Forbundstinget Saksliste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forbundstinget 2010. Saksliste"

Transkript

1 Forbundstinget 2010 Saksliste Norges Orienteringsforbund Trondheim februar 2010

2 Innhold Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter... 3 Sak 2 Godkjenning av forretningsorden... 3 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer... 4 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan... 5 Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for årene 2008 og Sak 7 Mål og handlingsplan for Sak 8 Rammebudsjett for Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet Forslag fra Troms o-krets vedrørende NM Ultra Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM Ultra Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM stafett... 8 Sak 10 Organisering av Norsk Orientering... 9 Forslag 1. Endring i styrestruktur... 9 Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg Forslag 3: Endring av kretsenes organisering Forslag 4: Innføre lovnorm for o-kretsene Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon Forslag fra Forbundsstyret: Forslag fra Østfold O-krets Sak 12 Innføring av MTB-O som gren i Norsk Orientering Sak 13 NOFs merke og andre merker Sak 14 Endring av løpskategorier Sak 15 Kontingenter og avgifter Sak 16 Omlegging av Hovedløp og O-landsleir Sak 17 Nye nettsider for Norsk Orientering Sak 18 Valg av revisor Sak 19 Valg Norges Orienteringsforbund Side 2 av 28

3 Åpning og hilsener Åpning ved forbundspresident Elin Sjødin Drange Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Komplett deltakerliste vil bli utdelt på Tinget. Sak 2 Godkjenning av forretningsorden 1 Forhandlingene foregår for åpne dører hvis ikke annet blir bestemt. 2 Ledelse, taletid m.v. Forhandlingene ledes av de valgte ordstyrere. Ingen har rett til å få ordet mer enn 3 ganger i samme sak med unntak av innlederen. Taletiden begrenses til 5 min. første gang, 2 min. annen gang og 1 min. tredje gang. Ordstyreren har rett til å fremme forslag om forkortet taletid og om å sette strek med de inntegnede talere. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang og høyst 1 min. til hver sak. Talere skal tale fra sin bestemte plass i salen. 3 Forslag Forslag må leveres skriftlig til ordstyreren, undertegnet med forslagsstillerens navn. Forslag som opptas, men som på forespørsel fra ordstyrer ikke får støtte fra andre representanter, bortfaller. Nye forslag kan ikke framsettes når strek er satt. Eventuell redigering og samordning av innkomne forslag foretas av redaksjonskomitéen etter anmodning av ordstyreren. 4 Avstemninger Skriftlig avstemning skal foretas når det forlanges. Om avstemninger ved valg, jfr. NOFs lov 13 og NIFs lov 2-4 og 2-5. Ved skriftlig avstemninger benyttes de stemmesedler som ordstyreren bestemmer. Opptelling ved avstemninger foretas av den valgte opptellingskomitéen, når ordstyreren ber om det. 5 Protokoll Protokollen føres av de 2 valgte sekretærene som fordeler arbeidet seg imellom. I protokollen innføres alle forslag, avstemninger og vedtak. Protokollen skal godkjennes og undertegnes av 2 valgte representanter. Norges Orienteringsforbund Side 3 av 28

4 Sak 3 Valg av tingets funksjonærer ordstyrere : Svein Erik Gulliksen Bente Landmark sekretærer : Bjørnar Valstad Håvard Lillegård 3.3 Redaksjonskomité bestående av 3 medlemmer: 1 Øivind Holt 2 Bernt O Myrvold Opptellingskomité bestående av 3 medlemmer : representanter til å underskrive protokollen : 1 2 Norges Orienteringsforbund Side 4 av 28

5 Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan Lørdag 27. februar Kl Åpning og hilsener " Sak 1 Opprop og godkjenning av fullmakter Sak 2 Godkjenning av forretningsorden Sak 3 Valg av Tingets funksjonærer Sak 4 Godkjenning av sakliste og tidsplan " Sak 5 Beretning for Sak 6 Regnskap for 2008 og 2009 " Kaffepause " Sak 7 Mål og handlingsplan for Sak 8 Rammebudsjett " Lunsj " Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet Sak 10 Organisering av Norsk Orientering " Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon Sak 12 Innføring av MTB-O " " Tingmiddag Søndag 2. mars Kl Frokost " Sak 13 NOF,s merke og andre merker Sak 14 Endring av løpskategorier Sak 15 Kontingenter og avgifter " Sak 16 Omlegging av hovedløp og o-landsleir? " Lunsj og utsjekking av rommene " Sak 17 orientering.no/kretssider " Sak 17 Kontingenter og avgifter Sak 18 Valg av revisor Sak 19 Valg " Avslutning Norges Orienteringsforbund Side 5 av 28

6 Sak 5 Beretning for Beretning for tingperioden følger som eget vedlegg. Den framlagte Beretning for 2008 og 2009 godkjennes. Sak 6 Regnskap for årene 2008 og Regnskap for 2008 og 2009 Regnskapene for 2008 og 2009 er tatt inn i vedlagte beretning. 2 Revisors beretning Revisors beretning for 2008 er tatt inn i vedlagte beretning. Revisors beretning for 2009 er tatt inn i vedlagte beretning. 3 Kontrollkomitéens beretning Kontrollkomitéens beretninger for 2008 er tatt inn i vedlagte beretning. Kontrollkomitéens beretninger for 2009 blir ettersendt eller utdelt på Tinget. Forbundsstyrets framlagte regnskap for NOF for 2008 og 2009 godkjennes. Sak 7 Mål og handlingsplan for Mål- og handlingsplan for Norsk Orientering for perioden har vært ute på høring hos klubber og kretser samt vært behandlet på kretsledermøtet høsten Forbundsstyret vil på forbundstinget redegjøre for de mål og strategier som er valgt for perioden. Fullstendig dokument er vedlagt. Dokumentet vil bli etter forbundstinget revideres og endres i prestasjonsform med bakgrunn i de vedtak som fattes på forbundstinget. Forbundsstyrets forslag til mål- og handlingsplan for vedtas. Norges Orienteringsforbund Side 6 av 28

7 Sak 8 Rammebudsjett for Forbundsstyrets forslag til rammebudsjett for vil bli gjennomgått og kommentert. Forslaget vil bli utdelt på Tinget. Med bakgrunn i det vedtatte måldokument, handlingsplan, andre tingvedtak og rammebudsjett gis Forbundsstyret fullmakt til å vedta budsjetter for årene 2011 og Sak 9 Forslag til endringer i NM-programmet 9.1 Forslag fra Troms o-krets vedrørende NM Ultra Forslag: NM Ultra for junior gjøres til et åpent mesterskap Begrunnelse Konkurranseglene pkt : Nåværende ordlyd: Regelpunkt gjelder ikke for seniorklassene i NM ultralangdistanse. Foreslås endres til: Regelen gjelder ikke NM ultralangdistanse. Bakgrunn for gjeldende regel var at det skulle stimuleres til større deltakelse i seniorklassene, mens man anså at juniorklassene hadde tilfredsstillende deltakelse. Troms o-krets mener dette er en unødvendig detaljstyring som kun fører til forvirring og forklaringsproblemer. Dersom den foreslåtte regelendringen om delingen av juniorklassene skulle gå igjennom, skulle det i alle fall ikke by på problemer med utvidet deltakelse i juniorklassene. Troms o-krets tror at utenlandsk deltakelse også i juniorklassene vil være en ekstra stimulans for alle deltakerne i NM ultralangdistanse. Forbundsstyret støtter forslaget. Forbundstinget vedtok å endre konkurransereglenes punkt til: Regelen gjelder ikke NM ultralangdistanse. 9.2 Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM Ultra Forslag: Forbundsstyret foreslår å dele juniorklassene og å endre antatt vinnertider på NM Ultra Styrets forslag til klasser og ny vinnertider NM ultralangdistanse D17-18: min. D19-20: min. H17-18: min. Norges Orienteringsforbund Side 7 av 28

8 H19-20: min. D21: min. H21: min. Begrunnelser: Det er ulogisk at 17-åringene må konkurrere med 20-åringer i den lengste og tøffeste øvelsen- alle andre individuelle distanser er klassene delt. Delte klasser vil kunne øke deltagelsen. På trenerseminar på NM var det en klar tilbakemelding fra trenere rundt dette. Det er også et poeng at det er like forutsetninger for de ulike NM'ene. Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye klasser og vinnertider. 9.3 Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM stafett Forslag: Forbundsstyret foreslår å endre antatt etappetider på NM stafett Styrets forslag til ny vinnertider NM stafett D17-20: min (etapper min.) H17-20: min (etapper min.) D17-: min (etapper min.) H17-: min (etapper min.) Begrunnelse: Vi forsøker så langt det lar seg gjøre i arrangementssaker å følge de internasjonale retningslinjene. Det være seg de ulike distansers særpreg, kart, regelverk eller annet. Da bør vi også følge disse for stafett. De internasjonale retningslinjene for stafett sier : Formatet for stafett bygger på et teknisk krevende konsept, mer likt konseptet for mellomdistanse enn konseptet for langdistanse. Noen karakteristiske elementer fra lang distansen, som lengre veivalgsstrekk, bør inngå, slik at løpere kan passere hverandre uten å se hverandre. Innenfor den totale tiden kan tidene for de ulike etappene variere. Forbundet får ganske mange tilbakemeldinger på at NM-uka, slik den er i dag er tøff for løperne. Særlig gir det seg utslag på kvaliteten på startlista for langdistansen. En noe lettere stafett vil kunne gi flere av de nest beste på start i langdistansen. Stafetten er en spennende øvelse å følge med GPS-tracking, kameraer og storskjerm. Ved å kunne variere vinnertidene innenfor en totalramme vil dette gi muligheter for mer kreative løypekonsept som gjør at mer av dramatikken kan vises for de som er tilstede. Så lenge det gafles godt vil antall lag sjelden bli noe stort problem. I årets NM i Ålen var det god spredning i feltet allerede ved passering arena etter 2km med teknisk mellomdistanseorientering og god gafling. Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye vinnertider. Norges Orienteringsforbund Side 8 av 28

9 Sak 10 Organisering av Norsk Orientering Forslag fra Forbundsstyret: Endret organisering av Norsk Orientering Begrunnelse: Målet for organisasjonen er å bygge opp under klubbenes virksomhet og stimulere til aktivitet og utvikling av utøverne. Klubbene er derfor å regne som det viktigste organisasjonsleddet. Målet for resten av organisasjonen (forbund og krets) er å støtte opp klubbenes virksomhet og iverksette utviklingstiltak lokalt og sentralt. Organiseringen av norsk orientering må gjenspeile dette og være organisert i forhold til de oppgaver som forbundstinget pålegger organisasjonen. Forbundsstyret foreslår å endre/justere organisasjonen for å skape en mer dynamisk organisasjon med tydeligere ansvars og beslutningslinjer. Forslagene innbefatter endringer både i forbundet sentralt og i kretsenes oppgaver. Forslag 1. Endring i styrestruktur Forbundet sentralt (forbundsstyre og komiteer): Forbundsstyret består i dag av seks medlemmer. Tre av styrerepresentantene har fagansvar og leder hver sin komité. Både generalsekretær, styremedlemmer og komitémedlemmer har delegert myndighet til å lede de fagansatte i administrasjonen. Dette gir uklare linjer og lite skille mellom politikk og utførende administrasjon. Ulemper: Uklare linjer Motstridende prioriteringer av komiteer, styret og generalsekretær? Hvordan forholder komiteer og komiteledere seg til andre ansatte? Komiteenes oppgaver er uklare, skal de utforme politikken eller iverksette praktiske handlinger? Er komiteleder forpliktet av vedtak i komiteene? Komiteene skal dekke mange fagfelt, vanskelig å finne folk som dekker alle. Dagens vararepresentanter kan risikere å rykke inn som ledere i en hvilken som helst komité. Fordeler: Kjent system. Mange å spille ball med for de fagansatte. Mange til frivillig jobbing. Norges Orienteringsforbund Side 9 av 28

10 Forslag til ny organisering av forbundet sentralt (styre/komiteer) Forbundsstyret foreslår derfor å ta bort de faste komiteene og gjøre det opp til styret og de ansatte å opprette utvalg/komiteer dersom det vurderes at dette er nødvendig. Forbundsstyremedlemmer velges (som i dag) med oppfølgingsansvar av definerte prosjekter/fagområder. Kravet om komiteer (TIK, TEK, BOK) fjernes. Komiteer/utvalg opprettes ved behov av administrasjonen eller styret. Det betyr at: Fagansatte kan selv finne fagfolk til prosjektgrupper/utvalg for å løse oppgaver som trenger utvidet kompetanse. (dette gjøres i stor grad i dag). Styret kan også selv finne folk til utvalg for å løse oppgaver/ gjennomføre prosjekter. Ulemper: Muligens vanskeligere å finne folk til prosjektgrupper/utvalg. Dagens komiteer bringer med seg et kontaktnett. Styret må i større grad stole på generalsekretær når det gjelder å videreformidle tiltak fra styret, samt å bringe tilbakemelding fra ansatte. Men allerede i dag møter også andre ansatte i styremøter dersom det er behov for det. Fordeler: Klare linjer. Tydeligere skille mellom politikk og de som utfører. Mange fagansatte jobber i dag både på styreinitierte prosjekter og prosjekter startet av komiteene. Ny modell gjør at administrasjonen (etter styrets retningslinjer) i sterkere grad er ansvarlig for beslutninger og gjennomføring. Mer fleksibelt system. Norges Orienteringsforbund Side 10 av 28

11 Nødvendige lov endringer: 16 i NOFs lov inneholder i dag følgende: Fagkomitéene skal avlaste Forbundsstyret for arbeid innen nærmere spesifiserte arbeidsområder. De arbeider i henhold til instruks gitt av Forbundsstyret. NOF har følgende fagkomitéer: Breddeidrett- og opplæringskomité Teknisk komité Toppidrettskomité De tre styremedlemmene med særskilt fagansvar inngår som ledere i de respektive fagkomitéene. Til fagkomitéers møter innkalles medlem av IOFs tilsvarende komitéer. De møter med forslags- og talerett, men ikke stemmerett. Forslag til vedtak. Utdraget over strykes fra NOFs lov. Forslag 2. Avvikling av Doms- og Appellutvalg NOF velger i dag sine egne Doms- og Appellutvalg. Det er intet krav fra NIF at man skal ha Doms- og Appellutvalg. For de særforbundene som ikke har det sendes sakene til NIFs Doms- og Appellutvalg. Norges Orienteringsforbund Side 11 av 28

12 Doms- og Appellutvalgene skal etter NIFs lov kun behandle alvorlige brudd på regelverk som doping, grov vold og å sette idretten i vanry. Heldigvis har vi vært forskånet fra den type saker. Jeg synes det er riktig at denne typer saker behandles av et organ som har erfaring og kan sørge for likebehandling på tvers av idretter. Opprinnelig virket domskomiteen også som ankeinstans i de sakene styret var førsteinstans (NOFs lov av ). I dagens konkurranseregler behandles anker av det organisasjonsleddet som utpekte juryen (kretsen for kretsløp og nasjonale løp, forbundet for mesterskap og lignende). Det er ikke lenger saker hvor styret er førsteinstans. Appellkomiteen var opprinnelig en Lov- og appellkomite og avga innstilling til styret på når det gjaldt innkomne forslag til lov- og regelendringer. Dette er senere blitt delegert til Teknisk komite. Det virker som om man har flyttet (eller fjernet) de oppgavene som opprinnelig lå på disse to komiteene, men allikevel har beholdt komiteene uten at de har reelle oppgaver. Det foreslås at ordningen med eget Doms- og Appellutvalg avvikles. Dette krever små endringer i NOFs lov 9, 12 og 16. Dagens tekst: 9 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). Ny tekst : 9 For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 og 12 (NIFs straffebestemmelser). Straffesakene behandles av NIFs doms- og appellutvalg. 12 Forbundstingets oppgaver Forbundstinget skal: 10) Velge: a) President b) Visepresident c) Styremedlem d) Styremedlem med særlig ansvar for breddeidrett og opplæring e) Styremedlem med særlig ansvar for teknisk sektor f) Styremedlem med særlig ansvar for toppidrett g) 2 varamedlemmer til Forbundsstyret h) Kontrollkomité bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer i) Domsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer j) Appellutvalg bestående av leder, nestleder og 1 medlem med 2 varamedlemmer 16 Tingvalgte og lovpålagte organer Norges Orienteringsforbund Side 12 av 28

13 Domsutvalget og appellutvalget behandler saker om forgåelser i henhold til NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser). De foreslåtte endringene i 9, 12 og 16 vedtas. Forslag 3: Endring av kretsenes organisering De fleste av kretsene gjør en god og nødvendig jobb. Dessverre er det også slik at enkelte kretser sliter med uklare ansvarsområder og lite entusiasme for kretsarbeid. Årsaken til dette er nok sammensatt: Kretsene har små ressurser til å løse administrative oppgaver. Kretsenes oppgaver har ligget fast i lovverket mens de praktiske oppgavene har endret seg i takt med samfunnsutviklingen. Forbundet har vært med på å ødelegge den formelle strukturen ved å iverksette en rekke prosjekter som har vært på tvers av de formelle linjene (Hovedløpsprosjektet, Skolekartprosjektet, Camp Norway,) Forbundet henvender seg i større grad direkte til klubbene og motsatt. De sentrale utviklingsprosjektene har på alle måter vært vellykket, men har samtidig vært med på å undergrave kretsenes oppgaver. Enkelte kretser har derfor inkorporert de forbunds initierte prosjektene i kretsenes arbeid, i andre lever de sitt eget liv på siden av kretsapparatet. Det bør derfor være et mål å skape en formell struktur som er i henhold til de oppgaver norsk orientering ønsker å løse. Foreslår følgende endringer til NOFs lov 19 Orienteringskretsene En orienteringskrets består av de idrettslag innen kretsens grenser som er tilsluttet NOF. Kretsen er mellomledd mellom lagene og NOF. Kretsenes anliggender ivaretas av: 1. Kretstinget 2. Kretsstyret 3. Utvalg og tillitsvalgte med spesielle oppgaver, valgt av kretstinget. Endring: 3. Utvalg og tillitsvalgte med spesielle oppgaver valgt av kretstinget eller utpekt av styret etter fullmakt. Begrunnelse: Åpner for mer prosjektorganisering og gir en mer smidig organisasjon. Ettersom både forbundstyret og sekretariatet går over til mer prosjektorganisering er det naturlig at kretsene også får samme mulighet. Den foreslåtte endringen i 19 i NOFs lov vedtas Norges Orienteringsforbund Side 13 av 28

14 Forslag 4: Innføre lovnorm for o-kretsene De oppgavene kretsene er pålagt å gjøre ble i stor grad utformet på 70-tallet, på en tid med mye flere løpere og klubber, men uten mobiltelefoner, internett og moderne kommunikasjonsløsninger. De lovpålagte oppgavene er i liten grad påvirket av den teknologiske og samfunnsmessige utviklingen og i enda mindre grad av Norsk Orienterings prioriterte oppgaver. (Noe annet er hva de veldrevne kretsene virkelig gjør.) Det må være et mål å få de pålagte oppgavene i samsvar med det som virkelig gjøres. NIFs lovnorm for særkretser sier: 3 Arbeidsoppgaver 1 Særkretsen skal: 1. Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. 2. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. 3. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige dommere, samt utarbeide terminliste. 4. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. 5. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. 6. Gi faglig bistand ved planlegging og bygging av idrettsanlegg. 7. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets. Forslag til endringer for å passe bedre for orientering 1 Listen over særkretsens arbeidsoppgaver er minimum av hva særkretsens lov skal inneholde. I tillegg kan andre oppgaver også tillegges særkretsen. Norges Orienteringsforbund Side 14 av 28

15 3 Arbeidsoppgaver Særkretsen skal: Representere sitt særforbund og bistå det i saker knyttet til den enkelte idrett. Stimulere til samarbeid mellom de idrettslag som driver vedkommende idrett/gren. Bistå idrettskretsen i spørsmål av felles interesse for flere idretter. Aktivt følge opp vedtak fra NOFs ting, og utarbeide handlingsplaner basert på disse. Godkjenne stevner og stevnedatoer, oppnevne nødvendige jury, TD, samt utarbeide terminliste. Sørge for at alle løp innen kretsen finnes i kretsens og forbundets terminlister. Aktivt jobbe for å få et fyldigst mulig løpstilbud. Forestå særidrettsfaglig utdanning i samsvar med særforbundets planer. Være behjelpelige med å finne de kontaktpersoner forbundet trenger til ulike prosjekter. Sørge for gjennomføring av kretsmesterskap, samt stimulere til annen idrettslig virksomhet med størst mulig variasjon og omfang. Sikre at alle ungdomsløpere har et attraktivt og godt treningstilbud. Gi faglig bistand ved planlegging og utarbeidelse av o-kart. Gi faglig bistand ved planlegging av tur-orientering. Avgi beretning og regnskap innen fastsatte frister, og søke om økonomisk støtte fra særforbund og idrettskrets og fylkeskommune. 8. Ha attraktive og oppdaterte hjemmesider. Dette er minstekravene. Styret ønsker at disse lovene presiseres i større grad og tilpasses o-idretten bedre. Tillegg til pkt 1. Dette vil i større grad gjøre kretsene ansvarlige overfor de vedtakene de er med på gjøre. Tillegg til pkt. 2 Følger direkte av målene om synlighet, rekruttering og folkehelse. Tillegg til pkt 3. Tillegg til pkt. 4. Følger av målene om rekruttering og talentutvikling. Tillegg til pkt 5 Følger av målet om folkehelse. Tillegg til pkt 6. særforbund, idrettskrets og fylkeskommuner. Tillegg pkt 7. Norges Orienteringsforbund Side 15 av 28

16 Følger av målet om synlighet. Den foreslåtte lovnormen for o-kretsene vedtas. Styret gis fullmakt til å gjøre de nødvendige redaksjonelle endringer i resten av lovnormen. Forslag 5: Fjerning av noen av dagens oppgaver fra o-kretsene Dersom de foreslåtte endringene i lovnorm vedtas vil o-kretsene få noen nye oppgaver. Det er da også rimelig å fjerne noen av de oppgave de har i dag. Mange av disse oppgavene er delegert til kretsledermøtet eller styret, vi ønsker allikevel en diskusjon på tinget. Regler om o-idrettens samarbeid. 2.2 Fylkesnivå O-kretsene skal hvert år kontakte fylkesmannens miljøvernavdeling for å få oversikt over vernede områder og andre områder med dokumenterte naturfaglige verneverdier. Fylkesmannens miljøvernavdeling plikter på sin side å bistå med slike opplysninger, herunder om hvilke restriksjoner som bør legges på o-aktivitet i områdene til ulike årstider. (Norges Naturvernforbund mener det overhodet ikke bør forekomme o- aktivitet i nasjonalparker og naturreservater.) O-kretsene skal formidle opplysningene videre til berørte o-lag. O-lagene skal ta hensyn til opplysningene ved utarbeidelsen av sine aktivitetsplaner. Forslag: Reglen endres slik at ansvaret legges på klubbene. Begrunnelse: Reglene stammer fra en tid da mange nye områder ble kartlagt (og fredet). I dag er mesteparten av kartarbeidet revidering av eksisterende kart, som oftest i nærområder. Regler for O-Troll-leir Tid og sted O-Troll-leir arrangeres av kretsene i perioden juni - september. Tidspunktet for leiravviklingen skal stå på kretsens terminliste. Kretsenes O-Troll-leirer bør avvikles distriktsvis der dette er hensiktsmessig ut fra geografiske, kommunikasjonsmessige eller befolkningsmessige forhold. Begrunnelse: Kan oppfattes som om det er kretsens tillitsvalgte som skal stå for leiren. Dersom vi ønsker kretsene som et samordnende ledd bør operative oppgaver ikke være regelfestede. Norges Orienteringsforbund Side 16 av 28

17 Regler for kartarbeid 2 Organisasjon 2.1 Kartarbeidet administreres av følgende organer: 4. Råd i kretsene med kartarbeid som arbeidsområde (nedenfor kalt kretsanleggsråd) (Trenger dette å lovfestes?) 5. Lag 2.5 Kretsanleggsrådet kontrollerer kartarbeidet i o-kretsen. Kretsanleggsrådet skal søke samarbeid med fylkeskartkontoret. 4 Kartarkiv 4.1 Lag som har utarbeidet o-kart, bør ha et kartarkiv. 4.2 Kretsstyret skal utarbeide og holde vedlike et kartarkiv for kretsen. Kartarkivet skal inneholde minst 2 eksemplarer av alle o-kart som utgis i kretsen. 4.3 Ved utgivelse av nye og revisjon av eksisterende o-kart skal laget sende minst 10 eksemplarer til kretsen. For kart utgitt 1. halvår er fristen 1.7 og for kart utgitt 2. halvår er fristen Kretsen fordeler kartene videre slik: - Kretsens arkiv minimum 2 eks. - Norges Orienteringsforbund minimum 3 eks. - Fylkeskartkontoret minimum 2 eks. - Fylkets Idrettskonsulent minimum 1 eks. - Idrettskretsen minimum 1 eks. - Kommunens kulturadministrasjon minimum 1 eks. Dersom kartet dekker områder som ligger i to eller flere kommuner/fylker sendes kart til de nevnte organer i alle kommuner/fylker. 5 Terrengfordeling og kartplan 5.1 Alle lag skal ha en kartplan og sørge for at den blir holdt à jour. Kartplanen skal vise: - områder som dekkes av lagets o-kart - nye områder som laget har planer om å kartlegge - tidsplan for revidering av lagets o-kart og for utarbeidelse av nye kart - bruksplan for lagets kart. Bruksplanen skal vise lagets behov for o-kart i forhold til lagets aktiviteter og arrangement. Lagets kartplan og senere revisjon av denne skal sendes til o-kretsene. 5.2 Kretsstyret skal samordne lagenes kartplaner og utarbeide og vedlikeholde en kartplan for o-kretsen. I tillegg til en oversikt over lagenes kartplaner kan o-kretsens kartplan gi en oversikt over hvilke andre områder som kan bli aktuelle for kartlegging. Kretsstyret skal en gang hvert år innhente opplysninger om hvor langt arbeidet med de enkelte kartprosjekter er kommet. (Bør strykes og overlates til klubbene.) 5.3 Kretsstyret kan bestemme at enkelte områder i kretsen reserveres til NM, HL, LK e.l. 5.6 Har flere lag anmeldt planer for o-kart over samme område, avgjør kretsstyret hvilket eller hvilke lag som skal få kartlegge området. 5.7 Kretsstyret kan pålegge to eller flere lag å samarbeide om utarbeidelse av o-kart. 5.8 Forsinkes utgivelsen av et o-kart i mer enn 3 år, kan kretsstyret tildele terrenget til andre lag. 5.9 Et lag kan overdra opphavsretten til et ferdig o-kart eller et o-kart under arbeid til et annet lag mot en rimelig godtgjørelse. Slik overdragelse skal godkjennes av kretsstyret. Retten til å utgi o-kart over et område kan ikke selges. Norges Orienteringsforbund Side 17 av 28

18 6 Utarbeidelse av o-kart 6.2 Før arbeidet med o-kart tar til, anmeldes kartarbeidet til kretsstyret i den krets området ligger i. Dette gjelder alle typer o-kart og anmeldelsen skal være vedlagt: - oversiktskart hvor grensene til området er tegnet inn - tidsplan for arbeidet og en redegjørelse for hvordan arbeidet er tenkt utført - en redegjørelse for hvordan laget har informert organer og organisasjoner etter pkt Arbeidet med et o-kart kan settes i gang når kretsstyret har godkjent anmeldingen av kartarbeidet. Skal det søkes spillemidler, må kartet stå på kommunens handlingsplan for idrettsanlegg og være forhåndsgodkjent av kommunen (se Kultur- og kirkedepartements bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet). 6.4 O-kretsen skal kontrollere synfaring og rentegning av alle konkurransekart før trykking mangfoldiggjøring. Kretsstyret kan også vedta at kontrollen skal omfatte andre typer o-kart. Rentegningskontrollen omfatter alt som trykkes på kartets forside. Kretsstyret kan godkjenne eller ikke godkjenne kartet. Vedtak om ikke å godkjenne kart kan ankes inn for NOFs fagkomité. Begrunnelse: Endringene i 4.2 og 4.3 er en følge av at kart nå finnes som elektroniske filer og ikke som trykte kart som sjelden oppdateres. Endringen i 6.4 en følge av at det ofte skrives ut utsnitt av kartet. Regler om representasjon 1.2 Utmelding Klubb som melder seg ut av NOF sender skriftlig meddelelse til o-kretsen som videresender meddelelsen til forbundet med sin påtegning. Jfr. NOFs lov 4, 1. ledd. 1.2 Utmelding Klubb som melder seg ut av NOF sender skriftlig meddelelse til o-kretsen og forbundet. Jfr. NOFs lov 4, 1. ledd. Begrunnelse: Hvorfor skal det være ett ekstra ledd ved en utmelding Forbundstinget vedtok å be forbundsstyret jobbe videre med endringsvedtakene Norges Orienteringsforbund Side 18 av 28

19 Sak 11 Direkte klubbrepresentasjon I denne saken foreligger det to forslag: 1. Forslag fra forbundsstyret 2. Forslag fra Østfold o-krets Forbundsstyret ønsker at begge forslag blir lagt frem til diskusjon før vedtak. 1. Forslag fra Forbundsstyret: Forbundsstyret foreslår å innføre direkte klubbrepresentasjon på NOFs ting. Begrunnelsen er et ønske om å få større nærhet mellom de formelle beslutningsorgan og det organisasjonsleddet beslutningene berører. Forbundsstyret er av den oppfatning at dette vil skape større engasjement og større eierskap til de beslutninger som gjøres for utvikling av orienteringsidretten i Norge. NOFs lov Dagens tekst: 11 Representasjon på Forbundstinget På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: a) Forbundsstyret b) Lederen i hver orienteringskrets, eventuelt nestlederen eller styremedlemmer dersom leder er forhindret fra å møte. c) Representant(er) fra idrettslagene innen orienteringskretsen etter følgende skala: Orienteringskretser med medlemstall som av NOFs samlede medlemstall tilhører prosentintervallet: fra 0 til og med 3,9-1 representant fra 4,0 til og med 7,9-2 representanter fra 8,0 til og med 11,9-3 representanter fra 12,0 til og med 15,9-4 representanter fra 16,0 og over - 5 representanter Medlemstallet regnes pr. siste årsrapport før innkalling sendes ut.* (* Slår to eller flere kretser seg sammen, møter den sammenslåtte krets på første Forbundsting etter sammenslåing med det antall idrettslagsrepresentanter de opprinnelige kretsene ville hatt etter medlemstall i siste årsrapport før sammenslåingen fant sted.) Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Reisen beregnes fra fast reisested ikretsen, fastsatt av Forbundsstyret. Reisen skal foretas på billigste reisemåte, med mindre forbundsstyret har gitt samtykke til annen reisemåte. En tingrepresentant må være fylt 15 år, må ha vært medlem av idrettslag tilsluttet den orienteringskrets vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn ett idrettslag og en orienteringskrets, og ingen representant har mer enn en stemme. Tingrepresentantene kan ikke være arbeidstakere innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller i NOF. Det vises ellers til 5 annet ledd og NIFs lov 2-5. Tingrepresentantene fra hver orienteringskrets skal være representert med begge kjønn. Kretser som møter med 4 eller flere representanter, skal ha minst to representanter fra hvert kjønn, jfr. NIFs lov 2-4 om kjønnskvotering. Norges Orienteringsforbund Side 19 av 28

20 Forslag til endring av NOFs lov 11 Representasjon på Forbundstinget På forbundstinget møter med tale-, forslags- og stemmerett: a) Forbundsstyret b) To representanter for hver orienteringskrets c) Representant(er) fra orienteringslagene fra 1 til og med 50 medlemmer - 1 representant fra 51-2 representanter Medlemstallet regnes pr. siste idrettsregistrering før innkalling sendes ut. Kretsenes representanter må være valgt på ordinært eller ekstraordinært kretsting, eller oppnevnt av kretsstyret etter fullmakt fra kretstinget. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin krets for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Klubbenes representant(er) må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte, eller oppnevnt av o-gruppas styre etter fullmakt fra årsmøtet. Representantene må ha skriftlige og underskrevne fullmakter fra sin klubb for å kunne godkjennes av Forbundstinget. Ved Forbundstinget benyttes reiseutgiftsfordeling (ikke diett). Lagenes tingrepresentant(er) må være fylt 15 år, og må ha vært medlem av det vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn ett idrettslag, og ingen representant har mer enn én stemme. Kretsenes tingrepresentanter må være fylt 15 år, må ha vært medlem av idrettslag tilsluttet den orienteringskrets vedkommende representerer i minst en måned og ikke skylde kontingent. Ingen kan representere mer enn én orienteringskrets, og ingen representant har mer enn én stemme. Tingrepresentantene kan ikke være arbeidstakere innen det organisasjonsledd vedkommende representerer eller i NOF. Det vises ellers til 5 annet ledd og NIFs lov 2-5. Møter et organisasjonsledd med to eller flere representanter skal begge kjønn være representert, jfr NIFs lov 2-4 om kjønnskvotering. Norges Orienteringsforbund Side 20 av 28

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT

NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT NORGES SKYTTERFORBUND FELLESREGLEMENT Reglene er vedtatt av Forbundstinget 2008 og ajourført etter vedtak i Forbundsstyret 2009 og 2010 Reglene er sist oppdatert 18. februar 2014 etter vedtak fattet av

Detaljer

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E

Saksdokumenter. Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april. Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Saksdokumenter Forbundstinget 2012 Hamar 27. - 29. april Vedlegg Regionalisering Sak 6 B-1 A til E Høringsdokument Vitalisering Tingsak 2012 FORBUNDSTINGET 2012 TINGSAK OM VITALISERING Forbundstinget 2010

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund

LOVHEFTE. Norges Bowlingforbund LOVHEFTE Ajourført etter Forbundstinget 2003 Norges Bowlingforbund LOV, REGLER, BESTEMMELSER OG STATUTTER FOR NORGES BOWLINGFORBUND Stiftet 3. oktober 1962 INNHOLD KAPITTEL 1. Lov... 3 2. Konkurransebestemmelser...

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER

NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER NORGES SVØMMEFORBUNDS LOVER OG REGLER INNHOLDSOVERSIKT LOVER L 1 Navn L 12 Lov- og dommerutvalg L 2 Formål L 13 Generalsekretær L 3 Opptak og medlemskap L 14 Rapportering L 4 Hovedorganer L 15 Startlisens

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok Vedtatt av Forbundsstyret 23.mars 2012 I henhold til NIFs straffebestemmelser kan straff ilegges dersom en person eller et organisasjonsledd bryter idrettens lover eller vedtak, herunder

Detaljer

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012

PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 PROTOKOLL FRA FORBUNDSTINGET 2012 Norges Gymnastikk- og Turnforbund SAKSLISTE FORBUNDSTING 2012 Åpning og hilsningstaler SAK 1 Godkjenning av de fremmøtte representantene SAK 2 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb

Versjon. Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Versjon 6 Organisasjonshåndbok Forbund region klubb Organisasjonshåndbok Side 1 FORORD Organisasjonshåndboken for Norges Styrkeløftforbund er et resultat av et ønske om å utvikle et verktøy til hjelp for

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til;

Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; Innkalling I henhold til lovenes 3-3 innkalles det til; NORSK KENNEL KLUBs 53. ORDINÆRE REPRESENTANTSKAPSMØTE på Scandic Oslo Airport Hotel Ravinevegen 15, 2060 Gardermoen lørdag den 8. november fra kl.

Detaljer

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund.

Sykleklubben. Årsmøtet Styrearbeid Lisenser. U ga. Midler å søke på. Veiledningshefte for klubber tilhørende Norges Cykleforbund. NY E T VID ve T U ga ut Plikter og rettigheter Midler å søke på Kalender Klubbutvikling Årsmøtet Styrearbeid Lisenser Gras r o t a n d e l Ny klubb? Ren sykkelsport Kontingenter og avgifter Foreldrevettregler

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever.

Generelt om lovnorm for særforbund. Fleridrettsforbund Fleridrettsforbund benytter lovnorm for særforbund med de tillegg NIFs lov 6-4 krever. Generelt om lovnorm for særforbund Ufravikelig lovnorm Særforbundet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av Idrettstinget ved opptak. Lovnormen er ufravikelig

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

Vedlegg D: Ny lovnorm

Vedlegg D: Ny lovnorm Vedlegg D: Ny lovnorm LOVNORM FOR NBBF REGION MIDT-NORGE Lov for NBBF Region Midt-Norge (Heretter benevnt Regionen ), stiftet 29.06.2005, med senere endringer, senest av 18.03.2013, godkjent av Norges

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND IL FRIIDRETT Vedtatt på årsmøtet 23.02.2015 Rev 04 23.02.2015 Side 1 Innhold 1. Innledning... 4 1.1 Historikk... 4 1.2 Idrettslagets formål... 4 1.3 Verdigrunnlag... 4 2.

Detaljer

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal

Legater... 26 LNUmidler til barne- og ungdomsaktiviteter... 26 Gjensidigestiftelsen... 27 Grasrotandelen... 27 Flere tips... 27 Gode råd når du skal Tillitsvalgtguiden Innhold Til deg som tillitsvalgt... 5 NJFFs oppbygning... 6 NJFFs historie... 6 NJFFs formålsparagraf... 9 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 9 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer