Velkommen til fylkestannlegens etatsamling. 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fylkestannlegens etatsamling. 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde"

Transkript

1 Velkommen til fylkestannlegens etatsamling 11. og 12. september - Rica Seilet Hotel, Molde

2 Er vi godt nok forberedt på å møte framtiden? Fylkestannlegens time

3 Derfor gjør vi en svært viktig jobb! Dårlig tannhelse avhenger, på lik linje med annen helse, i stor grad av bosted, personlig økonomi og livssituasjon. Dårlig tannhelse i befolkningen er ikke god samfunnsøkonomi. Helsefremmende og forebyggende arbeid og behandling er viktig for å sikre en god folkehelse. Det skille som eksisterer mellom tannhelse og øvrig helse framstår som kunstig, fordi sykdommer i munnhulen påvirker den allmenne helsetilstanden på linje med, og noen ganger også i større grad, enn ved annen sykdom. Vår jobb er å sørge for at befolkningen i Møre og Romsdal får sikker, riktig og godt tannhelse tilbud

4 Derfor gjør vi en svært viktig jobb!

5 - Omstillinger igjen, når skal det ende? (aldri) MENNESKEHETEN HAR ALLTID STÅTT OVERFOR FORANDRING Heraklit vi lever i forandringens tid Vi lever i en tilstand av konstant forandring, problemet er å se at forandringene kommer i en hverdag hvor den ene dagen er lik den andre for å se endringene må vi løfte blikket og forestille oss hvordan det vil kanskje bli om 10 år

6 Sentrale spørsmål I hvilken grad styrer vi utviklingen? I hvilken grad er vi i stand til å legge premisser, slik at forandringen går i den retning vi mener er riktig? Hva er forresten riktig retning? I hvilken grad må vi tilpasse oss en utvikling vi ikke har innflytelse på?

7

8 Hva får samfunnet til å forandre seg? Kommer samfunnsendringer før endringer i hvordan vi jobber eller omvendt? Karl Marx kom fram til at det var produksjonsmåten som endrer samfunnet og ikke motsatt. Det som er viktige elementer er produktivkreftene; Arbeidskraft, teknisk innsikt, redskap og ikke minst organisasjonsformene

9 Slik har vi alltid gjort det! Den gamle etablerte måten å tenke på, gamle formuleringer, dogmer, meninger og oppfatninger, samme hvor verdsatte og nyttige de har vært, stemmer ikke alltid virkeligheten. Når både fagfolk og legfolk systematisk blir opplært til å tro på dogmatisk informasjon, vil dette gjenspeile hva vi velger å tro er sant. Eksperter mente at jorda var flat lenge etter at det motsatte var bevist.

10 Brytningstid Den offentlige tannhelsetjenesten endres i takt med nye verdier, nye teknologier, nye demografiske forhold og utvikling, nye utfordringer, nye livsstiler og nye måter å kommunisere på. Dette krever nye ideer, ny forståelse og nye tanker på hvordan ting kan gjøres annerledes. Bryllupsdressen passer ikke alltid like godt etter noen år.

11 Velferdsstaten - ingen endestasjon Velferdsstaten er ingen endestasjon som nås engang for alle. Velferdsstaten, som tannhelsetjenestene er en viktig del av, er en prosess fra dag til dag der metoder og løsninger må utprøves. Vi må være villige til å verne det verdifulle og forkaste løsninger som tiden har løpt fra.

12 Viktige spørsmål

13 Hvorfor er det behov for endring? Befolkningsutviklingen og bedrede kommunikasjoner I hele den vestlige verden ser man at helsepersonell blir en knapphetsfaktor. Mens det blir stadig færre yrkesaktive til å utføre OG finansiere helse og sosialetjenester generelt, blir det stadig flere eldre som vil trenge slike tjenester. Sykdomsutviklingen Teknologiske utvikling Budsjettutfordringer ( offentlig fattigdom ) Tannhelstjenesten ikke kan fortsette som i dag. Justeringene kan være budsjettmessige og /eller strukturelle. Så mye tannhelse som mulig ut av hver krone.

14 Hva er mulighetene? å ta større del i den odontologiske og teknologiske utviklingen kunne rekruttere den kompetansen tannhelsetjenesten trenger kunne tilby et bredt spekter av kvalitativt gode allmenne og spesialiserte tjenester i eget område Myndighetene har kvalitetskrav og krav om pasientsikkerhet

15

16 Nokre viktige hendingar i 2011 og 2012 Betra rekrutteringssituasjon for tannlegar Større politisk oppmerksomhet styrking av økonomisk ramme God måloppnåing i Spesielt for gr. C2. Systematisk folkehelsearbeidet et viktig element. Oppstart av arbeid med Regional delplan tannhelse for å identifisere sentrale utviklingstrekk, utfordringar og strategiske vegval for tannhelsetenesta Fokus på arbeidsgivarpolitikk og organisasjonsutvikling med leiarsamling og deltaking i leiarutviklingsprogram Kartlegging av det fysiske og psykosiale arbeidsmiljøet ved alle klinikkar Distrikta har jobba systematisk med nærværsarbeid gjennom bevarings- og forbetringsområde Sjukefraværet gikk ned i 1. halvår i 2012

17 Takk for innsatsen!

18

19 Hva er hensikten med REGIONAL DELPLAN TANNHELSE fram mot 2025? å være godt forberedt både når det gjelder å møte utfordringer og ta i bruk muligheter. Gjennom beskrivelse av 3 handlingsalternativer for fremtidsretta organisering, er det gjort vurderinger av hvordan Møre og Romsdal fylkeskomune kan møte både utfordringer og muligheter i et 2025-perspektiv.

20

21

22

23

24 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

25 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

26 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

27 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

28 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

29 Innhaldselement i regional delplan tannhelse Tannhelsetenestens rammevilkår Lover og regelverk St.meldingar og føringar Pasientomfang klientell Fagutvikling tendensar Sjukdomsbildet Sosial utjamning Sentrale utviklingstrekk Den førebyggande innsatsen Grensesnittet mot det generelle folkehelsearbeidet Partnarskapen med kommunane Strategisk folkehelseplan på tannhelsefeltet Demografisk utvikling Flyttemønstre Samferdsel og kommunikasjon Reiseavstandar og reisetid Klinikkstrukturen HMS og universell utforming Tilgjenge for brukarar Leigetakarrolla Dei økonomiske rammene Tilgangen på fagpersonell/ kompetanse Personalstrategi Kompetanseløftet Stabilisering Rekruttering HMS-arbeidsmiljø Organisering Leiarutvikling Folkehelsedimensjonen Regionaldimensjonen Strukturdimensjonen Ressursdimensjonen HRdimensjonen

30 Hva menes med handlingsalternativer? I handlingsalternativene beskrives ulike måter å organisere tjenesten på. Så langt ser vi tre hovedalternativer.....

31 3 alternativer Status quo (men har vi råd?) Beskriver utfordringene med utvikling av dagens klinikkstruktur - med mange små klinikker som trenger oppgraderinger og sårbarhet ved vakanser i stillinger.

32 Tilpasning (og sentralisering) 3 alternativer Beskriver en tilpasning til dagens budsjettsituasjon med dimensjonering av klinikkstrukturen og færre enheter.

33 3 alternativer Endre for å bevare (en tilpasset distriktsmodell) Beskriver «kompetansealterna tivet», som skisserer oppbygging av kompetanseklinikker og en tilpasning av strukturen til de endringer som skjer over tid. Styrke for å beholde.

34 3 alternativer Status quo (men har vi råd?) Beskriver utfordringene med utvikling av dagens klinikkstruktur - med mange små klinikker som trenger oppgraderinger og sårbarhet ved vakanser i stillinger. Tilpasning (og sentralisering) Beskriver en tilpasning til dagens budsjettsituasjon med dimensjonering av klinikkstrukturen og færre enheter. Endre for å bevare (en tilpasset distriktsmodell) Beskriver «kompetansealternativet», som skisserer oppbygging av kompetanseklinikker og en tilpasning av strukturen til de endringer som skjer over tid. Styrke for å beholde.

