Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhold. De Ansattes og agenters ansvar... 1 Ledelsens ansvar... 1 Hvordan reagere på etiske spørsmål... 2 Firmapersonalets ansvar..."

Transkript

1 Etikkodeksen

2 Innhold I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex II. Samsvar med Kodeksen De Ansattes og agenters ansvar Ledelsens ansvar Hvordan reagere på etiske spørsmål Firmapersonalets ansvar III. Veiledning for interessekonflikter Gaver og bidrag Urettmessig tilvending av forretnings- eller investeringsmuligheter Lån Kjøp eller salg av varer og tjenester Direkte eller indirekte forretningsinteresser Tjenesteytelser og inntekt utenfor firmaet Annen beskjeftigelse Bruk av firmapersonale eller -eiendom Innsidehandel og renhåndig avsløring Åndsverk IV. Utlandsaktiviteter Lov om korrupt praksis i utlandet Import- og eksportkontrollveiledning Veiledning om utenlandsk boikott V. Korrupt praksis VI. Veiledning om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon Veiledning om konkurranseinformasjon Annonsering og reklame VII. Miljøbeskyttelses-, arbeidshelse- og sikkerhetsveiledning VIII. Produktkvalitets- og sikkerhetsveiledning IX. Beskyttelse av fortrolige forretningsopplysninger X. Samspill med den amerikanske og andre regjeringer Statskontrakter Gaver, gratiale og forretningshøfligheter for ansatte i den amerikanske føderale regjeringen, stats- og lokalmyndighetsansatte XI. Veiledning for politiske bidrag XII. Fremming av et positivt arbeidsmiljø Teleflex Incorporated i

3 XIII. Opptegnelser XIV. Offentlig rapportering XV. Revisjon, undersøkelser og rettslige prosedyrer XVI. Avkall på Forretnings- og Etikkodeksen XVII. Bekreftelse av samsvar og rapportering XVIII. Tilleggsopplysninger ii Teleflex Incorporated

4 Etikkodeksen for Teleflex Incorporated Teleflex Incorporated opprettholder den høyeste forretningsetikk og standard. Teleflex- Etikkodeksen innbefatter verdiene som vi som ansatte betrakter for å være de mest viktige. Denne kodeksen gjenspeiler firmaets og de ansattes engasjement i å arbeide for kundene våre og firmaets aksjeeiere på en lovlydig og etisk måte. Det er viktig at hver ansatt overholder Teleflex' etikkodeks for å bevare firmaets forretningsintegritet og dets omdømme blant medarbeidere, kunder, aksjeeiere, leverandører, konkurrenter og samfunnet vi bor og arbeider i. Teleflex arbeider aggressivt for sitt eget selvstyre og overvåkning av at samsvarsveiledninger og gjeldende lovgivning og forskrifter overholdes. I. Etikkodeksen gjelder for alle ansatte hos Teleflex Vår Etikkodeks ( Kodeksen ) gjelder for alle direktører, ledere og ansatte hos Teleflex (som heretter er kalt Ansatte når det gjelder denne Kodeksen). Som et verdensomspennende foretak berøres Teleflex av lovene og forretningspraksis i landene firmaet driver forretninger i. Hver Ansatt, uansett hvor vedkommende befinner seg, holdes ansvarlig for å gjennomføre sine forretningsaktiviteter i samsvar med Kodeksen og lovgivningen i landet han eller hun arbeider eller gjør forretninger i. Dersom en Ansatt mener at det er manglende samsvar mellom Kodeksen og lovene i et bestemt land, bør han eller hun ta dette opp med oppsynsmannen, humanressursrepresentanten, korporativlov- eller humanressursavdelingen, eller etikklinjen. II. Samsvar med Kodeksen De Ansattes og agenters ansvar Høye oppførselsstandarder forventes av alle Ansatte og agenter hos Teleflex uansett stilling eller oppholdssted. Ingen kontorsjef eller oppsynsmann er bemyndiget til å kreve eller tillate oppførsel som går imot Kodeksen eller gjeldende lovgivning, forskrifter eller regelverker. Slike overtredelser tjener aldri firmaets interesser. I noen tilfeller tar firmaets agenter seg av Teleflex' interesser overfor tredjeparter. Følgelig er Ansatte som har oppsyn med firmaagenters aktiviteter ansvarlige for å gjøre en rimelig innsats for å sikre at agentene får en kopi av Kodeksen og overholder relevante bestemmelser. Ledelsens ansvar Humanressursavdelingen, sammen med firmaets oppsynsmenn og kontorsjefer, er ansvarlige for fordeling og overholdelse av Kodeksen. Hver kontorsjef er ansvarlig for å videregi alle veiledninger fra Teleflex til sine Ansatte. Kontorsjefer og oppsynsmenn er også ansvarlige for å opprettholde et arbeidsmiljø hvor konstruktiv, likefrem og åpen diskusjon oppmuntres og forventes. Ledelsen hos Teleflex er ansvarlig for overholdelse av Kodeksen og for å sikre passende og kontinuerlig kommunikasjon, veiledning og opplæring av Ansatte. Kontorsjefer og oppsynsmenn skal også tilkjennegi deres forpliktelse til Kodeksen ved sine ord og handlinger. Teleflex Incorporated 1

5 II. Samsvar med Kodeksen (fortsatt) Hvordan reagere på etiske spørsmål Vi må alle arbeide for å sikre hurtig og konsekvent handling mot overtredelser av Kodeksen vår. Imidlertid kan det være vanskelig i noen situasjoner å vite hva som er forventet av oss. Ettersom det er umulig i en Kodeks å forutse alle mulige situasjoner som kan oppstå, er det viktig å ha en fremgangsmåte for å ta opp nye spørsmål eller problemer på. I den henseende bør følgende skritt tas i betraktning: Spør alltid først, grip inn senere. Dersom du er usikker på hva du skal gjøre i en situasjon bør du søke hjelp før du griper inn. Spør deg selv: Hva er det egentlig de vil at jeg skal gjøre? Kan det være uetisk eller upassende? Det vil gjøre det mulig for deg å fokusere på spørsmålet som det egentlig gjelder og alternativene du har. Bruk din vurderingsevne og sunn fornuft. Dersom noe virker uetisk eller upassende så er det nok det. Avklar ansvaret ditt og rollen din. De fleste situasjonene dreier seg om ansvarsfordeling. Er kollegaene dine blitt informert? Det kan være nyttig å få andre involvert og diskutere problemet. Diskuter problemet med oppsynsmannen din. Det er en grunnleggende veiledning i alle situasjoner. I mange tilfeller vil oppsynsmannen være bedre informert om spørsmålet og vil sette pris på å bli involvert i beslutningsprosessen. Husk at det er oppsynsmannens ansvar å hjelpe deg med å løse problemer. Søk hjelp fra firmaressurser. Dersom det ikke er passende å diskutere et spørsmål med oppsynsmannen din eller dersom du føler det ville være ubehagelig å ta det opp med ham kan du diskutere det med din humanressursrepresentant. Dersom spørsmålet ikke kan løses lokalt, eller det ville være ubehagelig å diskutere spørsmålet med den lokale ledelsen, bør du kontakte korporativlov- eller humanressursavdelingen. Som beskrevet nedenfor tilbyr firmaet også en etikklinje som du kan ringe anonymt. Overtredelser, mistanke om overtredelser eller anmodninger om noe som kan føre til overtredelser skal rapporteres av Ansatte via disse firmaressursene eller etikklinjen, og det kreves også at Ansatte tar opp spørsmål som gjelder et hvilket som helst emne i Kodeksen, eller annen firmapolitikk de er i tvil om. Alle rapporter om spørsmål som vedrører Kodeksen vil så vidt som mulig bli holdt fortrolig. Ansatte eller agenter som mener at det er skjedd tvilsomme regnskapsførings- eller revisjonssaker bør følge disse rapporteringsprosedyrene. Alle slike rapporter vil bli gjennomgått av styrets revisjonskomité. Det henvises til etikklinjeplakater for opplysninger om særlige telefonnumre og oppkallsinstrukser for landet ditt. De kan også finnes på Forretningsetikk og -samsvarssiden på Global Knowledge Network (Teleflex intranet). Etikklinjen er en anonym og fortrolig rapporteringstjeneste som fremsender alle rapporter til forretningsetikk og samsvarskomitéen som koordinerer undersøkelser mht påståtte overtredelser av Kodeksen. Forretningsetikk og samsvarskomitéen består av Teleflex hovedråd, visepresidenten/økonomisjefen, visepresidenten for bedriftskommunikasjon og visepresidenten for humanressurser. Forretningsetikk og samsvarskomitéen kan kontaktes via post på: Business Ethics and Compliance Committee Teleflex Incorporated 155 South Limerick Road Limerick, PA19468 USA 2 Teleflex Incorporated

6 II. Samsvar med Kodeksen (fortsatt) Passende forbedringstiltak vil bli iverksatt basert på resultatene av en rimelig undersøkelse. Forretningsetikk og samsvarskomitéen rapporterer regelmessig om Teleflex etikk- og samsvarsprogram til styrets revisjonskomité. Represalier mot Ansatte som er involvert i identifisering og rapportering av hendelser som gjelder vegring mot å føye seg med lovgivning, brudd mot kontraktkrav eller uetisk firmapraksis, eller som samarbeider i undersøkelser om slike saker, er strengt forbudt hos Teleflex. Ingen Teleflex Ansatt eller agent som rapporterer en mulig etisk overtredelse eller annen overtredelse av lovgivning eller vedtekt vil bli sagt opp, degradert, suspendert, trakassert eller forskjellsbehandlet på noen som helst måte som følge av den Ansattes eller agents rapportering av en mulig overtredelse. Represalier mot en hvilken som helst person for rapportering av en hvilken som helst anliggende som vedrører Teleflex Kodeks betraktes som en alvorlig overtredelse av firmapolitikk og vil bli behandlet deretter. Ansatte eller agenter som mener at de er svakerestilt etter å ha foretatt en frivillig avsløring ifølge denne veiledningen bør øyeblikkelig rapportere dette vha prosedyrene beskrevet ovenfor. Firmapersonalets ansvar Kodeksen er svært viktig for Teleflex. Dersom de beskrevne standarder og politikker det henvises til i dette dokumentet ikke overholdes vil det føre til disiplinær handling. Det vil bli foretatt disiplinær handling mot: 1. Ansatte eller agenter som overtreder Kodeksen eller relevant lovgivning; 2. Ansatte eller agenter som ikke rapporterer mulige overtredelser som påkrevd i Kodeksen; 3. Kontorsjefer eller oppsynsmenn i den grad overtredelsesforholdene avslører deltakelse, samtykke, oppmuntring eller tolerering av en overtredelse, eller mangel på flid; 4. Alle som gjengjelder, direkte eller indirekte, eller oppmuntrer andre til å gjøre det, mot personer som rapporterer en overtredelse av Kodeksen eller lovgiving; 5. Ansatte eller agenter som ikke samarbeider fullt ut med firmaetterforskere eller revisorer. III. Veiledning for interessekonflikter For å unngå virkelige eller fornemte interessekonflikter tillater Teleflex ikke at Ansatte deltar i aktiviteter som kan svekke, eller virke som om de svekker, uavhengigheten av vurderinger som treffes på vegne av firmaet. Ansatte i firmaet må ikke ta del i aktiviteter som kan involvere, eller kan med rimelighet bil fortolket til å involvere, interessekonflikt med firmaets forretningsinteresser. Slike aktiviteter kan inkludere eksterne forretningsaktiviteter, aktiviteter som fører til personlig vinning eller andre aktiviteter. Det kan forekomme at en tilsynelatende interessekonflikt er mer teoretisk en virkelig, men det er viktig å bringe for dagen alle situasjoner som tilsynelatende kunne være konfliktbærende slik at firmaet raskt kan ta seg av slike saker. Dersom det fins mulighet for at en aktivitet eller et forhold kan føre til en konfliktsituasjon, bør den Ansatte kontakte firmaets juridiske avdeling med det samme for å anmode om skriftlig tillatelse for aktiviteten eller forholdet for å beskytte både den Ansatte og Teleflex. Teleflex Incorporated 3

7 III. Veiledning for interessekonflikter (fortsatt) Gaver og bidrag Ansatte eller en hvilken som helst nær familiemedlem: Må ikke innenfor en periode på tolv måneder gi eller akseptere, direkte eller indirekte, gaver, bidrag eller premier som beløper seg til mer enn $100 (USD), eller en rimelig tilsvarende verdi, til eller fra en hvilken som helst person eller organisasjon blant firmaets leverandører eller kunder. Gaver må ikke overskride vanlige og rimelige grenseverdier som er normale og akseptable i alminnelig forretningspraksis; Må ikke anmode om gaver, bidrag, gratialer, tjenester eller ulovlig provisjon fra Teleflex leverandører eller kunder uansett verdi; Må ikke akseptere bruk av eiendom som tilhører kunder eller leverandører, flytransport eller reiser (inkludert reiser som sponses av kunder eller leverandører) uten foregående skriftlig tillatelse av kontorsjefen for avdelingen; Må ikke gi eller akseptere, direkte eller indirekte, kontanter under noen som helst forhold, eller beverte utover vanlige og rimelige grenser som er normale og akseptable i alminnelig forretningspraksis. Urettmessig tilvending av forretnings- eller investeringsmuligheter Det er forbudt for Ansatte å dra direkte eller indirekte fordel av en hvilken som helst forretningsmulighet som dukker opp i forbindelse med forholdet til Teleflex og som firmaet kan være interessert i, med mindre en slik mulighet er blitt fremlagt for firmaet og avslått, og en slik virksomhet ikke er i strid med andre deler av denne Kodeksen. Denne politikken forbyr også avledning av slike forretningsmuligheter til tredjeparter. Ansatte bør kontakte bedriftens juridiske avdeling for å anmode om skriftlig tillatelse for aktiviteter som kan tolkes at man drar fordel av en forretningsmulighet for bedriften. Lån Ansatte hos Teleflex eller nærmeste familiemedlemmer må ikke låne ut eller låne penger fra leverandører, kunder eller firmaets konkurrenter unntatt for transaksjoner med banker og andre finansielle anstalter i samsvar med vanlig forretningspraksis. Teleflex gir ikke personlige lån til firmaets direktører eller ledere. Kjøp eller salg av varer og tjenester Ansatte hos Teleflex eller deres nærmeste familiemedlemmer må ikke dra personlig fordel fra et hvilket som helst kjøp av eller salg til firmaet av varer eller tjenester, eller dra personlig fordel av transaksjoner som involverer firmaet, inkludert salg eller leasing av fast eller personlig eiendom, unntatt i tilfeller hvor transaksjonen og de pågjeldende personlige interesseforholdene er blitt fullt klarlagt og skriftlig godkjent på forhånd av bedriftens humanressursavdeling. Direkte eller indirekte forretningsinteresser Ansatte hos Teleflex må ikke ha noen forretningsforhold, finansielle eller andre forhold med leverandører, kunder eller konkurrenter, og må ikke delta direkte eller indirekte i et annet foretak som kontorsjef, direktør, med mer enn 5% eierandel, ansatt, agent, representant eller konsulent uten fullt ut å informere og få skriftlig samtykke av korporativlovavdelingen. Denne regelen gjelder også for den Ansattes nærmeste familie. 4 Teleflex Incorporated

8 III. Veiledning for interessekonflikter (fortsatt) Tjenesteytelser og inntekt utenfor firmaet Direktører eller kontorsjefer hos Teleflex, gruppepresidenter eller forretningsenhetsledere må ikke virke som kontorsjef, direktør, ansatt, partner, forvalter eller konsulent for, eller motta lønn, honorarer, utbytte eller annen inntekt (unntatt utbytte og renter fra verdipapirer eller lignende investeringer i offentlig handel) fra et hvilket som helst annet firma enn Teleflex, med mindre et slikt forhold er fullstendig gitt til kjenne på forhånd og skriftlig godkjent av korporativlovavdelingen. Annen beskjeftigelse Vanlige fulltidsansatte bør være oppmerksomme på at stillingen hos Teleflex skal være deres hovedjobb. Annen beskjeftigelse, investering eller en annen inntektskilde må ikke virke forstyrrende på noen som helst måte på utførelsen av deres plikter som ansatte hos Teleflex. Slike forhold som kan tolkes å være i strid med denne veiledningen (feks arbeid for en konkurrent) skal gis til kjenne på forhånd og godkjent skriftlig av bedriftens humanressursavdeling. Teleflex vil bedømme etter eget skjønn om et arbeidsforhold er til skade for dets interesser og i strid med denne veiledningen. Bruk av firmapersonale eller -eiendom Ansatte hos Teleflex må ikke bruke eller la andre bruke firmaets ansatte eller eiendom for personlige formål, og heller ikke tillate uautorisert eller sløset bruk av firmaeiendom. Innsidehandel og renhåndig avsløring Ingen person som er tilknyttet til Teleflex må direkte eller indirekte påvirke verdipapirtransaksjoner, inkludert gjenplassering av pensjonsinvesteringer på grunnlag av solide innsideinformasjoner før slike opplysninger er blitt fullstendig offentliggjort. Solide innsideinformasjoner er en hvilken som helst opplysning om Teleflex eller dets forretninger, eller om et hvilket som helst annet firma som en Ansatt får opplysninger om i forbindelse med arbeidet sitt som ikke er allment offentlig kjent og som kunne påvirke beslutninger om å kjøpe, selge eller holde på aksjer i firmaet. Dessuten er avsløring av slik innsideinformasjon eller tipping av personer som ikke arbeider for firmaet (eller personer i firmaet som slike opplysninger ikke vedkommer) er ulovlig og strengt forbudt i vår firmapolitikk. Verdipapirlovgivning krever også renhåndig offentlig avsløring av opplysninger om børsnoterte firmaer med strenge straffer for firmaer og personer som overtrer disse reglene. Bedriftens kommunikajonsavdeling tar seg av at anmodninger om opplysninger håndteres korrekt og konsekvent. Dersom du kontaktes av verdipapiranalytikere, investorer eller andre tredjeparter for et intervju eller kommentarer skal du henvise til bedriftens kommunikasjonsavdeling. Åndsverk Våre merker og varemerker er verdifulle firmaaktiva. Teleflex-Ansatte er også ansvarlige for å beskytte disse aktiva, inkludert å rapportere uriktig fordeling av våre produkter til tredjeparter. Det er vesentlig at Teleflex beskytter sin konkurransedyktighet og bevarer investeringer i nyproduktutvikling. Teleflex krever fullstendig eiendomsrett av all åndsverk og fysiske produkter som de ansatte frembringer i løpet av og i omfanget av arbeidet sitt. Det kreves at alle ansatte hos Teleflex skriver under på an avtale som tildeler eiendomsretten for oppfinnelser, patenter, patentansøkninger, copyright, varemerker, yrkeshemmeligheter og andre åndsverksrettigheter til firmaet. Teleflex Incorporated 5

9 IV. Utlandsaktiviteter I noen land er forretningspraksis basert på lover, adferdsregler eller prinsipper som ikke er så strenge eller er annerledes. Når det gjelder forretninger i slike land skal denne Kodeksen gjelde med mindre avvik foretatt av en Ansatt eller en agents anleggsleder er lovlig, basert på sunn forretningsfornuft og godkjent på forhånd av gruppepresidenten eller et bedriftskontor. Det er alltid viktig at Ansatte og agenter som gjør internasjonale forretninger kjenner og følger lovene i landet hvor slike forretninger blir gjort. Dersom du ikke kjenner til slike lover og regelverk, må du konferere med din oppsynsmann og korporativlovavdelingen før du går i gang med utenlandske transaksjoner. Lov om korrupt praksis i utlandet Som et amerikansk firma, skal Teleflex strengt rette seg etter Amerikas forente staters korrupt praksis lov (United States Foreign Corrupt Practices Act ( FCPA )). FCPA forbyr betaling eller tilbud om betaling av noe som helst av verdi til utenlandske tjenestemenn, politiske partier eller kandidater for utenlandske politiske verv for å sikre seg, beholde eller styre forretninger. Betalinger foretatt indirekte gjennom en mellommann, som feks en agent eller salgsrepresentant, under forhold som tilkjennegir at slike betalinger vil bli sendt videre for forbudte formål, er også ulovlige. Spørsmål om mulige overtredelser av en hvilken som helst av de ovennevnte bestemmelsene, bør øyeblikkelig rapporteres til korporativlovavdelingen eller på etikklinjen så snart de oppdages. Import- og eksportkontrollveiledning All import og eksport av varer og tekniske opplysninger til eller fra Amerikas forente stater er underlagt føderal lovgivning og regulering, og likeledes utenlandske transaksjoner som involverer salg av varer i utlandet vha tekniske opplysninger eller deler som stammer fra Amerikas forente stater. Teleflex' politikk er strengt å følge alle anvendelige føderale import- og eksportkontrollovgivning og regelverk. Alle tilknyttet firmaet som er involvert med import, eksport eller gjeneksport av varer, tjenesteytelser, teknologi eller programvarer holdes ansvarlige for å kjenne og etterkomme Amerikas forente staters import- og eksportkontrollregelverk som gjelder for deres plikter. Veiledning om utenlandsk boikott Det er Teleflex politikk strengt og fullt ut å rette seg etter Amerikas forente staters føderale regjerings lover og regelverk angående utenlandske økonomiske boikotter. Alle anmodninger fra kunder eller andre om å foreta boikott skal avvises og rapporteres til korporativlovavdelingen. For spørsmål som gjelder boikott skal man øyeblikkelig kontakte korporativlovavdelingen. V. Korrupt praksis Firmaet forbyr bestikkelser, ulovlig provisjon eller andre utbetalinger, om de foretas direkte eller indirekte, eller til en hvilken som helst person eller organisasjon, inkludert tjenestemenn, politiske partier, kunder, distributører, agenter eller private. Likeledes er mottakelse av bestikkelser, ulovlig provisjon eller en hvilken som helst annen form for usømmelig betaling forbudt. 6 Teleflex Incorporated

10 VI. Veiledning om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon Teleflex er forpliktet til fri og åpen konkurranse på markedet. Ansatte må være oppmerksomme på gjeldende staters og føderal antitrustlovgivning og lovfestet innskrenkning av konkurransepraksis. Avtaler med enten konkurrenter eller kunder for å fastsette priser er alltid ulovlige og aldri forsvarlige. Andre slike uforsvarlige antitrustovertredelser inkluderer avtaler med konkurrenter om å tildele kunder, markeder, forsyninger, eller avtaler med kunder eller konkurrenter om å boikotte et hvilket som helst annet firma. Det er forbudt for Ansatte å engasjere seg i slik praksis. Overtredelse av antitrustlover kan utsette både Teleflex og enkeltansatte for straffansvar så vel som sivilt ansvar. Forsettlige sivile overtredelse kan føre til tredobbelt skadeerstatning. (Forretninger som gjennomføres i andre land krever også at man følger det pågjeldende lands konkurranselovgivning). Antitrustlovene gjelder for mangfoldige bedriftsaktiviteter. Den nedenstående listen over forbudte aktiviteter er en veiledning for samsvar med antitrustlovgivning, men er ikke ment å være uttømmende Det er praksis hos Teleflex at ingen Ansatt må: Bli enig eller prøve å bli enig (enten muntlig eller skriftlig) med en av Teleflex' konkurrenter om en hvilken som helst av de følgende: priser, salgsbetingelser (inkludert rabatter, kredittbetingelser eller fraktgodtgjørelser); produksjonsmengder; markedsoppdeling, salgsområder eller kunder; eller boikotting av transaksjoner med tredjeparter. Videre må det ikke forekomme diskusjon eller utveksling av opplysninger om slike anliggender, inkludert utveksling via handelsforeninger med konkurrenter eller deres representanter. Bli enig eller prøve å bli enig med en kunde om en videresalgspris, antyde at en slik videresalgspris er en betingelse for et salg, eller diskutere med eller antyde for en kunde at Teleflex vil prøve å påvirke videresalgsprisen for en annen kunde. Selge et hvilket som helst produkt på betingelse, forståelse eller enighet om at kunden må kjøpe et annet produkt av Teleflex uten forhåndsgodkjennelse fra korporativlovavdelingen. Komme med villedende kommentarer om andre firmaer, deres tjenesteytelser eller produkter, inkludert Teleflex' konkurrenter. Ansatte bør rådspørre oppsynsmannen, humanresssursrepresentanten, eller korporativlovavdelingen eller humanressursavdelingen før de går til handling angående en sak hvor det er spørsmål om overholdelse av antitrustlover. En hvilken som helst overtredelse av en av de ovenstående bestemmelsene bør rapporteres med det samme til korporativlovavdelingen eller på etikklinjen. Teleflex Incorporated 7

11 VI. Veiledningen om innskrenkning av handel, urettferdig konkurranse og diskriminasjon (fortsatt) Veiledning om konkurranseinformasjon Det er god forretningspraksis for Teleflex å samle informasjon om markeder som det driver forretninger i, inkludert informasjon om firmaets konkurrenter og deres produkter og tjenesteytelser via handelsrundspørringer, markedsstudier, konkurranseanalyser og benchmarking. Imidlertid, bør Ansatte eller agenter unngå å søke etter slike opplysninger direkte fra firmaets konkurrenter. Allikevel kan Ansatte samle opplysninger om Teleflex' konkurrenter fra andre kilder, som feks publiserte artikler, annonser, offentlig distribuerte brosjyrer, rundspørringer av konsulenter og samtaler med kunder. Ansatte må bare akseptere opplysninger om konkurrenter når det er en rimelig sikkerhet for at både mottakelsen og bruken av opplysningene er lovlig. Ansatte eller agenter bør aldri bevisst bryte eller oppmuntre til brudd på en konkurrents fortrolighetsavtale. Ansatte eller agenter bør heller ikke gi en uriktig fremstilling av deres identitet, foreta ulovlige betalinger eller bryte andre lover når de er i gang med å skaffe seg slike opplysninger. Annonsering og reklame Teleflex er forpliktet til sannferdig og nøyaktig meddelelse av opplysninger om sine produkter. Firmaets annonsering og andre reklamematerialer skal være ærlige og saklige, ikke misvisende eller bedrageriske. VII. Miljøbeskyttelses-, arbeidshelse- og sikkerhetsveiledning Teleflex er forpliktet til å beskytte miljøet og overholde alle gjeldende lover og regelverk omkring offentlig helse, sikkerhet og miljøet. For å tilfredsstille våre miljøstandarder kreves det av alle anlegg at de overholder lovgivning angående offentlig helse, sikkerhet og miljø som gjelder deres virksomhet. Det forventes av alle anlegg at de, ifølge gjeldende miljølovgivning eller regelverk, informerer allmennheten og lokalsamfunnet på en passende måte om beskaffenheten og eventuelle farer ved materialer de fremstiller eller behandler. VIII. Produktkvalitets- og sikkerhetsveiledning Teleflex er forpliktet til å drive forretning med stor omsorg for helsen og sikkerheten av de som bruker produktene for derved å styrke båndet mellom firmaet og kundene. Hver Ansatt spiller en kritisk rolle i å sikre kvaliteten og sikkerheten av Teleflex-produkter, fra første designfase til fabrikasjon, salg og under pågående forbedringer. Vi må alltid overholde alle kontraktforpliktelser og aldri love noe vi ikke kan holde. Dessuten er det vår praksis å samarbeide med statskontorer, industriforeninger og anerkjente myndigheter som er involvert i kvaliteten og sikkerheten av våre produkter. Vi er forpliktet til å stille sikre, narkotikafrie arbeidsplasser til rådighet. Besittelse, bruk av eller å være under innflytelse av alkohol eller ulovlige rusmidler i arbeidstiden utsetter firmaet og våre Ansatte for uakseptable helse- og sikkerhetsrisikoer. Vi forlanger at våre Ansatte arbeider uten påvirkning av alkohol eller ulovlige rusmidler, så vel som uheldige virkninger av et hvilket som helst annet stoff. 8 Teleflex Incorporated

12 IX. Beskyttelse av fortrolige forretningsopplysninger Teleflex har utviklet fortrolige forretnings- og tekniske opplysninger i løpet av mange år, noe som har involvert store kostnader. Pga dette arbeidet er vi nå i besittelse av, eller på annen måte eier, verdifulle forretnings- og tekniske opplysninger. De Ansatte må beskytte Teleflex konfidensielle forretnings- og tekniske opplysninger. Uautorisert avsløring av disse opplysningene kan ødelegge deres verdi for firmaet og gi en urettferdig fordel for andre. Alle Ansatte hos Teleflex er ansvarlige for integriteten og beskyttelsen av alle forretningsinformasjoner (inkludert e-post og talepost) og treffe tiltak for å beskytte informasjonene de blir betrodd med. Mesteparten av opplysningene som Ansatte hos Teleflex får vite om, eller utvikler som del av arbeidet sitt, er firmaets eiendom (dvs verdifulle forretningsaktiva). Eieropplysninger inkluderer yrkeshemmeligheter så vel som sensitive, fortrolige, private eller hemmeligstemplede tekniske, finansielle, personale og forretningsopplysninger. Slike yrkeshemmeligheter inkluderer kundelister, prislister og -politikk, arkiver, praksis, brev, planer, tegninger og datamaskinsprogrammer. Eieropplysninger kan vedrøre nye utviklingsprosjekter, markesføringsplaner, sats- og omkostningsopplysninger, kunde- eller leverandørforhandlinger eller andre firmaanliggender. Adgang til eieropplysninger er begrenset til de som har behov for dem. På ansettelsetidspunktet samtykker alle Ansatte og agenter at de ikke vil avsløre firmaets eieropplysninger eller yrkeshemmeligheter til andre personer eller firmaer uten forhåndsgodkjennelse fra firmaet. Ved opphør av ansettelses- eller forbindelsesforholdet med Teleflex kreves det av alle firmaets Ansatte og agenter at de tilbakeleverer alle firmadokumenter og fortegnelser, spesielt slike som inneholder eieropplysninger og yrkeshemmeligheter. Ansatte er også forpliktet til å holde firmaets opplysninger fortrolige, selv om de forlater det. Spørsmål om Teleflex eieropplysninger og yrkeshemmeligheter bør rettes til de Ansattes oppsynsmann, humanresssursrepresentanten, korporativlovavdelingen, humanressursavdeling eller etikklinjen. X. Samspill med den amerikanske og andre regjeringer Statskontrakter Mens en leverandør slutter en kontrakt med den amerikanske aller andre regjeringer er det hans ansvar å sette seg inn i og følge gjeldende regelverk. Blant disse fins regler som strengt begrenser adgang til opplysninger ved anskaffelser, og forbud angående engasjering av statsansatte. Dersom slike regler ikke overholdes kan det ikke bare føre til tap av kontraktarbeid og inntekt, men også sivil og/eller kriminell straff. Gaver, gratiale og forretningshøfligheter for ansatte i den amerikanske føderale regjeringen, stats- og lokalmyndighetsansatte Føderale, stats- og lokalmyndighetsavdelinger og -kontorer er underlagt lover og regelverk som vedrører de ansattes aksept av bevertning, måltider, gaver, gratiale og andre verdisaker fra firmaer og personer som de pågjeldende statsavdelingene og kontorene gjør forretninger med, eller som de er autorisert til å regulere. Det er Teleflex' politikk å kreve at Ansatte som har å gjøre med statskontorer skal være oppmerksomme på, og strengt etterfølge, slike lover og regelverk. Teleflex Incorporated 9

