PROTOKOLL. FD Forlot møtet kl Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL. FD Forlot møtet kl Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland"

Transkript

1 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-14:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Lise Johansen Haugstad Medlem Hibo Mohamed Abdi Medlem Tor Magnus Lund Medlem Endre Berger Medlem Hans Olav Sundfør FD Forlot møtet kl Medlem Ole Kristian Jensvoll Medlem Oda Frøisland FO Medlem Turid Thomassen FD Forlot møtet kl Medlem Astrid Gaassand Varamedlem Liv Maren Mæhre Vold Oda Frøisland Andre TO-leder Inger Stubsjøen Arealplanlegger Gunhild Stugaard Prosjektleder Wenche Madsen Regland Leder Kristen Rusaanes Kvalitetssjef Bjørn Kristiansen Kommunalsjefene Ragnhild Bakken og Bjørn Lie Møtesekretær Hilde Larsen Av 9 møtte 8 representanter og 1 vararepresentant. Godkjenning av innkalling: Godkjenning av sakliste: Godkjenning av protokoll fra møte : godkjent uten merknad godkjent uten merknad godkjent uten merknad

2 SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr Sakstittel 24/17 17/11140 ORIENTERINGER - FAGUTVALG HELSE OG OMSORG /17 17/9285 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Sak 24/17 ORIENTERINGER - FAGUTVALG HELSE OG OMSORG Planrevisjoner orienteringer før høring. Kommunedelplanens arealdel og kommunedelplan for sentralt byområde, v/to-leder plan og miljø Inger Stubsjøen og arealplanlegger Gunhild Stugaard. Planrevisjonen ble presentert og spørsmål besvart. Heltidskultur/reduksjon av uønsket deltid. Orientering v/prosjektleder Wenche Madsen Regland, tidligere leder av prosjekt «Fjerning av uønsket deltid». Wenche Madsen Regland orienterte og svarte på spørsmål. KDP helse og omsorg. Orientering v/leder Kristen Rusaanes. Kristen Rusaanes orienterte om tidsplan og svarte på spørsmål.

3 Omstillingsplan sektor helse og omsorg. Orientering, v/kvalitetssjef Bjørn Kristiansen. Bjørn Kristiansen orienterte og svarte på spørsmål. Helsestasjon for eldre. Drøfting av arbeidsgruppas rapport, v/konstituert kommunalsjef Bjørn Lie. Fagutvalg for Helse og Omsorg mener at «Helsestasjon for eldre» ikke trenger være et fysisk sted. Administrasjonen står fritt til å anbefale en annen løsning enn et fysisk sted i saken som legges frem i januar, dersom dette er vurdert å være det beste. Det skal satses på et helhetlig forebyggende tjenestetilbud for eldre, og dette skal bygge videre på eksisterende tjenesteproduksjon i kommunen. Utvalget mener at fokus i arbeidet skal være på: 1. Å sikre at det gis et helhetlig tilbud til eldre, som dekker det tjenestetilbudet innbyggere med forskjellig behov trenger. 2. At det skal finnes et enhetlig grensesnitt for de som henvender seg til kommunen med forskjellige behov. 3. At det finnes et troverdig opplegg for å fange opp alle og gi et tilbud til alle på et tidlig nok tidspunkt. Status budsjett Orientering v/konstituert kommunalsjef Bjørn Lie. Bjørn Lie orienterte og svarte på spørsmål. Behandling: Fagutvalg for Helse og Omsorg mener at «Helsestasjon for eldre» ikke trenger være et fysisk sted. Administrasjonen står fritt til å anbefale en annen løsning enn et fysisk sted i saken som legges frem i januar, dersom dette er vurdert å være det beste. Det skal satses på et helhetlig forebyggende tjenestetilbud for eldre, og dette skal bygge videre på eksisterende tjenesteproduksjon i kommunen. Utvalget mener at fokus i arbeidet skal være på: 1. Å sikre at det gis et helhetlig tilbud til eldre, som dekker det tjenestetilbudet innbyggere med forskjellig behov trenger. 2. At det skal finnes et enhetlig grensesnitt for de som henvender seg til kommunen med forskjellige behov.

4 3. At det finnes et troverdig opplegg for å fange opp alle og gi et tilbud til alle på et tidlig nok tidspunkt. Rådmannen legger saken uten slikt forslag til K O N K L U S J O N : Orienteringene tas til orientering. Sak 25/17 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : 1. Formannskapet legger Økonomi og handlingsplan og Budsjett 2018 ut på alminnelig høring med utgangspunkt i instillingspunktene som følger nedenfor. Høringsfrist er 30. november. 2. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene jamfør vedlagte styringsdokument. 3. Årsbudsjettet 2018 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2018, som er: 4. Mindre forbruk på 44 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 5. Budsjett 2018 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 2). 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,8 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder

5 fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Skattesatsene bygger på eiendommenes nye takster etter retaksering i 2016/2017. Det gis i 2018 fritak i henhold til kommunestyrets vedtatte fritak i For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,016 (1,6 % prisvekst) på omregning til 2018-kroner. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2018 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,6 %, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 11. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 12. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement. Kommunalsjefene Ragnhild Bakken og Bjørn Lie la frem budsjett 2018, for Sektor velferd og Sektor helse og omsorg, og svarte på spørsmål. Presentasjoner ligger vedlagt. Behandling: Fagutvalg helse og omsorg er bekymret for utvikling og fremdrift på området tilrettelagte tjenester. Fremdrift for bygging av boliger og utvikling og iverksettelse av sysselsettingstiltak. Det må tas fastere grep på utviklingen i 2018 enn det som fremgår av budsjettet.

6 Fagutvalget ser av styring-dokument punkt 6842 at det avsettes midler til økt grunnbemanning ved Lillehammer helsehus. De samme forutsetninger skal også gjelde for Hjemmetjenesten. Rådmannen legger saken fram med slikt forslag til I N N S T I L L I N G : 1. Formannskapet legger Økonomi og handlingsplan og Budsjett 2018 ut på alminnelig høring med utgangspunkt i instillingspunktene som følger nedenfor. Høringsfrist er 30. november. 2. Kommunestyret vedtar økonomi og handlingsplan for årene jamfør vedlagte styringsdokument. 3. Årsbudsjettet 2018 for Lillehammer kommune vedtas i tråd med rådmannens budsjettgrunnlag 2018, som er: 4. Mindre forbruk på 44 mill. kroner. Det budsjetterte overskuddet avsettes til disposisjonsfond. 5. Budsjett 2018 vedtas jf. budsjettskjema 1A, 1B (gjengitt i budsjettdokument), 2A og 2B (vedlegg 2). 6. I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2018: Den generelle skattesatsen som skal gjelde for de skattepliktige eiendommer settes til 5,0 promille. I medhold av eiendomsskatteloven 12 bokstav a differensieres satsene ved at den skattesats som skal gjelde for boliger og fritidseiendommer settes til 3,8 promille. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet gjelder et bunnfradrag på kroner av takstverdi. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen tidligere vedtatte skattevedtekter. Skattesatsene bygger på eiendommenes nye takster etter retaksering i 2016/2017. Det gis i 2018 fritak i henhold til kommunestyrets vedtatte fritak i For inntektsåret 2018 legges til grunn det maksimale skattøret som Stortinget vedtar. 8. Marginavsetningen (avsetning for å dekke tilgodebeløp ved avregning av forhåndsskatteordningene) beholdes på 9 % for Det er i budsjettgrunnlaget brukt en prisjusteringsfaktor på 1,016 (1,6 % prisvekst) på omregning til 2018-kroner. 10. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette kommunale gebyrer mv. for år 2018 i tråd med budsjettforslag. I utgangspunktet blir alle gebyrer regulert med den veide lønns- og prisveksten for kommunal sektor på 2,6 %, unntakene er opplistet i delkapittel 6.6 i styringsdokumentet. Rådmannen delegeres myndighet til å fastsette annet gebyr (Byggesak og Plan og Miljø) når gebyret etter vedtatte satser blir urimelig i forhold til sakens innhold og ressursbruk. 11. Det budsjetteres med et låneopptak på kr i Rådmannen delegeres myndighet til å oppta lån og godkjenne endelige lånevilkår, herunder binde rente, for lån innarbeidet i budsjettet og vedtatt av kommunestyret. Delegeringen gjelder hele lånets løpetid. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter.

7 12. Rådmannen delegeres myndighet til å ta opp lån til refinansiering av eldre gjeld og til å sammenslå løpende lån innenfor de avdragsbetingelsene som har vært vedtatt ved første gangs låneopptak. Rådmannen har fullmakt til å godkjenne endrede rentebetingelser, herunder binde renten, på alle eksisterende lån i hele avdragstiden. Myndigheten omfatter også å undertegne lånedokumenter. 13. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele eventuelle endringer som kommunestyret vedtar på bevilgningsområdenivå, og på ansvar, funksjon, prosjekt og konto. 14. Rådmannen delegeres myndighet til å fordele rammer og tiltak som er gitt for flere bevilgningsområder samt foreta tekniske justeringer mellom de vedtatte rammebevilgningene gitt i budsjett Delegasjoner følger for øvrig vedtatt økonomireglement.

ORIENTERINGER - LILLEHAMMER SENIORRÅD

ORIENTERINGER - LILLEHAMMER SENIORRÅD PROTOKOLL Utvalg: Lillehammer seniorråd Møtedato: 01.12.2017 Tid: 09:00-12:40 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Arne Norborg Nestleder Britt Bøhn Medlem Ellen Lund

Detaljer

PROTOKOLL SAKLISTE 28/16 16/5930 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , BUDSJETT 2017

PROTOKOLL SAKLISTE 28/16 16/5930 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , BUDSJETT 2017 Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00 10.45. Møtested: Rådhuset, møterom 21 Innkallingsmåte:

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-5 Dato: 08.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2018-2021 rådmannens

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 145 17/9285-9 Dato: 28.11.2017 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2018-2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Vedlegg: Vedlegg 1: Forslag til styringsdokument 2018-2021

Detaljer

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , ÅRSBUDSJETT

ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN , ÅRSBUDSJETT Lillehammer kommune Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: PLAN B Møtedato: 21.11.2018 Tid: 16:00-18:00 Eventuelt forfall meldes til bjorn.jorgensen@lillehammer.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 18/ Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 18/ Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 18/8302-5 Dato: 04.11.2018 Saken behandles slik: UTVALG MØTEDATO UTVALGSSAKNR Formannskapet 13.11.2018 FS-/ Utvalg for plan og samfunnsutvikling

Detaljer

PROTOKOLL FO FO FO FO FO FO

PROTOKOLL FO FO FO FO FO FO Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 10.01.2018 Tid: 09:00 13:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2016

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2016 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 150 15/3396-10 Dato: 05.11.2015 ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 - ÅRSBUDSJETT 2016 Vedlegg: Vedlegg 1: Styringsdokument 2016-2019 rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf , SAKLISTE Lillehammer kommune Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur MØTEINNKALLING Utvalg: Fagutvalg for oppvekst, utdanning og kultur Møtested: Møterom 21, 2.etg i rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: 09:00

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-15:00. Andre:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-15:00. Andre: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.11.2017 Tid: 10:00-15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-11:20

PROTOKOLL. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-11:20 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.09.2017 Tid: 09:00-11:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Medlem Lise Johansen Haugstad Medlem Hibo Mohamed

Detaljer

PROTOKOLL ORIENTERINGER

PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.02.2017 Tid: 10:00 14:16 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV.

Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV. Formannskapets behandling i møte 01.12.2015 sak 98/15: Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV. 1. Eiendomsskattesatsen settes til 5,4 promille for boliger/fritidsboliger, og bunnfradraget

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 13.

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 13. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 08.03.2017 Tid: 09:00 13.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

Eivind Falk (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og Frp

Eivind Falk (H) fremmet følgende forslag på vegne av H, V, KrF og Frp Kommunestyrets behandling i møte 11.12.2014 sak 119/14: Vararepresentant Svein Morten Olsen (Frp) tok sete under behandlingen (fra ca. kl 11). Kine Holmstrøm (Ap) tok sete ca kl 12.15, og vararepresentant

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Medlem Irene Thorsplass FO Medlem Arild Haugstad FO

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen Medlem Irene Thorsplass FO Medlem Arild Haugstad FO Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 02.12.2014 Tid: 10:00-12:11 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

3. Mindreforbruk på 20 mill. kroner. Det budsjetterte mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond.

3. Mindreforbruk på 20 mill. kroner. Det budsjetterte mindreforbruket avsettes til disposisjonsfond. Formannskapets behandling i møte 06.12.2016 sak 95/16: Mads Furu (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Ap, V og SV: Endringsforslag til rådmannens innstilling (endringene understreket): 3. Mindreforbruk

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 12:30

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00 12:30 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.06.2017 Tid: 09:00 12:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 16 Arkivsak: 15/3396 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2016-2019 - ÅRSBUDSJETT 2016 Saksbehandler: Anne Hvattum Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 86/15 Formannskapet 17.11.2015

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 06.12.2016 Tid: 10:00 13.55 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 13:15

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 13:15 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.12.2014 Tid: 10:00 13:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Mads Furu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SV og V:

Mads Furu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SV og V: Formannskapets behandling i møte 05.12.2017 sak 90/17: Mads Furu (AP) fremmet følgende tilleggsforslag på vegne av AP, SV og V: 1. Kommunestyret gjør følgende endringer i driftsrammene for tjenesteområdene

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato:

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: / Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 150 14/5884-14 Dato: 24.11.2014 BUDSJETT 2015 LILLEHAMMER KOMMUNE Vedlegg: Vedlegg 1: Rådmannens budsjettgrunnlag pr 18.11.14 Vedlegg 2: Obligatoriske

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 07.09.2016 Tid: 09.00 13.15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm

MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Øyer kommune MØTEINNKALLING Eldrerådet Felles møte med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne mm Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 19.11.2018 Tid: 13:00-15:00 Habilitet og interessekonflikter:

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:15

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00-11:15 Lillehammer kommune Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 05.02.2018 Tid: 09:00-11:15 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen. Per Øivind Sundell, Vibeke Richardsen, Siv Efraimsen

Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen. Per Øivind Sundell, Vibeke Richardsen, Siv Efraimsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 28.11.2017 kl. 00:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/00048 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Beate Olsen, Willy Andreassen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede HOVEDUTSKRIFT Møtested: møterom, Kvalsund rådhus Møtedato: 06.12.2017 Tid: Fra kl. 10:00 til kl. 11:25 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Alf Stenersen Nestleder Arnhild

Detaljer

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg.

Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Formannskapets behandling i møte 22.11.2011 sak 87/11: Ole Rolstad delte ut: Felles budsjettforslag 2012 for Lillehammer kommune med vedlegg. Forslag til tillegg til rådmannens forslag til innstilling,

Detaljer

Formannskapets behandling i møte sak 93/13: Kjersti Kumle Bjørstad (H) tok sete under behandlingen av sak 93/13.

Formannskapets behandling i møte sak 93/13: Kjersti Kumle Bjørstad (H) tok sete under behandlingen av sak 93/13. Formannskapets behandling i møte 03.12.2013 sak 93/13: Kjersti Kumle Bjørstad (H) tok sete under behandlingen av sak 93/13. Ordfører Espen Granberg Johnsen oppsummerte innholdet i innspill som har kommet

Detaljer

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål.

Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Møte i Formannskapet den 07.11.2017 - Sak: 93/17 Leder for økonomi Anne H Jorde orienterte og svarte på spørsmål. Øyer AP fremmet følgende forslag: «Enklere anskaffelsesregler offentlige innkjøp: Nye regler

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede

HOVEDUTSKRIFT Rådet for eldre og funksjonshemmede HOVEDUTSKRIFT Møtested: møterom, Kvalsund rådhus Møtedato: 05.12.2018 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 11.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: MØTE NR. 5/2018 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Alf Stenersen

Detaljer

Ole Rolstad (H) la fram følgende endringsforslag på vegne av Høyre, MDG, FrP og KrF

Ole Rolstad (H) la fram følgende endringsforslag på vegne av Høyre, MDG, FrP og KrF Kommunestyrets behandling i møte 15.12.2016 sak 100/16: Vararepresentant Monica Lunde (Ap) tok sete i løpet av behandlingen av saken. Det var med dette 47 stemmeberettigede til stede, hvorav 13 vararepresentanter.

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:50

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: 09:00-12:50 Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 29.08.2018 Tid: 09:00-12:50 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget

HOVEDUTSKRIFT Omsorgs- og oppvekstutvalget MØTE NR. 6/2018 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 26.11.2018 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 12.15. TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Vegard

Detaljer

Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) presenterte formannskapets innstilling.

Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) presenterte formannskapets innstilling. Kommunestyrets behandling i møte 12.12.2013 sak 97/13: Før behandling av sak 97/13 tok Øyvin Aamodt (R) sete og det var med det 47 stemmeberettigede til stede. Ordfører Espen Granberg Johnsen (Ap) presenterte

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 2018 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2017 Sak: 151/17 Resultat: Enstemmig tilrådd Arkivsak: 17/11829 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Behandlingen

Detaljer

Kommunestyrets behandling i møte sak 115/17:

Kommunestyrets behandling i møte sak 115/17: Kommunestyrets behandling i møte 14.12.2017 sak 115/17: Morten Halling (Krf) stilte spørsmål ved egen habilitet med bakgrunn som kirkeverge i Lillehammer Kirkelige Fellesråd. Morten Halling ble ikke vurdert

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Møtested: Veststua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:50 Fra saknr.: 37/14 Til saknr.: 40/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen, møtesekretær Kristen Rusaanes SAKLISTE 7/17 17/6768 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNNAR KAUS

FORELØPIG PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen, møtesekretær Kristen Rusaanes SAKLISTE 7/17 17/6768 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - GUNNAR KAUS Lillehammer kommune Valgnemnd FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Valgnemnd Møtedato: 22.06.2017 Tid: 08:45-08:55. Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre kommunalsjef Randi Øverhaug Sagheim, Leder fagenhet Helse og Velferd, Harald Sveum, møtesekretær Eva Bueie Nygård

FORELØPIG PROTOKOLL. Andre kommunalsjef Randi Øverhaug Sagheim, Leder fagenhet Helse og Velferd, Harald Sveum, møtesekretær Eva Bueie Nygård Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00-14:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for Orienteringssaker MØTEINNKALLING Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til

Detaljer

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter

Protokoll. STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00. Vararepresentanter Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 01.12.2015 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall repr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 9/2016 HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 01.12.2016 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl.: 13:50 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem Medlem

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen :00 Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEROM: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 06.12.2016 08:00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Melbø, Siri Kleiven (HTV)

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg. Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg Møtedato: 08.06.2016 Tid: 09.00 14.30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 11:02-16:11

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 11:02-16:11 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.10.2014 Tid: 11:02-16:11 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Brannstasjonen i Sandnessjøen Møtedato: 03.12.2014 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE

Detaljer

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00 11:30

PROTOKOLL. Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: Tid: 09:00 11:30 PROTOKOLL Utvalg: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtedato: 07.05.2018 Tid: 09:00 11:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Trond Wæhler Nestleder Katrin

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig.

Alta kommune. Møteprotokoll. Eldrerådet. Forslag til møtekalender 2016: Møtekalender vedtatt enstemmig. Alta kommune Møteprotokoll Eldrerådet Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 16.11.2015 Tid: 10:00 11:35 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall Leder Sarilla Arnfinn AP Nestleder Isaksen Ellinor SV Medlem

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:52. Bjørn Rønning Gro Vasbotten

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:52. Bjørn Rønning Gro Vasbotten Lillehammer kommune Formannskapet FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.06.2017 Tid: 10:00-14:52 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg

Detaljer

31/15 15/ Konstituering av eldrerådet for valgperioden /15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for

31/15 15/ Konstituering av eldrerådet for valgperioden /15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Dato: 23.11.2015 kl. 12:00 13.15 Sted: Krepsen Arkivsak: 15/04004 Tilstede: Guro Østreng (Aurskog pensjonistforening), Inger Granli (Bjørkelangen pensjonistforening), Aud Monsrud

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll

KRØDSHERAD KOMMUNE Saksprotokoll Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Møtedato: 01.12.2016 Sak: 165/16 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 16/1221 Tittel: SAKSPROTOKOLL - BUDSJETT 2017 ØKONOMIPLAN 2017 2020 Behandling: Rådmannen

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE SIGDAL KOMMUNE MØTEPROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalg for helse og sosial Møtedato: 14.11.2017 TILSTEDE PÅ MØTET Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Gunnar Staalen Nestleder

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl

FAUSKE KOMMUNE. JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE JournalpostID: 18/17271 Arkiv sakid.: 18/3259 Saksbehandler: Kariann Skar Sørdahl Sak nr. Dato 096/18 Formannskap 27.11.2018 Kommunestyre 020/18 Arbeidsmiljøutvalg 04.12.2018 Årsbudsjett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: 18:00 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.11.2016 Tid: 18:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Rolf Laupstad, Janne Andreassen, Willy Andreassen, Frank Tore Nygård Forfall: Beate

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Arbeidsmiljøutvalget Formannskapssalen 22.11.2011 15.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 08.01.2014 Tid: 09:00 15.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Varamedlem Beate Kristin Ø Lie Veronica Løken Varamedlem Knut-Magne Bjørnstad Ellen Solbrække

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Varamedlem Beate Kristin Ø Lie Veronica Løken Varamedlem Knut-Magne Bjørnstad Ellen Solbrække MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 14.11.2018 Tid 14:00 15:15 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække FO Varaordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00

HOVEDUTSKRIFT. Rollag kommune. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: Tidspunkt: 10:00 14:00 Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag kommunehus Dato: 07.11.2013 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen og Per Torstein

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018

Saksprotokoll. Arkivsak: 17/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2018 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2017 Sak: 90/17 Resultat: Enstemmig vedtatt Arkivsak: 17/11833 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2018 2021 ÅRSBUDSJETT 2018 Behandling: Dokument

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid:

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.08.2013 Tid: 10.30 13.00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 7/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.11.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 12.55 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Navn Ragnar Olsen AP

Detaljer

Bjørn Iversen Ordfører (s)

Bjørn Iversen Ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 21.11.2018 Tid:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 55-60 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 03.12.2018 Tidspunkt: 10:00 12:30 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten, Lisbeth Olsson, Stamina. Personalsjef Steffen Tjerbo, møtesekretær Jorun Dybvik

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget. Bedriftshelsetjenesten, Lisbeth Olsson, Stamina. Personalsjef Steffen Tjerbo, møtesekretær Jorun Dybvik MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 15.11.2017 Tid 14:00 15:35 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører Lars-Kristian

Detaljer

Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen. Jørgen Holten Jørgensen, Vibeke Richardsen, Kari C. Kalvik, Siv Efraimsen

Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen. Jørgen Holten Jørgensen, Vibeke Richardsen, Kari C. Kalvik, Siv Efraimsen MØTEPROTOKOLL Formannskapet Dato: 27.11.2018 kl. 10:00 Sted: Arkivsak: 17/00048 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen Elisabeth Bakke Rørslett Jarmo

Detaljer

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13.

PROTOKOLL. Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:15-13. Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 14.01.2014 Tid: 10:15-13.45 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Varaordfører Varamedlem

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 12:20. Anders Brabrand Gro Vasbotten Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.02.2017 Tid: 10:00 12:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL ORIENTERINGER:

PROTOKOLL ORIENTERINGER: Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 19.09.2017 Tid: 10:00 13:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: Geir Tony Vildgren, Marita Mikalsen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 15.12.2009 Tid: 09.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalget MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Sted Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato 22.11.2017 Tid 09:00 09:40 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ellen Solbrække Varaordfører

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom Protokoll STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Innkallingsmåte Forfall : Skriftlig : Karen Kleiven, Nils Nygård Vararepresentanter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget

MØTEPROTOKOLL. Arbeidsmiljøutvalget MØTEPROTOKOLL Arbeidsmiljøutvalget Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 05.11.2014 Tid: 14:00 15.00 Til stede på møtet Møteleder: Arild Edvardsen - Utdanningsforbundet Funksjon Navn Forfall

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Gunn-Hege Laugen

HOVEDUTSKRIFT. Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen og Gunn-Hege Laugen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 2, Rollag Kommunehus Dato: 15.11.2018 Tidspunkt: 09:05 12:15 Følgende medlemmer møtte: Dag Lislien, Haldis Prestmoen, Steinar Berthelsen

Detaljer

PROTOKOLL ORIENTERINGER

PROTOKOLL ORIENTERINGER Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.05.2017 Tid: 10:00 1330 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 06.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon

Detaljer

Lasse Fure, kommunalsjef for helse og rehabilitering. 31/15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for

Lasse Fure, kommunalsjef for helse og rehabilitering. 31/15 15/ Økonomiplan med økonomiske rammer for MØTEPROTOKOLL Komite for helse og rehabilitering Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 20:30 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 15/04031 Tilstede: Steinar Ottesen (AP), Eline Hestsveen (Sp), Inger Heggen Olsen (AP),

Detaljer

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016

Saker til behandling. Økonomiplan med økonomiske rammer for 2016 MØTEINNKALLING Komite for oppvekst og utdanning Dato: 23.11.2015 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 15/04018 Arkivkode: 033 Mulige forfall meldes snarest til politisk sekretariat på mail til ruth.haaheim.sjothun@ahk.no

Detaljer

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg

FORELØPIG PROTOKOLL. Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg Lillehammer kommune Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 FORELØPIG PROTOKOLL Utvalg: Fagutvalg for helse og omsorg 2011-2015 Møtedato: 10.09.2014 Tid: 09:00-15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte:

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 13:20

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00 13:20 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 21.03.2017 Tid: 10:00 13:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR

P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Aurskog-Høland kommune P R O T O K O L L FOR KOMITE FOR TEKNISK DRIFT OG KULTUR Møtested: Mellomstua Møtedato: 17.11.2014 Fra kl. 18:00 Til kl. 20:10 Fra saknr.: 43/14 Til saknr.: 49/14 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Medlem Mads Korsvold FO Medlem Karl Gunnar Westad FU Varamedlem Heidi Saxegård Eriksen Mads Korsvold

MØTEPROTOKOLL. Kultur- og oppvekstutvalget. Medlem Mads Korsvold FO Medlem Karl Gunnar Westad FU Varamedlem Heidi Saxegård Eriksen Mads Korsvold MØTEPROTOKOLL Kultur- og oppvekstutvalget Sted Rakkestad kulturhus, formannskapssalen Dato 14.11.2017 Tid 19:00 20:10 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Roger Olstad Nestleder Iselin

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Camilla Vågan Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 18/756-8 Klageadgang: Nei Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 Administrasjonssjefens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen, Evy Leirbekk, Elisabeth Bakke Rørslett, Frank- Tore Nygård, Sylvia Radloff Snijders

Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen, Evy Leirbekk, Elisabeth Bakke Rørslett, Frank- Tore Nygård, Sylvia Radloff Snijders MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Dato: 14.12.2017 kl. 18:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/00049 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Janne Andreassen, Rolf Laupstad, Beate Olsen, Willy Andreassen,

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING

MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG REHABILITERING Aurskog-Høland kommune TID: 17.11.2014 kl. 18:00 STED: VESTSTUA MØTEINNKALLING FOR KOMITE FOR HELSE OG Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no eventuelt

Detaljer

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise.

ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. ORIENTERINGER: Prosjektet Aktive eldre v/enhetsleder Line Kirksæther, aktivitør Guri Berg Rørvik og sykepleier Torill Rise. Sak 5/14 MELDINGER - RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE 21.11.2014 Meldingene ble referert

Detaljer

PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen Kommunalsjefer: sektor velferd Ragnhild Bakken, økonomisjef Anne Hvattum Møtesekretær: May Britt Haagensen

PROTOKOLL. Rådmann Tord Buer Olsen Kommunalsjefer: sektor velferd Ragnhild Bakken, økonomisjef Anne Hvattum Møtesekretær: May Britt Haagensen Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 18.09.2018 Tid: 09:00 15:00 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet

Møteprotokoll. Formannskapet Nes Kommune Møteprotokoll Formannskapet sic5q.\ - Dato: 02.11.2017 kl. 09:00 15.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 C)3b Møteleder: Tore Haraldset (ordfører) Møtende Tore Haraldset (Nes

Detaljer

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet

Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet Side 1 av 5 SÆRUTSKRIFT Tynset kommune Arkivsak: 18/1183 VIRKSOMHETSPLAN MED ØKONOMIPLAN 2019-2022 OG ÅRSBUDSJETT 2019 Saksnr. Utvalg Møtedato 147/18 Formannskapet 22.11.2018 Kortversjon av saken: I denne

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 16/ Tittel: SAKSPROTOKOLL - HANDLINGSPLAN ÅRSBUDSJETT 2017 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 29.11.2016 Sak: 151/16 Resultat: Posisjons forslag tilrådd Arkivsak: 16/74931 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL HANDLINGSPLAN 2017 2020 ÅRSBUDSJETT 2017 Behandling:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 62-66 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset, Rødberg Dato: 27.11.2017 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården

Detaljer

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:20

PROTOKOLL. Lillehammer kommune Formannskapet. Utvalg: Formannskapet Møtedato: Tid: 10:00-14:20 Lillehammer kommune Formannskapet PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtedato: 05.12.2017 Tid: 10:00-14:20 Innkallingsmåte: Skriftlig Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Espen Granberg Johnsen

Detaljer