Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tannhelsetjenesten. Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. - Telemark fylkeskommune -"

Transkript

1 Tannhelsetjenesten Avtaler ved Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: /2013

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning Bakgrunn og rammer Problemstillinger og revisjonskriterier Avgrensing Metode og kvalitetssikring Høring Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi Avdeling for tannhelsetjenesten Tannklinikken og spesialistklinikken - organisering og oppgaver Tannklinikken og spesialistklinikken økonomi Tannklinikken og spesialistklinikken historikk Tannklinikken og spesialistklinikken avtaler Problemstilling 1 om rutiner for avtaleinngåelser Fakta om avtaleinngåelser Revisors vurderinger av avtaleinngåelser Problemstilling 2 om offentlig og privat virksomhet Fakta om privat og offentlig virksomhet Revisors vurderinger av privat og offentlig virksomhet Revisors konklusjoner og anbefalinger Konklusjoner Anbefalinger Litteratur og kildereferanser Vedlegg I. Vedlegg 1: Rådmannens/Administrasjonssjefens høringsuttalelse II. Vedlegg 2: Revisjonskriterier III. Vedlegg 3: Metode og kvalitetssikring Telemark kommunerevisjon IKS i

3 Sammendrag Tannhelsetjenesten er første tema i den vedtatte planen for forvaltningsrevisjon , jamfør fylkestingsak 20/12. Denne rapporten er den andre av to rapporter om tannhelsetjenesten. Temaet for rapporten ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 26. november 2012, sak 59/12. Vi har undersøkt: 1. Har fylkeskommunen rutiner for avtaleinngåelser på tannhelsefeltet som sikrer best mulig utnyttelse av fylkeskommunens ressurser, og blir de fulgt? 2. Er det utarbeidet retningslinjer for å skille mellom privat og offentlig virksomhet i den offentlige tannhelsetjenesten, og blir disse fulgt? Har fylkeskommunen rutiner for avtaleinngåelser på tannhelsefeltet som sikrer best mulig utnyttelse av fylkeskommunens ressurser, og blir de fulgt? Delegasjonsreglementene på økonomi- og personalområdet setter klare grenser for handlingsrommet dersom et tiltak får ressursmessig betydning. Leieavtalen og de to drifts- og serviceavtalene knyttet til tannklinikkbygget ved sykehuset er vurdert i lys av delegasjonsreglementet på økonomiområdet. Leieavtalen ble inngått i januar 2007 og varer i 30 år. Ved den politiske behandlingen i 2007 var bygget blitt om lag dobbelt så stort som ved forrige politiske behandling, og anslaget for husleien hadde økt fra 1,4 mill. kr til 3,4 mill. kr per år. Revisor mener at avtalen har et omfang som gjør det sannsynlig at den har påført fylkeskommunen økte utgifter utover budsjett-året. Avtaleutkastet burde derfor vært forelagt fylkesrådmannen, og saken burde vært behandlet av fylkestinget. Drifts- og serviceavtalene har en varighet på henholdsvis tre og ti år, og utgiftene har ligget mellom 1 og 1,6 mill. kr i de undersøkte årene. Vanligvis har størrelsen på et bygg betydning for utgifter til drift og vedlikehold. Selv med det handlingsrommet som netto budsjettering gir, mener revisor det er risiko for at disse avtalene har bidratt til underskuddet ved de to klinikkene, og de kan dermed sies å ha påført fylkeskommunen fremtidige økte utgifter. Med en slik risiko mener revisor disse avtaleutkastene burde vært forelagt fylkesrådmannen. Felles prestasjonslønnsavtaler, en individuell lønnsavtale om prestasjonslønn og avtaler om lønn under utdanning mot arbeidsplikt er vurdert i lys av delegasjonsreglementet for personalområdet. De ulike prestasjonslønnsavtalene innebærer at ansatte kan få lønn utover minstelønn. Dermed skal de forelegges fylkesrådmannen. Det foreligger ikke dokumentasjon for at avtalene ble forelagt daværende fylkesrådmann. Revisor mener derfor det er risiko for at fylkesrådmannen ikke har sett disse avtalene, og at de ikke er inngått i tråd med delegasjonsreglementet. Telemark kommunerevisjon IKS ii

4 Formålet med anskaffelsesreglene er blant annet å sikre en mest mulig effektiv ressursutnyttelse ved offentlige anskaffelser. Reglene sier at anskaffelser skal så langt som mulig være basert på konkurranse og kunne etterprøves. Når det gjelder prosessen rundt leieavtalen fant vi at det ikke var satt i verkt tiltak for å sikre likebehandling av mulige leverandører av festetomt ved sykehuset. Det var heller ikke innhentet anbud fra andre aktører før utleier ble valgt. Revisor mener dette ikke er i tråd med kravet om konkurranse og heller ikke om etterprøvbarhet. Vi fant forøvrig at leieavtalen var inngått før planlegging og bygging kom i gang, og at tannhelsetjenesten jevnlig hadde deltatt i møter med entreprenørene i planleggings- og byggeperioden. Etter revisors mening reiser dette tvil om denne leieavtalen reelt sett er et bygge- og anleggsoppdrag, slik at anskaffelsesforskriftens anskaffelsesprosedyrer skulle vært fulgt i forholdet mellom fylkeskommunen og Kontorbygg AS. Drifts- og serviceavtaler og kjøp av private tannlegetjenester er offentlig kjøp av eksterne eller private tjenester, og da skal det etter revisors vurdering gjennomføres konkurranse som skal kunne etterprøves. Revisor er gjort kjent med at dette ikke er gjort. Tannhelsetjenesten innhentet bistand fra BTV Innkjøp da innredningen til de to tannklinikkene skulle kjøpes. Revisor er kjent med at denne anskaffelsen ble gjort i tråd med BTV Innkjøps prosedyrer og rutiner. Er det utarbeidet retningslinjer for å skille mellom privat og offentlig virksomhet i den offentlige tannhelsetjenesten, og blir disse fulgt? EØS-avtalen sier det er ulovlig å bruke offentlig støtte slik at den gir selektive økonomiske fordeler til enkelte aktører, en gruppe av bedrifter eller geografiske områder. Videre sier avtalen at når offentlig virksomhet utfører både skjermet og konkurranseutsatt virksomhet, er det risiko for ulovlig kryssubsidiering. Vi fant at fylkeskommunen ikke har utarbeidet retningslinjer tiltak for å skille mellom privat og offentlig virksomhet for den offentlige tannhelsetjenesten, slik at en unngår ulovlig offentlig støtte eller ulovlig kryssubsidiering. Vi fant at det er uavklart om private leietakerne betaler en markedsmessig leie for lokaler og utstyr. Videre opplyser tidligere fylkestannlege at en av avtalene ikke dekker reelle kostnader og en annen avtale er særlig gunstig. Revisor mener derfor det er mangelfullt vurdert om det er risiko for at avtalene innebærer ulovlig offentlig støtte til leietakers virksomhet. Vi fant at tannklinikken organiserer pasientbehandlingen og fører budsjett og regnskap på en slik måte, at det er vanskelig å se et tydelig skille mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet. Revisor mener det derfor er uklart om det foregår ulovlig kryssubsidiering. Telemark kommunerevisjon IKS iii

5 Revisor tilrår at fylkeskommunen: Treffer tiltak for å sikre økt kunnskap om og mer enhetlig praktisering av delegasjonsreglementene. Vurderer behovet for skriftlige rutiner og retningslinjer for å sikre regeletterlevelse når det gjelder anskaffelser og offentlig støtte. Vurderer behovet for retningslinjer for når og hvordan BTV Innkjøp og TFK Eiendom bør bistå fylkeskommunens øvrige virksomheter. Vurderer behovet for å utarbeide retningslinjer for å forebygge ulovlig offentlig støtte og kryssubsidiering. Skien 18.februar 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Kirsti Torbjørnson oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisjon Hildegunn Rafdal prosjektleder Telemark kommunerevisjon IKS iv

6 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og rammer I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av fylkestinget i sak 20/12, står tannhelsetjenesten som første tema. Dette er den andre av to rapporter om tannhelsetjenesten. Todelingen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte 9.mai 2012, sak 28/12, og temaet for vår rapport ble vedtatt i møte 26. november 2012, sak 59/12. Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel Problemstillinger og revisjonskriterier Rapporten omhandler følgende problemstillinger: 3. Har fylkeskommunen rutiner for avtaleinngåelser på tannhelsefeltet som sikrer best mulig utnyttelse av fylkeskommunens ressurser, og blir de fulgt? 4. Er det utarbeidet retningslinjer for å skille mellom privat og offentlig virksomhet i den offentlige tannhelsetjenesten, og blir disse fulgt? Revisjonskriteriene 1 i dette prosjektet er utledet fra kommuneloven, anskaffelsesloven, og fylkeskommunens økonomireglement med tilhørende delegasjonsreglement, samt personalreglement med tilhørende delegasjonsreglement. Kriteriene er angitt under hver problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 2 til rapporten. 1.3 Avgrensing Vi avgrenser forvaltningsrevisjonen til å gjelde avtaler knyttet til Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. Vi mener en vurdering av disse avtalene vil kunne ha overføringsverdi til andre fylkeskommunale avtaler på tannhelsefeltet. Vi ser ikke på om tallet på spesialister, ordinære tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer er i tråd med antatt behov i befolkningen i Skien tannhelsedistrikt. 1 Revisjonskriterier er en samlebetegnelse på de regler og normer som gjelder innenfor det området som skal undersøkes. Revisjonskriteriene er basis for de analyser og vurderinger som revisjonen foretar, konklusjonene som trekkes, og de er et viktig grunnlag for å kunne dokumentere avvik eller svakheter. Telemark kommunerevisjon IKS 1

7 Videre ser vi ikke på om det er god balanse i tannhelsetilbudet mellom prioriterte pasienter 2 og betalende pasienter i distriktet. Vi ser ikke på rammeavtalene som gjelder for fylkeskommunen. Vi gir en beskrivelse av, men reviderer ikke en fremleieavtale mellom tannhelsetjenesten og Skien Oralkirurgiske Klinikk AS fordi denne avtalen reforhandles høsten Metode og kvalitetssikring Ifølge forskrift om revisjon 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon 3. Valg av metode og tiltak for kvalitetssikring er omtalt i vedlegg 3 til rapporten. 1.5 Høring Rapporten ble sendt på høring til fylkesadministrasjonen 30. januar Høringen har ført til enkelte justeringer. Dette har ikke ført til endring i revisors vurderinger eller konklusjoner. Rådmannens høringsuttalelse ligger i sin helhet som vedlegg i tannhelseloven lister opp hvilke pasienter dette omfatter, og som skal få gratis forebyggende og oppsøkende tannhelsetilbud. Det er barn og unge fra fødsel til det året de fyller 18 år, psykisk utviklingshemmede over 18 år, og eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie. Ungdom fra 18 til 20 år skal få undersøkelse og behandling med 75 prosent moderasjon etter fastsatte takster. I tillegg har grupper av personer med rusmiddelproblemer og psykisk sykdom fått rettigheter i tannhelsetjenesten de senere årene. Spesialisttjenester til de prioriterte gruppene dekkes av den offentlige tannhelsetjenesten. Bare kjeveortopedi er unntatt. For slik behandling får pasientene refusjon etter NAVs regelverk. 3 Gjeldende RSK 001 er fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre med virkning fra 1. februar 2011, og er gjeldende som god kommunal revisjonsskikk. Standarden bygger på norsk regelverk og internasjonale prinsipper og standarder som er fastsatt av International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) og Institute of Internal Auditors (IIA). Telemark kommunerevisjon IKS 2

8 2 Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi Nedenfor beskrives Avdeling for tannhelsetjenesten i fylkesadministrasjonen, og Tannklinikken Skien og Spesialistklinikken for kjeveortopedi. Videre gjennomgås opprettelsen av de to klinikkene og avtalene knyttet til dem. For en generell beskrivelse av tannhelsetjenesten i Telemark og de strukturendringer som er gjennomført de 7-8 siste årene, se rapporten Tannhelsetjenesten, økonomistyring og ressursbruk nr Avdeling for tannhelsetjenesten Lov om tannhelsetjenester 1-1 sier at fylkeskommunen har ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. Fylkeskommunen skal fremme tannhelsen i befolkningen og sørge for nødvendig forebygging og behandling. For en konkretisering av dette ansvaret viser vi til fotnote 2 og avsnitt 2.2. Avdeling for tannhelsetjenester er en av fire avdelinger i fylkesadministrasjonen. Den ledes av fylkestannlegen og kalles heretter tannhelsetjenesten. Nærmeste overordnede har vært assisterende fylkesrådmann. Etter at ny fylkestannlege ble ansatt våren 2012 har det skjedd flere organisatoriske endringer. Fylkestannlegen rapporterer nå direkte til fylkesrådmannen og deltar i rådmannens lederteam. Saker på tannhelseområdet som skal til politisk behandling, håndteres i Hovedutvalg for kultur og identitet 4, fylkesutvalg og fylkesting. 2.2 Tannklinikken og spesialistklinikken - organisering og oppgaver Tannklinikken Skien, heretter kalt tannklinikken, ble åpnet i mars 2009 og består av tre klinikker. Tannhelsetjenesten opplyser at 15 tannleger, 19 tannhelsesekretærer og 5 tannpleiere arbeidet der høsten Tannklinikken er en del av Skien tannhelsedistrikt. Distriktet omfatter Skien og Siljan kommune og ledes av en overtannlege. Tannklinikken har eget budsjett, og kjerneoppgavene er å sørge for at de prioriterte pasientgruppene i Skien får tilbud om de tannhelsetjenestene de har behov for etter tannhelsetjenesteloven 1-3. Videre bidrar tannklinikken til å oppfylle lovkravet om å sørge for at tannhelsetjenester, herunder spesialisttannhelsetjenester, i rimelig grad er tilgjengelige for hele befolkningen, også for betalende 4 Dette hovedutvalget endret navn høsten Tidligere het det Hovedutvalg for kultur og identitet. Siden de avtalene vi vurderer er inngått før navneskiftet, velger vi å bruke Hovedutvalg for kultur og identitet i denne rapporten. Telemark kommunerevisjon IKS 3

9 pasienter, jf Oppgavene kan løses enten av fylkeskommunens egne ansatte eller av privatpraktiserende tannleger som inngår avtale med fylkeskommunen etter 4-1. Universitetet i Tromsø har en avtale om å utplassere fire tannlegestudenter og to tannpleierstudenter i praksis ved tannklinikken i henholdsvis 3-4 måneder og 2 måneder hver vår og høst. Spesialistklinikken for kjeveortopedi, heretter kalt spesialisttannklinikken, åpnet samtidig med tannklikken. Her er det ansatt en kjeveortoped og to tannhelsesekretærer. Lokalene er i samme bygg som tannklinikken men klart adskilt. Spesialisttannklinikken har sitt eget budsjett, og kjeveortopeden rapporterer direkte til fylkestannlegen. Med andre ord ligger den fysisk i samme hus som tannklinikken med har ingen organisatorisk eller økonomisk tilknytning til den. Videre finnes det tre spesialister innen periodonti, oralkirurgi og endodonti i bygget. De har ulik organisatorisk tilknytning til tannklinikken, jf. avsnitt 2.5. De er samlet i en del av bygget, adskilt fra både spesialisttannklinikken og tannklinikken. 2.3 Tannklinikken og spesialistklinikken økonomi Fylkestinget vedtar netto budsjettramme for tannhelsetjenesten. Netto rammestyring åpner for budsjettmessige tilpasninger gjennom året. Eventuelle omdisponeringer må gjøres innenfor rammen og i tråd med de mål som er vedtatt av fylkestinget. Overtannlegen for Skien tannhelsedistrikt opplyser at han har ansvar for at tannklinikken går i balanse. Tidligere lå dette ansvaret i all hovedsak hos fylkestannlegen. Da var det vanskelig for overtannlegen å følge utviklingen i forbruk, sett i forhold til års budsjett. Fra 2013 er dette endret. Overtannlegene har nå fått anvisningsfullmakt, og har full oversikt over den økonomiske situasjonen gjennom året. Tannhelseloven sier at prioriterte pasienter skal ha gratis behandling. Dette dekkes av et statlig rammetilskudd. Dersom den offentlige tannhelsetjenesten bruker private spesialister i behandling av prioriterte pasienter, må tannhelsetjenesten betale. Unntaket er kjeveortopedisk behandling. Det dekkes delvis av NAV etter fastsatte takster. Et eventuelt mellomlegg mellom kjeveortopedens takster og NAVs takster, må de prioriterte pasientene betale selv. Betalende pasienter må dekke hele regningen selv. Takster for betalende pasienter i den offentlige tannhelsetjenesten i Telemark fastsettes i samarbeid med fylkestannlegene i Vestfold og Buskerud. Betalende pasienter gir inntekter og bidrar til å styrke det økonomiske grunnlaget for tannklinikkene. Nedenfor viser vi tabeller med revidert budsjett, regnskapsførte utgifter og inntekter og netto regnskap. Tannhelsetjenesten opplyser at det er usikkert om alle opplysninger er ført riktig både for hver klinikk og mellom klinikkene. Dette gjelder særlig for 2009 og Vi velger derfor å slå sammen disse tallene i tabell 1C slik vi får en mest mulig presis framstilling. Telemark kommunerevisjon IKS 4

10 Tabell 1A - budsjett og regnskap tannklinikken Budsjett(end) Utgifter - regnskap Inntekter - Netto regnskap regnskap ,2 mill. kr 23,4 mill. kr -6,7 mill. kr 16,7 mill. kr ,1 mill. kr 28,2 mill. kr -11,7 mill. kr 16,5 mill. kr mill. kr 30,7 mill. kr -11,8 mill. kr 18,9 mill. kr Tabellen viser at klinikken har gått med underskudd i disse årene. Videre viser tabellen at både utgiftene og inntektene har økt i denne perioden. Regnskapet viser at utgifter til lønn og sosiale utgifter har økt fra 14,6 mill. kr i 2009, 17 mill. kr i 2010 til 19,2 mill. kr i Overtannlegen i Skien tannhelsedistrikt sier at økningen i inntekter skyldes at inntjeningen fra betalende pasienter har økt de senere årene. Regnskapet viser at inntekter fra betalende pasienter var 4,1 mill. kr i 2009, 7,7 mill. kr i 2010 og 8,2 mill. kr i Overtannlegen sier det har sammenheng med at tannklinikken har tatt i bruk tannpleiere i større grad, og forlenget intervallene mellom behandlingene for prioriterte pasienter. Disse endringene er i tråd med nasjonale signaler, og fører til mindre ressursbruk på friske prioriterte pasienter og fristiller ressurser til betalende pasienter. Tabell 1B budsjett og regnskap for spesialistklinikken Budsjett(end) Utgifter - regnskap Inntekter - Netto regnskap regnskap ,6 mill. kr 4,4 mill. kr -5,3 mill. kr -0,9 mill. kr ,9 mil. kr 4,9 mill. kr -4,6 mill. kr 0,3 mill. kr ,6 mill. kr 4,3 mill. kr -3,8 mill. kr 0,5 mill. kr Tabellen viser overskudd i 2009 og underskudd i 2010 og Tabellen viser også at utgiftssiden er relativt uforandret mens inntektssiden er redusert. Tabell 1C budsjett og regnskap for begge klinikkene Budsjett(end) Utgifter - Inntekter - Netto regnskap regnskap regnskap ,8 mill. kr 27,8 mill. kr -12 mill. kr 15,8 mill. kr ,1 mill. kr 33,1 mill. kr -16,3 mill. kr 16,8 mill. kr ,5 mill. kr 35 mill. kr -15,6 mill. kr 19,4 mill. kr Vi ser samme tendens her som i tabell 1A. Klinikkene går med underskudd, og både utgifter og inntekter øker i perioden. Telemark kommunerevisjon IKS 5

11 2.4 Tannklinikken og spesialistklinikken historikk Tidligere var det seks offentlige tannklinikker i Skien kommune. Da det nye bygget stod ferdig i mars 2009 ble alle samlet i en sentralklinikk. I tillegg inneholder bygget en spesialistklinikk 5. Prosessen fram mot en samlokalisert sentral- og spesialistklinikk knyttet til sykehuset var omfattende og flere løsninger ble vurdert underveis. Nedenfor gis en kronologisk fremstilling med vekt på de politiske prosessene, kontakten med Kontorbygg AS og Sykehuset Telemark Planene om å endre distriktsstrukturen 6 og opprette sentralklinikker ble behandlet på politisk nivå ved flere anledninger helt fra slutten av 1990-tallet. I 2004 tok planene form gjennom behandling i hovedutvalget for kultur og identitet , sak 0042/04, i fylkesutvalget sak 0083/04 og i fylkestinget , sak 0041/04. Hensikten med disse strukturendringene var å bedre rekrutteringen av tannleger og tannpleiere, og bidra til innsparinger gjennom stordriftsfordeler. I sakspapirene vises det til en tabell med tittelen Fremdriftsplan for strukturendringer i tannhelsetjenesten. I sakspapirene til hovedutvalget står det at spørsmålet om plassering av et regionalt kompetansesenter 7 ikke var avklart ennå. Dersom det blir plassert i Skien: «vert det lagt ved sjukehuset Telemark og det vil vere naturleg og leggje ein sentralklinikk for Skien i nærleiken av senteret. Fylkeskommunen har vore i møte med leiinga på sjukehuset og med rådmannen i Skien. Dersom kompetansesenteret vert lagt til Skien, kan kommunen byggje ein sentralklinikk i tilknyting til senteret og leige ut.» Hovedutvalget vedtok at den vedlagte strukturplanen skulle legges til grunn for det videre arbeidet. Videre ble det bedt om å sende strukturplanen på høring til berørte parter. I sakspapirene til fylkesutvalget og fylkestinget er en oppsummering av høringen vedlagt. Det kom ikke skriftlige svar fra Skien og Siljan kommune. I oppsummering står det likevel at: «Rådmannen i Skien har gitt signal om at kommunen ( ) kan være behjelpelig med å bygge en sentralklinikk i Skien selv om kompetansesenteret ikke blir etablert her.» I tilrådingen fra fylkesutvalget og i vedtaket fra fylkestinget, vises det til et dokument med samme navn: Fremdriftsplan for strukturendringer i tannhelsetjenesten. Her er fokuset kun distriktsendringer og klinikkendringer. For Skien distrikt var forslaget å opprette en sentralklinikk i 5 Dette er andre begreper enn det vi bruker i avsnitt 2.2, men vi har valgt å bruke dem fordi det gjør de dokumentene dette avsnittet bygger på. 6 Endringen førte til at antall tannhelsedistrikter ble redusert fra 7 til 4. 7 Statlige helsemyndigheter ønsket å opprette fem regionale kompetansesentre i Norge. Regionsenteret i sør skulle etter planen enten legges i Agderfylkene eller i Telemark. Telemark kommunerevisjon IKS 6

12 Skien. Her nevnes ikke et mulig samarbeid med Sykehuset Telemark eller Skien kommune om plassering og bygging av en slik klinikk I mars 2005 besluttet helse- og omsorgsministeren at det regionale kompetansesenteret i sør skulle legges til Arendal. Tannhelsetjenesten ønsket å gå videre med planene om å opprette en spesialistklinikk og samlokalisere den med en sentralklinikk i Skien. Med midler fra Helsedirektoratet i 2005 og 2006 ble disse planene videreutviklet. En prosjektleder ansatt i fylkeskommunen utarbeidet rapporten: Forprosjekt: Spesialistklinikk samlokalisert med ny sentralklinikk i Skien. Her står det at det arbeides med å få etablert et biomedisinsk senter på Sykehuset Telemark sitt område, og at en spesialistklinikk samlokalisert med en sentralklinikk 8 for tannhelse plassert samme sted vil gi gjensidig positive effekter 9. Uavhengig av disse planene argumenteres det for i rapporten at det bør opprettes en spesialistklinikk i Skien. På dette tidspunktet er det færre spesialister i fylket enn ønsket, og de som finnes jobber i privat virksomhet. Det argumenteres med at en offentlig spesialistklinikk vil bidra til økt rekruttering både blant spesialister og ordinære tannleger. Rapporten viser til at ulike lokaler har blitt vurdert for opprettelse av en ny sentralklinikk. Den konkluderer med at det bør bygges en ny klinikk på Sykehuset Telemark sitt område. Rapporten legger til grunn at begge klinikkene skal betale netto årlig leie på 1100 kr. per m2. Spesialistklinikken vil trenge 370 m2 og skal betale kr i årlig leie, og sentralklinikken vil trenge m2 med kr i årlig leie. Utgifter til strøm og renhold blir også estimert, men ikke andre drifts- eller vedlikeholdsutgifter. Videre står det: «Merkostnader knyttet til drift sammenliknet med dagens utgiftsnivå forventes ikke. Tvert om bør stordriftsfordeler kunne forventes.» behandlet hovedutvalget for kultur og identitet sak 4/06. De tilrår at det bygges en spesialistklinikk på 370 m2 samlokalisert med ny sentralklinikk på m2 på Sykehuset Telemark sitt område, at fylkeskommunen inngår avtale med Kontorbygg AS som oppdragstaker og senere eier, og at tannhelsetjenesten deretter leier lokalene. Videre står det at fylkeskommunen sammen med Kontorbygg AS skal søke Sykehuset Telemark om å leie tomt. I sakspapirene står det at: «Den stipulerte husleia i nybygget vil bli om lag lik summen av husleiene i dag. Fylkestannlegen reknar ikkje 8 På dette stadiet i planleggingen var spesialistklinikken tenkt som en felles klinikk med flere spesialister. 9 Planene om et slik biomedisinsk senter ble etter hvert skrinlagt. Telemark kommunerevisjon IKS 7

13 med høgre kostnader til strøm og vask i dei nye sentralklinikkane enn utgiftene i dag. ( ) Innreiingskostnader ( ) er i hovudsak dekt innan investeringsramma for tannhelse i økonomiplanen.» Saken ble ikke behandlet i fylkesutvalget eller i fylkestinget vedtok styret i Sykehuset Telemark å feste bort en tomt til Kontorbygg AS. I vedtaket står det at tomten skal brukes til bygging av spesialist- og sentralklinikk for tannhelsetjenesten, under flere forutsetninger. Bl.a. står det at festetiden skal maks være 40 år. Videre står det at: «Drift og vedlikehold av bygget og uteområdene administreres av sykehuset mens kostnadene dekkes av Kontorbygg AS. Det skal utarbeides egen avtale om dette.» sendte tidligere fylkestannlege et brev til Kontorbygg AS der et bl.a. står: «En har sett for seg en løsning hvor Kontorbygg AS fester en nærmere beskrevet tomt inne på sykehusområdet, oppfører et nybygg i tråd med behov og funksjoner tilkjennegitt av tannhelsetjenesten i Telemark, for deretter å bortleie nybygget i sin helhet til fylkeskommunen (tannhelsetjenesten) gjennom en langsiktig avtale. ( ) På anmodning fra Kontorbygg AS, bekreftes med dette at fylkeskommunen fortsatt betrakter prosjektet som svært spennende og interessant( ). Det understrekes at fylkeskommunen oppfatter situasjonen slik, at angjeldende festetomt både formelt og reelt disponeres eksklusivt av Kontorbygg AS, som har enerett til feste av denne. Slik fylkeskommunen forstår det, jf. foreliggende dialog om spørsmålet, er det kun en aktør som kan realisere prosjektet, nemlig Kontorbygg AS som fester den aktuelle tomten. Festeren Kontorbygg AS må på sin side betraktes som en offentlig oppdragsgiver i anskaffelsesregelverkets forstand ( ). Når overstående understrekes, er dette for at fylkeskommunen skal kunne være sikker på, at en anbudskonkurranse i fylkeskommunal regi, ikke skal være nødvendig eller påkrevet i dette tilfelle.» Revisor har fått opplyst at det ikke er arkivert en skriftlig henvendelse fra Kontorbygg AS i forkant av dette brevet, eller et svar fra Kontorbygg AS i etterkant inngikk fylkestannlegen og Kontorbygg AS en leiekontrakt. På dette tidspunktet eksisterte ikke bygget. Videre finnes det et styrevedtak om at tomten på sykehusområdet kan festes ut til Kontorbygg AS, men det foreligger ikke en signert festekontrakt behandlet Hovedutvalg for kultur og identitet Sentral- og spesialistklinikken i Skien forprosjekt jf. sak 35/07, og behandlet fylkesutvalget samme sak, jf. sak 22/07. I saksdokumentene gis det en kort presentasjon av fylkestingssak 0041/04 og hovedutvalget for kultur og identitets sak 04/06, se ovenfor. Presentasjonen inneholder enkelte faktafeil. Det står at fylkestinget i sak 0041/04 vedtok: «å samlokalisere fire klinikkar med dei planlagte spesialistklinikkene ved Sykehuset Telemark HF.» Revisor viser til at vedtaket fra fylkestinget kun omhandlet vedtak om ny distriktsstruktur og opprettelse av nye sentraltannklinikker, herunder en sentraltannklinikk i Skien. Videre står det at: «Kontorbygg AS leiger tomt av sjukehuset» På dette tidspunktet foreligger det som nevnt over, ikke en signert festekontrakt. Det står også i sakspapirene at: «I den førre saka blei det rekna med ein leie på 1 mill. for Telemark kommunerevisjon IKS 8

14 spesialistklinikken og 1,3 mill. kr for tannklinikken, til saman ca. 2,3 mill. kr.» Revisor viser til sakspapirene fra den politiske behandlingen i 2006, der det står at estimert husleie for de to klinikkene er henholdsvis kr og kr. I sakspapirene står det at Kontorbygg AS ansatte en prosjektleder høsten 2006 og at det ble lyst ut en arkitektkonkurranse for en prosjektskisse. På grunnlag av prosjektskissen ble det lyst ut ny arkitektkonkurranse for å lage et forprosjekt for bygget. Forprosjektet ble levert , og detaljtegningene skulle være ferdige i juni Videre står det at bygget har økt i størrelse fra ca m2 til 2281 m2 10, og at kostnaden har økt fra 1100 kr til 1500 kr. pr m2. Samlet husleie blir ca. 3,4 mill. kr. pr år. Dette er ca. 2 mill. kr mer enn estimert da hovedutvalget behandlet saken i 2006, se ovenfor. Økningen i byggets størrelse begrunnes bl.a. med at behandlingsrommene er gjort litt større, at antall behandlingsrom er økt med 4 for å gi plass til studenter, og at det lages plass til ventilasjonsanlegg og kulvert i kjelleren. Både hovedutvalget for kultur og identitet og fylkesutvalget vedtok at det vedlagte forprosjektet for tannklinikken i Skien legges til grunn for detaljprosjektering, herunder utarbeiding av anbudsmateriale. Revisor har mottatt kopi av prosjektskissen. Den er datert og utarbeidet av Context as. Revisor har ikke mottatt kopi av forprosjektet for bygget som vedtakene viser til i henholdsvis sak 35/07 i hovedutvalget og 22/07 i fylkesutvalget 11. I samtale med revisor høsten 2012 sier tidligere fylkestannlege at Kontorbygg AS styrte prosessen. Basert på tidslinjen som er skissert ovenfor, ser det ut til at det gjaldt fra høsten På prosjektskissen datert laget av Context as står det at Kontorbygg AS er tiltakshaver. Da prosjektskissen og forprosjektet var ferdig, var det Kontorbygg AS som la ut anbudskonkurranser på arkitektarbeidet og entreprenørarbeidet. Deretter kom byggingen i gang. Tidligere fylkestannlege opplyser at han og/eller prosjektleder 12 deltok på alle møter i denne prosessen. Vi ser her at leiekontrakten var signert før den siste politiske behandlingen i hovedutvalg og fylkesutvalg, og før valg av arkitekt og entreprenør. Vi har ikke funnet dokumentasjon som viser at økningen i størrelse og økningen i m2-pris har blitt behandlet i fylkestinget. 10 Revisor får opplyst januar 2013 at tannhelsetjenesten legger til grunn at lokalene for de to klinikkene er 2375 m2. 11 Dokumentet ligger ikke ved saken i arkiv, og vi har fått opplyst at det ikke finnes i tannhelsetjenestens arkiv. 12 Dette er prosjektlederen som skrev rapporten Forprosjekt: Spesialistklinikk samlokalisert med ny sentralklinikk i Skien omtalt i avsnitt Telemark kommunerevisjon IKS 9

15 Høsten 2007 ble økonomisjefen klar over at tidligere fylkestannlege hadde signert leieavtalen med Kontorbygg AS. Hun så at avtalen ville føre til langsiktige forpliktelser for fylkeskommunen, og tok opp med tidligere fylkestannlege og ass. fylkesrådmann om dette var i tråd med fylkeskommunens delegasjonsreglement og signerer Sykehuset Telemark og Kontorbygg AS festeavtale om en tomt på sykehusområdet mottok tannhelsetjenesten et brev fra Sykehuset Telemark. I brevet vises det til et foreløpig tilbud sendt og til møte Videre inneholder det en oversikt over hvilke drift- og servicetjenester de kan tilby. Medio januar 2009 inngikk sykehuset og tannhelsetjenesten to drifts- og serviceavtaler. Det er ikke fremmet egne saker knyttet til tannklinikken og spesialistklinikken ved sykehuset for hovedutvalget for kultur og identitet, for fylkesutvalget eller fylkestinget fra mai 2007 til bygget står ferdig i mars Tannklinikken og spesialistklinikken avtaler Avtalene som er inngått ved tannklinikken og spesialistklinikken er et vesentlig bidrag for å forstå kostnadsnivået ved klinikkene. Nedenfor gjennomgås disse avtalene med vekt på årlige utgifter knyttet til hver avtale Leieavtalen Som nevnt i forrige avsnitt finnes det avtaler knyttet til feste av tomt og leie av bygg. Rekkefølgen for inngåelsen av disse avtalene er slik at styret for sykehuset vedtok å bortfeste en tomt til Kontorbygg AS , tannhelsetjenesten inngikk leieavtale om et bygg , og Kontorbygg AS signerte en festeavtale med sykehuset I avsnitt 2.4 står det at tannhelsetjenesten mente det var sentrale faglige argumenter for at de to klinikkene ble plassert ved sykehuset. Kontorbygg AS fikk feste en tomt av sykehuset. Revisor er ikke kjent med at tannhelsetjenesten gjorde tiltak for å sikre likebehandling av andre mulige leverandører av en slik egnet tomt. I avtalen med Kontorbygg AS står det at leien betales slik: «Årsleien utgjør 8 % av totale kostnader, inklusiv prosjektkostnader og finansielle utgifter. I leien inngår utvendig vedlikehold av bygget, forsikring og eiendomsskatt. ( ) Fremleie ( ) er ikke tillatt uten utleiers skriftlige samtykke. Rett til fremleie for likende virksomhet kan påregnes.» Telemark kommunerevisjon IKS 10

16 Som nevnt i avsnitt 2.4 ble anslaget for husleien estimert til 3,4 mill. kr i Basert på opplysninger fra månedlige fakturaer ble det betalt 3 mill. kr for 10 måneder i 2009, 3,9 mill. kr for 2010 og 4,1 mill. kr for for de to klinikkene. Tabell 2 utgifter til husleie per m Tannklinikkene 1600 kr 1770 kr 1810 kr i Skien 14 Porsgrunn kr 1370 kr 1580 kr Bø 1220 kr 1170 kr 1330 kr Notodden 920 kr 990 kr 890 kr Seljord 1460 kr 1840 kr 1600 kr Med unntak for Åmot, viser tabellen de sentralklinikkene som har blitt opprettet som følge av fylkestingsvedtaket fra 2004 om ny struktur i tannhelsetjenesten. Tabellen viser at husleie per m2 ligger høyere for de to tannklinikkene i Skien enn for de øvrige sentralklinikkene, med unntak av Seljord i Leieavtalen gjelder fra bygget står ferdig og varer i 30 år. Da opphører det uten varsel og oppsigelse, men leietaker har rett til å forlenge leieforholdet med ytterligere 10 år. I leieavtalen står det: «Husleielovens frist etter 9-2, 3.ledd settes til seks måneder.» Det innebærer at hvis leieforholdet fortsetter i mer enn 6 måneder etter år, uten at utleier skriftlig oppfordrer fylkeskommunen til å flytte, blir leieavtalen tidsubestemt. 13 Disse opplysningene har revisor sammenstilt ved å regne sammen utbetalinger til Kontorbygg AS. Opplysninger i regnskapet på art 190 Husleie, leie av lokaler og grunn for 2009, 2010 og 2011 ligger noe høyere. I stor grad skyldes det at enkelte utgifter til drift har blitt ført på denne arten. 14 I avsnitt 2.4 ser vi at anslått størrelse for de to tannklinikkene i 2007 var 2281 m2, og at tannhelsetjenesten bruker et anslag på 2375 m2 i dag. Revisor er ikke kjent med hva som er mest riktig. Vi antar det er det sistnevnte, siden det er fremkommet etter at bygget står ferdig. 15 Revisor har fått opplyst at klinikken i Porsgrunn leier 524 m2 pluss noe fellesareal. Siden vi ikke kan regne med fellesarealet, blir vårt anslag for utgifter til husleie per m2 høyere enn det reelt sett er. Telemark kommunerevisjon IKS 11

17 2.5.2 Drifts- og serviceavtalene Sykehuset og tannhelsetjenesten har inngått to drift- og serviceavtaler. Tilbudet nevnt i brev fra sykehuset til tannhelsetjenesten er tilnærmet identisk med de inngåtte avtalene når det gjelder tema og kostnader. Se avsnitt 2.4. Driftsavtalene med sykehuset kostet samlet sett 1,6 mill. kr i 2009, nesten 1 mill. kr i 2010 og 1,6 mill. kr i Den ene avtalen er knyttet til teknisk drift og gjelder fra til Den fornyes automatisk 1 år av gangen dersom ingen av partene sier opp avtalen minimum 6 måneder før den utløper altså fra Den andre avtalen er knyttet til parkering, renhold, interiør, vareforsyning, avfallshåndtering og transport, ID-kort, kantine og møteromsfasiliteter. Disse tjenestene er priset på ulik måte. For eksempel er renhold priset per m2 og utgjør kr årlig, parkering kan betales på tre ulike måter og ID-kort koster 200 kr per stk. Avtalen varer fra til med opsjon på to år til (1+1 år). Det er 6 måneders gjensidig oppsigelsestid. Denne avtalen ble forlenget og noe endret våren Forlengelsen gikk frem til Revisor er ikke kjent med om avtalen er ytterligere forlenget. Innholdsmessig er avtalen redusert ved at tannhelsetjenesten ikke lenger har adgang til sykehusets kantine. Det har kostet 1000 kr per år per ansatt. Tannhelsetjenesten skal heller ikke ha adgang til møtefasiliteter. Hva det innebærer kostnadsmessig er ikke spesifisert. Revisor har fått opplyst fra tannhelsetjenesten at fakturaene fra sykehuset er lite konkrete. Det er derfor vanskelig å vite hva tannhelsetjenesten reelt sett betaler for Arbeidsavtaler De ansatte ved tannklinikken og spesialistklinikken har inngått individuelle arbeidsavtaler med tannhelsetjenesten, og er formelt sett ansatt i fylkeskommunen. Samlede lønnsutgifter knyttet til disse avtalene er 11,4 mill. kr i 2009, 15,1 mill. kr i 2010 og 15 mill. kr i Felles prestasjonsavtaler Alle ansatte i tannhelsetjenesten kan etter eget ønske inngå avtaler om prestasjonslønn. Denne muligheten er forankret i avtaler mellom de ulike fagforeningene og fylkeskommunen. Avtalene kommer i tillegg til ordinær fastlønn, og trer i kraft når et tannhelseteam bestående av en tannlege, tannhelsesekretær og tannpleier har oppfylt sin plikt om å behandle et visst antall prioriterte pasienter og tjent inn en viss sum på betalende pasienter. Avtalene innebærer at arbeidstiden øker fra 36 til 37,5 timer per uke for tannlegen. Tannpleieren og tannhelsesekretæren har 37,5 timers arbeidsuke, uavhengig av om de har prestasjonslønnsavtale eller ikke. Det er satt et tak for hvor mye Telemark kommunerevisjon IKS 12

18 de ansatte kan tjene på prestasjonslønnsavtalene henholdsvis kr for tannleger, kr for tannpleiere og kr for tannhelsesekretærer. Slike avtaler har eksistert i år, og hensikten er at de skal virke rekrutterende og stabiliserende. For 2009 utgjorde dette kr, i 2010 var det kr og for 2011 var det 2,2 mill. kr. Etter opplysninger fra tannhelsetjenesten var det 22 ansatte ved tannklinikken som hadde slik prestasjonslønn i 2011, henholdsvis 7 tannleger, 4 tannpleiere og 11 tannhelsesekretærer. Personalsjefen opplyser at hans avdeling har deltatt i forhandlingene om disse avtalene. Deltakelsen var som tilrettelegger og formell arbeidsgiver. Tidligere fylkestannlege hadde ansvaret for det faglige innholdet og de økonomiske konsekvensene. I januar 2013 pågår det reforhandlinger av disse avtalene. De skal heretter hete bonusavtaler, forankret i sentral forbundsvis særavtale SFS Individuell arbeidsavtale 50 prosent engasjement En tannlege er ansatt i et midlertid engasjement i 50 prosent til kr 485 kr per time. Han jobber som ordinær tannlege i tannklinikken. Avtalen gjelder fra til Individuell arbeidsavtale kjeveortoped En kjeveortoped er den ene tannlegen som arbeider i spesialistklinikken. Han er ansatt i fylkeskommunen på lik linje med tannlegene i tannklinikken, men hans arbeidsavtale skiller seg ut på to måter. For det første rapporterer han direkte til fylkestannlegen og for andre har han en individuell avtale om prestasjonslønn. Arbeidsavtalen sier at han har en fast grunnlønn, og at han blant annet kan bruke 20 prosent av stillingen til faglig oppdatering og forskning, og 20 prosent til behandlingsplanlegging og oppfølging av behandlingsresultater. Han kan ta ut en ekstra ferieuke. I tillegg får han 60 prosent av alt han tjener inn over 1,4 mill. kr per år. Kostnader til etablering, drift og vedlikehold av praksisen, kjøp av utstyr, forbruksvarer, materialer og teknikerutgifter, samt lønn til to tannhelsesekretærer dekkes av tannhelsetjenesten. Tidligere fylkestannlege opplyser at det ble regnet ut at 1,4 mill. kr skulle dekke disse utgiftene. Videre sier han at fordelingsnøkkelen for inntekter over dette beløpet ble satt for at tannhelsetjenestens andel skulle dekke utgifter til lønn og faste kostnader. Kjeveortopeden fastsetter takstene som gjelder ved spesialistklinikken etter avtale med fylkestannlegen. Mye av det arbeidet en kjeveortoped gjør, dekkes delvis av NAV. Mellomlegget dekkes av pasienten selv eller foresatte. Telemark kommunerevisjon IKS 13

19 Tabell 4 - grunnlønn og prestasjonslønn Grunnlønn Prestasjonslønn Samlet lønn kr kr 3 mill. kr kr kr 2,7 mill. kr kr kr 2,1 mill. kr Tidligere fylkestannlege mener dette er en gunstig avtale for kjeveortopeden. Han begrunner avtalen med at den gangen han ble ansatt var det svært vanskelig å få ansatt kjeveortopeder, og at Telemark måtte ha en kjeveortoped for å oppfylle lovkravet om å sikre tilgang til nødvendige tannhelsetjenester. Personalsjefen opplyser at hans avdeling flere ganger har tatt opp med tidligere fylkestannlege at lønnsutbetalingene til denne tannlegen. Han sier i en e-post: «Vi har flere ganger reagert med spørsmål til fylkestannlegen om innholdet i avtaler, særlig den nevnt (her) i og med at vi har ansvar for lønnsutbetaling. Vi har reagert på at lønnsutbetalingen har vært svært høy. De svar som har vært gitt har gitt en forståelse av at avtalene er ok og klarert. Vi synes det er vanskelig å trenge inn i disse avtalene og vi har aldri blitt forelagt avtalene skriftlig.» Når det gjelder tilgang til kjeveortopeder i Telemark, har situasjonen endret seg. Tidligere fylkestannlege opplyser at det per i dag finnes kjeveortopeder i Skien sentrum, Porsgrunn og Bø Leieavtaler To tannleger er ansatt på ordinære vilkår. De ordinære vilkårene er fast årslønn mot å behandle prioriterte og betalende pasienter i et visst omfang. I tillegg har begge inngått avtaler om å leie et offentlig tannlegekontor til privat praksis. Avtalene ble inngått i 2004, og ble videreført med samme vilkår da de flyttet til den nye tannklinikken i I leieavtalen står det at den private praksisen kan drives inntil 400 timer per år. Selve leieavtalen er kortfattet, men viser til en rammeavtale mellom fylkeskommunen og Den norske tannlegeforeningen 16. I rammeavtalen står det at leietaker skal betale 250 kr per time. Tidligere fylkestannlege opplyser at timeprisen har økt til 290 kr i Det står at leien dekker bruk av lokaler og utstyr, men ikke lønn til tannhelsesekretærer. Videre står det at den private virksomheten ikke skal påføre fylkeskommunen ekstra utgifter til vask og klargjøring av utstyr. Sitat fra rammeavtalen: Praksisen må ikke være av et slikt omfang at den går ut over innsatsen i ordinær arbeidstid. Det må ikke skje sammenblanding av den private og den offentlige virksomheten i klinikken. Den private praksisen må ikke føre til konkurranse med den offentlige virksomheten på klinikken. 16 Revisor har fått kopi av en usignert versjon. Telemark kommunerevisjon IKS 14

20 Tidligere fylkestannlege sier at det ikke er regnet på om husleien dekker de reelle kostnadene for tannklinikken, men mener at denne prisen er vanlig i andre fylker. Han opplyser videre at disse tannlegene behandler samme type pasienter i sin private virksomhet som de gjør i den offentlige virksomheten. Prisene for behandlingen i de private virksomhetene fastsettes av de to tannlegene. Tidligere fylkestannlege tror at de ligger nokså likt med prisene i den offentlige virksomheten. Videre sier han at det bygger på tillit at disse tannlegene ikke siler pasientene mellom offentlig og privat virksomhet når det f.eks. gjelder tidspunkt for når en pasient kan få time eller mellom vanskelige/tidkrevende pasienter og enkle pasienter. Leieavtalene med tannlegene gjelder fra , mens den usignerte rammeavtalen gjelder fra til Etter det gjelder den for ett år om gangen, dersom ingen av partene sier den opp. Tannhelsetjenesten opplyser at denne rammeavtalen fortsatt gjelder. Hver av partene kan si opp avtalen med tre måneders varsel. Videre står det at: «Fylkeskommunen kan ikke si opp avtalen uten saklig grunn.» Tidligere fylkestannlege sier dette betyr at avtalen kan sies opp dersom tannlegene ikke forholder seg til avtalene som er inngått. For eksempel ikke rydder etter seg, konkurrer med offentlig virksomhet, eller lar være å behandle de prioriterte pasientene de har fått i oppgave Avtaler om lønn under utdanning mot arbeidsplikt Revisor er gjort kjent med at tannhelsetjenesten har inngått avtale med fem tannleger om lønn under spesialistutdanning. Alle avtalene inneholder bindingstid som motytelse. Bindingstiden innfris ved at tannlegen arbeider i Telemark. Bare tre av disse tannlegene har direkte tilknytning til tannklinikken. Revisor velger likevel å nevne de to andre for å gi et samlet bilde av tannhelsetjenestens tiltak for å sikre tannleger med spesialistkompetanse i fylket. Tannlege 1 fikk til sammen nesten kr fordelt på tre år under utdanning til kjeveortoped mot to års bindingstid. I etterkant reiste fylkestannlegen tvil om arbeidsplikten ble oppfylt, ved brev til denne tannlegen datert , og Revisor har ikke mottatt kopi av eventuelle svar fra ham. Tidligere fylkestannlege opplyser at han ba en jurist i fylkesadministrasjonen vurdere om de kunne kreve hele eller deler av de utbetalte midlene tilbake. Konklusjonen ble at det ville være vanskelig, fordi denne tannlegen hadde jobbet deler av plikttiden sin Tannhelsetjenesten opplyser at de ikke har selve avtalen. Vi henter derfor opplysningene om størrelsen på støtten og bindingstiden fra det førstnevnte brevet. Telemark kommunerevisjon IKS 15

Telemark fylkeskommune

Telemark fylkeskommune Vår ref. 13/111-2 033 /BOSL Medlemmar og varamedlemmar Dato 15.02.2013 Telemark fylkeskommune - Det vert med dette kalla inn til møte i : Dato: 27.02.2013 MERK DATO! Tid: 10:00-15:00 Stad: Fylkeshuset

Detaljer

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk

Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk Tannhelsetjenesten, Økonomistyring og ressursbruk - Telemark fylkeskommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 700 029 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring

Skaper resultater gjennom samhandling. BFK Tannhelse Serviceerklæring Skaper resultater gjennom samhandling BFK Tannhelse Serviceerklæring 1 Serviceerklæringen skal beskrive våre tilbud slik at du vet hva du kan forvente av oss Våre oppgaver Fylkeskommunen har ansvar for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST

LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER I HELSE SØR-ØST UTDRAG FINANSSTRATEGI HELSE SØR-ØST GENERELT OM LEIEAVTALER/LEASINGAVTALER Alle leieforhold i Helse Sør-Øst RHF reguleres av finansstrategien i Helse Sør-Øst

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune

Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Forvaltningsrevisjon Utført av Innkjøp i Nord-Aurdal kommune Formål: - Gjennomgå kommunes praktisering av Lov om offentlige anskaffelser - Anbefale eventuelle forbedringer Innhold 1. Innledning... 2 2.

Detaljer

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012

Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Memo Til: Sykehuset Telemark HF / Konst. Økonomidirektør Dana Tønnessen Fra: Hans-Christian Berger, Didrik Thrane-Nielsen Dato: 30. august 2012 Vurdering av leieavtaler i Helse Sør-Øst Faktum Sykehus Telemark

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS.

Helse- og omsorgsdepartementet stiller seg positivt til en samarbeidsform organisert som et IKS. 2. SAMMENDRAG Tannhelsetjenestens kompetansesenter for Midt-Norge skal organiseres etter en desentralisert modell, og ha en felles administrativ koordinerende enhet som foreslås opprettet som et interkommunalt

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG

DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NORD-TRØNDELAG FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT DEN OFFENTLIGE TANNHELSETJENESTEN Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter 2008 og 2011 Kjøp av tjenester fra privatpraktiserende tannleger NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009

TANNHELSETJENESTENS ÅRSMELDING OG TANNHELSETJENESTENS BRUKERUNDERSØKELSE 2009 Saknr. 2040/10 Ark.nr.. Saksbehandler: Claes Næsheim Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til vedtak: Årsmelding 2009 for Tannhelsetjenesten

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013

Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 7. februar 2013 SAK NR 008-2013 OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF - LEIEAVTALE BYGG FOR SØNDRE OSLO DPS OG BUP OSLO SYD PÅ MORTENSRUD Forslag til

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032

Skagerak Arena. - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 Skagerak Arena - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706 032 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 3/07 Møtedato: 21.05.2007 Tid: 13.00 Møtested: Møterom E 202, Fylkeshuset, Stavanger Eventuelt forfall meldes til Helene

Detaljer

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes) NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 17. september 2015 TID: 14:30 STED: KomRev Trøndelag IKS sine kontorer i Stjørdal (Kjøpmannsgata 13, vis a vis Quality Airport Hotel Værnes)

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 15/09 Fullmaktstruktur i Helse Midt-Norge RHF Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 05.02.2009 15/09 Saksbeh: Per Holger Broch Arkivkode:

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser AVVISNING AV KLAGE PÅ OFFENTLIG ANSKAFFELSE Det vises til Deres klage på offentlig anskaffelse av 4. februar 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN

OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON - SAMORDNING I BARN- OG UNGETJENESTEN Saksbehandler: Tom Øyvind Heitmann (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS) Vedlagt: - Svar fra kommunen v/ kommunalleder

Detaljer

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013

Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember 2013 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 14.2.2014 Styresak 14-2014 Byggeprosjekter i Universitetssykehuset Nord-Norge HF: Tertialrapport pr. 31. desember

Detaljer

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE

RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE RAPPORT GJENNOMGANG AV TANNHELSETJENESTEN I VESTFOLD FYLKEKOMMUNE 2006 RAPPORT UTARBEIDET AV INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 4 1.2 AVGRENSING AV

Detaljer

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA

STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA STYRESAK 31/14 ENDELIG GODKJENNING AV UTFORMING BYGG, FINANSIERING OG EIERSKAP TIL BYGG I MUSEUMSHAVNA PÅ ODDERØYA Går til Styrets medlemmer Styremøte 4. juni 2014 Saksbehandler John Olsen Saksfremlegg

Detaljer

Saltvern skole, parkeringsløsning

Saltvern skole, parkeringsløsning Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.11.2010 63228/2010 2010/8243 611 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/6 Formannskapet 26.01.2011 Saltvern skole, parkeringsløsning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29. 20.03.2007 kl. 18.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Lille møterom, 2.etg. Rådhusplassen 29 20.03.2007 kl. 18.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker. Saksliste: Utv.sak nr6/07 07/637 KOMMUNENS KVALITETSSYSTEM

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse

Brukerstyrt personlig assistanse Brukerstyrt personlig assistanse - Skien kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 706031 2011 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og rammer... 3 1.2 Hva er brukerstyrt

Detaljer

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap

Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Arkivsak-dok. 201103151-2 Arkivkode ---/G40 Saksbehandler Hallgeir Henriksen Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for kultur og helse 06.12.2011 6/11 Orientering om tannhelsetjenestens akuttberedskap Fylkesrådmannens

Detaljer

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan

Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre. Fylkestannlege Arne Åsan Tannhelse for eldre Tannhelsetilbudet i Norge Privat del ca 2/3 av alle tannleger arbeider privat Offentlig del drives av fylkeskommunen, og har lovpålagte

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013

TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013 TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I STEIGEN KOMMUNE FORORD Kontrollutvalget i Steigen kommune har bedt Salten kommunerevisjon IKS vurdere om kommunens rutiner for offentlige anskaffelser

Detaljer

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

3. Forbehold til kontrakt som har økonomisk og/eller risikomessig betydning Kriteriene er ikke oppgitt i prioritert rekkefølge. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale for tiltak beregnet på langtidsledige med behov for veiledning og bistand

Detaljer

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen

Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen Sluttrapport for prosjektet Tannhelsepersonell og henvisning til Røyketelefonen - Et prosjekt utført ved utvalgte tannklinikker i Rogaland oktober 2009 mars 2010 Bakgrunn Hvert år dør det over 6 700 mennesker

Detaljer

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285

R UBRIKKANNONSER. Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 R UBRIKKANNONSER Stilling ledig D EN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2010; 120 NR 4 285 Tannlege Oslo Vi søker dyktig og engasjert tannlege, helst med erfaring. 1 2 dager i uken, med mulighet for utvidelse

Detaljer

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon

Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009. Bakgrunn. SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Ekstraordinært menighetsmøte 29. november 2009 SAK: Planer for Stasjonsbygningen og Pakkhuset, Klepp Stasjon Bakgrunn Klepp Stasjon Kyrkjelyd (Kyrkjelyden) hadde ekstraordinært menighetsmøte den 15. november

Detaljer

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no

(sign) tlf:74 11 14 76 / mob: 936 92 526 e-post: liv.tronstad@komsek.no NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 30. mai 2012 TID: kl 10.00 STED: Fylkets hus, møterom Kvenna, Steinkjer De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN EIENDOMSFORVALTNING I NAV ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN (logo) MAL FOR SAMARBEIDSAVTALE MED KOMMUNEN OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM Side 1 av 9 AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM MELLOM OG Side

Detaljer

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap

Detaljer

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag

NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE. DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM. NAV Nord-Trøndelag NAV Levanger Avtale om drift og forvaltning av eiendom NAV LEVANGER AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING AV EIENDOM (Driftsavtalen) MELLOM NAV Nord-Trøndelag OG Levanger Kommune AVTALE OM DRIFT OG FORVALTNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE

REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET I GRONG KOMMUNE «Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner», fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 15.06.2004 med hjemmel i lov av 25.9.92 nr. 107

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005".

Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005. Oppfølging av vedtak i BEBY - sak 109-07: Forvaltningsrevisjonsrapport "Lederrekruttering i Bergen kommune 2000-2005". 1. Innledning En vedtaksoppfølging følger opp enkelte av bystyrets vedtak for å vurdere

Detaljer

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Lærdal i Sogn Assistenttannlege i 100 % stilling søkes til veletablert praksis i Lærdal. Nybygget moderne klinikk med 4 behandlingsrom fordelt på 230 m 2 for 2 tannleger,

Detaljer

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019

Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017. Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Økonomistyring Oppfølging av forvaltningsrevisjon 715 017 Forvaltningsrevisjon Kragerø kommune 2015 :: 715 019 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal

Regionalt kompetansesenter odontologi MN. Etatsmøte tannhelse. Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Etatsmøte tannhelse Presentasjon 26.04.07 Rica Hell Stjørdal Prosjektleder Helge Mjøen Bakgrunn/ erfaring: - Senior rådgiver strategi og ledelse - Arbeidet med utvikling av kommuner og helseforetak - Master

Detaljer

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter

Samfunnsodontologisk forum 2008. Bjørn Ellingsæter Samfunnsodontologisk forum 2008 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Organisering Offentlig Privat Finansiering Offentlig Privat 1 2 3 4 Bjørn Ellingsæter Tannhelsetjenesten i Norge Offentlig tannhelsetjeneste

Detaljer

www.tannlegetidende.no

www.tannlegetidende.no R UBRIKKANNONSER Stilling ledig Assistenttannlege Kvalitetsbevisst tannlege ønskes til vår moderne klinikk i Norheimsund i fellesskap med kjeveortoped, periodontist og almenntannlege. Dersom interesse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avlysning/totalforkastelse Innklagede kunngjorde en konkurranse med forhandling for drift av Lundeskogen ordinære mottak for asylsøkere. Klagenemnda

Detaljer

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger

Tilskudd til spesialistutdanning av tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Levanger kontrollutvalg

Levanger kontrollutvalg MØTEINNKALLING Levanger kontrollutvalg TID: 22.09.2003 Kl. 13:00 STED: Revisjonens kontor, Gjensidigegården Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid: 05.03.2015 kl. 09:30 12:25 Møtested: Møtende medlemmer: Rådhuset, Formannskapssalen Guri Kosberg Høen, nestleder Ann Karin Haugen

Detaljer

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler

BOLIG. Veileder. Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler BOLIG Veileder Veileder for fremskaffelse av boliger gjennom leieavtaler og tilvisningsavtaler September 2014 VEILEDER FOR FREMSKAFFELSE AV BOLIGER GJENNOM LEIEKONTRAKTER OG TILVISNINGSAVTALER 1. Innledning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av Klagenemnda for offentlige anskaffelser Aker Universitetssykehus HF arrangerte en konkurranse med forhandling for drift av parkeringstjenester ved sykehuset. Vedståelsesfristen løp ut uten at konkurransen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: F17 Arkivsaksnr.: 15/114 KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER - NYE UTLEIESATSER M.M. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å justere husleiesatsene for kommunale

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for levering av WAN-nett med tilhørende nettverkskomponenter. Konkurransegrunnlaget var uklart med hensyn til anskaffelsesprosedyre,

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK

TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK TEMAER: FORVALTNINGSREVISJON (FR) ET OVERBLIKK SELSKAPSKONTROLL (SK) ET OVERBLIKK DISPOSISJON OVER EMNENE 1) FØR 1993: INGEN REGLER OM FR OG SK 2) ETTER 1993: REVISJONEN SKAL UTFØRE FR, JFR. KOML 60 NR.

Detaljer

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler

Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Juridiske utfordringer knyttet til innleie- og tilvisningsavtaler Oslo kommunes arbeid med tilvisningsavtaler for fremskaffelse av leieboliger til vanskeligstilte Snorre Førli, Velferdsetaten KBL-konferanse

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET. SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011. Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt økonomistyring i byggeprosjekter HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret Postboks 1224 9616 Hammerfest SÆRUTSKRIFT Møte 24. mai 2011 Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-1 Sak/13 2011 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg

Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Skatte- og avgiftsmessig klassifisering av OPS-avtaler for bygg Radisson Blu Plaza Hotel, 11. september 2014 Advokat Kjell-Andre Honerud Advokat Christian O. Hartmann Advokatfirmaet Torkildsen & Co AS

Detaljer

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen.

VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 19.12.13 SAK NR 101 2013 ØKONOMISKE FULLMAKTER FOR REGNSKAPSÅRET 2014 Forslag til VEDTAK: Styret vedtar fullmaktsstrukturen for 2014 i henhold til saksframstillingen. Brumunddal,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 611 Arkivsaksnr: 2010/223-7 Saksbehandler: Ottar Bjerkås Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite kultur, næring og miljø Komite plan Formannskapet Kommunestyret Tangen næringsområde

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en anskaffelse av IT-opplæring ved å ta direkte kontakt med én leverandør. Klagenemnda kom til at forholdet ikke var omfattet av noen av

Detaljer

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Jonas Leyre Amstrup SAKSMAPPE: 2014/1230 ARKIV: J42 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 SJØSANDSLEIREN Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Reglement for budsjett

Reglement for budsjett ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Økonomi Sist endret FT-sak102/11 av 8.12.2011 Budsjettreglementet er utarbeidet etter Kommuneloven med tilhørende Forskrift om årsbudsjett

Detaljer

Telemark fylkeskommune -

Telemark fylkeskommune - Telemark fylkeskommune - Kontrollutvalet Møteprotokoll frå Telemark fylkeskommune - kontrollutvalet Møtedato: 09.05.2012 Møtestad: Møteleiar: Møterom Møsvatn, Fylkeshuset Skien Erling Dahl Fråfall: Anne

Detaljer

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09

Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 Formannskapet 20.01.09 sak 8/09 Bystyret 27.01.09 sak 3/09 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200800575 : E: 223 C21 : Sidsel Haugen Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr.

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 26.11.14 kl. 16.00 18.00. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Jon Harald Rømteland, fungerende leder Edita Schultz, medlem Henny

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for kjøp av annonsetjenester. Klagenemnda fant at innkiagede hadde brutt kravene til likebehandling ogforutberegnelighet

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp Melhus kommune År 2005 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...4 2.2 HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON...4 2.3 HØRING...4

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Regional- og næringsavdelinga - 11. desember 2013 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 11.12.2013 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp i fylkeskommunen Dekke

Detaljer

Møteinnkalling - kontrollutvalget

Møteinnkalling - kontrollutvalget SELBU KOMMUNE Møteinnkalling - kontrollutvalget Utvalg/styre/råd Møtedato/tid Møtested/lokaler Deltagere fra KU : Møte i kontrollutvalget Selbu kommune : Mandag 30. april 2007, kl. 17.00. Merk tidspunkt!

Detaljer

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten

ARBEIDSAVTALE. mellom. heretter kalt Arbeidstakeren. heretter kalt Produsenten ARBEIDSAVTALE Navn: Adr.: Personnr.: Skattekomm: Kontonr.: Navn/selskap: Org.nr.: Adr.: mellom heretter kalt Arbeidstakeren og heretter kalt Produsenten om utførelse av arbeide i tilknytning til produksjonen

Detaljer

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL,

2012/7759 11.12.2012 AVTALE. Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og. Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, AVTALE Mellom Verdal kommune, heretter benevnt VK og Verdal Idrettslag, heretter benevnt Verdal IL, er det inngått følgende avtale om drift av idrettsanlegg: 1. Avtalens varighet og omfang Denne avtalen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jens Sveaass Arkiv: 210 &14 Arkivsaksnr.: 12/238 FORVALTNINGSRAPPORT - LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER TILTAK FOR Å FORBEDRE RUTINENE VED OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Rådmannens forslag

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Hovedutfordringer og strategiske satsinger

Hovedutfordringer og strategiske satsinger Besøksadresse: Postadresse: Kontakt: Sørlandet sykehus Sørlandet sykehus Tlf: 37 07 53 00 Sykehusveien 1 Postboks 783 Stoa Hjemmeside: Arendal 4809 Arendal www.tksor.no Hovedutfordringer og strategiske

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Polofas AS 3290 STAVERN Deres referanse Vår referanse Dato 2009/104 30.11.2009 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til Deres klage på offentlig

Detaljer

Administrerende direktørs fullmakter

Administrerende direktørs fullmakter Side 1 av 7 s fullmakter I henhold til helseforetakslovens 37 har daglig leder fullmakter innenfor rammene for daglig ledelse og skal for øvrig følge de retningslinjer og pålegg som styret har gitt. Fullmaktsmatrisen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 19.06.2013 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune

Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Saknr. 13/6245-3 Saksbehandler: Geir Aalgaard Gnr/bnr 39/93 i Tynset kommune (Holmen) - Avhending til Tynset kommune Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.

Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling. NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 13. mars 2013 TID: Besøk ved Statens vegvesen kl 10.00, Behandling av saker iht til sakliste kl 13.00 STED: Statens vegvesen, Byavegen

Detaljer

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning

Kap 10 - Eiendoms - forvaltning Kap 10 - Eiendoms - forvaltning ID ØK.F.4.2.10 Versjon 0.01 Gyldig fra 20.12.2012 Forfatter Magnar Steffensen Verifisert [] Godkjent Side 1 av5 Formål Omfang Ansvar Handling Gi god økonomistyring

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 23.03.2010 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kontrollutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 23.03.2010 kl. 19.00 Møtet er lukket for publikum i alle saker, jf. Kommuneloven 77 nr. 8. Saksdokumentene ligger til offentlig

Detaljer

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER

STILLING LEDIG. Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland R UBRIKKANNONSER R UBRIKKANNONSER STILLING LEDIG Sørlandet/Tvedestrand Assistenttannlege søkes til ledig stilling fra 1. juni 2005. Kan tiltre stilling august 2005. Vi er to tannleger og en tannpleier. Vi har en travel

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer