Manifest om helse og omsorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manifest om helse og omsorg"

Transkript

1 AUF I ROGALAND Manifest om helse og omsorg Årsmøtet

2 Innledning manifest om helse og omsorg AUF i Rogaland mener alle mennesker er likeverdige uansett sosial- og kulturell bakgrunn. Dette likeverdet gjelder også retten til et godt behandlingstilbud uavhengig av hvem du er og hva du lider av. Vår organisasjon, AUF, har stått i bresjen for at alle skal med, og at alle skal ha like rettigheter. Samfunnet vi lever i er i stor grad et produkt av denne tankegangen. Norske sykehus og pleiesentre har aldri behandlet så mange som det de gjør i dag. Stadig ny teknologi og nye behandlingsmetoder gjør at flere kan få hjelp, mennesker som bare for få år siden ville vært uhelbredelige. Denne positive utviklingen skaper samtidig store utfordringer for Helse-Norge. Har alle lik rett til behandling? Hvem skal prioriteres? Dette er debatter det er viktig å løfte fordi det er debatter politikerne i stor grad må ta stilling til. AUF i Rogaland ønsker med dette å starte en slik debatt, og å sette særlig fokus rundt temaer som drift av helseforetak, rusbehandling og psykiatri. Dette manifestet er dog ingen fasit, men bare starten på en debatt om hvilket helsetilbud vi vil ha, og en aktualisering av flere problemstillinger innenfor tematikken Manifestkomiteen, AUF i Rogalands Årsmøte

3 Sykehus og helseforetak Sykehusene er de viktigste sentrene for behandling i Helse-Norge i dag. Her utføres sentrale oppgaver i helsevesenet som en del av det offentlige velferdstilbudet i Norge. Disse er fordelt utover landet med en god spredning som avhenger av befolkningsgrunnlag og etterspørsel av ulike tjenester. Norske sykehus behandler i dag flere enn noen gang tidligere, takket være ny teknologi, nye medisiner og nye behandlingsmåter. På tross av dette hører en at køene for behandling stadig blir lengre. Dette stemmer i antall mennesker, men ikke i prosent. Det er dessuten et faktum at antall ventedager pasienter står i kø har gått ned de siste årene. AUF i Rogaland mener Helseforetaksmodellen har vært en viktig bidragsyter til denne positive utviklingen. Helse Vest RHF har skapt balanse i regnskapene, og dessuten i større grad greid å se det helhetlige behandlingsbildet enn den fylkeskommunale modellen gjorde. Flytting av for eksempel Nevrokirurgien fra Stavanger var et riktig tiltak for å sikre en god nok kompetanse og det beste behandlingstilbud innenfor feltet. Mange tror Helseforetakene ikke fungerer i praksis, og ønsker andre modeller. AUF i Rogaland vil verne om Helseforetaksmodellen fordi den i større grad greier å holde balanse i budsjetter, se helhetlige løsningsalternativer og samtidig balansere mellom faglig og politisk styring. Sykehusdebatten i dag dreier seg mye om hvem som trenger tilbud, og hvor disse skal tilbys. AUF i Rogaland mener faktorene befolkningsgrunnlag og lokal etterspørsel må danne grunnlaget for denne debatten. For at den enkelte pasient skal få et best mulig behandlingstilbud må man enkelte ganger prioritere færre institusjoner med større faglig tyngde, kontra mindre behandlingssentre uten den regelmessige praksis som er nødvendig. På denne måten kvalitetssikrer man det tilbudet som gis både i distriktene og i mer sentrale områder. Den offentlige helsetjenesten er den som på best mulig måte kan sikre et godt velferdstilbud som er likt for alle. AUF i Rogaland ønsker ikke en privatisering av sektoren, da dette vil øke sosiale forskjeller og mulighetene for behandling. Det er det offentlige tjenestetilbudet som best kan se et helhetlig bilde, og bygge ut tjenestene på bakgrunn av behov og ikke fortjeneste. AUF i Rogaland vil: - Verne om dagens Helseforetaksmodell - Ha et helhetlig offentlig behandlingstilbud 2

