NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE 10.12.15"

Transkript

1 NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE

2 TEAMWORK JUSS ARKITEKTUR

3 KOMMUNEPLANEN SKAL SVARE PÅ VEKST = ÅRLIG

4 TILRETTELEGGE FOR VEKST BOLIGER + 7,8 MILLIONER M² NÆRINGSAREAL høyere tetthet og utnyttelse enklere plan og byggesaksbehandling

5 OVERORDNEDE KVALITETER bærekraftig og klimanøytral byutvikling Ill: a-lab areal for nødvendig vekst bokvalitet og uterom høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet innovativ arkitektur DEN BLÅ- GRØNNE BYEN Ill: a-lab Ill: Kristin Jarmund Arkitekter Ill:Lund-Hagem

6 INNHOLD OVERORDNEDE PRINSIPPER I PLANEN UTVALGTE TEMA: 1. OMRÅDER FOR FELLES PLANLEGGING. HELT ELLER DELVIS OPPHEVING AV PLANER 3. ANTIKVARISKE HENSYN PROSESS OG SAKSBEHANDLING

7 OVERORDNEDE PRINSIPPER I PLANEN

8 PLANER Kommuneplankart Kommuneplan juridisk arealdel samfunnsdel Oslo kommune Juridisk arealdel Oslo kommune Samfunnsdel og byutviklingsstrategi Kommuneplan 015 Kommuneplan 015 Oslo mot 030 Oslo mot 030 DEL. Vedtatt av Oslo bystyre (sak 6) DEL 1. Vedtatt av Oslo bystyre (sak 6) KOMMUNEPLAN + REGULERINGSPLAN Gjeldende regulering for den aktuelle tomten Reguleringskart (fra saksinnsyn) Reguleringskart

9 JURIDISK HIERARKI KOMMUNEPLAN OSLO MOT og 1.3 Kommunedelplaner og reguleringer vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med denne planen. RELEVANTE KOMMUNEDELPLANER EKSISTERENDE REGULERING?

10 OSLO KOMMUNE HØRINGSFORSLAG ANDRE RELEVANTE KILDER FORTSATT GJELDENDE KOMMUNEDELPLANER KDP 1/9, 4, 7, 1, 14, 15, 17, 18 Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Del II Bakgrunnsmateriale HANDLINGSPLANER OG FØRINGER Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling KDP nr. 15 Kommunedelplan vedtatt i bystyret KDP for Økernområdet August 001 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Fjordbyplanen - Prinsipper for utvikling av helheten i Fjordbyen og for delområder - Planprogram for Filipstad, Vippetangen og Alnas utløp Vedtak Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan vedtatt m.fl... Revidert Kommunedelplan Skøyen 1994 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 007 Illustrasjon BYRÅDSERKLÆRINGEN ENERGI OG MILJØSTRATEGI Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-40 Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo m.fl... Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 1

11 POLITISKE MÅL BILFRITT SENTRUM + bedre bomiljø (luft, uteareal, aktivitet) MEN; nødvendig å samtidig investere i gateopprustning BÆREKRAFTIGE BYGG + miljøambisjoner bør prioriteres i utbyggingsprosjekter Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo FOKUS PÅ ØKT BOLIGBYGGING + goodwill for boligprosjekter MEN; viktig med fokus på kvalitet, ikke bare kvantitet POLITISK STYRING OG ARKITEKTURPOLITIKK + utdyper og legger føringer for saksbehandling? MEN; PBE sitt skjønn er i seg selv utvidet som en viktig del av planens intensjon om forenklet saksbehandling. 1

12 BYPLANGREP INNENFRA OG UT - BANEBASERT: 1 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Område med potensial for bymessig utvikling og kobling av to eller Innenfra og ut arealutnyttelse. PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER Område med t-banelinje, tog, busslinje og senterfunksjon, samt arealpotensial. Høyere arealutnyttelse vurderes. 3 4 UTVIKLINGSSOMRÅDER I INDRE BY Områder for bymessig utvikling. Angitt i juridisk arealdel som transformasjons- eller utviklingsområde. Transformasjonsområder 1 krever ny gate- og byromsstruktur, utviklingsområder bygger på Kollektivknutepunkt le eksisterende struktur. Høy arealutnyttelse. for bymessig utvikling potensial for bymessig utvikling; kobling av to eller flere banebaserte linjer. Høy UTVIKLINGSOMRÅDER I YTRE BY utnyttelse. Markeres på juridisk arealkart Områder og avgrenses for gjennom bymessig utvikling. Både transformasjons- og påfølgende utviklingsområder, planarbeid. men angitt samlet også i juridisk areadel. Høy arealutnyttelse. noen av disse kategoriene vil være overlappende

13 FORTETTINGSSTRATEGI Grad av avhengighet til ny banebasert infrastruktur Generell stasjonsnær fortetting Fortetting i småhusplanområder Utviklingsområder ytre by. Uavhengig av ny bane XL-utnyttelse av områder tilknyttet indre by Indre by inkludert Fjordbyen Hovinbyen Groruddalen Vestkorridoren Gjersrud Stensrud Antall nye boliger Totalt Næringspotensial m Totalt m

14 KONKRETE OMRÅDER tabell 3. i arealdel angir hvilke kategorier som gjelder for hvilke områder. eksempelvis: Skøyen = knutepunkt + utviklingsområde Tab 3.: Områder i strategikart 030 sortert etter fortettingskategori FORTETTINGSKATEGORI Kollektivknutepunkt for bymessig utvikling Prioriterte stasjonsnære områder KOMMENTAR Knutepunkt avgrenses til områder med potensial for bymessig utvikling; kobling ønskes høy utnyttelse. Knutepunktene markeres på juridisk arealkart og avgrenses gjennom påfølgende planarbeid.ved knutepunktutvikling skal det tilrettelegges for bymessig utvikling med blanding av boliger og arbeidsplassintensiv næringsutvikling. Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger skal høyere arealutnyttelse vurderes. Strategikartet viser prioriterte områder, valgt ut på bakgrunn av potensial og rolle. OMRÅDER SOM INNGÅR I KATEGORIEN Områder markert med * overlapper ulike kategorier Lysaker, Skøyen*, Majorstuen, Nydalen, Storo*, Økern*, Breivoll*, Helsfyr, Bryn, Furuset*, Grorud stasjon*, Hauketo* og Ryen* Røa, Hovseter, Vækerø*, Slemdal, Vinderen, Smestad*, Diakonhjemmet*, Åsjordet, Ullevål, Tåsen, Løren*, Ensjø*, Manglerud*, Oppsal, Holtet, Sæter, Karlsrud*, Lambertseter, Bogerud, Skullerud*, Mortensrud*, Rosenholm*, Holmlia, Tveita*, Haugerud, Trosterud, Linderud, Vollebekk*, Rødtvedt*, Ammerud, Grorud senter*, Rommen, Stovner*, Romsås* Nydalen = knutepunkt Smestad = utviklingsområde + stasjonsnært Utviklingsområder i ytre by Innenfor avgrensningen av det enkelte utviklingsområde foreslås blant annet høy utnyttelse, høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, variert arealbruk, utadrettede funksjoner i 1. etg i sentrale gater, grønnstruktur, gode gateog byrom, integrering av viktige eksisterende stedskvaliteter, god tilgjengelighet, og tilfredsstillende skjerming mot luft- og støyforurensning. I den juridisk bindende arealdelen foreslås krav om felles planlegging Lilleaker, Skøyen stasjon,* Skøyen nord, Vækerø*, Sogn, Gaustadbekkdalen, Diakonhjemmet*, Smestad*, Frysja, Veitvet, Rødtvet*, Grorud senter*, Grorud stasjon* (påbegynnes), Tveita*, Furuset*, Kjelsrud (påbegynnes), Stubberud (påbegynnes), Hasle/Løren*, Økern*, Ulven, Valle/Hovin, Bryn*, Ensjø*, Breivoll vest*, Breivoll Øst*, Vollebekk*, Romsås*, Stovner*, Lambertseter/ Karlsrud*, Rosenholm*, Ryen/Manglerud* (påbegynnes), Skullerud*, Hauketo*, Mortensrud, Gjersrud-Stensrud (påbegynnes), Nedre Rommen (påbegynnes) Vindern = stasjonsnært Utviklingsområder i indre by I juridisk bindende arealdel er Fjordbyen og Nydalen markert som transformasjonsområder. Her vil utnyttelse avklares i påfølgende reguleringsprosesser. Områdene som er markert som utviklingsområder i indre by i juridisk arealkart skal vurderes med høy tetthet og sikres høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. Områdene skal videreføre omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser. Fjordbyen, Nydalen (T-områder i juridisk kart). Se for øvrig strategisk og juridisk arealkart Oslo kommune Oslo mot

15 VOLUM - YTRE BY HØYDER IKKE KONKRETISERT: avklares i konkrete prosjekter, vi mener man bør kunne utfordre i knutepunkt og utviklingsområder UTNYTTELSE AVHENGER AV KATEGORI: KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER UTVIKLINGSOMRÅDE HØY UTNYTTELSE, IKKE AVGRENSET SONE vurderes og konkretiseres i enkeltsaker GENERELL FORTETTING m RADIUS vurderes og konkretiseres i enkeltsaker, byråd har varslet ny vurdering av potensiale for økt tetthet OMRÅDEUTNYTTELSE AV DEFINERT OMRÅDE, avhenger av kollektivdekning, fastsettes i felles planprosess

16 OMRÅDEUTNYTTELSE I YTRE BY Beregnes for utviklingsområdet innenfor avgrensning satt i kommuneplanen Endelig OU og %BRA for den enkelte tomt avklares og koordineres ifbm felles planlegging % OU Brutto bruksareal for bebyggelsen på en tomt (BRA) x 100 Områdeareal (inkluderer grønt og infrastruktur) U område med kollektivknutepunkt: 15% U område uten kollektivknutepunkt: 100% % BRA Brutto bruksareal for bebyggelsen på en tomt (BRA) x 100 Tomtearealet (formål regulert til bebyggelse) ca % ca % tetthetsgrad bør kunne overføres til enkelte andre områder (kollektivknutepunkt som ikke er utviklingsområde)

17 UTVIKLINGSOMRÅDER I INDRE BY UTNYTTELSE IKKE KONKRETISERT ( 11.1.) skal vurderes med høy tetthet og sikre høy bymessig/ arkitektonisk kvalitet KONKRETE HØYDEBEGRENSNINGER ( 11.1.) kan vurderes høyere maksimal gesims/mønehøyde enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. inntil 30 meter generelt i U områder 4 meter langs ring 1 OBS! egen defi nisjon av Ring 1 i kart Strøksgater max 7 meter over dominerende Bislett INDRE BY SONE Ring 1 Nathionalteateret a Oslo S

18 EKSEMPEL TILPASSET VEDTATT PLAN Maksimal høyde på bygget blir 4 meter mens fasaderekken mot Kristian Augusts gate blir 30 meter. Bygget blir totalt ti etasjer høyt og utformingen er i tråd med rammene gitt i den nylig vedtatte kommuneplanen for Oslo. Ill: MAD for Entra

19 DOMINERENDE HØYDE Gjennomsnitt, ikke volummessig mest dominerende. Gatestrekningens høyeste dominerende gesimshøyde i eksisterende bebyggelse.

20 FELLES PLANLEGGING

21 FELLES PLANLEGGING - UTVIKLINGSOMRÅDER KJENNETEGN U OMRÅDE lavt utnyttet ift potensiale god eksisterende/ fremtidig kollektivdekning behov for ny infrastruktur STRATEGI BYMESSIG UTVIKLING OG FORTETTING PLANGREP FELLES PLAN SIKRER HELHET OG VIKTIGE KVALITETER SOM IKKE KAN OPPNÅS GJENNOM BITVIS DETALJREGULERING EKSEMPEL: Hovinbyen, ill Topic

22 TO TYPER U OMRÅDER I YTRE BY OMRÅDEREGULERING - OFFENTLIG REGI FELLES PLANLEGGING - PRIVAT INITIATIV Kjelsås Rommen Stovner Kjelsås Rommen Stovner Grorud YTRE BY SONE Nydalen Storo Furuset YTRE BY SONE Nydalen Storo Grorud Furuset Smestad Skøyen Diakonhjemmet Økern Vollebekk Alna Kjeldsrud Stubberud Smestad Diakonhjemmet Økern Vollebekk Alna Stubberud Kjeldsrud Alna Skøyen Vækerø Lysaker Helsfyr Bryn Lysaker Vækerø Helsfyr Alna Bryn Ryen Ryen Hauketo Hauketo Gjertsrud H810-1 H810- Gjertsrud

23 PLANKRAV 3.1 H810-1 OMRÅDEREGULERING FØR UTBYGGING (Stubberud, Furuset, Lysaker/Vækerø/Skøyen og Gjersrud-Stensrud) byggesak/ detaljregulering kan likevel godkjennes: hvis den ikke vanskeliggjøre påfølgende områderregulering er i samsvar med Kommuneplanen 17 H810_ FELLES PLANLEGGING, I PRAKSIS DETALJREGULERING, ELLER KOMMUNALT INITATIV Unntaksmulighet fra plankrav: hvis nylig vedtatt planprogram/ områdeprogram mindre tiltak kan likevel godkjennes: ikke vanskeliggjør helhetlig utvikling er i tråd med føringene gitt for utviklingsområdene i ytre by PRIVATE UTBYGGERE ER AVHENGIG AV KOMMUNALT INITIATIV OG KOORDINERING PRIVATE UTBYGGERE ER AVHENGIG AV SAMARBEID OG FELLES AMBISJON

24 FELLES FØRINGER OG KRAV PLANPROGRAM OG VPOR - VIKTIGE STYRINGSVERKTØY FELLES KVALITETSKRAV 11. a. Teknisk, sosial, blågrønn og kulturell infrastruktur, b. Bymessig utforming med høy kvalitet c. Fokus på stasjonsområder d. God tilgjengelighet; gående, syklende, grønnstruktur og byrom. e. effektiv tilgjengelighet til kollektivmidler f. prioritere lokalsamfunnet fremfor gjennomgangstrafi kk. g. skjerming mot støy- og luftforurensning

25 NOEN UTFORDRINGER hvordan samordne ulike private interesser? hvor kommer kommunen til å ta initativ? kreves konsensus? hvordan sikre økonomisk forutsigbarhet?

26 OMRÅDEREGULERING 810_1, EKS SKØYEN PROSES Avdeling for byutvikling Byplangrep Skøyen KOMMUNAL REGI BYPLANGREP - FØRSTE SKRITT I OMRÅDEREGULERINGEN: - ikke juridisk bindende - vektlegges for planforslag og byggesøknader ANBEFALINGSKART Strøksgater - saker kan gå parallelt med reguleringsprosessen Park Fotgjengerprioriterte byrom Torg og møteplasser Tog n bebyggelse som vil Eksisterende ne ba rn i områderegulering bli vurdert Je am 1 r D KARENSLYST 3 e sv en m 1 1 SJØLYST PLASS Ka ren Maksimum 1-16 etasjer 1 3 Bygdøyveien 3 Maksimum 8-1 etasjer BESTUMKILEN Høy utnyttelse Middels utnyttelse Lav utnyttelse HENGSÅSEN BYGDØY Byplangrep for Skøyen Plan- og bygningsetaten sly st Maksimum 5-8 etasjer é all d ru se ate sg rte va S n 1 all FROGNERELVA ad THUNE é 1 M 1nen en ensvei Dramm 1 rs ga te tu ve i Tin gs Stasjoner og holdeplasser nba ien en Bil 1 Jer TINGSTUÅSEN Buss 1 SOFIENLUND 1 LVA 3 1 Trikk SE Sigu rd Sy Sykkel i egen trasé FF Prin sess eall éen sta vv ig ela nd sv ei Gående og syklende HO Gu 1 n 1 slanke bygg i vann/land ve ie Harbitzalléen Park med enkeltstående øyen vei Elver og bekker a lvd Ha OLAV KYRRES PLASS Bygdøy allé Dronning Blancas vei Ve rks ted Kystpromenade Nedre Sk HOFF Allmenning - grønn MADSERUD SKØYEN TERRASSE veie n 1 Ask e Allmenning - bymessig faret Hov Aktive fasader Tyskestrand veien Stasjonstorg/park FROGNERKILEN FRØYAS HAVE Frogners tranda

27 FELLES PLANLEGGING, 810_ SMESTAD PRIVATE MÅ SAMARBEIDE Hvordan fortette i villaområder? Konsensus? Kommunen kan avvise reguleringsforslag fra enkeltaktører

28 NYDALEN: UTENFOR UTVIKLINGSOMRÅDER NYDALEN I DAG Utenfor utviklingsområder kan det også være behov for fortetting og overordnede strategier. FORTETTING: Utviklingen av Nydalen fra industriområde til fortettet bolig- og næringsområde følger ideen om å gi beboerne nærhet til jobb og studieområder. NYDALEN VISJON Illustrasjon: MAD for Avantor

29 OPPHEVELSE AV PLANER

30 458 PLANER OPPHEVES I INDRE BY Forenkling av prosesser + slutt på dispensasjonsregimet skjønnsmessige vurderinger gir muligheter fl eksibelt formål bebyggelse og anlegg tilrettelegger for dynamisk utvikling INDRE BY SONE Ring 1 tidsrisiko - rekkefølgebestemmelser regulert uutnyttet potensiale faller bort tolkning av bestemmelser som beholdes

31 KOMMUNIKASJON AV OPPHEVING Juridisk kan det stilles spørsmål om oppheving er varslet tilstrekkelig, og om det er mulig å oppheve reguleringsplaser uten prosess iht pbl 1-14

32 SPESIALOMRÅDE BEVARING S-413 Planer som oppheves av kommuneplanen er beskrevet i den juridiske delen, kapittel 15, samt eget vedlegg 5 til planen. Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak , sak 6 (Kommuneplan Oslo mot Smart, trygg og grønn). Utaderte planer er vedtatt opphevet, men enkelte formål og bestemmelser videreføres: spesialområde bevaring friområder offentlige trafikkområder fellesområder for flere eiendommer spesialområde grav- og urnelunder. offentlige bygninger/ allmennyttige formål områder for kolonihagehus alle regulerte atkomster

33 SPESIALOMRÅDE BEVARING S-413 S-413 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV OSLO SENTRUM. SPESIALOMRÅDE ANLEGG SOM PÅ GRUNN AV HISTORISK, ANTIKVARISK OG MILJØMESSIG VERDI BØR SØKES BEVART, TOMTER FOR OFFENTLIGE BYGNINGER, BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FORRETNINGER OG KONTORER M.M., OSLO KOMMUNE Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 1. Spesialområde - bevaring. a) Eiendommene reguleres til henholdsvis byggeområde for forretninger, kontorer og boliger og tomter for offentlige bygninger. I tillegg reguleres de samme eiendommene til spesialområder - anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk og miljømessig verdi bør søkes bevart. Følgende eiendommer reguleres til tomter for offentlige bygninger og til spesialområder: Karl Johans gate (Stortinget) Stortorvet 1 (Domkirken) Kongensgate 1 (Telegrafbygget) Dronningens gate 15 (Posthuset) Tollbugata 10 (Krigsskolen) Rådhusgata 7-7C/Dronningens gate 11 (Rådhusgatas politistasjon) b) Bygningene reguleres med eksisterende etasjetall og gesimshøyder, samt med eksisterende utnyttelsesgrad. På eiendommer med lavere utnyttelsesgrad enn,5 kan gulvarealet, under henvisning til etterfølgende bestemmelser, ved nybygg, tilbygg, eventuelt påbygg, økes slik at utnyttelsesgraden blir maks,5. På eiendommer som i dag har utnyttelsesgrad på,5 eller over, tillates ingen økning av utnyttelsesgraden. c) Bygningene tillates bare ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Før det gis tillatelse til eksteriørendringer, skal det innhentes uttalelse fra byantikvaren. d) Bakbygninger på de enkelte eiendommer tillates revet, ombygd eller erstattet av ny bebyggelse dersom dette ikke berører antikvariske hensyn. Gårdsrom kan bebygges, men ikke til større høyde enn tilstøtende bebyggelse på naboeiendommene. Før bygningsrådet behandler saken, skal det innhentes uttalelse fra byantikvaren. e) Dersom bebyggelsen p.g.a. brann eller av andre årsaker må erstattes av nybygg, skal dette tilpasses den tilstøtende bevaringsverdige bebyggelse og nærmeste omgivelser med hensyn til størrelse, gesimshøyde, etasjetall - dog maks. 5 etasjer + tilbaketrukken overetasje - materialbruk, fasadeinndeling, vindusdimensjonering og bygningsmessige detaljer. Utnyttelsesgraden for nybygg skal ikke overstige,5. Byggemelding skal forelegges byantikvaren til uttalelse. f) Skilt og reklameinnretninger skal, i den utstrekning de berøres av par 107 i bygningsloven med vedtekt for Oslo forelegges byantikvaren til uttalelse før bygningsrådet treffer vedtak. Vil kunne være skjønnsmessig hvilke av bestemmelsene som er knyttet til bevaring. Kommunen skal foreta en gjennomgåelse av hva som beholdes i de enkelte reguleringsplanene.. Byggeområder for forretninger, kontorer og boliger, samt tomter for offentlig bebyggelse. a) Ved nybygging og hel eller delvis ombygging skal bygningene ikke virke skjemmende i forhold til omgivelsene, og i størrelse, form og detaljering være tilpasset det bevaringsverdige miljø. Før bygningsrådet behandler saken, skal det innhentes uttalelse fra plan- og fasaderådet og byantikvaren. b) Utnyttelsesgrad for den enkelte eiendom skal ikke overstige,5. c) De påførte etasjetall på eiendommen angir maks. antall etasjer for nybygg. I tillegg til det påførte etasjetall kan det tillates en tilbaketrukken overetasje, dersom dette ikke medfører for høy utnyttelsesgrad. Mellom øverste fulle etasje og overetasjen skal det være skråtak. 3. Trafikkområder a) Eksisterende gatenett skal i hovedtrekk bevares. b) Innhegninger, skilter o.l. skal harmonere med strøkets karakter, og utformes og plasseres i samråd med byantikvaren. c) I Akersgata mellom Karl Johans gate og Lille Grensen skal 1.etasje i bygningene på hver side av gaten trekkes 3,5 m tilbake fra gatelinjen og utformes med arkader og overdekket fortau. 1. etasje på Grensen 8 og 10 skal trekkes 3,5 m tilbake fra Grensen og utformes med arkader og overdekket fortau. S-413.doc Side av 3

34 ANTIKVARISKE HENSYN

35 ANTIKVARISK VERN Godt ivaretatte kulturminneverdier styrker byidentitet og miljø, og god gjenbruk og videreutvikling gir positive opplevelser og bruksverdier.

36 BYUTVIKLING Hvordan skal antikvariske hensyn ivaretas samtidig som det åpnes for en fortetting og utvikling? Hvordan vil antikvariske hensyn spille inn i praksis?

37 TEMAKART Tolkning av kartgrunnlag - T5 - retningsgivende Hensynssone for bevaring av kulturmiljø: Majorstuen, Bislett/St.Hanshaugen/Ila og Grünerløkka/ Sofienberg Områder med nasjonale kulturminneinteresser; BYA kan uttale seg om eiendommer som ikke har andre vernehensyn. verneverdi i ytre by - kategori I og II verneverdi i indre by områder regulert til bevaring avklart nasjonal verneverdi fredete bygg. Gul liste og NB register vil fortsatt gjelde og må konfereres, men er ikke vist i kommuneplankartet.

38 AVVEINING I BYGGESAK Balansering av vern og utvikling vil avklares konkret i plan- og byggesaker. Det er satt dokumentasjonskrav for kulturminner. boligutvikling og vitalisering vil veie tungt BYA vil uttale seg i en rekke tilfeller (kanskje fl ere enn før) tidlig dialog vil være en fordel

39 PROSESS OG SAKSBEHANDLING

40 PROSESS OG BYGGESAK Funksjonskrav mer enn formalkrav Forenkling og skjønn i saksbehandling - oppfordrer til ambisiøse og gode prosjekter Behov for tidlig og god dialog med PBE

41 PLANGRUNNLAG: REGULERING OVERSKRIDES ELLER: REGULERING OPPHEVET FORMÅL SOM BEHOLDES MED BESTEMMELSER: Spesialområde bevaring friområder offentlige trafikkområder, fellesområder for flere eiendommer spesialområde grav- og urnelunder må avklares hvilke bestemmelser som evt fortsatt gjelder FØLGENDE FORMÅL UTEN BESTEMMELSER ER IKKE OPPHEVET: Offentlige bygninger, offentlige bygninger/ allmennyttige formål områder for kolonihagehus alle regulerte atkomster. SJEKKLISTE FOR PLANKRAV PROSJEKT: ANBEFALT VOLUM OG FORMÅL SOM VURDERES RIKTIG FOR KVALITETSMESSIG FORTETTING AV TOMTEN KOMMUNEPLANEN ER GJELDENDE PLAN SKJØNNSMESSIG VURDERING: VURDERING AV VESENTLIGHET PBL 1-1 For gjennomføring av større byggeog anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. PBL gir hjemmel til at kommuneplan kan åpne for at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan 3.. PRESISERING AV PLANKRAV vesentlig økt miljøbelastning (trafikk, støy etc) vesentlig negative virkninger for nærmiljøet vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier iht T5 - JA NEI NY REGULERING BYGGESAK forutsetter: MULIG UNNTAK: kulturminneverdier - avklaring og dialog med BYA, oppfylling av dokumentasjonskrav ( 8) Overvannshåndtering (ROS) + 6. vurdering av tilknytning til fjernvarme, evt unntak ( 4.3) Dokumentasjon av gode uteareal for bolig, iht 6.4, normer for MUA må avklares med tanke på gitte forhold i indre by, utomhusplan iht føringer. Parkeringskrav iht norm avklares ( 6.7) Leilighetsfordeling må evt fastsettes i regulering ( 6.8) en fordeling direkte i byggesak bør være så variert som mulig. Dokumentasjonskrav Støy ( 7.1) Dokumentasjonskrav Luftforurensning ( 7.) Dokumentasjonskrav Stormfl o ( 14-4) ikke mulig for: utviklingsområder i ytre by/ kollektivknutepunkter/ transformasjonsområder båndleggingssone for naturmiljø arealer regulert til bevaring ny bebyggelse over 30 meter hensynssone kulturmiljø dersom det medfører vesentlige negative virkninger arkitektonisk kvalitet og bærekraftige løsninger er viktige overordnede føringer ( ) tomteareal under m + i tråd med bygnings-/ gatestruktur og dominerende høyder + ikke vesentlig virkning for bevaringsverdige bygg i omgivelsen + alle andre krav i KP overholdt INDRE BY boligandel angitt for området publikumsrettede funksjoner mot strøksgater (U4) og i Kvadraturen. YTRE BY dominerende arealformål boligandel min 60%

42 KONTAKT OSS FOR FLERE DETALJER Fast advokat, BA-HR E-post: Tlf: Arkitekt, Partner, Grape Architects E-post: Tlf: presentasjoner, maler og tips og triks vil bli delt på: grape.no

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 A overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 Betina Holt Haraldsen Prosjektarkitekt, sykkelkoordinator Avd. for byutvikling Plan- og bygningsetaten plan- og bygningsetaten Plan-

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel www.kommuneplan.oslo.kommune.no

Detaljer

Oslo vokser Boligutbyggingen

Oslo vokser Boligutbyggingen Norsk Form 28.11.12 Oslo vokser Boligutbyggingen Netten Østberg avdelingsdirektør for Byutvikling Plan- og bygningsetaten i Oslo Gunnar Berglund, Kjersti Granum, Svein Hole Disposisjon Befolkningsvekst

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom Plannettverk: Hordaland Fylkeskommune 25.09.14 v/ Ruth M C Holme Dammann Nolly planen over Roma viser de felles rom og når

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

BOLIGKONFERANSEN 2012. Hvordan skaffe nok, gode boliger

BOLIGKONFERANSEN 2012. Hvordan skaffe nok, gode boliger BOLIGKONFERANSEN 2012 Hvordan skaffe nok, gode boliger 28.08.2010 Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold: A: KVANTITET B: KVALITET C: INNOVASJON A: KVANTITET Oslo: den raskest voksende byen i Europa Oslo

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv. Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe

Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv. Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe Nye boligmønstre vokser fram i eksisterende by Hva slags

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR EVJE SENTRUM Dato: 23.10.2010 Dato for siste revisjon: 17.02.2011 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Protokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FROL OPPVEKSTSENTER Kommunens arkivsaksnummer: Planforslag er datert: 27.06.2014 Dato for siste revisjon av plankartet: 27.06.2014 Dato for siste revisjon

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009

REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 ELVERUM KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering for Sentrum Park, arealplan-id 2012009 Plankart : 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev.07.05.2014 Bestemmelser: 03.06.2013, rev. 22.01.2014, rev. 07.05.2014

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune

Reguleringsbestemmelser. Flaskebekk, Nesodden kommune Reguleringsbestemmelser Reguleringsplan for spesialområde bevaring i henhold til Plan- og bygningsloven 25.6 1. Planens formål Flaskebekk, Nesodden kommune 1.1 Formålet med reguleringsplanen og disse bestemmelsene

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Reguleringsplan for Jaren stasjon

Reguleringsplan for Jaren stasjon Reguleringsplan for Jaren stasjon PLAN-ID E-244 Reguleringsbestemmelser Dato: Revidert: Saks-nr.: Forslag til offentlig ettersyn 15.03.2016 07.04.2016 PLU xx/xx Forslag til sluttbehandling xx.xx.20xx PLU

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning

MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Org.nr. 964 968 519 Bankgiro: 3040 07 09900 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR VESTNES. (Bestemmelser revidert etter Bystyret 06.09.2007, revidert

Detaljer

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo

UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo UTVALGET FOR HARMONISK FORTETTING I SMÅHUSOMRÅDENE v/ leder Kjell Fr. Jacobsen, Røaveien 27, 0752 Oslo NYHETSBREV NR. 2 / 2003 Oslo, 28. juni 2003 Det foreligger nå en instruks fra Plan- og bygningsetaten

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR FISKUMLIA, VESTFOSSEN Gnr/Bnr: 39/38, 39/455, 39/456, 39/457, 39/458, 39/459, 39/460, 39/462, 39/501, 39/465, 39/493, 39/491, 39/492, 39/494, 39/495, 39/484,

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer:

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351. Plannummer: 023611023 Saksnummer: REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLAN ÅRNES NÆRINGSPARK Gnr/bnr. 167/57, 293, 339, 348 og 351 Plannummer: 023611023 Saksnummer: Dato sist revidert: 22.06.2015 1 AVGRENSNING Det regulerte området

Detaljer

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen

Hemnes kommune. Planbestemmelser. Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen Hemnes kommune Planbestemmelser Kommuneplanens arealdel (KPA) for Korgen 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jfr. 3, 1. ledd: Ingen må uten at det er lovlig

Detaljer

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014

Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Planforslag 2480 Områdeplan for deler av Forus øst NKF fagkonferanse 04.11.2014 Prosjektorganisasjon: Styringsgruppe Prosjektgruppe Intern referansegruppe i Stavanger kommune Eksterne referansegrupper,

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR HAMAR STADION, MELLOMBYGG TIL HØYBLOKK Arkivopplysninger: PlanID: 071200 Saksbehandler: Tor Harald Tusvik Arkivsak: 11/1450 Plankart Datert: 25.9.2013 Sist revidert:

Detaljer

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram

Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Kommuneplanens arealdel 2016-2050 forslag til planprogram Vedtak i Planutvalget i møte 11.11.15, sak 66/15 om å varsle oppstart av planarbeid og om forslag til planprogram til høring og offentlig ettersyn.

Detaljer

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013

Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 Arealplanlegging for lokalpolitikere TEKNA, 28. oktober 2013 1 PROGRAM 2 Plansystemet og formål Planinitiativ og prosesser Plankartet - formål og innhold Planbestemmelser Konsekvensutredning Planbehandling

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. vår dato vår referanse 28.03.12 2012.139/RAS deres dato deres referanse Varsel om oppstart av detaljregulering for Kruses gate 7-9 m.fl, Bydel Frogner. I henhold til plan- og bygningsloven 12-8 varsles

Detaljer

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den

ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den ULLENSAKER KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER FOR: Områderegulering for Holmsletta, gnr og bnr 116/24 m.fl. Vedtatt av Ullensaker kommunestyre den Ordfører Områdeplan er datert 28.09.2011 Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka

Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Hemnes kommune Kommuneplanens arealdel (KPA) for Bjerka Planbestemmelser Hemnes kommune Kap I Fellesbestemmelser for planområdet 1 Generelle bestemmelser Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen,

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det området som på kartet er vist innenfor planens begrensing. Arkivsak: Arkivkode: PLAN NR. (Under arbeid) Sakstittel: AUSTBYGDE SENTRUM ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA

REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA 1.gangsbehandling : 22.05.02 Dato for siste revisjon av planen : 02.10.02 Dato for Bystyrets godkjenning : 04.09.03. sak 0048/03 REGULERINGSPLAN FOR OMRÅDET BRUSTRØKET FREDNESØYA ALTERNATIV 1. REGULERINGSBESTEMMELSER.

Detaljer

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811)

2 FORMÅLET MED REGULERINGSPLANEN Området reguleres til: - Bebyggelse og anlegg Forretning/kontor/industri (1811) Byplankontoret Planident: Arkivsak:12/426 Detaljregulering av Torbjørn Bratts veg 11 og Nardovegen 4 og 6 Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 03.06.2013 Dato for godkjenning

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan?

Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner. Nytten av en kulturminneplan? Sør-Trøndelag fylkeskommune Areal og miljø Nyere tids kulturminner Nytten av en kulturminneplan? Problemstilling Kunnskaps- og kompetansemangel og holdningen gir betydelige ressurskrevende utfordringer

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING BJONEROA, Datert: 2013-11-12 1 FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for videre utvikling av Bjoneroa. 2 GENERELT Området er regulert til

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA

RINGERIKE KOMMUNE. REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA RINGERIKE KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER for reguleringsplan nr 336 COOP PRIX HERADSBYGDA Utarbeidet av Plan og oppmåling ved Trond Berntsen 12.05.2008. Bearbeida av Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltning

Detaljer

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN

BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Planbestemmelser Arkivsak: 00/00905 Arkivkode: PLNID 20000002 Sakstittel: BEBYGGELSESPLAN FOR ARONSKOGEN Revidert: Oppdatert med mindre endring vedtatt 16.09.15. sak 15/1593 Formålet med reguleringsplanen

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218

1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien på Rom, planid 201218 Arkiv: 162/292/L12 Saksmappe: 2012/2168-2150/2015 Saksbehandler: Anne Kristine Lysestøl Dato: 09.02.2015 1.gangs behandling av forslag til Detaljreguleringsplan for bolig og Næringsarealer i Bøkeveien

Detaljer

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT

PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ. formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER 1 GENERELT PLANBESTEMMELSER FOR OMRÅDEREGULERING AV MIDLERTIDIG SIVIL LUFTHAVN I BODØ Siste behandling i PNM komiteen dato: Vedtatt av Bodø bystyre i møte dato: Under K. Sak nummer: formannskapssekretær PLANBESTEMMELSER

Detaljer

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner:

1.2 Området er etter Plan- og bygningslova 12-5 og 12-6 regulert til følgende formål og hensynssoner: 1 Generelt 1.1 I henhold til Plan- og bygningslovens 12-7 gjelder disse bestemmelsene for det regulerte området som er avgrenset med reguleringsgrenser på plankartet, datert 10.08.2011 og sist revidert

Detaljer

Reguleringsplan for Liåker

Reguleringsplan for Liåker Planbestemmelser Reguleringsplan for Liåker Vedtatt av kommunestyret 29.4.2010, sak 16/10 Referanse: 06/2621-157 Arkivkode: PLAN 0533-2010-0001 Sakstittel: Reguleringsplan for Liåker 1 Generelt 1.1 Disse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT I, FELT II OG FELT III AV SØNDRE BONDI GÅRD, GNR.51, BNR.I.

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT I, FELT II OG FELT III AV SØNDRE BONDI GÅRD, GNR.51, BNR.I. 121b Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 24.04.96 i henhold til plan og bygningslovens 27-2. Asker kommune, teknisk sjef, 5. mai 1996. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT

Detaljer

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1.

83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. 83f Vedtatt av Asker kommunestyre i møte 20.01.99 i medhold av plan- og bygningslovens 27-2 nr. 1. Asker kommune, teknisk sjef, 1. februar 1999. Bjørn Orhagen REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Billetter og kort T-baneruter 1 T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte nettskjemaet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN

REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJREGULERING FOR KROKEN Dato for siste revisjon av planbestemmelsene: 20.08.14 Dato for siste revisjon av planen: 18.07.14 Dato for kommunestyrets vedtak om egengodkjenning:

Detaljer

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter

DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Time Bestemmelser til: DETALJREGULERING FOR JÆREN HOTELL Planen er basert på et privat reguleringsforslag utarbeidet av Trodahl Arkitekter Vedtatt av Time kommunestyre den 06.09.2011 i sak 043/11 Stadfestet

Detaljer

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02.

Opplysninger om plankartet: Plankart datert: 25.01.2006 Sist revidert: 03.01.2013. KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Behandling/saknr.: 13.02. HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FRIBETEN 6 MED OMGIVELSER PlanID: 0403635 Arkivsaknr.: 05/989 Journalnr: 42 Arkivkode: L 12 Saksbehandler: Randi Engan Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012

Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 Notat utredning for 2. tertialrapport 2012 Til: Rådmannen Fra: Byplan Dato 17.09.2012 BYANTIKVAR UTREDNING Bystyrets vedtak i sak 71//, 15.06.2011 1. tertialrapport 2011. Det utredes ulike modeller for

Detaljer

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området, markert med reguleringsgrense på kartet i mål 1:1000.

Reguleringsbestemmelsene gjelder for det regulerte området, markert med reguleringsgrense på kartet i mål 1:1000. REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR TSS I SKIEN KOMMUNE. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Dato for siste revisjon

Detaljer

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9

Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 Planbestemmelser Detaljregulering for Lyren 9 PlanID: 073700 Arkivsak: 13/5475-9 j.nr.34679/14 Arkivkode: PLN 073700 Bestemmelsene er datert: 14.08.2014 Sist revidert/endret: Plankart er datert: 14.08.2014

Detaljer

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen

Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen Reguleringsplan Kvartal 14 Vestbyen PLANBESKRIVELSE 22.03.12, revidert 18.05.12 1 Innhold 1 Bakgrunn... 3 1.1 Hensikten med planen... 3 1.2 Om forslagsstiller... 3 2 Planområdet... 3 2.1 Oversiktskart...

Detaljer

Oslo kommune Byrådet. Juridisk arealdel. Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030. Høringsutkast DEL 2

Oslo kommune Byrådet. Juridisk arealdel. Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030. Høringsutkast DEL 2 Oslo kommune Byrådet Juridisk arealdel Kommuneplan for Oslo Oslo mot 2030 Høringsutkast DEL 2 2 Oslo kommune Oslo mot 2030 Oslo kommune Oslo mot 2030 3 INNHOLD Forord 6 Sammendrag 8 3 Byutviklingsstrategi

Detaljer

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader

Johan Scharffenbergs vei 75, Skullerud Konkurransetilsynets merknader Oslo kommune Plan og bygningsetaten Avdeling for områdeutvikling Avdeling for byggeprosjekter Boks 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2005/52 MAB-M6 MAGA 530.0 Saksbeh.: Magnus Gabrielsen Dato:

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Oslo T-banedrift AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram

Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Forslag til planprogram Kommunedelplan for Mosjøen Miniplanprogram Vefsn kommune har lagt planprogram for ny kommunedelplan for Mosjøen ut til høring og offentlig ettersyn. Vi ønsker derfor å fortelle

Detaljer

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl.

Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. Plan-nr. 20120034: Detaljregulering av Skansen Kjøpesenter, fase 2, gnr/bnr 38/51 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Kommunens arkivsaksnummer: 12/1218 Planforslag er datert: 12.11.2012 Dato for siste revisjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044)

Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Traraveien 19 og Fremskridt 2 (nasjonal plan-id: 01061044) Reguleringsbestemmelsene er vedtatt av Fredrikstad bystyre xx.xx.xxxx Reguleringsbestemmelsene

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR BOLIGOMRÅDE PÅ HOMLEGARDSHEIA, HEREFOSS, BIRKENES KOMMUNE REVIDERT PLANBESKRIVELSE OG REVIDERTE REGULERINGSBESTEMMELSER REVIDERT FORSLAG Reguleringsplanen for boligområdet på Homlegardsheia,

Detaljer

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015).

Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak 20.01.2015). REGULERINGSPLAN FOR GRØM A17 Grimstad kommune Reguleringsbestemmelser Plankartets dato: 4.6.2014, sist revidert 16.12.2014 Bestemmelsenes dato: 4.6.2014, sist revidert 19.03.2015 (Teknisk utvalgs vedtak

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer