

Detaljer

Etiske regler. for. CatoSenteret

Etiske regler. for. CatoSenteret for CatoSenteret Utgave 1 - november 2012 Hvorfor etiske regler God etikk på CatoSenteret handler om at vi skal kunne stå for de valgene vi gjør i jobben. Verdigrunnlaget for CatoSenteret har 5 kjerneord:

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet

Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder for Norsk Gjenvinning-konsernet Varslingsveileder I enhver virksomhet kan det forekomme kritikkverdige forhold. Ansatte i virksomheten er ofte de nærmeste til å oppdage dette. Formålet

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy

Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Plus500CY Ltd. Interessekonflikt policy Interessekonflikt policy 1. Innledning 1.1. Denne interessekonflikt policy erklæringen beskriver hvordan Plus500UK Ltd ("Plus500" eller "Selskapet") behandler konflikter

Detaljer

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt».

Dersom du har noen spørsmål eller kommentarer, ikke nøl med å kontakte oss ved «Kontakt». Personvern vilkår Om Velkommen til Hoopla, Hoopla AS ( Selskapet, Vi og/eller Vår ) gjør det mulig for mennesker å planlegge, promotere og selge billetter til et Arrangement. Vi gjør det enkelt for alle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU)

OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) OpenLine Personvernmelding for Europaunionen (EU) Northrop Grumman Corporation og dets datterselskaper og assosierte selskaper (heretter «Northrop Grumman» eller «Selskapet») har en langvarig forpliktelse

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund)

ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS. (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) ETISKE NORMER FOR BERGEN CAPITAL MANAGEMENT AS (Basert på standard utarbeidet av Verdipapirforetakenes forbund) 1 Formål De etiske normene har som formål å bidra til at rådgivning og omsetning av finansielle

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER OG RETNINGSLINJER FOR VARSLING I RINGEBU KOMMUNE Ringebu kommune har utarbeidet etiske retningslinjer for alle ansatte for å sikre en uavhengig forvaltning. Kommunestyret vedtok 29.01.2009

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

Etiske retningslinjer i Standard Norge

Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge Etiske retningslinjer i Standard Norge 1 Generelt 3 2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene 3 3 Etiske prinsipper 4 4 Forventet atferd 4 Tillit og respekt 4

Detaljer

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET.

VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VENNLIGST LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET. VILKÅR FOR BRUK AV NETTSTED Disse vilkårene for bruk (sammen med dokumentene som er referert til her) forteller deg betingelsene

Detaljer