4 At de behandlingstilbudene som krever regelmessig praksis legges til de større spesialiserte institusjonene Psykisk helsetilbud i Rogaland Alle kjenner noen som har slitt eller sliter psykisk. De sliter i kortere perioder som går over, men for mange kan tilfellet bli kronisk. AUF i Rogaland anser det svært viktig å bearbeide psykisk helse fra tidlig alder. Dette fordi flere tall og undersøkelser viser til at mange som sliter med psykisk helse, kunne unngått problemet hvis de hadde fått hjelp i barne- og ungdomsårene. Toppstudien til Folkehelseinstituttet viser at flertallet av ungdom som sliter kommer fra helt vanlige familier, og at det å slite psykisk kan ramme hvem som helst. Hovedvekten av hjelp til barn og unge som sliter psykisk må gis i tilknytning til dagliglivet. Dette krever lavterskeltilbud. Det er derfor viktig at barn og unge har lett tilgjengelige tilbud de kan ta kontakt med om det som måtte oppstå av helseproblemer. Skolehelsetjenesten og helsestasjoner for ungdom er blant de viktigste lavterskeltilbudene. Det er imidlertid ikke alle steder skolehelsetjenesten er like godt utbygd, og mange kommuner mangler enda planer for helsestasjon. I Rogaland har vi tilbud på hjelp innenfor psykisk helse for dem som trenger det. Verken unge eller gamle har god nok tilgang på hjelp. Den prioriterte gruppen er dem som har de tyngste behovene. Det vanligste er at henvendelsen for en pasient kommer fra en fastlege. Det er få tilfeller der pasientene kommer selv. Det finnes en rekke tilbud på dag og kveldstid. Dette gjelder grupper innenfor alle alderskategorier. Det er dessverre veldig dårlige tilbud på omsorg og hjelp på døgnbasis. Det finnes pasienter som trenger omsorg hele døgnet. Det er et faktum at psykisk helse ikke bare handler om det tilbudet som tilbys de psykisk syke. Vel så viktig er det å drive forebyggende arbeid. Mange sliter i dag med å snakke om sin personlige psykiske helse, og det er et tabubelagt tema. AUF i Rogaland vil gjennom tilrettelagte undervisning og holdningskampanjer styrke barn og unges kunnskap om emnet, samt aktivt drive forebyggende arbeid. God psykisk helse danner grunnlag for læring, trivsel og et godt liv. I det forebyggende arbeidet bør kommunen ha særlig oppmerksomhet rettet mot grupper og enkeltpersoner som lever med risiko for, eller er i ferd med å utvikle psykiske lidelser. Behov bør avdekkes og hjelp tilbys så tidlig som mulig for å hindre at problemene utvikler seg. Samtidig kan satsing på forebyggende tiltak bidra positivt i forhold til drop-out i den videregående skole. Dette kan først og fremst gjøres gjennom å øke fokuset på overgang fra ungdomskole til videregående, og følge opp om NY GIV prosjektet. 3

5 Pårørende til mennesker med psykiske lidelser, særlig barn, kan i mange tilfeller oppleve store påkjenninger. Kommunene bør ha rutiner for vurdering av hvilke behov barna har for oppfølging og for å sikre at disse blir godt ivaretatt. Vi vil også styrke og videreføre dagens tilskuddsordninger til studentsamskipnader og høyere utdanningsinstitusjoner som skal gå til psykisk helse. Det er viktig at studenter har et godt tilbud der de studerer, der de kan få rask hjelp enten fra helsesøster, psykolog eller klinisk sosionom. AUF i Rogaland vil: - Innføre holdningskampanjer for unge om psykisk helse - Ha større fokus på psykisk helse i lærerutdanningen, slik at nye lærere blir i stand til å se elever som sliter samt bli trygge på å snakke med dem. - Styrke lavterskeltilbudet. Alle ungdommer skal ha et tilbud om skolehelsetjeneste på sin skole, og i tillegg helsestasjon i nærmiljøet for ungdom. Vi er også svært positive til samarbeids prosjekter på lavterskelnivå mellom førstelinjetjenesten og barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) - At skoleprosjektene som stiftelsen PSYKOP arrangerer i skolen videreføres og videreutvikles. - Ha forsøksprosjekter med egne guttedager på helsestasjonene - Styrke og videreføre dagens tilskuddsordninger til psykisk helse innen studentsamskipnadene Rus et voksende samfunnsproblem Rusmisbruk tapper samfunnet for penger og ressurser hvert år. foruten om det, leder det mange mennesker inn i en uverdig livssituasjon. For å unngå dette er det viktig med forebygging av opprettelsen/utvidelsen av rusmiljøer. AUF er spesielt opptatt av å bremse oppblomstringen av unge mennesker som ender opp med en livsvarig lidelse: rusavhengighet. Nesten alle, om ikke alle undersøkelser gjort på dette området, viser at økt fritidsaktivitetstilbud, som idrettslag eller frivillige organisasjoner, virker forebyggende på antall unge som begynner med et rusmisbruk. Med andre ord: det bremser opp økningen av unge rusmisbrukere

6 Derfor ønsker vi i AUF i Rogaland at kommunen tar ansvar for sine innbyggere ved å promotere og støtte idrettslag, frivillige organisasjoner og fritidstilbud som eksisterer i kommunen, både kommunalt og privat. Dette bør skje så tidlig som mulig, og gjerne på en arena hvor barn samles ofte, som i skolesammenheng. Det understrekes at ungdomsskolealder er en fin alder, ettersom at frafallet fra større lagsporter som fotball/håndball er størst. Da er det viktig å presentere ungdom for alle fritidstilbud som eksisterer i kommunen. For å nå ungdom best med det rusforebyggende budskapet er det viktig å være der ungdom er. Internett bør derfor bli brukt mye mer sentralt i det rusforebyggende arbeidet I dag er rusavhengighet et stadig voksende samfunnsproblem og alkohol er det rusmiddelet som i dag fører til flest ulykker, sykdommer og dødsfall. I takt med at flere blir avhengige trenger vi også flere plasser på akuttavrusning. I dag finnes det bare ett akuttavrusningsmottak i Norge og behovet for flere blir stadig større. Et av de største problemene innen norsk rusomsorg er de lange ventelistene. Fra 2007 til 2009 økte den gjennomsnittlige ventetiden for plass på rehabilitering fra 67 dager til 80 dager. Dette er problematisk og det spesielt for de avhengige som mister motivasjon i løpet av ventetiden. For AUF i Rogaland er det et viktig prinsipp at rusmisbrukere bør i hovedsak bli tatt vare på innenfor helse og omsorgssektoren, framfor rettssystemet. Vi ønsker å se nærmere på reformer innen rettssystemet for denne gruppen. Frem til dette skjer ønsker vi et betydelig bedre behandlingstilbud for rusmisbrukere i kriminalomsorgen. Et annet problem er det svake oppfølgingssystemet vi har i dag. De aller fleste pasientene som kommer ut fra institusjoner etter rehabiliteringsopphold, har et sted å bo. Allikevel etterlater man seg ofte etter flere års rusavhengighet kaos og uløste problemer. Gjeld må tilbakebetales, enkelte har dommer som må sones, arbeid/utdanning må skaffes og pasienten må inn i et nytt miljø. I alt dette rotet er det lett å falle tilbake på gamle baner. Derfor er det viktig med et godt ettervern slik at pasienten får psykiatrisk hjelp og økonomisk rådgivning også etter avrusningen. I 2005 ble Norges første sprøyterom i Norge etablert i Oslo. Rommet er først og fremst beregnet for brukere som setter heroinsprøyter. Dette er et sted hvor avhengige kan komme for å injisere heroinsprøytene i trygge og hygieniske omgivelser. Her får brukerne tilgang til 5

7 helsekompetanse og det er mulighet for at rusmisbrukerne fanges opp og kan tilbys behandling. I et rusmiljø hvor sprøytene settes ute på åpen gate fører til at både tilgjengeligheten øker og at brukerne føler seg mer verdiløse. Sprøyterommene forhindrer dette i tillegg til at de kan forebygge infeksjoner og overdoser. AUF i Rogaland vil: - Styrke det rusforebyggende arbeidet og det alkoholfrie arbeidet gjennom skolen og fritidsaktiviteter for unge - Etablere flere rusakutter og sprøyterom i de største byene i Norge. - Styrke ettervernet og oppfølgingssystemet - At de som ber om hjelp for sin rusavhengighet skal få den hjelpen de trenger når de trenger det - At rusavhengighet behandles med ventelistegaranti på lik linje som andre livstruende sykdommer Legemiddelassistert Rehabilitering Avhengighet av heroin er en alvorlig, livstruende og kronisk lidelse. Hvert år mister omtrent 200 personer livet grunnet bruk av narkotika. Behandlingen med legemidler har med tiden vokst fram til å bli den dominerende behandlingsform av heroinavhengighet på verdensbasis. Beregninger viser at det her i landet er rundt 9500 heroinavhengige, hvorav 8000 bruker sprøyter. Om lag 7000 av disse vil kunne ha nytte av behandling med legemidler som metadon og buprenorfin. Medikamentell behandling med opioider av opioidavhengige har gjennom internasjonal forskning vist seg å være en effektiv behandling. I det man legger til psykososial oppfølgning og tverrfaglig samarbeid, øker effekten ytterligere regnet i antall forventede leveår og økt livskvalitet. I Norge har vi tilbudet legemiddelassistert rehabilitering, LAR. Siden 1998 har dette vært et nasjonalt behandlingstilbud for opioidavhengige. Behandlingen skjer ved bruk av metadon og buprenorfin for å lette suget etter heroin. En kan derfor si med god dokumentasjon at L-en i LAR fungerer. 6

8 En stor utfordring med prosjektet er at utdeling, oppfølging og rehabiliteringen varierer ut i fra hvilken region man tilhører. Tilbudet er per dags dato ikke godt nok, verken for tjenestetilbyder eller de menneskene som trenger hjelp. Flere fastleger får ikke den støtten de trenger av LAR-kontorene for å kunne ivareta pasientene på en best mulig måte. Dersom pasientene skal få hjelp av fastlegene, må fastlegene få hjelp av LAR. Spesialisthelsetjenesten må styrkes med faktiske spesialister som er engasjerte, kan støtte og råde fastleger som trenger det. Flere opplever det svært vanskelig å bli tatt inn i LAR, og for en stor del av menneskene har det tatt uforholdsmessig lang tid. Flere pasienter føler også at R-en i LAR rehabilitering uteblir. Det finnes flere historier om pasienter som ikke får god nok oppfølging og ikke bruker medisinen som en substitutt for narkotikumet, men som et supplement. Derfor må man få en bedre oppfølging rundt den enkelte og rundt bruken av kontrolltiltak. Ventetidene må kortes ned i henhold til pasientrettighetsloven, hvilket tilsier maks 30 dager ventetid. Flere pasienter er ikke bare avhengige av heroin. De kan i tillegg være rammet av en psykisk lidelse, i likhet med 50 % av Norges befolkning. Denne gruppen har både rusproblemer og psykiske vansker, og blir ofte omtalt som ROP-pasienter (Rus- og Psykiatriske pasienter). Dem er det flere av i LAR-systemet. Det som er sikkert er at denne gruppen ROPer etter noe. De roper etter god, respektfull, ydmyk samhandling på tvers av alle nivåer. Her kommer viktigheten med samhandling og rehabilitering i et større perspektiv klart fram. Man burde i større grad se til ROP og LAR pasienter for veiledning i hvordan de opplever behandlingen. Slik kan vi utvikle oss i en retning de selv føler er hjelpende. LAR-behandlingen må til slutt ses i en helhet. Bolig, utdannelse, arbeid og nettverk er viktige stikkord for at man skal lykkes. Hver narkoman har, som alle andre mennesker, sin personlighet. Det er derfor essensielt at vi greier å tilpasse behandlingen til hvert enkelt menneske. Slik sikrer vi det beste for alle pasienter. AUF i Rogaland vil: - At det opprettes et nasjonalt rammeverk som legger grunnlag for hvordan LAR drives slik at alle til enhver tid får best mulig oppfølgning - At alle med behov for behandling skal få rett til det - At spesialisthelsetjenesten styrkes for å sikre oppfølgning av fastleger, som igjen skal følge opp pasienter 7

9 At det arbeides for å korte ned ventetiden til minimum 30 dager i tråd med pasientrettighetsloven - At det satses på et mer tverrfaglig tilbud - At samhandlingen mellom de tverrfaglige områdene forbedres for å sikre bedre oppfølging - Ha strengere regulering rundt oppfølging med urinprøver, for å sikre at behandlingen skjer uten sidemisbruk - Inntak av medikamenter skjer under oppsyn for å motarbeide det svarte markedet med legemidler som er hentet på resept Eldreomsorg i Rogaland Det er viktig at de eldre har et godt nok tilbud slik at de føler seg trygge. Rogaland har et tilbud til de eldre i fylket som går på tre forskjellige nivåer. Vi har sykehjemsplasser, bofellesskap med leiligheter og kommunale leiligheter. De forskjellige tilbudene tilpasses etter hver enkeltes behov. På sykehjemsplassene er det oftest de eldste og mest syke som får tilbudet på pleie og omsorg hele døgnet. Her får de dekket de grunnleggende behovene som for eksempel hjelp med mat, hygiene og andre viktige hverdagslige oppgaver. Nivået under dette er leilighetsboplasser. Der bor de alene, men får daglig besøk av helsearbeidere. Det er et bra tilbud, men ofte er det ikke tilstrekkelig nok for dem som trenger hjelp hele døgnet. I visse tilfeller kan hendelser forekomme pasientene, og det tar lang tid før de får hjelp. Det er ikke nok ressurser eller fagfolk til å følge opp pasientene. Verdighetsgarantien er en oppfølging til Omsorgsplanen. Det er en endring i kommunehelsetjenesteloven om rett til et verdig tjenestetilbud, og forslag om en ny forskrift hjemlet i kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven om en verdig eldreomsorg. Dette for at de eldres rettstilstand skal styrkes og dermed føre til et forsterket tjenestetilbud til denne gruppen. Slik fremgår det klart at enhver har rett til et verdig tjenestetilbud når han eller hun har behov for det. Regjeringen satte fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse og deres pårørende. Allerede i Soria Moria I-erklæringen ble de enige om å utarbeide en helhetlig plan for en styrket demensomsorg og tilføre demensforskningen økte ressurser. Regjeringen utarbeidet Demensplan, som er en del plan til Omsorgsplan 2015, og en oppfølging av Stortingsmelding 8

10 Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer for å sette fokus på denne debatten. Dette arbeidet må videreføres, og styrkes. Utfordringer innenfor helseomsorgen er mange. Etterkrigsgenerasjonen trer nå inn i pensjonsalder, og dette medfører med tiden et økt behov for sykehjemsplasser samt et større behov for helsepersonell. Sykdommene er flere, og sammensatte hvilket medfører at oppfølgingen av pasientene må styrkes for å gi en verdig alderdom. AUF i Rogaland mener at det bør være naturlig at alle som har behov for sykehjemsplass, skal få det. Utbyggingen av sykehjemsplasser må derfor økes og kommunene må stå fram som et eksempel for å gi læreplasser for ungt helsepersonell. Slik sikrer vi flere arbeidstakere i den offentlige eldreomsorgen i framtiden. Det trengs dyktig fagkompetent helsepersonell til arbeidet. De må ha kunnskap om hvilke tilbud som kan passe for den enkelte. Fagarbeiderne må kjenne til de som ha spesielle behov. Samtidig må vi få helsearbeid til å bli mer attraktivt, slik at vi får mer og bedre helsepersonell. Det skal ikke være slik at det blir brukt uerfarne og fagarbeidere uten utdanning innenfor helsesektoren. AUF i Rogaland vil: - Ha et statusløft innenfor helsesektoren, for å gjøre det mer attraktivt - At fagutdanningen styrkes, for å øke kompetansen innenfor dette området - At det bygges flere sykehjemsplasser - At pasienter skal få sykehjemsplass når de trenger det - At det legges mer fokus på lindrende behandling - Ha tilgang på hjelp døgnet rundt om nødvendig Tannhelsetjenesten Dårlig tannhelse avhenger, på lik linje med annen helse, i stor grad av bosted, personlig økonomi og livssituasjon. Dårlig tannhelse i befolkningen er ikke god samfunnsøkonomi. Helsefremmende og forebyggende arbeid og behandling er viktig for å sikre en god folkehelse. I dag tilbys prioriterte grupper gratis tannbehandling i den offentlige tannhelsetjenesten, i tråd med lov om tannhelse og bestemmelser fra Rogaland fylkeskommune. Det er bra at spesielt utsatte grupper får dette tilbudet. Likevel får ikke alle tilbud om gratis tannbehandling på 9

11 offentlige tannklinikker. Det er slik at de med lavest inntekt betaler mest for tannbehandlingen. I følge Statistisk sentralbyrå oppsøkte hele 16,5% av den voksne befolkningen på landsbasis ikke tannlege i 2008, av økonomiske årsaker. Dette til tross for at de hadde behov for det. Fravær av nødvendig tannbehandling kan føre til at andre og alvorligere sykdommer utvikles. Denne situasjonen er uholdbar. Alle burde tilbys et godt og likeverdig tannhelsetilbud, uavhengig av sosial bakgrunn. Et tannhelsetilbud for alle, som setter menneskelige hensyn i første rekke, skapes best gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Urettferdige sosiale forskjeller knyttet til tannhelse bekjempes ved å utvide den offentlige tannhelsetjenesten, og skape et godt og likeverdig tannhelsetilbud for alle. For de aller fleste er et tannlegebesøk noe helt uproblematisk. Likevel er det ikke alle som har det slik. I følge en rapport fra Helsedirektoratet har odontofobi eller har blitt utsatt for tortur og overgrep. Disse har behov for tilrettelagt tannbehandling. For at mennesker med særskilte behov skal få den tannbehandlingen som er nødvendig må forholdene legges til rette for å imøtekomme deres behov. Behandling må gis for lindre deres psykiske plager og oppsøkende oppfølging må gjennomføres. Dette tilrettelagte tannbehandlingstilbudet organiseres best gjennom den offentlige tannhelsetjenesten. Rogaland Tannhelse FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Det er menneskene og deres samlede kompetanse som utgjør kvaliteten i den offentlige tannhelsetjenesten. Det er derfor av stor betydning at det satses på å videreutvikle og å sikre foretakets kompetanse og rekruttering. I følge tall fra 2009 var det 327 ansatte i Tannhelse Rogaland FKF. Blant disse var 281 kvinner, og kun 46 menn. Alle de 137 tannhelsesekretærene i foretaket var kvinner, og blant foretakets 32 tannpleiere var det kun én mannlig ansatt. Dette er en svært ujevn kjønnsfordeling, og ingen ønskelig situasjon. Få menn velger å utdanne seg som tannhelsesekretærer og tannpleiere. Det må derfor arbeides aktivt for å rekruttere flere menn til disse profesjonene, for å oppnå en jevnere kjønnsfordeling, og skape likestilling i foretaket. AUF i Rogaland vil: - At de prioriterte gruppene som tilbys gratis tannbehandling på offentlig tannklinikker må utvides. - At det må fokuseres på helsefremmende og forebyggende arbeid knyttet til tannhelse. 10

12 At det må tilrettelegges for tannbehandling til pasienter med odontofobi og/eller som har blitt utsatt for tortur og overgrep. - At mennesker med odontofobi og/eller som har blitt utsatt for tortur og overgrep må få oppsøkende oppfølging i regi av den offentlige tannhelsetjenesten. - Arbeide videre med å utvikle kompetansen i Tannhelse Rogaland FKF. - Arbeide for å sikre rekrutteringen til Tannhelse Rogaland FKF. - Arbeide aktivt for en jevnere kjønnsfordeling i Tannhelse Rogaland FKF. 11

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF)

MANIFEST 2012-2016. Tilbake til livet ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) MANIFEST 2012-2016 Tilbake til livet Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 (23 21 45

Detaljer

HVA ER VIKTIG FOR DEG?

HVA ER VIKTIG FOR DEG? HVA ER VIKTIG FOR DEG? NASJONALE FØRINGER OG KUNNSKAP OM NESBUEN Unni-Berit Schjervheim 9.3 2017 Visjon: Nes kommune «Det gode liv der elevene møtes» Verdier: Nærhet Engasjement Synlighet 3 satsningsområder:

Detaljer

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014

Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Statsråd Solveig Horne Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innlegg ved Barnesykepleierforbundet NSF sitt vårseminar 2014 Tema for innlegg: Hvordan barn og unges rettigheter i helseinstitusjon

Detaljer

Samhandling om LAR pasienter i Bergen

Samhandling om LAR pasienter i Bergen Samhandling om LAR pasienter i Bergen Mellom LAR forskrift og Samhandlingsreform Christian Ohldieck Seksjonsleder LAR, Helse Bergen Todelt presentasjon Del 1: Samhandlingsreform og LAR forskrift. Mulige

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE

ET LØFT FOR PSYKISK HELSE ET LØFT FOR PSYKISK HELSE Bedre tjenester til mennesker med psykiske lidelser Brukernes behov og medvirkning skal stå i sentrum Mer kunnskap og økt åpenhet om psykisk helse Større vekt på forebyggende

Detaljer

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til

10 viktige anbefalinger du bør kjenne til 10 viktige anbefalinger du bør kjenne til [Anbefalinger hentet fra Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse ROP-lidelser.]

Detaljer

Opptrappingsplan for rusfeltet

Opptrappingsplan for rusfeltet Stjørdal 22.05.17 Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 «Regjeringen vil ha en ny og forsterket innsats for mennesker med rus- og eller psykiske problemer, og vil derfor legge fram en ny opptrappingsplan

Detaljer

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN

UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN UTTALELSE OM SAMHANDLINGSREFORMEN Fra en helsetjeneste som er stykkevis og delt til et helsetilbud som er sammenhengende og helt. Et helhetlig og forutsigbart behandlingstilbud krever: En oversiktlig og

Detaljer

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge.

Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. Høringssvar Stoltenberg rapporten fra LAR-Nett Norge. LAR-Nett Norge synes Stoltenbergrapporten tar for seg mange viktige spørsmål innenfor norsk rusbehandling. Panelet viser god forståelse av at det trengs

Detaljer

Høringssvar «Plan for psykisk helse »

Høringssvar «Plan for psykisk helse » Til Bergen Kommune Byrådsavdeling for Helse og Omsorg Bergen, 28.06.16 Høringssvar «Plan for psykisk helse 2016-2020» Bergen kommune har lagt frem en omfattende plan som skal dekke en stor bredde av tilbud

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste er et tilbud for mennesker med psykiske problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare for

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til:

De bearbeidede resultatene (gratis tjeneste fra KorFor) kan brukes til: BrukerPlan er et gratis dataverktøy som kartlegger rusmisbruk i kommunen. Resultatene kan danne grunnlag for folkehelseplan, rusplan og individuell plan, men er i seg selv ikke et direkte planverktøy.

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet

Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere. Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Likeverdige helseog omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Prosjektleder Freja Ulvestad Kärki Helsedirektoratet Rett til helse- og omsorgstjenester En person som søker

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge

Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune. Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge Samhandlingsreformen Roger Rasmussen Planlegger helse og omsorg Harstad kommune Samhandlingsreformen! Sammen for et friskere Norge 1 Samhandlingsreformen Samfunnsreform Ikke bare en helsereform Alle sektorer

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid

Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Status for Samhandlingsreformen - med vekt på helsefremmende og forebyggende arbeid Fylkesmannens helsekonferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo 12. november 2013 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør,

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Rus og psykisk helse satsingsområde for regjeringen Utpekt som satsingsområde før valget i 2013 Inngår i regjeringserklæringen

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet

Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Samhandling/samarbeid sett ut fra pårørende og brukerperspektivet Rusforum 2012 Alta, 6. november 2012 NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Norske kvinners sanitetsforening avd. Nordland,

Detaljer

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.

St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015. Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04. St. meld nr 47 Samhandlingsreformen - bygger videre på Omsorgsplan 2015 Statssekretær Tone Toften Eldrerådskonferanse i Bodø 28.04.2010 Disposisjon Fremtidens helse- og omsorgsutfordringer Omsorgsplan

Detaljer

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge

Å bli eldre i LAR. 10. LAR-konferansen oktober Dag Myhre, LAR-Nett Norge Å bli eldre i LAR 10. LAR-konferansen 16.-17. oktober 2014 Dag Myhre, LAR-Nett Norge Mange av oss som er godt voksne i LAR har mye bagasje å dra på. Mange har både psykiske og fysiske lidelser, mange er

Detaljer

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014

Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag. Stiklestad 10. september 2014 Nullvisjon for selvmord i Nord- Trøndelag Stiklestad 10. september 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Ansvar for folkehelse og utdanning 5000 ungdommer Mange å ires for Det aller verste: Å miste elever

Detaljer

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING

SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Lokale helsetjenester Psykiatri, rus og somatikk i Bindal og Ytre Namdal SAMMENSATTE LIDELSER KREVER GOD SAMHANDLING Samhandlingskoordinator Reidun Gutvik Korssjøen Temadag Tilskudd og innovasjon innen

Detaljer

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( )

Opptrappingsplanen for rusfeltet ( ) Helse- og omsorgsdepartementet Forum for rus og psykisk helse i Vestfold Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016 2020) Sandro Moe Melgalvis Nettverkssamling rus/psykisk helse i Geiranger 25. mai Rus og

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Utfordringsbildet Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og hva dør vi av? Vi kan ikke bemanne oss ut av utfordringene

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose

Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse. Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Rettigheter til tannbehandling for personer med alvorlig psykisk lidelse Gardermoen 27.september 2016 Tannhelse hos personer med psykose Tannlegespesialitet i klinisk odontologi? Tverrfaglig odontologisk

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet

Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Ny stortingsmelding nr. 26: Fremtidens primærhelsetjeneste Nærhet og helhet Hovedpunkter OSS Kristiansand 27.mai 2015 Samhandlingskoordinator i Østre Agder Harry Svendsen Arendal Froland Åmli Tvedestrand

Detaljer

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere

Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Helsetjenester til flyktninger og asylsøkere Fylkesmannen i Rogaland Avd. dir. Anette Mjelde, avdeling psykisk helse og rus 22.01.20161 Rett til helse- og omsorgstjenester Asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017

Kunngjort 16. juni 2017 kl PDF-versjon 19. juni 2017 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 16. juni 2017 kl. 16.15 PDF-versjon 19. juni 2017 16.06.2017 nr. 55 Lov om endringer i

Detaljer

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester

Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilskuddsordninger rus- og psykiske tjenester Seniorrådgiver Lars Wikdahl Fylkesmannens møte med NAV-ledere og rådmenn 4.mars 2016 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken

Detaljer

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015

Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Status for Samhandlingsreformen og vegen videre.. Åpning Valdres lokalmedisinske senter Fagernes 16. januar 2015 Tor Åm Prosjektdirektør, Samhandlingsdirektør, St. Olavs hospital Velferdsstaten under press;

Detaljer

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere

Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Likeverdige helse- og omsorgstjenester god psykososial oppfølging av flyktninger og asylsøkere Seniorrådgiver Gro Saltnes Lopez, avdeling minoritetshelse og rehabilitering Rett til helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene

Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Nasjonal nettverkssamling for psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene Trondheim 26.-27. november 2014 Forankring av arbeidet i helse- og omsorgstjenesten Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet

Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet Helse- og omsorgspolitikk & Tilskuddsordninger rus- og psykisk helsefeltet & Opptrappingsplan for rusfeltet 2016-2020 1 Sentrale mål for helse- og omsorgspolitikken Redusere unødvendig og ikke- medisinsk

Detaljer

Pasientens helsetjeneste

Pasientens helsetjeneste Pasientens helsetjeneste Helse- og omsorgsminister Bent Høie Urbanisering 2015 2030 Befolkning 2015: 5 167 475 2030 5 948 156 Demografi Eldre 2015: 503 051 2030 794 873 Mangfold 2030 Hva lever vi med og

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene

Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Samhandlingsreformen Utfordringer for kommunene Kst. ekspedisjonssjef Tor Åm Samhandlingskonferansen Regionrådet Nord-Hordaland 17. januar 2011 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i dag Sykdomsbildet

Detaljer

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus

Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Sammen om mestring Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne v/ Helsedirektoratet, avd. psykisk helse og rus Mål og formål Synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale

Detaljer

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge

Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge 2014 Prosjekt friskliv barn og unge Lavterskelaktiviteter for barn og unge Ive Losnegard Lier Kommune 13.05.2014 1. Formål/ målsetning Prosjekt lavterskelaktivitet for barn og unge skal få flere unge liunger

Detaljer

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester.

