LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011"

Transkript

1 1 LANDSMØTEFORSLAG Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011 Innsendt fra partiorganisasjonen i Oppland og Oppland Ap Behandlet i styremøte i Oppland Ap 26. november 2010 Behandlet i representantskapet i Oppland Ap 28. november 2010

2 ORGANISATORISKE FORSLAG... 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg... 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser... 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti... 8 Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet... 8 Lillehammer Arbeiderparti Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Moderniser partiorganisasjonen!... 9 POLITISKE FORSLAG Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister NORD-FRON ARBEIDERPARTI

3 Fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig NORD-FRON ARBEIDERPARTI Et statlig finansiert løft for kulturlandskapspleie og tiltak mot gjengroing NORD-FRON ARBEIDERPARTI TAXFREESALGET PÅ NORSKE FLYPLASSER OG FERJER AVVIKLES NORD-FRON ARBEIDERPARTI AVVIKLE STØTTE TIL PELSDYROPPDRETT I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI IKKE YNGLENDE ULV I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI STOPP ARBEIDET MED UTREDNING AV HØGHASTIGHETSTOG I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI GASSKRAFTVERK I MIDT-NORGE JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av fagutdanninga i videregående skole JEVNAKER ARBEIDERPARTI Fosterhjem og økonomisk støtte JEVNAKER ARBEIDERPARTI Det må gjennomføres en kommunereform nå JEVNAKER ARBEIDERPARTI Sikring av lokalsykehusfunksjoner JEVNAKER ARBEIDERPARTI Den automatiske meldeplikten ved arbeidsavklaringspenger må bort JEVNAKER ARBEIDERPARTI Valgfri eksamen i sidemål JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av tidlig innsats overfor elever som trenger spesiell oppfølging JEVNAKER ARBEIDERPARTI Utvidelse av timetallet i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet, samt daglig fysisk aktivitet NORDBYEN ARBEIDERLAG, GJØVIK Bevaring av lokalsykehus SKJÅK ARBEIDERPARTI Fraktutgjevning SKJÅK ARBEIDERPARTI Nettleige SKJÅK ARBEIDERPARTI Tannhelse SKJÅK ARBEIDERPARTI Eigen fjellpolitikk SKJÅK ARBEIDERPARTI Ambulanse Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Bedre vilkår for pendlere Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Gjennomføring av Nasjonal transportplan (NTP) krever økte statlige bevilgninger! Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Kommunestruktur sammenslutning av kommuner Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Behov for endring av anbudslengder innenfor helseforetakene og NAV SAMARBEIDSKOMITEEN LO OPPLAND ARBEIDERPARTI Lovfestet krav om tariffavtale ved offentlige innkjøp eller anbud HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER

4 Gjør vår nasjonale bioenergi konkurransedyktig! HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som kompetansemotor innen Bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som råstoffleverandør til bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Et levende distriktslandbruk trenger bedre rammevilkår! Reverser privatiseringen av Mesta Stans postdirektivet! Trygghet fra Vold

5 5 ORGANISATORISKE FORSLAG Forslag 1 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap. Beholde: Nåværende tekst som pkt. 1.. Nytt pkt. 2. Medlem skal fortrinnsvis ha medlemskap i partiavdeling. Der det ikke er naturlig tilhørighet til partiavdeling, kan medlem ha direkte medlemskap i kommunepartiet. Organisering med partiavdelinger har vært og kan fremdeles være en god modell for partiet om en får dette til å fungere med aktive partilag. I kommuner der dette viser seg vanskelig, må det være mulig å stå direkte tilsluttet kommuneparti når naturlig tilhørighet til partiavdeling ikke er til stede. Slik fleksibilitet kan snarere styrke partiet og kommunepartiet organisasjonsmessig og politisk enn skape svekkelse. I egen lokal partiorganisasjon og i andre en har kjennskap til, har det over tid vist seg vanskelig å skaffe nok tillitsvalgte og skikkelig aktivitet både for partilag og kommuneparti. Behovet for avdelingsstruktur kan variere fra kommune til kommune og så vel i større kommuner som små kommuner. Slik endring ville legalisere organisering som faktisk blir praktisert i kommuner i dag. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 2 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene. Utgår: Nåværende tekst. Nytt pkt. 1. Som prinsipp skal det være kommuneparti i hver kommune. Kommunepartiet sitt navn skal være Arbeiderparti med kommunen sitt navn foran. 2. Evt. partiavdelinger sammen med direkte tilknyttede medlemmer i samme kommune danner kommunepartiet. 3. Medlemsmøtet eller representantskapet er kommunepartiets høyeste organ mellom årsmøtene. 1. Det er oppfattet som klar intensjon at i kommune med partiorganisasjon skal det være kommuneparti. Dette går ikke klart nok fram av partiet sitt regelverk, jfr. 4 i vedtekter, 2 i retn.linjer for kommuneparti og 5.2 i retn.linjer for partiavdeling. Samlet danner disse tvil om grunnlag for kommuneparti i tilfelle med en partiavdeling i kommune. 2. Med henvisning til forslag om endring i vedtekt 2 om medlemsskap, er det naturlig at medlem uten naturlig tilknytting til partiavdeling, blir direkte tilknyttet kommuneparti.

6 6 På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 3 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap. Nytt pkt. 1. Kommunepartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner som er bosatt i kommunen, men som ikkje har geografisk eller på annen måte naturlig tilknytting til partiavdeling. 2. Som pkt. 1 i nåværende tekst. Beholde: Pkt. 3 i nåværende tekst. Konsekvens av forslaget til endringar i vedtekter 2 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 4 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg. Ny overskrift: Organisering. Utgår: 1. setning/avsnitt. Dekka av forslag til endra vedtekt 4. Nytt pkt. 1. Nåværende 2. setning/avsnitt beholdes som pkt. 1. Beholde: Nåværende 3. setning/avsnitt som pkt. 2. Nåværende 4. setning/avsnitt som pkt. 3. Konsekvens av forslag til endring av vedtekt 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

7 7 Forslag 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene. Utgår: Pkt. 4 og pkt. 8. Nytt pkt. 4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter, retningslinjer og vedtak. 8. Vedtak i kommunestyregruppa eller i kommunepartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må kommunestyregruppa eller kommunepartiet avgjøre dette. Det kan vises forståing for unnatak, når dette ikke kommer i strid med partiet sitt formål eller partiprogram. 1. Enkelte punkt i partiet sine retningslinjer er spesielt rettet til kommunestyregruppa. Derfor er det naturlig at ordet retningslinjer kommer med i teksten under pkt Tillegget under pkt. 8 kan være retningsgivende. Det kan i en valgperiode dukke opp saker som av spesielle/private grunner må kunne tillegges vekt for unntak. For eksempel av etisk eller religiøs karakter. Partiet skal være parti for alle lag av landets innbyggere. mener det må være opp til det/ den kommuneparti / kommunestyregruppe og legge opp hvordan de vil praktisere 7 pkt 8 i starten av hver periode. Forslag 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser. Utgår: Pkt. 2 og 3. Beholdes: Nåværende pkt. 1 som nytt pkt. 1. Ny tekst: 2. Et medlem kan delta i en annen partiavdelings aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i avdelingen, men teller ikke med ved avdelingens representasjon. Avdelingane har ikkje mulighet til å krevje inn kontingenten av disse. Beholdes: Nåværende pkt. 4 og 5 som pkt. 3 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

8 8 Forslag 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet ( 2.dre ledd ) Kommunepartiet kan selv velge om en vil ha medlemsmøte eller representantskapsmøte som øverste organ mellom årsmøtene. Utviklingen i interessen for politisk arbeid på kommunenivå er dessverre negativ. Interessen for medlemsmøter er mange steder sterkt fallende, og grunnlaget for å gjøre viktige politiske vedtak på bredt grunnlag av medlemmene forvitres. Ved medlemsmøter åpnes det også i større grad for aksjonsdemokrati i viktige enkeltsaker. Ved å kunne opprettholde representantskapsmodellen selv i kommunepartier med færre enn 5 partilag vil en få en bredere forankring av viktige politiske saker. Medlemmene skal fullt ut velges av og blant medlemmene i kommunepartiet. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Forslag 8 Lillehammer Arbeiderparti 12 Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal det tilstrebes at begge kjønn er likt representert. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Ved nominasjon til Stortings-, Sametings- fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista, og kjønnsfordelingen være blant det antall kandidater som tilsvarer antall representanter partiet fikk ved siste valg. Landsmøtet 2005 erstattet krav om minimum 40% av hvert kjønn med pålegg om absolutt kjønnsbalanse. Dette kravet forutsetter at det overhodet er mulig å finne samme antall kandidater av hvert kjønn. Også i vårt store Parti har det, særlig ved nominasjoner til kommunevalg og ved valg av lagsstyrer, vist seg ikke alltid å være tilfelle. Partiet stilles til tider overfor valget mellom ikke å stille liste eller bryte 12.9; mellom å velge et ulovlig lagsstyre eller å legge ned små, men aktive lag med betydelig funksjon i å finne oppgaver, behov, idéer, mål i arbeid for lokale interesser, i kontakt med, og følelse for hverdagslivet i lokalmiljøene. Når kjønnsbalansekravet fastsettes må Partiet «sette næring etter tæring»: Intensivert arbeid med metoder for medlemsverving og aktivitetsøkning må gjøre Partiet mer robust mot kort- og langvarig svikt i såvel medlemstall som i antall medlemmer med vilje til å la seg velge i, og for Partiet. Først når en har sikkerhet for at kvoteringskrav ikke fører til uønsket nedleggelse av partiavdelinger eller avståelse fra å stille liste kan kravet til fordeling gjøres absolutt. Den situasjonen er Arbeiderpartiet ikke i nå.

9 9 støtter ikke forslaget. Det er feil å gi opp målsettingen om at Ap skal være Norges mest likestilte parti. Forslag 9 Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Forslag: DNA vil arbeide for at forholdene må legges mer til rette, og nye arbeidsmetoder må effektivisere og modernisere det politiske arbeidet på alle nivå. Landsmøtet 2009 vedtok at hele partiet sammen skulle arbeide for organisasjonsutvikling i perioden På alle nivåer skal det lages handlingsplaner og legges til rette for rekruttering, fornyelse og politikkutforming. Åpne, demokratiske, lærende og tidsriktige arbeidsformer er særs viktig for å inkludere hele organisasjonen. På tross av dette ser vi at det er vanskelig å få folk til å ta på seg politisk arbeid. Det må bli praktisk mulig å forene politiske verv og det å være fulltidsarbeidende, samt ha et familieliv. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet Forslag 10 Moderniser partiorganisasjonen! Forslag: DNA vil gjennomgå organisasjonsstrukturen og arbeidsformer nøye med mål om å gjøre politisk arbeid på alle nivå mulig for alle uavhengig av bosted, yrkesliv og familiesituasjon. Det settes ned et utvalg for å utrede dette. Veldig mange er motivert til og ønsker å drive politisk arbeid. Men dette er ofte praktisk umulig å kombinere med full jobb og et familieliv. Spesielt merkes dette godt i distriktene der reiseavstand til møter ofte er 1-3 timer en vei. DNA bør være i front når det gjelder å bruke nye teknologiske kommunikasjonsmidler og lignende. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet

10 10 POLITISKE FORSLAG Forslag 11 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Styrene i kommunale og interkommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester direkte til innbyggerne, som renovasjonsselskaper, bør settes sammen slik at brukerrepresentanter (innbyggerrepresentanter) utgjør flertallet. Skal folkevalgte ut av styrene i kommunale selskap, som korrupsjonsforebyggende tiltak og for å unngå inhabilitet når selskapene behandles i folkevalgte organ? Tas produksjon av en lovpålagt innbyggertjeneste ut av kommuneorganisasjonen mister de folkevalgte styringsretten til bedriftsstyret. Bortfall av direkte demokratisk styring bør kompenseres gjennom indirekte, ved styreoppnevning. Folkevalgte styremedlemmer tilegner seg fort nødvendig fag-/bransjekunnskap, men legger vekt på rollen som brukerrepresentanter. Medlemmer oppnevnt i kraft av fag-/bransjekunnskap oppfatter seg ikke som brukerrepresentanter. Demokratielementet trenges i bakgrunnen. Forslaget støttes ikke. Dagens lovverk gir tilstrekkelig anledning til å vurdere sammensetningen av styrene i kommunale og interkommunale selskaper. Forslag 12 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Det nedsettes en kommisjon for å utrede tilpasning av kommunestrukturen nasjonalt til forutsetninger i endring. Førende for kommisjonens arbeid skal være å hindre regional ubalanse, tilstrebe likeverdige kommuner, og sikre like forutsetninger for folks tilgang til velferd, utdanning og infrastruktur. En kommunestruktur som ikke tilpasses forutsetninger i endring kan føre til økende regional ubalanse, være et avgjørende hinder mot likeverd for nordmenn uavhengig av hvor de bor, og lede til folketallsnedgang og avfolking. Kommunestrukturdebatten er lammet av retorikk og følelsestung symbolisme som umuliggjør fordomsfri vurdering såvel i enkeltkommuner som i nasjonal debatt. Kommunestruktur er en del av den nasjonale styringsstrukturen. Norge er ingen føderasjon, men en enhetsstat. Nasjonale styringsstruktur er derfor Stortingets ansvarsområde, uten at det kan kalles tvang. Frivillighetslinjen siden 1995 er statlig ansvarsfraskriving, og et feilgrep. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland AP. Anbefales.

11 11 Forslag 13 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning For å holde full barnehagedekning og sikre best mulig faglig kvalitet i barnehagene videreføres øremerkede midler til barnehagedrift. Full barnehagedekning, og sikring av høy faglig kvalitet er nasjonale mål også når full barnehagedekning er nådd. Utfordringen er å nå dette målet når kommuner varsler nedbygging og faglig redusert kvalitet når øremerkede midler faller bort. Et slikt nasjonalt mål for en kommunal sektor kan bare nåes hvis Staten øremerker midler ikke bare til å nå, men også holde målet. Hvis ikke staten tar i bruk styringsverktøy for å holde mål staten selv har satt for et kommunalt ansvarsområde, men krever at kommunene skal virkeliggjøre nasjonale mål innen rammebevilgningene, blir målet redusert til et velment ønske. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke. Forslag 14 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning For å nå et mål om full sykehjemsdekning i valgperioden må Staten øremerke tilstrekkelig midler til først å nå, siden holde målet. Full sykehjemsdekning sykehjemsplass til dem som trenger det er et like viktig mål som full barnehagedekning. Landet må i kommunevalgperioden komme forbi stadiet der pleietrengende medborgere uverdig hindres adgang til nødvendige tilbud. Nasjonale mål for kommunal sektor kan bare nåes, og opprettholdes ved at Staten øremerker tilstrekkelig midler til først å nå målet, og seinere holde det. Når Arbeiderpartiet setter nasjonale mål for en kommunal sektor må det derfor følges av øremerkede midler. Et statlig mål for et kommunalt ansvarsområde blir redusert til et velment ønske når staten ikke tar ibruk styringsverktøy for å nå mål den selv har satt. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke.

12 12 Forslag 15 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Tannhelsetjenester innordnes ordningene i NAV Trygd, med samme fritaks-, refusjons-, maksimalpris- og egenandelsordninger som øvrige helsetjenester. Tannhelsetjenester er lite omfattet av trygdesystemet, og skaper klasseskiller. Ikke å ha råd til tannhelsetjenester oppleves som det verste ved å være fattig. Forbruker-Rapporten slo i 2003 fast at en kan se på tennene hvilke samfunnsgrupper folk tilhører. Konsultasjon hos offentlig tannlege kostet den gang 915 kr., hos en privat langt mer. De høye takstene rammer dem med dårligst råd kraftigst, og gir dem stadig dårligere tannhelse. Dette er det norske velferdssamfunnet og Arbeiderpartiet uverdig, hvilket Landsmøtet 2009 langt på vei slo fast, uten at det er godt nok fulgt opp. Å inkludere tannhelse fullt ut i folkehelsen er en hovedoppgave for vårt parti. Det vises til vedtak på landsmøte i Forslaget støttes. Forslag 16 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Norge følger eksemplet fra andre europeiske land og iverksetter et nasjonalt screeningsprogram for diagnostisering av tykk- og endetarmskreft slik vi alt har for livmorhals- og brystkreft. Programmet bør omfatte alle over 50 år. Tykk- og endetarmskreft er nest hyppigste kreftform i Norge, og rammer både kvinner og menn. Antall tilfeller har økt med 50% de siste 50 åra. Sykdommen rammer særlig eldre. Oppdages den i tide er det gode utsikter til helbredelse. Men symptomene er svake. Derfor oppdages sykdommen ofte for seint. Mange europeiske land har nasjonale screeningsprogram for tarmkreft. I Norge blir kreftformen påvist ved koloskopi, som er komplisert, ressurskrevende, bestemmes individuelt og brukes når symptomene er tydelige. Da er det ofte for seint. Derfor er Norge et av de landene i Europa som har høyest forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Forslaget støttes

13 13 Forslag 17 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Folks livsarbeidskapasitet tjener samfunnet og den enkelte best hvis totalt livsløpsarbeidsfravær blir lavest mulig. Arbeidsfravær består av arbeidsløshet, sykefravær, tidligpensjonering og uføretrygding, som må sees i sammenheng. Sykefraværstiltak må ikke føre til sykdomsnærvær eller at andre typer arbeidsfravær øker. Sykefravær er ikke uavhengig av andre typer arbeidsfravær. Går gjennomsnittlig pensjonsalder opp og arbeidsstokken blir eldre, øker sykefraværet. Uføretrygdes færre, og flere uføretrygdede kommer i arbeid vil sykefraværet øke. Fører dette samtidig til økt velferd og økt totalt livsløps-arbeidsnærvær har vi en suksess, tross sykefravær. Tiltak mot sykefravær må aldri ramme berettiget sykemeldte. Særlig må folk med arbeidsmiljørelatert psykososial lidelse skjermes. Høyresidens anslag mot sykelønnsordningen må tilbakevises. Uønsket utstøting av arbeidslivet må bekjempes. Forslaget støttes Forslag 18 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Egenandeler for lege- og andre helsetjenester, og medisiner skal ikke settes opp. Tvert om skal en av sosiale grunner vender tilbake til målet om å redusere egenandelene. Universalitetsprinsippet bør gjelde slike egenandeler. «Regjeringen vil redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå.» Formuleringen i Soria I er ikke gjentatt i Soria II, men det var ikke varslet at den skulle fjernes. Den ble i valgkampen 09 forklart som et av målene som ennå ikke var nådd, og som ville bli prioritert. Den var endel av grunnlaget for valgseieren. En diamentralt motsatt politikk er uakseptabel, særlig fordi avgiften også foreslås som et fiskalt tiltak, og ikke kan gis god nok sosial innretning. Allerede dagens egenandeler gir sosial helseulikhet, redusert bruk av nødvendige medisiner, og har karakter av avgift på sykdom. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

14 14 Forslag 19 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land For å nå mål om å utvikle velferds- og kunnskapssamfunnet, minske forskjellene mellom folk og styrke miljøvennlig infrastruktur og næringsliv for tida etter oljen må personskattenivået forsiktig, men gradvis heves f.o.m Handlingsregelen må erstattes av mer presise modeller for beregning av økonomiske ringvirkninger. Ved skattefinansierte fellesgoder har Arbeiderpartiet bygget landet og vunnet folket. Trass uløste velferds-, utdannings-, infrastrukturoppgaver, økende gap mellom kommunale oppgaver og inntekter varsles innstramning i offentlige budsjetter. Fredningen av 04- skattenivået og Handlingsregelen gjør det nødvendig. Men ukontrollert, ikke sosialt fordelt og sterkt presskapende privat forbruk vil øke, og utgjøre en stadig større del av økonomien. Derfor må solidarisk iliknet skatt varsomt heves fra og med Handlingsregelen er for upresis som modell for beregning av økonomiske ringvirkninger, og kan hindre ønskede tiltak som ikke vil skape unødig press. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales. Forslag 20 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Vernepliktforsvaret må gjenreises, ikke bare innrettet mot kortsiktig truselbilde. Omstilling i forsvaret tar tid. Norsk territorium må kunne forsvares om det trues i framtida. Verneplikt skal gjøre ungdom til gagns mennesker og må gjelde alle. Den må avtjenes i Forsvaret eller i offentlig tjenesteproduksjon. Siviltjeneste kan avskaffes. Verneplikt omfatter alle gutter, men avtjenes bare av en del av de vernepliktige. Den har en viktig funksjon som oppdrager, og må omfatte all ungdom. Verneplikt bare for menn er uforenlig med likestilling. Et vernepliktsforsvar er en garanti for et demokratisk forsvar. Forsvaret skal sikre norsk territorium under et framtidig truselbilde ulikt dagens. Forsvaret vil neppe ha bruk for hele ungdomskull. Derfor bør verneplikten utvides til også å kunne omfatte tjeneste i produksjon av offentlige velferds- og andre goder som idag har et stort udekket mannskapsbehov, uten at det skal skje på bekostning av ansatte. Slik overflødiggjøres siviltjeneste. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

15 15 Forslag 21 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser For å rå med problemene med NAV er det nødvendig at etaten er éntydig statlig, og at ikke deler tilhører det statlige, andre deler det kommunale forvaltningsnivå. Økonomisk sosialhjelp bør følge likeverdige satser over hele landet. Sosialhjelp bør derfor være en statlig ytelse. Problemene med NAV kan neppe løses så lenge etaten er delvis kommunal, delvis statlig. NAV må tilhøre ett og samme forvaltningsnivå det statlige. NAVs nettsider: «Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.» Satsene varierer betydelig fra kommune til kommune, uten nødvendigvis å avspeile geografiske levekostnadsskilnader. Skilnadene i satser samsvarer ikke med overordnede mål om nasjonal rettferdighet og likeverdig behandling uavhengig av bosted. Forslaget støttes. Forslag 22 GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa Vi vil igangsette planarbeidet for å etablere dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen til Roa og forlengelse av Gjøvikbanen fra Gjøvik til Lillehammer. Av så vel miljø- som trafikksikkerhetsårsaker må mer av godstransporten over fra vei til jernbane. Oslotunnelen er allerede overbelastet med dagens trafikk og økningen som følger ved åpning av Follobanen vil ytterligere gjøre Oslo til en flaskehals. Med den planlagte doblingen av kapasiteten ved Alnabru godsterminal vil dette medføre ytterligere økning av trafikk gjennom Oslo fordi det finnes i dag ingen omkjøringsmulighet. Dette prosjektet er viktig og vil gi følgende effekter: 1. Et dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen stasjon til Roa stasjon vil avlaste Oslo-Drammen ved at den voksende godstrafikken til Bergen kan gå over Roa. 2. Ny moderne trasé Oslo S- Roa vil gi pendlerne en bedre komfort og vesentlig redusert reisetid, samt gi insitament til etableringsvilje for næringsutvikling i regionen. 3. Ved tilknytting av Gjøvikbanen til Lillehammer vil dette gi Dovrebanen to alternative ruter mot Oslo, både for persontrafikk og for gods. Gods fra Trondheim til Bergen kan rutes via Roa. 4. Et moderne dobbeltspor med høy hastighet vil gi bedre stabilitet, bedre komfort og bli mindre sårbar ved feil. Forslaget støttes.

16 16 Forslag 23 GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering Lovverket må endres slik at politisk nivå i Samferdselsdepartementet får plikt til å overta og fullføre en planprosess som stopper opp lokalt. Dersom en kommune ikke er i stand til å vedta plan for stamveg, europaveg og jernbanetrasé i løpet av vanlig tidsramme, skal saken innen tre måneder løftes opp til samferdselsdepartementet og fullføres der. Formålet er å få en helhetlig plan for en sammenhengende veg- eller banestrekning, sammenhengende utbygging og fullfinansiering av større veg- og jernbanetraseer. Et plandokument er ferskvare. Det bør ikke gå lang tid fra planen er vedtatt til bygging påbegynnes. Går det flere år, må kanskje noen av analysene gjøres om igjen. Dessuten øker kostnadene i forhold til de estimerte kostnadene på tidspunktet da planene ble vedtatt. På Hadeland har vi to riksvegprosjekter som har stoppet opp for flere år siden. Rv35 Hønefoss-Gardermoen skulle stått ferdig til åpningen av Gardermoen i Rv4 på strekningen Roa - Jaren skulle etter normal planprosess vært ferdig regulert i 2005, men bare en av to kommuner fullførte planprosessen. Fastboende og trafikkanter må fortsatt holde ut med to svingete, farlige tofeltsveger uten midtdele, med fartsdempende tiltak og blandingstrafikk. Forslaget støttes. Forslag 24 GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister Vi vil ikke ekskludere AFP-pensjonister i lokalpolitikken. Regelverket må endres for at AFPpensjonister ikke straffes økonomisk ved å engasjere seg i lokalpolitikken eller frivillige organisasjoner. Med dagens skatteordning/begrensning av inntekt for AFP-pensjonister, straffes disse økonomisk om de engasjerer seg som folkevalgte i kommunestyrene eller frivillige organisasjoner. Normalt honoreres kommunestyrerepresentanter med møtegodtgjørelse som oftest overskrider AFP-pensjonister tak på inntekt per kalenderår på kr ,-. Om møtegodtgjørelsen overstiger dette beløpet med bare en krone, tilsier det trekk i trygdeordning og utlignet skatt for møtegodtgjørelsen på kr ,-. Dette medfører at AFP-pensjonister i dag ekskluderes fra å delta i kommunepolitikken. Forslaget støttes. Det vises imidlertid til ny AFP fra

17 17 Forslag 25 NORD-FRON ARBEIDERPARTI Fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig Det innføres et fradrag for arbeidsutgifter ved vedlikeholdsarbeid på egen bolig. Fradraget settes til 50 % av dokumenterte utgifter opp til kr Ordninga vil motivere til vedlikehold på boligeiendommer Ordninga vil stimulere til å benytte hvit arbeidskraft, og på denne måten motvirke/redusere bruk av svart arbeid Sverige har innført en tilsvarende ordning Forslaget støttes. Forslag 26 NORD-FRON ARBEIDERPARTI Et statlig finansiert løft for kulturlandskapspleie og tiltak mot gjengroing Staten tar initiativ til et landsomfattende prosjekt for rydding av skog / kulturlandskapspleie / tiltak mot gjengroing, finansiert dels over statsbudsjettet, dels fra grunneiiere, kommuner og næringsliv. Begrunnelse : Det er nødvendig å samordne tiltak / prosjekter som isolert sett ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme, men som på sikt vil gi positiv samfunnsøkonomisk effekt for reiseliv, landbruk, produksjon av fornybar energi, sysselsetting Vil kunne utløse aktivitet og inntjening for frivillige organisasjoner Vil gi Norge et estetisk løft ved at gjengroing reduseres Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

18 18 Forslag 27 NORD-FRON ARBEIDERPARTI TAXFREESALGET PÅ NORSKE FLYPLASSER OG FERJER AVVIKLES Arbeiderpartiet vil gå inn for å avvikle billisalg av alkohol på flyplasser og ferjer i løpet av neste stortingsperiode. Begrunnelse : Norsk alkoholpolitikk er basert på at brennevin og sterkvin skal omsettes gjennom vinmonopolet. Lavprissalg av disse varene på fly, flyplasser og ferjer er i strid med dette, og bidrar til å øke i stedet for å begrense alkoholkonsumet i befolkningen. Dette er også i motstrid til norsk helsepolitikk. 15 % av alt alkoholsalg i Norge foregår nå avgiftsfritt, - utsalget på Gardermoen selger mer enn noen av Vinmonopolets butikker. Såkalt taxfreesalg favoriserer den del av befolkningen som reiser mye til utlandet i både arbeids- og fritidssammenheng. Mange av disse reisene foregår for arbeids-givers regning, og foretas i stor grad av personer med god økonomi. Det er ingen logisk begrunnelse for at disse også skal ha ekstra økonomiske fordeler som stimulerer til ytterligere luksusforbruk, bl.a. enda flere flyreiser. Dette blir et paradoks når det samtidig er et mål å redusere utslipp av CO2. Forslaget støttes ikke Forslag 28 NORD-FRON ARBEIDERPARTI AVVIKLE STØTTE TIL PELSDYROPPDRETT I NORGE Arbeiderpartiet vil avvikle økonomisk støtte til norsk pelsdyroppdrett i løpet av ei 2-årsperiode fra og med Næringsutøvere som har mer enn 50 % av inntekta si fra pelsdyroppdrett, kommer inn under de generelle virkemidler for avvikling og omstilling i landbruket. Begrunnelse : Næringa mottar i underkant av 50 mill. kroner i offentlig støtte i dag. På ulike vis har det gjennom de siste åra blitt dokumentert at denne næringa verken vil eller kan innrette seg etter lovverk og regler for etisk forsvarlig dyrehold. Uansett styrka kontroll og tilsyn er det ikke i samsvar med Lov om dyrevelferd å holde ville dyr i små nettingbur. Pelsdyrnæringa produserer ei vare som det ikke er behov for, verken i Norge eller som eksportartikkel. Det finnes i dag på markedet produkter som både pris- og kvalitetsmessig er fullgode alternativer til naturpels. Flere land i Europa har avikla / er i ferd med å avvikle slik støtte til næringa. Forslaget er i strid med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap og støttes ikke. Mattilsynet må få de midler de trenger for å kunne ivareta sine oppgaver.

19 19 Forslag 29 NORD-FRON ARBEIDERPARTI IKKE YNGLENDE ULV I NORGE Ved neste revisjon av rovviltforskriften som bygger på St.melding nr. 15 Rovvilt i norsk natur, vil Arbeiderpartiet gå inn for at det ikke skal være ynglende ulv i Norge. Begrunnelse : Ulv er ikke en sjelden og truet dyreart i Skandinavia / på den nordlige halvkule, og kommer således ikke inn under forpliktelser etter konvensjonen om bioligisk mangfold. Ulven står i særstilling som skadevolder blant våre 4 store rovdyr, og en fast bestand av ulv er ikke forenlig med verken norsk landbrukspolitikk eller målet om kultivering og bruk av utmarka. Oppland Ap viser til rovvilt forliket i Stortinget og mener rovvilt politikken må bygge på dette også framover. Forslaget støttes ikke. Forslag 30 NORD-FRON ARBEIDERPARTI STOPP ARBEIDET MED UTREDNING AV HØGHASTIGHETSTOG I NORGE Arbeiderpartiet vil avvikle utredningsarbeidet med høghastighetsbaner i Norge, og vil ikke gå inn for slik jernbaneutbygging i NTP Begrunnelse : Høghastighetstog er en samferdselspolitisk avsporing i Norge. Det er ikke økonomisk grunnlag for slike investeringer i overskuelig framtid, og det finnes verken økonomi eller befolkningsgrunnlag for drift av slike baner. Dagens togmateriell er dimensjonert for tilstrekkelig høge hastigheter ( km/t), forutsatt en del opprusting / utbedring av eksisterende banelegeme. Alle tilgjengelige investeringsmidler innafor Jernbaneverkets ansvarsområde må brukes til å ruste opp Intercity-trianglet Lillehammer/Skien/Halden til dobbelspor. Oppland AP mener det er klokt å skaffe seg kunnskap før man konkluderer om eventuell utbygging av høyhastighetstog i Norge. Forslaget støttes ikke.

20 20 Forslag 31 NORD-FRON ARBEIDERPARTI GASSKRAFTVERK I MIDT-NORGE Arbeiderpartiet vil gå inn for at det planlagte og godkjente gasskraftverket i Fræna kommune bygges og settes i gang uten fullrensing så snart som mulig, dvs. med samme konsesjonsbetingelser som verket på Mongstad. Begrunnelse : Produksjon ved dette gasskraftverket vil sjøl uten fullrensing fra dag en redusere de totale CO2-utslippene i det nordeuropeiske kraftmarkedet. Gasskraftverket vil kunne forsyne Ormen Lange-anlegget med strøm. Gasskraftverket vil avhjelpe ei større kraftkrise i Midt-Norge mens overføringskapasiteten bygges ut, noe som ikke vil kunne gjennomføres på mange år. Forslaget støttes ikke Forslag 32 JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av fagutdanninga i videregående skole Det skal legges mer vekt på praktiske ferdigheter og fagkunnskap i de yrkesrettede utdanningene i videregående skole. Teorien skal primært være yrkesrettet. Gjennom Reform 94 fikk de yrkesrettede fagene i videregående skole innført mye allmennfaglig stoff. Begrunnelsen var at det skulle bli lettere å oppnå studiekompetanse, også gjennom yrkesutdanning. For noen er dette viktig, og denne muligheten bør holdes åpen. Men for svært mange oppleves allmennfagene som unødvendige og irrelevante, og fagkunnskapen og de praktiske ferdighetene er svekket. Vi trenger mange dyktige fagarbeidere i framtida. De skal også tilegne seg fagrelevant teori. En reduksjon av allmennfagene i de yrkesrettede fagene er på ingen måte å senke kravene, men å skjerpe kravene til fagkunnskap og praktiske ferdigheter. Yrkesfagene har et betydelig større frafall enn studiespesialiserende retning. En større vekt på fagkunnskap og praktiske ferdigheter kan kanskje også føre til at flere fullfører, i tillegg til at de som fullfører, blir bedre fagarbeidere. Forslaget støttes.

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? www.lomedia.no ADVARSEL! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene

Detaljer

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1

Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2009-2010 1 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for ungdommer med funksjonshemning og kronisk sykdom.

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen

Folketrygden. ! Tallene er fra 01.05.04. kilde: Pensjonskommisjonen Folketrygden! Minstepensjon - grunnbeløp (G) - 58 778 kroner + særtillegg til de som ikke har nok tilleggspensj. = 105 407 kr for enslige 190 000 for ektepar! Tilleggspensjon i forhold til inntekt og antall

Detaljer

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv.

Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Innstilling fra redaksjonskomiteen for kommunevalget mv. Storbydokumentet Linje 8 De større norske byene Linje 49:..i Stavanger-Sandnes, T-banetunnelen Linje 55: styrke arbeidet med bymiljøavtaler til

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad

Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Gode råd ifht arbeidsliv og utdanning! - Tillegg: Informasjon om reiseutgifter og grunnstønad Ellen Langnes Fagkonsulent Lærings og meistringssenteret Tlf: 70 10 63 98 E-post:ellen.karin.langnes@helse-mr.no

Detaljer

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord

Presselansering 10. oktober 2012. Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Presselansering 10. oktober 2012 Felles vilje for felles mål Mål og krav fra initiativet for Stor-Oslo Nord Velkommen til presselansering av Stor-Oslo Nord v/ Hans Seierstad, leder i regionrådet for Gjøvikregionen

Detaljer

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen

Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange. Ordfører Tore Opdal Hansen Kommunereform et spørsmål om vilje - Utfordringene er mange Ordfører Tore Opdal Hansen Drammen: 50 år med Skoger Kommunesammenslåing Drammen kommune og Skoger kommune i 1964 50 år med endringer Budsjett

Detaljer

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09

Arbeidsprogram Sak: GF 08/09 Arbeidsprogram 2009-2010 Sak: GF 08/09 Behandling Dette dokumentet skal regulere linjene for det politiske og organisatoriske arbeidet i perioden som kommer. Ledermøtet nedsatte en arbeidsprogramkomité,

Detaljer

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene.

Økonomi 2010. Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Økonomi 2010 Året 2010 går mot et overskudd på 30 millioner kroner. Rentesiden bidrar mest. God økonomistyring i virksomhetene. Veginnvesteringer er forsinket i forhold til opprinnelig plan med ca. 82

Detaljer

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE

GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE GRATIS- PRINSIPPET I GRUNNSKOLEN KAPP SKOLE Den offentlege grunn- og vidaregåande opplæringa skal vere gratis for elevane. Dette er lovfesta i opplæringslova 2-15 og 3-1. Begge lovreglane har vore endra

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone B Wabakken Arkiv: 122 - Arkivsaksnr.: 12/4502 Behandles i: FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET FORMANNSKAPET JERNBANEVERKETS HANDLINGSPROGRAM 2014-2023 - OFFENTLIG HØRING INNSTILLING:

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12.

RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING Vedtatt i kommunestyret sak 17/12. RENDALEN KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2012-2015 Vedtatt i kommunestyret 03.05.sak 17/12. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 2 LOVBESTEMMELSE 3 - Lov om likestilling mellom kjønnene - Kommuneloven - Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd.

Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som følge av innføring av ny uføretrygd. Arbeids- og sosialdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO Oslo, 03. mars 2014 Deres ref.: 14/448 Vår ref.: AL Høringssvar fra : Forslag til enkelte tilpasninger i deler av folketrygdens regelverk som

Detaljer

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold.

Formål 2 MDGBs formål er å fremme MDGs politikk i Bergen og tilpasse denne lokale forhold. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne i Bergen Siste gang revidert på årsmøtet 27. januar 2016. Grunnlag 1 Miljøpartiet De Grønne i Bergen (heretter omtalt som MDGB) er en del av Miljøpartiet De Grønne

Detaljer

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv 2006-2009 1. Innledning Utviklingen de senere årene med stadig flere som går ut av arbeidslivet på langvarige trygdeordninger er problematisk både for

Detaljer

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy

Kommunereformen. Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell. Fylkesmann Helen Bjørnøy Kommunereformen Representantskapet Fagforbundet 11. november 2014 Storefjell Fylkesmann Helen Bjørnøy «Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.»

Detaljer

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015

UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 UTTALELSER FRA ELDRERÅDENES STORBYKONFERANSE I DRAMMEN 8-10. JUNI 2015 1 Om aldersdiskriminering Mottaker: Stortinget m/ kopi til likestillingsministeren. Eldrerådene i landets 9 største byer har på sin

Detaljer

Spenningsfeltet mellom politikk og styring

Spenningsfeltet mellom politikk og styring Spenningsfeltet mellom politikk og styring 16. september 2004 Siri Hatlen Styreleder Helse Øst RHF Reformens begrunnelse Mer helse for pengene med pasienten i fokus Regionalt perspektiv - bedre ressursutnyttelse

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013

Velferdsstatens utfordringer. Akademikerkonferansen 2013 Velferdsstatens utfordringer Akademikerkonferansen 2013 Politisk plattform Regjeringen vil bygge sin politikk på sosialt ansvar og internasjonalt solidaritet. Regjeringen vil jobbe for å løfte mennesker

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS

Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014. Dag-Henrik Sandbakken KS Kommuneproposisjonen 2015 RNB 2014 Dag-Henrik Sandbakken KS Kombinasjonen av høy oljepris og lave renter gjorde Norge til et annerledesland 2 Lav arbeidsledighet ga sterk lønnsvekst og arbeidsinnvandring,

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING

MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR TJENESTEYTING Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 16.30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post)

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden

Folkemøte i Re kommune Kommunereformen. Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Folkemøte i Re kommune 09.10.14 Kommunereformen Ved fylkesmann Erling Lae og fagdirektør Petter Lodden Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 3. utkast 16.02.2016 LIV HUSBY UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. Bakgrunn Stortinget har

Detaljer

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE

SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 036 2014 OPPFØLGING AV STRATEGISK FOKUS 2025 FREMLEGGELSE AV SAMFUNNSANALYSE Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar den fremlagte samfunnsanalysen til etterretning,

Detaljer

BA-navn 1.1.2003 01.01.2013 Vekst Trysil/Engerdal 8537 8065-5,5 Stor-Elvdal 2888 2641-8,6 Tynset 13598 13264-2,5 Lillehammer 36026 38093 5,7 Gjøvik 67630 69633 3,0 Dovre 5102 4872-4,5 Skjåk/Lom 4880 4643-4,9

Detaljer

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet

Sosiale tjenester. Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Sosiale tjenester Det siste sikkerhetsnettet i samfunnet Nav Ivaretar statlige oppgaver: Arbeidsmarkedsloven «Lovens formål er å bidra til å oppnå et inkluderende arbeidsliv gjennom et velfungerende arbeidsmarked

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Edvin Straume Arkiv: 120 Arkivsaksnr.: 07/01977-001 Saken sluttbehandles i regionrådet REGIONALT HANDLINGSPROGRAM 2008 - HØRING. Rådmannens innstilling: Regionrådets administrasjon

Detaljer

Kriterierfor god kommunestruktur

Kriterierfor god kommunestruktur Kriterierfor god kommunestruktur 1. Tilstrekkelig kapasitet 2. Relevant kompetanse 3. Tilstrekkelig kompetanse 4. Effektiv tjenesteproduksjon 5. Økonomisk soliditet 6. Valgfrihet 7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder

Detaljer

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord

Lokalsykehusstrategi. konsernverneombud, Helse Nord Lokalsykehusstrategi Konserntillitsvalgte/ konsernverneombud, Helse Nord Margit Steinholt Med førstefødte datter i sine armer, hviler Mathilde Mack. Født 11.juni 1816 Gift 11.juni 1832 Død 1. september

Detaljer

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge?

dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? AdvArSEl! dyrt Vil du betale 80 kroner for å sende et brev innen Norge? dårlig Vil du være fornøyd med å få posten to ganger i uka? distriktsfiendtlig Vil du godta at næringslivet i distriktene raseres?

Detaljer

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4)

Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Notat Togtilbud Tekstlig informasjon til togtilbudskonsepter for jernbanen i KVU Transportsystemet Jaren Gjøvik Moelv (Gjøvikbanen og rv. 4) Effekter som kan følge av de forskjellige utbyggingskonseptene:

Detaljer

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER

FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Forslag nr. 75: FJERNE ORDET MØNSTERVEDTEKTER OG ERSTATTE DETTE MED VEDTEKTER Nytt: Vedtektene blir delt inn i del A forbundsvedtekter og del B som blir klubb og avdelingsvedtekter. For å få bedre oversikt

Detaljer

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner

Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner Lesja kommune Mandat kommunereformen i Lesja og Dovre kommuner 1.0 Bakgrunn Alle landets kommuner er nå invitert til å delta i prosesser og fylkesmannen har fått ansvar for å igangsette disse. Regjeringen

Detaljer

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme

Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Økt bruk av biobrensel i fjernvarme Nordisk Fjernvarmesymposium 12. 15. juni 2004 Ålesund Torbjørn Mehli Bio Varme AS 1 Store muligheter med bioenergi i fjernvarme Store skogressurser (omkring 30 %) etablert

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02.

Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 12.02.2016 Namsos kommunestyre 18.02. Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2015/10061-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Høringssvar - forslag til nytt inntektssystem for kommunene Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?.

Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Hei! Jeg heter Asgeir Stavik Hustad, og noen av dere lurer kanskje på hvorfor det er nettopp _jeg_ som står her i dag?, eller Hvem er det?. Vel, jeg er medlem av Ungdomspanelet, som forhåpentligvis en

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030

Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Full InterCity-utbygging til Lillehammer, Halden og Skien innen 2030 Dato xx/xx 2016 Navn,.. Tittel,.. Østlandssamarbeidet InterCity er vår tids Bergensbane Befolkningen øker raskest og mest på Østlandet

Detaljer

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009

Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim. Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 Samla utbygging veg og bane Steinkjer - Trondheim Samferdselsdepartementet 17. desember 2009 27.01.2010 Steinkjer Kommune - tema/tittel 2 Hovedbudskap Sikre at det gjennomføres Konseptvalgutredning (KVU)

Detaljer

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013

NTP-høring Stortinget 7. mai 2013 Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd Hedmark Hanne Varhaug Søberg, fylkesdirektør Hedmark Gro Lundby, fylkesordfører Oppland Ivar Odnes, fylkesvaraordfører Oppland

Detaljer

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet)

Grunnlag for å fortsette som egen kommune. (0-alternativet) Grunnlag for å fortsette som egen kommune (0-alternativet) Innledning Denne utredningen skal forsøke å gi et bilde av hvordan Ørland kommune vil utvikle seg i fremtiden, hvis kommunen består som i dag.

Detaljer

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020

KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FLORA KOMMUNE 2016-2020 Versjon for høyring 3.-26.mai 2016 INNHALD 1.0 Kvifor planstrategi... 3 2.0 Visjon og overordna målsettingar.... 3 3.0 Evaluering av eksisterande planstrategi...

Detaljer

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse:

::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram for Fylkestinget med slikt forslag til høringsuttalelse: Saknr. 12/5811-2 Ark.nr. Saksbehandler: Øystein Sjølie Offentlig høring av "Høyhastighetsutredningen 2010-12" Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren.

Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. 1 Senterpartiets verdiplattform for reformer i kommunesektoren. Senterpartiet vil være en pådriver for reformer i kommunesektoren som bidrar til å forbedre tjenestetilbudet og til å fremme folkestyret.

Detaljer

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012

POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 1 POSTENS PENSJONISTFORBUND HANDLINGSPLAN FOR LANDSMØTEPERIODEN 2009 2012 2 Forbundets formålsparagraf legger føringen for hvilke mål som skal nedfelles i handlingsplanen. Formålsparagrafen er gjengitt

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018

Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 25.11.2014 Trondheim Innspill og kommentarer til rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2015-2018 Utdanningsforbundet Trondheim vil påpeke følgende hovedmomenter ved rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner

Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall. Næringsklima Demografi Ambisjoner Framtidas Oppland vekst i Næring og folketall Næringsklima Demografi Ambisjoner Stortingets vedtatte mål i juni 2014: 1. Gode og likeverdige tjenester til innbyggerne 2. Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling

Detaljer

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV

Yngvar Åsholt. Perspektivmeldingen og NAV Yngvar Åsholt Perspektivmeldingen og NAV NAV, 25.04.2013 Side 2 The Nordic Way Velorganisert arbeidsliv Trepartssamarbeid Aktiv arbeidsmarkedspolitikk Universelle stønadsordninger Omfattende offentlig

Detaljer

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften) Fastsatt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

Detaljer

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET

INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET Sunndal kommune INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016 HARRIET BERNTSEN UTARBEID AV FORHANDLINGSUTVALGENE I SUNNDAL OG NESSET KOMMUNER 1 INTENSJONSAVTALE SUNNDAL NESSET 1. utkast 22.01.2016

Detaljer

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16

Kommunestruktur. Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Lokal prosessplan for kommunereformsamarbeidet Verran kommune 2015/16 Bakgrunn Et flertall på Stortinget sluttet seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om gjennomføring av en kommunereform i perioden

Detaljer

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Ansvarlige innkjøp i. Oppland. omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Ansvarlige innkjøp i Oppland omdømmehensyn, miljø og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Knutepunkt Oppland er et prosjekt som er forankret i regjeringens handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar

Detaljer

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring

Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om verdier! Seks innspill om offentlig sektor i endring Det handler om velferden Det er direkte urimelig når tilhengerne av privatisering hevder at vi i NTL bare tenker på våre egne interesser

Detaljer

Høring - nye oppgaver til større kommuner

Høring - nye oppgaver til større kommuner Saknr. 16/15810-1 Saksbehandler: Randi Sletnes Bjørlo Høring - nye oppgaver til større kommuner Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vil fraråde en overføring av kollektivtransport fra regionalt folkevalgt

Detaljer

Valget 2015 er et retningsvalg

Valget 2015 er et retningsvalg Valget 2015 er et retningsvalg FOTO: JAN INGE HAGA Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet

Detaljer

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter

Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Buskerud Arbeiderpartis vedtekter Vedtatt 13. mars 2010 1 FORMÅL Buskerud Arbeiderparti arbeider for Det norske Arbeiderparti etter de retningslinjer som partiet har lagt fram i program, vedtekter og vedtak.

Detaljer

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning

Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Utdanning og forskning Ja Nei Ikke sikker/vet ikke Næringsliv og nyskaping Vil Arbeiderpartiet fremme forslag om at offentlige innkjøp bør brukes mer aktivt for å fremme innovasjon i næringslivet i kommende storingsperiode?

Detaljer

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15

Lokaldemokrati og kommunestørrelse. Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 Lokaldemokrati og kommunestørrelse Forsker Anja Hjelseth, Revetal 26.01.15 1 Innhold Fordeler og ulemper ved lokaldemokratiet i små og store kommuner Erfaringer fra tidligere kommunesammenslåinger Norge

Detaljer

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001)

Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Ot.prp. nr. 97 (2000-2001) Om lov om endring av midlertidig lov 23. juni 2000 nr. 49 om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering Tilråding fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Detaljer

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013

INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 INNKOMNE POLITISKE FORSLAG TIL ÅRSMØTET I STAVANGER ARBEIDERPARTI 2013 Forslag nr. 1 STUDENTBOLIGER Det må bygges flere studentboliger og som et minimum må takten øke fra dagens 1000 årlig til 2000. I

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte

Service - Stolthet Trivsel. Reglement for godtgjøring til folkevalgte Service - Stolthet Trivsel Reglement for godtgjøring til folkevalgte Gjeldende fra 01.10.2015 Vedtatt av Holmestrand bystyre 25.06.96 i medhold av kommunelovens 42. Endret 16.09.98, 03.09.2003, 22.08.07,

Detaljer

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet

Fordeling av trygdene. Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Fordeling av trygdene Sykdom, uførhet og arbeidsledighet Pensum Disposisjon Mandag Rammeverk Livsløp Hva er trygd? Arbeidsledighet Dagpenger ved arbeidsledighet Sykdom Sykelønnsordningen Uførhet Uføretrygd/

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER:

NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: NY KOMMUNE I FOLLO? VEDTATT PROGRAM, UTFORDRINGER OG PLANER: Vedtatt program Oppegård Arbeiderparti: " Grunnleggende verdier.. Solidaritet innebærer evne og vilje til å ta ansvar for hverandre og omgivelsene.

Detaljer

Velkommen til Oppland

Velkommen til Oppland Velkommen til Oppland Fylkesordfører Gro Lundby Fakta Areal: Ca 25 000 km 2 25% verna, 80% over 600 moh Innbyggere: ca 187 000 Kommuner: 26 Regioner: 6 Hadeland, Gjøvik, Lillehammer, Valdres, Midt-Gudbrandsdal,

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: FE-242 13/1267 15/2676 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg Møtedato Saksnummer Hovedutvalg

Detaljer

VALG 2011. Bruk stemmeretten

VALG 2011. Bruk stemmeretten VALG 2011 Bruk stemmeretten LO har over 870 000 medlemmer. LO-medlemmenes stemmer ble også i 2009 et viktig bidrag til en fortsatt rødgrønn regjering utgått fra Arbeiderpartiet, SV og SP. Foran LO-kongressen

Detaljer

Sentralstyrets forslag til endringer

Sentralstyrets forslag til endringer Sentralstyrets forslag til endringer Lover for AUF 1. «Lover for AUF» endres til «Vedtekter for AUF» 2. 1 «Det norske Arbeiderparti» endres til Arbeiderpartiet» 3. 2a «Medlemskontigent» endres til «støttemedlemskontigent»

Detaljer

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet.

Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-242 13/1267 15/2676 Stian Skjærvik 31.03.2015 Tiltaksfondets fremtid - Retningslinjer for Næringsfondet. Utvalg

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune

REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN. For Balsfjord kommune REVIDERT SENIORPOLITISK PLAN For Balsfjord kommune Revideres k-styre 11.12.13 Virkning fra 1.1.14 1. Innledning Med tanke på en sterk økning i antall eldre og framtidige arbeidskraftbehov, er det fra svært

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

Det norske velferdssamfunnet

Det norske velferdssamfunnet Det norske velferdssamfunnet 1 Velferdssamfunnet En velferdsstat eller et velferdssamfunn, er en betegnelse på en stat som yter sine borgere en rekke grunnleggende goder. Støtte til utdannelse, trygder

Detaljer

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016 Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon 25000

Detaljer

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER

ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Arkivsaksnr.: 04/00667-005 Ark.: 216 Saksbehandler: Enhetsleder, Anne Grønvold ETABLERING AV REGIONALT EID REVISJONSSELSKAP - INNLANDET REVISJON. ENDREDE FORUTSETNINGER Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeidsavklaringspenger (AAP) Arbeidsavklaringspenger (AAP) Fra 1. mars 2010 erstattet AAP de tidligere ytelsene attføringspenger, rehabiliteringspenger og tidsbegrenset uførestønad. Dersom du på grunn av sykdom eller skade har behov

Detaljer