11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP. 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP. 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ"

Transkript

1 11+ V 8WGDQQLQJVGRNXPHQW RJ NYDOLWHWVVLNULQJVSURJUDP 0nORJYLVMRQHUIRUQDWXUPHGLVLQVN XWGDQQLQJ 1RUVNH1DWXUWHUDSHXWHUV+RYHGRUJDQLVDVMRQ

2 )RURUG Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut må ha for å kunne titulere seg som Naturterapeut NNH uavhengig hvilke(n) terapiform den enkelte senere velger å spesialisere seg i. Del II omhandler retningslinjer og krav for hver terapiform som NNH i dag organiserer. Del III henvender seg først og fremst til undervisningsinstitusjoner. inneholder også forslag til hvilke overgangsordninger som bør gjelde for terapeuter som har sin kunnskap fra før dette dokument trer i kraft. Avsnittet som omhandler visjoner og mål, er NNHs vurderinger for hvordan en naturterapeuts utdanning best kan integreres i det norske gradssystemet. Dette dokumentet er et resultat av en lengre prosess internt i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon gjennom prosjektgruppen strategi/politikk. Dokumentet ble vedtatt som gjeldende retningslinjer på NNHs landsmøte Endringer i løpet av ble redegjort for på landsmøtet For spesifisering av endringer, se kap. IV punkt f. Endringer pr. 10. febr blir redegjort for på landsmøtet For spesifisering av endringer, se Kap. IV pkt. g. Oslo, mars 2006 Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon. -RKQ3HWWHU/LQGHODQG /HGHU11+ 2

3 ,QQKROGVUHJLVWHU Forord Innholdsregister,GqJUXQQODJ, (QQDWXUWHUDSHXWVJUXQQXWGDQQHOVH Innledning D Oversiktsplan E Generelle fag F Naturmedisinske grunnfag G Naturvitenskapelige fag H Studielengde,,.UDYRJUHWQLQJVOLQMHUIRUXWGDQQHOVHL QDWXUPHGLVLQVNHWHUDSLIDJ Innledning D Soneterapi og refleksologi E Akupunktur F Homøopati G Naturmedisinsk aromaterapi H Polaritetsterapi I Biopati J Etc.,,,.XUVNRQWHNVWRJVWUXNWXU Innledning D Lærerkvalifikasjoner E Læringsstrategier og undervisningsmetoder F Eksamen/prøver G Sensorarbeid, vitnemål og karakterskala H Nasjonale kunnskapsmålinger I Presentasjon av et studie J Turnus/praksisordninger K Fordypningsoppgave L Opptakskrav og realkompetanse M Videreutdanning N Lokaliteter O Skolestruktur og studentrepresentasjon,9$sshqgl[ D Overgangsordninger E Tittelbruk F Visjoner og mål G Godkjenning av utenlandske utdanninger H Bibliografi I Endringer og revisjon J Endringer 3

4 ,GqJUXQQODJ,QQOHGQLQJ bygger på de mål og visjoner som kommer fram i NNHs Kommunikasjonsstrategi/handlingsplan Denne ble vedtatt på landsmøtet høsten Disse mål og visjoner er kort skissert: Vi ønsker både å væ re et supplement og et sidestilt behandlingstilbud. Utøvere av naturmedisin bør ha en ensartet beskyttet tittel. Terapiformene bør nevnes som terapiformer og ikke som titler. Det er meget viktig at grunnleggende naturmedisinske kunnskaper er basis i vår utdanning. Derfor må utdanningen i naturvitenskapelige og naturmedisinske fag balanseres. Denne balansen må ikke forrykkes. Utdanningen må også rettes inn mot at vi utvikler en god kommunikasjon mellom naturmedisin og skolemedisin. Det bør utvikles en egen lov for yrkesmessig utøvelse av naturmedisin. NNH har ønske og visjon om et flerhelsevesen En naturterapeut må kunne arbeide selvstendig. )HOOHVQHYQHU Alle levende organismer har evne til å hele skader og derved gjenvinne sin anatomiske og funksjonelle integritet. Ofte benevnes dette som selvhelbredelse. Under ulike sykdomstilstander må organismen av og til understøttes for at denne selvhelbredelsen skal skje optimalt. Mange av disse understøttelsesmetodene er utviklet innen den naturmedisinske tradisjonen, og bruken av disse er stigende i befolkningen. De ulike naturmedisinske terapiformene kan væ re svæ rt ulike i sin praktiske utøvelse, men virkningsmekanismene vil væ re de samme. Forklaringsmodellene de bygger på er sammensatt av ulike begreper, mest bestemt ut ifra hvilken kultur de har oppstått i og hvilken teknikk/redskap som blir anvendt. Likevel er også her fellesnevneren slående. Sammen vil de komplettere hverandre, og derved danne forståelsesmodeller som vil kunne innvirke positivt på den praktiske utøvelsen av de enkelte terapiformene. Et eksempel her kan væ re tradisjonell kinesisk medisin (TCM/TKM). Mye av basiskunnskapen eller forklaringsmodellene innenfor TCM/TKM kan brukes og blir i dag brukt innen en rekke terapiformer som et teoretisk grunnlag for både virkningsmekanisme, diagnose og praktisk utøvelse. Vi kan her kort nevne organur, meridianlæ re, fem-element loven, energibegreper o.l. Et annet eksempel er homøopatien. De første 71 paragrafene i den homøopatiske grunnboken Organon, er generelle definisjoner og forklaringsmodeller om sykdom, sunnhet og prinsipper for hvordan en syk organisme kan gjenvinne helse. 8WGDQQLQJVQLYn NNH har som mål å organisere naturmedisinere med et høyt utdanningsnivå. Vi ser det ikke som formålstjenlig å differensiere ulike nivåer. De enkelte utdanningsinstitusjonene må selv eventuelt oppjustere sitt nivå til det som organisasjonen fastsetter når det gjelder de(n) terapiformen(e) det skal søkes om godkjenning for. 4

5 Utdanningsnivå og lengde vil selvsagt variere mye avhengig av hvilke(n) terapiform(er) den enkelte velger.de som i dag utøver naturmedisinske metoder kan deles inn i tre hovedgrupperinger. Helsepersonell som benytter naturmedisinske metoder Naturterapeuter Velvæ reterapeuter som benytter naturmedisinske metoder NNH mener at leger, fysioterapeuter, sykepleiere og annet helsepersonell må underlegges de samme utdanningskriterier som en naturmedisiner for å utøve naturmedisinske terapiformer. Enkelte velvæ reterapeuter utøver også naturmedisinske metoder. Det oppfatter NNH som positivt, men anser at det ikke er organisasjonens oppgave å definere hvilket nivå utdannelse av disse terapeuter skal ha. )OHUKHOVHYHVHQ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har en visjon om et «flerhelsevesen». (Jfr. NNHs kommunikasjonsstrategi). Dette vil innebæ re at pasienten skal kunne velge den behandlingsform som vedkommende måtte ønske. En forutsetning vil væ re at det utvikles en god kommunikasjon mellom skolemedisin og naturmedisin. Avstanden er på enkelte områder ikke avskrekkende, men i de grunnleggende forståelsesmodellene kan avstanden virke stor. Derfor trengs det undervisning innen begge tradisjoner i endel grunnleggende temaer for å øke forståelsen for hverandres tenkemåter. NNH har liten tro på at det går an å forene de to tenkemåtene, men at det heller bør arbeides med å få gjensidig respekt for hverandre. På den måten kan en få integrert naturmedisin inn i et totalt helsetilbud og derigjennom få utnyttet potensialet i begge modeller til beste for pasienten. 1DWXUPHGLVLQVNHQDWXUYLWHQVNDSOLJHIDJ Det er en tendens blant enkelte organisasjoner og terapeuter til å ville oppgradere de naturvitenskapelige fagområdene framfor de naturmedisinske fagene/forståelsesmodellene. Bakgrunnen er ønsket eller troen på at en slik strategi vil føre til en raskere prosess når det gjelder godkjennelse/autorisasjon. Dette er etter NNHs oppfatning en meget uheldig utvikling. Skal naturmedisinen i framtiden bevare sin identitet og egenart og fremstå som både et supplement og et sidestilt behandlingstilbud, er det av stor viktighet at vi utvikler en utdannelse basert på våre behov. Det er meget viktig at grunnleggende naturmedisinsk kunnskap er basis i vår utdannelse. Derfor må utdanningen i naturvitenskapelige og naturmedisinske fag balanseres. Denne balansen må ikke forrykkes..ydolwhwvlnulqjrjudpphylonnu NNH vil i sin kvalitetsikring av den enkelte søker eller undervisningsinstitusjon legge seg på et faglig forsvarlig nivå som ivaretar pasientens krav om profesjonell behandling, men samtidig ikke med slike krav at det vil føre den enkelte ut i et økonomisk uføre med hensyn til den markedssituasjonen naturmedisinen i dag opererer under. Foreløpig er det ingen offentlig støtte til selve utdanningen. Det er heller ingen offentlige tilskudd til drift eller etablering av praksis. Som evnt. godkjent terapeut, vil man derfor møte en markedssituasjon som overlater alt ansvaret til den enkelte. 5

6 Dersom samfunnet, gjennom de folkevalgte beslutningsorganer, i fremtiden bestemmer seg for å bruke større ressurser på naturmedisinen, vil utdanningskravene nødvendigvis endres i takt med disse. Inntil dette skjer, må vi som ansvarlig organisasjon forholde oss til den virkeligheten vi har nå. Å skape utdanningsmessige luftslott er verken pasient eller terapeut tjent med. Under del III. Appendix - drøfter vi bl.a. visjoner framover ut ifrå hvilke forutsetninger og rammevilkår samfunnet gir oss.,(qqdwxuwhudshxwvjuxqqxwgdqqhovh,qqohgqlqj Intensjonen med å skape en felles plattform for alle som vil studere naturmedisinske fag er bl.a. å: - Utvikle terapeuter som har en forståelse for hovedprinsippene innen naturmedisinen. - Forståelse av hva en kur som leder fram til bedre helse er. - Forståelse av forskjellen mellom naturmedisinsk tenkning og det som synliggjør seg i den etablerte medisinen. - Utvikle en kritisk tenkning til både seg selv, sitt eget fag, etablerte sannheter og nyere forskning/kunnskap. - Læ re om styrker og begrensninger ved ulike terapiformer. - Læ re om sin egen begrensning. - Skape grunnlag for en fruktbar kommunikasjon med andre fagprofesjoner innen den etablerte helsevesenet og naturmedisinen. - Utdanne terapeuter med en høy etisk standard. Det naturmedisinske landskapet er i dag preget av mange aktører innen utdanningsfeltet. Noen av disse har et helhetlig syn på hva innholdet i en utdannelse for en naturterapeut bør væ re og har utviklet studieplaner som innlemmer disse elementene i et totalt studiekonsept. Andre aktører har mer framstått som kursbedrifter med enkeltstående kurs av ulik kvalitet og lengde. Modulbyggingen har stort sett bestått av terapifag og naturvitenskapelige fag. Innslaget av generelle fag og naturmedisinsk grunnforståelse har ikke væ rt prioritert. Dette har nok ikke væ rt motivert ut ifra uvilje, men er heller et resultat av lite bevissthet både fra kursbedriftene selv og fra organisasjoner som burde ha væ rt premissleverandører til en slik prosess. NNHs håp er at dette dokumentet skal væ re en viktig bidragsyter til denne prosessen som nødvendigvis må revideres med jevne mellomrom. 6

7 D2YHUVLNWVSODQ 7

8 Naturterapeut Rettslæ re Forskning Samfunnsmedisin Psykologi/pedagogikk Generelle fag Praksisrelaterte fag Førstehjelp Etikk Naturmedisinsk grunnutdanning Naturvitenskapelige fag Grunnleggende kunnskap om andre terapiformer Historie Filosofi Anatomi Fysiologi Historie Nat.med. Sykdomslæ re/ prinsipper Akupunktur Mikrobiologi Sykdomslæ re/ patologi Filosofi Ernæ ring Vitaminer/ mineraler Nat.med. undersøkelsesteknikker Miljø Terapiresistens Hahnemanns sykdomslæ re Mikrobiologi/ immunbiologi Antroposofisk sykdomslæ re Tradisjonell medisin ECIWObiologi Homøostaseprinsippet Homotoxinlæ re Kvantefysikk Aromaterapi Bioopati Fytoterapi Homøopati Soneterapi Etc Etc Immunbiologi Farmakologi Biokjemi Psykiatri Forståelsesmodell fra annen terapiform +RYHGWHUDSLIRUPHU Nat.vit.fag tilpasset den enkelte terapiform 8

9 6WXGLHRPUnGHU Når det gjelder studieområder, er disse med vilje nevnt i stikkordsform. I en studieplan skal imidlertid disse beskrives mer i detalj. Studieområder må også sees i sammenheng med bibliografien til hvert enkelt fagområde. Her vil både skole, læ rer og student få tilgang på litteraturhenvisninger som vil kunne danne grunnlag for studieplanen og lesepensum. 0RGXOE\JJLQJ I dette dokumentet skisserer innholdsregisteret en kronologisk orden som begynner med generelle fag, naturmedisinske grunnfag, naturvitenskapelige fag og tilslutt naturmedisinske terapifag. Denne kronologien er ikke ment å væ re en fast form som må følges slavisk. Det må væ re rom for bl.a. modulbygging der kronologien kan variere både ut ifra praktiske forhold og/eller pedagogiske hensyn. E *HQHUHOOHIDJ,QQOHGQLQJ En kvalifisert naturmedisinsk terapeut bør ha kunnskap om sin egen plass i forhold til helsevesenet spesielt og samfunnet generelt. Det er enhvers plikt å orientere seg i forhold til de lover og regler som samfunnet har vedtatt. Å skape sin egen arbeidsplass kan by på mange utfordringer. Å møte disse med kunnskap vil gjøre det lettere å takle slike utfordringer. Når det gjelder forskning, er det viktig å vektlegge terminologi og de spesielle utfordringer som naturmedisinen står overfor på dette feltet. Etiske problemstillinger er noe en terapeut vil stå overfor hver dag i sin praksis. Mange av disse problemstillingene er nedfelt i lovverket, mens andre vil væ re av mer generell moralsk karakter. Å bevisstgjøre disse, vil hjelpe den enkelte til bedre å foreta de valg som er til beste for pasienten og seg selv. 6WXGLHRPUnGHU Rettslæ re - Lov om alternativ behandling - Helsepersonelloven - Generell ansvarsforhold/forsikring - Regnskapslov - Lov om journalføring Praksisrelaterte fag - Hvordan drive en naturmedisinsk praksis - Journalføring - Regnskap - Markedsføring - Økonomi 9

10 Forskning - Vitenskapsfilosofi/teorier - Terminologi - Hvordan finne og bruke kilder - Metodologier - Naturmedisinsk forskning Etikk - Taushetsplikt - Forholdet pasient/terapeut - Egen begrensing - Etiske problemstillinger ved alvorlig sykdom - Økonomi Psykologi og pedagogikk - Personlighets- og utviklingspsykologi - Behandlingspsykologi - Pasientundervisning o Veiledning o Rådgivning o Helseopplysning - Kommunikasjons- og relasjonslæ re F 1DWXUPHGLVLQVNHJUXQQIDJ,QQOHGQLQJ Skal naturmedisinen ha en berettigelse som selvstendig fagområde i framtiden, er utvikling av en naturmedisinsk terminologi en forutsetning. Denne bør tuftes på erkjennelser både fra det naturvitenskapelige området og naturmedisinens egne erfaringer og vitenskapelige arbeider. Det viktigste formålet med en naturmedisinsk grunnutdanning blir derfor tilegnelse av et begrepsapparat som gjør den uteksaminerte studenten i stand til å kommunisere både med omverdenen, pasienten og seg selv. I dette bør det også ligge implisitt at et begrepsapparat eller forklaringsmodeller ikke er statiske størrelser, men vil måtte forandres eller omarbeides etter hvert som vår erkjennelse utvikler seg. Begreper og forklaringsmodeller er nyttige som rammer rundt våre erfaringer eller tankebestrebelser, men de er ikke virkeligheten selv. Med dette som utgangspunkt, kan studenten på en fordomsfri måte tilegne seg de forklaringsmodeller som er samlet i de enkelte terapiformer eller andre beslektede fagområder. Når der gjelder naturmedisinsk diagnostikk, er det viktig at studenten læ rer om de ulike patologiske utviklingsnivåer for derved å kunne kommunisere på en forståelig 10

11 måte de resultatene en kommer fram til både til pasient og annet helsepersonell. Det er spesielt viktig å utvikle et språk for sykdomsbilder i den tidlige utviklingsfasen. Her kan formforandringene væ re av en slik karakter at vanlig medisinsk diagnostikk/terminologi ikke strekker til. Studenten skal da få kunnskap om hvordan slike tilstander kan uttrykkes gjennom ulike naturmedisinske forståelsesmodeller/terminologier. 6WXGLHRPUnGHU Historie/filosofi - Generell medisinsk historie - Naturmedisinsk historie - Enkelte terapiformers historie - Konflikten mellom naturmedisin og skolemedisin - Hippokratisk medisin - Paracelsus - Empirisme og rasjonalisme - Vitalisme - Hva er helse og sykdom - Samspillet mellom natur og mennesket Naturmedisinsk sykdomslæ re/prinsipper - Homøostaseprinsippet - Homotoxinlæ re o Historie o Faselæ re o Progressiv vikarisasjon/regressiv vikarisasjon o Avgiftning - Samuel Hahnemanns sykdomslæ re o Miasmeteori kroniske sykdommer o Organon - 1 til og med 71 - Mikrobiologi/immunbiologi o Historie o Monomorfisme o Pleomorfisme o Mikroorganismers utviklingssyklus o Symbioselikevekt - Antroposofisk sykdomslæ re o Menneskets vesensledd o Elementlæ re o Makrokosmos/mikrokosmos o Sykdomsforståelse/behandlingsteori 11

12 - Tradisjonell medisin o 5-elementslæ re o Organur o Meridianlæ re o Yin/Yang o Oi o Tradisjonell kinesisk medisin (TCM) - ECIWO-biologi o Teoretisk grunnlag o Eciwo og tradisjonell kinesisk medisin (TCM) o Praktiske anvendelser Ernæ ring - Generell ernæ ringslæ re og ernæ ringsfysiologi - Vitaminer/mineraler - Diett under sykdom - Dyrkningsmetoder og kvalitet - Urter Kvantefysikk - Kaosteorier - Bioenergetisk forståelsesmodell - Fysikalske og ikke-fysikalske dimensjoner ulike nivåer - Emergens prinsippet Miljøbelastninger - Miljøbelastninger i jord, luft, vann og hus - Naturlige og menneskeskapte strålingsfarer - Naturmedisinsk tilnæ rming til problemområdet Helsebevisthet/årsaker til terapiresistens - Psykososiale forhold - Kulturelle forhold - Medisinbruk - Traumer o psykisk/fysisk - Miljøbelastninger - Vaksiner - Biologi/genetikk - Kosthold/søvn/mosjon/frisk luft Naturmedisinsk diagnostikk/undersøkelsesteknikker - Iris - Tenner - Ansikt - Rygg - Andre soneområder 12

13 Grunnleggende kunnskaper om andre terapiformer - Akupunktur - Naturmedisinsk Aromaterapi - Biopati - Fytoterapi - Homøopati - Kinesiologi - Soneterapi - Etc. G 1DWXUYLWHQVNDSHOLJHIDJ,QQOHGQLQJ Undervisning i anatomi, fysiologi og patologi skal gi studenten grundige kunnskaper om hvordan organismen fungerer ut ifra en naturvitenskapelig forståelsesmodell. Kunnskapsomfanget skal væ re på et slikt nivå at det gir terapeuten grunnlag for å vurdere kontraindikasjoner i forhold til ulike sykdomstilfeller og eventuelt sende pasienten videre til mer adekvat behandling. En slik kunnskap vil også gjøre kommunikasjonen med det ordinæ re helsevesenet lettere. Det vil også gjøre det lettere å skille hva som er kollektive utrykk i en viss sykdomsdiagnose og hva som er individuelle sykdomsuttrykk. Dette kan ha stor betydning for behandlingsstrategien innen mange naturmedisinske terapiformer. Hovedtanken når det gjelder undervisningen i den naturmedisinske forståelsesmodellen er å vurdere anatomiske og fysiologiske/patologiske prosesser i en helhetlig sammenheng. Konsekvensen av en slik tilnæ rming skulle tilsi at en undervisning burde begynne med å skissere generelle prinsipper for hvordan anatomiske (form) forandringer fører til fysiologiske/patologiske forandringer (funksjon/egenskap) og omvendt. Undervisningen burde gå fra det generelle/prinsipielle til det spesielle/detaljerte. NNH har vurdert studieomfanget i dette faget til 300 forelesingstimer eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet. 6WXGLHRPUnGHU Historie/filosofi - Generell medisinsk historie - Norsk folkemedisin Anatomi/fysiologi Sykdomslæ re/patologi 13

14 H Mikrobiologi Immunbiologi Biokjemi Farmakologi - Terminologi - Basiskunnskap om Felleskatalogen - Bivirkninger Psykiatri - Kjennskap til de viktigste psykiatriske sykdommer Samfunnsmedisin - Terminologi - Helseutvikling - Samfunnsforandringer og helse - Arbeid og helse - Rusmiddelproblematikk - Helsevesenets organisering - Epidemiologi - Forebyggende arbeid Førstehjelp - Grunnleggende førstehjelpskunnskap 6WXGLHOHQJGH,QQOHGQLQJ Læ ring er et livslangt prosjekt. Institusjonaliserte studier kan væ re en del av dette prosjektet, men innenfor et avgrenset område og omfang. En fagutdanning kan aldri romme alle aspekter ved et fag, spesielt det som er knyttet til den praktiske utførelsen. Denne må øves og atter øves. Et studie er med andre ord et kompromiss mellom det nødvendige og det ønskelige innenfor de rammevilkår som samfunnet eller andre organer har satt. Jfr. det som er skrevet under Idègrunnlag kvalitetsikring og rammevilkår s. 5. Å skissere et studieomfang ved å synliggjøre dette gjennom antall forelesningstimer, er og blir en unøyaktig framstilling. Ved de fleste offentlige undervisningsinstitusjoner er kravet til antall forelesningstimer nedtonet i forhold til andre innlæ ringsmetoder. Kodene for studieomfang er derfor benevnt med studiepoeng. Dette er en kombinasjon av forelesningstimer, pensumssider og andre innlæ ringspraksiser. I flere land er det nå vanlig at man går bort fra utarbeidelse av utdanningskrav og mer i retning av standard for kompetanse. Det vil si at det skal defineres hva en fagutdannet skal kunne, istedenfor å si hvordan han eller hun skal læ re det. 14

15 Når det gjelder naturvitenskapelige fag, er som nevnt studieomfanget satt til 300 forelesingstimer eller tilsvarende 30 studiepoeng i høgskolesystemet. Dersom en del av undervisningen er internett-basert, er NNH av den oppfatning av at en del av fagfeltet ikke egner seg for denne undervisningsformen. Dette gjelder spesielt patologidelen og undersøkelsesmetoder/teknikker. De 300 forelesingstimene som er nevnt, er vurdert ut fra de erfaringer flere skoler har i forhold til gjennomføring av nevnte krav. Ved bruk av andre pedagogiske metoder enn forelesinger, kan godkjenningskomiteen gjøre unntak for dette tallet. I studieplanen må det i tilfelle gis en utførlig beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført. Dette gjelder også for alle andre fag. 5DPPHWLPHWDOO Med de innledende bemerkninger som utgangspunkt, vil NNH komme med følgende retningslinjer når det gjelder minimum rammetall for forelesningstimer: Generelle fag Naturmedisinske grunnfag Naturvitenskapelige fag Sum 50 timer 110 timer 300 timer 460 timer Gjennomsnittlig egenstudietimer Faktor 1,1 x 460 timer Total sum 506 timer 966 timer Egenstudietimefaktoren er vurdert ut ifra at de fleste naturmedisinske studier er deltidsstudier og må egenfinansieres. Dette betyr for de fleste studenter fulltid eller deltidsarbeid ved siden av studiene.,,.udyrpuhwqlqjvolqmhuiruxwgdqqhovhl QDWXUPHGLVLQVNHWHUDSLIDJ,QQOHGQLQJ NNH er en hovedorganisasjon som organiserer mange terapiformer. Strukturen i organisasjonen er derfor at hver terapiform har sin faggruppe. Disse faggruppene har et styre som tar seg av de aktuelle oppgavene som vedrører det respektive faget. Medlemmene til styret velges av faggruppens medlemmer. Hver faggruppe er ansvarlig for å utarbeide retningslinjer og krav til utdanning og godkjenning. Disse blir lagt til grunn når godkjenningskomiteen skal vurdere nye søkere som ønsker medlemskap i NNH. 15

16 Vedlagt følger retningslinjer og krav til de naturmedisinske fagene som NNH i dag organiserer. Soneterapi Polaritetsterapi Akupunktur Homøopati Aromaterapi Biopati Fytoterapi Etc.,,,.XUVNRQWHNVWRJVWUXNWXU,QQOHGQLQJ Kurskontekst og struktur henvender seg spesielt til undervisningsinstitusjoner og er NNHs program for kvalitetssikring av disse. Det er et håp at et slikt kvalitetssikringsprogram skal væ re med på å klargjøre hvor organisasjonen står i forhold til de mange aspekter som drift av en skole innebæ rer. NNH ønsker profesjonelle aktører på dette området som klarer å gjennomføre det som ligger nedfelt i den enkelte studieplan. 7LOWDN Et kvalitetssikringsprogram bør omhandle forhold som berører - utøverorganisasjonen - studenten - undervisningsinstitusjonen Programmet skal inneholde rettigheter og plikter de enkelte ledd har. D/ UHUNYDOLILNDVMRQHU 16

17 ,QQOHGQLQJ Pr. i dag eksisterer det ikke institusjoner som utdanner læ rere i naturmedisinske fag. De aller fleste som i dag underviser i disse fagene er terapeuter som ikke har noen formell pedagogisk bakgrunn. Ønskemålet framover er å kunne tilby studenter faglig kompetente naturmedisinske læ rere med pedagogisk kunnskap. Inntil dette er en realitet, ser NNH det likevel som nødvendig å kvalitetssikre dette området ut ifra dagens situasjon..ydolilndvmrqhunudywloo UHUH - en læ rer må ha utdanning som tilfredstiller NNHs krav til terapeutmedlemskap i de respektive fagene det undervises i og dokumentere fulltidspraksis i minst 5 år. Det kan gjøres unntak for dette kravet. - en læ rer i terapirelaterte fag bør fortsatt opprettholde en praksis som tilsvarer 1/3 av fulltid eller på annen måte holde seg oppdatert i faget. - en læ rer/fagansvarlig i naturvitenskapelige fag må ha den samme formelle utdanningen som kreves i det offentlig høgskole og universitetssystemet. 2SSIRUGULQJWLOVNROHU - skape gode kollegier som kan utveksle pedagogiske erfaringer - gi støtte til pedagogisk opplæ ring - gjøre bruk av evalueringsskjema der studentene kan væ re med å kvalitetssikre den enkelte læ rer E/ ULQJVVWUDWHJLHURJXQGHUYLVQLQJVPHWRGHU,QQOHGQLQJ Utgangspunktet for all læ ring er læ revillighet/motivasjon. Uten denne grunninnstillingen er læ ringspotensialet begrenset. Læ ringsstrategier og undervisningsmetoder skal understøtte denne grunninnstillingen. Vi har i dag mange pedagogiske metoder som er mer eller mindre godt utprøvd. Noen vil passe i enkelte sammenhenger, men væ re uegnet i andre. De ulike naturmedisinske terapiformene vil kreve forskjellige pedagogiske tiltak. Noen er mer praktisk orienterte fag, mens andre kan fordre en større grad av teoritiske og analyserende evner. Utfordringen må væ re: - å tilby ulike innlæ ringsmetoder - og oppfordre studentene til å utvikle egne tilpassede metoder 17

18 - og å tilpasse undervisningen slik at studentene er profesjonelle praktikere ved fullført studie 8QGHUYLVQLQJVPHWRGHU - forelesinger - hjemmestudier - kollokviegrupper - gruppe/enkeltundervisning med veileder - klinisk arbeid med pasienter - kunstneriske tilnæ rminger - andre I dag er de fleste naturmedisinske skoler deltidsbasert; ofte helgebasert eller i avgrensede tidsrom. En slik studieform setter selvsagt grenser for hvilke muligheter en har for pedagogisk eksperimentering/utprøving. På den annen side opplever vi at læ revilligheten blant naturmedisinske studenter er stor, slik at dette opphever en del av disse begrensningene. Dette bør imidlertid ikke forhindre skolene i å revidere eller tenke igjennom sine læ ringsstrategier eller undervisningsmetoder. Det meste kan bli bedre. Antall elever i klassen bør tilpasses faget. F(NVDPHQSU YHU,QQOHGQLQJ Måling av kunnskapsnivået hos den enkelte student vil alltid væ re todelt. For skolen, som ansvarlig utdanningsinstitusjon, vil en slik måling væ re en kontroll på om studenten tilfredstiller det kunnskapsnivået som ligger nedfelt i studieplanen. For studenten, vil prøver/eksamener væ re et korrektiv til hvilke områder i studieplanen hun/han bør øke arbeidsinnsatsen i. Kunnskapsmåling bør også reflektere at studentene skal ut i en arbeidssituasjon hvor kommunikasjon med andre mennesker står sentralt. 0HWRGHUIRUNXQQVNDSVPnOLQJ Valg av metode for kunnskapsmåling avhenger av hva slags pedagogikk den enkelte skole velger å følge. Eksempler: - Arbeidsbøker/loggbøker - Skriftlige prøver, med spørsmål eller multiple choice - Muntlig eksaminering - Hjemmeoppgaver 18

19 - Praktiske tester - Prosjektoppgaver - Foredrag/presentasjon i plenum - Papirkasus - Gruppeoppgaver - Frie oppgaver med selvvalgt tema - Andre G6HQVRUDUEHLGYLWQHPnORJNDUDNWHUVNDOD Som et ledd i realiseringen av nasjonale kunnskapsmålinger, kan krav om en standardisering av sensorarbeidet væ re et første skritt. Krav til sensor: - vedkommende må tilfredstille NNHs krav til terapeutmedlemskap i det aktuelle eksamensfaget. Det kan gjøres unntak for dette dersom vedkommende dokumenterer kompetanse i faget som tilfredstiller NNHs krav. - bør ha væ rt i heldagspraksis i minst 5 år - væ re uhildet i forhold til den aktuelle undervisningsinstitusjonen - gjennomgått sensorkurs i regi av NNHs fagseksjoner - i naturvitenskapelige fag skal sensor ha de samme kvalifikasjoner som det stilles til læ rere i dette faget jfr. Kap. III pkt. a. Læ rerkvalifikasjoner. Krav til skolene: - stille til disposisjon egnede eksamenslokaler - gi sensor tilgang til benyttet undervisningsmateriell i faget innen rimelig tid - utarbeide vitnemål. Eget vitnemål skal gis for hver enkelt fagretning. Vitnemålet bør inneholde følgende: navn, fødselsdato, fag/fagemner med angitt forelesningstid, pensumlitteratur, informasjon om karakterskala, karakterer, selvstudie, innleverte oppgaver/og eller klinisk praksis/klientveiledning, fravæ rsprosent, navn på undervisningsansvarlig, navn på undervisningsansvarlig og skoleleder/rektor med underskrift. Dersom skolen har foretatt realkompetansevurdering, bør dette også beskrives på vitnemålet. - karaktersystem. Skolens karaktersystem bør speile eller kunne sammenlignes med det som eksisterer i det offentlige utdanningssystemet. Skolen kan selv velge karakterskala. 19