35 3 alternativer Status quo (men har vi råd?) mill. Tilpasning (og sentralisering) Endre for å bevare (en tilpasset distriktsmodell) som i dag mill

36

37 Handler valgene om økonomi? For pengar kann ein få alt, heiter det. - Nei, ein kann ikkje det. Skalet av alle ting kann ein få for pengar. Men ikkje kjernen Arne Garborg, Um Pengar

38 Handler valgene om økonomi? Det handler om pasientsikkerhet og kvalitet i pasientbehandlingen, som vil gi merverdi for pasientene og som vil bidra til å fremme god kvalitet i behandlingen. Det er pasientenes behov skal være førende for struktur og innhold i tjenesten. Vi er her for pasientene. De prioriterte gruppene er svært viktig. Det er viktig at vi setter i verk riktig behandling til riktig tid for å unngå overbehandling eller underbehandling.

39 Premisser for handlingsvalg fragmentering og spesialisering Utviklingen gjør at det i dag er mulig å gi bedre behandling og oppnå bedre resultater enn tidligere. Odontologien og utstyret er blitt mer spesialisert. Spesialisering betyr ofte at de ulike fagfeltene må samarbeide tettere for å gi pasienten best mulig behandling. Mangler utstyr eller kompetanse i ett av disse fagfeltene, blir behandlingen mangelfull og vi kan få en situasjon at pasienten i større grad må få denne tverrfaglige special behandlingen i større miljøer som I Trondheim, Bergen eller Oslo. Alle klinikker, skal eller kan ikke ha den samme kompetansen og det samme utstyret eller den same spisskompetansen for at vi skal få en kostnadseffektiv drift. En slik utvikling er viktig for at vi skal kunne opprettholde en solid allmenntannlege kompetansen i distriktene som har et godt samarbeid med kollegaer med spesial- eller spisskompetanseområder En modell med mange enheter er også meget ressurskrevende i forhold til medisinsk-teknisk utstyr, og gjør driften sårbar ved utstyrshavarier. En oppdelt struktur med høy turn-over på personalet, vil kreve uforholdsmessig mye personellressurser til passiv kontroll virksomhet i stedet for aktiv pasientbehandling. Stikkord pasient sikkerhet

40 Premisser for handlingsvalg - reisetid Fylkeskommunen skal sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for alle som bor eller midlertidig oppholder seg i fylket ( 1.1 i lov om tannhelsetjenesten). Det er vanskelig å tallfeste hva some er forsvarlig reiseavstand ved akutt tannsykdom. Sykdommene ikke er livstruende av karakter, og om de skulle være av en slik karakter er sykehuset den rette behandlings instans. Dette må vurderes ut fra den samlede tid som går fra behov er oppstått til hjelp med riktig/relevant behandlings tilbud kan gis. Dette avhenger av avstand til klinikken, men også av hvilken kvalitet og kompetanse som møter pasienten. Veksten av privatpraktiserende tannleger særlig i de folkerikeste områdene. Etableringene av privatpraksis vil i liten grad komme distriktene tilgode. Mindre attraktivt å arbeide som tannlege i områder med synkende folketall. Vi ser nå imidlertid at siden sommeren 2011 har vi søkere til alle tannlegestillinger vi har lyst ut.

41 Premisser for handlingsvalg samarbeid og samhandling Dilemmaet tannhelsetjenesten står overfor, er å tilby alminnelige tannhelsetjenester nær der folk bor, og samtidig å samle mer avanserte tjenester. Mange tilbud som ikke krever spesialisert kompetanse, utstyr eller samarbeid mellom flere spesialiteter ønsker vi også å tilby i fremtiden. Krever nært samarbeid med kommunene om etablering av undersøkelsesrom og enkle behandlingsenheter ved f.eks. sykehjemmene Utviklingen av tannmedisinen er slik at mer avanserte funksjoner og spisskompetanse må samles på færre enheter. Dersom det velges en modell med færre klinikker over en års periode, kan avbøtende (kompenserende) tiltak være å gi tilbud i samarbeid med kommunehelsetjenesten nær der pasienten bor ved at tannleger ambulerer fra større enheter. Dette er i tråd med intensjonen i Samhandlingsreformen.

42 Gruppearbeid

Regional delplan tannhelse

Regional delplan tannhelse Regional delplan tannhelse Vedtatt av Fylkestinget 15. oktober 2013, T-59/13 Ein tydeleg medspelar Innhald Innleiing 4 1. Mål og rammer for planarbeidet Mål for planarbeidet 7 Nasjonale og regionale rammer

Detaljer

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur

Tannhelsetjenesten - Klinikkstruktur Arkivsak 201004451-1 Arkivnr. Saksbehandler Bengt Berger Saksgang Møtedato Sak nr. Vestfold Eldreråd 01.12.2010 09/10 Vestfold fylkeskommunale råd for funksjonshemmede 03.12.2010 09/10 Hovedutvalg for

Detaljer

Hovedutvalg for helse og sosial

Hovedutvalg for helse og sosial SIGDAL KOMMUNE Hovedutvalg for helse og sosial MØTEBOK Arkivsaknr.: 13/775-4 Løpenr.: 5489/13 Arkivnr.: G40 &13 Saksbeh.: Anne Marie Lobben Styre/råd/utvalg Møtedato Saksnr. Hovedutvalg for helse og sosial

Detaljer

Tannhelseplan 2010-2014

Tannhelseplan 2010-2014 Tannhelseplan 2010-2014 Side 1 av 31 Innhold 1. Innledning... 4 2. Sammendrag... 5 2.1 Lovgrunnlag... 5 2.2 Økonomiske rammebetingelser... 6 2.3 Befolkningsutvikling... 6 2.4 Tannhelseutvikling... 6 2.5

Detaljer

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen

St.meld. nr. 47. Rett behandling på rett sted til rett tid (2008 2009) Samhandlingsreformen St.meld. nr. 47 (2008 2009) Rett behandling på rett sted til rett tid 2 St.meld. nr. 47 2008 2009 2008 2009 St.meld. nr. 47 3 Forord Rett behandling på rett sted til rett tid I min første uke som helse-

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren

Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Lederutdanning innen helse- og omsorgssektoren Kartlegging av eksisterende utdanningstilbud og kompetansebehov blant ledere i helse og omsorgssektoren Dag Ellingsen og Vilde Hoff Bernstrøm FoU resultat

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE?

SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? NORUT Samfunnsforskning AS Rapport nr 09/2007 SAMARBEID HVA SIER TANNLEGENE? FORPROSJEKT FOR Å UTVIKLE MULIGE SAMARBEIDSMODELLER MELLOM PRIVATE TANNLEGER OG OFFENTLIG TANNHELSETJENESTE Frank Olsen NORUT

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF

Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Fra Hedmark Kristelig Folkeparti Til Sykehuset Innlandet Høringsuttalelse Premisser, mål og utfordringer til strategisk fokus for 2011-2014, Sykehuset Innlandet HF Generelt Hedmark KrF er kjent med at

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.

Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie. Vi har ikke tid. SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04. Profesjonshøgskolen Institutt for sykepleie og helsefag Bachelor i Sykepleie Vi har ikke tid Hvorfor er det viktig for sykepleiere å ha kunnskap om forflytning? SY180H 000 Bacheloroppgave i Sykepleie 29.04.11

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune

Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Innherred samkommune Levanger kommune Verdal kommune Dialogseminar 9.- 10.2.2012 Gruppearbeid: Oppgave 1: Diskuter med utgangpunkt i kommunenes visjon - Livskvalitet og vekst - hvilke muligheter/strategier

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Plan for strategisk utvikling 2013 2020

Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013 2020 Plan for strategisk utvikling 2013-2020 ble vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 22. november 2012. www.helse-sorost.no\styret Innhold 1 Visjon og verdigrunnlag

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt.

Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Anca Heyd/Kristian I. Fanghol Dato: 18.3.2011 Styresak 31-2011 Desentralisert fødselsomsorg i Helse Nord videre arbeid Sakspapirene var ettersendt. Formål/sammendrag

Detaljer

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv

Kompendium del 2. Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Kompendium del 2 Selvhjelp i brukermedvirkning Delemne 2 Selvhjelp i folkehelsearbeid og organisasjonsperspektiv Foto: Øystein Hvalsengen Selvhjelp i brukermedvirkning Høgskulen i Volda Utarbeidet av Norsk

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Prioritering i tannhelsetjenesten

Prioritering i tannhelsetjenesten Institutt for klinisk odontologi Prioritering i tannhelsetjenesten Sammenliknet med helsetjenesten og i de øvrige nordiske landene Amalie Ribe Øverby Masteroppgave i odontologi Mai 2014 Veiledere: Eeva

Detaljer