ISBN ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ISBN 978-82-8085-040-9 ISSN 1891-2311"

Transkript

1

2 ISBN ISSN

3 Forord I denne rapporten drøfter vi erfaringer fra videregående skole med utprøving av det rusforebyggende tiltaket Unge & Rus Rapporten oppsummerer erfaringer fra Brundalen videregående skole i Trondheim skoleåret , supplert med erfaringer fra Solhaugen, Oscarsborg og Frydenlund videregående skoler i Narvik i perioden Formålet er å justere og tilpasse tiltaket, som opprinnelig er utviklet for 8 klassetrinn, til bruk også i videregående skole Vi ønsker å takke ledelsen ved de fire skolene for tilrettelegging, utprøving og datainnsamling Vi ønsker også å takke lærere og elever for å ha delt sine synspunkter og erfaringer med oss etter endt tiltaksgjennomføring Tilpasningen av Unge & Rus til bruk i videregående skole bygger blant annet på disse erfaringene Takk også til våre kolleger Øystein Henriksen og Vegard A Schancke for nyttige innspill til rapporten Narvik, 30 mars 2009 Marit Andreassen Beate Steinkjer Øystein Gravrok 1

4

5 Innhold Sammendrag 5 1 Innledning 9 11 Bakgrunn 9 12 Formål og problemstillinger Kort om Unge & Rus for 8 klassetrinn Faglig plattform Målsettinger Innhold og tema Implementering 12 2 Metode og datagrunnlag Innledning Tilpasning til et utkast av Unge & Rus for utprøving i videregående skole Utvalg Datakilder Noen metodekritiske betraktninger Oppbygging av rapporten 18 3 Videregående skole som kontekst for gjennomføring av Unge & Rus Innledning Kunnskapsløftet/fagplaner Arbeidsdeling Ressurser Oppsummering 29 4 Oppfatninger om målsettingene i Unge & Rus Innledning Synspunkter på de ulike målsettinger for Unge & Rus Synspunkter på at Unge & Rus har fokus på alkohol Oppsummering 37 5 Tema og oppgaver i Unge & Rus Innledning Unge & Rus som utgangspunkt for diskusjon av spørsmål som er viktige ungdom 39 3

6 53 Synspunkter på mulige konsekvenser av å diskutere alkoholrelaterte problemstillinger med venner og foresatte Er det aktuelt å involvere foresatte i Unge & Rus på videregående skole? Alkohol eller illegale rusmidler som tema for diskusjon Eksempler på problemstillinger drøftet under gjennomføring av Unge & Rus Oppsummering 54 6 Bruk av Unge & Rus i videregående skole Innledning Målsettinger og tematisk innhold i tiltaket Unge & Rus som utgangspunkt for refleksjon og diskusjon Involvering av foresatte Avslutning 60 Referanser 63 Vedlegg: Spørreskjema / Tabellvedlegg 69 4

7 Sammendrag Det finnes flere forebyggingsprogrammer med fokus på rus rettet mot skolen som arena Mange av tiltakene er rettet mot grunnskolen Ett eksempel på et slikt tiltak er Unge & Rus Målgruppen for tiltaket er i utgangspunktet elever på 8 klassetrinn, i tillegg til elevenes foresatte og deres lærere Som tiltaksutvikler og -eier mottar imidlertid Nordnorsk kompetansesenter - Rus (NNK-Rus) 1 jevnlig forespørsler knyttet til bruk av Unge & Rus i videregående skole I perioden ble tidligere versjoner av tiltaket prøvd ut ved Solhaugen, Oscarsborg og Frydenlund videregående skoler i Narvik Erfaringene er delvis publisert, delvis oppsummert i interne arbeidsnotater Skoleåret 2007/2008 ble Unge & Rus prøvd ut ved Brundalen videregående skole i Trondheim Utprøvingen ved Brundalen ble fulgt opp med en studie Datamaterialet består av intervjudata fra intervju med utvalgte elever (gruppeledere), lærere og ledergruppa, samt en spørreskjemaundersøkelse blant elever etter endt gjennomføring av tiltaket Formålet med denne publikasjonen er å systematisere og drøfte de samlede erfaringer fra videregående skole med gjennomføring av Unge & Rus Erfaringene fra gjennomføring av Unge & Rus på ungdomstrinnet er jevnt over positive I videregående skole er elevene imidlertid blitt eldre, og vil i løpet av skoletiden bli gamle nok til å ha lov til å både kjøpe og drikke alkohol Videregående skole er også mer differensiert enn grunnskolen, med ulike utdanningsprogram og ulike fagplaner Konteksten er dermed annerledes i videregående skole enn i grunnskolen Med utgangspunkt i disse forskjellene mellom grunn- og videregående skole, er følgende problemstillinger valgt: Hovedproblemstilling: Hva er erfaringene med å gjennomføre Unge & Rus i videregående skole? 1) NNK-Rus endret navn til Kompetansesenter rus, Nord-Norge fra 1 april 2009 Ettersom rapporten er skrevet før navneendringen, har vi valgt å benytte den gamle betegnelsen i denne rapporten 5

8 Delproblemstillinger: 1 I hvilken grad gir rammebetingelsene legitimitet til gjennomføring av Unge & Rus i videregående skole? 2 Oppleves målsettingene i Unge & Rus som relevante for elever i videregående skole? 3 Gir tema og oppgaver i Unge & Rus mulighet for drøfting av problemstillinger som oppleves som relevante for elever i videregående skole? Ser man på rusforebyggende arbeid som et særegent og spesielt tema er det begrenset støtte i Kunnskapsløftet for å bruke tid på dette i videregående skole Som faglig tema varierer det fra det ene til det andre utdanningsprogrammet hvilken plass rus har i fagplanene Kunnskapsløftet og de enkelte fagplanene gir imidlertid god støtte for å drive helsefremmende og forebyggende arbeid Unge & Rus legger til rette for diskusjoner blant elevene om mange ulike problemstillinger knyttet nettopp til slike tema, og svarer dermed på noen av Kunnskapsløftets intensjoner Studien viser at det er knyttet en del organisatoriske utfordringer til implementering av Unge & Rus i videregående skole Generelt kan det se ut til at det kan være mer problematisk å gjennomføre prosjektarbeid som krever tverrfaglighet og samarbeid på videregående skole enn på tidligere klassetrinn Erfaringene tilsier likevel at dette ikke utgjør noen hindring for gjennomføring av Unge & Rus Lærerne (i hovedsak kontaktlærerne) som har deltatt i gjennomføringen har gitt uttrykk for at det har vært greit å bruke tid på tiltaket, blant annet fordi gruppelederne tar en del av ansvaret for gjennomføringen Det at skoleledelsen også betrakter Unge & Rus som et ledd i en helhetlig og planmessig forebyggende innsats ved skolen, bidrar også til å gi tiltaket legitimitet ved skolen Studien viser at mange av elevene er av den oppfatning at målsettingene for Unge & Rus slik de er formulert for ungdomstrinnet er relevante også for elever i videregående skole Unntaket er målsettingen om å utsette debutalder Mange mener dette er en urealistisk målsetting for den aktuelle aldersgruppen ettersom mange allerede har debutert med alkohol Kommentarer i spørreskjemaet tyder også på at noen har oppfattet at bud- 6

