LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANDSMØTEFORSLAG. Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte 7. 10. april 2011"

Transkript

1 1 LANDSMØTEFORSLAG Forslag til Det norske Arbeiderpartis 63. ordinære landsmøte april 2011 Innsendt fra partiorganisasjonen i Oppland og Oppland Ap Behandlet i styremøte i Oppland Ap 26. november 2010 Behandlet i representantskapet i Oppland Ap 28. november 2010

2 ORGANISATORISKE FORSLAG... 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 5 Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 6 Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg... 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene VÅGÅ ARBEIDERPARTI... 7 Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser... 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti... 8 Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet... 8 Lillehammer Arbeiderparti Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Moderniser partiorganisasjonen!... 9 POLITISKE FORSLAG Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister NORD-FRON ARBEIDERPARTI

3 Fradrag for vedlikeholdsutgifter på egen bolig NORD-FRON ARBEIDERPARTI Et statlig finansiert løft for kulturlandskapspleie og tiltak mot gjengroing NORD-FRON ARBEIDERPARTI TAXFREESALGET PÅ NORSKE FLYPLASSER OG FERJER AVVIKLES NORD-FRON ARBEIDERPARTI AVVIKLE STØTTE TIL PELSDYROPPDRETT I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI IKKE YNGLENDE ULV I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI STOPP ARBEIDET MED UTREDNING AV HØGHASTIGHETSTOG I NORGE NORD-FRON ARBEIDERPARTI GASSKRAFTVERK I MIDT-NORGE JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av fagutdanninga i videregående skole JEVNAKER ARBEIDERPARTI Fosterhjem og økonomisk støtte JEVNAKER ARBEIDERPARTI Det må gjennomføres en kommunereform nå JEVNAKER ARBEIDERPARTI Sikring av lokalsykehusfunksjoner JEVNAKER ARBEIDERPARTI Den automatiske meldeplikten ved arbeidsavklaringspenger må bort JEVNAKER ARBEIDERPARTI Valgfri eksamen i sidemål JEVNAKER ARBEIDERPARTI Styrking av tidlig innsats overfor elever som trenger spesiell oppfølging JEVNAKER ARBEIDERPARTI Utvidelse av timetallet i norsk, matematikk og engelsk på barnetrinnet, samt daglig fysisk aktivitet NORDBYEN ARBEIDERLAG, GJØVIK Bevaring av lokalsykehus SKJÅK ARBEIDERPARTI Fraktutgjevning SKJÅK ARBEIDERPARTI Nettleige SKJÅK ARBEIDERPARTI Tannhelse SKJÅK ARBEIDERPARTI Eigen fjellpolitikk SKJÅK ARBEIDERPARTI Ambulanse Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Bedre vilkår for pendlere Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Gjennomføring av Nasjonal transportplan (NTP) krever økte statlige bevilgninger! Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Kommunestruktur sammenslutning av kommuner Sør-Fron, Ringebu og Nord-Fron Arbeiderparti Behov for endring av anbudslengder innenfor helseforetakene og NAV SAMARBEIDSKOMITEEN LO OPPLAND ARBEIDERPARTI Lovfestet krav om tariffavtale ved offentlige innkjøp eller anbud HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER

4 Gjør vår nasjonale bioenergi konkurransedyktig! HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som kompetansemotor innen Bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Innlandet som råstoffleverandør til bioenergi HEDMARK OG OPPLAND ARBEIDERPARTIER Et levende distriktslandbruk trenger bedre rammevilkår! Reverser privatiseringen av Mesta Stans postdirektivet! Trygghet fra Vold

5 5 ORGANISATORISKE FORSLAG Forslag 1 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 2. Medlemskap. Beholde: Nåværende tekst som pkt. 1.. Nytt pkt. 2. Medlem skal fortrinnsvis ha medlemskap i partiavdeling. Der det ikke er naturlig tilhørighet til partiavdeling, kan medlem ha direkte medlemskap i kommunepartiet. Organisering med partiavdelinger har vært og kan fremdeles være en god modell for partiet om en får dette til å fungere med aktive partilag. I kommuner der dette viser seg vanskelig, må det være mulig å stå direkte tilsluttet kommuneparti når naturlig tilhørighet til partiavdeling ikke er til stede. Slik fleksibilitet kan snarere styrke partiet og kommunepartiet organisasjonsmessig og politisk enn skape svekkelse. I egen lokal partiorganisasjon og i andre en har kjennskap til, har det over tid vist seg vanskelig å skaffe nok tillitsvalgte og skikkelig aktivitet både for partilag og kommuneparti. Behovet for avdelingsstruktur kan variere fra kommune til kommune og så vel i større kommuner som små kommuner. Slik endring ville legalisere organisering som faktisk blir praktisert i kommuner i dag. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 2 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 4. Kommunepartiene. Utgår: Nåværende tekst. Nytt pkt. 1. Som prinsipp skal det være kommuneparti i hver kommune. Kommunepartiet sitt navn skal være Arbeiderparti med kommunen sitt navn foran. 2. Evt. partiavdelinger sammen med direkte tilknyttede medlemmer i samme kommune danner kommunepartiet. 3. Medlemsmøtet eller representantskapet er kommunepartiets høyeste organ mellom årsmøtene. 1. Det er oppfattet som klar intensjon at i kommune med partiorganisasjon skal det være kommuneparti. Dette går ikke klart nok fram av partiet sitt regelverk, jfr. 4 i vedtekter, 2 i retn.linjer for kommuneparti og 5.2 i retn.linjer for partiavdeling. Samlet danner disse tvil om grunnlag for kommuneparti i tilfelle med en partiavdeling i kommune. 2. Med henvisning til forslag om endring i vedtekt 2 om medlemsskap, er det naturlig at medlem uten naturlig tilknytting til partiavdeling, blir direkte tilknyttet kommuneparti.

6 6 På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 3 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av vedtekt 15. Direkte medlemskap. Nytt pkt. 1. Kommunepartiet kan ta opp som direkte medlemmer enkeltpersoner som er bosatt i kommunen, men som ikkje har geografisk eller på annen måte naturlig tilknytting til partiavdeling. 2. Som pkt. 1 i nåværende tekst. Beholde: Pkt. 3 i nåværende tekst. Konsekvens av forslaget til endringar i vedtekter 2 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng. Forslag 4 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 2 kommuneparti. Organisasjonens oppbygg. Ny overskrift: Organisering. Utgår: 1. setning/avsnitt. Dekka av forslag til endra vedtekt 4. Nytt pkt. 1. Nåværende 2. setning/avsnitt beholdes som pkt. 1. Beholde: Nåværende 3. setning/avsnitt som pkt. 2. Nåværende 4. setning/avsnitt som pkt. 3. Konsekvens av forslag til endring av vedtekt 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

7 7 Forslag 5 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 7 kommuneparti. Kommunestyregruppene. Utgår: Pkt. 4 og pkt. 8. Nytt pkt. 4. Kommunestyregruppa skal i samarbeid med partistyret arbeide etter partiets program, vedtekter, retningslinjer og vedtak. 8. Vedtak i kommunestyregruppa eller i kommunepartiet er bindende. Ønsker noen å stå fritt i forhold til slike vedtak, må kommunestyregruppa eller kommunepartiet avgjøre dette. Det kan vises forståing for unnatak, når dette ikke kommer i strid med partiet sitt formål eller partiprogram. 1. Enkelte punkt i partiet sine retningslinjer er spesielt rettet til kommunestyregruppa. Derfor er det naturlig at ordet retningslinjer kommer med i teksten under pkt Tillegget under pkt. 8 kan være retningsgivende. Det kan i en valgperiode dukke opp saker som av spesielle/private grunner må kunne tillegges vekt for unntak. For eksempel av etisk eller religiøs karakter. Partiet skal være parti for alle lag av landets innbyggere. mener det må være opp til det/ den kommuneparti / kommunestyregruppe og legge opp hvordan de vil praktisere 7 pkt 8 i starten av hver periode. Forslag 6 VÅGÅ ARBEIDERPARTI Forslag til endring av retn.linjer 5 partiavdeling. Alm. bestemmelser. Utgår: Pkt. 2 og 3. Beholdes: Nåværende pkt. 1 som nytt pkt. 1. Ny tekst: 2. Et medlem kan delta i en annen partiavdelings aktiviteter. Vedkommende har tale- og forslagsrett i avdelingen, men teller ikke med ved avdelingens representasjon. Avdelingane har ikkje mulighet til å krevje inn kontingenten av disse. Beholdes: Nåværende pkt. 4 og 5 som pkt. 3 og 4. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Medlemmenes tilknytting bør vurderes i denne sammenheng.