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller. Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller Stortingsmelding nr. 20 (2006-2007) og Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning - framtidas tannhelsetjenester. Stortingsmelding nr 35 (2006-2007)

Detaljer

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47

Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samhandlingsreformen Rett behandling- på rett sted- til rett tid - St.meld.nr.47 Samling for fysak -og folkehelserådgiverere i kommunene Britannia hotel 7.-8.oktober v/ folkehelserådgiver Jorunn Lervik,

Detaljer

LAR Vestfold pr 29.05.15

LAR Vestfold pr 29.05.15 LAR Vestfold pr 29.05.15 Rus- og psykiatriforum 29.05.15 Kjersti Skulstad-Johnsen og Hallbjørg Indgaard Bruu LAR Vestfold Sykehuset i Vestfold, Avdeling for rusbehandling Ansatte pr 01.04.15 18 personer

Detaljer

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene.

Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Helhetlige pasientforløp for rehabiliteringspasientene. Kurs; Aktiv deltakelse og mestring i hele pasientforløpet Arrangør; Klinikk for kliniske servicefunksjoner, St. Olavs Hospital HF Tor Åm Samhandlingsdirektør

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune

Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune Statusrapport - Plan for psykisk helsearbeid i Bergen kommune 2011-2015 Bergen bystyre behandlet saken i møtet 230113 sak 18-13 og fattet følgende vedtak: 1. Bystyret tar Statusrapport - Plan for psykisk

Detaljer

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad

v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad v/fagutviklingssykepleier Ragnhild L. Nystad Morgendagens helsearbeidere i Sapmi fleksibelt studiebehov 1. INNLEDNING Nasjonalt Utviklingssenter for sykehjemstjenester til samisk befolkning godkjent i

Detaljer

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp?

Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Hva gjør Helsedirektoratet for å sikre utsatte barns rett til helsehjelp? Asyl- og flyktingbarn, barnevernsbarn og funksjonshemmede barn Avd. direktør Jon-Torgeir Lunke avd. allmennhelsetjenester Forum

Detaljer

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger

Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger Psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 22.01.2016 1 2.2.2016: «Flyktninger ikke garantert psykisk hjelp Det er helt opp til kommunene hvilken hjelp de vil gi flyktninger til å takle angst

Detaljer

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2

Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Fremtidens primærhelsetjeneste del 2 Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Buskerud Helse- og omsorgskonferansen på Geilo, 16. november 2017 Fylkesmannens roller Iverksetting av nasjonal politikk «Styrt»

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729. Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: G00 Arkivsaksnr.: 15/729 KREFTOMSORG 2015 Rådmannens innstilling: Status vedrørende kreftomsorgen i Modum tas til orientering. Saksopplysninger: I mars

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012

Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Lysbilde 1 FELLESORGANISASJONEN Helse og omsorg - sosial på vei ut? Landskonferansen for sosialt arbeid i somatiske sykehus 2012 Tone Faugli, medlem av AU og leder av seksjon for vernepleiere Nestleder

Detaljer

Kronikk. Samhandling er også sambehandling

Kronikk. Samhandling er også sambehandling Kronikk Forfattere: Bjørn Lydersen generalsekretær Mental Helse Tonje Rock Løwer kommunikasjonsleder Mental Helse Samhandling er også sambehandling Det at samhandlingsreformen i så stor grad handler mer

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE

PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE PRESENTASJON AV PSYKISK HELSETJENESTE I KLÆBU KOMMUNE 1 HVA ER PSYKISK HELSETJENESTE? Psykisk helsetjeneste skal gi tilbud til mennesker med psykisk problemer, psykiske lidelser, eller som står i fare

Detaljer

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord

www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord www.riorg.no RUS I SALTEN 11-12. desember 2006 RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon Ragnar Moan, RIO Nord (Sentrale føringer) Overordnede føringer og planer, og ikke minst politiske signaler i forhold

Detaljer

Pårørendearbeid i rusfeltet

Pårørendearbeid i rusfeltet Pårørendearbeid i rusfeltet OPP- konferanse Trondheim 17.-18.2.10 Seniorrådgiver Einar R. Vonstad I MORGON Sa du og la fra deg børa Den som tyngde deg ned I morgon sa du Og la det over på meg Dikt av :

Detaljer

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning

84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 84 Studenter, fadderuke og alkoholens betydning Studenter, fadderuke og alkoholens betydning 85 Rusfag nr. 1 2013 Av: Rita Valkvæ og Rita Rødseth, KoRus Midt-Norge Kjenner de videregående skolene til veilederen

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Høring fra Grimstad kommune Endringer i kommunehelsetjenesteloven et verdig tjenestetilbud. Forslag til ny forskrift om en verdig eldreomsorg. Verdighetsgarantien Grimstad kommune viser til brev datert

Detaljer

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017

Tannhelse likeverdig tilbud? Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH. Oslo, 16.februar 2017 Nasjonalt prioriteringsråd, PHTH Hildur Cecilie Søhoel PHTH Oslo, 16.februar 2017 Den offentlige tannhelsetjenesten A: Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen.

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik

Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Kan den brukes i arbeidet for å forebygge nyresvikt? LNTs fagseminar - Oslo 24. september 2010 Kolbjørn Breivik Reformen vil skape økte kommunale forskjeller, der bostedsadressen din vil være avgjørende

Detaljer

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller

Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling mot felles mål for mennesker med kroniske lidelser mange aktører og ulike roller Guro Birkeland, generalsekretær Norsk Pasientforening 1 1. m a i 2 0 1 2 Samhandling NPs

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015.

Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. Et utvalg tilskuddsordninger innen rus- og psykisk helsefeltet - Helsedirektoratet 2015. v/ seniorrådgiver Tore Sørensen 1 Langsiktige mål for psykisk helse og rusarbeid Fremme selvstendighet og mestring

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Rendalen kommune Samhandlingsreformen - Utfordringer og muligheter Daværende helseminister Bjarne Håkon Hansen så at Bakgrunn for reformen Kostnadene i helsevesenet økte særlig i sykehusene spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene

Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Samhandlingsreformen og konsekvenser for rehabilitering og habilitering i kommunene Therese Sivertsen, KS Rogaland Møteplass for koordinerende enhet innen habilitering/rehabilitering, 28.oktober 2010 KS

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene

Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Rus og psykisk helse utfordringer for kommunene Innledning til refleksjon og diskusjon Samling for helseledere i Trøndelag Scandic Hell 21.11.17 fylkeslege Jan Vaage Viktige dokumenter Opptrappingsplanen

Detaljer

www.koa-as.no Psykisk Helse

www.koa-as.no Psykisk Helse www.koa-as.no Psykisk Helse KOA Psykisk Helse AS gir et landsdekkende rehabiliterings- og behandlingstilbud for unge og voksne med psykiske vansker og/eller rusproblemer. I møte med pasientens hverdagslige

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark

TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark TELEMARK FYLKESKOMMUNE Tannhelsetjenesten for utsatte grupper utfordringer i Telemark Høstkonferanse for helse- og omsorgstjenesten i Telemark Vraadal 1.-2. oktober 2013 Den off. tannhelsetjenestens mandat:

Detaljer

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009.

FORORD. Antall henvendelser økte fra 1040 i 2008 til 1127 i 2009. FORORD Fra 01.09.09 ble pasientombudsordningen utvidet til også å omfatte kommunale helse- og sosialtjenester, med noen unntak. Samtidig ble navnet endret fra pasientombud til pasient- og brukerombud.

Detaljer

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering

Ruspolitisk strategi- og handlingsplan Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 Hilde Onarheim Byråd for helse og inkludering Forord Ruspolitisk strategi- og handlingsplan 2011-2015 bygger på strategier og tiltak i rusplan 2006-2009,

Detaljer

Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten?

Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten? Hva betyr stortingsmeldingen for samhandlingen mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten? Ivar Skeie Kst. overlege DPS Gjøvik, poliklinikk Gjøvik (Rusteam/LARteam) 14. november 2012 Min bakgrunn 1981

Detaljer

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena...

Innhold. Forord... 11. 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14. 2 Hjemmesykepleie som fagområde... 23. 3 Pasientens hjem som arbeidsarena... Innhold Forord... 11 1 Hjemmesykepleiens bakgrunn og rammer... 14 Den historiske utviklingen av hjemmesykepleien... 14 Fra familieomsorg til offentlig omsorg... 15 Økning i antall pasienter og ansatte...

Detaljer

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal

dugnad Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal Tverrfaglig samarbeid på rusområdet i kommunene i Møre og Romsdal dugnad Vi tilbyr veiledning, kompetanse og stimulerings-midler. Kommunen mobiliserer og utvikler tiltak og samarbeid. Kompetansesenter

Detaljer

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for helsearbeiderfag - Læreplan i felles Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 21. april 2016 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel

Detaljer

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem

St meld nr 25 ( ): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer. Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem St meld nr 25 (2005-2006): Mestring, muligheter og mening - Framtidas omsorgsutfordringer Fem hovedutfordringer og fem strategier for å løse dem 2 OMSORGSTJENESTEN Brutto driftsutg 54 mrd kr 50/50 fordeling

Detaljer

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor?

Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Ny Giv Hvordan jobbe godt med Ungdom på NAV-kontor? Disposisjon Sosialtjenestens plass i Ny Giv Hvem ungdommen er Presentasjon av utviklingsarbeidet i NAV Gjennomgang av noen sentrale paragrafer i sosialtjenesteloven

Detaljer

Tannhelse. Forebygging og nye regler

Tannhelse. Forebygging og nye regler Tannhelse Forebygging og nye regler Erfaringskonferanse Kragerø, 5.12.2014 Tannhelsetjenesten Hvem er vi? Lov om tannhelsetjenesten Todelt ansvar: 1. Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester,

Detaljer

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv

Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren. Arbeidstakerperspektiv Fagskolens rolle i kompetanseheving sett i lys av Samhandlingsreformen for helse- og omsorgssektoren Arbeidstakerperspektiv Problemet er: IDEAL = Hvordan det bør være VIRKELIGHET= Hvordan hverdagen er

Detaljer