Forbundstinget Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundstinget 2010. Saksliste"

Transkript

1 Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim februar 2010

2 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan... 5 Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for årene 2008 og Sak 7 Mål og handlingsplan for Sak 8 Rammebudsjett for Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet Forslag fra Troms o-krets vedrørende NM Ultra Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM Ultra Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM stafett... 8 Sak 10 Organisering av Norsk Orientering... 9 Forslag 1. Endring i styrestruktur... 9 Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg Forslag 3: Endring av kretsenes organisering Forslag 4: Innføre lovnorm for o-kretsene Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon Forslag fra Forbundsstyret: Forslag fra Østfold O-krets Sak 12 Innføring av MTB-O som gren i Norsk Orientering Sak 13 NOFs merke og andre merker Sak 14 Endring av løpskategorier Sak 15 Kontingenter og avgifter Sak 16 Omlegging av Hovedløp og O-landsleir Sak 17 Nye nettsider for Norsk Orientering Sak 18 Valg av revisor Sak 19 Valg Norges Orienteringsforbund Side 2 av 28

3 Åpning og hilsener Åpning ved forbundspresident Elin Sjødin Drange Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Komplett deltakerliste vil bli utdelt på Tinget. Sak 2 Godkjenning av forretningsorden 1 Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt. 2 Ledelse, taletid m.v. Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang. Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak. Talere skal tale fra sin bestemte plass i salen. 3 Forslag Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. Eventuell redigering og samordning av innkomne forslag foretas av redaksjonskomitéen etter anmodning av ordstyreren. 4 Avstemninger Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NOFs lov 13 og NIFs lov 2-4 og 2-5. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomitéen, når ordstyreren ber om det. 5 Protokoll Protokollen føres av de 2 valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte representanter. Norges Orienteringsforbund Side 3 av 28

4 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer ordstyrere : Svein Erik Gulliksen Bente Landmark sekretærer : Bjørnar Valstad Håvard Lillegård 3.3 Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 1 Øivind Holt 2 Bernt O Myrvold Opptellingskomité bestående av 3 medlemmer : representanter til å underskrive protokollen : 1 2 Norges Orienteringsforbund Side 4 av 28

5 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan Lørdag 27. februar Kl Åpning og hilsener " Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan " Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for 2008 og 2009 " Kaffepause " Sak 7 Mål og handlingsplan for Sak 8 Rammebudsjett " Lunsj " Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet Sak 10 Organisering av Norsk Orientering " Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon Sak 12 Innføring av MTB-O " " Tingmiddag Søndag 2. mars Kl Frokost " Sak 13 NOF,s merke og andre merker Sak 14 Endring av løpskategorier Sak 15 Kontingenter og avgifter " Sak 16 Omlegging av hovedløp og o-landsleir? " Lunsj og utsjekking av rommene " Sak 17 orientering.no/kretssider " Sak 17 Kontingenter og avgifter Sak 18 Valg av revisor Sak 19 Valg " Avslutning Norges Orienteringsforbund Side 5 av 28

6 Sak 5 Beretning for Beretning for tingperioden følger som eget vedlegg. Den framlagte Beretning for 2008 og 2009 godkjennes. Sak 6 Regnskap for årene 2008 og Regnskap for 2008 og 2009 Regnskapene for 2008 og 2009 er tatt inn i vedlagte beretning. 2 Revisors beretning Revisors beretning for 2008 er tatt inn i vedlagte beretning. Revisors beretning for 2009 er tatt inn i vedlagte beretning. 3 Kontrollkomitéens beretning Kontrollkomitéens beretninger for 2008 er tatt inn i vedlagte beretning. Kontrollkomitéens beretninger for 2009 blir ettersendt eller utdelt på Tinget. Forbundsstyrets framlagte regnskap for NOF for 2008 og 2009 godkjennes. Sak 7 Mål og handlingsplan for Mål- og handlingsplan for Norsk Orientering for perioden har vært ute på høring hos klubber og kretser samt vært behandlet på kretsledermøtet høsten Forbundsstyret vil på forbundstinget redegjøre for de mål og strategier som er valgt for perioden. Fullstendig dokument er vedlagt. Dokumentet vil bli etter forbundstinget revideres og endres i prestasjonsform med bakgrunn i de vedtak som fattes på forbundstinget. Forbundsstyrets forslag til mål- og handlingsplan for vedtas. Norges Orienteringsforbund Side 6 av 28

7 Sak 8 Rammebudsjett for Forbundsstyrets forslag til rammebudsjett for vil bli gjennomgått og kommentert. Forslaget vil bli utdelt på Tinget. Med bakgrunn i det vedtatte måldokument, handlingsplan, andre tingvedtak og rammebudsjett gis Forbundsstyret fullmakt til å vedta budsjetter for årene 2011 og Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet 9.1 Forslag fra Troms o-krets vedrørende NM Ultra Forslag: NM Ultra for junior gjøres til et åpent mesterskap Begrunnelse Konkurranseglene pkt : Nåværende ordlyd: Regelpunkt gjelder ikke for seniorklassene i NM ultralangdistanse. Foreslås endres til: Regelen gjelder ikke NM ultralangdistanse. Bakgrunn for gjeldende regel var at det skulle stimuleres til større deltakelse i seniorklassene, mens man anså at juniorklassene hadde tilfredsstillende deltakelse. Troms o-krets mener dette er en unødvendig detaljstyring som kun fører til forvirring og forklaringsproblemer. Dersom den foreslåtte regelendringen om delingen av juniorklassene skulle gå igjennom, skulle det i alle fall ikke by på problemer med utvidet deltakelse i juniorklassene. Troms o-krets tror at utenlandsk deltakelse også i juniorklassene vil være en ekstra stimulans for alle deltakerne i NM ultralangdistanse. Forbundsstyret støtter forslaget. Forbundstinget vedtok å endre konkurransereglenes punkt til: Regelen gjelder ikke NM ultralangdistanse. 9.2 Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM Ultra Forslag: Forbundsstyret foreslår å dele juniorklassene og å endre antatt vinnertider på NM Ultra Styrets forslag til klasser og ny vinnertider NM ultralangdistanse D17-18: min. D19-20: min. H17-18: min. Norges Orienteringsforbund Side 7 av 28

8 H19-20: min. D21: min. H21: min. Begrunnelser: Det er ulogisk at 17-åringene må konkurrere med 20-åringer i den lengste og tøffeste øvelsen- alle andre individuelle distanser er klassene delt. Delte klasser vil kunne øke deltagelsen. På trenerseminar på NM var det en klar tilbakemelding fra trenere rundt dette. Det er også et poeng at det er like forutsetninger for de ulike NM'ene. Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye klasser og vinnertider. 9.3 Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM stafett Forslag: Forbundsstyret foreslår å endre antatt etappetider på NM stafett Styrets forslag til ny vinnertider NM stafett D17-20: min (etapper min.) H17-20: min (etapper min.) D17-: min (etapper min.) H17-: min (etapper min.) Begrunnelse: Vi forsøker så langt det lar seg gjøre i arrangementssaker å følge de internasjonale retningslinjene. Det være seg de ulike distansers særpreg, kart, regelverk eller annet. Da bør vi også følge disse for stafett. De internasjonale retningslinjene for stafett sier : Formatet for stafett bygger på et teknisk krevende konsept, mer likt konseptet for mellomdistanse enn konseptet for langdistanse. Noen karakteristiske elementer fra lang distansen, som lengre veivalgsstrekk, bør inngå, slik at løpere kan passere hverandre uten å se hverandre. Innenfor den totale tiden kan tidene for de ulike etappene variere. Forbundet får ganske mange tilbakemeldinger på at NM-uka, slik den er i dag er tøff for løperne. Særlig gir det seg utslag på kvaliteten på startlista for langdistansen. En noe lettere stafett vil kunne gi flere av de nest beste på start i langdistansen. Stafetten er en spennende øvelse å følge med GPS-tracking, kameraer og storskjerm. Ved å kunne variere vinnertidene innenfor en totalramme vil dette gi muligheter for mer kreative løypekonsept som gjør at mer av dramatikken kan vises for de som er tilstede. Så lenge det gafles godt vil antall lag sjelden bli noe stort problem. I årets NM i Ålen var det god spredning i feltet allerede ved passering arena etter 2km med teknisk mellomdistanseorientering og god gafling. Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye vinnertider. Norges Orienteringsforbund Side 8 av 28

9 Sak 10 Organisering av Norsk Orientering Forslag fra Forbundsstyret: Endret organisering av Norsk Orientering Begrunnelse: Målet for organisasjonen er å bygge opp under klubbenes virksomhet og stimulere til aktivitet og utvikling av utøverne. Klubbene er derfor å regne som det viktigste organisasjonsleddet. Målet for resten av organisasjonen (forbund og krets) er å støtte opp klubbenes virksomhet og iverksette utviklingstiltak lokalt og sentralt. Organiseringen av norsk orientering må gjenspeile dette og være organisert i forhold til de oppgaver som forbundstinget pålegger organisasjonen. Forbundsstyret foreslår å endre/justere organisasjonen for å skape en mer dynamisk organisasjon med tydeligere ansvars og beslutningslinjer. Forslagene innbefatter endringer både i forbundet sentralt og i kretsenes oppgaver. Forslag 1. Endring i styrestruktur Forbundet sentralt (forbundsstyre og komiteer): Forbundsstyret består i dag av seks medlemmer. Tre av styrerepresentantene har fagansvar og leder hver sin komité. Både generalsekretær, styremedlemmer og komitémedlemmer har delegert myndighet til å lede de fagansatte i administrasjonen. Dette gir uklare linjer og lite skille mellom politikk og utførende administrasjon. Ulemper: Uklare linjer Motstridende prioriteringer av komiteer, styret og generalsekretær? Hvordan forholder komiteer og komiteledere seg til andre ansatte? Komiteenes oppgaver er uklare, skal de utforme politikken eller iverksette praktiske handlinger? Er komiteleder forpliktet av vedtak i komiteene? Komiteene skal dekke mange fagfelt, vanskelig å finne folk som dekker alle. Dagens vararepresentanter kan risikere å rykke inn som ledere i en hvilken som helst komité. Fordeler: Kjent system. Mange å spille ball med for de fagansatte. Mange til frivillig jobbing. Norges Orienteringsforbund Side 9 av 28

10 Forslag til ny organisering av forbundet sentralt (styre/komiteer) Forbundsstyret foreslår derfor å ta bort de faste komiteene og gjøre det opp til styret og de ansatte å opprette utvalg/komiteer dersom det vurderes at dette er nødvendig. Forbundsstyremedlemmer velges (som i dag) med oppfølgingsansvar av definerte prosjekter/fagområder. Kravet om komiteer (TIK, TEK, BOK) fjernes. Komiteer/utvalg opprettes ved behov av administrasjonen eller styret. Det betyr at: Fagansatte kan selv finne fagfolk til prosjektgrupper/utvalg for å løse oppgaver som trenger utvidet kompetanse. (dette gjøres i stor grad i dag). Styret kan også selv finne folk til utvalg for å løse oppgaver/ gjennomføre prosjekter. Ulemper: Muligens vanskeligere å finne folk til prosjektgrupper/utvalg. Dagens komiteer bringer med seg et kontaktnett. Styret må i større grad stole på generalsekretær når det gjelder å videreformidle tiltak fra styret, samt å bringe tilbakemelding fra ansatte. Men allerede i dag møter også andre ansatte i styremøter dersom det er behov for det. Fordeler: Klare linjer. Tydeligere skille mellom politikk og de som utfører. Mange fagansatte jobber i dag både på styreinitierte prosjekter og prosjekter startet av komiteene. Ny modell gjør at administrasjonen (etter styrets retningslinjer) i sterkere grad er ansvarlig for beslutninger og gjennomføring. Mer fleksibelt system. Norges Orienteringsforbund Side 10 av 28

11 Nødvendige lov endringer: 16 i NOFs lov inneholder i dag følgende: Fagkomitéene skal avlaste Forbundsstyret for arbeid innen nærmere spesifiserte arbeidsområder. De arbeider i henhold til instruks gitt av Forbundsstyret. NOF har følgende fagkomitéer: Breddeidrett- og opplæringskomité Teknisk komité Toppidrettskomité De tre styremedlemmene med særskilt fagansvar inngår som ledere i de respektive fagkomitéene. Til fagkomitéers møter innkalles medlem av IOFs tilsvarende komitéer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Forslag til vedtak. Utdraget over strykes fra NOFs lov. Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg NOF velger i dag sine egne Doms- og Appellutvalg. Det er intet krav fra NIF at man skal ha Doms- og Appellutvalg. For de særforbundene som ikke har det sendes sakene til NIFs Doms- og Appellutvalg. Norges Orienteringsforbund Side 11 av 28

12 Doms- og Appellutvalgene skal etter NIFs lov kun behandle alvorlige brudd på regelverk som doping, grov vold og å sette idretten i vanry. Heldigvis har vi vært forskånet fra den type saker. Jeg synes det er riktig at denne typer saker behandles av et organ som har erfaring og kan sørge for likebehandling på tvers av idretter. Opprinnelig virket domskomiteen også som ankeinstans i de sakene styret var førsteinstans (NOFs lov av ). I dagens konkurranseregler behandles anker av det organisasjonsleddet som utpekte juryen (kretsen for kretsløp og nasjonale løp, forbundet for mesterskap og lignende). Det er ikke lenger saker hvor styret er førsteinstans. Appellkomiteen var opprinnelig en Lov- og appellkomite og avga innstilling til styret på når det gjaldt innkomne forslag til lov- og regelendringer. Dette er senere blitt delegert til Teknisk komite. Det virker som om man har flyttet (eller fjernet) de oppgavene som opprinnelig lå på disse to komiteene, men allikevel har beholdt komiteene uten at de har reelle oppgaver. Det foreslås at ordningen med eget Doms- og Appellutvalg avvikles. Dette krever små endringer i NOFs lov 9, 12 og 16. Dagens tekst: 9 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). Ny tekst : 9 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). Straffesakene behandles av NIFs doms- og appellutvalg. 12 Forbundstingets oppgaver Forbundstinget skal: 10) Velge: a) President b) Visepresident c) Styremedlem d) Styremedlem med særlig ansvar for breddeidrett og opplæring e) Styremedlem med særlig ansvar for teknisk sektor f) Styremedlem med særlig ansvar for toppidrett g) 2 varamedlemmer til Forbundsstyret h) Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer i) Domsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer j) Appellutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer 16 Tingvalgte og lovpålagte organer Norges Orienteringsforbund Side 12 av 28

13 Domsutvalget og appellutvalget behandler saker om forgåelser i henhold til NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). De foreslåtte endringene i 9, 12 og 16 vedtas. Forslag 3: Endring av kretsenes organisering De fleste av kretsene gjør en god og nødvendig jobb. Dessverre er det også slik at enkelte kretser sliter med uklare ansvarsområder og lite entusiasme for kretsarbeid. Årsaken til dette er nok sammensatt: Kretsene har små ressurser til å løse administrative oppgaver. Kretsenes oppgaver har ligget fast i lovverket mens de praktiske oppgavene har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Forbundet har vært med på å ødelegge den formelle strukturen ved å iverksette en rekke prosjekter som har vært på tvers av de formelle linjene (Hovedløpsprosjektet, Skolekartprosjektet, Camp Norway,) Forbundet henvender seg i større grad direkte til klubbene og motsatt. De sentrale utviklingsprosjektene har på alle måter vært vellykket, men har samtidig vært med på å undergrave kretsenes oppgaver. Enkelte kretser har derfor inkorporert de forbunds initierte prosjektene i kretsenes arbeid, i andre lever de sitt eget liv på siden av kretsapparatet. Det bør derfor være et mål å skape en formell struktur som er i henhold til de oppgaver norsk orientering ønsker å løse. Foreslår følgende endringer til NOFs lov 19 Orienteringskretsene En orienteringskrets består av de idrettslag innen kretsens grenser som er tilsluttet NOF. Kretsen er mellomledd mellom lagene og NOF. Kretsenes anliggender ivaretas av: 1. Kretstinget 2. Kretsstyret 3. Utvalg og tillitsvalgte med spesielle oppgaver, valgt av kretstinget. Endring: 3. Utvalg og tillitsvalgte med spesielle oppgaver valgt av kretstinget eller utpekt av styret etter fullmakt. Begrunnelse: Åpner for mer prosjektorganisering og gir en mer smidig organisasjon. Ettersom både forbundstyret og sekretariatet går over til mer prosjektorganisering er det naturlig at kretsene også får samme mulighet. Den foreslåtte endringen i 19 i NOFs lov vedtas Norges Orienteringsforbund Side 13 av 28

14 Forslag 4: Innføre lovnorm for o-kretsene De oppgavene kretsene er pålagt å gjøre ble i stor grad utformet på 70-tallet, på en tid med mye flere løpere og klubber, men uten mobiltelefoner, internett og moderne kommunikasjonsløsninger. De lovpålagte oppgavene er i liten grad påvirket av den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen og i enda mindre grad av Norsk Orienterings prioriterte oppgaver. (Noe annet er hva de veldrevne kretsene virkelig gjør.) Det må være et mål å få de pålagte oppgavene i samsvar med det som virkelig gjøres. NIFs lovnorm for særkretser sier: 3 Arbeidsoppgaver 1 Særkretsen skal: 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 2. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 3. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 4. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. 5. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 6. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 7. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. Forslag til endringer for å passe bedre for orientering 1 Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen. Norges Orienteringsforbund Side 14 av 28

15 3 Arbeidsoppgaver Særkretsen skal: Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. Aktivt følge opp vedtak fra NOFs ting, og utarbeide handlingsplaner basert på disse. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige jury, TD, samt utarbeide terminliste. Sørge for at alle løp innen kretsen finnes i kretsens og forbundets terminlister. Aktivt jobbe for å få et fyldigst mulig løpstilbud. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. Være behjelpelige med å finne de kontaktpersoner forbundet trenger til ulike prosjekter. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. Sikre at alle ungdomsløpere har et attraktivt og godt treningstilbud. Gi faglig bistand ved planlegging og utarbeidelse av o-kart. Gi faglig bistand ved planlegging av tur-orientering. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets og fylkeskommune. 8. Ha attraktive og oppdaterte hjemmesider. Dette er minstekravene. Styret ønsker at disse lovene presiseres i større grad og tilpasses o-idretten bedre. Tillegg til pkt 1. Dette vil i større grad gjøre kretsene ansvarlige overfor de vedtakene de er med på gjøre. Tillegg til pkt. 2 Følger direkte av målene om synlighet, rekruttering og folkehelse. Tillegg til pkt 3. Tillegg til pkt. 4. Følger av målene om rekruttering og talentutvikling. Tillegg til pkt 5 Følger av målet om folkehelse. Tillegg til pkt 6. særforbund, idrettskrets og fylkeskommuner. Tillegg pkt 7. Norges Orienteringsforbund Side 15 av 28

16 Følger av målet om synlighet. Den foreslåtte lovnormen for o-kretsene vedtas. Styret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige redaksjonelle endringer i resten av lovnormen. Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Dersom de foreslåtte endringene i lovnorm vedtas vil o-kretsene få noen nye oppgaver. Det er da også rimelig å fjerne noen av de oppgave de har i dag. Mange av disse oppgavene er delegert til kretsledermøtet eller styret, vi ønsker allikevel en diskusjon på tinget. Regler om o-idrettens samarbeid. 2.2 Fylkesnivå O-kretsene skal hvert år kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling for å få oversikt over vernede områder og andre områder med dokumenterte naturfaglige verneverdier. Fylkesmannens miljøvernavdeling plikter på sin side å bistå med slike opplysninger, herunder om hvilke restriksjoner som bør legges på o-aktivitet i områdene til ulike årstider. (Norges Naturvernforbund mener det overhodet ikke bør forekomme o- aktivitet i nasjonalparker og naturreservater.) O-kretsene skal formidle opplysningene videre til berørte o-lag. O-lagene skal ta hensyn til opplysningene ved utarbeidelsen av sine aktivitetsplaner. Forslag: Reglen endres slik at ansvaret legges på klubbene. Begrunnelse: Reglene stammer fra en tid da mange nye områder ble kartlagt (og fredet). I dag er mesteparten av kartarbeidet revidering av eksisterende kart, som oftest i nærområder. Regler for O-Troll-leir Tid og sted O-Troll-leir arrangeres av kretsene i perioden juni - september. Tidspunktet for leiravviklingen skal stå på kretsens terminliste. Kretsenes O-Troll-leirer bør avvikles distriktsvis der dette er hensiktsmessig ut fra geografiske, kommunikasjonsmessige eller befolkningsmessige forhold. Begrunnelse: Kan oppfattes som om det er kretsens tillitsvalgte som skal stå for leiren. Dersom vi ønsker kretsene som et samordnende ledd bør operative oppgaver ikke være regelfestede. Norges Orienteringsforbund Side 16 av 28

17 Regler for kartarbeid 2 Organisasjon 2.1 Kartarbeidet administreres av følgende organer: 4. Råd i kretsene med kartarbeid som arbeidsområde (nedenfor kalt kretsanleggsråd) (Trenger dette å lovfestes?) 5. Lag 2.5 Kretsanleggsrådet kontrollerer kartarbeidet i o-kretsen. Kretsanleggsrådet skal søke samarbeid med fylkeskartkontoret. 4 Kartarkiv 4.1 Lag som har utarbeidet o-kart, bør ha et kartarkiv. 4.2 Kretsstyret skal utarbeide og holde vedlike et kartarkiv for kretsen. Kartarkivet skal inneholde minst 2 eksemplarer av alle o-kart som utgis i kretsen. 4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-kart skal laget sende minst 10 eksemplarer til kretsen. For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. halvår er fristen Kretsen fordeler kartene videre slik: - Kretsens arkiv minimum 2 eks. - Norges Orienteringsforbund minimum 3 eks. - Fylkeskartkontoret minimum 2 eks. - Fylkets Idrettskonsulent minimum 1 eks. - Idrettskretsen minimum 1 eks. - Kommunens kulturadministrasjon minimum 1 eks. Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere kommuner/fylker sendes kart til de nevnte organer i alle kommuner/fylker. 5 Terrengfordeling og kartplan 5.1 Alle lag skal ha en kartplan og sørge for at den blir holdt à jour. Kartplanen skal vise: - områder som dekkes av lagets o-kart - nye områder som laget har planer om å kartlegge - tidsplan for revidering av lagets o-kart og for utarbeidelse av nye kart - bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets behov for o-kart i forhold til lagets aktiviteter og arrangement. Lagets kartplan og senere revisjon av denne skal sendes til o-kretsene. 5.2 Kretsstyret skal samordne lagenes kartplaner og utarbeide og vedlikeholde en kartplan for o-kretsen. I tillegg til en oversikt over lagenes kartplaner kan o-kretsens kartplan gi en oversikt over hvilke andre områder som kan bli aktuelle for kartlegging. Kretsstyret skal en gang hvert år innhente opplysninger om hvor langt arbeidet med de enkelte kartprosjekter er kommet. (Bør strykes og overlates til klubbene.) 5.3 Kretsstyret kan bestemme at enkelte områder i kretsen reserveres til NM, HL, LK e.l. 5.6 Har flere lag anmeldt planer for o-kart over samme område, avgjør kretsstyret hvilket eller hvilke lag som skal få kartlegge området. 5.7 Kretsstyret kan pålegge to eller flere lag å samarbeide om utarbeidelse av o-kart. 5.8 Forsinkes utgivelsen av et o-kart i mer enn 3 år, kan kretsstyret tildele terrenget til andre lag. 5.9 Et lag kan overdra opphavsretten til et ferdig o-kart eller et o-kart under arbeid til et annet lag mot en rimelig godtgjørelse. Slik overdragelse skal godkjennes av kretsstyret. Retten til å utgi o-kart over et område kan ikke selges. Norges Orienteringsforbund Side 17 av 28

18 6 Utarbeidelse av o-kart 6.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes kartarbeidet til kretsstyret i den krets området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart og anmeldelsen skal være vedlagt: - oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn - tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført - en redegjørelse for hvordan laget har informert organer og organisasjoner etter pkt Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. Skal det søkes spillemidler, må kartet stå på kommunens handlingsplan for idrettsanlegg og være forhåndsgodkjent av kommunen (se Kultur- og kirkedepartements bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). 6.4 O-kretsen skal kontrollere synfaring og rentegning av alle konkurransekart før trykking mangfoldiggjøring. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. Rentegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes inn for NOFs fagkomité. Begrunnelse: Endringene i 4.2 og 4.3 er en følge av at kart nå finnes som elektroniske filer og ikke som trykte kart som sjelden oppdateres. Endringen i 6.4 en følge av at det ofte skrives ut utsnitt av kartet. Regler om representasjon 1.2 Utmelding Klubb som melder seg ut av NOF sender skriftlig meddelelse til o-kretsen som videresender meddelelsen til forbundet med sin påtegning. Jfr. NOFs lov 4, 1. ledd. 1.2 Utmelding Klubb som melder seg ut av NOF sender skriftlig meddelelse til o-kretsen og forbundet. Jfr. NOFs lov 4, 1. ledd. Begrunnelse: Hvorfor skal det være ett ekstra ledd ved en utmelding Forbundstinget vedtok å be forbundsstyret jobbe videre med endringsvedtakene Norges Orienteringsforbund Side 18 av 28

19 Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon I denne saken foreligger det to forslag: 1. Forslag fra forbundsstyret 2. Forslag fra Østfold o-krets Forbundsstyret ønsker at begge forslag blir lagt frem til diskusjon før vedtak. 1. Forslag fra Forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår å innføre direkte klubbrepresentasjon på NOFs ting. Begrunnelsen er et ønske om å få større nærhet mellom de formelle beslutningsorgan og det organisasjonsleddet beslutningene berører. Forbundsstyret er av den oppfatning at dette vil skape større engasjement og større eierskap til de beslutninger som gjøres for utvikling av orienteringsidretten i Norge. NOFs lov Dagens tekst: 11 Representasjon på Forbundstinget På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: a) Forbundsstyret b) Lederen i hver orienteringskrets, eventuelt nestlederen eller styremedlemmer dersom leder er forhindret fra å møte. c) Representant(er) fra idrettslagene innen orienteringskretsen etter følgende skala: Orienteringskretser med medlemstall som av NOFs samlede medlemstall tilhører prosentintervallet: fra 0 til og med 3,9-1 representant fra 4,0 til og med 7,9-2 representanter fra 8,0 til og med 11,9-3 representanter fra 12,0 til og med 15,9-4 representanter fra 16,0 og over - 5 representanter Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut.* (* Slår to eller flere kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første Forbundsting etter sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville hatt etter medlemstall i siste årsrapport før sammenslåingen fant sted.) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Reisen beregnes fra fast reisested ikretsen, fastsatt av Forbundsstyret. Reisen skal foretas på billigste reisemåte, med mindre forbundsstyret har gitt samtykke til annen reisemåte. En tingrepresentant må være fylt 15 år, må ha vært medlem av idrettslag tilsluttet den orienteringskrets vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn ett idrettslag og en orienteringskrets, og ingen representant har mer enn en stemme. Tingrepresentantene kan ikke være arbeidstakere innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller i NOF. Det vises ellers til 5 annet ledd og NIFs lov 2-5. Tingrepresentantene fra hver orienteringskrets skal være representert med begge kjønn. Kretser som møter med 4 eller flere representanter, skal ha minst to representanter fra hvert kjønn, jfr. NIFs lov 2-4 om kjønnskvotering. Norges Orienteringsforbund Side 19 av 28

20 Forslag til endring av NOFs lov 11 Representasjon på Forbundstinget På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: a) Forbundsstyret b) To representanter for hver orienteringskrets c) Representant(er) fra orienteringslagene fra 1 til og med 50 medlemmer - 1 representant fra 51-2 representanter Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Kretsenes representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Klubbenes representant(er) må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av o-gruppas styre etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin klubb for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Lagenes tingrepresentant(er) må være fylt 15 år, og må ha vært medlem av det vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn ett idrettslag, og ingen representant har mer enn én stemme. Kretsenes tingrepresentanter må være fylt 15 år, må ha vært medlem av idrettslag tilsluttet den orienteringskrets vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn én orienteringskrets, og ingen representant har mer enn én stemme. Tingrepresentantene kan ikke være arbeidstakere innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller i NOF. Det vises ellers til 5 annet ledd og NIFs lov 2-5. Møter et organisasjonsledd med to eller flere representanter skal begge kjønn være representert, jfr NIFs lov 2-4 om kjønnskvotering. Norges Orienteringsforbund Side 20 av 28

Lov for Troms Svømmekrets

Lov for Troms Svømmekrets Lov for Troms Svømmekrets 1. Formål Troms svømmekrets formål er å arbeide for svømmeidrettens utvikling innen Troms krets, og å fremme samarbeidet mellom lagene. Vi skal bistå Norges Svømmeforbund i alle

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1

Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 Lov for Akershus og Oslo Orienteringskrets vedtatt 5. februar 2001. Revidert 14. februar 2007 1 LOV FOR AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS Godkjent av Norges Orienteringsforbund 25. januar 2002, endringer

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK)

Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) Lov for Hedmark Orienteringskrets (HeOK) (Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 16. april 2009) Lov for Hedmark Orienteringskrets, konstituert 22. november 1987 ved sammenslåing av Glåmdal Orienteringskrets,

Detaljer

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS

LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS LOV FOR ØSTFOLD ORIENTERINGSKRETS Revidert 1971, 1973, 1986, 1991, 1998 og 2003 1 FORMÅL Østfold orienteringskrets formål er å arbeide for orienteringsidrettens utvikling i kretsen, og å fremme samarbeidet

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2010 Norges Orienteringsforbund Dato: Mandag 18. januar 2010 Sted: Ullevål stadion 15.00-19.30 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser.

Gjennom NOF er TrOK et organisatorisk ledd innen NIF, underlagt NIF s og NOF s lover og bestemmelser. LOV FOR TROMS ORIENTERINGSKRETS STIFTET 19. JANUAR 1958 Vedtatt av TrOK s ting 1. desember 1991 med senere endringer, sist 7.februar 2004. *Godkjent av NOF 27.april 2004 og av NIF 4.august 2004. 1 (Formål)

Detaljer

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND

LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges Skytterforbund den 17. september LOV FOR NORD-TRØNDELAG SKYTTERKRETS AV NORGES SKYTTERFORBUND 31. januar medførte endringer i 11. Godkjent av Norges

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016

Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Buskerud o-krets handlingsprogram 2016 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015

Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Buskerud o-krets handlingsprogram 2015 Hovedmålsetting Orientering skal være en åpen og tilgjengelig idrett for folk flest. Orienteringsidrettens organisasjon skal tilpasses fremtidens behov og skal samles

Detaljer

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76.

LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. LOV FOR SOGN OG FJORDANE VOLLEYBALLKRINS Stiftet 20.03.76. Vedtatt den 20.03.76 med senere endringer av 31.04.93, 12.05.97, 12.05.97 og 29.04.09. Godkjent av Forbundsstyret/NVBF den.. 1 Formål Sogn og

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund

Forbundstinget 2014. Thon Hotel Oslo Airport. Gardermoen 22.- 23. mars. Norges Orienteringsforbund Forbundstinget 2014 Thon Hotel Oslo Airport Gardermoen 22.- 23. mars Norges Orienteringsforbund Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg

Detaljer

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013

NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 NORGES FLERIDRETTSFORBUNDS TING 2013 Innhold Åpning... 2 Sak 1 Godkjenning av de frammøtte representanter... 2 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 2 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 2 Sak 4 Godkjenning

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK)

LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) Vedtatt på kretstinget 31.03.2011. LOV FOR AKERSHUS BEDRIFTSIDRETTSKRETS (ABIK) 1 Formål Akershus Bedriftsidrettskrets' formål er å arbeide for bedriftsidrettens utvikling etter NBIFs formålsparagraf,

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal

Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtekter for NBF Møre og Romsdal Vedtatt av Kretstinget den 21/05-2016 Stadfestet av Norsk Bridgeforbund den 10/06-2016 Gjort gjeldende fra 21/05-2016 KAPITTEL 1 - BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE LIK FOR

Detaljer

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars.

Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Innkalling til Dykketinget 2014 Rica Hotel Gardermoen 29.-30 mars. Norges Dykkeforbund har den glede å invitere til Dykketinget 2014 29.- 30. mars på Rica Hotel Gardermoen. Det går shuttlebuss fra flyplassen

Detaljer

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet

Lov for Bordtenniskrets Sør (BTK Sør) stiftet Generelt om basis-lovnormen: Særforbundene utarbeider en egen lovnorm for sine særkretser basert på basis-lovnormen for særkretser utarbeidet av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 7-3. Særkretsenes lover godkjennes

Detaljer

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003

Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 1 - Formål Lover for Akershus og Oslo Skøytekrets stiftet 20. juni 1988 Seneste revideringer og endringer 02.06.2003 Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK) formål er å arbeide for utvikling og utbredelse

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND.

KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. KAPITTEL 1 LOVER FOR NORGES DARTSFORBUND. 1 NAVN Forbundets navn skal være NORGES DARTSFORBUND (NDF). 2 FORMÅL Norges Dartsforbunds formål er å fremme dartssporten i Norge, være et koordinerende organ

Detaljer

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets

Forslag om sammenslåing av. Vestfold Orienteringskrets. Telemark Orienteringskrets Forslag om sammenslåing av Vestfold Orienteringskrets og Telemark Orienteringskrets 1 Arbeisgruppe Arbeidsgruppen har bestått av : Egil Ronæss Porsgrunn O-lag og leder av Telemark O-krets Britt Fossøy

Detaljer

Lov for Sør-Trøndelag skikrets

Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets Lov for Sør-Trøndelag skikrets, stiftet 3. januar 1904. Vedtatt den 30. mai 2013. Godkjent av Skistyret den dd.mm.2013 iht. delegasjonsvedtak i Idrettsstyret og NSFs lov

Detaljer

Lov for Norges Minigolfforbund.

Lov for Norges Minigolfforbund. Lov for Norges Minigolfforbund. Stiftet i Oslo, den 14.08.1985. Endret og vedtatt på ekstraordinært forbundsting 21.11.98, og på ordinært forbundsting 09.05.2001 og 20.04.2002 1 Formål Norges Minigolfforbunds

Detaljer

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016

TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 TROMS IDRETTSKRETS TING 2016 Lørdag 23.april Kunnskapsparken, Finnsnes Sakliste: Lørdag 23.april kl.10.00 15.30 Sak 1: Sak 2: Sak 3: Godkjenne de frammøte representantene Godkjenne innkalling, sakliste

Detaljer

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov

Lov for Snowboardforbundet. Norges Snowboardforbunds Lov Norges Snowboardforbunds Lov Vedtatt på årsmøte 17. Juni 2011 1 Lov for Norges Snowboardforbund (Snowboardforbundet), stiftet 1987. Vedtatt av årsmøtet 16-03-1996 med senere endringer, på årsmøtene 08.06.2007

Detaljer

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV

Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Norges Håndballforbund Region SørVest LOV Ajourført etter vedtak på Regionstinget mai 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL 1: INNLEDENDE BESTEMMELSER... 3 1-1 Formål... 3 1-2 Organisasjon... 3 1-3 Arbeidsoppgaver...

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

KRETSENS LOVER. Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 ALMINNELIGE BESTEMMELSER KRETSENS LOVER Vedtatt på kretstinget 1962 Revidert kretstinget 1991 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER Rogaland Friidrettskrets er stiftet 7/12 1919 og består av de lag eller grupper av lag innen Rogaland Idrettskrets

Detaljer

Basis-lovnorm for særforbund

Basis-lovnorm for særforbund Generelt om basis-lovnormen: Særforbund skal ha lover som er i samsvar med NIFs lov og lovnorm vedtatt av Idrettsstyret, jfr. NIFs lov 6-5. Det enkelte særforbunds lov skal være godkjent av Idrettsstyret

Detaljer

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF

Idrettens lovverk og styrets ansvar. Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Idrettens lovverk og styrets ansvar Henriette Hillestad Thune, leder juridisk seksjon, NIF Tematikken Organisasjonsstruktur Idrettens regelverk Nærmere om regionen, regionens oppgaver og organer Styret

Detaljer

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april INNBYDELSE SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Generelt Norges Svømmeforbund har den glede å invitere til Svømmetinget 19.-21. april 2013 på Thon Hotel Lofoten i Svolvær. Det blir

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND

LOV FOR NORGES KLATREFORBUND 1 LOV FOR NORGES KLATREFORBUND Vedtatt på stiftelsesmøte for Norges Klatreforbund 19. desember 1992. Revidert på NKFs ting 5. februar 1994. Revidert på NKFs ting 23.-24. mars 1996. Revidert på NKFs ting

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER 2015 PÅ THON HOTELS ARENA - LILLESTRØM Til Forbundsstyret Medlemsklubbene og gruppene NKFs kontrollkomite NKFs valgkomite NKFs administrative leder NIFs representant Oslo. 22. oktober 2015 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT TING TORSDAG 5.NOVEMBER

Detaljer

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002

Loven er vedtatt i 1965, med senere forandringer og senest på Tinget 2002 VEDTEKTER 1 LOVEN...2 1 FORMÅL... 2 2 ORGANISERING... 2 3 ARBEIDSOPPGAVER... 2 4 KONTINGENT... 3 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 2 KRETSTING...4 2.1 KRETSTING...

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 55. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 55. ordinære forbundsting 2010 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Oslo, 24.-25. april 2010 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS

LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS LOV FOR AKERSHUS FRIIDRETTSKRETS vedtatt den 25.02.1989 Godkjent av Idrettsstyret den 20.09.1989, jfr. NIFs lov 17. Endring godkjent av Idrettsstyret den 4. juni 1993 og 24. april 1995. Endret 2005 og

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Lov for Norges Curlingforbund

Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund Lov for Norges Curlingforbund, stiftet 21. februar 1956 Vedtatt den 25. mai 2002 med senere endringer senest av 25. mai 2008. Godkjent av Idrettsstyret den 26.juni 2008-1)

Detaljer

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov

SEILTINGET 2013. TROMSØ 15. -17. mars. Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov SEILTINGET 2013 TROMSØ 15. -17. mars Vedlegg 1 Endringer i Norges Seilforbunds Lov 2 Endringer i Norges Seilforbunds lov Endringer i Norges Seilforbunds lov 3 Innledning Alle lovendringer i Norges Seilforbund

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser.

1 Organisasjon Norges Studentidrettsforbund (NSI) er en sammenslutning av studentidrettslag. Lagene kan organiseres i særkretser. LOVER FOR NORGES STUDENTIDRETTSFORBUND (NSI) Vedtatt på konstituerende Forbundsting 5. desember 1913 Godkjent av Idrettsstyret 21. mars 1996 Sist revidert av Forbundstinget 4. mars 2006 Endring godkjent

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund.

Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. NVBF REGION NORD Lov for NVBF Region Nord, stiftet 5. september 2010, med senere endringer, senest av 6. mai 2012 godkjent av Norges Volleyballforbund. (ihht NIF s Lovnorm for særkretser/regioner, vedtatt

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

NORGES CRICKETFORBUND

NORGES CRICKETFORBUND NORGES CRICKETFORBUND (tidl. Samarbeidsutvalget for cricket stiftet 20.10.1994) Vedtatt den 05.12.2007 1. Formål Norges Cricketforbunds formål er å fremme cricket idretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER

SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER SAKSDOKUMENTER TIL DET 10. ORDINÆRE KRETSTING I AKERSHUS IDRETTSKRETS, LØRDAG 14. JUNI 2014 SCANDIC HOTELL ASKER 2 KRETSTINGETS PROGRAM Kl 08.15 Kl 09.00 Registrering Kulturelt innslag / underholdning

Detaljer

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb

LOVER OG REGLER. For. Nedre Eiker Pistolklubb LOVER OG REGLER For Nedre Eiker Pistolklubb Vedtatt på Årsmøte 20. februar 1992. REVISJONSFORSLAG 2009 LOV FOR NEDRE EIKER PISTOLKLUBB Stiftet 20.02.1992. 1/5 Vedtatt 20.02.1992 med senere endringer senest

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt.

Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten internasjonalt. LOV FOR NORGES GOLFFORBUND stiftet 1948 Vedtatt på Golftinget 18.11.2007 Godkjent av Idrettsstyret 23.3.2009 1 Formål Norges Golfforbunds formål er å fremme golfidretten i Norge, og representere idretten

Detaljer

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL

LOV FOR... 26.11.2010 2-2). 1 FORMÅL LOV FOR... Lov for Villingur Islandshestforening (tidl Forsand fjellhestforening) stiftet den.26/2-2001. med senere endringer senest av. 26.11.2010 Godkjent av idrettsstyret den...ja...(jfr. NIF's lov

Detaljer

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker

Kretsledermøtet. Norges Orienteringsforbund. Sakliste og tidsplan. 1200 1300 Lunsj. 1300 1315 Sak 1-5 Åpning. 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 2015 Kretsledermøtet Norges Orienteringsforbund Sakliste og tidsplan 1200 1300 Lunsj 1300 1315 Sak 1-5 Åpning 1315 1430 Sak 6 Vedtakssaker 1430 1445 Pause med kaffe og pausesnacks 1445 1545 Sak 6 Vedtakssaker

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008

LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 1. LOV FOR NORGES BUESKYTTERFORBUND Stiftet 05.10.1948 Loven revidert i år 2008 Godkjent av idrettsstyret i mai 2008 Paragraf 1: Formål: Norges Bueskytterforbunds formål er å fremme bueskytteridretten

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015

ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 ÅLESUND GOLFKLUBB ÅRSMØTE 2015 24.februar kl 19:00 Hotel Waterfront Nedre Strandgate 25 27 Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 10.februar 2015. Sakene kan sendes

Detaljer

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval

INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams Klubbhus, Skatval Til NVBF Region Trøndelags medlemsklubber Valgkomitéen Kontrollkomité Dommeransvarlig Frister INNKALLING TIL NORGES VOLLEYBALLFORBUND REGION TRØNDELAGS TING 24. APRIL 2015, KL. 18.00-20.00 STED: IL Frams

Detaljer

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse

Rond o-lag s lover Formål Organisatorisk tilknytning Medlemmer Stemmerett og valgbarhet 15 år Kontingent Tillitsvalgtes godtgjørelse Rond o-lag s lover 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund. 2 Organisatorisk tilknytning Laget

Detaljer

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007

PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 PROTOKOLL KRETSLEDERMØTET 16. NOVEMBER 2007 Kretsledermøtet 16. november 2007 Side 1 Page 1 of 10 Innhold Sak 1 Åpning... 3 Sak 2 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 3 Forretningsorden... 4 Sak

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking

Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Retningslinjer for orienteringsavdelingen i TIF Viking Vedtatt av årsmøtet 2. februar 2016 1. Innledning Formålet med disse retningslinjer er å bidra til at orienteringsavdelingen drives på en ryddig og

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2014 Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag 22.01.2014 Sted: Møterom 4061, Ullevål stadion kl 14.00-18.00 Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967.

Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Lov for Norges Judoforbund, stiftet i Oslo 28. juni 1967. Vedtatt av forbundstinget den 29. april 2005. Godkjent av Idrettsstyret den 27. april 2006. 1 Formål Norges Judoforbunds (NJF) formål er å fremme

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.

LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01. LOVER FOR FANA GOLFKLUBB VEDTATT PÅ STIFTELSESMØTE 11.2.1988 MED ENDRINGER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 15.11.2001, 12.12.2002, 8.12.2003, 19.01.2005, EO årsmøtet 08.02.2005, 06.02.2007, 06.02.2008, 12.02.2009

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Stiftelsens navn er "Stiftelsen Norsk Luftambulanse" (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn.

Stiftelsens navn er Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Stiftelsens forretningskontor er i Frogn. VEDTEKTER AV 27. AUGUST 1997 FOR STIFTELSEN NORSK LUFTAMBULANSE (med endringer av 11.09.98, 02.10.00, 26.09.01, 12.09.02, 23.09.03, 21.09.04 og 20.09.07) Disse vedtekter erstatter alle tidligere vedtekter

Detaljer

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr.

e) Familiemedlemskap inkludert barn inntil 18 år : kr. 600,- f) Enkeltmedlem : kr. 400,- g) Gave / Støtte kr. Lovnorm 1 for idrettslag Lov for HEDALEN I L., stiftet 1908. Vedtatt 1908 med senere endringer senest av 21.02.2010. Godkjent av Idrettsstyret den 21.02.2010 jfr. NIF s lov 3. 1 Formål Lagets formål er

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund

Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Protokoll Styremøte nr 1 2011 Norges Orienteringsforbund Dato: 14. januar 2011 Sted: Ullevåll stadion Klokken 17.00-20.15 Til stede: Fra styret Fra adm. Elin Sjødin Drange, president Svein Jacobsen, visepresident

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

PROTOKOLL - KRETSTING 2013

PROTOKOLL - KRETSTING 2013 PROTOKOLL - KRETSTING 2013 NORD-NORSK SKØYTEKRETS Tid og sted: Møtet ble avhold på Rica hotell i Harstad, lørdag 4. mai. Kl 11.00 Til stede: Fra styret - Janniken Høybakk, Gunnar Lødding og Geir Hestad

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer