NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE 10.12.15"

Transkript

1 NY KOMMUNEPLAN I PRAKSIS, PROBLEMSTILLINGER OG AVKLARINGER ESTATE KONFERANSE

2 TEAMWORK JUSS ARKITEKTUR

3 KOMMUNEPLANEN SKAL SVARE PÅ VEKST = ÅRLIG

4 TILRETTELEGGE FOR VEKST BOLIGER + 7,8 MILLIONER M² NÆRINGSAREAL høyere tetthet og utnyttelse enklere plan og byggesaksbehandling

5 OVERORDNEDE KVALITETER bærekraftig og klimanøytral byutvikling Ill: a-lab areal for nødvendig vekst bokvalitet og uterom høy arkitektonisk og miljømessig kvalitet innovativ arkitektur DEN BLÅ- GRØNNE BYEN Ill: a-lab Ill: Kristin Jarmund Arkitekter Ill:Lund-Hagem

6 INNHOLD OVERORDNEDE PRINSIPPER I PLANEN UTVALGTE TEMA: 1. OMRÅDER FOR FELLES PLANLEGGING. HELT ELLER DELVIS OPPHEVING AV PLANER 3. ANTIKVARISKE HENSYN PROSESS OG SAKSBEHANDLING

7 OVERORDNEDE PRINSIPPER I PLANEN

8 PLANER Kommuneplankart Kommuneplan juridisk arealdel samfunnsdel Oslo kommune Juridisk arealdel Oslo kommune Samfunnsdel og byutviklingsstrategi Kommuneplan 015 Kommuneplan 015 Oslo mot 030 Oslo mot 030 DEL. Vedtatt av Oslo bystyre (sak 6) DEL 1. Vedtatt av Oslo bystyre (sak 6) KOMMUNEPLAN + REGULERINGSPLAN Gjeldende regulering for den aktuelle tomten Reguleringskart (fra saksinnsyn) Reguleringskart

9 JURIDISK HIERARKI KOMMUNEPLAN OSLO MOT og 1.3 Kommunedelplaner og reguleringer vedtatt før kommuneplanens arealdel gjelder så langt de ikke er i strid med denne planen. RELEVANTE KOMMUNEDELPLANER EKSISTERENDE REGULERING?

10 OSLO KOMMUNE HØRINGSFORSLAG ANDRE RELEVANTE KILDER FORTSATT GJELDENDE KOMMUNEDELPLANER KDP 1/9, 4, 7, 1, 14, 15, 17, 18 Kommunedelplan for lokalisering av varehandel og andre servicefunksjoner Del II Bakgrunnsmateriale HANDLINGSPLANER OG FØRINGER Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling KDP nr. 15 Kommunedelplan vedtatt i bystyret KDP for Økernområdet August 001 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for Byutvikling Fjordbyplanen - Prinsipper for utvikling av helheten i Fjordbyen og for delområder - Planprogram for Filipstad, Vippetangen og Alnas utløp Vedtak Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling Ny giv i Kvadraturen! Handlingsplan vedtatt m.fl... Revidert Kommunedelplan Skøyen 1994 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Juni 007 Illustrasjon BYRÅDSERKLÆRINGEN ENERGI OG MILJØSTRATEGI Veileder. Reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by - S-40 Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo m.fl... Det grønne skiftet Utkast til Klima- og energistrategi for Oslo 1

11 POLITISKE MÅL BILFRITT SENTRUM + bedre bomiljø (luft, uteareal, aktivitet) MEN; nødvendig å samtidig investere i gateopprustning BÆREKRAFTIGE BYGG + miljøambisjoner bør prioriteres i utbyggingsprosjekter Plattform for byrådssamarbeid mellom Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti i Oslo FOKUS PÅ ØKT BOLIGBYGGING + goodwill for boligprosjekter MEN; viktig med fokus på kvalitet, ikke bare kvantitet POLITISK STYRING OG ARKITEKTURPOLITIKK + utdyper og legger føringer for saksbehandling? MEN; PBE sitt skjønn er i seg selv utvidet som en viktig del av planens intensjon om forenklet saksbehandling. 1

12 BYPLANGREP INNENFRA OG UT - BANEBASERT: 1 KOLLEKTIVKNUTEPUNKT Område med potensial for bymessig utvikling og kobling av to eller Innenfra og ut arealutnyttelse. PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER Område med t-banelinje, tog, busslinje og senterfunksjon, samt arealpotensial. Høyere arealutnyttelse vurderes. 3 4 UTVIKLINGSSOMRÅDER I INDRE BY Områder for bymessig utvikling. Angitt i juridisk arealdel som transformasjons- eller utviklingsområde. Transformasjonsområder 1 krever ny gate- og byromsstruktur, utviklingsområder bygger på Kollektivknutepunkt le eksisterende struktur. Høy arealutnyttelse. for bymessig utvikling potensial for bymessig utvikling; kobling av to eller flere banebaserte linjer. Høy UTVIKLINGSOMRÅDER I YTRE BY utnyttelse. Markeres på juridisk arealkart Områder og avgrenses for gjennom bymessig utvikling. Både transformasjons- og påfølgende utviklingsområder, planarbeid. men angitt samlet også i juridisk areadel. Høy arealutnyttelse. noen av disse kategoriene vil være overlappende

13 FORTETTINGSSTRATEGI Grad av avhengighet til ny banebasert infrastruktur Generell stasjonsnær fortetting Fortetting i småhusplanområder Utviklingsområder ytre by. Uavhengig av ny bane XL-utnyttelse av områder tilknyttet indre by Indre by inkludert Fjordbyen Hovinbyen Groruddalen Vestkorridoren Gjersrud Stensrud Antall nye boliger Totalt Næringspotensial m Totalt m

14 KONKRETE OMRÅDER tabell 3. i arealdel angir hvilke kategorier som gjelder for hvilke områder. eksempelvis: Skøyen = knutepunkt + utviklingsområde Tab 3.: Områder i strategikart 030 sortert etter fortettingskategori FORTETTINGSKATEGORI Kollektivknutepunkt for bymessig utvikling Prioriterte stasjonsnære områder KOMMENTAR Knutepunkt avgrenses til områder med potensial for bymessig utvikling; kobling ønskes høy utnyttelse. Knutepunktene markeres på juridisk arealkart og avgrenses gjennom påfølgende planarbeid.ved knutepunktutvikling skal det tilrettelegges for bymessig utvikling med blanding av boliger og arbeidsplassintensiv næringsutvikling. Ved stasjonsnære områder langs banenettet som er egnet for stedsutvikling med et betydelig antall boliger skal høyere arealutnyttelse vurderes. Strategikartet viser prioriterte områder, valgt ut på bakgrunn av potensial og rolle. OMRÅDER SOM INNGÅR I KATEGORIEN Områder markert med * overlapper ulike kategorier Lysaker, Skøyen*, Majorstuen, Nydalen, Storo*, Økern*, Breivoll*, Helsfyr, Bryn, Furuset*, Grorud stasjon*, Hauketo* og Ryen* Røa, Hovseter, Vækerø*, Slemdal, Vinderen, Smestad*, Diakonhjemmet*, Åsjordet, Ullevål, Tåsen, Løren*, Ensjø*, Manglerud*, Oppsal, Holtet, Sæter, Karlsrud*, Lambertseter, Bogerud, Skullerud*, Mortensrud*, Rosenholm*, Holmlia, Tveita*, Haugerud, Trosterud, Linderud, Vollebekk*, Rødtvedt*, Ammerud, Grorud senter*, Rommen, Stovner*, Romsås* Nydalen = knutepunkt Smestad = utviklingsområde + stasjonsnært Utviklingsområder i ytre by Innenfor avgrensningen av det enkelte utviklingsområde foreslås blant annet høy utnyttelse, høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, variert arealbruk, utadrettede funksjoner i 1. etg i sentrale gater, grønnstruktur, gode gateog byrom, integrering av viktige eksisterende stedskvaliteter, god tilgjengelighet, og tilfredsstillende skjerming mot luft- og støyforurensning. I den juridisk bindende arealdelen foreslås krav om felles planlegging Lilleaker, Skøyen stasjon,* Skøyen nord, Vækerø*, Sogn, Gaustadbekkdalen, Diakonhjemmet*, Smestad*, Frysja, Veitvet, Rødtvet*, Grorud senter*, Grorud stasjon* (påbegynnes), Tveita*, Furuset*, Kjelsrud (påbegynnes), Stubberud (påbegynnes), Hasle/Løren*, Økern*, Ulven, Valle/Hovin, Bryn*, Ensjø*, Breivoll vest*, Breivoll Øst*, Vollebekk*, Romsås*, Stovner*, Lambertseter/ Karlsrud*, Rosenholm*, Ryen/Manglerud* (påbegynnes), Skullerud*, Hauketo*, Mortensrud, Gjersrud-Stensrud (påbegynnes), Nedre Rommen (påbegynnes) Vindern = stasjonsnært Utviklingsområder i indre by I juridisk bindende arealdel er Fjordbyen og Nydalen markert som transformasjonsområder. Her vil utnyttelse avklares i påfølgende reguleringsprosesser. Områdene som er markert som utviklingsområder i indre by i juridisk arealkart skal vurderes med høy tetthet og sikres høy bymessig/arkitektonisk kvalitet, grønnstruktur og gode gate- og byrom. Områdene skal videreføre omkringliggende nettverk av offentlige rom og forbindelser. Fjordbyen, Nydalen (T-områder i juridisk kart). Se for øvrig strategisk og juridisk arealkart Oslo kommune Oslo mot

15 VOLUM - YTRE BY HØYDER IKKE KONKRETISERT: avklares i konkrete prosjekter, vi mener man bør kunne utfordre i knutepunkt og utviklingsområder UTNYTTELSE AVHENGER AV KATEGORI: KOLLEKTIVKNUTEPUNKT PRIORITERTE STASJONSNÆRE OMRÅDER UTVIKLINGSOMRÅDE HØY UTNYTTELSE, IKKE AVGRENSET SONE vurderes og konkretiseres i enkeltsaker GENERELL FORTETTING m RADIUS vurderes og konkretiseres i enkeltsaker, byråd har varslet ny vurdering av potensiale for økt tetthet OMRÅDEUTNYTTELSE AV DEFINERT OMRÅDE, avhenger av kollektivdekning, fastsettes i felles planprosess

16 OMRÅDEUTNYTTELSE I YTRE BY Beregnes for utviklingsområdet innenfor avgrensning satt i kommuneplanen Endelig OU og %BRA for den enkelte tomt avklares og koordineres ifbm felles planlegging % OU Brutto bruksareal for bebyggelsen på en tomt (BRA) x 100 Områdeareal (inkluderer grønt og infrastruktur) U område med kollektivknutepunkt: 15% U område uten kollektivknutepunkt: 100% % BRA Brutto bruksareal for bebyggelsen på en tomt (BRA) x 100 Tomtearealet (formål regulert til bebyggelse) ca % ca % tetthetsgrad bør kunne overføres til enkelte andre områder (kollektivknutepunkt som ikke er utviklingsområde)

17 UTVIKLINGSOMRÅDER I INDRE BY UTNYTTELSE IKKE KONKRETISERT ( 11.1.) skal vurderes med høy tetthet og sikre høy bymessig/ arkitektonisk kvalitet KONKRETE HØYDEBEGRENSNINGER ( 11.1.) kan vurderes høyere maksimal gesims/mønehøyde enn områdets dominerende høyder, dersom etasjer avtrappes for å innordne seg gatestrekningens høyeste dominerende fasadegesims. inntil 30 meter generelt i U områder 4 meter langs ring 1 OBS! egen defi nisjon av Ring 1 i kart Strøksgater max 7 meter over dominerende Bislett INDRE BY SONE Ring 1 Nathionalteateret a Oslo S

18 EKSEMPEL TILPASSET VEDTATT PLAN Maksimal høyde på bygget blir 4 meter mens fasaderekken mot Kristian Augusts gate blir 30 meter. Bygget blir totalt ti etasjer høyt og utformingen er i tråd med rammene gitt i den nylig vedtatte kommuneplanen for Oslo. Ill: MAD for Entra

19 DOMINERENDE HØYDE Gjennomsnitt, ikke volummessig mest dominerende. Gatestrekningens høyeste dominerende gesimshøyde i eksisterende bebyggelse.

20 FELLES PLANLEGGING

21 FELLES PLANLEGGING - UTVIKLINGSOMRÅDER KJENNETEGN U OMRÅDE lavt utnyttet ift potensiale god eksisterende/ fremtidig kollektivdekning behov for ny infrastruktur STRATEGI BYMESSIG UTVIKLING OG FORTETTING PLANGREP FELLES PLAN SIKRER HELHET OG VIKTIGE KVALITETER SOM IKKE KAN OPPNÅS GJENNOM BITVIS DETALJREGULERING EKSEMPEL: Hovinbyen, ill Topic

22 TO TYPER U OMRÅDER I YTRE BY OMRÅDEREGULERING - OFFENTLIG REGI FELLES PLANLEGGING - PRIVAT INITIATIV Kjelsås Rommen Stovner Kjelsås Rommen Stovner Grorud YTRE BY SONE Nydalen Storo Furuset YTRE BY SONE Nydalen Storo Grorud Furuset Smestad Skøyen Diakonhjemmet Økern Vollebekk Alna Kjeldsrud Stubberud Smestad Diakonhjemmet Økern Vollebekk Alna Stubberud Kjeldsrud Alna Skøyen Vækerø Lysaker Helsfyr Bryn Lysaker Vækerø Helsfyr Alna Bryn Ryen Ryen Hauketo Hauketo Gjertsrud H810-1 H810- Gjertsrud

23 PLANKRAV 3.1 H810-1 OMRÅDEREGULERING FØR UTBYGGING (Stubberud, Furuset, Lysaker/Vækerø/Skøyen og Gjersrud-Stensrud) byggesak/ detaljregulering kan likevel godkjennes: hvis den ikke vanskeliggjøre påfølgende områderregulering er i samsvar med Kommuneplanen 17 H810_ FELLES PLANLEGGING, I PRAKSIS DETALJREGULERING, ELLER KOMMUNALT INITATIV Unntaksmulighet fra plankrav: hvis nylig vedtatt planprogram/ områdeprogram mindre tiltak kan likevel godkjennes: ikke vanskeliggjør helhetlig utvikling er i tråd med føringene gitt for utviklingsområdene i ytre by PRIVATE UTBYGGERE ER AVHENGIG AV KOMMUNALT INITIATIV OG KOORDINERING PRIVATE UTBYGGERE ER AVHENGIG AV SAMARBEID OG FELLES AMBISJON

24 FELLES FØRINGER OG KRAV PLANPROGRAM OG VPOR - VIKTIGE STYRINGSVERKTØY FELLES KVALITETSKRAV 11. a. Teknisk, sosial, blågrønn og kulturell infrastruktur, b. Bymessig utforming med høy kvalitet c. Fokus på stasjonsområder d. God tilgjengelighet; gående, syklende, grønnstruktur og byrom. e. effektiv tilgjengelighet til kollektivmidler f. prioritere lokalsamfunnet fremfor gjennomgangstrafi kk. g. skjerming mot støy- og luftforurensning

25 NOEN UTFORDRINGER hvordan samordne ulike private interesser? hvor kommer kommunen til å ta initativ? kreves konsensus? hvordan sikre økonomisk forutsigbarhet?

26 OMRÅDEREGULERING 810_1, EKS SKØYEN PROSES Avdeling for byutvikling Byplangrep Skøyen KOMMUNAL REGI BYPLANGREP - FØRSTE SKRITT I OMRÅDEREGULERINGEN: - ikke juridisk bindende - vektlegges for planforslag og byggesøknader ANBEFALINGSKART Strøksgater - saker kan gå parallelt med reguleringsprosessen Park Fotgjengerprioriterte byrom Torg og møteplasser Tog n bebyggelse som vil Eksisterende ne ba rn i områderegulering bli vurdert Je am 1 r D KARENSLYST 3 e sv en m 1 1 SJØLYST PLASS Ka ren Maksimum 1-16 etasjer 1 3 Bygdøyveien 3 Maksimum 8-1 etasjer BESTUMKILEN Høy utnyttelse Middels utnyttelse Lav utnyttelse HENGSÅSEN BYGDØY Byplangrep for Skøyen Plan- og bygningsetaten sly st Maksimum 5-8 etasjer é all d ru se ate sg rte va S n 1 all FROGNERELVA ad THUNE é 1 M 1nen en ensvei Dramm 1 rs ga te tu ve i Tin gs Stasjoner og holdeplasser nba ien en Bil 1 Jer TINGSTUÅSEN Buss 1 SOFIENLUND 1 LVA 3 1 Trikk SE Sigu rd Sy Sykkel i egen trasé FF Prin sess eall éen sta vv ig ela nd sv ei Gående og syklende HO Gu 1 n 1 slanke bygg i vann/land ve ie Harbitzalléen Park med enkeltstående øyen vei Elver og bekker a lvd Ha OLAV KYRRES PLASS Bygdøy allé Dronning Blancas vei Ve rks ted Kystpromenade Nedre Sk HOFF Allmenning - grønn MADSERUD SKØYEN TERRASSE veie n 1 Ask e Allmenning - bymessig faret Hov Aktive fasader Tyskestrand veien Stasjonstorg/park FROGNERKILEN FRØYAS HAVE Frogners tranda

27 FELLES PLANLEGGING, 810_ SMESTAD PRIVATE MÅ SAMARBEIDE Hvordan fortette i villaområder? Konsensus? Kommunen kan avvise reguleringsforslag fra enkeltaktører

28 NYDALEN: UTENFOR UTVIKLINGSOMRÅDER NYDALEN I DAG Utenfor utviklingsområder kan det også være behov for fortetting og overordnede strategier. FORTETTING: Utviklingen av Nydalen fra industriområde til fortettet bolig- og næringsområde følger ideen om å gi beboerne nærhet til jobb og studieområder. NYDALEN VISJON Illustrasjon: MAD for Avantor

29 OPPHEVELSE AV PLANER

30 458 PLANER OPPHEVES I INDRE BY Forenkling av prosesser + slutt på dispensasjonsregimet skjønnsmessige vurderinger gir muligheter fl eksibelt formål bebyggelse og anlegg tilrettelegger for dynamisk utvikling INDRE BY SONE Ring 1 tidsrisiko - rekkefølgebestemmelser regulert uutnyttet potensiale faller bort tolkning av bestemmelser som beholdes

31 KOMMUNIKASJON AV OPPHEVING Juridisk kan det stilles spørsmål om oppheving er varslet tilstrekkelig, og om det er mulig å oppheve reguleringsplaser uten prosess iht pbl 1-14

32 SPESIALOMRÅDE BEVARING S-413 Planer som oppheves av kommuneplanen er beskrevet i den juridiske delen, kapittel 15, samt eget vedlegg 5 til planen. Planen er helt eller delvis opphevet som følge av bystyrets vedtak , sak 6 (Kommuneplan Oslo mot Smart, trygg og grønn). Utaderte planer er vedtatt opphevet, men enkelte formål og bestemmelser videreføres: spesialområde bevaring friområder offentlige trafikkområder fellesområder for flere eiendommer spesialområde grav- og urnelunder. offentlige bygninger/ allmennyttige formål områder for kolonihagehus alle regulerte atkomster

33 SPESIALOMRÅDE BEVARING S-413 S-413 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL ENDRET REGULERINGSPLAN FOR DEL AV OSLO SENTRUM. SPESIALOMRÅDE ANLEGG SOM PÅ GRUNN AV HISTORISK, ANTIKVARISK OG MILJØMESSIG VERDI BØR SØKES BEVART, TOMTER FOR OFFENTLIGE BYGNINGER, BYGGEOMRÅDE FOR BOLIGER, FORRETNINGER OG KONTORER M.M., OSLO KOMMUNE Det regulerte område er på planen vist med reguleringsgrense. 1. Spesialområde - bevaring. a) Eiendommene reguleres til henholdsvis byggeområde for forretninger, kontorer og boliger og tomter for offentlige bygninger. I tillegg reguleres de samme eiendommene til spesialområder - anlegg som på grunn av historisk, antikvarisk og miljømessig verdi bør søkes bevart. Følgende eiendommer reguleres til tomter for offentlige bygninger og til spesialområder: Karl Johans gate (Stortinget) Stortorvet 1 (Domkirken) Kongensgate 1 (Telegrafbygget) Dronningens gate 15 (Posthuset) Tollbugata 10 (Krigsskolen) Rådhusgata 7-7C/Dronningens gate 11 (Rådhusgatas politistasjon) b) Bygningene reguleres med eksisterende etasjetall og gesimshøyder, samt med eksisterende utnyttelsesgrad. På eiendommer med lavere utnyttelsesgrad enn,5 kan gulvarealet, under henvisning til etterfølgende bestemmelser, ved nybygg, tilbygg, eventuelt påbygg, økes slik at utnyttelsesgraden blir maks,5. På eiendommer som i dag har utnyttelsesgrad på,5 eller over, tillates ingen økning av utnyttelsesgraden. c) Bygningene tillates bare ombygd, påbygd eller modernisert under forutsetning av at eksteriøret beholdes uendret eller føres tilbake til det opprinnelige utseendet. Før det gis tillatelse til eksteriørendringer, skal det innhentes uttalelse fra byantikvaren. d) Bakbygninger på de enkelte eiendommer tillates revet, ombygd eller erstattet av ny bebyggelse dersom dette ikke berører antikvariske hensyn. Gårdsrom kan bebygges, men ikke til større høyde enn tilstøtende bebyggelse på naboeiendommene. Før bygningsrådet behandler saken, skal det innhentes uttalelse fra byantikvaren. e) Dersom bebyggelsen p.g.a. brann eller av andre årsaker må erstattes av nybygg, skal dette tilpasses den tilstøtende bevaringsverdige bebyggelse og nærmeste omgivelser med hensyn til størrelse, gesimshøyde, etasjetall - dog maks. 5 etasjer + tilbaketrukken overetasje - materialbruk, fasadeinndeling, vindusdimensjonering og bygningsmessige detaljer. Utnyttelsesgraden for nybygg skal ikke overstige,5. Byggemelding skal forelegges byantikvaren til uttalelse. f) Skilt og reklameinnretninger skal, i den utstrekning de berøres av par 107 i bygningsloven med vedtekt for Oslo forelegges byantikvaren til uttalelse før bygningsrådet treffer vedtak. Vil kunne være skjønnsmessig hvilke av bestemmelsene som er knyttet til bevaring. Kommunen skal foreta en gjennomgåelse av hva som beholdes i de enkelte reguleringsplanene.. Byggeområder for forretninger, kontorer og boliger, samt tomter for offentlig bebyggelse. a) Ved nybygging og hel eller delvis ombygging skal bygningene ikke virke skjemmende i forhold til omgivelsene, og i størrelse, form og detaljering være tilpasset det bevaringsverdige miljø. Før bygningsrådet behandler saken, skal det innhentes uttalelse fra plan- og fasaderådet og byantikvaren. b) Utnyttelsesgrad for den enkelte eiendom skal ikke overstige,5. c) De påførte etasjetall på eiendommen angir maks. antall etasjer for nybygg. I tillegg til det påførte etasjetall kan det tillates en tilbaketrukken overetasje, dersom dette ikke medfører for høy utnyttelsesgrad. Mellom øverste fulle etasje og overetasjen skal det være skråtak. 3. Trafikkområder a) Eksisterende gatenett skal i hovedtrekk bevares. b) Innhegninger, skilter o.l. skal harmonere med strøkets karakter, og utformes og plasseres i samråd med byantikvaren. c) I Akersgata mellom Karl Johans gate og Lille Grensen skal 1.etasje i bygningene på hver side av gaten trekkes 3,5 m tilbake fra gatelinjen og utformes med arkader og overdekket fortau. 1. etasje på Grensen 8 og 10 skal trekkes 3,5 m tilbake fra Grensen og utformes med arkader og overdekket fortau. S-413.doc Side av 3

34 ANTIKVARISKE HENSYN

35 ANTIKVARISK VERN Godt ivaretatte kulturminneverdier styrker byidentitet og miljø, og god gjenbruk og videreutvikling gir positive opplevelser og bruksverdier.

36 BYUTVIKLING Hvordan skal antikvariske hensyn ivaretas samtidig som det åpnes for en fortetting og utvikling? Hvordan vil antikvariske hensyn spille inn i praksis?

37 TEMAKART Tolkning av kartgrunnlag - T5 - retningsgivende Hensynssone for bevaring av kulturmiljø: Majorstuen, Bislett/St.Hanshaugen/Ila og Grünerløkka/ Sofienberg Områder med nasjonale kulturminneinteresser; BYA kan uttale seg om eiendommer som ikke har andre vernehensyn. verneverdi i ytre by - kategori I og II verneverdi i indre by områder regulert til bevaring avklart nasjonal verneverdi fredete bygg. Gul liste og NB register vil fortsatt gjelde og må konfereres, men er ikke vist i kommuneplankartet.

38 AVVEINING I BYGGESAK Balansering av vern og utvikling vil avklares konkret i plan- og byggesaker. Det er satt dokumentasjonskrav for kulturminner. boligutvikling og vitalisering vil veie tungt BYA vil uttale seg i en rekke tilfeller (kanskje fl ere enn før) tidlig dialog vil være en fordel

39 PROSESS OG SAKSBEHANDLING

40 PROSESS OG BYGGESAK Funksjonskrav mer enn formalkrav Forenkling og skjønn i saksbehandling - oppfordrer til ambisiøse og gode prosjekter Behov for tidlig og god dialog med PBE

41 PLANGRUNNLAG: REGULERING OVERSKRIDES ELLER: REGULERING OPPHEVET FORMÅL SOM BEHOLDES MED BESTEMMELSER: Spesialområde bevaring friområder offentlige trafikkområder, fellesområder for flere eiendommer spesialområde grav- og urnelunder må avklares hvilke bestemmelser som evt fortsatt gjelder FØLGENDE FORMÅL UTEN BESTEMMELSER ER IKKE OPPHEVET: Offentlige bygninger, offentlige bygninger/ allmennyttige formål områder for kolonihagehus alle regulerte atkomster. SJEKKLISTE FOR PLANKRAV PROSJEKT: ANBEFALT VOLUM OG FORMÅL SOM VURDERES RIKTIG FOR KVALITETSMESSIG FORTETTING AV TOMTEN KOMMUNEPLANEN ER GJELDENDE PLAN SKJØNNSMESSIG VURDERING: VURDERING AV VESENTLIGHET PBL 1-1 For gjennomføring av større byggeog anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. PBL gir hjemmel til at kommuneplan kan åpne for at mindre utbyggingstiltak ikke krever ytterligere plan 3.. PRESISERING AV PLANKRAV vesentlig økt miljøbelastning (trafikk, støy etc) vesentlig negative virkninger for nærmiljøet vesentlig negativ virkning for nasjonale og vesentlige regionale kulturminneverdier iht T5 - JA NEI NY REGULERING BYGGESAK forutsetter: MULIG UNNTAK: kulturminneverdier - avklaring og dialog med BYA, oppfylling av dokumentasjonskrav ( 8) Overvannshåndtering (ROS) + 6. vurdering av tilknytning til fjernvarme, evt unntak ( 4.3) Dokumentasjon av gode uteareal for bolig, iht 6.4, normer for MUA må avklares med tanke på gitte forhold i indre by, utomhusplan iht føringer. Parkeringskrav iht norm avklares ( 6.7) Leilighetsfordeling må evt fastsettes i regulering ( 6.8) en fordeling direkte i byggesak bør være så variert som mulig. Dokumentasjonskrav Støy ( 7.1) Dokumentasjonskrav Luftforurensning ( 7.) Dokumentasjonskrav Stormfl o ( 14-4) ikke mulig for: utviklingsområder i ytre by/ kollektivknutepunkter/ transformasjonsområder båndleggingssone for naturmiljø arealer regulert til bevaring ny bebyggelse over 30 meter hensynssone kulturmiljø dersom det medfører vesentlige negative virkninger arkitektonisk kvalitet og bærekraftige løsninger er viktige overordnede føringer ( ) tomteareal under m + i tråd med bygnings-/ gatestruktur og dominerende høyder + ikke vesentlig virkning for bevaringsverdige bygg i omgivelsen + alle andre krav i KP overholdt INDRE BY boligandel angitt for området publikumsrettede funksjoner mot strøksgater (U4) og i Kvadraturen. YTRE BY dominerende arealformål boligandel min 60%

42 KONTAKT OSS FOR FLERE DETALJER Fast advokat, BA-HR E-post: Tlf: Arkitekt, Partner, Grape Architects E-post: Tlf: presentasjoner, maler og tips og triks vil bli delt på: grape.no

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media

Kommuneplan 2015 Oslo mot Estate media Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Estate media 10.12.2015 Ellen de Vibe Etatsdirektør Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel

Detaljer

Forslag til ny kommuneplan i Oslo

Forslag til ny kommuneplan i Oslo Forslag til ny kommuneplan i Oslo Oslo mot 2030 Smart, trygg og grønn v/ Stig L. Bech og Henrik Rudene Taubøll Advokatfirmaet BA-HR 14. oktober 2014 Om ny kommuneplan - Overordnet plan for Oslo, jf. plan-

Detaljer

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015

overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 A overskrift Kurs i sykkelplanlegging Staten vegvesen, 4. november 2015 Betina Holt Haraldsen Prosjektarkitekt, sykkelkoordinator Avd. for byutvikling Plan- og bygningsetaten plan- og bygningsetaten Plan-

Detaljer

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles?

Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Hvordan kan vi sikre helheten når en delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for å sikre områdekvalitet fung. avd.dir. Målfrid Nyrnes Plan- og bygningsetaten Oslo kommune 3. november 2014 1 Disposisjon

Detaljer

Byen slik den er og slik den blir. Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal

Byen slik den er og slik den blir. Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal Byen slik den er og slik den blir Etatsdirektør Ellen de Vibe Deichmanske bibliotek, Oppsal 06.03.2017 Innhold Overordnet byutviklingspolitikk Aktuelle reguleringsplaner i bydel Østensjø Planprosesser

Detaljer

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015

Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030. Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplan 2015 Oslo mot 2030 Ronny Kristiansen Prosjektleder Kommuneplan 2015 Kommuneplanens oppbygning Samfunnsdel med overordnede mål og strategier Byutviklingsstrategi Juridisk bindende arealdel www.kommuneplan.oslo.kommune.no

Detaljer

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo?

Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? Overordnet byplanlegging - hva er utfordringene i Oslo? 29.10.2014 v/ Silje Hoftun Byutviklingsavdelingen Plan- og bygningsetaten Hva skal jeg snakke om? Bokvalitet og bykvalitet Utfordringer og mål Strategier

Detaljer

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd

Oslos utvikling utfordringer og muligheter. Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Oslos utvikling utfordringer og muligheter Kontaktutvalget for velforeninger i Oslo Bård Folke Fredriksen, byråd Befolkningsvekst Oslo befolkning vil vokse med ca 200.000 personer innen 2030 til ca 783.000

Detaljer

Oslo vokser Boligutbyggingen

Oslo vokser Boligutbyggingen Norsk Form 28.11.12 Oslo vokser Boligutbyggingen Netten Østberg avdelingsdirektør for Byutvikling Plan- og bygningsetaten i Oslo Gunnar Berglund, Kjersti Granum, Svein Hole Disposisjon Befolkningsvekst

Detaljer

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo -

Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Effektiv konsekvensutredning 3.juni 2014 Proaktiv bruk av planprogram og utredning - eksempler fra Oslo - Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 1 Disposisjon 1. Situasjonen i Oslo

Detaljer

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles?

Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Hvordan sikre helheten når delplaner skal utvikles? Forenklede planprosesser for sikring av områdekvalitet Målfrid Nyrnes fung. avd.dir. avdeling for områdeutvikling 7. november 2013 1 Disposisjon 1. Situasjonen

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten. Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Kort informasjon om Hovinbyen og oppstartet planarbeid Bakgrunn, hensikt og mål HENSIKT OG HOVEDFOKUS MED EN STRATEGISK PLAN FOR HOVINBYEN - Oppfølging av forslag til

Detaljer

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015

Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS. Oslo 2015 Oslo kommune Plan- og bygningsetaten BOLIGATLAS Oslo 2015 321 409 mennesker 647 676 boliger var registrert i Oslo 1. januar 2015 35% 38% bodde i Oslo 1. januar 2015 Nesten 3/4 av Oslos boliger er leiligheter

Detaljer

Oslomodellen for bruk av plansystemet

Oslomodellen for bruk av plansystemet Oslomodellen for bruk av plansystemet om valg av riktig planverktøy til riktig planoppgave til riktig tid 19. mai 2016 Målfrid Nyrnes, enhetsleder Situasjonen i Oslo - byveksten: stor grad av byomforming

Detaljer

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T

V E R N A V F L A S K E B E K K V E R N E G R U P P A F L A S K E B E K K V E L H Ø S T V E R N A V F L A S K E B E K K 1 D A G E N S S I T U A S J O N - Flaskebekk trues med stadig oftere tilfeldige, ikke helhetlige bygge og reguleringssaker. V E R N E G R U P P A S M Å L S E T T I N G -

Detaljer

Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett

Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett Vedlegg: Kommuneplanens samfunnsdel Oslo kommune Plan- og bygningsetaten Avdeling for byutvikling 05.04.2017 Arealpotensial i stasjonsnære områder langs Oslos banenett Bånka Kjelsås Grorud T Romsås Ammerud

Detaljer

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom

VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom VPOR - Veiledende plan for offentlige rom et planverktøy for kvalitet i uterom Plannettverk: Hordaland Fylkeskommune 25.09.14 v/ Ruth M C Holme Dammann Nolly planen over Roma viser de felles rom og når

Detaljer

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen

Oslo kommune Byrådsavdeling for byutvikling. VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen VEKST - prognoser for Oslo og Akershus til himmels? Byråd Bård Folke Fredriksen Befolkningsvekst i regionen siste 10 år Viktige utfordringer mot 2025 Kommuneplanen skal håndtere sterk befolkningsvekst

Detaljer

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert

R 118au. 1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankart merket Asplan Viak senest datert Byplankontoret R 118au Arkivsak:07/20548 SØNDRE GATE 4-10 OG KONGENS GATE 4 REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :29.08.2007 Dato for siste revisjon av plankartet :04.04.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe

Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt. Oslo Future Living Ellen de Vibe Ny arkitekturpolitikk Oslo kommunes rammevilkår for å bygge grønt Oslo Future Living 11.05.16 Ellen de Vibe Byutviklingsstrategi mot 2030 Knutepunkter over hele byen Vekt på «innenfra og ut», men også

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen)

Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) 1 Frognerseteren Helsfyr (Bergkrystallen) Mandag fredag Frognerseteren Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Helsfyr Ryen Bergkrystallen 0539 0545 0550 0554 0559 0603 0608 0611 0618 0625 0543 0554

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS.

R 118ah BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. R 118ah Arkivsak: 02/08718 BESTEMMELSER TIL BEBYGGELSESPLAN FOR CICIGNON-KVARTALET AVGRENSET AV SØNDRE GATE, DRONNINGENS GATE, KRAMBUGATA OG CICIGNONS PLASS. Planen er datert :18.03.2002 Dato for siste

Detaljer

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål?

Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Hva slags byutvikling må til for å nå Oslos klimamål? Plan- og bygningsetaten Etatsdirektør Ellen De Vibe Bolig- og byplanforeningen 6.oktober 2009 Innhold: - Befolkningsutvikling og boligbehov - Arealutvikling,

Detaljer

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407

Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Hamreheia områderegulering Bestemmelser. Plan nr. 1407 Dato: 12.8.2014 / 02.02.2015 Denne planen erstatter reguleringsplan for Hamreheia, planid 29, stadfestet 24.10.1951, og for Hamreheia nord, planid

Detaljer

BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM. Arkivsaknr.: 08 /4953. Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid

BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM. Arkivsaknr.: 08 /4953. Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid BESTEMMELSER KVARTAL 53 I HAMAR SENTRUM Arkivopplysninger Saksbeh.: Elise Bringslid Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 28.01.2010 Sist revidert: KOMMUNESTYRETS VEDTAK: Arkivsaknr.: 08 /4953 Opplysninger

Detaljer

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016

Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljreguleringsplan 2014132 Godkjent 07.03.2016 Detaljregulering for Hotel Sverre, gnr.111 bnr. 870, 872 m.fl. 1 FORMÅL Formålet med planen er å tilrettelegge for utvidelse av hotell. I tillegg skal

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400223 Arkivkode: 512.1 Saksbeh: Antti-Jussi Andresen Saksgang Møtedato Miljø- og byutviklingskomiteen 25.03.2014 SMALVOLLVEIEN

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

BOLIGKONFERANSEN 2012. Hvordan skaffe nok, gode boliger

BOLIGKONFERANSEN 2012. Hvordan skaffe nok, gode boliger BOLIGKONFERANSEN 2012 Hvordan skaffe nok, gode boliger 28.08.2010 Etatsdirektør Ellen de Vibe Innhold: A: KVANTITET B: KVALITET C: INNOVASJON A: KVANTITET Oslo: den raskest voksende byen i Europa Oslo

Detaljer

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER

OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM REGULERINGSBESTEMMELSER Randaberg kommune Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-20 L12 Randaberg 11.07.2011 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM Vedtatt i Kommunestyret xx.xx.xxxx, sak xx/xx REGULERINGSBESTEMMELSER Utarbeidet i

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 53 OUSTAD / WHITE HOUSE PLAN-ID: 067900 Arkivopplysinger: Saksbeh.: Elise Bringslid Arkivsaknr.: 08 /4953 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen)

Frognerseteren Helsfyr (Ellingsrudåsen) 1B 1 Frognerseteren () Mandag fredag Frognerseteren Skogen Holmenkollen Vettakollen Slemdal Vinderen Første 0547 0553 0558 0604 0608 0612 0618 0622 * 0630 avganger 0602 0608 0613 0619 0623 0627 0633 *

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Ungdomsrådet Møtested: Kafé X, Oppsal samfunnshus Møtetid: Mandag 12. mai 2014 kl. 18.30 Sekretariat: 414 79 455 SAKSKART Saker

Detaljer

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016

Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Rutetabell for T-banen fra 27. november 2016 1 Frognerseteren - Helsfyr (Bergkrystallen)... 2 1 (Bergkrystallen) Helsfyr - Frognerseteren... 4 2 Østerås - Ellingsrudåsen... 6 2 Ellingsrudåsen - Østerås...

Detaljer

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør

BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune. seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør BYUTVIKLING MED UTBYGGINGSAVTALER Erfaringer fra Oslo kommune seminar 27.01-2014 Ove Ellingsen, avdelingsdirektør Disposisjon Tidligere politiske vedtak Rammebetingelser Oslo vokser Utviklingsarealer og

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Tønsberg, 15. januar 2015 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009

Formål med planlegging Fagseminar plan og byggesak november 2009 Forholdet mellom gråsonene i, eller snarere bruken av kommunedelplan, områderegulering og detaljregulering: Faglig Økonomisk Skjønnsmessig og Rettssikkerhetsmessig Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Planlegger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY. Paragraf 1 20 OSLO KOMMUNE S-4220, 15.03.2006 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR SMÅHUSOMRÅDER I OSLOS YTRE BY 1 Avgrensning Paragraf 1 20 Disse reguleringsbestemmelser gjelder for de områder som er vist på plankart merket

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

Bedre reguleringsplaner

Bedre reguleringsplaner Bedre reguleringsplaner Utforming og virkemidler: Formål, bestemmelser og hensynssoner muligheter og eksempler Notodden, 2. september 2014 Hvor er vi? Nivå: Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging

Detaljer

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum

Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Ny Kommunedelplan for Levanger sentrum Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10/12 2014 1 Nytt planområde Ny kommunedelplan Levanger - sentrum - Presentasjon om status og utfordringer i PUK 10.12.14

Detaljer

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA

Notat 2016/ Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Enhet arealforvaltning Notat Sak nr: Dato: 2016/1863-9 24.03.2017 Konsekvenser av å endre krav til reguleringsplan for søknadspliktige tiltak i KPA Bakgrunn: Rådmannen har foreslått å endre kravet til

Detaljer

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune

REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSPLAN «SOLVANG, ØSTRE BYOMRÅDE» Namsos kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 23.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 23.01.2015 Siste revisjon plankart og bestemmelser:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER

REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER. ArkivsakID: Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange, ordfører OPPLYSNINGER REGULERINGSPLAN FOR JÆGERSBORG REGULERINGSBESTEMMELSER Dato Sist revidert ArkivsakID: Plan nr. Vedtatt av kommunestyret, sak. Stange,... 20.... ordfører OPPLYSNINGER DEFINISJONER PBL Plan- og bygningsloven.

Detaljer

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995

Planen opphever deler av plan nr.: Kommunedelplan for sentrum 14.06.1995 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Detaljregulering for Kvartal 54 Vangsvegen, Grønnegata, Enggata og Østregate Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 30.06.09

Detaljer

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01

1 av , 17:38. annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR :04 PUBLISERT: 27.APR :01 1 av 13 27.04.2017, 17:38 Osloby Emne annonse OLAV EGGESVIK OPPDATERT: 27.APR.2017 17:04 PUBLISERT: 27.APR.2017 12:01 2 av 13 27.04.2017, 17:38 594 eneboliger ligger i områdene byrådet ønsker å fortette

Detaljer

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING

BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING BUK-TAB-Konferansen 14.06.2011: BYROM SOM VERDISKAPENDE PREMISS FOR BYUTVIKLING OG FORTETTING Magnus Boysen Seniorarkitekt Plan- og bygningsetaten, Oslo Oslo er den raskest voksende byen i Europa: Fra

Detaljer

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen?

Formål med planlegging. Områderegulering og detaljregulering. Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Plan- og bygningsloven plandelen Hvilke grep må vi ta? Områderegulering og detaljregulering Hva er forskjellen? Hva betyr dette i praksis for kommunen? Ved Landskapsarkitekt Kjell Seberg Fagansvarlig plan

Detaljer

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE

Strategisk plan for Hovinbyen. Klimasmart byområde med nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Strategisk plan for Hovinbyen Klimasmart byområde med 40 000 nye boliger Prosjektleder Silje Hoftun, PBE Tema for presentasjonen Bakgrunn og hovedmål Hovedgrep og gjennomføringsstrategier for klimasmart

Detaljer

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni

KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep. Kommunaldirektør Arthur Wøhni KDP 3 Fornebu Utkast til byplangrep Kommunaldirektør Arthur Wøhni 20.09.2017 Byplangrep Overordnede målsettinger Definerte senterdannelse ved t-banestasjonen Fra «ett land» til 3 områdetyper Variert bebyggelse

Detaljer

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner

Fornebubanen. - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner 29/04 20/6 2013 Fornebubanen - I tunnel på hele strekningen, inkluderer tiltak ved aktuelle stasjoner Byutvikling på Majorstuen Knutepunkt og byutvikling Bystruktur og sammenhenger Koordinering av planer

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL. Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 Reguleringsplanen sist datert. 23.04.09 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nedre Hjellegt. 19-27 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart

Detaljer

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid.

Uttalelse fra Oslo Arkitektforening til utkast til ny Kommuneplan for Oslo, Vår by - Vår fremtid. O S L O A R K I T E K T F O R E N I N G JOSEFINESGT 34, 0351 OSLO - TEL. +47 23 33 24 94 MOB +47 932 04 522 Org.nr.: 871437122 e-post: oaf@arkitektur.no web; www.arkitektur.no/oaf O. A. F. Byrådet i Oslo

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE

REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE Reguleringsbestemmelser REGULERINGSPLAN FOR LIE MELLOM CORT ADELERS GATE OG OTTO BARNHOLDTS GATE 1 Generelt 1.1 Avgrensing av planområdet Planområdet er vist med reguleringsgrense på plankart i målestokk

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989

REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR NÆRBØ SENTRUM. Godkjent 7. september 1989 1. AVGRENSNING Det regulerte området er på planen vist med reguleringsgrense. Innenfor denne grensen

Detaljer

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15

Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Oslo kommune Bydel Grünerløkka Bydelsadministrasjonen Saksframlegg BUK sak 07/15 Arkivsak: 201401771-1 Arkivkode: 512 Saksbeh: Gro Borgersrud Saksgang Møtedato Byutviklingskomiteen 02.02.2015 Bydelsutvalget

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK.

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling /09 OMRÅDEREGULERING OG DETALJREGULERING. ORIENTERINGSSAK. SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbehandler Arealplansjef : 200905069 : E: L40 &13 : Oddbjørn Fosså : Espen Ekeland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr Utvalg for byutvikling 09.12.2009

Detaljer

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo

20 Skøyen. Galgeberg. Lørdag Mandag fredag. Har du mistet eller glemt igjen noe? 4 Gjelder fra 16.8.2015 Buss indre Oslo 20 Skøyen Galgeberg Mandag fredag Skøyen stasjon Majorstuen Ullevål sykehus Torshov Første 0531 0534 0540 0543 0546 0549 0553 0557 0559 avganger 0546 0549 0555 0558 0601 0604 0608 0612 0614 0601 0604 0610

Detaljer

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass

PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass PLANPROGRAM for Glassverket og Torgeir Vraas Plass Torgeir Vraas plass Glassverket Kommer til sluttbehandling i desembermøtet Planprogram Et planprogram er en plan for planarbeidet I dette dokumentet beskrives:

Detaljer

Områderegulering for Nøsted og Glassverket

Områderegulering for Nøsted og Glassverket Områderegulering for Nøsted og Glassverket 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser/oppfølging av rekkefølgekrav 21.03.2017 1. Bakgrunn og overordnede

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen. Møteinnkalling 3/14 Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Møteinnkalling 3/14 Møte: Råd for funksjonshemmede Møtested: Bølerlia 2 Møtetid: Tirsdag 13. mai 2014 kl. 17.30 Sekretariat: 906 86 434 SAKSKART Åpen

Detaljer

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo

Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Fornebubanen arbeid med reguleringsplan parsell 2 Oslo Øystein Otto Grov, Fagsjef metro og trikk, Ruter As Prosjektleder reguleringsplan Fornebubanen Informasjonsmøte om Fornebubanen Agenda Fornebubanen:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT REGULERINGSPLAN FOR FYLLINGSDALEN SENTRALE DELER KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Lynghaugtjernet Kommuneplanens arealdel om bydelssentrene: «Attraktivt, mangfoldig og urbant møtested for bydelen»

Detaljer

Uteromsnormene i praksis et eksempelstudie. Kjersti Prytz Cederkvist Landskapsarkitekt

Uteromsnormene i praksis et eksempelstudie. Kjersti Prytz Cederkvist Landskapsarkitekt Uteromsnormene i praksis et eksempelstudie Kjersti Prytz Cederkvist Landskapsarkitekt Oslo vokser Forventet befolkningsvekst de neste 20 år ca. 200 000. Dette vil gi behov for 80 100 000 nye boliger. Ca.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 14/1606 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORESPØRSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR DELER AV KVARTAL 40 - GNR. 173/153 OG 154- Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren. Protokoll 4/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Protokoll 4/14 Møte: Eldrerådet Møtested: Lille Bislett, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 03. juni 2014 kl. 15.00 Sekretariat: 23 47 53 44 Møteleder: Tilstede:

Detaljer

Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv. Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe

Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv. Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe Høy utnyttelsesgrad og bærekraftig byutvikling i et kommuneplanperspektiv Tekna/NAL: Bybolig 2007 20. November 2007 Etatsdirektør Ellen de Vibe Nye boligmønstre vokser fram i eksisterende by Hva slags

Detaljer

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024

Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Byplankontoret 22.08.2012 Høringsforslag Kommuneplanens arealdel 2012-2024 Foto: Carl-Erik Eriksson wwwwww www.trondheim.kommune.no/arealdel Utfordringen: 40.000 nye innbyggere Pir II arkitekter Utbyggingsareal

Detaljer

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth

Landbruket i kommuneplanen. Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Lars Martin Julseth Landbruket i kommuneplanen Plan- og bygningsloven, plandelen. Kap 3 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven Innenfor rammen av 1-1 skal planer etter

Detaljer

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå

Plan ID: Dato: Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre endring vedtatt : dd.mm.åå NEDRE EIKER KOMMUNE Saksnr.: 13/542 Løpenr.: 33739/2015 Planbestemmelser til detaljregulering for: Strandveien 7-11, Mjøndalen Plan ID: 20130002 Dato: 18.02.16 Reguleringsplan vedtatt: dd.mm.16 Mindre

Detaljer

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag

23 Lysaker. Simensbråten. Lørdag. Mandag fredag. Søndag 23 Lysaker Simensbråten Lysakerlokket Lilleaker Radiumhospitalet Ullevål stadion Nydalen stasjon Storo Økern T Brynseng T Ryen T 0540 0546 0549 0552 0557 0601 0603 0608 0612 0615 0617 0600 0606 0609 0612

Detaljer

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten

T-bane-nettet. Å reise med T-banen. Om natten T-bane-nettet Du kan studere T-banenettet med stasjoner på det kombinerte linjekartet foran i ruteboken. T-banen i Oslo drives av Sporveien T-banen AS på kontrakt med Ruter. For tiden trafikkeres T-banenettet

Detaljer

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER

BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 171c Stadfestet 06.04.1978 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Etter fullmakt Örjan Miljeteig-Olssen (sign.) BESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR HEGGEDAL SENTRUM I ASKER 1. Det regulerte område er på plankart

Detaljer

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen

Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget BU-sak 103/2014 BUK-sak 17/2014 Dato: 08.07.2014 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Marianne Netland, 23431109 Arkivkode: 2012/155

Detaljer

Ellen S. de Vibe Etatsdirektør

Ellen S. de Vibe Etatsdirektør Budsjettforslag 2016 Plan- og bygningsetaten Ellen S. de Vibe Etatsdirektør Byutviklingskomiteen 28.10.2015 Etatens ansvarsområde HOVINBYEN Kommunens faginstans for kart-, planog byggesakstjenester med

Detaljer

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie

HASLEVOLLEN. Mulighetsstudie HASLEVOLLEN Mulighetsstudie SJ arkitekter AS 09.12.2015 INNHOLD Tomten og området - 3 Størrelse og skala - 4 Mulighetsstudie 1 Konsept - 5-8 Situasjonsplan - 9 Næringstårn - 28 Plan 1. etasje - 29 Plan

Detaljer

St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Vedtak

St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Vedtak Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Vedtak Arkivsak: 201400350 Arkivkode: 1121 12 Saksbeh: Elin Løvseth Saksgang Møtedato Sak nr. Eldrerådet 03.06.14 9/14 Råd for funksjonshemmede 03.06.14

Detaljer

3. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET:

3. GENERELLE BESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET: Gran kommune, teknisk etat Planavdelingen 25. mars 1994 Revidert 29. september 1994 REGULERINGSPLAN FOR RØYKENVIK FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER 1. Disse reguleringsbestemmelsene gjelder for det området

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune

Byutvikling i Bergen. Byplansjef Mette Svanes. Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Byutvikling i Bergen Byplansjef Mette Svanes Byutvikling, klima og miljø, Bergen kommune Innhold Bergen-info Prinsipper for byutvikling Verktøy og metoder i byplanlegging Bybanens rolle - historie - transportsystemet

Detaljer

Område- og detaljregulering

Område- og detaljregulering Område- og detaljregulering Bergen 29 april 2009 Erik Plathe, Asplan Viak AS Ny plan og bygningslov Sterkere vekt på offentlig planlegging Det skal lønne seg å følge overordnet plan og delta i planprosesser

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50

Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 Forslag til detaljreguleringsplan for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 1. Bakgrunn og overordnede sammenhenger 2. Hovedelementer i planforslaget 3. Viktige konsekvenser 300 m 21.03.2017 1. Bakgrunn

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2016/1863-8 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 26/17 15.03.2017 Formannskapet 45/17 16.03.2017 Komite

Detaljer

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling

Dikemark orientering i PSN 14. oktober Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Dikemark orientering i PSN 14. oktober 2016 Lokalisering av nasjonal sikkerhetsavdeling Regional sikkerhetsavdeling 2015 Granli på Dikemark Regional sikkerhetsavdeling 2015 Utredning 2015 Regional sikkerhetsavdeling

Detaljer

Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger

Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger TEKNISK Plan-, bygg- og oppmålingsetaten Utbygging, transformasjon og fortetting i knutepunkt og langs kollektivstrenger Utfordringer og forslag til løsninger å bygge tett med kvalitet Case Marviksletta

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL.

REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. REGULERINGSBESTEMMELSER FOR BLEKEBAKKVEGEN 9 M.FL. Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 10.09.03 Bestemmelsene gjelder for det regulerte området som er markert med plangrense på kartet i målestokk

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1)

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER. Byggeområder med verneverdige kulturminner og -miljøer (pbl 20-4 første ledd nr 1) KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER OG KULTURMILJØER Bestemmelser og retningslinjer Generelt Disse bestemmelsene og retningslinjene gjelder for områdene med verneverdige kulturminner og miljøer (herunder også

Detaljer

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR

Planbestemmelser REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Planbestemmelser 421.3 REGULERINGSENDRING TIL BOLIG/FORRETNING/KONTOR Arkivsak: 05/3483 Arkivkode: PLANR 421.3 Sakstittel: PLAN NR. 421.3 - REGULERINGSPLAN FOR AVALDSNES SENTRUM REGULERINGSENDRING TIL

Detaljer

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser:

Dato for siste revisjon av plankart: Dato for siste revisjon av reguleringsbestemmelser: Drammen kommune Reguleringsbestemmelser for kvartalet begrenset av: ENGENE SCHWENCKEGATA NEDRE TORGGATE ERIK BØRRESENS ALLE Vedtatt av Drammen bystyre: xx.xx.xxxx Dato for siste revisjon av plankart: 30.03.2009

Detaljer

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato:

Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Viktoria Hamran Fjellbekk Arkiv: PLAID 367 Arkivsaksnr.: 15/2139-17 Dato: 11.03.16 113/428 m. fl. Nedre Storgate 61, 61b og Engene 74 - Detaljreguleringsplan

Detaljer

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19 Detaljert reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr/bnr 107/19. FORELØPIG PLANBESKRIVELSE - utkast 29.02.2016 1. Bakgrunn Bakgrunn Planarbeidet gjelder reguleringsplan for Kjøpmannsgata 5, gnr.107 bnr.19

Detaljer

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn

Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Furuset områderegulering til offentlig ettersyn Brød & Miljø 6. mars 2013 Prosjektleder Erling Ekerholt Sæveraas Groruddalsenheten i byutviklingsavdelingen Illustrasjon: a-lab (Arkitekturlaboratoriet AS)

Detaljer

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013.

1 AVGRENSNING Det regulerte området er vist med reguleringsgrense på plankartet merket PLAN arkitekter AS og datert 28.06.2013. Byplankontoret Planident: r20130040 Arkivsak:12/45873 Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136 Offentlig ettersyn Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene

Detaljer

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen,

Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser. Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Kommunens strategi for aktiv bruk av utbyggingsavtaler som verktøy i byutviklingsprosesser Avdelingsdirektør Ove Ellingsen, Utfordringen Hvordan sette sammen et spleiselag som fordeler kostnader ved byveksten

Detaljer