8 8 Forslag 7 Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu Arbeiderparti Vedtektsendring 4 medlemsmøtet/representantskapet ( 2.dre ledd ) Kommunepartiet kan selv velge om en vil ha medlemsmøte eller representantskapsmøte som øverste organ mellom årsmøtene. Utviklingen i interessen for politisk arbeid på kommunenivå er dessverre negativ. Interessen for medlemsmøter er mange steder sterkt fallende, og grunnlaget for å gjøre viktige politiske vedtak på bredt grunnlag av medlemmene forvitres. Ved medlemsmøter åpnes det også i større grad for aksjonsdemokrati i viktige enkeltsaker. Ved å kunne opprettholde representantskapsmodellen selv i kommunepartier med færre enn 5 partilag vil en få en bredere forankring av viktige politiske saker. Medlemmene skal fullt ut velges av og blant medlemmene i kommunepartiet. På landsmøte i 2009 i forbindelse med vedtakelse av Organisasjonsplattform politikk er lagarbeid ble vedtatt at det skulle utvikles tidsriktige arbeidsformer i organisasjonen. Forslag 8 Lillehammer Arbeiderparti 12 Alminnelige bestemmelser, punkt 9 i Vedtekter for Det norske Arbeiderparti skal lyde: Ved alle valg, nominasjoner og oppnevninger skal det tilstrebes at begge kjønn er likt representert. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Ved nominasjon til Stortings-, Sametings- fylkestings- og kommunestyrevalg skal begge kjønn være representert på de to første plassene på valglista, og kjønnsfordelingen være blant det antall kandidater som tilsvarer antall representanter partiet fikk ved siste valg. Landsmøtet 2005 erstattet krav om minimum 40% av hvert kjønn med pålegg om absolutt kjønnsbalanse. Dette kravet forutsetter at det overhodet er mulig å finne samme antall kandidater av hvert kjønn. Også i vårt store Parti har det, særlig ved nominasjoner til kommunevalg og ved valg av lagsstyrer, vist seg ikke alltid å være tilfelle. Partiet stilles til tider overfor valget mellom ikke å stille liste eller bryte 12.9; mellom å velge et ulovlig lagsstyre eller å legge ned små, men aktive lag med betydelig funksjon i å finne oppgaver, behov, idéer, mål i arbeid for lokale interesser, i kontakt med, og følelse for hverdagslivet i lokalmiljøene. Når kjønnsbalansekravet fastsettes må Partiet «sette næring etter tæring»: Intensivert arbeid med metoder for medlemsverving og aktivitetsøkning må gjøre Partiet mer robust mot kort- og langvarig svikt i såvel medlemstall som i antall medlemmer med vilje til å la seg velge i, og for Partiet. Først når en har sikkerhet for at kvoteringskrav ikke fører til uønsket nedleggelse av partiavdelinger eller avståelse fra å stille liste kan kravet til fordeling gjøres absolutt. Den situasjonen er Arbeiderpartiet ikke i nå.

9 9 støtter ikke forslaget. Det er feil å gi opp målsettingen om at Ap skal være Norges mest likestilte parti. Forslag 9 Styrk demokratiet moderniser det politiske arbeidet! Forslag: DNA vil arbeide for at forholdene må legges mer til rette, og nye arbeidsmetoder må effektivisere og modernisere det politiske arbeidet på alle nivå. Landsmøtet 2009 vedtok at hele partiet sammen skulle arbeide for organisasjonsutvikling i perioden På alle nivåer skal det lages handlingsplaner og legges til rette for rekruttering, fornyelse og politikkutforming. Åpne, demokratiske, lærende og tidsriktige arbeidsformer er særs viktig for å inkludere hele organisasjonen. På tross av dette ser vi at det er vanskelig å få folk til å ta på seg politisk arbeid. Det må bli praktisk mulig å forene politiske verv og det å være fulltidsarbeidende, samt ha et familieliv. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet Forslag 10 Moderniser partiorganisasjonen! Forslag: DNA vil gjennomgå organisasjonsstrukturen og arbeidsformer nøye med mål om å gjøre politisk arbeid på alle nivå mulig for alle uavhengig av bosted, yrkesliv og familiesituasjon. Det settes ned et utvalg for å utrede dette. Veldig mange er motivert til og ønsker å drive politisk arbeid. Men dette er ofte praktisk umulig å kombinere med full jobb og et familieliv. Spesielt merkes dette godt i distriktene der reiseavstand til møter ofte er 1-3 timer en vei. DNA bør være i front når det gjelder å bruke nye teknologiske kommunikasjonsmidler og lignende. Forslaget er vedtatt av representantskapet og sendes landsmøtet

10 10 POLITISKE FORSLAG Forslag 11 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Styresammensetning i kommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester Styrene i kommunale og interkommunale selskaper som leverer lovpålagte tjenester direkte til innbyggerne, som renovasjonsselskaper, bør settes sammen slik at brukerrepresentanter (innbyggerrepresentanter) utgjør flertallet. Skal folkevalgte ut av styrene i kommunale selskap, som korrupsjonsforebyggende tiltak og for å unngå inhabilitet når selskapene behandles i folkevalgte organ? Tas produksjon av en lovpålagt innbyggertjeneste ut av kommuneorganisasjonen mister de folkevalgte styringsretten til bedriftsstyret. Bortfall av direkte demokratisk styring bør kompenseres gjennom indirekte, ved styreoppnevning. Folkevalgte styremedlemmer tilegner seg fort nødvendig fag-/bransjekunnskap, men legger vekt på rollen som brukerrepresentanter. Medlemmer oppnevnt i kraft av fag-/bransjekunnskap oppfatter seg ikke som brukerrepresentanter. Demokratielementet trenges i bakgrunnen. Forslaget støttes ikke. Dagens lovverk gir tilstrekkelig anledning til å vurdere sammensetningen av styrene i kommunale og interkommunale selskaper. Forslag 12 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Kommunestruktur Det nedsettes en kommisjon for å utrede tilpasning av kommunestrukturen nasjonalt til forutsetninger i endring. Førende for kommisjonens arbeid skal være å hindre regional ubalanse, tilstrebe likeverdige kommuner, og sikre like forutsetninger for folks tilgang til velferd, utdanning og infrastruktur. En kommunestruktur som ikke tilpasses forutsetninger i endring kan føre til økende regional ubalanse, være et avgjørende hinder mot likeverd for nordmenn uavhengig av hvor de bor, og lede til folketallsnedgang og avfolking. Kommunestrukturdebatten er lammet av retorikk og følelsestung symbolisme som umuliggjør fordomsfri vurdering såvel i enkeltkommuner som i nasjonal debatt. Kommunestruktur er en del av den nasjonale styringsstrukturen. Norge er ingen føderasjon, men en enhetsstat. Nasjonale styringsstruktur er derfor Stortingets ansvarsområde, uten at det kan kalles tvang. Frivillighetslinjen siden 1995 er statlig ansvarsfraskriving, og et feilgrep. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland AP. Anbefales.

11 11 Forslag 13 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full barnehagedekning For å holde full barnehagedekning og sikre best mulig faglig kvalitet i barnehagene videreføres øremerkede midler til barnehagedrift. Full barnehagedekning, og sikring av høy faglig kvalitet er nasjonale mål også når full barnehagedekning er nådd. Utfordringen er å nå dette målet når kommuner varsler nedbygging og faglig redusert kvalitet når øremerkede midler faller bort. Et slikt nasjonalt mål for en kommunal sektor kan bare nåes hvis Staten øremerker midler ikke bare til å nå, men også holde målet. Hvis ikke staten tar i bruk styringsverktøy for å holde mål staten selv har satt for et kommunalt ansvarsområde, men krever at kommunene skal virkeliggjøre nasjonale mål innen rammebevilgningene, blir målet redusert til et velment ønske. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke. Forslag 14 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Full sykehjemsdekning For å nå et mål om full sykehjemsdekning i valgperioden må Staten øremerke tilstrekkelig midler til først å nå, siden holde målet. Full sykehjemsdekning sykehjemsplass til dem som trenger det er et like viktig mål som full barnehagedekning. Landet må i kommunevalgperioden komme forbi stadiet der pleietrengende medborgere uverdig hindres adgang til nødvendige tilbud. Nasjonale mål for kommunal sektor kan bare nåes, og opprettholdes ved at Staten øremerker tilstrekkelig midler til først å nå målet, og seinere holde det. Når Arbeiderpartiet setter nasjonale mål for en kommunal sektor må det derfor følges av øremerkede midler. Et statlig mål for et kommunalt ansvarsområde blir redusert til et velment ønske når staten ikke tar ibruk styringsverktøy for å nå mål den selv har satt. Oppland Ap mener lokalpolitikerne er best egnet til å vurdere organisering av velferdstilbudet lokalt. Størrelsen på rammeoverføringer og investeringstilskudd er verktøyene staten bør benytte. Forslaget støttes ikke.

12 12 Forslag 15 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Tennene er en del av kroppen. Fjern klasseskillet i tannhelsen! Tannhelsetjenester innordnes ordningene i NAV Trygd, med samme fritaks-, refusjons-, maksimalpris- og egenandelsordninger som øvrige helsetjenester. Tannhelsetjenester er lite omfattet av trygdesystemet, og skaper klasseskiller. Ikke å ha råd til tannhelsetjenester oppleves som det verste ved å være fattig. Forbruker-Rapporten slo i 2003 fast at en kan se på tennene hvilke samfunnsgrupper folk tilhører. Konsultasjon hos offentlig tannlege kostet den gang 915 kr., hos en privat langt mer. De høye takstene rammer dem med dårligst råd kraftigst, og gir dem stadig dårligere tannhelse. Dette er det norske velferdssamfunnet og Arbeiderpartiet uverdig, hvilket Landsmøtet 2009 langt på vei slo fast, uten at det er godt nok fulgt opp. Å inkludere tannhelse fullt ut i folkehelsen er en hovedoppgave for vårt parti. Det vises til vedtak på landsmøte i Forslaget støttes. Forslag 16 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Innfør screening for tykktarmskreft Norge følger eksemplet fra andre europeiske land og iverksetter et nasjonalt screeningsprogram for diagnostisering av tykk- og endetarmskreft slik vi alt har for livmorhals- og brystkreft. Programmet bør omfatte alle over 50 år. Tykk- og endetarmskreft er nest hyppigste kreftform i Norge, og rammer både kvinner og menn. Antall tilfeller har økt med 50% de siste 50 åra. Sykdommen rammer særlig eldre. Oppdages den i tide er det gode utsikter til helbredelse. Men symptomene er svake. Derfor oppdages sykdommen ofte for seint. Mange europeiske land har nasjonale screeningsprogram for tarmkreft. I Norge blir kreftformen påvist ved koloskopi, som er komplisert, ressurskrevende, bestemmes individuelt og brukes når symptomene er tydelige. Da er det ofte for seint. Derfor er Norge et av de landene i Europa som har høyest forekomst og dødelighet av tykk- og endetarmskreft. Forslaget støttes

13 13 Forslag 17 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Flytt fokus fra sykefravær til arbeidsfravær Folks livsarbeidskapasitet tjener samfunnet og den enkelte best hvis totalt livsløpsarbeidsfravær blir lavest mulig. Arbeidsfravær består av arbeidsløshet, sykefravær, tidligpensjonering og uføretrygding, som må sees i sammenheng. Sykefraværstiltak må ikke føre til sykdomsnærvær eller at andre typer arbeidsfravær øker. Sykefravær er ikke uavhengig av andre typer arbeidsfravær. Går gjennomsnittlig pensjonsalder opp og arbeidsstokken blir eldre, øker sykefraværet. Uføretrygdes færre, og flere uføretrygdede kommer i arbeid vil sykefraværet øke. Fører dette samtidig til økt velferd og økt totalt livsløps-arbeidsnærvær har vi en suksess, tross sykefravær. Tiltak mot sykefravær må aldri ramme berettiget sykemeldte. Særlig må folk med arbeidsmiljørelatert psykososial lidelse skjermes. Høyresidens anslag mot sykelønnsordningen må tilbakevises. Uønsket utstøting av arbeidslivet må bekjempes. Forslaget støttes Forslag 18 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Ingen høyning av egenandeler i helsevesenet! Egenandeler for lege- og andre helsetjenester, og medisiner skal ikke settes opp. Tvert om skal en av sosiale grunner vender tilbake til målet om å redusere egenandelene. Universalitetsprinsippet bør gjelde slike egenandeler. «Regjeringen vil redusere egenandeler på helsetjenester og holde dem på et lavt nivå.» Formuleringen i Soria I er ikke gjentatt i Soria II, men det var ikke varslet at den skulle fjernes. Den ble i valgkampen 09 forklart som et av målene som ennå ikke var nådd, og som ville bli prioritert. Den var endel av grunnlaget for valgseieren. En diamentralt motsatt politikk er uakseptabel, særlig fordi avgiften også foreslås som et fiskalt tiltak, og ikke kan gis god nok sosial innretning. Allerede dagens egenandeler gir sosial helseulikhet, redusert bruk av nødvendige medisiner, og har karakter av avgift på sykdom. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

14 14 Forslag 19 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Skattefinansiert velferd og utbygging i et rikt land For å nå mål om å utvikle velferds- og kunnskapssamfunnet, minske forskjellene mellom folk og styrke miljøvennlig infrastruktur og næringsliv for tida etter oljen må personskattenivået forsiktig, men gradvis heves f.o.m Handlingsregelen må erstattes av mer presise modeller for beregning av økonomiske ringvirkninger. Ved skattefinansierte fellesgoder har Arbeiderpartiet bygget landet og vunnet folket. Trass uløste velferds-, utdannings-, infrastrukturoppgaver, økende gap mellom kommunale oppgaver og inntekter varsles innstramning i offentlige budsjetter. Fredningen av 04- skattenivået og Handlingsregelen gjør det nødvendig. Men ukontrollert, ikke sosialt fordelt og sterkt presskapende privat forbruk vil øke, og utgjøre en stadig større del av økonomien. Derfor må solidarisk iliknet skatt varsomt heves fra og med Handlingsregelen er for upresis som modell for beregning av økonomiske ringvirkninger, og kan hindre ønskede tiltak som ikke vil skape unødig press. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales. Forslag 20 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Verneplikt med utvidet innhold for all ungdom Vernepliktforsvaret må gjenreises, ikke bare innrettet mot kortsiktig truselbilde. Omstilling i forsvaret tar tid. Norsk territorium må kunne forsvares om det trues i framtida. Verneplikt skal gjøre ungdom til gagns mennesker og må gjelde alle. Den må avtjenes i Forsvaret eller i offentlig tjenesteproduksjon. Siviltjeneste kan avskaffes. Verneplikt omfatter alle gutter, men avtjenes bare av en del av de vernepliktige. Den har en viktig funksjon som oppdrager, og må omfatte all ungdom. Verneplikt bare for menn er uforenlig med likestilling. Et vernepliktsforsvar er en garanti for et demokratisk forsvar. Forsvaret skal sikre norsk territorium under et framtidig truselbilde ulikt dagens. Forsvaret vil neppe ha bruk for hele ungdomskull. Derfor bør verneplikten utvides til også å kunne omfatte tjeneste i produksjon av offentlige velferds- og andre goder som idag har et stort udekket mannskapsbehov, uten at det skal skje på bekostning av ansatte. Slik overflødiggjøres siviltjeneste. Forslaget er i tråd med tidligere årsmøtevedtak i Oppland Ap. Anbefales.

15 15 Forslag 21 Nordre Aal & Sentrum Arbeiderlag og Vingar og Omland Arbeiderlag Et rent statlig NAV. Likeverdige sosialhjelpsatser For å rå med problemene med NAV er det nødvendig at etaten er éntydig statlig, og at ikke deler tilhører det statlige, andre deler det kommunale forvaltningsnivå. Økonomisk sosialhjelp bør følge likeverdige satser over hele landet. Sosialhjelp bør derfor være en statlig ytelse. Problemene med NAV kan neppe løses så lenge etaten er delvis kommunal, delvis statlig. NAV må tilhøre ett og samme forvaltningsnivå det statlige. NAVs nettsider: «Økonomisk stønad (sosialhjelp) er en del av samfunnets økonomiske sikkerhetsnett og skal sikre at alle har nok midler til livsopphold. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.» Satsene varierer betydelig fra kommune til kommune, uten nødvendigvis å avspeile geografiske levekostnadsskilnader. Skilnadene i satser samsvarer ikke med overordnede mål om nasjonal rettferdighet og likeverdig behandling uavhengig av bosted. Forslaget støttes. Forslag 22 GRAN ARBEIDERPARTI Ny trase Grefsen Roa Vi vil igangsette planarbeidet for å etablere dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen til Roa og forlengelse av Gjøvikbanen fra Gjøvik til Lillehammer. Av så vel miljø- som trafikksikkerhetsårsaker må mer av godstransporten over fra vei til jernbane. Oslotunnelen er allerede overbelastet med dagens trafikk og økningen som følger ved åpning av Follobanen vil ytterligere gjøre Oslo til en flaskehals. Med den planlagte doblingen av kapasiteten ved Alnabru godsterminal vil dette medføre ytterligere økning av trafikk gjennom Oslo fordi det finnes i dag ingen omkjøringsmulighet. Dette prosjektet er viktig og vil gi følgende effekter: 1. Et dobbeltspor i ny trasé fra Grefsen stasjon til Roa stasjon vil avlaste Oslo-Drammen ved at den voksende godstrafikken til Bergen kan gå over Roa. 2. Ny moderne trasé Oslo S- Roa vil gi pendlerne en bedre komfort og vesentlig redusert reisetid, samt gi insitament til etableringsvilje for næringsutvikling i regionen. 3. Ved tilknytting av Gjøvikbanen til Lillehammer vil dette gi Dovrebanen to alternative ruter mot Oslo, både for persontrafikk og for gods. Gods fra Trondheim til Bergen kan rutes via Roa. 4. Et moderne dobbeltspor med høy hastighet vil gi bedre stabilitet, bedre komfort og bli mindre sårbar ved feil. Forslaget støttes.

16 16 Forslag 23 GRAN ARBEIDERPARTI Statlig regulering Lovverket må endres slik at politisk nivå i Samferdselsdepartementet får plikt til å overta og fullføre en planprosess som stopper opp lokalt. Dersom en kommune ikke er i stand til å vedta plan for stamveg, europaveg og jernbanetrasé i løpet av vanlig tidsramme, skal saken innen tre måneder løftes opp til samferdselsdepartementet og fullføres der. Formålet er å få en helhetlig plan for en sammenhengende veg- eller banestrekning, sammenhengende utbygging og fullfinansiering av større veg- og jernbanetraseer. Et plandokument er ferskvare. Det bør ikke gå lang tid fra planen er vedtatt til bygging påbegynnes. Går det flere år, må kanskje noen av analysene gjøres om igjen. Dessuten øker kostnadene i forhold til de estimerte kostnadene på tidspunktet da planene ble vedtatt. På Hadeland har vi to riksvegprosjekter som har stoppet opp for flere år siden. Rv35 Hønefoss-Gardermoen skulle stått ferdig til åpningen av Gardermoen i Rv4 på strekningen Roa - Jaren skulle etter normal planprosess vært ferdig regulert i 2005, men bare en av to kommuner fullførte planprosessen. Fastboende og trafikkanter må fortsatt holde ut med to svingete, farlige tofeltsveger uten midtdele, med fartsdempende tiltak og blandingstrafikk. Forslaget støttes. Forslag 24 GRAN ARBEIDERPARTI Ikke ekskluder AFP-pensjonister Vi vil ikke ekskludere AFP-pensjonister i lokalpolitikken. Regelverket må endres for at AFPpensjonister ikke straffes økonomisk ved å engasjere seg i lokalpolitikken eller frivillige organisasjoner. Med dagens skatteordning/begrensning av inntekt for AFP-pensjonister, straffes disse økonomisk om de engasjerer seg som folkevalgte i kommunestyrene eller frivillige organisasjoner. Normalt honoreres kommunestyrerepresentanter med møtegodtgjørelse som oftest overskrider AFP-pensjonister tak på inntekt per kalenderår på kr ,-. Om møtegodtgjørelsen overstiger dette beløpet med bare en krone, tilsier det trekk i trygdeordning og utlignet skatt for møtegodtgjørelsen på kr ,-. Dette medfører at AFP-pensjonister i dag ekskluderes fra å delta i kommunepolitikken. Forslaget støttes. Det vises imidlertid til ny AFP fra

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 7. - 8. mars 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kjøreplan årsmøte 2015...................................................................... s. 6 Dagsorden...................................................................................

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI

UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 1 UTTALELSER VEDTATT ÅRSMØTE I OPPLAND ARBEIDERPARTI 2012 2 ORGANISASJONSUTTALELSE Vi bygger framtida Oppland Arbeiderparti opplevde som de andre fylkespartiene i Ap i 2011 en sterk medlemsvekst. Totalt

Detaljer

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013

UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 UTTALELSER VEDTATT AV ÅRSMØTE OPPLAND ARBEIDERPARTI 09. 10. MARS 2013 1) Ny vekst og utvikling for Oppland Oppland er et fylke med store variasjoner og store avstander. Næringslivet består av sterke industriklynger,

Detaljer

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER

Arbeide~ R.8,fief VARE ARGU MENTER Arbeide~ R.8,fief o VARE ARGU MENTER 2 Kjære valgmedarbeider I dette heftet presenteres våre hovedargumenter til bruk i stortingsvalgkampen. Vi har lagt vekt på å konsentrere oss om de mest sentrale saksområdene,

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn

Unge Høyres Landsforbund. Velferdsvalget. - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Unge Høyres Landsforbund Velferdsvalget - Fra velferdsstat til velferdssamfunn Program vedtatt på Unge Høyres Landsmøte 2004 PROGRAMKATEGORISERING 1. VELFERD ETTER VELFERDSSTATEN 3 1.1 Velferdsstaten er

Detaljer

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22.

Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring. Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. Bygg landet på ny! Sosialistisk Ungdoms manifest om arbeid og næring Vedtatt på Sosialistisk Ungdoms 23. ordinære landsmøte, Hamar 19. 22. juni 2010 2 Innholdsfortegnelse 1. Vårt utgangspunkt...3 2. Arbeid

Detaljer

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ

STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ STORT NOK TIL Å DRØMME OM - KONKRET NOK TIL Å TRO PÅ Et debattnotat fra SVs arbeidsprogramkomite, 2013-2017 1 Til SVs lokal- og fylkeslag Oslo, 15. mai 2012 Kjære SVer! Vi går inn i en spennende og avgjørende

Detaljer

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014

Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 Aust-Agder Arbeiderparti Årsmøte 2014 22.-23.mars Clarion Tyholmen hotell, Arendal Årsmøtedokumenter 1 2 Årsmøte i Aust-Agder Arbeiderparti 2014 Lørdag 22. og søndag 23. mars 2014, Clarion Tyholmen Hotell,

Detaljer

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet

Innkomne forslag. Innhold. Innstilling til landsmøtet Innkomne forslag Innstilling til landsmøtet Innhold Innhold... 1 Utdanning... 2 Barn og familie... 52 Kultur... 69 Utenriks og forsvar... 80 Sosiale saker... 132 Arbeid... 144 Helse... 162 Inkludering...

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle!

Helse, velferd, omsorg og verdighet! Visjon: Trygghet og velferd for alle! Prinsipp- og handlingsprogram for i perioden 2013 2017 Pensjonistpartiet bygger sitt politiske arbeid på et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettsstatens prinsipper. Helse, velferd, omsorg og verdighet!

Detaljer

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse

HEFTE. Innkomne forslag Kapittel 5-7. Sosiale saker Arbeid Helse 2 HEFTE Innkomne forslag Kapittel 5-7 Sosiale saker Arbeid Helse . 5 Sosiale spørsmål...8 5.1 Kragerø Ap...8 Pensjonspoeng for omsorgarbeid...8 5.2 Skien Arbeiderparti...8 Husbanken og rimelige boliger...8

Detaljer

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG

ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015. Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 7. - 8. MARS 2015 Quality Hotel Residence Sandnes HEFTE 3 INNKOMNE FORSLAG 1 Innsendte forslag fra kommunepartiene og AUF i Rogaland ROGALAND ARBEIDERPARTI ÅRSMØTE 2014 I

Detaljer

Fremtiden begynner i dag

Fremtiden begynner i dag 1 2 3 4 Senterungdommens Stortingsvalgprogram 2013-2017 5 6 7 8 Fremtiden begynner i dag 9 10 - Ikke til høyre, ikke til venstre, men fremover 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 1 24 25 Fremtiden Fordeling

Detaljer

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap

SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SKOLE OG UTDANNING - investere i kunnskap 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Detaljer

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker

Fellesforbundet. Faglig-politisk regnskap. Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Fellesforbundet Faglig-politisk regnskap Partienes standpunkter til Fellesforbundets saker Stortingsvalget 2009 Forord De rødgrønne partiene sa i 2005 at dersom de vant stortingsvalget, ville de gå sammen

Detaljer

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ

DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ DKEDQCROQNFQ@L Ö Ö ÖÖ Ö Ö JSNADQÖ Ö 1 Velferd gir frihet... 3 2 Et livsløp... 4 2.1 Barndommen livets grunnmur... 5 2.2 Utdanning som døråpner... 9 2.3 Tak over hodet en rettighet...16 2.4 Arbeid til

Detaljer

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling

SKAPE OG DELE. Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling SKAPE OG DELE Arbeiderpartiets program 2009-2013 Programkomiteens innstilling . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Detaljer

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no

Handlingsprogram 2009-2013. www.frp.no Handlingsprogram 2009-2013 www.frp.no forord Kjære leser! Fremskrittspartiet vil fornye Norge Fremskrittspartiets handlingsprogram viser hvordan vi vil fornye Norge gjennom de neste fire årene. Norge er

Detaljer

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene...

1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ... 34. 2.1 Bærekraftig utvikling Norge som miljøutstillingsvindu... 10. 2.2 Klimaendringene... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 1 VÅRT GRUNNSYN... 7 2. KLIMA OG MILJØ...

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk

Unge Høyres Landsforbund 2010. Grenser for politikk Unge Høyres Landsforbund 2010 Grenser for politikk Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Unge Høyres verdigrunnlag og prinsipper... 3 Mennesket... 3 Samfunnet... 3 Politikken... 4 Privatlivet og det sivile

Detaljer

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet

AUFs velferdsprogram 2014. Velferd gir frihet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 AUFs velferdsprogram 2014 Velferd gir frihet Sentralstyrets endelige innstilling 15.6.2014 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Innholdsfortegnelse 1 Velferd gir frihet... 3 2

Detaljer

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.

AUFs Arbeids- og prinsipprogram vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006. AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf. vedtatt på landsmøtet i AUF 22. oktober 2006 AUF Postboks 8863, Youngstorget 0028 Oslo Tlf. 22 39 61 40 www.auf.no 1. AUFs Grunnsyn...2 1.1 En internasjonal bevegelse.....2 1.2 Et bærekraftig samfunn......2

Detaljer

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013

SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 SVs arbeidsprogram for perioden 2009-2013 Design: Grafisk Form Trykk: Birkeland Trykkeri Trykket på 100% resirkulerbart papir Opplag 5 000 2 SVs arbeidsprogram 2009 2013 Innhold Kapittel 1 Mer forandring!...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017

SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden 2013-2017 Sakspapir SVs 20. ordinære landsmøte 15. 17. mars 2013 Lillestrøm SAK 3 Landsstyrets forslag til arbeidsprogram for perioden Dato: 24.01.2013 Landsstyrets Forslag til arbeidsprogram for Sosialistisk Venstreparti

Detaljer

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE

Kommunereformen. Policydokument. Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE Kommunereformen Policydokument Målgruppe: Tillitsvalgte i Fagforbundet som forhandler på lokalt forhandlingssted 100 000 ANTALL INNBYGGERE omtanke 0 til10 000 solidaritet samhold 20 000 30 000 50 000 Innhold

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime

Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime Forhandlinger i Stortinget nr. 99 2004 7. jan. Muntlig spørretime 1501 Møte onsdag den 7. januar 2004 kl. 10 President: I n g e L ø n n i n g Dagsorden (nr. 38): 1. Spørretime muntlig spørretime 2. Referat

Detaljer