Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hamar Kommune Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse. Utgave: 5 Dato: 2013-09-26"

Transkript

1 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave: 5 Dato:

2 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utgave/dato: 5 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn planbeskrivelse.docx Oppdrag: Planlegging av Ringgatas forlengelse Oppdragsbeskrivelse: Planlegging av Ringgtas forlengelse, Hamar, i to alternativer (Tilbud: Planlegging av Ringgatas forlengelse) Oppdragsleder: Ola S. Brandvold Fag: Analyse og utredning Tema Reguleringsplan Leveranse: Planbeskrivelse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Ola S. Brandvold

3 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 1 FORORD Det har i lang tid versert planer om å bygge ut Ringgata med en forlengelse fra Vangsvegen til Stangevegen. Ulike vegtraseer har vært drøftet, og i 2007 vedtok kommunestyret kommunedelplanen for Sørøstre bydeler som fastla traséen det nå planlegges etter. Vegtraseen og behovet for vegen var omdiskutert, men er plassert mellom Briskebyen og Østbyen. I vedtaket ligger en forutsetning om at vegen bygges med miljøtunnel og at Brugata stenges for gjennomkjøring. Kommunestyret har senere enstemmig bekreftet vedtaket i veg- og transportplanen (2009) og kommuneplanens arealdel (2011) om bygging av Ringgatas forlengelse. I innspill til fylkesvegprogram har formannskapet i 2012 prioritert Ringgatas forlengelse som det viktigste fylkesvegprosjektet. I 2011 behandlet formannskapet spørsmålet om å gå videre med å utarbeide reguleringsplan for vegen. Formannskapet ga da administrasjonen i oppdrag å lage plan og konsekvensanalyse for to alternativer, dvs. tunnelløsning og dagløsning. Asplan Viak v/ola Brandvold har vært engasjert av Hamar kommune for å utarbeide teknisk grunnlag for reguleringsplan samt planbeskrivelse for løsningene. Trond Arve Nilsen har vært Hamar kommunes kontaktperson for oppdraget. Ingvill Sveen og Geir Cock fra Hamar kommune og Geir Pedersen, Morten Brandsnes og Tormod Lundberg fra Statens vegvesen har også deltatt i arbeidet. Sted, dato Hamar Trond Arve Nilsen Utarbeidelse av reguleringsplan er en nødvendig oppfølging av kommunedelplanen og hensikten er å oppnå avklaring for alle parter og komme i posisjon til fordeling av midler gjennom handlingsplan for fylkesveger i perioden Etter at planarbeidet ble igangsatt har fylkestinget vedtatt investeringsprogrammet for , der Ringgatas forlengelse er med. Finansieringen er basert på dagalternativet. Det er antydet anleggsstart i 2016 forutsatt at reguleringsplanen er vedtatt året før.

4 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Planens formål Overordnede planer og føringer Gjeldende overordnede kommunale planer Trafikkanalyse Tiltaksbeskrivelse Endringer fra Ringgata Utbyggingspotensiale Eiendomsinngrep Kostnader Risiko- og sikkerhetsanalyse Oppsummering og anbefaling Medvirkning Særmøter Grunneiermøter Informasjon på internett Merknader ved varsel om oppstart Vurderte løsninger Planens virkninger Byplan Kulturminner Kjørende Gående og syklende Universell utforming Støy Livsløpsvurderinger Konsekvenser for næringslivet... 35

5 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 3 1 PLANENS FORMÅL Gjennomføringen av Ringgatas forlengelse er forankret i overordnede planer, kommuneplanen for Hamar og kommunedelplanen for Sør-Østre bydeler. Den siste ble vedtatt så sent som i 2007 og danner grunnlaget for en bestilling til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket fra Hamars politikere. Kommunedelplanen for veg- og transport ble vedtatt i 2009 og legger føringer for utvikling av Hamar og bykjernen. Det legges i dette planarbeidet opp til en styrking av tilbudet til gående og syklende, samt forbedring av kollektivtilbudet i sentrum. Det er en overordnet målsetting å redusere transportmengden i sentrumsområdene blant annet gjennom på sikt å legge til rette for gode tilbud til syklende, sykkelparkering samt parkeringshus langs hovedvegnettet i ytterkant av bykjernen. Første trinn i denne utbyggingen settes i gang på Vestre Torg i Hovedvegnettet inn mot Hamar består av Stangevegen, Vangsvegen, Furnesvegen og Vognvegen, og med E6 som en slags ytre ringveg. Disse sentrumsrettede hovedvegene knyttes sammen av Ringgata som fordeler trafikk mellom disse og bydelene. I dette systemet mangler forbindelsen mellom Vangsvegen og Stangevegen. En komplettering av denne ringvegen vil, slik trafikkberegningene fra 2007 og 2013 viser, avlaste sentrumsområdene. Den indre sentrumsringen, Ring 1, dannes av Grønnegata. Mange byer har en ringgate som fordeler trafikken mellom hovedinnfartene og dermed skjermer sentrum og boliggater for uheldig trafikk. Vegsystemet i Hamar mangler en forbindelse mellom to av de viktige innfartsvegene, Vangsvegen og Stangevegen for å komplettere ringvegsystemet og øke lesbarheten i hovedvegnettet. Dette har i mange år ført til stor trafikk i Brugata og økt trafikk gjennom sentrum. Nå satser kommunen sterkt på å gjøre sentrum attraktivt, blant annet med å ruste opp Strandgata med prioritering av kollektivtransport og gående. Framkommeligheten for bilene reduseres og busser og gående og syklende prioriteres i større grad enn før. Samtidig vil en viktig tverrforbindelse over Stortorget stenges for trafikk. Det er derfor viktig å følge opp med en god helhetlig strategi for byen. Det at byen vokser gjør at vegsystemet må utvikles og tilpasses en framtidig situasjon. Ringgatas forlengelse er godt egnet til å betjene store og sentrale utbyggingsprosjekter som f eks Espern, Utstillingsplassen og Stadionområdet, i tillegg til allerede eksisterende virksomhet bl a langs Parkgata og Vangsvegen. Vegen vil også fungere som en viktig akse for fordeling av trafikk mellom hovedinnfartene inn mot sentrum og mot de vestre deler av byen. I tillegg til å betjene biltrafikk vil Ringgatas forlengelse etter planen få sykkelveg og bredt fortau med trær på begge sider, alternativt sykkelruter gjennom etablerte boliggater dersom tunnelalternativet velges. Vegsystemet for gående og syklende kan videreføres og gi en sammenheng videre gjennom Hamar park mot Stadion. Ringgatas forlengelse vil også fungere som adkomstveg til stadion, Briskeby gressbane og et betydelig antall arbeidsplasser langs Parkgata for trafikk fra Stangebrua. Gjennom etableringen av en ny bydel på Espern og med vedtaket om bru over jernbanen i Ringgatas forlengelse, vil trafikk nordover fra dette området dra nytte av at Ringgata kompletteres. Etablering av Ringgatas forlengelse har ligget som en premiss for nedklassifisering av Brugata til boliggate. Ringgatas forlengelse vil dermed bidra til at store deler av Briskebyen avlastes for

6 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 4 gjennomgangstrafikk og fremmedparkering og således øke bokvaliteten i dette området. Etablering av Ringgatas forlengelse vil samtidig åpne for at en rekke potensielle utbyggingsområder kan utvikles. Noen av disse har vært på vent i påvente av planavklaring. Formålet med reguleringen er å fastsette arealbruk for ny Ringgate og tilstøtende arealer i Briskebyen og Østbyen.

7 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 5 2 OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER Utsnittet viser kommuneplanens arealdel for Planen ble vedtatt og viser kommunestyrets vedtak om å etablere Ringgatas forlengelse i tunnel. 2.1 Gjeldende overordnede kommunale planer Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan for sør-østre bydeler Kommunedelplanen for Sørøstre bydeler ble vedtatt Figur 1 Kommunedelplanens arealdel fra 2011 med Ringgata i tunnel. Figur 2 Utsnitt av kommunedelplanen for Sørøstre bydeler fra 2007 der Ringgatas forlengelse er planavklart.

8 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 6 I forkant av vedtaket forelå det to alternative løsninger for forlengelse av Ringgata; dagløsningen og tunnelløsningen. Kommunestyret vedtok planforslaget med Ringgata i tunnel. I samme plan ble hovedruter for sykkel definert. Ringgatas forlengelse er tenkt å inngå i denne strukturen slik skissa under viser Kommunedelplan for veg og transport Etter at kommunedelplanen for Sørøstre bydeler ble vedtatt i 2007 ble det utarbeidet en egen kommunedelplan for veg og transport for hele kommunen der bl a det overordnete vegsystemet i Hamar var tema. Trasé for Ringgatas forlengelse ble vedtatt som en komplettering av forbindelsesvegen mellom de store innfartsårene til Hamar. Planen ble behandlet og vedtatt av kommunestyret Figur 4 Utsnitt av kommunedelplanen for veg og transport som viser hovedruter for sykkel. Figur 3 Utsnitt av kommunedelplanen for veg og transport. Ringgatas forbindelse er vist i vedtatte plan med en videre forbindelse over jernbanen ut til det nye utbyggingsprosjektet på Espern Kommunedelplan for kulturminner Kommunedelplanen for kulturminner og kulturmiljøer innenfor byvekstgrensen ble vedtatt Vegtiltaket berører flere områder definert innenfor verneklasser. Østbyen med verneklasse 1, dvs høy verneverdi som kulturmiljø og Briskebyen med verneklasse 2, middels verneverdi som kulturmiljø. I tillegg tangerer

9 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 7 området Smågårdene som er regulert til bevaring og klassifisert av Riksantikvaren som nasjonale verneinteresser i by. ulike varianter av vegnettet. I tillegg er dagens trafikkmengde beregnet og sammenliknet med gjennomførte tellinger av trafikk for å skape en tilnærmet riktig nullsituasjon. Beregningene er gjennomført på grunnlag av: Turproduksjon ut fra arealbruk (antall bosatte, arbeidsplasser, bilhold etc.) Turfordeling mellom soner (grunnkretser) Transporttilbudet (dagens kollektivtilbud og vegnett for nullsituasjonen) Modellen beregner billigste reiserute (drivstoff, prissetting av kjøretid og evt. bompenger) Prognose for bosatte og arbeidsplasser i 2030 (inkludert nye byggeområder) Figur 5 Utsnitt av kommunedelplanen for kulturminner fra Trafikkanalyse Generelt Hamar kommune har i samarbeid med Statens vegvesen utarbeidet trafikkanalyse for Hamar tettsted med hjelp fra konsulentfirmaet COWI. Det er laget en prognose for trafikkmengden i 2030 for 7 Trafikkanalysen er en såkalt regional transportmodell, på overordnet nivå. Modellen er egnet til å gi et bilde av trafikkmengden (gjennomsnittlig døgntrafikk, ÅDT) ved ulike varianter av vegnett. En kan også se virkninger av ny bebyggelse på vegnettet. Men modellen har en del begrensninger. Blant annet er den ikke egnet til å se endringer i trafikk i et begrenset område. Tall i beregningene kan derfor avvike noe fra konkrete trafikktellinger. Like fullt gir modellen nyttige opplysninger. Mer detaljert trafikkanalyse må gjennomføres hvis: En ønsker å se virkninger av ulike valg i et begrenset område (for eksempel sentrum) En ønsker å se virkninger av rushtidstrafikk på innfartsveger (overføring til andre veger) En ønsker å se virkninger av restriksjoner på biltrafikk og parkering

10 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Beregningsresultater Prognosen for 2030 viser at biltrafikken i tettstedet vil vokse med 24 % fra i dag uten tiltak på vegnettet (nullsituasjonen). Det er da forutsatt økt inntektsnivå i befolkningen, samme kollektivtilbud og samme vegnett som i dag. I skissene under er trafikk på hovedvegnettet vist i ulike scenarioer. Trafikken er vist som Årsdøgntrafikk, dvs sum trafikk i begge retninger fordelt over året. Trafikken i sentrum ligger på i overkant av kjøretøy i sum. Brugata har en belastning på i overkant av 2000 kjøretøy pr døgn. Situasjonen i 2030, uten tiltak på vegnettet men med forventet utbygging Dagens situasjon Figur 7 Trafikk på hovedvegnettet i 2030 uten spesielle tiltak på vegnettet men med prognoser for framtidig utbygging. Figur 6 Trafikk på hovedvegnettet i dagens situasjon, 2014, uten spesielle tiltak på vegnettet eller forutsetninger om framtidige utbygginger. Figuren viser trafikkbelastningen i 2030 basert på prognoser for trafikkøkning i perioden og prognoser for utbygging i regionen.

11 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 9 Situasjon 2030, med Ringgatas forlengelse og forventet utbygging Situasjon 2030, med veg i strandsonen, med 4-felts E6 og bom, uten Ringgatas forlengelse og forventet utbygging I forbindelse med utbygging av Strandsonen og Espern er det forslått å etablere en forbindelse mot sentrum i Strandsonen. Figur 8 Trafikk på hovedvegnettet i 2030 med Ringgatas forlengelse og med prognoser for framtidig utbygging. Trafikken i sentrum reduseres noe som en konsekvens av etableringen. Brugata avlastes betydelig, mens trafikken i Ringgata nord øker. Figur 9 Trafikk på hovedvegnettet i 2030 med ny veg i strandsonen og med prognoser for framtidig utbygging.e6 e bygd ut til 4-felt med bom. Trafikken i Åkersvikavegen reduseres noe, mens Brugata får en tilnærmet fordobling av dagens trafikk. Trafikkbelastningen i sentrum og Ringgata påvirkes ikke vesentlig av denne vegetableringen.

12 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 10 Situasjon 2030, med veg i strandsonen, 4-felts E6 med bom og med Ringgatas forlengelse og forventet utbygging Trafikkanalysen er en støtte til videre planlegging, selv om modellen har en del begrensninger. Hvis man lykkes i å få betydelig flere til å gå, sykle eller bruke buss og tog, vil veksten i biltrafikken bli mindre enn vist i rapporten. For mer detaljert informasjon henvises til rapporten fra COWI. Figur 10 Trafikk på hovedvegnettet i 2030 med ny veg i strandsonen, 4-felts E6med bom og Ringgatas forlengelse og med prognoser for framtidig utbygging. Trafikken i sentrum reduseres noe samtidig med at Ringgatas forlengelse får økt trafikkbelastning. Brugata får redusert trafikk, mens trafikken i Åkersvikavegen blir tilnærmet som i dag. Beregningene gir et bilde av situasjonen med de forutsetningene som er lagt inn. Med bompenger på E6 vil det overføres mer trafikk til byen enn skissene foran viser. Ringgatas forlengelse gir en stor forbedring av situasjonen i Brugata og begrenser trafikken gjennom sentrum. Med sentrum menes her summen av trafikk i Strandgata, Grønnegata og Østre gate. En utfordring er å motvirke ulempene med trafikkøkning i Ringgata forbi Rollsløkka skole.

13 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 11 3 TILTAKSBESKRIVELSE 3.1 Endringer fra 2007 I starten av planprosessen ble det sett på vegens beliggenhet på nytt og det ble besluttet å justere vegens beliggenhet noe vestover i forhold til vedtatt linje fra Skissa under viser vedtatt linje fra kommunedelplanen til høyre og med blå farge. Den reviderte traseen er vist med rød farge. Justeringen er gjort med følgende begrunnelse: Et ønske om å integrere tennisanlegget til Hamar park og skape grøntstrukturer og forbindelser langs den nye vegen. Utvide Hamar park til å omfatte forbindelse mellom St Olavsgate og Parkgata. Barnehagen har en begrenset konsesjon for drift, men justering av vegen lenger vekk fra denne vil bedre forholdene for utearealene dersom barnehagens drift opprettholdes. I byplansammenheng korresponderer den justerte linja bedre med eksisterende kvartalsstruktur langs Parkgata og treffer aksen fra stadion via Anne Disens veg. Den nye traséen treffer i skjæringspunktet med St. Olavsgate og Andreas Pedersens gate og gir en større ryddighet i bybildet og bedre oversikt for brukerne. Figur 11 Forskjellen mellom traséen fra 2007 og dagens planforslag. Foreslått løsning med rød signatur

14 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Ringgata Dagløsningen Det legges opp til et gateprofil med totalt 17,5 meter bredde og øvrig pågående og tilstøtende planarbeid forholder seg til denne bredden. Det har i innledende fase vært drøftet bruk av sykkelfelt eller om sykling skal integreres i de relativt romslige fortausbreddene. Det pågår også et planarbeid i Vangsvegen og detaljert planlegging i Stangevegen bl a i tilknytning til ny skysstasjon og adkomst til Espern. Vegens tverrsnitt må ses i sammenheng med dette planarbeidet, slik at man kommer ut med en helhetlig løsning for disse hovedvegene der et nytt element, sykkelfelt, skal integreres. Figur 12 Tverrsnitt av dagløsningen med 6,5 meter kjørebane, 1,5 meter sykkelfelt og 4 meter fortau på hver side. Total bredde 17,5 meter Figur 13 Plantegning som viser dagløsningen for Ringgatas forlengelse

15 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 13 Det er avsatt 6,5 meter bredde til kjørefelt med nødvendige breddeutvidelser i kurver. Til hver side og inn mot kantstein er det reservert 1,5 meter til sykkelfelt. På vinteren, med snødekke, kreves det godt vedlikehold for at sykkelfeltene skal være synlige i gatetverrsnittet. Det er satt av fortau med bredde 4,0 meter på hver side. Det er lagt opp til en egen sone for beplanting og møblering ut mot sykkelfeltene. Vertikalt følger dagløsningen eksisterende terreng mellom Stangevegen og tennisanlegget med 4% fall på sørsida og 3% fall på nordsida av St. Olavsgate. Vegen ligger over nivået på Utstillingsplassen ved tennisanlegget og tangerer terrenget først 100 meter lenger øst. Det legges opp til å beholde krysset med Østregate, Brugata og Andreas Pedersens gate. For Brugata pågår det planarbeid for å tilrettelegge for en mer boligtilpasset gate. Anleggsarbeidene der er planlagt startet sommeren Det må i den videre detaljeringen vurderes om det også bør planlegges spesielle grep i krysset Ringgata og Andreas Pedersens gate for å hindre uønsket trafikk. I hver ende av vegen, ved Parkgata og Stangevegen, legges det til rette for etablering av rundkjøring med diameter 32 meter. Sykkelfeltenes forløp gjennom rundkjøringene er ikke endelig avklart og må ses nærmere på ved videre detaljering. Ved kryssene anlegges fotgjengerfelt med terskelfrie kryssinger og ledelinjer. Det bør videre vurderes en markering av krysningspunktet i St.Olavsgate Andreas Pedersens gate som en prioritering av de mjuke trafikkantgruppene. Planløsningen viser videre gang- og sykkelvegforbindelser mellom Ringgata og Anne Disens veg, mellom Stangevegen og Brugata ved Østregate samt en forbindelse mellom St. Olavsgt via Hamar park (tennisanlegget) til Vangsvegen, (Scandic). Helhetsløsningen for møtet mellom veg, gang- og sykkelveger og park ved tennisanlegget må detaljeres nærmere bla annet med tanke på terrengmessige tilpasninger og sammenbindingen mellom de ulike vegtyper og tilpasning til en utvidet park. Figur 14 Lengdesnitt av dagløsningen. Stangevegen lengst til venstre i profilet.

16 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 14 Figur 15 Dagløsningen sett fra krysset mellom Parkgata og Anne Disensveg

17 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 15 Figur 16 Dagløsningen sett mot bebyggelsen i Briskebyen. Utstillingsplassen og Briskeby gressbane til venstre.

18 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Tunnelløsningen Som for dagløsningen legges det opp til et gateprofil med totalt 17,5 meter bredde. Sykkelfelt og fortau føres imidlertid ikke gjennom tunnelen, og her samt ved inn- og utkjøringssonen føres kun gatetverrsnittet med normal bredde 6,5 meter gjennom. Tunnellen etableres som løsmassetunnel og støpes i sin helhet i betong. Figur 17 Lengdesnitt av tunnelløsningen. Stangevegen lengst til venstre i profilet. Vertikalt ligger vegen relativt flatt i lengderetning med maks stigning i underkant av 1,5% Figur 18 Tverrsnitt av tunnelløsningen. Innvendig bredde 8,5 meter I hver ende av vegen, ved Parkgata og Stangevegen, legges det til rette for etablering av rundkjøring med diameter 32 meter. Sykkelfeltenes forløp gjennom rundkjøringene er ikke endelig avklart og må ses nærmere på ved videre detaljering. Det er vurdert å føre fortau og gang- og sykkelveg gjennom tunnelen. Vegvesenets normaler fraråder dette der det finnes alternative ruter. Kommunen har i tillegg sammen med vegvesenet gjort en kostnadsvurdering for utvidelse av tverrsnittet med sykkelbaner og evt også fotau. Merkostnaden ved et slikt tiltak vil minimum fordyre løsningen med et sted mellom 10 og 30 mill NOK. Ut fra dette ønsker kommunen at sykkelruter og tilbud til gående legges i dagen for alternativet med tunnel.

19 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 17 Det legges opp til å beholde krysset med Østregate og Brugata. Andreas Pedersens gate og St.Olavsgate reetableres på lokket av tunnelen. Ved kryssene anlegges fotgjengerfelt med terskelfrie kryssinger og ledelinjer. Planløsningen viser videre gang- og sykkelvegforbindelser mellom Ringgata og Anne Disens veg, mellom Stangevegen og Brugata ved Østregate samt en forbindelse mellom St. Olavsgt via Hamar park (tennisanlegget) til Vangsvegen, (Scandic). Helhetsløsningen for møtet mellom veg, gang- og sykkelveger og park ved tennisanlegget må detaljeres nærmere bla annet med tanke på terrengmessige tilpasninger og sammenbindingen mellom de ulike vegtyper og tilpasning til en utvidet park. Planforslaget viser murløsninger mellom tunnelen og Enerhaugvegen for å ta opp høydeforskjellen mellom anlegget og sideterreng. Gang- og sykkelveger er på tunnelstrekningen tenkt ført gjennom eksisterende boliggater for å knytte systemet sammen. Etablering av parallelle sykkelfelt gjennom tunnel er vurdert, men løsningen er lagt til side da dette vil øke kostnadene ved alternativet, samtidig som at dette ikke er i tråd med normerte løsninger der det finnes alternative traséer i dagen (jfr vegvesenets håndbøker). Figur 19 Plantegning som viser tunnelløsningen for Ringgatas forlengelse

20 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 18 Figur 20 Tunnelløsningen sett fra krysset mellom Parkgata og Anne Disensveg

21 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 19 Figur 21 Tunnelløsningen sett mot bebyggelsen i Briskebyen. Utstillingsplassen og Briskeby gressbane til venstre.

22 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Utbyggingspotensiale Generelt En utbygging av Ringgatas forlengelse vil, samtidig som det blir behov for sanering av boliger og innløsning av eiendommer, åpne for en framtidig utvikling av arealene langs den nye vegforbindelsen. Det er parallelt med planarbeidet for Ringgata igangsatt regulering av arealer på Utstillingsplassen. Det er tidligere også fremmet et forslag for utnyttelse av arealene på tomta som i dag huser Hamar Bilutleie. Denne planen er foreløpig lagt til side og arealene vil innlemmes i reguleringsplanen for ny Ringgate i en ny form. Figur 22 Forslag til reguleringsplan for del av Utstillingspalssen. (Narud-Stokke Wiig/ASH arkitekter) Utstillingsplassen Utstillingsplassen as har fremmet reguleringsplanforslag for et område på Utstillingsplassen. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for etablering av bebyggelse knyttet til kontor og forretning med tilhørende parkeringsarealer for å dekke eget parkeringsbehov. Videre skal det tilrettelegges for gode uteområder med grøntstruktur, samt gode gang- og sykkelforbindelser, særlig med tanke på trygg skolevei, for å knytte de sørøstre bydeler (Østbyen og Briskebyen) sammen med områder vest og nord for planområdet (bl.a. Rollsløkka skole). Figur 23 Illustrasjon som følger reguleringsplanforslaget Ny Ringgate til venstre. (Narud-Stokke Wiig/ASH arkitekter)

23 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 21 parkeringskravet, som utløses for bebyggelsen. Etter kommunedelplan for veg og transport er innfartsparkering planlagt her Sæterløkka Det er foreslått en løsning med bebyggelse på Sæterløkka. Dette er en endring i forhold til kommunedelplanen for Sørøstre bydeler fra Bebyggelse vil styrke gaterommet i Parkgata, og Hamar park vil tydeligere framstå som et definert parkrom i en tett by. Det planlegges også en gang- og sykkelveg gjennom parken, som skal fungere som en naturlig forbindelse i rett linje mellom Anne Diesens veg og Ringgatas forlengelse. Det stilles krav om at den nye bebyggelsen som planlegges med fasader mot Hamar park blir lagt til rette med funksjoner som kan styrke forholdet til parken på bakkeplan, som kafé, galleri, barnehage eller aktivitetssenter. Det kan også være ønskelig å plassere offentlige funksjoner i tilknytning til parken. Det er viktig at det blir et levende miljø med boliger og aktiviteter i området og at dette kan bidra til å skape et attraktivt parkområde hvor folk føler seg trygge. Figur 24 Situasjonsplan som følger reguleringsplanforslaget, med planlagt ny Ringgate og rundkjøring i kryss med Parkgata. (Narud-Stokke Wiig/ASH arkitekter) Hamar bilutleie Eiendommen, som berører to kvartaler, kan bebygges med kvartalsstruktur. Et standard Hamarkvartal med karrébebyggelse i 4-5 etasjer og med åpne gårdsrom vil kunne gjennomføres uten krav til detaljregulering. Kommuneplanens bestemmelser med kvalitets- og funksjonskrav vil være styrende. I de to kvartalene skal det legges til rette for innfartsparkering under bakken i tillegg til Omformingsområder langs ny gate Områdene inntil ny gate reguleres for omforming til bolig, kontor og næringsformål. Dette skal bidra til at bebyggelsen langs gata over tid kan endres slik at den forholder seg bedre til den nye gata som et byrom og som en skjerm mot villaområdene bak. Det blir viktig å lage gode overganger mellom denne bebyggelsen og områdene bak, der høyder tilpasses omgivelsene og grønnstruktur blir ivaretatt.

24 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Grønne forbindelser Hamar park er inkludert i reguleringsarbeidet for Ringgatas forlengelse for å sikre en god overgang og for å styrke nye grønne ferdselsårer gjennom området. Det etableres ei grønn rute for gående og syklende med ny gang- og sykkelveg i en akse mellom Stangevegen og Anne Diesens veg. Tennisanlegget vil bli så berørt av Ringgatas forlengelse at det blir behov for å finne erstatningsareal et annet sted i byen. Dette er i tråd med intensjonene i kommunedelplan Sørøstre bydeler fra 2007 og vil bli sikret som en rekkefølgebestemmelse i planen. Langs forlengelsen av Ringgata skal det etableres brede fortau med trerekker, og det blir flere steder mulig å etablere mindre parker på sidearealer inntil gata. 3.4 Vurderte løsninger I planarbeidet har det vært behov for gjøre vurderinger av enkeltelementer ved planløsningene. I dette arbeidet er det blant annet gjort nærmere vurderinger av adkomstforholdene til smågårdene og muligheten for etablering av bydelstorg Smågårdene Kombinasjonen av mange utkjøringer og behov for støytiltak langs Brugata mot smågårdene vil by på en rekke utfordringer da planen skal detaljeres ytterligere på neste plannivå. Mange utkjøringer langs en trafikkert hovedgate bør unngås hvis mulig, og alternativer som for eksempel adkomst via/kjøring på fortau er vurdert som en av løsningene for boligene ut mot Brugata. En eventuell etablering av adkomstveg i bakkant av husrekka vil ikke la seg gjøre uten å flytte eller rive noen av uthusene eller boligene og anses derfor ikke å være aktuelt. Figur 25 Dagens utkjøringer til Brugata fra smågårdene. For å begrense trafikk som krysser fortau er det fra kommunens side lansert et forslag til felles garasjeanlegg på tomta på nordsiden av husene. Tomta er kommunens eiendom og løsningen vil bli drøftet med grunneierne.

25 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse Møtet Hamar park Ringgata Utstillingsplassen Knutepunktet i møtet mellom Hamar park, Ringgata og Utstillingsplassen kan bli et viktig samlingspunkt i bydelen. Hamar kommune har derfor i tilknytning til planarbeidet vurdert muligheten for etablering av et bydelstorg her. Dagløsningen En dagløsning for Ringgata gir mulighet for et torg i området der gata møter tennisanlegget og Hamar Park. Torgets plassering i byen er sentral og kan bidra til en bedre forbindelse mellom Briskebyen, Østbyen og sentrum. Et slikt bydelstorg kan være et møtested for folk i nærmiljøet og bidra til i større grad å aktivisere Hamar Park. Sykkelveger gjennom torget og parken vil gjøre parken og området til en mer naturlig gjennomfartsåre for syklister og gående, også for skolebarn som skal fra Østbyen mot Børstad. En sentral kafé som strekker seg ut på torget kan bidra til å aktivisere torget og skape en møteplass. Dagens tennisanlegg ligger på et lavt punkt i terrenget og dette området kan være et naturlig sted å samle opp vann fra torget og områdene rundt og skape et damanlegg med vegetasjon. Der har man muligheten til å infiltrere og rense overvann fra vegen og torget. Dammen kan nyttes til skøyteis på vinteren. Figur 26 Illustrasjonen viser mulig etablering av garasjeanlegg for de 4 husene i smågårdene som vender ut mot Brugata. (Ingvill Sveen, Hamar kommune).

26 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 24 gangveg. I det man som syklist møter torget, vil man sykle på torgdekket og må innrette seg etter de aktiviteter som foregår her. Syklister må ha frie siktlinjer for å ivareta sikkerheten. Langsmed Ringgata bør man også se på muligheten for å håndtere overvann fra veg lokalt framfor å lede det inn i rørsystemer. Man kan slik begrense mengden forurenset vann som slippes ut i Mjøsa og oppnå en høyere miljøprofil. Figur 27 Illustrasjonen viser mulig etablering av bydelstorg ved dagløsningen. (Randi Engan, Hamar kommune). I skissen er det tegnet inn en brygge mot skrenten hvor det kan være mulig å gå, sitte og oppholde seg, også for rullestoler. Dette området er vestvendt og har gode solforhold på formiddagen. Brygga kan fungere som en praktisk sittekant når man har skøyteis på vinteren. Vegetasjon, pullerter og/eller benker kan skape skjerming av torget mot Ringgata og hindre biler i å kjøre inn på torget. Torget markeres med dekke som skiller seg fra veg og Figur 28 3D-perspektiv med dam, brygge og gang og sykkelveg. (Randi Engan, Hamar kommune).

27 Planbeskrivelse Ringgatas forlengelse 25 Tunnelløsningen En løsning der Ringgata går inn i tunnel vil skape en annen situasjon i området ved tennisanlegget. Veien vil skjære seg ned i terrenget og man får en mur langs vegen der man vil måtte ha et høyt gjerde som sikkerhet og skjerming. Et gjerde kan beplantes for å skape ytterligere skjerming og en mer lun atmosfære. Skissen viser også en trerekke langs kanten for å skape ytterligere skjerming for torget. Ellers kan torget utformes på lignende måte som ved dagløsningen. for syklister og gående ettersom man ikke kan sykle eller gå langs Ringgata gjennom tunnelen. Også i dette alternativet er det mulig å etablere en dam ved tennisanlegget med de kvaliteter som det fører med seg som beskrevet i dagløsningen. Figur 29 Illustrasjonen viser mulig etablering av bydelstorg ved tunnelløsningen. (Randi Engan, Hamar kommune). Ved en tunnelløsning vil det være mer hensiktsmessig å trekke torget noe tilbake og innover mot Hamar Park i stedet for utover mot Ringgata. Torget vil kanskje være et enda viktigere krysningspunkt

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen.

Konsekvens for bebyggelse og bomiljø Veglinjen er noe justert i forhold til kommunedelplanen for å tilpasse den bedre til byplan og bebyggelsen. INFORMASJON OM PROSJEKT RINGGATAS FORLENGELSE Forlengelsen av Ringgata vil gi en sammenhengende ringveg i ytterkant av sentrumsbebyggelsen. Forlengelsen betyr ny veg fra Vangsvegen ved CC til Stangevegen

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN RINGGATAS VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak September 2014 RINGGATAS Ringgata - viktig for videre utvikling av Hamar Ringgatas

Detaljer

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN

RINGGATAS FORLENGELSE VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN VOLUMSTUDIER TIL REGULERINGSPLAN Oppdrag for Hamar kommune Siv.ark. Geir Egilsson Plan og analyse, Asplan Viak Mars 2014 1 465,6 m 2 489,5 m 2 586,0 m 2 N CC MARTN NY GANG- OG SYKKELVEG NY BEBYGGELSE VED

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING)

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RINGGATAS FORLENGELSE BEHOVET FOR KONSEKVENSUTREDNING (ETTER FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING) Bakgrunn I møte 19.februar 2014 vedtok formannskapet å legge område for Ringgatas

Detaljer

OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken:

OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken: OMRÅDEREGULERING FOR RINGGATA FORLENGELSE - SAMMENDRAG AV PLANBESKRIVELSEN (05.02.2014) Bakgrunn for plansaken: I 2011 vedtok formannskapet å sette i gang arbeid med reguleringsplan for Ringgatas forlengelse

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Dato:

Deres ref.: Vår ref.: Dato: SWECO GRØNER NOTAT Deres ref.: Vår ref.: Dato: 24.05.2006 Til: Ole Christian Bang Kopi til: Fra: Ola S. Brandvold VEGSYSTEM ØSTBYEN. GRUNNLAG FOR VALGTE LØSNINGER. 1. Bakrunn Hamar kommune ønsker å revidere

Detaljer

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen

Illustrasjonsplan for E16 Fagernes - Hande Notat daglinje langs Skrautvålvegen Notat daglinje langs Skrautvålvegen 2013-01-31 Oppdragsnr.: 5121013 00 31.01.2013 Notat til illustrasjonsplanen IVS KBO Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07

Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset. Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset Utgave: 3 Dato: 2014-02-07 Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Deloppdrag 2_Transportsystemet på Furuset

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse.

Vurderinger knyttet til Skogvegens forlengelse. NOTAT Notat nr.: 8 13.03.2008 Til:Styringsgruppa Veg- og trafikkplan Hamar Navn Firma Fork. Anmerkning Dato Kopi til: Ellen A. Huse Norconsult Fra: Ola Sivert Brandvold SWECO Norge AS Vurderinger knyttet

Detaljer

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK

Notat. Dato: Til: Fra: Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset. Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN SAK Notat Dato: 2017-01-11 Til: Regionalt Planforum Fra: Nye Veier AS Tema: E6 Kolomoen-Moelv: Uthus-krysset, Brumunddalkrysset og Moelv-krysset Arkiv: 00/00 Offentlig: Ja / nei, hjemmel BAKGRUNN Nye Veier

Detaljer

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler

Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende bydeler DELRAPPORT TIL PLAN- OG KONSEKVENSUTREDNING FOR NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE 24.11.2010, siste revisjon mars 2011. Vurdering av optimal plassering av gang- og sykkelforbindelse mellom ny bydel og eksisterende

Detaljer

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole

Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata Åpent møte på Øren skole Kommunedelplan med konsekvensutredning Fv. 283 Rosenkrantzgata 29.6.2016 Åpent møte på Øren skole 1 Åpent møte om planlegging av Rosenkrantzgata Dagens hovedtema er forslaget til Planprogram Hele prosessen

Detaljer

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Oppstart regulering Åpent møte Lidskjalv 1/2-12 Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett

rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Oppstart regulering Åpent møte Lidskjalv 1/2-12 Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett Gran grense Jaren Tiltak på avlastet vegnett rv. 4 Miljøgate Gran Prosjektgjennomføring Statens vegvesen Region øst Vegavdeling Oppland + Prosjekt Vestoppland Reguleringsplan for miljøgate i Gran sentrum

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG

MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG MULIGHETSSTUDIE FOR HAMAR SKYSSTASJON SAMMENDRAG Behov for kortsiktige tiltak Hedmark fylkeskommune, Hedmark Trafikk, Rom Eiendom, Jernbaneverket, NSB, Statens vegvesen og Hamar kommune har samarbeidet

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2

VURDERING AV TRAFIKKFORHOLD IFB. MED PLAN Innledning Vurdering av trafikkforholdene... 2 Oppdragsgiver: Øster Hus Tomter AS og Sandnes Tomteselskap KF Oppdrag: 531796 Detaljregulering Frøylandsparken Dato: 2015-03-27 Skrevet av: Eleanor Clark Kvalitetskontroll: Kjerlaug Marie Kuløy VURDERING

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 12/2926-21 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRET REGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION OG FUGLSETHMYRA Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 226/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Arkivsak-dok. 16/00221-1 Saksbehandler Jan Erik Tilghman Saksgang Teknisk utvalg 01200904 - ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR DEL AV NESBYEN SENTRUM - 1. GANGS BEHANDLING Saken avgjøres av: Teknisk utvalg

Detaljer

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling på Espern.

Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling på Espern. SWECO GRØNER RAPPORT Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 30.01.2007 Oppdragsnavn: Trafikkvurderinger Espern Kunde: LARKAS AS, (Smedvig - gruppen) Trafikkvurderinger knyttet til bolig- og næringsutvikling

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern

Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Temanotat E6 Kåterud-Arnkvern Vurdering av avbøtende TS-tiltak på lokalvegnettet i Hamar Region øst Hamar kontorsted 08.04.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Oppsummering... 2 3. Alternative bomplasseringer

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund. 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015 Detaljregulering for Hallset B 1.1, Trøbakken Kommunestyret Møtedato: 25.06.2015 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 53/15 Kommunestyret 25.06.2015 86/15 Formannskapet 18.06.2015

Detaljer

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato]

Time Kommune. Beskrivelse av endringsforslag. Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag Utgave: 1 Dato: [Revisjonsdato] Beskrivelse av endringsforslag 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Beskrivelse av endringsforslag Utgave/dato: 1 / [Revisjonsdato]

Detaljer

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange

Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange Trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet nord i Stange - i forbindelse med bompengefinansiert utvidelse av E6 Kolomoen - Kåterud R A P P O R T Region øst Ressursavdelingen Trafikkteknikk og analyse Dato:15.12.2011

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 11/3209-15 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR RUNDKJØRING OLRUD FV 84SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Trond Arve Nilsen Arkiv: PLN 000 000 Saksnr.: Utvalg Møtedato 53/12 FORMANNSKAPET

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG

VEGLØSNINGER VED SILDETOMTA, KONGSBERG Oppdragsgiver: Oppdrag: 537311-01 Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Sildetomta - bidrag til reguleringsplan Dato: 08.09.2015 Skrevet av: Lise Carlsen Kvalitetskontroll: Kristine Mauland VEGLØSNINGER

Detaljer

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden

Hias IKS. Planprogram for Hias Nordsveodden Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave: 1 Plannummer: 0417 312 Dato: 18.05.2016 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planprogram for Hias Nordsveodden Utgave/dato: 1/ 18.5.2016 Filnavn:

Detaljer

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT Oppdragsgiver: Randaberg Kommune Oppdrag: 517172 Reguleringsplan Randaberg Del: Dato: 2012-02-16 Skrevet av: Gorm Carlsen Kvalitetskontroll: Arild Byrkjedal RANDABERG SENTRUM, KULVERLØSNING FOR VEI, SKISSEPROSJEKT

Detaljer

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst

NCC Roads AS. Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave: 3 12.05.2016 Arna steinknuseverk trafikk og atkomst 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Arna steinknuseverk trafikk og atkomst Utgave/dato:

Detaljer

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på

En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på En direkte, effektiv og trafikksikker forbindelse som bidrar til økt sykkelbruk et pionerprosjekt i Norge en ny måte å tenke sykkelanlegg på SYKKELSTAMVEG STAVANGER FORUS/LURA SANDNES KOMMUNEDELPLAN OG

Detaljer

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak

Sørum kommune - Frogner stasjon - adkomstløsning - uttalelse til nytt offentlig ettersyn - melding om vedtak SENTRALADMINISTRASJONEN Sørum kommune Postboks 113 1921 SØRUMSAND Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Julie Aaraas 08.02.2012 2011/15042-16/12365/2012 EMNE L12 Telefon 22055669 Deres

Detaljer

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200

Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Planbeskrivelse for Reguleringsplan for Drevsjø barnehage PlanID: 2014 0200 Revidert 04.07.2014 Planbeskrivelse reguleringsplan for Drevsjø barnehage Side 1 1. Bakgrunn Hensikten med planarbeidet er å

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART

DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART 2015 DETALJ- REGULERINGSPLAN FOR GNR 9 BNR 1 FNR 269 OG 313, SAMISK HELSEPARK PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 05.06.2015 Navn på plan: Detaljregulering for Gnr 9 bnr 1 fnr 269

Detaljer

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua

E18 Vestkorridoren. Hans H Ruud Bekkestua E18 Vestkorridoren Hans H Ruud Bekkestua 19.05.2015 27.05.2015 Status - ny E18 Lysaker Ramstadsletta (+ Oslo) Optimalisering Planlegging og gjennomføring av anleggsfasen Utbyggingsfaser - Tiltak mot støy

Detaljer

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263

BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 BESKRIVELSE TIL REGULERINGSPLAN FOR MUNKHAUGGATA - LEKEAREAL PLAN ID 1-263 Planbeskrivelse er datert: 05.09.2016 Dato for siste revisjon: 08.12.2016 Dato for godkjennelse: 26.01.2017 1.0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus

Innholdsfortegnelse. Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde. Notat ang adkomst til delområdene. BF1 og BF2. PK Hus PK Hus Reguleringsplan 369R Kampestad boligområde COWI AS Dyrmyrgata 27 3611 Kongsberg Telefon 02694 wwwcowino Notat ang adkomst til delområdene BF1 og BF2 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og eksisterende

Detaljer

Hamar kommune. Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse. Utgave: 1 Dato: 2011-10-31

Hamar kommune. Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse. Utgave: 1 Dato: 2011-10-31 Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse Utgave: 1 Dato: 2011-10-31 Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Livsløpsvurdering Ringgatas forlengelse Utgave/dato:

Detaljer

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen

Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Verkstedssamling Trans Nord 20- mars 2013 Veger, gater og sykkelveger i bydelen Gudbrandsdalsvegen En av gangvegene Randi Sira - Statens vegvesen Industrigata Område Trans Nord Lillehammer Områdets utstrekning.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/3013-27 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN VANGSVEGEN -RUNDKJØRING I KRYSS MED ANNE DISENS VEG Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/09 HAMAR FORMANNSKAP

Detaljer

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger

Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Innledning Fagrapport 5 Konsekvensutredning for tema adkomstforhold, trafikkanalyse med tilknyttede støyberegninger Det er tidligere gjennomført en konsekvensutredning som omfatter temaet med rapportnavn

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen Stavanger kommune Kultur og byutvikling Postboks 8001 4068 STAVANGER Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Ellen Njøs Slinde

Detaljer

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for Lerberg i Hokksund PLANBESKRIVELSE 1. INNLEDNING 1.1 Reguleringssaken Øvre Eiker kommune har utarbeidet forslag til regulering av Lerbergområdet i Hokksund. Figur 1 : Planområdet på

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/1923-80 SAMLET SAKSFRAMSTILLING 2. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR KVARTAL 121 B - ANNE DIESENS TORG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: PLN 072200 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN Plan 1699

KOMMUNEDELPLAN Plan 1699 Bestemmelser og retningslinjer KOMMUNEDELPLAN Plan 1699 Prosjekt: Fv47 Karmsundgata Parsell: E134 Opelkrysset - Kringlehaugveien Kommune: Haugesund Region vest Plan og Forvaltning Haugesund Dato: 16.05.2014

Detaljer

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt?

E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? E18 Vestkorridoren Monstervei eller miljøprosjekt? Gunnar Bratheim, oppdragsleder E18 Asker Frokostmøte i Asker 20.8.2015 Monstervei? «Oslo vil flomme over av personbiltrafikk fra Asker og Bærum» «14-felts

Detaljer

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage

NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage NOTAT TIL AMT`s vedtak til førstegangsbehandling for Detaljregulering for Kvartal 42 Eidsvoll plass/gjøvik barnehage Bakgrunn for notat AMT vedtok i møte 28.01.2015 sak 15/3 å legge forslag til Detaljregulering

Detaljer

Prinsipper for god planlegging

Prinsipper for god planlegging Prinsipper for god planlegging Hvordan legge til rette for godt samspill i trafikken Grunnkurs i sykkelplanlegging 6. september 2016 Terje Giæver Utgangspunkt Planlegging omfatter mange profesjoner, men

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 8 Arkivsak: 08/3013-42 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN VANGSVEGEN -RUNDKJØRING I KRYSS MED ANNE DISENS VEG Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 67/09 HAMAR

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn.

Statens vegvesen. Reguleringsplanforslag Rema kryssområde. Offentlig ettersyn. Statens vegvesen Adresseliste Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Wibeke Knudsen / 48224371 15/200273-13 18.12.2015 Reguleringsplanforslag Rema

Detaljer

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014

VEGER I NYBUÅSEN. Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 2014 VEGER I NYBUÅSEN Søndergaard Rickfelt AS 13.08.2014 Innhold 1.0 Innledning... 3 1.1 Utredningen... 3 1.2 Lokalisering... 3 2.0 Forutsetninger... 3 2.1 Omfang... 3 2.2 Trafikktall... 3 2.3 Fartsgrenser:...

Detaljer

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3.

SOLHAUG BOLI GOMRÅDE INNHOLD. 1 Innledning 2. 2 Gjeldende regelverk Støysoner 2. 3 Støyberegninger Underlag og metode 3 3. ARKPLAN AS SOLHAUG BOLI GOMRÅDE STØYVURDERING ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning 2 2 Gjeldende regelverk 2 2.1 Støysoner 2 3 Støyberegninger

Detaljer

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen

STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER. Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009. Foto: Svein Bjørnsen Foto: Svein Bjørnsen Transport og parkering STATUS, PRINSIPPER OG MULIGE STRATEGIER Sentrumsplan - Kongsberg kommune 26.03.2009 Foto: Tarand Krogvold, Jan Erik Langnes, Svein Bjørnsen og Margrete Vaskinn

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon

Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon Til: Ullensaker kommune Fra: Anders Hartmann, Planarkitekt Dato/Rev: 2015-03-27 Utforming for gående og syklende langs Kongsvingervegen mellom Dyrskuevegen og Kløfta stasjon I forbindelse med utarbeidelse

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE

SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE SKARET EIENDOM AS REGULERINGSPLAN SKARET EIE, EIGERSUND KOMMUNE TRAFIKKANALYSE 28.JUNI 2013 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Reguleringsplan for Skaret. Eie Trafikkanalyse Oppdragsnummer:

Detaljer

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass

Planbeskrivelse. Planbeskrivelse. Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling. Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse Fosnes kommune. Fosnes plan og utvikling Planbeskrivelse Detaljregulering: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og idrettsplass Planbeskrivelse: Reguleringsplan for Jøa skole, museum og

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST

JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST JOA NÆRINGSOMRÅDE NOTAT VURDERING AV ADKOMST 17.01.12 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Joa Næringsområde Notat adkomst Oppdragsnummer: 1595 Oppdragsgiver: Versjon: 1 Dato: 17. januar 2012

Detaljer

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017

JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 JADARHUS AS RØSSLYNGVEGEN TRAFIKKVURDERING SØNDAG 18. JUNI 2017 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Røsslyngvegen Trafikkvurdering Oppdragsnummer: Oppdragsgiver: Versjon: Dato: søndag 16.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 1 Arkivsak: 08/3267 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN FOR VANGSVEGEN 73SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Per Johansen Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 251/08 HAMAR FORMANNSKAP 25.06.2008

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet

Innledning/velkommen Stange kommune E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon om E6 prosjektet E6 Kolomoen Kåterud Reguleringsplan Stange kommune Prosjektpresentasjon Stange 26. januar 2011 Agenda 18.00 18.05 Innledning/velkommen Stange kommune 18.05 18.20 E6 Prosjektet, SvV Generell informasjon

Detaljer

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM

KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Side: 1 av 7 Til: Fra: Steen & Strøm AS Norconsult Dato: 7. oktober 2008 KROKSTAD SENTER - VURDERING AV ALTERNATIVE VEISSYSTEM Bakgrunn Arbeidet med å finne frem til et veisystem for det fremtidige Krokstad

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20.

VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. VARSEL OM OPPSTART AV DETALJREGULERING FOR LANDSTADS GATE 14-20. Ihht. pbl. 12-8 varsles det på vegne av Kongsberg kommunale eiendom KF om oppstart av reguleringsarbeid for Landstads gate 14-20, plan 430R.

Detaljer

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen

Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård skole og Bjugnhallen NOTAT Oppdrag 1350000733 Rammeavtale Bjugn kommune Kunde Bjugn kommune Notat nr. 0 rev 2 Dato 2015/11/12 Til Fra Kopi Ingjerd Astad Tor Lunde Eirik Gerhard Lind Adkomst til nytt parkeringsareal Botngård

Detaljer

Espern bru Program for parallelloppdrag

Espern bru Program for parallelloppdrag Espern bru Program for parallelloppdrag 01.06.07 1. Bakgrunn Espern bru er en forutsetning for utbyggingen av Strandsonen i henhold til kommunedelplanen for Strandsonen, vedtatt 26.06.2003. Som underlag

Detaljer

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser

Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022. Planbestemmelser Kommunedelplan - Hovednett for gående og syklende i Molde kommune 2012-2022 Planbestemmelser Vedtatt i Molde kommunestyre, sak KST 72/13, 1 Generelt 1.1 Planområde Planen gjelder for hele Molde kommune.

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE

REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR GNR. 286 / BNR. 10 PÅ HEGRAMO, STJØRDAL PLANBESKRIVELSE Forslag til reguleringsplan datert 12.02.08, rev.

Detaljer

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse

Forslagstiller: Byborg Eiendom as. Plankonsulent: Trafikkanalyse Forslagstiller: Byborg Eiendom as Plankonsulent: Trafikkanalyse Folldalen gnr 120 bnr 10 m.fl Dato: 1.2.2015 1 Innholdsfortegnelse 2 1. INNLEDNING 3 1.1. DEFINISJONER 3 1.1.1 ÅDT 3 1.1.2 TURPRODUKSJON

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen.

Ved bruk av dette alternativet bør det etableres nytt fortau langs Øraveien for å lede myke trafikanter fra sentrum til GS-vegen. NB! Dette dokumentet er kun en analyse fra ekstern konsulent som skisserer forskjellige løsninger for buss og båtopplagg på Øra. Kommunen har i dette området ikke vurdert eller tatt stilling til løsning.

Detaljer

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse

Uttalelse til reguleringsplan for Strandparken i Lillehammer kommune - offentlig ettersyn. Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Randi Sira / 61271232 17/141487-3 04.10.2017 Vegavdeling

Detaljer

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning.

HØRING PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET. Siri Skagestein. FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning. PARKVEIEN-BLØDEKJÆR-SYKEHUSET HØRING Siri Skagestein FORSLAG TIL PLANPROGRAM Reguleringsplan med konsekvensutredning Arendal kommune Region sør Arendal, R.vegktr 30.11.2017 Forord Aust-Agder fylkeskommune

Detaljer

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud...

1 Innledning... 1. 2 Konsekvensene... 3. 2.1 Kollektivtilbud... 3. 2.2 Kollektivprioritering... 4. 2.3 Biltrafikk... 5. 2.4 Gang- og sykkeltilbud... Oppdragsgiver: Statens vegvesen Oppdrag: 535873 Reguleringsplan Fv47/134 Norheim RP Dato: 2014-11-16 Skrevet av: Eleanor Clark/Martin Mitchell Kvalitetskontroll: Martin Mitchell UTREDNING - STENGING AV

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 12/6539-14 Saksbehandler: Anders Paulsen Mulighetsstudie for Hamar skysstasjon Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet støtter styringsgruppens

Detaljer

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum

PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum KOMMUNEPLAN 2011-2022 VEDLEGG 6: PARKERING OG VARELEVERING I HAMAR -arealbruk i Hamar sentrum Parkeringstilbudet i Hamar må organiseres slik at det legges til rette for en levende handel og trygge bomiljøer

Detaljer