9 skapet i Unge & Rus er totalavhold Til tross for at målsettingene oppleves som relevante, mener mange både elever og ansatte at fokus heller burde vært på illegale rusmidler enn på alkohol Noen begrunner dette med at elevene har nok kunnskap om alkohol, andre med at illegale rusmidler er en mer relevant utfordring enn alkohol for den aktuelle aldersgruppen Erfaringer fra tidligere gjennomføringer av Unge & Rus i videregående skole tilsier at oppgavene er åpne nok til å gi rom for at elevene får diskutert problemstillinger de er opptatte av Bredden i tematikk som har vært diskutert er stor Selv om mange mener at Unge & Rus i større eller mindre grad har gitt dem mulighet til å diskutere spørsmål de er opptatt av, vil det likevel være nyttig å tydeliggjøre for både lærere og elever hva elevene faktisk har diskutert Noen av intensjonene med Unge & Rus er å styrke sosiale normer i retning av en restriktiv bruk av alkohol, samt å redusere flertallsmisforståelser knyttet til bruk av både alkohol og andre rusmidler Oppgavene er formulert med dette for øye Ifølge materialet fra Brundalen mener elevene eksempelvis at ungdom på deres alder drikker mindre/sjeldnere dersom de vet at vennene deres ikke liker at de drikker Dette dreier seg både om sosiale normer i vennekretsen, og om å ha kunnskap om hva viktige andre faktisk mener om problemstillingen Kommunikasjon om tema er nødvendig for å få denne kunnskapen I dette ligger det et potensiale for Unge & Rus til å bidra til at diskusjonen og refleksjonsprosessene "kvalitetssikres" Studien tyder også på at jenter i større grad enn gutter mener Unge & Rus har gitt dem mulighet til å diskutere spørsmål som er viktige for dem Ettersom gutter i mindre grad enn jenter ser ut til å diskutere alkoholrelaterte problemstillinger med både venner og foresatte, kan dette tyde på at det generelt oppleves mindre interessant for gutter enn for jenter å diskutere denne type spørsmål Utfordringen blir derfor å gjøre gjennomføringen av Unge & Rus like relevant for begge kjønn 7

10

11 1 Innledning 11 Bakgrunn Det finnes flere forebyggingsprogrammer med fokus på rus rettet mot skolen som arena (Nordahl etal 2006; forebyggingstiltakno 2 ) Mange av tiltakene er rettet mot grunnskolen Ett eksempel på et slikt tiltak er Unge & Rus (ungeogrusno), som er en videreutviklet og samordnet versjon av to tidligere tiltak, "Ungdom og alkohol" (Wilhelmsen 1997) og "Foreldresamarbeid" (Henriksen 1999) Målgruppen for tiltaket er elever på 8 klassetrinn 3, i tillegg til elevenes foresatte og deres lærere Både tidligere 4 og eksisterende versjoner av tiltaket er også prøvd ut i videregående skole, i de fleste tilfeller som del av en mer helhetlig forebyggende og helsefremmende innsats ved skolene Noen av resultatene fra dette arbeidet er tidligere publisert (Andreassen 2003a; Andreassen 2003b; Gravrok 2004), mens andre er oppsummert i interne arbeidsnotater Også erfaringer fra ulike utprøvinger og gjennomføringer av Unge & Rus på 8 klassetrinn er tidligere oppsummert i flere publikasjoner (Fauchald 2003; Fauchald 2004; Gravrok 2004; Trondsen 2005; Steinkjer 2008) Som tiltaksutvikler og -eier mottar NNK - Rus jevnlig forespørsler knyttet til bruk av Unge & Rus i videregående skole NNK - Rus har lenge hatt som ambisjon å oppsummere erfaringene fra gjennomføring av Unge & Rus i videregående skole, med tanke på å utvikle en tilpasset versjon av tiltaket for nettopp denne elevgruppen Våren 2007 kom en henvendelse fra Brundalen videregående skole i Trondheim, som hadde fattet interesse for tiltaket og som ønsket å gjennomføre Unge & Rus i flere klasser skoleåret 2007/2008 NNK - Rus besluttet å benytte anledningen til å følge gjennomføringen med en evalueringsstudie med fokus på erfaringer fra videregående skole med å gjennomføre et tiltak utviklet for 8 klassetrinn Intensjonen var også å deretter revitalisere arbeidet med å utvikle en tilpasset versjon for den aktuelle målgruppen 2) 3) Våren 2008 ble det også utviklet en versjon for oppfølging av tiltaket på 9 klassetrinn 4) Med tittelen "Ungdom og rusmidler" 9

12 Erfaringer fra utprøving av tidligere versjoner av Unge & Rus ved Solhaugen, Oscarsborg og Frydenlund videregående skoler i Narvik i perioden har dannet grunnlag for utforming av studien Disse erfaringene vil også bli trukket inn i drøftingene, selv om hovedtyngden av datagrunnlaget er knyttet til utprøvingen ved Brundalen videregående skole 12 Formål og problemstillinger Formålet med denne publikasjonen er å systematisere og drøfte erfaringene fra Brundalen, supplert med tidligere erfaringer fra de tre videregående skolene i Narvik, med gjennomføring av Unge & Rus Drøftingen skal ende opp med noen anbefalinger knyttet til arbeidet med Unge & Rus i videregående skole, og deretter i en tilpasset nettversjon for den aktuelle målgruppen Erfaringene fra gjennomføring av Unge & Rus på ungdomstrinnet er jevnt over positive (Steinkjer 2008) I videregående skole er elevene imidlertid blitt eldre, og vil i løpet av skoletiden bli gamle nok til å ha lov til å både kjøpe og drikke alkohol Videregående skole er også mer differensiert enn grunnskolen, med ulike utdanningsprogram og ulike fagplaner Konteksten er dermed annerledes i videregående skole enn i grunnskolen Med utgangspunkt i disse forskjellene mellom grunn- og videregående skole, er følgende problemstillinger valgt: Hovedproblemstilling: Hva er erfaringene med å gjennomføre Unge & Rus i videregående skole? Delproblemstillinger: 10 1 I hvilken grad gir rammebetingelsene legitimitet til gjennomføring av Unge & Rus i videregående skole? 2 Oppleves målsettingene i Unge & Rus som relevante for elever i videregående skole? 3 Gir tema og oppgaver i Unge & Rus mulighet for drøfting av problemstillinger som oppleves som relevante for elever i videregående skole?