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL

EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL EXIDE TECHNOLOGIES YRKESETIKK OG OPPFØRSEL I. INNLEDNING Exide Technologies har etablert disse reglene for yrkesetikk og oppførsel ( Yrkesetikkregler ) for å sikre at Exide Technologies og dets datterselskaper

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Forretningsoppførsel. SunChemical

Forretningsoppførsel. SunChemical Forretningsoppførsel S T A N D A R D E R & R E T N I N G S L I N J E R SunChemical Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse En etisk virksomhet 3 Innledning 4 Om de Etiske retningslinjene 4 Økonomisk integritet og produktintegritet 5 Regnskapsdokumenter, kontroller og svindel 5 Innsideinformasjon

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Xerox etiske retningslinjer, XE Etiske retningslinjer Håndbok for Xerox medarbeidere Xerox Europe 2006 Utgave juli 2006 A Message from the President, Xerox Europe This handbook summarises and explains

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd

Etiske retningslinjer for atferd Etiske retningslinjer for atferd 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7 2.3 Presentasjon

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

Etiske retningslinjer. cgg.com

Etiske retningslinjer. cgg.com Etiske retningslinjer cgg.com Brev fra CEO Letter from the CEO Kjære kollega, Solide verdier utgjør grunnlaget for alle gode bestemmelser. Det er en uomtvistelig sannhet, og det er med utgangspunkt i

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

The Spirit & The Letter

The Spirit & The Letter Alltid med urokkelig integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter INNHOLD INTEGRITETSERKLÆRING 1 THE SPIRIT & THE LETTER: LEDESNOR FOR VÅR FORRETNINGSPRAKSIS 2 GES ADFERDSKODEKS

Detaljer

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011

Regler for god opptreden. Compass Group PLC. Februar 2011 Regler for god opptreden Compass Group PLC Februar 2011 INNHOLD Introduksjon Melding fra Richard Cousins 3 Regler for god opptreden 4 Få hjelp og råd 5 Speak Up 6 Visjoner og verdier 7 Compass-metoden

Detaljer

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål

Polaris Regler for god forretningsskikk og etikk Vanlig stilte spørsmål Generelle spørsmål om rapportering S: Når bør jeg rapportere et brudd på eller mistanke om brudd på reglene for god forretningsskikk og etikk ( reglene )? Du bør rapportere et brudd så snart du er oppmerksom

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører

Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsofts Regler for God Oppførsel for Leverandører Microsoft har ambisjoner om å være mer enn bare et bra selskap vi vil være et fantastisk selskap. På veien mot målet holder vi fast på vår forpliktelse

Detaljer

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen.

Disse reglene for god oppførsel er datert 21. desember 2010 og kan bli oppdatert fra tid til annen. Innledning grunnleggende prinsipper og anvendelighet Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle selskapets datterselskaper (samlet kalt «Takeda») er urokkelig i sine bestrebelser på å følge alle aktuelle

Detaljer

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd)

Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Business Conduct Guidelines (Retningslinjer for forretningsmessig adferd) Styrende dokumenter Siemens AS Erklæring - Retningslinjer for forretningsmessig adferd De eksisterende reglene for adferd innen

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Code of Conduct. Atferdskode

Code of Conduct. Atferdskode Code of Conduct Atferdskode INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OEN ORD FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR...4 2 HVA STYRER VÅR ATFERD...6 2 3 3 PERSONERS ATFERD... 10 4 FORRETNINGENS ATFERD...14 5 SIKRING AV BEDRIFTENS TILGANGER...

Detaljer

Etikk i Agder Energi

Etikk i Agder Energi Etikk i Agder Energi 1. Innledning...4 2. Etisk plattform...4 3. Taushetsplikt...4 4. Habilitet...5 5. Sikkerhet...5 6. Skikkelighet i informasjon, regnskap og rapportering...6 7. Skikkelighet i konkurranseforhold...6

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Retningslinjer for etikk Innhold 1 Innledning...2 2 Generelt...2 3 Personlig ansvar og integritet...2 4 Banken og samfunnet...2 5 Banken/bankens ansatte og kundene/leverandørene...3 5.1 Banken og kundene/leverandørene...3

Detaljer

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG.

Personalhåndbok. Velkommen til Totaljobs VI ØNSKER DEG LYKKE TIL MED DINE OPPDRAG FOR TOTALJOBS, OG HÅPER VI FÅR ET HYGGELIG. 1 Velkommen til Totaljobs Vi er glade for å kunne tilby deg oppdrag i Totaljobs. I den forbindelse er det enkelte opplysninger som kan være nyttige. Denne personalhåndboken vil gi deg svar på en del spørsmål

Detaljer