20 NNH fastsetter et standardsalæ r for sensorarbeid som skolene må forholde seg til. H1DVMRQDOHNXQQVNDSVPnOLQJHU I dag er det mange skoler som underviser i naturmedisinske fag. Dette er i seg selv et positivt element ved at det skapes mangfold spesielt i det pedagogiske feltet. I det faglige feltet kan det imidlertid væ re store svakheter som kan væ re vanskelig å avdekke. Kvalitetssikringen av skoler som vil godkjennes av en organisasjon er stort sett rettet mot å evaluere studieplanen. Dette blir en ensidig fokusering som ikke tar hensyn til kanskje det viktigste i en kvalitetsvurdering: hva kan studenten når hun/han er ferdig med studiet? Det bør derfor væ re et mål å skape nasjonale kunnskapsmålinger som er felles for alle skoler. Dette vil forhåpentligvis også gjøre slutt på stridigheter innad i miljøet om hvem som har den beste skolen. Det avgjørende bør væ re hvilke kunnskaper og ferdigheter den enkelte kandidaten sitter inn med, og ikke hvilken skole hun/han har gått på eller hvor mange forelesingstimer studieplanen har. Skolene må fortsatt beholde sin pedagogiske frihet og utarbeide studieplaner ut ifra det. For enkelte terapiformer kan en nasjonal kunnskapsmåling væ re vanskelig å gjennomføre. Innen de forskjellige fagene kan det væ re ulike retninger både når det gjelder forståelsesmodeller og arbeidsteknikk. Det burde likevel væ re mulig å bli enige om grunnelementer i fagene som kan væ re gjenstand for nasjonale kunnskapsmålinger. Mål framover: - etablere et organ for nasjonal kunnskapsmåling bestående av skoler og fagorganisasjone. I3UHVHQWDVMRQRJHYDOXHULQJDYVWXGLHXQGHUYLVQLQJ,QQOHGQLQJ Studieplanen er ofte den første kontakten studenten har med skolen. Det er derfor av stor viktighet at denne planen er redelig og ikke villeder søkeren på noen plan. 0DUNHGVI ULQJ Ikke så rent sjeldent forekommer det markedsføring av naturmedisinske skoler som kan skape falske forhåpninger hos eleven/søkeren. De mest vanlige har væ rt at skolen har nå sendt søknad om offentlig autorisasjon eller søknad om lån/stipend i Lånekassen er sendt. Andre bruker ord som høyskole, uten at dette er en realitet. Skolen har plikt til å informere eleven om studiet gir uttelling i det offentlige utdanningssystemet eller ikke. Skolene bør derfor: - kun presentere seg i forhold til hva som er status pr. i dag, og ikke hva som evnt. er påtenkt eller sendt søknad om. %UXNDY11+VORJR 20

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH

Hvor går veien? Strategi-notat for NLH. Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Hvor går veien? Strategi-notat for NLH Utarbeidet av Frode Steinset i samarbeid med styret i NLH Norges Landsforbund av Homøopraktikere, Postboks 1593, 4093 Stavanger Tlf: 51563038, E-mail: john@org-nlh.com,

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften

Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning. Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Veiledning til tilbydere av fagskoleutdanning Om kravene i 3-1(1) og kapittel 5 i fagskoletilsynsforskriften Versjon 1.0 12. desember 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Veiledning til tilbydere

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus

NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2. Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus NORGES OFFENTLIGE UTREDNINGER NOU 1997: 2 Pasienten først! Ledelse og organisering i sykehus Utredning fra et utvalg oppnevnt av Sosial- og helsedepartementet 29. april 1996. Avgitt til Sosial- og helsedepartementet

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014

Barn med særskilte behov. Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Barn med særskilte behov Høyskolen Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/ NKS Nettstudier Januar 2014 Utdanningssted: Utdanningstilbud: NKS Nettstudier Barn med særskilte behov Dato for vedtak:

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING

RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING RAMMEPLAN FOR SYKEPLEIERUTDANNING Fastsatt 25. januar 2008 av Kunnskapsdepartementet Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. FELLES INNHOLDSDEL... 3 2.1 FORMÅL... 3 2.2 MÅL... 3 2.3 INNHOLD... 4 3. UTDANNINGSSPESIFIKK

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes

Voksnes muligheter til videregående opplæring. Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Voksnes muligheter til videregående opplæring Gunhild Oland Santos-Nedrelid og Linda Skjold Oksnes Juni

Detaljer

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012

Bygg- og anleggsteknikk. Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Bygg- og anleggsteknikk Fagområde ved Fagskolen Innlandet April 2012 Utdanningssted: Fagområde: Fagskolen Innlandet (tidligere Fagskolen i Gjøvik) Bygg- og anleggsteknikk Dato for vedtak: 24.04.2012 Sakkyndige:

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel

Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton. Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kapittel Kapittel 1 Ansvar og plikter i yrkesutøvelsen Lise Halvorsen og Joseph E. Brunton Kompetansemål: Eleven skal kunne gjøre

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Kartlegging av realkompetansereformen

Kartlegging av realkompetansereformen NIFU SKRIFTSERIE 6/2004 Håvard Helland Vibeke Opheim Kartlegging av realkompetansereformen NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31, 0352 Oslo NIFU Skriftserie 6/20004

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin

Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Encefalon, Høyskole i Grunnmedisin Rapport fra sakkyndig komité Avgitt 20.04.09 Jens Rasmussen, sign (leder) Helga Marie Johannesen, sign Marius

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag om forskriftsendringer som innfører ny ordning for legers turnustjeneste Utsendt: 20. juni 2012 Høringsfrist: 20. september 2012 1 Høringsnotat forskriftsendringer

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin

Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Revidering av bachelorgradsstudium i ernæring og bachelorgradsstudium i medisin Endelig vurdering av studier ved Atlantis Medisinske Høgskole Juli 2013 Institusjon: Atlantis Medisinske Høgskole Studietilbud:

Detaljer

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter?

Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Hvordan kan høgskoler og universiteter ivareta likeverd for hørselshemmede studenter? Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap Masterprogram: Pedagogikk - utdanningsledelse Navn på kandidat: Per Bjørnar

Detaljer