13 13 Kort om Unge & Rus for 8 klassetrinn 131 Faglig plattform Unge & Rus bygger på en sosial-kognitiv strategi 5, med fokus på barn og unges holdninger og normer i forhold til alkohol Sentrale pedagogiske virkemidler er problembasert læring (videre omtalt som PBL) og bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi 6 (IKT) Sosial-kognitive strategier innebærer et forsøk på å påvirke elevenes sosiale miljø i retning av mindre bruk av rusmidler, og vurderes som den mest lovende tilnærmingen når det gjelder strategier for rusforebygging i skolen (Schancke 2005; Ferrer-Wreder et al 2005; Tolan et al 2007) 132 Målsettinger Målsettingene med Unge & Rus for 8 klassetrinn er å: Utvikle kunnskaper og evne til å tenke kritisk om bruk av alkohol Styrke holdningene mot bruk av alkohol Styrke ferdigheter til å si nei til rus Utsette alkoholdebut De fire hovedmålene består både av kognitive mål og atferdsmål I og med at de fleste 8 klassinger ikke har etablert den atferden som beskrives i målformuleringen, blir fokus å arbeide med de mellomliggende variablene som kan ha betydning for om ungdommer debuterer eller eksperimenterer med alkohol En sosial-kognitiv tilnærming gir mulighet til å påvirke faktorer som har vist seg å ha betydning for rusmiddelbruk blant barn og unge Slike faktorer kan være verdier, sosiale normer, personlige forpliktelser og mestrings- og resultatforventninger (Wilhelmsen 1997; Mæland 2005; Schancke 2005) 5) Lesere som ønsker en mer detaljert innsikt i Unge & Rus, inkludert implementeringsstrategier og anbefalinger knyttet til iverksetting av tiltaket, henvises til ungeogrusno 6) Tiltaket er tilgjengelig på ungeogrusno 11

14 133 Innhold og tema Å påvirke viktige årsaker til alkoholbruk er nødvendig for å redusere inntak av alkohol blant unge Unge & Rus inneholder derfor oppgaver som er utviklet for å redusere forventninger om positive virkninger av alkohol, korrigere flertallsmisforståelser om drikking blant jevnaldrende, styrke sosiale normer for å la være å drikke, samt styrke forventninger om å klare å la være å drikke Oppgavene er organisert under følgende tema (ungeogrusno): 1 Påvirkning - kultur og tradisjon 2 Meninger om alkohol 3 Bruk av alkohol/fakta om alkohol og alkoholbruk 4 Mestring av drikkepress 5 Elevenes mening Elevenes mening er en større oppgave der elevene tar utgangspunkt i det de har lært gjennom å arbeide med de konkrete oppgavene under de fire første temaene Formålet er at elevene skal presentere et budskap til en målgruppe de selv velger Budskapet skal være i tråd med målsettingene for tiltaket Elevene velger selv tema/problemstilling og presentasjonsmåte På ungdomstrinnet er også foreldresamarbeid et sentralt element, med ett foreldremøte og ett foreldre-/elevmøte i løpet av skoleåret Tema for møtene er ungdoms bruk av alkohol, og fokus skal være på holdninger og praksis overfor egne barn og unges utprøving av rusmidler Diskusjonen "spisses" mot felles holdninger og grenser overfor de unge, og bør oppsummeres, gjerne skriftlig 134 Implementering Ulike forebyggende programmer eller tiltak har ulik grad av struktur og manualisering I program som følger en fast struktur, såkalte manualbaserte program, vil det være mer naturlig med en større grad av programlojalitet enn program med en noe løsere struktur Det finnes en viss uenighet i forskningsfeltet om balansen mellom programlojalitet og graden av 12

15 lokal tilpasning (Nordahl et al 2006; Tveit og Arnesen 2007) Faren med lokale tilpasninger er at de kan stride mot, eller utelate, de sentrale kjernekomponenter i programmet Et resultat av dette er at programmet vanskelig vil kunne fungere etter intensjonen Det må derfor være en balanse mellom lojalitet mot programmets grunntanke og lokal tilpasning (Nordahl 2005) I rapporten "Forebyggende innsatser i skolen" blir Unge & Rus anbefalt brukt under forutsetning av at implementeringsstrategiene i programmet blir fulgt (Nordahl et al 2006:109) Dette innebærer at lærere og gruppeledere (utvalgte elever) får opplæring i Unge & Rus, og at det gjennomføres foreldremøter i tillegg til elevenes arbeid med programmet på skolen Elevene skal være den aktive parten, og skal arbeide seg gjennom de ulike temaene knyttet til rus Diskusjon og refleksjon står sentralt i opplegget Elevene arbeider i grupper ledet av gruppeledere, som er elever som er valgt ut av læreren til å inneha denne funksjonen Lærernes rolle går blant annet ut på å legge til rette for elevaktivitetene, veilede gruppene underveis og sørge for at elevene arbeider med det de skal 13

16

17 2 Metode og datagrunnlag 21 Innledning Hovedtyngden av datagrunnlaget for denne rapporten er hentet fra Brundalen videregående skole fra gjennomføringen skoleåret 2007/2008 I tillegg er rapporten basert på erfaringer fra gjennomføring av tidligere versjoner av Unge & Rus ved tre videregående skoler i Narvik i perioden Erfaringer fra disse utprøvingene har dannet grunnlag for valg av problemstillinger i denne studien, og vil bli trukket inn i drøftingene underveis I forkant av utprøvingen ved Brundalen ble det gjort noen mindre tilpasninger av nettversjonen, hovedsakelig av språklig karakter Denne prosessen beskrives i kapittel 22 Deretter beskrives utvalget studien er basert på, samt datakildene for studien Videre presenterer vi noen metodekritiske kommentarer, før vi til slutt gjør rede for hvordan resten av rapporten er bygd opp 22 Tilpasning til et utkast av Unge & Rus for utprøving i videregående skole Før utprøvingen av Unge & Rus i de åtte klassene, gjennomgikk elever i en norskklasse på Vg2 studiespesialisering ved Brundalen 8 klasseversjonen Formålet var å peke på forhold ved nettversjonen de mente burde endres før utprøving blant et større utvalg elever ved skolen Vi fikk to typer tilbakemeldinger etter elevenes gjennomgang av Unge & Rus Den ene typen gikk på konkrete forslag til språklige endringer Den andre tilbakemeldingen gikk ut på at elevene ønsket et større fokus på illegale rusmidler, og ikke bare alkohol Etter gjennomgangen ble det gjort noen språklige endringer i retning av et mer "voksent" språk I tillegg ble det i noen av oppgaveformuleringene åpnet for at cannabis også kunne være tema, i tillegg til alkohol 23 Utvalg Klassene som prøvde ut tiltaket våren 2008 ble valgt ut på ulike måter, men ut fra et primært ønske fra skoleledelsen om at tiltaket skulle prøves ut på 15

18 flere ulike utdanningsprogram I forkant av gjennomføring av tiltaket i klassene ble det, i tråd med tiltakets implementeringsstrategi, arrangert et arbeidsseminar for lærere På arbeidsseminaret oppfordret assisterende rektor lærere fra ulike utdanningsprogram til å melde sin interesse Noen av lærerne som ble rekruttert til å delta meldte seg i løpet av kursdagen, mens andre ble rekruttert i ettertid Til sammen ble åtte klasser på Vg1-nivå rekruttert til å prøve ut Unge & Rus Utvalget består av klasser fra utdanningsprogrammene Studiespesialisering med formgiving, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon, Medier og kommunikasjoner, Helseog sosialfag, samt Bygg og anleggsteknikk Også utprøvingene i de tre videregående skolene i Narvik ble gjennomført på ulike studieretninger, det vil si det som i dag har betegnelsen utdanningsprogram: Allmennfag, Helse- og sosialfag, Medier og kommunikasjon, Byggfag og Tekniske Byggfag De samlede erfaringer fra ulike utprøvinger av Unge & Rus omfatter med andre ord en bredt sammensatt elevmasse med interesser som spenner over store deler av det faglige tilbudet i videregående skole 24 Datakilder Rapporten bygger på data fra intervju og spørreskjema Det ble gjennomført 7 gruppeintervju med kontaktlærere og gruppeledere i samtlige 8 klasser ved Brundalen etter endt utprøving 7 Antallet informanter i hver gruppe varierte fra 3 til 6 personer, avhengig av antall gruppeledere og kontaktlærere i de ulike klassene Intervjuene varte fra 45 til 60 minutter, hvorav de siste minuttene kun var med lærer Det ble også gjennomført et intervju/samtale med utvalgte personer fra ledergruppa ved Brundalen etter at den andre datainnsamlingen var utført Dette intervjuet varte i ca 60 minutter 7) 2 klasser fra Medier og kommunikasjon var med i studien, og av praktiske hensyn ble intervjuet gjennomført med begge klassene samtidig 16

19 t ble det altså gjennomført 8 gruppeintervjuer på Brundalen videregående skole Alle informantene skrev under samtykkeerklæring i forkant av intervjuene, og 6 av intervjuene ble tatt opp på bånd I den ene klassen ønsket ikke informantene at det skulle brukes båndopptaker, og i det andre tilfellet oppstod det en feil med opptakeren slik at den ikke kunne benyttes Det ble også gjennomført en spørreundersøkelse blant elevene etter endt gjennomføring Intensjonen var å gjennomføre undersøkelsen blant alle elevene i klassene som deltok i utprøvingen På grunn av misforståelser internt ved skolen ble spørreundersøkelsen ikke gjennomført i de to klassene fra utdanningsprogrammet Helse- og sosialfag og Bygg og anleggsteknikk Ettersom datainnsamlingen foregikk like før sommerferien var det ikke mulig å få gjennomført spørreundersøkelsen i de to klassene da misforståelsen ble oppdaget 103 elever besvarte spørreskjemaet Spørreskjemaet har fokus på elevenes synspunkter på det å jobbe med Unge & Rus Erfaringene fra tidligere utprøvinger av Unge & Rus er samlet inn gjennom intervju med gruppeledere og lærere fra de tre skolene i Narvik De fleste erfaringene som trekkes inn i denne rapporten er ikke tidligere publiserte, men oppsummert i interne notater 25 Noen metodekritiske betraktninger NNK - Rus er både tiltaksutvikler og -eier av Unge & Rus Denne studien er dermed en intern evaluering av erfaringene fra bruk av tiltaket i videregående skole Interne evalueringer har både styrker og svakheter Én svakhet er faren for manglende objektivitet, både knyttet til de involvertes tilknytning til NNK - Rus og til eierforholdet til selve tiltaket (Holth 2003) En av fordelene er imidlertid at forfatterne har førstehånds kjennskap til tiltaket og til erfaringer fra gjennomføring på ulike klassetrinn Ut fra et ønske om å videreutvikle tiltaket, er det ikke urimelig at ansatte ved NNK - Rus selv står for evalueringen Dette er ikke en uvanlig arbeidsform for tiltaksutviklere Vi har imidlertid gjennom hele prosessen vært opptatt av å fange 17

20 opp både positive og negative erfaringer Vår målsetting er heller ikke å fronte Unge & Rus som det eneste riktige virkemidlet for skoler som ønsker å jobbe spesifikt med rusforebyggende tiltak Som tiltaksutvikler og- eier ønsker vi imidlertid å ha fokus på forbedrings- og utviklingspotensialet i tiltaket Formålet med studien er med andre ord knyttet til fagutvikling Studien føyer seg dermed inn i rekken av flere interne studier over mange år, med det samme formål (se kapittel 11 for referanser) 26 Oppbygging av rapporten Problemstillingene drøftes i kapitlene 3-5 I kapittel 3 drøfter vi i hvilken grad rammebetingelsene gir legitimitet til gjennomføring av Unge & Rus i videregående skole (problemstilling 1) Her drøfter vi hvilke muligheter Kunnskapsløftet gir for gjennomføring av denne type tiltak, samt problemstillinger knyttet til arbeidsdeling og ressursbruk I kapittel 4 drøfter vi hvorvidt målsettingene i Unge & Rus oppleves som relevante for elever i videregående skole (problemstilling 2) Her fokuserer vi på de enkelte målsettingene for tiltaket, og på tiltakets innretning mot alkohol I kapittel 5 drøfter vi om tema og oppgaver i Unge & Rus oppleves som relevante for elever i videregående skole (problemstilling 3) Fokus i dette kapitlet er Unge & Rus som utgangspunkt for diskusjon av spørsmål som oppleves viktige for ungdom, den opplevde nytteverdien generelt av å diskutere alkoholrelaterte problemstillinger med venner og foresatte Vi ser også på i hvilken grad elevene diskuterer spørsmål knyttet til alkohol og til illegale rusmidler med venner og foresatte Videre drøfter vi om det kan være aktuelt å involvere foresatte i Unge & Rus på videregående skole Til slutt fokuserer vi på noen av de temaer knyttet til alkohol som elevene rapporterer å ha diskutert i løpet av gjennomføringen, som eksempelvis russefeiring 18

21 I kapittel 6 oppsummerer vi studien, og presenterer noen anbefalinger knyttet til bruken av Unge & Rus i videregående skole 19

22

23 3 Videregående skole som kontekst for gjennomføring av Unge & Rus 31 Innledning I forbindelse med rusforebyggende arbeid i skolen har ulike rammebetingelser betydning for hvordan arbeidet blir iverksatt og gjennomført Både aktørene på skolearenaen og strukturelle forhold ved den enkelte skole vil være av betydning Mange rammebetingelser vil være ganske identiske både på grunnskolenivå og i videregående skole Hovedfokus i dette kapitlet vil være på det særegne ved videregående skole som kontekst knyttet til gjennomføringa av Unge & Rus Videre i kapitlet fokuserer vi på følgende kontekstuelle faktorer som har betydning for gjennomføring av Unge & Rus: Kunnskapsløftet og fagplaner, arbeidsdeling, og til slutt fokuserer vi på den rammebetingelsen som ofte har en tendens til å stå mest i fokus, nemlig ressurser 32 Kunnskapsløftet/fagplaner Kunnskapsløftet stiller krav til forebyggende og helsefremmende arbeid i skolen og har fokus på utvikling av sosial kompetanse Dette kommer til utrykk i læreplanens generelle del, læringsplakaten og i kompetansemålene til flere av fagene i læreplanen Generell del Den generelle delen av læreplanen danner et forpliktende grunnlag for læreplanene i fagene i grunnskolen og videregående opplæring Utvikling av sosial kompetanse står sentralt i den generelle delen av læreplanen, og uttrykkes bl a slik: "Opplæringens mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre" (s 15) "Oppfostringen skal se mennesket som et moralsk vesen, med ansvar for egne valg og handlinger, med evne til å søke det som er sant og gjøre det som er rett" (s 19) 21

24 Læringsplakaten Læringsplakaten inneholder 11 grunnleggende forpliktelser, som skal gjelde for alle skoler og øvrige opplæringssteder Ifølge Læringsplakaten skal skolen og lærebedriften: "stimulere elevene og lærlingene/lærekandidatene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse" (s 31) "sikre at det fysiske og psyko-sosiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring" (s 31) Om vi tar utgangspunkt i rusforebygging som noe som kun direkte omhandler rusmidler, er det tre utdanningsprogram i videregående skole som berører tema rusmidler i sine kompetansemål Dette gjelder utdanningsprogram for helse- og sosialfag, idrettsfag og restaurant- og matfag Rusrelaterte spørsmål er nevnt i et punkt i programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 (første punkt) og på programområde for tannhelsesekretær - læreplan felles programfag Vg3 (andre punkt) Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; drøfte ulike holdninger til tobakk, rus og kriminalitet og beskrive noen rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak rettet mot barn og unge, drøfte konsekvenser for tann- og munnhelse ved bruk av tobakk 8 Innenfor idrettsfag er doping nevnt i et punkt i "Læreplan i treningslære - felles programfag i utdanningsprogram for idrettsfag" Vg1: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; drøfte hvordan doping og stimulerende midler kan virke inn på helse og prestasjonsutvikling 8) Sitatene fra læreplanene har samme referanse: Utdanningsdirektoratet (2009): Kunnskapsløftet fag og læreplaner Udirno 22

25 Rusrelaterte spørsmål er nevnt i to punkter på programområde for kokkog servitørfag - Læreplan i felles programfag Vg2: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere, anbefale og servere mat, alkoholfrie og alkoholholdige drikkevarer, drøfte etiske problemstillinger knyttet til kokk- og servitørfag og det ansvaret det innebærer å lage og tilby mat og drikke til andre Forskning har imidlertid dokumentert en nær sammenheng mellom sosial kompetanse, læringsmiljø, problematferd, rusbruk og kriminalitet (Ferrer- Wreder etal 2005; Pedersen 2006) Rusforebyggende arbeid kan med andre ord sees i et større perspektiv Flere fellesfag og programfag i videregående retter søkelyset mot helsefremmende arbeid Her følger et par eksempler: Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og sosialfag: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; gjere greie for samanhengar mellom helse og livsstil, drøfte og gi døme på kva den enkelte og samfunnet kan gjere for å betre eiga helse og folkehelsa, både psykisk og fysisk Læreplan i felles programfag i Vg1 restaurant- og matfag: Mål for opplæringa er at eleven skal kunne; drøfte samanhengen mellom kosthald, helse og livsstil, og korleis desse faktorane kan påverke folkehelsa I tillegg er det flere målsettinger, spesielt knyttet til norskfaget, som harmonerer med Unge & Rus Tiltaket er nettbasert, basert på prosjektarbeid som metode, man skal søke informasjon, diskutere, lage presentasjoner og fremføre dem, og rollespill inngår i en av oppgavene Alle disse elementene er i samsvar med målsettinger i fagplanen for norskfaget i videregående skole 9 9) For mer detaljert informasjon om Fagplan i norsk for videregående skole, se Kunnskapsløftet fra s 48 23

26 Under intervjuene ble lærerne spurt om de opplevde at tiltaket Unge & Rus var relevant i forhold til de faglige målene de skulle jobbe mot i ulike fag Svarene varierte etter hvilke fag og utdanningsprogram lærerne var knyttet til Følgende kommentar kan stå som illustrasjoner på hvordan Unge & Rus har vært koblet til fag og faglige mål: "Problemet med videregående er at det hele tiden blir flere og flere ting som kommer oppå alt det andre, og om det her hadde vært noe vi skulle ha kjørt ved siden av alt det andre, da hadde det blitt en byrde Men på grunn av at vi klarte å flette det inn i læreplanen, og fikk det som en del av et prosjekt, så kan det være en fin sak å få jobbe med noe reelt og ikke bare fiktive prosjekt" Denne kommentaren kom fra en lærer på utdanningsprogram for Medier og kommunikasjon Ifølge fagplanen på dette utdanningsprogrammet er animasjon et tema som skal berøres Ved Brundalen valgte de å knytte Unge & Rus til dette temaet Dette resulterte i at alle gruppene laget en animasjonsfilm med et rusforebyggende budskap, noe både lærere og gruppeledere syntes var en vellykket kombinasjon Av de 6 utdanningsprogrammene som var representert mente lærerne på Medier og kommunikasjon, Helse- og sosialfag og Studiespesialisering at Unge & Rus kunne knyttes til fagplanene På Formgiving, Teknisk og industriell produksjon og Bygg og anlegg så de ikke noen direkte sammenheng, selv om de mente at slike prosjekt hadde sin plass i videregående skole Som en av lærerne sa: "Jeg synes ikke det er problematisk å bruke timer på et slikt prosjekt" Om denne læreren representerer flertallet av lærere i videregående skoler er ikke godt å si Gjennom forskningslitteratur kan det se ut til at forebyggende arbeid ikke blir prioritert om ikke lærerne opplever at det inngår som en del av det pensum som skal gjennomgås, dette i hovedsak på grunn av tidsklemma i skolen (Sverdrup og Baklien 2002; Gravrok 2004; Arnesen etal 2006) Problemstillingen om å tilpasse et forebyggende tiltak direkte til læreplaner var også et tema på intervjuene, og som en lærer uttrykte det: 24

Rusforebyggende arbeid i videregående skole

Rusforebyggende arbeid i videregående skole Skriftserie fra Kompetansesenter rus, Nord-Norge 1 2009 Marit Andreassen, Beate Steinkjer og Øystein Gravrok: Rusforebyggende arbeid i videregående skole Erfaringer med tiltaket Unge & Rus ISBN 978-82-8085-040-9

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/3999-1 Arkiv: A20 &40 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: KORUS - RUSPROSJEKT ALTA UNGDOMSSKOLE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning

Vedlegg 2 LÆRERSPØRRESKJEMA. Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag. Veiledning Vedlegg 2 Veiledning LÆRERSPØRRESKJEMA Bedre vurderingspraksis Utprøving av kjennetegn på måloppnåelse i fag Din skole er med i prosjektet Bedre vurderingspraksis med utprøving av modeller for kjennetegn

Detaljer

Nordreisa Familiesenter

Nordreisa Familiesenter Nordreisa Familiesenter Rapport fra rusundersøkelse blant ungdom i 9. og 10. klasse i Nordreisa våren 2011 1 Bakgrunn for undersøkelsen Familiesenteret i Nordreisa kommune har i skoleåret 2010-11 mottatt

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Yrkesfag Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Yrkesfag 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag av Utdanningsavdelingen

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4

INNHOLD. Innledning 2 Sammendrag 4 1 Ungdomsundersøkelsen i Mandal INNHOLD Innledning 2 Sammendrag 4 Analyse av tiende trinn 5 Hvem deltar 5 Foreldre 5 Framtidstro og fritid 5 Alkohol 6 Rusvaner ut fra foreldresignaler 7 Sammenheng alkohol

Detaljer

Tiltaket Unge&Rus i Oslo

Tiltaket Unge&Rus i Oslo Skriftserie fra Nordnorsk Kompetansesenter Rus 1 2008 Beate Steinkjer: Tiltaket Unge&Rus i Oslo en prosessevaluering En studie av iverksetting og gjennomføring av et rusforebyggende tiltak i skolen Nordnorsk

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Hva er FRI? Hensikten

Detaljer

En forskningsbasert modell

En forskningsbasert modell En forskningsbasert modell LP modellen bygger på forskning om: hva som kan forklare uro og disiplinproblemer i skolen elevers sosial og skolefaglige ut bytte i skolen hva som kjennetegner gode skoler den

Detaljer

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng

Mål for samlingen. Felles fokus på. som utgangspunkt for videre lokalt arbeid. Synliggjøre helhet og sammenheng Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter reviderte læreplaner m. veiledninger arbeid med vurdering og utvikling av kvalitet som utgangspunkt

Detaljer

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere

Veileder. Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Veileder Undervisningsvurdering en veileder for elever og lærere Til elever og lærere Formålet med veilederen er å bidra til at elevene og læreren sammen kan vurdere og forbedre opplæringen i fag. Vi ønsker

Detaljer

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland)

Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) Ungdata i VGS: Erfaringer fra Finnmark fylke (+Nordland) 31.1.14 Erfaringsutveksling.. Forarbeid og forankring Hva vi lærte gjennom arbeid med Nordland FK Kontraktsparter: Folkehelseavd. og utdanningsavd.

Detaljer

Prosjekt til fordypning sluttrapporten

Prosjekt til fordypning sluttrapporten Prosjekt til fordypning sluttrapporten Samhandlingsdag skole bedrift Nord-Trøndelag fylkeskommune 14. november 2012 Anna Hagen Tønder Opplegget for presentasjonen Prosjekt til fordypning i Kunnskapsløftet

Detaljer

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet.

NOU 2015:8 om Fremtidens skole (Ludvigsenutvalget) poengterer samarbeid, trygghet og gode relasjoner i læringsmiljøet. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes i barnehager og skoler opp til videregående. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlag for å ta gode valg. Hensikten er å

Detaljer

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI

Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI Hva, hvem og hvorfor FRI? En informasjonsbrosjyre om FRI 01 Hva, hvem og hvorfor FRI? FRI et undervisningsprogram for ungdomsskolen med fokus på tobakk. Programmet har dokumentert effekt. Målet er å forebygge

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1

A Faktaopplysninger om skolen. Ståstedsanalyse videregående skoler. Kunnskapsløftet fra ord til handling 1 Ståstedsanalyse videregående skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering. Hele personalet involveres i en vurdering av skolens praksis

Detaljer

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ

Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal. Molde 6.11.2014 Rita Valkvæ Ungdata status og bruk i kommunene i Møre og Romsdal Molde 6.11.14 Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (8 9) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og

Detaljer

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013

Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen Oppland 2012-2013 Lærlingundersøkelsen er en nettbasert spørreundersøkelse blant lærlinger og lærekandidater, som skal gi informasjon om deres lærings- og arbeidsmiljø slik lærlingen

Detaljer

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013.

Kilder: ungeogrus.no, ung.no, Rusmidler i Norge 2013. MITT VALG er et program for læring av sosial og emosjonell kompetanse. Det brukes både i barnehager, grunnskoler og videregående skoler. MITT VALG skal gi barn og unge grunnlaget for å ta gode valg. Hensikten

Detaljer

En forelesning av Rita Valkvæ

En forelesning av Rita Valkvæ En forelesning av Rita Valkvæ Hva er folkehelsearbeid? St.meld. nr. 47 (2008 09) Målet med folkehelsearbeid er flere leveår med god helse i befolkningen og å redusere sosiale helseforskjeller. Vi vil skape

Detaljer

ELVERUM UNGDOMSSKOLE

ELVERUM UNGDOMSSKOLE ELVERUM UNGDOMSSKOLE 600 ELEVER 12 TEAM OG 24 STORGRUPPER 90 LÆRERE OG ANDRE VOKSNE Hvem er vi? * Elevsyn Læringssyn Alle elever skal møtes med forventning om at de kan utvikle seg faglig og sosialt. På

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05

Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Evaluering av prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen Nettverk for fysisk aktivitet - Idedugnad 13.-14. des. 05 Ellen Haug, stipendiat HEMIL-senteret Universitetet i Bergen Skolemiljøets betydning

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Utdanningsvalg UNDERSØKELSE AV ELEVERS ERFARINGER MED FAGET. Kikki Schjølberg og Heidi Dickinson UNGDOMSTRINN I UTVIKLING

Utdanningsvalg UNDERSØKELSE AV ELEVERS ERFARINGER MED FAGET. Kikki Schjølberg og Heidi Dickinson UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Utdanningsvalg UNDERSØKELSE AV ELEVERS ERFARINGER MED FAGET Kikki Schjølberg og Heidi Dickinson UNGDOMSTRINN I UTVIKLING Undersøkelse av ungdomsskoleelevers erfaring med faget utdanningsvalg Innhold 1

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat Frode Restad 31.10.2013 FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering

1. Bruk av kvalitetsvurdering Områder og spørsmål i Organisasjonsanalysen - Grunnskoler 1. Bruk av kvalitetsvurdering DRØFTING AV KVALITET LÆRER LEDELSE ANDRE 1.1 Medarbeidere og ledelsen drøfter resultatet fra elevundersøkelsen. 1.2

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %)

NARKOTIKABEKJEMPNING ( %) ( %) NARKOTIKABEKJEMPNING XY XY X X ETTERSPØRSEL TILBUD ( %) ( %) RUSMIDLER Med rusmidler forstås stoffer som kan gi en form for påvirkning av hjerneaktivitet som oppfattes som rus. Gjennom sin virkning på

Detaljer

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS

Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS TASTARUSTÅ SKOLE 200514 Elevundersøkelsen på 10.trinn Refleksjoner lagt frem drøftet i ledelsen og lærerne på 10.trinn Vil bli presentert i kollegiet og i FAU og DS Rektor har hatt møte med representanter

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no

Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid i skolen? www.nnk-rus.no www.forebygging.no Hvordan oppnå resultater med rusforebyggende arbeid? 1. Kunnskapsbaserte tiltak 2. Iverksetting av tiltak/implementering

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet

Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol. Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet FORELDRE- MØTE NR. 1 [1] Foreldre er viktige! Kunnskap om foreldre, ungdom og alkohol Foreldreinformasjon som er utviklet av forskere ved Örebro Universitet Programmet er en forskningsbasert metode som

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

A Faktaopplysninger om skolen

A Faktaopplysninger om skolen Ståstedsanalyse barne- og ungdomsskoler, 1-10 skoler Innledning Ståstedsanalysen er et prosessverktøy som kan benyttes ved gjennomføring av skolebasert vurdering innenfor Kunnskapsløftet. Hele personalet

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for barne- og ungdomsarbeiderfag - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013

Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter. Fylkesvise samlinger høsten 2013 Lokalt arbeid med læreplaner, læringsmiljø og grunnleggende ferdigheter Fylkesvise samlinger høsten 2013 Felles fokus på Mål for samlingen lokalt arbeid med læreplaner læringsmiljø grunnleggende ferdigheter

Detaljer

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE

SIRDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Foreldremøte Vg1 og Vg2 høsten 2015 Skolens mål Vi skal være best på kombinasjonen idrett og utdanning Alle elever som har forutsetning for det skal gå ut fra Sirdal vgs. med studiekompetanse Elevene skal

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama

Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Kunnskapsløftet i lys av drama og elevenes erfaringer med drama Del av NFR KUPP programmet og prosjektet Elevaktiv læring og drama, 2002-2004 Prosjektleder Aud Berggraf Sæbø, UiS aud.b.sebo@uis.no Prosjektmedarbeider

Detaljer

- et blindspor så langt?

- et blindspor så langt? Fokus på grunnleggende ferdigheter, yrkesretting og læringsstrategier - et blindspor så langt? John Kristian Helland, Gand vgs Undervisningsrutiner Er det sannsynlig at lærerne bare legger om sine undervisningsrutiner

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing.

Aktiviteter for å nå målene Milepælplan Ståsted/ tilstand høst 2010. Ukentlige obligatoriske økter med avislesing. SKOLEUTVIKLINGSPROSJEKT 2010 2011 SKJEMA FOR AKTIVITET I PROSJEKTET OG RAPPORT Skole: Sandefjord videregående skole Avdeling som gjennomfører: Biblioteket og norskseksjonen Navn på : Hva er forskjellen

Detaljer

Kjærlighet og Grenser

Kjærlighet og Grenser Kjærlighet og Grenser Torhild Sundmyhr, helsesøster Rusfagleg forum april -13 i Sogndal Mailadr: torhild.sundmyhr@sandefjord.kommune.no Disposisjon Programmet K & G bakgrunn, praktisk gjennomføring og

Detaljer

Add a friend Jentegrupper

Add a friend Jentegrupper Add a friend Jentegrupper DelTa, Steinkjer 21. mai 2014 Jenter og rus Inger Lise Leite, Kompetansesenter rus- Midt-Norge Illustrasjoner av Knut Høihjelle 1 Kompetansesenter rus Midt-Norge Et av syv regionale

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus

Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus Praktisk anvendbar kompetanse? Evaluering av Desentralisert fagskoleutdanning innen rus Bakgrunn År 2000 prøveprosjekt videreutdanning Fra 2004 Tverrfaglig miljøarbeid innen rus Fra 2007 desentralisert

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet

Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepet i Kunnskapsløftet Kompetansebegrepets relevans for realkompetansevurdering Realkompetansevurdering skal ta utgangspunkt i kompetansemålene Læreplanene for fag angir læringsutbyttet (kompetanser),

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter

KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter KUNNSKAPSLØFTET og morgendagens studenter i realfag Gjøvik 13.10.2006 Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Ellen Marie Bech, Utdanningsdirektoratet 6. januar 2007 1 Bakgrunn utdanning og kunnskap 6.

Detaljer

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk

School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk School Connectedness Scale (SCS) og assosiasjoner med eksperimentering og bruk av alkohol/tobakk Noen foreløpige resultater fra pilotstudien Fase 1 i den longitudinelle studien MITT LIV/MY LIFE Vettre,

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år.

Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Elevundersøkelsene: Mobbing og uro; Noen trender over år. Notat 7.mai 2009 utarbeidet av Per E. Garmannslund, Oxford Research Elevundersøkelsen er en nettbasert undersøkelse der elever i grunnskolen og

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG

RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG RETNINGSLINJER FOR ARBEID MED LÆREPLANER FOR FAG Basert på St.meld. nr. 30 (2003-2004) - Kultur for læring, Inst. S. Nr. 268 (2003-2004): Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om Kultur

Detaljer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer

Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Spørreundersøkelsen om PISA blant Utdanningsforbundets medlemmer Utdanningsforbundet har ønsket å gi medlemmene anledning til å gi uttrykk for synspunkter på OECDs PISA-undersøkelser spesielt og internasjonale

Detaljer

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål

Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Elevundersøkelsen nyheter, anbefalinger og oversikt over spørsmål Nyheter høsten 2016 Nye spørsmål om mobbing Vi har fjernet spørsmålene om krenkelser som tidligere kom før spørsmålet om mobbing. De ulike

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 Restaurant og matfag Servitørfag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS

Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Seksualitetsundervisning i skolen En kartlegging blant elever i 10. klassetrinn og 1 VGS Dato:19.06.2017 Prosjekt: 17100931 Innhold 1 Metode og gjennomføring Side 3 2 Konklusjoner og hovedfunn Side 6 3

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering

Oppsummeringsskjema for realkompetansevurdering Navn: Fødselsnummer: Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfag (Viktig! Husk å skrive om hele faget er godkjent eller ikke godkjent!) Vg1 Helse- og sosialfag Helsefremmende arbeid Kode: HSF1001 Mål for opplæringen

Detaljer

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE

Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Løpenummer: 11420/14 Saksnummer: 14/1840 Arkivkoder: Saksframlegg LØTEN KOMMUNE Saksbehandler: Elin Kleppe Ellingsen INNFØRING AV MOT I LØTEN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS

Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Rapport fra Norfakta Markedsanalyse AS Oppdragsgiver: Nord-Trøndelag Fylkeskommune avdeling for videregående opplæring Hovedtema: Lærlingeundersøkelsen 2012 1 Innhold FORORD... 5 OM RAPPORTEN... 6 SKALAGJENNOMSNITT...

Detaljer

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende

Bruk av IKT i skolen. Elevundersøkelsen Studieforberedende Bruk av IKT i skolen Elevundersøkelsen Studieforberedende 21. mai 2010 Forord Undersøkelsen er primært utført av førsteamanuensis i IT-ledelse Øystein Sørebø, ansatt ved Høgskolen i Buskerud, på oppdrag

Detaljer

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014

Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Reviderte læreplaner skoleåret 2013/2014 Statlig nivå Læreplaner, forskrift Lokalt nivå Lokale læreplaner Veiledninger i fag http://www.udir.no/lareplaner/ Hvilke læreplaner er revidert? Engelsk Matematikk

Detaljer

Sosiale medier - ungdom og seksualitet

Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sosiale medier - ungdom og seksualitet Sex og nett Tall fra medietilsynet viser at seks av ti unge i alderen 13 til 16 år jevnlig er inne på porno og sex-sider. 55% foreldre sier barna ikke oppsøker nettporno,

Detaljer

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE

SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE Evaluering av: SAMFUNNSDAG PÅ LØTEN UNGDOMSSKOLE - En dag om samfunnsengasjement, for på sikt å øke rekruttering til lokalpolitikk Et tiltak i Løten kommunes deltakelse i prosjektet Utstillingsvindu for

Detaljer

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole

Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Formål og hovedinnhold norsk Grünerløkka skole Revidert høst 2016 1 Formål Norsk er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Bjørnholt vgs Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Bjørnholt vgs Innhold Skolens profil... 3 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å skape, tenke kritisk, forstå, lære

Detaljer

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017

Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 Høringssvar fra Landslaget for norskundervisning (LNU) til første utkast til kjerneelementer i norskfaget, september 2017 1. Du har nå lest første utkast til kjerneelementer. I hvilken grad synes du at

Detaljer

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående

Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid mellom grunnskole og videregående Kommunene i Telemark /Seksjon for drift Vår dato 05.10.2016 Deres dato Vår referanse 16/12549-1 Deres referanse Vår saksbehandler Jan Gullik Sørbø Kombinasjonsklasser for minoritetsspråklige, samarbeid

Detaljer

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009

Tiltaksplan for Oppdalungdomsskole 2009 6.1 Oppvekstmiljø Barns totale oppvekstmiljø skal ses i en helhet slik at det er sammenheng mellom heim, barnehage/skole og fritid. Det skal utvikles gode lokale lærings-, kultur- og oppvekstmiljø knyttet

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016

Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 Ungdata-undersøkelsen i Fredrikstad 2016 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 7 11 Klassetrinn: 8. 10. trinn + VG3 VG1 Antall: 2447 (US) / 2332 (VGS) Svarprosent: 88 (US) / 65 (VGS) Standardrapport kjønn

Detaljer

Førebuing/ Forberedelse

Førebuing/ Forberedelse Førebuing/ Forberedelse 22.05.2015 SAM3016 Sosialkunnskap Nynorsk/Bokmål Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken (Dks) i Oslo kommune er et prosjekt som ble startet i 2006. Prosjektet er basert på skolens eget kunst-

Detaljer

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn?

Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Prosjekt bedre vurderingspraksis: - på vei mot nasjonale kjennetegn? Cecilie vil ha 5 eller 6! Hvordan skal C vite hva som forventes av en 5-er eller en 6-er? For å innfri forventningene trenger C kjennetegn

Detaljer

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007

Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 1968-2007 Astrid Skretting SIRUS Ungdoms bruk av rusmidler Hovedresultater fra de årlige ungdomsundersøkelsene 98-7 De årlige spørreskjemaundersøkelsene i aldersgruppa - år viser at mens alkoholforbruket blant ungdom

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013

Resultater fra Ungdata i Nordland 2013 Resultater fra Ungdata i Nordland 213 1.1.213 Ungdata-undersøkelsen i Nordland 213 FAKTA OM UNDERSØKELSEN: Tidspunkt: Uke 14 24 Klassetrinn: VG1 VG3 Antall: 5862 Svarprosent: 67 Fordeling etter skole,

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming

Overgang fra skole til sysselsetting for personer med utviklingshemming Utdanningsprogram 1. Hvilke utdanningsprogram tilbyr din skole Studiespesialisering Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Bygg og anleggsteknikk Design og

Detaljer

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr

Samarbeid mellom skole og hjem. serie HEFTE. Nr Samarbeid mellom skole og hjem serie Nr. 1 2005 www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord............................. 4 En god dialog...................... 5 Informasjon, dialog og medvirkning.. 7 Utfordringer.......................

Detaljer

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark

Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Ungdom med kort botid i Norge. Sluttrapport fra prosjektene i Telemark Til sammen har 13 skoler i Telemark deltatt i prosjektet «Ungdom med kort botid i Norge» i regi av Nasjonalt Senter for Flerspråklig

Detaljer

Strategitips til språkkommuner

Strategitips til språkkommuner Strategitips til språkkommuner Om Strategi for språk, lesing og skriving Språkkommuner, skal med grunnlag i analyse av status og lokale målsettinger lage en strategi for arbeidet med språk, lesing og skriving.

Detaljer

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune

Ungdata: Resultater fra Meløy kommune Ungdata: Resultater fra Meløy kommune 22.05.2015 Datagrunnlaget: Utvalg og svarprosent i Meløy Deltakelse: Tidspunkt: Uke 12-13 Klassetrinn: 8.-10. Antall elever deltok: 226 = Svarprosent: 87 Viser resultater

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Frøydis Hertzberg froydis.hertzberg@ils.uio.no. Skriving i alle fag. en arena for inspirerende lærersamarbeid. HiBVs profesjonskonferanse 10.-11.9.

Frøydis Hertzberg froydis.hertzberg@ils.uio.no. Skriving i alle fag. en arena for inspirerende lærersamarbeid. HiBVs profesjonskonferanse 10.-11.9. Frøydis Hertzberg froydis.hertzberg@ils.uio.no Skriving i alle fag en arena for inspirerende lærersamarbeid HiBVs profesjonskonferanse 10.-11.9.15 Hvilke tilpasninger til omgivelsene kan du finne hos menneskets,

Detaljer

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37%

BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Skolerapport Antall besvarelser: 1 BRUKERUNDERSØKELSEN 2016 Svarprosent: 37% Foto: Marius Solberg Anfinsen OM UNDERSØKELSEN 01 Undersøkelsen er gjennomført i perioden 22. februar til 14. mars 2016, og

Detaljer

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole

Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Plan for sosial kompetanse ved Nyplass skole Hva sier Kunnskapsløftet om sosial kompetanse? Under generell del, «Det integrerte menneske», står det i kapittelet om sosial og kulturell kompetanse: «For

Detaljer

Kultur for læring. Lars Arild Myhr

Kultur for læring. Lars Arild Myhr Kultur for læring Lars Arild Myhr 30.03.17 2020 Videreføring & Forarbeid 2016 2020 Kartlegging 3 2016 Kartlegging 1 Analyse Kompetanseutvikling Analyse Kompetanseutvikling 2018 Kartlegging 2 Målsettinger

Detaljer